TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş."

Transkript

1 TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun uygulamasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlattırılan Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğ nin belirlediği esaslar dahilinde Tera Menkul Değerler A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacak) ile (Bundan sonra Müşteri diye anılacaktır arasında aşağıdaki şartlarda düzenlenmiştir. BÖLÜM II MENKUL KIYMET ALIM VE SATIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR Madde 1 Sermaye Piyasası Mevzuatı nda tanımlanan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satımı yapılacaktır. Madde 2 Emir İletim Şekli ve Geçerlilik Süresi: a) Müşteri alım ve/veya satım emrini yazılı olarak verebileceği gibi Şirket in kabul etmesi halinde, sözlü ya da telefon, teleks, telefaks, internet, interaktif ve diğer iletişim araçlarını kullanarak da emir verilebilir. Önceden verilmiş bir alım ve/veya satım emrinde, değiştirme imkanı var ise, Müşteri telefon veya telefaks veya diğer iletişim araçları ile emrini değişitirebilecektir. Müşteri Şirket e telefon veya telefaksla veya diğer iletişim araçları ile emir iletmesinin ve/veya değiştirmesinin bütün sonuçlarını kabul etmiştir. Şirket ve/veya çalışanları, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından, emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından Şirket e atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu değildir. b) Müşteri Şirket e yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği talimatlari açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Müşteri, ilgili Borsa Yönetmeliği nde öngörülen bilgileri ihtiva edecek şekilde emir vermekle yükümlüdür. Emirlerdeki eksikliklerden doğacak sonuçlar Şirket e atfı mümkün olmayan hallerde tamamen Müşteri ye aittir. c) Müşteri nin bildirim, emir ve talimatlarının yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran Müşteri ye aittir. Şirket, Müşteri nin telgraf, teleks, faks, sözlü ve telefonla yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça, gönderilmemiş saymakta serbesttir. Şirket ve/veya çalışanları, bu şekilde yazıyla teyid edilmemiş olan telgraf, teleks, faks, sözlü telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen emir ve talimatları, 1

2 münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şirket in telefon, faks veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri den emir aldığı durumlarda; Şirket in defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, faks veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Şirket ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. Maddesine göre delil niteliğindedir. Bu tür talimatlarda Şirket kimlik tespiti yapmak zorunda değildir. Bu kayıtlardaki müstenidatın doğruluğu Müşteri tarafından şimdiden kabul edilmiştir. Telefon, faks veya teleks talimatlarında Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Şirket e talimat gönderilmesini temin etmekle yükümlü olup, Şirket e bu hususta mesuliyet düşmez. Şifahen verilen talimatların sonradan yazılı hale dönüştürüldüğü durumlarda şifahi talimat ile yazılı talimat arasında bir fark olması halinde şifahi talimat Müşteri tarafından gayri kabili rücu olarak kabul edilmiştir. d) Müşteri, verdiği alım ve satım emrinde, emir geçerlilik süresini, tarih yazmak suretiyle belirtecektir. Tarih belirtilmemiş olan alım ve/veya satım emirleri, seanstan önce verilmiş ise, o işgünü günlük olarak geçerli sayılacak, seans esnasında verilmiş ise, aksi belirtilmedikçe o seansta ve varsa aynı gün takip eden seansta geçerli olacak, emrin verildiği gün tüm seanslar sona ermiş ise emrin verildiği günü takip eden iş günü için günlük olarak geçerli olacaktır. Emrin yerine getirilememesi halinde emir geçerliliğini kaybeder. Tek seans için verilen emirler açıkça belirtilecektir. e) Müşteri emirlerinde, alım ve/ veya satım fiyatları serbest fiyatla veya limitli olabilir. Limitli Müşteri emrinde, Müşteri, alım işleminde kabul ettiği en yüksek fiyatı; satım işleminde ise kabul ettiği en düşük fiyatı belli eder. Limitli fiyatın alımlarda oluşan borsa fiyatına eşit veya üstünde olması halinde, satımlarda Borsa fiyatına eşit veya altında olması halinde dahi gerçekleştirilemeyen alım ve/veya satım emirlerinde Şirket e ve/veya çalışanlarına hiç bir sorumluluk yüklenemez. Müşteri, alım veya satım emirlerinde herhangi bir fiyat belirtmemiş ise serbest fiyatla emir vermiş olarak kabul edilir. Madde 3 Emir kabul esasları, gerçekleşen emir tasfiyesi ve temerrüt hükümleri a) Her türlü menkul kıymet alım ve/veya satım emirlerinin geçerli kabul edilebilmesi için, Müşteri nin hesabında talimatın verildiği gün emirleri karşılayabilecek yeterli miktarda menkul kıymet ve nakdin bulunması gerekmektedir. Şirket; alım emri verenlerden kapora yada teminat veya satın alınmak istenen Menkul Kıymet tutarının tamamının ödenmesini, satım emri verenlerden satmak istedikleri Menkul Kıymetlerin yada bunları temsil eden belgelerin kendisine teslimini, Müşteri emrini kabul etmenin ön şartı olarak isteyebilir. b) Müşteri nin hesabında alım ve/veya satım emirlerini karşılayabilecek yeterli miktarda menkul kıymet ve nakdin bulunmaması halinde, Şirket kendi yetkisine bağlı olarak, kredili menkul kıymet işlemi niteliğinde olmamak üzere, Müşteri için bağlayıcı olmak üzere emri işleme koyabilir. c) Şirket kendi yetkisine bağlı olarak Müşteri nin hesabında yeterli nakdin bulunmaması halinde, alım emrini uyguladığı takdirde, Müşteri menkul kıymet alım bedelleri, komisyon, BSMV ve diğer kesinti ve giderlerinin talimatın verildiği tarihte muaccel olduğunu ve bunların en geç takas tarihinde Müşteri tarafından ödenme yükümlüğünü yerine getirmek zorunda olduğunu kabul eder. En geç takas tarihinde Müşteri tarafından ödeme yükümlülüğü yerine getirilmemesi halinde başka bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü Müşteri kabul eder. Şirket kendi yetkisine bağlı olarak, Müşteri nin hesabında yeterli menkul kıymet bulunmaması halinde, satım emrini uyguladığı takdirde, Müşteri menkul kıymet teslim yükümlülüğünün talimatın verildiği tarihte muaccel olduğunu ve bunların en geç takas tarihinde 2

3 Müşteri tarafından teslim edilmek zorunda olduğunu kabul eder. En geç takas tarihinde Müşteri tarafından menkul kıymet teslim edilmemesi halinde başka bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü Müşteri kabul eder. d) Müşteri nin sözlü veya yazılı emirleriyle alınıp, bedelleri Müşteri tarafından en geç takas tarihinde ödenmeyen menkul kıymetleri, hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın, satabilir, kendi portföyüne alabilir ya da Müşteri nin Şirket in emanetinde bulunan her türlü mevcudunu derhal paraya çevirebilir. Müşteri satım emri konusu menkul kıymetleri takas tarihine kadar Şirket e tevdi etmezse, Şirket piyasadan bu menkul kıymetleri alıp, işbu sözleşmedeki temerrüt hükümleri çerçevesinde borcunu kapatabilir. Bunun sonucunda varsa ortaya çıkabilecek kar; vergi, kesintiler, masraf, faiz ve komisyonlar düşüldükten sonra Müşteri ye ait olacaktır. Temerrüde düşülen meblağ kapsamındaki işlemler nedeniyle ya da herhangi bir surette Müşteri nin Şirket e borçlanması durumunda, bu borca Şirket tarafından temerrüt faizi uygulanacaktır. Temerrüt faizi oranı, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo Ters Repo Pazarı nda bir gecelik repo faizinin ağırlıklı ortalamasının %100 (yüzde yüz) fazlası ile bulunacak faiz oranıdır. Temerrüt faizi günlük olarak uygulanacaktır. Hesaplanacak temerrüt faizi, BSMV ve diğer kesintiler ile birlikte Müşteri nin hesabına borç kaydedilir. Bu işlem paranın ödenmediği hergün sonunda yapılır. Şirket tarafından serbestçe belirlenebilecek olan faiz hesaplama yöntemi değişiklikleri, değişikliğin Müşteri ye tebliğ tarihini takip eden günden itibaren uygulanmaya başlanır. e) Müşteri nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini Şirket tarafından kendisine bildirilecektir. Müşteri; emirlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini Şirket ten öğrenebileceği gibi, TAKASBANK A.Ş. nin Alo Takas servisinden öğrenebilir. Müşteri nin herhangi bir bildiriminin, emir ve talimatlarının yerine getirilip getirilmediği konusunda talep ve şikayetleri; Şirket in göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi tasdik formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme talepleri, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı ekstresi tasdik formuna yapacağı itirazlar ya da düzeltme talepleri, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde içeriklerini kabul etmiş sayılır. Müşteri tarafından itiraz edilmemiş olan hesap özetlerinin İcra ve İflas Kanunu nda belirtilmiş olan kesin belgelerden olduğunu taraflar kabul eder. f) Açığa satış işlemi karşılığında Müşteri başlangıçta asgari %50 oranında, işlemlerin devamı süresince ise %35 özkaynak bulundurmak zorundadır. Özkaynak hesaplanmasında [(işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri-açığa satışa konu sermaye piyasası aracının piyasa değeri)/işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] formülü kullanılarak hesaplanır. Özkaynağın tamamlanmasının gerektiği durumlarda, Müşteriye yapılan bildirimden itibaren 2 işgünü içerisinde tamamlanmaması durumunda, Şirket ayrıca bir ihbar göndermesine gerek kalmaksızın, açığa satış işlemini kapatma yetkisine sahiptir. Bu şekilde işlemden doğacak zarar, vergi, kesintiler, masraf, faiz ve komisyonlar düşüldükten sonra Müşteri ye ait olacaktır. Madde 4 Komisyon,masraf ve diğer ücret ve vergiler Müşteri adına alım satımı yapılan menkul kıymet bedelleri üzerinden hesaplanacak (binde ) oranındaki kurtaj bedeli ile buna bağlı olarak ödenmesi gereken kanuni yükümlülükler nakden ve tamamen, defaten Müşteri tarafından Şirket e ödenecektir. Müşteri, işbu sözleşme ile kararlaştırılan ve işlem anında yürürlükte bulunan oran ve esaslara göre, sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü fiyatlar üzerinden hesaplanacak komisyon ve ücretleri; Şirket in Müşteri adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler nedeniyle bankalar ve diğer kuruluşlar 3

4 tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri, vergi ve diğer kesintilerle birlikte, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ödemeyi ve Şirket nezdindeki hesabından re sen tahsil edilmesini; komisyon ve ücretlerin tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için işbu sözleşmede yazılı şart, esas ve oranda temerrüt faizi ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket, kurtaj ücreti ve varsa diğer giderleri, Müşteri nin Şirket ten olan alacağından takas veya mahsup edebileceği gibi bu tutarlar ödeninceye kadar müsteriye ait Menkul Kıymetler üzerinden sahip olduğu hapis hakkını kullanabilir. Komisyon, masraf ve ücretlerde meydana gelebilecek değişiklikler Şirket tarafından Müşteri ye tebliğ edilecek ve yeni oran ve miktarlar tebellüğ tarihinden sonra uygulanacaktır. Madde 5 Saklama Hizmeti ve Takasbank hükümleri a) Müşteri nin gerçekleşen alış emirleri neticesi menkul kıymetleri ve / veya satış emirleri neticesi menkul kıymet bedellerini takas ve saklamadan sorumlu merci nin teslimi ve / veya ödemesini izleyen ilk iş günü saat 15:00 den itibaren Müşteri ye teslimi ve / veya ödemesi yapılacaktır. TAKASBANK A.Ş. de saklamada kalan menkul kıymetlerin tesliminin Müşteri tarafından istenmesi halinde ise Şirket e 2 gün önceden haber verilecektir. Müşteri; b) Hisse Senetlerinin; Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Takasbank A.Ş. nin kural ve düzenlemeleri çerçevesinde Takasbank A.Ş. de tutulacağını ve saklanacağını, hisse senetlerinin Takasbank A.Ş. tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her tür kasıt ve ihmal de dahil olmak üzere zarar, ziyandan hiçbir şekilde Şirket i ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmayacağını, c) Saklama yapacak Takasbank A.Ş. nin tüm kural ve uygulamalarını peşinen kabul ettiğini, Takasbank A.Ş. tarafından sigorta kapsamı dışı tutulan durumların ortaya çıkması halinde meydana gelebilecek zararlardan kendisinin sorumlu olacağını ve Şirket e ve/veya çalışanlarına bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, d) Hisse senetleri dışında menkul kıymetlerin de mevzuat uyarınca zorunlu olsun veya olmasın Şirket tarafından Takasbank A.Ş. nezdinde saklatılabileceğini bu durumda bu maddede yer alan Hisse Senetlerinin Takasbank A.Ş. tarafından saklanmasına ilişkin hükümleri peşinen kabul ettiğini, e) Şirket in kendisine emaneten tevdi ve teslim edilen Menkul Kıymetleri kendisine aynen değil misli olarak iade edebileceğini, Şirket e tevdi ve teslim ettiği Menkul Kıymetlerin Şirket ce tahsisen saklanması talebinde bulunmadığını, f) Şirket ce ve / veya Takasbank A.Ş. nezdinde saklamada tutulan Menkul Kıymetlere ilişkin olarak kendisi tarafından verilen yazılı ya da sözlü satım emrinin Şirket e ifa eylediği saklama hizmetinden beri kılacağını ve Şirket Bakımında genel bir ibrayı tazammun edeceğini, bu durumda Menkul Kıymetler in saklamasına ilişkin olarak Şirket ve / veya Takasbank A.Ş. tarafından verilen makbuzunu Şirket e iade edilmese dahi lehine hak yaratıcı bir müstenid sayılamayacağını, g) Şirket in muhafazasına bırakılan Menkul Kıymetlerin Şirket ce sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca ve açıkça bir talepte bulunmadığı sürece de Menkul Kıymetlerin sigortasız olduğunu bildiğini, muhafazaya bıraktığı Menkul Kıymetlerin sigortalanmasını talep ettiği taktirde sigorta ödemelerinden Şirket in mesul olmadığını, h) Şirket e muhafaza amacı ile tevdi ettiği ve Takasbank A.Ş. de saklanan her türlü Menkul Kıymetin Şirket in iş bu sözleşme tahtında ifa edeceği Menkul Kıymet alım, satım ve muhafaza işlemleri karşılığında Şirket e karşı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini, beyan kabul ve taahhüt etmiştir. 4

5 Madde 6 Şirketin Sorumluluğu dahilinde bulunmayan hususlar Müşteri emrinin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın menkul kıymetleri zamanında teslim etmemesinden ya da bedelini ödememesinden, Şirket ce Müşteri adına satın alınan ve Müşteri tarafından satışa tevdi edilen sermaye piyasası araçlarının yasaklı olması, hukuken geçersiz oluşundan, sahteliğinin anlaşılması veya kuponun ve/veya o andaki rüçhan ve/veya bedelsiz hisse senedi alma haklarının eksik bulunmasından, yıpranmış olmasından, çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, Borsa daki ve Takas ve Saklama Kuruluşu ndaki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan, elinde olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından, ihmalinden ve sair nedenlerden, atfı mümkün olmayan hallerde Şirket in ve/veya çalışanlarının hiçbir sorumluluğunun olmayacağını Müşteri kabul eder. Müşteri, posta servisleri, taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından, taşıma sırasında meydana gelen kaybolma ve gecikmeden doğan tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Şirket in ve/veya çalışanlarının hiçbir şekil ve surette sorumlu olmayacağını kabul eder. Şirket in işlemlerinde mutad dikkati göstermiş olduğunu karine olarak kabul edicektir. Müşteri nin aksini iddia etmesi halinde ispat yükü kendisine aittir. Şirket in ve/veya çalışanlarının sorumlu tutulacağı şartlarda Şirket ancak Müşteri nin doğrudan doğruya uğradığı zararlardan sorumlu tutulabilir. Şirket ve/veya çalışanları, mahrum kalınan kardan, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan yada ücüncü şahısların neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Eksik kuponlu, çalıntı, sahte veya herhangi bir nedenle takdiyat ile kısıtlanmış olduğu anlaşılan menkul kıymetlerden, Şirket veznesine Müşteri tarafından teslim edilen veya evvelce teslim edildiği anlaşılanlardan dolayı doğmuş ve/veya doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk Müşteri ye ait olacak ve rücu edilecektir. Müşteri nin bu yönde Şirket ten ve/veya çalışanlarından herhangi bir talebi olamaz. Müşteri, Menkul Kıymetleri Şirket ten teslim aldıktan sonra bunların sahte yada eksik kuponlu olduğu iddiası ile Şirket e başvuramayacaktır. Madde 7 Menkul Kıymetlerin Şirkete Tevdii Müşteri nin, sermaye piyasası araçlarını Şirket e fiziken teslim etmesi durumunda, emanet giriş fişi karşılığında Müşteri den teslim alınacaktır ve Şirket tarafından Takasbank A.Ş. ye teslim edilerek Müşteri adına saklanacaktır. Fiziken teslim edilen sermaye piyasası araçlarının iadesi gerektiği hallerde, Müşteri nin aksine talebi bulunmaması halinde nakden ve fiziken iade yerine Şirket bunları hesaben iade edebilir. Emanet giriş fişleri üçüncü kişilere devir teslim yada teminat olarak Müşteri tarafından verilemeyecektir. Şirket ancak Müşteri ye yada yasal vekillerine bu fişler karşılığında menkul kıymet teslimi yapacaktır. Emanet giriş fişlerinin kaybolması durumunda Müşteri Şirket i derhal haberdar edecektir. Müşteri ibrarname düzenlendikten sonra menkul kıymeti teslim alabilecektir. Madde 8 Müşteriye Bilgi Verme Müşteri, Şirket nezdindeki hesapları ile ilgili yapılacak alım ve satım işlemlerinin sonuçlarıyla, hesabındaki nakit ve sermaye piyasası araçlarının bakiyeleri ve hareketlerini, Şirket ten öğrenebilecektir. Ayrıca talep ettiği takdirde hesap ekstresi ve menkul kıymet dökümünü alabilecektir. 5

6 Şirket, Hesap Ekstresi, Müşteri Menkul Kıymet Dökümü ve Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi dökümünü aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde Müşteri nin işbu sözleşmedeki tebligat adresine yazılı olarak gönderecektir. İlgili dönem içinde herhangi bir işlem yapılmamış ise, Şirket in bunları gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşteri bunları teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde içeriklerini kabul etmiş sayılmaktadır. Müşteri tarafından itiraz edilmemiş olan hesap özetlerinin İcra ve İflas Kanunu nda belirtilmiş olan kesin belgelerden olduğunu taraflar kabul eder. Gönderme masrafları Müşteri ye aittir. Müşteri kısa zamanda bilgi sahibi olmak amacıyla kendisine ait olduğunu beyan ettiği telefaksa tüm hesap ekstreleri ve menkul kıymet dökümlerinin gönderilmesini talep etmesi durumunda, numarasını bildirdiği telefaksa yapılan bildirileri almadığını iddia edemez. Müşteri yazılı olarak, herhangi bir doküman istemediğini belirtebilir bu durumda Şirket in bu maddede adı geçen belgelerin gönderilmesi ile ilgili yükümlülüğü ortadan kalkar. Madde 9 Müşteri Hesap Bakiyelerinin Nemalandırılması Şirket tarafından, gün içinde Müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşterinin hesaplarındaki nakitleri, bu sözleşmede Müşterinin verdiği yetkiye dayanarak, Şirket politikaları ile Müşteri tercihleri doğrultusunda toplu olarak veya Müşteri bazında değerlendirilebilir. Müşterinin hesabında gün sonunda oluşacak YTL bakiye 250 YTL den fazla ise Şirket, bu miktarı SPK düzenlemeleri gereğince tek tek veya diğer müşterilerle toplu olarak repo/ters repo/borsa para piyasası/likit fon ile değerlendirecektir. Alt limitin altında kalan tutarlar değerlendirilmez. Şirket, alt limit değişikliklerini müşteriye yazılı olarak bildirir. Müşteri, hesabındaki gün sonu bakiyesinin değerlendirilmesi için yukarıda sayılanların dışında farklı talep iletebilir. Tercih edilen değerlendirmenin diğer yatırım araçlarının getirilerine göre daha düşük veya yüksek getiri sağlamasından Aracı Kurum ve/veya çalışanları sorumlu tutulamaz. Müşteri, gün sonu bakiyesinin herhangi bir faiz geliri ile nemalandırılmaması için, Nezdinizdeki hesabımda gün sonu oluşan bakiyenin repo/ters repo/borsa para piyasası/likit fon gibi faiz kazancı içeren ürünlerle nemalandırılmasını istemiyorum. ifadesini aşağıdaki satıra yazarak imzalar.. Bu nemalandırma nedeniyle elde edilen gelir Müşteri hesabına alacak kaydedilirken üzerinden hesaplanan yasal yükümlülükler borç kaydedilir. Madde 10 Yönetimsel ve mali hakların kullanımı hakkında hususlar Şirket tarafından Müşteri adına satın alınan sermaye piyasası araçlarıyla Müşteri nin satışa tevdi ettiği sermaye piyasası araçlarından satılamayanların ana para, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarının ve hisse senetlerinden doğan oy haklarının kullanılması; buna ilişkin bütün yükümlülüklerin Müşteri tarafından yerine getirilmesi ve bu konuda açık talimat verilmesi kaydıyla ve Şirket ce kabul ettiği taktirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. Hisse senetlerinden doğan oy hakkının kullanılmasına ilişkin Müşteri yazılı olarak hesaplarında bulunan hisse senetleri ile ilgili depo makbuzu talep ederek söz konusu Şirket in genel kuruluna katılma hakkını kendi kullanabilecektir. Ancak, Müşteri kendisi tarafından kullanılmayan genel kurula katılma ve oy hakkı konularında Şirket i yetkili kılmıştır. Şirket ve/veya çalışanları, kendi tasaruffunda genel kurullara katılıp katılmama konusunda karar vermeye tam yetkili olduğundan, bu yetkiyi kullanıp 6

7 kullanmamasından veya kullanılma şeklinden hiçbir şekilde Şirket e atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu olmayacaktır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır. Takasbank A.Ş. de Müşteri adına saklanacak menkul kıymetlerin temettü ve/veya faiz kuponu tahsili, bedelsiz sermaye arttırımlarına katılma geçici ilmuhaberelerinin hisse senetleri ile değistirilmesi ve oy hakkının kullanılması işlemleri, bu hakkın kullanımı için belirlenen sürenin sona ermesinden en az 15 (onbeş) gün önce Müşteri Şirket e aksi yazılı bir talimat vermediği takdirde; a) Müşteri adına rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Şirket e ait olacaktır. Şirket bu yetkiyi Müşteri menfaatlerini gözeterek kullanacaktır. b) Şirket in rüçhan hakkının kullanılması yönünde karar vermesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Müşteri nin hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Müşteri nin söz konusu hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması durumunda, rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle Şirket e atfı mümkün olmayan hallerde Şirket in ve/veya çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. c) Müşteri adına rüçhan hakkının kullanılabilmesi için rüçhan hakkı bedeli Müşteri hesabında serbest bakiye olarak mevcut değilse Şirket Müşteri nin yararına dahi olsa rüçhan hakkını kullanmayacaktır. Ancak bedelli sermaye arttırım tutarının Şirket veznesine yada Şirket in banka hesabına yatırılması halinde, Şirket tarafından yerine getirilecektir. Şirket in belirlediği zamanda sermaye arttırım tutarlarını yatırmayan yada bu sürenin bitiminden sonra yatıran Müşteri nin uğrayacağı zarardan Şirket ve/veya çalışanları sorumlu tutulamayacaktır. Madde 11 Vekil ve/veya Temsilci atayarak işlem yapılması Menkul Kıymet alış ve /veya satış emri verme, menkul kıymetleri teslim etme ve/veya alma, tahsilat ve ödeme yapabilmek konularının tamamı yada birkaçı veya bunların dışında kalan hususlarda da işlem yapmaya yetkili kişi yada kişiler Müşteri tarafından temsilci olarak tayin edilebilir. Temsil yetkisi yazılı olması, temsilcinin yetkilerinin açıkça belirlenerek yazılmış olması, Temsil eden ve edilenlerin ad, soyadı adres ve imzalarının temsil yetki belgesinde bulunması gerekmektedir. Temsil yetki belgesinin noterde düzenlenmesi gerekmektedir. Noterde düzenlenmemesi durumunda, Şirket, temsil belgesinin gerçek olup olmadığını araştırma ve reddetme yetkisine sahiptir. Müşteri kendisini temsile yetkili imza örneklerini Şirket e verecektir. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler, Müşteri ler tarafından Şirket e yazılı olarak bildirilinceye kadar söz konusu imzalar Şirket tarafından geçerli sayılacaktır. Şirket ve/veya çalışanları, Müşteri nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini makul bir dikkatle inceleyecek ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu tutulmayacaktır. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı bulunmadıkça, Şirket ve Müşteri tüm işlem ve ilişkilerde Müşteri yi Şirket e karşı temsil etmek yetkisini haiz oldukları kabul edilecektir. Gerek imza değişikliklerinin geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri ve/veya Şirket in zararına bir hareket, işlem vb. nin vukuunda oluşabilcek tüm zarar Müşteri ye ait olup, Müşteri takdiri Şirket e ait olmak üzere zararı derhal tazminle mükelleftir. Şirket ve/veya çalışanları kendisine ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin aldatıcı şekilde tahrif edilmesinden ve sahteliğinden atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu tutulmayacak ve kendisine ibraz edilen belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü olmayacaktır. Vekaletin sona erdiği, Müşteri veya ölümü halinde mirasçılar tarafından yazılı olarak Şirket e bildirilmediği sürece, vekaletnamenin ve vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu Müşteri kabul eder. 7

8 Madde 12 Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Müşterinin yada üçüncü bir kişinin ehliyetsizliğinden kaynaklanan bütün sonuçlar Müşteri ye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Tera Menkul e yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Şirket e ve/veya çalışanlarına bu yüzden hiç bir sorumluluk düşmeyecektir. Öncelikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş yada yayın organlarında yayınlanmış olması Şirket i özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacaktır. Şirket ve/veya çalışanları, anılan özel yazılı bildirim bulunmadıkça Müşteri yi yada onun temsilcilerinin tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisine haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz. Madde 13 Tebligat Adresi ve Ekstre Bildirimleri Müşteri nin bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Şirket in müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimi bu adrese yapılacaktır. Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından noter aracılığı ile Şirket in bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Müşteri nin adresine Şirket tarafından gönderilen ekstrelerin Müşteri tarafından alınmasından itibaren 7 gün içinde noter aracılığı ile iadeli taahütlü mektup veya telgrafla itirazda bulunulmadığı takdirde ekstredeki bilgiler Hukuk Mahkemesi Kanunu nun 287. maddesine göre aksi ileri sürülmeyecek şekilde kesinlik kazanacaktır. Hesap ekstrelerinin kesinleşmesinden itibaren Müşteri kesinleşen ekstre bilgileri hakkında ileriki tarihlerde hiçbir hak ve iddiada bulunamaz. Madde 14 Uygulanacak kanun ve Hükümler Müşteri, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliği nin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsa Yönetmeliği nin ve Kanunların ve mevzuatın sair her türlü hükümlerini bildiğini ve bunların iş bu Sözleşme hükümlerine aykırı olmayanlarının uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve İMKB düzenlemeleri geçerlidir. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. Madde 15 Yürürlüğe giriş ve sözleşme şartlarının değiştirilmesi Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürülüğe girer. Şirket herhangi bir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmeyi dilediği tarihte tek taraflı olarak fesh edebilir. Diğer taraftan Şirket bu sözleşmedeki tüm hükümleri kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Şirket bu değişiklikleri Müşteri ye yazılı olarak bildirecektir. Müşteri bu bildirimin tebliğini izleyen 5 (beş) gün içinde bu değişikliklere ilişkin herhangi bir itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayacaktır. İtiraz halinde sözleşme itirazı izleyen 15 (onbeş) gün sonra feshedilmiş sayılacaktır. Madde 16 Müşteri Tanıma Formu İşbu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarıh ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Seri V., 8

9 46 no lu Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar hakkında tebliğ in 12. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; Müşteri nin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla talep edilmektedir. Formdaki bilgilerin değişmesi halinde güncellenmesi gerekmektedir, aksi takdirde Şirket in yapacağı tüm işlemlerde söz konusu form esas alınacaktır. Müşteri mali durumu, varlıkları ve risk getirileri ile ilgili bilgileri beyan etmekde zorunlu değildir. Bu durumda ekteki sözleşmenin konu ile ilgili kısmının doldurulup Müşteri tarafından imzalanması gerekmektedir. Madde 17 Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu sözleşme T.C. Kanunlarına tabidir. Bu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilaflarda Şirket in belge, defter, kayıt ve alım satım emirlerinin muteber olacağını kabul ve beyan eder. Müşterinin İşbu sözleşmeden çıkacak ihtilaflarda İstanbul İcra Daireleri ve Ticaret Mahkemeleri yetkili olacaktır. Herhangi bir yargı merciince, yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde, diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır. Şirket in Müşteri den alacağı hakkında kanuni takibe geçmesi halinde mahkeme, İcra dairesi harç ve diğer masrafları, faiz ve her türlü masraf dahil toplam borç üzerinden %10 luk avukatlık ücreti ile bunun her türlü vergisini Müşteri ödeyecektir. Madde 18 İş bu sözleşme 9 (dokuz) sayfa ve 18 (onsekiz) maddeden ve ekteki Müşteri Tanıma Form undan ibaret olup iki nüsha düzenlenmiştir. Birinci nüshası Şirkette kalacak, ikinci nüshası ise imzaların tamamlanmasına müteakiben Müşteriye verilecektir. İşbu sözleşmenin tümünün, tarafımızca okunup, içeriği aynen kabul edilerek,../.../ tarihinde imzalandığını kabul ve beyan ederiz. Tebligat Adresi: Adı Soyadı / Unvanı: Tebligat Adresi: Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:4 Kat:9 Daire:31 Maslak/İstanbul Tera Menkul Değerler A.Ş. İmza İmza NOT: Kurumsal Müşterilerin, sözleşmeye Vergi Levhası, Ana Sözleşmenin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, İmza Sirküleri fotokopisi, Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı asıl veya fotokopisi, İşlem yapmaya yetkili kişileri belirten noterden onaylı Yönetim Kurulu Kararı veya Vekaletname Aslını eklemesi gerekmektedir. 9

10 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU İşbu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarıh ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Seri V., 46 no lu Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar hakkında tebliğ in 13. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; müşteriyi sermaye piyasası işlemleri riskleri konusunda bilgilendirme amaçlıdır. İşbu form Müşteri tarafından okunup imzalanmadan sözleşme imzalanamaz ve işlem yapılamaz. ÖNEMLİ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. RİSK BİLDİRİMİ İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki husuları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve 10

11 uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınız bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıda yer alan formu Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu nu (Form), Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesini (Sözleşme) imzalamadan önce okudum, anladım ve bundan sonra Sözleşme yi imzalayarak Form un bir örneğini elden teslim aldım. Müşteri Adı/ Soyadı : İmza : 11

12 TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜŞTERİ TANIMA FORMU İşbu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarıh ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Seri V., 46 no lu Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar hakkında tebliğ in 12. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; aşağıdaki bilgiler müşterinin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla talep edilmektedir. Kişisel Bilgiler Müşteri No Ad Soyad Ev Telefonu Doğum Yeri ve Tarihi Ev Adresi Cep Telefonu Vergi No T.C.Kimlik No Risk ve Getiri tercihi Hisse Senedi Repo Hazine Bonosu/Devlet Tahvili Yatırım Fonu Döviz Altın Yatırım Yaptınız mı? Aşağıda risk ve getiri tercihlerinden hangisinin size uygun olduğunu seçiniz Risk Almak istemiyorum Ortalama getiri düzeyi ile ortalama risk alabirim Ortalama üzeri getiri beklentisi ile ortalama üzeri risk alabilirim Yüksek getiri beklentisi ile yüksek risk alabilirim Mali Durum Varlıklar ve Varsa Borçlar Risk ve getirileri ile ilgili Bilgi Sahibi misiniz? Yatırım Amacı Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. Ad Soyad Tarih İmza Risk getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili olara bilgi vermek istemiyorum Bu durumda sorumluluğun bana ait olduğunu ve Tera Menkul Değerler A.Ş. nin veya herhangi bir acentasının bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim. Ad Soyad Tarih İmza 12

13 Nezdinizde adıma açılacak hesaplarla ilgili sözleşme, Talimat, makbuz ve evraklarda aşağıda örneği bulunan İmzamı kullanacağımı ve yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. (İmza ve varsa Kaşe) Nezdinizde adıma açılacak hesaplarla ilgili sözleşme Talimat, makbuz ve evraklarda aşağıda örneği bulunan İmzamı kullanacağımı ve yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. (İmza ve varsa Kaşe) 13

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ Sahip Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Müşteri Sınıflandırması Yürürlüğe Girme Tarihi : 24.03.2015 Gözden Geçirme Tarihi : Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum Birimi Yöneticisi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ... Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Para Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Para Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı