Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok"

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-I ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 . 4 { [ ( 3)]} iþleminin sonucu kaçtýr? A) 8 B) 7 C) 5 D) 7 E) 9. Bir züccaciyede bardaklar 4 lük, 6 lýk ve lik paketler halinde satýlmaktadýr. Bardaklarýn paketleri açýlmadan satýldýðýna göre, bu züccaciyeden alýnan bardak sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 6 C) 3 D) 35 E) a ve b birer pozitif doðal sayý olmak üzere, aþaðýdaki dikdörtgenin çevre uzunluðu 48 cm dir. a 5. a = olmak üzere, 4 a 5a + 6 5a 3 a 3 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 4 B) 3 C) D) E) 6. Aþaðýda dört akvaryum ve içindeki balýk sayýlarý verilmiþtir. Akvaryumlar arasýndaki balýk alýþveriþi þekildeki gibi yapýlacaktýr. Örneðin, " " yazan ok ile I. akvaryumdan. akvaryuma balýk; " 3 " yazan ok ile. akvaryumdan I. akvaryuma 3 balýk konulacaktýr. I 8 7 IV I b Buna göre, dikdörtgenin alanýnýn alabileceði en büyük deðer ile en küçük deðerin toplamý kaç cm dir? A) 64 B) 7 C) 80 D) 88 E) 9 a+ b a b a b + a b ab ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? a b A) a B) b C) D) E) b a LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM) Buna göre, I. akvaryumdan baþlanarak sýrasýyla, I ve IV akvaryum arasýnda balýk alýþveriþi yapýldýktan sonra I. ve I. akvaryumda toplam kaç balýk olur? A) 8 B) 3 C) 34 D) 35 E) a=b+ olduðuna göre, a b+5 8 a+b ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 4 B) C) D) E) 8. x=47 ve y= 07 olmak üzere, (x )(y ) (x+)(y+) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 600 B) 560 C) 480 D) 360 E) 60

3 9. a, b, c pozitif gerçek (reel) sayýlar olmak üzere, a+ b c ifadesindeki her sayý 3 ile çarpýlýrsa aþaðýdakilerden hangisi elde edilir? 3a + b a + 3b a + b A) B) C) c c 3c a+ b 3a+ 3b D) E) c c 0. (a 4)( b)= 4 olduðuna göre, 4 + a b ifadesinin deðeri kaçtýr? (999/ÖSS) A) B) C) 3 D) 4 E) 5 LYS Matematik - I Ödev Kitapçýðý 3. a, b ve c pozitif tam sayýlardýr. a b + 3c = 3 c+ b olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) 4. 6 kalem, 5 lik, 6 lýk ve 8 lik gruplara ayrýlarak paketlenmiþtir. Toplam paket sayýsý olduðuna göre, içinde 5 kalem olan paket sayýsý en çok kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 (00/ÖSS). a ve b iki basamaklý negatif tam sayý olmak üzere, 3a b ifadesinin alabileceði en büyük deðer kaçtýr? A) 4 B) 36 C) 68 D) 7 E) 80. x, y, z sýfýrdan büyük birer tam sayý ve x+3y z=94 olduðuna göre, x in en küçük deðeri kaçtýr? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 (994/ÖYS) 5. a, b ve c birer tam sayýdýr. a.b=4 a=3c olduðuna göre, b nin alabileceði en küçük deðer için a+b+c toplamý kaçtýr? A) 6 B) C) 8 D) 8 E) 6. a ve b birer tam sayýdýr. a.b=5.b+9 olduðuna göre, a+b toplamýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? A) 34 B) 35 C) 36 D) 37 E) 38 3 LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM)

4 7. a, b ve c pozitif tam sayýlardýr. b.c=48 a+c=7 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) 5 B) 33 C) 3 D) 9 E) 7 8. a, b, c ve d birer pozitif tam sayýdýr. olduðuna göre, c+d toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) 9 B) 3 C) 6 D) 3 E) a, b ve c birer tam sayýdýr. a.b= b.c=8 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn alabileceði en büyük deðer, en küçük deðerden kaç fazladýr? 0. a. 3 = c b 8 a 7 : = d b 6 A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8 + K L M N M P S olduðuna göre, (K+L) (N+R) iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir? A) M B) N C) P D) R E) S LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM) P R 4. Aþaðýdakilerden hangisi çift tam sayýdýr? A) B) 8!+ C) a, b ve c birer tam sayýdýr. D) E) olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? A) b.c çift sayýdýr. B) a çift ise b tek sayýdýr. C) b ve c tektir. D) a.b.c çift sayýdýr. E) b+c tek sayýdýr. 3. a, b, c ve d pozitif tam sayýlardýr. c=b+d b=a+d olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? A) b+c çifttir. B) a+c çifttir. C) a+b çifttir. D) a+b+c çifttir. E) a+b+c tektir. 4. x ve y tek, z çift tam sayý olmak üzere, I. x+y+z. x.y+z I. x 3y z IV. x.y.z V. x +y z 4 b.c + 5 = 7a ifadelerinden kaç tanesi çift tam sayýdýr? A) B) C) 3 D) 4 E) 5

5 5. a<b<0<c olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima negatiftir? a b a c a b+ A) B) C) b+ c b c b c a b c c b D) E) c b a b 6. a, b ve c ardýþýk tam sayýlar olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima çift tam sayýdýr? A) a+b B) b+c C) a+b+c D) a +b +c E) a.b.c LYS Matematik - I Ödev Kitapçýðý 9. a, b ve c ardýþýk üç tek sayý a<b<c olmak üzere, a b+c= olduðuna göre, c kaçtýr? A) 7 B) 9 C) D) 3 E) ile 56 sayýlarý arasýnda 4 ile bölündüðünde kalanýný veren doðal sayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 347 B) 350 C) 357 D) 360 E) A= (n ) n=9 için, A sayýsýnýn her bir çarpaný arttýrýlýrsa A sayýsý kaç katýna çýkar? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 7. (4a b) ile (a+b) aralarýnda asal doðal sayýlardýr. 63(4a b)=7(a+b) olduðuna göre, a.b çarpýmý kaçtýr? A) 4 B) 0 C) D) 5 E) 0 8. Aþaðýdakilerden hangisi asal sayýdýr? A) 0! B) 07 C) D) 4 4 E) Ardýþýk tek sayýlar den baþlayarak þekildeki kurala göre yazýlýyor.. satır satır 3. satır 4. satır Buna göre, kaçýncý satýrdaki sayýlarýn toplamý 343 e eþit olur? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 5 LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM)

6 33. olduðuna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 6 B) C) 4 D) 8 E) Aþaðýda verilen þekilde I, ve I. satýrda bulunan pozitif tam sayýlarýn çarpýmý satýrýn sonundaki oklarýn uçlarýna, I ve. sütundaki sayýlarýn çarpýmý sütunun sonundaki oklarýn uçlarýna yazýlmýþtýr. 35. m! f(m,n) = (m n)! I I f(7, 4) f(5, ) Taralý karelerde sayý olmadýðýna ve diðer karelere sayý yazýldýðýna göre, k nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) 5 B) 0 C) 4 D) 5 E) 30 (n ).(n )! = n!.(n 3)! 4 olduðuna göre, n kaçtýr? I 8 k 3! 5! A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) x=3.6! olduðuna göre, 6!+8! toplamýnýn x cinsinden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) 4x B) 6x C) 9x D) x E) 8x LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM) I 4! 4! 5! !+4! toplamýnýn sondan kaç basamaðý sýfýrdýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Ýki basamaklý rakamlarý farklý en küçük tek tam sayý ile iki basamaklý en büyük negatif çift tam sayýnýn toplamý kaçtýr? A) 09 B) 07 C) 05 D) 03 E) 0 39.,, 3, 4 ve 5 rakamlarý kullanýlarak yazýlabilen, rakamlarý tekrarlý veya tekrarsýz tüm iki basamaklý tek sayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 495 B) 497 C) 503 D) 55 E) 53 (003/ÖSS) 40. Ýki basamaklý AB doðal sayýsýyla, iki basamaklý BA doðal sayýsýnýn farký daima bir tam sayýnýn küpü olduðuna göre, bu þartý saðlayan kaç farklý iki basamaklý AB doðal sayýsý vardýr? A) 6 B) C) 5 D) E) 30

7 4. Üç basamaklý birbirinden farklý üç doðal sayýnýn toplamý 50 olduðuna göre, bu sayýlardan en büyüðü en az kaçtýr? A) 46 B) 48 C) 40 D) 4 E) Aþaðýda çubuk ve noktalar ile bir sayý sistemi tanýmlanmýþtýr I I En az 5, en fazla 3 nokta ve en az, en fazla 3 çubuk kullanýlarak yazýlabilecek en büyük doðal sayý ile en küçük doðal sayýnýn farkýnýn mutlak deðeri kaçtýr? A) 5 B) 9 C) 33 D) 37 E) I I 44. A, B, C birer rakam, AB iki basamaklý bir sayý ve AB (A+B+C)=47 olduðuna göre, A kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 (004/ÖSS) 45. Rakamlarý birbirinden farklý olan ve yüzler basamaðýndaki rakam ile birler basamaðýndaki rakam yer deðiþtirdiðinde sayý deðeri 693 artan, üç basamaklý kaç tane ABC doðal sayýsý vardýr? A) 8 B) 0 C) D) 4 E) 6 (999/ipt.ÖSS) 46. A ve B birer rakam, AB ve BA iki basamaklý sayýlardýr. Buna göre, AB BA farký aþaðýdakilerin hangisi olamaz? 43. Aþaðýdaki kutularýn içine yazýlan 796 yýlýnýn rakamlarý arasýndaki baðýntý þöyledir. Ýlk iki basamaðý oluþturan sayý ile ortadaki iki basamaðý oluþturan sayýnýn toplamý son iki basamaðý oluþturan sayýyý vermektedir. YIL : I I Buna göre, 796 dan sonra yukarýdaki kuralý saðlayacak þekilde ilk defa karþýlaþýlacak olan yýlýn rakamlarý toplamý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) D) E) 4 I I =96 A) 9 B) 8 C) 36 D) 54 E) 6 (00/ÖSS) 47. AA, AB, BB ve BA iki basamaklý sayýlar olmak üzere bir yurtta odalarda bulunan yatak sayýsýna göre oda sayýlarýnýn daðýlýmý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Yatak sayısı Oda sayısı AA, 3 ve 4 yataklý odalardaki toplam yatak sayýsý 46 olduðuna göre, 8 yataklý kaç oda vardýr? A) B) 3 C) 8 D) E) 4 3 AB 4 BB 8 BA 7 LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM)

8 48. Bir iþyerindeki sekreter dosyalarý üst üste yerleþtirerek en alttaki dosyadan en üstteki dosyaya doðru ardýþýk sayý þeklinde numaralandýrmaktadýr. 9. Dosya No: AB5B 8. Dosya No:..... Dosya No: ABA4. Dosya No:..... Dosya No: ABA En alttaki dosyanýn numarasý dört basamaklý ABA, en üstteki dosyanýn numarasý dört basamaklý AB5B sayýsý olduðuna göre. dosyanýn numarasý olan dört basamaklý ABA4 sayýsý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 04 B) 334 C) 5354 D) 8684 E) A iki basamaklý, AB üç basamaklý doðal sayýlardýr. A+AB=37 olduðuna göre, A+B toplamý kaçtýr? 5. A4 ve 3B iki basamaklý birer doðal sayýdýr. A4 x 3 B Yukarýdaki çarpma iþlemine göre, A+B toplamý kaçtýr? A) 5 B) 3 C) D) 8 E) XYZ ve KLM üç basamaklý doðal sayýlarýný toplayan bir öðrenci X in 8 olan deðerini 3, L nin 5 olan deðerini 9 olarak gördüðünü fark etmiþtir. Buna göre, öðrencinin bulduðu sonuç doðru sonuçtan kaç eksiktir? A) 30 B) 460 C) 480 D) 50 E) 540 A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) Ýki basamaklý AB sayýsýnda A ile B arasýna yazýlarak elde edilen üç basamaklý sayý, AB sayýsýndan 90 fazla oluyor. Buna göre, A kaçtýr? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 5. AB ve BA iki basamaklý doðal sayýlardýr. AB.BA=574 olduðuna göre, A+B toplamý kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 9 D) 0 E) LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM) sayý tabaný olmak üzere, (a) 5 =86 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 0 B) C) D) 3 E) sayý tabaný olmak üzere, (abcd) 4 = olduðuna göre, a+b+c+d toplamý kaçtýr? A) B) C) 4 D) 5 E) 7

9 56. Aþaðýdaki abaküste her çubukta en az top olmak üzere 7 topun tümü kullanýlarak 4 lük sistemde sayýlar oluþturulacaktýr. IV I I. ve I. çubuklardaki toplam top sayýsý 4 olmak üzere bu abaküste oluþturulacak en büyük sayý ile en küçük sayýnýn toplamýnýn 4 lük sistemdeki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 00 B) 00 C) 000 D) 030 E) a ve (a+) sayý tabanýdýr. () a =(4) a+ olduðuna göre, a kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 I 60. Bir matematik öðretmeni sýnýftaki bütün öðrencilerin tek sýra halinde yan yana dizilmelerini istemiþtir. Sonra her öðrencinin soldan saða doðru den baþlayýp ardýþýk sayý þeklinde söylemeleri gereken sýra numaralarýný tabanýnda söylemelerini istemiþtir.. öğrenci x. öğrenci 0. öğrenci... Buna göre, x. ve y. öðrenciler arasýnda kaç öðrenci vardýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. sayý tabanýný göstermek üzere, (0) () farký tabanýna göre kaçtýr? öğrenci... A) 00 B) 0 C) D) 0 E) y. öğrenci... (993/ÖSS) sayý tabaný olmak üzere, (00000) 4 = x olduðuna göre, x kaçtýr? A) 4 B) 6 C) 8 D) 0 E) sayý tabaný olmak üzere, (ab) 4 +(ba) 4 =0 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) B) C) 3 D) 4 E) sayý tabanýný göstermek üzere, (3) 4 x (3) 4 çarpma iþleminin sonucu 4 tabanýna göre aþaðýdakilerden hangisidir? A) 33 B) 3 C) 33 D) 3 E) 3 (996/ÖSS) 63. a>4 olmak üzere, a 4 +3a +a+a ifadesinin a tabanýna göre yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 30 B) 03 C) 30,0 D) 030, E) 03, 9 LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM)

10 64. 5 sayý tabaný olmak üzere, (333) (40) (4) iþleminin sonucunun 0 tabanýndaki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) 3 C) 5 D) 9 E) ve 5 sayý tabaný olmak üzere, (5) 8 +(3) 5 ifadesinin 6 tabanýndaki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 34 B) 43 C) 45 D) 5 E) tabanýnda yazýlabilecek iki basamaklý doðal sayýlarýn toplamýnýn 0 tabanýndaki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A) 04 B) 08 C) 0 D) E) Dikdörtgen þeklindeki iki bahçenin kenar uzunluklarý metre cinsinden farklý tabanlarda aþaðýda verilmiþtir. (ab) 4 (3) 4 (3) 4 I () 4 Ýki bahçenin alanlarý eþit olduðuna göre, I. bahçenin çevresi kaç metredir? A) (0) 4 B) (0) 4 C) () 4 D) (0) 4 E) () 4 LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM) sayý tabaný olmak üzere, bir üçgenin kenar uzunluklarý (0) 3, () 3 ve () 3 cm dir. Buna göre, bu üçgenin alaný 3 tabanýnda kaç cm dir? A) 0 B) C) 0 D) 0 E) Aþaðýdaki tabloda bir maðazadaki çanta ve kemerin alýþ fiyatý, satýþ fiyatý ve kâr daðýlýmý verilmiþtir. Buna göre, çanta ve kemerin satýþ fiyatlarý toplamýnýn 0 luk tabandaki deðeri kaç TL dir? A) 64 B) 68 C) 7 D) 76 E) Beþ arkadaþýn bugünkü yaþlarý aþaðýdaki tabloda farklý sayý tabanlarýnda verilmiþtir. İsim Ürün Çanta Kemer Alış Fiyatı (TL) (0) 3 (00) 3 Satış Fiyatı (TL) Kâr (TL) () 3 () 3 Emre Cihan Tuna Turan Sevgi Yaş (a) 5 (a3) 4 (ab) 5 (b) 4 (ba) 6 Onluk sistemde, I. Emre, Turan dan yaþ büyüktür.. Tuna, Cihan dan yaþ büyüktür. Buna göre, Sevgi nin bugünkü yaþýnýn onluk tabandaki deðeri kaçtýr? A) B) 5 C) 8 D) 0 E) 4

11 7. A ve x birer doðal sayýdýr. Yukarýdaki bölme iþlemine göre, A nýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? A) 56 B) 60 C) 65 D) 7 E) x ve y birer pozitif doðal sayý olmak üzere, A x x+5 x+6 5 3y+ 3 Yukarýdaki bölme iþlemine göre, y nin x cinsinden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? x 3 x 3 x + 3 A) B) C) x + 9 x 9 D) E) 3 3 LYS Matematik - I Ödev Kitapçýðý 75. AB ve A5B üç basamaklý birer doðal sayýdýr. AB sayýsýnýn 0 ile bölümünden kalan 3 olduðuna göre, A5B sayýsýnýn 0 ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 5 B) 7 C) 9 D) E) a ve b doðal sayýlarýnýn 8 ile bölümünden kalanlar sýrasýyla 3 ve 8 dir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi 8 ile tam bölünebilir? A) a+b+6 B) 3a+b+5 C) a+3b D) a+3b+6 E) a+3b Üç basamaklý 5A doðal sayýsý 4 ile tam bölünebildiðine göre, A nýn alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 6 B) 8 C) 0 D) 5 E) K, L ve M birer pozitif tam sayýdýr. K L 4 L M 3 ifa- Yukarýdaki bölme iþlemlerine göre, desinin deðeri kaçtýr? K+L+M 4M A) B) C) 3 D) 4 E) Farklarý 49 olan iki sayýdan büyük olan sayý küçük olan sayýya bölündüðünde bölüm 3 ve kalan 5 tir. Buna göre, büyük sayý kaçtýr? A) 5 B) 57 C) 6 D) 65 E) basamaklý doðal sayýsýnýn 9 ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 0 B) C) 3 D) 6 E) Beþ basamaklý 5A734 doðal sayýsýnýn ile bölümünden kalan dir. Buna göre, A kaçtýr? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM)

12 80. AB ve BA iki basamaklý doðal sayýlardýr. Yukarýdaki bölme iþlemine göre, iki basamaklý AB doðal sayýsýnýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 8. Bir apartmandaki elektrik saatlerinin sayaç numaralarýný oluþturan dokuz basamaklý sayýnýn 9 ile bölümünden kalan ile kod numaralarý belirlenmektedir. Sayaç no AB 8 BA A B A B A A B A A Sayaç numarasý yukarýda verilen bir evin kod numarasý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 _ Kod no ile 700 arasýnda onlar basamaðý 3 olan üç basamaklý 6 ile tam bölünebilen kaç farklý doðal sayý vardýr? A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 85. AAA üç basamaklý, AA iki basamaklý doðal sayýlardýr. AAA.AA çarpýmýnýn sonucu aþaðýdakilerden hangisine tam bölünemez? A) 3 B) C) 33 D) 37 E) 86. B<A olmak üzere, dört basamaklý A5B doðal sayýsý 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre, A B farkýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. Rakamlarý farklý 9 ile tam bölünebilen dört basamaklý en küçük doðal sayýnýn 8 ile bölümünden kalan kaçtýr? A) B) C) 4 D) 6 E) Üç basamaklý ABC doðal sayýsý 6 ile tam bölünebilmektedir. (ABC-) doðal sayýsý 4 ile, (ABC+) doðal sayýsý 5 ile tam bölünebildiðine göre, üç basamaklý ABC doðal sayýsýnýn en büyük deðerinin rakamlarý toplamý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) 4 LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM) 87. Aþaðýdaki þekilde I. satýra 3 ile bölümünden kalan olan sayýlar,. sütuna 5 ile bölümünden kalan olan sayýlar yazýlýyor. I Buna göre, K sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 3 B) 6 C) 77 D) 8 E) 07 K

13 88. 4!+3!+! toplamý aþaðýdakilerden hangisine tam bölünemez? A) 33 B) 39 C) 48 D) 49 E) A9A ve A9B üç basamaklý doðal sayýlardýr. Aþaðýdaki tabloda bir geziye katýlan iki grubun sayýlarý verilmiþtir. I. gruptaki kiþi sayýsý. gruptaki kiþi sayýsýndan daha az ve. gezi grubu 45 otobüse eþit olarak paylaþtýrýlabilmektedir. Grup Kişi sayısı I. grup A9A. grup A9B I. gruptaki kiþilerden kaç kiþi gruptan ayrýlýrsa kalan kiþiler 45 otobüse eþit olarak paylaþtýrýlýr? A) 3 B) 9 C) 4 D) 34 E) ABC8 dört basamaklý ve EF iki basamaklý doðal sayýlardýr. Yukarýdaki bölme iþlemine göre, iki basamaklý EF doðal sayýsýnýn alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 7 B) 76 C) 97 D) 00 E) Aþaðýdaki piramide her adýmda sayýlar belli bir kurala göre yerleþtiriliyor. ABC8.. EF m. adım. adım 3. adım 4. adım Buna göre, 7. adýmdaki sayýlarýn toplamý aþaðýdakilerden hangisine tam bölünemez? 90. A doðal sayýsýnýn 45 ile bölümünden kalan 7 dir. Buna göre, A +3A toplamýnýn 9 ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 9. Dört basamaklý A73B doðal sayýsýnýn 30 ile bölümünden kalan 4 tür. Buna göre, A nýn alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 4 B) 3 C) 0 D) 8 E) 5 A) 5 B) 7 C) 5 D) 45 E) n pozitif tam sayý olmak üzere, 80. n çarpýmýnýn tam kare olmasý için n nin alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 (995/ÖSS) 95. Aþaðýdaki sayýlardan hangisinin pozitif bölen sayýsý en fazladýr? A) 4.7 B) 4.6 C) 9.3 D) 39.7 E) LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM)

14 96. Üç farklý uzunluktaki parke taþlarý ile þekildeki gibi bir odanýn zemini döþenmiþtir. 9 cm 7 cm cm 9 cm boy 7 cm cm zemin Parkelerin ikinci ayný hizada bittiði noktada odanýn boyu tamamlandýðýna göre, odanýn boyu kaç cm dir? A) 496 B) 504 C) 5 D) 58 E) n bir doðal sayý olmak üzere, 4 n sayýsýnýn asal olmayan tam sayý bölenlerinin sayýsý 8 olduðuna göre, n kaçtýr? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 00.Her harf birbirinden farklý sayýlarý göstermek üzere aþaðýda A, B ve C sayýlarýnýn asal çarpanlarýna ayrýlmýþ þekli verilmiþtir. A D G H Buna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? B E A) 54 B) 60 C) 64 D) 74 E) 86 0., 8, x doðal sayýlarýnýn ortak bölenlerinin en büyüðü 6, ortak katlarýnýn en küçüðü ise 7 dir. Buna göre, x en az kaçtýr? A) 6 B) 0 C) 4 D) 3 E) 36 C F F x bir tam sayý olmak üzere, x + 40 x ifadesini tam sayý yapan x in alabileceði kaç farklý deðer vardýr? A) B) 6 C) 0 D) 3 E) , 6 ve 7 ile bölündüðünde kalanýný veren, 400 den küçük en büyük doðal sayýnýn rakamlarý toplamý kaçtýr? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM) 4 0.A ile B aralarýnda asal iki doðal sayýdýr. EKOK(A, B)=45 olduðuna göre, A nýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 03.Aþaðýdaki sistemde birbirine baðlý bulunan kutulardan üstte bulunan kutudaki sayý altta baðlantýlý olduðu kutulardaki sayýlarýn en büyük ortak bölenidir. A Buna göre, A sayýsý kaçtýr? A) 378 B) 756 C) 5 D) 68 E) 305

15 04.Birbirinden farklý iki basamaklý üç doðal sayýnýn ortak bölenlerinin en büyüðü en çok kaçtýr? A) 5 B) 30 C) 33 D) 36 E) A ile B doðal sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü 36, B ile C doðal sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü 4 tür. Buna göre, A+B+C toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) 3 B) 9 C) 37 D) 45 E) 54 LYS Matematik - I Ödev Kitapçýðý 08.Boyutlarý 4 cm, 5 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasý þeklindeki kutular birleþtirilerek içi dolu bir küp yapýlacaktýr. Buna göre, bu iþ için ihtiyaç duyulan kutu sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 3600 B) 700 C) 4400 D) 6000 E) kg nohut, 0 kg buðday ve A kg fasulye hiç artmayacak þekilde ve birbirine karýþtýrýlmadan eþit büyüklükte torbalara dolduruluyor. Bu iþ için toplam 30 torba kullanýldýðýna göre, A doðal sayýsý en az kaçtýr? A) 7 B) 96 C) 44 D) 88 E) , 0 ve 5 ile tam bölünebilen 600 den küçük olan en büyük doðal sayýnýn rakamlarý toplamý kaçtýr? A) 0 B) C) D) 5 E) 0 07.A ve B birer pozitif tam sayýdýr. A+B=9 olduðuna göre, A ve B sayýlarýnýn en küçük ortak katý en çok kaçtýr? A) 68 B) 7 C) 88 D) 90 E) denizci, 40 karacý ve 80 havacý asker tören yürüyüþü için eþit sayýda gruplara ayrýlmak isteniyor. Her asker kendi birliðindeki grupta bulunacaðýna göre, en az kaç grup oluþturulur? A) B) 5 C) 0 D) E) 4.Kenarlarý 84 m, 60 m ve 96 m uzunluðunda olan üçgen þeklindeki bir arsanýn köþelerine birer aðaç gelecek þekilde etrafýna eþit aralýklarla aðaç dikilecektir. Buna göre, en az kaç aðaç gereklidir? A) 5 B) 6 C) 9 D) 0 E) 5 5 LYS - Matematik I Ödev Kitapçýðý (MF - TM)

16 DERSHANELERÝ LYS MATEMATÝK - I ÖDEV KÝTAPÇIÐI - CEVAP ANAHTARI - D - D 4 - B 6 - C 8 - C 0 - C - D - C 4 - D 6 - E 8 - B 0 - A 3 - D 3 - B 43 - A 63 - D 83 - C 03 - B 4 - E 4 - B 44 - B 64 - B 84 - B 04 - C 5 - A 5 - E 45 - E 65 - C 85 - E 05 - B 6 - C 6 - E 46 - E 66 - E 86 - E 06 - C 7 - D 7 - B 47 - D 67 - C 87 - D 07 - D 8 - B 8 - E 48 - B 68 - A 88 - B 08 - C 9 - D 9 - B 49 - C 69 - B 89 - E 09 - B 0 - A 30 - E 50 - C 70 - D 90 - D 0 - D - C 3 - C 5 - A 7 - D 9 - D - D - A 3 - B 5 - B 7 - A 9 - E 3 - C 33 - E 53 - B 73 - D 93 - D 4 - C 34 - B 54 - C 74 - C 94 - D 5 - B 35 - A 55 - E 75 - E 95 - E 6 - B 36 - C 56 - C 76 - D 96 - B 7 - D 37 - D 57 - A 77 - D 97 - D 8 - B 38 - B 58 - D 78 - D 98 - E 9 - C 39 - A 59 - D 79 - A 99 - D 0 - E 40 - D 60 - C 80 - A 00 - A 6.

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - I MF TM LYS 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir?

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir? SAYILAR - 3 1) (x + y) ile (y + z) aralarında asal sayılardır. 7x + 3y = 4z olduğuna göre x - z farkı kaçtır? A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. TOPLAM - ÇARPIM SEMBOLÜ - II MF-TM 50 MATEMATÝK - II 50 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 4. 216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 2 2 3 5 B) 2 2 2 3 C) 2

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLAIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MAEMAÝK - II PARABL - II MF M LYS1 10 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır?

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. Asal çarpanların çarpımı..5 olan sayı kaçtır? A) 40 B) 480 C) 60 D) 70 4. 60 sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? A) B) C)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I TEMEL KAVRAMLAR - I MF TM YGS LYS1 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 Kanguru Matematik Türkiye 015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 0.15 x 51.0 sayýsýna en yakýndýr? A) 100 B) 1000 C) 10000 D) 100000 E) 1000000. Anne, çamaþýrlarý yýkayýp gömlekleri yan

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. 1 birim 1 birim Van Gölü nün haritasý yukarýda verilmiþtir. Haritada 1 birim uzunluk 19

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme. (Çarpanlar ve Katlar) EKOK (0,60) 0 Bu araçlar ilk defa 0 saniye dakika sonra yan yana gelirler.. (Üslü İfadeler) ^0, h c m c m 0 0. 6 6 0 olduğundan geriye 0 0 00 km yol.

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. MATEMATİK Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1. DÖNEM DENEME 1 1. 4. 28 ve 35 sayılarının EKOK ve EBOB u kaçtır? EKOK

Detaylı

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI BİRİNCİ AŞAMA SORULARI A A A A A A A SINAV TARİHİ VESAATİ:16 NİSAN 2011 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA Örnek( 1 ) - - - - (I) yandaki işleme x 1 (II) göre (I) çarpan - - - - kaçtır? 40 + - - - - - - - - - - (ÖSS-8) 40

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula ÜNİTE 1 8.1.1 Çarpanlar ve Katlar Anla-Uygula 1 A B ++ :8. SINIF C D UYGULAMA BÖLÜMÜ 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - I MF TM YGS LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Ortaokul Matematik Org Editörleri Ortak Fikir Denemeleri Teog Matematik-1

Ortaokul Matematik Org Editörleri Ortak Fikir Denemeleri Teog Matematik-1 Ortaokul Matematik Org Editörleri Ortak Fikir enemeleri Teog Matematik- liye RC SRIBŞ Bayram FISTI Esra İNÇER ÇIR Eylül RBY Mehmet BOZURT Mine GÖSU Muhammet BOZURT Mustafa Sefa TUNCY hmet SĞIÇ Sinan SRITŞ

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI SORULARI EGE BÖLGESİ 5. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. [( p q) q] [(p q) q ] bileşik önermesinin en sade şekli A) p B) p C) D) 0 E) q 4. A kümesinin eleman sayısı fazla; B kümesinin eleman sayısı eksik olsaydı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF SINAVI TEST SORULARI 1. ÖZEL EGE LİSESİ 44 0 0 ( 1).( 1 ).( 1 ) işleminin sonucu 45 17 ( 1).( ( 1) ).( 1 ) 4. Aşağıdaki şekillerden hangisinin tane kaçtır? simetri ekseni vardır? A) 1 B) 1 1 C) D) 1 A) B) C) D) 5. x y z =

Detaylı

4. 4,25 ondalýk sayýsý aþaðýdakilerden hangisine

4. 4,25 ondalýk sayýsý aþaðýdakilerden hangisine 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. üst 1. Yukarýdaki þeklin üstten görünüþü nasýldýr? ) B) Ön tekerleðinin yarýçapý arka tekerleðinin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATİK DENEMESİ- Muharrem ŞAHİN TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEŞİLYURT Gökhan KEÇECİ Saygın DİNÇER Mustafa YAĞCI İ:K Ve TMÖZ üyesi 4 00 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 3-12,14,15,18,19,17,20,20,21,22,26,28,30,33,35,36,38,40,41,42,43,44

MATEMATİK SORULARI 3-12,14,15,18,19,17,20,20,21,22,26,28,30,33,35,36,38,40,41,42,43,44 MATEMATİK SORULARI 1- sayısının karekökü aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 81 C) 3 D)6 2-Köşe noktalarının koordinatları A(-2,-5),B(-4,-5) ve C(-1,-1) olan üçgenin y eksenine göre yansıması alındıktan

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 7. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 00 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A 1. Bir ikizkenar

Detaylı

18 ÞUBAT 2016 6. kontrol

18 ÞUBAT 2016 6. kontrol 18 ÞUBAT 2016 6. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Dört sayýnýn ortalamasý 9 dur. Bu sayýlardan üçü 5, 9, 12 olduðuna göre dördüncü sayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 36 2. Aþaðýdakilerden

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

ISBN Sertifika No: 11748

ISBN Sertifika No: 11748 ISN - 978-0--- Sertifika No: 78 GENEL KOORDİNTÖR: REMZİ ŞHİN KSNKUR REDKTE: REMZİ ŞHİN KSNKUR SERDR DEMİRCİ - SRİ ŞENTÜRK SERVET SVŞ ÇETİN as m Yeri: UMUT MTCILIK - MERTER / STNUL u kitab n tüm bas m ve

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

6. x ve y birer tam sayıdır. 7. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, 8. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, 9. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere,

6. x ve y birer tam sayıdır. 7. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, 8. a, b, c doğal sayılar olmak üzere, 9. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere, İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l a s g ü n e ş İ l a s gün e ş & i l

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Okek Denklemi % % % % % % % % Aralarında Asal Sayıların Obebi % % Bölen Sayısı % % % % % % % % % % % % % % % Reel Sayılar % % %

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010)

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) 1) Bir ABC dik üçgeninde B açısı diktir. AB kenarı üzerinde alınan bir D noktası için m( BCD) m( DCA) dır. BC kenarı üzerinde alınan bir E noktası için

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I

YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I Sınav 2015 ve sonrası YGS sınavlarının müfredatına uygundur. 1. -2 [3 (2-5)-(2-3 5)] = işleminin sonucu kaçtır? A) -10 B) -8 C) 6 D) 10 E) 12 5. A= 24 + 2 2 olup 24 2 2 ifadesinin

Detaylı

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 0 Haziran 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. 5 9 işleminin sonucu kaçtır? 0, 0,5 A) 9 B) 0 C) D) 5 E) 6 Çözüm 5 9 5 0 9 000.( ).( ) 0,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I TABAN ARÝTMETÝÐÝ - I MF TM YGS LYS1 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 11 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri E) 2.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 11 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri E) 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / Mayıs 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 3. + : 7 4 7 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 4 3 B) 4 5 C) 7 4 D) 5 7 E) 2

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 6 *********(ilk 4 soru çıktı üzerinde

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

BAĞINTI - FONKSİYON Test -1

BAĞINTI - FONKSİYON Test -1 BAĞINTI - FONKSİYON Test -. A,,,4,5 B,, olduğuna göre, AB kümesinin eleman saısı A) 8 B) C) D) 4 E) 5 5. A ve B herhangi iki küme AB,a,,a,,a,,b,,b,,b olduğuna göre, s(a) + s(b) toplamı A) B) 4 C) 5 D)

Detaylı

2. Cevaplar n z, cevap ka d n n Temel Matematik Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 4. A, B ve C birer rakam olmak üzere,

2. Cevaplar n z, cevap ka d n n Temel Matematik Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 4. A, B ve C birer rakam olmak üzere, YGS ENEME SINVI TEMEL MTEMT K TEST 1. u testte Temel Matematikle ilgili 40 soru vard r.. evaplar n z, cevap ka d n n Temel Matematik Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 1. a tam sayı olmak üzere,

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

5. SINIF 1. BÖLÜM: HER BÝR DOÐRU CEVAP 1 PUAN DEÐERÝNDEDÝR.

5. SINIF 1. BÖLÜM: HER BÝR DOÐRU CEVAP 1 PUAN DEÐERÝNDEDÝR. 2007 2008 GENEL AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 60 soru vardýr. (20 Türkçe sorusunun ilk 8 sorusu 1 er puan, diðerleri 2 þer puandýr. 40 Matematik sorusunun Birinci bölümdeki 20 tanesi 1 er puan, Ýkinci bölümdeki

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı