BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu hedef aldý. Erdoðan ayrýca, Dersim Katliamý için "Devlet adýna özür dilemem gerekiyorsa dilerim ve özür diliyorum" dedi. Baþbakan ayrýca, Kýlýçtaroðlu'na "Baþbakanlýk arþivleri açýk gel araþtýr" diye seslendi. Ayrýca Erdoðan bir dizi belge de açýkladý. Belgelere göre, Dersim Katliamý ve sonrasýnda Ýsmet Ýnönü ve Celal Bayar'ýn rolü büyük. BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Baþbakan Erdoðan'ýn dünkü konuþmasýnda çeliþkili bir durum daha vardý. Baþbakan Erdoðan, kendisinin yargýlandýðý davayý Alevilerin yürüttüðünü ima etti. Baþbakan þöyle konuþtu: "Benim hakkýmda dosya hazýrlandý. Hiçbiri tutmadý. Þu anda 3-4 tanesi rafta. Tabi bütün bunlarýn yanýnda benim içeri giriþimi bile belediye baþkanlýðýyla anlatmaya çalýþýr hale geldiler. Halbuki o düþünce özgürlüðüyle alakalýydý. Peki o cezayý onayan yüksek yargýdakiler kimlerdi? CHP nin hem adayý hem Parti Meclisi üyesi kiþilerdi ve bana o cezayý verdiler. Benim hakkýmdaki ceza kararýný onayanlar belli bir inanç grubunun mensubuydular." Ýstanbul Üniversitesi ne baðlý hastanelerde çalýþan saðlýk personeli, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Saðlýkta Dönüþüm Programý çerçevesinde gerçekleþtirilen deðiþiklileri, saðlýkta yýkýma yol açan KHK'larý protesto etmek ve týp eðitimine sahip çýkmak amacýyla grev baþlattý Sabah saat 09:00 itibariyle baþlayan grev nedeniyle Ýstanbul Üniversitesi ne baðlý hastanelerde acil hastalar dýþýndakilere hizmet sunulmuyor. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan deðiþiklikleri protesto etmek amacýyla sabah erken saatlerde toplanan yüzlerce saðlýk çalýþaný, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Hastanesi önünde toplanarak Fýndýkzade ye doðru yürüyüþe geçti. Ellerinde Saðlýk haktýr satýlamaz þeklinde pankart ve dövizler bulunan saðlýkçýlar Millet Caddesi üzerinden yürüyerek Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nden çýkarak yürüyüþ yapan grupla buluþtu. Daha sonra yüzlerce saðlýkçý "saðlýkta ticaret ölüm demektir, hastaneler halkýndýr satýlamaz" þeklinde sloganlar atarak Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi ne yürüdü. Tüm düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyoruz Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi ne yürüyen ve hastane bahçesinde toplanan saðlýk çalýþanlarý, burada basýn açýklamasý yaptý. Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyeleri adýna basýn açýklamasýný okuyan Prof. Dr. Raþit Tükel, þunlarý söyledi: Devamý 2 DE Fikret Otyam: Sað olun. (Mustafa Özcivan ý göstererek) Bu bana gelince görürsün diyor. Mustafa Özcivan: Gönül gözüyle görürsün hocam. Fikret Otyam: Baþkan, ben oralarý iyi bilirim Hacýbektaþ ý bir tarif et dedim. Gelince görürsün dedi. Gülmekten yerlere yýkýldýk. Herkese anlatýyorum bunu. Mustafa Özcivan: Ben ölüyüm yahu, tabutun içinden nasýl göreyim dedi. Fikret Otyam: Yahu ne güzel adamlar var. Ben bunu anlatýnca, bir reklam þirketi güzel arabalarý, cipleri falan var. Hadi kalk gidelim dediler. Nereye? Hacýbektaþ a Mezarlýðý görmeye. ulan manyak mýsýnýz? Dedim. 3 DE Sorunun tarihçesi 30 yýllýk deðil elbette. Ama son 30 yýlda yaþanan acýlar daha önce yaþanmadý! Derdimiz acýlarý yarýþtýrmak, kýyaslamak ve yaþanan acýlar üzerinden bir sonuç çýkarmak deðil. Ama artýk sadece canýmýz, yüreðimiz ve ciðerimiz acýmýyor. Bizi var eden tüm maddi ve manevi deðerlerimiz acýyor. Kimi zaman Acý sözcüðü de acýyor. Ve aslýnda olup bitenleri anlatmak için, acý ve gözyaþý sözcükleri de yetersiz kalýyor. Barýþ Yýldýrým Babamýn Shakespeare ve tarih iliþkisine dair kendine özgü fikirleri var. Shakespeare ve onun yolundan giden bütün bir drama sektörü olmasaydý hem tarihin hem bugünün dünyasýnda çok daha az entrika ve kan olacaðýný düþünür. Babam spekülasyonlarýný Dante ve Homeros a kadar uzatýrken ben sürekli Alman Ýdeolojisi nden alýntýlarým: Yaþamý belirleyen bilinç deðil, tersine, bilinci belirleyen yaþamdýr. Shakespeare in ve baþkalarýnýn kaleminden kan, kin ve entrika damlýyorsa, bu o kalemin hokkasý olan içinde yaþadýðýmýz toplumsal iliþkilerin... Evrim bilimini gözden düþürmeye çalýþmak ve insanlarýn bunu öðrenmesini önlemek için örgütlü kampanyalar yürüten köktendincilerin en uç noktada olanlarý Yaratýlýþçýlar olarak da bilinirler. Yaþamýn hiç evrimleþmediði ve bugün gezegende gördüðümüz bütün yaþam formlarýnýn, yani insanlar da dahil olmak üzere tüm hayvanlarýn ve bitkilerin, birbirilerinden bütünüyle iliþkisiz olduklarý, ortak bir kökeni paylaþmadýklarý konusunda ýsrar etmektedirler. Gerçek þudur ki bilim adamlarý bir buçuk asýrdan uzun bir süredir bunun karþýtý olan pek çok bulgu ve kanýtý ortaya çýkartmýþlardýr Tutucu köktendincilerin baðnazlýðýna dayanamayan, dini bazý inançlarý olan ama ayný zamanda bilimsel açýdan da bilgilendirilmek isteyen ve evrim bilimi ile dini inanç arasýndaki iliþki meselesini daha çok keþfetmek isteyen ileri görüþlü biriyseniz... Yalnýzca doðada ve toplumda her þeyin oluþ þekli ile ilgili gerçeði bilmek isteyen baþka herhangi biriyseniz Ve eðer daha iyi bir dünya yaratmak için mücadele eden siyasi bir eylemciyseniz-bilime köktendincilik ve yaratýlýþçýlýk saldýrýlarýnýn teþviki dahil-günümüz zorbalýklarý ve sömürüsü ile yönetimi altýnda yaþadýðýmýz sistemin iþleyiþi arasýndaki baðlantýlarý kurmak önemlidir. Örneðin, kürtaj hakkýna Hýristiyan köktendincilerinin yönetimi altýnda kadýnlarýn baþýna gelenler arasýndaki baðlantýlarý, bütün dünyada yüz milyonlarca kiþi düpedüz açlýktan ölürken ve milyarlarcasý berbat koþullarda zorlukla hayatta kalýrken bazý kiþilerin ve ülkelerin böylesine zengin olmasý arasýndaki baðlantýlarý, hem insan emeðinin acýmasýzca tüketilmesi hem de gezegenin tehlikeli þekilde yaðmalanmasý ile azami kar için dinmek bilmez telaþ arasýndaki baðlantýlarý, küresel sömürü sistemi ile ABD hükümeti tarafýndan baþlatýlan açýkuçlu savaþlar arasýndaki iliþkileri, sistemin kölelik düzeni ve ulusal baskýyla ilgili tarihsel ve günümüze ait temeller ile bugüne deðin dünyayý ezip geçen bariz saldýrganlýk arasýndaki iliþkileri insanlarýn görmesine yardýmcý olmamýz gerekmektedir Devamý 4 DE

2 Bu grevin bu kadar baþarýlý olmasýnýn sebebi saðlýkta yýkým yasalarýnýn saðlýk çalýþanlarýnýn canýna tak demesi ve bir süredir yaptýðýmýz ciddi çalýþma. Yaklaþýk bir aydýr bu grev hazýrlanýyoruz. Özellikle týp fakülteleri alanýnda 28 Eylülde çýkarýlan KHK ile týp fakültelerinin bilimsel olarak hasta bakmalarý yasaklanýyor, teorik anlamda eðitim veriyorlar ancak pratik anlamda eðitim veremiyorlar. Hükümet ya sözleþmeli olarak çalýþacaksýn ya da sadece teorik eðitim vereceksin dayatmasý yapýyor. Buna bir tepki vardý. Saðlýk çalýþanlarý alanýnda özellikle hastanelerin özelleþtirilmesi ile ilgili 2 Kasým da çýkarýlan baþka bir KHK ile Kamu Hastane Birlikleri Yasasý, Saðlýk Bakanlýðý Taþkilat Yasasý ile saðlýk çalýþanlarýnýn iþyerleri elden gitti. Ýþ güvenceleri, gelecekleri ellerinden gidecek. Sözleþmeli olarak çalýþtýrýlacaklar. Tüm bu uygulamalar ve iþyerlerinde yaptýðýmýz çalýþmalar grevin baþarýlý olmasýný saðladý. Bu sadece son düzenlemelere dönük de bir tepki deðil yýlýndan bu yana yýkým devam ediyordu. Çýkardýðý GSS, yeþil kart uygulamasý, aile hekimliði uygulamasý... Gelinen aþamada biz yýllardýr kamu emekçilerine anlatýyoruz ama kendilerini uzak görüyorlardý. Ancak tüneldeki ýþýðý gördüler. Kendilerinin artýk bireysel olarak kurtulamayacaðýný gördüler. Ve yapýlan uygulamalardan örnekler verince ciddi anlamda kendilerini artýk bu iþin merkezinde görüp örgütlenmeye baþladýlar. Biz iþyerlerimizde eylem kararýný alýrken, baðlý olduðumuz genel merkezler KHK lar geçerken sessizliklerini hep korudular. Biz SES Aksaray þubesi olarak bir deðerlendirme yaptýk, bu duruma sessiz kalýnmamasý gerektiðini söyledik. Öðretim Üyeleri giriþimi, asistan hekimler ve Tabip Odasý ile görüþtük. Birlikte yürürsek daha baþarýlý olabileceðimizi söyledik. Tüm Türkiye nin gözleri aslýnda Ýstanbul a çevrilmiþ durumda. Buradan yapýlacak bir þey her yere yayýlabilir. Kendimizce aslýnda tarihi bir sorumluluk aldýk. Bize destek için diðer illerde de basýn açýklamalarý yapýldý. Tüm meslek örgütlerine çaðrýmýzý yaptýk. Bir eylemle taleplerimizin karþýlanmayacaðýný biz de biliyoruz. Toplantýlarýmýzda bunlarý konuþuyoruz. Eylemin lokal anlamda baþarýlý olamayacaðýný biliyoruz. Buradan bir kez daha meslek örgütlerine ve halkýmýza çaðrýda bulunuyoruz. Çünkü bir haftadýr daðýttýðýmýz bildirilerde, çadýrlarýmýzdaki imza kampanyalarýmýzda ve yüz yüze görüþmelerimizden halkýn yanýmýzda olduðunu gördük, eyleme katýlmalarý da bunun kanýtý. Onlarý da yanýmýza alýrsak ve esas karar alma mekanizmalarý çalýþýr ve örgütümüz olan KESK ten SES ten, Tabipler Birliði ve diðer sendikalardan ortak bir karar alýnýrsa ve eylemler tüm Türkiye ye yayýlýrsa baþarýlý oluruz. (*) SES Cerrahpaþa Ýþyeri Temsilcisi Gökhan KESKÝN Ankara'daki emek ve demokrasi güçleri, "KCK operasyonu" adý altýnda yapýlan toplu gözaltýlarýný basýn açýklamasýyla protesto etti. Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý'nýn önünde dün (23 Kasým) saat 13.00'de toplanan emek ve demokrasi güçleri, KCK soruþturmalarýndaki binlerce gözaltý ve tutuklamanýn çözüme hizmet etmeyeceðini, Kürt Sorunu'nda tek çözüm seçeneðinin, demokrasi ve barýþ olduðu vurgusunu yaptý. "Operasyon talimatý hükümetten" Emek ve demokrasi güçleri adýna açýklama gerçekleþtiren Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, toplu gözaltý olayýndan bir gün önce, Baþbakanlýkta yapýlan Güvenlik Zirvesi'ne ve Baþbakan'ýn daha önceki açýklamalarýnda, Asrýn Hukuk Bürosu ile Abdullah Öcalan'ýn avukatlarýný hedef almasýna dikkat çekti. Bu geliþmelerin, diðer KCK soruþturmalarýnda olduðu gibi bu soruþturmada da talimatýn hükümetten geldiðini gösterdiðini vurgulayan Türkdoðan, "Daha altý ay öncesinden Abdullah Öcalan'la ve KCK yöneticileriyle görüþen devletin tutumu ne oldu da 180 derece deðiþti? Bunun kamuoyuna açýklanmasýný istiyoruz? "Performans sistemiyle hasta-hekim iliþkisini puan kaygýsý içinde ticarileþtiren, tüm hastaneleri kar amaçlý iþletmelere dönüþtüren, saðlýk çalýþanlarýný güvencesiz, sözleþmeli çalýþma sistemine geçirecek olan, öðretim üyelerinin hasta bakmalarý ve uygulamalý eðitim yapmalarýný, týp öðrencileri ve asistan hekimlerin eðitim almalarýný engelleyen tüm düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyoruz. Eðitim ve bilimsel araþtýrmalarýn yapýlabildiði, hasta bakým hizmetlerinin yeterli süre ayrýlarak nitelikli düzeyde sunulabildiði, özlük haklarýmýzýn tanýndýðý ve emeðimizin karþýlýðýnýn çalýþma barýþýmýzý bozmadan maaþ olarak ödendiði, iþ güvencesi ve akademik özgürlüðün olduðu, meslek örgütlerinin iþlevsiz býrakýlmadýðý "tabipliðin kamu ve kiþi yararýna uygulanýp geliþtirilmesinin saðlandýðý bir ortamda çalýþmak istiyoruz. Taleplerimiz doðrultusunda, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakülteleri öðretim üyeleri, uzman ve asistan hekimleri, öðrencileri ve saðlýk çalýþanlarý olarak uyarý amacýyla 22 Kasým 2011 tarihinde hizmet sunamýyor, yetkilileri gerekli düzenlemeyi yapmak üzere göreve davet ediyoruz." Saðlýkta yýkým projesiyle karþý karþýyayýz Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. M. Tamer Gören de "Saðlýkta deðiþikliklerin olmasý gereken sosyal devlet anlayýþý ile ve gerçek saðlýk hizmetlerinin ve gerçek týp eðitiminin verildiði bir saðlýk sistemine dönüþene kadar bu mücadelemizin devam edeceðini belirtmek istiyorum" dedi. Daha sonra konuþan SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu, 30 yýldýr saðlýk alanýna iliþkin hükümetlerin saldýrýlarýnýn devam ettiðini belirterek, "Ama 2003 yýlýndan itibaren saðlýk sistemini hak olmaktan çýkaran bir sistemle karþý karþýyayýz. Herkesin iþ güvencesini, ücret ve gelecek güvencesini yitirmesine neden olan bir saðlýkta yýkým projesiyle karþý karþýyayýz"diye konuþtu. Baský ve þiddetten medet umanlarýn son 30 yýlda yaþananlardan ders almadýðý açýktýr" dedi. "Türkiye korku iklimine doðru gidiyor" Darbe dönemlerinde bile böyle toplu avukat gözaltýlarýnýn yaþanmadýðýnýn altýný çizen Türkdoðan, bu onurun AKP hükümetine nasip olduðunu belirtti. Türkdoðan, yargýnýn tarafsýz ve baðýmsýz olmadýðý; giderek daha fazla siyasal iktidarýn güdümüne girdiði günlerin yaþandýðýný söyleyerek, "Türkiye tam bir korku iklimine doðru hýzlý adýmlarla yol Konuþmalarýn ardýndan greve destek veren sanatçý Ýlkay Akkaya ve Grup Yorum mini bir konser verdi. Grup Yorum üyeleri verdikleri kýsa konser sýrasýnda, "Cemo" þarkýsýný da seslendirdi. Konser sýrasýnda greve katýlanlar da halay çekti. Saðlýkçýlarýn eylemleri sürecek G(ö)rev çadýrýnda Sendika.Org a konuþan TTB yöneticisi Osman Öztürk, eylemin Kamu Hastane Birlikleri Yasasý çerçevesinde hastanelerin satýlmasýna karþý olduðunu ve bir diðer önemli sebebin de performans sisteminin kaldýrýlmasý talebi olduðunu söyledi. Öztürk, son kanun hükmünde kararname ile birlikte kabul edilen Tam Gün Yasasý çerçevesinde üniversitelerin týp fakülteleri hastanelerinde hekimlerin büyük maðduriyet yaþadýðýný söyledi. Üniversitede çalýþan bir hekim, eðer muayenehanede de çalýþýyorsa o hekime hasta baktýrýlmadýðýný belirten Öztürk, bugünkü eylemin bir baþlangýç olduðunu söyledi. Kamu Hastane Birlikleri Yasasý ile kamu hastanelerinin özel þirketlere satýlmasýnýn gündeme geleceðini ifade eden Öztürk, ilerleyen günlerde saðlýkçýlarýn sýk sýk sokaða çýkacaðýný söyledi. 12 Kasým ve 19 Kasým tarihlerinde Büyük Hekim Meclisi nin toplandýðýný ve AKP nin saðlýk politikalarýný deðerlendirdiðini söyledi. Öztürk, bu tür meclisleri toplumsal muhalefetin tüm unsurlarýnýn katýlacaðý bir biçime dönüþtürmeye çalýþtýklarýnýn altýný çizdi ve önümüzdeki günlerde süresiz grev alýyor. Ortadoðu halklarýnýn korku duvarýný yýktýðýný söyleyen sayýn Cumhurbaþkanýna sesleniyoruz. Türkiye'de yaþayan halklar da, böyle giderse emin olun bir gün korku duvarýný yýkacaktýr" dedi. Türkdoðan son olarak, "Bu pratiklerinizle Emek, Barýþ ve Demokrasi Güçlerinin size güveni kalmamýþtýr. Gözaltýna alýnanlarýn tamamýnýn en kýsa sürede serbest býrakýlmasýný talep ediyoruz" diyerek açýklamasýna son verdi. (GK/HK) Ankara - BÝA HaberMerkezi gibi eylemlerin de gündeme gelebileceðini belirtti. Halkýn saðlýk hakký ve saðlýkçýlarýn çalýþma hakký mücadelesi bir arada Yeþilkartlýlarýn yýlbaþýyla birlikte yaþayacaðý sýkýntýya da deðinen Öztürk, saðlýkçýlar olarak gerçekleþtirecekleri eylemlerin hem saðlýkçýlarýn haklarýnýn hem de halkýn saðlýk hakkýný savunan bir biçimde gerçekleþeceðini ifade etti. Hasta yakýnlarýndan saðlýkçýlara destek Hasta yakýnlarý da eyleme yoðun destek verdi. Cerrahpaþa Hastanesi nden Çapa ya kadar saðlýkçýlarla yürüyen hasta yakýnlarý oldu. Çapa da kurulan grev çadýrý önünde halay çeken saðlýkçýlara hasta yakýnlarý da katýldý. Hasta yakýnlarýnýn eyleme yoðun ilgi göstermesinin önemli olduðuna iþaret eden Osman Öztürk, bu durumun, halkýn, AKP nin saðlýk alanýnda yarattýðý yýkýmla yavaþ yavaþ karþý karþýya gelmesinin bir sonucu olduðunu söyledi. 'Taþeron kaldýrýlsýn' Taþeron Ýþçiler Derneði üyesi taþeron saðlýk iþçileri de eylem katýldý. Sendika.Org a konuþan iþçiler öncelikli taleplerinin taþeron sisteminin kaldýrýlmasý olduðunu söyledi. Ýþçiler SES, TTB ve Dev Saðlýk-Ýþ in saðlýk alanýnda yarattýðý mücadele çizgisinin önemine deðindi. Grev çadýrý önünde hekimlerin eylemine destek veren hasta yakýnlarýndan Cengiz Þen, saðlýk sisteminin bu hale gelmesinde hükümetin suçu olduðunu söyledi. Sendika.Org ve

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði 19 Kasým 2011 Cumartesi Antalya Hacýbektaþlýlar Sosyal Yardýmlaþma Derneði geleneksel 15. Kuruluþ Yemeðine katýldýktan sonra 20 Kasým 2011 Pazar günü Ressam Gazeteci Yazar Hacýbektaþ dostu ýþýk insan Fikret Otyam ý ziyaret etti. Bu tarihi aný, o güzel ýþýk yüzlü Can, Fikret Otyam ve sevgili eþi Filiz Otyam ile sýcak candan söyleþiyi okurlarýmýzla paylaþýyoruz. Hacý Bektaþ Kültür Derneði Yönetim Kurulu Fikret Otyam ziyaretini sanatçýnýn saðlýk durumunu dikkate alarak onu yormamak için dernek adýna: Baþkan Nafiz Ünlüyurt, 2. Baþkan Mustafa Özcivan, Aliye Okur, Nemsiye Göçer ve Naci Özçelik ten oluþan grup ile ziyarette bulundular. Ziyaretçi gruba kapýyý Fikret Otyam ýn eþi Filiz Otyam açtý. Fikret Otyam ýn Eþi Filiz Otyam: hoþ geldiniz buyurun. Aliye Okur: Merhaba Filiz Haným, Fikret hocamla Hacýbektaþ a geldiðinizde görüþmüþtük hatýrlar mýsýnýz? Ben o yýllarda Hacýbektaþ Belediyesinde çalýþýyordum. Þimdi emekliyim ama yine belediyedeyim CHP Meclis Üyesi olarak. O zamanki sohbetimizde anlatmýþtýnýz bir köy evimiz var, tavuklarýmýz cücüklerimiz var diye onlarý anlatmýþtýnýz bana çok ilgimi çekmiþti. Filiz Otyam: Evet, yine var daha da çoðalttýk keçiler, tavus kuþlarýmýz var. Mustafa Özcivan: Geyikbayýrýnda. Antalya ya 25 kilometre falan. Filiz Otyam: 5 ay orada kalýyoruz, 7 ay burada kalýyoruz. Aliye Okur: Fikret hocamýn 12 Eylülden sonra yazýlarýný çok takip ederdim, arkadaþ dergisimiydi, arkadaþmýydý? Nafiz Ünlüyurt: Arayýþ. Aliye Okur: Hah arayýþ. Sað olun hocam. Bülent Ecevit in dergisi, o bana can simidi gibi olmuþtu. 12 Eylülden sonra kapanmýþtýk evlere o dergide hocamýn yazýlarýný takip ederdim. Nafiz Ünlüyurt: Sýkýyönetim kapatmýþtý! (O sýrada dinlenmekte olduðu odadan çýkan Üstat Fikret Otyam elinde baston güler aydýnlýk yüzüyle görünür.) Fikret Otyam: Arkadaþlar gelmiþler, hoþlar gelmiþler, ne güzel bir Pazar günü bu böyle. Mustafa Özcivan: Bu Pazar böyle oldu hocam. Fikret Otyam: Maden suyumu içtim, ilacýmý içtim sizleri iyi karþýlayým dedim. Naci Özçelik: Merhaba hocam nasýlsýnýz? Fikret Otyam: Eyvallah eyvallah. Mustafa Özcivan: Nafiz Ünlüyurt, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin baþkaný. Fikret Otyam: Merhabaa merhabalar. Naci Özçelik: Hacýbektaþ ta Sulucakarahöyük diye bir gazete çýkartýyoruz, Fikret Hocam, 2005 ten bu tarafa, sizi de yazýyoruz. Fikret Otyam: Göndermiyorsunuz. Filiz Otyam: Fikret, üçünüzde kýrmýzý giymiþsiniz. Üç al var içimizde. Fikret Otyam: (Ayakta karþýlayan Aliye Okur, Nemsiye Göçer ve kýzý Nuriye Göçer e hitaben) Merhabalar efendim sizlerde hoþ gelmiþsiniz. Buyurun Oturun. Nafiz Ünlüyurt: Nasýlsýnýz? iyi gördüm sizi. Fikret Otyam: Kültürfizik hareketlere gidiyorum. Aðbi bu gün kasým hareketleri 10 dan 15 lere çýkardýlar. Talaþým çýktý. Mustafa Özcivan: Nasýlsýn hocam iyisin? Fikret Otyam: Sað olun. (Mustafa Özcivan ý göstererek) Bu bana gelince görürsün diyor. Mustafa Özcivan: Gönül gözüyle görürsün hocam. Fikret Otyam: Baþkan, ben oralarý iyi bilirim Hacýbektaþ ý bir tarif et dedim. Gelince görürsün dedi. Gülmekten yerlere yýkýldýk. Herkese anlatýyorum bunu. Mustafa Özcivan: Ben ölüyüm yahu, tabutun içinden nasýl göreyim dedi. Fikret Otyam: Yahu ne güzel adamlar var. Ben bunu anlatýnca, bir reklam þirketi güzel arabalarý, cipleri falan var. Hadi kalk gidelim dediler. Nereye? Hacýbektaþ a Mezarlýðý görmeye. ulan manyak mýsýnýz? Dedim. Yahu gider kameralara çekeriz döner geliriz bu zamanlar dediler. Olacak þey deðil. Aðbi güzel bir çiçek gelmiþ gibi? Kýrmýzýlar içinde. ( Mustafa Özcivan, Naci Özçelik birlikte yanýtlarlar. Atatürk Çiçeði ) Mustafa Özcivan: Dün akþam Hacýbektaþlýlar Derneðinin bir yemeði vardý, biz de Hacý Bektaþ Veli derneði olarak hem onurlandýralým, hem katký sunalým diye akþam derneðin yemeðine katýldýk, bir de sevgili hocamýza merhaba diyelim, Hacýbektaþ a yol alalým dedik. Fikret Otyam: Ne güzel yapmýþsýnýz. Güle güle gidin. Mustafa Özcivan: Nafiz hoca 80 öncesi belediye baþkanlýðý yaptý, þu anda da derneðimizin baþkaný, Naci hoca da dernek yönetim kurulu üyesi, yerel Sulucakarahöyük gazetesinin sahibi, Aliye Okur Belediye Meclis üyesi ayný zamanda derneðimizin yönetim kurulu üyesi, Nemsiye hocamda derneðimizin üyesi, dedik hocamýza bir merhaba diyelim, çok fazla zamanýný almayalým. Fikret Otyam: Bir gün kapý çaldý, aþaðýda kadýn, çoluk, çocuk adam birini getirdi, bir adamda bizi övüyor, ama nasýl övme biliyor musun? Yere göðe sýðdýramýyor, rahmetli Nazým Hikmeti bir gün Darülfünundan çaðýrmýþlar, övene deðil övülene zor diyor. Masanýn altýna girecektim utancýmdan. Neyse, temel atma töreni dediler. Bizi, üç tane yezit: Cumhur Baþkaný, Milletvekili ve beni çaðýrdýlar. Temeli attýk. Efendim çay içiyoruz, genç çocuk çay getirdi. Eðer cami yapsalardý! Þimdiye üç tane Süleymaniye dikilirdi! Kendisine usta diyen birisi projedeki sütunlarý fazla diye koymamýþ. Daha çok yer olsun diye. Bir baktýk, bir deprem olsa koca bina yerle bir olur. Yeniden çok uðraþtýlar binayý güçlendirmek için. En nihayet bi beyin kanamasý! Cennetin kapýsýnda Hacý Bektaþ Veli, Hazreti Ali. Hazreti Alinin elinde bir testi vardý. Þaraptý sanýrým. Üç kiþi, senin daha iþin var dediler. bir el iþareti git der gibi. Elimi gözüme götürdüðümü hatýrlýyorum. Bi gözümü açtým karþýmda çift çift hemþireler, benim haným. Bunlarýn hangisi benim haným dedim. Orda en belalýsý karþýda televizyonda sahtekarlar. Eyvah ben bunlarýn birine tahammül edemezken karþýmda çifter çifter bu ne yahu? Bayýlmýþým. (Tanrýyý kastederek) Yukarýdakine dedim ben bunlarýn birine dayanamýyorum. Sen çifter çifter verdin. Nedir yahu. Sabahmýþ kendime geldiðimde baþýmda doktor. gözümün birini kapatýyor bu kaç? Bir. Diðerini kapatýyor bu kaç? Bir. Hemþire bir, benim haným bir. oh yahu dünya varmýþ. Eski Cumhur Baþkaný Süleyman Demirel önce sevmezdi ama sonralarý hep arar, kulaklarý çýnlasýn. Hastaneyi duyunca, aramýþ nasýl diye sormuþ. Onlarda anlatmýþ; televizyondaki siyasetçileri, Cumhur Baþkanýný çifter çifter görünce böyle tepki verdi. Demiþler. Ooo, iyi iyi hafýzasý açýk demiþ kahkahayý basmýþ telefonu kapatmýþ. Hastaneden gelince çalýþmak istedim. Hacý Bektaþ Veli Hünkarýn resmini yapacaðým. Atölyede aranýp duruyorum tam aradýðým gibi bir þase buldum. O halimle ben tuali gerdim. Nejat Birdoðan diye güzel bir canýmýz var. Nejat hocaya anlattým. Böyle böye. Nejat, Fikret hoca sen orada yalnýz deðildin. Sana yardým edenler var. Haklý da kocaman tual. Neyse baþladýn resme (Tanrýyý kastederek) yukarýdaki beni yine hastaneye gönderdi. Dedim yahu þu resmi bitireyim. (Tanrýyý kastederek) Nedir bu senden çektiðim? (Devam edecak)

4 Yukarýda alýntýlarla aktarmayý önemli gördüðüm, yazarýn giriþ bölümünde ifade ettiði görüþlerinden bazýlarýna yazýmýzda olduðu gibi yer vermeyi uygun gördüm. Bugün dünyamýzda var olan bütün yaþam formlarýnýn, yani bütün bakterilerin, bitki türlerinin, hayvan türlerinin insan da dahil olmak üzere ortak bir atadan geldiðine dair bir çok kanýt vardýr. Bu ortak kökenin en önemli iþaretlerinden birisi bu gezegendeki bütün canlýlarýn ayný temel genetik kodu kullanmalarý ve protein sentezlerinin belirli pek çok mekanizmalarýný paylaþmalarýdýr. Kitabýn, yaþamýn ortaya çýkýþ nedenleri üzerine açýklayýcý ve betimleyici birçok buluþ ve kanýt sunduðunu rahatlýkla ifade edebiliriz. Eserde evrimin ne olduðuna dair tanýmýn ve felsefi anlamda evrimden ne anlaþýlmasý gerektiðine dair mantýðýn nasýl iþletileceði meselesi, evrimleþen sistemlerin ortak özelliklerinde mevcut olan temel özelliklerin neler olduðu, evrim meselesine buradan bakmanýn ve evrimin bu çerçevede nereye oturtulmasý gerektiðine dair giriþ bölümünde, evrimde bireyler, türler, birey topluluklarýnýn kategorizasyonu, bireysel çeþitliliðin anlamý ve bunlarý bilmenin, karmaþýk bir dizi sürecin sonucu olan evrim teorisi temel fikrinin de ne denli bütünlüklü ve birden fazla etmenin bir araya gelmesi sonucu meydana gelen bilimsel bir olgu olduðunu çýplak bir þekilde ortaya seriyor. Ýnsanlar dünyada olup biten þeyleri anlamaya ve ilk defa anlamlandýrmaya baþladýklarýnda bilme ile bilinç arasýndaki mesafe haylice açýk olduðundan, karþýlýðý olmayan ve de mütemadiyen yaþamda kalan boþluklarýn yarattýðý korkularý telafi etmek durumundaydýlar. Bundan dolayý yaratýlýþ temelli onlarca efsane, batýl inanç, hurafe ve dinler bu kaygýyý gidermenin önemli bir eþiði ve insanlýðýn cevap aradýðý sorunun en stratejik cevabýný oluþturmuþtur. Bilim din deðildir. Kör inanca dayalý þeyleri kabul etmez. Bilim insanlarýnýn herhangi bir konuda anlaþýp bir þeyin doðru olduðu konusunda aralarýnda hem fikir olabilmeleri için somut kanýtlara ihtiyaçlarý vardýr. Ve bilim adamlarý modern yaþ teknikleri ile gerçekte dünyanýn 4,5 milyar yaþýnda olduklarýný tespit ettiler, oysaki Ýncil e göre dünyamýz sadece 6000 yýldan biraz daha yaþlýdýr! Yaþamýn ilk ortaya çýkýþý 3.5 milyar yýldýr incire göre tanrý bütün farklý türde bitki ve hayvanlarý(insanlar dair ) hep bir anda ve yalnýzca 6 günde yaratmýþtýr. Artýk birçok bilimsel yaþ bulma tekniði ile þu anda evrenin, dünyanýn, her hangi bir dað silsilesinin ve kýtalarýn yaþlarýný bilebiliyoruz. Ayrý kaya tabakalarýnýn, kayalarda gömülü fosilleþmiþ bitki ve hayvanlarýn ve hatta çok küçük organik maddelerin bile yaþlarýný biliyoruz. Bu yüzden Ýncil i ve diðer eski kitaplarý birkaç bin yýl önce yazanlarýn dünyanýn yaþýný doðru bir þekilde tayin edebilme ve bu dünyadaki bitki ve hayvanlarýn birbirinin ardý sýra ortaya çýktýðýný anlama imkânlarý yoktu. Fakat günümüz bilim insanlarý artýk kesine çok yakýn sayýlabilecek tahmini rakamlar sunabiliyor. Örneðin, bitkiler ve hayvanlar canlý olduklarý ortamdan karbon alýrlar. Bedenleri iki tip karbon içerir, karbon-12 ve karbon-14. Bunlarýn birbirlerine oraný daima sabittir. Bir bitki veya hayvan öldüðünde karbon almayý keser bedenindeki karbon-12 ayný kalýrken -14 tedrici bir þekilde azalmaya baþlar ve bu yolla azota dönüþür. -14 ün bu parçalanmasý sabit bir hýzda devam eder ve nihayetinde ölüm sonrasý -12 nin -14 e oranýndan hareketle yýla kadar geri gidilebilinip yaþamýn ne zaman sona erdiði hesaplanabilir ve bu test kesine çok yakýn bir bilgi verir. O halde Bilime baþvurmaktan baþka bir pusulamýz olabilir mi? diye bir soruyu kendinize yöneltmekten baþka bir seçeneðiniz kalmýyor. Darwin in Türlerin Kökeni kitabý yayýnlandýktan sonra, bütün düþünce tarihinde önemli bir yapý taþý olma niteliði, evrimin temel önemli bir mekanizmasý olan doðal seçilimin türlerin evrimindeki rolüdür. Darwin in en önemli özelliklerinden biri, doðayý iyi inceleyen ve gözlemleyen ve döneminin en iyi doða bilimcileri gibi fosilleri görmüþ olmasý ve aralarýndaki benzerlik ve yakýnlýklarý inceleme þansýna sahip olmasýdýr. Fosillerin yaný sýra Darwin farklý kuþ, böcek, çiçek, karýnca çiftlik hayvaný vb. popülasyonlarý incelemek için farklý ülkelerde ve kýtalarda araþtýrmalar yapmýþtýr. Ýlk yolculuðuna çýktýðýnda henüz 22 yaþýnda ve Ýncil e inanan birisidir. Darwin bu gezisi sýrasýnda ayný hayvan türlerinin ve hatta farklý hayvan türlerinin beslenme ve bir dizi çevresel koþullara nasýl uyum saðladýklarýný adaptasyon ve bu süreçlerin evrimsel modifikasyonlar öncesinde, çeþitlenme, türleþme gibi faktörlerin, diyalektik sýralý deðiþimler zincirinin ve zincir halkalarýnýn bu yollarla nasýl oluþtuðunu uzun ve titiz araþtýrmalarý sonucunda bilimin hizmetine sundu. Evrimsel deðiþimde deðinilen ve önemli olduðu belirtilmesi gereken ayrýntýlardan bir tanesi ise canlý türleri arasýndaki evrimsel deðiþimin temposu ve bu sürecin tamamlanmasýnýn baþka bir türe evirilmesi evirilmesinin farklýlýk arz ettirmesi ve burada evrim sürecindeki yeniliðin temel duraklarýndan olan doðal seçilim ve rastlantýsal genetik sürüklenme yoluyla ve bu iki faktörün kararlý gen ve kalýtým ile aktarýlan özelliklerinin deðiþik koþullarda nasýl bir reaksiyon göstereceði ya da adaptasyon saðlayýp saðlamayacaðý gibi durumlardýr. Evrim hala sürüyor ve bunu somut bir þekilde, makro düzeyde görebiliriz. Ýnsan yaþamýnýn kýsa bir süresi kadar bir dilimde gerçekleþen ve doðal seçilimin basit bir ifadesi olan Ýngiltere deki bir güve türünün evrimine göz atalým: Ýngiltere de birbirini izleyen birçok nesil boyunca incelenmiþ bu makro evrim örneði, teorinin saðlam denek taþlarýndan biri olma niteliðindedir. Doðal seçilim yoluyla evrimin doðrudan görülmesini saðlayan bu örnek, mevcut güve topluluðunun 19. yüzyýlda endüstri geliþtikten sonra oluþan hava kirliliði oranýna paralel, aðaçlarda da meydana gelen renk deðiþikliðine uyum saðlayýp hayatta kalabilmeleridir. Yani bu türün bazý üyeleri hava kirliliði ile havadaki ve aðaçlardaki koyulaþmaya paralel kendileri de koyu bir renk pigmenti alarak çevreye uyum saðlamýþ ve diðer üyelerine oranla daha fazla üreyebilme ve çoðalma þansýna sahip olmuþlardýr. Ayný gözlemde ise hava kirliliðinin minimize olduðu ve aðaçlarýn eski renklerine yani açýk renge kavuþtuklarý ortamda ise koyu renkli güvelerin daha fazla hedef haline geldikleri ve açýk renklilerin ise yeniden üreyebilme özelliði ile arttýklarý gözlenmiþtir. Ýþte ayrýmsal üreme üstünlüðü olarak da ifadelendirilen bir makro evrim örneði. Yaþam tarihinde evrimsel dönüþümler kýsa periyotlarda oluþmamakta ve bu dönüþümler yavaþ adýmlarla gerçekleþmektedir. Her koþulda bu süreçler yüz milyonlarca yýllara yayýlmýþtýr. Fakat içerdiði temel prensipler ve mekanizmalar, her gün çevremizde küçük ölçekte oluþmakta ve bu süreçlerin, deðiþimlerin aynýlarýný içermektedir. Örneðin günümüz balinalarýnýn atalarýnýn aslýnda okyanusta deðil de karada yaþayan, dört ayaklý toynaklý bir hayvan (bir tür týrnaklý memeli) olduðunu biliyoruz. Bunlarý hem fosil kayýtlarýndan hem de bugün bile balinalarýn karada yaþayan memelilerin belirli kökenlerle genetik akrabalýklarýnýn derecesinin kanýtýndan dolayý biliyoruz. Yaratýlýþçýlar fosil kayýtlarýndan hiçbir ara fosilin olmadýðý ve atadan deðiþerek türeme yoluyla evrimin evrimcilerin uydurduklarý bir þeyden ibaret olduðunu iddia etmekten hoþlanýr. Aslýna bakýlýrsa çok sayýda ve iyi durumda olan ara fosil vardýr. Tipik bir örnek olarak dört ayaklý toynaklý atayý bir düzine yolla sonraki balina nesline baðlayan bir dizi akraba tür geçiþ fosilleri vardýr. Bu fosiller bu yolla karada yaþamaya daha uygun bir vücut þeklinden denizde yaþamaya uygun bir vücuda doðru adým adým evrimleþtiler. Bunlarýn tümü yaklaþýk 25 milyon yýlda oldu. Evrim teorisinin bütünlüðü içerisinde, türleþmenin yani farklý bir türün oluþmasý sürecinin dahi kendi içerisinde önemli özellikleri vardýr. Tam türleþme yani iki farklý türe ayrýþma gerçekleþtiðinde, iki toplum üyeleri daha sonraki bir zamanda ayný ortamý paylaþsalar bile artýk birbirileriyle çiftleþip yeni nesiller üretemeyeceklerdir. Örneðin yakýn akraba olan iki tür bile yeterince uzun bir zaman birbirlerinden yalýtýldýklarýnda farklý davranýþ ve görünüþleri dolayýsýyla birbirlerini potansiyel eþ olarak tanýyamayabilirler. Bütünüyle bilinçsiz, hiçbir tasarýmcý gerektirmeyen bu süreç doðada tekrar tekrar gözlemlenebilir. Bugün gözlemlediðimiz birçok hayvan ve bitki türü milyonlarca yýllýk evrimin ve deðiþen çevre koþullarýna adaptasyonun ürünleridir. Özellikle tropikal kuþakta çok sayýda bitki türü, kendi yaprak veya gövdelerine doðrudan hiçbir faydasý yok görünen ve bir bitki için enerji üretmesi çok masraflý olan minik nektar çanaklarý üretir. Bu zengin nektar çanaklarýnýn karýncalara faydasý açýktýr; o halde üzerinde karýncalar gezinen bu bitkilere karýncanýn faydasý nedir diye düþündüðümüzde ise bu karýncalarýnda yaprak yiyen böceklerde, bitkileri koruduklarý ve birbirilerinin üremelerine dolaylý ya da direkt katký sunduklarý ve bu bilinçsiz karþýlýklý etkileþim ve doðal seçilim yoluyla birbirilerine üreme üstünlüðü verdikleri kanýtlanmýþtýr. Ýnsan evrimindeki önemli kavþaklardan üzerinde önemle duracaðýmýz temel bilgi ve fosil kayýtlarýna göre ayaklarý üzerine dikilen ilk insansýlardan Homo Erectus ve Homo Gaster - sonra görünen insan (Homo) türleri; ýsýnmak, sert yiyecekleri piþirmek ve yýrtýcýlardan korunmak için ateþin kullanýmýnýn yaný sýra alet kültürünü de daha karmaþýk taþ balta türü þeyleri içerecek þekilde geliþtirmiþti. Zaman içerisinde deðiþen insansý türün yalnýzca fiziksel anatomisi, fizyolojik geliþimi ve teknolojik yetenekleri deðildir. Bu deðiþimlere davranýþ ve sosyal yapýlarýndaki birçok deðiþikliðin de etki etmiþ olmasý son derece olasýdýr. Ayrýca Homo Erectus un Afrika dan erken göç eden bir tür olduðu bilinmektedir. Yakýn zamanlarda Karadeniz le Hazar Deniz i arasýndaki Gürcistan da yaklaþýk milyon yýl öncesine giden bir takým insansý fosiller bulundu. Bu fosillerin bilinen Homo Erectus türüne mi yoksa insansýlarýn daha önceki bir türüne mi ait olduklarý henüz net deðildir. Bunlarýn küçük beyinleri, þempanzeye benzeyen yüzleri vardý ve çok basit taþ kesici kazýyýcýlar yapmýþlardýr. Bu türün insansýnýn hangi türü olduðu tartýþmasý yapýlýrken Homo Sapiens türümüzün yayýlma alanýný geniþletmesine ve diðer kýtalara yayýlmasýna da sebep olmuþtur. Daha bilimsel kanýtlar geliþtikçe bunlarý daha iyi öðrenebileceðimiz ise kesindir. Ýnsanlar doðrudan þempanzeden ya da gorilden türememiþtir, ancak milyonlarca yýl önce ortak bir atasal türü paylaþtýk. Bu atasal tür önceden Afrika kýtasýnda evrimleþmiþ aðaçlarda yaþayan, yaprak yiyen, birçok açýdan günümüz goril ve þempanzelerine benzeyen pek çok maymun türünden birisiydi. Þempanzeler ve insanlar günümüzde halen genetik DNA planýnýn %95-99 u ayný olacak þekilde akrabalardýr. Çevresel baðlantýlar ve etkiler açýsýndan insansý evrim çizgisinde iki ayaklýlýðýn ve daha sonra beynin büyümesindeki artýþýn ortaya çýkmýþ olmasý muhtemel midir? Her çevresel ve fiziksel deðiþimin doðrudan bir evrimsel deðiþikliðe evirileceðini söylemek doðru olmayacaðý gibi bazý durumlarda gerçekleþtirdiði rastlantýsal genetik modifikasyon yeni koþullar altýnda bu özelliðe sahip bireylere bir çeþit üstünlük saðlayabilir. Dünyanýn oluþumundan organik varlýklar ve diðer nesnelere kadar yaþamsal formlarýn her birini kendi süreçleri içerisinde farklý bilimlerle ele alan evrim teorisi bütünlüklü ve tüm bilim dallarýný dahi temellendirecek bir alt yapý özelliði teþkil etmektedir. Ýþte böylesine kapsamlý bir çalýþmayý sizlere ulaþtýrmaya çalýþýrken elimizdeki çalýþmanýn da boyutluluðu ve niteliði karþýsýnda bazý farklýlýklarý örnek ve konularda da evrimin neden geçerli ve muazzam bir bilimler yataðý olduðunu tanýtým makalemizde yeterince sunamayacaðýmýz kaygýsýný bizlere hissettiren ARDEA SKYBREAK e, emeklerinden dolayý teþekkür etmek yerinde olur. Ciddi bir sosyal ve gerici politik yönelimle bilim ve din arasýndaki algýyý istediði gibi yönlendirmek isteyen gericilere, emperyalist efendilere, Plâtonculara, köktendincilere, materyalizm ile idealizm arasýnda iþlerine geldiði gibi davranan post-modern idealist bilim insanlarýna karþý gerçeðin neden ve nasýl savunulmasý gerektiðini çýplak biçimde ortaya koyan ve özgün çalýþmasý ile halk saflarýna kazandýran SKYBREAK e bir kez daha teþekkür etmeyi borç biliriz.

5 Barýþ Yýldýrým Babamýn Shakespeare ve tarih iliþkisine dair kendine özgü fikirleri var. Shakespeare ve onun yolundan giden bütün bir drama sektörü olmasaydý hem tarihin hem bugünün dünyasýnda çok daha az entrika ve kan olacaðýný düþünür. Babam spekülasyonlarýný Dante ve Homeros a kadar uzatýrken ben sürekli Alman Ýdeolojisi nden alýntýlarým: Yaþamý belirleyen bilinç deðil, tersine, bilinci belirleyen yaþamdýr. Shakespeare in ve baþkalarýnýn kaleminden kan, kin ve entrika damlýyorsa, bu o kalemin hokkasý olan içinde yaþadýðýmýz toplumsal iliþkilerin aðzýna kadar kan, kin ve entrikayla dolu olmasýndandýr. Tiyatro Yeraltý nýn Bir Fikr-i Firar Meseli: Macbeth adlý oyununu görmek üzere Maltepe deki Tiyatro Tempo nun merdivenlerinden inerken Shakespeare ve ideoloji baðlantýsýyla bir kez daha karþýlaþacaðýmý beklemiyordum. Yeraltý, iktidar sorununu da kapsayacak þekilde ideoloji olgusunu, rejisinin düþünsel kurgusunun eksenine yerleþtirmiþ. Yýlmaz Angay oyunu Shakespeare in Macbeth baþta olmak üzere Titus Andronicus, Hýrçýn Kýz ve Hamlet metinlerinden yola çýkarak yazmýþ, sahnelemiþ; dramaturgi de Fulya Paksoy la birlikte Angay a ait. GERÇEÐÝN VE YANILGININ DÜNYASI Sahneleme ve dramaturgi, sahne etmenlerini ikiye ayýrmýþ. Bir tarafta çoðunlukla kukla ve gölge oyunuyla temsil edilen ideoloji ya da yanlýþ bilinç düzlemi (oynatýcýlar: Ali Deðirmenci, Attila Aytekin, Aylin Topal, Fulya Paksoy, Hüseyin Martlý, Sedot, Yaðmur Yalçýn); diðer yanda çoðunlukla gerçek oyuncularla (Anýl Seren, Doðan Aktaþ, Zeynep Baþaran) temsil edilen gerçek dünya ya da doðru bilinç düzlemi. Ýnsanlar dünya sahnesine çýktýklarýndan bu yana görünüþle gerçek arasýndaki iliþkileri çeþitli biçimlerde anlamaya, açýklamaya çalýþtýlar. Bunun bir sebebi var: insan, algýsýyla algý nesnesi arasýndaki iliþkiyi bir þekilde çözmelidir, çünkü bu iliþki hiç de dolayýmsýz görünmez, sýk sýk yanýltýcý sonuçlara götürür. Bu yüzden Marx, görünüþle gerçek ayný olsaydý, bilime gerek kalmayacaðýný söylüyordu ya. Yeraltý nýn Fikr-i Firar ý, asýl olarak gerçeklerin farkýnda olan oyuncular düzleminin türlü yanýlgýlar içindeki kukla ve gölge oyunu düzlemine verdiði ayarlarla örülü. Üç cadý, kukla düzleminden firar ederek gerçek oyuncularýn arasýna karýþan ve kukla sahnesinde kendi öyküsünü izleyen Macbeth e içine düþtüðü çeþitli yanýlgýlarý gösterir. Kuklalarý ve gölgeleri, metaforik anlamýna uygun biçimde yanýlgýlar dünyasý olarak; gerçek oyuncularý metaforik anlamýna uygun biçimde gerçekler dünyasý olarak kullanmak. Belki çok sýra dýþý deðil ama, yalýn ve üretken bir fikir. (Kumpanyanýn bu fikri metinsel ve sahnesel olarak iþleyiþini bir baþka yerde tartýþtýðým için ayrýntýya girmiyorum: Shakespeare li bir Fikr-i Firar Meseli, BIRAKINIZ EZSÝNLER MÝ? Dünyaya dair doðru ve yanlýþ fikirlerin olmadýðý, Nietzsche nin ve O senin doðrun, bu benim doðrum u yaþam felsefesi olarak benimsemiþlerin batýl inancýdýr. Elbette Dünya öküzün boynunda mý duruyor?, Kapitalizm insanlýða mutluluk getirebilir mi? Nihat Doðan mý daha çok saçmalayabilir Nagehan Alçý mý? gibisinden birçok sorunun doðru ve yanlýþ cevaplarý var. (Kabul ediyorum, son soruyu bilimsel olarak cevaplamak biraz zor olabilir.) Ancak odaðýna doðru ve yanlýþ bilinçleri alacak kadar iddialý bir oyunun (ki bu iddiada hiçbir sorun yok) kendi ideolojisinin mercek altýna alýnmasý gerekir. Fikr-i Firar, Shakespeare in Macbeth ve diðer metinlerindeki ideolojik kurgusunu eleþtirirken, kendisi temelde soyut bir þiddet karþýtlýðý konumunu benimsiyor. Feminist bazý týnýlar da alttan alta bu konuma eþlik ediyor: Macbeth in savaþta yaptýðý þiddet iyidir de amcasýný öldürmesi mi kötüdür? Lady Macbeth in neden kendi adý yoktur da Macbeth in leydisi olarak anýlýr? Ýktidar ve þiddet nasýl iç içe geçmiþtir vs. Bu ideolojik düzlem son derece zayýf olduðu için zaman zaman komiðe ýrayan indirgemeci düþünceler sahneden bize vaz ve vaaz edilir. Hamlet Ofelya yla, Macbeth (hem de bir sahne önce erkeksi bir þiddeti kýþkýrtan kadýn olarak mahkum edilen) Lady Macbeth le cinayet yüzünden delirdiði vakitlerde neden alakadar olmamýþtýr? Elbette dramaturgi, bu oyunlarýn meselesinin erkeðin kadýný ihmalinden ibaret olmadýðýnýn farkýndadýr, ama feminist propaganda yapma çabasýna (ki propaganda yapmakta hiçbir sorun yok) kendilerini kaptýrdýklarý için metni farklý okuma adýna zorlama yorumlara baþvururlar. Þiddet meselesine gelince zemin iyice kayganlaþýr. Ýki sebepten: Birincisi, bir Shakespeare metnini içerdiði þiddet yüzünden eleþtirmek anlamsýzdýr; zira her þeyin sütliman olduðu, herkesin herkese engin bir hoþgörüyle yaklaþtýðý bir dünyada, drama olsa olsa iç bayan bir sevgi pýtýrcýðýnýn mýy mýy sesinden ibaret olabilir. Ýkincisi ve daha önemlisi, þiddet kiremit gibi damdan düþen bir þey deðildir. Dünya yüzündeki bütün þiddetleri saiklerine göre ikiye bölüp bir terazinin kefelerine koyabilsek, bireylerin birbirine uyguladýðý nedensiz þiddet kefesinin, egemen sýnýflarýn iktidar hýrsýndan kaynaklanan þiddet ve savaþlarýn kefesi karþýsýnda anýnda topraða yapýþacaðýný görürdük. Fikr-i Firar, þiddetle iktidar iliþkisini zaman zaman görmeyi baþarýyor, ama iktidarýn sýnýfsal niteliðini göz ardý ettiði için hýzla soyut þiddet ve savaþ karþýtý söyleme rücu ediyor. Egemenlerin ezilenlere muazzam bir þiddet uyguladýðý bir dünyada, siz egemenin þiddetine deðil genel olarak þiddete karþý durursanýz, ezilenin egemenin þiddetini þiddetle bertaraf etme ve egemensiz, dolayýsýyla þiddetsiz bir dünya kurma hakkýný da elinden alacaðýnýz için, aslýnda söylediðiniz tek þey vardýr: Býrakýnýz ezsinler, býrakýnýz ezilsinler!

6 büyük salon kapýsýnda öðrenciler, Salon Programýna katýlan öðretmenlere çiçek buketleri sundu. Salonda, Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn söylenmesini takiben Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çiftçiler günün anlam ve önemine yönelik konuþmasýný yaptý. Van depreminde hayatýný kaybeden öðretmenlere ita fen Dünyanýn Bütün Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Cuma Onur GÜNEÞ Mustafa Kemal Atatürk öðretmenlere hitaben yaptýðý bir konuþmasýnda, toplumu þekillendirme adýna öðretmenlere nasýl önemli bir görev düþtüðünü þu sözlerle açýklamýþtýr. Arkadaþlar, yeni Türkiye Cumhuriyeti nin birkaç yýla sýðdýrdýðý askerlik, siyaset ve yönetim alanýndaki devrimler, sayýn öðretmenler toplumda ve düþünce yaþamýnýzda yapacaðýnýz devrimlerdeki baþarýnýzla gerçekleþecektir. Hiçbir zaman unutmayýn ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür nesiller ister. Böylesine mühim bir görevi Anýtýna Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çiftçiler in Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü çelengini sunumu devamýnda Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk ve eðitimimize katkýlarý bulunan, eserleriyle ebediyete eriþen öðretmenlerimizin anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Saygý duruþunu takiben müzik öðretmeni Ýnan Akgöz yönetiminde Ýstiklal Marþýmýz söylendi. Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýndaki çelenk sunum programý sonrasý Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde Çiçekleri þiiri okundu. Duygulu anlar yaþandý. Göreve yeni baþlayan öðretmenlerin yemin töreninin devamýnda Van da yaþamýný yitiren öðretmenler için slayt sunumu yapýldý. Sergi Salonunda Karaburna Ýlköðretim Okulu Teknoloji tasarým öðretmeni Canan Baytaþ tarafýndan hazýrlanan El Sanatlarý konulu sergi gezilmesi sonrasý kokteyl olan öðretmenlere toplumsal açýdan çok önemli görevler düþmektedir. Ýþte 24Kasým böylesine önemli bir iþ yapan öðretmenlerimizi bir kez daha hatýrladýðýmýz, onlara olan sevgi ve saygýmýzý gösterdiðimiz, kutlamalarýn yapýldýðý bir gündür. Diye tören sunumu ile Ýlçedeki 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlamalarý saat de Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk Anýtýna Baþ Öðretmen Mustafa Kemal Atatürk ün manevi huzurunda çelenk sunumu programý ile baþladý. Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk verilmesi ile salon programý sona erdi. Sulucakarahöyük Gazetesi olarak, öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü nü kutlarýz. Salon programýna geçildi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi Sergi Salonunda Karaburna Ýlköðretim Okulu Teknoloji tasarým Öðretmeni Canan Baytaþ tarafýndan hazýrlanan El Sanatlarý konulu sergi açýlýþý devamýnda Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi

7 Sorunun tarihçesi 30 yýllýk deðil elbette. Ama son 30 yýlda yaþanan acýlar daha önce yaþanmadý! Derdimiz acýlarý yarýþtýrmak, kýyaslamak ve yaþanan acýlar üzerinden bir sonuç çýkarmak deðil. Ama artýk sadece canýmýz, yüreðimiz ve ciðerimiz acýmýyor. Bizi var eden tüm maddi ve manevi deðerlerimiz acýyor. Kimi zaman Acý sözcüðü de acýyor. Ve aslýnda olup bitenleri anlatmak için, acý ve gözyaþý sözcükleri de yetersiz kalýyor. Neredeyse duygularýmýz çürümeye, katýlaþmaya, umarsýz ve duyarsýzlaþmaya... Yok olmaya yüz tuttu. Yaþananlarý tarif edecek sözcük kalmadý. Bu tabloyu anlatmaya Ölüm, kan, gözyaþý, acý gibi sözcükler yetmiyor. Bir yanda ne kadar Doðal bir afet olduðu ciddi anlamda tartýþmalý olan depremin yarattýðý hazin ve yýkýcý tablo... Diðer yanda Ha babam askeri ve siyasi operasyon anlayýþýnýn dilimize vurduðu kilit... Ýþte tam burada acý sözcüðü bile acýmýþtýr artýk. Acý sözcüðü çaresizlik içindedir. Bir çýrpýda anlatýlmak istenen bir çok þeyi kapsayan Acý sözcüðü artýk basit kalýyor. Oysa Acý kavramý insanlýðýn ortak deðeridir. Ve insanlar birbirlerinin acýlarýný paylaþtýklarý oranda yakýnlaþýrlar. Psikolojik, sosyal, kültürel ve inançsal açýdan saðlýklý bir toplum olabilmenin en önemli koþulu bu toplumdaki bireylerin ve bir bütün olarak toplumun kendisinin Acýlarda ortaklaþmasý ve Acýlar üzerine ayrýþmayý deðil, birliði, buluþmayý yaþamasýdýr... Dedik ya ne Kürt sorunu otuz yýllýk, ne de yaþanan acýlar otuz yýllýk. Kürt sorunu siyasal, kültürel ve ekonomik bir sorundur. Ama artýk bu mecradan çýkmýþ ve insanlýðýn kendi kendini test etmesi gereken bir soruna dönüþmüþtür. Kim bu konuda söz söylüyorsa ölçüp biçerek, baþýný sonunu hesap ederek söylemelidir. Hele de devlet ve hükümet yetkilileri buna iki kat fazla özen göstermelidir. Zira devlet yönetmenin sorumluluðu öyle Ben dedim oldu! Ben yaptým oldu! gibi basit yaklaþýmlarý aþan çok ciddi bir durumdur. Çünkü sorunun çözümünden birinci derecede sorumlu olan devlet ve hükümettir. 30 yýl önce bir Cumhurbaþkaný Kürt diye bir topluluk yok! Kürtçe diye bir dil yok. Karda yürürken kart kurt diye sesler çýkarmýþ! Sonra Kürt demiþler. Diyecek kadar akýl ve duygu ile izahý mümkün olmayan bir söz sarfetti. Bu da yetmedi askeri darbede yapýlan tutuklamalar, hakaretler, iþkenceler hala üstü kapalý duruyor. O yýllarda Kürt sorunun tarifi bu kepaze söz üzerine kuruluydu!!! Sonra ortaya varlýðýný koyan destansý deðerler çýkýnca birileri yeni bir formül geliþtirdi. Cumhurbaþkaný, baþbakan, milletvekili, devlet memuru oluyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz??? Bu zihniyet Aslýnda siz kölesiniz. Bakýn sizlere neler bahþettik! demenin bir baþka versiyonuydu. Evet Kürtler Her þey oluyordu ama Kürt olamýyordu! Tarih boyunca her türlü toplumsal, inançsal ve kültürel sorunu bastýrarak ortadan kaldýrmaya alýþmýþ Osmanlý geleneðine bir de Tekçi ulus geleneði eklenince iþler Ötekileþtirilmiþ etnik ve inançsal kimlikler için Efendi, köle iliþkisine dönmüþtü zaten. Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Romanlar... Hasýlý kim varsa farklý olan Ne verilirse onunla yetinmeliydi! Ýstemek, isteðidiði için demokratik mücadele etmek Ýsyandý! Cumhurbaþkanlarý Kürt sorunu konusunda her zaman Derin ve manalý sözler söylemiþlerdir!!! Birisi baþbakan olduðu dönemde Bir avuç þaki, baþýbozuk, çulsuz dedi, Cumhurbaþkaný olduðu dönemde Arabulucular gönderip görüþmeyi, Çözümü istedi ama Ömrü vefa etmedi!!! Vefayý çok görenler Vefatý devreye koydular. Bir baþka Cumhurbaþkaný Kürt realitesini tanýyoruz! Fýratíýn kenarýnda bir kuzu kaybolsa sorumlusu benim! dedi. Çok sonra anladýk ki buradaki Kuzu örneði insan için söylenmemiþ. Býrakýn kuzuyu Fýrat ýn kenarýnda insanlýk onuru kayboldu ve Fýrat kirli savaþla kirlendi! Son Cumhurbaþkanýmýz Ýyi þeyler olacak! dediðinde Ýyi çocuklar iyiden iyiye teþhir olmuþlardý. Biz de Oh be iþte bu! Tam da iyi þeylerin zamaný!.. diye düþünerek Ýyi þeyler umut ettik. Cumhurbaþkaný Sayýn Gül, Ýyi þeyler olacak! dediðinden bu yana Ýyi zaman geçti. Ama o da ne??? Býrakýn Ýyi þeyleri artýk Acý sözcüðü bile acýyor... Ve Cumhurbaþkaný Ýyi þeyler olacaktý ama birileri býrakmadý!!! diyor. Sayýn Cumhurbaþkaný biz Ýyi þeyler sözünün kavramsal içeriðini biliyoruz. Siz devleti yöneten en yetkili makamdasýnýz. Ne oldu bu Ýyi þeylere? Niye bu kadar zaman, can, maddi ve manevi deðer yok oldu? Artýk yaþadýklarýmýzý anlatmaya Acý sözcüðü yetmiyor. Kürt etnik kimliði ve Alevi inançsal kimliði inkar edilen bir yurttaþ olarak insani duygularla Ýyi þeyler olacak sözünün gereðini bekliyorum... Ama Mecazi ve ironik anlamýný deðil, sahiden ÝYÝ ÞEYLER... Ölüm, kan, gözyaþý, acý gibi sözcükler yetmiyor. Bir yanda ne kadar Doðal bir afet olduðu ciddi anlamda tartýþmalý olan depremin yarattýðý hazin ve yýkýcý tablo... Diðer yanda Ha babam askeri ve siyasi operasyon anlayýþýnýn dilimize vurduðu kilit... Ýþte tam burada acý sözcüðü bile acýmýþtýr artýk. Acý sözcüðü çaresizlik içindedir. Bir çýrpýda anlatýlmak istenen bir çok þeyi kapsayan Acý sözcüðü artýk basit kalýyor. Oysa Acý kavramý insanlýðýn ortak deðeridir. Ve insanlar birbirlerinin acýlarýný paylaþtýklarý oranda yakýnlaþýrlar. Psikolojik, sosyal, kültürel ve inançsal açýdan saðlýklý bir toplum olabilmenin en önemli koþulu bu toplumdaki bireylerin ve bir bütün olarak toplumun kendisinin Acýlarda ortaklaþmasý ve Acýlar üzerine ayrýþmayý deðil, birliði, buluþmayý yaþamasýdýr... Dedik ya ne Kürt sorunu otuz yýllýk, ne de yaþanan acýlar otuz yýllýk. Kürt sorunu siyasal, kültürel ve ekonomik bir sorundur. Ama artýk bu mecradan çýkmýþ ve insanlýðýn kendi kendini test etmesi gereken bir soruna dönüþmüþtür. Kim bu konuda söz söylüyorsa ölçüp biçerek, baþýný sonunu hesap ederek söylemelidir. Hele de devlet ve hükümet yetkilileri buna iki kat fazla özen göstermelidir. Zira devlet yönetmenin sorumluluðu öyle Ben dedim oldu! Ben yaptým oldu! gibi basit yaklaþýmlarý aþan çok ciddi bir durumdur. Çünkü sorunun çözümünden birinci derecede sorumlu olan devlet ve hükümettir. 30 yýl önce bir Cumhurbaþkaný Kürt diye bir topluluk yok! Kürtçe diye bir dil yok. Karda yürürken kart kurt diye sesler çýkarmýþ! Sonra Kürt demiþler. Diyecek kadar akýl ve duygu ile izahý mümkün olmayan bir söz sarfetti. Bu da yetmedi askeri darbede yapýlan tutuklamalar, hakaretler, iþkenceler hala üstü kapalý duruyor. O yýllarda Kürt sorunun tarifi bu kepaze söz üzerine kuruluydu!!! Sonra ortaya varlýðýný koyan destansý deðerler çýkýnca birileri yeni bir formül geliþtirdi. Cumhur baþkaný, baþbakan, milletvekili, devlet memuru oluyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz??? Bu zihniyet Aslýnda siz kölesiniz. Bakýn sizlere neler bahþettik! demenin bir baþka versiyonuydu. Evet Kürtler Her þey oluyordu ama Kürt olamýyordu! Tarih boyunca her türlü toplumsal, inançsal ve kültürel sorunu bastýrarak ortadan kaldýrmaya alýþmýþ Osmanlý geleneðine bir de Tekçi ulus geleneði eklenince iþler Ötekileþtirilmiþ etnik ve inançsal kimlikler için Efendi, köle iliþkisine dönmüþtü zaten. Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Romanlar... Hasýlý kim varsa farklý olan Ne verilirse onunla yetinmeliydi! Ýstemek, isteðidiði için demokratik mücadele etmek Ýsyandý! Cumhurbaþkanlarý Kürt sorunu konusunda her zaman Derin ve manalý sözler söylemiþlerdir!!! Birisi baþbakan olduðu dönemde Bir avuç þaki, baþýbozuk, çulsuz dedi, Cumhurbaþkaný olduðu dönemde Arabulucular gönderip görüþmeyi, Çözümü istedi ama Ömrü vefa etmedi!!! Vefayý çok görenler Vefatý devreye koydular. Bir baþka Cumhurbaþkaný Kürt realitesini tanýyoruz! Fýrat ýn kenarýnda bir kuzu kaybolsa sorumlusu benim! dedi. Çok sonra anladýk ki buradaki Kuzu örneði insan için söylenmemiþ. Býrakýn kuzuyu Fýratíýn kenarýnda insanlýk onuru kayboldu ve Fýrat kirli savaþla kirlendi! Son Cumhurbaþkanýmýz Ýyi þeyler olacak! dediðinde Ýyi çocuklar iyiden iyiye teþhir olmuþlardý. Biz de Oh be iþte bu! Tam da iyi þeylerin zamaný!.. diye düþünerek Ýyi þeyler umut ettik. Cumhurbaþkaný Sayýn Gül, Ýyi þeyler olacak! dediðinden bu yana Ýyi zaman geçti. Ama o da ne??? Býrakýn Ýyi þeyleri artýk Acý sözcüðü bile acýyor... Ve Cumhurbaþkaný Ýyi þeyler olacaktý ama birileri býrakmadý!!! diyor. Sayýn Cumhurbaþkaný biz Ýyi þeyler sözünün kavramsal içeriðini biliyoruz. Siz devleti yöneten en yetkili makamdasýnýz. Ne oldu bu Ýyi þeylere? Niye bu kadar zaman, can, maddi ve manevi deðer yok oldu? Artýk yaþadýklarýmýzý anlatmaya Acý sözcüðü yetmiyor. Kürt etnik kimliði ve Alevi inançsal kimliði inkar edilen bir yurttaþ olarak insani duygularla Ýyi þeyler olacak sözünün gereðini bekliyorum... Ama Mecazi ve ironik anlamýný deðil, sahiden ÝYÝ ÞEYLER... Nebat Bükrek Milli Eðitim Bakanlýðý eðitim-öðretimin niteliðinin yükseltilmesini bir tarafa býraktý; hem öðrencileri hem de velileri fiþleme talimatý verdi. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Genel Müdürlüðü, tarih ve sayýlý yazýsý (2011/47 nolu genelge) ile, öðretmenlerden 30 Kasýma kadar bütün öðrencilerin, velileri ile beraber (özel bilgileri dahil) fiþlenmesini istedi. Bakanlýk, Risk ve Ýhtiyaç Deðerlendirme Formunun her öðrenci için doldurmasý talimatýný verdi. Bakanlýðýn merak ettiði konular ise, olsa olsa bir istihbarat örgütünün ilgi alanýna girecek cinsten. Özel yaþamýn da ihlal edildiði anketler pedagojik açýdan da sorunlu. Çocuðun göç nedeniyle mi geldiðini sorgulayan bir soruda cevap evetse öðrenci, risk unsuru grubuna giriyor. Yine anne ve babanýn ayný evi paylaþýp paylaþmadýðýný sorgulayan baþka bir soruda cevap hayýrsa çocuk parçalanmýþ aileye mensup olmasý nedeniyle yine risk unsuru grubuna dahil ediliyor. Aile ya da akrabalardan birinin cezaevinde olmasý da çocuðun risk unsuru oluþturmasý için yeterli sayýlýyor. HIRSIZLIK YAPIYOR MUSUN? Çocuðun hýrsýzlýk yapýp yapmadýðýný sorgulayan bir soruda çalýyor mu? ibaresi kullanýlýyor. Velilin sigara içip-içmediðini, alkol kullanýp kullanmadýðýný kullanýyorsa hangi sýklýkla kullandýðýný dahi sorgulayan bu anketlerde genel risklerin deðerlendirilmesi bölümünde bazý sorular þöyle yer alýyor: *Ev okul ya da baþka yerlerden çalar mý? ( izinsiz alýr mý?), *Anne baba kardeþler veya akrabalarý arasýnda suç iþlediði için cezaevinde kalan kiþi var mý? *Oturduðu semt göç alan ve/ veya yoksul bir yer mi? *Dil sorunu var mý? Evde konuþulan dil Türkçeden farklýysa ve Türkçe yeterli düzeyde anlaþýlmýyorsa ve ya kendini Türkçe ifade edemiyorsa dil sorunu vardýr *Anne babasý beraber yaþýyor mu? Özel riskler bölümünde yer alan bazý sorular þöyle: *Evinizde ne sýklýkta bir küslük ve tartýþma yaþanýyor? *Ortada çok önemli bir neden yokken ne sýklýkta ailenizdekiler birbirine kýzar, tartýþma yaþanýr?, *Fiziksel kavgalar ailenizde ne sýklýkla olur? VELÝLER DE ÇÝLEDEN ÇIKIYOR Formda bir de cinsel tacizle ilgili bölümler var ki bu sorular çocuklar anketi eve götürdüðünde, velileri de çileden çýkarýyor. Örneðin bir soruda çocuðun þiddet görüp görmediði görüyorsa ne sýklýkla gördüðü soruluyor. Cinsel taciz görüp görmediðine iliþkin soru ise sonuçlarý bakýnmýndan tartýþmalý. Soru evetle yanýtlandýðýnda, ki yanýtlanmaktadýr, çocuklarýn o ortamda yaþamaya nasýl devam edebileceði hiç düþünülmüyor. Özel yaþamýn da sorgulandýðý dört ayrý baþlýkla her çocuk için tek tek uygulanan bu anketler yüzlerce sorudan oluþuyor. Öðretmenlerin mesai saati dýþýnda da zamanýn alan anketler öðretmenler tarafýndan da tepkiyle karþýlanýyor. HER YIL GÜNCELLENECEK Genelgede, E Okul sisteminde yer alan çocuk ve veli bilgilerinin sýnýf öðretmeni/ þube rehber öðretmeni tarafýndan her eðitim dönemi baþýnda güncellenmesi ve ilgili genelgedeki tüm iþlemlerin yapýlmasý isteniyor. Genelgeyle pilot bölge seçilen Ýstanbul da ilk ve orta öðretimdeki devlet okullarýnda öðretmenler, öðrencilere uyguladýklarý deðiþik anketlerle veliler ve çocuklar hakkýnda çok yönlü bilgi edinerek bu bilgileri E Okul sistemine giriyorlar. (*) Eðitim Sen Ýstanbul 3 Nolu Þube Yöneticisi

8 Hüseyin Çarman Kerbelâ, Baðdat ýn 90 km kadar güneybatýsýnda, Fýrat ýn sað kenarýnda 25 km mesafede Osmanlýlar devrinde vücuda gelmiþ bir þehirdir. Geçmiþte buraya «Kerbü bela» denirdi. Kerb tasa, keder demektir. Hicretin 61. yýlýnýn 10 Muharrem Cuma günü (10 Ekim 680 M.) öglen vakti Hz. Ali nin küçük oðlu, Hz. Muhammed in kýzý Fatma dan doðan torunu Hz.Hüseyin in þehit olmasýyla sonuçlanan Kerbelâ faciasý, Ýslamiyetin bütün mensuplarý arasýnda nefret ve lanetle anýlan alçakça bir cinayettir. Muaviye nin mel un oðlu Yezid e biat etmeyen Hz.Hüseyin, Küfelilerin israrlý daveti üzerine ailesi efradý, akraba ve dostlarý ile bir kafile halinde hareket etmiþti. Yezid melun, bu kafileyi Kerbelâ mevkiinde sardýrmýþm Fýrat nehri ile aralarýný keserek susuz býrakmýþtý. Yezid e biatý tekrar reddeden Hz. Hüseyin tarafý yüz kiþi kadardý. Karþýlarýnda binlerce kiþilik bir ordu vardý. Ölümü göze alarak, yiðitçe dövüþmüþler, bunlardan Yetmiþ ikisi þehitlik yüceliðine ermiþlerdir. Hz.Hüseyin i þehit eden Þimr zül-cevsen adýnda bir melundur. Hz. Hüseyin in vücudunda 72 yarasý olduðu, birçok kaynaklarda kaydedilmektedir. Bu alçaklýk, özellikle Þia arasýnda, derin tepkiler yaratmýþtýr. Anadolu da da Alevi- Bektaþi topluluðu baðta olmak üzere hemen hemen bütün mistik kurumlar mensuplarý tarafýndan da derin bir hüzünle karþýlanmaktadýr. Muharrem ayýnda, Kerbelâ þehitleri için matem tutulmakta, bu cinayeti iþleyenlere gönülden lanetler yaðdýrýlmaktadýr. Bu mezbûhâne savaþta Ana kucaðýnda yavrulara kadar delik deþik edilerek öldürülmüþtür. Sadece Hz. Hüseyin oðlu Hz. Ýmam Zeynel Abidin, hasta oluþu sebebi ile, kurtulmuþ ve soy bundan türemiþtir. Bu sebeple kendisine (Adem-i sâni-ikinci Adem)denir. Þehit olanlarýn baþlarý bedenlerinden ayrýlmýþ vücutlarý üzerinde atlar koþturularak çiðnenmiþtir. Ehl-i Beyt kadýnlarý çýplak develere bindirilerek, Kûfe ye ve ordan Þam a yollanmýþtýr. Bu olayý bütün detaylari ile yazan eserler vardýr. Alevi-Bektaþiler arasýnda en tanýnmýþý Fuzüli nin Hadika-tüs-suadâ- Saadete ermiþlerin bahçesi adlý kitabýdýr. Hz. Hüseyin in þehid oluþu üzerine yazýlmýþ olan Aðýt (Mersiye)ler Alevi-Bektâþi edebiyatýnýn özel bir bölümünü teþkil eder. Yalnýz Alevi-Bektâþi þairler deðil, bunun dýþýnda, diðer mistik kurumlara baðlý þairler de Hz. Hüseyin e aðýtlar yazmýþlardýr. Dünyada Hz. Hüseyin için yazýlmýþ olanlar kadar çok, baþka hiçbir kimseye Aðýt yazýlmamýþtýr. Bakýnýz Þah Hatayý bu züllüme nasýl haykýrýyor; Türbesinin Üstün Nakþ Eylemiþler Seni Dört Köþeye Baþ Eylemiþler Çaðlar Sular Gibi Akasým Gelmez Þehrine Girince Çýkasým Gelmez Yezid'in Yüzüne Bakasým Gelmez Senin Aþýklarýn Yanar Yakýlýr On Ýki Ýmam Katarýna Katýlýr Bunda Yezid'lere La'net Okunur Senin Derviþlerin Sema'lar Döner Kadir Geceleri Þem'alar Yanar Katarýmýz Ýmam Ca'fer'e Uyar Ýmamý Hüseyn'in Kollarý Baðlý Muhib Aþýklarýn Ciðeri Daðlý Hazret -Ý Ali'nin En Küçük Oðlu Þah Hatayi'm Eder Erenler Nerde Çalýsýz Kayasýz Bir Sahra Yerde Kerbela Çölünde Kandilde Nurda Gel Dinim Imanim Imami Hüseyin Hasaným aðu içti, Leb-i Suker ah çeker, Hüseyin attan düþtü kime þikar ah çeker, Nerde kalmýþ acaba, bak Zulfikar ah çeker, Ali'nin on bir oðlu, yerde yatar ah çeker, Fatma ananýn ciðeri, sýzlar sýzlar ah çeker, Cümle Kureyþ ensarý, düþtü ah-ý figana, Ali, Yezid boyadý, çifte kuzun al kana, Ey Server-i Enbiya, sen bunu de süphana, O gün ola göreydim, Yezid düþe divana, Sýrattan seyredeydim, geçer iken o yana, Medine daðlarýnda, susamla sümbül aðlar, Daðlar inim iniler, sular sarhoþ sel aðlar, Cümle kuþlar figanda, bak dertli bülbül aðlar, Viranede baykuþlar, hu çeker yýl yýl aðlar, Kerbela'ya kulak ver, Sahra aðlar çöl aðlar, Lanet olsun Yezid'e, Þah-ý Geda kul aðlar, Ey Murtaza gel yetiþ,binekte düldül aðlar, Hasan ým aðu içmiþ, gözyaþlarý sel aðlar, Kerbela imdat ister,gözedirler yol aðlar, Nakarat Hüseyin attan düþtü, Sahra-i Kerbela'ya, Cibril, kurban haber ver, Sultan-i Enbiyaya, Yektir Ali, tektir Ali, Þahtýr Ali, Ali, Ali, cansýn Ali, Ali, Ali, yar Ali... Hüseyin Aðlarým Ýmaným Ýmamý Hüseyin Alevi-Bektaþilerde Kerbelâ, kederli ve yasa bürünmüþ günler olarak algýlanýr... Kerbela kanayan bir yaradýr: Tarihsel ve toplumsal haklýlýða yaslanmýþ bir direniþin adýdýr. Þehit düþenlere yanmamak elde deðildir. Hz. Hüseyin anýsýný yaþatmak için bir görev üstlenmek, orada þehit edilenlerle saf tutmak insan onuru ve þerefiyle alakalý bir durumdur. Kendimizde bu görevi görüp bugün sizlerle onu anmak üzereyiz. Bu arada onu aðlama duvarý olarak öne çýkarmanýn doðru olmadýðýný vurgulamakta yarar var. Yapýlmasý gereken, bugünü anlamanýn ve geleceðe ýþýk tutmanýn anahtarý olarak onu algýlayabilmek ve yorumlamaktýr. Kerbelâ kýyýmý; Alevi-Bektaþiler için, hangi inançtan olursa olsun, hangi ulustan gelirse gelsin: Haksýzlýða, zulme uðramýþ insanlarýn acýsýný, insanlýðýn acýsý durumuna getirmenin ortak anýsýdýr. Kerbelâ, Þeriatçý Ýslamla hesaplaþmanýn bir bakýma baþlangýçýdýr. Günümüzün Kerbelâ olaylarýna gelince saymakla bitmez. Sadece, Kerbelâ olayýnýn bir uzantýsý olarak gördüðümüz ve 33 canýn diri diri yakýldýðý Madýmak katliamý bize günümüzdeki Kerbela`yý göstermeye yeter. Daha dün gibi olmuþ gibidir... Maraþ'ý, Çorum'u, Dersim'i de unutmamak kaydýyla. Hz. Hüseyin, zahiri anlamda, Kerbela da yenilmiþ olabilir; ancak sergilediði tutum ve kararlýlýk, Emevi baský ve hileleri sonucu sönmeye yüz tutan Hak- Muhammed-Ali yolunun þahlanýþý bakýmýndan da tarihte eþine az rastlanan bir büyük zaferin öncüsü, önderi ve kahramaný olmuþtur. Kerbela manevi yönden, insanlýðýn bir zaferidir. Hz. Hüseyin yaþamý boyunca onurlu ve mucadeleci bir tavýr sergiledi; hep mazlumlarýn yanýnda yer aldý, zalimlerin zulümüne baþkaldýrýnýn sembolü oldu. Bu sadece Aleviler için deðil, baþka mazlumlar için de ciddi bir örnek oluþturmuþ, ezilenlerin cesaret ve iman kaynaðý olmuþtur. Alevi-Bektaþi batýni düþüncesinde Kerbela dan ve Muharrem Orucundan anlaþýlmasý gereken þey, Hüseyin in eþitlikçi ezilenlerden yana ve direniþçiegemene biat etmeyen duruþunun bilince çýkarýlmasý, anlaþýlmasý, kavranmasýdýr. Haksýzlýðýn bugün ne olduðunu açýða vurmamýz gerekiyor. Haksýzlýðýn geçmiþ biçimini yüceltmeye çalýþýrsak, çoðu alanda týkanýr kalýrýz.. Ýnancýmýzýn içerisi deðiþik kurum ve kuruluþlar tarafýndan doldurulur; asimile oluruz. Bir tarafta sað siyasal eksendeki faaliyetleri ile bilinen birey ve kurumlara öbür tarafta cemaatlerin etki alanýna girme tehlikesi yaþarýz. Sindirilmiþlik ve korkudan kurtulup kimliðimizi açýða vurmalýyýz.. Temel hak ve özgürlüklerimizi talep etmeliyiz. Aþure Aþure en dar anlamýnda çeþitli yiyeceklerin bir araya getirilerek piþirilen bir çorba veya bir tatlýdýr. Bu çeþitlilik içerisinde yörelere göre farklýlýklar da gösteren ancak temelde buðday, nohut, badem, fýndýk, fýstýk, ceviz, üzüm, kaysý, karanfil, bal, þeker vb. sebze ve meyveler bulunmaktadýr. Et veya buna benzer bir çeþit kesinlikle kullanýlmaz. Büyük bir tencere veya kazan içerisinde harmanlanarak piþirilen ve ortaya çýkan bu 'çorba' veya 'tatlý'nýn tadýna doyum olmaz. Kadim topluluklarda Muharrem ayýnda çeþitli olaylar cereyan etmiþtir. Nuh Peygamber'in aile ve inananlarý tufandan kurtulmasý; Yusuf Peygamber'in kuyudan kurtuluþu; Eyüp Peygamber'in yaralarýndan kurtulmasý, Yunus Peygamber'in balýðýn karnýndan sað kurtulmasý; Musa Peygamber'in kendi kavmini Kýzýldeniz'den geçirmesi; bütün bu ve buna benzer deðiþik olaylar Muharrem ayýnda vukuu bulmuþtur. Ýnsanlýðýn kurtuluþundan dolayý ilk baþlarda 3 gün olarak tutulan þükür orucu, zaman içerisinde on güne çýkmýþtýr. Kerbelâ da yine Muharrem ayýna tekabül etmektedir. Þehitler Ser-dar ý ve Yol un Pir i Imam Hüseyin haklý davasý için 72 yoldaþý ile Muharrem'in onuncu günü katledilmiþlerdir.. Aleviler yapýlan bu haksýzlýða, her türlü gericiliðe ve münafýklýða (Yezidliðe) karþý olduklarý için; tarihi boyunca katledildikleri ve þehitler verdikleri için Hz. Hüseyin þahsýnda yaslý olur, oniki gün oruç tutarlar. Muharrem Ayý, Aleviler için Yasý- Matem-Günleri dir!.. Tutulan bu oruca; Muharrem orucu, matem orucu veya Oniki Ýmam'lar orucu da denmekte. Susuzluk orucu da dediðimiz bu günlerde 'yaslý olma' durumu olarak algýlandýðý için gelenek ve görenekte inancýmýza saygý gösterilir ve Muharrem süresince her türlü taþkýnlýk, müþrif (yersiz-gereksiz...) harcama ve aþýrý nefsi davranýþlar gibi eðilimlerden de uzak durulur ve daha dikkatli olunur!.. 12 günlük sürede Muharrem Orucu ile 12 Ýmam'larýn ve Kerbela Katliamý'nýn Alevi toplumunda itikatla kutsanan inançsal boyutlarý açýklanýr, Muharrem'le ilgili nefesler, Düvaz-ý Ýmam'lar özellikle mersiyeler okunur. Onüçüncü günde þehitlerin anýsýna, lokma niyetine Aþure piþirilir ve konukomþuya daðýtýlýrak herkesin nasiplenmesi saðlanýr. Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevlerinde Destur Gülbangý ile Aþure ikramý yapýlýr ve birlikte ve topluca yenilir. Aþure olmadan önce her biri kendi halinde tatlý-tuzlu olan meyve-sebze en az oniki çeþit olmak þartýyla büyük bir kazanda belirli bir sýrayla piþirilir. Ham, çið olan bu yiyecekler kazan içerisinde olgulaþma yoluna girerler; yani Aþure olma eðilimine girerler. Dikkat edilirse dört ana maddenin (ateþ, hava, su, toprak) kendi baþýna var olmasý ve bir araya gelerek olgunlaþýp, o tatlý ve lezzetli halini alýr. Oruca niyet Gülbenki Bismiþah Allah Allah, Er Hakk Muhammed Ali aþkýna Ýmam Hüseyin efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela da þehit olanlarýn ruhlarýna Fatima anamýzýn þefaatine On iki Ýmamlar aþkýna tutdugumuz oruçlarý Ulu dergah kabul eylesin. Allah.. Allah.. Hizmetleriniz kabul ola, muratlarýnýz hasýl ola, Hakk Muhammed Ali ehlibeyt katarýndan, didarýndan ayýrmaya Adlarýný zikrettiðimiz 12 Ýmamlarýn himmeti üzerinizde ola. Diliniz dert görmeye. Dil bizden, nefes Hz. Hünkar dan ola Gerçeðe hu Oruç açýmý gülbenki Bismiþah ALLAH ALLAH, Ey yüce Hakk! Ehl-i Beyt soyuna, zulm eden zalime lânet olsun. Ehli Beyt e ve onun soyuna rahmet olsun. 12 imam aþký için Tuttugumuz oruçlarý verdiðimiz lokmalarý hakk dergahýna yazýlsýn. Bizleri de Hakk Muhammed Ali nin þefaatýndan mahrum etme, Ya Hakk! Lokma hakkýnda, sofra hürmetine, erenlerin keremine, cömertlerin demine Hüü diyelim! Muharrem orucunuz kabul olsun. Dualarýnýz barýþ, birlik ve kardeþlik ve dostluða hizmet etsin. Oruclarýmýz birlik, kardeþlik ve dostluk aþý olsun. FUAF YOL VE ERKÂN KOMÝSYONU

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı