STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR."

Transkript

1 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR. A-MİSYON VE VİZYON MİSYON Kadıköy Belediyesi Misyon ve ilkeleri doğrultusunda sağlıklı kent ve sağlıklı toplum kriterlerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için farklı ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, Kadıköy ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sağlamak, toplumla paylaşılmasını da sağlayarak yayın ve organizasyon çalışmalarını yürütmek, kurum müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi,kurum,kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. VİZYON Türkiye de örnek bir belediye olarak gösterilen, çağdaş, katılımcı, demokratik anlayışı güçlü, Kadıköy Halkının refah ve mutluluğuna katkıda bulunan sağlıklı bir kent yaratmak. B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Sağlıklı bir kent, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte projeler üreten, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonun sağlayan, Kadıköy ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, Kadıköy Belediyesi kurum kimliğinin ve etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürüten, Belediyenin müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimdir. C-MÜDÜRLÜĞE İLİŞKİN BİLGİLER C.1.FİZİKSEL YAPI: Müdürlüğümüzde; Müdür, Müdür Muavini, 8 Teknik Eleman ( Mimar, Restoratör, Harita Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi,Peyzaj Mimarı) 5 Memur,3 sözleşmeli memur,4 İşçi ve 4 diğer personel olmak üzere 16 personel görev yapmaktadır. C.2.MÜDÜRLÜĞÜN YAPISI: Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 bürodan oluşmaktadır. 1- Proje Uygulama ve Geliştirme Bürosu 2- Araştırma İnceleme Bürosu 3-Sağlıklı Kentler Bürosu 4- Evrak Kayıt bürosu

2 Proje Uygulama ve Geliştirme Bürosu Tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler geliştirmek; Mevcut fonksiyonların işlerliğinin, kullanıcıya yönelik fiziki ve sosyal sorunların giderilmesine yönelik projeler ( yeşil alanlar, hizmet binaları, kültür merkezleri, yaya alanları, meydanlar vb. ) geliştirmek ve uygulama projelerini hazırlamak. Araştırma İnceleme Bürosu: Kadıköy`ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitlerin yapılması, projelendirilmesi, Kentsel koruma politikası geliştirerek sivil toplum girişimler ile beraber Kadıköy de tarih bilincinin yerleşmesini sağlamak, Kent Envanteri oluşturmak, ulusal ve uluslar arası kurumlar ile işbirliğini temin etmek ve yürütmek, kardeş kentler ile iletişimi sağlamak, Sağlıklı Kentler Bürosu Dünya Sağlık Örgütü kriterleri doğrultusunda HERKES İÇİN SAĞLIK ilkelerini hayata geçirmek, kentte yaşayanların, çalışanların yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla program ve projeler geliştirmek, D.S.Ö. Sağlıklı Şehirler Ağı nın yaygınlaşmasını ve erişimini sağlamak, Avrupa ve global ölçekte yerel yönetimlerle beraber sağlık hareketinin gelişmesinde öncü olmak, Sağlık hareketinin gelişimi ile ilgili politika, bilgi birikim paylaşımı ve ortaklık çalışmalarını geliştirmek, Evrak Büro Şefliği: Müdürlüğümüze gelen tüm evrakların giriş-çıkışları, Müdürlüğümüz şefliklerine ve diğer iç-dış birimlere dağılımı, cevaplandırılması, arşivleme işlemleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde çalışan personelin özlük işleri, puantaj işlemleri ayniyat depo, demirbaş işlemleri yapılmaktadır. C.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüz, hizmetlerini ve mevcut yapısını bilgi sistemlerine uygulayacak gerekli donanımlara sahiptir.. Organizasyon ve personelin yeni gelişmelere uyum sağlayabilmesi için gerekli düzenlemeler ve eğitim almaları sağlanmakta ve istekler doğrultusunda eğitimler yenilenmekte ve çeşitlendirilmektedir..

3 Teknoloji gerektiren bilgisayar donanım ve yazılımı ile diğer ofis araç gereçlerinin temini ve kullanımı sağlanmaktadır. Müdürlüğümüzde üretilen projelerde mimari programlar,harita programları,ofis programları,elektrik,makine ve inşaat programları, internet, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda lotus notes vb programları kullanılmakta ve gelişen teknolojiden faydalanılmaktadır. C.4.İnsan Kaynakları: Kurumun ve birimin başarısı çalışan personelin başarısına bağlıdır. Bunun için personel, kurumun en önemli kaynağıdır. Müdürlüğümüzde 16 personel vardır.bunlardan 13 ü kadın,3 ü erkektir. Mezuniyet Sayı Lise ve Altı 3 Üniversite 9 Yüksek Lisans 4 Yaş yaş Arası yaş Arası yaş arası Kadın Erkek C.5.Sunulan Hizmetler: C.5.1- Herkes İçin Sağlık ilkelerinin hayata geçirilmesi, C.5.2- Kentte yaşayanların, çalışanların yaşam kalitelerinin ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla program ve projeler geliştirilmesi; C.5.3- Belediye birimlerinin proje geliştirmesini sağlamak; C.5.4- Kadıköy`ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitlerin yapılması, projelendirilmesi; C.5.5- Kent envanterinin kurulmasını sağlanması; C.5.6- Yerel kalkınma çalışmalarının yapılması; C.5.7- Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesi ve uygulamasının sağlanması; C.5.8- Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliğinin temin edilmesi ve yürütülmesi; C.5.9- Kardeş kentler ile iletişim ve proje uygulamalarının yapılması; C Belediye birimleri ile kent halkı ve sivil toplum örgütlerinin eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ve organize edilmesi; C Çalışma konularında kamuoyu yoklaması yapılması veya yaptırılması; C Uygulanması düşünülen projelerin anlatımı, bu konularda birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması; C Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda proje hazırlanması; C Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırma yapılması, seminer ve toplantılara katılım sağlanması veya bu konularda seminer ve toplantılar düzenlenmesi; C.5.15-Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerinin yürütülmesi; C.5.16-İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi; C.5.17-İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespit edilmesi

4 C.5.18-Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlama ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak C Sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek. C.5.20-Kadıköy Belediye Başkanlığı nın tüm Müdürlükleri ile bağlı kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması ve gerektiğinde Başkanlık talimatları doğrultusunda ve izniyle Bakanlıklar, Vilayet, TÜİK, DPT, TSE, MPM, TODAİE, Üniversiteler ve bu birimlerle birlikte Araştırma Merkezleri, Belediyeler, Odalar vs.. ile bilgi alışverişinde bulunmak. C Belediye içindeki ve dışındaki birimler için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlayarak bunları devamlı kullanabilir hale getirmek. C-5.22-Belediye çalışanlarının ve halkın belediye hizmet ve faaliyetleri ile belediyenin performansı hakkındaki kanaatini araştıran anketleri yapmak veya yaptırmak. C Belediye yatırımlarının dönemler itibariyle izlenmesi hususunda Vilayet ve DPT nezdinde Belediyeyi temsil etmek. C Çağdaş Yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak. C-5.25-Kadıköy Belediyesi Kurum Kimliğinin ve etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürütmek. C-5.26-Gerektiğinde projeleri hazırlayıp Başkanlık Makamı nın Onayı na sunmak ve verilen Onay çerçevesinde projelerin koordinasyonunun sağlamak. C Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamı na tekliflerde bulunmak. C Başkanlık Makamınca strateji geliştirme ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak. C Kent kullanıcılarının çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik gereksinimler ile ilgili sorunlarını saptamak, buna ilişkin projeler üretmek, planlaması ve ortaklık ilkelerinden hareketle, belediye Birimleri ile ilçe ve kent ölçeğindeki kullanıcılarla birlikte çalışma platformları geliştirmek, mevcut platformlara Belediye adına destek verilmesini sağlamak. C-5.30-Kadıköy ün Kültürel ve Tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapmak; elde edilen verileri ilgili dokumanlar halinde saklamak, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek, tarihi çevrenin korunması ve yaşatılması için kentsel koruma politikalarının geliştirilmesini sağlamak; konu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedefler geliştirmek.. C Onaylı Koruma Planları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararları, 319B Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, B708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmelikleri, 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun İlgili Yönetmeliği, Uluslararası sözleşmeler, İstanbul İmar Yönetmeliği, Personel İşleri, 657 Sayılı D.M.K. nu, B73B KİK Kanunun B735 sayılı sözleşme kanunu gereklerinin yerine getirmesini sağlamak. C.6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ: YÖNETİM SELAMİ ÖZTÜRK - AVUKAT - KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI; Stratejik planlama çalışmalarının lideri, projenin finansal desteğinin ve yürütülmesinin sağlanması.

5 MUSTAFA DEMİRCAN Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ; Üst Yönetimin Temsilcisi, Üst Yönetim ile Müdürlüğümüz arasındaki koordinasyon ve iletişimin sağlanması. ŞULE ONUR Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü; Stratejik Planlama çalışmalarından sorumlu müdür; Kadıköy Belediye başkanı adına müdürlüğü temsil eder,çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar,idari ve teknik her türlü işlerin kanun, yönetmelik,bildiri,genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idaresini yapar. ŞEVKİ KÖSEOĞLU- Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdür Yardımcısı; Müdür ile Müdürlük personeli arasındaki koordinasyonun sağlanması,teknik konuların yerine getirilmesi ve sağlayıcı tedbirlerin alınması ve görevle ilgili denetimin sağlanmasında yetkilidir. İÇ KONTROL SİSTEMİ: 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince: 1-Harcama Yetkilisinin yaptığı Kontrol Müdürlüğümüz denetiminde yapılmaktadır. 2-Ödenek Ayrılmasında ve Ödemede Yapılan Kontrol Mali hizmetler Müdürlüğünce yapılmaktadır. 3-İç Denetim Kontrolü ise 5018 sayılı kanun gereğince İç Denetçi tarafından yapılır. 2-AMAÇ VE HEDEFLER A-Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri:Çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek halk katılımı ile kentsel yoksulluk,kentsel yönetim ve kentsel planlamaya ilişkin çözüm politikalarını hayata geçirmek demokratik katılımı esas alan yerel yönetim anlayışı ile Kadıköy ü dünya sağlıklı kent standartlarına getirmek,türkiye de ve Dünyada konu ile ilgili projelerde yer almak müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri arasındadır. Müdürlük olarak sosyal gelişim alanlarında belirlenen mahallelerde kültür merkezleri yaparak halkın kültürel faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak, tarihi eserlerin korunmasını, restorasyonlarının yapılarak işlevselliklerinin kazandırılmasını sağlamak,kent içinde otopark ihtiyaçlarının çözülmesini sağlamak, ilçedeki sokak hayvanlarının sağlık birim ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlamak,yeşil alan ve parkların düzenlenmesi ve yeni yeşil alanların oluşturulmasının sağlanması, görüntü kirliliğinin engellenmesi,kamuya açık sokak, meydan gibi alanlar ile belediyemiz mülkiyetindeki alanların yeni hedefler doğrultusunda projelerinin hazırlamak müdürlüğümüz amaç ve hedefleridir. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Müdürlüğümüz; Sağlıklı bir kent, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte projeler üreten, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonun sağlayan, Kadıköy ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, Kadıköy Belediyesi kurum kimliğinin ve

6 etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürüten, Belediyenin müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimdir. MÜDÜRLÜĞÜN YAPISI: Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 bürodan oluşmaktadır. 1- Proje Uygulama ve Geliştirme Bürosu 2- Araştırma İnceleme Bürosu 3-Sağlıklı Kentler Bürosu 4- Evrak Kayıt bürosu Proje Uygulama ve Geliştirme Bürosu Tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler geliştirmek; Mevcut fonksiyonların işlerliğinin, kullanıcıya yönelik fiziki ve sosyal sorunların giderilmesine yönelik projeler ( yeşil alanlar, hizmet binaları, kültür merkezleri, yaya alanları, meydanlar vb. ) geliştirmek ve uygulama projelerini hazırlamak. Araştırma İnceleme Bürosu: Kadıköy`ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitlerin yapılması, projelendirilmesi, Kentsel koruma politikası geliştirerek sivil toplum girişimler ile beraber Kadıköy de tarih bilincinin yerleşmesini sağlamak, Kent Envanteri oluşturmak, Ulusal ve uluslar arası kurumlar ile işbirliğini temin etmek ve yürütmek, Kardeş kentler ile iletişimi sağlamak, Sağlıklı Kentler Bürosu Dünya Sağlık Örgütü kriterleri doğrultusunda HERKES İÇİN SAĞLIK ilkelerini hayata geçirmek, kentte yaşayanların, çalışanların yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla program ve projeler geliştirmek, D.S.Ö. Sağlıklı Şehirler Ağı nın yaygınlaşmasını ve erişimini sağlamak, Avrupa ve global ölçekte yerel yönetimlerle beraber sağlık hareketinin gelişmesinde öncü olmak, Sağlık hareketinin gelişimi ile ilgili politika, bilgi birikim paylaşımı ve ortaklık çalışmalarını geliştirmek, Evrak Büro Şefliği: Müdürlüğümüze gelen tüm evrakların giriş-çıkışları,

7 Müdürlüğümüz şefliklerine ve diğer iç-dış birimlere dağılımı, cevaplandırılması, arşivleme işlemleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde çalışan personelin özlük işleri, puantaj işlemleri ayniyat depo, demirbaş işlemleri yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak; Sağlıklı Şehir Planlaması kapsamında tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ve ilke politikaların mekana yansıtılması hedefleri doğrultusunda, nazım plan kararlarına göre yeni projeler üreterek proje kararları geliştirilmiş ve kentsel tasarım projeleri yapılmıştır.bu kapsamda yürütülen projeler; 3.A 1-KÜÇÜKBAKKALKÖY SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI 232 Pafta, 1900 ada, 1 parselde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Belediyemiz İlçe halkının ihtiyacı doğrultusunda kütüphane-yurt-kreş yapılarak bölgenin barınma, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayıp, projede dışa dönük mekanlarla bölgeyi kültürel ve sosyal alanda daha aktif hale getirmek amacıyla hazırlanarak tahsis talebinde bulunulmuştur. Arsanın alanı; 8542m² dir.. Projede yurt,kütüphane, kreş, binaları tasarlanmıştır. Küçükbakkalköy Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı 2-KÜÇÜKBAKKALKÖY BELEDİYE HİZMET BİRİMİ PROJESİ Kadıköy de K.Bakkalköy Mahallesi 236 pafta, 2133 ada, 1 parsel de bulunan mevcut Aşevi nin daha konforlu ve sağlıklı hale getirilmesi için başlatılan bu çalışma; Aile Danışma Merkezi ile birlikte düşünülerek daha kapsamlı bir merkez olarak projelendirilmiş olup, bölge halkının hizmetine sunulacaktır. 438 m² üzerine B+Z+4NK+Ç olarak 163 m² taban oturumu, 978 m² toplam inşaat alanı olarak tasarlanmıştır Bölgede ihtiyacı olanlara yemek dağıtmak amaçlı düşünülen Aşevi yeni teknik ve donanımlarla projelendirilmiş olup; Aile Danışma Merkezleri de bölge halkına yerinde çözümler üretmek amaçlı

8 düşünülerek, çok amaçlı salon, atölyeler, sınıflar olarak tasarlanmıştır.proje onaylanmış,ruhsat işleri tamamlanmış ve uygulanmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.3-KADIKÖY BELEDİYESİ HASANPAŞA SAĞLIK POLİKLİNİĞİ PROJESİ Mülkiyeti İ.B.Ş.B ne ait, Hasanpaşa Mah. 129 pafta, 469 ada, parseller de yer alan bina Belediyemize 10 yıllığına Sağlık tesisi olarak tahsis edilmiştir. Kadıköy halkının sağlık hizmetlerinden daha konforlu ve çağdaş şekilde faydalanabilmesi amacıyla, yeni makine ve tekniklere olanak verebilecek şekilde dizayn edilen proje mevcutta bulunan Belediyeye ait Sağlık Polikliniklerine ek olarak düşünülmüştür. Bütün projeleri tamamlanmış olup, uygulanmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.4-FENERYOLU SABİT PAZAR PROJESİ Proje mevcut sorunları gidermek ve sabit pazarın daha sağlıklı hizmet verebilmesi pazarın bir bölümünün ekolojik ürünler satan Pazar olarak düzenlenmesi amacıyla yer döşemesinden, çatı kaplamasına; dükkan içlerinden, çevre düzenlemesine kadar yeniden düşünülerek tasarlanmıştır. Toplam Proje alanı 1252 m² olup proje çalışmaları tamamlanmıştır. Uygulama yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.

9 I.5-DUMLUPINAR MAHALLESİ YÖNETİM MERKEZİ PROJESİ Dr.Etkin Caddesi Üzerinde daha önce düzenlemesi yapılmış olan yeşil alan üzerinde bulunan ve imar planın da yönetim merkezi alanı olarak ayrılmış olan bina Muhtarlık, sağlık ocağı ve aile danışma hizmet birimlerinin yer alacağı yönetim merkezi olarak tasarlanmıştır. Bina bodrum, zemin ve bir normal kattan oluşmaktadır. I.6-KADIKÖY DE BULUNAN TESCİLLİ BİNALARIN KORUNMASI, YAŞATILMASINA YÖNELİK RESTORASYON AMAÇLI KÜLTÜR BAKANLIĞI FON BAŞVURULARI. Kadıköyde bulunan tescilli yapıların korunması ve yaşatılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında İl Özel İdaresine yapılan başvurular; Rasim paşa Mahallesi İskele Sokak ; 195 ada 16, 17 parseller kamulaştırma bedeli talebi,197 ada 4, 3, 2,1 parseller,198 ada 2, 3, 6 parseller,209 ada 1 parsel,195 ada 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 parseller,211 ada 18 parsel,208 ada 14 parseller için reisen proje bedeli talep edilmiştir.

10 Hasanpaşa Mahallesi 129 pafta,469 ada, 16 parselde kayıtlı tarihi eser yapı için YTL uygulama bedeli reisen talep edilmiştir. 49 pafta 181 ada 3 parsel, 1288 ada 17 parselde bulunan Mahmut Muhtar Köşküne ait uygulama bedeli mülk sahiplerinin başvurusu üzerine talep edilmiştir. I.7-RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ Rasimpaşa-Yeldeğirmeni SİT alanı için hazırlanacak proje doğrultusunda cephe ve çevre düzenlemelerine ilişkin genel kentsel tasarım kararlarını geliştirmek amacıyla proje çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada; binaların Kentsel Tasarım İlkeleri doğrultusunda ele alınarak, şehircilik, mimarlık ve kent estetiği açısından güzel bir görünüme kavuşması için; kente kimlik kazandıracak prestij caddeleri oluşturmak, bina cephe yenilemesi, ilanreklam tabelaları ve tanıtım panolarının belli standartlarda uygulanması ve her binaya uygun renk kodlaması verilerek binaların aykırı cephe uygulamalarından kurtarılması hedeflenmektedir. Proje çalışmaları başlanan bölgede; bina yaşı, bina dönemi, bina yapı tarzı, cephe malzemeleri, arazi kullanımı, mevcut bina ve İmar Planı karşılaştırma analizi, cephe öğeleri, mevcut trafik verileri, kent mobilyaları, bitki türleri, kentsel imaj analizleri, mimari etki sentezi gibi analizler yapılmaktadır. Yeldeğirmeni Projesine ilişkin ilke kararları hazırlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. I.8-KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞMALARI: Dış İşleri Bakanlığından gelen talep üzerine Israil Petah-Tikva Belediyesi, ve Küba Havana Şehri Tarih Ofisi Başkanı ile yapılan görüşmeler sonrasında Küba-Havana şehirleri ile Kadıköy Belediyesi olarak ortak çalışmaya yönelik bilgi alışverişi deneyimler kapsamında kardeş şehir olunması için çalışmalarımız devam etmektedir. I.9-TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI I.9-a Tarihi Kentler Birliği Uluslar arası Kadıköy buluşması Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği Uluslar arası Kadıköy buluşması 25 Mayıs 2007 Cuma günü yaklaşık 500 katılımcınında bulunduğu organizasyona Kadıköy Belediyesi ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliğinin üyeleri Kadıköy Belediyesinin Tarihi ve Kültürel Mirası koruma çalışmalarından Tarihi Çarşı ve Süreyya Oprerası restorasyon uygulamalarını yerinde görme imkanı buldular. Kadıköy Belediyesi, Süreyya Operası Restorasyon Projesi ile Tarihi Kentler Birliğinin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Uygulamalarını Özendirme yarışmasından kazandığı BAŞARI ÖDÜLÜNÜ Tarihi Kentler tler Birliği Kadıköy Buluşmasında almıştır.

11 I.9-b Tarihi Kentler Birliği 200 Ortak 200 Eser Yarışması Kadıköy ün önemli parçalarından biri olan Tarihi Çarşı, Rasimpaşa ve Yeldeğirmeni proje alanlarında, çevre ve kültür değerlerini koruma, yaşatma ve halk katılımını sağlama ilkesi doğrultusunda, kentsel gelişme ve koruma odaklı planlama, uygulama stratejilerinin geliştirilmesi, kentsel tasarım, mimari, rölöve, restitüsyon, restorasyon avan ve uygulama projelerinin oluşturulması ile uygulamaya yönelik ekonomik ve sosyal odaklı projelerin geliştirilmesi, yapılan tüm çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi Kentler Birliği nin her yıl düzenlediği, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin katılacağı 200 Ortak 200 Eser projesine Yel değirmeni Mahalle Yenileme Projesi ile katılım sağlanmıştır. I.10-İÇERENKÖY 2. ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE İÇERENKÖY GENEL ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ PROJESİ Sağlıklı Kent kriterleri doğrultusunda okul çağındaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve tedavi edilmesi amacıyla I. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 6 diş üniteli olarak faaliyet vermektedir. Artan talebi karşılayabilmek amacıyla yan binanın içi aynı amaçla düzenlenerek 10 diş ünitesi daha hizmete sokulmuştur. Binanın alt katı, yine 7 yaş ve üstü okul çocukları sağlık taramasından geçirmek amacıyla Genel Çocuk Sağlığı Merkezi olarak projelendirilmiştir. Bu merkezlerin girişlerinde çocuklara yönelik olarak tasarlanan bekleme salonları ile çocukları eğlendirerek eğitmek, ve bunun sonucunda muayene olmaya özendirmek amaçlanmıştır. İçerenköy Genel Çocuk Sağlığı Merkezi Projesi

12 I.11- BARBAROS MAHALLESİ SPOR TESİSİ PROJESİ Kadıköy İlçesi Barbaros Mahallesi 3343 ada 1(b) ve 3336 ada 1 (b)-2 (b) alanlarını kapsayan Spor Tesisi Alanı nın arsa alanı 17,940 m2 olup mevcut alan için avan proje hazırlanmıştır. Proje spor salonu basket sahası, seyirci alanları ve yardımcı birimleri kapsamaktadır. Aynı Alana yapılması düşünülen konaklama yeri projesi, ilgili maddeye uygun olarak projelendirilmiştir. Avan proje onaylanmış olup uygulanmak üzere Emlak İstimlak Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.12- SAHRAYICEDİT MAHALLESİ SPOR TESİSİ PROJESİ : Sahrayıcedid Mahallesi 175 pafta 3157 ada 218 parselde mevcut alan spor tesisi alanı ayrılmış olup,spor merkezi ve sosyal tesis fonksiyonlarını içerecek şekilde projelendirilmiştir.arazini yüz ölçümü; 8649,81m² dir.avan projesi onaylanmış olup proje Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne uygulama için gönderilmiştir. I.13-NAZMİ BEY SOKAK REHABİLİTASYON PROJESİ: Proje kapsamında dükkanların tabela, oturma, kepenk mevcutları ile bina cephelerinin genel durumu incelenmiş, rehabilitasyon çerçevesinde yapılması gereken teknik kararlardan ilke kararları oluşturulmuştur.söz konusu ilke kararları uygulanmak üzere Çevre Müdürlüğüne iletilmiştir. I.14-DURSUN DEMİRLİ ÇOCUK YUVASI BAHÇE DÜZENLEME PROJESİ Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında sürdürülen Çocuk Projeleri nin amaçlarından biride çocuklara daha sağlıklı bir çevre oluşturabilmektir. Bu kapsamda Anaokul ve çocuk bahçelerine yeni aktiviteler getirilerek çocukların dünyası zenginleştirilecek, seçilen malzemelerle de daha sağlıklı park projeleri yapılacaktır m² olan parselin 1500 m² si park olarak tasarlanmıştır. Projede; kamelya alanı, açık aktivite alanı, çocuk oyun grupları alanı, ekolojik park ve çeşitli yeşil alanlar tasarlanmıştır. Parka konulacak objelerin her birinin hem fonksiyonel hem de görsel olarak ihtiyaçlara cevap vermesi; ve alanın en doğru şekilde kullanılması projenin ana ilkesini oluşturmaktadır. Seçilen malzemelerin çevreye uyumlu ve dayanıklı olmasına önem verilmiştir. Uygulama Projesi hazırlanarak Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

13 I.15- YOĞURTCU PARKI YEŞİL ALAN DÜZENLEME PROJESİ Kurbağalı derenin kenarında bulunan mevcut park alanının mülkiyetinin Kadıköy Belediyesine devri üzerine 1900 m2 lik park alanında Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortak revizyon projesi yapılmıştır. Korunması gereken anıt ağaçları barındıran park alanında mevcudun korunmasına özen gösterilirken ana girişler yeni bir tasarımla ele alınmış,yeni yürüme yolu ve bisiklet yolları,çocuk bahçesi ve dinlenme alanları tasarlanmıştır.uygulama Projesi tamamlanmak üzeredir. Yoğurtçu Parkı I.16-ATAŞEHİR KARŞISI AHMET YESEVİ CADDESİ YAMAÇ DÜZENLEME PROJESİ Ahmet Yesevi caddesi güney aksı boyunca uzanan yaklaşık 36000m2 lik şevli yeşil alanda,çevre halkının da ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşama öncelik veren bir proje olacaktır.araziyi boylu boyunca geçen yaklaşık 1000 m uzunluğunda bisiklet yolu,yürüme yolları, yol boyunca gruplanmış fiziksel aktivite ve çocuk oyun alanları, dinlenmeve seyir alanları ve tenis sahaları tasarlanmıştır.avan Proje çalışması tamamlanmış olup uygulama çalışmaları devam etmektedir.

14 Ahmet Yesevi Caddesi yamaç düzenlemesi I.17- ATAŞEHİR YAKUT SEDEF CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEME PROJESİ Ataşehir caddesi üzerinde yaklaşık 1620 m2 olan park alanında, sağlıklı şehir kriterleri göz önüne alınarak yapılan tasarımda, çocuk oyun alanı yanında fiziksel aktivite alanı da tasarlanmıştır. Alanın 800 m2 lik bölümü yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Proje Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.18- SÖĞÜTLÜÇEŞME ÇEVRE DÜZENLEME ve OTOPARK PROJESİ Rasimpaşa Mahallesi, 545 ada, 24 parselin alanı 3982m2 olup projede önerilen hem çevre düzenlemesi yapılarak kente yeni bir mekan yaratılmış olacak hem de çevredeki olumsuz parklanma problemi büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Parselin tamamı zemin altında otopark olarak düzenlenmiştir. Halen mevcut olan İmam evi, müftülük ve dernek kullanım fonksiyonlarının ihtiyaç programları göz önünde bulundurularak, genel silüeti etkilemeyecek ancak ihtiyaca cevap verecek nitelikte bir hizmet binası olarak projelendirmiştir. Proje UKOME de onay aşamasında olup uygulamaya yönelik hazırlıklar devam etmektedir. KADIKÖY BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ TEFRİŞ PROJELERİ I.19-KADIKÖY BELEDİYESİ İÇERENKÖY MESLEK EĞİTİM BİRİMİ TEFRİŞ PROJESİ Kadıköy Belediyesi, İçerenköy Mahallesi ni sosyal ve fiziksel anlamda sağlıklaştırabilmek amacı ile yaptığı eğitim biriminin iç mekan tefrişi yapılmış,mekanik ve elektrik projeleri hazırlanmıştır.proje Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.

15 I.20-KADIKÖY BELEDİYESİ YENİSAHRA MESLEK EĞİTİM BİRİMİ TEFRİŞ PROJESİ -Kadıköy Belediyesi, Yenisahra Mahallesi ni sosyal ve fiziksel anlamda sağlıklaştırabilmek amacı ile yaptığı eğitim biriminin iç mekan tefrişi yapılmış,mekanik ve elektrik projeleri hazırlanmıştır. Proje Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.21-KOŞUYOLU MAHALLE EVİ TEFRİŞ PROJESİ Mahalleevinin TEFRİŞİ kullanım amacına uygun olarak yapılmış olup, 164 m² taban oturumlu binanın Tefrişi daha önceden seçilen malzemelere uygun binaya gelecek işlevler düşünülerek yapılmıştır. Çok amaçlı salon, sınıflar, ofis ve cafe bölümünden oluşmaktadır.

16 I.22-KADIKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI TERAS KAT DÜZENLEME PROJESİ Belediyemiz Başkanlık Binası Zemin katta mevcut Kuaför salonu için, B Blok teras katında yer alan halen spor salonu olarak kullanılan bölüm projelendirilerek Kuaför Salonu olarak tasarlanmıştır. C Blok Teras bölümünün bir kısmı ise Spor salonu olarak projelendirilmiştir. Projenin mimari, elektrik ve mekanik projeleri hazırlanmıştır. Proje Uygulama yapılmak üzere Destek Hizmetler i Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.23-BELEDİYE BAŞKANLIK BİNASI ENCÜMEN BÖLÜMÜ TEFRİŞ PROJESİ Belediye içindeki çalışma ortamını daha sağlıklı hale getirmek için tefriş çalışmaları yapılmaktadır. Encümen bölümü yeni proje ile daha modern bir çalışma ortamına kavuşturulmuştur. I.24-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFRİŞ PROJESİ Yeni yapılan projede sağlık doktorlarına ait ortak bir çalışma mekanı ;hasta muayene odası,hemşire ve evrak kayıt odeası ayrılarak işleyiş ve çalışma ortamı daha verimli hale getirilmiştir. I.25- KADIKÖY BELEDİYESİ DİYABET MERKEZİ TEFRİŞ PROJESİ Daha önce Diyabet Vakfı tarafından kullanılan, zemin,bodrum, birinci kat ve çatı katından oluşan, her bir katı 120 m2 olan binanın Kadıköy Belediyesi Diyabet Merkezi olarak tadilatı yapılarak kullanım amacına uygun mekan tefriş ve mobilya yerleşimi yapıldı.proje Uygulama yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderildi.

17 I.26-KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI PİLOT PROJESİ Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı yaşlanma ve fiziksel aktiviteyi de destekleyen hedefler ve projeler mahalle gönüllülerinin, üniversitelerin ve STK nın katkılarıyla geliştirilecektir. Herkes İçin Sağlık ilkelerini hayata geçirmek, kentte yaşayanların, çalışanların yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacı ile gelişitirilecek program ve projelerden birisi Koşuyolu Mahalle planlama projesidir. Pilot Bölge olarak seçilen Koşuyolu mahallesinde Mahalle Planlaması, Sağlıklı Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite konularının birlikte ele alındığı ve hedef grubu olarak öncelikle dezavantajlı gruplardan birisi olan 60 yaş ve üzeri mahalle sakinlerinin seçildiği bu projede, Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan mevcut bina korunarak Mahalle Evi ve Yaşlı Dayanışma Merkezi olarak uygulaması tamamlanmış ve 29 Kasım 2007 tarihinde açılışı yapılmıştır. Koşoyolu Mahalle Evi nde 1-Mahalle Planlaması 2-Sağlıklı Yaşlanma 3-Sosyal Planlama çalışmaları yürütülecektir. I MAHALLE PLANLAMASI Amaç: Mahalle vizyonunu oluşturmak Mahalle olma bilincini arttırmak Yerel Yönetim-Mahalle işbirliğini artırmak Mahalle Planlamasını Kadıköy genelinde yaygınlaştırmak Planlama süreci boyunca mahalle sakinleri ve diğer hak sahipleri tarafından saptanacak mahalle sorunlarını çözüm yöntemlerini belirlemek, ilkeler ve eylemler geliştirmek Yeni Gelişmelere yönelik prensipler sunmak Mahalle sakinlerini proje süreci içerisinde yetkilendirmektir.

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 2 HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK TIR. İÇİNDEKİLER 3 İÇİNDEKİLER 2.5.PAYDAŞ ANALİZİ 2.5.1.

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu

beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu beyoğlu belediyesi 2011 yılı1 faaliyet raporu www.beyoglu.bel.tr 2011 Faaliyet Raporu 2 Beyoğlu Belediyesi Mustafa Kemal ATATÜRK 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı

Detaylı

Aydınlık Türkiye nin Parlayan Yıldızı Adapazarı... Faaliyet. Raporu

Aydınlık Türkiye nin Parlayan Yıldızı Adapazarı... Faaliyet. Raporu Aydınlık Türkiye nin Faaliyet ADAPAZARI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.adapazari.bel.tr Aydınlık Türkiye nin Faaliyet Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Aydınlık Türkiye nin 4 Aydınlık Türkiye nin

Detaylı

2015 Performans Programı 1

2015 Performans Programı 1 05 Performans Programı 05 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü () 88 75 76 - Dahili : 89 strateji@sislibelediyesi.com www.sislibelediyesi.com Şişli

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 1 I. SUNUŞ 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya konulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2015 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2015 mali yılı için hazırlanmış

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ. Adres: Akıncılar Mah. Bayram Sok. NO:1 Ödemiş/İZMİR

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ. Adres: Akıncılar Mah. Bayram Sok. NO:1 Ödemiş/İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Akıncılar Mah. Bayram Sok. NO:1 Ödemiş/İZMİR Tel : 0(232) 544 90 97(pbx) Faks : 0(232) 232 545 12 69 Web : www.odemis.bel.tr e-mail : odemis@odemis-bld.gov.tr

Detaylı