BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR"

Transkript

1 Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: Kr ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Be de ni miz ve ha ya tý mýz, bi ze mül ki yet o la rak de ðil, e ma net o la rak ve ril miþ tir. O nu ya þa mak ve ya þat mak, en i yi þe kil de mu ha fa za et mek gö re vi miz dir þek lin de ko nuþ tu DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ: ÝLÝM DE, DÝN DE KÜRTAJIN ÝNSAN HAYATINA SON VEREN BÝR CÝNAYET OLDUÐUNU HAYKIRIYOR. ANNE, KARNINDAKÝ BEBEÐÝN SAHÝBÝ DEÐÝLDÝR u Ne annenin, ne babanýn cenin üzerinde mülkiyet hakký olmadýðý gibi onun hayatýný sonlandýrma yetkisi de yoktur. Gebe olan anne 'Beden benim deðil mi, istediðim gibi kullanýrým, bebek de yaparým, istersem atarým' deme hak ve yetkisine sahip deðildir. Çünkü karnýndaki bebeðin gerçek anlamda sahibi, maliki deðildir. Keyfî olarak terk edemez, öldüremez. Ona bakmak, korumak ve yaþatmakla görevli bir emanetçidir. ÝLÝMLER DE, DÝNLER DE AYNI ÞEYÝ HAYKIRIYOR u Bilim döllenmiþ yumurta hücresinin anneden baðýmsýz bir insan olduðunu, her ikisinin de iki ayrý kalbi, iki ayrý kan dolaþýmý sistemi olduðunu söylediði müddetçe bütün ilâhî dinler ve ahlâkî sistemler kürtajýn bir insan yaþamýna son vermek olduðunu haykýrmaya devam edecektir. nha be ri say fa 8 de Uludere den kürtaja nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN YAZISI SAY FA 3 TE AP BAÞKANI MARTÝN SCHULZ: Vi ze prob le mi der hal çö zül me li u Av ru pa Par la men to su Baþ ka ný Martin Schulz, vi ze ko nu su nun AB i le Tür ki ye a ra sýn da ki e ko no mik iþ bir li ði ne çok bü yük bir en gel o luþ tur du ðu na dik kat çe ke rek, Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki vi ze so run la rý der hal çö zül me li dir. Ay rý ca Tür ki ye nin AB ye tam ü ye li ði ni des tek li yo rum dedi. nha be ri say fa 9 da ÞÝÝ LÝDER MUKTEDA SADR: Irak ýn birliði Maliki den önemli ui rak lý Þii li der Muk te da Sadr, il ge nel mec lis le ri nin, Ma li ki den gü veno yu nun a lýn ma sý du ru mun da gü ney de ba ðým sýz bir dev let o luþ tu ru la ca ðý a çýk la ma sý na sert çý ka rak, I rak ýn bir li ði Ma li ki nin þah si ye tin den da ha ö nem li dir de di. Sadr, hal kýn si ya sî ça týþ ma la ra a let e dil me me si ge rek ti ði ni de be lirt ti. n7 de EÐÝTÝMCÝLER: BAÞTA BAÞÖRTÜSÜ ENGELÝ OLMAK ÜZERE, ÜNÝFORMA ZORUNLULUÐU KALKMALI Kamuda tek tipçi li ðe ha yýr Sý na va a lýn ma yan ba þör tü lü ye des tek u3 u E ði tim ci ler Bir li ði Sen di ka sý, E ði tim ku rum la rý da hil, ka mu da þe kil sel yak la þým lar dan, tek tip çi uy gu la ma lar dan vaz ge çil me li dir. Ö nü müz de ki yý la ye tiþ ti ri le cek þe kil de baþ ta ba þör tü sü nün ö nün de ki en gel ler ol mak ü ze re kra vat tak ma, ta kým el bi se ve ü ni for ma gi bi zo run lu luk la ra son ve ren ya sal dü zen le me ler ya pýl ma lý dýr þek lin de a çýk la ma yap tý. nha be ri say fa 3 te 200 MÝLYON YETÝM ÇOCUK VAR u16 LÝCE DEKÝ PATLAMADA JANDARMA BÝNBAÞI VE UZMAN ÇAVUÞ ÞEHÝT OLDU Yine mayýn patladý: 2 þe hit u Li ce de ki ma yýn pat la ma sý i le il gi li o la rak Di yar ba kýr Va li li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, Ma yý na ba san jan dar ma uz man ça vuþ þe hit ol muþ, o lay böl ge si ne o lay ye ri in ce le me e ki bi i le bir lik te in ti kal et mek te o lan Li ce Ýl çe Jan dar ma Ko mu ta ný Jan dar ma Bin ba þý ay ný böl ge ye ya kýn bir baþ ka nok ta da i kin ci bir ma yý na ba sa rak þe hit ol muþ tur de nil di.nha be ri say fa 9 da Kulu da trafik ka zasý: 8 ö lü nhaberý SAYFA 9 DA Komisyon, Demirel ile görüþecek nhaberý SAYFA 8 DE TÜFE DÜÞTÜ, ÜFE ARTTI Enf las yon yüzde 8.7 uma yýs a yýn da tü ke ti ci fi yat la rý yüz de 0.21 ge ri le di, ü re ti ci fi yat la rý i se yüz de 0.53 art tý. 12 ay lýk or ta la ma la ra gö re yýl lýk enf las yon tü ke ti ci fi yat la rýn da yüz de 8.68, ü re ti ci fi yat la rýn da i se yüz de dü ze yin de ger çek leþ ti. n10 da BAÞINDA TEK KURÞUN Kam hi nin oð lu ö lü bu lun du u Ýþ a da mý Jak Kam hi nin oð lu Ha ya ti Kam hi nin ce se di, Çen gel köy de Dok tor Dað lar Cad de si 17 nu ma ra lý e vin de, ba þýn dan tek kur þun la vu rul muþ hal de bu lun du. n8 de ISSN Mayýs 2009 tarihinde yayýnlanan karikatür. Özdabak a ceza Yargýtay dan döndü u Yar gý tay 4. Hu kuk Da i re si, A da let Ba kan lý ðýnýn mes lek ten ih raç ka ra rý ver di ði es ki Sin can 1. A ðýr Ce za Mah ke me si Baþ ka ný Os man Kaç maz ýn þi kâ ye ti ü ze ri ne Ýb ra him Öz da bak ve ga ze te miz hak kýn da a çý lan dâ vâ da ye rel mah ke me nin tazminat ka ra rý ný boz du. n8 de

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Siz den kim ca hil lik e dip bir kö tü lük iþ ler de son ra o gü na hýn ar dýn dan tev be e de rek ýs lah o lur sa, mu hak kak ki Al lah çok ba ðýþ la yý cý, çok mer ha met e di ci dir. H AD Ý S Bi ri ni y ku dan yan dý ðýn da þu du â yý yap sýn: Ru hu mu ba na ge ri dön dü ren, vü cu du ma â f i yet ve Ken di si ni zik ret me fýr sa tý ve ren Al lah a hamd ol sun. En âm Sûresi: 54 / Âyet-i Kerime Meâli Câmiü s-saðîr, No: 255/ Hadis-i Þerif Meâli Ha ya tý kim ver miþ se, rý zýk la de vam et ti ren de o dur E vet, en par lak bir mu ci ze-i san at-ý Sa me dâ ni ye ve bir hâ ri ka-i hik met-i Rab bâ ni ye o lan ha ya tý kim ver miþ, yap mýþ i se; rý zýk la o ha ya tý bes le yen ve i dâ me e den de o dur. On dan baþ ka ol maz! a maz kýl mak ve bü yük gü nah la rý iþ le me - Nmek ne de re ce ha ki ki bir va zi fe-i in sa ni ye ve ne ka dar fýt rî, mü nâ sip bir ne ti ce-i hil kat-i be þe ri ye ol du ðu nu gör mek is ter sen, þu tem si lî hi kâ ye ci ðe bak, din le: Se fer ber lik te, bir ta bur da, bi ri mu al lem va zi fe per ver, di ðe ri a ce mi ne fis per ver i ki as ker be ra ber bu lu nu yor du. Va zi fe per ver ne fer tâ li me ve ci hâ da dik kat e der, er zak ve tâ yi nâ tý ný hiç dü þün mez di. Çün kü an la mýþ ki, o nu bes le mek ve ci ha zâ tý ný ver mek, has ta ol sa te dâ vi et mek, hat tâ in del hâ ce lok ma yý að zý na koy ma ya ka dar dev le tin va zi fe si dir. Ve o nun a sýl va zi fe si tâ lim ve ci had dýr. Fa kat, bâ zý er zak ve ci ha zât iþ le rin de iþ ler: Ka zan kay na týr, ka ra va na yý yý kar, ge ti rir. O na so rul sa, Ne ya pý yor sun? Dev le tin an gar ya sý ný çe ki yo rum, der. De mi yor, Na fa kam i çin ça lý þý yo rum. Di ðer þi kem per ver ve a ce mi ne fer i se, tâ li me ve har be dik kat et mez di. O dev let i þi dir. Ba na ne! der di. Dâ im na fa ka sý ný dü þü nüp, o nun pe þin de do la þýr, ta bu ru terk e der, çar þý ya gi der, a lýþ ve riþ e der di. Bir gün, mu al lem ar ka da þý o na de di: Bi râ der, a sýl va zi fen tâ lim ve mu ha re be dir. Sen o nun i çin bu ra ya ge ti ril miþ sin. Pa di þa ha i ti mat et. O se ni aç bý rak maz. O, o nun va zi fe si dir. Hem sen â ciz ve fa kir sin, her yer de ken di ni bes let ti re mez sin. Hem mü câ he de ve se fer ber lik za ma ný dýr. Hem sa na, â si dir der, ce za ve rir ler. E vet, i ki va zi fe pe þi miz de gö rü nü yor: Bi ri pa di þa hýn va zi fe si dir, bâ zan biz o nun an gar ya sý ný çe ke riz ki, bi zi bes le mek tir; di ðe ri bi zim va zi fe miz dir, pa di þah bi ze tes hî lât i le yar dým e der ki, tâ lim ve harp tir. A ca ba o ser se ri ne fer, o mü câ hid mu al le me ku lak ver mez se, ne ka dar teh li ke de ka lýr, an lar sýn! Ýþ te, ey ten bel nef sim! O dal ga lý mey dan-ý harb, bu dað da ða lý dün ya ha ya tý dýr. O ta bur la ra tak sim e di len or du i se ce mi yet-i be þe ri ye dir. Ve o ta bur i se þu as rýn ce ma at-i Ýs lâ mi ye si dir. O i ki ne fer i se, bi ri fe râ iz-i di ni ye si ni bi len ve iþ le yen ve ke bâ i ri terk ve gü nah la rý iþ le me mek i çin ne fis ve þey tan la mü câ he de e den müt ta kî Müs lü man dýr. Di ðe ri, Rez zâk-ý Ha ki ki yi it ti ham et mek de re ce sin de derd-i ma î þe te da lýp, fe râ i zi terk ve ma î þet yo lun da rast ge len gü nah la rý iþ le yen fâ sýk-ý ha sîr dir. Ve o tâ lim ve tâ li mât i se (baþ ta na maz) i bâ det tir. Ve o harb i se; ne fis ve he vâ, cin ve ins þey tan la rý na kar þý mü câ he de e dip gü nah lar dan ve ah lâk-ý re zî le den, kalb ve ru hu nu, he lâ ket-i e be di ye den kur tar mak týr. Ve o i ki va zi fe i se; bi ri si ha ya tý ve rip bes le mek tir, di ðe ri ha ya tý ve re ne ve bes le ye ne pe res tiþ e dip yal var mak týr, O na te vek kül e dip em ni yet et mek tir. E vet, en par lak bir mu ci ze-i san at-ý Sa me dâ ni ye ve bir hâ ri ka-i hik met-i Rab bâ ni ye o lan ha ya tý kim ver miþ, yap mýþ i se; rý zýk la o ha ya tý bes le yen ve i dâ me e den de o dur. On dan baþ ka ol maz! De lil mi is ter sin? En za yýf, en ap tal hay van en i yi bes le nir mey ve kurt la rý ve ba lýk lar gi bi. En â ciz, en nâ zik mah lûk, en i yi rýz ký o yer ço cuk lar ve yav ru lar gi bi. E vet, vâ sý ta-i rýzk-ý he lâl, ik ti dar ve ih ti yar i le ol ma dý ðý ný, bel ki acz ve za af i le ol du ðu nu an la mak i çin ba lýk lar i le til ki le ri, yav ru lar i le ca na var la rý, a ðaç lar i le hay van la rý mu vâ ze ne et mek kâ fi dir. De mek, derd-i ma î þet i çin na ma zý ný terk e den, o ne fe re ben zer ki, tâ li mi ve si pe ri ni bý ra kýp çar þý da di len ci lik e der. Fa kat na ma zý ný kýl dýk tan son ra, Ce nâb-ý Rez zâk-ý Ke rî min mat ba ha-i rah me tin den tâ yi nâ tý ný a ra mak; baþ ka la ra bâr ol ma mak i çin biz zat git mek gü zel dir, mert lik tir. O da hi bir i bâ det tir. Hem, in san i bâ det i çin halk o lun du ðu nu, fýt ra tý ve ci ha zât-ý mâ ne vi ye si gös te ri yor. Zî râ, ha yat-ý dün ye vi ye si ne lâ zým o lan a mel ve ik ti dar ci he tin de en ed nâ bir ser çe ku þu na ye tiþ mez. Fa kat, ha yat-ý mâ ne vi ye ve uh re vi ye si ne lâ zým o lan i lim ve if ti kâr i le ta zar rû ve i bâ det ci he tin de hay va nâ týn sul ta ný ve ku man da ný hük mün de dir. De mek ey nef sim! E ðer ha yat-ý dün ye vi ye yi gâ ye-i mak sad yap san ve o na dâ im ça lýþ san, en ed nâ bir ser çe ku þu nun bir ne fe ri hük mün de o lur sun. E ðer ha yat-ý uh re vi ye yi gâ ye-i mak sad yap san ve þu ha ya tý da hi o na ve sî le ve mez ra a et sen ve o na gö re ça lýþ san, o va kit hay va nâ týn bü yük bir ku man da ný hük mün de ve þu dün ya da Ce nâb-ý Hak kýn naz lý ve ni yaz dar bir ab di, mü ker rem ve muh te rem bir mi sa fi ri o lur sun. Ýþ te sa na i ki yol. Ýs te di ði ni in ti hab e de bi lir sin. Hi dâ yet ve tev fî ký Er ha mü r-râ hi mîn den is te. Söz ler, 5. Söz Be di üz za man ýn kal dý ðý Ur fa Ý pek Pa las O te li nin Na zif Yýl gýn kim dir? Na zif Yýl gýn, Or du i li Ay bas tý (ye ni il çe Ka ba taþ) il çe si ne bað lý A lan kent ka sa ba sý nýn Çu kur cak Ma hal le sin de i ka met et mek te dir a ra sýn da as ker li ði ni Ur fa da jan dar ma o la rak ya par. Ur fa Ý pek Pa las o te lin de Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin kal dý ðý o da nýn ka pý sýn da nö bet tu tan i ki as ker den bi ri si dir. Ken di si ni A lan kent ka sa ba sý na bað lý Güz le Yay la sý nda zi ya ret e dip so ru lar sor duk. Üs tad Haz ret le riy le il gi li pek faz la bir þey ha týr la mý yor; a ma biz yi ne de ta ri he ka yýt düþ mek mânâ sýn da bu rö por ta jý ka le me al ma yý ö nem li bul duk. Bel ki de Be di üz za man Sa id Nur si Haz ret le ri ni dün ya gö züy le gö re bi len en son þa hit ler den bi ri o lan Na zif Yýl gýn la yap tý ðý mýz rö por taj la baþ ba þa bý ra ký yo ruz siz le ri. Kaç yý lýn da doð du nuz? Se ne 1938 do ðum lu yum ben, he sa bý yap. Se ne 1957 de as ke re git tim. Van Er ciþ te a ce mi bir li ðim den son ra Ur fa ya düþ tüm. Ur fa da 25 ay kal dým, mer kez de. Bir ak þam de di ler ki Ý ki er, ku þa nýn. Ne re ye gi de ce ði mi zi bi le mi yo ruz. Ý ki er ku þan dýk. Jan dar ma mý ydýnýz? Jan dar ma ydým. ka pý sýn da nö bet tu tan as ker Na zif Yýl gýn: O da dan çý kan lar Mü ba re ðin yü zün den nur dam lý yor der ler di Na hit YA ÞAR Ur fa, us ta bir li ði miydi? Ur fa us ta bir li ði ca ným. (Ha ný mýn dan ce ke ti nin ce bin de ki cüz da ný is ti yor.) Son ra e fen di, ku þan dýk, var dýk o ra ya. De di ler, Sa id Nur si is min de bir â lim gel miþ. Bu nun mu ha fýz lý ðý ný ya pa cak sý nýz. Mil let bas kýn (yo ðun bir þe kil de) ge li yor. Ney se, var dýk ka pý nýn ö nü ne Mü ba rek a dam ca ðýz bað da þý ný kur muþ, tes bih e lin de Siz gör dü nüz mü biz zat? Gör düm. Ka pý nýn ö nün de yiz, gö rü yo rum. Biz o nun ka pý sý nýn ö nün de nö bet çi yiz. Ý çe ri mil le ti sok mu yo ruz. Ý pek Pa las O te li. O te li ha - týr lý yor su nuz de ðil mi? E vet. Ha týr lý yo rum. 27 nu ma ra? Nu ma ra sý ný bil mi yo rum. (Sað dan sol dan duy duk la rý ný an la tý yor.) Ö zel tak si siy le An tep e gel miþ. Ke fe ni ni, ið ne si ni, ip li ði ni, sa bu nu nu, sün ge ri ni, hep si ni al mýþ, ge li yor o ra ya. Siz böy le duy du nuz ya ni. Öy le du yu yo ruz. O ra ya ge li yor. Bu bil gi le ri kim den duy du - nuz? O nu ko nuþ tu ran a dam lar dan duy duk, o nu ko nuþ tu ran lar dan. (Ur fa da as ker ken çek tir di ði fo toð raf la rý gös te ri yor.) Biz or da ko nu þan a dam lar dan i za hat al dýk. Biz halk la meþ gul o lu yo ruz ka pý nýn ö nün de. 23 Mart 1960'ta Þanlýrufa'da kaldýðý Ýpek Palas Otelinde vefat eden Bediüzzaman Said Nursî, talebelerinin ve sevenlerinin omuzlarýnda kabristana götürülürken... Halk, zi ya re ti ne mi ge li yor? Zi ya re ti ne ge li yor. O nu gör mek is ti yor lar. Ka la ba lýk mý? Ka la ba lýk ge li yor. Biz i ki ki þi, i ki ki þi zi ya re ti ni yap tý rý yo ruz, a lý yo ruz dý þa rý. Ý ki ki þi gö rü þü yor, o nu dý þa rý a lý yo ruz, tek rar i ki ki þi yi i çe ri so ku yo ruz, on lar zi ya ret e di yor lar. Ben ya lan dün ya dan ger çek dün ya ya gi di yo rum, hak ký ný zý he lâl e din! de miþ. On dan ön ce Ha lil Ýb ra him Pey gam be ri mi zin (as) tür be si nin ya nýn da þah sý na bi ri i ki me zar yap týr mýþ. De miþ ler, sor muþ lar: Be ye fen di, bu nun bi ri ni ken di ne yap tý rý yor sun; a ma di ðe ri ni ki me yap tý rý yor sun? A dam da O nu ken di sa hi bi ge lir, bu lur de miþ. Sa id Nur sî de o ya pý lan kab re ko nu lu yor. Son ra bu me za rýn ye rin den kay bol du ðu nu fa lan duy dum, bil mi yo rum ih ti lâ lin den son ra as - ke ri u çak la ka çý rý yor lar. Me - za rýn dan a lýp ka çý rý yor lar. A ca ba ne reye gö tür dü ler? Na zif Yýl gýn Ne re ye gö tür dük le ri bel li de ðil. O nu Ýh san Ho cam dan duy dum ben. Bel li de ðil. Bir kaç ta ne ha - yat ta o lan ta le be si var, on lar bi li yor. On lar da kim se ye söy le mi yor. Çün kü va si ye ti var. Me za rý mý kim se bil me - sin di yor. A ma ne re gö tür dü ler bel li de ðil. E vet, e vet Ýþ te o kab ri, Ýb ra him Pey gam be ri mi zin (as) tür be si nin ya nýn da i ki ta ne ka bir, yan ya na böy le! Ka bir le ri gör düm ben, bi li yo rum ya ni. Ka bir le ri gör düm. Yal nýz o kab re eþ yap tý ra na, Bi ri se nin a ma bi ri ni ki me? de ni li yor. O ken di ge lir, bu lur di yor. Ýþ te o za tý o ra ya koy muþ lar. De mek ki o ra dan o nu ka çýr mýþ lar! A cep art ni yet le mi gö tür dü ler, yok sa?.. Art ni yet le! Öy le de mi ya a?! O za man dev le tin, as ke ri ye - nin Sa id Nur sî ye kar þý tu tu mu na sýl dý? Siz as ker di niz, jan dar - may dý nýz? Me se la Ur fa dan çý - kar mak is te miþ ler o nu bir a ra, halk i zin ver me miþ. De mok rat Par ti il baþ ka ný i zin ver me miþ. Bun la rý duy dun mu? De mok rat dev riy di za ten o za man lar. E e e, ne di ye yim? Ben, þöy le bir þey di ye yim sa na ki o nu o ra dan a la cak la rý ný, al ma ya cak la rý ný ha týr la ya mý yo rum. O kö tü va zi yet te, o has - ta ha lin de dev let o nun o ra dan git me si ni is ti - yor. Ur fa yý terk et - me si ni is te miþ ler. Du ru mu nu siz bi li - yor su nuz. Çok has - ta, ya tý yor, gi de - me ye cek du rum da. Fa kat dev let di yor ki Ur fa dan gi - de cek! Ýþ te o a ra da bi zi o ra ya nö bet çi o la rak dik ti ler. Si ze öy le bir bil gi gel me di ya ni. Bi ze öy le bir bil gi gel me di. Bu nun i le ri si ni bi le mi yo rum. Yal nýz or da i ki sa at lik nö be ti ni tut tuk. Nö bet tut tu nuz, zi ya ret çi - le ri i çe ri al dý nýz. E vet, i çe ri al dýk. Pe ki, ta le be le riy le fa lan gö - rüþ me niz ol du mu? Ha yýr, ol ma dý. Hiç ol ma dý mý? Ol ma dý, ol ma dý. Ken di si ni gö re bil di niz mi? Ken di ni ka pý dan gör düm ben. Ka pý nýn ö nün dey dik za ten. O da sý nýn ka pý sý nýn ö nün de mi, o te lin ka pý sý nýn ö nün de mi? O da sý nýn ka pý sý nýn ö nün de ca ným, o te lin ka pý sý nýn ö nün de de ðil, o da sý nýn ka pý sý nýn ö nün de. O da sý nýn ka pý sý nýn ö nün de i çe ri þey ya pý yo ruz. Pe ki, gün de kaç ki þi ge li - yor du zi ya re ti ne? Siz i ki sa - at lik nö bet tut tu nuz za ten. Biz i ki sa at lik nö bet tut tuk. Ge ce o da, ge ce. Na sýl dý ya ni? Ka la ba lýk na sýl - dý, iz di ham na sýl dý, il gi na sýl dý? Ýl gi ol ma sa o ka dar ka la ba lýk gel mez di ya ni. Ba ya ðý ka la ba lýk o lu yor du. Bi zim i ki sa at te gör dü ðü müz öy ley di. Ý ki sa at ten son ra da ha ge len ol muþ tur. Pe ki, ni ye jan dar ma dik ti - ler ka pý sý na? Bi le mi yo ruz. Be nim tah mi nim zi ya ret çi le rin hep si bir den i çe ri dol ma sýn, o da ra hat sýz ol ma sýn he sa bý na Bu ra da sý ra sýy la az az gö rü þe bi lir si niz an la mýn da. Bi ze böy le ta rif e dil di de mek ki. Ta biî siz e mir ku lu su nuz. Git bek le! de di ler E mir ku lu yuz. Git bek le! de di ler. Biz or da i ki i ki zi ya re ti ni yap tý rý yo ruz. Baþ ka bir þe yi ni bi le mi yo ruz ya ni. Baþ ka ne ler duy du nuz Sa id Nur sî yle il gi li? Hiç ku la ðý ný - za ge len bir þey ol du mu, þöy le dir, böy le dir di ye? Hal - kýn ko nuþ ma la rý ný fa lan du - ya ma dý nýz mý? Ha yýr, halk la bir il gi miz ol mu yor ki, as ke riz ya. Gi rip çý kan lar dan fa lan?.. Mü ba re ðin yü zün den nur dam lý yor der ler di çý kan lar. Ger çek ten de si ma sýn da bir nur â le mi var dý mü ba re ðin, bir nur â le mi var dý. Ben ken di siy le ko nu þa ma dým; yal nýz o da sý nýn ka pý sý nýn ö nün den gör dü ðüm böy le. Kaç se ne as ker lik yap týn? Ý ki bu çuk se ne. Ý ki bu çuk se ne? Ya a, o tuz ay. Jan dar ma o tuz ay dý. Top çu lar, pi ya de ler yir mi dört ay dý. Ar tý, bir de jan dar ma al tý ay ev vel gi di yor du. Jan dar ma o ku lun dan da ðý tým o lup us ta bir li ði ne düþ tü ðü müz za man pi ya de kýs mý ný a lý yor lar dý. Böy ley di. Pe ki, var mý baþ ka? Baþ ka, ca ný nýn sað lý ðý. Bu ka dar bi li yo rum ho cam. Al lah ra zý ol sun. Al lah he pi miz den ra zý ol sun.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 15 Recep 1433 Ru mî: 23 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Baþbakan, eðitimcileri üzdü EÐÝTÝMCÝLER BÝRLÝÐÝ SENDÝKASI BAÞKANLAR KURULU TOPLANTISI SONUÇ BÝLDÝRGESÝNDE, BAÞBAKAN ERDOÐAN'IN ÖÐRETMENLERE YÖNELÝK SÖZLERÝNÝN DERÝN BÝR ÜZÜNTÜYLE KARÞILANDIÐI VURGULANDI. FATÝH KARAGÖZ ANKARA EÐÝTÝMCÝLER Bir li ði Sen di ka sý (E ði tim-bir-sen), E ði tim ku rum la rý dâ hil ka mu da þe kil sel yak la þým lar dan, tek tip çi uy gu la ma lar dan vaz ge çil me li dir. Ö nü müz de ki yý la ye tiþ ti ri le cek þe kil de baþ ta ba þör tü sü nün ö nün de ki en gel ler ol mak ü ze re kra vat tak ma, ta kým el bi se ve ü ni for ma gi bi zo run lu luk la ra son ve ren ya sal dü zen le me ler ya pýl ma lý dýr de di. E ði tim ci ler Bir li ði Sen di ka sý, geç ti ði miz haf ta - Sý na va a lýn ma yan ba þör tü lü ye des tek MÝLLÝ Türk Ta le be Bir li ði An tal ya Teþ ki lat ü ye le ri, Ak de niz Ü ni ver si te si nde ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le sý na va a lýn ma dý ðý id di a e di len öð ren ci ye des tek ver mek a ma cýy la ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Ü ni ver si te nin gi riþ ka pý sýn da top la nan bir grup teþ ki lat ü ye si, Ka mu Yö ne ti mi Bö lü mü bi rin ci sý nýf öð ren ci si Þey ma A de de nin ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le sý na va a lýn ma ma sý na tep ki gös ter di. Mil li Türk Ta le be Bir li ði An tal ya Teþ ki lat Baþ ka ný Ýs ra fil Ha tip, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ka mu Yö ne ti mi Bö lü mü bi rin ci sý nýf öð ren ci si so nu An ka ra da ya pý lan 22. Baþ kan lar Ku ru lu Top lan tý sý so nuç bil di ri si ya yýn la dý. Top lu söz leþ me sü re ci i le e ði tim-öð re tim yý lýn da ha ya ta ge çi ri le cek o lan 12 yýl lýk ke sin ti li zo run lu e ði tim sis te mi ne yö ne lik e ðer len dir me ler de bu lu nu lan Baþ kan lar Ku ru lu so nuç bil dir ge sin de Hz A li nin Ba na bir harf öð re te nin kýrk yýl kö le si o lu rum di ye rek ö ne mi ni vur gu la dý ðý öð ret men lik mes le ðiy le il gi li top lu söz leþ me sü re cin de Sa yýn Baþ ba kan ýn sarf et ti ði söz ler, öð ret men le ri de rin den üz müþ tür. Top lu söz leþ me sü re ci ni göl ge de bý ra kan bu yak la þým kar þý sýn da e ði tim ca mi a sý zam ve ek ö de me nin ö te sin de ön ce lik le Sa yýn Baþ ba kan dan a çýk - Þey ma A de de nin ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le Top lum Bi lim der si nin son sý na vý na a lýn ma dý ðý i çin mað dur e dil di ði ni sa vun du. Ha tip, o la yýn ta kip çi si ol duk la rý ný gös ter mek a ma cýy la top lan dýk la rý ný i fa de e de rek, Ü ni ver si te yö ne ti mi o lay la il gi li ge rek li iþ lem le ri baþ lat tý. Bu iþ lem le rin sað lýk lý iþ le ye bil me si i çin bu ra da yýz. O la yýn ba þýn dan be ri ta kip çi si yiz ve ta kip et me ye de de vam e de ce ðiz. Ý da ri iþ lem le rin so nu cu na gö re tep ki mi zi or ta ya ko ya ca ðýz de di. A çýk la ma nýn ar dýn dan top lu luk, o lay sýz þe kil de da ðýl dý. An tal ya/a a Adanalýlar rekor kýrmak için kan baðýþlayacak GÜVENLÝ ve dü zen li kan ba ðý þý ko nu sun da kam pan ya lar dü zen le yen Türk Ký zý la yý A da na Þu be si cu ma gü nü ya pa ca ðý kam pan yay la 2000 ü ni te nin ü ze rin de kan top la ya rak bir re ko ra im za at mak is ti yor. Ký zý lay, A da na da ka mu ve ku rum la rýn des te ðiy le, kan ba ðý þýn da re kor de ne me si ya pa cak. Kam pan ya ya ka týl mak is te yen ler cu ma gü nü, Ýs tas yon Mey da ný, Çak mak Cad de si, Yü re ðir Be le di ye bi na sý ö nü ve Tur gut Ö zal Bul va rý nda ku ru la cak kan mer kez le rin de sa at le ri a ra - sýn da kan ve re bi le cek. Ký zý lay Þu be Baþ ka ný Ra ma zan Say gý lý, sa de ce Tür ki ye de ðil, dün ya kan ba ðý þý re ko ru nu da kýr ma yý de ne ye cek le ri ni ak tar dý. Say gý lý, Þeh rin mer ke zin de ku ru la cak dev sah ne nin et ra fýn da ba ðýþ çý la rý bir a ra ya ge ti re ce ðiz. Ben zer et kin lik ler il çe ler de de ger çek leþ ti ri le cek de di. Say gý lý, il mer ke zin de o luþ tu ru la cak kan mer ke zi i le 15 il çe de ku ru la cak kan ba ðý þý nok ta la rý sa ye sin de bin ler ce in sa nýn kan ba ðý þý yap ma sý ný sað la ya cak la rý ný di le ge tir di. A da na/ci han 150 yýllýk kurumuþ aðaca saksýlý makyaj ÝZMÝR ÝN Bor no va il çe sin de ki Bü yük park ta, ku ru du ðu i çin teh li ke o luþ tu ran 150 yýl lýk fýs týk ça mý a ða cý, sað lam o lan kök kýs mý ný mu ha fa za e di le rek çi çek li sak sý lar yer leþ ti rip yep ye ni bir gö rü nü me ka vuþ tu rul du. Bor no va Be le di ye si Park lar ve Bah çe ler Mü dür lü ðü e kip le ri, il çe de ço ðun lu ðu a nýt ni te li ði ta þý yan a ðaç la rý be lir li dö nem ler de kon trol e de rek ba kým ya pý yor. Bu kap sam da Bü yük park ta ki 500 e ya kýn a ðaç da dü zen li a ra lýk lar la kon trol e di li yor. Ta ma mý ta bii sit kap sa mýn da o lan, 80 e ya ký ný da 100 ya þý ný geç miþ a ðaç la rýn bu lun du ðu Bü yük park a da ö zel ö nem ve ri li yor. Bu ra da ki en yaþ lý a ðaç lar dan bi ri o lan 150 yýl lýk fýs týk ça mý (pi nus pi ne a) öm rü nü ta mam la yýn ca e kip ler ha re ke te geç ti. Dal la rý ku ru yan a ðaç, göv de si nin sað lam ol ma sý se be biy le ta ma men ke sil me di. Sit Ku ru lu ndan i zin a lýn dýk tan son ra ku ru yan dal lar ke sil di ve 23 met re lik göv de si, can lý çi çek ler bu lu nan sak sý lar la süs len di. Ýz mir/ci han la ma bek le mek te dir de nil di. Top lu söz leþ me sü re ci mað du ri yet le ri gi der me di ði ne dik kat çe ki len bil di ri de, Mil li E ði tim Ba ka ný nýn üs lup ve tav rý e ði tim ca mi a sý nýn mo ral ve mo ti vas yo nu nu boz mak ta dýr. O to ri ter, bas ký cý ve teh dit kâr tav rý, ve sa ye tin de þif re e dil me si yö nün de ki bü tün ça lýþ ma la rý ma a le sef göl ge de bý rak mýþ týr. O kul la rý fab ri ka gi bi gö rüp iþ let me ci man tý ðýy la yö net me ye kalk mak bu ül ke nin ge le ce ði ni in þa et mek i çin a lýn te ri dö ken e ði tim ça lý þan la rý ný an la ma mak týr. Mil li E ði tim Ba ka ný bun dan son ra fe da kâr e ði tim ca mi a sý nýn tep ki si ni çe ken ta výr ve söy lem ler den u zak dur ma lý dýr. Ý BA DET YER LE RÝ TAH SÝS E DÝL ME LÝ BÝLDÝRÝDE þu gö rüþ le re ve ril di: Baþ ta e ði tim ku - rum la rý ol mak ü ze re tüm ka mu ku rum ve ku ru luþ - la rýn da ça lý þan la rýn ve öð ren ci le rin i ba det ih ti ya cý ný kar þý la ya cak yer tah si si ya pýl ma lý dýr. De mok ra tik e - ði tim hak ký nýn ö nün de ki en gel ler kal dý rýl ma lý ve in - san la rýn ter cih le ri ne i po tek ko yan e ði tim de ki kar - ma mec bu ri ye ti ne son ve ril me li dir. Öð ret men ka ri - yer ba sa mak la rýn da yük sel me ye i liþ kin ge rek li ya - sal de ði þik lik ler bir an ön ce ya pýl ma lý ve sü reç ye ni - den baþ la týl ma lý dýr e ði tim-öð re tim yý lýn - da üc ret li öð ret men uy gu la ma sý na son ve re cek ve o kul lar da ki öð ret men a çý ðý nýn ta ma mý ný ka pa ta cak þe kil de kad ro lu öð ret men a ta ma sý ya pýl ma lý dýr. ir ti ni as ya.com.tr U lu de re den kür ta ja Tür ki ye ABD ga ze te si WSJ ýn ha be riy le tek rar a lev le nen U lu de re tar týþ ma sýn dan, Her kür taj bir U lu de re dir di yen Baþ ba ka nýn yo ðun gayretiyle kür taj ve be ra be rin de se zar yen gün de mi ne ge çiþ yap tý gi bi. A ma yi ne Er do ðan ýn U lu de re i çin i fa de et ti ði Ne ka dar ko nu þur sak o ka dar gün dem de ka lýr ki, bu da ya ra lý o lan la rý üz me ye de vam e der ge rek çe siy le ko nu yu ka pat ma ça ba sý na rað men, biz zat ken di söy lem le ri, ter si ni ne ti ce ve ri yor. Ö zel lik le Ha ta de dik ya, da ha kaç ke re di ye ce ðiz? ve Ka çak çý lar ni ye ma yý na bas mý yor? gi bi i fa de le ri, ya ra yý ka nat ma ya de vam e di yor. Yet ki ver mi þiz, TSK da kul lan mýþ, TSK mý za gü ven mi yor sak, po li si mi ze gü ven mi yor sak, te rör le mü ca de le yi kim le ya pa ca ðýz? söz le ri gi bi. Bu be yan lar, U lu de re fa ci a sý nýn in sa nî bo yu tu nu ar kap la na i te rek as ke ri sa vun ma çiz gi si ne ka yan bir yak la þý mýn i fa de si o la rak al gý lan dý. Ve AKP ik ti da rý ný sað lam laþ týr dýk ça sta tü ko nun par ça sý ha li ne gel di yo ru mu nu te yid et ti. Er do ðan ýn bi lâ ha re Ne mil lî i ra de ye göl ge dü þür mek is te yen le re i zin ve ri riz, ne de dev le ti þa ma roð la ný na çe vir mek is te yen le re ça nak tu ta rýz sö zün de i fa de si ni bu lan den ge kur ma gay re ti i se, bu al gý la ma yý de ðiþ tir mi þe ben ze mi yor. Son Di yar ba kýr çý kart ma sýn da U lu de re den tek ke li mey le da hi söz et me me si de, o lu þan res mi ta mam la yan ye ni bir i þa ret o la rak gö rü lü yor. Bu sü reç te, gün de mi kür ta ja kay dýr mak i çin U lu de re nin kul la nýl ma sý i se sa kil ve zor la ma lý bir at rak si yon o la rak de ðer len di ril di. El bet te ki kür taj da ö nem li bir top lum ve sað lýk prob le mi, a ma gün de me ge ti ri liþ tar zý böy le mi ol ma lýy dý? Bir de fa has sa si yet le ri o lan kri tik bir ko nu bu. Hem de U lu de re ü ze rin den çok ya ký þýk sýz bir ben zet me ya pý la rak ve si ya set çi üs lû bu i le bo dos la ma or ta ya a týl ma sý, tep ki le ri pro vo ke et ti. Fa na tik fe mi nist le rin ba þý ný çek ti ði pro tes to ey lem le rin de hoþ ol ma yan gö rün tü ler ya þan dý. E vet, kür taj dü zen le me si de di ðer bir çok þey gi bi 12 Ey lül ün ma ri fet le rin den bi ri. A ma bu nu dü zelt me nin yön te mi çok da ha fark lý o la bi lir di. Söz ge li þi, ko nu Baþ ba ka nýn söy lem le riy le de ðil de, me se lâ i þin e hil ve er ba bý o lan uz man la rýn ka tý lý mýy la top la na cak bir Sað lýk Þû râ sýn da ki mü za ke re ve ka rar lar la gün de me ge ti ril miþ ol say dý, çok da ha sað lýk lý ve i sa bet li ol maz mýy dý? E vet, her kes gi bi ce ni nin de ha yat hak ký kut sal ve ko run ma lý. Bu hak, ko nu ya Be den be nim de ðil mi? Ýs te di ði mi ya pa rým so rum suz lu ðu i le yak la þan fe mi nist þir ret li ðe kur ban e dil me me li. An cak o þir ret li ði pro vo ke e de rek i þin ö zü ne za rar ve re cek i tiþ-ka kýþ la ra da yol a çýl ma ma lý. Ko nu bü tün bo yut la rýy la, sü kû net ve ol gun luk la tar tý þýl ma lý; is tis naî za ru ret hal le ri ni de dik ka te a lan bir yak la þým la so nu ca u laþ tý rýl ma lý. Ay ný þey se zar yen i çin de söz ko nu su. Bu nok ta da Dr. Meh met Öz ün ba ba sý Prof. Mus ta fa Öz ün ABD de se zar yen o ra ný yüz de ABD bu nu a þa ðý çek me ye ça lý þý yor. Tür ki ye de ki o ran i se yüz de Çok yük sek (Ya vuz Do nat, Sa bah, ) söz le ri dik kat çe ki ci. Se zar yen de, kür taj da böy le tar tý þýl ma lý. Bil gi te me lin de, di ðer ül ke ler de ki du rum la mu ka ye se e di le rek, sa kin, so ðuk kan lý ve ya pý cý kat ký lar la. Ak si hal de, me se lâ kür taj ko nu su he le U lu de re nin tek rar u nut tu rul mak is ten di ði in ti baý do ðu ra cak bir üs lûp la or ta ya a tý lýr sa sý kýn tý o lur. Ö te yan dan U lu de re nin de, te rö rün de, kür taj ve se zar ye nin de or tak yö nü, hep si nin bi rer so nuç ol ma sý. A sýl o lan, bu nu gö rüp ay rý ay rý her bi ri nin se bep le ri ne e ðil mek ve doð ru teþ his ler ko ya rak i za le e dil me le ri ne ça lýþ mak ol ma lý. Ger çek þu ki, bun la rýn ve kar þý kar þý ya ol du ðu muz di ðer bir çok top lum sal so ru nun te me lin de, i nanç ve ah lâk alt ya pý mýz da ki e roz yon ya tý yor. Bu e roz yo nu dur du rup o te me li ye ni den in þa ve tah kim et me ye yö ne lik ma ne vî ve sos yal ted bir le re ön ce lik ve ril me di ði sü re ce, bir ký sýr dön gü i çin de hap sol mak tan kur tu la ma yýz. Sa de ce ka nun çý ka ra rak so run lar çö zül mez. Ve i nanç alt ya pý sý ka nun lar la ku ru la maz.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Zulüm ile abad olmak Es ki den ta nýþ tý ðý mý z Diþ Ta bi bi Su at Bey, zi ya re ti - mi ze gel miþ ti. Hu zu re vin de söz hep mal, mülk, ev lât, ser vet ten a çý lýr. Yýl lar ön ce ça lýþ tý ðý has ta ne - nin var lýk lý bir baþ he ki mi nin ö lü mü ve ce na ze nin kal dý - rýl ma sýn da ya þa dý ðý sý kýn tý lý an la rý an lat ma ya baþ la dý. Ö len baþ he ki mi ben de çok i yi bil di ðim i çin an lat týk la - rý ný dik kat le din le me ye baþ la dým. Baþ he kim le i le il gi li Su at Be yin an lat týk la rý ný ben bil mi yor dum. Be nim bil - dik le ri mi de e mi nim ki o, bil mi yor dur! Baþ he kim ve fat e din ce ar ka sýn da yük lü bir mal var lý ðý bý rak mýþ. Ev ler, da i re ler, dük kân lar ve ye ni al dý ðý ve he - nüz pla ka sý ný da hi tak týr ma dý ðý ye ni mo del a ra ba sý, vb. dün ya lýk lar. Ve fat son ra sýn da ce na ze has ta ne mor gun - da bek ler ken Su at Bey, has ta ne de ki dok tor lar a dý na ce - na ze e vi ne gi di yor, baþ sað lý ðý di li yor ve ay rý ca ce na ze - nin kal dý rýl ma sý i le il gi li bil gi al mak is ti yor. An cak e ve va rýn ca, bek le me di ði du rum la kar þý la þý yor. E vin i çer - sin de ki mal, mi ras kav ga sýy la il gi li gü rül tü ve tar týþ ma - la rý gö rün ce þa þýr mýþ ve bek le di ði ce va bý al ma dan has - ta ne ye dö nüp git miþ. Ev de ki an laþ maz lýk lar, tar týþ ma - lar da ki o lum suz at mos fer den ce na ze nin kal dý rýl ma sý na sý ra gel me ye ce ði ne ka na at hâ sýl ol muþ. Has ta ne der ne ðin den ke fen a la rak, has ta ne ga sil ha ne - sin de ce na ze yi yý ka ta rak kal dýr ma ya ha zýr ha le ge tir miþ. Ma lýn da ya lan, mül kün de ya lan ol du ðu nu söy le ye rek; o ka dar ser ve tin den ken di ce na ze si ne ke fen da hi na sip ol ma dý ðý ný an lat tý. Da ha sý var. E þi ce na ze kalk týk tan üçdört gün son ra has ta ne ye ge le rek ö len e þi nin (o za man ve ri len) ma a þýn dan ka lan ver gi i a de si gi bi cü zi bir pa ra yý so rup al ma ya ge lin ce Su at Bey, bi raz da ha i çer le miþ, þa - þýr mýþ ve i çin den kýz mýþ. O gün ler de mem le ke tin her ta ra fýn da ba þör tü sü düþ - man lý ðý a lýp yü rü müþ tü. Ka nun suz lu ða, vic dan sýz lý ða sýr tý - ný da ya yan, in saf sýz lar e li ne ge çir di ði güç le, güç sü zü e zi - yor, a þa ðý lý yor, teh dit e di yor, ek me ðiy le, si ci liy le oy nu yor, kor ku sa lý yor du. Sýr tý ný dev le tin ma ka mý na da ya mýþ, on ca ser ve ti e din miþ, i ti bar lý, zen gin li ðin ü ze ri ne bir de Baþ he - kim ol duy sa güç o nun e lin de dir ar týk. Ýs te di ði ni ve zir e der, is te di ði ni ye rin di bi ne ge çi rir, re zil e der. Güç süz o lan lar da sa de ce Al lah a te vek kül e der, du a e der, ha va le e der. Ar ka da þým Ý sa E se oð lu nun sa ye sin de o baþ he ki mi ta ný - ma fýr sa tým ol muþ tu. Ý sa Be yin E þi, sö zü e di len baþ he ki - min has ta ne sin de ça lý þan, ba þý ör tü lü, genç bir dok tor du. Ý sa Bey le ay ný iþ ye rin de ça lý þý yo ruz ve sa mi mi ye ti miz ve mu hab be ti miz i yiy di. Bir cu ma gü nü Ý sa Bey, ba na ge le rek bir sý kýn tý sý ol du ðu nu, mut la ka çö züm len me si ge rek ti - ði ni söy le di. Mü sa it bir ye re o tur duk. Ba þý ör tü lü dok - tor e þi ni ve yi ne dok tor o lan ba þý ör tü lü baþ ka bir ba ya - ný baþ he kim, ba þör tü sü i le il gi li o la rak o da sý na ça ðýr - mýþ. Sert, a ris tok rat ve öf ke li bir þe kil de se si ni yük sel te - rek teh dit ler e di yor, a zar lý yor, ký zý yor. Ve son sö zü nü söy lü yor: Pa zar te si gü nü si zi bu va zi yet te ba þý ör tü lü bir þe kil de has ta ne ye gel di ði ni zi gör me ye ce ðim. Bu teh dit ü ze ri ne ba yan dok tor lar að la ya rak, ü zü le rek o da dan çý ký yor lar. Bu ta výr ü ze ri ne biz ler de ne ya pý la bi le - ce ði ni dü þün müþ sek de ça re siz li ði mi zi i ti raf et tik. Bir þey ak lý mý za gel me miþ ti: Zu lüm de vam et mez. Za li min zul - mü ne kar þý maz lu mun du a sýy la Al lah ýn ga za bý var dýr. Has ta ne baþ he ki mi, Su at Be yin bah set ti ði þa hýs, o haf ta so nu, ya ni bir gün son ra cu mar te si gü nü a ni den ve fat et miþ. Ba na Ý sa Bey, baþ he ki min Pa zar te si gü nü e þi ni ba þý ör tü lü o la rak has ta ne de gö re me ye ce ði ni es pri li bir þe - kil de söy le yin ce Dr. ha ný mýn ta yin ol du san dým. Me - ðer ki ba þör tü lü le re teh dit ler sa vu ran Baþ he kim öl müþ. Ha di se den ib ret le ve hay ret le ha be ri miz ol du. Bu o lay lar dan ha be ri ol ma yan in san lar dan mü te þek kil ka la ba lýk bir ce ma at ta ra fýn dan baþ he ki min ce na ze si, bü - yük bir ca mi den kal dý rýl dý. Ý þin baþ ka bir veç he si o lan Su at Be yin an lat týk la rý ný yýl lar son ra öð ren miþ ol dum. Bi zim bil dik le ri mi zi o hâ lâ bil mi yor. Ya þa dý ðý mýz ha yat i çe ri sin de bil di ði miz ya da bil me di ði - miz ni ce hik met li, gi zem li o lay lar ce re yan e di yor dur. Biz - ler bil me di ði miz, gör me di ði miz ve an la mak tan a ciz ol du - ðu muz iþ le re ba kýp te vek kül ve tes li mi yet le: Mev la gö re - lim ney ler, ney ler se gü zel ey ler de me li yiz. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Cilt çi lik te, ki tap yap rak la rý ný düz gün tut ma ya ya ra yan in ce ö rül müþ þe rit. - Mo ri tan ya pa ra bi ri - mi. 2. Bir yer de top lan mýþ halk. -Te rör ke li me sin de ses siz ler. - Se çim ler de ki þi nin her han gi bir a day ve ya par ti ye a it yap - tý ðý ter cih. 3. Os man lý Türk çe sin de no ter. 4. Sa hip siz kö pek. - Bir ba yan a dý. - Ký sa ca in san. 5. As hab-ý Kehf'in kal dý ðý mað ra ya kýn la rýn da ki köy. - Þaþ ma, kor ku, piþ man lýk, be ðen me me, öf ke, a cý ma bil di rir ün lem. 6. Bir er kek a dý. - Ci het, yön. 7. Ýs tan bul da bir semt. 8. Mah þer ye ri. - Yol gü zer gâ hýn da yo kuþ. 9. Bir ses len me ni da sý. - Yü ce, yük sek. - Bir bi nek hay va ný. 10. Yav ru sa hi bi di þi. - O ku ma yaz ma ça lýþ ma la rýn da kul la ný lan bi rin ci ses gru bu. - Bir tv. ka na lý nýn ký sa sý. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Öð ren ci, ta la be. - Yap rak la rýn düz ve par lak bö lü mü. 2. Çe vir me, ku þat - ma. - Tü tün diz me ye, ku rut ma ya, iþ le me ye ya rý yan üs tü ka pa lý yer, ser gi. 3. Kur'ân-ý Ke rim'de bir su re a dý. - Bir ül ke de it hal e di le cek mal - BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A Z A R Ý Y E Y A K 2 E K E L E E R M E N Ý 3 L A R K A M E R A L 4 Ý M A A D E N A Ç E 5 K E F B E N O Y 6 O T E E M Ý N N A T 7 N T Þ T A R A K A 8 A Ý A R M A Ý N 9 A N A K A R A K A D I 1 0 K A D E R Ý Y E N E M Miniklerin meh te ran, se ma, folk lor, tem si li Kâ be et ra fýn da ta vaf gi bi gös te ri le ri izleyenler tarafýndan büyük alkýþ aldý. Mi nik yü rek ler den bü yük gös te ri ler BAH ÇE LÝ EV LER NE CÝP FA ZIL KI SA KÜ REK KÜL TÜR MER KE ZÝ NDE GER ÇEK LEÞ TÝ - RÝ LEN PROG RAM DA 5 VE 6 YAÞ GRU BU ÇO CUK LAR YE TE NEK LE RÝ NÝ SER GÝ LE DÝ. ÝSMAÝL TEZER ÝSTANBUL ÞÝRÝNEVLER E ði tim ve Kül tür Der ne - ði, ön ce ki gün Bah çe li ev ler Ne cip Fa - zýl Ký sa kü rek Kül tür Mer ke zi nde 5 ve 6 yaþ gru bu ço cuk la rýn bir bi rin den fark lý ve gü zel ye te nek le ri ni ser gi le - dik le ri bir þö le ne im za at tý. Su nu cu lu ðu nu Mü nir Þa hin A ðar - yýl maz ýn yap tý ðý prog ram, e de bi yat çýya zar Ýs lâm Ya þar ýn a çýþ ko nuþ ma sýy la baþ la dý. Söz le ri ne Bu ra sý bir cen net bah çe si dir. Ço cuk la rý mý zýn, ma sum la - rýn bu lun du ðu or tam la rý böy le tav sif e de bi li riz ve et me li yiz de di ye rek baþ - la yan Ya þar, ko nuþ ma sý ný þöy le sür - dür dü: Ço cuk la rý mýz cen net ten bir ko ku ta þýr lar. On la rý bu his si yat la sýk sýk kok la yýn, ö pün. Bu an lam da a i le la rýn çe þit le ri ni, o ran la rý ný ve ya mik tar la rý ný gös te ren lis te. 4. Or ta ça - ðýn en ün lü göz he ki mi. 5. Es ki dil de kurt. - Bi lim sel ni te lik li ya zý. 6. Si ma ke li me sin de ses li ler. - Ýstirahat günleri. 7. Kur'ân da bir su re. 8. Bir dev le tin si lâh lý kuv vet le ri nin tü mü. - Baþ lý ca mal ze me si et ve ek - mek o lan bir ye mek. 9. Si yah ve be ya zýn ka rý þý mýn dan o lu þan bir renk. - O na (I I I. tek lik þa hýs za mi ri yak laþ ma hâ li) 10. Vi et nam kral lýk ha na da ný. - Ýn sa nýn ve ya çev re nin ka rak ter le ri ni, gö re nek le - ri ni in ce le yen, se rü ven le ri ni an la tan, duy gu ve tut ku la rý ný çö züm - le yen, kur ma ca ve ya ger çek o lay la ra da ya nan u zun e de bî tür. 11. Ha yýr an la mýn da kul la ný lan bir söz. - ABD pro fes yo nel bas ket bol li gi nin ký sa ya zý lý þý. - Pos ta te le fon tel graf i da re si nin ký sa sý. 12. Ýs - tan bul'da i ba de te a çýl ma yý bek le yen bir ma bet. yu va la rý mýz da bi rer cen net bah çe si - dir. Be di üz za man Haz ret le ri, a ile ha - ya tý nýn Müs lü ma nýn bu dün ya da ki hu su si bir cen ne ti ol du ðu nu söy ler. Öy ley se a ile yu va la rý mý zý bi rer Cen net bah çe si ha li ne ge tir me ye gay ret et me - li yiz. Böy le lik le i man lý, ah lâk lý ne sil ler ye ti þe cek ve bu yav ru la rý mýz da Al lah ýn iz niy le biz ler gi bi bü yü ye rek, on - lar da sað lam bir nes lin ye tiþ me si ne ve si le o la cak lar dýr. Ya þar ýn ko nuþ ma - sý nýn a ka bin de mi nik ler den bi ri Kur ân dan bir sû re o ku du. Ar dýn dan bir baþ ka mi nik yü rek Küb ra nur Tek - le, Ri sa le-i Nur dan 1. Söz ü ez be rin - den o ku ya rak, din le yen le re Ri sa le-i Nur dan gü zel bir ders sun du. Gü lü - cük ve Yýl dýz lar gru bu öð ren ci le ri nin meh te ran, se ma, folk lor, tem si li Kâ be et ra fýn da ta vaf gi bi gös te ri le riy le de - vam e den prog ram, ya zar ve ka ri ka - tü rist De mir han Ka dý oð lu nun ço - cuk la rýn her bi ri ne tak dim et ti ði çiz gi por tre le ri, Ýs lâm Ya þar ýn e lin den e - me ði ge çen le re ve ri len ki tap he di ye - le ri ve ço cuk la rýn ser ti fi ka la rý ný al ma - la rýy la son bul du. Prog ram so nun da ve li le rin ve mi nik le rin yü zü gü ler ken, bir baþ ka gü zel prog ram da bu luþ ma te men ni le ri di le ge ti ril di. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Ti yat ro o yu nu i le Sil Baþ tan de di ler ESENLER Be le di ye si Sað lýk Ýþ le ri Mü dür lü ðü ta ra - fýn dan MS Has ta lý ðý (Mul tip le Skle roz) i le il gi li o la - rak far kýn da lý ðýn ar tý rýl ma sý ve has ta lýk ta ný sý kon - muþ ki þi le re has ta lý ðýn her a þa ma sýn da ge rek týb bî, ge rek se psi ko lo jik des tek ver mek a ma cýy la Hal dun Dor men in yaz dý ðý Sil Baþ tan ad lý o yu nu E sen ler hal kýy la bu luþ tur du. Ti yat ro ön ce sin de fiz yo te ra - pist Küb ra De re li, iz le yi ci le re MS has ta lý ðý i le bil gi ver di. E sen ler Be le di ye si Kon fe rans Sa lo nu nda gös te ri mi ya pý lan ti yat ro o yu nu na; Be le di ye Baþ - kan Yar dým cý sý Ay dýn Po lat, bi rim mü dür le ri, MS has ta la rý i le çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Ka dýn la - rýn er kek le re gö re i ki kat da ha faz la et ki len di ði ve Tür ki ye ge ne lin de yak la þýk 40 bin in sa nýn muz - da rip ol du ðu MS has ta lý ðý, Hal dun Dor men ta ra - fýn dan ya zý lýp yö ne ti len, Sil Baþ tan ad lý o yun la gün de me ta þý ný yor. Gök sel Kor tay, Ay ça Var lý er, Ga zi Þe ker, Nu ri Gö ka þan, Hü se yin Gül huy ve Ne bi Bir gi gi bi i sim le rin rol al dý ðý o yun, dramko me di tar zýn da sah ne le ni yor ve has ta lý ðýn pen çe sin de ki bir o yun cu nun ha ya tý ko nu e di li - yor. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram Bir ki tap ver, ha yal le rim ger çek ol sun SOSYAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Gö nül lü le ri, Bir ki tap ver, ha yal le rim ger çek ol sun slo ga nýy la baþ la týk la rý ki tap ba ðýþ kam pan ya sýy la, il köð re tim o kul la rý na, ço cuk ýs la hev le ri ne ve ce za ev le ri ne gön de ril mek ü ze re 5 bin ki tap top la dý. Kam pan ya ne de niy le SGK bi na sýn da ger çek leþ ti ri len tö ren - de, ku rum ça lý þan la rýn dan Muh te rem Þa hin, Van ýn Er ciþ il çe sin de mey da na ge len dep rem de ya þa mý ný yi ti ren öð ret men Ah met Er dem i çin yaz dý ðý Son Ders ad lý þi i ri o ku du. SGK Baþ ka ný Fa tih A car, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, SGK Gö nül lü le ri nin, bu gü ne ka dar hep kim se siz le - rin, dep rem de ya kýn la rý ný kay be den le rin, þe hit ya kýn la rý nýn ve ga zi le rin ya nýn da ol du ðu nu be - lir te rek, bu gün de çok an lam lý bir pro je ye im za at týk la rý ný ve ku rum yö ne ti mi o la rak bun dan mem nun ol duk la rý ný di le ge tir di. An ka ra / a a Ço cuk la rý in ter net ba þýn dan kal dý rý yo ruz KÜRE il çe sin de Halk E ði tim Mer ke zi nde a çý - lan he di ye lik eþ ya ya pým kur su na ka tý lan il köð - re tim öð ren ci le ri boþ za man la rý ný ma ket ev ya - pa rak de ðer len di ri yor lar. Kü re Halk E ði tim Mer ke zi Mü dü rü O ðuz Yýl maz, gü nü müz de genç li ðin te le viz yon ve in ter net ba þýn da za ma - ný ný sür dür dü ðü nü be lir te rek, il köð re tim öð - ren ci le ri ne yö ne lik o la rak 2 ay ön ce he di ye lik eþ ya kur su nu dü zen le dik le ri ni söy le di. Öð - ren ci le rin sý fýr dan baþ la ya rak, ma ket ya pý mý ný öð ren di ði ni i fa de e den Yýl maz, A ma cý mýz hem öð ren ci le rin boþ za man la rý ný i yi de ðer - len dir me le ri ni sað la mak, hem de kü çük de ol sa a i le büt çe le ri ne kat ký sað la mak di ye ko - nuþ tu. Kas ta mo nu / a a Ye ni ay: A ra besk bir kül tü rün or ta sýn da yýz Göl Sa at le ri Þi ir Ak þa mý faaliyetine Ba ha et tin Ka ra koç, Os man Ak ku þak baþ ta ol mak ü ze re bir çok þa i rin ya ný sý ra, Ya zar lar Bir li ði Ýs tan bul Þu be si Baþ - ka ný Mu zaf fer Do ðan, Yrd. Doç. Dr. Bah ti yar Ars lan i le bir çok sa nat se ver, a ka de mis yen ka týl dý. KÜÇÜKÇEKMECE Be le di ye si, Ah met Ha þim den ö dünç al dý ðý is miy le, i kin ci kez dü zen le nen Göl Sa at le ri Þi ir Ak þa mý fa a li - ye tin de e de bi yat dün ya sýn dan ö nem li i sim le ri bir kez da ha bir a ra ya ge tir di. Ý ki gün sü ren fa a li ye tin ilk gü nün de ün lü þa ir Ba ha et tin Ka ra koç a Kü çük çek me ce Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ye ni ay ta ra fýn dan Þe ref Be ra tý ve ril di. Sa bah kah val tý sýy la baþ la yan fa a li yete Ba ha et tin Ka ra koç, Os man Ak ku þak baþ ta ol mak ü ze re bir çok þa i rin ya ný sý ra, Ya zar lar Bir li ði Ýs tan bul Þu be si Baþ ka ný Mu zaf fer Do ðan, Yrd. Doç. Dr. Bah ti yar Ars - lan i le bir çok sa nat se ver, a ka de mis yen ka týl dý. Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði Ýs tan bul Þu be si nde baþ la yan fa a li yet te a çý lýþ ko nuþ ma sý ya pan Kü çük çek me ce Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ye ni ay, sa nat se ver le ri bir a ra ya ge tir dik le ri böy le si bir fa a li yet dü zen le me nin ken di le ri i çin fark lý bir mut lu luk ol du ðu nu i fa de et ti. KUR TU LUÞ, GE LE NEK VE GÖ RE NEK LE RÝ MÝ ZÝ GENÇ LE RE AK TAR MAK Ye ni ne sil le rin me de - ni yet le ri miz den is ti fa de et me si nin, kül tü rel geç - mi þi mi zin genç le re ak ta - rýl ma sýy la sað la na ca ðý ný be lir ten Kü çük çek me ce Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ye ni ay, a ra besk bir kül - Ba ha et tin Ka ra koç tü rün or ta sýn da ol du ðu - mu zu ve bu gir dap tan çý ka bil me nin for mü lü nün var o lan de - ðer le ri mi ze tu tun mak ol du ðu nun al tý ný çiz di. 70. sa nat yý lý ný kut la yan us ta þa ir Ba ha et tin Ka ra koç i se yap tý ðý ko nuþ ma sýn - da, Ne ya par san yap, ger çe ði ni, gü ze li ni ve hu kuk lu su nu yap. di ye rek genç le re ve ken di sin den son ra ki le re tav si ye - ler de bu lun du. Türk mil le ti ve e de bi ya tý i çin çok gü zel þey - ler yap ma ya de vem e de ce ði sö zü nü ve ren us ta þa ir Ba ha - et tin Ka ra koç, bun dan son ra ki ya þa mýn da a sýl gö re vi nin öð ren dik le ri ni her ke se öð ret mek ol du ðu nu ve bu gö re vi nin ken di si i çin farz ol du ðu nu söy le di. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ev li lik ve a i le ya zý la rý na de vam e de lim: Her ne ka dar ev li lik söz leþ me si þa hit le rin ve top lu lu ðun hu zu run da im za at mak la sað lan mýþ ol sa da ba zý ö nem li nok ta lar var dýr. Bun lar dan bi ri si ev li lik ka ra rý al dý ðý nýz müs tak bel Evlilik sözleþmesi e þi niz le söz lü i fa de et ti ði niz is tek ve ar zu la rýn kâ ðý da dö kü mün den i ba ret tir. Ya ni bir bi ri ni zi han gi þart lar da ka bul et ti ði ni zi, ne a maç lar doð rul tu sun da ev li li ðe a dým at tý ðý ný zý, ye ni ku ru lan yu va da han gi so rum lu luk la rý üst le ne ce ði ni zi ve ben ze ri du rum la rý bil di ren þart lar dýr. Pe ki, ni çin böy le si bir an laþ ma ya ih ti ya cý mýz ol sun so ru su zi hin ler de u yan dý bi le. Si ze ik na e di ci bir a çýk la ma mýz var: Bi li yo ruz ki in san de ðiþ ken bir var lýk týr. Ye ni o lay lar ve þart lar kar þý sýn da fark lý tep ki ler ve rir, ge liþ - MAKALE 5 ti rir. Bu gün be ðe nip o nay la dý ðý bir þe yi, ya rýn tam ter si bir söy lem le red de bi lir. Mi sâl: Ba zý er kek ler gö rüþ me a þa ma sýn da i ken ka dý nýn ça lýþ ma sý na o lum lu ba kýp des tek ve rir. Fa kat im za a tý lýp, ni kâh ký yýl dýk tan son ra, Se nin ça lýþ ma ný is te mi yo rum! di ye rek çý kar. Bu, hem ha yal ký rýk lýk la rý na, hem de e þi ne kar þý gü ven siz lik i le bir ta kým men fi duy gu ve dü þün ce le re se bep o lur. Bu ve bu na ben zer kü çük-bü yük pek çok ko nu ta raf la rýn fi kir de ðiþ tir me siy le git gi de i çin den çý kýl maz bir ha le ge ti rir ev li li ði. En so - nun da yük sek þid det li bir dep re min ge li þi muh te mel dir. Ýþ te böy le si sý kýn tý la rýn ya þan ma ma sý a dý na, ko nuþ tuk la rý ný zý kâ ðýt ü ze ri ne ge çi re rek sað la ma al mak en gü ze li. Ya zý lý mad de le rin bu lun du ðu bu kâ ðýt bir den faz la o lup, ta raf lar da ve a i le bü yük le rin de bu lun du rul ma lý. Tâ ki, o la sý bir so run da ve ri len söz ler de lil gös te ri le rek is pat lan sýn ve prob lem bü yü me den çö zül sün. Kur ân ya zýþ ma yý ve þa hit leþ me yi tav si ye, hat ta em ret mez mi? U nut ma yýn: Söz u çar, ya zý ka lýr! (0 505) Ke rim o la na i yi lik yap mak E din cik ten A li Ka ra kaþ: U huv vet Ri sa le sin de ge çen ke rim o la na i yi lik yap mak ne de mek tir? Ben si ze hiz met et me ye mec bu rum! Re fet, Hüs rev ve Rüþ tü. Nu run has ve ilk ta le be le ri, ya ni saff-ý ev vel le ri. Ya zý yor lar, ya zý yor lar, yi ne dur ma dan ya zý yor lar. Din siz li ðin ya yýl ma sý na ma ni ol mak i çin Ce nab-ý Hak ta ra fýn dan va zi fe len di ri len â hir za man mü ced di di Be di üz za man Sa id Nur sî nin Ri sa le-i Nur la rý ný ya zý yor lar. Hem de ha rýl ha rýl, dur ma dan du rak la ma dan... Din siz li ðin mat bu at â le min de, o kul lar da ya yý lýp ge niþ le me si ne mu ka bil, on lar da a de ta bir mat ba a sü ra tin de ri sa le le ri ya zý yor lar. Yi ne böy le bir gün, Is par ta da Üs ta dýn e vin de, üç ar ka daþ ses siz ce ya zý yor. A ma bu ses siz li ðin al týn da, ma ki ne li tü fek sü ra tin de bir hýz la ka lem ler mer mi o lup din siz li ðin bey ni ni da ðý týr ca sý na ya zý yor lar. Re fet bir a ra ba þý ný kal dý rýp ar ka daþ la rý na, kar deþ le ri ne ba ký yor. A man Al lah ým, bu kar deþ le ri me bak, na sýl da ya zý yor lar ma þa al lah de yip tek rar yaz ma ya de vam e di yor. Ý ki kat lý ah þap e vin pen ce re le rin den ba zen ha fif rüz gâr se si ge li yor. O nun dý þýn da ses siz lik de vam e di yor. Bir yer de ta ký lý yor, a þa ðý kat ta bu lu nan Üs tad la rý ný ra hat sýz et me ye cek ya vaþ bir ses le, Hüs rev kar deþ, þu nu çö ze me dim bir bak. Bu nun mu, cü nun mu ya zý yor? di ye so ru yor. Hüs rev ya vaþ ça ya na dö nüp kâ ðý da ba ký yor. A ða bey, o harf cim de ðil, be, o ra sý da bu nun dur. Al lah ra zý ol sun kar deþ. Kaç sa at tir ya zý yor lar dý bel li de ðil. Ba zen bir ne fes lik du ru yor lar son ra yi ne de vam e di yor lar. A ma ü çü de ay ný an da dur mu yor. Bi ri dur du ðun da di ðer le ri yaz ma ya de vam e di yor, bir ci het te se ri i ma lât gi bi hiç du rak la ma dan ri sa le ler ya zý lý yor du. Yo rul mak, a cýk mak, su sa mak san ki on la rýn ya ný na hiç uð ra mý yor du. A ma ne de ol sa in san lar dý, be þe rî ih ti yaç la rý da ol ma lýy dý. A cýk mak, su sa mak on la rýn da ih ti ya cýy dý. Bir a ra Re fet, mer di ven le rin gý cýr da dý ðý ný, san ki bi ri nin ya vaþ ya vaþ mer di ven le ri çýk tý ðý ný his set miþ, ku la ðý ný o ta ra fa doð ru ka bart mýþ tý. A ma kim o la bi lir di? A þa ðý da Üs tad dan baþ ka kim se yok tu ki, o da yaz dýk la rý ri sa le le ri tas hih et mek le meþ gul dü. On lar ya zý yor, bit tik çe de a þa ðý i nip Üs ta da ve ri yor lar, o da bir ku yum cu nun de ðer li taþ la rý diz me si has sa si ye tin de, on la rýn yaz dýk la rý ný tas hih e dip, i cab e den yer le ri de dü zel ti yor du. Bu dü þün ce de i ken, a yak ses le ri nin da ha da yak laþ tý ðý ný, mer di ve ni a ðýr a dým lar la bi ri nin çýk tý ðý ný i yi ce an la mýþ tý. Me ra kýn dan ka le mi bý ra kýp ka pý ya doð ru dik kat et me ye baþ la mýþ tý. Ay ný an da Hüs rev ve Rüþ tü de me rak la ka pý ya ba kýn ca, bir an da doð ru lup o ta ra fa doð ru mey le de ce ði za man ka pý a çý lýn ca, gör dü ðü man za ra ya þa þý rýp kal mýþ tý. Üs tad, e lin de bir tep si, i çin de de üç bar dak çay ol du ðu hal de on la ra te bes süm e de rek i çe ri gi ri yor du. Göz le ri ya þar dý. Hýç kýr ma mak i çin ken di ni zor tu tu yor du. A man Al lah ým! A hir za ma nýn Meh di si bi ze çay ya pýp ge ti ri yor du, böy le þey o lur mu, biz o na hiz met e der ken, o nun bi ze hiz met et me si o la cak þey mi? di ye i çin den ge çi rir ken, bir den ken di ni to par la yýp, Üs ta da bir ham le ya pa rak A man e fen dim di ye rek tep si yi e lin den al ma ya yö ne lin ce, Üs tad bir i þa ret le o nun ha re ke ti ni boþ çe vi rip, Be lî, be lî gar da þým, ben si ze hiz met et me ye mec bu rum! de mez mi? Þa þý rýp, ar týk i yi ce ken din den ge çe rek i çin den þöy le der: Ey Al lah ým, þu ra ya bak! Bir de, Ben si ze hiz met et me ye mec bu rum di yor. Osmanlý'yý yakan Mondros Ateþkesi Kar deþ Sul tan la rýn ve fâ tý Ga rip bir te vâ fuk e se ri o la rak, ay ný za man da kar deþ o lan 34. ve 35. Os man lý Pa di þa hý Sul tan Ab dül ha mid i le Sul tan Meh med Re þad, 1918 yý lý i çin de peþ pe þe ve fat et ti ler. Da ha da ha zin o la ný, ve fat et me den ön ce, al tý a sýr lýk ko ca Os man lý Dev le ti nin dört yýl dýr de vam e den Bi ri ci Ci han Har bin de mað lup düþ tü ðü nü, do la yý sýy la tü ke niþ sü re ci ne gir di ði ni gör me baht sýz lý ðý ný ya þa mýþ ol ma la rýy dý. Ön ce, on yýl dýr mah pus du rum da ki bü yük kar deþ ve fat et ti. Bü yük kar deþ, o tuz üç yýl ( ) müd det le pa di þah lýk ya pan Sul tan I I. Ab dül ha mid, mec bu rî i ka me te mah kûm e dil di ði Bey ler be yi Sa ra yýn da 10 Þu bat gü nü ve fat e de rek Hakk'ýn rah me ti ne ka vuþ tu. Ve fa tý nýn he men er te si gü nü (11 Þu bat 1918) Top ka pý Sa ra yý na ge ti ri len ce na ze si, bü yük bir as ke rî me ra sim ve halk tan mah þe rî bir ka la ba lýk eþ li ðin de, Di van yo lu'nda bu lu nan de de si Sul tan I I. Mah mud'un med fun bu lun du ðu tür be ye def ne dil di. Ce na ze me ra si min de, kar de þi Sul tan Re þad i le Baþ ku man dan En ver Pa þa da ha zýr bu lun du. Sul tan I I. Ab dül ha mid, 1876'da tah ta geç miþ ti, ne ga rip tir ki ve fât et ti ðin de 76 ya þýn day dý. Sul tan Re þad'ýn ve fa tý Yakýn Tarih Yazýlarý Os man lý pa di þah la rý a ra sýn da en baht sýz ve ta lih siz o lan la rýn ba þýn da ge len Sul tan Re þad, ya ka lan dý ðý þe ker has ta lý ðýn dan kur tu la ma ya rak 3 Tem muz 1918'de 74 ya þýn da i ken ve fat et ti. O nun bü yük baht sýz lý ðý ve þans sýz lý ðý, 600 yýl lýk dev le tin iç te ve dýþ ta, üs te lik he men her ka de me de yý ký lý þa doð ru git ti ði ne ya kî nen þa hit ol ma sýn da ya tý yor: Am ca sý Sul tan Ab dü la ziz, o nun göz le ri ö nün de dev ri lip (1876) kat le dil di. Bü yük kar de þi Sul tan I I. Ab dül ha mid'in tah ta geç me si nin ar dýn dan, her ih ti ma le kar þý kon trol al týn da tu tu la rak bir ne vi ha pis ha ya tý ya þa mak mec bu ri ye tin de bý ra kýl dý. Bu çi le li ha yat, tam 33 yýl de vam et ti. 1909'da a ða be yi ko mi ta cý lar ta ra fýn dan dev ril di ve ken di si tah ta çý ka rýl dý. Ko mi ta cý Ýt ti hat çý la rýn göl ge sin de kal dý ve a de ta on la rýn kuk la sý du ru mu na düþ tü. Tam bir za af ve ac zi ye ti i fa de si o lan bu va zi yet bir ya na, 1911'den i ti ba ren ya þa nan zin cir le me sa vaþ la ra þa hit ol du: Trab lus garp (Lib ya) Sa va þý, E ge'de Ý tal - yan Har bi, Bi rin ci ve Ý kin ci Bal kan Har bi, son o la rak da Bi rin ci Dün ya Har bi, hep o nun devr i sal ta na týn da vu ku a gel di. Üs te lik, bu harp le rin ta ma mý bü yük ka yýp ve mað lu bi yet ler le ne ti ce len di. Dev le tin ve mil le tin i çi ne sü rük len miþ ol du ðu bu fe cî va zi yet, o na a ðýr ge li yor ve o nu mâ nen yýp ra tý yor du. He men bü tün cep he ler de a ðýr mað lu bi yet le rin ya þan dý ðý Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn son la rý na doð ru, ya ka lan mýþ ol du þe ker has ta lý ðý i yi den i yi ye i ler le me ye baþ la yan Sul tan Meh med Re þat, 3 Tem muz 1918'de ve fat et ti. Ye ri ne i se, baþ ka tür lü ta lih siz lik le re þa hit lik e de cek o lan Sul tan Vah ded din ge ti ril di. Mon dros Mü ta re ke si Lim ni A da sý nýn Mon dros sâ hi lin de bir a ra ya ge len Os man lý ve Ý ti lâf Dev let le ri tem sil ci le ri, Bi rin ci Dün ya Sa va þý ný so na er di ren a teþ kes (mü ta re ke) ant laþ ma sý na 30 E kim 1918'de im za at tý lar. Bu ant laþ ma, Os man lý hü kü me ti nin Mondros Mütarekesini imzalamak durumunda kalan Osmanlý heyeti. so nu nu ge tir mek le kal ma dý, ay ný za man da ül ke top rak la rý nýn ya rý dan faz la sý nýn iþ gal e dil me si ni de ne ti ce ver di. Ay ný za man zar fýn da A na do lu ve Ru me li'nin he men her ta ra fýn da ku rul ma ya baþ la yan Mü da fa a i Hu kuk Ce mi yet le ri, mü ta re ke þart la rý ný ka bul et me ye rek ül ke nin ba ðým sýz lý ðý i çin bil fi il ha re ke te geç ti. Ký sa sü re de ya þa nan mü him ha di se ler Dört yýl ev vel baþ la yan Dün ya Har bi, Ey lül 1918'e ge lin di ðin de, bu sa va þýn Os man lý ve müt te fik le ri a çý sýn dan bir mað lû bi yet ol du ðu ke sin lik ka zan dý. Bu nun ü ze ri ne, mað lû bi ye ti ka bul e den ül ke ler den Bul ga ris tan 29 Ey lül de, Al man ya i se 4 E kim'de ABD'ye baþ vu ra rak ba rýþ i çin a ra bu lu cu luk yap ma sý tek li fin de bu lun du. Bu du rum da Os man lý Dev le ti nin de e li ko lu bað lan mýþ ol du. Üs te lik, ül ke nin he men her ta ra fýn da top ye kûn iþ gal gi ri þim le ri baþ la mýþ du rum day dý. Ya ni, þart lar a la bil di ði ne zor laþ mýþ tý. Ýþ te, bu a ðýr þart lar al týn da ka lan Os man lý da, 5 E kim de ABD Baþ ka ný Wil son'a baþ vu ra rak ba rýþ gi ri þi min de bu - lun ma sý ný is te di. Bu a ra da, Ýt ti hat çý Ta lat Pa þa ka bi ne si is ti fâ et mek zo run da kal dý. (8 E kim) O nun ye ri ne 14 E kim'de Ýz zet Pa þa gel di, ye ni bir hü kü met ku rul du. Ýþ te, Mon dros Mü ta re ke si ni im za la yan da bu ye ni hü kü me tin tem sil ci le riy di. A teþ kes þart la rý iþ ga lin ký lý fý ol du Ý ki ta raf a ra sýn da 30 E kim gü nü im za la nan yir mi beþ mad de lik ant laþ ma met ni, Os man lý hü kü me ti ni her yö nüy le pa sif ve et ki siz bir hâ le ge ti ril di. Ýþ te, e sa ret þart la rý na ben ze yen o fe cî ant laþ ma nýn bir kaç mad de si: 1) Bo ðaz lar a çý la cak. Gü ven li ði sað la mak i çin de, Ýs tan bul ve Ça nak ka le Bo ða zý Os man lý'nýn de ðil, Ý ti lâf Dev let le ri nin kon tro lü al týn da tu tu la cak. 2) Os man lý sý ný rýn da ki bü tün ma yýn a lan la rý te miz le ne cek, ge re kir se bu ko nu da yar dým is te ne cek. 3) As ker sa yý sý a zal tý la cak, ko mu tan la rýn ço ðu ter his e di le cek ve bun la rýn teç hi za tý da Ý ti lâf Dev let le ri ne tes lim e di le cek. 4) Os man lý do nan ma sý na bað lý bü yük ge mi ler si lâh tan a rýn dý rý la rak de ne tim al týn da tu tu la cak ve bu ge mi ler li man lar dan dý þa rý çýk ma ya cak. 5) Ý ti lâf Dev let le ri, bir di re niþ le kar þý laþ ma la rý ha lin de, si lâh la mü da ha le et me, hat ta iþ gal gi ri þi min de bu lun ma hak ký na sa hip o la cak. 6) Os man lý hü kü me ti nin bü tün ha ber leþ me iþ lem le ri Ý ti lâf Dev let le rin ce de net le ne cek. 7) Ku zey Af ri ka ve A ra bis tan'da ba ki ye si kal mýþ o lan Os man lý or du la rý, Ý ti lâf kuv vet le ri ne tes lim e di le cek. Ýn gi liz ler, A na do lu'yu kýs ka ca a lý yor Ýs tan bul'da ki iþ gal po li ti ka la rý ný sert leþ ti ren Ýn gi liz ler, A na do lu'nun muh te lif böl ge le ri ne as ker çý ka ra rak di ðer þe hir le ri de iþ ga le baþ la dý. Ýn gi liz le ri Fran sýz lar ve Ý tal yan lar ta kip et ti. Fran sýz lar, 8 Mart 1919 gü nü Zon gul dak ve E reð li'yi iþ gal e der ken, Ýn gi liz ler de An tep'te bil di ri da ðý ta rak hal kýn e lin de bu lu nan bü tün si lâh la rýn tes lim e dil me si ni is te di. Ýn gi liz ler, bir gün son ra i se Sam sun'a 200 ka dar as ker çý kar dý. Þeh ri iþ gal e den bu as ke ri bir li ðin bir bö lü mü Mer zi fon'a doð ru ha re ke te geç ti. Böl ge de ki Müs lü man a ha li nin ga le ya na gel me si ne yol a çan bu du rum, ö zel lik le Mer zi fon'da ki Rum ve Er me ni ke sim ta ra fýn dan se vinç gös te ri le ri i le kar þý lan dý. * * * A na do lu'da ki iþ gal ha re ke ti nin ba þý ný, Ýn gi liz bir lik le ri çe ki yor du. Týp ký Ýs tan bul'da ol du ðu gi bi... Ýþ gal güç le ri, bu yap týk la rý ný 30 E kim 1918'de im za la nan Mon dros Mü ta re ke si þart la rý na bað lý yor du. Oy sa, o ant laþ ma nýn me tin le ri a ra sýn da her han gi bir ye ri "iþ gal et me" mad de si yok tu. Sa de ce "gü ven li ði sað la ma" ge rek çe si var dý. Za ten, ya pý lan iþ gal le re de bu ge rek çe nin ký lý fý ge çi ri li yor du. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ri sa le-i Nur un yýl dýz la rýn dan bi ri si Yir mi Ý kin ci Mek tup tur. Yir mi Ý kin ci Mek tu bun yýl dýz kav ram la rýn dan bi ri si de mü mi nin þe ni ke rim ol mak týr kav ra mý dýr. Ke rim Es ma-i Hüs na 'dan dýr. Al lah ýn cö mert lik, ke rem ve þe ref sa hi bi ol du ðu nu; ik ram, i yi lik ve ih sa ný nýn bol ol du ðu nu i fa de e den bir gü zel is mi dir. Ay ný kök ten ge len ke ra met, Al lah ýn ku lu na hu su si i yi li ði, lüt fu ve ih sa ný de mek tir. Mü min, en gü zel i yi lik ve ke ra met o lan i ma na u laþ mýþ týr. Ý man i yi li ði ve ke ra me ti, mü mi nin bü tün huy la rý ný, ah lâ ký ný ve dav ra nýþ la rý ný ken di ren gi ne bo ya mýþ týr. Ý man bo ya sý na gir miþ ki þi, bü tün i yi lik ö zel lik le ri ni ve tür le ri ni ü ze rin de ta þýr, bun la rý ya þar ve gös te rir. Fa kat bu pek ko lay ol maz þüp he siz. Çün kü bü tün i yi lik ö zel lik le ri ni ta þý mak ve ya þa mak ay rý ay rý im ti han ko nu su dur. Ba zý sýn dan ek si a la bi lir, ba zý sýn dan sý nýf ta ka la bi lir. Çün kü so nuç ta o mü min dir, a ma me lek de ðil dir. Ha ta la rý, ku sur la rý, yan lýþ la rý, gü nah la rý ek sik ol maz. Ba zen kul la ra kar þý, ba zen de dü pe düz Al lah a kar þý ha ta lar ve yan lýþ lar ya par. Ha ta dan ve yan lýþ tan ken di si ni tam o la rak a rýn dýr ma dan da öm rü ge çer gi der. Al lah a dön dü ðün de Al lah ha ta la rý ve ku sur la rý af fe di yor. Mü min bu nu bi li yor ve ço ðu de fa Al lah a dö ne rek töv be e di yor ve ku sur la rý ný ba ðýþ la tý yor. Bu nu se ve rek de ya pý yor. Ya ni di lin den töv be yi dü þür mü yor. Bu ra da bir prob lem yok tur. A sýl prob lem kul la ra kar þý ha ta ve ku sur lar da or ta ya çý ký yor. Bir in sa na kar þý ha ta yap ma ya gör; ne sen vak tin de ö zür di le ye bi li yor sun, ne kar þý ta raf se ni af fe de bi li yor! Prob lem bu ra da! Bu ra da hat lar ka rý þý yor, ip ler ko pu yor! Bu nok ta da mah þer de i þi miz hay li zo ra ben zi yor. A da vet e de ne a da vet bes li yo ruz. Fe na lýk ya pa ný doð du ðu na bin piþ man e di yo ruz. Yan lýþ ya pa nýn bur nun dan ge ti ri yo ruz. Ha ta ka bul et mi yo ruz. Ö zür di le me yi re zil lik sa yý yo ruz. Ý yi lik ya pa ný e na yi gö rü yo ruz. Oy sa i ma ný mýz bi ze i na dý na mu hab be ti, kar þý lýk sýz i yi li ði, yan lý þý af fet me yi, mü min le ri ba ðýþ la ma yý em re di yor. Ý ma ný mý zýn þe ni bun lar dýr. Bir yan lýþ ta i ma ný mý zýn i ki tür lü þe ni or ta ya çý ký yor: 1-Yan lý þý biz yap tý ðý mýz da der hal ö zür di le me miz ve he lâl leþ me miz. 2-Yan lý þý mü min kar de þi miz yap tý ðýn da i se ö zür di le se de, di le me se de o nu af fet me miz. Mü min den bir yan lýþ gör dü ðü müz de bi zim o na ik ra mý mýz, o nu af fet me miz dir. Üs tad Be di üz za man ýn i fa de siy le: Se nin ik ra mýn la sa na mu sah har o lur. 1 Ya ni o nu el de e der sin. Ya ni a da ve ti var sa bi ter, yan lý þý var sa yan lý þýn dan dö ner, ö zür di le me miþ se ö zür di ler, hu su me ti sür dü re cek se sür dür mez, kýr gýn lý ðý var sa so na e rer. Ya ni se nin af fýn la þey ta nýn o na so ku la ca ðý de lik kal maz. Af fet mez sen þey tan o na bir sü rü de lik ten so ku lur ve düþ man lý ðý kö rük ler. Af fe der sen mü min kar de þi ni þey ta nýn o yun ca ðý ol mak tan kur tar mýþ o lur sun. Ýþ te Kur ân bu i ki tür lü fay da yý ve ke ra me ti sað la mak i çin bu yu ru yor ki: Mü min ler boþ söz ler le ve çir kin dav ra nýþ lar la kar þý laþ týk la rý za man, iz zet ve þe ref le ri ni mu ha fa za e de rek o ra dan ge çip gi der ler. 2 E ðer on la rý af fe der, ku sur la rý na bak maz ve ba ðýþ lar sa nýz, þüp he siz ki Al lah da çok ba ðýþ la yý cý ve çok mer ha met e di ci dir. 3 Be di üz za man ýn, Zâ hi ren le îm bi le ol sa, Ý mân ci he tin de ke rîm dir. 4 sö zün den, mü mi nin af fe dil mez ku sur la rý ol sa da, af fa li ya ka ti bu lun du ðu nu an lý yo ruz. Yu ka rý da ki â yet ten de an lý yo ruz ki, her ne ku sur iþ le miþ o lur sa ol sun, mü mi ni af fet mek i ba det tir. Dip not lar: 1 Mek tu bat, (ye ni tan zim), s Fur kan Su re si: 72 3 Te ða bün Su re si: 14 4 Mek tu bat, s. 448

6 6 5 HAZÝRAN 2012 SALI YURT HABER Y HABERLER Ka pý ku le de si lah ak sam la rý e le ge çi ril di n KA PI KU LE Sý nýr Ka pý sý nda yur da ka çak so kul mak is te nen si lah ak sam la rý ve mer mi ko va ný dol dur ma me ka niz ma sý e le ge çi ril di. Bul ga ris tan dan Tür ki ye ye gi riþ yap mak ü ze re Ka pý ku le Sý nýr Ka pý sý na ge len H.Y nin kul lan dý ðý týr, risk a na liz le ri çer çe ve sin de a ran dý. A ra ma da, dor se kýs mýn da ki ya tak la rýn bu lun du ðu ký sým da ko li ler i çi ne giz len miþ, 97 par ça si lah ak sa mý, 2 a det fi þek ve mer mi ko va ný dol dur ma me ka niz ma sý, 4 bin a det kap sül i le 5 a det yiv li si lah þar jö rü bu lun du. Sü rü cü H.Y i le týr da yol cu o la rak bu lu nan S.K, gö zal tý na a lýn dý. Edirne / aa Çal dýk la rý o to mo bil le Ha bur da ya ka lan dý lar n AN TAL YA DAN ça lýn dý ðý be lir le nen bir o to mo bil, Ha bur Sý nýr Ka pý sý ndan I rak a gö tü rül mek is te nir ken e le ge çi ril di. Ha bur Güm rük Mu ha fa za Ka çak çý lýk ve Ýs tih ba rat Mü dür lü ðü e kip le ri nin yap tý ðý ça lýþ ma lar sý ra sýn da, Tür ki ye den I rak a çý kýþ yap mak ü ze re Ha bur Güm rük Sa ha sý na ge len M.S. i da re sin de ki 34 HU 6558 pla ka lý o to mo bil de bu lu nan A.K. i le il gi li a raþ týr ma ya pýl dý. Ya pý lan in ce le me ler de, A.K nin o to hýr sýz lý ðý ve ni te lik li hýr sýz lýk gi bi çe þit li suç lar dan sa bý ka sý bu lun du ðu nu tes pit e den e kip ler, a ra cýn ev rak la rý ný in ce le me ye al dý. Ýn ter pol-e u ro pol-si re ne Da i re Baþ kan lý ðý i le i le ti þi me ge çen e kip ler, a ra cýn An tal ya i li ne ka yýt lý 07 HB 577 pla ka nu ma ra sýy la ça lýn tý ol du ðu ve ü ze rin de ki pla ka nýn da tra fik ten men e dil miþ ay ný mar ka ve mo del baþ ka bir a ra ca a it ol du ðu an la þýl dý. A ra cýn si gor ta po li çe si ve ruh sa tý nýn da sah te ol du ðu nun be lir len me si ü ze ri ne, a raç ta se ya hat e den A.K. ve M.S. gö zal tý na a lýn dý. so ruþ tur ma sü rü yor. Þýr nak / a a TTNET ten çev re ye kat ký n TTNET, a kýl lý bi na, e-fa tu ra ve sos yal so rum lu luk pro je le riy le ge le cek ne sil le re ya þa na bi lir bir çev re bý rak ma yý he def li yor. TTNET den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, TTNET, e-fa tu ra uy gu la ma sý, ça lý þan la rý i çin o luþ tu ru lan TTNET Or man la rý ve TTNET Mü zik i le sun du ðu hiz met le çev re ye des te ði ni sür dü rü yor. TTNET, o pe ras yon la rý ný a kýl lý bi na dan yö ne te rek, e-fa tu ra uy gu la ma sý ný yay gýn laþ tý ra rak ve TTNET Mü zik a ra cý lý ðýy la kar bon mo nok sit e mis yo nu nu a zal ta rak do ða yý ko ru yor. E-fa tu ra ta li ma tý ve ren TTNET li ler, do ða nýn ko run ma sý na des tek o lur ken, teþ vik a ma cýy la ilk fa tu ra la rýn da yüz de 10 luk in di rim ka za ný yor. TTNET in e-fa tu ra uy gu la ma sý ve ka ðýt a týk la rýn ge ri dö nü þü mü sa ye sin de yýl lýk bin 572 ton ka ðýt tü ke ti mi ön le ni yor. Bu da 786 bin ki lo kar bon e mis yo nu, 290 bin lit re ya kýt kul la ný mý ve 2 bin 358 a ða ca kar þý lýk ge li yor. Ge çen yýl TTNET Mü zik ü ze rin den 3,7 mil yon þar ký in di ril di ði göz ö nü ne a lýn dý ðýn da bu ra ka mýn yak la þýk o la rak 370 bin a det CD ye e þit ol du ðu gö rü lü yor. Bu da bin 800 a ða cýn em di ði kar bon e mis yo nu na, 1 mil yon 800 bin plas tik tor ba ü re ti mi i çin ü re ti len kar bon e mis yo nu na, 2.6 mil yon ki lo met re yol kat e dil di ðin de ki kar bon e mis yo nu na, 277 ha ne nin yýl lýk e lek trik tü ke ti min den kay nak la nan kar bon sa lý mý na, 120 bin ki lo ka ðýt ü re ti min den kay nak la nan kar bon sa lý mý na e þit. Ýstanbul / aa Yav ru til ki hay va nat bah çe sin de n DEM RE DE yak la þýk bir haf ta ön ce va tan daþ lar ta ra fýn dan bu lu nan yav ru til ki, Kum lu ca Be le di ye si Hay va nat Bah çe si ne tes lim e dil di. Dem re il çe mer ke zin de bir va tan daþ ta ra fýn dan e vi nin ya kýn la rýn da bu lu nan yav ru til ki, çev re de ki va tan daþ lar ta ra fýn dan bes len me ye baþ lan mýþ tý. An cak ba ký mý nýn zor ol ma sý ne de niy le yav ru til ki, Kum lu ca Be le di ye si Hay va nat Bah çe si ne tes lim e dil di. Kum lu ca Be le di ye si nde gö rev li ve te ri ner he kim Si nan U lu soy, til ki nin he men he men 1.5 ay lýk ol du ðu nu be lir te rek, Dem re de ba kan va tan daþ lar zor lan ma ya baþ la yýn ca yav ru til ki yi Kum lu ca Be le di ye si Hay va nat Bah çe si ne ge tir di ler. Yav ru til ki nin sað lýk kon tro lü nü yap týk. Her han gi bir so ru nu nun bu lun ma dý ðý ný be lir le dik de di. Yav ru til ki ye bun dan son ra hay va nat bah çe sin de ba ka cak la rý ný bil di ren U lu soy, Ký zýl til ki cin si yav ru, do ða da ya þa mý ný i da me et ti re bi le cek bü yük lük te de ðil. Bu ne den le bu ra da do ða da ya þa mý ný i da me e de bi le cek du ru ma ge le ne ka dar ba ka ca ðýz. Be lir li bü yük lü ðe ge lip do ða da tek ba þý na ya þa ya bi le ce ði ni dü þün dü ðü müz de, til ki yi do ðal ya þam a la ný na bý ra ka ca ðýz di ye ko nuþ tu. U lu soy, yav ru til ki yi her gün ta vuk e ti, süt ve ma ma i le bes le dik le ri ni kay det ti. Antalya / aa Yýl dý rým i sa bet e den 5 ki þi ya ra lan dý BUR SA NIN mer kez Os man ga zi il çe sin de, yað mur dan ko run mak i çin bir a ða cýn al tý na sý - ðý nan 5 ki þi, yýl dý rým i sa bet et me si so nu cu ya - ra lan dý. Bað lar ba þý Ma hal le si nde bu lu nan Zi - ra at Par ký nda, ev le ri ne git mek i çin o to büs bek le yen Tu ran ve Nu ray Pir dal çif ti i le ço cuk - la rý E ray Pir dal, ak ra ba la rý Es ma Ko ca ve ço - cuk la rý Ý lay da i le A ley na Ko ca, yað mur da ýs lan - ma mak i çin bir a ða cýn al tý na sý ðýn dý. Bu sý ra da a ða ca yýl dý rým i sa bet et ti. O lay da ya ra la nan Nu ray ve E ray Pir dal i le Es ma, Ý lay da ve A ley na Ko ca Çe kir ge Dev let ve U lu dað Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si has ta ne le ri ne kal dý rýl dý. Bur sa / a a Kýz yur dun da fa ci a dan dö nül dü ED RE MÝT TE bir kýz öð ren ci yur dun da çý kan yan gýn, pa ni ðe yol aç tý. Du man dan et ki le nen 50 öð ren ci ye o lay ye rin de mü da ha le e dil di. A - lý nan bil gi ye gö re, 5 kat lý ö zel bir öð ren ci yur - du nun ça tý ka týn da sý ra la rýn da yan gýn çýk tý. Or ta öð re nim ça ðýn da ki 100 do la yýn da kýz ço cu ðu nun kal dý ðý yurt ta ki öð ren ci ler tah - li ye e dil di. Du man dan et ki le nen 50 öð ren ci ye 112 A cil Ser vis e kip le ri o lay ye rin de mü da ha le et ti. Yan gý na ilk mü da ha le yi Ed re mit Be le di - ye si Ýt fa i ye e kip le ri yap tý. Sön dür me ça lýþ ma - la rý na Hav ran il çe si ve Zey tin li bel de si it fa i ye e kip le ri de ka týl dý. Yur dun de po o la rak kul la ný - lan ça tý ka týn da ki e lek trik kon ta ðýn dan çýk tý ðý tah min e di len yan gýn, yak la þýk bir bu çuk sa - at lik ça lýþ may la ta ma men sön dü rül dü. O lay ye ri ne ge len Ed re mit Kay ma ka mý Os man Tunç, it fa i ye e kip le ri ne hýz lý ve ba þa rý lý ça lýþ - ma la rýn dan do la yý te þek kür et ti. Yan gý nýn çý - kýþ se be bi a raþ tý rý lý yor. Ba lý ke sir / a a E GE YÝ SA ÐA NAK VUR DU AYDIN'DA ETKÝLÝ OAN SAÐANAK YAÐIÞTA KADIN DOÐUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ'NÝN ACÝL SERVÝSÝNÝ SU BASTI. MANÝSA'NIN SALÝHLÝ ÝLÇESÝNDE ÝSE ÞÝDDETLÝ YAÐIÞ HEYELANA SEBEP OLDU. AY DIN þe hir mer ke zin de et ki li o lan sa ða nak ya ðýþ has ta ne bi na sý, cad de ve so kak lar da su bas kýn la rý na ne den ol du. Kent mer ke zin de ki sa ða nak ya ðýþ ne de niy le Ay dýn Ka dýn Do ðum ve Ço cuk Has ta lýk la rý Has ta ne si nin a cil ser vi si ni su bas tý. Ser vis te e lek trik ke sin ti si ya þan dý. Te da vi uy gu la nan ba zý has ta lar am bu lans lar la baþ ka has ta ne le re sevk e dil di. Ay dýn Ýl Sað lýk Mü dü rü Hüs nü Týr pan cý, ba zý has ta la rý ön lem a ma cýy la di ðer has - BÜ YÜK To kat Bu luþ ma sý nýn i kin ci si Ba þak þe hir Þam lar Ta bi at Par kýn da dü zen len di, or ga ni zas yon da 50 bin To kat lý ay ný sof ra yý pay laþ tý.ba þak þe hir Be le di ye Baþ ka ný Mev lüt Uy sal ýn ev sa hip li ðin de ger çek le þen Bü yük Bu luþ ma da To kat lý la ra hi ta ben ko nu þan Uy sal Bir ol mak, bir lik ol mak i çin bu nun gi bi sos yal pay la þým or tam la rý çok ö nem li de di. Ba þak þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan or ga ni ze e di len or ga ni zas yon da Baþ kan Mev lüt Uy sal Geç ti ði miz Ha zi ran a yýn da zi ya ret et ti - Bursalý bir börek ustasý Guinnes Rekorlar Kitabýna girmek için 2 bin 23 metre uzunluðunda börek yaptý met re lik bö rek le re kor de ne me si yap tý BUR SA LI bir bö rek çi ta ra fýn dan Gu in nes Re kor lar Ki ta bý na gir mek i çin ya pý lan 2023 met re lik ve 40 bin por si yon luk kol bö re ði, ta mam lan dý. Me ri nos Par ký na ku ru lan tez gâh lar da 650 ki lo un, 350 lit re yað, bin 200 yu mur ta, 45 ki lo tuz, 900 ki lo pey nir, pa ta tes, kýy ma ve ýs pa nak kul la ný la rak 200 ki þi ta ra fýn dan ha zýr la nan kol bö re ði, ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan da ðý týl dý. Ay ný yer de ki fý rýn da pi þi ri len 2023 met re lik, 40 bin por si yon luk bö re ðe va tan daþ lar yo ðun il gi gös ter di. Da ðý tým sý ra sýn da bö rek ten al mak is te yen va tan daþ lar a ra sýn da za man za man iz di - ham ya þan dý. Ba zý ki þi le rin yan la rýn da ge tir dik le ri po þet le re bö rek dol du ra rak a lan dan ay rýl - dýk la rý gö rül dü. Re kor de ne me si hak kýn da bir he yet ta ra fýn dan ra por ha zýr la na rak, söz ko nu - su ra po run re ko run tes cil e dil me si i çin Ýn gil te re ye gön de ri le ce ði be lir til di. Bur sa / a a ta ne le re sevk et tik le ri ni söy le di. Ö te yan dan ya ðýþ ne de niy le kent mer ke zin de ki cad de ve so kak lar da su lar al týn da kal dý. Tra fik te ak sa ma lar ya þa nýr ken, yol lar da mah sur ka lan a raç ve sü rü cü le re be le di ye ve Ay dýn A fet A cil Mü dür lü ðü e kip le ri mü da ha le et ti. Ö te yan dan Ma ni sa nýn Sa lih li il çe sin de ak þam sa at le rin de baþ la yan do lu ve sa ða nak su bas kýn la rý na ve he ye la na ne den Baþakþehir Belediye Baþkaný Mevlüt Uysal, geçen yýl ziyaret ettiði Tokat'ta insanlarýn sýcak ilgisi ve misafirperverliði ile karþýlaþtýðýný söyledi. 50 bin To kat lý Ba þak þe hir de bu luþ tu ðim To kat ta in san la rýn sý cak il gi si ve an la tý la maz mi sa fir per ver li ðiy le kar þý laþ tým. Bu gün de ben bu ra da siz le re ev sa hip li ði yap mak tan, siz le ri a ðýr lý yor ol mak tan o nur du yu yo rum de di. To kat ýn kül tü rel ve do ðal zen gin lik le ri i le dev let le rin, im pa ra tor luk la rýn ya þa ma a la ný ol du ðu nu ha týr la tan Uy sal söz le ri ne Bu gi bi sos yal or ga ni zas yon lar kül tü rü müz den kop ma ma a dý na ö nem li dir. Pik ni ði miz Ýs tan bul da ki To kat lý la rý bir a ra ya ge ti rip kay naþ tý rýr ken, mi sa fir le ri mi ze de To kat ýn kül tü - rü nü, na di de gü zel lik le ri ni an la týp, ya þa ta ca ðýz. Ay rý ca bu ra da To kat lý ol ma yan pek çok va tan da þý mý zý da mi sa fir e de ce ðiz di ye rek de vam et ti. To kat lý lar Bu luþ ma sý nýn bu yýl da ön cü lü ðü nü ya pan Ýs tan bul Mil let ve ki li Ha run Ka ra ca ya, Be le di ye Baþ kan la rý na, or ga ni zas yon da e me ði ge çen tüm To kat der nek le ri ne ay rý ay rý te þek kür e den Mev lüt Uy sal Bu or ga ni zas yon ö nü müz de ki gün ler de hem þe ri le ri miz a ra sýn da baþ ka gü zel bir lik te lik le re de ve si le o la ca ðý na i nan cým son suz di ye rek söz le ri ni ta mam la dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya RI O 20 zir ve sin de Tür ki ye yi tem sil e de cek pro je ler ta ný týl dý BRE ZÝL YA NIN Ri o de Ja ne i ro ken tin de Ha zi ran 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya - pý la cak Ri o 20 Bir leþ miþ Mil let ler Sür dü - rü le bi lir Kal kýn ma Kon fe ran sý ön ce sin de Türk Ýþ dün ya sý Ýs tan bul da bir a ra ya ge - le rek, Ri o de Ja ne i ro da Tür ki ye yi tem sil e de cek ör nek sür dü rü le bi lir lik pro je le ri ta - nýt tý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý i le Bir leþ miþ Mil - let ler Glo bal Com pact hi ma ye sin de; Bir - leþ miþ Mil let ler Kal kýn ma Prog ra mý (UNDP) ve Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir - li ði (TOBB) ev sa hip li ðin de dü zen le nen top lan tý da, Ha zi ran 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak Ri o 20 Bir leþ miþ Mil - let ler Sür dü rü le bi lir Kal kýn ma Kon fe ran - sý nda sür dü rü le bi lir lik a la nýn da ya pý lan ça lýþ ma lar la il gi li o la rak Tür ki ye yi tem sil e de cek pro je ler ba sý na ta ný týl dý. Top lan tý - ya pro je le rin sa hi bi o lan þir ket le rin, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn, ü ni ver si te le rin ve ye rel yö ne tim le rin tem sil ci le ri nin ya ný sý - ra, iþ dün ya sý nýn ön de ge len i sim le ri de ka týl dý. Ha zi ran a yýn da Ri o de Ja ne ri o da ya pý la cak zir ve kap sa mýn da ger çek leþ ti ri - le cek top lan tý lar da, kü re sel iþ dün ya sý nýn ön de ge len þir ket le ri, hü kü met baþ kan la - rý ve STK lar sür dü rü le bi lir bir ge le cek i çin bir a ra ya ge li yor. Yüz den faz la dev let ve hü kü met baþ ka ný nýn ka tý la ca ðý Ri o 20 top lan tý sýn da, iþ dün ya sý bu yýl ilk de fa mü za ke re sü re cin de üst dü zey bir ka tý - lým la ve söz sa hi bi o la rak yer a la cak. Top - lan tý ya Tür ki ye Hü kü me ti nin de üst se vi - ye de ka tý lý mý bek le ni yor. Ýstanbul / aa ol du. Þid det li ya ðýþ ne de niy le il çe mer ke zi ve ba zý ma hal le le rin de çok sa yý da ev ve iþ ye ri ni su bas tý. A ra lýk lar la yak la þýk bir sa at de vam e den ya ðý þýn ar dýn dan þe hir i çe ri sin de ki ka na li zas yon tý kan dý, ba zý a raç lar yol da kal dý. Sa lih li-kur þun lu Kap lý ca la rý a ra sýn da ki yol da da i ki fark lý yer de he ye lan mey da na gel di. Tra fik bir sü re tek þe rit ten sað lan dý. Be le di ye ye a it do zer ve e kip le rin ça lýþ ma sýy la yol ta ma men a çýl dý. Ay dýn-sa lih li / a a A na do lu ya ka sý baðlantý yolunda tra fik çi le si ÇEV RE YOL LA RI i le bað lan tý yol la rý ü ze rin de ki köp rü ve vi ya dük le rin o na rý mý, güç len di ril me si ne de niy le D-100 Ka ra yo lu nun U zun ça yýr mev ki sin de tra fik yo ðun lu ðu ya þan dý. Ka ra yol la rý Böl ge Mü dür lü ðü e kip le ri, Ýs tan bul 1. ve 2 Çev re yol la rý i le Bað lan tý Yol la rý Ü ze rin de ki Köp rü ve Vi ya dük le rin O na rý mý ve Dep re me Kar þý Güç len di ril me si i þi kap sa mýn da, D-100 Ka ra yo lu Ka dý köy U zun ça yýr mev ki sin de ki K509, K510 ve K511 köp rü a yak la rýn da dün sa bah ça lýþ ma baþ lat tý. Dep re me kar þý güç len dir me ça lýþ ma la rý ne de niy le ka ra yo lu nun Ha rem is ti ka me tin de bir þe rit i le Ý ETT o to büs le ri nin geç ti ði yan gü zer gâh tra fi ðe ka pa týl dý. Bu ne den le, ka ra yo lun da sa bah sa at le rin de u zun a raç kuy ruk la rý o luþ tu. Ça lýþ ma la rýn, 21 Tem muz a ka dar sü re ce ði öð re nil di. Ýs tan bul / a a 4 il de a kar ya kýt ka çak çý la rý na bas kýn A kar ya kýt ka çak çý lý ðý na yö ne lik Kü tah ya mer kez li, Bur sa, Bi le cik ve Ya lo va da ya pý lan eþ za man lý o pe ras yon da, 23 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Kü tah ya Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri, Kü tah ya, Bur sa, Bi le cik ve Ya lo va da ba zý ki þi le rin ka çak a kar ya kýt te min e de rek pi ya sa ya sür me ye ça lýþ tý ðý bil gi si ne u laþ tý. Jan dar ma ta ra fýn dan söz ko nu su il ler de dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da, 8 tan ker de ka çak ol du ðu be lir le nen 200 bin lit re a kar ya kýt e le ge çi ri le rek, mu ha fa za ya a lýn dý. O pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 23 ki þi, jan dar ma da ki sor gu la rý nýn ar dýn dan Kü tah ya Ad li ye si ne sevk e dil di. Kü tah ya / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Lütfullah Düzdemir'in babasý; Þakir Örenel ve Ferruh Tekeli'nin kayýnpederi Tire Risale-i Nur talebelerinden, matbaacý Ali Düzdemir Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Aðabeyimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Tire Yeni Asya Okuyucularý

7 Y DÜNYA 7 IRAKLI ÞÝÝ LÝDER MUKTEDA SADR: Irak'ýn birliði Maliki den önemli IRAKLI ÞÝÝ LÝDER SADR, IRAK'IN BÝRLÝÐÝ MALÝKÝ'NÝN ÞAHSÝYETÝNDEN DAHA ÖNEMLÝDÝR DEDÝ. Sadr hareketinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Basra il Meclis Baþkaný el Bezzunu, Irak Baþbakaný Nuri El Maliki den güven oyunun alýnmasý durumunda güneyde baðýmsýz bir yönetim kuracaklarýný ifade etti. I RAK LI Þii li der Muk te da Sadr, il ge nel mec lis le - ri nin, Ma li ki den gü ven o yu nun a lýn ma sý du ru - mun da gü ney de ba ðým sýz bir dev let o luþ tu ru la - ca ðý a çýk la ma sý na sert çýk tý. Sadr, I rak ýn bir li ði Ma li ki nin þah si ye tin den da ha ö nem li dir de di. Sadr ha re ke ti nin res mi in ter net si te sin de yer a lan ha be re gö re, Bas ra il Mec lis Baþ ka ný el-bez - zu nu, I rak Baþ ba ka ný Nu ri El Ma li ki den gü ven o yu nun a lýn ma sý du ru mun da gü ney de ba ðým sýz bir yö ne tim ku ra cak la rý ný i fa de et ti. Muk te da Sadr, a çýk la ma ya ken di si te sin den ver di ði ce vap ta, I rak ýn bir li ði nin Ma li ki nin þah si ye tin den da ha ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. Ko nu nun si ya si ol du ðu nu be lir ten Sadr, hal kýn si ya si ça týþ ma la ra a let e dil me me si ve tan si yo nu yük sel te cek a çýk la ma lar dan u zak du rul ma sý ge - rek ti ði ni kay det ti. Ma li ki den gü ven o yu nun çe kil mek is ten me - si nin ne de ni ni, hü kü me te re form lar nok ta sýn da bas ký kur mak ol du ðu nu i fa de e den Muk te da Sadr, Bu o lay dan çý kar sað la mak is te yen ler bu - nu bir sa vaþ o la rak gös ter mek is ti yor de ðer len - dir me sin de bu lun du. Si ya si a lan da çö zül me si ge re ken bir ko nu nun hal ký tah rik et mek i çin kul la nýl ma ma sý ge rek ti ði ni kay de den Sadr, Kim se nin çý ka rý va ta nýn çý ka rý nýn ö nü ne geç - me me li i fa de si ni kul lan dý. Baðdat / a a Pa kis tan da ABD sal dý rý la rý dur mu yor n ABD NÝN in san sýz ha va a raç la rý - nýn Pa kis tan ýn Ku zey Ve zi ris tan böl ge sin de yap tý ðý sal dý rý da en az 15 ki þi öl dü. Gü ven lik kay nak la rý na gö re, Ku zey Ve zi ris tan ýn Mir A li böl ge sin de mi li tan lar ca kul la nýl dý ðý be lir le nen bir ev ve ha re ket ha lin - de ki a ra ca dü zen le nen sal dý rý da can kay bý 15 e u laþ tý. Yet ki li ler, ö - len ler a ra sýn da ba zý ya ban cý uy ruk - lu mi li tan la rýn ol du ðu nu be lirt ti. Sal dý rý nýn halk ta kor ku ve pa ni ðe yol aç tý ðý kay de dil di. Gü ney Ve zi - ris tan böl ge sin de ön ce ki gün ger - çek leþ ti ri len sal dý rý da a ra la rýn da si - lah lý grup li der le ri nin de bu lun du - ðu 10 ki þi öl dü rül müþ tü yý - lýn da baþ la yan ABD sal dý rý la rý na Pa kis tan yö ne ti mi ýs rar la kar þý çýk - ma sý na rað men sal dý rý la rý bir tür lü en gel le ye mi yor. Ýslamabad / a a Kad da fi son ra sý ya pý la cak ilk se çim ler er te le ne bi lir n LÝB YA DA dev rik li der Mu am - mer Kad da fi son ra sýn da ya pý la cak ilk ser best se çim le rin er te le ne ce ði bil di ril di. El Ce zi re nin ha be ri ne gö - re Lib ya lý yet ki li ler, 19 Ha zi ran da ger çek leþ ti ri le ce ði a çýk la nan se çim - le rin en er ken Tem muz a yý nýn ilk haf ta sý ya pý la bi le ce ði ni be lirt ti. Yet - ki li ler, a na ya sa yý da ha zýr la ya cak mec li sin 200 ü ye si nin be lir le ne ce ði se çim ler i çin 4 bin ci va rýn da a day a - da yý ol du ðu nu ve bu kim se le rin du - ru mu nun in ce len me si nin u zun za - man a la ca ðý ný söy le di. Lib ya lý yet ki - li ler, a day la rýn o nay lan ma sý ve oy pu su la la rý nýn da ðý týl ma sý haf ta lar a - la ca ðý i çin, se çi mi ön gö rü len ta rih te yap ma nýn im kan sýz ol du ðu nu i fa de et ti. Se çim le rin 19 Ha zi ran da ya pýl - ma sý ný ön gö ren tak vi me gö re a day lis te le ri nin 6 Ha zi ran da ha zýr lan mýþ ol ma sý ge re ki yor. Ankara / a a Suriye'deki yan gýn Tür ki ye ye sýç ra dý n SU RÝ YE NÝN Laz ki ye ken tin de ye ni baþ la yan yan gý nýn, Tür ki ye ye sýç ra dý ðý bil di ril di. Su ri ye nin Laz - ki ye ken ti ne ya kýn la rýn da ki or - man lýk a lan da baþ la yan yan gýn, rüz ga rýn et ki siy le bü yü me ye baþ la - dý. Su ri ye nin mü da ha le et me di ði or man yan gý ný, bü yü ye rek Yay la - da ðý il çe si ne bað lý Ký zýl çat kö yü a - la ný na sýç ra dý. Böl ge de da ha ön ce - ki yan gýn lar ne de niy le ha zýr bek le - ti len yan gýn sön dür me e kip le ri, sýç ra yan yan gý na mü da ha le et me - ye baþ la dý. Yan gý na yan gýn sön - dür me he li kop te ri, 4 a ro zöz ve 50 ki þi lik e ki bin mü da ha le de bu lun - du ðu bil di ril di. Ha tay / a a Ar na vut luk ta so nuç çýk ma dý n AR NA VUT LUK TA cum hur baþ - kan lý ðý se çi mi i çin mec lis te ya pý lan i kin ci o tu rum da da so nuç çýk ma - dý. A na mu ha le fet Sos ya list Par ti, cum hur baþ kan lý ðý i çin her han gi bir a day gös ter me di. A na mu ha le - fet ko nu mun da ki Sos ya list Par ti, ik ti dar da ki De mok ra tik Par ti ve Ko a lis yon Hü kü me ti or tak la rý ta - ra fýn dan tek lif e di len cum hur baþ - ka ný a da yý ný ka bul et me di. Ce za ir Za gan yo ri nin a day lý ðý nýn tek ta - raf lý ol du ðu nu vur gu la yan Sos ya - list Par ti, Ye ni cum hur baþ ka ný nýn se çi mi hak kýn da tüm par ti ler uz - laþ ma ya var ma lý dýr yö nün de tu - tum bil dir miþ ti. Ti ran / a a Ni jer ya da ki u çak ka za sýn da ce set le re u la þýl ma ya baþ lan dý Ni jer ya nýn en bü yük ken ti La gos ta yer le þim böl ge si ne dü þen ve 150 den faz la ki þi nin öl dü ðü u ça ðýn en ka zýn dan þu a na ka dar 62 ki þi - nin ce se di çý ka rýl dý. El A ra bi ya nýn ha be rin de, a ra ma ça lýþ ma la rýn da vinç kul la nýl dý ðý, u çak ta ki 153 ki þi den 62 si nin ce se di ne u la þýl dý ðý be lir til di. Ce set le rin ta nýn maz hal de ol du ðu kay de dil di. Da na Ha va yol la rý na a it u ça ðýn ti pi ha la bi lin mi yor, an cak Da na Ha va yol la rý nýn in ter net si te sin de, La gos-a bu ja ve A bu ja-la gos se fer le rin de Bo e ing MD83 ti pi u çak la rýn kul la nýl dý ðý be lir ti li yor. Ankara / a a Ý tal ya da 5,1 bü yük lü ðün de dep rem Ý TAL YA NIN son gün ler de dep rem ler le a ný lan böl ge si E mi li a- Ro mag na, ön ce ki ge ce TSÝ de 5,1 bü yük lü ðün de ki dep - rem le bir kez da ha sar sýl dý. Dep re min mer kez üs sü nün Mo - de na vi la ye ti ne bað lý No vi di Mo de na ka sa ba sý ol du ðu bil di ril - di. Ý tal ya U lu sal Dep rem ve Vol ka no lo ji Ens ti tü sü, ye rin 9,1 ki lo met re de rin li ðin de mey da na ge len dep re min ar dýn dan 19 art çý sar sýn tý nýn kay de dil di ði ni a çýk la dý. Ý tal yan ba sý ný na yan sý - yan ilk ha ber ler de, dep rem de ö lü ya da ya ra lý ol ma dý ðý be lir ti - lir ken, No vi di Mo de na ka sa ba sý nýn sim ge si sa at ku le si nin yý - kýl dý ðý kay de dil di. Böl ge de 20 Ma yýs ta, mer kez üs sü Fi na le E - mi li a o lan 6,0 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel miþ, 7 ki þi ya þa mý ný yi tir miþ ti. 29 Ma yýs ta i se Mi ran do la da ön ce 5,8, ar dýn dan 5,3 bü yük lü ðün de mey da na ge len i ki sar sýn tý 17 ki - þi nin ha ya tý ný kay bet me si ne yol aç mýþ tý. Roma / a a BA E den Ye men e gý da yar dý mý BÝR LE ÞÝK A rap E mir lik le ri (BA E), yar dým ku ru luþ la rý nýn nü fu sun yak la þýk yüz de 44 ü nün gý da sý kýn tý sý çek ti ði ni be lirt ti ði Ye men e 136 mil yon do lar lýk gý da yar dý mý ya pa - ca ðý ný a çýk la dý. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re BA E res mi a jan sý, Dev let Baþ ka ný Þeyh Ha li fe Bin Za yid El Na ha - yan ýn Ye men hal ký na a ci len gý da al mak i çin 136 mil yon do lar tah sis e dil me si ni o nay la dý ðý ný du yur du. Ha ber de, yar dý mýn a ma cý nýn, Ye men hal ký nýn, gü ven lik, is tik rar ve re fa ha u la þa bil me si i çin ýs tý ra bý ný ha fif let mek ve te mel ih - ti yaç la rý ný kar þý la mak ol du ðu be lir til di. Ankara / a a A na do lu Kül tür le ri Fe de ras yo nu Baþ ka ný Sü kan Al kýn To ron to bu yýl Ra ma zan ça dý rý i le ta ný þa cak RA MA ZAN a yý na sa yý lý gün ler ka la To ron to bu yýl bir ilk da ha ya þa ya - cak. Mer ke zi To ron to da bu lu nan Dic le Ýs lam Top lu lu ðu, bu yýl Türk o ku lu Nil A ka de mi nin bah - çe si ne ku ra ca ðý ça dýr da, Tür ki - ye de ki Ra ma zan ak þam la rý ný Ka - na da ya ta þý ya cak. Dic le Ýs lam Top lu lu ðu nun da a ra la rýn da bu - lun du ðu 19 der nek ve vak fýn bað lý ol du ðu A na do lu Kül tür le ri Fe de - ras yo nu Baþ ka ný Sü kan Al kýn, her yýl yaz ay la rýn da ya pý lan To ron to U lus la ra ra sý Türk Fes ti va li nin de bu yýl dan i ti ba ren A na do lu Kül - tür le ri Fes ti va li o la rak dü zen le ne - ce ði ni söy le di. Ra ma zan Ça dý - rý nda, Ha ci vat-ka ra göz göl ge o - yu nu, Med dah, yö re sel halk o yun - la rý ve Türk mut fa ðýn dan ör nek le - rin ser gi le ne ce ði ni an la tan Al kýn, if tar ye me ði ne Müs lü man ve gay - ri müs lim her ke si da vet e de rek ik - ram da bu lu na cak la rý ný söy le di. Al kýn, Ra ma zan Þen lik le ri bo yun - ca ta sav vuf, halk ve sa nat mü zi ði kon ser le ri, soh bet ler, ti yat ro ve si - ne ma gös te ri le ri, ki tap fu a rý ve ser gi ler dü zen le ne ce ði ni i fa de et ti. Te ra vih na ma zý ve son ra sýn da Kur an-ý Ke rim zi ya fe ti ve ri le ce ði - ni bil di ren Al kýn, di le yen ha yýr se - ver le rin þen lik le re spon sor o la bi - le cek le ri ni ha týr lat tý. Toronto / a a Fi lis tin se çi me ha zýr la ný yor n MÝL LET VE KÝ LÝ ve Fi lis tin Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Ha lid Ce mil Mis mar, Gaz ze de se çim mer kez le ri ku - rul du, Fi lis tin li ler ken di li der le ri ni se çe cek de di. Mis - mar, El-Fe tih ve Ha mas ýn Do ha ve Ka hi re de yap týk - la rý gö rüþ me le rin ne ti ce ver me ye baþ la dý ðý ný be lir te - rek, Se çim ko mis yo nu nun ku rul ma sý nýn he men ar - dýn dan Gaz ze de çok sa yý da se çim mer ke zi ku rul du. Mer ke zi se çim ko mis yo nu ka yýt la rý ný ye ni le me ye baþ - la dý. Ge çi ci hü kü me te su nu la cak se çim ka yýt la rý i çin yak la þýk al tý haf ta lýk bir sü re var. Se çim ka yýt la rý nýn tes lim e dil me sin den son ra mec lis ve ya sa ma se çim le ri ya pý la cak di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / a a A me ri ka lý Co hen, Ýs ra il de ko nuþ tu n ABD NÝN te rö rizm le mü ca de le ve ma li is tih ba rat tan so rum lu Ma li ye Ba kan Yar dým cý sý Da vid Co hen, Ý ran a uy gu la nan yap tý rým la rýn bu ül ke nin ca ný ný yak tý ðý ný söy le di. Dün ya güç le riy le Ý ran a ra sýn da Rus ya nýn baþ - ken ti Mos ko va da ya pý la cak nük le er gö rüþ me le rin baþ - la ma sý na i ki haf ta ka la Ýs ra il e 2 gün lük res mi bir zi ya - ret te bu lu nu nan Co hen, bu gün Ýs ra il Or du Rad yo su na ko nuþ tu. Ý ran a nük le er ça lýþ ma la rý ne de niy le uy gu la - nan mü ey yi de ler ü ze rin de ça lý þan ve bu ko nu da Was - hing ton yö ne ti min de ki ö nem li i sim ler den o lan Co hen, rad yo da ki ko nuþ ma sýn da, Yap tý rým la rýn Ý ran ü ze rin de et ki si o lu yor. An cak ya pýl ma sý ge re ken da ha faz la þey ol du ðu nu da ka bul e di yo rum ve biz da ha faz la sý ný yap - ma ya ka rar lý yýz de di. Kudüs / a a Fi lis tin li mah kum la rýn, Ýs ra il in ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir me di ði i çin ye ni den aç lýk gre vi ne baþ la ya bi le ce ði bil di ril di. Filistinli mahkûmlar gre ve ye ni den mi baþ la ya cak? n ÝS RAÝL ce za ev le rin de ki Fi lis tin li mah kum la rýn, Ýs ra - il in ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir me di ði i çin ye ni den aç lýk gre vi ne baþ la ya bi le ce ði bil di ril di. El A ra bi ya nýn ha be - ri ne gö re, Fi lis tin li mah kum lar dan so rum lu ba kan Ý sa Ka ra ka, Ra mal lah ta dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Ýs ra il ce za ev le rin de pro vo kas yon la rýn sür dü ðü nü, Fi - lis tin li le rin bu du ru mun de vam et me si ha lin de ye ni - den gre ve baþ la ya ca ðý ný söy le di. Ýs ra il ce za ev le rin de ki Fi lis tin li ler den yak la þýk bin 550 si, Ýs ra il in ba zý ko þul - la rý ka bul et me sin den son ra 14 Ma yýs ta aç lýk gre vi ne son ver miþ ti. Ankara / a a Lüb nan da du rum nor ma le dön dü n LÜB NAN IN Trab lus þam ken tin de Su ri ye yan lý sý ve kar þýt la rý nýn o tur du ðu i ki ma hal le de mey da na ge len ça týþ ma lar so nu cu, 14 ki þi nin öl me si nin ar dýn dan, du - ru mun nor ma le dön dü ðü be lir ti li yor. Lüb nan U lu sal Ha ber A jan sý, gü ven lik kuv vet le ri nin Pa zar gü nü yo - ðun o la rak ça týþ ma çý kan böl ge ler de du ru mu kon trol al tý na al dý ðý ný kay det ti. Trab lus þam da ça týþ ma lar da ö - len le rin ar dýn dan, be le di ye nin ve si vil top lum ku ru luþ - la rý nýn çað rý sý ü ze ri ne, ban ka lar baþ ta ol mak ü ze re bir çok iþ ye ri nin yas ne de niy le ke penk ka pat tý. Þe hir de çok az tra fik gö rü lür ken, hal kýn ev le rin den çýk ma ma yý ter cih et ti ði göz len di. Beyrut / a a Ja pon ya da ka bi ne de ði þik li ði n JA PON YA Baþ ba ka ný Yo þi hi ko No da, sa týþ lar ver gi - si ne i liþ kin yap tý ðý ka nun tek li fi ne mu ha le fe tin des tek ver me si ni sað la mak a ma cýy la ka bi ne de ði þik li ði ne gi - di yor. Ja pon ya da ba kan lar ku ru lu, kü çük çap lý bir ka - bi ne de ði þik li ði ne gi dil me si nin ö nü nü aç mak i çin is ti - fa la rý ný top lu hal de No da ya sun du. Ka bi ne de ði þik li - ðiy le ba kan lar ku ru lun da ye ra lan 17 ba kan dan 5 i nin de ðiþ ti ril me si plan la ný yor. Tokyo / a a

8 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Gerçekten senin mi? Kür taj tar týþ ma la rý çer çe ve sin de in san la rýn ben lik le ri yi ne ö ne çýk mýþ gö rü nü yor. Kür ta jý hak o la rak gö ren ba zý fe mi nist ler, Be den be nim, ka rar da be nim þek lin de ku la ða doð ru gi bi ge len slo gan lar a tý yor lar. A ca ba ger çek ten in san ken di ne ma lik mi? Ýn sa nýn bir sa hi bi yok mu? Vü cu du muz biz im mi? O nun ü ze rin de her tür lü ta sar ruf ta bu lu na bi lir mi yiz? Oy sa in sa nýn ken di ne ma li ki ye ti sol da sý fýr me sa be sin de dir, et ki siz dir ve te sir siz dir. Mil yon lar ca de fa bü yü tü le rek gö rü le bi len mik rop la ra mað lup o lan in san, na sýl o lur da Fi ra vun gi bi Ben ken di me ma li kim, vü cut da be nim, ka rar da be nim di ye bi lir? Der se hak lý o lur mu? Vü cud bi zim, a ma e ma ne ten... Bu vü cu dun ü ze rin de is te di ði miz gi bi ta sar ruf e de me yiz. Ak si hal de e ma ne te hi ya net ce za sý çek me ih ti ma li var. A ma in san za lim ve ca hil ol du ðu i çin, ger çek le ri gör mek is te mez. Mik rop la ra mað lup ol du ðu hal de En bü yük be nim der. El bet te ak lý(mýz) ba þý(mýz)na ge lir, a ma o za man da ek se ri yet le geç ka lýn mýþ o lur. Ay ný þe kil de hür ri ye ti de in san lar yan lýþ an lý yor ve an la tý yor. Ben hü rüm, her is te di ði mi ya pa rým an la yý þý ný, Ýn san lar hür ol du lar, a ma yi ne ab dul lah týr lar, Al lah ýn ku lu dur lar an la yý þýy la de ðiþ tir me dik çe ra hat e de me ye ce ðiz. Be di üz za man Haz ret le ri, sa hip li ði yan lýþ yo rum la yan la ra þöy le ce vap ver miþ: Ya ni, mülk u mu men O nun dur. Sen, hem O nun mül kü sün, hem mem lû kü sün, hem mül kün de ça lý þý yor sun. Þu ke li me, [le hul mul kü / mülk u mu men O nun dur] þöy le þi fa lý bir müj de ve ri yor ve di yor: Ey in san! Sen ken di ni, ken di ne mâ lik say ma. Çün kü sen ken di ni i da re e de mez sin. O yük a ðýr dýr; ken di ba þý na mu ha fa za e de mez sin, be lâ lar dan sa ký nýp le va zý ma tý ný ye ri ne ge ti re mez sin. Öy ley se, bey hu de ýz tý ra ba dü þüp a zap çek me. Mülk baþ ka sý nýn dýr. O Mâ lik hem Ka dîr dir, hem Ra hîm dir. Kud re ti ne is ti nad et; rah me ti ni it ham et me. Ke de ri bý rak, key fi ni çek. Zah me ti at, sa fâ yý bul. (Mek tu bat, Yir min ci Mek tup, Dör dün cü Ke li me, s. 219) Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez de kür taj tar týþ ma la rýy la il gi li o la rak þöy le de miþ: Ne an ne si nin ne de ba ba sý nýn [an ne kar nýn da ki ce nin] o nun ü ze rin de mül ki yet hak ký ol ma dý ðý gi bi o nun ha ya tý ü ze rin de vaz geç me, son lan dýr ma yet ki si de yok tur. Bu yüz den ge be o lan an ne; be den be nim de ðil mi, ben o nu is te di ðim gi bi kul la ný rým, be bek de ya pa rým, is ter sem o nu da a ta rým de me hak ve yet ki si ne sa hip de ðil dir. Çün kü kar nýn da ki be be ðin ger çek an lam da sa hi bi ma li ki de ðil dir. Key fi o la rak terk e de mez, öl dü re mez. O na bak mak, ko ru mak ve ya þat mak la gö rev li bir e ma net çi dir. Mim siz me de ni ye tin in san la ra yan lýþ öð ret ti ði bir ko nu da, kür ta jýn hak ol du ðu yö nün de ki bil gi dir. Týb bî ve fýk hî öl çü ler ve za ru ret ler dý þýn da bir in san ýn ha ya tý na son ver me hak ký hiç kim se ye ve ril me miþ tir. Bu nun la bir lik te bu fe lâke tin ö nü ne geç mek i çin ka nu nen ya sak koy mak tan da ha ön ce lik li ve ö nem li me se le ler var dýr. Sa de ce ya sak la bu me se le yi hal let me ye ça lýþ mak, Tra fik ka za sý yap mak ya sak týr an la mý na ge lir. Ön ted bir ler a lýn ma dan sa de ce ka nun la bu fe lâ ket ten kur tu la ma yýz. Da ha da ö nem li si, kür ta ja yol a çan se bep le ri teþ vik e dip de son ra dö nüp bu ne ti ce den, kür taj sa yý sý nýn ar tý þýn dan þi kâ ye te hak ký mýz ol maz. Key fî kür taj ýn ilk ve en ö nem li se be bi müs teh cen li ðin teþ vi ki de ðil mi? Bir bü tün o la rak müs teh cen li ði teþ vik et, yet me di al kol lü iç ki le rin rek lam la rý ný yap, son ra da bu se bep ler den yo la çý kýp gayr-i meþ ru yol la ra dü þen le rin kür taj a sa rýl ma sýn dan ya na þi kâ yet çi ol! Bir gün da ha va kit ge çir me den müs teh cen li ðin her tür lü süy le cid dî bir mü ca de le baþ la týl ma lý dýr. Bir in san Al lah ýn ku lu ol du ðu nu bi lir ve ken di vü cu du nun da hi bir e ma net ol du ðu nu bi lir se, yan lýþ yol la ra düþ me ih ti ma li a zal maz mý? He pi miz, a lev ler i çin de ya nan i man la rý mý zý kur tar ma gay re ti ne düþ me li ve Al lah a kul ol du ðu mu zu id rak et me li yiz. Yok sa, Fira vun gi bi ben, ben, ben di ye rek sa hil-i se lâme te çý ka ma yýz. Bu a ra da du a nýn te si ri ni de u nut ma ya lým: Al lah ýn bi zi, ai le mi zi ve bü tün in san la rý cez be di ci a hir za man fit ne le rin den mu ha fa za ey le. A min. Ýþ a da mý Jak Kam hi nin oð lu e vin de ö lü bu lun du nýþ a da mý Jak Kam hi nin oð lu Ha ya ti Kam hi, Üs kü dar da ki e vin de ö lü bu lun du. Ha ya ti Kam hi (62), Çen gel köy de Dok tor Dað lar Cad de si 17 nu ma ra lý e vin de tek kur þun la ba þýn dan vu rul muþ o la rak bu lun du. Kam hi nin ce se di, in ce le me le rin ar dýn dan e vin den çý ka rý la rak ce na ze a ra ba sýy la Ad li Týp Ku ru mu mor gu na gö tü rül dü. Kam hi nin a i le si ve ya kýn la rý nýn, ce na ze nin gö tü rü lü þü sý ra sýn da göz yaþ la rý ný tu ta ma dýk la rý gö rül dü. Bu a ra da, in ti har et ti ði dü þü nü len Ha ya ti Kam hi nin e vi ne, Ýs ra il in Ýs tan bul Baþ kon so los lu ðu ndan ba zý gö rev li le rin de ge le rek bil gi al dý ðý öð re nil di. Ýþ a da mý nýn in ti har et miþ o la bi le ce ði ü ze rin de du ru lu yor. Ýs tan bul / a a BEDEN DE BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR AN NE, KAR NIN DA KÝ BE BE ÐÝN SA HÝ BÝ DE ÐÝL DÝR PROF. DR. Gör mez, so ru - nun, ay ný za man da bi li min or ta ya koy du ðu ger çek li ði ka bul e dip et me me ve bi lim sel ger çek ler le yüz le þip yüz leþ me me me - se le si ol du ðu nu i fa de e de rek, ''Bi lim sel ger - çek ler le yüz leþ mek is te me di ði i çin dir ki Av ru pa Ýn - san Hak la rý Mah ke me si, hâ lâ ya þa mýn ne za man baþ la dý ðý nýn be lir siz ol du ðu nun ar ka sý na sý ðý na rak bu ko nu da ki dâvâla rý bek let me ye de vam et mek - te dir'' de di. ''Ýn sa nýn ha yat hak ký, be de ni ü ze rin de - ki hak ký, bir mül ki yet hak ký de ðil dir. Di ni miz ce de ta bii hu kuk ku ral la rýn ca da bu böy le dir'' di yen Gör - mez, ''Be de ni miz ve ha ya tý mýz, bi ze mül ki yet o la - rak de ðil e ma net o la rak ve ril miþ tir. O nu ya þa mak ve ya þat mak en i yi þe kil de mu ha fa za et mek gö re - vi miz dir. Hu kuk di liy le ha yat hak ký dev re di le bi - len, vaz ge çi le bi len bir hak de ðil dir. An ne kar - nýn da ki ce ni nin, be be ðin de ken di si ne a it ha yat hak ký var dýr. Ne an ne si nin ne de ba - ba sý nýn, o nun ü ze rin de mül ki yet hak ký ol - ma dý ðý gi bi, o nun ha ya tý ü ze rin de vaz geç me, son lan dýr ma yet ki si de yok tur. Bu yüz den ge - be o lan an ne, 'be den be nim de ðil mi, ben o nu is te di ðim gi bi kul la ný rým, be bek de ya pa rým, is - ter sem o nu da a ta rým' de me hak ve yet ki si ne sa - hip de ðil dir. Çün kü kar nýn da ki be be ðin ger çek an - lam da sa hi bi ma li ki de ðil dir. Key fi o la rak terk e de - mez, öl dü re mez. O na bak mak, ko ru mak ve ya þat - mak la gö rev li bir e ma net çi dir'' di ye ko nuþ tu. YAR GI TAY 4. Hu kuk Da i re si, A da let Ba kan lý ðý nýn mes lek ten ih raç ka ra rý ver di ði es ki Sin can 1. A ðýr Ce za Mah ke me si Baþ ka ný Os man Kaç maz ýn þi kâ ye ti ü ze ri ne çi ze ri miz Ýb ra him Öz da bak ve ga ze te miz hak kýn da a çý lan dâ vâ da ye rel mah ke me nin ka ra rý ný boz du. Yar gý tay 4. Hu kuk Da i re si, Sin can 2 As li ye Hu kuk Mah ke me si nin 21 Ma yýs 2009 ta rih li ka ri ka tü rün den do la yý çi ze ri miz Ýb ra him Öz da bak ve ga ze te miz hak kýn da es ki Sin can 1. A ðýr Ce za Mah ke me si Baþ ka ný Os man Kaç maz ýn ki þi lik hak la rý na sal dý rý ge rek çe siy - le ver di ði ma ne vî taz mi nat ö den me - si ka ra rýy la il gi li dos ya da ki in ce le me si ni ta mam la dý. Ye rel mah ke me nin Öz da bak ve Ye ni As ya hak kýn da ver di ði ma ne vî taz mi nat ö de me ka ra rý ný bo zan da i re, boz ma se be bi ne gö re dâ vâcý nýn tem yiz i ti raz la rý nýn in ce len me si ne þim di lik yer ol ma dý ðý na ve tem yiz e den dâ vâ lý dan pe þin a lý nan har cýn is tek ha lin de ge ri ve ril me si ne oy bir li ðiy le hük met ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, son gün ler de ya þa nan kür taj tar týþ ma la rý na i liþ kin, Be de ni miz ve ha ya tý mýz, bi ze mül ki yet o la rak de - ðil e ma net o la rak ve ril miþ tir. An ne kar nýn da ki ce ni - nin, be be ðin de ken di si ne a it ha yat hak ký var dýr. Ne an ne si nin ne de ba ba sý nýn, o nun ü ze rin de mül ki yet hak ký ol ma dý ðý gi bi, o nun ha ya tý ü ze rin de vaz geç - me, son lan dýr ma yet ki si de yok tur de di. Gör mez, Sa pan ca Gü ral O tel de dü zen le nen Ýl Müf tü le ri Top - lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, hem Din Ýþ le ri Yük - sek Ku ru lu, hem Ýs lam dün ya sýn ben ze ri ku ru luþ la - rýn al dý ðý ka rar lar, hem de bu ko nu da ya pý lan bi lim - sel ça lýþ ma lar dik ka te a lýn dý ðýn da döl len miþ yu - mur ta nýn tüm in sa ni ö zel lik le re sa hip o lup ol ma dý ðý gi bi te o rik prob lem le rin çö zü mü bi lim a dam la rýn gö re vi ol du ðu nu di le ge ti re rek, þun la rý söy le di: An - cak bi lim a dam la rý, bi yo log lar, em bri yo log lar, ji ne - ko log lar, ge ne tik uz man la rý, bi ze an ne rah min de döl len me i le bir lik te bi yo lo jik bir bi re yin, bir in sa nýn o luþ tu ðu nu ke sin, bi lim sel ve ri le re da ya na rak söy - le dik le ri müd det çe sa de ce Di ya net de ðil, sa de ce Müs lü man i lim a - dam la rý de ðil, bü tün i la hi din ler, Y TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu, 7 Ha zi ran Per þem be gü nü, 9. Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel i le gö rü þe cek. TBMM Dar be le ri A raþ týr ma ve Ýn ce le me Ko mis yo nu Söz cü, AKP Çan ký rý Mil let ve ki li Ýd ris Þa hin, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, gö rüþ me nin De mi rel in Gü niz So kak ta ki ko nu tun da ger çek le þe ce ði ni be lir tir ken, Ya pý la cak o lan gö rüþ me ye 9. Cu mu hur baþ ka ný mý zýn 1960 dar be si ne ve 1971 muh tý ra sý na, 1980 dar be si ne ve 28 Þu bat muh tý ra sý na ta nýk lýk et miþ ol ma sý ne de niy le ko mis yo nu muz ca da ha ön ce den o luþ tu ru lan üç ay rý alt ko mis yo nu tem si len gö rev len di ri le cek ar ka daþ la rý mýz ka tý la cak týr i fa de le ri ni kul lan dý. A na ya sa nýn 98 ve Mec lis Ýç Tü zü ðü nün 104. mad de si ge re ðin ce Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu na ve ri len yet ki çer çe ve sin de De mi rel in bil gi si ne ve ta nýk lýk et ti ði o lay lar hak kýn da gör gü sü ne baþ vu ru la ca ðý ný be lir ten Þa hin, þun la rý kay det ti: Ka mu o yun da var o lan ve ol ma sý muh te mel o lan yan lýþ an la þýl ma la rý or ta dan kal dýr mak a çý sýn dan Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu mu zun yet ki si da hi lin de bir i fa de al ma du ru mu söz ko nu su ol ma dý ðý gi bi böy le bir yet ki si nin de bu lun ma dý ðý, A raþ týr ma Ko mis yo nu mu zun gö re vi nin A na ya sa ve iç Tü zük te de be lir til di ði ü ze re a raþ tý rý la cak ko nu la ra i liþ kin bil gi ve gör gü sü bu lu nan la rýn ta nýk lý ðý na mü ra ca at et mek GÖRMEZ, BEDENÝMÝZÝN DE ANNE KARNINDAKÝ CENÝNÝN DE BÝZE MÜLKÝYET OLARAK DEÐÝL EMANET OLARAK VERÝLDÝÐÝNÝ BELÝRTÝ. Özdabak a ceza Yargýtay dan döndü Karikatürist Ýb ra him Öz da bak GÜL DÜ RÜ VAR, SAL DI RI YOK YAR GITAY IN ka ra rýn da þu i fa de ler yer al dý: Dâ vâ ko nu su ka ri ka tür Ye ni As ya Ga ze te si nin ta rih li nüs ha sý nýn 1. say fa sýn da yer al mýþ týr. Söz ko nu su ka ri ka tür i le 28 Þu bat sü - re ci top lu mun il gi si ni çe ke rek, gül dü rü ö zel li ði de ka tý la rak i fa de e dil mek is - ten miþ tir. Böy le bir ben zet me de ki þi lik hak la rý na sal dý rý dan söz e di le mez. Þu hal de, dâ vâ cý nýn ki þi lik hak la rý na sal dý rý teþ kil e den bir du rum söz ko nu su ol - ma dý ðýn dan is te min tüm den red di ne ka rar ve ril me si ge re kir ken ya zý lý ge rek - çey le bir bö lü mü nün ka bu lü ne ka rar ve ril miþ ol ma sý doð ru de ðil dir, Bu ne - den le ka ra rýn bo zul ma sý ge rek miþ tir. Tem yiz o lu nan ka ra rýn a çýk la nan ne - den ler le dâvâ lý ya ra rý na bo zul ma sý na, boz ma ne de ni ne gö re dâvâ cý nýn tem - yiz i ti raz la rý nýn in ce len me si ne þim di lik yer ol ma dý ðý na ve tem yiz e den dâ vâlý - dan pe þin a lý nan har cýn is tek ha lin de ge ri ve ril me si ne 22/03/2012 gü nün de oy bir li ðiy le ka rar ve ril di. Komisyon, Demirel ile evinde görüþecek Ö ZEL yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý kar tý lan 28 Þu bat ýn ka ra tu su e mek li Or ge ne ral Te o man Ko man, An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si nce tu tuk lan dý. Ö zel yet ki li An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si nce hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý kar tý lan Ko man, ad li ye ye ge le rek, mah ke me he ye tin ce sor gu lan dý. He yet, sor gu so nu cun da Ko man ýn tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. So ruþ tur ma yý yü rü ten sav cý lar, i - ol du ðu ka mu o yu na say gýy la du yu ru lur. An ka ra / a a Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Ýl Müftüleri Toplantýsý'nda kürtaj tartýþmalarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. bü tün ah la ki sis tem ler ve bü tün ta bii hu kuk sis - tem le ri, bu bi yo lo jik var lý ðýn bir in san ol du ðu nu ve meþ ru bir ma ze ret ol ma dýk ça, bu ma sum, gü nah - sýz, sa vun ma sýz var lý ðýn týp ký doð muþ, dün ya ya gel miþ, ye tiþ miþ bir in san gi bi ya þa ma hak ký na sa - hip ol du ðu nu, bu var lý ðýn da ya þa ma hak ký nýn do - ku nul maz ol du ðu nu söy le me ye de vam e de cek ler - dir. Ay ný þe kil de bi lim a dam la rý, bi yo log lar, em bri - yo log lar, ji ne ko log lar, ge ne tik uz man la rý bi ze ke - sin, bi lim sel ve ri le re da ya na rak döl len miþ yu mur - ta hüc re si nin an ne den ba ðým sýz bir in san ol du - ðu nu, her i ki si nin de i ki ay rý ge ne tik sis te me sa - hip ol du ðu nu, her i ki si nin de i ki ay rý kal bi, i ki ay - rý kan do la þý mý sis te mi ol du ðu nu, an ne ye bað lý lý ðýn sa de ce bes len me, ok si jen ve vü cut gü cüy le ol du ðu nu söy le dik le ri müd det çe sa de ce Di ya net ve Müs lü man din bil gin le ri de ðil, bü tün i la hi din ler, bü tün ah la ki sis - tem ler, kür ta jýn bir in san ya þa mý na son ver mek ol du ðu nu, an ne rah min - de var lý ðý ný ta mam la mýþ in sa - noð lu nun ya þam hak ký nýn da do ku nul maz ol du ðu - nu hay kýr ma ya de - vam e de cek tir. Sakarya / aa Gör mez: Sa de ce Di ya net de ðil, sa de - ce Müs lü man din bil - gin le ri de ðil, bü tün i la hi din ler, bü tün ah la ki sis - tem ler kür ta jýn, bir in san ya - þa mý na son ver mek ol du ðu nu hay kýr ma ya de vam e de cek tir. Ka ra ku tu tu tuk lan dý fa de si ni al dýk la rý Ko man ýn tu tuk lan ma sý ný ta lep et miþ, an cak An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si Nö bet çi Ha kim li ði Ko man ý ser best bý rak mýþ tý. Sav cý lar, Ko man ýn ser best bý ra kýl ma sý na i ti raz da bu lun muþ, i ti ra zý de ðer len di ren An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si he ye ti, Ko man hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý kart mýþ tý. Ko man ýn ya ný sý ra ge çen haf ta ser best bý ra ký lan e mek li Kor ge ne ral Ka mu ran Or hon ve Bal yoz tu tuk lu su e mek li Kor ge na ral En gin A lan da tu tuk lan mýþ tý. An ka ra / a a Er ge ne kon da ye ni dâ vâ ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Ýþ çi Par ti si (ÝP) Ge nel Baþ ka ný Do ðu Pe rin çek in oð lu Meh met Pe rin çek i le ÝP Ge nel Baþ kan Ve ki li Meh met Bed ri Gül te kin ve Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Er kan Ön sel in de a ra la rýn da bu lun du ðu 14 sa nýk hak kýn da a çý lan dâvâ nýn gö rül me si ne baþ lan dý. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki du ruþ ma da sa nýk la rýn kim lik tes pi ti yapýldý. Sa nýk a vu kat la rý a dý na söz a lan a vu kat Ha san Bas ri Öz bey, A na ya sa ve Si ya si Par ti ler Ka nu nu nda ön gö rü len si ya si par ti gü ven ce si ne i liþ kin hü küm ler u ya rýn ca mü vek kil le ri nin ÝP yö ne ti ci si sý fa týy la yü rüt tük le ri fa a li yet le ri hak kýn da ki id di a la rýn bu dos ya dan ay rýl ma sý ný is te ye rek, bu na yö ne lik id di a lar ve da ya nak la rý nýn Si ya si Par ti ler Ka nu nu nun 106. mad de si ne gö re de ðer len di ril mek ü ze re Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön de ril me si ni ta lep et ti. Mah ke me he ye ti, si ya si par ti ü ye si ve yö ne ti ci le ri ne ör güt su çu teþ kil e de bi le cek ko nu lar da A na ya sa Mah ke me si nin bak mak la yet ki li ol ma dý ðý ný be lir te rek, dos ya sý nýn Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön de ril me si ta le bi ni red det ti. Ýstanbul / a a

9 Y HA BER 9 Kü re sel iþ gal ci le rin, iþ gal et tik le ri kriz böl ge le rin de ön le yi ci mü da ha le ve te rör le sa vaþ dok tri ni yle si vil le rin kat le dil me si, biz zat Ba tý lý lar ca ik rar e di li yor. Týp ký dö ne min A me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Co lin Po well in son ra dan ya lan ol du ðu nu i ti raf et ti ði nük le er si lâh ve te rör ör güt le ri i le i liþ ki ler ge rek çe siy le I rak ýn iþ ga li ne uy du ruk ba ha ne ler gi bi, te rör le mü ca de le id di a sýy la he def ül ke ler de sis tem li bir soy ký rým ya pýl dý ðý if þa e dil mek te. I rak es ki U lu sal Gü ven lik Da nýþ ma ný Mu vaf fak Ru ba yi nin, A me ri kan ve Ýs ra il çif te va tan da þý ba zý as ker le rin da ha çok Ýs ra il çý kar la rý i çin ça lýþ týk la rý ný ve çe þit li sý fat lar al týn da I rak a nü fuz e den Ýs ra il giz li ser vi si a jan la rý nýn muh te lif pa ra van lar kul lan dýk la rý ný na za ra ve rip, I rak lý bi lim a dam la rý na ve pi lot la ra dü zen le nen su i kast la rýn ar ka sýn da baþ ta Ýs ra il ol mak ü ze re I rak a dar be vur ma ya uð ra þan is tih ba rat ser vis le ri bu lu nu yor be yâ ný, bu nun i fâ de si. (YDH, En Na hil A jan sý, ) Ül ke de Ýs ra il is tih ba rat ser vi si nin bir çok si vil top lum ku ru lu þu nu he def le ri doð rul tu sun da kul lan dý ðý ný be lir ten es ki U lu sal Gü - Li ce de ma yýn pat la ma sý: 2 þe hit nlý CE il çe sin de mey da na ge len ma yýn pat la ma sýn da 2 as ker þe hit ol du. Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak, yap tý ðý a çýk la ma da, Li ce il çe si nin He dik Kö yü ya kýn la rýn da te rör ör gü tü PKK ya yö ne lik sür dü rü len o pe ras yon sý ra sýn da mey da na ge len ma yýn pat la ma sýn da 2 jan dar ma per so ne li nin þe hit ol du ðu nu söy le di. Va li Top rak, böl ge de o pe ras yon la rýn a ra lýk sýz sür dü rül dü ðü nü kay det ti. Di yar ba kýr / a a As ke rî kon vo yun ge çi þi sý ra sýn da pat la ma nyük SE KO VA Kay ma ka mý Ü ze yir A ziz Ö ze ren, Yük se ko va-hak ka ri ka ra yo lun da sa bah sa at le rin de as ke ri a raç la rýn ge çi þi sý ra sýn da da ha ön ce den yo la dö þe nen pat la yý cý nýn in fi lak et me si so nu cu bir a raç ta kü çük çap ta mad di ha sar mey da na gel di ði ni bil dir di. Ö ze ren, sa bah sa at le rin de Hak ka ri den Yük se ko va ya doð ru ge len as ke ri a raç la rýn Su üs tü kö yü i le be le di ye çöp lü ðü mev ki si a ra sýn da ge çi þi sý ra sýn da, pat la ma mey da na gel di ði ni söy le di. Kay ma kam Ö ze ren, da ha ön ce den yo la dö þe nen ve u zak tan ku man da lý ol du ðu nu tah min et tik le ri pat la yý cý nýn in fi lak et ti ði ni be lir te rek, pat la ma da ö len ve ya ya ra la nan ol ma dý ðý ný, bir as ke ri a raç ta kü çük çap ta mad di ha sar mey da na gel di ði ni kay det ti. Ö ze ren, pat la ma nýn mey da na gel di ði yol da 4 met re ge niþ li ðin de, 2 met re de rin li ðin de bü yük çu kur o luþ tu ðu nu bil dir di. Ö ze ren, çu kur sebebiyle Yük se ko va-hak ka ri ka ra yo lu nun tra fi ðe ka pa týl dý ðý ný kay det ti. Hak ka ri / a a Te rö rist le rin ka çýr dý ðý tu rist ser best ndý YAR BA KIR IN Li ce il çe sin de te rör ör gü tü PKK men sup la rý ta ra fýn dan ka çý rý lan ya ban cý uy ruk lu ki þi Bin göl ün Genç il çe si ya kýn la rýn da ser best bý ra kýl dý. Li ce il çe si Býrk leyn Ma ða ra la rý ci va rýn da yol ke sen te rör ör gü tü PKK men sup la rý nýn dün ka çýr dý ðý Ýn gi liz va tan da þý ol du ðu be lir ti len Ja mes Ma sa mý Mi ya za ki-ross, Genç il çe si ya kýn la rýn da ser best bý ra kýl dýk tan son ra Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ne git ti. Bu ra da i fa de si a lý nan Mi ya za ki- Ross i fa de si a lýn dýk tan son ra Di yar ba kýr a gön de ril di. Ön ce ki gün ak þam sa at le rin de Li ce Ýl çe si Býrk leyn Ma ða ra la rý ci va rýn da yol ke sen te rö rist ler, Mi ya za ki-ross u ka çý ra rak bir a ra cý da yak mýþ lar dý. Bin göl / a a Çor lu da 18 a ra cýn las tik le ri ke sil di cev ni as ya.com.tr nçor LU DA bir ge ce de 18 a ra cýn las tik le ri ke sil di. Po lis, o la yý ger çek leþ ti ren ki þi ve ya ki þi le rin ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Nus ra ti ye ma hal le si Poy raz so kak ta park ha lin de ki o to mo bil, kam yon, kam yo net gi bi 18 a ra cýn las tik le ri, kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler ce ge ce ke sil di. O la yý fark e den a raç sa hip le ri du ru mu po li se bil dir di. Çor lu Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü a sa yiþ e kip le ri i le O lay Ye ri Ýn ce le me e kip le ri böl ge de ge niþ kap sam lý bir in ce le me yap tý. Po lis, o lay la il gi li so ruþ tur ma yý sür dü rü yor. Te kir dað / a a Ýs ya na çað rý ne yin he sâ bý na? ven lik Da nýþ ma ný nýn tes bi tiy le, A me ri kan iþ ga li nin baþ la dý ðý 2003 Ni san ýn dan 2004 A ðus tos u na ka dar ki 16 ay lýk sü re de 250 I rak lý ü ni ver si te öð re tim gö rev li si nin öl dü rül me si, 1500 den faz la uz man dok to run ka çý rýl ma sý, kü re sel güç le rin te rör ba ha ne siy le kat li am ve sin dir me tak ti ði ni e le ver mek te. KAL KIÞ MA YI TAH RÝK! Ger çek þu ki, iþ gal güç le ri sa de ce I rak ta de ðil, baþ ta Af ga nis tan ve Pa kis tan ol mak ü ze re bü tün böl ge de te rör le mü ca de le de zen for mas yo nuy la kan lý sal dý rý la rý ka rar tý yor. Sah te ge rek çe ler le A me ri kan/na TO sa vaþ u çak la rý ve ö zel lik le in san sýz ha va a raç la rý, or tak o pe ras yon lar la Af ga nis tan da si vil mer kez le ri vu ru yor. Baþ ba kan Yu suf Gi la ni nin res men þi kâ ye tiy le, Pa kis tan or du su nu he def a lan o pe ras yon lar ya pý yor. Her de fa sýn da on lar ca-yüz ler ce Müs lü ma nýn kat le dil di ði Sün nî ve Þiî ca mi le ri ni kar þý lýk lý bom ba la yýp, ül ke de mez hep ça týþ ma sý ný tah rik e di yor. An cak çar pý cý o lan, böl ge de A me ri kan iþ ga liy le mü ca de le et ti ði ni id di a e den El Ka i de ör gü tü nün, Af ga nis tan iþ ga lin den en çok za rar gö ren Pa kis tan ý he def a lýp as ke rî ve stra te jik mer kez le ri ne sal dý rý lar da bu lun ma sý. Çar pýk o lan, çev re ül ke le rin iç ça týþ ma lar la iç sa va þa ve top ye kûn böl ge nin sa va þa sü rük len me si ne ça nak tut ma sý. NA TO pa ra va nýn da ki A me ri kan iþ ga li, e ge men li ði ve sö mü rü sü nün sür me si ne ör tü lü des tek ver me si. Ya - ban cý kü re sel güç le rin böl ge nin e ner ji kay nak la rý ve hat la rý ný el de et me si ne bir ne vi kontr-güç iþ le viy le ba ha ne ler ü re til me si. Ec ne bi le rin mü da ha le ve iþ gal le ri i çin el le ri ne te pe te pe kul la na cak la rý koz lar ve ril me si Bi lin di ði gi bi, Wi ki le aks bel ge le ri nde El Ka i de e le baþ la rý nýn Lon dra gi bi ba zý Ba tý mer kez le rin de a ðýr lan dý ðý sýz mýþ; ar dýn dan ör güt li de ri Ze va hi ri, bun dan bir sü re ön ce, ABD ve Ba tý lý la rýn des te ðin de ki Su ri ye si lâh lý mu ha le fe ti ne a çýk ça ar ka çý kýp, baþ ta Su ri ye ol mak ü ze re bü tün A rap ül ke le rin de hal ký hü kû met le ri a ley hin de is ya na kýþ kýrt mýþ tý. El Ka i de li de ri nin bir web si te sin de ki vi de o da A rap ba ha rý nýn ü ze rin den bir yýl geç ti ði ni ha týr la ta rak, Mý sýr kal kýþ ma sý mi sa liy le Su u dî A ra bis tan hal ký ný da yö ne ti me kar þý a yak lan ma ya ça ðý rýp, Kut sal ca mi le rin top rak la rýn da ol du ðu Müs lü man kar deþ le ri miz! Ni ye hâ lâ a yak lan mý yor su nuz? di ye is ya ný kö rük le me si, son tah ri ki. (Ta raf, ) Ý PUÇ LA RI ÝS TÝF HAM LA RI Doð ru su Ze va hi ri nin, Yüz bin ler so ka ða ta þar sa yö ne tim le rin so nu ge lir! çað rý sýy la, Su u di le ri ve A rap la rý is ya na kýþ kýrt ma sý, ör gü tü nün Or ta do ðu dan Ö nas ya ya bü tün halk la rý et nik ve mez he bî kýþ kýrt ma la ra ça ðýr ma sý, bir di zi so ru i þâ re ti ne se be bi yet ver mek te. Su ud Kral lý ðý ný ül ke yi ABD ye aç tý ðý i çin dev ril me si ge rek ti ði ni söy le yen Ze va hi ri nin, A me ri kan ve iþ bir lik çi iþ gal ci le ri nin po li ti ka la - rý na hiz met e den, iþ ga le ve sö mü rü ye ze min ha zýr la yan a nar þi, iç ça týþ ma, kav ga ve kar ga þa ge ti re cek kal kýþ ma ya tah ri ki, dü þün dü rü cü. Bir di ðer du rum, ör gü tün yap tý ðý sal dý rý ve ey lem ler de bi le rek i pu cu bý rak ma sý. Bin La din in, Chi ca go da ki si na gog la ra bom ba lý sal dý rý la rý plân la dý ðý ný vi de o lar la ha ber ver me si ve ha ri ta ü ze rin den han gi A me ri kan el çi lik le ri ne sal dýr dý ðý ný an lat ma sý; sal dý rý la rýn a ka bin de A me ri kan te le viz yon la rý na rö por taj lar ve rip, Ba þýn dan be ri plâ ným dý de yip sal dý rý la rý ö vün me a maç lý kul lan ma sý, El Ka i de bi le rek mi i puç la rý bý ra ký yor? so ru su nu sor dur muþ tu. Son o la rak Ye men ko lu A QAP mi li tan la rý nýn, baþ kent Sa na da U lu sal Bir lik Gü nü tö ren le ri pro va sýn da ki as ke ri bir li ðe dü zen le di ði ve 100 ki þi nin öl dü ðü in ti har sal dý rý sýn da ya pýl dý ðý gi bi, ör gü tün ses ge ti re cek ö nem li ey lem le ri nin i puç la rý ný ve gön der me le ri ka sýt lý o la rak in ter net te ser piþ tir me yön te mi nin or ta ya çýk ma sý, bu ko nu da ki is tif ham la rý art týr mak ta. (Mil li yet, ) Ve iþ gal ci le rin ya rar la nýp is ti mal et ti ði El Ka i de nin sal dý rý lar da tâ ciz kâr ve tah rik kâr i puç la rý bý rak ma sý, ör gü tün, Ey lem ler kon tro lüm de i ti raf la rý ný da a þa rak, he def ül ke le ri ec ne bi mü da ha le si ne teþ ne ha le ge tir di ði ne da ir tes bit le ri te yid et mek te. Ger çek ten, Müs lü man top lum la rý is ya na çað rý, han gi em per yal gü cün ve ne yin he sa bý na? Vize problemi çözülmeli AP BAÞ KA NI MAR TIN SCHULZ, "TÜR KÝ YE Ý LE VÝ ZE SO RU NU MUZ AB E KO NO - MÝ SÝ NE BÜ YÜK ZA RAR VE RÝ YOR,VÝ ZE SO RU NU DER HAL CÖ ZÜL ME LÝ" DE DÝ. AV RU PA Par la men to su (AP) Baþ ka ný Mar tin Schulz, Vi ze siz Av ru pa Ha re ke ti Baþ ka ný Meh met O ku muþ un 21 Ma yýs 2012 ta ri hin de AB si ya si or gan la rý na Tür ki ye ye kar þý 30 yýl dýr uy gu lan mak ta o lan hak sýz vi ze le rin ta ma men kal dý rýl ma sý ta le bi i le yap mýþ ol du ðu baþ vu ru ya jet bir ce vap gön de re rek Tür ki ye i le vi ze so ru nu muz der hal çö zül me li dir a çýk la ma sý ný yap tý. Vi ze siz Av ru pa Ha re ke ti i sim li si vil top lum plat for mu nun ku ru cu baþ ka ný Ri ze li tu rizm ci Meh met O ku muþ, 21 Ma yýs 2012 ta ri hin de AB Ko mis yu nu Baþ ka ný Jo se Ma nu el Bar ro so, AP Baþ ka ný Mar tin Schulz, AB ü ye si 27 ül ke nin dev let ve hü kü met baþ kan la rý i le AP nin 750 mil let ve ki li ne res mi baþ vu ru ni te li ðin de kap sam lý bir mek tup gön de re rek, AB nin Tür ki ye ye yö ne lik 30 yýl dýr uy gu la mak ta ol du ðu hu ku ki ol ma yan vi ze re ji mi ni ta ma men de ðiþ tir me si ni, vi ze le rin ta ma men kal dý rýl ma sý ný ve Tür ki ye nin AB ye vi ze siz gi re bi le cek ül ke ler lis te si ne da hil e dil me si ni ta lep et miþ ti. O ku muþ, baþ vu ru sun da Tür ki ye a çý sýn dan vi ze siz Av ru pa nýn bir ta lep de ðil, AB ye tam ü ye lik ten ön ce var o lan ka za nýl mýþ hu ku ki bir hak ol du ðu nu, bu hu ku ki ka za ný mýn Ku lu da fe ci ka za: 8 ö lü KON YA NIN Ku lu il çe sin de, ha fif ti ca ri a raç i le mi ni bü sün çar pýþ ma sý so nu cu mey da na ge len ka za da 8 ki þi öl dü, 6 ki þi ya ra lan dý. AB i le im za la dý ðý mýz u lus la ra ra sý an laþ ma lar dan doð du ðu nu ve bu hak kýn AB nin hu kuk or gan la rý ta ra fýn dan da mah ke me ka rar la rýy la de fa lar ca o nay lan dý ðý kay det miþ ti. O ku muþ, Av ru pa lý si ya si le re dün ya da ki a çýk ve net ro lüy le Tür ki ye vi ze du var la rý ný hak et mi yor, AB hu kuk sis te mi nin o nay lan dý ðý Tür ki ye nin vi ze siz do la þým hak ký na si ya si o la rak da say gý gös te rip, bu hak ký mý zý i a de e din çað rý sýn da bu lun muþ tu. AP Va tan daþ lýk Bil gi len dir me Da i re si Baþ ka ný G. Ad di man do ta ra fýn dan 29 Ma yýs 2012 ta rih ve A (2012) 6280 res mi ka yýt sa yý sý i le Meh met O ku muþ a gön de ri len ce vap ta AB nin Türk va tan daþ la rý na uy gu la mak ta ol du ðu vi ze zo run lu luk la rý nýn kal dý rýl ma sý ta le bi ni i çe ren baþ vu ru su nun AP Baþ ka ný Mar tin Schulz a u laþ tý ðý, Schulz un baþ vu ru yu in ce le yip AB Va tan daþ lýk Bil gi len dir me Da i re si ni O ku muþ un baþ vu ru su na ce vap ve ril me si i çin gö rev len dir di ði be lir til di. AP nin O ku muþ a gö der di ði res mi ce va býn da Par la men to Baþ ka ný Mar tin Schulz un, Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki vi ze so run la rý der hal çü zül me li dir. Bu so run AB i le Tür ki ye a ra sýn da ki e ko no mik iþ bir li ði ne çok bü yük bir en gel o luþ tur mak ta dýr.vi ze so ru nu ö zel lik le Tür ki ye nin AB de ki A lý nan bil gi ye gö re, An ka ra is ti ka me ti ne gi den ve sü rü cü sü nün kim li ði he nüz be lir le ne me yen 06 LM 487 pla ka lý ha fif ti ca ri a raç, An ka ra-ku lu ka ra yo lu nun 80. ki lo met re sin de kar þý þe ri de ge çe rek, An ka ra dan Kon ya ya dö nen se ma zen le ri ta þý yan Ý sa U ður yö ne ti min de ki 42 CNZ 93 pla ka lý mi ni büs le çar pýþ tý. Ka za da, mi ni büs le çar pý þan a raç ta bu lu nan 9 ki þi den 8 i ha ya tý ný kay bet ti. Kur tu lan 11 ya þýn da ki Mur ta za Çe vik i se An ka ra Dýþ ka pý Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Ka za ye rin de in ce le me ler de bu lu nan Kon ya Va li si Ay dýn Ne zih Do ðan yap tý ðý en bü yük ti ca ri or ta ðý ko nu mun da ki Al man ya nýn e ko no mi si ne bü yük za rar ver mek te dir. Ay rý ca Tür ki ye nin AB ye tam ü ye li ði ni des tek li yo rum a çýk la ma sý na yer ve ril di. SOY SAL KA RA RI TE YÝT E DÝL DÝ AP nin ce va býn da ay rý ca Av ru pa A da let Di va ný nýn 19 Þu bat 2009 ta ri hin de ver miþ ol du ðu Soy sal ka ra rýn da ki Türk va tan daþ la rý nýn le hi ne o lan vi ze hü küm le ri AP ta ra fýn dan te yit e di le rek þöy le de nil di: Av ru pa A da let Di va ný Soy sal ka ra rý i le Türk va tan daþ la rý nýn AB ül ke le ri ne hiz met a ma cý i le vi ze siz gi re bi le ce ði ne ka rar ver miþ ve 1970 yý lýn da im za la nan Brük sel Kat ma Pro to ku lü nün 41. mad de si nin ü ye ül ke le ri Tür ki ye ye yö ne lik mev cut þart lar da kö tü leþ tir me ya pa ma ya cak la rý ko nu sun da yü küm lü kýl dý ðý ný ka rar laþ týr mýþ týr. AB nin Meh met O ku muþ a gön der di ði vi ze ce va býn da, AB Ý çiþ le ri Ko mi se ri Ce ci li a Malms trom un AB nin Tür ki ye ye yö ne lik vi ze uy gu la ma la rý e nin de so nun da kal dý rý la cak týr. Ýlk e tap ta vi ze ko lay lýk la rý ge ti ri le cek; da ha u zun sü re li, da ha çok gi riþ çý kýþ lý vi ze ler ve ri le cek, vi ze baþ vu ru la rýn da is te nen bel ge sa yý sýn da a zalt ma ya pý la cak týr þek lin de ki a çýk la ma la rý na da yer ve ril di. Ýs tan bul a çýk la ma da, ka za ya ka rý þan mi ni büs te Kon ya da se ma zen lik ya pan 12 ki þi nin bu lun du ðu nu be lir te rek, bu ki þi ler den ya ra la nan 5 ki þi nin An ka ra da çe þit li has ta ne ler de te da vi al tý na a lýn dý ðý ný söy le di. Do ðan, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun da Kon ya da ki prog ra mý dö nü þün de Ku lu ya uð ra ya rak, Ku lu Dev let Has ta ne si nde, ka za da ve fat e den le rin a i le le ri ve Kö mü þi ni kö yü muh ta rý na baþ sað lý ðý di le ðin de bu lun du ðu nu be lirt ti. Bu a ra da, ka za da ö len le rin kim lik le ri nin tes pit e dil me si i çin ça lýþ ma la rýn sür dü ðü öð re nil di. Kon ya / a a drbat ho o.com Ü ni ver si te ler na sýl ya pý lan dý rýl ma lý? Son ya zý mýz da YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya ya re form gay re tin de des tek ver me ye baþ la mýþ týk. Þu so ruy la de vam e de lim: Ye ni Tür ki ye nin ye ni ü ni ver si te sis te mi na sýl ol ma lý? 1. Ý ki de ðil üç tür ü ni ver si te ol ma lý: Dev let ü ni ver si te le ri nin tü mün de yö ne tim bi çi mi de ðiþ ti ril me li. Bir tür ö zel leþ tir me ya pýl ma lý ve rek tö re he sap so ran mü te vel li he ye ti e liy le i da re mo de li uy gu lan ma lý. Rek tör ler ký de me gö re fark lý oy kul la ný lan çift de re ce li se çim sis te miy le se çil me li ve dev let pro to ko lü nde yer al ma ma lý. Va kýf ü ni ver si te le ri de vam et me li. A ma ka mu tü zel ki þi si ol mak tan çý ka rýl ma lý ve mü te vel li he ye ti i le yü rü yen ka mu ya fay da lý va kýf sta tü sün de ol ma lý. Ý da re de ku ru cu i ra de nin ter ci hi ne ö nem ve ren bir ya pý o luþ ma lý. A no nim þir ket o la rak ku ru lup iþ le ti le cek o lan ö zel ü ni ver si te le re i zin ve ril me li. YÖK kâr a maç lý bu e ði tim ve a raþ týr ma ku ru luþ la rý nýn stan dart la rý ný be lir le me li, ye ter li lik le ri ni de net le me li, ma li bo yu tu na mü da ha le et me me li. Pro je des te ði ni hak et me a çý sýn dan bu üç ü ni ver si te a ra sýn da bir fark gö ze til me me li. 2. Ü ni ver si te ler ger çek ten de net len me li. Her bir tür ü ni ver si te, ken di ö zel sta tü sü ne uy gun bir öz de ne tim ve dýþ de ne tim kom bi nas yo nuy la ve sü rek li de net len me li. Bat ma ih ti ma li o lan ü ni ver si te ler i çin ne ya pýl ma sý ge rek ti ði þim di den be lir len me li. Bu ko nu da ban ka cý lýk sek tö rün de ki de ne tim sis te min den ve man tý ðýn dan fay da la nýl ma lý. 3. Ü ni ver si te ler ka te go ri ze e dil me li. Ü ni ver si te ler, de ne tim o to ri te sin ce çe þit li kri ter ler yö nün den a ka de mik bi rim le ri ba zýn da ay rý ay rý de re ce len di ril me li ve not la rý ka mu ya a çýk lan ma lý. Ü ni ver si te ler a ra sý iþ bir li ði ve da ya nýþ ma i çin böl ge sel üst ku ru luþ lar ge liþ ti ril me li. Kon fe de ras yon ve ben ze ri si vil ni te lik li üst bir lik le re ü ye li ðe i zin ve ril me li. 4. Üç tür ü ni ver si te de ça lý þan i da rî per so ne lin ve a ka de mis yen le rin tü mü üc ret li iþ çi sta tü sü ne ge çi ril me li. Per for man sa da ya lý üc ret len dir me sis te mi ku rul ma lý. Bil has sa va kýf ü ni ver si te le rin de gö nül lü sta tü de ça lý þa cak a ka de mis yen le re ay rý ca im kan sað lan ma lý. A ka de mis yen le rin gö rev de yük sel me ve un van al ma kri ter le ri, en az üç ay rý di sip lin (fen, sos yal, sað lýk) i çin ol mak ü ze re fark lý laþ tý rýl ma lý. 5. Ü ni ver si te le rin, kla sik dip lo ma e ði ti min den baþ ka, i ki li pro to kol, vb. yol lar la iþ bir li ði im kân la rý ge liþ ti re rek uy gu la ma ya yö ne lik ser ti fi ka e ði ti mi ver me le ri teþ vik e dil me li. Bir not: Him met eh li hiz met er ba bý nýn bir bi ri ni e leþ ti rir ken dik kat et me si ve mu ha ta bý ný ya biz den sin ya on lar dan bi çi min de ka te go ri ze et me me si ge rek ti ði ni yaz mýþ ve gö rü þü nü zü sor muþ tum ya. Ge len ma il ler le ve yo rum lar la ben de der si mi al dým. Bu me yan da de ðer li kar de þim A ziz Bat tal u zun ve do ku nak lý bir mek tup la ben de ni ze þu der si ver miþ: Din hiz me ti nin dün ya ya, si ya se te ve cep he leþ me ye a let e dil me si sa de ce An ka ra da si ya sî ve bü rok ra tik ma kam lar da ol mu yor. Din duy gu la rý nýn ve di nî bað lan tý la rýn kö tü ye kul la nýl dý ðý ný Ýs tan bul da ve taþ ra da ki ik ti sa dî- ti ca rî ha yat ta da sýk lýk la mü þa he de e di yo ruz. An cak bu su si ti mal de e leþ ti ri le cek gü ruh, as la hiz met e kip le ri nin sa mi mi çe kir dek kad ro su o la maz. Men fa at çev re si ba zen ö zü ör te bi lir a ma o öz yi ne de öz dür ve ni ye ti i ti ba riy le e leþ ti ri den ma sun dur. A ziz kar de þim i ki ör nek de yaz mýþ: Ta rih te Ha cý Bay ram Haz ret le ri nin mü rit le ri ni can fe da sý tes ti ne ta bi tut ma sý na se bep o lan su is ti mal ler de ku su run ço ðu el bet te sa mi mi yet siz le rin di. Mev la na dan son ra ve bil has sa son i ki yüz yýl da Mev le vi le rin ne re dey se se kü ler bir gru ba dö nüþ müþ gös te ril me si ne se bep o lan is tis mar lar da ih lâs lý la rýn ku su ru bir i se ih lâs sýz men fa at pe rest le rin ku su ru bin dir. Doð ru sö ze ne de nir! Keþ ke, her ku ru cu li der ve her ic ra cý e kip, sus ti ma le kar þý Be di üz za man gi bi kes kin fe ra set ve il ke li du ruþ sa hi bi ol sa. Ýn þal lah.

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 HAZÝRAN A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI A VUS TRAL YA DO LA RI DA NÝ MAR KA KRO NU E U RO ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,852 ÖN CE KÝ GÜN 1,8489 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3037 ÖN CE KÝ GÜN 2,2961 p DÜN 96,25 ÖN CE KÝ GÜN 93,15 p DÜN 648 ÖN CE KÝ GÜN 627 p Antalya Tarým Ýl Müdürlüðü Hollanda'da Türk rüzgârý estirdi. An tal ya Ta rým Ýl Mü dür lü ðü Ven lo'ya dam ga vur du nhol LAN DA'NIN Ven lo ken tin de ki Flo ri a de 2012 Dün ya Bah çe ci lik Fu a rý'nda a çý lan Türk Bah çe si ve bu ra da dü zen le nen et kin lik ler so na er di, he yet Tür ki ye'ye dön dü. An tal ya'dan da vet le et kin lik le re ka tý lan he ye tin Venlo'da ki ça lýþ ma la rý sür dü. Türk he ye ti ön ce o tel le rin den a lý na rak fu ar a la ný na ge ti ril di. Bu ra da ön ce Türk Bah çe'si ne uð ra yan he yet te yer a lan ba sýn men sup la rý, Flo ri a de 2012 yö ne ti mi ta ra fýn dan dü zen le nen ba sýn top lan tý sý na ka týl dý. Ba sýn top lan tý sýn da ö zel lik le An tal ya med ya sý na a it ba sýn men sup la rý ta ra fýn dan so ru lar so rul du ve 2016'da An tal ya'da dü zen le ne cek o lan Ex po 2016 An tal ya i çin ko nuþ ma cý nýn tec rü be si ne da ya lý bil gi ler a lýn dý. Ba sýn top lan tý sý nýn si mul ta ne ter cü me si Or ta A na do lu Ýh ra cat çý Bir lik le ri Ge nel Sek re ter li ðin de gö rev li Gül þen Bay ta ra fýn dan ya pýl dý. Ba sýn top lan tý sý nýn ar dýn dan he yet ü ye le ri nin bir kýs mý ken di le ri ne sað la nan bir o to büs le Al man ya'nýn Düs sel dorf ken ti ne gi de rek gün le ri ni o ra da ge ze rek ta mam la dý lar. Di ðer he yet ü ye le ri i se Ex po Flo ri a de 2012 fu a rý nýn di ðer bö lüm le ri ni gez di ler ve et kin lik kap sa mýn da dü zen le nen Türk Bah çe sin den fu ar mer ke zi ne Meh te ran eþ li ðin de yü rü yüþ ve Meh te ran kon se ri ne ka týl dý lar. Yü rü yüþ es na sýn da türk he ye ti ta ra fýn dan iz le yen le re çi çek ler da ðý týl dý. Bu yü rü yüþ te An tal ya Ta rým Ýl Mü dür lü ðün de gö rev li Zi ra at Mü hen di si Öz lem Kök sal ve Gý da Mü hen di si Der ya Bil gin ta ra fýn dan be ra ber le rin de Tür ki ye'den ge tir dik le ri Türk Bay ra ðý a çýl dý. Hol lan da - Ven lo / Mü þer ref Ak soy As ya bor sa la rý sa týþ a ðýr lýk lý sey re di yor nabd DE is tih dam ve ri le ri nin bek len ti ler den ol duk ça za yýf gel me si, As ya bor sa la rýn da sa týþ la ra ne den o lu yor. Þu da ki ka lar da, Ja pon ya da Nik kei 225 en dek si yüz de 1,93 de ðer kay be de rek 8.278,58 pu an da bu lu nur ken, Hong Kong da Hang Seng en dek si yüz de 2,29 dü þe rek ,24 pu an, Çin de Þan gay bi le þik en dek si yüz de 1,81 ka yýp la 2.330,15 pu an, A vus tral ya da S&P/ASX 200 en dek si yüz de 1,81 dü þüþ le 3.990,20 pu an ve Hin dis tan da Sen sex en dek si yüz de 0,72 de ðer kay be de rek ,64 pu an se vi ye le rin de sey re di yor. Ýs tan bul / a a E-ti ca re tte ABD yi ya ka la ya ca ðýz ne LEK TRO NÝK Ti ca ret Ýþ let me ci le ri Der ne ði (E - TÝD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha kan Or hun, Tür ki ye de e-ti ca re tin kay det ti ði ge li þi me ba ka rak, 3 yýl son ra o ran sal baz da ABD yi ya ka la ya ca ðý mý zý söy le ye bi li riz de di. Bu yýl bi rin ci si dü zen le nen E-Ti ca ret Kon fe ran sý nda ko nu þan E TÝD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha kan Or hun, Tür ki ye de top lam 30 mil yo nu aþ kýn in ter net kul la ný cý sý bu lun du ðu na ve yüz de 60 ý nýn her gün mut la ka in ter ne te gir di ði ne dik ka ti çe ke rek þun la rý söy le di: Tür ki ye de in ter net ten a lýþ ve riþ ya pan la rýn sa yý sý bu gün i ti ba riy le ay lýk 5 mil yon ki þi yi, ya ni top lam kul la ný cý sa yý sý nýn yüz de 16 sý ný geç mi yor. E-ti ca re tin en yo ðun kul la nýl dý ðý ül ke ler den ABD de bu o ran yüz de 62 se vi ye sin de. Tür ki ye de e-ti ca re tin kay det ti ði ge li þi me ba ka rak, 3 yýl son ra o ran sal baz da ZAYÝ nýstanbul Üniversitesine ait öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Harun Keskin nnüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Halil Ýbrahim Karayel nöðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ertaç Tuncer ABD yi ya ka la ya ca ðý mý zý söy le ye bi li riz. Or hun, ya kýn ta rih li bir a raþ týr ma ya gö re Tür ki ye de in ter net ten a lýþ ve riþ yap ma fre kan sý nýn ol duk ça dü þük ol du ðu nu kay de den Or hun, bir kul la ný cý nýn ay da sa de ce bir kez in ter net a lýþ ve ri þi yap tý ðý ný söy le di. Ýs tan bul / a a DAVET Altý ay sonra tek ha ne ye in di 2012 YILI MAYIS AYINDA TÜFE YÜZDE 0,21 GERÝLEDÝ, ÜFE ÝSE YÜZDE 0,53 ARTTI. 12 AYLIK ORTALAMA YILLIK ENFLASYON ALTI AY SONRA TÜFE'DE YÜZDE 8,68'E ÝNEREK TEK HANEYE DÖNDÜ, ÜFE'DE ÝSE YÜZDE 10,57 OLDU. TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2012 yý lý Ma yýs a yýn da tü ke ti ci fi yat la rý en dek si nin (TÜ FE) yüz de 0,21 o ra nýn da ge ri le di ði ni, ü re ti ci fi yat la rý en dek si nin (Ü FE) i se yüz de 0,53 art tý ðý ný a çýk la dý. Ma yýs a yý i ti ba rýy la yýl lýk enf las yon i se TÜ FE de yüz de 8,28, Ü - FE de yüz de 8,06 ar týþ gös ter di. TÜ ÝK in 2003 baz yýl lý ve ri le ri ne gö re, Ma yýs a yýn da TÜ FE bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 8,28, Ü FE i se yüz de 8,06 ar týþ gös ter di. Böy le ce TÜ FE ge çen yý lýn A ra lýk a yýn dan son ra ilk kez tek ha ne ye in di. 12 ay lýk or ta la ma la ra gö re yýl lýk enf las yon i se tü ke ti ci fi yat la - Er kek ti þör tü zam þam pi yo nu ol du TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu Baþ kan lý ðý (TÜ - ÝK) Ko ca e li Böl ge Mü dür lü ðü nce, Ko ca e li, Sa - kar ya, Düz ce, Bo lu ve Ya lo va yý kap sa yan Ko - ca e li Ýs ta tis ti ki Böl ge si nde ya pý lan a raþ týr - ma da, ma yýs a yýn da en yük sek fi yat ar tý þý yüz de 18,06 i le er kek ti þör tü, en yük sek dü - þüþ i se yüz de 60,04 i le siv ri bi ber de ol du. TÜ - ÝK Böl ge Mü dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, ge çen ay da Tür ki ye de 2003=100 Te mel Yýl lý Tü ke ti ci Fi yat la rý Ge nel En dek - si nde kap sa ma a lý nan 444 ü rü nün 83 ün - de or ta la ma fi yat la rýn da de ði þim ol maz - ken, 255 ü rü nün or ta la ma fi yat la rýn da ar týþ, 106 ü rü nün or ta la ma fi yat la rýn da i se dü þüþ gö rül dü ðü kay de dil di. A çýk la - ma da, Ko ca e li Ýs ta tis ti ki Böl ge si nde, en dek sin bir ön ce ki a ya gö re yüz de 0,28 art tý ðý be lir ti le rek, bu ar týþ la böl ge le ri nin, en yük sek ar týþ gös te ren i kin ci is ta tis ti ki böl ge ol du ðu i fa de e dil di. Ko ca eli / a a rýn da yüz de 8,68, ü re ti ci fi yat la rýn da i se yüz de 10,57 dü ze yin de ger çek leþ ti. Ma yýs i ti ba rýy la yýl lýk enf las yon i se TÜ - FE de yüz de 8,28, Ü FE de yüz de 8,06 ol du. Mer kez Ban ka sý nýn Ma yýs a yý i kin ci dö nem bek len ti an ke tin de Ma yýs a yý TÜ FE bek len ti si yüz de 0,69, yýl so nu yýl lýk TÜ FE bek len ti si i se yüz de 7,66 o la rak be lir len miþ ti. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, 2012 yý lý Ma yýs a yýn da ay lýk baz da enf las yon TÜ FE de 0,21 ge ri le di, Ü FE de i se yüz de 0,53 ar týþ gös ter di. TÜ FE de bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 8,28, 12 ay lýk TÜR KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ - ka ný Þem si Bay rak tar, ma yýs a yýn da ü re ti ci ve mar ket ler de fi ya tý en faz la ar tan ü rü nün li mon ol du ðu nu be lirt ti. Bay rak tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, TZOB ta - ra fýn dan der le nen fi yat la ra gö re, ma yýs a yýn da ü - re ti ci fi yat la rý na ba kýl dý ðýn da, 13 ü rün de fi yat la rýn bir ay ön ce ki ne gö - re de ðiþ me di ði - ni, 11 ü rün de a zal ma, 9 ü - rün de i se ar - týþ ol du ðu nu bil dir di. Mar ket fi - yat la rýn da 7 ü - rün de fi yat de ði þi - mi ol ma dý ðý ný, 20 ü - rün de a zal ma, 10 ü rün de fi yat ar tý þý gö rül dü ðü nü be lir ten Bay rak tar, ge çen ay ü re ti ci ve mar ket - O to kar dan Ýz mir e 100 o to büs O TO KAR, Ýz mir U la þým Hiz met le ri ve Ma ki ne Sa na yi AÞ nin (Ý ZU LAÞ) Mart a yýn da aç tý ðý 100 a det al çak ta ban lý so lo o to büs a lý mý i ha le si ni ka zan dý. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma da, Koç Top lu lu ðu þir ket le rin den O to kar ýn en gel li ta þý ma cý lý ðý na uy gun be le di ye o to bü sü KENT in Ýz mir hal ký ný ta þý ma ya ha zýr lan dý ðý, Ý ZU LAÞ ýn Mart ta aç tý ðý 100 a raç lýk i ha le yi O to kar ýn ka zan dý ðý bil di ril di. Ý ha le nin im za tö re nin de ko nu þan O to kar Ge nel Mü dü rü Ser dar Gör güç, 2009 yý lýn da tes lim et tik le ri 10 a det or ta boy o to büs le riy le Ý ZU LAÞ i le ta nýþ týk la rý ný, geç ti ði miz yýl da 20 a det o to bü sü Ý ZU LAÞ a tes lim et tik le ri ni ve 100 a det da ha O to kar o to bü sü i çin söz leþ me im za la dýk la rý ný kay det ti. Gü nü müz de ya þa nan hýz lý kent leþ me so nu cu top lu ta þý ma cý lý ðýn or ta la ma la ra gö re yüz de 8,68 ar týþ mey da na gel di. Bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re TÜ - FE de en yük sek ar týþ yüz de 18,70 i le al kol lü i çe cek ler ve tü tün gru bun da ger çek leþ ti. Çe þit li mal ve hiz met ler yüz de 15,15, ko nut yüz de 12,54, ev eþ ya sý yüz de 9,89, lo kan ta ve o tel ler yüz de 9,43, gi yim ve a yak ka bý yüz de 8,58 i le en yük sek ar tý þýn göz len di ði har ca ma grup la rý ol du. Ma yýs a yýn da en deks te yer a lan 444 mad de den 83 ü nün or ta la ma fi yat la rýn da de ði þim ol ma dý, 255 mad de nin or ta la ma fi yat la rýn da ar týþ, 106 mad de nin or ta la ma fi yat la rýn da i se dü þüþ Fi yat ar tý þýn da re kor li mon da ö ne mi nin art tý ðý ný vur gu la yan Gör güç, kent le rin ar tan nü fus yo ðun luk la rý i le bir lik te o lu þan top lu ta þý ma cý lýk ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sýn da be le di ye le re, iþ let me ci le re ve Tür ki ye ye ma li yet le ri o la bil di ðin ce dü þük, e ko no mik ve sos yal ge li þi me kat ký sað la ya cak, kent sel ge li þi mi o lum lu yön de et ki le ye cek çö züm le rin ü re til me si ve dev re ye a lýn ma sý nýn ar týk bir zo run lu luk ol du ðu nu be lirt ti. Ý ZU LAÞ ýn o to büs fi lo su nu ye ni le me a ma cýy la aç tý ðý i ha le kap sa mýn da O to kar, Ýz mir top lu ta þý ma sýn da kul la nýl mak ü ze re 100 a det KENT i 2012 yý lý i çe ri sin de par ti ler ha lin de tes lim e de cek. KENT o to büs le ri sa de ce Tür ki ye de de ðil, Ma ca ris tan ve Po lon ya gi bi ül ke ler de de top lu ta þý ma cý lýk ta kul la ný lý yor. Ýs tan bul / a a ler de fi ya tý en faz la ar tan ü rü nün li mon ol du ðu - nu yi ne le di. Þem þi Bay rak tar, ü re ti ci fi yat la rýy la il gi li þu bil gi yi ver di: Ü re ti ci fi yat la rýn da li mon, ku ru so ðan ve ye þil so ða ný yüz de 23,1 lik ar týþ la pa ta tes, yüz de 21,2 lik ar týþ la ýs pa nak, yüz de 5,56 i le ku ru ü züm, yüz de 3,86 i le pat lý can, yüz de 2,3 i le el ma ve yüz de 2,1 i le ku zu e ti iz le di. Bay rak tar, mar ket fi yat la rý na ba kýl dý ðýn da i - se fi yat ar tý þýn da yi ne li mon ve ye þil so ða ný, yüz de 11,8 i le ha vuç, yüz de 7,6 i le mý sý rö zü ya ðý ve yüz de 4,36 i le pat lý ca nýn iz le di ði ni be lirt ti. Bay rak tar, ge çen ay ü re ti ci ve mar ket fi yat la rý a ra sýn da ki fark in ce len di ðin de, mart ve ni san ay la rýn da ol du ðu gi bi may da no zun ö ne çýk tý ðý - ný bil dir di. May da noz da fi yat far ký nýn yüz de 547,55 i bul du ðu nu i fa de e den Bay rak tar, a det ü re ti ci fi ya tý nýn 13 ku ruþ, mar ket fi ya tý nýn i se 86 ku ruþ ol du ðu nu kay det ti. Bay rak tar, ü re ti ci ve mar ket ler de Ma yýs a yýn da fi ya tý en faz la ar - tan ü rün li mon da gö rü len ar týþ ta, arz da da ral - ma nýn et ki li ol du ðu nu bil dir di. An ka ra / a a Ýh ra ca ta o dak lan dýk TÜ SÝ AD Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Tür ki ye nin a de ta se fer ber lik ru hu i çin de ih ra cat ta o dak lan dý ðý ný gö rü yor ve iþ dün ya sý o la rak bun dan bü yük mem nu ni yet du yu yo ruz de di. Boy ner, E ko no mi Ba kan lý ðý Kam pü sü Hik met E sen Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen 2. Ti ca ret Mü þa vir le ri Kon fe ran sý nýn a çý lý þýn da, Tür ki ye nin mak ro e ko no mik so run la rý ný ö nem li o ran da çöz dü ðü nü ve enf las yo nu tek ha ne li ra kam la ra dü þür me yi ba þar dý ðý ný söy le di. Son 10 yýl da ki de ði þi min di ðer bir gös ter ge si nin de Tür ki ye nin kü re sel e ko no mi de ki ö ne mi nin art ma sý ol du ðu nu di le ge ti ren Boy ner, Tür ki ye nin re ka bet e de bil me gü nü nün kü re sel leþ me ve ge liþ me i çin mut lak ol ma sa da ö nem li bir ye re gel di ði ni i fa de et ti. Ü mit Boy ner, ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re, 2012 de Tür ki ye e ko no mi si nin en te mel çe ki ci lik fak tö rü nün ka tý lým cý la rýn yüz de 90 ý ta ra fýn dan e ko no mi nin di na miz mi o la rak ta ným la dý ðý ný ak ta ra rak, bu fak tö rü iz le yen di ðer i ki a la nýn i se ye te nek li iþ gü cü ve re ka bet çi ma li yet ya pý sý ol du ðu nu be lirt ti. Boy ner, Tür ki ye nin ge liþ tir mek zo run da ol du ðu ko nu la rýn ba þýn da ca ri iþ lem ler den ge si nin gel di ði ne dik ka ti çek ti. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi de Tür ki ye nin ih ra ca tý nýn, yý lýn ilk 5 a yýn da yüz de 10,5 o ra nýn da art tý ðý ný, yýl so nu he de fi nin i se yak la þýk 150 mil yar do lar ol du ðu nu söy le di. Bu he de fe e min a dým lar la i ler le dik le ri ni be lir ten Bü yü kek þi, ih ra cat he def le ri ni, Av ru pa da ya þa nan kri ze rað men tut tur duk la rý ný bil dir di. Ankara / aa ger çek leþ ti yý lý Ma yýs a yýn da Ü FE de ay lýk baz da yüz de 0,53, yýl lýk baz da yüz de 8,06 ve on i ki ay lýk or ta la ma la ra gö re de yüz de 10,57 ar týþ mey da na gel di. Ta rým sek tö rü en dek sin de ay lýk baz da yüz de 3,65 ar týþ, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 7,72 ve on i ki ay lýk or ta la ma la ra gö re yüz de 3,96 ar týþ kay de dil di. Ü FE de Ma yýs a yýn da en deks te yer a lan top lam 791 mad de den 178 i nin or ta la ma fi yat la rýn da de ði þim ol ma dý, 325 mad de nin or ta la ma fi yat la rýn da ar týþ, 288 mad de nin or ta la ma fi yat la rýn da i se dü þüþ ger çek leþ ti. Ankara / a a Pet rol fi yat la rý 8 a yýn en dü þü ðün de PET ROL fi yat la rý, ABD de is tih dam ve ri le ri nin kö tü çýk ma sýy la son 8 a yýn en dü þü ðü o lan 82 do lar se vi - ye le ri ne ge ri le di. ABD ham pet ro lü nün tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý bu gün As ya da 82,14 do lar ve Lon - dra Brent ti pi ham pet ro lün tem muz a yý tes lim fi ya tý 97,36 do lar se vi ye le rin de iþ - lem gö rü yor. ABD ham pet - ro lü nün tem muz a yý tes li - mi va ril fi ya tý bu gün kü iþ - lem ler de 1,09 do lar dü þe rek 82,14 do lar, Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý i se bu gün 1,04 do lar a za lýþ la 97,36 do lar se vi ye sin de bu - lu nu yor. An ka ra / a a Fi nan sal is tik rar þart MER KEZ Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, kü re sel fi nan - sal kriz son ra sý ge liþ miþ ül - ke le rin uy gu la dý ðý pa ra, ma li ye ve fi nan sal sek tör po li ti ka la rý nýn, mak ro e ko - no mik te mel le ri sað lam o - lan dý þa a çýk ge liþ mek te o - lan ül ke ler de da hi fi nan sal is tik rar sýz lýk ih ti ma li ni do - ður du ðu nu be lir tti. Baþ çý, Mer kez Ban ka sý, Bre zil ya ile Fin lan di ya Mer kez Ban - ka sý ve Jo ur nal Of Fi nan ci al Sta bi lity ta ra fýn dan dü - zen le nen Fi nan sal ve Mak ro e ko no mik Ýs tik rar: Ge le cek te ki Zor luk lar baþ lýk lý kon fe rans ta yap tý - ðý ko nuþ ma da, "fi nan sal is tik ra rýn göz ar dý e dil me si - nin ik ti sa di ve sos yal ma li - yet le ri nin ne den li yük sek ol du ðu nu bir kez da ha gös - ter miþ tir di ye ko nuþ tu. Baþ çý, fi nan sal is tik ra rýn, mak ro e ko no mik is tik rar a - çý sýn dan ö ne mi ve de ðe ri nin po li ti ka ya pý cý lar a çý sýn dan son de re ce yük sek ol du ðu - nu kay det ti. Ýs tan bul / a a 2012 Kocaeli Mezunlar Pilavý 10 Haziran Pazar günü Saat: 13:00-17:00 arasý Çamlýk Vakfý Baþiskele Kültür Merkez'inde olacaktýr. Adres: Barbaros Mahallesi Eyüpsultan Caddesi Fatih Camii yaný Baþiskele / ÝZMÝT Ýrtibat : TEBRÝK Muhterem Ümit ve Nuray Karakuþ kardeþlerimizin Nazire Nur TAZÝYE Kardeþlerimiz Hasan Ali Köse ve Ömer Faruk Köse 'nin dedesi Ýsmet Köse'nin TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mustafa Demirkapý (Saatçi)'nin eþi Seher Demirkapý'nýn Aileler içi yer ayrýlmýþtýr. Öðrenci veya çalýþan, kýsa bir sürede olsa izmitte bulunmuþ olan aðabey ve kardeþlerimizi bekliyoruz. Salih Çökren - Rýdvan Ercan ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Karakuþ ailesini tebrik eder, yavrularýna saðlýklý uzun ömürler dileriz. Antalya Yeni Asya Okuyucularý vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Hasan Kazel, Yavuz Sarý, Yalçýn Çolak, Yakup Emre Karaþahan, Kazým Gönen, Mustafa Gümüþ, Bilal Kurt, M. Þirinkaya vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mehmet Karataþlý ve Ailesi

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 A ta türk di yor ki: Ço lu ðu ço cu ðu kal ma sýn, gö tü rün! TÜRKÝYE DE A ta türk ün hak kýy la an la - þý lýp an la þý la ma dý ðý mev zu u ba zý çev - re le ri u zun yýl lar dýr meþ gul e di yor. Dev le tin ku ru cu ve res mi i de o lo ji si o lan A ta türk çü lük/ke ma lizm hak - kýn da ne dir ve ya ne de ðil dir, na sýl ya þa nýr ve ya ya þan maz? gi bi en te - mel so ru la ra ve ri len ce vap lar da cid di müp hem lik ler, hat ta zýt lýk lar mev cut - muþ gi bi bir ha va es ti ri li yor. Bel li dö nem ler ve ya çev re ler ta ra fýn - dan ö ne çý ka rý lýp top lu ma da ya tý lan fark lý A ta türk çü lük mo del le ri tar tý þýl - mýþ týr. Hak lý o la rak hep þu so ru so - rul muþ tur: Fark lý hat ta zýt A ta türk - çü lük ler Mus ta fa Ke mal in prag ma - tik si ya se tin den mi, yok sa ta kip çi le - rin den mi kay nak la ný yor? Sa hih ve de mu te ber A ta türk çü lük ne dir ve kim(ler) ta ra fýn dan tem sil e dil mek te - dir? Bun lar zor so ru lar, çö züm süz prob lem ler de ðil as lýn da. Te zim þu: A dý na ens ti tü ler, a ka de - mi ler, va kýf lar, der nek ler ku ru lan te - mel le rin den A na ya sa in þa e di len ve de - fa lar ca dar be ge rek çe si ký lý nan bir i de o - lo ji nin be lir siz li ðin den bah se di le mez. Ku ru cu su nun ha ya tý, ya zý lý ve fi i li e ser - le ri, da ha ö nem li si mi ras çý sý þa hýs ve ku rum lar a pa çýk or ta day ken bir bi rin - den fark lý A ta türk ler ve A ta türk çü lük - ler de ne yin ne si o lu yor? Baþ ka ba zý ko - nu lar da ol du ðu gi bi ma a le sef A ta türk ve A ta türk çü lük ko nu sun da da sa yý la - ma ya cak ka dar so mut ve ri ye rað men gi zem li-þif re li i çi boþ komp lo te o ri le - ri ne müþ te ri top la ma ba þa rý sý nýn sýr rý iþ te tam da bu ra dan sý rý tý yor bi ze. A ta türk gör dü, bal yoz cu lar gö re me di Çe tin Do ðan ýn ba þý ný çek ti ði Bal yoz cun ta sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan Tü - ma mi ral Cem A ziz Çak mak a a it ol du - ðu i le ri sü rü len ses kay dý ný din le me im - kâ ný bu la ma yan la ra bu ko nuþ ma yý mut la ka din le me le ri ni tav si ye e di yo - rum. Din le yen le rin i se bir kez da ha a - ma dik kat le din le me le rin de fay da var. Ne den mi? A ta türk çü lük ne dir ve A ta - türk çü ler bu ül ke de, bu top lu ma ne ler ya par so ru su nun ce va bý ný hak kýy la ve - re bil mek i çin. Tü ma mi ral Çak mak, ce za e vi ne düþ - me nin de ver di ði bü yük bir mo ral bo zuk lu ðuy la ön ce i çin de bu lun du ðu TSK yö ne ti mi ni þöy le suç lu yor du: 80 den son ra men fa at le ri ne düþ kün bir su bay ti pi ye tiþ tir dik. Yü rek li a - dam sa yý sý çok az. Zat-ý muh te re - Kemalist ulus devletin pek övündüðü Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini muhafaza ve müdafaa etmek için çoluðu çocuðu, hatta þehri götürmek gerekiyormuþ demek ki. min i ti ra fýn dan da an la þýl dý ðý ü ze re dün ya yý ken di ne hay ran bý ra kan þe - ref li Türk kur may su bay la rý nýn ze kâ - sý, ce sa re ti ve fe da kâr lý ðý fi lan gi bi o - to ma ti ðe bað lan mýþ pro pa gan da la rýn as lý as ta rý yok muþ de mek ki. Pe ki, Bal yoz cun ta sý o la rak ni çin Si - liv ri Ce za e vi ne düþ müþ ler? Ýþ te tam bu ko nu da Tu ða mi ral Çak mak, müt hiþ bir ders ve ri yor her ke se: Biz ken di mi - ze çok gü ven dik, on dan za yýf týk. A ma bir da ha böy le bir ha ta yap ma yýz. Oy - sa bi raz sab re den ler i çin cun ta cý a mi ral a sýl bom ba yý þu cüm le ler le pat la tý yor - du: A ta türk is yan ol du ðu za man ço lu - ðu ço cu ðu kal ma sýn gö tü rün, þeh ri gö - tü rün di yor muþ. A dam gö rü yor ya ni. Ço cu ðu na ka dar. Bu iþ böy le. A mi ral den ga ran ti li A ta türk çü lük der si Bal yoz cu Tü ma mi ral Çak mak, ba - kýn na sýl bir ge le cek man za ra sý çi zi yor biz le re: Ý ki se ne çok, bir se ne i çin de dý - þa rý da ki ler le çok cid di bir he sap laþ ma o la cak. Man za ra tam ter si ne dö ne cek. Aç ka la cak lar. Bu ül ke den ka ça cak lar ço ðu. Çok ki þi nin ca ný ya na cak. Bir is yan ve ya is yan be lir ti si ol du ðu za man A ta türk çü su bay lar ne ya pa cak - lar mýþ bun dan son ra? Ço lu ðu na ço cu - ðu na ka dar gö tü re cek ler miþ. Þeh ri gö - tü re cek ler miþ. Dar be ya pýp bir kaç se ne son ra ge ri çe kil mek yok muþ ar týk. A cý - ma duy gu la rý na hiç yer ver mek si zin so nu na ka dar aç bý rak ma yý ve bu ül ke - den tüm mu ha lif le ri ka çý ra cak lar mýþ. Çün kü A ta türk ün pra tik ör nek le riy le öð ret tik le ri ne uy gun ha re ket et me yen - le rin so nu hiç de par lak ol mu yor muþ. Si liv ri, Has dal ya da Sin can da mah pus - luk be la sý na du çar o lu yor lar mýþ. Bi raz ya kýn ta ri he dö ne lim ve üç so - ru so ra lým: Þeyh Sa id is ya ný ve si le siy le kaç bin ço luk ço cuk ve kaç þe hir gö tü - rül müþ tü a ca ba? U lu Ön der in Me ne men i ya kýn! em riy le E ge de ve bü tün Tür ki ye de na sýl bir he sap laþ ma söz ko nu su ol muþ ve han gi man za ra ya þan mýþ tý? Der sim de ma ða ra lar da fa re gi bi ze - hir le nen ve ge ri de ka lýp su bay a i le le rin ya ný na ya naþ ma o la rak gö tü rü len bin - ler ce ço luk ço cu ðun ya þa dýk la rý a cýk lý bir hi kâ ye de ðil de A ta türk çü u lus dev - let i de a li nin ba sa mak la rýn dan bir ba sa - mak mý dýr? Ay rý ca 1990 lý yýl lar da ya ký la rak bo þal tý lan köy ler den ge ri ye ka lan on bin ler ce a i le nin dra ma tik ya þam öy - kü sü nün de mez kûr gö tü rün em ri ve te a mü lün den ay rý ol ma dý ðý ný da ha týr la ta lým. Ke ma list u lus dev le tin pek ö vün dü - ðü Yurt ta sulh, ci han da sulh il ke si ni mu ha fa za ve mü da fa a et mek i çin ço lu - ðu ço cu ðu, hat ta þeh ri gö tür mek ge re - ki yor muþ de mek ki. E vet, genç ler ve ço cuk lar! Tu ða mi ral Cem A ziz Çak mak am ca nýz dan A ta - türk çü lük der si bu gün lük bu ka dar. Ra ha attt! Ke nan Al pay Ye ni A kit, Ne ler o lu yor? AK Par ti ik ti da rý, çok par ti li si ya si ha ya tý - mý zýn en ö nem li de mok ra tik dö nü þüm pro je si dir. Pro je nin ha ya ta ge çi ri le bil me si i çin ön ce mil le tin a ra zi si ne ya pý lan ge ce - kon du dev le ti yýk mak ge re kir. Si ya se te a týl ma dan ön ce yi ne bu kö þe de ka le me al mýþ tým; han tal, çað dý þý ve ce be - rut bu sis te mi yýk mak i çin bal yo za ih ti yaç du ya rýz. Ni ha ye tin de bal yoz bir yý kým a ra - cý dýr. Çe te ler le, or ga ni ze suç ör güt le riy le, dar be ci ta i fey le ve ve sa yet re ji miy le mü ca - de le ö zü i ti ba riy le sis te min ba þý na i nen bal yoz te si rin de dir. Gasp e dil miþ yet ki le ri ni mil le te i a de e der ken, te mel hak ve öz gür lük a la ný ný ge niþ le tir ken, ve sa yet re ji mi ni et ki siz - leþ ti rir ken, si vil ve as ke ri e lit ke si min nü fu zu nu a zal týr ken mil let i ra de si nin e - ge men ol du ðu ye ni sis te min in þa sýn da ar týk ma la dev re ye gi rer. Bal yoz la yý kar, ma lay la ye ni sis te min har cý ný sý var sýn. Do la yý sýy la, AK Par ti ik ti da rý nýn ya pý sal dö nü þüm pro je si nin uy gu la ma ev re si ne gö re kul la na ca ðý ens trü man lar, a raç ve ge reç ler fark lý lýk arz e der. Yý kým, ya pým ve o na rým ev re sin de ay ný me to do lo jiy le yo la de vam e de mez si niz. Bu ra da ilk o la rak ce va bý ný bul ma mýz ge re ken so ru ba sit: De mok ra tik dö nü þüm pro je si nin han gi ev re sin de yiz? Ak si hal de pro je nin a ka me te uð ra ma ih ti ma li yük sek tir. Si ya si a na for Tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru mu, CMK 250. mad de de de ði þik lik, ba sýn suç - la rý na ge ti ri len a ðýr ce za lar, Ö zel Yet ki li Mah ke me le rin yet ki le ri nin ye ni den dü - zen len me si ve U lu de re ek se nin de dö nen tar týþ ma lar, as lýn da bu so ru ya ve ri len fark - lý ce vap la rýn yol aç tý ðý bir a na for dur. Sa mi mi ol mak ge re kir se, sis tem a çý sýn - dan bal yoz ev re si nin he nüz ta mam lan - ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. Çan ka ya, A na - ya sa Mah ke me si, HSYK, YÖK, Ge nel - kur may gi bi sis te min kö þe taþ la rý ný o luþ - tu ran ku rum lar da ki kad ro fark lý laþ ma sý ya pý sal dö nü þüm o la rak al gý lan ma ma lý, ve sa yet re ji mi ni kök ten si le cek ve Tür ki - ye nin ge le cek pro jek si yo nu nu o luþ tu ra - cak re for mist a dým lar a týl ma lý dýr. He pi miz bi li yo ruz ki, Er ge ne kon ve Bal yoz ti pi de rin, bir o ka dar ka ran lýk ya - pý la rýn bey ni ve kal bi Türk Si lah lý Kuv vet - le ri i çin de dir. Ka bul et mek ge re kir; TSK nin eh li leþ ti - ril me si, re ha bi li tas yo nu ve de mok ra tik sis te me en teg ras yo nu he nüz ta mam la na - ma dý. Bu ha liy le ge le cek ku þak la ra dev ri, es ki has ta lýk la rýn ye ni den dep reþ me si ne yol a çar, ve sa yet re ji mi hort lar. Bu kez az gýn la þa rak ge lir in ti kam duy gu suy la, öf ke si ka ba ra rak, sal ya sý fýþ ký ra rak... O hal de? Az gýn su lar da bo ðul ma teh di di ne ma - TSK nin rehabilitasyonu ve demokratik sisteme entegrasyonu henüz tamamlanamadý. Bu haliyle gelecek kuþaklara devri, eski hastalýklarýn yeniden depreþmesine yol açar. ruz kal mak tan sa diz gin le mek ol ma lý te - mel gö re vi miz. Er ge ne kon ve Bal yoz gi bi si lah lý te rör ör gü tü da va la rý nýn mut la ka so nuç lan dý rýl ma sý, bi rer ib ret ve si ka sý o la rak genç ku þak la ra mi ras bý - ra kýl ma sý ge re kir. Bu da va la ra ha lel ge ti re cek her han gi bir ya sal dü zen le me, ka mu o yun da Þi ke Ka nu nu gi bi 7.4 þid de tin de dep re me yol a ça bi lir. Da ha da ö nem li si, Tür ki ye yi ka ran lý ða sap la ya bi lir. O ne den le Er ge ne kon ve Bal yoz sü re ci, kri tik de ðer de dir. Müm kün o la bil se, yar gý sü re ci ne pa ra lel o la rak ra di kal a dým lar a - týp Ge nel kur may ý Mil li Sa vun ma Ba kan - lý ðý na bað la ya bil sek, dar be le rin hu ku ki da ya na ðý gös te ri len TSK Ýç Hiz met Ka - nu nu nun 35. mad de si ni ta ri he göm sek... Ha ni de mir ta výn da dö vü lür der ler, bel - ki bun lar i çin za ma na ih ti yaç var dýr. A ma mec lis gün de min de ki ü çün cü yar gý pa ke ti nin ba sýn suç la rýy la il gi li ön - gör dü ðü yap tý rým lar, ga ze te ci kö ken li bir ve kil o la rak i na nýn i çi me hiç sin me di. Bel ki; u zun ca sü re dir hu kuk dý þý din le - me le rin top lum da o luþ tur du ðu in fi al ve Tür ki ye nin u lus lar a ra sý ca mi a da gör dü - ðü tep ki ler kar þý sýn da ar ka daþ la rý mý zýn i yi ni yet le bi çim len dir di ði ya sa ta sa rý sýn da ki bu hü küm ler, far kýn da ol ma dan Tür ki - ye nin de mok ra tik leþ me ham le le ri ne ha - sar ve re bi lir. Bu ra da ki teh li ke ye dik kat çek mek is te - rim. Ha pis teh di di Er ge ne kon ve Bal yoz sü re cin de a ra la - rýn da bu lun du ðum yüz ler ce ga ze te ci hak - kýn da a çý lan 6 bi ni aþ kýn so ruþ tur ma ve da va ko nu su TCK hü küm le rin de ki ce zai yap tý rým la rýn kat la na rak art tý rýl ma sý, ba sýn öz gür lü ðü nü cid di þe kil de teh dit e de bi lir. Kal dý ki bir çok ce za da alt sý ný rýn 2 yýl - dan faz la be lir len me si, o la sý ce za la rýn er te - len me si ve ya pa ra ya çev ril me si ih ti ma li ni o to ma tik o la rak dev re den çý ka rý yor. Hu kuk dý þý din le me nin a ðýr yap tý rý ma bað lan ma sý ye rin de dir, an cak a le ni leþ miþ ses ka yýt la rý nýn 5 yý la ka dar a ðýr ha pis le ce - za lan dý rýl ma sý i za hý zor gi bi ge li yor ba na. Ýd di a na me nin ek le rin de yer a lan; bi ri Er ge ne kon sa ný ðý di ðe ri si ya set çi i ki ki þi a - ra sýn da ki te le fon ko nuþ ma la rý ný ya yýn la - mak tan 15 ay ha pis ce za sý al mýþ bi ri o la - rak söy lü yo rum; bu hü küm ki mi yar gýç lar ta ra fýn dan su is ti mal e di le bi lir. Ay ný þe kil de a dil yar gý la ma ce za sý nýn art tý rýl ma sý ný an la mak ta zor lan dým. Ma a le sef ço ðu sav cý, ö zel ha yat ve ya ha - ber leþ me nin giz li li ði ni ih lal den da va a - çar ken a dil yar gý la ma su çu nu da o to - ma tik o la rak ya ný na ek li yor. Ya da bir da va sü re ciy le il gi li yap tý ðýn her han gi bir de ðer len dir me, ay ný kap - sam da ce zai da va ko nu su o la bi lir. Keþ - ke, TCK na yük ha li ne ge len bu mad de - yi tüm den kal dý ra bil sek. Bir a çýk la may la et ki le nen yar gýç la rýn var lý ðý ný dü þün - mek, ön ce yar gýç la ra hak sýz lýk týr di ye dü þü nü yo rum. To par la mak ge re kir se... Ge çer ak çe; kad ro ya nýl sa ma sýn dan a rý - nýp dev let ay gý tý ný de ðil bi re yi ön ce le yen yak la þým la, de mok ra tik ya pý sal dö nü þü - mü a ka me te uð ra ta bi le cek risk li a lan lar - dan u zak laþ mak ol ma lý dýr. Þa mil Tay yar Star,

12 12 HA BER Y Asrýn çevrecisini Dünya Çevre Gününde bir kere daha anarken Sa id Nur sî nin ya þan tý sý na bak tý ðý mýz da ay ný za man da bü yük bir çev re ci ol du ðu nu an lý yo ruz. Bu gün çev re ci li ðin en ö nem li þart la rýn dan bi ri, sa de bir ha yat ya þa mak, az tük te mek, hay van la ra ve bü tün can lý la ra kar þý þef kat le dav ran mak týr. Sa id Nur sî, Hiç bir zer re yi in cit me mek i çin a za mi fe da kâr lýk gös ter miþ tir. 1 Ýþ te o nun ha ya týn da bu ko nu lar da ders a lý na cak çok sa yý da ör nek bul mak müm kün dür. Te miz ha va yý çok se ven Sa id Nur sî, ay rý ca çok te miz gi yin miþ tir. Ta le be le ri di yor ki, Ek se ri be yaz gi yi nir di. Te miz li ðe çok ri a yet e der di. Biz ler ça ma þý rý nýn han gi si yý kan mýþ, han gi si yý kan ma mýþ ol du ðu nu an la ya maz dýk. 2 Dün ya nýn en bü yük mad dî prob lem le rin den bi ri a þý rý tü ke tim dir. Ýþ te Sa id Nur sî bu ko nu da ör nek a lý na cak bir ha yat sür müþ tür. Ha ya tý ný sür dü re cek ka dar gý da al mýþ, bir ek mek le on gün ik ti fa et miþ tir. Bu gün gün de 12 mil yon ek me ðin çö pe a týl dý ðý bir ül ke de bu çok ma ni dar dýr. 3 Ye mek ye dik ten son ra beþ sa at baþ ka bir þey ye me miþ tir. Gü nü müz in sa ný el bi se le rin faz la lý ðýn dan ne gi ye ce ði ne ka rar ve re mez ken o Ye di se ne zar fýn da, el bi se, pa puç gi bi þey le re ye di bank not i le i da re et miþ. 4 On se ne zar fýn da yüz bonk not i le i da re e den ve gün de ba zan kýrk pa ra i le ge çi nen ve yet miþ ya ma lý bir a ba yý ye di se ne giy miþ. Tü ke ti me o ka dar kar þý ki, ký rý lan ka þý ðý ný da hi ta mir et ti re cek ka dar muk te sit bir ki þi Sa id Nur sî. Sa id Nur sî nin hay van la ra o lan þef ka tý da çok fark lý dýr öy le ki e þek e e þek den me sin den da hi ta le be le ri ni men e de rek on la ra iþ lek den me si ni is ti yor. 5 Ta le be li ri nin e vi ne gi re kek ka vur ma la rý ný ye me sin den do la yý so pay la kö pe ði döv me ka ra rý a lan la ra, Sen aç kal san, pa ran da ol maz sa, bir þey al ma ya gü cün de ol maz sa, ni ha yet a çýk bir yer de bir et bul san yer mi sin, ye mez mi sin? di ye so ra rak kö pe ði dö vül mek ten kur ta rý yor 6 E rek da ðýn da kal mak ü ze re bir o da ya pýl ma sý i çin ka zý lan top rak ta ka rýn ca yu va sý ný gö rün ce, Bir ev yý kýp bir ev yap mak o lur mu? di ye o ra da ka zý i þi ne mü da ha le e di yor. 7 Ay rý ca top ra ðýn ü ze rin den taþ la rýn kal dý rýl ma sý ný hay van la rýn yu va la rý bo zu lur di ye en gel li yor. 8 Bu gün kü re sel ý sýn ma ya en bü yük et ken fo sil ya kýt la rýn a þý rý tü ke til me si dir. Ya ni e ner ji kul la ný mýn da ya pý lan is raf týr. Sa id Nur sî bu ko nu da da o ka dar ik ti sat lý dav ra ný yor ki, man ga la bir- i ki a vuç faz la ko nan kö mü rü bu faz la sý is raf týr, di ye rek faz la kö mü rü man gal dan çý kart mýþ týr. E vet bu gün kü nes lin gi yim de, ku þam da, ye me iç me de vel ha sýl her dav ra nýþ da diz bo yu is ra fýn i çin dey ken bu dav ra nýþ la rý an la ma sý zor gi bi. An cak dün ya nýn kur tu lu þu da bu tarz a lýþ kan lýk la rýn yer leþ me si ne bað lý dýr. Çün kü dün ya nýn ka pa si te si nin çok ü ze rin de bir tü ke tim a lýþ kan lý ðý i çe ri sen de yiz. Dün ya bu a ðýr yü kü da ha ne ka dar kal dý ra bi lir a ca ba? Dip not: 1-Ta rih çe-i Ha yat, 17; 2-Nec med din Þa hi ner, Son Þa hit ler, 417; 3-Sa bah Ga ze te si, ; 4-Ta rih - çe-i Ha yat, 199; 5-Nec med din Þa hi ner, Son Þa hit ler, 407; 6-a ge, 200; 7-a ge, 206; 8-a ge, 270 Es ki ka ra a ðaç 8. Ley lek Þen li ði nka RA CA BEY E bað lý Es ki ka ra a ðaç kö yün de, 8. Ley lek Þen li ði dü zen len di. Ni lü fer Be le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ge çen yýl Av ru pa Ta bi at Mi ra sý Vak fý ta ra fýn dan 2011 Av ru pa Ley lek Kö yü i lan e di len Es ki ka ra a ðaç kö yün de ger çek leþ ti ri len þen lik kap sa mýn da çe þit li et kin lik le re yer ve ril di. Es ki ka ra ðaç Ley lek Þen li ði ni ö nü müz de ki yýl lar da da ay ný a maç lar la sür dür mek te ka rar lý ol duk la rý ný i fa de e den Ni lü fer Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Boz bey, An cak ü zü le rek i fa de e di yo rum ki gö lü teh dit e den kir le ti ci ler ha la en gel le ne bil miþ de ðil de di. U lu a bat Gö lü nün yok ol ma ya doð ru git ti ði ni be lir ten Boz bey, bu þen li ðin U lu a bat ýn kir le ti ci ler den a rý týl ma sý a dý na bir dö nüm nok ta sý ol ma sý ný di le di. Þen lik da ha son ra Ha ci vat-ka ra göz gös te ri le ri, ka ri ka tür ser gi si, göl de tek ne ge zi le ri, bel ge sel film gös te ri mi ve çe þit li et kin lik ler le de vam et ti. Bursa / a a Si ya nür süz Do ða, Öz gür Kaz Da ðý nça nak ka le nýn Çan il çe si ne bað lý E ti li kö yün de, Si ya nür süz Do ða, Öz gür Kaz Da ðý a dýy la dü zen le nen mi ting de Kaz Dað la rý nda ki ma den a ra ma ça lýþ ma la rý pro tes to e dil di. Ça nak ka le Çev re Plat for mu ta ra fýn dan dü zen le nen mi tin ge, Ça nak ka le mil let ve kil le ri Ser dan Soy dan ve A li Sa rý baþ, Ça nak ka le Be le di ye Baþ ka ný Ül gür Gök han, çev re der nek le ri i le ba zý si ya si par ti le rin ü ye le ri, çev re il çe le rin be le di ye baþ kan la rý ve va tan daþ lar ka týl dý. Ça nak ka le Çev re Plat for mu Dö nem Söz cü sü Hic ri Nal bant, fýr sat bu lun du ðun da Kaz Dað la rý nýn yok e di le ce ði ni id di a e de rek, Bin ler ce ka yaç lar çý ka rý la cak, bu ka yaç lar ö ðü tül dük ten son ra, 2 ton ka yaç tan sa de ce 2 gram al týn a lý na cak. 2 gram al týn i çin de 3 ton su kul la ný la cak. Ta rým a lan la rý na ye te cek ka dar o lan su yu mu zu al týn i çin kul la nýp, yok et mek is ti yor lar. di ye ko nuþ tu. Çanakkale / a a On ikincisi gerçekleþtirilen Kaþbelen (Mende) pikniði dualarla baþladý. Üs tü ne o tu ru lan ha sýr lar, yað mur baþ la yýn ca þem si ye o lu ver di (!) Geleneksel 12. Kaþbelen (Mende) pikniði yapýldý GELENEKSEL KAÞBELEN (MENDE) PÝKNÝÐÝNÝN ON ÝKÝNCÝSÝ, GAZETEMÝZ YAZARLARINDAN HALÝL USLU'NUN DA ÝÞTÝRÂKI ÝLE KAÞBELEN KÖYÜ PÝKNÝK SAHASINDA YAPILDI. CEMÝL ARIKAN UÞAK HER yýl ter tip le nen ge le nek sel Kaþ be len (Men de) pik ni ði nin On Ý kin ci si 3 Ha zi ran Pa zar gü nü, ga ze te miz ya zar la rýn dan Ha lil Us lu nun da iþ ti râ ki i le Kaþ be len Kö yü Pik nik Sa ha sýn da ya pýl dý. Ma yýs ve Ha zi ran ay la rý Ye ni As ya Câ mi â sý i çin ne re dey se pik nik ay la rý hâ li ne gel miþ tir. Ba hâ rýn ge lip, ha va la rýn ý sýn ma sý i le bir lik te ta bi at ta gö rü len can lan ma san ki Ye ni As ya Câ mi â sý nýn bün ye si ne de si râ yet et miþ gi bi dir. Câ mi â ferd le ri a ra sýn da zâ ten var o lan ký pýr dan ma, ba har i le bir lik te dý þa rý ya yan sý mak ta; ta bi at ta ki can lan ma ya pa ra lel bir ha re ket li lik, göz le gö rü lür bir þe kil de Mem le ke ti mi zin he men her ye rin de mü þâ he de e dil mek te dir. Meþ rû eð len ce yi, ma ri fet pen ce re le ri aç ma ve te fek kür dün ya la rý ný ge liþ tir me gay ret le ri i le bir leþ ti ren Nur â þýk la rý, bir yan dan mev cu dât ta ki u ya ný þý sey re dip te fek kür et mek te, bir yan dan te nez züh i le ruh la rý ný do yur mak ta, bir yan dan da meþ rû eð len ce ler le ka fa la rý ný din len dir mek te dir. Bu ve sî le i le de ge rek bi ri bir le ri, ge rek se de di ðer bel de ler den ge len kar deþ le ri i le a ra la rýn da ki ir ti bâ tý sý ký laþ týr mak ta, ye ni dost luk lar, kar deþ lik ler te sis et mek te dir ler. Bu yýl On Ý kin ci si ya pý lan Kaþ be len Pik ni ði de bu gâ ye le re yö ne lik o la rak ya pýl mýþ týr. Kaþ be len pik ni ði her yýl, a ra mýz da o a ða cýn al tý di ye tâ - Yað mu run hýz lan ma sý na rað men soh be ti ni bi tir mek te ka rar lý gö rü nen Ha lil Us lu, ay ný za man da yað mur al týn da ki tap im za la yan tek ya zar ün vâ ný nýn da sâ hi bi ol du (!) Ders ve soh bet ler, ha ným lar ta ra fýn dan da dik kat ve a lâ ka i le tâ kip e dil di. rif et ti ði miz a sýr lýk me þe a ða cý nýn al týn da ya pý lýr dý. Bu yýl, Kaþ be len Kö yü Pik nik A la ný i çe ri sin de ya pýl dý. Bu yer de ði þik li ði nin se be bi ni sor du ðu muz Meh met Zey bek kar de þi miz in ver di ði bil gi ye gö re, geç ti ði miz kýþ ya ðan yo ðun kar ya ðý þýn da O a ða cýn dal la rýn dan ma â le sef- ba zý la rý ký rýl mýþ; a ða cý mý zýn göl ge si bir hay li a zal mýþ. Bu se bep ten pik nik sa hâ sý ný de - Yalýkavak da düzenlenen deniz dibi temizliðine katýlan 25 dalgýç, Yalýkavak Ýskelesi nde dalýþ yaptý. FO TOÐ RAFLAR: A A Bod rum da de niz di bi te miz li ði BOD RUM A bað lý Ya lý ka vak bel de sin de ki is ke le de, su al tý ro bo tu ve dal gýç la rýn ka tý lý mýy la de niz di bi te miz li ði ya pýl dý. Bod rum Ya rý ma da sý Ya lý ka vak Spor tif ve A ma tör Ba lýk Av cý la rý Der ne ði (BO - RAB DER) i le Ya lý ka vak Be le di ye si iþ bir li ðin de dü zen le nen de niz di bi te miz li ði ne ka tý lan 25 dal gýç, Ya lý ka vak Ýs ke le si nde da lýþ yap tý. Dal gýç lar su al týn dan o to mo bil las ti ði, ba lýk a ðý, cam þi þe ve a týk mal ze me ler çý kart tý. Mal ze me ler et kin li ðe ka tý lan çev re ci le rin yar dý mýy la bir kam yo ne te ko nu la rak çöp lü ðe gö tü rül dü. BO RAB DER 2. Baþ ka ný Mus ta fa U yar, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, et kin li - ði, ço cuk lar ve genç le re çev re te miz li ði bi lin ci ni ak tar mak ve ge le cek ne sil le re te miz bir Bod rum bý rak mak dü sün ce siy le dü zen le dik le ri ni söy le di. Su al tý Tek no lo ji le ri A raþ týr ma Ens ti tü sü Der ne ði Baþ ka ný Er kan Ay ral i se et kin lik te 20 ki log ram a ðýr lý ðýn da, de niz di bi ni gö rün tü le me ö ze li ði bu lu nan ro bot kul la nýl dý ðý ný söy le di. De rin böl ge le re u la þa bil me ye te ne ði ne sa hip ro bo tun, kab lo lu sis tem le gö rün tü yü i let ti ði ni di le ge ti ren Ay ral, de niz di bi te miz li ðin de kul la ný lan pa let li a raç la rýn ü re til di ði ni, ben zer ta sa rým la rýn Tür ki ye de de ya pý la bi le ce ði ni bil dir di. Muðla / a a ðiþ tir mek mec bû ri ye tin de kal mýþ lar. Pik nik, U þak i çin den ve dý þýn dan ge len mi sâ fir le rin ka tý lý mýy la sa at da ki kah val tý i le baþ la dý. An la tý lan hâ tý râ lar ve ya pý lan þa ka lar la neþ e i çin de de vam e den kah val tý dan son ra Mev lüt Ka ra de de li ta ra fýn dan ya pý lan ye mek du â sý, ya za rý mýz Ha lil Us lu nun, kah val tý nýn du â sý böy le o lur sa, öð le ye me ði nin 1972 DE Ýs veç in Stock holm ken tin de ya pý lan Bir leþ miþ Mil let ler Çev re Kon fe ran sýn da a lý nan ka rar la 5 Ha zý ran Dün ya Çev re gü nü i lan e dil miþ ti. Ýn san lý ðýn a þý rý tah ri ba tý na rað men dün ya ge ne lin de ve ül ke miz de de çev re bi lin ci art mak ta dýr. Bu se ne nor ma lin ü ze rin de ku rum lar ve þa hýs lar da çev re ye o lan has sa si ye tin ar tý ðý ný gör mek bi zi ü mit len dir mek te dir. Dün ya Çev re Gü nü do la yý sýy la bi ze o la þan ba zý fa a li yet le ri si zin le pay laþ mak is ti yo rum. Dün ya Çev re Gü nü do la yý sýy la 1 Ha zi ran Cu ma ak þa mý Do ða Ko le ji ve Kalp Vak fý nýn or tak la þa Do ðal De fi le ya pýl dý. TNT Eks pres Dün ya Çev re Gü nü do la yý sýy la 2020 ye ka dar kar bon sa lý mý ný yüz de 40 a zalt ma yý he def le di ði i çin gön de ri ler i çin çev re dos tu ye ni zarf lar ta sar la mýþ týr. Tet ra Pak 5 Ha zý ran do la yý sýy la kü çük þey ler dün ya yý ye ni ler çev re e ði ti miy le kut lu yor. Bað cý lar Be le di ye si dün ya çev re gü nü do la yý sýy la yü rü yüþ ler dü zen le yip hal ka fes le ðen ler da ðý ta cak. Ay ný gün Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý nýn ül ke ge ne lin de çev re ko nu sun da top lu mu bil gi len dir mek, du â sý na sýl o lur kim bi lir? lâ ti fe siy le gü lüþ me le re se bep ol du. Da ha son ra muh te rem Ha lil Us lu ta ra fýn dan do yu ru cu bir Yir mi Ü çün cü Söz der si ya pýl dý. Pik nik sa hâ sýn da o dun a te þi ü ze rin de ye mek ler piþ me ye de vam e der ken, ha ným lar da ken di a ra la rýn da soh be ti ko yu laþ týr dý lar. Genç ler ve ço cuk lar neþ e i çin de top oy na yýp, gö nül le rin ce ko þup eð len di ler. Ce ma at le ký lý nan öð le na ma zý ve tes bi hâ týn ar dýn dan yi ne Ha lil Us lu A ða be yi miz o ken di si ne hâs üs lû buy la, de ðer li hâ tý râ lar ve lâ tif nük te ler le süs le di ði ir ti câ lî soh be ti i le hem hü zün len dir di; hem coþ tur du, hem gül dür dü. Bu a ra da ha va nýn ta mâ men ka pan ma sý ve rüz gâ rýn ha fif yað mur dam la la rý ný ge tir me ye baþ la ma sý, ev sâ hi bi ko nu mun da ki Kaþ be len li kar deþ le ri mi zi en dî þe len di rir ken, ba zý mi sa fir le rin soh be ti a ra ba la rýn i çin den, ba zý la rý nýn da ü ze ri ne o tur duk la rý plâs tik ha sýr la rý baþ la rý nýn üs tü ne a la rak on la rýn al týn dan tâ kip et me le ri il ginç man za ra lar o luþ tur du. Yað mu run yer le ri o tu ru la maz hâ le ge tir me si do la yý sýy la ye mek ka zan la rý ný Kaþ be len Dü ðün Sa lo nu na ta þý yan Men de li genç ler, bu sû ret le ben bu ra dan ye mek ye me den git mem; e ðer be ni ye mek ye me den gön de rir se niz bu nu ga ze te de ya zar, si zi her ke se þi kâ yet e de rim teh dî din den (!) de kur tul muþ ol du lar. Neþ e i çin de baþ la yan pik nik, yað mu run yað ma sý ve ha va nýn se rin le me si ne rað men yi ne neþ e i çin de ve bek le ni len ne tî ce ye u la þýl mýþ o la rak so na er di. Dün ya Çev re Gü nü i çin ya pý lan ba zý fa a li yet ler bi linç len dir mek ve da ha faz la so rum lu luk al ma sý na sað la mak a ma cýy la dü zen le nen Te miz Tür ki yem ö dül tö re ni ya pý la cak. Bosch Dün ya çev re gü nü do la yý sýy la Do ða dos tu tek no lo ji buz do la bý ný ta ný tý yor. A+++ sý ný fý bir buz do la bý A sý ný fý na gö re yüz de 60 da ha az e ner ji tü ket ti ði ni, sa de ce Ýs tan bul da c sý ný fý buz do lap la rý A+++ i le de ðiþ ti ril di ðin de þeh rin yýl lýk 2 mil yon 500 bin KWh lik bir e ner ji sað la mak ta dýr. Kü çük Çek me ce Be le di ye si 5 Ha zý - ran dün ya Çev re gü nü d o l a y ý s ý y l a Çek me ce gö lü ký yý sýn da 3000 öð ren ci 1.5 km u zun lu ðun da ki kâ ðý da çev re ko nu lu prob lem le rin çö züm le riy le il gi li gö rüþ le ri ni res mey le ye cek ler. Þiþ li Be le di ye sin ce dü zen le nen ço cuk la rýn çev re bi lin ci ni ar týr mak i çin dü zen le nen Kü çük bah çývan lar pro je si nin 7 o kul da baþ la týl ma sý ya pý la cak týr. Tek no sa dün ya çev re gü nü do la yý sýy la Ye þil ta kým a dý ný ver dik le ri top lu luk la Tür ki ye i çin da ha i yi bir ge le cek slo ga nýy la Ni þan ta þý ve Su a di ye so kak ve cad de le rin de e-a týk la rýn ge ri dö nü þü mü i çin tek no lo jik te miz lik ya pa cak.

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Eþ ler a ra sý bir lik te lik sev gi ve say gý dan ge çer KI RIK KA LE Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Ad nan Ka ra is ma i loð lu, eþ ler a ra sýn da bir lik te li ði nin sev gi ve say gý dan geç ti ði ni söy le di. Ký rýk ka le Ka dýn Da ya nýþ ma ve Des tek le - me Der ne ði i le Ü ni ver si te Bi lim ve Sa nat Top lu lu ðu iþ bir li ðiy le Mev lânâ Dü þün ce sinde Sev gi Dost luk ve A i le ko nu lu kon fe rans dü zen len di. Ka dýn la rýn ve er kek le rin sev dik le ri ni bir bir le ri ne u nut tur ma ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Prof. Dr. Ad nan Ka ra is ma i loð lu, eþ le rin bir bi ri ne za man za man ö zel lik le baþ lan gýç ta duy duk la rý sev gi le ri ni ha týr lat ma sý ge rek ti - ði nin al tý ný çiz di. Ka ra is ma i loð lu, Ge ri ye dö ne rek, baþ lan gýç ta el de et tik le ri o gü zel yak la - þý mý ha týr la tan i fa de le ri ko nuþ mak çok ça ö nem li dir de di. Mev la na dü þün ce sin de, ka dýn er kek ay rý mý di ye bir ay rým ol ma dý ðý ný, ka dýn ve er ke ðin bir bü tü nün ya rý sý ol du ðu nu, i ki - si nin bir bi ri ni ta mam la ya rak bir ol ma la rý ný sað la dý ðý ný a çýk la yan Prof Dr. Ka ra is ma i loð - lu, Son za man lar da çift ler a ra sýn da u yum suz luk çok art tý. Bu in san lar baþ ta Pey gam ber E fen di miz den (asm) ve bü yük â lim ler den ör nek al ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Ký rýk ka le / ci - Çam a ðaç la rýn da bu lu nan týr týl a ler ji ya pý yor A LER JÝ Uz ma ný Prof. Dr. Yon ca Ta bak týr týl a - ler ji si nin se bep le ri ni ve ko run ma yön tem le ri ni an lat tý. Prof. Dr. Yon ca Ta bak, týr tý lýn a ler ji ya - pan bö cek ler sý ný fý na gir di ði ni, bu týr týl ti pi nin çam a ðaç la rýn da bu lun du ðu nu, týr týl a ler ji si nin i - se en çok çam a ða cý ça lý þan la rýn da gö rül dü ðü nü be lirt ti. Týr tý lýn lar va dö ne min de a ler ji ge liþ tir me po tan si ye li nin art tý ðý na ve týr týl kýl la rý i le te mas son ra sý o luþ tu ðu na dik kat çe ken, Prof. Dr. Ta - bak a þý rý a ler je nik o lan bu kýl la ra el le te mas e den ki þi le rin her i ki e lin de de kur de þen þek lin de eg - za ma o luþ tu ðu nun göz len di ði ni söy le di. TE DA VÝ SÝ NA SIL O LU YOR? Týr týl kýl la rý nýn te mas dý þýn da rüz gâr ve ha va yo lu i le cilt le te mas et ti ðin de de kur de þen ge li - þe bi li yor di yen Dr. Ta bak, Ha va yo lu i le ge li þen bu tip te mas der ma tit le ri nin sýk - lýk la en se de gö rül dü ðü nü, kur de - þen o lu þan has ta la rýn, ha ri cen cilt le - ri ne kul la ný la cak la rý ba zý krem le rin ve ya a ðýz dan ka þýn tý gi de ri ci a ler ji i - laç la rý nýn te da vi yi sað la ya bi le ce ði ni i - fa de et ti. Ay ný kýl la rýn gö ze de ha va yo - lu i le u laþ ma sý so nu cu göz de de a ler jik re ak si yon o luþ tur du ðu nun al tý ný çi zen Ta bak, göz de o lu þan su lan ma, ký zar ma, ka þýn tý be lir ti le ri, göz dam la la rý ve ya a - ðýz dan a ler ji i laç la rý i le te da vi e di le bi li - yor. Týr týl a ler ji si o lan lar da yan lýþ lýk la da ol sa a ðýz yo lu i le sin di ril me o lur sa, a ðýr an ji yo ö dem ve a na fi lak si ge liþ ti - ði bil di ri len va ka lar ol du ðu nu söy le - di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Me me kan se ri nin te da vi sin de ye ni u mut Ý LER LE MÝÞ ya da me tas taz ya pan me me kan se ri nin te da vi sin de T-DM1 ad lý i la cýn et ki li o la bi le ce ði be lir len di. ABD de ki Du ke Ü ni ver si te si nden Dr. Kim berly Black - well ve e ki bi nin yap tý ðý u lus la ra ra sý kli nik a raþ týr ma, T-DM1 in kan se rin i ler le me - si ni dur dur du ðu nu ve ha yat ta kal ma þan sý ný ar týr dý ðý ný gös ter di. 3. a þa ma da ki a - raþ týr ma ya ka tý lan, an ti kor la ra bað la na rak doð ru dan kan ser li hüc re ye et ki e den T- DM1 i le te da vi e di len HER2-po zi tif has ta la rýn yüz de 64,4 ü, te da vi den i ki yýl son ra da ya þa ma tu tu na bil di. Black well, bu ye ni te da vi nin çý ðýr a ça bi le ce ði ni ve pi ya sa da ki di ðer te da vi ler den da ha i yi ol du ðu nu be lirt ti. Bi li ma da mý ay rý ca, i la cýn yan et ki le ri nin de az ol du ðu nu, has ta la rýn saç la rý ný kay bet me di ði ni vur gu la dý. A raþ týr ma nýn so nuç la rý, Chi ca - go da A me ri kan Kli nik On ko lo ji Der ne ði nin 48. kon fe ran sýn da su nul du. Chica go / a a O mu ri lik te u yu yan si nir hüc re le ri u yan dý rýl dý BÝLÝM a dam la rý, bel den a þa ðý sý felç ol muþ fa re le ri bi - linç li o la rak a yak la rý ný ha re ket et ti re rek ye ni den yü - rüt me yi ba þar dý. Sci en ce der gi sin de ya yým la nan ma ka le ye gö re, Ýs viç re Fe de ral Tek no lo ji Ens ti tü - sü (EPFL) bi lim a dam la rý, Gre go i re Co ur ti ne baþ - kan lý ðýn da yap týk la rý a raþ týr ma da, ö zel bir re ha - bi li tas yon prog ra mýy la felç li fa re le rin za rar gör - müþ si nir hüc re le ri ni u yan dýr dý. Felç li fa re ler, te - da vi ve re ha bi li tas yo nun ar dýn dan des tek le de ol sa mer di ven çý ka bil di, en gel le ri a þa bil di ve ye - ni den ko þa bil di. Bi lim a dam la rý, bir i ki yýl i çe ri - sin de, yön te min in san lar da da et ki li o lup ol ma - dý ðý ný tes pit et mek ü ze re kli nik de ney le re baþ - la ya cak la rý ný bil dir di. Yön tem, ö zel lik le u yu yan si nir hüc re le ri nin sti mu le e dil me si ni ya ni u ya rýl - ma sý ný ön gö rü yor. O mu ri lik a ðýr ha sar gör dü - ðün de ya da bir nok ta dan ta ma men kop tu ðun - da, ko pan böl ge nin al týn da ka lan si nir hüc re le ri be yin den ko mut a la mý yor. Böy le ce felç ge li þi yor. Bu þe kil de ar ka a yak la rý felç ol muþ fa re ler ü ze rin - de ya pý lan de ney ler de bi lim a dam la rý, bey nin gön - der di ði sin yal le re ben zer et ki o luþ tu ran ö zel bir kim - ya sal bi le þim ve e lek trik yar dý mýy la u ya ra rak si nir hüc re le ri ni u yan dýr dý. Bi lim a dam la rý, fa re le ri vü cut - la rý nýn be lir li böl ge le rin den tu ta rak des tek ve ren, hay van la rýn ar ka a yak la rý nýn ü ze rin de dur ma la rý ný sað la yan bir me ka niz ma ge liþ tir di. Fa re ler, den - ge le ri ni kay bet tik le rin de düþ me le ri ni en gel le yen bu sis tem sa ye sin de sað lam bir o mu ri li ðe sa hip ol duk la rý duy gu su na ka pýl dý. An ka ra / a a O mur ga daki eð ri lik er ken teþ his e dil me li RO MA TEM Bos tan cý Ro bo tik Re - ha bi li tas yon Mer ke zi Týb bi Ko or - di na tö rü Prof. Dr. Tunç Alp Kal - yon, for met rik yön te miy le o mur - ga da ki eð ri lik le rin 4 sa ni ye de teþ his e di le bil di ði ni be lirt ti. Kal yon, yap tý - ðý a çýk la ma da o mur ga da ki eð ri lik - le re ve ri len ge nel bir ad o lan skol - yoz un, ö zel lik le ge liþ me ça ðýn da ki ço cuk lar da gö rül me sýk lý ðý nýn Tür - ki ye de yüz de 2 ol du ðu nu, an cak bu o ran i çin de ki va ka la rýn çok a zý - nýn tes pit e di le bil di ði ni be lirt ti. Bu du rum da skol yoz eð ri li ði nin i ler le - me ye baþ la dý ðý na dik ka ti çe ken Kal yon, er ken er gen lik dö ne min de ve ya ge liþ me nin ta mam lan dý ðý dö - nem ler de ka lý cý or gan de for mi te le - ri nin mey da na gel di ði ni, skol yo zun pek çok or ga ný et ki le di ði i çin çe þit li ra hat sýz lýk lar or ta ya çý kar dý ðý ný i fa - de et ti. Kal yon, skol yo zun ö zel lik le o kul ça ðýn da ki ço cuk lar da dik kat - le a ran ma sý ge re ken bir ra hat sýz - lýk ol du ðu nu vur gu la ya rak, þun la - rý kay det ti: Skol yoz el bi se liy ken bel li o la cak du rum day sa çok i ler - le miþ de mek tir. O ne den le an ne ve ba ba la rýn dik kat li ol ma sý ge re - ki yor. Ço cu ðun bel den yu ka rý kýs - mýn da ki giy si le ri ni çý ka ra rak be - lir li a ra lýk lar la kon trol et mek ge - re ki yor. Ço cu ðun du ru þun da sa ða ya da so la bir eð ri lik, bu eð ri lik ba zen S þek lin de de o la bi lir. Bu - nu da dik ka te al mak la zým. Ý ki o - muz a ra sýn da yük sek lik far ký o lup ol ma dý ðý ný dik kat li bir þe kil de kon trol et mek ge re kir. Bu tes pit e dil di ðin de de bir uz man he ki me git mek þart. Ýs tan bul / a a KALP DA MAR HAS TA LI ÐI EN ÇOK Ö LÜM SE BE BI KALP ve da mar has ta lýk la rý, Tür ki ye de ka dýn ve er - kek ler de bi rin ci sý ra da ge len ö lüm sebebi. Dün ya Sað lýk Ör gü tü (DSÖ) ve ri le ri ne gö re Av ru pa Böl ge - si ne ü ye 52 ül ke de 4,35 mil yo nun ü ze rin de ö lüm - den ve Av ru pa Bir li ðin de 1,9 mil yon dan faz la ö - lüm den kalp ve da mar has ta lýk la rý so rum lu. DSÖ ye gö re kalp da mar has ta lýk la rýn dan tüm dün ya da 2005 yý lýn da 7,5 mil yon in sa nýn öl dü ðü, 2015 te i se 1 yýl da 20 mil yon in sa nýn ö le ce ði tah min e dil mek te - dir. U ni ver sal Çam lý ca Has ta ne si Kar di yo lo ji Uz - ma ný Dr. Öz gür Or du, Kalp ve da mar has ta lýk la rý, ay ný za man da ö nem li o ran da en gel li li ðe ve ya þam ka li te si nin düþ me si ne de ne den ol mak ta dýr de di. Ya pý lan ça lýþ ma lar da; ge liþ miþ ül ke ler de kalp ve da - mar has ta lýk la rýn dan ö lüm o ran la rýn da a zal ma gö - rül se de kalp ve da mar has ta lýk la rýy la ya þa yan ka dýn ve er kek sa yý sý git tik çe art mak ta dýr di yen Uz man Dr. Or du söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu pa ra doks, ya - þam sü re si nin u za ma sý ve kalp ve da mar has ta lý ðý o - lan bi rey ler de sað ka lý mýn art ma sý i le bað lan tý lý dýr. Kalp ve da mar has ta lýk yü kü, tüm kan ser le rin top - la mý nýn yol aç tý ðýn dan da ha faz la ö lü me yol aç mak - ta dýr. Kalp ve da mar has ta lýk la rý i çin i yi bi li nen te - mel risk et ken le ri tü tün kul la ný mý, kan ba sýn cý ve ko les te rol dü ze yi nin yük sek ol ma sý, doð ru dan bi re - yin ya þam tar zý i le bað lan tý lý et ken ler, fi zik sel ak ti vi - te dü ze yi ve ye me a lýþ kan lýk la rý dýr. Kalp ve da mar has ta lýk la rýy la i liþ ki li di ðer et ken ler a þý rý ki lo lu ol - mak (o be zi te), di a be tes mel li tus, al kol tü ke ti mi ve ruh sal ge ri lim dir. Ba sit an lam da kalp da mar has ta - lýk la rýn da si ga ra kul la nýl ma ma sý, uy gun fi zik sel ak ti - vi te de bu lun ma, sað lýk lý bes len me a lýþ kan lý ðý ka zan - mak, faz la ki lo dan ka çýn mak, kan ba sýn cý nýn 140/90 mm Hg nin al týn da ol ma sý, kan ko les te ro lü nün 5 mmol/l nin 190 mg/dl al týn da ol ma sý, nor mal glu - koz me ta bo liz ma sý sað lan ma sý, a þý rý stres ten ka çýn - ma i le bir çok risk fak tö rü or ta dan kalk mýþ o la cak ve ge li þe bi le cek bir çok ra hat sýz lýk en gel len miþ, top lum ve bi rey sað lý ðý has ta lýk la rýn ge li þi min den ko run muþ o la cak týr. Ýstanbul / Ye ni As ya Kan sýz lýk bir çok has ta lý ðýn se be bi o la bi lir GÜ NÜ MÜZ DE halk a ra sýn da kan sýz lýk di ye ad lan dý rý lan a ne mi, kan do la þý mýn da ki kýr - mý zý kan hüc re kit le si nin ve ya he mog lo bin i - çe ri ði nin a zal ma sý dýr. De mir ek sik li ði a ne mi ge li þi min de en sýk sebeptir. U ni ver sal Ka dý - köy Has ta ne si Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Ze ki Men nan, A ne mi vü cu dun bir çok sis te mi ni il gi len di ren has ta lýk la rýn ön be lir ti si o la bi le - ce ðin den, cid di ye a lýn ma lý dýr. A ne mi nin te - da vi e dil me me si o lum suz, ka lý cý, hat ta kan - se re ka dar va ra bi len so nuç la ra, or gan fonk si - yon bo zuk luk la rý na se bep o la bi lir de di. "A ne mi hem has ta lýk hem de bul gu dur. A - ne mi ta ný sý i le be ra ber, de tay lý bir sor gu la - ma nýn ar dýn dan ne de ni ne yö ne lik a raþ týr ma baþ la týl ma lý dýr" diyen Dr. Men nan, ge rek li vi ta min ve mi ne ral le rin ye ter siz a lý mý a ne mi has ta lý ðý ný te tik lediðini söyledi. "Vü cut tan kan ve de mir ka yýp la rý, kro nik böb rek ye ter siz li ðin de ki gi - bi kýr mý zý hüc re kan ya pý - mý ný u ya ran mad de le rin ye ter siz li ði de yi ne son de - re ce et ki li yor" diyen Mennan a ne mi nin ge nel be lir ti sinin ka nýn do ku la ra ok si jen ta þý ma ka pa si te sin de ki a zal - ma olduðunu belirtti. "A ne mi den ö zel lik le be yin, kalp, kas lar ve si nir ler et ki le nir. Vü cu - du muz kalp, ak ci ðer iþ le vi ni art tý ra rak, kýr - mý zý kan hüc re ya pý mý ný hýz lan dý ra rak a ne - mi nin o lum suz et ki le rin den ko ru ma ya ça lý - þýr. Hal siz lik, yor gun luk, baþ að rý sý, baþ dön - me si, kon san tras yon bo zuk lu ðu, ank si ye te, çar pýn tý, ba zen gö ðüs að rý sý, ku lak çýn la ma sý, ku lak lar da u ðul tu, uy ku ha li, saç dö kül me si, týr nak lar da ký rýl ma lar o la bi lir" þeklinde konuþan Dr. Men nan, A ne mi ta ný sý i le bir - çok has ta lý ðýn er ken dön me de tes pit et mek müm kün o la bil di ði gi bi te da vi i le ya þam stan dar dý nýn yük sel ti le bi le ce ði u nu tul ma ma - lý ve ne de ni sap tan ma lý, et kin te da vi baþ la týl - ma lý, te da vi ya ný tý iz len me li dir. A ne mi i çin ter ci hen a ðýz dan ol mak ü ze re, ge rek ti ðin - de da mar dan de mir te da vi si ve ri lir ve te - da vi de kan de ðer le ri nor ma le dön dük ten son ra de mir de po la rý nýn dol du rul ma sý da ö nem li dir dedi. NE LE RE DÝK KAT E DÝL ME LÝ? A þý rý lif li bes len me ve faz la çay de mir ek sik - li ði ne yol a çý yor! U ni ver sal Ka dý köy Has ta ne si Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Ze ki Men nan, a ne - mi has ta la rý nýn bes len me þek li ni þöy le an lat tý; "De mir ih ti ya cý gün lük bes len - me i le mut la ka kar þý lan ma lý dýr. Kýr mý zý et hem e mi lim o ra ný yük sek hem de mi ri i çer mek te - dir. Yu mur ta sa rý sý, ku ru mey - ve ler, ko yu ye þil yap rak lý seb ze - ler, ku ru bak la gil ler, tam ta hýl lý ü rün ler, ba lýk e ti, ta vuk e ti de de mir den zen gin dir. Bü yü me ça ðýn da ki be bek, ço cuk ve em zi ren an ne ler de de mir ih ti ya cý art mak ta dýr. A þý rý lif li bes len me, faz la çay, fos - fat i çe ren ü rün ler de mir e mi li mi ni a zal týr. C vi ta mi ni de mir e mi li mi ni art týr mak ta dýr. Ve je - ter yan bes len me tar zý de mir ve b12 vi ta mi ni ek sik li ði ne yol a çar. De mir i lâç la rý çay, kah ve, mi de i lâç la rý, süt ve ü rün le ri, ti ro id i lâç la rý, ke - mik e ri me si te da vi sin de kul la ný lan i lâç lar, kal - si yum i çe ren i lâç lar i le be ra ber ya da ya kýn za - man di li mi i çin de a lýn ma ma lý dýr, de mir e mi li - mi o lum suz et ki le nir. Ýs tan bul / Ye ni As ya SE ZAR YEN DO ÐUM, A LER JÝYÝART TIRIYOR ÝKÝ KADINDAN BÝRÝNÝN SEZARYEN YAPTIRDIÐINI BELÝRTEN A LER JÝ UZ MA NI PROF. DR. YON CA TA BAK, BU ÞEKÝL DO ÐU MUN A LER JÝ YÝ ART TIR DI ÐI NI SÖY LE DÝ. SE ZAR YEN do ðum la rýn sýk ça ko nu þul du ðu gü nü müz de her i ki ka dýn dan bi ri se zar yen i le do ðum ya pý yor, do ðan her beþ ço cuk tan bi ri a ler jik o lu yor. A ler ji Uz ma ný Prof. Dr. Yon ca Ta bak, se zar yen i le ya pý lan do ðum - la rýn, a ler ji yi art týr dý ðý na dik kat çek ti. Ta - bak, a ler ji nin o lu þu mun da do ðum þek li nin ö nem li bir yer tut tu ðu nu, se zar yen do - ðum la rýn yüz de 50 den faz la sý nýn an ne is - te ði i le ger çek leþ ti ði ni ve bu do ðum la rýn ço cuk lar da as tým gö rül me sýk lý ðý ný yüz de 20 art týr dý ðý ný be lirt ti. Ö zel lik le be sin a ler - ji si nin de se zar yen do ðu ma bað lý ol du ðu - nun al tý ný çi zen Dr. Ta bak, nor mal yol dan do ðan be bek le rin, se zar yen i le do ðan be - bek le re gö re da ha az a ler ji ol du ðu nu, nor - mal do ðum i le dün ya ya ge len be bek le rin, ilk kez do ðum ka na lýn da mik rop lar la ta ný - þý tý ðý ný ve doð duk la rý an dan i ti ba ren ba ðý - þýk lýk sis te mi nin güç len dir mek i çin mü ca - de le ye baþ la dýk la rý ný söy le di. "Se zar yen i le do ðan ya ni ste ril bir þe kil de dün ya ya ge len be bek ler de i se tam ak si o lu yor" di yen Prof. Dr. Ta bak, Bi lim a dam la rý nýn a ler ji nin ar - týþ ne den le ri ni a raþ tý rýl dý ðý ný, bu a raþ týr ma - lar dan en kap sam lý sý nýn Hij yen Hi po te zi ol du ðu nu, bu hi po tez de ba ðý þýk lýk sis te mi - nin bir te ra zi ye ben ze til di ði ni söyledi. Tabak, ba ðý þýk lýk sis te mi nin bir te ra zi nin i - ki ko lu gi bi bir bi ri nin ak si yö nün de ça lý þan i ki fark lý sis tem den o luþ tu ðu nu, bir ko lun mik rop lar la sa vaþ tý ðý ný, di ðer bir ko lun i se a ler jik re ak si yon lar dan so rum lu ol du ðu nu söy le di. Ba ðý þýk lýk sis te mi nin mik rop lar la çok te mas et me si nin a ler ji den u zak laþ ma yý sað la dý ðý ný, tam ter si du rum lar da i se mik - rop la ne ka dar az te mas e di lir se o ka dar a - ler ji nin art tý ðý ný di le ge ti ren Ta bak, gü nü - müz de a i le le rin, bir yan dan ço cuk la rý ný has ta lýk lar dan ko ru ma ya ça lýþ tý ðý ný, di ðer bir yan dan i se a ler jik re ak si yo na yat kýn ha le ge tir di ði ni söz le ri ne ek le di. Ýs tan bul / Na -

14 14 SPOR Y Sýrada Ukrayna var 2014 Dünya Kupasý hazýrlýklarýný sürdüren A Milli Takýmýmýz 5. hazýrlýk maçýný bugün Almanya'da Ukrayna karþýsýnda yapacak. Audi Sportpark Stadýnda saat 21.00'de baþlayacak karþýlaþmayý TRT 1 naklen yayýnlayacak. Milliler, Ukrayna ile yaptýðý 5 maçýn 3'ünü kazanýrken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldý Dün ya Ku pa sý e le me le ri ne ha zýr lýk kap sa mýn da yurt dý þýn da kamp ya pan A Mil li Ta ký mý mýz be þin ci ve son ha zýr lýk ma - çýn da bu ak þam Uk ray na i le kar þý la þa cak. Al man ya'nýn In gols tadt þeh rin de ki A u di Sport park Sta dý'nda oy na na cak ve TSÝ 21.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Al man ya Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Mic ha el We i ner, Hol ger Hens chel ve Chi ris toph Born horst ha kem üç lü sü yö ne te cek. Mü sa ba ka nýn dör dün cü ha ke mi i se Lük sem burg lu La u - rent Kop ri wa. Kar þý laþ ma TRT Spor ve Lig TV'den de nak len ya yýn la na cak. Mil li le ri - miz, Uk ray na ma çý ha zýr lýk la rý ný dün ma çýn oy na na ca ðý A u di Sport park Sta dý'nda sa at 18.45'te yap tý ðý an tren man la ta mam la dý. A Mil li Ta kým Tek nik Di rek tö rü Ab dul lah Av cý, 20 Ma yýs'ta baþ la yan kamp de ðer len - dir me si ni Uk ray na ma çý nýn ar dýn dan dü - zen le ye ce ði ba sýn top lan tý sý i le ya pa cak. Uk ray na i le bu gü ne ka dar 3'ü ö zel 5 maç yap týk ve 3 kez ka za nýr ken, 1 be ra ber lik, 1 de ye nil gi al dýk. Uk ray na að la rý na bý rak tý ðý mýz 7 go le kar þý lýk ka le miz de 5 gol gör dük. Uk ray na i le ilk te ma sý mýz 1996'nýn Ma yýs a yýn da, E u ro 96 ha zýr lýk la rý çer çe ve sin de ki ö zel maç ta ger - çek leþ ti. Sam sun 19 Ma yýs Sta dý'nda oy na - nan maç ta Shevc hen ko'lu Uk ray na'yý Ha kan Þü kür, Fa ruk Yi ðit ve Tu gay Ke ri moð lu'nun gol le riy le 3-2 yen me yi ba þar dýk. Uk ray na kar þý sýn da ki tek ye nil gi mi ze i se 2006 Dün ya Ku pa sý e le me le rin de 2004'ün Ka sým a yýn da 3-0'la uð ra dýk. Þük rü Sa ra coð lu'nda ki o a ðýr ye nil gi nin he sa bý ný, Ki ev'de ki rö vanþ ta Tü - mer Me tin'in go lüy le 1-0 ka za na rak ka pat - týk. 2009'un A ðus tos a yýn da yi ne Ki ev'de oy - na dý ðý mýz son maç ta da Uk ray na'yý Tun cay Þan lý, Ser vet Çe tin ve Ha mit Al týn top'un gol le riy le 3-0'lýk ye nil gi ye uð rat týk. LÝVERPOOL TEÞEKKÜR ETTÝ: Liverpool, Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalý oyuncusu Dirk Kuyt'a hizmetleri için teþekkür etti. Yapýlan açýklamada, 2006 yýlýnda Feyenoord'dan Liverpool'a gelen Kuyt, ilk golünü, West Ham United'a karþý atmýþ ve takýmýn 2-1 galip gelmesinde rol oynamýþtýr. 285 kez Liverpool formasý giyen futbolcu, 71 gol atmýþtýr ve bu gollerin çoðu hafýzalardan silinmeyecek niteliktedir denildi. Beþiktaþ Milangaz- Anadolu Efes 4. defa karþýlaþýyor Kuyt F.Bahçe'de 3 yýlda 10 milyon euro alacak Beþiktaþ Milangaz'ýn Anadolu Efes karþýsýnda 2-1 önde olduðu serinin 4. maçý bugün Abdi Ýpekçi Salonu'nda oynanacak Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda gö rev a la cak FI FA ko kart lý ha kem Cü neyt Ça kýr genç meslektaþlarý tarafýndan uðurlandý. Çakýr'ý genç hakemler uðurladý PO LON YA ve Uk ray na'da ya pý la cak 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda gö rev a la cak FI FA ko kart lý ha kem Cü neyt Ça kýr, yar dým cý ha kem ler le bir lik te War þo va ya git ti. Pa kis tan lý genç ler, A ta türk Ha va - li ma ný nda Ça kýr i le fo toð raf çek tir di. Po lon ya ve Uk ray na'da ya pý la cak 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi - yo na sý'nda gö rev a la cak FI FA ko kart lý ha kem Cü - neyt Ça kýr, e kip te ki 4 ha kem le bir lik te Po lon ya nýn Uluslararasý kütük kesme yarýþmasý GÜÇ, hýz ve yeteneðin temsil edildiði, uluslararasý kütük kesme yarýþmasý olan STIHL Tim bers ports Tür ki ye Þam pi yo na sý Pa zar gü nü Ýs tan bul Cad - de bos tan Sa hi li nde ger çek leþ ti ril di. Hol lan da dan ö zel o la rak ge ti ri len bir TIR da ger çek leþ ti ri len STIHL Tim bers ports 2012 Tür ki ye Þam pi yo na sý, ya rýþ ma la rýn ya ný sý ra Ýn gil te re ve Av ru pa Þam pi - yo nu Spi ke Mil ton un ö zel þo vu, DJ ve a ni mas yon gös te ri le ri i le renk li gö rün tü le re sah ne ol du. Tür - ki ye nin dört bir ya nýn dan in ter net yo luy la baþ vu - ru ya pan yüz ler ce a da yýn a ra sýn dan se çi le rek, seç - me ve e ði tim kamp la rý so nu cun da Tür ki ye Þam - pi yo na sý na ka týl ma ya hak ka za nan 8 spor cu ya - rýþ tý. De re ce ye gi ren ilk 5 spor cu Ey lül a yýn da Nor - veç te ya pý la cak dün ya þam pi yo na sýn da Tür ki - ye yi tem sil e de cek. Seyhan Þentürk / Ýstanbul baþ ken ti War þo va ya git ti. Ça kýr'ý, bi let iþ lem le ri ni yap týr mak i çin gel di ði A ta türk Ha va li ma ný Dýþ Hat lar Gi diþ ka týn dan hay ran la rý kar þý la dý. Tür ki - ye de ki genç ha kem ler baþ ta ol mak ü ze re ha va li - ma ný per so ne li ve tu rist ler Ça kýr i le fo toð raf çek tir - di. Ça kýr'a yar dým cý ol ma la rý i çin U E FA ta ra fýn dan se çi len FI FA ko kart lý ha kem ler Ba hat tin Du rak ve Ta rýk On gun da ka fi le nin a ra sýn da yer al dý. BEÞÝKTAÞ Mi lan gaz i le A na do lu E fes'in þam pi yon luk mü ca de le si ver di ði Be ko Bas ket bol Li gi playoff fi nal se ri si nin 4. ma çý bu gün ya - pý la cak. Be þik taþ Mi lan gaz'ýn 2-1 ön de ol du ðu se ri de 4. kar þý laþ ma, ya rýn sa at 20.00'de Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu'nda oy na na cak. A na - do lu E fes'in ev sa hi bi ko num da bu lun du ðu ilk i ki kar þý laþ ma yý Si - nan Er dem Spor Sa lo nu'nda ve 76-71'lik skor lar la ka za nan Be - þik taþ Mi lan gaz, ken di si nin ev sa - hi bi ol du ðu maç ta i se Pazar günü A na do lu E fes'e ye nil miþ ti. Serinin 5 ve 6. maçlarý Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak. YELKENÝN FORMULA 1'Ý YENÝDEN ÝSTANBUL'DA DÜNYANIN en ye te nek li yel ken ci le ri - nin ký ran ký ra na mü ca de le et ti ði Ex tre - me Sa i ling Se ri es ya rýþ la rý nýn 3. e ta bý, U NO nun spon sor ol du ðu SAP Ex tre - me Sa i ling Te am in de ka tý lý mýy la 7-10 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul, A - hýr ka pý da ger çek leþ ti ri le cek se ri - sin de 1. a ya ðý 22 Þu bat ta Um man - Mas kat ta baþ la dýk tan son ra, 2.a ya ðý Ni san ta rih le rin de Çin-Qing da - o da ger çek leþ ti ri len Ex tre me Sa i ling Se ri es in 3.a ya ðý, 7-10 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul da ya pý la cak. Bu yýl 29 Ka sým a ka dar de vam e de - cek o lan o lan Ex tre me Sa i ling Se ri es in 3. e ta bý A hýr ka pý da ger çek leþ ti ri le cek. Ge çen se ne bir a ya ðý Ýs tan bul Ha liç te ya pý lan se ri i kin ci kez Ýs tan bul da ya pýl - mýþ o la cak. Ya rýþ lar da U NO nun spon - sor ol du ðu SAP Ex tre me Sa i ling Te am de ö ne geç mek ve pu an ka zan mak i çin ký ya sý ya mü ca de le e de cek yý lýn - dan bu ya na dü zen le nen ve her yýl çok sa yý da ül ke den Ex tre me 40 ka ta ma ran - la rý nýn ka týl dý ðý Ex tre me Sa i ling Se ri es e bu yýl ye di ta kým ka tý la cak. Hýz fak tö rü - nün çok ö nem li ol du ðu bu ya rýþ la rýn en gü zel ö zel lik le rin den bi ri de, se yir ci ler ta ra fýn dan ký yý þe ri din den ra hat lýk la iz - le ne bil me si. Ya rýþ lar da her ta kým beþ pro fes yo nel yel ken ciy le ya rý þa cak, al týn cý yel ken ci i se her bir ya rýþ ta ta ký ma mi sa fir o la rak ka tý la cak, tek ne ler de be þin ci pro - fes yo nel yel ken ci nin 23 yaþ al tý bir ka dýn ya rýþ çý ol ma sý da ge ti ri len zo run lu luk lar a ra sýn da. A hýr ka pý su la rýn da he ye can do lu mü ca de le le re sah ne o la cak o lan Ýs - tan bul a ya ðý nýn ar dýn dan, se ri nin di ðer a yak la rý Por to, Car diff, Tra pa ni ve Ni - ce te de vam e de cek. Dirk Kuyt'un F.Bahçe'ye transferine geniþ bir yer ayýran Hollanda basýný, gol cü fut bol cu nun üç yýl da yak la þýk 10 mil yon E u - ro ka za na cak ol ma sý ný ön plâ na çý kar dý. ÝN GÝL TE RE'NÝN ün lü e ki bi Li ver po - ol'dan Fe ner bah çe'ye trans fer o lan Dirk Kuyt'un trans fe ri, Hol lan da'da ge niþ yan ký bul du. Hol lan da ga ze te - le ri "Kuyt Fe ner bah çe'ye trans fer ol - du" baþ lý ðý ný kul la nýr ken, ya pý lan yo - rum lar da Hol lan da lý gol cü fut bol - cu nun üç yýl da yak la þýk 10 mil yon E u ro ka za na cak ol ma sý ný ön pla na çý kar dý. Ül ke nin ön de ge len ga ze te - le rin den De Te leg ra af, "Kuyt Fe ner - bah çe'ye git ti" baþ lý ðý ný kul lan dý ðý ha be rin de "Hol lan da lý fut bol cu Tür ki ye'nin bü yük ku lü bü Fe ner - bah çe'ye 3 yýl lýk im za at tý. Kat wijk lý Kuyt, Po lon ya kam pý ön ce si at tý ðý im zay la bir lik te re kor üc ret a la cak. 3 Dirk Kuyt F.Bahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduðunu söyledi. yýl da yak la þýk 10mil yon e u ro ka za - na cak o lan Kuyt'un Ýs tan bul'a trans - fer ol ma sýn da pa ra nýn ö nem li rol al - dý ðý ke sin. Bu üc re ti o na Fe ye no ord ve re mez di" yo ru mu nu yap tý. Al ge me en Dagb lad ga ze te si i se "Dirk Kuyt Fe ner bah çe'de" baþ lý ðý ný kul la nýr ken, "Dirk Kuyt, Av ru pa Þam pi yo na sý'ndan son ra Tür ki ye'ye ta þý na cak. Li ver po ol'un for ve ti ve o - nun me na je ri Rob Jan sen Ams ter - dam'da Fe ner bah çe i le 3 yýl lýk mu ka - ve le im za la dý. Kuyt, ka ri ye ri nin son bö lü mün de Fe ner bah çe'den haf ta da yak la þýk o la rak 70 bin E u ro ka za na - cak" þek lin de de ðer len dir me de bu - lun du. Dirk Kuyt'un, Pi er re van Ho - o ij donk ve Gu us Hid dink'ten son ra Fe ner bah çe'ye trans fer o lan ü çün cü Hol lan da lý ol du ðu nu ya zan 'de Volks krant' ga ze te si i se, Kuyt'un üç yýl da 10 mil yon E u ro ka za na cak ol - ma sý ný "ka çý rýl maz bü yük bir fýr sat" o la rak de ðer len dir di.

15 Y SPOR 15 UÇAN MOTORCULAR GELÝYOR RED BULL X-FÝGHTERS DÜNYA TURU 16 HAZÝRAN'DA ÝSTANBUL YEDÝKULE ZÝNDANLARINDA YAPILACAK. Þampiyon kim olacak? Geçen sene toplam 230 bin kiþilik seyirci topluluðunun önünde Amerikalý Nate Adams'tan þampiyonluðu kapan Ýspanyol Dany Torres bu sene unvanýný korumaya çalýþacak. TÜM dünyada ilgiyle izlenen Red Bull X-Figh ters'ýn 2012 Spor Baþ ken ti Ýs - tan bul'da ya pý la cak gös te ri si ne sa yý lý gün kal dý. Ye di ku le Zin dan la rý, 16 Ha - zi ran'da da ha ön ce gö rül me miþ bir or ga ni zas yo na ev sa hip li ði ya pa cak. Yal nýz ca mo to sik let tut kun la rý nýn de - ðil; spo ru, eð len ce yi ve mü ca de le yi se - ven her ke sin il gi si ni çe ken Red Bull X-Figh ters da ha ön ce Mý sýr Pi ra mit le - ri; Mos ko va'da ki ün lü Ký zýl Mey dan ve Mad rid'de ki Pla za de les To ros a re - na sý gi bi i ko nik yer ler de dü zen len miþ - ti. Tür ki ye'de ilk kez dü zen le ne cek o - lan u lus lar a ra sý or ga ni zas yon la 12 seç kin sü rü cü Ýs tan bul'un gü zel lik le ri - ni yüz mil yon lar ca in sa na u laþ tý ra cak. 11 yýl ön ce, ö zel lik le mo to sik let tut kun - la rý nýn rü ya sý o la rak or ta ya çý kan Red Bull X-Figh ters, za man i çin de mo to - sik let le il gi len me yen mil yon lar ca in sa - nýn da en çok ke yif al dý ðý gös te ri ler den bi ri ha li ne gel di. Ser best stil mo tok ro su or ga ni ze bir mü sa ba ka ha li ne ge ti ren ya rýþ ma for ma tý tüm dün ya da fark lý kit le ler den in san la rýn il gi si ni çek me yi ba þar dý. Mo to sik let le riy le ak ro ba si nin sý nýr la rý ný zor la yan ser best stil mo tok - ros sü rü cü le ri, gös te ri le ri ni son 11 yýl - dýr dün ya nýn en il gi çe ki ci me kân la rýn - da ger çek leþ ti rir ken, þam pi yon luk i çin ký ya sý ya mü ca de le et ti ler. E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr Red Bull X- Figh ters etkinliði bu gü ne ka dar Mos ko va'da ki Ký - zýl Mey dan'dan Mý sýr Pi ra mit le - ri'ne ka dar ta ri hin ö nem li dö nem le - ri ne ta nýk lýk e den me kân lar da ya pýl dý. 16 Ha zi ran'da ilk kez i ki ký ta nýn bu luþ tu ðu yer de, Ýs - tan bul'da dü zen le ne cek. Sert lik ve ce sa re tin sý nýr la rý nýn zor lan dý ðý Red Bull X-Figh ters, ta ri hi ha pis ha ne ler - den bi ri o la rak gös te ri len Ye di ku le Zin dan la rý'nda dü zen le ne cek. Ye di ku le Zin dan la rý, Bi zans Ým pa ra - to ru The o do si us ta ra fýn dan ya ban cý mi sa fir le rin ko nak la ma sý ve ko run ma sý i çin in þa e dil miþ ti. Za man i çin de sa ray ha zi ne le ri nin ko run du ðu ö zel bir ka le ha li ne dö nü þen Ye di ku le, ar dýn dan ha - pis ha ne o la rak kul la nýl ma ya baþ lan dý. Bu ta rih do lu me kân da ha ön ce kim se - nin ha yal bi le e de me ye ce ði bir or ga ni - zas yo na ev sa hip li ði ya pa cak. 11. yý lý na 4 ký ta da 6 du rak la gi ren ya - rýþ ma da, FMX sü rü cü le ri da ha ön ce bu or ga ni zas yo na ev sa hip li ði yap mýþ o lan Du ba i, Mad rid ve Sydney'de bü - yük ka la ba lýk lar ö nün de þam pi yon luk pu an la rý ka zan mak i çin mü ca de le e de - cek ler. Ay rý ca ye ni me kan lar Glen He - len, Ýs tan bul ve Mü nih'te mo to sik let le - ri ni tüy le ri di ken di ken e den par kur lar - da u çu þa ge çi re cek ler. Ge çen se ne top - lam ki þi lik se yir ci top lu lu ðu - nun ö nün de A me ri ka lý Na te A - dams'tan þam pi yon lu ðu ka pan Ýs pan - yol Dany Tor res bu se ne un va ný ný ko - ru ma ya ça lý þa cak. 13 Ni san'da Du ba - i(ba E)'de start a lan ve 12 Ma yýs'ta Glen He len(abd)'da de vam e den Red Bull X-Figh ters 2012 Dün ya Tu ru, Ýs - tan bul (Tür ki ye) 16 Ha zi ran, Mad rid (Ýs pan ya) 20 Tem muz, Mü nih(al man - ya) 11 A ðus tos, Sid ney (A vus tral ya) 6 E kim du rak la rý na uð ra ya cak. Boðaziçi Yüzme Yarýþlarýna 1200 yüzücü katýlacak TÜRKÝYE Mil li O lim pi yat Ko mi te si ta ra fýn dan dü zen le - nen 23. Ýs tan bul Bo ða zi çi Ký ta la ra ra sý Yüz me Ya rýþ la rý bu yýl 15 Tem muz 2012 ta ri hin de ya pý la cak. Bu or ga ni - zas yon As ya dan Av ru pa ya i ki ký ta a ra sý ný yü ze rek geç me im ka ný sað la dý ðýn dan, dün ya nýn hiç bir ye rin de bu lun ma yan ben zer siz tec rü be sun ma yý he def le mek - te dir. Ay rý ca yi ne dün ya nýn baþ ka hiç bir ye rin de sa hi bi o lu na ma ya cak ün va ný o lan ký ta la ra ra sý yü zü cü, ký ta la - ra ra sý kü rek çi ve ký ta la ra ra sý ka no cu ser ti fi ka sý na hak ka za ný la cak týr. TMOK, 23 yýl dýr a ra lýk sýz o la rak dü zen - le nen ya rýþ la ra bu se ne ka no ve kü rek ya rýþ la rý ný da ek - le ye rek, her ge çen yýl dün ya nýn de ði þik ül ke le rin den her yaþ tan yüz ler ce a ma tör yü zü cü nün ka týl dý ðý ký ta la - ra ra sý yüz me ya rýþ la rý na, en i yi þe kil de ev sa hip li ði yap - mýþ týr. Bu yýl da Bo ða zi çi ya rýþ la rý spor o dak lý mis yo nu - nun ya ný sý ra Ýs tan bul ve Tür ki ye nin ta ný tý mý na da kat - ký sað la ya cak bir mar ka ha li ne ge le cek tir yý lýn da 38 ül ke den 600 e ya kýn ya ban cý spor cu bu et kin li ðe ka týl mýþ týr. Bo ða zi çi Ký ta la ra ra sý Ya rýþ la rý bu se ne 600 ya ban cý 600 yer li ol mak ü ze re top lam 1200 spor cu ya ben zer siz bir tec rü be sað la ya cak ve Tür ki ye nin ta ný tý - mý na da kat ký da bu lu na cak týr. 2 bin öðrenci satranç þöleninde buluþtu ARÇELÝK A.Þ. nin lider markasý Beko nun, Milli Eðitim Bakanlýðý, Ýzmir Valiliði, Gençlik Spor Ýl Baþkanlýðý ve Türkiye Satranç Federasyonu nun katkýlarýyla Ýzmir Satranç Eðitim Merkezi koordinatörlüðünde bu yýl on birincisini düzenlediði Beko Satranç Þöleni Haziran tarihlerinde Ýzmir Fuarý nda gerçekleþtirildi. 5 numaralý holde düzenlenen turnuvada toplam 140 öðrenciye madalya verildi. Yarýþmada Ýlköðretim Küçükler kategorisinde Ýzmir Özel Türk Koleji BT Kampusu, Ýlköðretim Yýldýzlar kategorisinde Özel Yamanlar Özyurt Ýlköðretim Okulu ve Lise Gençler kategorisinde Ýzmir Atatürk Lisesi birinci oldu. Golf Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ah met A ða oð lu kür sü ye çý kan spor cu la rý kut la ya rak, ku pa la rý ný ver di. Türkiye Amatör Açýk Golf Þampiyonasý sona erdi n2012 Tür ki ye A ma tör A çýk Golf Þam pi yo na sý An tal ya Be - lek'te so na er di. Tür ki ye Golf Fe de ras yo nu ta ra fýn dan 11. Kez dü zen le nen ve 31 Ma yýs - 3 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da An tal - ya Be lek' te ya pý lan Tür ki ye A ma tör A çýk Þam pi yo na sýn da 117 spor cu ya rýþ tý. Tur nu va nýn son gü nün de çok i yi bir per for - mans gös te ren ve ka dýn lar da þam pi yon o lan Da ni mar ka lý Ni co le Broch Lar sen ku pa nýn sa hi bi ol du. Ka dýn lar gross ta sý ra la ma þöy le: 1-Ni co le Broch Lar sen - Da ni mar ka ( -4 ), 2- Ma non Gi da li - Fran sa ( +1 ), 3- Le igh Whit ta ker - Al man ya ( +2 ). Er kek ler de i se Þam pi yo na nýn i kin ci gü nün den i ti ba ren çok i yi bir per for mans ser gi le yen Al man Ma xi mi li an Rott luff er kek ler de ku pa nýn sa hi bi ol du. Er kek ler de gross ta sý ra la ma þöy le: 1-Ma xi mi li an Rott luff - Al man ya ( -9), 2-Mar cel Schne i der - Al man ya ( -6 ), 3-Ben Tay lor - Ýn gil te re ( -5 ).

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y 200 milyon yetim çocuk var ÝHH BAÞKANI BÜLENT YILDIRIM, "DÜNYADA 200 MÝLYONA YAKIN BAKIMA MUHTAÇ YETÝM VAR. VE BUNLARIN ÇOÐU ÝSLÂM ÜLKELERÝNDE" DEDÝ. Süt lü ce Ha liç Kon gre Mer ke zi ndeki 5. U lus la ra ra sý Ye tim Bu luþ ma sýna 14 ül ke den 80 ço cuk ka týl dý. ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý, 5. U lus la ra ra sý Ye tim Bu luþ ma sý Süt lü ce de ki Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ya pýl dý. Dün ya ve Tür ki ye den ye tim ço cuk lar Süt lü ce de ki Ha liç Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde ÝHH 5. U lus la ra ra sý Ye tim Bu luþ ma sý ga la prog ra mýn da bir a ra ya gel di. Bu luþ ma ya 14 ül ke den 80 ço cuk ka týl dý. Ar na vut luk, A zer bay can, En do nez ya/a çe, Fi li pin ler/mo ro, Fi lis tin, I rak, Kýr gý zis tan, Pa kis tan, Si er ra Le o ne, So ma li, Sri Lan ka, Tan zan ya ve Tür ki ye den ge len ço cuk lar du a lar, i lâ hi ler o ku du ve yö re sel renk le ri ve gös te ri le ri ni sah ne ye ta þý dý. ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý Ge nel Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým a çý lýþ ko nuþ ma sýn da dün ya ye tim le riy le il gi li çar pý cý bil gi ler ver di. Dün ya da 200 mil yo na ya kýn ba ký ma muh taç ye tim ço cuk bu lun du ðu nu, bun la rýn ço ðu nun Ýs lâm dün ya sý nýn ye tim le ri ol du ðu nu; bu ço cuk la rýn e ði tim, sað lýk, ba rýn ma ve gý da yar dý mý na ih ti yaç duy duk la rý ný; ÝHH o la rak 25 bin den faz la ye tim ço cu ðun ba ký mý ný sür dür dük le ri ni be lirt ti. Yýl dý rým, 25 bin ra ka mý ný 5 yýl i çin de 100 bi ne çý kar ma he de fiy le dur ma dan ça lý þý yo ruz. Ve mil le ti miz den Spon sor A i le Pro je mi ze des tek ve re rek bir ye ti min ba ký mý ný üst len me le ri ni is ti yo ruz de di. Bu a ra da, Su ri ye ve Van dan ge len ço cuk lar ÝHH Baþ ka ný Yýl dý rým a böl ge le rin de yap týk la rý yar dým lar i çin te þek kür e de rek çi çek ver di. Prog ram da Me sut Kur tis ve Ö mer Ka ra oð lu da e ser le ri ni ses len dir di. Bu luþ ma da; bu yýl il ki dü zen le nen Kut sal E ma net le ri miz Ye tim ler te ma lý Be yaz Gü ver cin Ký sa Film Ya rýþ ma sý nýn ö dül tö re ni ya pýl dý. Ýstanbul / Yeni Asya Sancaktepe Belediyesi, üç farklý yönetim sistemi belgesi aldý. San cak te pe zo ru ba þar dý n SAN CAK TE PE Be le di ye Baþ kan lý ðý, bir sü re dir ça lýþ ma sý ný yap mak ta ol du ðu Ý SO 9001: 2008 Ka li te Yö ne tim Sis te mi, Ý SO 14001: 2004 Çev re Yö ne tim Sis te mi ve BS OH SAS 18001: 2007 Ýþ Sað lý ðý ve Gü ven li ði Yö ne tim Sis te mi ne i liþ kin ser ti fi ka la rý ný mer ke zi Al man ya da bu lu nan TÜV Pro fi Cert U lus la ra ra sý Bel ge len dir me Yet ki li si Ot her Wal ter den tes lim al dý. TÜV Pro fi Cert U lus la ra ra sý Bel ge len dir me Mü dü rü Ot mar Wal ter, yap tý ðý ko nuþ ma da, Al man ya da bi le Be le di ye le ri miz bu üç fark lý yö ne tim sis te mi ni bel ge len dir mek te ol duk ça zor lan mak ta dýr lar de di. Nagehan Bayram / Yeni Asya Ca mi o la rak as lý na dö nü yor n CUM HU RÝ YE TÝN ku ru luþ dö ne min de sa tý lan ca mi ler den ta ri hi Za fe ran lýk Ca mi i, Bur sa Va li li ði nin gi ri þim le ri i le as lý na dön dü rü lü yor. Tam 74 yýl ev o la rak kul la ný lan ca mi, yýl so nu na ka dar i ba de te a çý la cak. Va li Þa ha bet tin Har put, ta ri hi ca mi de baþ la tý lan res to ras yo nu in ce le di. 15. yüz yýl da ya pý lan ve 1938 ta ri hi ne ka dar da ca mi o la rak gö rev ya pan i ba det ha ne nin bu ta rih te sa týl dý ðý ný an la tan Va li Har put, þun la rý di le ge tir di: Ka yýt la rý in ce le di ði miz de bu ra da Za fe ran lýk bir mes ci di mi zin bu lun du ðu ve he men ya ný ba þýn da bir Be kir De de i sim li E mir sul tan ýn ta le be le rin den bir bü yük za týn tür be si nin ol du ðu nu öð ren dik. A ma bun lar ö zel mülk o la rak kul la nýl mýþ. Du ru mu fark e din ce bu ra da ki mülk sa hip le ri i le an la þa rak sa týn al mak su re tiy le bu ra yý es ki ha li ne i a de et mek is te dik. Sað ol sun mülk sa hip le ri ra zý ol du lar. Yak la þýk 300 bin TL ö de ye rek bu ra yý sa týn al dýk. Bu ra da bir ev var dý. Da ha son ra bir o ka dar lýk i ha ley le ye ni den hem mes ci di mi zi, hem tür be mi zi, hem de ö nün de ki þa dýr va nýn in þa a tý ný baþ lat týk. Bur sa da ay ný þe kil de sa tý la rak ti ca ret ha ne ye dön dü rü len bir baþ ka mes ci din i se Ta vuk çu Mes ci di ol du ðu na dik kat çe ken Va li Har put, o nun da ye ni den ca mi ye dö nüþ tü rü le ce ði ni kay det ti. Bursa / cihan Mi nik el ler den Van a çev re se fer ber li ði n VAN Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü, ÇE KÜD, Van Bil gi Der ne ði ve Ça yý ro va Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn des tek ver di ði Van da To hum dan Fi da na kam pan ya sý i çin Van Va kýf bank Ýl köð re tim O ku lu nda bir tö ren dü zen len di. Mi nik El ler Van a A ðaç Di kim Se fer ber li ði slo ga ný i le a ðaç di kim tö re ni ne, Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu, Ça yý ro va Be le di ye Baþ ka ný Zi ya et tin Ak baþ ve ka la ba lýk bir top lu luk ka týl dý. Tö ren de bir ko nuþ ma ya pan ÇE KÜD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Yo rul maz, her yýl bin öð ren ci ye ver dik le ri a ðaç to hum la rý ný top rak la bu luþ tur ma yý ba þar dýk la rý ný be lirt ti. Van da baþ lat týk la rý bu kam pan ya nýn ay ný sý ný 12 il de da ha yü rüt tük le ri ni an la tan Yo rul maz, kam pan ya so nun da 25 bin fi da ný top rak la bu luþ tur ma yý he def le dik le ri ni i fa de et ti. Seyhan Þentürk / Yeni Asya

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı