TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş."

Transkript

1 TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun uygulamasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlattırılan Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğ nin belirlediği esaslar dahilinde Tera Menkul Değerler A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacak) ile (Bundan sonra Müşteri diye anılacaktır arasında aşağıdaki şartlarda düzenlenmiştir. BÖLÜM II MENKUL KIYMET ALIM VE SATIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR Madde 1 Sermaye Piyasası Mevzuatı nda tanımlanan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satımı yapılacaktır. Madde 2 Emir İletim Şekli ve Geçerlilik Süresi: a) Müşteri alım ve/veya satım emrini yazılı olarak verebileceği gibi Şirket in kabul etmesi halinde, sözlü ya da telefon, teleks, telefaks, internet, interaktif ve diğer iletişim araçlarını kullanarak da emir verilebilir. Önceden verilmiş bir alım ve/veya satım emrinde, değiştirme imkanı var ise, Müşteri telefon veya telefaks veya diğer iletişim araçları ile emrini değişitirebilecektir. Müşteri Şirket e telefon veya telefaksla veya diğer iletişim araçları ile emir iletmesinin ve/veya değiştirmesinin bütün sonuçlarını kabul etmiştir. Şirket ve/veya çalışanları, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından, emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından Şirket e atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu değildir. b) Müşteri Şirket e yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği talimatlari açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Müşteri, ilgili Borsa Yönetmeliği nde öngörülen bilgileri ihtiva edecek şekilde emir vermekle yükümlüdür. Emirlerdeki eksikliklerden doğacak sonuçlar Şirket e atfı mümkün olmayan hallerde tamamen Müşteri ye aittir. c) Müşteri nin bildirim, emir ve talimatlarının yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran Müşteri ye aittir. Şirket, Müşteri nin telgraf, teleks, faks, sözlü ve telefonla yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça, gönderilmemiş saymakta serbesttir. Şirket ve/veya çalışanları, bu şekilde yazıyla teyid edilmemiş olan telgraf, teleks, faks, sözlü telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen emir ve talimatları, 1

2 münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şirket in telefon, faks veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri den emir aldığı durumlarda; Şirket in defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, faks veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Şirket ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. Maddesine göre delil niteliğindedir. Bu tür talimatlarda Şirket kimlik tespiti yapmak zorunda değildir. Bu kayıtlardaki müstenidatın doğruluğu Müşteri tarafından şimdiden kabul edilmiştir. Telefon, faks veya teleks talimatlarında Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Şirket e talimat gönderilmesini temin etmekle yükümlü olup, Şirket e bu hususta mesuliyet düşmez. Şifahen verilen talimatların sonradan yazılı hale dönüştürüldüğü durumlarda şifahi talimat ile yazılı talimat arasında bir fark olması halinde şifahi talimat Müşteri tarafından gayri kabili rücu olarak kabul edilmiştir. d) Müşteri, verdiği alım ve satım emrinde, emir geçerlilik süresini, tarih yazmak suretiyle belirtecektir. Tarih belirtilmemiş olan alım ve/veya satım emirleri, seanstan önce verilmiş ise, o işgünü günlük olarak geçerli sayılacak, seans esnasında verilmiş ise, aksi belirtilmedikçe o seansta ve varsa aynı gün takip eden seansta geçerli olacak, emrin verildiği gün tüm seanslar sona ermiş ise emrin verildiği günü takip eden iş günü için günlük olarak geçerli olacaktır. Emrin yerine getirilememesi halinde emir geçerliliğini kaybeder. Tek seans için verilen emirler açıkça belirtilecektir. e) Müşteri emirlerinde, alım ve/ veya satım fiyatları serbest fiyatla veya limitli olabilir. Limitli Müşteri emrinde, Müşteri, alım işleminde kabul ettiği en yüksek fiyatı; satım işleminde ise kabul ettiği en düşük fiyatı belli eder. Limitli fiyatın alımlarda oluşan borsa fiyatına eşit veya üstünde olması halinde, satımlarda Borsa fiyatına eşit veya altında olması halinde dahi gerçekleştirilemeyen alım ve/veya satım emirlerinde Şirket e ve/veya çalışanlarına hiç bir sorumluluk yüklenemez. Müşteri, alım veya satım emirlerinde herhangi bir fiyat belirtmemiş ise serbest fiyatla emir vermiş olarak kabul edilir. Madde 3 Emir kabul esasları, gerçekleşen emir tasfiyesi ve temerrüt hükümleri a) Her türlü menkul kıymet alım ve/veya satım emirlerinin geçerli kabul edilebilmesi için, Müşteri nin hesabında talimatın verildiği gün emirleri karşılayabilecek yeterli miktarda menkul kıymet ve nakdin bulunması gerekmektedir. Şirket; alım emri verenlerden kapora yada teminat veya satın alınmak istenen Menkul Kıymet tutarının tamamının ödenmesini, satım emri verenlerden satmak istedikleri Menkul Kıymetlerin yada bunları temsil eden belgelerin kendisine teslimini, Müşteri emrini kabul etmenin ön şartı olarak isteyebilir. b) Müşteri nin hesabında alım ve/veya satım emirlerini karşılayabilecek yeterli miktarda menkul kıymet ve nakdin bulunmaması halinde, Şirket kendi yetkisine bağlı olarak, kredili menkul kıymet işlemi niteliğinde olmamak üzere, Müşteri için bağlayıcı olmak üzere emri işleme koyabilir. c) Şirket kendi yetkisine bağlı olarak Müşteri nin hesabında yeterli nakdin bulunmaması halinde, alım emrini uyguladığı takdirde, Müşteri menkul kıymet alım bedelleri, komisyon, BSMV ve diğer kesinti ve giderlerinin talimatın verildiği tarihte muaccel olduğunu ve bunların en geç takas tarihinde Müşteri tarafından ödenme yükümlüğünü yerine getirmek zorunda olduğunu kabul eder. En geç takas tarihinde Müşteri tarafından ödeme yükümlülüğü yerine getirilmemesi halinde başka bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü Müşteri kabul eder. Şirket kendi yetkisine bağlı olarak, Müşteri nin hesabında yeterli menkul kıymet bulunmaması halinde, satım emrini uyguladığı takdirde, Müşteri menkul kıymet teslim yükümlülüğünün talimatın verildiği tarihte muaccel olduğunu ve bunların en geç takas tarihinde 2

3 Müşteri tarafından teslim edilmek zorunda olduğunu kabul eder. En geç takas tarihinde Müşteri tarafından menkul kıymet teslim edilmemesi halinde başka bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü Müşteri kabul eder. d) Müşteri nin sözlü veya yazılı emirleriyle alınıp, bedelleri Müşteri tarafından en geç takas tarihinde ödenmeyen menkul kıymetleri, hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın, satabilir, kendi portföyüne alabilir ya da Müşteri nin Şirket in emanetinde bulunan her türlü mevcudunu derhal paraya çevirebilir. Müşteri satım emri konusu menkul kıymetleri takas tarihine kadar Şirket e tevdi etmezse, Şirket piyasadan bu menkul kıymetleri alıp, işbu sözleşmedeki temerrüt hükümleri çerçevesinde borcunu kapatabilir. Bunun sonucunda varsa ortaya çıkabilecek kar; vergi, kesintiler, masraf, faiz ve komisyonlar düşüldükten sonra Müşteri ye ait olacaktır. Temerrüde düşülen meblağ kapsamındaki işlemler nedeniyle ya da herhangi bir surette Müşteri nin Şirket e borçlanması durumunda, bu borca Şirket tarafından temerrüt faizi uygulanacaktır. Temerrüt faizi oranı, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo Ters Repo Pazarı nda bir gecelik repo faizinin ağırlıklı ortalamasının %100 (yüzde yüz) fazlası ile bulunacak faiz oranıdır. Temerrüt faizi günlük olarak uygulanacaktır. Hesaplanacak temerrüt faizi, BSMV ve diğer kesintiler ile birlikte Müşteri nin hesabına borç kaydedilir. Bu işlem paranın ödenmediği hergün sonunda yapılır. Şirket tarafından serbestçe belirlenebilecek olan faiz hesaplama yöntemi değişiklikleri, değişikliğin Müşteri ye tebliğ tarihini takip eden günden itibaren uygulanmaya başlanır. e) Müşteri nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini Şirket tarafından kendisine bildirilecektir. Müşteri; emirlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini Şirket ten öğrenebileceği gibi, TAKASBANK A.Ş. nin Alo Takas servisinden öğrenebilir. Müşteri nin herhangi bir bildiriminin, emir ve talimatlarının yerine getirilip getirilmediği konusunda talep ve şikayetleri; Şirket in göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi tasdik formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme talepleri, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı ekstresi tasdik formuna yapacağı itirazlar ya da düzeltme talepleri, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde içeriklerini kabul etmiş sayılır. Müşteri tarafından itiraz edilmemiş olan hesap özetlerinin İcra ve İflas Kanunu nda belirtilmiş olan kesin belgelerden olduğunu taraflar kabul eder. f) Açığa satış işlemi karşılığında Müşteri başlangıçta asgari %50 oranında, işlemlerin devamı süresince ise %35 özkaynak bulundurmak zorundadır. Özkaynak hesaplanmasında [(işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri-açığa satışa konu sermaye piyasası aracının piyasa değeri)/işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] formülü kullanılarak hesaplanır. Özkaynağın tamamlanmasının gerektiği durumlarda, Müşteriye yapılan bildirimden itibaren 2 işgünü içerisinde tamamlanmaması durumunda, Şirket ayrıca bir ihbar göndermesine gerek kalmaksızın, açığa satış işlemini kapatma yetkisine sahiptir. Bu şekilde işlemden doğacak zarar, vergi, kesintiler, masraf, faiz ve komisyonlar düşüldükten sonra Müşteri ye ait olacaktır. Madde 4 Komisyon,masraf ve diğer ücret ve vergiler Müşteri adına alım satımı yapılan menkul kıymet bedelleri üzerinden hesaplanacak (binde ) oranındaki kurtaj bedeli ile buna bağlı olarak ödenmesi gereken kanuni yükümlülükler nakden ve tamamen, defaten Müşteri tarafından Şirket e ödenecektir. Müşteri, işbu sözleşme ile kararlaştırılan ve işlem anında yürürlükte bulunan oran ve esaslara göre, sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü fiyatlar üzerinden hesaplanacak komisyon ve ücretleri; Şirket in Müşteri adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler nedeniyle bankalar ve diğer kuruluşlar 3

4 tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri, vergi ve diğer kesintilerle birlikte, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ödemeyi ve Şirket nezdindeki hesabından re sen tahsil edilmesini; komisyon ve ücretlerin tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için işbu sözleşmede yazılı şart, esas ve oranda temerrüt faizi ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket, kurtaj ücreti ve varsa diğer giderleri, Müşteri nin Şirket ten olan alacağından takas veya mahsup edebileceği gibi bu tutarlar ödeninceye kadar müsteriye ait Menkul Kıymetler üzerinden sahip olduğu hapis hakkını kullanabilir. Komisyon, masraf ve ücretlerde meydana gelebilecek değişiklikler Şirket tarafından Müşteri ye tebliğ edilecek ve yeni oran ve miktarlar tebellüğ tarihinden sonra uygulanacaktır. Madde 5 Saklama Hizmeti ve Takasbank hükümleri a) Müşteri nin gerçekleşen alış emirleri neticesi menkul kıymetleri ve / veya satış emirleri neticesi menkul kıymet bedellerini takas ve saklamadan sorumlu merci nin teslimi ve / veya ödemesini izleyen ilk iş günü saat 15:00 den itibaren Müşteri ye teslimi ve / veya ödemesi yapılacaktır. TAKASBANK A.Ş. de saklamada kalan menkul kıymetlerin tesliminin Müşteri tarafından istenmesi halinde ise Şirket e 2 gün önceden haber verilecektir. Müşteri; b) Hisse Senetlerinin; Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Takasbank A.Ş. nin kural ve düzenlemeleri çerçevesinde Takasbank A.Ş. de tutulacağını ve saklanacağını, hisse senetlerinin Takasbank A.Ş. tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her tür kasıt ve ihmal de dahil olmak üzere zarar, ziyandan hiçbir şekilde Şirket i ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmayacağını, c) Saklama yapacak Takasbank A.Ş. nin tüm kural ve uygulamalarını peşinen kabul ettiğini, Takasbank A.Ş. tarafından sigorta kapsamı dışı tutulan durumların ortaya çıkması halinde meydana gelebilecek zararlardan kendisinin sorumlu olacağını ve Şirket e ve/veya çalışanlarına bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, d) Hisse senetleri dışında menkul kıymetlerin de mevzuat uyarınca zorunlu olsun veya olmasın Şirket tarafından Takasbank A.Ş. nezdinde saklatılabileceğini bu durumda bu maddede yer alan Hisse Senetlerinin Takasbank A.Ş. tarafından saklanmasına ilişkin hükümleri peşinen kabul ettiğini, e) Şirket in kendisine emaneten tevdi ve teslim edilen Menkul Kıymetleri kendisine aynen değil misli olarak iade edebileceğini, Şirket e tevdi ve teslim ettiği Menkul Kıymetlerin Şirket ce tahsisen saklanması talebinde bulunmadığını, f) Şirket ce ve / veya Takasbank A.Ş. nezdinde saklamada tutulan Menkul Kıymetlere ilişkin olarak kendisi tarafından verilen yazılı ya da sözlü satım emrinin Şirket e ifa eylediği saklama hizmetinden beri kılacağını ve Şirket Bakımında genel bir ibrayı tazammun edeceğini, bu durumda Menkul Kıymetler in saklamasına ilişkin olarak Şirket ve / veya Takasbank A.Ş. tarafından verilen makbuzunu Şirket e iade edilmese dahi lehine hak yaratıcı bir müstenid sayılamayacağını, g) Şirket in muhafazasına bırakılan Menkul Kıymetlerin Şirket ce sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca ve açıkça bir talepte bulunmadığı sürece de Menkul Kıymetlerin sigortasız olduğunu bildiğini, muhafazaya bıraktığı Menkul Kıymetlerin sigortalanmasını talep ettiği taktirde sigorta ödemelerinden Şirket in mesul olmadığını, h) Şirket e muhafaza amacı ile tevdi ettiği ve Takasbank A.Ş. de saklanan her türlü Menkul Kıymetin Şirket in iş bu sözleşme tahtında ifa edeceği Menkul Kıymet alım, satım ve muhafaza işlemleri karşılığında Şirket e karşı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini, beyan kabul ve taahhüt etmiştir. 4

5 Madde 6 Şirketin Sorumluluğu dahilinde bulunmayan hususlar Müşteri emrinin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın menkul kıymetleri zamanında teslim etmemesinden ya da bedelini ödememesinden, Şirket ce Müşteri adına satın alınan ve Müşteri tarafından satışa tevdi edilen sermaye piyasası araçlarının yasaklı olması, hukuken geçersiz oluşundan, sahteliğinin anlaşılması veya kuponun ve/veya o andaki rüçhan ve/veya bedelsiz hisse senedi alma haklarının eksik bulunmasından, yıpranmış olmasından, çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, Borsa daki ve Takas ve Saklama Kuruluşu ndaki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan, elinde olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından, ihmalinden ve sair nedenlerden, atfı mümkün olmayan hallerde Şirket in ve/veya çalışanlarının hiçbir sorumluluğunun olmayacağını Müşteri kabul eder. Müşteri, posta servisleri, taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından, taşıma sırasında meydana gelen kaybolma ve gecikmeden doğan tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Şirket in ve/veya çalışanlarının hiçbir şekil ve surette sorumlu olmayacağını kabul eder. Şirket in işlemlerinde mutad dikkati göstermiş olduğunu karine olarak kabul edicektir. Müşteri nin aksini iddia etmesi halinde ispat yükü kendisine aittir. Şirket in ve/veya çalışanlarının sorumlu tutulacağı şartlarda Şirket ancak Müşteri nin doğrudan doğruya uğradığı zararlardan sorumlu tutulabilir. Şirket ve/veya çalışanları, mahrum kalınan kardan, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan yada ücüncü şahısların neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Eksik kuponlu, çalıntı, sahte veya herhangi bir nedenle takdiyat ile kısıtlanmış olduğu anlaşılan menkul kıymetlerden, Şirket veznesine Müşteri tarafından teslim edilen veya evvelce teslim edildiği anlaşılanlardan dolayı doğmuş ve/veya doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk Müşteri ye ait olacak ve rücu edilecektir. Müşteri nin bu yönde Şirket ten ve/veya çalışanlarından herhangi bir talebi olamaz. Müşteri, Menkul Kıymetleri Şirket ten teslim aldıktan sonra bunların sahte yada eksik kuponlu olduğu iddiası ile Şirket e başvuramayacaktır. Madde 7 Menkul Kıymetlerin Şirkete Tevdii Müşteri nin, sermaye piyasası araçlarını Şirket e fiziken teslim etmesi durumunda, emanet giriş fişi karşılığında Müşteri den teslim alınacaktır ve Şirket tarafından Takasbank A.Ş. ye teslim edilerek Müşteri adına saklanacaktır. Fiziken teslim edilen sermaye piyasası araçlarının iadesi gerektiği hallerde, Müşteri nin aksine talebi bulunmaması halinde nakden ve fiziken iade yerine Şirket bunları hesaben iade edebilir. Emanet giriş fişleri üçüncü kişilere devir teslim yada teminat olarak Müşteri tarafından verilemeyecektir. Şirket ancak Müşteri ye yada yasal vekillerine bu fişler karşılığında menkul kıymet teslimi yapacaktır. Emanet giriş fişlerinin kaybolması durumunda Müşteri Şirket i derhal haberdar edecektir. Müşteri ibrarname düzenlendikten sonra menkul kıymeti teslim alabilecektir. Madde 8 Müşteriye Bilgi Verme Müşteri, Şirket nezdindeki hesapları ile ilgili yapılacak alım ve satım işlemlerinin sonuçlarıyla, hesabındaki nakit ve sermaye piyasası araçlarının bakiyeleri ve hareketlerini, Şirket ten öğrenebilecektir. Ayrıca talep ettiği takdirde hesap ekstresi ve menkul kıymet dökümünü alabilecektir. 5

6 Şirket, Hesap Ekstresi, Müşteri Menkul Kıymet Dökümü ve Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi dökümünü aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde Müşteri nin işbu sözleşmedeki tebligat adresine yazılı olarak gönderecektir. İlgili dönem içinde herhangi bir işlem yapılmamış ise, Şirket in bunları gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşteri bunları teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde içeriklerini kabul etmiş sayılmaktadır. Müşteri tarafından itiraz edilmemiş olan hesap özetlerinin İcra ve İflas Kanunu nda belirtilmiş olan kesin belgelerden olduğunu taraflar kabul eder. Gönderme masrafları Müşteri ye aittir. Müşteri kısa zamanda bilgi sahibi olmak amacıyla kendisine ait olduğunu beyan ettiği telefaksa tüm hesap ekstreleri ve menkul kıymet dökümlerinin gönderilmesini talep etmesi durumunda, numarasını bildirdiği telefaksa yapılan bildirileri almadığını iddia edemez. Müşteri yazılı olarak, herhangi bir doküman istemediğini belirtebilir bu durumda Şirket in bu maddede adı geçen belgelerin gönderilmesi ile ilgili yükümlülüğü ortadan kalkar. Madde 9 Müşteri Hesap Bakiyelerinin Nemalandırılması Şirket tarafından, gün içinde Müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşterinin hesaplarındaki nakitleri, bu sözleşmede Müşterinin verdiği yetkiye dayanarak, Şirket politikaları ile Müşteri tercihleri doğrultusunda toplu olarak veya Müşteri bazında değerlendirilebilir. Müşterinin hesabında gün sonunda oluşacak YTL bakiye 250 YTL den fazla ise Şirket, bu miktarı SPK düzenlemeleri gereğince tek tek veya diğer müşterilerle toplu olarak repo/ters repo/borsa para piyasası/likit fon ile değerlendirecektir. Alt limitin altında kalan tutarlar değerlendirilmez. Şirket, alt limit değişikliklerini müşteriye yazılı olarak bildirir. Müşteri, hesabındaki gün sonu bakiyesinin değerlendirilmesi için yukarıda sayılanların dışında farklı talep iletebilir. Tercih edilen değerlendirmenin diğer yatırım araçlarının getirilerine göre daha düşük veya yüksek getiri sağlamasından Aracı Kurum ve/veya çalışanları sorumlu tutulamaz. Müşteri, gün sonu bakiyesinin herhangi bir faiz geliri ile nemalandırılmaması için, Nezdinizdeki hesabımda gün sonu oluşan bakiyenin repo/ters repo/borsa para piyasası/likit fon gibi faiz kazancı içeren ürünlerle nemalandırılmasını istemiyorum. ifadesini aşağıdaki satıra yazarak imzalar.. Bu nemalandırma nedeniyle elde edilen gelir Müşteri hesabına alacak kaydedilirken üzerinden hesaplanan yasal yükümlülükler borç kaydedilir. Madde 10 Yönetimsel ve mali hakların kullanımı hakkında hususlar Şirket tarafından Müşteri adına satın alınan sermaye piyasası araçlarıyla Müşteri nin satışa tevdi ettiği sermaye piyasası araçlarından satılamayanların ana para, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarının ve hisse senetlerinden doğan oy haklarının kullanılması; buna ilişkin bütün yükümlülüklerin Müşteri tarafından yerine getirilmesi ve bu konuda açık talimat verilmesi kaydıyla ve Şirket ce kabul ettiği taktirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. Hisse senetlerinden doğan oy hakkının kullanılmasına ilişkin Müşteri yazılı olarak hesaplarında bulunan hisse senetleri ile ilgili depo makbuzu talep ederek söz konusu Şirket in genel kuruluna katılma hakkını kendi kullanabilecektir. Ancak, Müşteri kendisi tarafından kullanılmayan genel kurula katılma ve oy hakkı konularında Şirket i yetkili kılmıştır. Şirket ve/veya çalışanları, kendi tasaruffunda genel kurullara katılıp katılmama konusunda karar vermeye tam yetkili olduğundan, bu yetkiyi kullanıp 6

7 kullanmamasından veya kullanılma şeklinden hiçbir şekilde Şirket e atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu olmayacaktır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır. Takasbank A.Ş. de Müşteri adına saklanacak menkul kıymetlerin temettü ve/veya faiz kuponu tahsili, bedelsiz sermaye arttırımlarına katılma geçici ilmuhaberelerinin hisse senetleri ile değistirilmesi ve oy hakkının kullanılması işlemleri, bu hakkın kullanımı için belirlenen sürenin sona ermesinden en az 15 (onbeş) gün önce Müşteri Şirket e aksi yazılı bir talimat vermediği takdirde; a) Müşteri adına rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Şirket e ait olacaktır. Şirket bu yetkiyi Müşteri menfaatlerini gözeterek kullanacaktır. b) Şirket in rüçhan hakkının kullanılması yönünde karar vermesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Müşteri nin hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Müşteri nin söz konusu hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması durumunda, rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle Şirket e atfı mümkün olmayan hallerde Şirket in ve/veya çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. c) Müşteri adına rüçhan hakkının kullanılabilmesi için rüçhan hakkı bedeli Müşteri hesabında serbest bakiye olarak mevcut değilse Şirket Müşteri nin yararına dahi olsa rüçhan hakkını kullanmayacaktır. Ancak bedelli sermaye arttırım tutarının Şirket veznesine yada Şirket in banka hesabına yatırılması halinde, Şirket tarafından yerine getirilecektir. Şirket in belirlediği zamanda sermaye arttırım tutarlarını yatırmayan yada bu sürenin bitiminden sonra yatıran Müşteri nin uğrayacağı zarardan Şirket ve/veya çalışanları sorumlu tutulamayacaktır. Madde 11 Vekil ve/veya Temsilci atayarak işlem yapılması Menkul Kıymet alış ve /veya satış emri verme, menkul kıymetleri teslim etme ve/veya alma, tahsilat ve ödeme yapabilmek konularının tamamı yada birkaçı veya bunların dışında kalan hususlarda da işlem yapmaya yetkili kişi yada kişiler Müşteri tarafından temsilci olarak tayin edilebilir. Temsil yetkisi yazılı olması, temsilcinin yetkilerinin açıkça belirlenerek yazılmış olması, Temsil eden ve edilenlerin ad, soyadı adres ve imzalarının temsil yetki belgesinde bulunması gerekmektedir. Temsil yetki belgesinin noterde düzenlenmesi gerekmektedir. Noterde düzenlenmemesi durumunda, Şirket, temsil belgesinin gerçek olup olmadığını araştırma ve reddetme yetkisine sahiptir. Müşteri kendisini temsile yetkili imza örneklerini Şirket e verecektir. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler, Müşteri ler tarafından Şirket e yazılı olarak bildirilinceye kadar söz konusu imzalar Şirket tarafından geçerli sayılacaktır. Şirket ve/veya çalışanları, Müşteri nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini makul bir dikkatle inceleyecek ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu tutulmayacaktır. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı bulunmadıkça, Şirket ve Müşteri tüm işlem ve ilişkilerde Müşteri yi Şirket e karşı temsil etmek yetkisini haiz oldukları kabul edilecektir. Gerek imza değişikliklerinin geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri ve/veya Şirket in zararına bir hareket, işlem vb. nin vukuunda oluşabilcek tüm zarar Müşteri ye ait olup, Müşteri takdiri Şirket e ait olmak üzere zararı derhal tazminle mükelleftir. Şirket ve/veya çalışanları kendisine ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin aldatıcı şekilde tahrif edilmesinden ve sahteliğinden atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu tutulmayacak ve kendisine ibraz edilen belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü olmayacaktır. Vekaletin sona erdiği, Müşteri veya ölümü halinde mirasçılar tarafından yazılı olarak Şirket e bildirilmediği sürece, vekaletnamenin ve vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu Müşteri kabul eder. 7

8 Madde 12 Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Müşterinin yada üçüncü bir kişinin ehliyetsizliğinden kaynaklanan bütün sonuçlar Müşteri ye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Tera Menkul e yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Şirket e ve/veya çalışanlarına bu yüzden hiç bir sorumluluk düşmeyecektir. Öncelikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş yada yayın organlarında yayınlanmış olması Şirket i özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacaktır. Şirket ve/veya çalışanları, anılan özel yazılı bildirim bulunmadıkça Müşteri yi yada onun temsilcilerinin tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisine haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz. Madde 13 Tebligat Adresi ve Ekstre Bildirimleri Müşteri nin bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Şirket in müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimi bu adrese yapılacaktır. Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından noter aracılığı ile Şirket in bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Müşteri nin adresine Şirket tarafından gönderilen ekstrelerin Müşteri tarafından alınmasından itibaren 7 gün içinde noter aracılığı ile iadeli taahütlü mektup veya telgrafla itirazda bulunulmadığı takdirde ekstredeki bilgiler Hukuk Mahkemesi Kanunu nun 287. maddesine göre aksi ileri sürülmeyecek şekilde kesinlik kazanacaktır. Hesap ekstrelerinin kesinleşmesinden itibaren Müşteri kesinleşen ekstre bilgileri hakkında ileriki tarihlerde hiçbir hak ve iddiada bulunamaz. Madde 14 Uygulanacak kanun ve Hükümler Müşteri, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliği nin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsa Yönetmeliği nin ve Kanunların ve mevzuatın sair her türlü hükümlerini bildiğini ve bunların iş bu Sözleşme hükümlerine aykırı olmayanlarının uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve İMKB düzenlemeleri geçerlidir. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. Madde 15 Yürürlüğe giriş ve sözleşme şartlarının değiştirilmesi Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürülüğe girer. Şirket herhangi bir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmeyi dilediği tarihte tek taraflı olarak fesh edebilir. Diğer taraftan Şirket bu sözleşmedeki tüm hükümleri kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Şirket bu değişiklikleri Müşteri ye yazılı olarak bildirecektir. Müşteri bu bildirimin tebliğini izleyen 5 (beş) gün içinde bu değişikliklere ilişkin herhangi bir itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayacaktır. İtiraz halinde sözleşme itirazı izleyen 15 (onbeş) gün sonra feshedilmiş sayılacaktır. Madde 16 Müşteri Tanıma Formu İşbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarıh ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Seri V., 8

9 46 no lu Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar hakkında tebliğ in 12. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; Müşteri nin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla talep edilmektedir. Formdaki bilgilerin değişmesi halinde güncellenmesi gerekmektedir, aksi takdirde Şirket in yapacağı tüm işlemlerde söz konusu form esas alınacaktır. Müşteri mali durumu, varlıkları ve risk getirileri ile ilgili bilgileri beyan etmekde zorunlu değildir. Bu durumda ekteki sözleşmenin konu ile ilgili kısmının doldurulup Müşteri tarafından imzalanması gerekmektedir. Madde 17 Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu sözleşme T.C. Kanunlarına tabidir. Bu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilaflarda Şirket in belge, defter, kayıt ve alım satım emirlerinin muteber olacağını kabul ve beyan eder. Müşterinin İşbu sözleşmeden çıkacak ihtilaflarda İstanbul İcra Daireleri ve Ticaret Mahkemeleri yetkili olacaktır. Herhangi bir yargı merciince, yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde, diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır. Şirket in Müşteri den alacağı hakkında kanuni takibe geçmesi halinde mahkeme, İcra dairesi harç ve diğer masrafları, faiz ve her türlü masraf dahil toplam borç üzerinden %10 luk avukatlık ücreti ile bunun her türlü vergisini Müşteri ödeyecektir. Madde 18 İş bu sözleşme 9 (dokuz) sayfa ve 18 (onsekiz) maddeden ve ekteki Müşteri Tanıma Form undan ibaret olup iki nüsha düzenlenmiştir. Birinci nüshası Şirkette kalacak, ikinci nüshası ise imzaların tamamlanmasına müteakiben Müşteriye verilecektir. İşbu sözleşmenin tümünün, tarafımızca okunup, içeriği aynen kabul edilerek,../.../ tarihinde imzalandığını kabul ve beyan ederiz. Tebligat Adresi: Adı Soyadı / Unvanı: Tebligat Adresi: Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:4 Kat:9 Daire:31 Maslak/İstanbul Tera Menkul Değerler A.Ş. İmza İmza NOT: Kurumsal Müşterilerin, sözleşmeye Vergi Levhası, Ana Sözleşmenin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, İmza Sirküleri fotokopisi, Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı asıl veya fotokopisi, İşlem yapmaya yetkili kişileri belirten noterden onaylı Yönetim Kurulu Kararı veya Vekaletname Aslını eklemesi gerekmektedir. 9

10 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU İşbu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarıh ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Seri V., 46 no lu Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar hakkında tebliğ in 13. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; müşteriyi sermaye piyasası işlemleri riskleri konusunda bilgilendirme amaçlıdır. İşbu form Müşteri tarafından okunup imzalanmadan sözleşme imzalanamaz ve işlem yapılamaz. ÖNEMLİ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. RİSK BİLDİRİMİ İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki husuları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve 10

11 uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınız bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıda yer alan formu Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu nu (Form), Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesini (Sözleşme) imzalamadan önce okudum, anladım ve bundan sonra Sözleşme yi imzalayarak Form un bir örneğini elden teslim aldım. Müşteri Adı/ Soyadı : İmza : 11

12 TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜŞTERİ TANIMA FORMU İşbu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarıh ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Seri V., 46 no lu Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar hakkında tebliğ in 12. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; aşağıdaki bilgiler müşterinin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla talep edilmektedir. Kişisel Bilgiler Müşteri No Ad Soyad Ev Telefonu Doğum Yeri ve Tarihi Ev Adresi Cep Telefonu Vergi No T.C.Kimlik No Risk ve Getiri tercihi Hisse Senedi Repo Hazine Bonosu/Devlet Tahvili Yatırım Fonu Döviz Altın Yatırım Yaptınız mı? Aşağıda risk ve getiri tercihlerinden hangisinin size uygun olduğunu seçiniz Risk Almak istemiyorum Ortalama getiri düzeyi ile ortalama risk alabirim Ortalama üzeri getiri beklentisi ile ortalama üzeri risk alabilirim Yüksek getiri beklentisi ile yüksek risk alabilirim Mali Durum Varlıklar ve Varsa Borçlar Risk ve getirileri ile ilgili Bilgi Sahibi misiniz? Yatırım Amacı Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. Ad Soyad Tarih İmza Risk getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili olara bilgi vermek istemiyorum Bu durumda sorumluluğun bana ait olduğunu ve Tera Menkul Değerler A.Ş. nin veya herhangi bir acentasının bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim. Ad Soyad Tarih İmza 12

13 Nezdinizde adıma açılacak hesaplarla ilgili sözleşme, Talimat, makbuz ve evraklarda aşağıda örneği bulunan İmzamı kullanacağımı ve yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. (İmza ve varsa Kaşe) Nezdinizde adıma açılacak hesaplarla ilgili sözleşme Talimat, makbuz ve evraklarda aşağıda örneği bulunan İmzamı kullanacağımı ve yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. (İmza ve varsa Kaşe) 13

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz.

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz. ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; (Skala) 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı