BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu hedef aldý. Erdoðan ayrýca, Dersim Katliamý için "Devlet adýna özür dilemem gerekiyorsa dilerim ve özür diliyorum" dedi. Baþbakan ayrýca, Kýlýçtaroðlu'na "Baþbakanlýk arþivleri açýk gel araþtýr" diye seslendi. Ayrýca Erdoðan bir dizi belge de açýkladý. Belgelere göre, Dersim Katliamý ve sonrasýnda Ýsmet Ýnönü ve Celal Bayar'ýn rolü büyük. BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Baþbakan Erdoðan'ýn dünkü konuþmasýnda çeliþkili bir durum daha vardý. Baþbakan Erdoðan, kendisinin yargýlandýðý davayý Alevilerin yürüttüðünü ima etti. Baþbakan þöyle konuþtu: "Benim hakkýmda dosya hazýrlandý. Hiçbiri tutmadý. Þu anda 3-4 tanesi rafta. Tabi bütün bunlarýn yanýnda benim içeri giriþimi bile belediye baþkanlýðýyla anlatmaya çalýþýr hale geldiler. Halbuki o düþünce özgürlüðüyle alakalýydý. Peki o cezayý onayan yüksek yargýdakiler kimlerdi? CHP nin hem adayý hem Parti Meclisi üyesi kiþilerdi ve bana o cezayý verdiler. Benim hakkýmdaki ceza kararýný onayanlar belli bir inanç grubunun mensubuydular." Ýstanbul Üniversitesi ne baðlý hastanelerde çalýþan saðlýk personeli, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Saðlýkta Dönüþüm Programý çerçevesinde gerçekleþtirilen deðiþiklileri, saðlýkta yýkýma yol açan KHK'larý protesto etmek ve týp eðitimine sahip çýkmak amacýyla grev baþlattý Sabah saat 09:00 itibariyle baþlayan grev nedeniyle Ýstanbul Üniversitesi ne baðlý hastanelerde acil hastalar dýþýndakilere hizmet sunulmuyor. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan deðiþiklikleri protesto etmek amacýyla sabah erken saatlerde toplanan yüzlerce saðlýk çalýþaný, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Hastanesi önünde toplanarak Fýndýkzade ye doðru yürüyüþe geçti. Ellerinde Saðlýk haktýr satýlamaz þeklinde pankart ve dövizler bulunan saðlýkçýlar Millet Caddesi üzerinden yürüyerek Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nden çýkarak yürüyüþ yapan grupla buluþtu. Daha sonra yüzlerce saðlýkçý "saðlýkta ticaret ölüm demektir, hastaneler halkýndýr satýlamaz" þeklinde sloganlar atarak Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi ne yürüdü. Tüm düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyoruz Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi ne yürüyen ve hastane bahçesinde toplanan saðlýk çalýþanlarý, burada basýn açýklamasý yaptý. Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyeleri adýna basýn açýklamasýný okuyan Prof. Dr. Raþit Tükel, þunlarý söyledi: Devamý 2 DE Fikret Otyam: Sað olun. (Mustafa Özcivan ý göstererek) Bu bana gelince görürsün diyor. Mustafa Özcivan: Gönül gözüyle görürsün hocam. Fikret Otyam: Baþkan, ben oralarý iyi bilirim Hacýbektaþ ý bir tarif et dedim. Gelince görürsün dedi. Gülmekten yerlere yýkýldýk. Herkese anlatýyorum bunu. Mustafa Özcivan: Ben ölüyüm yahu, tabutun içinden nasýl göreyim dedi. Fikret Otyam: Yahu ne güzel adamlar var. Ben bunu anlatýnca, bir reklam þirketi güzel arabalarý, cipleri falan var. Hadi kalk gidelim dediler. Nereye? Hacýbektaþ a Mezarlýðý görmeye. ulan manyak mýsýnýz? Dedim. 3 DE Sorunun tarihçesi 30 yýllýk deðil elbette. Ama son 30 yýlda yaþanan acýlar daha önce yaþanmadý! Derdimiz acýlarý yarýþtýrmak, kýyaslamak ve yaþanan acýlar üzerinden bir sonuç çýkarmak deðil. Ama artýk sadece canýmýz, yüreðimiz ve ciðerimiz acýmýyor. Bizi var eden tüm maddi ve manevi deðerlerimiz acýyor. Kimi zaman Acý sözcüðü de acýyor. Ve aslýnda olup bitenleri anlatmak için, acý ve gözyaþý sözcükleri de yetersiz kalýyor. Barýþ Yýldýrým Babamýn Shakespeare ve tarih iliþkisine dair kendine özgü fikirleri var. Shakespeare ve onun yolundan giden bütün bir drama sektörü olmasaydý hem tarihin hem bugünün dünyasýnda çok daha az entrika ve kan olacaðýný düþünür. Babam spekülasyonlarýný Dante ve Homeros a kadar uzatýrken ben sürekli Alman Ýdeolojisi nden alýntýlarým: Yaþamý belirleyen bilinç deðil, tersine, bilinci belirleyen yaþamdýr. Shakespeare in ve baþkalarýnýn kaleminden kan, kin ve entrika damlýyorsa, bu o kalemin hokkasý olan içinde yaþadýðýmýz toplumsal iliþkilerin... Evrim bilimini gözden düþürmeye çalýþmak ve insanlarýn bunu öðrenmesini önlemek için örgütlü kampanyalar yürüten köktendincilerin en uç noktada olanlarý Yaratýlýþçýlar olarak da bilinirler. Yaþamýn hiç evrimleþmediði ve bugün gezegende gördüðümüz bütün yaþam formlarýnýn, yani insanlar da dahil olmak üzere tüm hayvanlarýn ve bitkilerin, birbirilerinden bütünüyle iliþkisiz olduklarý, ortak bir kökeni paylaþmadýklarý konusunda ýsrar etmektedirler. Gerçek þudur ki bilim adamlarý bir buçuk asýrdan uzun bir süredir bunun karþýtý olan pek çok bulgu ve kanýtý ortaya çýkartmýþlardýr Tutucu köktendincilerin baðnazlýðýna dayanamayan, dini bazý inançlarý olan ama ayný zamanda bilimsel açýdan da bilgilendirilmek isteyen ve evrim bilimi ile dini inanç arasýndaki iliþki meselesini daha çok keþfetmek isteyen ileri görüþlü biriyseniz... Yalnýzca doðada ve toplumda her þeyin oluþ þekli ile ilgili gerçeði bilmek isteyen baþka herhangi biriyseniz Ve eðer daha iyi bir dünya yaratmak için mücadele eden siyasi bir eylemciyseniz-bilime köktendincilik ve yaratýlýþçýlýk saldýrýlarýnýn teþviki dahil-günümüz zorbalýklarý ve sömürüsü ile yönetimi altýnda yaþadýðýmýz sistemin iþleyiþi arasýndaki baðlantýlarý kurmak önemlidir. Örneðin, kürtaj hakkýna Hýristiyan köktendincilerinin yönetimi altýnda kadýnlarýn baþýna gelenler arasýndaki baðlantýlarý, bütün dünyada yüz milyonlarca kiþi düpedüz açlýktan ölürken ve milyarlarcasý berbat koþullarda zorlukla hayatta kalýrken bazý kiþilerin ve ülkelerin böylesine zengin olmasý arasýndaki baðlantýlarý, hem insan emeðinin acýmasýzca tüketilmesi hem de gezegenin tehlikeli þekilde yaðmalanmasý ile azami kar için dinmek bilmez telaþ arasýndaki baðlantýlarý, küresel sömürü sistemi ile ABD hükümeti tarafýndan baþlatýlan açýkuçlu savaþlar arasýndaki iliþkileri, sistemin kölelik düzeni ve ulusal baskýyla ilgili tarihsel ve günümüze ait temeller ile bugüne deðin dünyayý ezip geçen bariz saldýrganlýk arasýndaki iliþkileri insanlarýn görmesine yardýmcý olmamýz gerekmektedir Devamý 4 DE

2 Bu grevin bu kadar baþarýlý olmasýnýn sebebi saðlýkta yýkým yasalarýnýn saðlýk çalýþanlarýnýn canýna tak demesi ve bir süredir yaptýðýmýz ciddi çalýþma. Yaklaþýk bir aydýr bu grev hazýrlanýyoruz. Özellikle týp fakülteleri alanýnda 28 Eylülde çýkarýlan KHK ile týp fakültelerinin bilimsel olarak hasta bakmalarý yasaklanýyor, teorik anlamda eðitim veriyorlar ancak pratik anlamda eðitim veremiyorlar. Hükümet ya sözleþmeli olarak çalýþacaksýn ya da sadece teorik eðitim vereceksin dayatmasý yapýyor. Buna bir tepki vardý. Saðlýk çalýþanlarý alanýnda özellikle hastanelerin özelleþtirilmesi ile ilgili 2 Kasým da çýkarýlan baþka bir KHK ile Kamu Hastane Birlikleri Yasasý, Saðlýk Bakanlýðý Taþkilat Yasasý ile saðlýk çalýþanlarýnýn iþyerleri elden gitti. Ýþ güvenceleri, gelecekleri ellerinden gidecek. Sözleþmeli olarak çalýþtýrýlacaklar. Tüm bu uygulamalar ve iþyerlerinde yaptýðýmýz çalýþmalar grevin baþarýlý olmasýný saðladý. Bu sadece son düzenlemelere dönük de bir tepki deðil yýlýndan bu yana yýkým devam ediyordu. Çýkardýðý GSS, yeþil kart uygulamasý, aile hekimliði uygulamasý... Gelinen aþamada biz yýllardýr kamu emekçilerine anlatýyoruz ama kendilerini uzak görüyorlardý. Ancak tüneldeki ýþýðý gördüler. Kendilerinin artýk bireysel olarak kurtulamayacaðýný gördüler. Ve yapýlan uygulamalardan örnekler verince ciddi anlamda kendilerini artýk bu iþin merkezinde görüp örgütlenmeye baþladýlar. Biz iþyerlerimizde eylem kararýný alýrken, baðlý olduðumuz genel merkezler KHK lar geçerken sessizliklerini hep korudular. Biz SES Aksaray þubesi olarak bir deðerlendirme yaptýk, bu duruma sessiz kalýnmamasý gerektiðini söyledik. Öðretim Üyeleri giriþimi, asistan hekimler ve Tabip Odasý ile görüþtük. Birlikte yürürsek daha baþarýlý olabileceðimizi söyledik. Tüm Türkiye nin gözleri aslýnda Ýstanbul a çevrilmiþ durumda. Buradan yapýlacak bir þey her yere yayýlabilir. Kendimizce aslýnda tarihi bir sorumluluk aldýk. Bize destek için diðer illerde de basýn açýklamalarý yapýldý. Tüm meslek örgütlerine çaðrýmýzý yaptýk. Bir eylemle taleplerimizin karþýlanmayacaðýný biz de biliyoruz. Toplantýlarýmýzda bunlarý konuþuyoruz. Eylemin lokal anlamda baþarýlý olamayacaðýný biliyoruz. Buradan bir kez daha meslek örgütlerine ve halkýmýza çaðrýda bulunuyoruz. Çünkü bir haftadýr daðýttýðýmýz bildirilerde, çadýrlarýmýzdaki imza kampanyalarýmýzda ve yüz yüze görüþmelerimizden halkýn yanýmýzda olduðunu gördük, eyleme katýlmalarý da bunun kanýtý. Onlarý da yanýmýza alýrsak ve esas karar alma mekanizmalarý çalýþýr ve örgütümüz olan KESK ten SES ten, Tabipler Birliði ve diðer sendikalardan ortak bir karar alýnýrsa ve eylemler tüm Türkiye ye yayýlýrsa baþarýlý oluruz. (*) SES Cerrahpaþa Ýþyeri Temsilcisi Gökhan KESKÝN Ankara'daki emek ve demokrasi güçleri, "KCK operasyonu" adý altýnda yapýlan toplu gözaltýlarýný basýn açýklamasýyla protesto etti. Yüksel Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý'nýn önünde dün (23 Kasým) saat 13.00'de toplanan emek ve demokrasi güçleri, KCK soruþturmalarýndaki binlerce gözaltý ve tutuklamanýn çözüme hizmet etmeyeceðini, Kürt Sorunu'nda tek çözüm seçeneðinin, demokrasi ve barýþ olduðu vurgusunu yaptý. "Operasyon talimatý hükümetten" Emek ve demokrasi güçleri adýna açýklama gerçekleþtiren Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, toplu gözaltý olayýndan bir gün önce, Baþbakanlýkta yapýlan Güvenlik Zirvesi'ne ve Baþbakan'ýn daha önceki açýklamalarýnda, Asrýn Hukuk Bürosu ile Abdullah Öcalan'ýn avukatlarýný hedef almasýna dikkat çekti. Bu geliþmelerin, diðer KCK soruþturmalarýnda olduðu gibi bu soruþturmada da talimatýn hükümetten geldiðini gösterdiðini vurgulayan Türkdoðan, "Daha altý ay öncesinden Abdullah Öcalan'la ve KCK yöneticileriyle görüþen devletin tutumu ne oldu da 180 derece deðiþti? Bunun kamuoyuna açýklanmasýný istiyoruz? "Performans sistemiyle hasta-hekim iliþkisini puan kaygýsý içinde ticarileþtiren, tüm hastaneleri kar amaçlý iþletmelere dönüþtüren, saðlýk çalýþanlarýný güvencesiz, sözleþmeli çalýþma sistemine geçirecek olan, öðretim üyelerinin hasta bakmalarý ve uygulamalý eðitim yapmalarýný, týp öðrencileri ve asistan hekimlerin eðitim almalarýný engelleyen tüm düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyoruz. Eðitim ve bilimsel araþtýrmalarýn yapýlabildiði, hasta bakým hizmetlerinin yeterli süre ayrýlarak nitelikli düzeyde sunulabildiði, özlük haklarýmýzýn tanýndýðý ve emeðimizin karþýlýðýnýn çalýþma barýþýmýzý bozmadan maaþ olarak ödendiði, iþ güvencesi ve akademik özgürlüðün olduðu, meslek örgütlerinin iþlevsiz býrakýlmadýðý "tabipliðin kamu ve kiþi yararýna uygulanýp geliþtirilmesinin saðlandýðý bir ortamda çalýþmak istiyoruz. Taleplerimiz doðrultusunda, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakülteleri öðretim üyeleri, uzman ve asistan hekimleri, öðrencileri ve saðlýk çalýþanlarý olarak uyarý amacýyla 22 Kasým 2011 tarihinde hizmet sunamýyor, yetkilileri gerekli düzenlemeyi yapmak üzere göreve davet ediyoruz." Saðlýkta yýkým projesiyle karþý karþýyayýz Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. M. Tamer Gören de "Saðlýkta deðiþikliklerin olmasý gereken sosyal devlet anlayýþý ile ve gerçek saðlýk hizmetlerinin ve gerçek týp eðitiminin verildiði bir saðlýk sistemine dönüþene kadar bu mücadelemizin devam edeceðini belirtmek istiyorum" dedi. Daha sonra konuþan SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu, 30 yýldýr saðlýk alanýna iliþkin hükümetlerin saldýrýlarýnýn devam ettiðini belirterek, "Ama 2003 yýlýndan itibaren saðlýk sistemini hak olmaktan çýkaran bir sistemle karþý karþýyayýz. Herkesin iþ güvencesini, ücret ve gelecek güvencesini yitirmesine neden olan bir saðlýkta yýkým projesiyle karþý karþýyayýz"diye konuþtu. Baský ve þiddetten medet umanlarýn son 30 yýlda yaþananlardan ders almadýðý açýktýr" dedi. "Türkiye korku iklimine doðru gidiyor" Darbe dönemlerinde bile böyle toplu avukat gözaltýlarýnýn yaþanmadýðýnýn altýný çizen Türkdoðan, bu onurun AKP hükümetine nasip olduðunu belirtti. Türkdoðan, yargýnýn tarafsýz ve baðýmsýz olmadýðý; giderek daha fazla siyasal iktidarýn güdümüne girdiði günlerin yaþandýðýný söyleyerek, "Türkiye tam bir korku iklimine doðru hýzlý adýmlarla yol Konuþmalarýn ardýndan greve destek veren sanatçý Ýlkay Akkaya ve Grup Yorum mini bir konser verdi. Grup Yorum üyeleri verdikleri kýsa konser sýrasýnda, "Cemo" þarkýsýný da seslendirdi. Konser sýrasýnda greve katýlanlar da halay çekti. Saðlýkçýlarýn eylemleri sürecek G(ö)rev çadýrýnda Sendika.Org a konuþan TTB yöneticisi Osman Öztürk, eylemin Kamu Hastane Birlikleri Yasasý çerçevesinde hastanelerin satýlmasýna karþý olduðunu ve bir diðer önemli sebebin de performans sisteminin kaldýrýlmasý talebi olduðunu söyledi. Öztürk, son kanun hükmünde kararname ile birlikte kabul edilen Tam Gün Yasasý çerçevesinde üniversitelerin týp fakülteleri hastanelerinde hekimlerin büyük maðduriyet yaþadýðýný söyledi. Üniversitede çalýþan bir hekim, eðer muayenehanede de çalýþýyorsa o hekime hasta baktýrýlmadýðýný belirten Öztürk, bugünkü eylemin bir baþlangýç olduðunu söyledi. Kamu Hastane Birlikleri Yasasý ile kamu hastanelerinin özel þirketlere satýlmasýnýn gündeme geleceðini ifade eden Öztürk, ilerleyen günlerde saðlýkçýlarýn sýk sýk sokaða çýkacaðýný söyledi. 12 Kasým ve 19 Kasým tarihlerinde Büyük Hekim Meclisi nin toplandýðýný ve AKP nin saðlýk politikalarýný deðerlendirdiðini söyledi. Öztürk, bu tür meclisleri toplumsal muhalefetin tüm unsurlarýnýn katýlacaðý bir biçime dönüþtürmeye çalýþtýklarýnýn altýný çizdi ve önümüzdeki günlerde süresiz grev alýyor. Ortadoðu halklarýnýn korku duvarýný yýktýðýný söyleyen sayýn Cumhurbaþkanýna sesleniyoruz. Türkiye'de yaþayan halklar da, böyle giderse emin olun bir gün korku duvarýný yýkacaktýr" dedi. Türkdoðan son olarak, "Bu pratiklerinizle Emek, Barýþ ve Demokrasi Güçlerinin size güveni kalmamýþtýr. Gözaltýna alýnanlarýn tamamýnýn en kýsa sürede serbest býrakýlmasýný talep ediyoruz" diyerek açýklamasýna son verdi. (GK/HK) Ankara - BÝA HaberMerkezi gibi eylemlerin de gündeme gelebileceðini belirtti. Halkýn saðlýk hakký ve saðlýkçýlarýn çalýþma hakký mücadelesi bir arada Yeþilkartlýlarýn yýlbaþýyla birlikte yaþayacaðý sýkýntýya da deðinen Öztürk, saðlýkçýlar olarak gerçekleþtirecekleri eylemlerin hem saðlýkçýlarýn haklarýnýn hem de halkýn saðlýk hakkýný savunan bir biçimde gerçekleþeceðini ifade etti. Hasta yakýnlarýndan saðlýkçýlara destek Hasta yakýnlarý da eyleme yoðun destek verdi. Cerrahpaþa Hastanesi nden Çapa ya kadar saðlýkçýlarla yürüyen hasta yakýnlarý oldu. Çapa da kurulan grev çadýrý önünde halay çeken saðlýkçýlara hasta yakýnlarý da katýldý. Hasta yakýnlarýnýn eyleme yoðun ilgi göstermesinin önemli olduðuna iþaret eden Osman Öztürk, bu durumun, halkýn, AKP nin saðlýk alanýnda yarattýðý yýkýmla yavaþ yavaþ karþý karþýya gelmesinin bir sonucu olduðunu söyledi. 'Taþeron kaldýrýlsýn' Taþeron Ýþçiler Derneði üyesi taþeron saðlýk iþçileri de eylem katýldý. Sendika.Org a konuþan iþçiler öncelikli taleplerinin taþeron sisteminin kaldýrýlmasý olduðunu söyledi. Ýþçiler SES, TTB ve Dev Saðlýk-Ýþ in saðlýk alanýnda yarattýðý mücadele çizgisinin önemine deðindi. Grev çadýrý önünde hekimlerin eylemine destek veren hasta yakýnlarýndan Cengiz Þen, saðlýk sisteminin bu hale gelmesinde hükümetin suçu olduðunu söyledi. Sendika.Org ve

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði 19 Kasým 2011 Cumartesi Antalya Hacýbektaþlýlar Sosyal Yardýmlaþma Derneði geleneksel 15. Kuruluþ Yemeðine katýldýktan sonra 20 Kasým 2011 Pazar günü Ressam Gazeteci Yazar Hacýbektaþ dostu ýþýk insan Fikret Otyam ý ziyaret etti. Bu tarihi aný, o güzel ýþýk yüzlü Can, Fikret Otyam ve sevgili eþi Filiz Otyam ile sýcak candan söyleþiyi okurlarýmýzla paylaþýyoruz. Hacý Bektaþ Kültür Derneði Yönetim Kurulu Fikret Otyam ziyaretini sanatçýnýn saðlýk durumunu dikkate alarak onu yormamak için dernek adýna: Baþkan Nafiz Ünlüyurt, 2. Baþkan Mustafa Özcivan, Aliye Okur, Nemsiye Göçer ve Naci Özçelik ten oluþan grup ile ziyarette bulundular. Ziyaretçi gruba kapýyý Fikret Otyam ýn eþi Filiz Otyam açtý. Fikret Otyam ýn Eþi Filiz Otyam: hoþ geldiniz buyurun. Aliye Okur: Merhaba Filiz Haným, Fikret hocamla Hacýbektaþ a geldiðinizde görüþmüþtük hatýrlar mýsýnýz? Ben o yýllarda Hacýbektaþ Belediyesinde çalýþýyordum. Þimdi emekliyim ama yine belediyedeyim CHP Meclis Üyesi olarak. O zamanki sohbetimizde anlatmýþtýnýz bir köy evimiz var, tavuklarýmýz cücüklerimiz var diye onlarý anlatmýþtýnýz bana çok ilgimi çekmiþti. Filiz Otyam: Evet, yine var daha da çoðalttýk keçiler, tavus kuþlarýmýz var. Mustafa Özcivan: Geyikbayýrýnda. Antalya ya 25 kilometre falan. Filiz Otyam: 5 ay orada kalýyoruz, 7 ay burada kalýyoruz. Aliye Okur: Fikret hocamýn 12 Eylülden sonra yazýlarýný çok takip ederdim, arkadaþ dergisimiydi, arkadaþmýydý? Nafiz Ünlüyurt: Arayýþ. Aliye Okur: Hah arayýþ. Sað olun hocam. Bülent Ecevit in dergisi, o bana can simidi gibi olmuþtu. 12 Eylülden sonra kapanmýþtýk evlere o dergide hocamýn yazýlarýný takip ederdim. Nafiz Ünlüyurt: Sýkýyönetim kapatmýþtý! (O sýrada dinlenmekte olduðu odadan çýkan Üstat Fikret Otyam elinde baston güler aydýnlýk yüzüyle görünür.) Fikret Otyam: Arkadaþlar gelmiþler, hoþlar gelmiþler, ne güzel bir Pazar günü bu böyle. Mustafa Özcivan: Bu Pazar böyle oldu hocam. Fikret Otyam: Maden suyumu içtim, ilacýmý içtim sizleri iyi karþýlayým dedim. Naci Özçelik: Merhaba hocam nasýlsýnýz? Fikret Otyam: Eyvallah eyvallah. Mustafa Özcivan: Nafiz Ünlüyurt, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin baþkaný. Fikret Otyam: Merhabaa merhabalar. Naci Özçelik: Hacýbektaþ ta Sulucakarahöyük diye bir gazete çýkartýyoruz, Fikret Hocam, 2005 ten bu tarafa, sizi de yazýyoruz. Fikret Otyam: Göndermiyorsunuz. Filiz Otyam: Fikret, üçünüzde kýrmýzý giymiþsiniz. Üç al var içimizde. Fikret Otyam: (Ayakta karþýlayan Aliye Okur, Nemsiye Göçer ve kýzý Nuriye Göçer e hitaben) Merhabalar efendim sizlerde hoþ gelmiþsiniz. Buyurun Oturun. Nafiz Ünlüyurt: Nasýlsýnýz? iyi gördüm sizi. Fikret Otyam: Kültürfizik hareketlere gidiyorum. Aðbi bu gün kasým hareketleri 10 dan 15 lere çýkardýlar. Talaþým çýktý. Mustafa Özcivan: Nasýlsýn hocam iyisin? Fikret Otyam: Sað olun. (Mustafa Özcivan ý göstererek) Bu bana gelince görürsün diyor. Mustafa Özcivan: Gönül gözüyle görürsün hocam. Fikret Otyam: Baþkan, ben oralarý iyi bilirim Hacýbektaþ ý bir tarif et dedim. Gelince görürsün dedi. Gülmekten yerlere yýkýldýk. Herkese anlatýyorum bunu. Mustafa Özcivan: Ben ölüyüm yahu, tabutun içinden nasýl göreyim dedi. Fikret Otyam: Yahu ne güzel adamlar var. Ben bunu anlatýnca, bir reklam þirketi güzel arabalarý, cipleri falan var. Hadi kalk gidelim dediler. Nereye? Hacýbektaþ a Mezarlýðý görmeye. ulan manyak mýsýnýz? Dedim. Yahu gider kameralara çekeriz döner geliriz bu zamanlar dediler. Olacak þey deðil. Aðbi güzel bir çiçek gelmiþ gibi? Kýrmýzýlar içinde. ( Mustafa Özcivan, Naci Özçelik birlikte yanýtlarlar. Atatürk Çiçeði ) Mustafa Özcivan: Dün akþam Hacýbektaþlýlar Derneðinin bir yemeði vardý, biz de Hacý Bektaþ Veli derneði olarak hem onurlandýralým, hem katký sunalým diye akþam derneðin yemeðine katýldýk, bir de sevgili hocamýza merhaba diyelim, Hacýbektaþ a yol alalým dedik. Fikret Otyam: Ne güzel yapmýþsýnýz. Güle güle gidin. Mustafa Özcivan: Nafiz hoca 80 öncesi belediye baþkanlýðý yaptý, þu anda da derneðimizin baþkaný, Naci hoca da dernek yönetim kurulu üyesi, yerel Sulucakarahöyük gazetesinin sahibi, Aliye Okur Belediye Meclis üyesi ayný zamanda derneðimizin yönetim kurulu üyesi, Nemsiye hocamda derneðimizin üyesi, dedik hocamýza bir merhaba diyelim, çok fazla zamanýný almayalým. Fikret Otyam: Bir gün kapý çaldý, aþaðýda kadýn, çoluk, çocuk adam birini getirdi, bir adamda bizi övüyor, ama nasýl övme biliyor musun? Yere göðe sýðdýramýyor, rahmetli Nazým Hikmeti bir gün Darülfünundan çaðýrmýþlar, övene deðil övülene zor diyor. Masanýn altýna girecektim utancýmdan. Neyse, temel atma töreni dediler. Bizi, üç tane yezit: Cumhur Baþkaný, Milletvekili ve beni çaðýrdýlar. Temeli attýk. Efendim çay içiyoruz, genç çocuk çay getirdi. Eðer cami yapsalardý! Þimdiye üç tane Süleymaniye dikilirdi! Kendisine usta diyen birisi projedeki sütunlarý fazla diye koymamýþ. Daha çok yer olsun diye. Bir baktýk, bir deprem olsa koca bina yerle bir olur. Yeniden çok uðraþtýlar binayý güçlendirmek için. En nihayet bi beyin kanamasý! Cennetin kapýsýnda Hacý Bektaþ Veli, Hazreti Ali. Hazreti Alinin elinde bir testi vardý. Þaraptý sanýrým. Üç kiþi, senin daha iþin var dediler. bir el iþareti git der gibi. Elimi gözüme götürdüðümü hatýrlýyorum. Bi gözümü açtým karþýmda çift çift hemþireler, benim haným. Bunlarýn hangisi benim haným dedim. Orda en belalýsý karþýda televizyonda sahtekarlar. Eyvah ben bunlarýn birine tahammül edemezken karþýmda çifter çifter bu ne yahu? Bayýlmýþým. (Tanrýyý kastederek) Yukarýdakine dedim ben bunlarýn birine dayanamýyorum. Sen çifter çifter verdin. Nedir yahu. Sabahmýþ kendime geldiðimde baþýmda doktor. gözümün birini kapatýyor bu kaç? Bir. Diðerini kapatýyor bu kaç? Bir. Hemþire bir, benim haným bir. oh yahu dünya varmýþ. Eski Cumhur Baþkaný Süleyman Demirel önce sevmezdi ama sonralarý hep arar, kulaklarý çýnlasýn. Hastaneyi duyunca, aramýþ nasýl diye sormuþ. Onlarda anlatmýþ; televizyondaki siyasetçileri, Cumhur Baþkanýný çifter çifter görünce böyle tepki verdi. Demiþler. Ooo, iyi iyi hafýzasý açýk demiþ kahkahayý basmýþ telefonu kapatmýþ. Hastaneden gelince çalýþmak istedim. Hacý Bektaþ Veli Hünkarýn resmini yapacaðým. Atölyede aranýp duruyorum tam aradýðým gibi bir þase buldum. O halimle ben tuali gerdim. Nejat Birdoðan diye güzel bir canýmýz var. Nejat hocaya anlattým. Böyle böye. Nejat, Fikret hoca sen orada yalnýz deðildin. Sana yardým edenler var. Haklý da kocaman tual. Neyse baþladýn resme (Tanrýyý kastederek) yukarýdaki beni yine hastaneye gönderdi. Dedim yahu þu resmi bitireyim. (Tanrýyý kastederek) Nedir bu senden çektiðim? (Devam edecak)

4 Yukarýda alýntýlarla aktarmayý önemli gördüðüm, yazarýn giriþ bölümünde ifade ettiði görüþlerinden bazýlarýna yazýmýzda olduðu gibi yer vermeyi uygun gördüm. Bugün dünyamýzda var olan bütün yaþam formlarýnýn, yani bütün bakterilerin, bitki türlerinin, hayvan türlerinin insan da dahil olmak üzere ortak bir atadan geldiðine dair bir çok kanýt vardýr. Bu ortak kökenin en önemli iþaretlerinden birisi bu gezegendeki bütün canlýlarýn ayný temel genetik kodu kullanmalarý ve protein sentezlerinin belirli pek çok mekanizmalarýný paylaþmalarýdýr. Kitabýn, yaþamýn ortaya çýkýþ nedenleri üzerine açýklayýcý ve betimleyici birçok buluþ ve kanýt sunduðunu rahatlýkla ifade edebiliriz. Eserde evrimin ne olduðuna dair tanýmýn ve felsefi anlamda evrimden ne anlaþýlmasý gerektiðine dair mantýðýn nasýl iþletileceði meselesi, evrimleþen sistemlerin ortak özelliklerinde mevcut olan temel özelliklerin neler olduðu, evrim meselesine buradan bakmanýn ve evrimin bu çerçevede nereye oturtulmasý gerektiðine dair giriþ bölümünde, evrimde bireyler, türler, birey topluluklarýnýn kategorizasyonu, bireysel çeþitliliðin anlamý ve bunlarý bilmenin, karmaþýk bir dizi sürecin sonucu olan evrim teorisi temel fikrinin de ne denli bütünlüklü ve birden fazla etmenin bir araya gelmesi sonucu meydana gelen bilimsel bir olgu olduðunu çýplak bir þekilde ortaya seriyor. Ýnsanlar dünyada olup biten þeyleri anlamaya ve ilk defa anlamlandýrmaya baþladýklarýnda bilme ile bilinç arasýndaki mesafe haylice açýk olduðundan, karþýlýðý olmayan ve de mütemadiyen yaþamda kalan boþluklarýn yarattýðý korkularý telafi etmek durumundaydýlar. Bundan dolayý yaratýlýþ temelli onlarca efsane, batýl inanç, hurafe ve dinler bu kaygýyý gidermenin önemli bir eþiði ve insanlýðýn cevap aradýðý sorunun en stratejik cevabýný oluþturmuþtur. Bilim din deðildir. Kör inanca dayalý þeyleri kabul etmez. Bilim insanlarýnýn herhangi bir konuda anlaþýp bir þeyin doðru olduðu konusunda aralarýnda hem fikir olabilmeleri için somut kanýtlara ihtiyaçlarý vardýr. Ve bilim adamlarý modern yaþ teknikleri ile gerçekte dünyanýn 4,5 milyar yaþýnda olduklarýný tespit ettiler, oysaki Ýncil e göre dünyamýz sadece 6000 yýldan biraz daha yaþlýdýr! Yaþamýn ilk ortaya çýkýþý 3.5 milyar yýldýr incire göre tanrý bütün farklý türde bitki ve hayvanlarý(insanlar dair ) hep bir anda ve yalnýzca 6 günde yaratmýþtýr. Artýk birçok bilimsel yaþ bulma tekniði ile þu anda evrenin, dünyanýn, her hangi bir dað silsilesinin ve kýtalarýn yaþlarýný bilebiliyoruz. Ayrý kaya tabakalarýnýn, kayalarda gömülü fosilleþmiþ bitki ve hayvanlarýn ve hatta çok küçük organik maddelerin bile yaþlarýný biliyoruz. Bu yüzden Ýncil i ve diðer eski kitaplarý birkaç bin yýl önce yazanlarýn dünyanýn yaþýný doðru bir þekilde tayin edebilme ve bu dünyadaki bitki ve hayvanlarýn birbirinin ardý sýra ortaya çýktýðýný anlama imkânlarý yoktu. Fakat günümüz bilim insanlarý artýk kesine çok yakýn sayýlabilecek tahmini rakamlar sunabiliyor. Örneðin, bitkiler ve hayvanlar canlý olduklarý ortamdan karbon alýrlar. Bedenleri iki tip karbon içerir, karbon-12 ve karbon-14. Bunlarýn birbirlerine oraný daima sabittir. Bir bitki veya hayvan öldüðünde karbon almayý keser bedenindeki karbon-12 ayný kalýrken -14 tedrici bir þekilde azalmaya baþlar ve bu yolla azota dönüþür. -14 ün bu parçalanmasý sabit bir hýzda devam eder ve nihayetinde ölüm sonrasý -12 nin -14 e oranýndan hareketle yýla kadar geri gidilebilinip yaþamýn ne zaman sona erdiði hesaplanabilir ve bu test kesine çok yakýn bir bilgi verir. O halde Bilime baþvurmaktan baþka bir pusulamýz olabilir mi? diye bir soruyu kendinize yöneltmekten baþka bir seçeneðiniz kalmýyor. Darwin in Türlerin Kökeni kitabý yayýnlandýktan sonra, bütün düþünce tarihinde önemli bir yapý taþý olma niteliði, evrimin temel önemli bir mekanizmasý olan doðal seçilimin türlerin evrimindeki rolüdür. Darwin in en önemli özelliklerinden biri, doðayý iyi inceleyen ve gözlemleyen ve döneminin en iyi doða bilimcileri gibi fosilleri görmüþ olmasý ve aralarýndaki benzerlik ve yakýnlýklarý inceleme þansýna sahip olmasýdýr. Fosillerin yaný sýra Darwin farklý kuþ, böcek, çiçek, karýnca çiftlik hayvaný vb. popülasyonlarý incelemek için farklý ülkelerde ve kýtalarda araþtýrmalar yapmýþtýr. Ýlk yolculuðuna çýktýðýnda henüz 22 yaþýnda ve Ýncil e inanan birisidir. Darwin bu gezisi sýrasýnda ayný hayvan türlerinin ve hatta farklý hayvan türlerinin beslenme ve bir dizi çevresel koþullara nasýl uyum saðladýklarýný adaptasyon ve bu süreçlerin evrimsel modifikasyonlar öncesinde, çeþitlenme, türleþme gibi faktörlerin, diyalektik sýralý deðiþimler zincirinin ve zincir halkalarýnýn bu yollarla nasýl oluþtuðunu uzun ve titiz araþtýrmalarý sonucunda bilimin hizmetine sundu. Evrimsel deðiþimde deðinilen ve önemli olduðu belirtilmesi gereken ayrýntýlardan bir tanesi ise canlý türleri arasýndaki evrimsel deðiþimin temposu ve bu sürecin tamamlanmasýnýn baþka bir türe evirilmesi evirilmesinin farklýlýk arz ettirmesi ve burada evrim sürecindeki yeniliðin temel duraklarýndan olan doðal seçilim ve rastlantýsal genetik sürüklenme yoluyla ve bu iki faktörün kararlý gen ve kalýtým ile aktarýlan özelliklerinin deðiþik koþullarda nasýl bir reaksiyon göstereceði ya da adaptasyon saðlayýp saðlamayacaðý gibi durumlardýr. Evrim hala sürüyor ve bunu somut bir þekilde, makro düzeyde görebiliriz. Ýnsan yaþamýnýn kýsa bir süresi kadar bir dilimde gerçekleþen ve doðal seçilimin basit bir ifadesi olan Ýngiltere deki bir güve türünün evrimine göz atalým: Ýngiltere de birbirini izleyen birçok nesil boyunca incelenmiþ bu makro evrim örneði, teorinin saðlam denek taþlarýndan biri olma niteliðindedir. Doðal seçilim yoluyla evrimin doðrudan görülmesini saðlayan bu örnek, mevcut güve topluluðunun 19. yüzyýlda endüstri geliþtikten sonra oluþan hava kirliliði oranýna paralel, aðaçlarda da meydana gelen renk deðiþikliðine uyum saðlayýp hayatta kalabilmeleridir. Yani bu türün bazý üyeleri hava kirliliði ile havadaki ve aðaçlardaki koyulaþmaya paralel kendileri de koyu bir renk pigmenti alarak çevreye uyum saðlamýþ ve diðer üyelerine oranla daha fazla üreyebilme ve çoðalma þansýna sahip olmuþlardýr. Ayný gözlemde ise hava kirliliðinin minimize olduðu ve aðaçlarýn eski renklerine yani açýk renge kavuþtuklarý ortamda ise koyu renkli güvelerin daha fazla hedef haline geldikleri ve açýk renklilerin ise yeniden üreyebilme özelliði ile arttýklarý gözlenmiþtir. Ýþte ayrýmsal üreme üstünlüðü olarak da ifadelendirilen bir makro evrim örneði. Yaþam tarihinde evrimsel dönüþümler kýsa periyotlarda oluþmamakta ve bu dönüþümler yavaþ adýmlarla gerçekleþmektedir. Her koþulda bu süreçler yüz milyonlarca yýllara yayýlmýþtýr. Fakat içerdiði temel prensipler ve mekanizmalar, her gün çevremizde küçük ölçekte oluþmakta ve bu süreçlerin, deðiþimlerin aynýlarýný içermektedir. Örneðin günümüz balinalarýnýn atalarýnýn aslýnda okyanusta deðil de karada yaþayan, dört ayaklý toynaklý bir hayvan (bir tür týrnaklý memeli) olduðunu biliyoruz. Bunlarý hem fosil kayýtlarýndan hem de bugün bile balinalarýn karada yaþayan memelilerin belirli kökenlerle genetik akrabalýklarýnýn derecesinin kanýtýndan dolayý biliyoruz. Yaratýlýþçýlar fosil kayýtlarýndan hiçbir ara fosilin olmadýðý ve atadan deðiþerek türeme yoluyla evrimin evrimcilerin uydurduklarý bir þeyden ibaret olduðunu iddia etmekten hoþlanýr. Aslýna bakýlýrsa çok sayýda ve iyi durumda olan ara fosil vardýr. Tipik bir örnek olarak dört ayaklý toynaklý atayý bir düzine yolla sonraki balina nesline baðlayan bir dizi akraba tür geçiþ fosilleri vardýr. Bu fosiller bu yolla karada yaþamaya daha uygun bir vücut þeklinden denizde yaþamaya uygun bir vücuda doðru adým adým evrimleþtiler. Bunlarýn tümü yaklaþýk 25 milyon yýlda oldu. Evrim teorisinin bütünlüðü içerisinde, türleþmenin yani farklý bir türün oluþmasý sürecinin dahi kendi içerisinde önemli özellikleri vardýr. Tam türleþme yani iki farklý türe ayrýþma gerçekleþtiðinde, iki toplum üyeleri daha sonraki bir zamanda ayný ortamý paylaþsalar bile artýk birbirileriyle çiftleþip yeni nesiller üretemeyeceklerdir. Örneðin yakýn akraba olan iki tür bile yeterince uzun bir zaman birbirlerinden yalýtýldýklarýnda farklý davranýþ ve görünüþleri dolayýsýyla birbirlerini potansiyel eþ olarak tanýyamayabilirler. Bütünüyle bilinçsiz, hiçbir tasarýmcý gerektirmeyen bu süreç doðada tekrar tekrar gözlemlenebilir. Bugün gözlemlediðimiz birçok hayvan ve bitki türü milyonlarca yýllýk evrimin ve deðiþen çevre koþullarýna adaptasyonun ürünleridir. Özellikle tropikal kuþakta çok sayýda bitki türü, kendi yaprak veya gövdelerine doðrudan hiçbir faydasý yok görünen ve bir bitki için enerji üretmesi çok masraflý olan minik nektar çanaklarý üretir. Bu zengin nektar çanaklarýnýn karýncalara faydasý açýktýr; o halde üzerinde karýncalar gezinen bu bitkilere karýncanýn faydasý nedir diye düþündüðümüzde ise bu karýncalarýnda yaprak yiyen böceklerde, bitkileri koruduklarý ve birbirilerinin üremelerine dolaylý ya da direkt katký sunduklarý ve bu bilinçsiz karþýlýklý etkileþim ve doðal seçilim yoluyla birbirilerine üreme üstünlüðü verdikleri kanýtlanmýþtýr. Ýnsan evrimindeki önemli kavþaklardan üzerinde önemle duracaðýmýz temel bilgi ve fosil kayýtlarýna göre ayaklarý üzerine dikilen ilk insansýlardan Homo Erectus ve Homo Gaster - sonra görünen insan (Homo) türleri; ýsýnmak, sert yiyecekleri piþirmek ve yýrtýcýlardan korunmak için ateþin kullanýmýnýn yaný sýra alet kültürünü de daha karmaþýk taþ balta türü þeyleri içerecek þekilde geliþtirmiþti. Zaman içerisinde deðiþen insansý türün yalnýzca fiziksel anatomisi, fizyolojik geliþimi ve teknolojik yetenekleri deðildir. Bu deðiþimlere davranýþ ve sosyal yapýlarýndaki birçok deðiþikliðin de etki etmiþ olmasý son derece olasýdýr. Ayrýca Homo Erectus un Afrika dan erken göç eden bir tür olduðu bilinmektedir. Yakýn zamanlarda Karadeniz le Hazar Deniz i arasýndaki Gürcistan da yaklaþýk milyon yýl öncesine giden bir takým insansý fosiller bulundu. Bu fosillerin bilinen Homo Erectus türüne mi yoksa insansýlarýn daha önceki bir türüne mi ait olduklarý henüz net deðildir. Bunlarýn küçük beyinleri, þempanzeye benzeyen yüzleri vardý ve çok basit taþ kesici kazýyýcýlar yapmýþlardýr. Bu türün insansýnýn hangi türü olduðu tartýþmasý yapýlýrken Homo Sapiens türümüzün yayýlma alanýný geniþletmesine ve diðer kýtalara yayýlmasýna da sebep olmuþtur. Daha bilimsel kanýtlar geliþtikçe bunlarý daha iyi öðrenebileceðimiz ise kesindir. Ýnsanlar doðrudan þempanzeden ya da gorilden türememiþtir, ancak milyonlarca yýl önce ortak bir atasal türü paylaþtýk. Bu atasal tür önceden Afrika kýtasýnda evrimleþmiþ aðaçlarda yaþayan, yaprak yiyen, birçok açýdan günümüz goril ve þempanzelerine benzeyen pek çok maymun türünden birisiydi. Þempanzeler ve insanlar günümüzde halen genetik DNA planýnýn %95-99 u ayný olacak þekilde akrabalardýr. Çevresel baðlantýlar ve etkiler açýsýndan insansý evrim çizgisinde iki ayaklýlýðýn ve daha sonra beynin büyümesindeki artýþýn ortaya çýkmýþ olmasý muhtemel midir? Her çevresel ve fiziksel deðiþimin doðrudan bir evrimsel deðiþikliðe evirileceðini söylemek doðru olmayacaðý gibi bazý durumlarda gerçekleþtirdiði rastlantýsal genetik modifikasyon yeni koþullar altýnda bu özelliðe sahip bireylere bir çeþit üstünlük saðlayabilir. Dünyanýn oluþumundan organik varlýklar ve diðer nesnelere kadar yaþamsal formlarýn her birini kendi süreçleri içerisinde farklý bilimlerle ele alan evrim teorisi bütünlüklü ve tüm bilim dallarýný dahi temellendirecek bir alt yapý özelliði teþkil etmektedir. Ýþte böylesine kapsamlý bir çalýþmayý sizlere ulaþtýrmaya çalýþýrken elimizdeki çalýþmanýn da boyutluluðu ve niteliði karþýsýnda bazý farklýlýklarý örnek ve konularda da evrimin neden geçerli ve muazzam bir bilimler yataðý olduðunu tanýtým makalemizde yeterince sunamayacaðýmýz kaygýsýný bizlere hissettiren ARDEA SKYBREAK e, emeklerinden dolayý teþekkür etmek yerinde olur. Ciddi bir sosyal ve gerici politik yönelimle bilim ve din arasýndaki algýyý istediði gibi yönlendirmek isteyen gericilere, emperyalist efendilere, Plâtonculara, köktendincilere, materyalizm ile idealizm arasýnda iþlerine geldiði gibi davranan post-modern idealist bilim insanlarýna karþý gerçeðin neden ve nasýl savunulmasý gerektiðini çýplak biçimde ortaya koyan ve özgün çalýþmasý ile halk saflarýna kazandýran SKYBREAK e bir kez daha teþekkür etmeyi borç biliriz.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı