Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 21. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU Ocak / Ýstanbul

4 Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Ýletiþim :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 19 Mayýs Mh. Samanyolu Sk. No: 106 D:2 Onur Apt Þiþli / Ýstanbul Tel: (3 hat), Faks: e-posta: Kapak Tasarýmý :HKMO Ýstanbul Þubesi Baský :Ezgi Matbaacýlýk, Sanayi Cad. Altay Sok. No:14 Çobançeþme/Ýstanbul

5 ÝÇÝNDEKÝLER DUYURU VE GENEL KURUL GÜNDEMÝ...1 SUNUÞ ÞUBE ORGAN VE KURULLARI Þube Yönetim Kurulu Þube Emekçilerimiz Temsilcilikler Ýl, Ýlçe, Ýþyeri Temsilcileri, Temsilci Yardýmcýlarý ve Mesleki Denetim Görevlileri Bölüm Öðrenci Temsilcilikleri Komisyonlar ve Çalýþma Gruplarý ÇALIÞMA PROGRAMI ÇALIÞMA RAPORU ÞUBE ORGANLARININ ÇALIÞMALARI Þube Yönetim Kurulu Çalýþmalarý Þube Danýþma Kurulu Þube Görüþleri TMMOB ve Oda Kurullarýna Katýlým TMMOB Kurullarý HKMO Kurullarý ÖRGÜTLENME VE ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ ÇALIÞMALARI Üyelerimiz ile Ýliþkiler Temsilciliklerimiz ile Ýliþkiler Genel Merkez ve Þubeler ile Ýliþkiler Kamu Kurumlarý ile Ýliþkiler Özel Sektör ile Ýliþkiler Üniversiteler ve Öðrenciler ile Ýliþkiler TMMOB ve Ýstanbul ÝKK ile Ýliþkiler Demokratik Kitle Örgütleri ile Ýliþkiler ÞUBEMÝZÝN FÝZÝKSEL ALTYAPISININ GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÇALIÞMALARI EÐÝTÝM, SEMÝNER VE KURS ÇALIÞMALARI MESLEÐÝMÝZDE GÜNCEL GELÝÞMELER BASIN VE YAYIN ÇALIÞMALARI Þube Web Sitesi E-Bülten Þube Bülteni Örgütlenme Dosya Konulu Þube Bültenimiz LÝHKAB Dosya Konulu Þube Bültenimiz Ulaþtýrma Dosya Konulu Þube Bültenimiz Deprem Dosya Konulu Þube Bültenimiz Kitap ve Broþürler Basýnda Þubemiz BASIN AÇIKLAMALARI DAVA SÜREÇLERÝ / Ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planý nýn Ýptali Hakkýnda Açýlan Dava / Ölçekli Ýstanbul Ýli Kuzey Marmara Otoyolu Nazým Ýmar Planý nýn Ýptali Hakkýnda Açýlan Dava ÝSKÝ Ýçme Suyu Havzalarý Yönetmeliði Hakkýnda Açýlan Dava...154

6 3.9. MALÝ RAPOR Yýlý Gelir Tablosu Yýlý Gider Tablosu Yýlý Gelir Tablosu Yýlý Gider Tablosu TMMOB ÝSTANBUL ÝKK VE ÞUBE GÜNCESÝ TMMOB Ýstanbul ÝKK Güncesi Þube Güncesi ÝSTATÝSTÝKLER YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ, YENÝ DOÐANLAR, EVLENENLER, ATANANLAR, EMEKLÝ OLANLAR, Yitirdiklerimiz Yeni Doðanlar Evlenenler Atananlar Emekli Olanlar...170

7 DUYURU VE GENEL KURUL GÜNDEMÝ ÜYELERÝMÝZE DUYURU! Þubemizin 22. Olaðan Genel Kurulu, aþaðýdaki gündem ile çoðunluk aranarak 8-9 Ocak 2012 tarihlerinde, çoðunluk aranmaksýzýn Ocak 2012 tarihlerinde, aþaðýda belirtilen yerlerde toplanacaktýr. Genel Kurulumuza katýlýmýnýz ile meslek Odamýza iliþkin görüþ ve önerilerinizi paylaþmanýzý ve yeni dönem Þube Yönetim Kurulumuzun belirlenmesi için oy kullanmanýzý bekliyoruz. Saygýlarýmýzla... HKMO ÝSTANBUL ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU GÜNDEM: I. GÜN 1. Açýlýþ ve Baþkanlýk Divan seçimi 2. Saygý duruþu 3. Þube Baþkaný ve konuklarýn konuþmasý 4. Çalýþma raporunun sunulmasý ve görüþülmesi 5. Yönetim Kurulu adaylarýnýn belirlenmesi 6. Oda Merkez Genel Kurul Delege adaylarýnýn belirlenmesi 7. Dilek ve temenniler II. GÜN 1. Seçimler ÇOÐUNLUKLU Tarih ve Saat Yer 8-9 Ocak 2012 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Mayýs Mah. Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 K:2 Þiþli/Ýstanbul Tarih ve Saat Yer ÇOÐUNLUKSUZ 28 Ocak 2012 Mecidiyeköy Kültür Merkezi Eski Ali Sami Yen Stadý Yaný Katlý Otopark Üstü Kat:6 Mecidiyeköy- Þiþli/Ýstanbul 29 Ocak 2012 Özel Karagözyan Ermeni Ýlköðretim Okulu Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad. No: 140 Þiþli/Ýstanbul Not: 22. Olaðan Genel Kurula katýlýrken, iþlem kolaylýðý açýsýndan Oda Üye Kimlik Kartýnýzý yanýnýzda bulundurmanýzý rica ederiz. Herhangi bir soyadý deðiþikliðiniz varsa, deðiþikliðe iliþkin belgelerinizi (evlilik cüzdaný, mahkeme kararý vb.) yanýnýzda bulundurmanýzý önemle hatýrlatýrýz. 1

8 SUNUÞ 21. Çalýþma Dönemine baþlarken üyelerimiz ve mesleki kamuoyu ile paylaþtýðýmýz çalýþma programýmýzda ülkemiz ve dünyadaki geliþmelere deðinmiþ, mesleki gündemlerimize iliþkin deðerlendirmelerimizi ele almýþ ve somut hedeflerimizi ortaya koymuþtuk. 35 yýlý aþkýn bir süredir Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi yönetiminde olan ve demokratik bir anlayýþla, birlikte üretme ve paylaþma ilkesiyle davranan Çaðdaþ Demokrat Harita Mühendisleri olarak noktalarý özgürlükle, çizgileri kardeþlikle ve alanlarý dayanýþmayla buluþturma sözü vermiþtik. Çalýþma dönemimizde olabildiðince önümüze koyduðumuz hedefleri gerçekleþtirme çabasý içerisinde olduk. Göreve gelir gelmez tüm üyelerimize yönelik olarak yaptýðýmýz duyurularda çalýþmalarýmýza katký sunmalarý, komisyon ve çalýþma gruplarýmýzda yer almalarý çaðrýsýnda bulunduk. Bu çaðrýmýza yanýt veren ve kolektif çalýþma anlayýþýmýz ekseninde Þube çalýþmalarýmýza omuz veren tüm meslektaþlarýmýz içten bir teþekkürü hak ediyorlar. Çalýþma programýmýzda yer verdiðimiz belirli baþlýklarda bir dizi etkinlik düzenledik. TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulunun düzenlediði çalýþmalara katký sunduk ve ortak etkinliklerde yer aldýk. Düzenlediðimiz etkinliklerin sonuçlarýný yayýn organlarýmýzda paylaþtýk. Þube bültenimizin yayýnýna geçmiþ yýllardaki gibi özel bir önem verdik ve nitelikli bir yayýn organýna dönüþmesi için özen gösterdik. Bültenlerimizde ülkemizin ve mesleðimizin önem taþýdýðýný düþündüðümüz kimi gündem baþlýklarýný dosya konusu olarak ele aldýk ve konunun ilgililerinin deðerlendirmelerine yer vermek ve bütünlüklü bir bakýþ açýsý sunmak için azami çaba harcadýk. Bülten yayýný konusundaki çabalarýmýza yazýlarýyla katký sunan tüm meslektaþlarýmýz ve dostlarýmýz övgüyü hak ediyorlar. Çalýþma dönemimizde ülkemizi ve mesleðimizi ilgilendiren önemli geliþmelere iliþkin görüþ, düþünce ve önerilerimizi yayýnladýðýmýz basýn açýklamalarý ile baþta üyelerimiz olmak üzere kamuoyu ile paylaþtýk. Toplum ve kamu yararý doðrultusunda yaptýðýmýz açýklamalar, dile getirdiðimiz görüþ ve düþüncelerimiz yazýlý ve görsel medya organlarýnda yayýnlandýlar. Oluþturduðumuz komisyon ve çalýþma gruplarýnýn genel olarak düzenli bir çalýþma pratiði sergilediklerini söyleyemesek de, çalýþan komisyonlarýmýz Þubemizin önemli etkinliklerinin organizasyonunda etkin sorumluluklar üstlendiler. Temsilciliklerimiz de, tamamladýðýmýz çalýþma dönemimizde Odamýzýn örgütlülüðünün güçlendirilmesi ve kurumsallaþma sürecimizin pekiþmesi için özveriyle görevlerini yerine getirdiler. Çalýþma dönemimizde, Kocaeli ve Sakarya Ýlleri HKMO Genel Merkezinin demokratik olmayan bir biçimde aldýðý karar sonucunda merkeze baðlý temsilcilik yapýldýlar ve Þube etkinlik alanýmýzýn dýþýnda kaldýlar. Bu karara iliþkin deðerlendirmelerimizi meslek kamuoyumuzla paylaþmýþtýk. Çalýþma bölgemizde yer alan diðer tüm illerde, yaptýðýmýz toplantýlarda meslektaþlarýmýzla buluþtuk, düzenlediðimiz etkinliklerle mesleki güncel konularý kendileri ile paylaþtýk. Öðrenci kardeþlerimiz bu çalýþma dönemimizde de Þubemizin gerçekleþtirdiði tüm etkinliklere destek verdiler; komisyon çalýþmalarýný aktif bir þekilde sürdürdüler ve geleceðimiz için bizlere güven aþýladýlar. Üniversitelerimizde Þube çalýþmalarýmýzýn öðrencilerle paylaþýlmasýna öncülük eden öðrenci üye kardeþlerimize içtenlikle teþekkür ediyoruz. Þubemizin kurumsal iþleyiþinin teminatý, kuþkusuz özveriyle çalýþan, Þubemiz örgütlülüðünün bir parçasý olan Þube emekçilerimizdir. Çalýþmalarýmýzýn gerçekleþtirilmesinde büyük emekleri olan ve katký sunan emekçilerimize de içten teþekkür ediyoruz. Çalýþma programýmýzda, mesleðimizin güncel geliþim dinamiklerine paralel olarak bir dizi baþlýkta etkinlik düzenlenmesi hedeflerimize yer vermiþtik. Bu hedeflerimizden bir bölümünü gerçekleþtirdik; ancak çalýþma dönemimizde gerçekleþtiremediðimiz hedeflerimiz var. Mesleðimizin geliþim ve deðiþim süreci göz önünde bulundurularak, geçmiþte yapýldýðý gibi mesleki sorunlarýn saptanmasý ve geleceðe yönelik politikalarýn belirlenmesi amacýyla kapsamlý bir çalýþma yürütülmesi önümüzdeki dönemde yapýlmasýný gerekli gördüðümüz etkinliklerden biridir. CBS uygulamalarýnýn yasal altlýða kavuþturulmasý, teknik altyapý bilgi sistemlerinin bu kapsamda standartlarýnýn tanýmlanmasý, hidrografik ölçmeler, lazer tarayýcýlarýn kullanýmý, LIDAR ve SAR gibi teknikler, TUSAGA Aktif sisteminin daha etkin kullanýmý üzerinde çalýþýlmayý hak eden önemli mesleki gündem baþlýklarý arasýnda sayýlabilir. Takip eden çalýþma dönemlerinde örneklerini paylaþtýðýmýz baþlýklarda yürütülecek çalýþmalarýn mesleki açýdan bizlere alan açacaðýný ve kamu yararý doðrultusunda mesleki faaliyetlerimizin yürütülmesini kolaylaþtýracaðýný vurgulamamýz gerekiyor. Çalýþma döneminde izlediðimiz çalýþma anlayýþýmýz gibi, somut hedeflere iliþkin bir iradenin ortaya konmasý ve kolektif bir çalýþmanýn yürütülmesi gereklidir. Önümüzdeki çalýþma döneminde, nitelikli bir çalýþma programý ekseninde hedeflerin belirleneceðine ve ayný çalýþma anlayýþýyla üretimde bulunulacaðýna yürekten inanýyoruz. Çalýþma dönemimizde birlikte çalýþtýðýmýz arkadaþlarýmýzýn bir bölümü 22. Çalýþma Döneminde de birlikte üretme ve paylaþma ilkemize göre görev almaya adaydýr. Arkadaþlarýmýzýn seçilmeleri durumunda görevlerini layýkýyla yerine getireceklerine iliþkin hiçbir þüphemiz yoktur. Asýl ve yedek ayrýmý gözetmeksizin kolektif bir þekilde çalýþan Yönetim Kurulumuz Þubemizin ve Odamýzýn bundan sonra yürüteceði çalýþmalara etkin olarak destek vermeye hazýrdýr. Bilimin ve tekniðin toplum yararýna kullanýlmasýný saðlamak, mesleki çalýþmalarýn yürütülmesinde ve toplumla iliþkilerde dürüstlüðü hakim kýlmak, meslek etiðini korumak, emekten ve halktan yana yürütülen toplumsal mücadelenin bir öznesi olmak için çalýþmalarda bulunduk. 22. Çalýþma Döneminde de bu anlayýþla çalýþma yürütüleceðine ve Þubemizin çalýþmalarýnýn daha da nitelikli kýlýnmasý için çaba harcanacaðýna inancýmýz ve güvenimiz tamdýr. HKMO Ýstanbul Þubesi 21. Dönem Þube Yönetim Kurulu 2

9 1. ÞUBE ORGAN VE KURULLARI 3

10 4

11 1.1 Þube Yönetim Kurulu Baþkan : M. Tevfik Özlüdemir Yedek Üye : Selahattin Avþar II. Baþkan : Mehmet Hýþýr Yedek Üye : Deniz Baþ Þube Sekreteri : Aliþan Çalcalý Yedek Üye : N. Necla Uluðtekin Þube Saymaný : Tekin Akçapýnar Yedek Üye : Engin Kaya Üye : Ali Hasan Bakýr Yedek Üye : Taylan Öcalan Üye : M. Uður Giriþken Yedek Üye : Nihat Öz Üye : Serap Ata Akkoca Yedek Üye : Gülten Mete Baþ Þube Yönetim Kurulu Görev Deðiþiklikleri Yönetim Kurulumuzun tarih ve 80/275 no lu kararý ile M.Uður Giriþken Üye ve Aliþan Çalcalý Sekreter Üye olarak görevlendirilmiþtir. 1.2 Þube Emekçilerimiz 27 Eylül 2007 tarihi bizim açýmýzdan acý bir gün olmuþtur. Þubemizde yaptýðý özverili çalýþmalarla örgütlülüðümüzü güçlendiren, yaþamý önemseyen ve yaptýðý her iþi ciddiye alan deðerli arkadaþýmýz, yoldaþýmýz Gülseren Yurttaþ ý, çalýþtýðý þantiyede yaþadýðý, adýna iþ kazasý denilen olay nedeniyle kaybetmiþtik. Sevgili Gülseren Yurttaþ tan sonra Þube Müdürü olarak göreve baþlayan meslektaþýmýz Hasan Açýk ýn, askerlik nedeniyle görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan Þube Müdürlüðü görevini bir diðer meslektaþýmýz Ece Aygün yürütmeye baþlamýþtýr. Ayrýca örgütlenme, yayýn hazýrlýklarý, arþiv, öðrenci üyelerle iliþki vb. konularda Þube Teknik Görevlimiz olan M. Uður Giriþken, Þube Yönetim Kurulu na seçilmesi nedeniyle görevinden ayrýlmýþ, yerine meslektaþýmýz Tevfik Türkoðlu göreve baþlamýþtýr. Üstlendikleri özverili görevleri, üyelerimizla kurduklarý sýcak iliþkiler ve Odamýzýn iþleyiþine sunduklarý deðerli katkýlarý için Þube emekçilerimiz Ece Aygün, Tevfik Türkoðlu, Engin Bingöl ve Naciye Ulusan a ve Metin Uðumlu ya emek ve hizmetleri için içtenlikle teþekkür ediyoruz. Ayrýca Þubemize hukuk danýþmaný olarak katký koyan Avukat Mahir Ay a teþekkürlerimizi sunarýz. 1.3 Temsilcilikler Örgütlülüðümüzün en önemli parçasýný oluþturan ve üyelerimizle kurduðumuz iliþkilerin ilk adýmýný saðlayan temsilcilerimiz 21. Çalýþma Dönemimizde de bu görevlerini özveriyle yerine getirmiþlerdir. Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu nun tarih ve 17/229 no lu kararý üzerine Kocaeli ve Sakarya illeri Þube etkinlik alanýmýzdan çýkarýlýp Merkeze Baðlý temsilcilik yapýlmýþlardýr. Bu karara karþý olan Yönetim Kurulumuz, aþaðýda sunulan tarih ve 442 sayýlý yazýsý ile deðerlendirmelerini üyelerimiz ve Oda organlarýmýzla paylaþmýþtýr. DOSYA NO : KONU : Kocaeli ve Sakarya Ýllerinin Merkeze Baðlý Temsilcilik Yapýlmalarý hak. Üyelerimize ve Mesleki Kamuoyuna, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Genel Merkez Yönetim Kurulu, tarih ve 1/H-1282 sayýlý yazýsý ile, tarih ve 17/229 sayýlý Yönetim Kurulu kararý ile kuruluþundan bugüne dek Ýstanbul Þubesi etkinlik alanýnda yer alan Kocaeli ve Sakarya illerinin merkeze baðlý temsilcilik yapýldýðýný Þubemize bildirmiþtir. Alýnan karar aþaðýdaki gibidir: Kocaeli, Sakarya ve Yalova Ýl Temsilciliklerimizin tarihli ortak yazýsý incelenmiþ olup; gerek söz konusu yazýda belirtilen hususlar ve gerekse son yýllarda Ülkemizde yeni Üniversitelerin ard arda kuruluyor olmasý, Harita Mühendisliði Bölümlerinin çoðalmasý, Harita Mühendislerinin sayýsýnda sürekli artýþ olmasý, Oda hizmetlerinin Üye ye yerinde ve daha kýsa sürede ulaþtýrýlmasýnýn öneminin artmasý, mühendislik hizmetlerinin daha yakýndan izlenilebilmesi, üye ve meslektaþlarýn haklarýnýn korunmasýnýn ve geliþtirilmesinde yerinde müdahale olanaklarýnýn artýrýlmasý, Oda örgütlenme modelinin güncelleþtirilmesinin gerekliliði vb. hususlar birlikte deðerlendirilmiþ olup, Kocaeli ilinin Marmara Bölgesindeki coðrafi konumu ve özellikleri, bölgede KÜ Harita Mühendisliði Bölümünün var olmasý, Kocaeli ve Sakarya illerinin 5

12 coðrafi ve sosyal yapýlarýnýn birbirine yakýn olmasý gibi nedenler dikkate alýnarak, HKMO Ana Yönetmeliðinin 71. maddesi kapsamýnda, Kocaeli Temsilciliði kurulmasýna, etkinlik alaný içerisine Sakarya temsilciliðinin dahil edilmesine, bu illerin Ýstanbul Þubesi etkinlik alaný içerisinden çýkarýlmasýna Kocaeli ve Sakarya kentlerinin merkeze baðlý temsilcilik yapýlmalarý, HKMO 42. Dönem Yönetim Kurulunun bu baþlýkta aldýðý ilk karar deðildir. Zonguldak, Bartýn, Karabük ve Kastamonu kentleri de, geçtiðimiz Eylül ayý içerisinde mesleki kamuoyuna herhangi bir yazýlý duyuru ya da bildirim yapýlmaksýzýn merkeze baðlý temsilcilik yapýlmýþlardýr. Þube Yönetim Kurulumuz, bu konudaki görüþlerini üyelerimizle ve mesleki kamuoyumuzla paylaþmayý tarihsel bir sorumluluk, bunun da ötesinde bir zorunluluk olarak görmektedir. Þube Yönetim Kurulumuz, tarihinde yazýlý olarak gereði için Oda Genel Merkezine, bilgi için de Þubemize gönderilen, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kentlerinin merkeze baðlý temsilcilik yapýlmasý isteðini taþýyan talebi deðerlendirmiþ ve aþaðýdaki görüþümüzü tarih ve sayýlý yazý ile Oda Genel Merkezine sunmuþtu: Yalova, Kocaeli ve Sakarya Temsilciliklerimizin ortak imzasý ile tarihinde Þubemize gönderilen dilekçeye iliþkin þube görüþümüz aþaðýdaki þekildedir. Ýlgi dilekçede belirtildiði gibi Odamýzýn her geçen gün artan üye sayýsý dikkate alýndýðýnda örgütlenme yapýmýzýn da mevcut koþullara göre yeniden gözden geçirilmesinin ve kýsa vadede örgütsel birimlerin etkinlik düzeyini artýrýcý kararlarýn alýnmasýnýn önemli olduðu açýktýr. Ancak Þubemiz ilgili dilekçede de belirtilen Merkeze baðlý temsilcilik mekanizmasýnýn bu eksendeki gereksinimleri karþýlamaktan uzak olduðu ve mevcut örgütsel iþleyiþe iliþkin sorunlarýn çözümünden ziyade yeni sorunlara kapý aralayacaðý düþüncesindedir. Dahasý, bölgenin Þubemiz örgütsel dengeleri kadar Odamýzýn dengeleri açýsýndan doðuracaðý olasý sonuçlar da dikkatle ele alýnmak durumundadýr. Odamýz örgütsel sürecinin saðlýklý bir zeminde iþletilebilmesinin tek yolu örgütlülüðümüzün yerel ayaðýný oluþturan temsilciliklerimizin üzerine düþen görev ve sorumluluklarý örgütsel sürece katký ekseninde eksiksiz sürdürebilmelerinden geçmektedir. Öyle ki Þubemiz 20. Döneminde, Kocaeli Ýl Temsilciliði ve Sakarya Ýl Temsilciliði faaliyetleri için bu kapsamda hizmet binalarý oluþturulmuþ, bu süreçte Þubemizce gerekli tüm örgütsel destek ve katkýlar saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Dahasý örgütsel açýdan önemsediðimiz ve Þubemiz Öðrenci Komisyonu çalýþmalarýnda aktif olarak yer alan Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliði Bölümü öðrencilerinin örgütsel geliþimlerini ve bu eksendeki toplantýlarýný saðlýklý bir mekânda gerçekleþtirebilmelerine olanak saðlanmýþtýr. Ancak aradan geçen sürede ne yazýk ki hizmet mekânlarýnýn örgütsel süreçte istenilen düzeyde kullanýmý gerçekleþtirilememiþtir. Mekânlarýn istenilen düzeyde kullanýlamamasýnýn örgütsel ve yönetsel yönlerinin birlikte ele alýnmak durumunda olduðu açýktýr. Ýlgili dilekçede bu türden mekânlarýn etkin kullanýmýnýn ancak diðer oda birimlerince verilen hizmetlerin benzerlerinin bu binalar üzerinden verilebilmesi ile mümkün olduðu yönünde görüþler yer edinmiþ olsa da aslýnda mekânlarýn kullaným deðerlerini arttýrmanýn en önemli yolunun bu mekânlarýn bürokratik iþleyiþten ziyade örgütsel bir iþleyiþe hizmet edecek bir yapýda ele alýnmasýndan geçtiði düþüncesindeyiz. Þöyle ki, temsilcilik mekânlarýnýn ve iþleyiþinin Temsilciliklerimizce planlanan birtakým eðitimlerle, etkinliklerle ve üye tabanýna yönelen toplantýlarla aktive edilmesi yönünde Þubemiz üzerine düþen tüm sorumluluklarý yerine getirmeye hazýrdýr. Dahasý, Yalova, Kocaeli ve Sakarya bölgelerindeki tüm temsilciliklerimizin ortak üretimlere imza atmalarý, mesleki ve toplumsal baþlýklardaki tüm sorunlarýmýzý bölgesel bazda Þubemiz bünyesinde birlikte çözümleme yönündeki tüm çabalarýna ortak olmak tek dileðimizdir. Bu nedenle günümüze deðin yetersiz kaldýðýna inandýðýmýz bölgesel bazdaki örgütsel çalýþmalarýn yeni dönemde Þubemiz ile birlikte takvimlendirilmesi örgütlülüðümüze çok daha büyük katkýlar saðlayacaktýr. Þubemiz ilgili dilekçede bahsedilen temsilcilik iþleyiþinin bölgeye kazandýrýlmasý amacýyla Þubemize baðlý olarak temsilcilik bünyesinde personel istihdam edilmesinin ve benzer hizmetlerin temsilcilikler eliyle verilmesinin önünde herhangi bir engel olmadýðý, önemli olanýn örgütsel iþleyiþi aktive edici bir çabanýn somutlaþtýrýlmasý olduðu kanýsýndadýr 6

13 Ýlgi dilekçede her ne kadar örgütlenme modelinin geliþiminin ve çeþitlenmesinin kökleþmenin belirtisi olarak algýlanmasý gerektiði ifade edilmiþ olsa da Þubemiz, talebin merkeze baðlý temsilcilik mekanizmasýndaki mevcut aksaklýklarýn farklý bir yerellikte yeniden üretilmesi anlamýna geleceði düþüncesindedir. Bu nedenle ilgili talep, Þubemizce yerelleri etkinleþtirme hamlesi olarak deðil aksine Þubemizi oluþturan bölgelerin sorunlarýnýn ayrýþtýrýlmasýna ve dolayýsýyla örgütsel iþleyiþimizin bozulmasýna neden olacak bir adým olarak yorumlanmaktadýr. Ayrýca Þubemize iletilen talep, tarihinde üyelerimizin geniþ katýlýmýyla gerçekleþtirilen Yalova Bölgesi Üye toplantýmýzda da ele alýnmýþ olup, meslektaþlarýmýz merkeze baðlý bölgesel temsilcilik düþüncesine katýlmadýklarýný ifade etmiþlerdir. Diðer yandan da ilgi yazýda imzasý bulunan Sakarya Temsilcimiz Deniz Taþ ise kendisiyle söz konusu talebe iliþkin bir görüþme gerçekleþtirildiðini, ancak Þubemize iletilen ilgi yazýdan haberdar olmadýðýný ifade etmiþtir. Ýlgi yazýda belirtilen ve Sakarya-Kocaeli-Yalova Temsilciliklerinin Merkeze Baðlý Temsilciliðe dönüþtürülmesi yönündeki talep, Þube Yönetim Kurulumuzca yukarýda belirttiðimiz gerekçelerle uygun görülmemiþtir. Þube Yönetim Kurulumuzun bu konudaki görüþüne karþýn alýnan karar, demokratik bir iþleyiþ ve anlayýþla baðdaþmamaktadýr. Üstelik bu kararýn Odamýzýn örgütsel yapýsýnýn, dolayýsýyla bu tür taleplerin de tartýþmaya açýlabileceði tüzük ve yönetmelik deðiþikliklerinin ele alýnacaðý Olaðanüstü Genel Kurulumuz öncesinde alýnmasý, ayrýca örgütün ilgili organýnýn bu konudaki görüþlerinin yok sayýlmasý TMMOB nin geçtiðimiz Temmuz ayýnda güncellenerek yeniden yayýnlanan TMMOB nin Ýlkeleri Çalýþma Anlayýþý Yasasý Yönetmelikleri baþlýklý yayýnda da belirtilen Politikanýn oluþturulmasýnda ve uygulanmasýnda demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katýlýmcýdýr. ilkesine de aykýrýdýr. Merkeze Baðlý Temsilcilik mekanizmasý, yöneticilerinin seçimle deðil atamayla belirlendiði demokratik olmaktan uzak bir yönetsel yapýdýr. Üstelik merkeze baðlý temsilciliklerin oluþturulmasý, olmasý gerektiði gibi Genel Kurul iradesiyle alýnan kararlarla deðil, demokratik olmayan bir biçimde Oda Genel Merkezi Yönetimlerinin aldýklarý kararlarla gerçekleþebilmektedir. Örgütlenme baþlýðýnda Odamýzýn giderek artan üye sayýsýnýn göz önüne alýnmasý gereklidir. Odamýzýn mevcut üye sayýsý, tarihi itibariyle 11,302 dir öðretim döneminde ülkemizdeki Harita Mühendisliði bölümlerindeki lisans eðitimine 1250 öðrenci kontenjanýnýn ayrýldýðý göz önünde bulundurulduðunda bu sayýnýn kýsa bir vadede daha da artacaðý açýktýr. Bu olgu örgütsel yapýnýn yeniden gözden geçirilmesini ve yeni bir örgüt modelinin yaþama geçirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Üyelerimizle buluþmalarýmýzda da yeni bir örgütlenme modelinin geliþtirilmesi gerektiði sýkça dile getirilmektedir. Bölge temsilciliklerinin kurulmasý, þube kurulabilme koþullarýnýn gözden geçirilmesi ile þube sayýsýnýn artýrýlmasý dile getirilen öneriler arasýndadýr. Yapýlmasý gereken, vurguladýðýmýz gerekçelerle demokratik olma niteliði taþýmayan merkeze baðlý temsilcilik sayýsýnýn artýrýlmasý deðil, yeni bir örgütlenme modelinin, Oda platformlarýmýzda katýlýmcý bir anlayýþla tartýþýlmasýnýn ardýndan yaþama geçirilmesidir. Oysa böylesi bir yöntemle örgütlenme sorununun aþýlmasýna yönelik politikalarýn geliþtirilmesi gerekirken tam tersi yapýlmýþ ve sorunun çözümü yerine ertelenmesi yolu tercih edilmiþtir. Þubemiz iradesinin dýþýnda gerçekleþen bu karara karþýn, Kocaeli ve Sakarya illerinde Odamýz örgütlülüðünün güçlenmesini, üretken ve baþarýlý çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesini diler, bundan sonraki süreçte de oda örgütlülüðünün güçlendirilmesi için, TMMOB nin çalýþma ilkeleri çerçevesinde üzerimize düþen sorumluluklarýmýzý yerine getirmeye devam edeceðimizi üyelerimize ve mesleki kamuoyumuza saygýyla duyururuz. M. Tevfik ÖZLÜDEMÝR Þube Yönetim Kurulu a. Þube Baþkaný 7

14 Þubemizin 21. Çalýþma Dönemi içerisinde gerek idari gerekse de özel koþullar nedeniyle temsilciliklerimizde bazý isim ve görev deðiþikliklerine gidilmiþtir. Deðiþiklik yapýlan temsilcilik isimleri, temsilci ve temsilci yardýmcýlarý bilgilerinize sunulmuþtur: Yalova ilinde bulunan üyelerimize, Odamýz tarafýndan daha verimli ve hýzlý hizmet verilebilmesi için, Yalova Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý na 7591 sicil numaralý üyemiz Ali Kýlýnç ve 7208 sicil numaralý üyemiz Özgür Teztürer atanmýþlardýr. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) Ýþyeri Temsilciliði görevini yürüten 2049 sicil numaralý üyemiz Esin Gürlek in emekli olmasý nedeniyle ÝBB Ýþyeri Temsilciliði atama yapýlmamýþtýr. Sakarya Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý na sicil numaralý üyemiz Sinem Tünel atanmýþtýr. Kocaeli Ýl Temsilciliði görevini yürüten 3766 sicil numaralý üyemiz Cankut Daðdal Ýnce iþlerinin yoðunluðu nedeniyle temsilcilik görevinden ayrýlmýþtýr. Fatih Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3063 sicil numaralý üyemiz Cemil Candaþ Odamýzýn 42. Dönem Denetleme Kurulu Üyeliðine seçilmesi nedeniyle temsilcilik görevini býrakmasý sonucu, yerine sicil numaralý üyemiz Merve Özyaþar Fatih Ýlçe Temsilciliði ne atanmýþtýr. Çorlu Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3082 sicil numaralý üyemiz Aliþan Çalcalý Þubemizin 21. Dönem Þube Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilmesi nedeniyle Çorlu Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevinden ayrýlmýþtýr. Pendik Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 2320 sicil numaralý üyemiz Musa Yamak Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Pendik Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini býrakmasý sonucu, yerine 8361 sicil numaralý üyemiz Güneþ Aydýn Pendik Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevine atanmýþtýr. Gebze Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 6099 sicil numaralý üyemiz Ahmet Murat Baþar Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Gebze Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevinden ayrýlmýþtýr. Kartal Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3906 sicil numaralý üyemiz Ali Apaydýn ýn iþ yoðunluðu nedeniyle, Mesleki Denetim Görevlisi olarak Kartal Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 4151 sicil numaralý üyemiz Metin Aðýrman atanmýþtýr. Küçükçekmece Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3765 sicil numaralý üyemiz Selahattin Avþar Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Küçükçekmece Ýlçe Temsilciliði görevini býrakmasý sonucu, Küçükçekmece Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten sicil numaralý üyemiz Ümit Kemal Üstal Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Edirne Ýl Temsilciliði ve Mesleki Denetim görevini yürüten 1869 sicil numaralý üyemiz Yýlmaz Eren Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Temsilcilik görevini býrakmasý sonucu, yerine 7810 sicil numaralý üyemiz Nilüfer Kaplaner Edirne Ýl Temsilciði ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Hüseyin Arkan ÝTÜ Bölüm Öðrenci Baþkaný, Gözde Nur Kuru ÝTÜ Bölüm Öðrenci Baþkan Yardýmcýsý, Ýnan Laçoðlu ÝTÜ Bölüm Öðrenci Yazmaný, Ünal Durmaz ve Mustafa Oruç ÝTÜ Bölüm Öðrenci Üyeliklerine, Egemen Kurtdere YTÜ Bölüm Öðrenci Baþkaný, Umut Koca YTÜ Bölüm Öðrenci Baþkan Yardýmcýsý, Sena Akalýn YTÜ Bölüm Öðrenci Yazmaný, Rýza Tan ve Hasan Akýn YTÜ Bölüm Öðrenci Üyeliklerine ve Hüseyin Arkan, Egemen Kurtdere, Umut Koca Þube Öðrenci Temsilcileri olarak atanmýþlardýr. Yalova Ýl Temsilciliði görevini yürüten 3879 sicil numaralý üyemiz Güler Bilgin Durmaz iþlerinin yoðunluðu nedeniyle Temsilcilik görevini býrakmasý sonucu, yerine Yalova Ýl Temsilciliði görevine 7208 sicil numaralý üyemiz Özgür Teztürer, Temsilci yardýmcýsý olarak 7591 sicil numaralý üyemiz Ali Kýlýnç ve 5413 sicil numaralý üyemiz Levent Kasap, Mesleki Denetim Görevlisi olarak 4538 sicil numaralý üyemiz Recep Budak atanmýþtýr. Büyükçekmece Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 3701 sicil numaralý üyemiz Ýhsan Kýrcan Lisanslý Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açmasý nedeniyle Temsilcilik görevini býrakmasý sonucu, yerine Büyükçekmece Ýlçe Temsilcisi ve Esenyurt Mesleki Denetim Görevlisi olarak 6061 sicil numaralý üyemiz Mehmet Yýldýrým, Büyükçekmece Ýlçe Temsilci Yardýmcýsý ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak da 6577 sicil numaralý üyemiz Sedat Mert atanmýþlardýr sicil numaralý üyemiz Hasan Ali Kanýtürk ün Bakýrköy-Zeytinburnu Ýlçe Temsilciliði görevine devamýna, Mesleki Denetim görevinden ayrýlmasý sonucu, yerine 4958 sicil numaralý üyemiz Ergin Uçarlý Bakýrköy-Zeytinburnu Ýlçe Temsilciliði Mesleki Denetim Görevine atanmýþtýr. Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Temsilciliði kurulmuþ ve Ýþyeri Temsilcisi olarak sicil numaralý üyemiz Ýrem Füsun Tomurcuk atanmýþtýr sicil numaralý üyemiz Erkan Güler Kýrklareli Ýl Temsilciliði görevinin devamýna, iþlerinin 8

15 yoðunluðu nedeniyle Mesleki Denetim görevinden ayrýlmasý sonucu, yerine 659 sicil numaralý üyemiz Volkan Eren Kýrklareli Ýl Mesleki Denetim Görevine atanmýþtýr. Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýþyeri Temsilcilerimizin iþlerinin yoðun olmasý nedeniyle, mevcut temsilcilerimize ek olarak 7979 sicil numaralý üyemiz Taylan Öcalan Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýþyeri Temsilciliði Görevine atanmýþtýr. Küçükçekmece Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten sicil numaralý üyemiz Ümit Kemal Üstal iþlerinin yoðunluðu nedeniyle temsilcilik görevinden ayrýlmasý sonucu, yerine 3124 sicil numaralý üyemiz Kenan Þerbetçi Küçükçekmece Ýlçe Temsilcisi ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Ümraniye - Sancaktepe Ýlçe Temsilciliði ne baðlý Sancaktepe ve Sultanbeyli Ýlçelerinin, bölgesel temsiliyetin güçlendirilmesi ve mesleki denetim iþlemlerinin daha saðlýklý bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla, baðlý bulunduðu ilçe temsilciliðinden ayrýlarak, Sancaktepe - Sultanbeyli Ýlçe Temsilciliði çatýsý altýnda birleþtirilmiþ ve Sancaktepe - Sultanbeyli Ýlçe Temsilcisi ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak 9997 sicil numaralý üyemiz Hasan Açýk atanmýþtýr. Sarýyer Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten 2657 sicil numaralý üyemiz Kemal Özer in Sarýyer Kadastro Müdürlüðü nden Yalova Kadastro Müdürlüðü ne atanmasý nedeniyle temsilcilik görevinden ayrýlmýþtýr. Çorlu Ýlçe Temsilciliði ne baðlý Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki üyelerimizin talepleri doðrultusunda, söz konusu bölgede mesleki denetim uygulamalarýnýn daha etkin ve saðlýklý bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla, Çorlu Ýlçe Temsilciliði ne baðlý olarak Çerkezköy-Saray Mesleki Denetim Görevlisi ve Mesleki Denetim Görevlisi Yardýmcýsý atanmasýna karar verilmiþ olup; Çorlu Ýlçe Temsilciliði Çerkezköy-Saray Mesleki Denetim Görevlisi olarak 9278 sicil numaralý üyemiz Uður Emeksiz ve Mesleki Denetim Görevlisi Yardýmcýsý olarak 9852 sicil numaralý üyemiz Hasan Onur Özdiðer atanmýþlardýr. Kadýköy - Ataþehir ilçe temsilcimizin önerisi doðrultusunda, söz konusu bölgede yürütülmekte olan mesleki denetim uygulamalarýnýn daha saðlýklý bir altyapýda ve daha etkin bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla, 8357 sicil numaralý üyemiz Burcu Pazarcý nýn Kadýköy - Ataþehir Ýlçesi Temsilci Yardýmcýsý ve Ataþehir Ýlçesi Mesleki Denetim Görevine atanmýþtýr. Hüseyin Arkan ÝTÜ Bölüm Öðrenci Baþkaný, Ýnan Laçoðlu ÝTÜ Bölüm Öðrenci Baþkan Yardýmcýsý, Cansenin Güven ÝTÜ Bölüm Öðrenci Yazmaný, Hasan Onur Iþýk ve Eyüp Sevilmiþ ÝTÜ Bölüm Öðrenci Üyeliklerine, Umut Koca YTÜ Bölüm Öðrenci Baþkaný, Rýza Tan YTÜ Bölüm Öðrenci Baþkan Yardýmcýsý, Gamze Bakýrcý YTÜ Bölüm Öðrenci Yazmaný, Sedat Yariçi ve Hasan Lafçý YTÜ Bölüm Öðrenci Üyeliklerine, Hüseyin Arkan, Umut Koca ve Rýza Tan Þube Öðrenci Temsilcileri olarak atanmýþlardýr. Oda örgütlülüðümüze ve mesleðimize katký saðlayan önceki tüm temsilcilerimize, temsilci yardýmcýlarýmýza ve mesleki denetim görevlilerimize deðerli katkýlardan dolayý teþekkür eder, atamalarý gerçekleþtirilen yeni temsilci, temsilci yardýmcýsý ve mesleki denetim görevlisi meslektaþlarýmýza da yeni görevlerinde baþarýlar dileriz Ýl, Ýlçe Temsilci, Temsilci Yardýmcýlarý, Mesleki Denetim Görevlileri ve Ýþyeri Temsilcileri 1. EDÝRNE Temsilci ve MD Görevlisi 7810-Nilüfer Kaplaner Edirne Belediye Baþkanlýðý Ýmar Ve Þehircilik Müdürlüðü Merkez / Edirne Ýþ Tel: / 125 Temsilci Yardýmcýsý 9700-Doðan Savran Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programý Ayþekadýn Yerleþkesi Merkez / Edirne Ýþ Tel: KIRKLARELÝ Temsilci 5699-Erkan Güler Kýrklareli Belediye Baþkanlýðý Ýmar Müdürlüðü Harita Ýþleri Merkez/Kýrklareli Ýþ Tel:

16 Temsilci Yardýmcýsý 2651-Mahmut Bozan Bilgi Har. Müh. Ýnþ. Ltd.Þti. Karakaþ Mahallesi Yenigürpýnar Çarþýsý Kat: 1 Daire: Merkez/Kýrklareli Ýþ Tel: MD Görevlisi 3. TEKÝRDAÐ Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 4. YALOVA Temsilci Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý Temsilci Yardýmcýsý 8659-Volkan Eren Bilgi Har. Müh.Ýnþ. Ltd.Þti. Karakaþ Mahallesi Yenigürpýnar Çarþýsý Kat: 1 Daire: Merkez/Kýrklareli Ýþ Tel: Ercan Kýsa Er-Fa Har. Pln. Ýnþ. Taah. Eml. Tic.Ltd.Þti. Ortacami Mahallesi Ortacami Sok. Tarhan Ýþhaný No: 9 Daire: Merkez/Tekirdað Ýþ Tel: Zeki Özcan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Tekirdað Kadastro Müdürlüðü Ertuðrul Mah. Hasanþekerözü Sok. No: Merkez / Tekirdað Ýþ Tel: Özgür Teztürer Yele Müh. Har. Ýmar Bürosu Barýþ Sok. Serdaroðlu Ýþh. No: 3 Daire: Merkez / Yalova Ýþ Tel: Recep Budak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Yalova Kadastro Müdürlüðü Kontrol Mühendisi Belediye Sarayý No: Merkez / Yalova Ýþ Tel: / Levent Kasap Yalova Belediye Baþkanlýðý Ýmar Ýþleri Müdürlüðü Süleymanbey Mah. Ýstiklal Cad. No: Merkez / Yalova Ýþ Tel: Ali Kýlýnç Yýldýz Teknik Har. ve Ýmar. Bürosu Süleymanbey Mahallesi Arabacýlar Sok. Mustafa Bey Ýþ Merkezi No: 18 Daire: Merkez / Yalova Ýþ Tel: ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ-TEMSÝLCÝ YARDIMCILARI-MESLEKÝ DENETÝM (MD) GÖREVLÝLERÝ 1. ÝSTANBUL/ATAÞEHÝR MD Görevlisi 8357-Burcu Pazarcý Ataþehir Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müd. Harita Bürosu Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batý Ataþehir(Ek Hizmet Binasý) No:2/A Ataþehir / Ýstanbul Ýþ Tel: /

17 2. ÝSTANBUL/BAÐCILAR-ESENLER Temsilci ve MD Görevlisi 9090-Çiðdem Geç Baðcýlar Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Güneþli-Merkez Mahallesi Kirazlý Cad. No: Baðcýlar/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/BAHÇELÝEVLER-GÜNGÖREN Temsilci ve MD Görevlisi 1941-Ýsmail Bülent Köksal Bahçelievler Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Barbaros Cad Bahçelievler/Ýstanbul Ýþ Yel: / 1130 Temsilci Yardýmcýsý 4176-Ufuk Güvem Yeda Mim.Har.Müh.Ýnþ.San.ve Tic.Ltd.Þti. Barbaros Cad. Gökduman Apt. No:30/4 Kat:3 Daire: Bahçelievler/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/BAKIRKÖY-ZEYTÝNBURNU Temsilci 1582-H. Ali Kanýtürk Bakýrköy Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Harita ve Numarataj Þefliði Cumhuriyet Meydaný Yaný 34145Bakýrköy / Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 4958-Ergin Uçarlý Zeytinburnu Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Planlama Müdürlüðü 5. Telsiz Mah. 71. Sok. No: Zeytinburnu / Ýstanbul Ýþ Tel: Turðay Erkan Yenidoðan Mah. Zübeyde Haným Cad. Tunç Apt. No: 144 Daire: Zeytinburnu/Ýstanbul 5. ÝSTANBUL/BAYRAMPAÞA-EYÜP Temsilci ve MD Görevlisi 2349-Ýsmi Avcýoðlu Eyüp Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Niþanca Mah. Feshane Cad. No: Eyüp/Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 6. ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ Temsilci ve MD Görevlisi 6363-Ercan Yýldýrým Eyüp Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Niþanca Mah. Feshane Cad. No: Eyüp/Ýstanbul Ýþ Tel: Doðan Ender Topçuoðlu Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Harita Ýþleri Nispetiye Mah. Aytar Cad. Baþlýk Sok. Belediye Binasý No:1 Kat: Beþiktaþ / Ýstanbul Ýþ Tel: /

18 Temsilci Yardýmcýsý 7. ÝSTANBUL/BEYOÐLU-ÞÝÞLÝ Temsilci Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 8. ÝSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE Temsilci Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 9. ÝSTANBUL/ÇATALCA Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 10. TEKÝRDAÐ/ÇERKEZKÖY MD Görevlisi MD Yardýmcýsý 4090-Cevdet Çalý Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Harita Ýþleri Nispetiye Mah. Aytar Cad. Baþlýk Sok. Belediye Binasý No: Beþiktaþ / Ýstanbul Ýþ Tel: / Meral Baþkal Þiþli Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Kamulaþtýrma Müdürlüðü Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: Kat: Þiþli/Ýstanbul Ýþ Tel: / Yaþar Belen Þiþli Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: Þiþli/Ýstanbul Ýþ Tel: / Mehmet Yýldýrým Birlik Har. Mim. Müh. Ýnþ. Taah. Tur. Seyahat Hiz. Tic. Ltd. Þti. Merkez Mah Sok. No: 4 Daire: Esenyurt / Ýstanbul Ýþ Tel: Sedat Mert Gözlem Har. Müh. Mad. Ýnþ. Tur. Eml. Ltd. Þti. Dizdariye Mah. Atatürk Cad. Yurt Sok. No:3 Daire: Büyükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Leyla Poyraz Kurtulan Har. Müh. Ýnþ. Eml. Bilg. San. Tic. Ltd. Þti. Kaleiçi Mah. Seyfi Demirsoy Cad. Ýbrahimzade Ýþh. Kat:3 Daire: Çatalca/Ýstanbul Ýþ Tel: Savaþ Bümen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Çatalca Kadastro Müdürlüðü Ferhatpaþa Mah. Hükümet Konaðý Çatalca/Ýstanbul Ýþ Tel: Uður Emeksiz Harita T.R Müh. ve Dan. Bürosu Gazi Osmanpaþa Mah. Atatürk Cad. No: 39 Kat: 4 Daire: Çerkezköy / Tekirdað Ýþ Tel: Hasan Onur Özdiðer Zenit Harita Ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri Gazi Osmanpaþa Mah. Fevzipaþa Cad. No:4 Kat:2 Daire: Çerkezköy / Tekirdað Ýþ Tel:

19 11. TEKÝRDAÐ/ÇORLU Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 12. ÝSTANBUL/ESENYURT MD Görevlisi 13. ÝSTANBUL/FATÝH Temsilci ve MD Görevlisi 14. ÝSTANBUL/GAZÝOSMANPAÞA Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 15. ÝSTANBUL/KADIKÖY Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 4939-Erol Gölçek Ekin Har. Bürosu Cumhuriyet Mey. Hacýsalih Sok. Güngör Apt. A Blok Kat:3 Daire:25 Çorlu/Tekirdað Ýþ Tel: Murat Sýnar Ata Har.Müh.ve Müþ.Bürosu Camiatik Mah. Kantarcý Sok. Tic.ve San.Odasý Hiz.Binasý No: 14/B Kat:1 Daire: Çorlu/Tekirdað Ýþ Tel: Mehmet Yýldýrým Birlik Har. Mim. Müh. Ýnþ. Taah. Tur. Seyahat Hiz. Tic. Ltd. Þti. Merkez Mah Sok. No: 4 Daire: Esenyurt / Ýstanbul Ýþ Tel: Merve Özyaþar Ýstanbul IV Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No: Fatih/Ýstanbul Ýþ Tel: / Ayhan Yýldýz Yýldýzlar Har. ve Müþ. Ltd. Þti. Merkez Mah. Ali Galip Bey Cad. Ekþioðlu Ýþ Haný No:16 Kat:2 Daire: Gaziosmanpaþa/Ýstanbul Ýþ Tel: Pýnar Demirtaþ Yýldýzlar Har. ve Müþ. Ltd. Þti. Merkez Mah. Ali Galip Bey Cad. Ekþioðlu Ýþ Haný.No:16 Kat:2 Daire: Gaziosmanpaþa/Ýstanbul Ýþ Tel: Mustafa Uysal Jefo Müh. Tic. Ltd. Þti. Eðitim Mah. 1.Açýkgöz Sok. No: 6 Daire: Kadýköy/Ýstanbul Ýþ Tel: Rýfat Gelbal Sentez Har. Þeh. Mim. Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Eðitim Mah. Kasap Ýsmail Sok. Sadýkoðlu 4 Ýþ Mer. Asma Kat Daire: Kadýköy/Ýstanbul Ýþ Tel:

20 16. ÝSTANBUL/KAÐITHANE Temsilci ve MD Görevlisi 2721-Mustafa Tadýk Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 3698-Haluk Yücel Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý Emlak Ýstimlak Müdürlüðü Kaðýthane-Merkez Mah. Silahtaraða Cad. Sadabat Hizmet Binasý Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/KARTAL Temsilci 3906-Ali Apaydýn Kartal Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðü Karlýktepe Mah. Atatürk Bulvarý Elit Sok. No: Kartal/Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 18. EDÝRNE/KEÞAN Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 19. ÝSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE Temsilci ve MD Görevlisi 20. ÝSTANBUL/MALTEPE Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 4151-Metin Aðýrman Aðýrman Mim. Har. Müh. Hiz. Ýnþ. Tic. Ýth. Ýhr. Paz. Ltd. Þti. Üsküdar Cad. Özel Ýdare Ýþm. Kat:2 Daire: Kartal/Ýstanbul Ýþ Tel: Celalettin Bilgin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Keþan Kadastro Müdürlüðü Hükümet Konaðý Keþan/Edirne Ýþ Tel: Þafak Uslu Þafak Harita Müh. Bürosu Ýnönü Cad. Halil Ýbrahim Gümülcineli Ýþh. Kat:1 Daire: Keþan/Edirne Ýþ Tel: Kenan Þerbetçi Ölçüm Müh. Müþ. San. Tic. Ltd. Þti. Sefaköy Halkalý Cad. No: 103 Daire: Küçükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Doðan Kamil Aksoy Boyut Müh. Har. Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Altayçeþme Mah. Gülcihan Sok. No:19/A Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel: Güner Kýlýç Maltepe Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Feyzullah Mah. Baðdat Cad. No: Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel:

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2008-2010 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Ocak Mart 2012. Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı

Ocak Mart 2012. Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı Ocak Mart 2012 Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi Şubemiz etkinlik alanında bulunan meslektaşlarımızla kurduğumuz örgütsel bağların en sıkı halkası ve yatay örgütlenmemizin en önemli ayağı olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým, M. Tevfik Özlüdemir, Deniz Baþ, Hüseyin Çiçek, Ý. Ercüment

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ýçindekiler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Doç.Dr. Halil Akdeniz Yazý Ýþleri Müdürü Atakan Sert Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Nihat ERDOÐAN Yazý Ýþleri Müdürü Ýskender KABAOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet DÝKÝCÝ Yayýn Kurulu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu M. Tevfik Özlüdemir, Mehmet Hýþýr, M. Uður Giriþken, Tekin Akçapýnar,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

22. Olaðan Genel Kurulumuz Gerçekleþtirildi

22. Olaðan Genel Kurulumuz Gerçekleþtirildi 22. Olaðan Genel Kurulumuz Gerçekleþtirildi 10-11 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleþtirilen Odamýzýn 22.Olaðan Genel Kurulu öncesinde, Ocak Þubat aylarý içerisinde 11 þubemizin Genel Kurullarý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı