Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler"

Transkript

1 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler Mehmet Ali Eryurt * - Şebnem Beşe Canpolat ** - İsmet Koç *** Özet: Türkiye de yaşanan demografik dönüşüm sürecini dün-bugün-yarın bağlantısı içerisinde ele alan ve bu dönüşümün alt nüfus gruplarında nasıl yaşandığını ortaya koyan bu çalışma, Türkiye de yeni bir nüfus politikasına ihtiyaç duyulup duyulmadığı sorusuna farklı ülke deneyimlerini de dikkate alarak cevap aramaktadır. Türkiye de doğurganlık hızında yaşanacak değişimin nüfus büyüklüğü, yaş dağılımı gibi demografik süreçlere ve eğitim, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sağlık gibi sosyal, ekonomik süreçlere etkisi Birleşmiş Milletler tarafından yapılan nüfus projeksiyonları temel alınarak dört farklı doğurganlık düzeyi senaryosu temelinde incelenmiştir. Çalışma, doğurganlık düzeyini en azından mevcut seviyede tutmak için bugünden başlayarak tedbir alınması gerektiğini belirtmekte ve uygulanması gereken tedbirleri ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Nüfus politikası, doğurganlık, demografik dönüşüm, aile planlaması, Türkiye. Population and Population Policies in Turkey: Predictions and Recommendations Abstract: This study discusses demographic transition process in Turkey within the past-present-future connection, and presents how this transformation took place among sub-population groups. The study attempts, in view of the experiences of different countries, to find an answer to the question of if there is a need for a new population policy. The impact of the change in the fertility rate on demographic processes such as the population size, age distribution and on social and economic processes, such as education, work life, social security, health, have been examined based on the population projections made by the United Nations considering four fertility scenarios. The study argues that in order to keep fertility at least at the current level, measures should promptly be taken, and specifies the measures required to this effect. Key Words: Population policy, fertility, demographic transition, family planning, Turkey. GĠRĠġ Osmanlı İmparatorluğu nun son döneminde İstanbul, İzmir, Bursa gibi öncül kentler aracılığı ile başlayan ve günümüzde de devam eden demografik dönüşüm süreci sonucunda Türkiye nin doğurganlık seviyesi yenilenme seviyesinin hemen üzerinde bir seviye olan 2.16 ya kadar gerilemiştir (TNSA, 2008). Son * Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, 06410, Samanpazarı/Ankara/Türkiye. ** Dr., Türkiye İstatistik Kurumu, 06100, Yücetepe/Ankara/Türkiye. *** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, 06410, Samanpazarı/Ankara/Türkiye. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 4, Aralık 2013, s

2 130 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 kırk yılda gerçekleştirilen demografik araştırmaların gösterdiği demografik eğilimler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye nin 2000 li yıllardan başlayarak yeni bir demografik rejime girdiği görülmektedir. Cumhuriyet in ilanı ile başlayan ve günümüze kadar devam eden süreçte sosyo-ekonomik alanda ve özellikle son yıllarda anne ve çocuk sağlığı göstergelerinde gözlenen olumlu gelişmeler beş yaş altı çocuk ölümlerinin ve kadın başına düşen doğum sayısının önemli ölçüde azalmasına yol açarak Türkiye yi Demografik Dönüşüm Kuramı nda sözü edilen üçüncü yani son aşamaya taşımıştır. Geldiğimiz noktada (2008) nüfus artış hızı binde 11 e, kadın başına doğum sayısı 2.16 ya, bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 17 ye, çocuk nüfusun (<15 yaş) toplam nüfus içindeki payı yüzde 26 ya gerilemiş; nüfusun ortalama yaşı 29 a, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 7 ye, doğuşta yaşam beklentisi ise 74 yıla yükselmiştir (Koç - Eryurt, 2010; Koç ve diğerleri, 2010). Demografik dönüşümün bu aşamasında Türkiye nüfusu artık yüksek doğurganlık ve ölümlülük hızlarına sahip genç bir nüfus olmaktan çıkarak, düşük doğurganlık ve ölümlülük hızlarına sahip ve gittikçe yaşlanan bir nüfusun özelliklerini kazanmaktadır. Bu sürecin bir sonucu olarak özellikle 2000 li yıllarla birlikte Türkiye de yaşanmakta olan demografik dönüşümün yakın gelecekte yaratacağı riskler dikkate alınarak, mevcut eğilimin tersine çevrilmesi gerekliliğinden hareket eden yeni bir nüfus politikası ihtiyacı seslendirilmeye başlanmıştır. Bu ihtiyacı seslendiren politikacıların Türkiye de yaşanmakta olan demografik dönüşümün sonucu olarak ortaya çıkacak riskler arasında en çok nüfusun yaşlanması olgusuna ve bununla birlikte, Batı Avrupa deneyiminden yola çıkılarak doğum sayısının, genç nüfusun ve özellikle işgücü nüfusunun azalmasına vurgu yaptıkları görülmektedir. Geçmişte bugünün gelişmiş ülkelerinin yaşadığı ve günümüzde de Türkiye ile birlikte birçok gelişmekte olan ülkenin yaşamakta olduğu bu dönüşümü Türkiye özelinde ele alan bu çalışmanın birbiri ile ilişkili iki temel amacı bulunmaktadır: (1) Türkiye nin yaşadığı demografik dönüşümü ve bu dönüşümün alt nüfus gruplarında nasıl yaşandığını değerlendirmek; (2) Farklı demografik senaryoların çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim alanlarındaki olası etkilerini başka ülke deneyimlerini de dikkate alarak ortaya koymak ve tüm bunların bir sonucu olarak Türkiye nin yeni bir nüfus politikasına ihtiyacı olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyi sağlayacak nüfusbilime dayalı bir arka plan sunmak. Bu çalışma, Türkiye de doğurganlık düzeyinin gelecekte hangi seviyede olacağına dair bir öngörü ortaya koyarak ve doğurganlık düzeyini yenilenme seviyesinde tutmak için alınması gereken tedbirleri sıralayarak literatüre katkı yapmaktadır.

3 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 131 TÜRKĠYE NĠN DEMOGRAFĠK DÖNÜġÜMÜ VE NÜFUS POLĠTĠKALARI Türkiye de demografik dönüşüm süreci Cumhuriyet in kuruluşundan çok daha önce Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde başlamıştır. Ancak bu çalışmada, Türkiye nin yaşadığı demografik dönüşüm süreci Cumhuriyet in kuruluşundan itibaren incelenmekte olup, bu süreç pronatalist (doğurganlığı artırıcı) nüfus politikalarının egemen olduğu dönemi, antinatalist (doğurganlığı azaltıcı) politikalara geçiş yapılan dönemi; üçüncü ve son aşama olarak ise antinatalist politikaların yerleşmiş olduğu 1983 ve sonrasındaki dönem olarak üç aşamada incelenmektedir (Şekil 1). 1 Planlı Döneme GeçiĢe Kadar Olan Dönem: Cumhuriyet kurulduğunda, Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nda büyük kayıplar vererek oldukça azalmış olan bir nüfus devralınmıştır. Modern Türkiye nin kurulması, ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden inşa edilmesi için Cumhuriyet in ilk yıllarında hızlı bir şekilde nüfus artışına ihtiyaç duyulmuştur. Nüfusun bu kadar hayati bir önem taşıması nedeniyle daha Cumhuriyet kurulduktan üç yıl sonra 1926 yılında bugün adı Türkiye İstatistik Kurumu olan Merkezi İstatistik Dairesi kurulmuş, akabinde 1927 yılında ise ilk nüfus sayımı yapılmıştır (Tamer - Bozbeyoğlu, 2004) dönemi, nüfusu artırmayı amaçlayan ve esasen ekonomik kalkınmaya olumlu katkı yapacağı gerekçesiyle savunulan pronatalist politikaların uygulandığı bir dönem olmuştur. 1 Bu bölümde esas olarak bu çalışmanın bazı yazarlarının da katılımı ile daha önce yayınlanmış olan Demografik Geçiş Sürecinde Türkiye (Koç ve Eryurt, 2010) ve Türkiye nin Demografik Dönüşümü (Koç vd., 2010) adlı çalışmalardan faydalanılmıştır.

4 132 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 ġekil 1. Türkiye de Uygulanan Nüfus Politikalarının Rasyoneli ve Dönemsel Olarak Gösterimi Türkiye de uygulanan nüfus politikaları Pronatalist Dönem (PNP) Antinatalist Dönem (ANP) 2008 ve sonrası Yeni bir pronatalist dönem mi? Nüfus artışı ekonomik kalkınmayı destekler merkezli politikalar Ana çocuk sağlığı tartışmaları ve PNPlardan ANPlara geçiş Birinci beş yıllık kalkınma planı ve 1965 nüfus yasası nüfus yasası ve açık politikalar Yeniden inşa dönemi Zımmi politikalar Nüfus artışı ekonomik kalkınma önünde engeldir merkezli zımmi politikalar AÇS-AP merkezli açık politikalar Hıfzısıhha Kanunu ile açık politikalara geçiş Zımmi politikalardan açık politikalara ana çocuk sağlığı merkezli geçiş tartışmaları Nüfusun yaşlanması merkezli yeni bir pronatalist politikasına geçiş tartışmaları Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, pronatalist nüfus politikalarının ilk resmi belgesi niteliğindedir. Bu kanunun 152. maddesi ile gebeliğe engel olacak ya da çocuk düşürmeye yarayacak her türlü araç ve gerecin ithali, dağıtımı ve satışı yasaklanmıştır (Cillov, 1974; Levine - Üner, 1978; Peker, 1983; Franz, 1994). Buna paralel olarak, 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu nunda kürtaj ve çocuk yapmaya engel olacak diğer uygulamalar ağır ceza kapsamına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu nda kürtaja ilişkin maddeleri içeren kısmın başlığı eski yasada Kasden Çocuk Düşürmek ve Düşürtmek Cürümleri iken, 1936 da bu kısmın başlığı Irkın Tümlüğü ve Sağlığı Aleyhine Cürümler olarak değiştirilmiştir (Levine - Üner, 1978; Peker, 1983; Franz, 1994; TÜSİAD, 1999). Bu uygulamaları tamamlayan bir diğer uygulama 1926 da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile erkekler ve kadınlar için belirlenen asgari evlilik yaşlarının (sırası ile 18 yaş ve 17 yaş), 1938 yılında kabul edilen 3453 sayılı Yasayla erkekler için 17 ye, kadınlar için ise 15 e indirilmesi olmuştur.

5 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 133 ġekil 2. Türkiye de Kaba Doğum, Kaba Ölüm ve Doğal Nüfus ArtıĢ Hızlarının DeğiĢimi Kaynak: Koç ve diğerleri, Savaş yıllarındaki demografik kaybın telafisine dönük bu gelişmeler sonucunda, ilk evlilik yaşında küçük bir düşüş, doğurganlık hızlarında ise artış yaşanmıştır ile 1940 arasındaki dönemde kaba doğum hızı binde 40-45; kaba ölüm hızı ise binde 15 olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda nüfusun doğal artış hızı binde seviyelerine yükselmiştir (Şekil 2). Bu dönem, iç göç açısından durağanlığın yaşandığı bir dönemdir. Doğurganlık ve ölümlülükte eğilimin kısmen tersine çevrildiği İkinci Dünya Savaşı yıllarına ait ara dönemde pronatalist nüfus politikalarının uygulanmasına devam edilmesine rağmen nüfus artışında önemli bir durağanlaşma görülmüştür. Yetişkin çağdaki çok sayıda erkeğin silah altına alınması nedeniyle, bu dönemde evlilikler ve doğumlar ertelenmiş, doğurganlık hızları düşmüştür. Seferberlik durumu nedeniyle sağlık koşullarının kötüleşmesi de ölüm oranlarını etkilemiş ve kaba ölüm hızı binde 30 lara kadar yükselmiştir (Üner, 1984). Türkiye nin nüfus büyüklüğü, 1923 ve 1955 yılları arasında 13 milyondan 24 milyona yükselerek neredeyse ikiye katlanmıştır. Toplam doğurganlık hızı kadın başına 5.5 doğumdan 7.0 doğuma yükselmiş ve 1960 lı yıllara kadar 6-7 doğum seviyesinde kalmıştır. Pronatalist nüfus politikalarının sıkı bir şekilde

6 134 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 uygulandığı bu dönemin sonlarına doğru özellikle anne ve çocuk sağlığını temel alan itirazların güçlenmesinin bir sonucu olarak, pronatalist politikalarda kısmi gevşemeler görülmüştür. Aile Planlaması Kavramının Anayasaya Girmesine Kadar Olan Dönem: Dönemin ithal ikameci sanayileşme politikasının bir sonucu olarak kentsel sektörler, özellikle de sanayi sektörü artık daha fazla işgücüne ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bu dönemde, eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetlerde sağlanan iyileşmeler kentlerin çekiciliğini artırmış; ulaşımda sağlanan gelişmeler göç sürecine ivme kazandırmıştır. Sonuçta bu dönemin başında hızlanan kentleşme dönemin sonuna doğru, 1980 li yılların başında, yüzde 45 seviyesine yükselmiştir. Hızlı nüfus artışının da bir sonucu olarak ortaya çıkan çarpık kentleşme, işsizlik, ekonomik durgunluk gibi sorunlar 1950 li yıllarla birlikte Türkiye de o döneme kadar uygulanan pronatalist nüfus politikalarının sorgulanmasına yol açmıştır yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda ( ) ilk defa hızlı nüfus artışının yarattığı sorunlara vurgu yapmıştır (DPT, 1963). Bu döneme kadar uygulanan pronatalist nüfus politikalarına yönelik eleştirilerin Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda yer almasının ardından, 10 Nisan 1965 tarihinde kabul edilen, 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun, Türkiye deki nüfus politikalarında bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Bu kanun Türkiye de pronatalist politikalardan antinatalist politikalara geçişin resmi belgesi niteliğindedir. Bu kanun ile gebeliği önleyici yöntemlerin ithalini, satışını ve kullanımını yasaklayan 1936 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun ilgili hükümleri kaldırılmıştır. Gebeliği önleyici yöntemlerin ithali, dağıtımı ve satışı artık cezai yaptırım gerektiren bir fiil olmaktan çıkmıştır. Bu dönemin nüfus politikalarının temel amacı, gebeliği önleyici yöntem kullanımını yaygınlaştırarak doğurganlığı, sağlık hizmetlerini iyileştirerek ölüm hızlarını düşürmek ve Türkiye den yurt dışına işgücü göçünü teşvik ederek işsizlik baskısını hafifletmek olmuştur. Doğurganlık hızının önemli ölçüde düşmesi ile kendini gösteren demografik dönüşümün ikinci aşamasının başlangıcında Türkiye de nüfus artış hızı binde 28 ile en yüksek düzeyine ulaşmıştır (Şekil 2). Bu dönemde doğurganlık hızında gözlenen azalma, daha önceden düşmeye başlayan ölüm hızındaki azalmanın gerisinde kaldığı için nüfus artışı devam etmiştir. Bu nedenle, 1955 ve 1985 yılları arasında nüfus yine ikiye katlanmış ve 24 milyondan 51 milyona yükselmiştir. Bu dönemde kentsel alanlarda yaşayan nüfusta iç göçün etkisi ile hızlı bir artış meydana gelmiştir (İçduygu - Sirkeci, 1998). Dönemin bir diğer önemli göç hareketi, 1960 ların başı ile 1970 lerin sonu arasında yoğunlaşan yurt dışına iş-

7 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 135 gücü göçüdür. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda yurt dışına işgücü göçü, işsizliği azaltma ve işçi dövizi akışı sağlama bağlamında önemli bir kalkınma stratejisi olarak görülmüştür (DPT, 1963). Demografik dönüşümün ikinci aşamasında özellikle kırdan kente göçün etkisiyle kırsal nüfus da demografik dönüşüm sürecine dâhil olmuş ve demografik dönüşüm ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler çocuğa olan talebi azaltmış, geleneksel geniş aile yapısı çözülmeye başlamış ve onun yerini yavaş yavaş çekirdek aile normu almaya başlamıştır. Doğurganlığın Yenilenme Düzeyine DüĢmesine Kadar Olan Dönem: Bu dönemde, aile planlaması kavramı, 1980 askeri darbesinin ardından hazırlanan Anayasa da kendisine yer bulmuştur Anayasa sının 41. maddesinin ikinci fıkrasında Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar vurgusu yapılmıştır. Anayasa nın kabul edilmesinin üzerinden altı ay geçmeden, Mayıs 1983 te, antinatalist politikalar içeren birinci nüfus planlaması hakkındaki kanun revize edilmiş ve daha liberal ve kapsamlı bir kanun olan 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun kabul edilmiştir. Bu Yasanın 5. maddesine göre gebeliğin 10. haftasına kadar olan gebeliklerin istemli düşük ile sonlandırılması; 4. maddesine göre ise hem kadınlar hem de erkekler için sterilizasyon yapılması yasal hale gelmiştir. Aynı Yasanın 3. maddesi ise doktorların yanı sıra eğitimli hemşire ve ebelerin de rahim içi araç uygulaması yapabilmesine imkân sağlamıştır Nüfus Yasası, getirdiği birçok yeniliğin yanında, Türkiye nin merkezinde temin edicinin bulunduğu arz merkezli aile planlaması programlarını terkederek merkezinde kullanıcının bulunduğu talep merkezli bir aile planlaması programına geçtiğini göstermektedir. Bu yeni politika biçiminin bir sonucu olarak Türkiye de özellikle gebeliği önleyici modern yöntemlere olan talep artmış ve yöntem kullanımı 1990 lı yıllarda yüzde seviyesine; 2000 li yıllarda ise yüzde seviyesine yükselmiştir. Gebeliği önleyici modern yöntemlere olan talebin artmasında 1983 Nüfus Yasası nın etkisinin yanısıra, 1985 yılında kurulan Türkiye Aile Planlaması ve Sağlığı Vakfı (TAPV) nın ve yine bu dönemde kurulan diğer sivil toplum kuruluşlarının (İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Willows Foundation) yürüttüğü faaliyetlerin ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) gibi uluslararası kuruluşların bu faaliyetlere yaptıkları mali desteklerin katkısı olmuştur (Tomruk, 2009). Bu dönemde doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki aşağı yönlü hareket devam etmiştir. Dönemin ayırt edici özelliği nüfus artış hızının da artık düşmeye başlamış olmasıdır. Nüfus artış hızı, döneminde yurt dışından olan göçe rağmen binde 22 seviyesine gerilemiştir (Şekil 2). Bu dönemin göçünün en

8 136 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 temel özelliği, kentten-kente olan göçün iç göç akımları içerisindeki ağırlığının artması ve yurt-dışına göçün coğrafi hedefinin değişerek Sovyetler Birliği nin dağılması ile oluşan ülkelere ve petrol üreten Arap ülkelerine yönelmesi olmuştur (İçduygu - Sirkeci, 1998). Sosyo-Ekonomik Grupların Doğurganlık Seviyesindeki FarklılaĢmalar Türkiye nin demografik dönüşümünün üçüncü aşamasının tamamlanması için iki koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, doğurganlık hızının nüfusun ancak kendini yenileyebileceği seviye olan kadın başına 2.1 doğumun da altına düşmesi; ikincisi ise nüfus artışının sona ermesidir. Genellikle bu iki koşul eş zamanlı olarak gerçekleşmemektedir. 2 TNSA-2008 in sonuçlarına göre Türkiye deki doğurganlık hızı yenilenme seviyesinin hemen üzerindeki bir seviyeye kadar (2.16) düşmüş durumdadır. Türkiye nin yaşadığı demografik dönüşüm süreci alt nüfus gruplarında homojen bir şekilde değil, heterojen bir şekilde yaşanmaktadır. Bu süreçte bazı alt nüfus gruplarında doğurganlık düzeyi 1.5 çocuğun altına düşerken, diğer bazı alt nüfus gruplarında halen 3 çocuğun bile üzerindedir. TNSA-2008 sonuçları, kentsel yerleşim yerleri ile Batı, Kuzey ve Orta Anadolu bölgelerinin demografik dönüşüm sürecini tamamlamakta olduklarını, doğurganlık düzeylerinin yenilenme düzeyi olan 2.1 çocuğun altına düştüğünü; kırsal yerleşim yerleri ile Doğu bölgesinin ise henüz demografik dönüşüm sürecinin son aşamasına ulaşamadıklarını göstermektedir 3. Özellikle kırsal yerleşim yerleri ve Doğu Bölgesi nin bugünkü demografik yapısının Türkiye nin 1980 lerdeki demografik yapısı ile benzerlik göstermesi, Türkiye de halen farklı demografik rejimlerin mevcut olduğunu ve henüz tam bir demografik yakınsamanın gerçekleşmediğini göstermektedir (Şekil 3). Şekil 3 de görüldüğü gibi, alt nüfus gruplarının önemli bir bölümü doğurganlık seviyelerini 2 çocuğun altına çekerek, doğurganlık dönüşümünü tamamlamışlardır. Sosyal güvenceli bir işte çalışanlarda, refah düzeyi en yüksek hanelerde yaşayanlarda, lise ve üzeri eğitime sahip olanlarda toplam doğurganlık hızları 1.5 çocuğun da altına düşmüştür. Toplam doğum sayısındaki payı sınırlı olan (yüzde 15) bu grubun sisteme entegre olmuş bir nüfus olduğu görülmektedir. 2 Doğurganlık seviyesi yenilenme düzeyine düştükten sonra bile doğurganlığın yüksek olduğu dönemlerde nüfusa dâhil olan kuşaklar doğurganlık çağından çıkana kadar nüfus artış hızı azalarak da olsa nüfus bir süre daha artmaya devam etmektedir. Türkiye de bugün yaşanmakta olan süreç bu durumun bir ifadesi niteliğindedir. 3 Türkiye de demografik dönüşümün bir parçası olarak yaşanan doğurganlık dönüşümü sürecinin alt nüfus gruplarında nasıl farklılaştığına ilişkin kapsamlı bilgilere Eryurt, Adalı ve Şahin, 2010 çalışmasından ulaşılabilir.

9 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 137 Doğurganlık dönüşümünü biraz daha gecikmeli olarak yaşayan alt-nüfus gruplarının, Kuzey, Güney ve Orta Anadolu bölgelerinin de doğurganlık seviyelerinin 2 ye çok yakın olduğu görülmektedir. Doğurganlık seviyesi arasında olan bu grubun doğumların yaklaşık olarak yüzde 44 ünü gerçekleştirdiği görülmektedir. ġekil 3. SeçilmiĢ Alt-Nüfus Gruplarında Doğurganlık Düzeyleri, 2008 Çalışıyor, sosyal güvenceli En yüksek refah düzeyi TDH < Doğumların yaklaşık yüzde 15 i Lise ve üzeri 1.47 Çalışıyor, sosyal güvencesiz 1.64 Yüksek refah düzeyi 1.70 Batı Anadolu Türkçe İlköğretim ikinci kademe Kent TDH = Doğumların yaklaşık yüzde 17 si Kuzey Anadolu Güney Anadolu Orta refah düzeyi 2.15 TÜRKİYE 2.16 Orta Anadolu Düşük refah düzeyi Diğer anadil TDH = Doğumların yaklaşık yüzde 44 ü Çalışmıyor 2.54 İlköğretim birinci kademe 2.56 Kır 2.71 Doğu Anadolu Eğitimi yok/ilkokulu bitirmemiş En düşük refah düzeyi TDH > Doğumların yaklaşık yüzde 24 ü Kürtçe 3.42 Kaynak: Eryurt, vd., Doğurganlık dönüşümünü en gecikmeli olarak yaşayan gruplar -ki bunlar aynı zamanda sisteme entegrasyonu en az olan gruplardır- Doğu bölgesi, hiç eğitimi olmayan veya ilkokulu bile bitirmemiş olanlar, en düşük refah düzeyindeki hanelerde yaşayanlar ve anadili Kürtçe olanlardır. Bu grupların sahip oldukları ortalama doğum sayısı 3 çocuğun üzerindedir. Türkiye genelinde doğurganlık düzeyinin 1980 li yılların ilk yarısında 3 çocuğun altına düştüğü göz

10 138 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 önünde tutulursa bu grupların doğurganlık dönüşümünü ne kadar gecikmeli olarak yaşadıkları daha iyi anlaşılacaktır. ĠKĠNCĠ PRONATALĠST DÖNEME DAĠR ÖNGÖRÜLER VE ÖNERĠLER Türkiye de doğurganlık düzeyinin 2 çocuğa kadar düşmesi ve daha da düşmeye devam etme eğilimi göstermesi nedeniyle meydana gelecek nüfus yapısının yaratacağı muhtemel riskler kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır (Alper, vd., 2012; Sayan, 2012). Türkiye de politika değişikliği gücünü elinde bulunduran siyasi iktidar yeniden 1960 lı yıllara kadar uygulanmakta olan doğurganlığı artırıcı politikalara dönüş işareti veren bir söyleme sahip olmuştur. Nüfus ile ilgili akademik toplantılarda, konferanslarda demograflara en çok yönlendirilen sorulardan bir tanesi bu yeni söylem in yeni bir nüfus politikası anlamına gelip gelmediğidir. Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle nüfus politikası kavramına kısaca değinmekte fayda vardır. Farklı şekillerde tanımlanabilen Nüfus Politikası kavramı; bir tanıma göre, hükümetlerin nüfusun büyüklüğünü, artışını, azalışını, komposizyonunu ya da dağılımını etkilemek için aldıkları tedbirler bütünü ; bir başka tanıma göre ise ulusal hükümetlerin üç temel demografik değişken olan doğum, ölüm ve göç süreçlerini etkilemek için bilinçli olarak gerçekleştirdikleri eşgüdümlü eylemler bütünü dür. Birleşmiş Milletler ise, nüfus politikasını devletlerin ekonomik, sosyal, demografik, siyasal ve diğer ulusal hedeflere ulaşılmak için nüfusun büyüklüğünü, artışını, coğrafi dağılımını ve özelliklerini etkileme ve yönlendirme süreci olarak tanımlamaktadır (Peker, 1983; Demeny, 2003; BM, 1994). Nüfus politikalarının amacının üç temel demografik değişken olan doğurganlık, ölümlülük ve göç süreçleri üzerinde etkide bulunmak olmasına karşın, nüfus politikalarının uygulamada genellikle doğurganlık seviyesini ve örüntüsünü etkilemek üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun nedeni, ölüm hızlarını artırmak ya da sınır-ötesi göçleri teşvik etmek gibi politika seçeneklerinin etik/siyasal nedenlerle uygulanabilecek politika tedbirleri olmamasıdır. Bu nedenle, nüfus politikalarının doğurganlığı artırıcı (pronatalist) ya da doğurganlığı azaltıcı (antinatalist) politikalar aracılığı ile mevcut demografik yapıya yön vermeye çalıştığı görülmektedir. Uygulamada nüfus politikaları, doğrudan nüfus politikası ya da dolaylı nüfus politikası biçimlerinde görülebilir. Doğrudan (explicit) nüfus politikaları siyasal gücü elinde bulunduran mercilerin ülkenin demografik yapısını doğrudan değiştirmeye yönelik tüm yasal düzenlemelerini 4 içine almaktadır. Dolaylı (implicit) nüfus politikaları, doğrudan demografik yapıyı etkilemek amacıyla oluşturul- 4 Bu kapsamda, 1965 Nüfus Yasası, 1983 Nüfus Yasaları, 1930 tarihli Hıfzıssıhha Kanunu, 1963 yılından başlayarak hazırlanan 5-Yıllık Kalkınma Planları vb. resmi dökümanlar yer almaktadır.

11 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 139 mayan ancak tesadüfen demografik yapı üzerinde etkide bulunan tüm yasal düzenlemeleri 5 içermektedir. Nüfus politikaları dahil tüm politikaları (policies) siyaset (politics) kurumu ve bu kurum içinde yer alan siyasetçiler belirlemektedir. Nüfus politikalarını oluşturma süreci ile siyasal süreçler arasındaki yakın ilişkileri dikkate alan Birleşmiş Milletler, siyasal gücü elinde bulunduran mercilerin demografik yapıya yön vermek amacını güden sözel açıklamalarının da doğrudan nüfus politikası olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda, 1980 li yıllarda önce Devlet Başkanı sonra da Cumhurbaşkanı olarak yaptığı konuşmalarda İki Çocuk Yeter mesajını veren Kenan Evren nin (Peker, 1983; Franz, 1994); gerekse de günümüzde yaptığı konuşmalarda En Az Üç Çocuk mesajını veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın sözlü ifadelerinin (Hürriyet, 7 Mart 2008; Milliyet, 2 Ocak 2013) siyasal gücü elinde bulunduran mercilerin beyan ettikleri doğrudan nüfus politikası olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Türkiye de Doğurganlık DeğiĢimi Gelecekte Hangi Yönde Seyredecektir? Doğurganlık hızında yaşanacak değişimin nüfus büyüklüğüne, yaş dağılımına ve diğer demografik süreçlere etkisini Birleşmiş Milletler tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarını temel alarak dört farklı senaryo 6 temelinde incelemek mümkündür (Tablo 1). Orta düzey doğurganlık senaryosu 2050 yılında toplam doğurganlık hızının (TDH) 1.69 a düşeceğini, varsaymaktadır. Yüksek doğurganlık senaryosu 2050 yılında toplam doğurganlık hızının, orta düzey doğurganlık senaryosuna göre 0.5 çocuk fazla, düşük doğurganlık senaryosu ise 0.5 çocuk daha az olacağını varsaymaktadır. Sabit doğurganlık senaryosu ise periyodunda 2.16 olan toplam doğurganlık hızının 2050 yılında da 2.16 olarak kalacağını öngörmektedir (Birleşmiş Milletler, 2011). Doğurganlıkta artış öngören yüksek doğurganlık senaryosuna ve mevcut doğurganlık düzeyinin sabit kalacağını öngören senaryoya göre 2050 yılında Türkiye nüfusu 100 milyonun üzerine çıkmaktadır. Doğurganlığın azalacağını öngören diğer iki senaryoda ise doğurganlık düzeyinin ne kadar düştüğüne bağlı olarak nüfus 79 milyon ile 91 milyon arasında değişkenlik göstermektedir. Nüfusun yaş kompozisyonu da senaryolara göre önemli farklılıklar göstermektedir yılında nüfusun yüzde 26 sı 0-14 yaş grubunda iken, 2050 yılında 15 yaş altındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payı tüm senaryolarda düşmektedir. Öyle ki doğurgalık düzeyinin sabit kalacağını ve artacağını öngö- 5 Bu kapsamda, öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim süresini 5 yıldan 8 yıla çıkaran yasal düzenleme örnek olarak verilebilir. Bu yasanın, demografik yapı üzerinde etkide bulunma gibi bir amacı olmamasına karşın, uygulamada ilk evlenme yaşı ve dolayısı ile ilk doğum yaşını artırıcı bir etkisi olmuştur (Kırdar, Dayıoğlu ve Koç, 2010). 6 Senaryolarda ölümlülük ve göç varsayımları aynı kalmakta, sadece doğurganlık varsayımları farklılaşmaktadır.

12 140 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 ren senaryolarda yüzde 20 seviyesine düşen genç nüfus payı, doğurganlıkta azalma öngören senaryolarda yüzde 11 e kadar düşmektedir yılı itibarı ile yüzde 68 seviyesinde olan çalışma çağındaki nüfusun payı ise senaryolar arasında büyük farklılık göstermemekte, yüzde 62 ile yüzde 66 arasında değerler almaktadır. Günümüzde yüzde 6 civarında olan yaşlı (65 ve üzeri yaş) nüfusun payı ise 2050 yılında yüksek doğurganlık senaryosuna göre yüzde 17 seviyesine, düşük doğurganlık senaryosuna göre ise yüzde 23 e çıkmaktadır (Tablo 1). Tablo 1. Farklı Doğurganlık Senaryolarına Göre Türkiye Nüfusu Orta düzey doğurganlık TDH <15 (%) (%) (%) Toplam nüfus (bin) Yüksek doğurganlık TDH <15 (%) (%) (%) Toplam nüfus (bin) DüĢük doğurganlık TDH <15 (%) (%) (%) Toplam nüfus (bin) Sabit doğurganlık TDH <15 (%) (%) (%) Toplam nüfus (bin) Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2012 Doğurganlık Senaryolarının Geçerliliklerine ĠliĢkin Değerlendirme Mevcut doğurganlık eğiliminin ve sosyal yapının devam etmesi durumunda bu senaryolardan hangisinin gerçekleşmesi daha muhtemeldir sorusuna cevap bulmak için Türkiye nin yaşadığı demografik dönüşüm, bu dönüşümü daha önce yaşayan gelişmiş ülkelerle ve Türkiye ye yapısal benzerliği olan ülkelerle karşılaştırılmış, sosyo-ekonomik gelişmeler ve ilgili Nüfus ve Sağlık Araştırmaları sonuçları da dikkate alınarak aşağıda yer alan tespitlere ulaşılmıştır: 1. Türkiye nin yaşadığı demografik dönüşüm sürecini daha önce yaşayan gelişmiş ülkelerde günümüzdeki doğurganlık seviyesi aralığındadır. Avrupa Birliği üyesi olan 21 ülkenin ortalaması 1.62; OECD üyesi 34 ülke-

13 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 141 nin toplam doğurganlık hızı ortalaması ise 1.74 tür. Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri açısından Türkiye ile daha fazla benzerliği olan İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkelerinin tamamında toplam doğurganlık hızının seviyesinde olduğu görülmektedir (Tablo 2). Nüfusunun hemen tamamının müslüman olmasının Türkiye yi bu ülkelerden ayrıştırdığı, bu nedenle doğurganlık hızında gözlenen değişimin bu ülkelere benzemeyeceği düşünülebilir. Ancak, toplam doğurganlık hızının Kuveyt (2.32), Tunus (2.04) gibi Arap ülkelerinde 2000 li yılların ortalarından itibaren doğurganlıkta yenilenme seviyesi olan 2.1 e kadar gerilediği; İran İslam Cumhuriyeti nde ise yenilenme seviyesinin de altına inerek 1.77 olduğu unutulmamalıdır (Birleşmiş Milletler, 2011) 2. Daha önce de vurgulandığı gibi, ülkelerin refah seviyeleri ile doğurganlık seviyeleri arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkide genel eğilim, refah seviyesi arttıkça doğurganlık seviyesinde önemi bir azalma meydana gelmesi şeklindedir. Bu nedenle, Türkiye deki mevcut ekonomik gelişme eğiliminin gelecekte de en az bu seviyede devam etme potansiyeli göz önüne alındığında, doğurganlık seviyesindeki mevcut azalma eğiliminin aynı şekilde devam edeceği öngörülebilir. 3. Türkiye de doğurganlık seviyesindeki azalma, 1950 li yıllardan beri kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Bu azalma eğiliminin doğrusal olarak devam edeceği varsayımı ile matematiksel olarak modellenmesi durumunda, Türkiye deki toplam doğurganlık hızının 2025 te 1.8 e; 2050 de ise 1.6 ya kadar düşebileceği görülmektedir. 4. TNSA-2008 sonuçları, kentsel alanlarda yaşayan en az ortaöğrenime sahip olan kadınların toplam doğurganlık hızlarının seviyesinde olduğunu göstermektedir. Türkiye de kentsel alanlarda yaşayan ve en az ortaöğretime sahip kadınların oranının hızlı bir şekilde artması, diğer taraftan toplumun geri kalanının doğurganlık seviyesinin doğurganlık değişiminde öncü rol oynayan bu grubun doğurganlık seviyesine yakınsaması sonucunda ülke genelinde doğurganlık seviyesinin orta düzey doğurganlık senaryosunda öngörülen 1.69 seviyesinin altına düşmesi beklenebilir. 5. Türkiye de yaşanan doğurganlık dönüşümü süreci farklı sosyo-demografik gruplarda aynı şekilde yaşanmamıştır. Hızlı bir yakınsama süreci yaşanmasına karşın, halen alt-nüfus gruplarındaki doğurganlık seviyesi ve örüntüsü önemli farklılıklar göstermektedir. Türkiye de kadınların yaklaşık dörtte üçünün doğurganlık hızı 3 ün altında; dörtte birinin ise 3 ün üzerindedir. Bu anlamda, doğurganlık seviyesi halen üçün üzerinde olan Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan, eğitimsiz, anadili Kürtçe olan, yoksul hanelerde yaşayan kadınların sahip oldukları doğurganlık hızları önemli bir azalma potansiyeli-

14 142 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 ne sahiptir. Demografik dönüşüm sürecinde kaçınılmaz olarak gerçekleşmesi beklenen bu yakınsama ile ülke genelindeki doğurganlık seviyesi 1.6 ya kadar düşebilecektir. 6. Türkiye genelinde iki çocuklu aile normunun büyük ölçüde oturduğu görülmektedir. TNSA-2008 sonuçlarına göre, kadınların yüzde 51 i ideal çocuk sayısını 2 olarak belirtmiştir. Bu oran genç doğum kuşaklarındaki kadınlar arasında yüzde 60 lara kadar yükselmektedir. Türkiye de iki çocuklu aile normunun dışında, yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan ve giderek yerleşen bir başka gelişme de tek çocuklu aile normudur. Son on yılda, ideal çocuk sayısının 0 ya da 1 olarak beyan eden kadınların oranının yüzde 6 dan yüzde 10 a yükseldiği görülmektedir. Bu oran, Türkiye de hızlı bir şekilde artma eğiliminde olan kentsel alanlarda yaşayan en az ortaöğretime sahip kadınlar arasında yüzde 18 lere kadar yükselmektedir. Türkiye de ideal çocuk sayısı ile mevcut çocuk sayısı arasındaki makasın kapanma eğiliminde olduğu ve ikiden az sayıda çocuk sahibi olma düşüncesinde olan kadınların oranınındaki artma eğilimi birlikte düşünüldüğünde, Türkiye deki mevcut doğurganlık seviyesinin doğal seyrinin azalma yönünde olacağını söyleyebiliriz. Yukarıdaki tespitler değerlendirildiğinde doğurganlık senaryoları arasından gerçekleşmesi en olası senaryonun, 2050 yılı itibarı ile doğurganlık düzeyinin 1.69 çocuğa düşeceğini öngören orta düzey doğurganlık senaryosu olduğunu söyleyebiliriz. DOĞURGANLIK DÜZEYĠNĠN EĞĠTĠM, ÇALIġMA, SOSYAL GÜVENLĠK VE SAĞLIK SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Kavak (2010) tarafından yayınlanan 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış adlı çalışmada döneminde, okul çağı nüfusunun toplam nüfus içerisindeki payının azalması beklendiği belirtilmekte ve bu azalmanın zamanla örgün eğitim sistemi üzerindeki demografik baskının hafiflemesini sağlayarak eğitimin yaygınlaştırılmasına ve niteliğinin artırılmasına olanak tanıyacağı ifade edilmektedir. Örgün eğitim sistemi üzerinde demografik baskının giderek azalması, örgün eğitimin yaygınlaştırılması, kadın ve erkek nüfus arasındaki eğitim düzeyi farklılığının ve bölgesel farklılıkların giderilmesi ve mevcut eğitim sisteminin bilgi toplumu çağına uygun olacak şekilde modernize edilebilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte okul çağı nüfusunun toplam nüfus içindeki payının azalması, eğitim politikalarının oluşturulmasında yaşlanan ülke profiline uygun olarak yetişkin nüfusun yaşam boyu öğrenme taleplerinin karşılanmasını, eğitim harcalamaları ile ilgili yeni değerlendirmeler yapılmasını ve eğitim alt yapısının bu ihtiyaçları da karşılayacak şekilde güçlendirilmesini de gerektirmektedir. Bu alanda yapılan bazı çalışmalarda (TUSİAD, 1990; Kavak, 2010) belirtildiği gibi, okul çağı nüfusu-

15 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 143 nun sayısal ve oransal olarak azalması göç alan büyük kentlerdeki yoksul gecekondu mahallelerindeki okullardan başlayarak, kalabalık sınıflar, ikili eğitim, ders araç ve gereçlerinin yetersizliği, öğretmen sayısının azlığı ve okul başarısı gibi sorunların da kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasında bir fırsat olarak kullanılabilir. Nüfus projeksiyonları çalışma çağı nüfusu açısından, geçmişte doğurganlığın yüksek olduğu dönemlerde nüfusa dahil olan kuşakların çalışma çağı nüfusuna girmeleri nedeniyle yakın dönemde bir sorun yaşanmayacağını göstermektedir. Günümüzde yüzde 68 olan çalışma çağı nüfusunun payı orta doğurganlık düzeyi senaryosunda 2050 yılında yüzde 64 e düşmektedir. Ancak 2050 sonrasında, doğurganlığın yüksek olduğu dönemlerde nüfusa dahil olan kuşakların erimesi ile birlikte çalışma çağı nüfusunun payında da bir azalma söz konusu olacaktır. Yaşlı nüfusun payı ise sürekli bir biçimde artacak ve 2050 yılında, orta doğurganlık senaryosuna göre her beş kişiden birisi yaşlı olacaktır. Yaşlı nüfus başına düşen çalışan sayısını ifade eden potansiyel destek oranı değerlendirildiğinde ise günümüzde 11 çalışan başına bir yaşlı düşer iken 2050 yılında orta düzey doğurganlık senaryosuna göre 3 çalışan başına bir yaşlı düşecektir. Yaşlı nüfusun payındaki artış, en önemli etkisini sosyal güvenlik alanında gösterecektir. Sayısal büyüklük olarak ifade edecek olursak 2050 yılında Türkiye de yaklaşık 18 milyon yaşlı olacaktır. Bu sayı, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazladır. Yaş kompozisyonunda yaşanan bu değişim, çalışan ve sigorta primlerini ödeyen aktif sigortalılar ile emekli olmuş olan pasif sigortalılar arasındaki dengeyi de bozacaktır. Dünya da dört aktif sigortalının bir pasif sigortalının maaşını ödediği sistem ideal ve sürdürülebilir olarak kabul edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu nun rakamlarına göre 2010 yılında bile aktif/pasif oranı 1.84 tür. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde yaş kompozisyonunun da değişmesi ile birlikte bu denge daha da bozulacaktır. Nüfusun yaş kompozisyonunun değişmesinin, yaşlı nüfusun payının artmasının, sağlık sistemi üzerinde de önemli etkileri olacaktır. Yaşlılıkla beraber pekçok hastalığın görülme sıklığının artması nedeniyle sağlık alanına yapılan harcamalar da artacaktır. Yaşlı nüfusun artışı, kalp hastalığı, hipertansiyon, diabet, astım, kronik akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklardaki artışı da beraberinde getirecektir yılında Sağlık Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Hastalık Yükü Çalışması nda 60 yaş ve üzeri nüfusta hastalık yükü en fazla olan 10 hastalığın 9 unun kronik hastalıklar olduğu saptanmıştır. Kronik hastalıkların sağlık sistemine olan yükleri bilinmektedir. Sağlık harcamalarının büyük çoğunluğunun kronik hastalıkları olan nüfusa yapıldığı gözönünde tutulduğunda ileride sağlık harcamalarında büyük artış olacağı açıktır, sağlık sisteminin kronik hastalıklarla uyumlu hale gelmesi gerekmektedir.

16 144 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 TÜRKĠYE DE DOĞURGANLIK HIZINI DOĞURGANLIKTAKĠ YENĠLENME SEVĠYESĠNDE TUTABĠLMEK ĠÇĠN YAPILABĠLECEK UYGULAMALAR Türkiye açısından mevcut eğilimlerin ve yaklaşımın devam etmesi durumunda gerçekleşmesi en muhtemel olan senaryo (orta düzey doğurganlık senaryosu), içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarından itibaren Türkiye nin ciddi bir demografik krize gireceğine işaret etmektedir. Gelişmiş ülke deneyimlerinin de gösterdiği gibi, mevcut doğurganlık seviyesininin tersine çevrilerek artırılması sadece nüfus politikaları ile değil yaşamın tüm alanlarını kapsayan bütünleşik bir programlar dizisini hayata geçirmekle mümkündür. Üstelik bu süreç, içerdiği aile yardımı, çocuk yardımı, çocuk bakımevleri kurulması, annelik/babalık izni gibi tedbirleri içermesi nedeniyle oldukça maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle, eğer Türkiye kendisini bekleyen demografik krize karşı bir tedbir almak istiyorsa mevcut doğurganlık seviyesinin daha da düşmesine engel olacak doğurganlık düzeyini yenilenme düzeyi seviyesinde muhafaza edecek tedbirler almalıdır. Türkiye de doğurganlık hızını, doğurganlıktaki yenilenme seviyesinde tutabilmek için neler yapılması gerektiği üzerinde durmadan önce, demografik kriz sürecini bizden çok daha dramatik bir şekilde yıl önce yaşamış ve halen de yaşamaya devam eden gelişmiş ülkelerin deneyimlerine ve aldıkları tedbirlere, OECD ülkeleri temel alınarak, biraz daha yakından bakılması yararlı olacaktır (Tablo 2). OECD ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkeleri Toplam Doğurganlık Hızının DeğiĢimi OECD üyesi ülkelerde toplam doğurganlık hızının değişiminin yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde; 2009 yılında OECD üyesi ülkelerin toplam doğurganlık hızının 1.7; Avrupa Birliği ne üye ülkelerin ise 1.6 olduğu ve OECD üyesi ülkeler arasında en düşük doğurganlık seviyesinin 1.15 ile Güney Kore de; en yüksek doğurganlık seviyesinin ise, 2.96 çocuk ile İsrail de olduğu görülmektedir. OECD üyesi ülkelerin 11 inde doğurganlık seviyesi 1.5 in altında; 16 sında 1.5 ile 2.0 çocuk arasında; Türkiye nin de aralarında yer aldığı diğer 7 ülkede ise 2.0 ile 3.0 çocuk arasındadır. OECD ülkelerinde 1960 lı yıllardan bugüne kadar zaman içerisinde yaşanan doğurganlık seviyesinin değişimine baktığımızda (Tablo 2), doğurganlık hızlarındaki en hızlı düşüşün, 1960 yılında doğurganlık hızının 6 nın üzerinde olduğu Meksika, Kore ve Türkiye de gerçekleştiği görülmektedir. Bu ülkelerde kadın başına düşen çocuk sayısı 4 çocuktan fazla azalmıştır. Bu dönemde, en yavaş azalma ise 1960 yılında bile kadın başına ortalama 2-3 çocuğun düştüğü başını İsveç in çektiği ülkelerde gerçekleşmiştir. OECD ülkelerinin 18 inde yarım asırlık süre zarfında doğurganlık seviyesi sadece 1 çocuk azalmıştır.

17 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 145 Avrupa Birliği üyesi ülkelerde döneminde yaşanan ortalama değişim 1 çocuk seviyesinde kalırken, OECD ülkelerindeki ortalama değişim 1.5 çocuk seviyesindedir. OECD ülkelerini toplam doğurganlık hızlarına ve uyguladıkları nüfus politikalarına göre iki gruba ayırmak mümkün gözükmektedir. Daha çok Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin yer aldığı ilk grupta, doğurganlık hızları 1.5 in altında olan ülkeler bulunmaktadır.

18 146 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 Tablo 2. OECD Üyesi Ülkelerde Toplam Doğurganlık Hızının DeğiĢimi, Kaynak: OECD (2010) Ülkeler Toplam Doğurganlık Hızı Değişim Kore Portekiz Macaristan Japonya Almanya Avusturya Polonya İspanya İtalya Slovakya Çek Cumhuriyeti İsviçre Yunanistan Slovenia Lüksemburg Estonya Kanada Hollanda Belçika Danimarka Finlandiya İsveç İngiltere Avustralya Şili Fransa Norveç ABD İrlanda Meksika Türkiye İzlanda Yeni Zelanda İsrail OECD AB OECD AB AB

19 Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler 147 Doğu Avrupa ülkelerinin siyasal ve tarihsel deneyimleri ile yakın zamanda yaşadıkları rejim değişikliği dikkate alındığında, bu ülkeleri Türkiye den ayrı olarak ele almak gerektiği anlaşılacaktır. Ancak, Güney Avrupa ülkelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan Türkiye ile büyük benzerlikler içinde olduğu görülmektedir. Bu grupta yer alan ülkelerin doğurganlık seviyesinin, 1980 li yıllara kadar diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek olmasına rağmen, özellikle 1990 lı yıllarda hızlı bir şekilde düştüğü gözlenmiştir. Güney Avrupa ülkelerinde, diğer Avrupa ülkelerine göre daha geleneksel bir aile yapısının hakim olduğu, kadınların işgücüne katılım oranlarının daha düşük bir seviyede olduğu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha belirgin olarak yaşandığı bir sosyal yapı görülmektedir. Diğer Avrupa ülkelerine göre sosyal devlet uygulamalarının daha sınırlı olduğu bu ülkelerde, çocukların ve yaşlıların bakımında devlet tarafından oluşturulan kurumsal yapılardan ya da desteklerden çok aile ve kadın rol almaktadır. Fransa, Kuzey Avrupa ve Anglo-Sakson ülkelerinin oluşturduğu ikinci gruptaki ülkelerin doğurganlık hızları çocuk arasındadır. Bu ülkeler, Avrupa da 1960 lı ve 1970 li yıllarda doğurganlık hızının önemli ölçüde azaldığı ilk ülkeler arasında yer almalarına karşın, 1980 li yılların başlarından ve daha çok da ortalarından itibaren erken bir aşamada doğurganlık seviyesindeki azalmaya müdahale etmişler ve doğurganlığı artırıcı politikalar uygulamaya başlamışlardır. Hatta, Fransa ve Finlandiya da ilk pronatalist politikalar daha 1970 li yılların sonlarından başlanarak uygulanmıştır (Thevenon, 2011). Bu ülkelerde sosyal devlet, ailelere, çocuklara ve yaşlılara güçlü bir destek vermektedir. Kadınların işgücüne katılım oranlarının çok yüksek olduğu bu ülkelerde (yüzde 70), erkekler ve kadınlar arasında daha eşitlikçi bir sosyal yapı söz konusudur. OECD Ülkelerinde Nüfus Politikalarının DeğiĢimi Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerinin doğurganlık hızlarını, yenilenme seviyesinde ya da bu seviyenin hemen altındaki bir seviyede tutmayı başarmalarının arkasında yatan gerçek, doğurganlık seviyesindeki azalmaya erken bir aşamada müdahale etmiş olmaları ve nüfus politikalarını diğer sosyal politikalarla desteklemeleridir. Bu ülkelerde pronatalist politikalar, sadece yasal düzenlemeler ya da söylemler olarak kalmamış, daha da ileri giderek çocuk yapmayı teşvik eden ve mümkün kılan bir toplumsal sisteme entegre olarak doğurganlık hızlarının yükseltilmesine katkıda bulunmuştur. Bu ülkeler, aile yaşamı ve çalışma yaşamını birleştiren uygulamalar ile kadınların ev dışında çalışmalarını ve sosyal yaşama entegre olmalarını teşvik eden politikalar uygulamışlardır. Bu ülkelerde devlet sadece gündüz bakım evlerini yaygınlaştırmakla yetinmemiş, bunların maliyetlerini de düşürerek çocukların bakımını kolaylaştırmıştır. Bu sayede, kadınların işgücüne dahil olmalarının ve işgücüne dahil olan kadınların çocuk yapma kararı almalarının önü açıl-

20 148 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46 Sayı 4 mıştır. Devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi ile çalışan kadınların daha az sayıda çocuk sahibi oldukları söylencesi de geçerliliğini önemli ölçüde yitirmiştir. Avrupa ülkelerinde çalışan kadınların doğurganlık hızlarının, çalışmayan kadınlara göre daha yüksek olduğuna ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Hoem - Hoem, 1989; Kreyenfeld, 2002; Köppen, 2006). Günümüzde OECD üyesi ülkelerin hemen tamamında doğurganlık hızının yenilenme seviyesi olan 2.1 in altına düşmüş olması nedeniyle, 1970 li yıllarda doğurganlık seviyesini muhafaza etmek veya artırmak yönünde nüfus politikası uygulayan OECD üyesi ülkelerinin sayısı sadece 7 iken, bu sayı 2000 li yılların sonunda 23 e çıkmıştır (Tablo 3).

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 - Güz 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 15

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ

TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ Mümtaz PEKER * Nüfussal Geçiş Kuramının evrelerine göre, toplumların nüfus yapıları şekillenmektedir. Türkiye de

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Rapor No. 44048 TU Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Haziran 2008 İnsani Kalkınma Sektörü Türkiye Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Doğum oranlarının azalışı ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte, pek çok

Doğum oranlarının azalışı ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte, pek çok Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 Demografik değişim: Psiko-Sosyal ve SosyO-Ekonomik Boyutları ile Yaşlılık Demographıc transitıon: ageıng wıth a psycho-social and socio-economic Dımensıons Uzman Aynur

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı