Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 21. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU Ocak / Ýstanbul

4 Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Ýletiþim :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 19 Mayýs Mh. Samanyolu Sk. No: 106 D:2 Onur Apt Þiþli / Ýstanbul Tel: (3 hat), Faks: e-posta: Kapak Tasarýmý :HKMO Ýstanbul Þubesi Baský :Ezgi Matbaacýlýk, Sanayi Cad. Altay Sok. No:14 Çobançeþme/Ýstanbul

5 ÝÇÝNDEKÝLER DUYURU VE GENEL KURUL GÜNDEMÝ...1 SUNUÞ ÞUBE ORGAN VE KURULLARI Þube Yönetim Kurulu Þube Emekçilerimiz Temsilcilikler Ýl, Ýlçe, Ýþyeri Temsilcileri, Temsilci Yardýmcýlarý ve Mesleki Denetim Görevlileri Bölüm Öðrenci Temsilcilikleri Komisyonlar ve Çalýþma Gruplarý ÇALIÞMA PROGRAMI ÇALIÞMA RAPORU ÞUBE ORGANLARININ ÇALIÞMALARI Þube Yönetim Kurulu Çalýþmalarý Þube Danýþma Kurulu Þube Görüþleri TMMOB ve Oda Kurullarýna Katýlým TMMOB Kurullarý HKMO Kurullarý ÖRGÜTLENME VE ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ ÇALIÞMALARI Üyelerimiz ile Ýliþkiler Temsilciliklerimiz ile Ýliþkiler Genel Merkez ve Þubeler ile Ýliþkiler Kamu Kurumlarý ile Ýliþkiler Özel Sektör ile Ýliþkiler Üniversiteler ve Öðrenciler ile Ýliþkiler TMMOB ve Ýstanbul ÝKK ile Ýliþkiler Demokratik Kitle Örgütleri ile Ýliþkiler ÞUBEMÝZÝN FÝZÝKSEL ALTYAPISININ GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÇALIÞMALARI EÐÝTÝM, SEMÝNER VE KURS ÇALIÞMALARI MESLEÐÝMÝZDE GÜNCEL GELÝÞMELER BASIN VE YAYIN ÇALIÞMALARI Þube Web Sitesi E-Bülten Þube Bülteni Örgütlenme Dosya Konulu Þube Bültenimiz LÝHKAB Dosya Konulu Þube Bültenimiz Ulaþtýrma Dosya Konulu Þube Bültenimiz Deprem Dosya Konulu Þube Bültenimiz Kitap ve Broþürler Basýnda Þubemiz BASIN AÇIKLAMALARI DAVA SÜREÇLERÝ / Ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planý nýn Ýptali Hakkýnda Açýlan Dava / Ölçekli Ýstanbul Ýli Kuzey Marmara Otoyolu Nazým Ýmar Planý nýn Ýptali Hakkýnda Açýlan Dava ÝSKÝ Ýçme Suyu Havzalarý Yönetmeliði Hakkýnda Açýlan Dava...154

6 3.9. MALÝ RAPOR Yýlý Gelir Tablosu Yýlý Gider Tablosu Yýlý Gelir Tablosu Yýlý Gider Tablosu TMMOB ÝSTANBUL ÝKK VE ÞUBE GÜNCESÝ TMMOB Ýstanbul ÝKK Güncesi Þube Güncesi ÝSTATÝSTÝKLER YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ, YENÝ DOÐANLAR, EVLENENLER, ATANANLAR, EMEKLÝ OLANLAR, Yitirdiklerimiz Yeni Doðanlar Evlenenler Atananlar Emekli Olanlar...170

7 DUYURU VE GENEL KURUL GÜNDEMÝ ÜYELERÝMÝZE DUYURU! Þubemizin 22. Olaðan Genel Kurulu, aþaðýdaki gündem ile çoðunluk aranarak 8-9 Ocak 2012 tarihlerinde, çoðunluk aranmaksýzýn Ocak 2012 tarihlerinde, aþaðýda belirtilen yerlerde toplanacaktýr. Genel Kurulumuza katýlýmýnýz ile meslek Odamýza iliþkin görüþ ve önerilerinizi paylaþmanýzý ve yeni dönem Þube Yönetim Kurulumuzun belirlenmesi için oy kullanmanýzý bekliyoruz. Saygýlarýmýzla... HKMO ÝSTANBUL ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU GÜNDEM: I. GÜN 1. Açýlýþ ve Baþkanlýk Divan seçimi 2. Saygý duruþu 3. Þube Baþkaný ve konuklarýn konuþmasý 4. Çalýþma raporunun sunulmasý ve görüþülmesi 5. Yönetim Kurulu adaylarýnýn belirlenmesi 6. Oda Merkez Genel Kurul Delege adaylarýnýn belirlenmesi 7. Dilek ve temenniler II. GÜN 1. Seçimler ÇOÐUNLUKLU Tarih ve Saat Yer 8-9 Ocak 2012 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Mayýs Mah. Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 K:2 Þiþli/Ýstanbul Tarih ve Saat Yer ÇOÐUNLUKSUZ 28 Ocak 2012 Mecidiyeköy Kültür Merkezi Eski Ali Sami Yen Stadý Yaný Katlý Otopark Üstü Kat:6 Mecidiyeköy- Þiþli/Ýstanbul 29 Ocak 2012 Özel Karagözyan Ermeni Ýlköðretim Okulu Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad. No: 140 Þiþli/Ýstanbul Not: 22. Olaðan Genel Kurula katýlýrken, iþlem kolaylýðý açýsýndan Oda Üye Kimlik Kartýnýzý yanýnýzda bulundurmanýzý rica ederiz. Herhangi bir soyadý deðiþikliðiniz varsa, deðiþikliðe iliþkin belgelerinizi (evlilik cüzdaný, mahkeme kararý vb.) yanýnýzda bulundurmanýzý önemle hatýrlatýrýz. 1

8 SUNUÞ 21. Çalýþma Dönemine baþlarken üyelerimiz ve mesleki kamuoyu ile paylaþtýðýmýz çalýþma programýmýzda ülkemiz ve dünyadaki geliþmelere deðinmiþ, mesleki gündemlerimize iliþkin deðerlendirmelerimizi ele almýþ ve somut hedeflerimizi ortaya koymuþtuk. 35 yýlý aþkýn bir süredir Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi yönetiminde olan ve demokratik bir anlayýþla, birlikte üretme ve paylaþma ilkesiyle davranan Çaðdaþ Demokrat Harita Mühendisleri olarak noktalarý özgürlükle, çizgileri kardeþlikle ve alanlarý dayanýþmayla buluþturma sözü vermiþtik. Çalýþma dönemimizde olabildiðince önümüze koyduðumuz hedefleri gerçekleþtirme çabasý içerisinde olduk. Göreve gelir gelmez tüm üyelerimize yönelik olarak yaptýðýmýz duyurularda çalýþmalarýmýza katký sunmalarý, komisyon ve çalýþma gruplarýmýzda yer almalarý çaðrýsýnda bulunduk. Bu çaðrýmýza yanýt veren ve kolektif çalýþma anlayýþýmýz ekseninde Þube çalýþmalarýmýza omuz veren tüm meslektaþlarýmýz içten bir teþekkürü hak ediyorlar. Çalýþma programýmýzda yer verdiðimiz belirli baþlýklarda bir dizi etkinlik düzenledik. TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulunun düzenlediði çalýþmalara katký sunduk ve ortak etkinliklerde yer aldýk. Düzenlediðimiz etkinliklerin sonuçlarýný yayýn organlarýmýzda paylaþtýk. Þube bültenimizin yayýnýna geçmiþ yýllardaki gibi özel bir önem verdik ve nitelikli bir yayýn organýna dönüþmesi için özen gösterdik. Bültenlerimizde ülkemizin ve mesleðimizin önem taþýdýðýný düþündüðümüz kimi gündem baþlýklarýný dosya konusu olarak ele aldýk ve konunun ilgililerinin deðerlendirmelerine yer vermek ve bütünlüklü bir bakýþ açýsý sunmak için azami çaba harcadýk. Bülten yayýný konusundaki çabalarýmýza yazýlarýyla katký sunan tüm meslektaþlarýmýz ve dostlarýmýz övgüyü hak ediyorlar. Çalýþma dönemimizde ülkemizi ve mesleðimizi ilgilendiren önemli geliþmelere iliþkin görüþ, düþünce ve önerilerimizi yayýnladýðýmýz basýn açýklamalarý ile baþta üyelerimiz olmak üzere kamuoyu ile paylaþtýk. Toplum ve kamu yararý doðrultusunda yaptýðýmýz açýklamalar, dile getirdiðimiz görüþ ve düþüncelerimiz yazýlý ve görsel medya organlarýnda yayýnlandýlar. Oluþturduðumuz komisyon ve çalýþma gruplarýnýn genel olarak düzenli bir çalýþma pratiði sergilediklerini söyleyemesek de, çalýþan komisyonlarýmýz Þubemizin önemli etkinliklerinin organizasyonunda etkin sorumluluklar üstlendiler. Temsilciliklerimiz de, tamamladýðýmýz çalýþma dönemimizde Odamýzýn örgütlülüðünün güçlendirilmesi ve kurumsallaþma sürecimizin pekiþmesi için özveriyle görevlerini yerine getirdiler. Çalýþma dönemimizde, Kocaeli ve Sakarya Ýlleri HKMO Genel Merkezinin demokratik olmayan bir biçimde aldýðý karar sonucunda merkeze baðlý temsilcilik yapýldýlar ve Þube etkinlik alanýmýzýn dýþýnda kaldýlar. Bu karara iliþkin deðerlendirmelerimizi meslek kamuoyumuzla paylaþmýþtýk. Çalýþma bölgemizde yer alan diðer tüm illerde, yaptýðýmýz toplantýlarda meslektaþlarýmýzla buluþtuk, düzenlediðimiz etkinliklerle mesleki güncel konularý kendileri ile paylaþtýk. Öðrenci kardeþlerimiz bu çalýþma dönemimizde de Þubemizin gerçekleþtirdiði tüm etkinliklere destek verdiler; komisyon çalýþmalarýný aktif bir þekilde sürdürdüler ve geleceðimiz için bizlere güven aþýladýlar. Üniversitelerimizde Þube çalýþmalarýmýzýn öðrencilerle paylaþýlmasýna öncülük eden öðrenci üye kardeþlerimize içtenlikle teþekkür ediyoruz. Þubemizin kurumsal iþleyiþinin teminatý, kuþkusuz özveriyle çalýþan, Þubemiz örgütlülüðünün bir parçasý olan Þube emekçilerimizdir. Çalýþmalarýmýzýn gerçekleþtirilmesinde büyük emekleri olan ve katký sunan emekçilerimize de içten teþekkür ediyoruz. Çalýþma programýmýzda, mesleðimizin güncel geliþim dinamiklerine paralel olarak bir dizi baþlýkta etkinlik düzenlenmesi hedeflerimize yer vermiþtik. Bu hedeflerimizden bir bölümünü gerçekleþtirdik; ancak çalýþma dönemimizde gerçekleþtiremediðimiz hedeflerimiz var. Mesleðimizin geliþim ve deðiþim süreci göz önünde bulundurularak, geçmiþte yapýldýðý gibi mesleki sorunlarýn saptanmasý ve geleceðe yönelik politikalarýn belirlenmesi amacýyla kapsamlý bir çalýþma yürütülmesi önümüzdeki dönemde yapýlmasýný gerekli gördüðümüz etkinliklerden biridir. CBS uygulamalarýnýn yasal altlýða kavuþturulmasý, teknik altyapý bilgi sistemlerinin bu kapsamda standartlarýnýn tanýmlanmasý, hidrografik ölçmeler, lazer tarayýcýlarýn kullanýmý, LIDAR ve SAR gibi teknikler, TUSAGA Aktif sisteminin daha etkin kullanýmý üzerinde çalýþýlmayý hak eden önemli mesleki gündem baþlýklarý arasýnda sayýlabilir. Takip eden çalýþma dönemlerinde örneklerini paylaþtýðýmýz baþlýklarda yürütülecek çalýþmalarýn mesleki açýdan bizlere alan açacaðýný ve kamu yararý doðrultusunda mesleki faaliyetlerimizin yürütülmesini kolaylaþtýracaðýný vurgulamamýz gerekiyor. Çalýþma döneminde izlediðimiz çalýþma anlayýþýmýz gibi, somut hedeflere iliþkin bir iradenin ortaya konmasý ve kolektif bir çalýþmanýn yürütülmesi gereklidir. Önümüzdeki çalýþma döneminde, nitelikli bir çalýþma programý ekseninde hedeflerin belirleneceðine ve ayný çalýþma anlayýþýyla üretimde bulunulacaðýna yürekten inanýyoruz. Çalýþma dönemimizde birlikte çalýþtýðýmýz arkadaþlarýmýzýn bir bölümü 22. Çalýþma Döneminde de birlikte üretme ve paylaþma ilkemize göre görev almaya adaydýr. Arkadaþlarýmýzýn seçilmeleri durumunda görevlerini layýkýyla yerine getireceklerine iliþkin hiçbir þüphemiz yoktur. Asýl ve yedek ayrýmý gözetmeksizin kolektif bir þekilde çalýþan Yönetim Kurulumuz Þubemizin ve Odamýzýn bundan sonra yürüteceði çalýþmalara etkin olarak destek vermeye hazýrdýr. Bilimin ve tekniðin toplum yararýna kullanýlmasýný saðlamak, mesleki çalýþmalarýn yürütülmesinde ve toplumla iliþkilerde dürüstlüðü hakim kýlmak, meslek etiðini korumak, emekten ve halktan yana yürütülen toplumsal mücadelenin bir öznesi olmak için çalýþmalarda bulunduk. 22. Çalýþma Döneminde de bu anlayýþla çalýþma yürütüleceðine ve Þubemizin çalýþmalarýnýn daha da nitelikli kýlýnmasý için çaba harcanacaðýna inancýmýz ve güvenimiz tamdýr. HKMO Ýstanbul Þubesi 21. Dönem Þube Yönetim Kurulu 2

9 1. ÞUBE ORGAN VE KURULLARI 3

10 4

11 1.1 Þube Yönetim Kurulu Baþkan : M. Tevfik Özlüdemir Yedek Üye : Selahattin Avþar II. Baþkan : Mehmet Hýþýr Yedek Üye : Deniz Baþ Þube Sekreteri : Aliþan Çalcalý Yedek Üye : N. Necla Uluðtekin Þube Saymaný : Tekin Akçapýnar Yedek Üye : Engin Kaya Üye : Ali Hasan Bakýr Yedek Üye : Taylan Öcalan Üye : M. Uður Giriþken Yedek Üye : Nihat Öz Üye : Serap Ata Akkoca Yedek Üye : Gülten Mete Baþ Þube Yönetim Kurulu Görev Deðiþiklikleri Yönetim Kurulumuzun tarih ve 80/275 no lu kararý ile M.Uður Giriþken Üye ve Aliþan Çalcalý Sekreter Üye olarak görevlendirilmiþtir. 1.2 Þube Emekçilerimiz 27 Eylül 2007 tarihi bizim açýmýzdan acý bir gün olmuþtur. Þubemizde yaptýðý özverili çalýþmalarla örgütlülüðümüzü güçlendiren, yaþamý önemseyen ve yaptýðý her iþi ciddiye alan deðerli arkadaþýmýz, yoldaþýmýz Gülseren Yurttaþ ý, çalýþtýðý þantiyede yaþadýðý, adýna iþ kazasý denilen olay nedeniyle kaybetmiþtik. Sevgili Gülseren Yurttaþ tan sonra Þube Müdürü olarak göreve baþlayan meslektaþýmýz Hasan Açýk ýn, askerlik nedeniyle görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan Þube Müdürlüðü görevini bir diðer meslektaþýmýz Ece Aygün yürütmeye baþlamýþtýr. Ayrýca örgütlenme, yayýn hazýrlýklarý, arþiv, öðrenci üyelerle iliþki vb. konularda Þube Teknik Görevlimiz olan M. Uður Giriþken, Þube Yönetim Kurulu na seçilmesi nedeniyle görevinden ayrýlmýþ, yerine meslektaþýmýz Tevfik Türkoðlu göreve baþlamýþtýr. Üstlendikleri özverili görevleri, üyelerimizla kurduklarý sýcak iliþkiler ve Odamýzýn iþleyiþine sunduklarý deðerli katkýlarý için Þube emekçilerimiz Ece Aygün, Tevfik Türkoðlu, Engin Bingöl ve Naciye Ulusan a ve Metin Uðumlu ya emek ve hizmetleri için içtenlikle teþekkür ediyoruz. Ayrýca Þubemize hukuk danýþmaný olarak katký koyan Avukat Mahir Ay a teþekkürlerimizi sunarýz. 1.3 Temsilcilikler Örgütlülüðümüzün en önemli parçasýný oluþturan ve üyelerimizle kurduðumuz iliþkilerin ilk adýmýný saðlayan temsilcilerimiz 21. Çalýþma Dönemimizde de bu görevlerini özveriyle yerine getirmiþlerdir. Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu nun tarih ve 17/229 no lu kararý üzerine Kocaeli ve Sakarya illeri Þube etkinlik alanýmýzdan çýkarýlýp Merkeze Baðlý temsilcilik yapýlmýþlardýr. Bu karara karþý olan Yönetim Kurulumuz, aþaðýda sunulan tarih ve 442 sayýlý yazýsý ile deðerlendirmelerini üyelerimiz ve Oda organlarýmýzla paylaþmýþtýr. DOSYA NO : KONU : Kocaeli ve Sakarya Ýllerinin Merkeze Baðlý Temsilcilik Yapýlmalarý hak. Üyelerimize ve Mesleki Kamuoyuna, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Genel Merkez Yönetim Kurulu, tarih ve 1/H-1282 sayýlý yazýsý ile, tarih ve 17/229 sayýlý Yönetim Kurulu kararý ile kuruluþundan bugüne dek Ýstanbul Þubesi etkinlik alanýnda yer alan Kocaeli ve Sakarya illerinin merkeze baðlý temsilcilik yapýldýðýný Þubemize bildirmiþtir. Alýnan karar aþaðýdaki gibidir: Kocaeli, Sakarya ve Yalova Ýl Temsilciliklerimizin tarihli ortak yazýsý incelenmiþ olup; gerek söz konusu yazýda belirtilen hususlar ve gerekse son yýllarda Ülkemizde yeni Üniversitelerin ard arda kuruluyor olmasý, Harita Mühendisliði Bölümlerinin çoðalmasý, Harita Mühendislerinin sayýsýnda sürekli artýþ olmasý, Oda hizmetlerinin Üye ye yerinde ve daha kýsa sürede ulaþtýrýlmasýnýn öneminin artmasý, mühendislik hizmetlerinin daha yakýndan izlenilebilmesi, üye ve meslektaþlarýn haklarýnýn korunmasýnýn ve geliþtirilmesinde yerinde müdahale olanaklarýnýn artýrýlmasý, Oda örgütlenme modelinin güncelleþtirilmesinin gerekliliði vb. hususlar birlikte deðerlendirilmiþ olup, Kocaeli ilinin Marmara Bölgesindeki coðrafi konumu ve özellikleri, bölgede KÜ Harita Mühendisliði Bölümünün var olmasý, Kocaeli ve Sakarya illerinin 5

12 coðrafi ve sosyal yapýlarýnýn birbirine yakýn olmasý gibi nedenler dikkate alýnarak, HKMO Ana Yönetmeliðinin 71. maddesi kapsamýnda, Kocaeli Temsilciliði kurulmasýna, etkinlik alaný içerisine Sakarya temsilciliðinin dahil edilmesine, bu illerin Ýstanbul Þubesi etkinlik alaný içerisinden çýkarýlmasýna Kocaeli ve Sakarya kentlerinin merkeze baðlý temsilcilik yapýlmalarý, HKMO 42. Dönem Yönetim Kurulunun bu baþlýkta aldýðý ilk karar deðildir. Zonguldak, Bartýn, Karabük ve Kastamonu kentleri de, geçtiðimiz Eylül ayý içerisinde mesleki kamuoyuna herhangi bir yazýlý duyuru ya da bildirim yapýlmaksýzýn merkeze baðlý temsilcilik yapýlmýþlardýr. Þube Yönetim Kurulumuz, bu konudaki görüþlerini üyelerimizle ve mesleki kamuoyumuzla paylaþmayý tarihsel bir sorumluluk, bunun da ötesinde bir zorunluluk olarak görmektedir. Þube Yönetim Kurulumuz, tarihinde yazýlý olarak gereði için Oda Genel Merkezine, bilgi için de Þubemize gönderilen, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kentlerinin merkeze baðlý temsilcilik yapýlmasý isteðini taþýyan talebi deðerlendirmiþ ve aþaðýdaki görüþümüzü tarih ve sayýlý yazý ile Oda Genel Merkezine sunmuþtu: Yalova, Kocaeli ve Sakarya Temsilciliklerimizin ortak imzasý ile tarihinde Þubemize gönderilen dilekçeye iliþkin þube görüþümüz aþaðýdaki þekildedir. Ýlgi dilekçede belirtildiði gibi Odamýzýn her geçen gün artan üye sayýsý dikkate alýndýðýnda örgütlenme yapýmýzýn da mevcut koþullara göre yeniden gözden geçirilmesinin ve kýsa vadede örgütsel birimlerin etkinlik düzeyini artýrýcý kararlarýn alýnmasýnýn önemli olduðu açýktýr. Ancak Þubemiz ilgili dilekçede de belirtilen Merkeze baðlý temsilcilik mekanizmasýnýn bu eksendeki gereksinimleri karþýlamaktan uzak olduðu ve mevcut örgütsel iþleyiþe iliþkin sorunlarýn çözümünden ziyade yeni sorunlara kapý aralayacaðý düþüncesindedir. Dahasý, bölgenin Þubemiz örgütsel dengeleri kadar Odamýzýn dengeleri açýsýndan doðuracaðý olasý sonuçlar da dikkatle ele alýnmak durumundadýr. Odamýz örgütsel sürecinin saðlýklý bir zeminde iþletilebilmesinin tek yolu örgütlülüðümüzün yerel ayaðýný oluþturan temsilciliklerimizin üzerine düþen görev ve sorumluluklarý örgütsel sürece katký ekseninde eksiksiz sürdürebilmelerinden geçmektedir. Öyle ki Þubemiz 20. Döneminde, Kocaeli Ýl Temsilciliði ve Sakarya Ýl Temsilciliði faaliyetleri için bu kapsamda hizmet binalarý oluþturulmuþ, bu süreçte Þubemizce gerekli tüm örgütsel destek ve katkýlar saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Dahasý örgütsel açýdan önemsediðimiz ve Þubemiz Öðrenci Komisyonu çalýþmalarýnda aktif olarak yer alan Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliði Bölümü öðrencilerinin örgütsel geliþimlerini ve bu eksendeki toplantýlarýný saðlýklý bir mekânda gerçekleþtirebilmelerine olanak saðlanmýþtýr. Ancak aradan geçen sürede ne yazýk ki hizmet mekânlarýnýn örgütsel süreçte istenilen düzeyde kullanýmý gerçekleþtirilememiþtir. Mekânlarýn istenilen düzeyde kullanýlamamasýnýn örgütsel ve yönetsel yönlerinin birlikte ele alýnmak durumunda olduðu açýktýr. Ýlgili dilekçede bu türden mekânlarýn etkin kullanýmýnýn ancak diðer oda birimlerince verilen hizmetlerin benzerlerinin bu binalar üzerinden verilebilmesi ile mümkün olduðu yönünde görüþler yer edinmiþ olsa da aslýnda mekânlarýn kullaným deðerlerini arttýrmanýn en önemli yolunun bu mekânlarýn bürokratik iþleyiþten ziyade örgütsel bir iþleyiþe hizmet edecek bir yapýda ele alýnmasýndan geçtiði düþüncesindeyiz. Þöyle ki, temsilcilik mekânlarýnýn ve iþleyiþinin Temsilciliklerimizce planlanan birtakým eðitimlerle, etkinliklerle ve üye tabanýna yönelen toplantýlarla aktive edilmesi yönünde Þubemiz üzerine düþen tüm sorumluluklarý yerine getirmeye hazýrdýr. Dahasý, Yalova, Kocaeli ve Sakarya bölgelerindeki tüm temsilciliklerimizin ortak üretimlere imza atmalarý, mesleki ve toplumsal baþlýklardaki tüm sorunlarýmýzý bölgesel bazda Þubemiz bünyesinde birlikte çözümleme yönündeki tüm çabalarýna ortak olmak tek dileðimizdir. Bu nedenle günümüze deðin yetersiz kaldýðýna inandýðýmýz bölgesel bazdaki örgütsel çalýþmalarýn yeni dönemde Þubemiz ile birlikte takvimlendirilmesi örgütlülüðümüze çok daha büyük katkýlar saðlayacaktýr. Þubemiz ilgili dilekçede bahsedilen temsilcilik iþleyiþinin bölgeye kazandýrýlmasý amacýyla Þubemize baðlý olarak temsilcilik bünyesinde personel istihdam edilmesinin ve benzer hizmetlerin temsilcilikler eliyle verilmesinin önünde herhangi bir engel olmadýðý, önemli olanýn örgütsel iþleyiþi aktive edici bir çabanýn somutlaþtýrýlmasý olduðu kanýsýndadýr 6

13 Ýlgi dilekçede her ne kadar örgütlenme modelinin geliþiminin ve çeþitlenmesinin kökleþmenin belirtisi olarak algýlanmasý gerektiði ifade edilmiþ olsa da Þubemiz, talebin merkeze baðlý temsilcilik mekanizmasýndaki mevcut aksaklýklarýn farklý bir yerellikte yeniden üretilmesi anlamýna geleceði düþüncesindedir. Bu nedenle ilgili talep, Þubemizce yerelleri etkinleþtirme hamlesi olarak deðil aksine Þubemizi oluþturan bölgelerin sorunlarýnýn ayrýþtýrýlmasýna ve dolayýsýyla örgütsel iþleyiþimizin bozulmasýna neden olacak bir adým olarak yorumlanmaktadýr. Ayrýca Þubemize iletilen talep, tarihinde üyelerimizin geniþ katýlýmýyla gerçekleþtirilen Yalova Bölgesi Üye toplantýmýzda da ele alýnmýþ olup, meslektaþlarýmýz merkeze baðlý bölgesel temsilcilik düþüncesine katýlmadýklarýný ifade etmiþlerdir. Diðer yandan da ilgi yazýda imzasý bulunan Sakarya Temsilcimiz Deniz Taþ ise kendisiyle söz konusu talebe iliþkin bir görüþme gerçekleþtirildiðini, ancak Þubemize iletilen ilgi yazýdan haberdar olmadýðýný ifade etmiþtir. Ýlgi yazýda belirtilen ve Sakarya-Kocaeli-Yalova Temsilciliklerinin Merkeze Baðlý Temsilciliðe dönüþtürülmesi yönündeki talep, Þube Yönetim Kurulumuzca yukarýda belirttiðimiz gerekçelerle uygun görülmemiþtir. Þube Yönetim Kurulumuzun bu konudaki görüþüne karþýn alýnan karar, demokratik bir iþleyiþ ve anlayýþla baðdaþmamaktadýr. Üstelik bu kararýn Odamýzýn örgütsel yapýsýnýn, dolayýsýyla bu tür taleplerin de tartýþmaya açýlabileceði tüzük ve yönetmelik deðiþikliklerinin ele alýnacaðý Olaðanüstü Genel Kurulumuz öncesinde alýnmasý, ayrýca örgütün ilgili organýnýn bu konudaki görüþlerinin yok sayýlmasý TMMOB nin geçtiðimiz Temmuz ayýnda güncellenerek yeniden yayýnlanan TMMOB nin Ýlkeleri Çalýþma Anlayýþý Yasasý Yönetmelikleri baþlýklý yayýnda da belirtilen Politikanýn oluþturulmasýnda ve uygulanmasýnda demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katýlýmcýdýr. ilkesine de aykýrýdýr. Merkeze Baðlý Temsilcilik mekanizmasý, yöneticilerinin seçimle deðil atamayla belirlendiði demokratik olmaktan uzak bir yönetsel yapýdýr. Üstelik merkeze baðlý temsilciliklerin oluþturulmasý, olmasý gerektiði gibi Genel Kurul iradesiyle alýnan kararlarla deðil, demokratik olmayan bir biçimde Oda Genel Merkezi Yönetimlerinin aldýklarý kararlarla gerçekleþebilmektedir. Örgütlenme baþlýðýnda Odamýzýn giderek artan üye sayýsýnýn göz önüne alýnmasý gereklidir. Odamýzýn mevcut üye sayýsý, tarihi itibariyle 11,302 dir öðretim döneminde ülkemizdeki Harita Mühendisliði bölümlerindeki lisans eðitimine 1250 öðrenci kontenjanýnýn ayrýldýðý göz önünde bulundurulduðunda bu sayýnýn kýsa bir vadede daha da artacaðý açýktýr. Bu olgu örgütsel yapýnýn yeniden gözden geçirilmesini ve yeni bir örgüt modelinin yaþama geçirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Üyelerimizle buluþmalarýmýzda da yeni bir örgütlenme modelinin geliþtirilmesi gerektiði sýkça dile getirilmektedir. Bölge temsilciliklerinin kurulmasý, þube kurulabilme koþullarýnýn gözden geçirilmesi ile þube sayýsýnýn artýrýlmasý dile getirilen öneriler arasýndadýr. Yapýlmasý gereken, vurguladýðýmýz gerekçelerle demokratik olma niteliði taþýmayan merkeze baðlý temsilcilik sayýsýnýn artýrýlmasý deðil, yeni bir örgütlenme modelinin, Oda platformlarýmýzda katýlýmcý bir anlayýþla tartýþýlmasýnýn ardýndan yaþama geçirilmesidir. Oysa böylesi bir yöntemle örgütlenme sorununun aþýlmasýna yönelik politikalarýn geliþtirilmesi gerekirken tam tersi yapýlmýþ ve sorunun çözümü yerine ertelenmesi yolu tercih edilmiþtir. Þubemiz iradesinin dýþýnda gerçekleþen bu karara karþýn, Kocaeli ve Sakarya illerinde Odamýz örgütlülüðünün güçlenmesini, üretken ve baþarýlý çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesini diler, bundan sonraki süreçte de oda örgütlülüðünün güçlendirilmesi için, TMMOB nin çalýþma ilkeleri çerçevesinde üzerimize düþen sorumluluklarýmýzý yerine getirmeye devam edeceðimizi üyelerimize ve mesleki kamuoyumuza saygýyla duyururuz. M. Tevfik ÖZLÜDEMÝR Þube Yönetim Kurulu a. Þube Baþkaný 7

14 Þubemizin 21. Çalýþma Dönemi içerisinde gerek idari gerekse de özel koþullar nedeniyle temsilciliklerimizde bazý isim ve görev deðiþikliklerine gidilmiþtir. Deðiþiklik yapýlan temsilcilik isimleri, temsilci ve temsilci yardýmcýlarý bilgilerinize sunulmuþtur: Yalova ilinde bulunan üyelerimize, Odamýz tarafýndan daha verimli ve hýzlý hizmet verilebilmesi için, Yalova Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý na 7591 sicil numaralý üyemiz Ali Kýlýnç ve 7208 sicil numaralý üyemiz Özgür Teztürer atanmýþlardýr. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) Ýþyeri Temsilciliði görevini yürüten 2049 sicil numaralý üyemiz Esin Gürlek in emekli olmasý nedeniyle ÝBB Ýþyeri Temsilciliði atama yapýlmamýþtýr. Sakarya Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý na sicil numaralý üyemiz Sinem Tünel atanmýþtýr. Kocaeli Ýl Temsilciliði görevini yürüten 3766 sicil numaralý üyemiz Cankut Daðdal Ýnce iþlerinin yoðunluðu nedeniyle temsilcilik görevinden ayrýlmýþtýr. Fatih Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3063 sicil numaralý üyemiz Cemil Candaþ Odamýzýn 42. Dönem Denetleme Kurulu Üyeliðine seçilmesi nedeniyle temsilcilik görevini býrakmasý sonucu, yerine sicil numaralý üyemiz Merve Özyaþar Fatih Ýlçe Temsilciliði ne atanmýþtýr. Çorlu Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3082 sicil numaralý üyemiz Aliþan Çalcalý Þubemizin 21. Dönem Þube Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilmesi nedeniyle Çorlu Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevinden ayrýlmýþtýr. Pendik Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 2320 sicil numaralý üyemiz Musa Yamak Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Pendik Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini býrakmasý sonucu, yerine 8361 sicil numaralý üyemiz Güneþ Aydýn Pendik Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevine atanmýþtýr. Gebze Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 6099 sicil numaralý üyemiz Ahmet Murat Baþar Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Gebze Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevinden ayrýlmýþtýr. Kartal Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3906 sicil numaralý üyemiz Ali Apaydýn ýn iþ yoðunluðu nedeniyle, Mesleki Denetim Görevlisi olarak Kartal Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 4151 sicil numaralý üyemiz Metin Aðýrman atanmýþtýr. Küçükçekmece Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3765 sicil numaralý üyemiz Selahattin Avþar Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Küçükçekmece Ýlçe Temsilciliði görevini býrakmasý sonucu, Küçükçekmece Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten sicil numaralý üyemiz Ümit Kemal Üstal Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Edirne Ýl Temsilciliði ve Mesleki Denetim görevini yürüten 1869 sicil numaralý üyemiz Yýlmaz Eren Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Temsilcilik görevini býrakmasý sonucu, yerine 7810 sicil numaralý üyemiz Nilüfer Kaplaner Edirne Ýl Temsilciði ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Hüseyin Arkan ÝTÜ Bölüm Öðrenci Baþkaný, Gözde Nur Kuru ÝTÜ Bölüm Öðrenci Baþkan Yardýmcýsý, Ýnan Laçoðlu ÝTÜ Bölüm Öðrenci Yazmaný, Ünal Durmaz ve Mustafa Oruç ÝTÜ Bölüm Öðrenci Üyeliklerine, Egemen Kurtdere YTÜ Bölüm Öðrenci Baþkaný, Umut Koca YTÜ Bölüm Öðrenci Baþkan Yardýmcýsý, Sena Akalýn YTÜ Bölüm Öðrenci Yazmaný, Rýza Tan ve Hasan Akýn YTÜ Bölüm Öðrenci Üyeliklerine ve Hüseyin Arkan, Egemen Kurtdere, Umut Koca Þube Öðrenci Temsilcileri olarak atanmýþlardýr. Yalova Ýl Temsilciliði görevini yürüten 3879 sicil numaralý üyemiz Güler Bilgin Durmaz iþlerinin yoðunluðu nedeniyle Temsilcilik görevini býrakmasý sonucu, yerine Yalova Ýl Temsilciliði görevine 7208 sicil numaralý üyemiz Özgür Teztürer, Temsilci yardýmcýsý olarak 7591 sicil numaralý üyemiz Ali Kýlýnç ve 5413 sicil numaralý üyemiz Levent Kasap, Mesleki Denetim Görevlisi olarak 4538 sicil numaralý üyemiz Recep Budak atanmýþtýr. Büyükçekmece Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3701 sicil numaralý üyemiz Ýhsan Kýrcan Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Temsilcilik görevini býrakmasý sonucu, yerine Büyükçekmece Ýlçe Temsilcisi ve Esenyurt Mesleki Denetim Görevlisi olarak 6061 sicil numaralý üyemiz Mehmet Yýldýrým, Büyükçekmece Ýlçe Temsilci Yardýmcýsý ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak da 6577 sicil numaralý üyemiz Sedat Mert atanmýþlardýr sicil numaralý üyemiz Hasan Ali Kanýtürk ün Bakýrköy-Zeytinburnu Ýlçe Temsilciliði görevine devamýna, Mesleki Denetim görevinden ayrýlmasý sonucu, yerine 4958 sicil numaralý üyemiz Ergin Uçarlý Bakýrköy-Zeytinburnu Ýlçe Temsilciliði Mesleki Denetim Görevine atanmýþtýr. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Temsilciliði kurulmuþ ve Ýþyeri Temsilcisi olarak sicil numaralý üyemiz Ýrem Füsun Tomurcuk atanmýþtýr sicil numaralý üyemiz Erkan Güler Kýrklareli Ýl Temsilciliði görevinin devamýna, iþlerinin 8

15 yoðunluðu nedeniyle Mesleki Denetim görevinden ayrýlmasý sonucu, yerine 659 sicil numaralý üyemiz Volkan Eren Kýrklareli Ýl Mesleki Denetim Görevine atanmýþtýr. Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýþyeri Temsilcilerimizin iþlerinin yoðun olmasý nedeniyle, mevcut temsilcilerimize ek olarak 7979 sicil numaralý üyemiz Taylan Öcalan Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýþyeri Temsilciliði Görevine atanmýþtýr. Küçükçekmece Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten sicil numaralý üyemiz Ümit Kemal Üstal iþlerinin yoðunluðu nedeniyle temsilcilik görevinden ayrýlmasý sonucu, yerine 3124 sicil numaralý üyemiz Kenan Þerbetçi Küçükçekmece Ýlçe Temsilcisi ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Ümraniye - Sancaktepe Ýlçe Temsilciliði ne baðlý Sancaktepe ve Sultanbeyli Ýlçelerinin, bölgesel temsiliyetin güçlendirilmesi ve mesleki denetim iþlemlerinin daha saðlýklý bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla, baðlý bulunduðu ilçe temsilciliðinden ayrýlarak, Sancaktepe - Sultanbeyli Ýlçe Temsilciliði çatýsý altýnda birleþtirilmiþ ve Sancaktepe - Sultanbeyli Ýlçe Temsilcisi ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak 9997 sicil numaralý üyemiz Hasan Açýk atanmýþtýr. Sarýyer Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 2657 sicil numaralý üyemiz Kemal Özer in Sarýyer Kadastro Müdürlüðü nden Yalova Kadastro Müdürlüðü ne atanmasý nedeniyle temsilcilik görevinden ayrýlmýþtýr. Çorlu Ýlçe Temsilciliði ne baðlý Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki üyelerimizin talepleri doðrultusunda, söz konusu bölgede mesleki denetim uygulamalarýnýn daha etkin ve saðlýklý bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla, Çorlu Ýlçe Temsilciliði ne baðlý olarak Çerkezköy-Saray Mesleki Denetim Görevlisi ve Mesleki Denetim Görevlisi Yardýmcýsý atanmasýna karar verilmiþ olup; Çorlu Ýlçe Temsilciliði Çerkezköy-Saray Mesleki Denetim Görevlisi olarak 9278 sicil numaralý üyemiz Uður Emeksiz ve Mesleki Denetim Görevlisi Yardýmcýsý olarak 9852 sicil numaralý üyemiz Hasan Onur Özdiðer atanmýþlardýr. Kadýköy - Ataþehir ilçe temsilcimizin önerisi doðrultusunda, söz konusu bölgede yürütülmekte olan mesleki denetim uygulamalarýnýn daha saðlýklý bir altyapýda ve daha etkin bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla, 8357 sicil numaralý üyemiz Burcu Pazarcý nýn Kadýköy - Ataþehir Ýlçesi Temsilci Yardýmcýsý ve Ataþehir Ýlçesi Mesleki Denetim Görevine atanmýþtýr. Hüseyin Arkan ÝTÜ Bölüm Öðrenci Baþkaný, Ýnan Laçoðlu ÝTÜ Bölüm Öðrenci Baþkan Yardýmcýsý, Cansenin Güven ÝTÜ Bölüm Öðrenci Yazmaný, Hasan Onur Iþýk ve Eyüp Sevilmiþ ÝTÜ Bölüm Öðrenci Üyeliklerine, Umut Koca YTÜ Bölüm Öðrenci Baþkaný, Rýza Tan YTÜ Bölüm Öðrenci Baþkan Yardýmcýsý, Gamze Bakýrcý YTÜ Bölüm Öðrenci Yazmaný, Sedat Yariçi ve Hasan Lafçý YTÜ Bölüm Öðrenci Üyeliklerine, Hüseyin Arkan, Umut Koca ve Rýza Tan Þube Öðrenci Temsilcileri olarak atanmýþlardýr. Oda örgütlülüðümüze ve mesleðimize katký saðlayan önceki tüm temsilcilerimize, temsilci yardýmcýlarýmýza ve mesleki denetim görevlilerimize deðerli katkýlardan dolayý teþekkür eder, atamalarý gerçekleþtirilen yeni temsilci, temsilci yardýmcýsý ve mesleki denetim görevlisi meslektaþlarýmýza da yeni görevlerinde baþarýlar dileriz Ýl, Ýlçe Temsilci, Temsilci Yardýmcýlarý, Mesleki Denetim Görevlileri ve Ýþyeri Temsilcileri 1. EDÝRNE Temsilci ve MD Görevlisi 7810-Nilüfer Kaplaner Edirne Belediye Baþkanlýðý Ýmar Ve Þehircilik Müdürlüðü Merkez / Edirne Ýþ Tel: / 125 Temsilci Yardýmcýsý 9700-Doðan Savran Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programý Ayþekadýn Yerleþkesi Merkez / Edirne Ýþ Tel: KIRKLARELÝ Temsilci 5699-Erkan Güler Kýrklareli Belediye Baþkanlýðý Ýmar Müdürlüðü Harita Ýþleri Merkez/Kýrklareli Ýþ Tel:

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı