Býçakladýðý adamdan af diledi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Býçakladýðý adamdan af diledi"

Transkript

1 Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Kasým 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3263 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜNAHKARLARIN ATTIÐI TAÞ ÝÞE YARAMAZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar Bütçe Yasa Tasarýsý Özgün Kutalmýþ DÝYETÝMÝZÝ ÇOKTAN ÖDEDÝK... Ali Osman OLAY ADAM OLMAK KOLAY Erdoðan Baybars TOLSTOY'DAN CAMUS'YE... Elvan Levent "GIZLARA GOCA YASAK" Mehmet Levent Kurtlar vadisinde kurbanlarýndan af dileyen kurtlar da var... Kurtlar vadisinde kurbanlarýndan af dileyen kurtlar da var... Geçtiðimiz Aralýk ayýnda Maðusa'da Ýsmail Barbaros Arslan'ý 11 býçak darbesiyle aðýr yaralamak suçundan tutuksuz olarak yargýlanýrken adayý terkettiði öðrenilen sanýklardan Orhan Sertataç Ýstanbul'da ortaya çýktý... Býçakladýðý adamdan af diledi Devlete Long Beach davasý n Long Beach'in iþletme hakkýný satýn aldýðý halde, onu çalýþtýrmasýna izin verilmeyen Mehmet Erülkü, otel için getirdiði 40 bin sterlinlik mefruþata gümrükte el konulduðu ve açýk artýrmada satýldýðý için devlete tazminat davasý açtý sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Istersen öldür n Önceki gün Ýstanbul'da, býçakladýðý Ýsmail Barbaros Arslan'ýn bürosuna giden Orhan Sertataç, Barbaros'un ayaklarýna kapanarak kendisini affetmesini istedi. "Kendimi sana teslim ediyorum" diyen Sertataç, "Ne istersen yap, istersen öldür beni" diye yalvardý... n Hasta olduðunu, iki kalp ameliyatý geçirdiðini ve zaten öleceðini söyleyen Sertataç, Kýbrýs'taki mahkeme için geri döneceðine de söz verdi... n Ayný davada tutuksuz olarak yargýlanan sanýklardan Özcan Hangün ile Fahri Tilim, Ýsmet Felek'in en yakýn çete arkadaþlarýndan olarak biliniyor... n Orhan Sertataç'ýn adayý terketmesinden sonra ara verilen duruþmalara 15 Aralýk'ta Maðusa'daki Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ban'ýn merakla beklenen raporu yayýnlandý... Müzakereler askýya alýnabilir n BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon görüþmelerde ilerleme kaydedilmesi için taraflara birkaç aylýk süre tanýdý... n Geliþme olmadýðý takdirde müzakerelerin askýya alýnabileceði konusunda taraflarý uyardý... n Ban güneyde Mayýs ve Türkiye'de Haziran'da yapýlacak genel seçimlerden önce müzakerelerde geliþme olmasýný istiyor... n BM Genel Sekreteri'nin raporundan her iki taraf da memnun kaldýðýný açýkladý... l 6. sayfada AFRÝKA dan mektup... ÝKÝ UCU KESKÝN BIÇAK l 3 te GÖÇMENE TEPKÝ (2) Niyazi Ökten NE KAYBEDEBÝLÝRÝM KÝ BUNDAN SONRA? Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada BUNLAR NE YAMAN ÇELÝÞKÝLER Ülker Fahri l 7. sayfada l 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Dünya nüfusu saðlama týrpanlanýr n2. sayfada

2 AV HAYVANI SATIÞINDAN 2 TUTUKLAMA Biri Güney Kýbrýs'tan 2 kiþi, av hayvaný ticaretinden tutuklandý. Polis bültenine göre, Güney Kýbrýs'ta yaþayan 59 yaþýndaki M.S, Metehan Kapýsý'ndan geçerken yeni vurulmuþ 75 cikla, 60 pulya, 4 yaban güvercini ile 2 tavþanla yakalandý. Polis, M.S yanýnda, hayvanlarý satan 70 yaþýndaki Çayýrovalý M.M'yi de tutukladý. SAHTE BELGE DÜZENLEDÝ Sahte belge düzenleyerek sahtekarlýkla para temin etme suçlamasýyla bir kiþi tutuklandý. Tutuklunun adý B.T.(42-E) olarak açýklandý. Polis bülteninden derlenen bilgiye göre, Engin Özdaðlý baþkasý adýna yazýlmýþ 7 bin TL'lik çeki B.T'ye vererek karþýlýðýnda nakit para aldý, ancak bir süre sonra nakit parayý iade ederek çeki geri istedi. "Kaybettim" diyerek çeki vermeyen B.T, bir tasdik memurundan yalan beyan içeren bir de belge sundu. Ancak, çeki borcuna karþýlýk baþka birine verdiði tespit edilince tutuklandý. LAPTA HUZUREVÝ'NE BAÐIÞ Girne Vatan Lions Kulübü, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne Baðlý Lapta Huzurevi'ne nevresim baðýþýnda bulundu. Dün saat 15:00'te Nur Butik'in sponsorluðunda gerçekleþen etkinlikte, Nurtaç Ayet baþkanlýðýndaki Girne Vatan Lions Kulübü üyeleri, 2 bin TL tutarýndaki 50 adet nevresim takýmýný huzurevi yetkililerine teslim etti. SURLARÝÇÝNDE YOL TAMÝR ÇALIÞMASI Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Girne Caddesinin Ziraat Bankasý ile Atatürk Meydaný arasýndaki kýsýmda haftasonu asfaltlama çalýþmasý yapacak. LTB'den yapýlan açýklamada çalýþma süresince yolun araç trafiðine kapalý olacaðý ancak bölgedeki konut, iþyeri ve trafiðin fazla etkilenmemesi için çalýþmalarýn mesai saatleri dýþýnda yapýlacaðý kaydedildi. Açýklamaya göre çalýþmalar yarýn ve 27 Kasým Cumartesi günleri 18:00-24:00 saatleri arasýnda, 28 kasým Pazar günü ise gün boyu devam edecek. HABER AJANSLARI BULUÞMASI "Kültür Baþkentinde Haber Ajanslarý Buluþmasý" bugün saat 10.00'da Ýstanbul'da The Marmara Otel Balo Salonu'nda yapýlacak. Buluþmanýn açýlýþýna TC Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç da katýlarak katýlýmcýlara hitap edecek. Yaklaþýk 52 ülkedeki ajanslardan temsilcilerin katýlýmýyla tüm gün sürecek toplantýlarda haber ajanslarýnýn geleceði tartýþýlacak. Ýki oturum halinde yapýlacak buluþmada teknolojik geliþmeler, aðýrlýklý perspektif ve ajanslarýn medeniyetlerin buluþmasýndaki rolü konusunda sunumlar yapýlacak. "GELECEÐÝ YARATMAK" SEMPOZYUMU Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlýk Mühendislik Fakültesi'nin iki günlük geleneksel sempozyumu "Geleceði Yaratmak" temasýyla dün baþladý. LAÜ'den verilen bilgiye göre araþtýrmacýlarý bir araya getirerek mimarlýk ve mühendislik alanlarýndaki son geliþmeleri ortaya koymak ve gelecek için planlananlarý tartýþmak amacýyla düzenlenen sempozyumun açýlýþ töreni LAÜ Akýllý Bina Konferans Salonu'nda yapýldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði yýkýldýktan sonra NATO neden daðýlmadý, ve daðýlmak yerine geniþlemeyi, yeni alanlara yayýlmak gibi çalýþmalar içerisinde olma politikasýný seçti? Hep dýþtan bakarýz ya, dýþtan baktýðýmýzda görünen o ki "NATO" denen ittifaktan Amerika ile Ýngiltere'yi dýþarý çýkar, geriye kalanlarýn topu birden 5 para etmez. Örneðin, Ýngiltere ile Amerika'yý NATO'dan çýkardýðýmýzda, geriye kalanlarýn tümü Rusya'nýn önünde bir hafta dayanýrsa, tarihlerine altýn harflerle "zafer" diye kaydetsinler. Gelen haberler doðruysa, Rusya da NATO'ya katýlýyor. NATO'cularýn toplantýsýndan medyanýn verdiði haberlere göre NATO'nun endiþe kaynaðý Ýran. Oluþturacaðý füze kalkaný Ýran'a karþý... Ýran'ýn eti ne, budu ne? Þu anda gücü Ýsrail'e yeter mi? Ben sanmam. Peki bu NATO denen örgüt Ortadoðu petrolleri ile gazlarýný korumak için mi? Ve Kafkaslar'daki, Orta Asya'daki enerji kaynaklarýný... Politika'nýn bir tanýmý da Kýbrýs Rumcasýnda, "allon mas ciksan, allon mas embiksan" lafýndan kaynaklanan bir tanýmdýr. Yani, "Baþka gösterirler baþka sokarlar"... Kýbrýs'ýn kara sularýnda dendiði kadar zengin petrol ve gaz yataklarý var mý? Varsa geriye kalan Akdeniz'de durum ne? Ve Ege'de tabii... Bu durum hýzla deðiþen dünya dengelerini nasýl etkiler? Ve Afganistan'da Taliban'a yenilen Amerikalý NATO'nun bölgede ve deðiþmekte olan dünyada etkinliði ne olur? Gerçi biraz kahinliðimiz var da, bu iþ bizim boyumuzu aþar. Ama gene da fesi golay golay yere gomayacayýk. Yaþadýklarým ve okuduklarýma dayanarak þunu söyleyim ve devam edelim: Türkiye ile Ýran arasýnda ciddi bir dostluðu hiç DÜNYA NÜFUSU SAÐLAMA TIRPANLANIR düþünmem. Her ikisinin da beyninde, ötekine karþý bir güvensizlik vardýr. Sinsi sinsi bir rekabet da... Ýran'ýn kendini Türkiye'den güç olarak geride kalmayý, daha güçlü olmamayý kabul etmesi mümkün deðildir. Mýsýr ile Türkiye'nin etleri da bir kazanda zor kaynar... Þu da var: Ýran destekli Müslümanlarýn Avrupa'yý nüfuslarý ile iþgal etme gayretleri epeyce yol aldý gibi görünür. Avrupa uygarlýðýnýn o nedenle sonu yaklaþýyor. Þimdiden allem gallem. Bu durumda Avrupalý teslim mi olacak, yoksa geçmiþine dönüp katliamlara mý giriþecek? Deðiþen dünya güç dengesinde NATO'nun bir güç olma olasýlýðý hemen Her halükarda Çin'in en az bir savaþta Ortadoðu'ya kadar sarkacaðýný düþünürüm. Rusya hangi tarafta olursa olsun, böyle bir savaþ kaçýnýlmaz hale gelirse, mutlaka Türkiye'ye girecek. Ve yüzyýllar boyunca özlediði Akdeniz'e inecek... Böyle bir savaþ halinde sonuçta geride ne mi kalýr? Dünya nüfusu saðlama týrpanlanýr, ve "Tu baþtan"a geçilir. hemen yok gibi. Amerika ile Ýngiltere'nin, Ýkinci Dünya Savaþý'ndaki müttefikleri ile Çin tehlikesine karþý, bir ittifak peþinde olma ihtimali çok yüksektir. Amerika ile Rusya'nýn her iki savaþta da müttefik olduklarýný dikkatten kaçýrmayalým. Ýngiltere ile Rusya'nýn da birbirlerine karþý savaþtýklarýný hatýrlamam. Fransa da onlarýn yanýnda yer alýr her halde. Almanya, Japonya çaresiz gibi... Ya Hindistan? Ýkinci Dünya Savaþý'nda Ýngiltere'nin sömürgesi olarak, Ýngilizlerin en büyük gücüydü. Yani anlaþýlan Amerika Çin'e karþý þimdiden tedbir alma peþinde. Sonuca en büyük etkiyi Rusya yapacak diye düþünürüm. Hindistan nerde yer alýr? Ancak her halükarda Çin'in en az bir savaþta Ortadoðu'ya kadar sarkacaðýný düþünürüm. Rusya hangi tarafta olursa olsun, böyle bir savaþ kaçýnýlmaz hale gelirse, mutlaka Türkiye'ye girecek. Ve yüzyýllar boyunca özlediði Akdeniz'e inecek... Böyle bir savaþ halinde sonuçta geride ne mi kalýr? Dünya nüfusu saðlama týrpanlanýr, ve "Tu baþtan"a geçilir. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GÜNAHKARLARIN ATTIÐI TAÞ ÝÞE YARAMAZ Adam yazý masasýnýn baþýna geçer. Alýr bilgisayarýný karþýsýna... Bir iki düþünür... Sonra baþlar týklamaya... Ne yazacak? Halkýn sorunlarýný... Su gibi akar gider yazý... Kalemle yazýldýðý zamanlarda, "Yað gibi kayar" derlerdi... Ve bu kalem biraz sivrildiði zamanlarda da, bir espri daha yaparlardý adama: -Kaleminden kan damlar! Bir resepsiyonda bir yetkili bana da böyle bir espri yapmýþtý bir zamanlar. Ben de demiþtim ki: -Su damlasa daha mý iyi? Kalemle yazarým ben hala yazýlarýmý... Beðenmediðimde karalarým... Buruþturup çöpe atarým kaðýdý... Temiz bir sayfa çekerim karþýma... Kalemin ucu bilgisayar tuþundan iyi... Bilgisayarla yazsam ne su damlar, ne de kan! Genel manzaraya bakýlýrsa, basýndaki köþecilerimizin hepsi de günahsýz ve masum... Hepsi de iyi niyetli... Güzellik... Ýyilik... Ve adalet peþinde hepsi de... Nerde bir sorun varsa hep baþkalarý suçlu... Asla kendileri deðil... "Hepimiz de suçluyuz" dedikleri zaman bile kendilerini katmazlar buna. Böyle olduðu halde toplumun önde gelen temsilcileri gibi görürler kendilerini. Konuþurlarsa 'halk adýna' konuþurlar. "Ben böyle isterim" demezler. "Halk böyle ister" derler... Kendi kendilerini pohpohlayan yazarlar, okurlarý daha çok suçluluk kompleksine itmekten baþka iþe yaramazlar. Onlar, günahsýz olmadýðýnýn farkýnda olan kimselerin daha çok cesaretini kýrarlar. Daha çok yalnýzlýða iterler onlarý... Yani yalnýz baþkalarýný suçlayarak ve herþeyi onlarýn üstüne yýkarak deðiþtiremezsiniz birþeyi... Ancak siz de zaaflarýnýzý, günahlarýnýzý ve çirkin yanlarýnýzý açýða vurarak yararlý olabilrisiniz herkese... Ýtirafçý olmak cesaret gerektirir... O da bizim yazarlarýmýzda yok... Zemzem suyunda yýkanmýþ gibi hepsi... Akýl öðretici... Yol gösterici... Ve vataný ve milleti için her an her türlü fedakarlýðý yapmaya hazýr... Canýný vermeye bile hazýr... Yalnýz yazarlarýmýz deðil... Siyasi partilerimiz de öyle... Özeleþtiri diye bir þey yok... Hepsi de sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi... Hükümetten gelip geçmeyen kalmamýþ þimdiye dek... Ama "yanlýþ yaptýk" diyen hiç kimse yok! Herkes bir tamam yapmýþ herþeyi... Kusur iþlememiþ... Yememiþ, yutmamýþ ve vataný ile milleti düþünmüþ her zaman... Rüþvet yok! Yolsuzluk yok! Hiçbir yanlýþ karar yok... Suçlu kim o zaman? Neden bu haldeyiz? Neden boðazýmýz sýkýlýyor her gün biraz daha ve nefesimiz gittikçe daralýyor? Gelmiþ geçmiþ yönetimler herþeyi bir tamam yaptýlarsa, bugün çok daha iyi bir durumda olmamýz gerekmez miydi? Yunan meclisinde konuþan Hristofyas doðru þeyler söylemiþ... Ama eksik... "Bazýlarýmýz 1960'tan sonra bile enosis ülküsüne baðlý kaldý, Türklerin endiþe ve çýkarlarýna gereken dikkati göstermedik" diyor. "Bazýlarýmýz" dediði kim? Yalnýz fanatik milliyetçiler mi? AKEL dahil deðil mi bunlara? AKEL'in de 1960'tan 1974'e kadar enosis ülküsüne baðlý olduðu, Parti genel Sekreteri Ezekias Papayuannu'nun bu konuda çok net konuþtuðu bilinmez mi? Makarios ise, cumhurbaþkaný olduðu sýralarda bile enosis nutuklarý atmadý mý? Enosise karþý çýkan Rumlar olduðunu hatýrlamýyorum ben 1960'tan 1974'e kadar... Oysa Hristofyas besbelli kendi partisi ile önemli bir çoðunluðu bundan muaf tutarak "bazýlarýmýz" diyor sadece... Sanki enosis isteyenler azýnlýk, istemeyenler çoðunlukmuþ gibi... Tam tersi olmalý deðil mi? Unutmayýn... Özeleþtiri yapmadýkça, söyledikleriniz hiçbir iþe yaramaz... Günahkarlarýn attýðý taþ hedefini bulmaz.

3 AFRÝKA dan mektup... ÝKÝ UCU KESKÝN BIÇAK Film gibi bir hikaye bu... Zaten mafiozlarla ilgili olur da film olmaz mý? Türkiye'de yapmýþlar bu filmi... 'Kurtlar Vadisi'... 7'den 70'e merakla ve heyecanla izliyor millet... Orhan Sertataç, Özcan Hangün ve Fahri Tilim ile birlikte geçtiðimiz Aralýk ayýnda Maðusa'da Ýsmail Barbaros Arslan'ý 11 býçak darbesiyle aðýr yaralamýþ... Komaya sokmuþ... Bir mucize eseri dönmüþ ölümden Barbaros... Üçü de mahkemede tutuksuz olarak yargýlanýyorlar bir yýldan beri... Geçtiðimiz günlerde yeni bir geliþme oldu ancak... Sanýklardan Orhan Sertataç adadan kaçtý... Kaçtý mý gerçekten, yoksa hasta izinli mi gitti, açýklanmadý... Ne var ki buradaki duruþmalar bu yüzden burada yapýlamadý... Dün öðrendik... Orhan Sertataç Ýstanbul'da ortaya çýkmýþ önceki gün... Býçakladýðý Barbaros'un bürosuna gitmiþ... Af dilemeye... Barbaros Ýstanbul'da avukatlýk yapýyor halen... Onu birdenbire karþýsýnda görünce, ruhsatlý tabancasýný çekmiþ... Sertataç ise ayaklarýna kapanmýþ onun... "Kendimi sana teslim ediyorum, ne istersen yap, istersen öldür beni" diye yalvarmýþ... Çok hasta olduðunu, iki kez kalp ameliyatý geçirdiðini ve zaten öleceðini söylemiþ Sertataç... Dün Ýsmail Barbaros Arslan ile de konuþtuk telefonda... Doðruladý olayý... Af dilediði için dokunmamýþ ona... Sertataç ayrýca, yargýlanmak için Kýbrýs'a geri döneceðine söz vermiþ... Bir sanýðýn eksik olmasý nedeniyle ertelenen birkaç duruþmadan sonra, þimdi 15 Aralýk'ta devam edilmesine karar verilmiþ davaya... * DEVLETE LONG BEACH DAVASI Günlerce yazdýðýmýz Long Beach olayý ne alemde? Öðrendiðimize göre, Maliye Bakanlýðý el atmýþ olaya... Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüðü konuyu incelemiþ ve rapor sunmaya hazýrlanýyormuþ Bakan'a... Ýþletme halen Ýngiliz þirketinin elinde... Devlete güvenlik belgesi bile sunamamýþ olan Ýngiliz þirketinin... Turistik tesisin iþletme hakkýný satýn aldýðý halde iþletmesine izin verilmeyen Mehmet Erülkü'nün maðdur edildiði bir konu daha var bu olayda... Otelin iþletme hakkýný satýn aldýðý sýralarda 40 bin sterlinlik mefruþat getirmiþ yurtdýþýndan otel için... Ancak yönetim bu malý da gümrükten çýkarmasýna izin vermemiþ ve ona el koyarak açýk artýrmada satmýþ... Para da Maliye'nin kasasýna girmiþ... Erülkü bundan dolayý da bir tazminat davasý açmýþ þimdi devlete... Umarýz Maliye, Erülkü'nün bunca yýldýr süren maðduriyetini gidermek için gerekli adýmlarý atar artýk... Daha fazla zaman kaybetmeden... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE DEV-ÝÞ, Lefke-Gemikonaðý arasýnda yürüyüþ de gerçekleþtirdi... LAÜ'de bir günlük grev Devrimci Genel-Ýþ, toplu iþ sözleþmesinden doðan bazý yükümlülüklerin yýl ortasýndan beri yerine getirilmemesine tepki amacýyla Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)'de dün bir günlük grev yaptý. Sendika, eylem çerçevesinde Lefke-Gemikonaðý arasýnda yürüyüþ de gerçekleþtirdi. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Dev-Ýþ)'e baðlý Devrimci Genel- Ýþ Genel Baþkaný Hasan Felek saatleri arasýnda gerçekleþen yürüyüþte eylemcilere hitap etti. Felek, "dünya ve ülkede yaþanan ekonomik krizin faturasýnýn her yerde, her zaman olduðu gibi emekçilere çýkarýlmak istendiðini, Türkiye'den dayatýlan paketlerle Kýbrýslý Türklerin yokluk ve yoksulluða mahkum edilmek istendiðini" söyledi. Felek, Kýbrýs Türk emekçilerinin yýllardýr mücadele ederek kazandýðý haklarýn bir bir ortadan kaldýrýldýðýný ifade ederek, "UBP hükümetinin halký kandýrarak aldýðý yetkiyle ülkeyi yangýn yerine çevirdiðini" ifade etti. Hükümetin aldýðý kararlarla iþçiyi, memuru, emekliyi, üreticiyi, küçük esnafý periþan ettiðini kaydeden Felek, "Kamu görevlilerinin baþlangýç ücretlerini düzenleyen yasayý, yani 'göç yasasý'ný geri çekeceklerini söylediler, hatta yazýlý taahhütte bulundular. Seçim geçtikten sonra yasayý Meclis'ten geçirdiler. Eþel Mobili iki ayda bir uygulamaya devam edeceklerini söylediler, seçimden sonra altý ayda bir uyguladýlar" þeklinde konuþtu. Kýbrýs Türklerine ait kurumlarýn özelleþtirme adý altýnda batýrýldýðýný, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn beceriksizce kapatýldýðýný kaydeden Felek, "Sýra Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu, Telekomünikasyon Dairesi, DAÜ, Eti ve Cypfruvex gibi kurumlarýn özelleþtirme adý altýnda birilerine peþkeþ çekilmesine geldi" dedi. KSP LAÜ'DEKÝ GREV DESTEK VERDÝ Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP), Devrimci Genel-Ýþ'in LAÜ'de yaptýðý greve destek verdiðini açýkladý. KSP Merkez Komitesi imzasýyla yapýlan açýklamada "LAÜ iþçi ve emekçilerinin yanýndayýz" denildi. Açýklamada, bir günlük grev ve yürüyüþün toplu iþ sözleþmesinin gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapýlmakta olduðuna iþaret edilerek, ülkenin göz bebeði olarak gösterilen üniversitelerin patronlarýn elinde olduðu ileri sürüldü. TAKSÝM SAHASI ÇÖPLÜK OLDU! Baþkent Lefkoþa'nýn köklü takýmlarýndan Çetinkaya Türk Spor Kulübü tarafýndan da antrenman sahasý olarak kullanýlan Taksim sahasý, duyarsýz kiþiler nedeniyle tam bir çöplüðe dönüþtü. Çevre bilincinden yoksun bazý þahýslar çöplerinden herkes gibi kurtulmak yerine, kendilerince "en uygun" ve en yakýn yere atmayý yeðleyince, Taksim Sahasý "utanç sahasý"na dönüþtü. Ancak ayný bölgedeki sur duvarlarýnýn dibi de, sadece ufak tefek evsel atýklarý atmakla kalmayýp eski ev eþyalarýný bile Taksim sahasýna atarak kent ortasýnda çöplük yaratanlarýn elinden kurtulamadý. Taksim sahasýný çöplüðe çevirenler, sur diplerini de ellerine ne geçerse atarak duyarsýzlýklarýný sürdürüyorlar. Bölgedeki duyarlý vatandaþlar ise gerek çevreyle ilgili devlet kurumlarý, gerekse belediyenin ilgili birimlerini göreve davet ederek, Çetinkaya bölgesinin bu utançtan kurtarýlmasýný istediler. (Harun UÇAR) ex istence Elvan Levent TOLSTOY'DAN CAMUS'YE... Sevginin olduðu yerde Tanrý da vardýr, diyen Lev Tolstoy, bu dünyadan göçüp gideli tam yüz yýl oldu bu ay. Koca bir asýr geçti yani Savaþ ve Barýþ'ýn üstünden. Dürüstçe yaþamak için insanýn yýrtýnmasý, aklýnýn karýþmasý, hata yapmasý, birþeye baþlayýp, sonra býrakmasý ve sürekli olarak mücadele edip kaybetmesi gerekir. Sükunet ise, ruhsal bir alçaklýktýr, diyordu yazar. Flaubert'den Çehov'a... Virigina Woolf'tan James Joyce'a, Thomas Mann'den Proust'a, Faulkner ve daha birçok edebiyat klasiði olarak anýlan ismin, dünyanýn gelmiþ geçmiþ en büyük yazarý olarak kabul ettiði Tolstoy, dehanýn basitlikte olduðuna inanýyordu ama buna raðmen, kendi kiþiliði, yaþantýsý, romanlarýnda yarattýðý karakterler, hepsi de üzerinde de bir asýrdýr kafa patlatýyorduk. Sadece 'Diriliþ' romaný üstüne tam on bir yýl düþünmesi... Ardýndan da büyük acýlar çekmiþ bir hayat kadýnýnýn hikayesini kaleme alýrken, onun psikolojisini, duygularýný ve sýkýntýlarýný mümkün olduðu kadar iyi anlatabilmek için, yazarken psikolojik olarak neredeyse tamamen bir kadýna dönüþmesi bile, kendi baþýna yýllarca incelenebilecek bir roman kadar karýþýktý aslýnda. Öte yandan, Anna Karenina'nýn duyduðu suçluluk duygusunu, utancý, çaresizliðini ve üzerindeki toplumsal baskýyý anlamayacak tek bir kadýn bile gelmiyordu aklýma. "Sürekli aðlamak istiyorum. Çok aptalca ama, bu duygu da geçiyor", diyordu Anna Karenina, týpký her kadýn gibi biraz. Bir keresinde, fonda bembeyaz minik kalplerle, kendisi pespembe olan, kenarlarý parfüm reklamlarýyla donatýlmýþ ve en tepesinde 'Þaka etkisi için týklayýn', diye yazan garip bulduðum bir internet sitesinde Tolstoy'un hayatýn saçmalýðýna dair þu sözleri sarfettiðini okumuþtum: "Ýnsan hayatýn dert, sýkýntý ve anlamsýz bir saçmalýk olduðunu kavradýðý halde, yaþama son vermez. Bundan birþey çýkmayacaðýný bilir. Sanki birþey bekliyormuþ gibi yapar. Ýþte ben, bu gruptayým." 'Saçmalýk', denince, akla elbette Camus geliyordu. Camus, seksen iki yaþýna kadar yaþayan Tolstoy'dan farklý olarak oldukça erken bir yaþta ölmüþtü, kýrk altý yaþýnda; bir araba kazasýnda. Bugün yaþýyor olsaydý eðer, doksan altý yaþýnda olacaktý. Onun 'absürd' ölümünün üstünden de tam elli yýl geçti. Ve ben aslýnda Camus'yle ilgili pek birþey bilmediðimi ölümünün ellinci yýldönümünde öðrendim. 'Yabancý'yý, 'Mutlu Ölüm'ü, 'Yaz'ý ve Morvan Labesque'nin Camus'yle ilgili yazdýðý kitabý okumuþtum. 'Yabancý'yla 'Mutlu ölüm'deki ana karakterlerin isimleri yalnýzca bir tek hafle ayrýlýyordu birbirinden: biri Meursault, diðeri Mersault... Ve ikisinin de soðukkanlýlýkla iþledikleri bir cinayet vardý iki farklý romanda da. Hepsinin temel noktasý da aynýydý: önüne geçilemez, kaçýnýlamaz, korkunç bir yalnýzlýk... Ancak Camus'nün yarattýðý bütün karakterlerden çok daha yalnýz, hatta belki de en yalnýz olduðunu þimdi anladým iþte. 'Kitaplýk' dergisinin ellinci ölüm yýldönümü nedeniyle Camus'ye ayýrdýðý sayýsýnda, kýzý Catherine Camus'nün yazdýklarýný okuduðum zaman. 'Baþkaldýran Ýnsan'la o dönemin aydýnlarýnýn toz kondurmadýðý Sovyetler Birliði'ndeki baskýcý rejimi eleþtirdiðinden ötürü üzerine nasýl bir tepki çektiðini... Salt bu yüzden, Francis Jeanson'un Sartre'ýn emriyle Camus'ye saldýran makaleler yazdýðýný... Sartre gibi burjuva kökenli olmadýðýndan, Sartre'ýn onu 'sokak serserisi', diye çaðýrdýðýný... Ve hatta, Camus'nün yanýndayken kendisinin de alçaldýðý duygusunu taþýdýðýný söyleyebilecek kadar ileri gittiðini... Simone de Beauvoir'ýn Camus'ye karþý, karþýlýk görmeyen bir zaafý olduðunu... Bunlarýn hepsini ve daha bu yazýya sýðmayacak birçok þeyi þimdi öðrendim. Bu yüzden bu yazýyý, tam yüz yýldýr kitaplarý ve düþünceleriyle bizi eðitmeye devam eden Tolstoy'a ve baþkaldýran yalnýz adam, Camus'ye adamam gerekiyordu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bilmem ki adalet tatile mi çýktý acep Kendini melek mi sanýyor yoksa þeytanlar Ki yalan, iftira, pisliktir iþleri hep O kokmuþ aðýzlardan çirkef atanlar Kalay BÜTÜN GÜZELLÝKLER ÇÖZÜMDEN SONRA Slovakya Lefkoþa Büyükelçiliði organize ediyor, Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi partiler de Ara Bölge'de toplanýp çözümden sonra Maronit, Ermeni ve Latinlerin kültürel mirasý ve azýnlýk haklarýný tartýþýyor. Çözümden sonra deniyor, dikkat edin. Bu dünyadaki mutluluklarý öbür dünyaya erteleyen dinciler gibiyiz. Bütün iyilikleri "çözüm"den sonraya erteliyoruz. Çözüm ne zaman olur biliyor musunuz? Kýbrýslýlar bir baþka ülkenin Elçiliði organize etmeden böyle toplantýlar düzenledikleri zaman... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DÝYETÝMÝZÝ ÇOKTAN ÖDEDÝK... IMF'in Türkçesi Uluslararasý Para Fonu'dur... Fazla kitabi lafa gerek yok... Emperyalizmin dünya halklarýný sömürme araçlarýndan biri, hatta en mühimlerinden bir tanesidir... Amerika'nýn kontrolünde bir örgüt olan bu kuruluþ, kapitalist sistemin gereði olan ekonomik kriz içindeki ülkelere krediler verir... Sistemin son zamanlarda büyük bir kriz içinde olduðu da bilinmeyen deðildir. Ýster tanýnmýþ, ister tanýnmamýþ olsun, dünya üzerinde yaþýyorsa insanlar ve alýþveriþ yapabiliyorlarsa tek kutuplu bu dünyada, ekonomik krizden de etkileneceklerdir. IMF, ekonomik krize giren ülkelerin halklarýný çok sevdiðinden deðil, uluslararasý parababalarýnýn cebine girecek daha fazla para için verir bu kredileri... Bunun acýsýný da misliyle çýkarýr... Bire yüz alan tefeciden beterdir... Çalýþanlarýn sekiz saat çalýþmalarý, aldýklarý ücretin yaþamlarýný insanca sürdürmelerine yardýmcý olmasý deðildir esas olan... Verdiði krediyi faizleriyle geri almak için ülkelere reçeteler gönderir... Týpký Ankara'nýn buraya gönderdiði reçeteler gibi... Ülkeleri yönetenler deðil, bu faturanýn acýsýný çalýþanlar, dar gelirliler ve iþsizler çeker... Sayýn Kaya Türkmen bir TV kanalýndaki söyleþisinde Türkiye'yi IMF'nin kurtardýðýný ve iyi bir düzeye getirdiðini iddia etmektedir. Nasýl yapmýþ bunu, söylemiyor ama... IMF Türkiye'ye acý, açlýk, göç ve baský getirdi ancak... Baþka birþey getirmesi de mümkün deðildir zaten. Bugün Türkiye'de çalýþanlar 16 saat üzerinden çalýþýyorlar ve elde ettikleri para da sadece sürünmelerine yarýyor. Madem ki IMF Türkiye'yi kurtardý, kendisinin de itiraf ettiði gibi Türkiye halkýnýn milyonlara varan kýsmý kimliði eline alýp neden buralara koþtular ve hala daha koþuyorlar? Bizi de kurtaracaklarmýþ! Yani kendilerine IMF diyorlar ya, benim anladýðým bu... Türkiye'deki yapay ekonominin rahatlýðý IMF'den deðil, denildiðine göre ülkedeki milyarlarca dolar kara paranýn dolaþýmda olmasýndandýr yýlýndan itibaren elde tüfek, gözlerimiz Toros'larda bekledik durduk... Kuzeyden gelecekler ve bizi kurtaracaklardý... Devlete vergi vermiyorduk, gece mücahitlik, gündüz de Rumun iþinde, fabrikasýnda çalýþýyorduk... Tarýmla uðraþanlar, hayvancýlar ürettiklerini yine Ruma satýyor ve elde ettiði gelirle ailesinin çok rahat bir yaþam geçirmesini saðlýyorlardý... Kafalarýna sokulmuþtu bir kere... Ýlle ki kurtarýlmalýydýk ve 1974 yýlýnýn Temmuz'unda düðmeye basýldý ve kurtarýldýk! 36 yýl sonra bir kere daha kurtaracaklarmýþ bizi... Türkmen Bey, geldiði ülkenin yetkililerine söylesin... Kýbrýslýtürkler o hataya bir kere düþmüþ... Bir daha kurtarýlmak istemezlermiþ desin... Diyetimizi çoktan ödediðimizi de söylemeyi unutmasýn. Özker Özgür ölümünün 5. yýlýnda anýldý Afrika Özel (EMK): Barýþ ve Demokrasi Vakfý (BADEV) tarafýndan YDÜ Kütüphanesi Kongre Salonu'nda düzenlenen anma gecesinde bir kitap tanýtýldý, bir de belgesel gösterildi. Özker Hoca'nýn anma gecesine, halkla birlikte çok sayýda politikacý da katýldý. Özker Hoca'yý 20 yýl baþkanlýðýný yaptýðý CTP'den ihraç edenler de salonu dolduranlar arasýndaydý. Hoca'nýn ölümünün 5. yýlý anýsýna hazýrlanan "Güvercin Alkýþý" isimli kitap ve "Özker Hoca'nýn Býraktýðý Yerden Devam Edebilmek Kavgaya" konulu Kýbrýs Cumhuriyeti devlet televizyonu RIK'in Bizemiz programý ekibinden Hüseyin Kamalý ve Vasfi Çiftçioðlu'nun hazýrladýðý belgesel de tanýtýldý. Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Hristofyas'ýn gönderdiði mektup da okundu. Özker Özgür'ün kýzý Münevver Özgür ise yaptýðý konuþmada, geceye katký koyanlara ve medyada Özker Hoca'yla ilgili yayýn yapanlara isimleriyle hitap ederek teþekkürde bulundu. Gecenin sonunda ise kitap ve belgeselin hazýrlanmasýnda emeði geçenlere plaket verildi. KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETE KARÞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ ETKÝNLÝKLERÝ... KADINLAR KONSEYÝ ÇÝÇEK VE ROZET DAÐITTI Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Lefke Kadýnlar Konseyi, Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü dolayýsýyla kadýnlara çiçek ve rozet daðýttý. LAÜ'den verilen bilgiye göre LAÜ Öðrenci Geliþim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi, Lefke Kadýnlar Konseyi, Lefke Avrupa Üniversitesi Öðrenci Dekanlýðý ve Lefke Avrupa Üniversitesi Saðlýk Merkezi iþbirliðinde Lefke ve Gemikonaðý çarþýsýnda kadýnlara çiçek ve kadýna yönelik þiddete karþý halkýn duyarlýlýðýný artýrmayý amaçlayan sözler yazýlý rozetler daðýttý. Etkinlik Argonya ve Okkýran Çiçekçilik sponsorluðunda yapýldý. Açýklamada, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Kadýnlar Konseyi arasýnda, þiddet maðduru olan kadýnlara psikolojik destek sunma, þiddete karþý seminerler ve araþtýrma programlarý düzenlenmesini öngören bir protokolün imzalanacaðý belirtildi. Protokol çerçevesinde hayata geçirilecek programlar LAÜ Öðrenci Geliþim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi tarafýndan takip edilecek Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GIZLARA GOCA YASAK" Cemil Çiçek'in son KKTC ziyaretinde kendisini demokratik bir þekilde protesto gösterileriyle karþýlayan sendikacýlarýmýza hakaret ve aþaðýlama amaçlý olarak sarfettiði sözler toplumun çeþitli kesimlerinde tartýþýlmaya devam ediliyor. Çiçek, sendikacýlarý, "Güneydekilere benziyorlar" diyerek aklýnca Rumculukla suçlamýþtý! Büyükelçi Kaya Türkmen, bir televizyon kanalýnda kendisi ile yapýlan söyleþide, "Çiçek'in yerinde ben olsam öyle konuþmazdým" dedi. Ve Çiçek'in sözlerini benimseyip onaylamadýðýný öncelikle ortaya koydu. Bu yanýyla elbette olumlu ve doðru bir tavýr. Ancak devamýnda kaytarma var. Sayýn büyükelçi TC devletinin bir memuru olduðunu ve AKP hükümetine midesinden baðlý bulunduðunu hatýrlamýþ olacak ki, "Ama Cemil Çiçek'in bu tepkisine de saygý duyuyorum" diyerek Çiçek'in gönlünü okþama gereði duydu. Yine de tatmin olmadý. Yeterli bulamadý bu gönül almayý. Ve Ercan'daki karþýlama eyleminin baþýný çeken öðretmen sendikalarýna eleþtirel göndermelerde bulundu. Bir öðretmen sendikasýnýn Kýbrýs'ta eðitim düzeyinin düþtüðü bir ortamda bunu dert edinmeyip de Cemil Çiçek'in karþýsýna çýkýp iþgalden bahsetmesi, 'paketini istemiyoruz' demesi kabul edilemezmiþ. Bir kere öðretmen sendikalarýnýn Kuzey Kýbrýs'ta eðitimin düzeyinin düþtüðünü dert etmedikleri doðru deðil. Sendikalarýn bu konuda ne kadar duyarlý olduklarý, araþtýrma ve önerileriyle sorunun nasýl üzerine gittikleri herkes tarafýndan bilinmektedir. Kaldý ki, eðitim düzeyindeki düþüþ, Türkiye'deki gelmiþ geçmiþ iktidarlarýn ve onlarýn buradaki iþbirlikçilerinin eseridir. Sendikalar bu kötü eseri hiçbir zaman kabullanmemiþler ve bu kötü gidiþe her zaman karþý çýkmýþlardýr. Bu nedenle sayýn büyükelçinin, öðretmen sendikalarýnýn Kýbrýs'ta eðitim düzeyinin düþüþünü dert etmedikleri iddiasýna katýlmak mümkün deðildir. Ha eðer demek istiyorsa ki sayýn büyükelçi, bir sendika yalnýz temsil ettiði kitlenin ekonomik ve sosyal haklarýyla ilgilenmeli ve baþta siyaset olmak üzere ülkenin hiçbir sorununa el atmamalý, görüþ belirtmemeli, olumsuz ve kötü gidiþin sona erdirilmesi için çalýþma yapmamalý, bütün bunlar için herhangi bir eylem düzenlememelidir, bunu kabul etmek hiç ama hiç mümkün deðildir. Çünkü bu görüþ, çaðdýþý bir düþüncenin ürünü olmaktan öteye geçmez. Sayýn Türkmen'in böyle bir zihniyetin temsilcisi olabileceðini düþünemiyorum. Öðretmen sendikalarýna yönelik olumsuz eleþtirisi ve "Ama sayýn Çiçek'in bu tepkisine de saygý duyuyorum" þeklindeki açýklamasý durumu ne kadar kurtarýr bilemiyorum. Cemil Çiçek, büyükelçinin "Çiçek'in yerinde ben olsam böyle konuþmazdým" sözlerini ne kadar sineye çekip, nasýl hazmeder onu da bilemiyorum. Bekleyip görmek lâzým. Kaya Türkmen, göreve baþladýðý günlerde, ülkeye kimlikle, kontrolsuz giriþ çýkýþlara karþý olduðunu ve bu uygulamaya saðlýklý bir düzenleme getirilmesi gerektiðine inandýðýný söylemiþti. Bir hafta ya geçti ya geçmedi, Ankara'dan açýklama geldi. "Kimlikle giriþler kaldýrýlamaz." Büyükelçi de, ilk söylediðinin tam tersine bir düzeltme yaptý ifadesinde! Aklýma yine yýllar önce söylenen o mani geldi... Merdöven basmag basmag Yukarý çýkmak yasag Ankara'dan tel geldi Gýzlara goca yasag

5 26 Kasým 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Þeker Bayramý'nda da, Kurban Bayramý'nda da Türkiyeli þarkýcýlardan ne kadar vergi aldýðýný açýklamadý Tatar. Merak etmeyin. Yýlbaþýnda toptan açýklayacak O zamana kadar kalýrsa! * CTP+BG Baþkaný Soyer, Ýrsen Küçük'ü ekranda tartýþmaya çaðýrmýþ. - Ekranda ne tartýþacaklar Sarayönü'nde halkýn önünde tartýþsýnlar. Bu arada meydaný dolduran her izleyiciye de 5 yumurta ve 3 domates verilsin *Necdet Numan kumarhaneye girerek suç iþlemiþ. - Bugüne kadar bir kumarhaneye giren ilk milletvekili ise, bence idam edilmeli. Diðerlerine kötü örnek olmadan caydýrýcý olsun diye! Ama ipi hiç kumarhaneye girmemiþ bir milletvekili çekmeli. Varsa! *Büyükelçi Türkmen, "Ben olsam Çiçek gibi konuþmazdým" demiþ. - "Konuþmazdým" demenin bir anlamý yok. Önemli olan ve bilinmesi gereken Çiçek gibi düþünüp düþünmediði. *Sennaroðlu, "birkaç yýla kadar ithal hellim yiyeceðiz" demiþ. - No problem Çünkü birkaç yýla kadar ithal politikacýlarýmýz da olacak. *Emekliler reklam panosu kiralayarak hükümeti protesto ediyormuþ. - Sadece pano yeterli deðil. Sabah akþam 2 emekli de panonun önünde sembolik olarak dilenmeli. 8 sendikacýmýzýn yargýlandýðý dava yine ertelendi.. Taktik anlaþýldý Sendikacýlara kesilen ceza "gitgel" cezasý. Bu sýkýþýk trafik ve hengamede mahkemeye gitmek.. Stres içinde saatlerce ayakta beklemek.. Ne zaman çaðrýlacaðýný bilememek.. Yargýç huzuruna çýkmak Sonra davanýn ertelendiðini öðrenmek, bütün o sýkýntýlarýn bir daha boþa gittiðini görmek Ve bu tedirginlikleri art arda yaþamak az ceza mý sanýyorsunuz?! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI OLAY ADAM OLMAK KOLAY Lefkoþa'dan Trodos'a giderken, Peristerona köyü var. Buradan her geçtiðimde, köyün içerisinde, çift þerefeli minareyi görür, "þimdi zamaným yok bir sonraki sefere ziyaret ederim" diye diye, geçip gitmiþimdir hep. Bu kez öyle yapmadým. Dereyi geçtikten hemen sonra sola döndüm. Dere dedimse lafta! Yataðý var Çakýlý var Köprüleri de var. Ama suyu yok! Camiyi bulmakta zorlanmadým Minaresi görünüyordu çünkü! Hiç beklemediðim bir manzara ile karþýlaþtým. Cami mükemmeldi. Sapasaðlam duruyordu. Kuzeydeki bir çok camiden, daha temiz, daha bakýmlýydý. Ve daha daha güzeldi. Helen son yapýlan beton yýðýnlarýndan. Ýki ayrý demir kapýdan avluya giriliyordu. Öndeki demir kapýnýn pekisi paslanmýþtý. Çekiþtire çekiþtire, gýcýrdata gýcýrdata zorlukla açtým.. Küçük avlu topraktý. Otlar yeni sökülmüþ olmalýydý. Her taraf temizdi. Güvercin pisliði bile yoktu. Camiye giriþ kapýsý kilitliydi. Ýçerisini merak ettim Ve o an aklýmdan hýnzýr bir fikir geçti.. Anahtarlarý muhtemelen muhtarda olmalýydý. Þimdi gidip muhtarý bulsam "Muhtar bana camiyi aç, ibadet etmek istiyorum" desem ne yapardý acaba? Hele bir de orda ezan okumaya kalksam, seyreyleyin cümbüþü! Açar mýydý? Bilemiyorum. Keþke düþündüðümü deneseydim. "Açsa " büyük olay olurdu. Ama açmasa daha büyük bir haber olur; "Rumlar mübarek bayram günü camilerimizde ibadet etmemizi bile engelliyor.." diye radyolarda, televizyonlarda defalarca tekrarlanýrdý. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bir milletvekilinin arabada giderken telefonda konuþmasý, kumarhaneye girmesinden hem daha büyük suçtur, hem daha tehlikelidir. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu NE KAYBEDEBÝLÝRÝM KÝ BUNDAN SONRA? (Ýstanbul)- Uzun zamandýr görüþmediðim bir büyüðüm "týktýkladý" msn'den -Orada mýsýn? Açtým telefonu ve konuþtum onunla çünkü ne "týktýk" ile haberleþmek tatmin eder insaný, ne de gönderilen mesajlar -Ne yaptýn? Eski yaptýðý iþi býrakmýþ, emekliliðinde bir tarlaya meyve ekerek bir þeyler yapmaya çalýþýyormuþ. Laf aramýzda bu meyve iþine girmek benim de epeydir beynimi meþgul ediyor. Ýzmir'den veya Kýbrýs'tan Ýkisinde de olabilir. Mandalina veya zeytin bahçesi hayalimdir.. Havadan gelen gelire hiç itibar etmedim þimdiye kadar, sanýrým bundan sonra da etmem gibime geliyor. Hem üreteceksin, hem de doðanýn içerisinde olacaksýn, hem de kazanacaksýn.. Kýbrýs sorununun çözülmesini istediðim gibi bir istektir bu da Belki hayal belki deðil.. Ancak hayalin bilgiden daha deðerli olduðunu biliyorum.. -Nar ektim, dedi ve birkaç yýldýr da o narlardan kazanç bekliyormuþ.. -Su yok o bölgede ve bir yýlda yaklaþýk milyar TL harcadým. Aldýðým ürün topu topu 4-5 milyar. -Zarar ediyorsun.. -Evet, ama umut iþte, belki birkaç sene sonra kâra geçerim.. Telefonu kapattýðýnda ne kadar da iyi niyetliyiz diye düþünmeden edemedim. Uzun yýllar öncesi ziraatçý arkadaþýma, "Karpuz ekelim" demiþtim de bana, "Ma delisin bir þey" demiþti -Niye, diye sorduðumda da, "Olân ama memlekette su yok, sen ne karpuzundan bahseden?" O gün bugündür orada, yani memleketimde, yani Kýbrýs'ta suya ihtiyaç duymayan ne iþ yapabilirim sorusunun peþindeyim. Bahçecilik olamazdý bu saatten sonra, zaten su yok memlekette, her taraf kurudu. Hayvancýlýk desen ithaldir, Brucella'dýr, pahalýdýr diye içine ettiler o da olamaz.. Hellim iþi ile tavukçuluk ve yumurtacýlýk tekelleþmiþ durumda. Peki ne? Lokanta? Zor... Otel-casino? -O mafyayla kucaklaþmýþ bir iþ. Genelde çakma vatandaþlarýn iþi bize etmez.. Ýyisi mi günü gün etmek. Varsa hazýrda bir þeyler, satmak. Avrupa gezilerine çýkmak ve para bittiði gün de oturup kara kara düþünmek. Esaret altýnda yaþamýþ bir zümrenin yapacaðý en son iþ, iþte son yazdýðým olsa gerek. Oturmak Hep ileride ne olur, ne olmaz bir kenarda dursun zihniyeti ile geldik bu yaþa. Bunda sonra istesek de deðiþtirmek elimizde deðil o yapýyý ancak.. Ancak yine de bir þeyler yapmak gerekiyor.. Baf'a gitmek en doðrusu. Her þeyi býrakýp hatta. Gitmek Hristo'ya ve, "Ben geldim arkadaþ, bana kaybolan gençliðimi, geçmiþimi, geleceðimi umutlarýmý, umutsuzluklarýmý, sevgilerimi, sevgililerimi ve benden giden ne varsa her þeyimi geri verin" demek. Ýstemekle ne kaybedebilirim ki Açtým televizyonu, karþýmda Baf'ýn bile hava durumunu gösteren bir istasyon. Hoþuma gitti... Ve arkasýndan Kýbrýs'ýn kuzeyini Kýbrýs'tan ayrýlmýþ gösteren bir ucube harita. Caným sýkýldý. Hristo'ya bir de "Acele edin, adamlar haritalarda bile Kýbrýs'ýn dengesini bozmuþlar. Hep beraber denizde boðulmadan acele ediniz". Diyecem.. Ne kaybederim ki? Hiç...

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Ben ki, karþý eleþtirilere karþý kendimi çok tahammül gösteren sabýrlý birisi olarak kabul etmekteyim, inanýn bu ülkede yapýlan yalana dayalý siyasete artýk tahammülüm tükeniyor. Bir ülkede, bu kadar yalan bu kadar baþýbozukluk bu kadar sorumsuzluk olamaz. Üstelik, bunu yapanlar devlet yönetmiþ ve yönetmekte olan kiþiler ise... Dünyanýn, baþka hiçbir ülkesinde böylesine çirkin ve çeliþkilerle dolu tavýrlar göremezsiniz. Aynen... R.R.Denktaþ döneminde, M.A.Talat döneminde olduðu gibi, þimdi de D.Eroðlu döneminde, Kýbrýslý Türkler in lideri sýfatý ile Kýbrýslý Rumlarýn lideri sýfatý ile D.Hristofyas ile BM gözetiminde görüþmeler yürütülmektedir. Zamanýnda... R.R.Denktaþ ý beðenen ve beðenmeyen, M.A.Talat ý beðenen ve beðenmeyen olduðu gibi, D.Eroðlu nu da beðenen ve beðenmeyen olmasý gayet doðaldýr. Ben sanýrdým ki, özellikle M.A.Talat döneminde yaþananlardan sonra, bu ülkenin yönetim kadrolarýna kadar yükselenler, artýk birazcýk devlet adamlýðý sorumluluðu taþýmayý öðreneceklerdi, ne gezer... Düþünün... KKTC Cumhurbaþkaný, Kýbrýs görüþmeleri kapsamýnda BM Genel Sekreteri ile 3 lü görüþme yapmak için Newyork a gidiyor. Ayni günlerde adada neler oluyor? Size hiç ilginç gelmiyor mu... Birinci Cumhurbaþkaný R.R.Denktaþ kendi gibi düþünen dünyanýn deðiþik ülkelerinden örgüt temsilcilerini ve kiþileri, finansmaný nerden saðlandýðý açýklanmayan bir BUNLAR NE YAMAN ÇELÝÞKÝLER organizasyonla, Dünya Kýbrýslý Türkler kurultayý adý altýnda topluyor. Ulusal Halk Hareketi (UHH) adýnda denedi olmadý, Ambargolular adýnda denedi olmadý, þimdi Dünya Kýbrýslý Türkler Kurultayý adý altýnda deniyor... Karar almýþlar Cumhurbaþkaný na destek belirtmiþler; 2. Dünyada lobi faaliyeti yapacaklarmýþ; 3. KKTC yi tanýtacaklarmýþ; Ýlahi efendiler... BM gözetiminde iki toplum lideri arasýnda yürütülen görüþmeler ilgili Güvenlik Konseyi kararlarý ve BM parametrelerine dayalý bir zeminde yürütülüyor ve hedeflenen çözüm þekli siyasi eþitliðe dayalý, iki bölgeli, iki toplumlu, tek egemenliði, tek uluslararasý kimliði, tek vatandaþlýðý olacak ve iki federe devletten oluþacak Federal Kýbrýs Devleti kurabilmek. Siz... Bunun neresine destek belirtiyorsunuz? Siz... Neyin lobiciliðini yapacaksýnýz? Siz... Hangi devleti tanýtacaksýnýz? Yetmedi... Tek baþýna hükümette olan Cumhurbaþkaný nýn partisi UBP nin bir Bakaný katýldýðý Türkçe Konuþan Devletler (Türksoy) toplantýsýnda, kendisinde söz verilince kendisini kaptýrýyor ve Bakan ý olduðu ülkesinin Cumhurbaþkaný, BM Genel Sekreteri ve arkasýndan Ýsveç i ziyaret ederek, Kýbrýs sorunu ile ilgili görüþmeler yaparken, o KKTC nin tanýnma zamaný geldi deyiveriyor ve tanýnma istiyor! Bütün bunlar bir yana... Ülkenin ikinci Cumhurbaþkaný Ban'ýn raporu yayýmlandý... Müzakereler askýya alýnabilir BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Kýbrýs'taki müzakerelerin son durumuna iliþkin raporunda, Kýbrýs Türk tarafýnýn mülkiyet konusunda "taze giriþimler ortaya koyduðunu" belirtti. Genel Sekreter Ban raporunda, Kýbrýs Rum kesiminde Mayýs'ta, Türkiye'de de Haziran'da yapýlacak seçimler öncesinde, müzakerelerde tüm baþlýklarda esaslý bir uzlaþma saðlanamamasý durumunda, "müzakerelerin askýda kalabileceðini ve hatta ölümcül þekilde baþarýsýz olabilmesi yönünde ciddi risk bulunduðunu" vurguladý. Genel Sekreter Ban'ýn BM'nin Kýbrýs'taki "iyi niyet misyonuna" iliþkin olarak adadaki müzakerelerin geçmiþini özetleyen, þu anki durumu deðerlendiren ve iki tarafa tavsiyelerde bulunan raporu yayýmlandý. Genel Sekreterin raporu, BM Güvenlik Konseyi üyelerine de sunuldu. 88 GÖRÜÞME Kýbrýs özel danýþmaný Alexander Downer'ýn BM Güvenlik Konseyine verdiði brifingin ardýndan Konsey'in 15 Haziran 2010'da aldýðý kararda, (1930 sayýlý karar) iki liderin müzakerelerdeki ivmeyi artýrmalarýný istediðini hatýrlatan Genel Sekreter, Konsey'e, bu deðerlendirme raporunun dýþýnda, 3 ay sonra güncellenmiþ yeni bir rapor da sunacaðýný bildirdi. MÜZAKERELER ASKIDA KALABÝLÝR Genel Sekreter raporuna, "daha önce de pek çok kez söylediði gibi müzakere sürecinin ucu açýk olamayacaðýný" belirterek, þöyle devam etti: "Ancak önemli bir fýrsat penceresinin hýzla kapanmakta olmasýndan korkuyorum. Liderler kapsamlý görüþmelerin baþlamasýndan beri 88 kez görüþtü ve onlarý bu konuda takdir ediyorum, ancak müzakerelerin baþarýsýnýn gerçek ölçüsü kaç kere görüþebildikleri deðil, zor meselelere iki tarafça da kabul edilebilecek çözümler bulma yolunda elde ettikleri ilerlemedir. Görüþmüþ olmak için görüþmek nihayetinde verimli deðildir" 2011 yýlýnýn ikinci çeyreðindeki siyasi ortamýn, muhtemelen, yapýcý müzakerelere elveriþli olmamasýndan da endiþe duyduðunu ifade eden Ban, güney Kýbrýs'ta Mayýs ayýnda parlamento seçimlerinin, Türkiye'de de Haziran ayýnda genel seçimlerin yapýlacaðýný belirtti. Bu tür zamanlarýn toplumlarda pek uzlaþma ya da esneklik gösterme zamaný olmadýðýný dile getiren Ban, tüm baþlýklarda seçimler öncesinde esaslý bir uzlaþma saðlanamamasý durumunda, "müzakerelerin askýda kalabileceðini ve hatta ölümcül þekilde baþarýsýz olabilmesi yönünde ciddi risk bulunduðunu" vurguladý. M.A.Talat, kendi birbuçuk yýllýk Baþbakanlýk ve beþ yýllýk Cumhurbaþkanlýðý süresince, Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik bir santim dahi yol katetmeyi baþaramamasý bir yana, yatýp kalkýp Kýbrýslý Rumlar la kavga ettiðini unutarak... Görüþme ekibinde yer alan elemanlarý ile birlikte, yatýp kalkýp, D.Eroðlu ve ekibine, kusur bulmaya çalýþarak çamur atmaya kalkýþýyor. Önceleri... Kendisine de Denktaþ gibi ofis ve personel verilmedi diye baþladýlar... Olmayýnca... Lisan bilmemekle, nasýl görüþülecek ayaklarý ile devam ettiler... Sonra... D.Eroðlu nu, görüþme masasýnda kendi kabul ettiklerini o da kabul ediyor diye suçlayýp, yanlýþ yapmasý için provoke edip kýþkýrtma yoluna gittiler... Neymiþ... Tek egemenliði kabul etmiþ, mülkiyet konusu ile baþlamakla hata yapmýþ, mülkiyet önerileri kendi döneminde hazýrlanmýþ v.b... Ne denedilerse beceremeyince, haberleri çarpýtma ya baþvurdular... En son numaralarý kasým günü, BM Genel Sekreteri nin, D.Eroðlu ve D.Hristofyas ile görüþmesi sonrasý yapýlan basýn açýklamasý... Efendim... BM Genel Sekreter Kýbrýs ta tek halk... demiþ de D.Eroðlu ses çýkarmamýþ, oysa Kýbrýs ta iki halk varmýþ... Vay be... Galiba, önce bu insanlarý Ýngilizce lisan kursu na göndermeli... Ýngilizce, öyle zengin bir dil ki, bir kelime farklý yerlerde kullanýldýðýnda farklý anlam taþýmasý bir yana, cümle içerisinde kullanýlýþýna göre de farklý anlam taþýyabiliyor da farkýnda deðiller... Oysa... Söz konusu cümle aynen þöyle The people of Cyprus and the international community want a solution, not endless talks (Kýbrýs ýn insanlarý ve uluslararasý toplum, çözüm istiyor sonu olmayan konuþmalar deðil) Üstelik... Açýklamanýn birçok yerinde, adada iki taraf olduðuna vurgu yapan both sides (her iki taraf) both leaders (her iki lider) two sides (iki taraf) as partners (ortak olarak) gibi ifadeler tekrar tekrar kullanýlmaktadýr. Bu açýklamanýn neresinde tek halk anlamýna gelecek ifade var? Artýk el-insaf yani, yýpratmak için saldýracaksanýz, gülünç hale düþerek yapmayýn, birisi çýkar ve yalanýnýzý açýða verir... Anlaþýlan o ki... Kendi dönemlerinde, halka söyledikleri Kýbrýs sorunu görüþmelerinde kendileri karar verir, Türkiye deðil masalýný hala sürdürüyorlar... Yahu... Artýk, çocuklar bile son sözü Türkiye nin söyleyeceðini biliyor. Maraþ gündeme gelince, D.Eroðlu ndan önce, ansýzýn, Türkiye Dýþiþleri Bakaný deðil miydi Maraþ verilemez, bütünlüklü çözümün parçasýdýr diyen... eeee... Yoksa... Sizin döneminizde de ciddi meseleler söz konusu oldu muydu yaptýðýnýz gibi, mülkler için ödenecek tazminatlar gündeme gelince, apar topar Türkiye ye gidilmedi mi? Pardon yani, vallahi pardon... Bir de yurtlarýný çok sevdiklerinden ve halk için uðraþtýklarýndan söz ediyorlar... Üstelik... Bu zararlý çalýþmalarýný yürütecekleri, halkýn parasý ile bir ofis, personel ve bütçe de istiyorlar... Yok... Siz, kendi döneminizde, birincisine bir ofis, personel ve bütçe verdiniz ve sayenizde, hala Kýbrýslý Türklere yeteri kadar zarar ve kötülük veriyor. Bir tane yeter, ikincisine de gerek yok... GÜNLÜK CAROLINE, ÇÝÇEK VE KIBRISLITÜRKLER TC Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Mehmet Yýlmaz Küçük dizilerin yapýmcýlarýný bizzat arayarak senaryolarda insan haklarýna iliþkin mesajlar verilmesi konusunda ricada bulundu. "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlý diziye iliþkin deðerlendirmelerini dizinin yapýmcýsý ile konuþarak "Gâvur" ifadesinin ýrk ayrýmcýlýðý içerdiðine vurgu yaptý. "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlý dizide Alman oyuncu Wilma Elles'in canlandýrdýðý yuva yýkan kadýn rolündeki "Caroline" karakterine, babanne "Hasefe"nin "Gâvur" diye hitap ediyor ya, Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Mehmet Yýlmaz Küçük "Bu göbekten ayrýmcýlýktýr" diyerek eleþtiri getiriyor. Ýyi güzel de, AKP Hükümeti'nin Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Bakaný Cemil Çiçek'in Kýbrýslýtürk eylemcilere "Rum" demesi ayrýmcýlýk deðil mi? Üstelik "göbekten" de deðil, "et ve týrnak"tan ayýrýmcýlýk oldu. Ne yani Caroline kadar kýymetimiz yok mu Anavatan'ýn gözünde? ASKI Görüþmelerde ilerleme kaydedilmezse, askýya alýnabilirmiþ. Merrak etmeyin Filistin askýsýna deðil, Amerikan askýsýnda! ALO ÝHBAR HATTI Alo Ýhbar Hattý'na bir yýlda 344 baþvuru yapýlmýþ. Bunlardan kaçýnýn iþe yaradýðýný merak ediyoruz... Onu da açýklayýn lütfen... ÝTHAL ET Ýthal ete izin verilmediðini açýklamýþ Tarým Bakanlýðý... Kaçak et dururken ithal ete ne gerek var? ÝZ BIRAKANLAR Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler Sempozyumu baþlamýþ. En çok iz býrakanlar Karanfilli, Eðribacak, Zarifaba, Abbasýn Þerif ve Ahmet Mehmet Dubara... Onlar listede neden yok? ÝKÝYE AYRILIR Elektrik faturasýný ödemeyenler ikiye ayrýlýr. Elektriði kesilenler ve elektriði kesilmeyenler. Vergi konsunda da ikiye ayrýlýr herkes. Vergisini vermediði için mahkemeye verilenler ve kendisine hiç dokunulmayanlar... Týrnak... "Büyüdükçe geliþeceðimize daralýp küçülüyoruz: Çünkü ne 'seçilmiþ kadrolar' ne de bürokrasi ile ötesi tüm sektörler, yönetip büyütme becerisine sahip deðiller. Fakat 'batýrýp, sonra da battýlar' demeye, evet! Üstelik sebepleri de bedava..." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Kendi ülkenizi, ananýzý, babanýzý, sevdiklerinizi korumak için bir baþkasýnýn canýný kendi canýnýzýn güvencesi olarak görüyorsanýz, sizin canýnýz da ciðeriniz de beþ para etmez, yaþadýðýnýz ülke için ölmeye hazýr deðilseniz yaþadýðýnýz ülkenin topraðý bile ölünüzü kabul etmez." Ediz TUNCEL (Star) "Sayýn Küçük, Baþbakan olur olmaz, ilk tedbiri emekliyi týrpanlamak oldu. Eleþtiriler karþýsýnda ise de, '%10 da siyasilerden kesilecek' dedi. Fakat bu mümkün olmadý. Mümkün olamamasýnýn gerekçesi ise, seçilmiþ UBP'li vekiller, 'düðünlerde ve cenazelerde çiçek ve çelenk aldýklarý için bu kesintiye karþý çýkmýþlar." Yalçýn CEMAL (Vatan) "Küçük bir þiþe (35cc) yerli zeytinyaðý marketlerde 15 TL'den satýlýyorsa ve Güney'den alýþveriþ yapan vatandaþ, bir litre zeytinyaðýný 8 Euro'ya alabiliyorsa, ucuzluktan kimlerin yararlandýðý araþtýrýlmalýdýr..." Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný BAN KÝ MOON New York'ta yapýlan üçlü görüþmeden sonra BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un raporu merakla bekleniyordu. O rapor nihayet dün yayýnlandý iþte... Ve Kýbrýs'ta her iki taraf da bununla ilgili deðerlendirme yaptý. Türk tarafý da, Rum tarafý da rapordan memnun olduðunu açýkladý. Ama neden memnun olduklarý anlaþýlmadý. Ban ilk kez müzakerelerin askýya alýnabileceði uyarýsýnda bulundu. Sorunun çözümünde geliþme istiyor. Hem de güneyde ve Türkiye'de gelecek yýlki seçimlerden önce... Güneyde genel seçimler Mayýs'ta, Türkiye'de ise Haziran'da... Yani taraflara geliþme için verilen süre sadece birkaç aylýk... Baþarýrlar mý acaba?

7 26 Kasým 2010 Cuma 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ GÖÇMENE TEPKÝ (2) Yeni göç ettikleri ülkelerdeki birtakým yasalarýn, göçmenler tarafýndan nasýl istismar edildiðine dair örnekler verdim dünkü yazýmda. Bazý arkadaþlarým gerek telefon ederek, gerekse bizzat benimle görüþerek haklýlýðýmý vurguladýlar... Irkçýlýkla, ekonomik endiþeden dolayý tepkiler karýþtýrýlmamalý.. Anlamayan dostlarýma bunu birebir tartýþarak, konuþarak anlatmaya çalýþtým.. Onlara anlattýðýmda anladýlar da, sanýrým yazýlarýmla da okurlara anlatabileceðim. Bir vatandaþýn baþka bir ülkeden gelen kiþilere karþý ekonomik sorunlar nedeniyle tepki göstermesi ýrkçýlýk deðil, cebine girecek paranýn belki de azalacaðýný düþündüðündendir. Ýngiltere'deki bir arkadaþýmla karþýlaþmýþtým. Arap ülkelerinden veya Türkiye'den Ýngiltere'ye giden göçmenler, daha doðrusu ilticacýlar için uzun yýllar önce yer yer tepkiler olmuþtu benim öðrendiðim kadarýyla. Onlarý aþaðýlamak, onlarý yok etmek deðildi amaçlarý, 'bizim yatýrdýðýmýz sigortalarýmýzla geçiniyorlar' diyerek tepki koyuyorlardý. Birkaç örnek de bugün vererek devam edeceðim yazýma. Maksadým, göç alan ülkelerde göçmene karþý tepkinin aþamalý olarak nasýl arttýðýný izah etmeye çalýþmak ve bunun ýrkçýlýkla ilgisi olmadýðýný vurgulamaktýr. * Adamýn birisi yýllar önce Avustralya'ya gelip yerleþti. Çalýþtý, çabaladý, kurallarý öðrendi. Bu arada kýzkardeþinin oðlu da Türkiye'de büyüdü... Ýþsiz durumda, Avustralya'ya mektuplar gönderildi. Yardým istendi. Dayý hemen giriþimde bulundu. yeðenine sponsor oldu ve onu yeni Avustralya'ya getirtti. Fazla sürmedi kýsa sürede tanýþtým onunla... Bir kahvehanede istirahat ederken. Bahçede kahvemi içiyordum. Tek baþýma olduðum için gelip karþýma oturdu. Havadan sudan konuþtuk. Çalýþlanlardan, iþsizlikten falan... Söz ona gelip çattýðýnda, kim olduðunu, nereden, ne zaman geldiðini sordum.. Anlattý durumu. Türkiye'den iþsiz olduðu için geldiðini söyledi. Ýþ bulup bulmadýðýný ve ne iþ yapmayý düþündüðünü sordum. 'Ben ' dedi, 'Keriz miyim çalýþayým. Gavurun hükümeti bana parayý versin, ben keyfime bakayým.' Nitekim öyle oldu, keyfine baktý. Yýllarca çalýþmadý. Genç adam yeni ülkeye ayak basmadan o ülkenin sosyal yasalarýný biliyormuþ meðer! * Ve sigorta meseleleri Özellikle Ýslam ülkelerinden gelenlerin baþvurduðu yollar! Arabalarýný direklere vurup bel, boyun aðrýlarýndan tazminat talep edenler mi istersiniz Ýþ yeri açýp kendi iþ yerinde kaza geçirdiðini iddia ederek tazminat koparmaya çalýþanlar mý? Ve bir sýçrar çekirge, iki sýçrar, üçüncü sýçramada yakayý ele verir. Neticede iþgüzarlýk fark edilir tedbirler alýnýr. Tedbirler alýndýðýnda da kurunun yanýnda yaþ yanar. Tabii her ülke yasalarýný, herkes için yapar. Yani sadece göçmenler için yasa çýkarýlmasý söz konusu deðil. Haklar kýsýtlanýr. Kýsýtlanýnca da elbette ülkenin yerli insanlarý veya sivil toplum örgütleri 'bunlar yüzünden oldu!..' deyip homurdanacak ve haklý olarak göçmenleri hedef alacaktý... * Göçmenlere karþý yeni ülkelerinde ilk tepkiler bu nedenlerle doðdu iþte. Fakat þiddetli tepki deðildi. Sosyal Demokratlarýn göç politikalarýnýn sonucu tepkiler þimdiki boyutlara ulaþtý. Ki altýnda küreselleþmeyi ayakta tutan ucuz iþçilik yatar. * Bununla ilgili örneklerimiz de var. Örneklerle devam edeceðiz konuyu irdelemeye... KTTO GENEL KURULU YAPILDI Ticaret Odasý Baþkaný Günay Çerkez, ekonomik sýkýntýlarýn aþýlmasý için tüm kesimlerin üzerine düþen görevleri yapmasý ve "elini taþýn altýna koymasý" gerektiðini söyledi. Çerkez, gerek ekonomik gerek siyasi yönden zor bir dönemden geçildiðini belirterek "Bu zor dönemde dahi geleceðimiz için cesur adýmlar atmak mecburiyetindeyiz. Farklýlýklarýmýzýn farkýnda olarak, birbirimizi anlamaya çalýþmak ve ekonomik aklý bu ülkede hakim kýlmak en önemli rehberimiz olmalýdýr" dedi. EROÐLU'NUN ÝSVEÇ TEMASLARI- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu Ýsveç temaslarýna baþladý. Eroðlu ilk olarak, Stockholm Uluslararasý Barýþ Araþtýrmalarý Merkezi Yönetim Kurulu Baþkaný Göran Lenmarker ile bir araya geldi. Görüþmede Özel Temsilci Kudret Özersay, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð, KKTC Stockholm Temsilcisi Damla Güçlü ve 2. Sekreter Güneþ Onar da hazýr bulundu. Yaklaþýk bir saat süren toplantý öncesi ve sonrasý açýklama yapýlmadý. TATAR'A GÖRE RUM TARAFI ÝYÝ NÝYETLÝ DEÐÝL Maliye Bakaný Ersin Tatar, Kýbrýs sorununa iliþkin müzakerelerin sürdüðünü belirterek, "Rum tarafýnýn iyi niyetli olmadýðýný görmekteyiz. Ancak biz Türkiye ile birlikte görüþmeleri devam ettiriyoruz" dedi. Tatar, Ýstanbul Çaðlayan'da bulunan Kýbrýs Türk Kültür Derneði'ni ziyaret etti. Tatar'ýn ziyareti sýrasýnda Dernek Baþkaný Zehra Bilge Eray, KKTC Ticaret Ataþesi Cahit Kayýarslan ve dernek yöneticileri hazýr bulundu. Burada basýn mensuplarýna konuþan Tatar, "Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nin bizim için önemli bir yeri vardýr. Ben de bir süre derneðin baþkanlýðýný yaptým. Davamýzda derneðin birçok hizmetleri olmuþtur" dedi. Rum kesimiyle yapýlan görüþmelere de deðinen Tatar, Çerkez, KTTO'nun önceki gün gerçekleþen 48'nci Olaðan Genel Kurulu'nda yaptýðý konuþmada, göreve gelmelerinden bu yana yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ticaret Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre Çerkez, iþ ortamýnýn iyileþtirilmesi, iþ insanýnýn önünün açýlmasý, bürokratik engellerin kaldýrýlmasý veya azaltýlmasý, hayatýn kolaylaþtýrýlmasý ve rekabet gücünün yükseltilmesi yönünde öneriler hazýrlayýp ilgililere sunduðunu söyledi. "Cumhurbaþkanýmýz Amerika'da müzakereleri sürdürüyor. Ancak yapýlan görüþmelerde Rum tarafýnýn iyi niyetli olmadýðýný görmekteyiz. Ancak biz Türkiye ile birlikte görüþmeleri devam ettiriyoruz. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni þu anki geldiði noktadan daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Biz anavatana yürekten baðlýyýz ve bu davayý birlikte yürüteceðiz" þeklinde konuþtu. Tatar, daha sonra derneðin eski baþkaný Selahattin Balcý'yý evinde ziyaret edip, KKTC Meclisi'nin onur plaketini takdim etti. Tatar, "Büyüklerimizi her zaman ziyaret etmeye devam edeceðiz. Kendisi kurucu cumhurbaþkanýmýz Rauf Denktaþ'ýn hem sýnýf arkadaþý, hem de dava arkadaþýdýr. O çalýþmalarýný Ýstanbul'da sürdürmüþtür" diye konuþtu. ÝRSEN VE SOYER'Ý ÝMTÝHAN... Zümrüt Turizm sahibi Sami Güdenoðlu, yakýnda bir TV kanalýnda karþýlaþacak olan Ýrsen Küçük ve Ferdi Sabit Soyer'e sorulacak sorularýn halktan gelmesi gerektiðini söyledi. Güdenoðlu konuyla ilgili özetle þöyle dedi: "Gazetelerden okuduðum kadarýyla yakýnda bir televizyon kanalýnda Ýrsen Küçük ile Ferdi Sabit Soyer'in kapýþmasý olacakmýþ! Kapýþma derken yumruk yumruða deðil, televizyonda söz düellosu... Ben bir vatandaþ olarak bu düelloya katýlmak istiyorum. Aslýnda tüm vatandaþlara da açýk olmalý bu düello... Yani soru soracak olanlar halktan kiþiler olmalý... Çünkü bir diðerini eleþtirecek, o da diðerini... Karþý karþýya oturup 'sen de yaptýydýn'la baðlayacaklar bu iþi. Bunlarýn hükümetleri döneminde biz toplum olarak mahvolduk. Hem CTP'de hem þimdi UBP'de de acý çekiyoruz. Bize bu acýlarý çektirenleri imtihan etme hakký halkýndýr. Ben Sami Güdenoðlu olarak vatandaþlarýmýza bu konuda çaðrý yapýyorum. Ýrsen ve Soyer'i biz imtihan edelim. Halk sorgucusu olalým..." KIBRISLILARA ÝÞ YOK... Gazetemizi ziyaret eden bir vatandaþýmýz kapýlarda görev yapacak sivil elemanlarla ilgili açýlan münhallerin neticesinden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Çocuðum sekiz yýl bilgisayar okudu. Münhal açýldý. Müracaat etti. 20 kiþi alýnacaðý söylendi. Bunlarýn 13 tanesi TC kökenli, 7 tanesi de KKTC kökenli olacakmýþ. Benim çocuðum da müracaat etti. Mülakata kaldý. Mülakatta elendi. Daha doðrusu elediler. Liste bir saat içinde üç kez deðiþtirildi. Kimisi Baþbakan'dan forslu, kimisi askerden, kimisi elçiden... Ben çocuðumu 8 yýl bilgisayar mühendisliðinde okuttum. Acaba iþe alýnanlarýn kaç tanesi bilgisayar mezunudur. Bilgisayar mezunu olmayan birisi nasýl sýralamaya girebiliyor? Etrafýmýza bakýyoruz, bakanlarýn þoförlerinden tutun da kapýcýlarýna, odacýlarýna kadar hemen hemen tümü de onlardan... Bizi bitiriyorlar artýk... Tüketilmesine izin vermeyin dediðimiz son Kýbrýslý eþeklerden beter ediyorlar bizleri..." GÝRNE ÇEVRE YOLU... Bir vatandaþýmýz Perþembe günü Çangar'ýn telaþla devlet daireleri arasýnda mekik dokuduðunu söyledi. Neden telaþlý olduðunu, merakýndan sorup öðrenmiþ ve okurlarýmýzýn bilgisine getirmemiz için de bizi aramýþ... Vatandaþýmýzýn iddiasý þöyle: "Çarþamba günü gazetenizde Çangar'ýn Lefkoþa Belediyesi Ýmar bölümünde yaklaþýk 2 saat kaldýðýný gazetenizden okudum. Perþembe günü de devlet daireleri arasýnda mekik dokuduðunu öðrendiðim zaman sorup soruþturdum ve elde ettiðim bilgileri de sizinle paylaþmak istedim. Yeni yapýlan yolun yani Eziç'in yanýndan geçen yolun ilerilerde Çangar'ýn þov rumu ve evinin yanýndan geçirilmesi için Þehircilik Dairesi ve bu dairedekilere söz geçirebilecek kiþilerle irtibat içine girdiði söylendi. Telaþý oymuþ... Yani sorduðum zaman bana böyle söylediler. Doðru mu yanlýþ mý yakýnda göreceðiz." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR SOLUN SELASI SAÐIN SEFASI SAÐIN SELASI SOLUN SEFASI Bizim Mandra Esnaf Ahmet Çaðlaþ'ý karþýlýksýz çeklerle dolandýran ve halen bu suçtan mahkemede yargýlanmakta olan Kýbrýslý gazetesi sahibi Doðan Harman'ýn, kendisini mahkemeye veren Ahmet Çaðlaþ'ý akla hayale gelmedik yalan ve iftiralarla karalamaya çalýþmasý, bu rezaleti öðrenen vatandaþlar arasýnda büyük öfke ve tepki ile karþýlanýr. Sokaktaki adam, "Gazetesi 150'den fazla satmýyor. Yaptýklarýnýn herkes farkýnda. Arkasýndaki 'dayýnýn' hele bir maskesi düþsün, mustrasýndaki pislik ortaya çýkacak" diye kendi kendine söylenir.

8 8 26 Kasým 2010 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ 2011 Bütçe Yasa Tasarýsý 2011 yýlý bütçe yasa tasarýsý ilgili komitede görüþülüp madde madde kabul edilmektedir yýlý bütçesinin geneline baktýðýmýz zaman bu bütçe ile mevcut durumun idame edilmesinin amaçlandýðýný görürürüz. Bu bütçe ile ne yaþam kalitemiz artar, ne de saðlýk ve eðitimde yaþanan sorunlara çare bulunur yýlý bütçesine göre %15.48 daha büyük olan 2011 yýlý bütçesinde, mahalli gelirlerde de %17.3 bir artýþ öngörülmüþtür. Kriz ortamýndan henüz çýkamadýðýmýz, çalýþanlara artýþ verilmezken, birçok iþyeri kapanýrken, çalýþanlardan ilâve vergi alýnýrken, emeklilerden bile vergi kesilirken ve sözde özelleþtirme adý altýnda yüzlerce insanýmýz iþsiz kalýrken mahalli gelirlerdeki %17.3'lik artýþ öngörüsü bence hayaldir. Eðer mahalli gelirlerdeki hedefe ulaþýlamazsa, 293 milyon liralýk iç kaynaklardan karþýlanacaðý var sayýlan açýkla denkleþtirilen bütçenin açýðý daha da artacaktýr. Bu ise dolaylý dolaysýz yeni vergilerin konmasý, çalýþan ve emekliden ilâve vergi alýnacak olmasý demektir. Kýsýr döngü demek olan bu durumda, mahalli gelirler nasýl artacak ve bütçe açýklarý nasýl kapatýlacaktýr? 2011 bütçesine göre personel giderlerinde %5.45 bir artýþ öngörülmüþtür. Bu da 2011 yýlýnda da geçmiþ 3 yýlda olduðu gibi kamu çalýþanlarýna sýfýr zam demektir. Zaten bakanlýklarýn ve kurumlarýn personel giderlerindeki artýþa baktýðýmýz zaman, Eðitim Bakanlýðý personel giderleri %10, Saðlýk Bakanlýðý personel giderleri %3.2 ve Polis Genel Müdürlüðü personel giderlerinde de %5.5 bir artýþ öngörülürken, diðer bakanlýk ve kurumlarýn personel giderlerinde çok küçük artýþlar öngörülmüþtür. Bu da demektir ki personel giderlerindeki %5.45'lik artýþla yeni öðretmen, yeni polis ve yeni saðlýkçý istihdamý yapýlacaktýr. Eðer lûtfederse, DPÖ'nün sihirbaz Ýstatistik bölümü 2011 yýlý içinde hayat pahalýlýðýný %2 gibi çýkarabilir de kamu görevlileri eþel mobil sayesinde belki %2 gibi bir artýþ alabilirler. Ýlk defa 2011 yýlý bütçesinde kamu borçlarýnýn faizlerinin ödenmesi için 150 milyonluk bir ödenek ayrýlmýþtýr. Aslýnda kaynaðý bulunmadan ayrýlan bu ödenek yüzünden, 2010 yýlýnda 141 milyon liralýk açýkla denkleþen bütçe, 2011 yýlýnda 293 milyon açýkla denleþtirilebildi. Kamu borçlarýnýn ana para ödemeleri için kaynak ayrýlmadýðýna göre sanýrým her yýl bütçeye görev zararlarý gibi kaynaðý olmayan faiz ödemeleri için de ödenek ayrýlacak. Fazla mesaileri kaldýracaðým diyen Küçük Hükümeti fazla mesailer için de 2011 bütçesinde 46 milyonluk bir ödenek ayýrmýþtýr. Görev zararlarý için ayrýlan 132 milyonun içinde Sosyal Güvenlik Kurumlarý için ayrýlan 70 milyonluk kaynak yetersizdir. Çalýþma Bakaný Tokel'in açýklamalarýna göre sadece maaþ ödemeleri için sosyal sigortalarýn her ay 20 milyon liralýk bir açýðý varmýþ. Personel giderleri ile cari transferlerin mahalli gelirlerle karþýlanamamasý, TC yardým ve kredilerine olan baðýmlýlýðý artýrmaktadýr. Bu baðlamda TC kredilerinden kamu maliyesine 450 milyonluk destek demek, 2011 yýlýnda dayatýlan paketlerin harfiyen uygulanacaðý demektir. Yatýrým giderlerinin 112 milyonluk bölümünün TC yardýmlarýndan karþýlanacak olmasý da, yine ihalelerin Ankara'da açýlmasý demektir. Bana göre 2011 bütçe büyüklüðü de, mahalli gelirlerde öngörülen artýþ da gerçekçi deðildir yýlýnda bütçe açýðý daha da büyüyecektir. Bu açýðý kapatmak için Kýbrýs Türklerinin sahip olduðu kurumlar özelleþtirme adý altýnda peþkeþ çekilirken, kamu çalýþanlarý yanýnda, özelde çalýþanlarýn da maaþlarýndan daha çok vergi alýnacaktýr. Emeklilerden alýnan vergi de, muafiyet sýnýrý daha da aþaðýya çekilerek artacaktýr. 15 Kasým törenlerinde Cemil Çiçek'in dediði gibi "aramýzdaki mesafe kapanýncaya kadar, reformlara devam edilerek kýsalacaktýr." Yani Kýbrýs Türk çalýþanlarýnýn ücretleri 2011 yýlýnda, TC'deki emsallerinin sefalet ücretlerine biraz daha yaklaþtýrýlacaktýr. HAVADA YEMEK KEYFÝ- Çoðunlukla diplomatik davetlerin düzenlendiði yer olarak basýndan tanýdýðýmýz Lefkoþa'da Ledra Palace ara bölgedeki Chateau Status lokantasý, müþterilerine verdiði alýþýlmýþýn çok dýþýndaki bir hizmetle de ön plana çýkýyor. Lokantanýn sunduðu "havada yemek", müþterilerine yepyeni bir deneyin heyecanýný yaþatýyor. Dev bir vinçle yükselen yemek salonunda yemek yeme ayrýcalýðýný yakalayan müþteriler, bir yandan Lefkoþa'yý havadan seyrederken, öte yandan da bu alýþýlmadýk ortamda yemeklerinin keyfini çýkarýyorlar. "Gün batýmý", "Yýldýzlar altýnda yemek", "Yemek uçuþu" gibi farklý saatlerde farklý seçenekler de sunan Chateau Status'da "kokteyl uçuþlarý" yaklaþýk yarým saat sürerken, "yemek uçuþlarý" ise bir saat, ya da daha uzun olabiliyor. (Harun UÇAR) TARIM BAKANLIÐI: ÝTHAL ETE ÝZÝN VERÝLMEDÝ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, "ithal ete izin verildiðine" iliþkin iddialarýn gerçek dýþý ve maksatlý olduðunu belirtti. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada þöyle denildi: "24 Kasým Çarþamba günü (dün) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe, ve Plan Komitesi'nde Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý bütçesinin görüþülmesi sýrasýnda eski Tarým Bakaný Önder Sennaroðlu, 'ülkeye ithal et girmeye devam ettiðini, ithal ete izin verildiðini' iddia etti. Bu iddia gerçek dýþý ve maksatlýdýr. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan 20 Eylül tarihinden itibaren yaklaþýk 2 aydan bu yana ithal ete kesinlikle izin verilmemiþtir. Hayvan üreticilerinin elinde yeteri kadar kasaplýk hayvan bulunmasý nedeniyle ithal ete izin verileceði yönündeki iddialar da asýlsýzdýr." ÇAVUÞOÐLU'NUN KABULÜ- Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Türk Maarif Koleji (TMK) ve kardeþ okulu Ýstanbul Pertevniyal Lisesi'ni kabul etti. Kabulde Pertevniyal Lisesi Müdürü Aziz Yeniyol ve Çavuþoðlu karþýlýklý hediye teatisinde bulundu. TMK Müdürü Fehmi Tokay, kabulde yaptýðý konuþmada, TMK ve kardeþ okulu Pertevniyal Lisesi heyetini tanýtarak, bir haftalýk bu ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiðini belirtti. ASGARÝ ÜCRETE % 5 ARTIÞ ÖNERÝLÝYOR Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 110 milyon 269 bin 741 TL'lik Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bütçesini oyçokluðuyla onayladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, 2010 yýlýnýn henüz belirlenemeyen asgari ücretinin önümüzdeki hafta devletin iþçi veya iþveren taraflarýndan biriyle uzlaþmasýyla belirleneceðini umduðunu söyledi. Tokel, asgari ücrette, hayat pahalýlýðý oraný olan yüzde 5 oranýnda bir artýþ öngördüklerini bildirdi. Bakan Tokel, asgari ücretin politikacýlarýn aracýlýðýna ihtiyaç duyulmadan, yeni bir þablonla belirlenmesi için bir buçuk yýldýr çalýþtýklarýný ancak henüz uzlaþma saðlanamadýðýný söyledi. Tokel, ülkede çalýþma yaþamýnýn planlanmasý için nüfus sayýmýnýn þart olduðunu ifade etti. ALO ÝHBAR HATTINA BÝR YILDA 344 BAÞVURU Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, sosyal güvenlik fonlarýnýn sürdürülebilir hale getirilmesi amacýyla baþlattýklarý çalýþmalarýn tamamlandýðýný açýkladý. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bütçesinin görüþülmesi sýrasýnda yaptýðý konuþmada Tokel, iþsizliðin önlenmesi ve azaltýlmasý için Ýhtiyat Sandýðý Yasasý kapsamýnda yerli istihdamý teþvik amacýyla hazýrladýklarý tüzüðün 1 Ocak 2010'dan beri yürürlükte olduðunu ifade ederek, 1 Ekim'den itibaren turizm ve basýn yayýn iþkollarýna dahil iþyerlerinin de teþvik primi sistemi fonu kapsamýna alýndýðýný hatýrlattý. Bu uygulamayla 1 Ocak-30 Haziran arasýndaki 6 ayda 1300 vatandaþýn istihdamýnýn teþvik edilip desteklendiðini açýklayan Türkay Tokel, "Alo Ýhbar Hattý" ile de çalýþma hayatý ve sosyal yaþamla ilgili güncel sýkýntýlarýn telefon ve internet aracýlýðýyla bakanlýða bildirildiðini anlattý. Tokel, hattýn faaliyete geçtiði 9 Kasým 2009'dan 30 Eylül 2010'a kadar toplam 344 þikâyet aldýklarýný açýkladý. RUM ÝTFAÝYE KÖMÜRLEÞMÝÞ CESET BULDU Maðusa bölgesinde, yangýn çýkan bir eve müdahale eden Rum Ýtfaiye ekipleri, evin içerisinde kömürleþmiþ bir insan cesedi buldu. Sotira'daki bir evde dün sabah sularýnda yangýn çýkmasý üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, gün doðduðunda, yanan evin içerisinde kömürleþmiþ bir insan cesedi buldu. Rum itfaiye teþkilatýndan bir yetkili, yangýnýn nedeninin araþtýrýlmakta olduðunu, 50 yaþlarýnda olduðu ve kim olduðu neredeyse bilinen cesedin kimliðinin, yapýlacak DNA testinden; yangýnda mý yoksa yangýndan önce mi öldüðünün de Larnaka Genel Hastanesi'nde yarýn yapýlacak otopsiden sonra açýklanacaðýný belirtti. Yanan evin yanýnda park halinde bulunan, 50 yaþýndaki kiþiye ait aracýn tamponunun yandýðý, Rum itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri belirtildi.

9 26 Kasým 2010 Cuma Tünel ALINTI KUZEY KORE NÜKLEER KABADAYILIK TASLIYOR Kuzey Kore'nin son dönemde giriþtiði ikinci kýþkýrtýcý saldýrýyla karþý karþýyayýz. Savaþ sebebi sayýlabilecek vahim bir saldýrý. Kuzey Kore rejimi çýlgýnlýk noktasýna gelmiþ demektir. ABD ve Çin arasýnda iki tarih perspektifi çatýþýyor. Çin'de kendinden emin bir rejimle karþý karþýyayýz. Pekin, gücünün artmakta olduðunu görüyor. Bu da temkinli bir tutuma yol açýyor. Kaygý duyan ABD farklý. Kamuoyunda ABD aleyhinde görüþler artýyor. ABD'nin Ortadoðu'dan Asya'ya 10 yýldýr devam eden bir maceraya batmýþ olmasý iþleri daha vahim kýlýyor. Kuzey Kore uluslararasý topluma Saddam'ýn veya Ýran'ýn bile yapmadýðý þekilde meydan okuyor, nükleer kabadayýlýk taslýyor. Obama serinkanlý olmalý, inisiyatifi ele almalý ve Çin'e yaklaþýmý hasmane olmamalý. Ulusal güvenlik danýþmaný olsaydým bunu tavsiye ederdim. Zbigniew BRZEZINSKI (Financial Times) DÝPNOT "The Times" gazetesinin 'Dünyanýn en iyi 200 üniversitesi' listesinde Harvard birinci sýrada, ODTÜ ise 183'ncü... CTP HÜKÜMETTEYKEN HELLÝM ÝHRAÇ EDÝYORDUK ARÞÝV TARÝH 21 EKÝM, 2009 Son yýllarýn en yararlý ve en olumlu araþtýrmasýný Kýbrýs Türk Tabipler Birliði yaptý... Ve bu ülkede 'Kanser oraný neden bu kadar yüksek?' sorusunun yanýtý böylelikle ortaya çýktý... Gözden kaçmayanlar... NE KURTARAN HAYIR EDER, NE KURTARILAN Avrupa Birliði, Yunanistan'ý kurtarmak için harekete geçtiðinde "Avrupa Finansal Ýstikrar Kolaylýðý" adý altýnda bir mekanizma kurmuþtu. Þimdi de Ýrlanda için bir "kurtarma paketi" açýyor. Diyelim ki, AB Yunanistan'ý, Ýrlanda'yý ve batmaya aday olan diðer ülkeleri kurtardý. Peki, gelecekte kurtaranýn da kurtarýlmaya ihtiyacý olursa ne olacak? Kurtaraný kim kurtaracak? Türkiye'nin Kýbrýslýtürkleri kurtarmasýna benzerse, ne kurtaran hayýr edecek, ne de kurtarýlan... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP, CTP gibi bir sýnýf partisi deðil, kurulduðu günden bu yana hep bir kitle partisidir." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) VÝRGÜL ÇÜRÜMÜÞLÜÐÜN KANITI Adam vergi ödemez, elektrik parasý ödemez, borçlarýný ödemez, çekleri karþýlýksýz çýkar, bu sebeplerle mahkemelere düþer ama her ne hikmetse onu koruyan kollayan bir el vardýr ki, bir türlü adalet yerini bulmaz, mahkemeler uzar, maðdur olan zarýncamaya devam eder, maðduriyeti katlandýkça katlanýr. Kendisi de gazetesinde "çamur" atmaya, televizyonunda ahkam kesmeye devam eder. Bu ülkenin çürüdüðünü kokuþtuðunu hâlâ göremeyenler varsa "Harman"a baksýnlar yeter... "Hükümet üretmeye ne gerek var zihniyetiyle devam ederse birkaç yýla kadar ithal hellimle de tanýþmanýn sürpriz olmayacak." Önder SENNAROÐLU (CTP Ýskele Milletvekili) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar 'Din, siyasetten ayrý tutulursa iyicil bir güç olabilir; muhteris olmanýzý engelleyebilir' Cuma günü Toronto'da 'Tanrý adamý Tony Blair'le 'Tanrýtanýmaz Christopher Hitchens' arasýnda büyük bir kapýþma yaþanacak! Blair Hýristiyanlýðý kullanýyor. Hitchens dinden nefret ediyor. Bu zeki yaygaracýlar aþaðýlayýcý laflar edip yumruklaþacaklar. Ýkisinin de gözleri mutlakçýlýðýn ýþýðýyla parlýyor; ideolojik savaþlarýn adamlarý onlar, kendilerini peygamber mertebesine koyan propagandistler. Bu adamlarýn kalbi yok. Hitchens kanser. Ayný durumda bir baþka ateist yüzünü Tanrý'ya döner dua ederdi. Ama büyük entelektüel öyle yapmýyor. Blair! Ona dua etmesini söylemek boþuna. Tartýþmalarý istenen mevzu þu: Din iyicil mi, yoksa dünya onsuz daha iyi bir yer mi olur?kimiz? Niye varýz? Bu anlamsýz dünyanýn ötesinde bir þey var mý, yoksa hepsi bu kadar mý? Akýlla ruh arasýnda çeliþki görmeyen filozoflar da var. Einstein þunu yazýyordu: "Yaþabileceðimiz en güzel duygu mistik olandýr. Bütün gerçek sanatýn ve bilimin dokuyucusu odur. Aklýmýzýn almadýðý o þeyin gerçekten var olduðunu, en yüksek erdem ve en ýþýltýlý güzellik þeklinde tezahür ettiðini, fakat güdük algýlarýmýzýn onu ancak en ilkel þekilleriyle idrak edebildiðini bilmek - iþte bütün gerçek dinselliðin kalbinde bu bilgi, bu KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu his vardýr." Blair'in böyle bir dinselliðe dokunacak ne dili ne derinliði var. Ateistlerle kavgaya tutuþmaksa yavan bir iþ. Ýnsan onlarýn parlak zekâlarýna hayranlýk duyuyor, fakat inançlýlarý salak veya vahþi yerine koyup küçümsediklerinde münasebetsiz oluyorlar. Ben inançlýyým; her gün Allah'tan teselli istemeye, affýna sýðýnmaya ihtiyaç duyarým. Dualar bana daha iyi biri olmak için cesaret verir. En iyi dostlarýmdan biri dindar bir Katolik. Ýkimiz de dinlerimizi birbirine karþý savunmak gibi bir aptallýk yapmayýz. Gençken caniden farksýz adamlara camilerimizde niye hak etmedikleri bir saygý gösterildiðini sorardým. Öbür dünyaya dair umutlar saçýlýyor, bu dünyada mutluluk erteleniyor ve köleleþtirilmiþ insanlar, masumlar ihtihar bombacýlarýna dönüþtürülüyordu. Örgütlü din habis bir nüfuz kurmuþ. Bunu kabul etmeyenler yalan söylüyor. Bugün Britanya'da dini topluluklara sýnýrsýz nüfuz veriliyor. Ateizm kendisinde aþaðýlama hakký görüyor. Din, ne komünismin, ne faþizmin yükseliþinin nedeniydi, ne de kabile savaþlarýnýn çoðunu din çýkardý. Nükleer silahlar hayatýn kutsallýðýna inancý olmayanlar tarafýndan kullanýldý. Ticari açgözlülük çevreyi tahrip ediyorsa, bu yýkýmdan dolayý Ýslam, Katoliklik veya Hinduizm suçlanamaz. Dogmatizm ve hayalsizlik, o açgözlüleri dinci fanatikler kadar tehlikeli kýlýyor. Ateist Çin, insan haklarýný dindar Hindistanlar'dan daha çok ihlal ediyor. Din, siyaset ve iktidardan ayrý tutulursa iyicil bir güç olabilir; nefret dolu, umursamaz, kibirli ve muhteris olmanýzý engelleyebilir. Blair ve Hitchens köktenci gladyatörler, dertleri reklam yapmak, onlar birer reality show'dan ibaretler. Kýrýlgan, hassas, kuþkuyla yüklü inançlarýný sürdüren milyonlarcamýz için hiçbir anlam taþýmýyorlar. (YASMÝN ALÝBHAÝ-BROWN/ 22 Kasým 2010/ The Independent)

10 10 26 Kasým 2010 Cuma Karanfil Kani KANOL DÝNGÝLÝ KOPMUÞ DEVLET Öyle bir devlet düþünün ki, bir Bakaný memurun, iþçinin, emeklinin maaþlarýný düþürmek için elinden geleni ardýna koymasýn... Bir baþka Bakaný ise, TAHITI'de düzenlenecek 40'ýncý World Congress OFF the CIOFF Toplantýsý'na KKTC'ni temsilen Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu ve Adem Öksüzoðlu'nun katýlmasý için Bakanlar Kurulu kararý çýkartsýn... Üstelik bunu yaparken toplumu resmen enayi yerine koyarak yapsýn... CIOFF denen örgüt uluslararasý bir sivil toplum örgütü ve uluslararasý düzenlenen folklor festivallerinin üye olduðu bir kuruluþ... Tahiti'de düzenlenen bu kongrede KKTC'nin herhangi bir þekilde temsil edilmesi sözkonusu bile olamaz... Ama Gençlik Dairesi Müdürü ve bir memuru uçak bileti, konaklamasý, harcýrahý filan devlet tarafýndan karþýlanmak üzere bu kongreye KKTC'yi temsilen gidiyormuþ gibi yaparak iki haftalýk tatil yapsýn... Bu devletin dingili koptu mu, kopmadý mý? KTHY çalýþanlarý, memurlar, iþçiler, emekliler ve bundan sonra kamuda iþe yeni girecek gençler "bütçemizi denkleþtirmek" için dünya kadar özveride bulunmak zorunda... Birileri da "Rum ambargosunu kýracak, KKTC'yi tanýtacak" yalanlarýyla, denkleþtirilmeye çalýþýlan bütçeden dünyanýn bir ucuna gidecek... CIOFF'a Ýskele ve Gönyeli Belediyeleri düzenlemekte olduklarý uluslararasý festivaller nedeniyle bir süredir üye olmuþ durumdalar... Dileyen herkesin CIOFF'un resmi internet sitesinde görebileceði gibi bu üyeliklerin KKTC ile hiçbir iliþkisi yok... Orgnizasyonda yer alan 69 ülkeden biri olan "Cyprus"a týklarsanýz, CIOFF'un resmi temsilcisinin bir Rum olduðunu görürsünüz... Ýskele ile Gönyeli festivalleri de "Cyprus" altýnda yer alýyorlar... Bundan daha doðal birþey de olamaz zaten... Tanýnmýþ olan ülke Kýbrýs çünkü... Peki KKTC'yi temsil etme de neyin nesi? Ancak dingili kopmuþ bu devlette gerçekleri toplumundan saklayarak milliyetçilik, Türkçülük vb sloganlarla toplumu uyutup ensesinden geçinmek ve ýsýtýp ýsýtýp KKTC'yi tanýtma masalýný önümüze sürmek her zaman geçerli bir moda oldu bu ülkede. Tatar þimdi çýksýn ve anlatsýn bize bakalým o meþhur "Bütçe" böyle mi denkleþtirilecek... Koskoca Bakanlar Kurulu'ndan bu karar geçerken kendisi yine birilerinin rýzkýyla mý uðraþýyordu bütçeyi denkleþtirmek için? Hani o yeni kurulan denetleme kurulu mudur nedir Bakanlar Kurulu'nun bu yalan dolan gerekçelerle alýnan kararlarýný denetleyecek mi? Dürüst, þeffaf ve adil davranmak, toplumsal yarar saðlamak kaydýyla uluslararasý temaslarýn önemli olduðunu kimse inkar edemez herhalde... Özellikle uluslararasý kültürel, sanatsal etkinlik ve temaslarýn Kýbrýslý Türk kültür, folklor ve kimliðinin geliþimi ve tanýtýlmasýnda büyük yararlarý olduðunu yadsýyamayýz elbette... Yeter ki daha önce de deðindiðim gibi toplum enayi yerine konmasýn... Anamýzý aðlatan vergiler, yalan dolan gerekçelerle birilerinin tatili için kullanýlmasýn... Ve en önemlisi toplumda bazý kesimlerin "bütçe denkleþtirmek" için tüm kazanýlmýþ haklarý budanarak, yaþam kalitesi düþürülürken birileri zevk-ü sefa içinde yaþamaya ve devletçilik oynamaya devam etmesin... KENT ORTASINDA HARABE- Lefkoþa'da Arabahmet bölgesinde Çetinkaya Spor Kulübü karþýsýndaki ev, geçenleri bir yandan hayrete düþürürken, diðer yandan da korkuyla irkilmelerine neden oluyor. Kentin göbeði sayýlabilecek bir bölgedeki bu viraneye dönen eski evden geriye kalan birkaç duvar, gerek mahalle sakinleri, gerekse yoldan geçenler için tehlike yaratýyor. Vatandaþlar, neredeyse hiçbir desteði kalmamýþ duvarlarýn hala nasýl dayandýðýný merak ederken yetkilileri de bu harabenin yarattýðý tehlikeyi bir an önce fark edip önlem almaya davet ettiler. (Harun UÇAR) LTB'DEN YAÞLILARA ÖÐLE YEMEÐÝ- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Golden Tulip Oteli'yle imzaladýðý iþbirliði protokolü çerçevesinde her ay 10 yaþlýya öðle yemeði veriyor. LTB'den verilen bilgiye göre bugün Golden Tulip Otel'de geçekleþen öðle yemeði organizasyonunda, LTB Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi'ne kayýtlý, düþük gelirli 10 yaþlý yemek yedi. Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi Sorumlusu Behiç Çobanoðllarý her ay devam edecek yemek organizasyonunda, yaþlýlarýn günlük yaþamlarý içerisinde, farklý ve güzel bir gün geçirmelerini hedeflediklerini belirtti. Ayný protokol kapsamýnda LTB Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi 6-15 Aralýk tarihleri arasýnda yeni yýl dolayýsýyla yaklaþýk 2 bin 300 yaþlýya, yine Golden Tulip Otel'de yýlbaþý yemeði düzenleyecek. NAZÝRE SOFÝ'NÝN ÝZÝNDE... BÝR TÜRK MAL DAVASI DAHA AÝHM YOLUNDA Politis gazetesi, "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði aleyhinde bir davanýn daha ortaya çýktýðýný ve bunun da Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM)'ne gidecek gibi göründüðünü" yazdý. Bu davanýn, Kýbrýs Türk asýllý, Ýngiliz Vedia Ýzzet'in talebinden ibaret olduðunu savunan gazete, Vedia Ýzzet'in, Rum tarafýnýn; ailesinin Dizdarköy'de (Nisu) bulunan 300 dönümlük mülkünün bir kýsmýný istimlâk etmeksizin Lefkoþa - Larnaka yolunun bir parçasýný inþa etmek için kullandýðýný, baþka parselleri de konut inþa etmek KEDÝ, FARE VE YILANLARI TÜRK ASKERÝ SANMIÞLAR Türk askeri kuvvetlerinin Güney Kýbrýs'ýn KKTC sýnýrýndaki RMMO mevzilerine sistemli þekilde taciz ettiði iddia edildi ancak RMMO bu iddialarý yalanladý. Simerini haberi "Ateþkes Hattýnda Neler Oluyor... Attilalar Tehdit Mi Ediyor Yoksa Milli Muhafýzlar Hayal Mi Görüyor.. Attilalarýn Tehlikeli Oyunlarý... Milli Muhafýz Ordusu'nun Savunma Hatlarýna Giriyorlar... Milli Muhafýz Ordusu Yalanlýyor Ama Askerler Israrlý" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. için müteahhitlere verdiðini savunduðunu kaydetti. Kýbrýs Türk asýllý Ýngiliz kadýnýn, "mülkünü koruma konusunda baþarýsýz olduðu ve bu taþýnmazlarýn kullanýmýna iliþkin kiralarý özel fonda biriktirmediði" argümanýyla Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði aleyhinde dava açacaðýný belirten gazete, Vedia Ýzzet'in (Cyprus Today gazetesine yaptýðý açýklamada) Kýbrýslý Türk olan babasýnýn ölümüyle birlikte, mülkün Ýngiliz asýllý olan annesinin tasarrufuna geçtiðini kaydettiðini belirtti. Gazete "Attila" diye tabir ettiði Türk askerinin cesaretlendiðini ve ileri savunma hattýndaki RMMO askerlerini taciz ettiklerini öne sürdü. "Ýþgal ordusunun özel kuvvetleri iyi eðitimlerini ve Kýbrýs savunma hatlarýný geçebilme kabiliyetlerini göstermek amacýyla geceleri ön hatlardaki mevzilere çok yaklaþýyor" ifadesine yer veren gazete, Rum mevzilerindeki nöbetçilerin durumu üstlerine bildirdiklerini ancak sürekli olarak "kendinize hakim olun" emri aldýklarýný yazdý, þöyle devam etti: GÜNEYDEN... "EROÐLU - HRÝSTOFYAS GÖRÜÞMESÝ 8 ARALIK'TA" Kýbrýs sorununa kapsamlý çözüm bulunmasý amacýyla yürütülen doðrunda müzakereler çerçevesinde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, 8 Aralýk'ta bir araya gelecekleri öne sürüldü. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, liderlerin özel temsilcileri Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu'nun ise gelecek hafta bir araya geleceklerini yazdýlar. BAN'IN RAPORU BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Kýbrýs'taki iyi niyet misyonuna iliþkin raporu Rum basýnýnda, "ayrýntýlý ve betimsel" olarak nitelendi. Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, raporun önceki akþam geç saatlerde Güvenlik Konsey üyelerine verileceðini, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in ise salý günü Güvenlik Konseyi'ne bilgi vermesinin beklendiðini belirtti. Rapor yayýnlanmadan 'elde edilen bilgilere' dayandýrýlan haberde, Lefkoþa'da süren müzakerelerde baþlýklardaki görüþ birlikleri ve farklýlýklarýn ortaya konarak taraflarýn sunduðu önerilerden bahsedileceði, ayrýca sürecin Kýbrýs sahipli olduðunun ve Cenevre görüþmesine kadar görüþme planýný belirlemenin iki toplum liderine baðlý olduðuna vurgu yapýlacaðý kaydedildi. Güvenlik Konseyi'ne sunulacak nihai taslakta ilk taslaða göre epeyce deðiþiklik yapýldýðý belirtilen haberde, raporun Ban'la birlikte yakýn çalýþma arkadaþlarý Downer ve Pascoe tarafýndan kaleme alýndýðý vurgulandý. Raporun aralýk ayýnda onaylanacaðý belirtilen haberde, bu tarihe kadar yoðun perde gerisi faaliyetler olacaðýna da dikkat çekildi. HRÝSTOFYAS PARTÝLERE BÝLGÝ VERDÝ Dimitris Hristofyas, önceki gün gerçekleþtirilen Gayri Resmi Siyasi Parti Baþkanlarý toplantýsýnda New York'taki üçlü görüþme konusunda partilere bilgi verdi. Fileleftheros gazetesi aldýðý bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn; "görüþmenin; Türk tarafýnýn aleyhine sonuçlandýðý" deðerlendirmesinde bulunduðunu söylediðini yazdý. Habere göre Hristofyas, Genel Sekreter Ban'ýn, Mülkiyet konusunun Toprak ve Vatandaþlýk (TC kökenli vatandaþlar) konularý ile birlikte görüþülmesini önerdiðini ancak bu öneriye; Toprak konusunun güvenlik konularýný da içerdiðini, bunun da "sýnýrlarýn" var olmasýndan kaynaklandýðýný ifade eden Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun tepki gösterdiðini savundu. Hristofyas, kendisinin de Eroðlu'nun bu ifadesine tepki gösterdiðini belirtti. RUM BAÞSAVCI, IRKÇI DEDE HAKKINDA DÝSÝPLÝN SORUÞTURMASI ÝSTEDÝ Rum Sivil Savunma Teþkilatý'nda üst düzey yönetici olan dedenin, Facebook isimli sosyal paylaþým aðýnda 4 yaþýndaki torununun eline tabanca tutuþturarak Türkleri ve komünistleri öldürme dersleri verdiði video kaydýyla ilgili polis araþtýrmasýný inceleyen Rum Baþsavcý, suç unsuru saptadý ve polise detaylý araþtýrma emri verdi. Fileleftheros, "Disiplin Soruþturmasý Emredildi...Baþsavcý Ýlk Bakýþta Videodaki Dedeyle ilgili Suç Unsuru Saptadý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Baþsavcý Petros Kliridis'in konuyla ilgili polis tarafýndan iletilen dosyayý incelediðini, ýrkçý davranýþla alakalý suç unsuru saptadýðýný ve konuyu yeniden polise havale ettiðini yazdý. Gazeteye göre Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, ismi açýklanmayan Sivil Savunma Teþkilatý üst düzey yöneticisinin benzer baþka faaliyetleriyle ilgili bilgi bulunduðunu söyledi. Silikiotis, elindeki bilgilerin doðruluðunun araþtýrýlmasý için araþtýrma baþlatýlmasýný ve dedenin açýða alýnmasýný isteyeceðini de kaydetti.

11 26 Kasým 2010 Cuma 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Sigara devleri kýsýtlamalarla savaþýyor Geliþmekte olan ülkelerdeki satýþlar çok daha önemli bir pazar haline geldikçe, sigara firmalarý pazarlama konusundaki sýnýrlamalarý aþmak için hükümetlere dava açýyor. Philip Morris International ve British American Tobacco gibi firmalar, Ýngiltere'de reklamlara getirilen kýsýtlamalara, Güney Amerika'da büyük saðlýk uyarýlarýna ve Filipinler ve Meksika'da getirilen yüksek sigara vergilerine karþý savaþýyor. 15 Kasým'da Uruguay'da baþlayan ve 171 ülkeden halk saðlýðý yetkilisini biraraya getiren konferans öncesi çabalarýný artýrdýlar. Philip Morris International, tütün yönetmeliklerinin aþýrý olduðunu iddia ederek Uruguay hükümetine dava açtý. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) yetkililerine göre dava, Uruguay ve konferansa katýlacak diðer ülkelerin gözünü korkutmak amacý taþýyor. Uruguay'ýn yasasý, sigara paketlerinin yüzde 80'ini kaplayan saðlýk uyarýsý bulunmasýný öngörüyor. WHO Tütünsüz Dünya Açýlýmý'nýn Baþkaný Douglas Bettcher, "Düþük ve orta gelirli ülkeleri tehdit etmek için yasayý kullanýyorlar" diyor. Dünya genelinde sigara satýþlarý yýlda yüzde 2 artýyor. Ancak sýký kurallar getiren ülkelerin sayýsý da artýyor. Özellikle Philip Morris International yeni kýsýtlamalara karþý çok saldýrgan bir mücadele yürütüyor. Sadece Uruguay'a deðil Brezilya'ya karþý da dava açan firma, Brezilya hükümetinin sigara paketlerinin üzerine koymak istediði görsellerin sigaranýn yol açacaðý saðlýk sorunlarýný doðru yansýtmadýðýný ve sigara firmalarýnýn saygýnlýðýný zedelediðini savunuyor. Ýrlanda ve Norveç'te ise Philip Morris'e baðlý þirketler sigara ilanlarýna getirilen yasaða karþý dava açýyor. Avustralya'da hükümet, sigaralarýn cazibesini azaltmak amacýyla kahverengi ya da beyaz paketlerin içine konulmasýný öngören bir plan açýkladý. Philip Morris International'ýn Sözcüsü Peter Nixon "Paketlerin üzerinde saðlýk uyarýlarýnýn bulunmasý kesinlikle gerekiyor ama bunlarýn makul bir boyutta olmasý gerekiyor. Paketin yüzde 50'sini kapamalarýnýn makul olduðunu düþünüyoruz. Paketin yüzde 80'ine çýktýðýnýz zaman marka için yer kalmýyor. Fazla ileri gidildiðini düþünüyoruz" diyor. Brezilya, Kanada, Ýsrail, Ýtalya, Nijerya, Polonya ve Türkiye'deki saðlýk sistemlerinin ve sigara içenlerin sigara firmalarýna açtýklarý dava sayýsý gittikçe artýyor. Endonezya'da ise sigara sýnýrlamasý yok. Þirketler diðer ülkelerde yasak olan birçok þeyi yapabiliyor. Sigara reklamlarý televizyonlarda ve sinemalarda gösteriliyor, reklam panolarýna asýlýyor. (New York Times) Çanlar savaþ için çalýyor- Kore yarýmadasýnda dün Güney ve Kuzey Kore arasýnda karþýlýklý ateþ açýlmasýyla patlak veren gerginliðin ardýndan ABD'nin nükleer uçak gemisi USS George Washington, Kore sularýna doðru hareket etti. Seul'deki ABD yetkililerin açýklamalarýna göre, 75 savaþ uçaðý ve 6 bini aþkýn askerden oluþan mürettebatý bulunan uçak gemisi, Güney Kore ile Pazar günü baþlayacak tatbikata katýlacak. Açýklamada, tatbikatýn "savunma amaçlý olduðu" kaydedildi. ABD Baþkaný Barack Obama ve Güney Kore Devlet Baþkaný Lee Myung-Bak'ýn, ortak askeri tatbikat kararý aldýklarý bildirildi. Beyaz Saray'dan yayýmlanan yazýlý açýklamaya göre, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin Yeonpyeong adasýna topçu ateþi açmasý sonucu, ABD ve Güney Kore yakýn bir tarihte ortak askeri tatbikat yapma kararý aldý. Açýklamada, iki ülkenin Devlet Baþkanýnýn bu kararý, "iki ülkenin müttefikliðinin saðlamlýðýný vurgulama isteði" ve "iki ülkenin bölgedeki barýþ ve güvenliði korumada kararlý olduklarýný gösterme" çerçevesinde aldýðý belirtildi. Öte yandan, Güney Kore haber ajansý Yonhap, Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatýn 28 Kasým Pazar günü baþlayacaðýný ve saldýrýnýn geliþtiði bölgede yapýlacaðýný duyurdu. Markos Kiprianu: Türkiye zaman takvimi için baský yapýyor Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Türkiye'nin Kýbrýs müzakerelerinde bir zaman takvimi belirlenmesi için baský yapmakta olduðunu savundu. Fileleftheros gazetesi; Kiprianu'nun, Ýngiliz Parlamentosu Meclisi'nde, "Kýbrýs'a iliþkin Parlamento Kulübü"nün düzenlediði toplantýda konuþtuðunu yazdý. Habere göre Kiprianu, Rum tarafýnýn yapay takvimlere karþý olduðunu yineledi. Kýbrýs Rum tarafýnýn, sorunun çözümünü her þeyden çok istediðini öne süren Kiprianu bunun önkoþulunun; çözüm anahtarýný elinde bulunduran Türkiye'nin olumlu katkýsý olduðunu savundu. Konuþmasýnda Hristofyas'ýn üç eksenli önerileri üzerinde de duran Kiprianu, Mülkiyet konusunda ise ayrýntýlý açýklamalarda bulundu. Kiprianu, federasyonun; nüfus ve mülk çoðunluðunu önkoþula baðlamadýðýný, Kýbrýs Türk denetimi altýndaki bölgede Kýbrýslý Rum dýþýnda ve Kýbrýs Rum denetimi altýndaki bölgede Kýbrýslý Türk dýþýnda bir yabancýnýn da mülk satýn alabileceðini ifade etti. Mülkiyet konusunun çeþitli boyutlarýna iliþkin mahkeme kararlarýna yönelik bir soru üzerine Kiprianu, mahkeme kararlarýnýn göz önünde bulundurulmasý gerektiðini, ancak sorunun çözümünün siyasi olmasý gerektiðini savundu. Güney Kýbrýs'ýn, neden Türkiye'yi AB üyelik sürecinden mahrum býrakmadýðý sorusu üzerine ise Kiprianu Türkiye'nin üyelik sürecinden mahrum býrakýlmasý yanýnda, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, Kýbrýs sorununa çözüm saðlanmasýna yardýmcý olabilmesi için, Ankara'ya baský unsuru olarak kullanýlmasýnýn da mümkün olduðunu öne sürdü. Kalan Kýbrýs Türk mallarý revaçta Rum avukatlarýn ve aracýlarýn Güney'de kalan Kýbrýs Türk mallarýný satýþ için zorladýklarý, bunun için yalan beyanlarda da bulunduklarý haber verildi. Fileleftheros; "Kýbrýs Türk Mallarýnýn Satýþý Ýçin Baský Yapýyorlar" baþlýklý haberinde Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan üst düzey bir yetkiliye dayanarak; yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslý Türklerin Güney'deki mallarýnýn satýþýnýn, KKTC'de yaþayanlardan daha kolay satýlabilmesinden dolayý, sahte beyanla mal sahibi Kýbrýslý Türk'ün yurtdýþýnda yaþýyor gösterildiði durumlar bulunduðunu yazdý. Gazeteye göre geçmiþte bazý Rumlarýn, bir Kýbrýslý Türkü; Rum tarafýnda yaþýyor göstererek Rum seçmen listesine kaydettirmeyi baþardýðý, ancak bahse konu kiþinin KKTC'de yaþadýðýnýn ortaya çýktýðýný anlatan yetkili; kendilerine gelen baþvurularý araþtýrmadan kabul etseler, Güney'de kalan Kýbrýs Türk malý satýþlarýnda patlama yaþanacaðýna (binde 15-20'ye ulaþacaðýna) iþaret etti. Bugüne kadar satýþý yapýlan Kýbrýs Türk mallarýnýn binde 3,5'ten binde 6'ya yükseldiðini ve bunun kabul edilebilir bir oran olduðunu söyleyen yetkili, bu orana; Rumlar için göçmen evleri inþa edilmek üzere Rum yönetiminin mal sahiplerinden satýn aldýðý mallar, yol veya baþka kamusal yarar için istimlak edilenlerin dahil olduðunu anlattý. Gazete, Rum yönetiminin satýþýna müdahale edemeyeceði mallarýn, "mal sahiplerinin 1955 öncesinde Ada dýþýna göç etmiþ ve Kýbrýslý Türk deðil Ýngiliz vatandaþý olarak tabir edilen kiþilere ait olanlar olduðuna" dikkat çekti. Habere göre, Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis; zaman zaman bu kategorideki Kýbrýslý Türklerin mallarýný satmak için kendilerine baþvurduðunu söyledi ve bu tür mülklerde kalan Rum göçmenlerin korunmasý gerektiðini ifade etti. Silikiotis'in, Kýbrýs Türk malý satýþlarýnýn ilgili Rum devlet birimlerince kabul edilmesi için baský yapan Rum avukatlar bulunduðunu vurguladýðýný da yazan gazete haberine þunlarý ekledi: "Edindiðimiz bilgilere göre aracýlar ve avukatlar; Kýbrýs Türk mallarýnýn da kalkýnma bölgelerine dahil edilmesini öngören - bugüne kadar bu yoktu - yeni politika ýþýðý altýnda olabildiðince çok Kýbrýs Türk malýný müþterileri adýna satýn almaya çalýþýyorlar. Bu; Kýbrýs Türk mallarýnýn deðerinin, bugünküne oranla artacaðý anlamýna geliyor. Bu mallar bugün alýnýrsa satýþ fiyatlarý çok daha düþüktür. Avukatlar ve aracýlar, Kýbrýs Türk mallarýný ve bunlarýn yurtdýþýnda yaþayan sahiplerini saptýyor ve satýþ iþlemlerinin gerçekleþmesi için ikametlerini Kýbrýs'a taþýma masraflarýný bile ödedikleri durumlar oluyor." Uçuþlarýn engellenmesinden dolayý Türkiye'den tazminat talep edilmesi öneriliyor Rum Maliye Bakaný Harilaos Stavrakis; Rum Havayollarýnýn, Türk hava sahasýný kullanamamasýndan dolayý karþý karþýya kaldýðý ek bedeller konusunda Rum hükümetinden deðil, Türkiye'den tazminat talep edilmesini önerdiði belirtildi. Politis gazetesi Maliye Bankalýðý Genel Müdürü Hristos Patsalidis'in, birkaç ay önce Rum Havayollarý Genel Kurulunda yaptýðý konuþmada "Rum havayollarýnýn, Türkiye hava sahasýný kullanamadýðý için karþý karþýya kaldýðý ek bedelleri hükümetten talep etmeye hazýrlandýðýný" söylediðini anýmsattý. Habere göre Rum Maliye Bakaný Stavrakis ise "Rum Havayollarýnýn taleplerini, bu kayýplardan sorumlu olana; yani Türkiye'ye yöneltmeleri gerektiðini" ileri sürdü ve "þirketin; yýllarýnda Türk yasaklamalarýnýn bedeli olarak 18 milyon 800 bin Euro talep ederek Türkiye karþýsýnda hukuki yollara baþvurmasýný" önerdi. ENGLÝSH SCHOOL YÜRÜTME KURULU DAÐILIYOR... OKULDAKÝ TÜRK ÖÐRENCÝLER HUZURSUZ Kýbrýslý Türk öðrencilerin de eðitim gördüðü yaklaþýk bir asýrlýk English School (Ýngiliz Okulu)'nda Türk öðrenci ve velilerin huzursuz olduðu, toplam 11 kiþiden oluþan okul Yürütme Kurulu'nun da 8 üyenin istifasýyla daðýlmak üzere olduðu belirtildi. Alithia gazetesi, istifalarýný Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'a sunan üyeler arasýnda Kýbrýslý Türk Ýzzet Ýzcan'ýn da bulunduðunu yazdý. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn gelecek haftalarda yeni Yürütme Kurulu'nu atayacaðýný yazan gazete, okulla ilgili sorunlar nedeniyle Kýbrýslý Türk velilerin çocuklarýný okuldan almayý düþündüklerini, Kýbrýslý Türk öðrencilerin kendilerini kötü hissettiklerini ve okula gitmek istemediklerini de yazdý. Gazete, Kýbrýs Türk öðrenci velilerinin, okuldaki olaylar nedeniyle çocuklarýnýn güvenliðinden endiþe duyduklarýný belirtti.

12 12 26 Kasým 2010 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Deniz altý kayalýk Kayalar dolu balýk Sevdim de sevilmedim Kâr etmesi aþýklýk KARA GÖK, KARA DENÝZ Ýzzet Celasin Çeviren: Dilek Carelisu Apollon Yayýncýlýk 284 sayfa "Ne olduðum kulaðýmda öyle çýnlýyor ki, ne dediðini duyamýyorum." Emerson Beyaz bir þiir Yazmak istiyorum sana Sevgilim orda mýsýn O bankta mýsýn hâlâ Ýsmail Uyaroðlu "Bir Eylül günüydü" adlý þiirinden Araþtýrmacý - yazar Ali Nesim, Khora Kitap Café'nin konuðu oldu... Nesim'in kitaplarý Khora'da tanýtýldý Etkinlikte, Ali Nesim'in yeni kitabý "Bir Zeytin Aðacýnýn Feryadý"nýn tanýtýlmasýnýn yaný sýra, zeytin aðaçlarý ve Templos (Zeytnlik) Köyü hakkýnda bilgi verildi. Köyün geleneklerinin, köylünün yaþayýþ tarzýnýn ve zeytin aðaçlarý ile iliþkisinin anlatýldýðý etkinlikte Kýbrýs Türk halkýnýn yaþadýðý kültürel deðiþime de deðinildi. Çocukluðunda ektiði zetytin aðaçlarýnýn yok ediliþinin acý öyküsünü paylaþan yazar, "Bir Zetytin Aðacýnýn Feryadý" kitabýnýn bazý bölümlerini de okuyarak katýlýmcýlarýn yorumlarýný aldý. Kýbrýs Türk kültürü ve edebiyatý konusunda araþtýrmalar yapan, pek çok yurtiçi ve yurtdýþý konferanslarýnda bildiriler sunan Nesim, soru ve yorumlar üzerine çeþitli konulardaki bilgi ve birikimlerini de katýlýmcýlarla paylaþtý. Yazar-okur buluþmalarýnýn gözde mekaný haline gelen Khora Kitap Café, 8 Aralýk Çarþamba akþamý, "Kýbrýs Hikayeleri" adlý eserin tanýtýmýyla etkinliklerine devam edecek. "HAPI YUTTUK" komedisi turnede Baþrolde bir deliyi canlandýran usta tiyatrocu Alper Susuzlu var... YENÝERENKÖY BELEDÝYE TÝYATROSU "SALAKLAR SOFRASI" ÝLE MAÐUSA'DA Yenierenköy Belediyesi Esprin Karpaz Tiyatrosu, "Salaklar Sofrasý" oyunu ile Cumartesi akþamý Gazimaðusa Belediye Sarayý'nda sahne alacak. Yenierenköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Francis Veber'in yazdýðý ve yönetmenliðini Cengiz Bayraktaroðlu yaptýðý oyun saat 20:00'de baþlayacak. Oyunda Aysel Teyarecioðlu, Nazým Bayraktaroðlu, Atakan Bayraktaroðlu, Zehra Vurana, Mehmet Bulut, Çaðrý Cecer, Nezaket Teyarecioðlu, Kaþif Yýkýcý ve Mehmetemin Yýldýzçoban yer alýrken, ýþýk ve ses sisteminde Nurþen Mahmutoðlu ve Evþen Mahmutoðlu görev alýyor. Maðusa Sanat Tiyatrosu "Hapý Yuttuk" komedisiyle turneye çýkýyor. Maðusa gösterilerini kapalý giþe oynayan ve rekor seyirciye ulaþan "Hapý Yuttuk" oyununun turne programý þöyle: 2 Aralýk Perþembe Ýskele - AKM (Biletler ) Aralýk Lefkoþa - Arabahmet (Biletler ) 9 Aralýk PerþembeYeni Erenköy 16 Aralýk Perþembe Serdarlý Aralýk Güzelyurt - AKM (Biletler ) Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði "Hapý Yuttuk" isimli komedi oyunu elli bir yaþýnda olan ve akýl hastanesine düþen bir adamýn kýrk üç sene evvel yaþadýðý acý bir olayýn peþine düþüþünü anlatýyor. Komik bir delinin birbirinden renkli insanlarla ayný evde tesadüfen biraraya gelmesiyle baþlayan "Hapý Yuttuk" komedisi, polisiye tarzda kaleme alýnmýþ, soluk soluða ve kahkaha ile izleyeceðiniz bir oyun. Noyanlar Ýnþaat Þirketi sponsorluðunda izleyici karþýsýna çýkacak "Hapý Yuttuk" komedisinde Alper Susuzlu'ya Tutku Kahveci, Refet Þeker, Pýnar Hançerlioðlu, Ýpek Amber, Ferhan Altunç ve Hayriye Külafa eþlik ederken teknik yönetmenliði Güzay Susuzlu yapýyor. Ayrýntýlý bilgi için ve numaralý telefonlarý arayabilirsiniz. GÜZELYURT BELEDÝYESÝ "TÝYATRO GÜNLERÝ" SÜRÜYOR Güzelyurt Belediyesi'nin 7.'sini bu yýl düzenlediði "Tiyatro Günleri" devam ediyor. Güzelyurt Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre "Tiyatro Günleri" kapsamýnda Tarsus Belediyesi Þehir Tiyatrosu önceki akþam "Nalýnlar" adlý oyununu sahneledi. Güzelyurt AKM'de sahnelenen oyunu Güzelyurt Kaymakamý Menteþ Gündüz, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Polis Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Eraslan, belediye meclis üyeleri ve sanatseverler izledi. Necati Cumalý'nýn yazdýðý, Doðan Özgür Kahraman'ýn yönettiði, Seher'le evlenmek isteyen Osman'ýn ailelerinden gizli plan yaparak kaçýþ maceralarý anlatýlan oyunun sonunda Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar oyuncularý kutlayarak, Tarsus Belediyesi Þehir Tiyatrosu Kültür Sanat Danýþmaný Kudret Ünal ve Yönetmen Doðan Özgür Kahraman'a birer plaket takdim etti. 9 Aralýk'ta sona erecek 7. Tiyatro Günleri'nde sahnelenecek oyunlar þunlar: 26 Kasým Cuma: Susuzlu Tiyatrosu "Buz Gaymak" saat 19:30'da Güzelyurt AKM. 29 Kasým Pazartesi: Çatalköy Belediyesi Þehir Tiyatrosu "Profesyonel" saat 19:30, ODTÜ KK Kampusu Büyük Salon. 30 Kasým Salý: Derme Tiyatrosu "Sevgi Kulübemiz" (çocuk oyunu) saat ve (2 seans) Güzelyurt AKM. 1 Aralýk Çarþamba: Derme Tiyatrosu "Sevgi Kulübemiz" (çocuk oyunu) saat ve (2 seans) Güzelyurt AKM. 3 Aralýk Cuma: ODTÜ Tiyatro Ekibi "Bir Ýnsandý Karaoðlan" Þiir Dinletisi saat Güzelyurt AKM. 7 Aralýk Salý: Çatalköy Belediyesi Þehir Tiyatrosu "Profesyonel" saat 19:30 Güzelyurt AKM. 9 Aralýk Cuma Güzelyurt Belediyesi Þehir Tiyatrosu "Eski Kocam" saat 19:30 Güzelyurt AKM. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria New York ta 5 Minare ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon New York ta 5 Minare ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Pak Panter ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Çýlgýn Hýrsýz ( Cumartesi Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Paranormal Aktivity 2 ( ) Maðusa Maðusa Galeria New York ta 5 Minare ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Sihirli Macera ( ) 2. salon Avatar 3 D (21.15)

13 26 Kasým 2010 Cuma 13

14 14 26 Kasým 2010 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Herhangi bir þey veya durumu elde etmeyi çok istemek (iki kelime). Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 2-Fiyat, paha. Üstten saða doðru eðik olan basým harfi. 3-Tartýda aðýrlýðý az gelen. Bir devletin baþka bir devlete veya elçisine yaptýðý bildiri. 4-Ters okunuþu "Bir iþ veya sorun hakkýnda düþünülerek verilen kesin yargý". 5-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Bir göreve getirilmek, tayin edilmek yýlýnda henüz ilk seferini yaparken bir buzdaðýna çarparak batan ünlü yolcu gemisi. Ýyi, pek iyi. 7-Manganez'in kýsaltmasý. Alfabenin 14 ve 22. harfleri. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Kýrmýzý. 8-Ters okunuþu "Eski çaðlardan kalmýþ þehir veya yapý, kalýntý". Halk dilinde "Giysi". 9-Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Kemiklerin toparlak ucu. 10-Birbiriyle baðlantýlý ve gizli çalýþan kimselerin tümü. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 11-Sürüngenlerden, ayaksýz, ince ve uzun olanlarýn genel adý. Çaresi olmayan, çaresiz. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Zorba Petrol Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. HASEM Ýþhaný No:1 Alsancak Tel: Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Çalýþýp çabalamak (iki kelime). 2-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Rütbesi yüzbaþý ile yarbay arasýnda olan subay. 3-Bir kimsenin kötülüðünü, mutsuzluðunu istemeye yönelik duygu. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. 4-Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. Kan veya evlilik yoluyla birbirine baðlý olan kimseler, hýsým. 5-Avrupa'da bir ülke. Geniþlik. 6-Bir nota. Gelecek. Tanrýnýn adlarýndan biri. 7-Binek hayvaný. Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü. Avrupa'da bir nehir. 8-Damarda dolaþan. Tadý rakýya benzeyen alkollü bir içki. 9-Aðýza bir defada alýnýp götürülen yiyecek parçasý, sokum. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. 10-Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 11-Büyük kardeþ, aðabey. Mürekkep balýðýnýn bir türü. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Gladyatör Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 General Maximus'un imparatorluk içersinde yükselmesi, babasý ve ordu tarafýndan kendisinden daha saygýn görülmesi nedeniyle kýskançlýða kapýlan tahtýn varisi Commodus, general ve ailesinin derhal öldürülmesi emrini verir. Ölümden kurtulan Maximus'u artýk kölelik yaþamý beklemektedir ve gladyatör olarak eðitilir. Commodus, Roma'da arena dövüþlerine tekrar izin verince de Roma'ya bir gladyatör olarak döner. Baþarýya ulaþabilmenin yolunun imparatorluktan daha güçlü olan halkýn iradesinden geçtiðinin farkýna varan Maximus, tüm dövüþlerini kazanýr ve halkýn desteðini de arkasýna alýr. Artýk tek hedefi vardýr; karýsý ve çocuðunun intikamýný alabilmek Oyuncular: Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. Yönetmen: Ridley Scott Yapým Yýlý: 2000 Orijinal Adý: Gladiator TV 8 Çýlgýnlar Sýnýfý Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:15 Bartleby, eðlenmeyi seven, zeki ama tembel bir gençtir. Ailesinin kendisi ile ilgili planlarý vardýr, ancak önce üniversiteye gitmesi gerekir. Ne var ki, üniversite baþvurularýnýn hepsinden ret cevabý alýr. Sadece kendisi deðil, Bartleby'ýn pekçok arkadaþý da ayný durumdadýr. Ret cevabýný ailelerine söyleyemezler. Bartleby, ailesini memnun etmek, kariyer planý yapabilmek, üstelik benzer durumda olan arkadaþlarýný da bu zorluktan kurtarmak için bir plan yapar. Üstelik bu plan sayesinde, beðendiði kýzýn da ilgisini çekecektir. Kurtarýcý fikir, kendi üniversitesini açmaktýr. Accepted / Çýlgýnlar Sýnýfý, karakterlerin doðallýðý ve bol bol güldüren esprileri ile keyifle seyredilecek bir komedi filmi. Yönetmen Steve Pink Oyuncular Justin Long,Jonah Hill,Adam Herschman CNBC-E Kaybeden Aþk Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 Cüretkar bir iliþki gerilimi olan Loser Love, genç bir kadýnýn kendisini kullanan erkeklere günlerini göstermesinin öyküsü.. Ülkemizde C.R.A.Z.Y. / Çýlgýn ve The Young Victoria / Genç Victoria gibi filmleriyle tanýnan Kanadalý baþarýlý yönetmen Jean-Marc Vallée'nin 90'larýn sonunda çektiði gerilim Loser Love, bir tür "yataðýmdaki düþman" filmi. Çocukluðundan beri babasý baþta olmak üzere erkekler tarafýndan cinsel istismara maruz kalan Lily, yetiþkin bir kadýn olarak iliþkilerinde ardý ardýna hayal kýrýklýðýna uðramaktadýr. Yine bir ayrýlýk ertesi tanýþtýðý çekici genç adam Tim, artýk kötü þansýnýn döndüðüne inanmasýna neden olur. Ne var ki Tim yakýþýklý suratýnýn altýnda bambaþka birini saklamaktadýr. Çok geçmeden týpký diðerleri gibi Lily'yi çirkince kullanmaya baþlayan Tim, çok ileri gidince genç kadýnýn intikam hýrsýyla dolup taþmasýna yol açar. En yakýn arkadaþýnýn yardýmýya Tim'den intikam almaya karar veren Lily, babasýyla da son bir hesaplaþma yaþamak zorundadýr. Kanada'dan çýkan Loser Love, yönetmenin ilk dönem sinemasýna göz atmak için harika bir fýrsat. Yönetmen :JEAN-MARC VALLÉE Oyuncular :LAUREL HOLLOMAN, ANDY DAVOLI, RACHEL ROBINSON, BURT YOUNG Yapým Yýlý :1999 Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank KÝLO ALMAMAK ÝÇÝN ÝDEAL REJÝM Danimarkalý bilimadamlarý, 8 Avrupa ülkesinde yapýlan ve bu alanda þimdiye kadarki en geniþ çaplý araþtýrmada, kilo almamak için ideal rejimi tespit etti. New England Medicine dergisinde yayýmlanan "Diyojen" adlý araþtýrmayý yürütenler, hedeflerinin obeziteyi engellemek ya da onunla savaþmak için en iyi gýda rejimini tespit etmek olduðunu belirtti. Saðlýklý 5 ila 17 yaþýnda en az bir çocuðu bulunan ve 18 ila 65 yaþlarýndaki annebabadan oluþan 772 Avrupalý ailenin konu edildiði araþtýrma sonucunda, fazla sürpriz yaratmaksýzýn, ideal beslenme rejiminin proteinler açýsýndan zengin, hayvani yaðlar ve niþasta ile þekerli besinler açýsýndan zayýf olduðu belirlendi. ABD'DE "KARA CUMA" ÇILGINLIÐI ABD'de geleneksel olarak kasým ayýnýn dördüncü perþembesi kutlanan Þükran Günü'nün ertesi günü, "Kara Cuma" olarak adlandýrýlan indirimli alýþveriþ çýlgýnlýðý için maðazalar kapýlarýný bu yýl perþembe gecesi 22:00'den itibaren açýyor. Elektronikten tekstile büyük indirimlerin yapýldýðý "Kara Cuma'nýn", bu yýl, geçen senelere oranla daha hareketli geçmesi bekleniyor. YENÝ TÝMSAH TÜRÜ KEÞFEDÝLDÝ Tayland'ýn kuzeydoðusunda bulunan bir fosil, tarih öncesi döneme ait yeni bir timsah türünü ortaya çýkardý. Mahasarakham Üniversitesinden bilim adamý Komsorn Lauprasert, keþfedilen timsah türünün ikinci çaðýn son dönemi olan Tebeþir Döneminde, 100 milyon yýl önce yaþadýðýnýn tahmin edildiðini kaydetti. Günümüz timsahlarýndan daha uzun ayaklarý olduðu ve diþ yapýsýndan da balýkla beslendiði düþünülen yeni keþfedilen timsah türüne, bulunduðu eyaletin adýyla bölge araþtýrma enstitüsünün yöneticisinin son adýndan oluþan "Khoratosuchus jintasakuli" ismi verildi. OKYANUSTA 50 GÜN Büyük Okyanus'ta 50 gün küçük bir teknede mahsur kalan, ailelerinin öldüðünü zannettiði 3 Samoalý genç sapasaðlam kurtarýldý. Daily Telegraph'taki habere göre, 5 Ekimde küçük bir alüminyum tekneyle denize açýlan ikisi 15, biri 14 yaþýndaki gençlerden haber alýnamadý. Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerinin arama çalýþmalarýndan sonra gençlerin boðulduðu kabul edildi. Ada ülkesi Samoa da gençler için anma töreni düzenledi. Aradan iki aya yakýn zaman geçtikten sonra gençler, dün ton balýðý avlayan bir tekne tarafýndan Fiji'nin kuzeydoðusunda bulundu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 26 Kasým 2010 Cuma 15 CEPLE KAZAN KKTC'DE Düzenlediði kampanyalarla abonelerine birbirinden deðerli ödüller kazandýran Kuzey Kýbrýs Turkcell, Türkiye'de yoðun ilgi gören "Ceple Kazan" kampanyasýný KKTC'de de hayata geçirdi. Kuzey Kýbrýs Turkcell, "Ceple Kazan" la bir abonesini AUDÝ A4 sahibi yapacak. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den verilen bilgiye göre; 26 Kasýmda baþlayýp 10 hafta sürecek kampanya ile her gün en çok SMS gönderen aboneler, günün ödülünü ve büyük ödülü kazanma þansýný elde ediyor. Aboneler ne kadar çok SMS gönderirse, büyük ödülü kazanma þanslarý da artýyor. Kampanyaya katýlmak için cep telefonunun mesaj bölümüne "KAZAN" veya "SANS" yazýp 6999'a göndermek yeterli. Kampanyaya katýlanlar arasýnda büyük ödül olan Audi A4 için yapýlacak çekiliþ 7 Þubat 2011 tarihinde noter huzurunda gerçekleþecek. Kampanyaya katýlým ve her bir SMS ücreti 2,40 TL / 48 kontör olarak ücretlendiriliyor. HALK DANSLARI ÞÖLENÝ- Gençlik Dairesi tarafýndan Cumhuriyet kutlamalarý çerçevesinde düzenlenen ve bu yýl ikincisi yapýlan Cumhuriyet Halk Danslarý Þöleni önceki akþam da Ýskele gerçekleþtirildi. Ýskele Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ýskele Doktor Fazýl Küçük Kapalý Spor Salonu'nda yer alan Cumhuriyet Þöleni, saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu þölende yaptýðý konuþmada, Cumhuriyet Þöleni'ne katýlmak amacýyla KKTC'de bulunan konuk ekiplere cumhuriyet heyecanýný paylaþtýklarý için teþekkür etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gelecek Gençlerimizdir" sözüne atýfta bulunan Eroðlu, gençlere güvenerek yola çýktýklarýný kaydetti. MAÐUSA'DA TOPLU MEZAR OLDUÐU ÝLERÝ SÜRÜLDÜ Temmuz 1974'te Maðusa'da itfaiye teþkilatýnda çalýþan Andreas Aleksandru isimli Rum; Maðusa'nýn Stavro bölgesinde, ölü ve muhtemelen kayýp olarak bilinen Rumlarýn gömülü bulunduðu bir toplu mezar olduðunu, Maðusa sanayi bölgesindeki bir soðutucu odada da ölü Rumlar gördüðünü açýkladý. Fileleftheros "'Stavru Eski Mezarlýðýnda Toplu Mezar Var'... Maðusalý Ýtfaiyeciden Sarsýcý Açýklamalar... 'Sanayi Bölgesindeki Soðutucu Odada Savaþ Ölüleri Vardý'" baþlýklý haberinde gazetenin dün tesadüfen görüþtüðü Aleksandru'nun, Maðusa'da, ölü ve muhtemelen kayýp olarak bilinen kiþilerin gömülü olduðu bir toplu mezardan söz ettiðini, o dönemlerde kentin hastanesinde görev yapan bir hemþirenin de konudan söz ettiðini, ancak bugün yaþlý olmasýndan dolayý detay veremediðini yazdý. Gazete Aleksandru'nun ve o dönemlerde itfaiyeci olarak çalýþan iki baþka arkadaþýnýn anlattýklarýna dayanarak; 1974'teki harekâtýn birinci ve ikinci aþamalarý arasýnda Maðusa hastanesindeki morgun, savaþ alanýndan gelen veya yaralý olarak geldikten sonra hastanede ölen kiþilerin cesetleriyle dolduðunu, ölülerin Maðusa'daki Stavro isimli Kilise bölgesindeki eski mezarlýða gömülmesine karar verildiðini yazdý. Hastanede hemþire olarak çalýþan ve bugün "Strovilya"da (Akyar) yaþayan kadýnýn da bunu doðruladýðýna dikkat çekilen habere göre kamyonu ve baþka gereci olan birisi çaðrýlarak, eski FOTOÐRAF YARIÞMASI DUYURUSU mezarlýðýn bir bölümüne büyük bir çukur açmasý istendi. Aleksandru'nun hesaplamasýna göre mezarlýðýn güneybatýsýnda açýlmýþ olmasý gereken çukura ölüler gömüldü. Aleksandru da bu olayý; ateþkes sýrasýnda o mezarý kazan ve ölü bir Rum subayýn cesedini çýkartarak baþka bir yere gömen aile bireylerinden öðrendi. Mezarý kazan kiþiler, Rum subayý bulana kadar, ayný yerde 7 kiþinin daha gömülü olduðunu saptadýklarýný söylediler. Gazete hastabakýcý kadýnýn anlattýklarýna ve Aleksandru'nun açýlan mezarýn geniþliðini dikkate alarak yaptýðý hesaplamaya dayanarak söz konusu çukurda en az kiþi gömülü olmasý gerektiðini, hastabakýcýnýn sayý konusunda "bir kamyon kasasýnýn aldýðý kadar" dediðini yazdý. STOK TEMÝZLEME PAZARI 5 ARALIK'TA Stok temizleme pazarýnýn ikincisi, 5 Aralýk Pazar günü Gazimaðusa'da düzenlenecek. Yatýrýmcý Ýþadamlarý Derneði (YÝÞAD) tarafýndan organize edilen etkinlik, Gazimaðusa Otobüs Terminali arkasýnda (Cuma Pazarý) yer alacak. Dernek baþkaný Güneþ Güneþoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, çeþitli sektörlerden iþ insanlarýnýn buluþacaðý pazarda hedefin; raflardaki stok maliyeti tutan ürünlerin, maliyetin altýnda satýþýný gerçekleþtirerek, vatandaþlara ve piyasaya katký saðlamak olduðunu kaydetti. "KÜRESEL ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ" PANELÝ Küresel iklim deðiþiklikleri ve alýnmasý gereken tedbirler, pazartesi günü Tabipleri Birliði'nde düzenlenecek panelde ele alýnacak. Birlik lokalinde saat 19.00'da baþlayacak panelde, Hacettepe Üniversitesi Halk Saðlýðý Uzmaný Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Çaðatay Güler konuþacak. ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 284/2010) Liderlerimiz, uluslar arasý topluluðun teþviki ve etkin desteðiyle ülkemizin yapýsal ve siyasi olarak yeniden birleþtirilmesini müzakere ederken, iki toplumun, yýllarca ayrý yaþamanýn ve ayrý yönetilmenin, fakat ayni zamanda, milliyetçiliðin yeniden yerel/toplum boyutunda baþ göstermesinin sonucunda Kýbrýs halký arasýnda bir bölünme havasý gözlemlemekteyiz. Bu durum, sürekli olarak iþbirliði arayýþýmýza ve tüm Kýbrýslýlarýn gelecekte birleþik bir anavatan ortak vizyonuna karþý durmakta ve onu baltalamaktadýr. Bu arayýþ çerçevesinde ve yukarýda sözü edilen bölücü olguya karþý mücadeleye, bir katký olarak Yeni Kýbrýs Derneði " YARININ KIBRISLILARI - ortak geleceðimize EVET deriz" baþlýðý ile bir fotoðraf yarýþmasý duyurusu yapmaktadýr. Yarýþmanýn düzenlenmesi için Dernek diðer sivil toplum örgütlerinin katýlýmýyla bir örgütleme komitesi kurmuþtur. Þimdiye kadar bu komiteye Sosyopolitik Çalýþmalar Enstitüsü (IKME), Kýbrýs Psikoloji Derneði, Kýbrýs Ýletiþim Derneði(CCMC),Doðu Akdeniz Kýbrýs Araþtýrma Merkezi, Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Derneði, ve FODOS (Fotoðrafýn Büyüsü Derneði)temsilcileri atanmýþlardýr. Yarýþmanýn genel amacý, fotoðraf sanatý aracýlýðýyla, Kýbrýs halkýnýn birliðini teþvik etmek ve ortak geleceðimizin vizyonunu ileri götürülmesiyle birlikte müzakere edilmekte olan yeniden birleþme formülünün kabul edilmesidir. Ortak yaþam vizyonunu yansýtan resimlerin seçimi için bir deðerlendirme komitesi oluþturulacaktýr. Ayrýca tüm kentlerde fotoðraf sergileri düzenlenecektir. En iyi fotoðraflara ödüller verilecektir ve seçilen fotoðraflarýn tanýtýlmasý için posterler, el ilanlarý ve pankartlar basýlacaktýr. Örgütleme Komitesi yarýþmanýn ekteki þartlarýný kabul etmiþtir. Örgütleme Komitesi yarýþmaya katýlmalarý ve genel amaca hizmet ettiðine inandýklarý fotoðraflarýný sunmalarý için tüm profesyonel ve amatör fotoðrafçýlara çaðrýda bulunur. Ayrýca, yarýþmaya en geniþ katýlýmýn saðlanmasýna katkýda bulunmalarý için her iki toplumdan da sivil toplum örgütlerine ve diðer örgütlü guruplara çaðrýda bulunur. Yeni Kýbrýs Derneði Fotoðraf Yarýþmasý Düzenleme Komitesi Daha fazla bilgi için : : ) Dipkarpaz Ayfilon Plajýna ahþap Büfe-WC yapýmý 2) Kumyalý Plajýna ahþap Büfe-WC yapýmý için teklif kabul edilir. (Bu ihaleye I.II.III.IV ncü sýnýf Yapý Ýnþaatý Sýnýf Karnesi almýþ müteahhitler katýlabilir.) NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. 7- Ýnþaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereði Encümene kayýt þartý gerekmektedir. Ayrýca Müteahhitler sýnýf karnesi fotokopisini teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. Teklifler en geç 08 ARALIK, 2010 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartname her bir konu için yatýrýlacak 100.-TL+KDV karþýlýðý Gelir ve Vergi Dairesi ne no lu Turizm Teþvik Fonu Gelirleri hesabýna yatýrýlacak makbuz karþýlýðý Turizm Planlama Dairesi nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý

16 16 26 Kasým 2010 Cuma ÜCRETSÝZLER

17 26 Kasým 2010 Cuma 17 ÜCRETSÝZLER

18 18 26 Kasým 2010 Cuma ÜCRETSÝZLER

19 26 Kasým 2010 Cuma 19 Çetinkaya ile Ozanköy arasýnda bu akþam oynanacak karþýlaþmada kaðýt üzerinde ibre Çetinkaya'dan yana... Ýstatistikler Çetinkaya diyor n Çetinkaya ile Ozanköy arasýnda bugüne kadar oynanan lig maçlarýnda Çetinkaya'nýn rakibine oranla bariz üstünlüðü göze çarpýyor... Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nin 9'uncu hafta açýlýþ karþýlaþmasýnda bu akþam Çetinkaya ile Ozanköy takýmlarý Lefkoþa Atatürk Stadý'nda karþý karþýya geliyor. Orta hakemliðini Savaþ Tilki'nin, yardýmcýlýklarýný Hüseyin Özkan ile Ahmet Karaoðullarý ve dördüncü hakemliðini ise Fehim Dayý'nýn yaptýðý karþýlaþma saat 17.30'da baþlayacak. ÇETÝNKAYA DAHA ÇOK KAZANMIÞ Ozanköy'ün 1.Ligde mücadele etmeye baþladýðý sezonundan itibaren iki takým arasýnda oynanan lig karþýlaþmalarýnda Çetinkaya'nýn rakibine karþý bariz üstünlüðü göze çarpýyor. Geride kalan 6 maçýn 4 tanesini Çetinkaya kazanýrken, Ozanköy rakibine sadece 1 kez üstünlük kurabilmiþ ve 1 karþýlaþma da beraberlikle sonuçlanmýþ bulunuyor. Ýki takým arasýnda bugüne kadar oynanan lig maçlarýnýn sonuçlarý: Sezonu 2.Hafta Çetinkaya-Ozanköy: Hafta Ozanköy-Çetinkaya: Sezonu KAYIP DÝPLOMA Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Veysel Buðra Sünbül KAYIP DÝPLOMA Yakýn Doðu Üniversitesi Ýþletme Fakültesinden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Naðme Arpalýklý KAYIP DÝPLOMA Doðu Akdeniz Üniversitesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan Arslanlý KAYIP BELGE Kuaförlük ustalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Serkan Aktaðlý MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg Hafta Çetinkaya-Ozanköy: Hafta Ozanköy-Çetinkaya: Sezonu 12.Hafta Ozanköy-Çetinkaya: Hafta Çetinkaya-Ozanköy: 2-1 GOLLERDE EÞÝTLÝK VAR Çetinkaya daha çok kazanan taraf olurken atýllan gollerde eþitlik dikkat çekiyor. Her iki takým da birbirlerinin aðlarýný 8'er kez havalandýrmýþ. Ýki takým arasýnda oynanan karþýlaþmalar genellikle tek farklý sonuçlanýrken, Çetinkaya rakibini en farklý sezunun 3'üncü haftasýnda 2-0 yenmiþ, buna karþýlýk Ozanköy Çetinkaya'yý sezonunun 12'nci haftasýnda 5-0 gibi farklý bir skorla maðlup etmeyi baþardý. KIRMIZI KARTLAR ÇETÝNKAYA'NIN Çetinkaya ile Ozanköy arasýnda oynanan 6 lig maçýnda sadece iki kýrmýzý kart gösterilirken bunlarýn ikisini de Çetinkaya futbolcularý görmüþ sezonunun 2'nci haftasýnda Lefkoþa'da oynanan karþýlaþmanýn 60'ýncý dakikasýnda Ýbrahim, sezonunun 16'ncý haftasýnda Ozanköy'de oynanan karþýlaþmanýn 88'inci dakikasýnda Kemal Çetinkaya adýna kýrmýzý kart gören oyuncular oldular. EN FAZLA FORMA GÝYEN FUTBOLCU HAKAN ALTIN Çetinkaya ile Ozanköy arasýnda oynanan karþýlaþmada en fazla forma giyen oyuncular Çetinkaya adýna Hakan Altýn Ozanköy adýna ise kaleci Mehmet Kanarya oldu. Hakan Altýn ile Mehmet Kanarya iki takým arasýnda oynanan 6 lig maçýnýn 5 tanesinde görev yaptýlar. EN FAZLA YÖNETÝM SERKAN ÞÝMÞEK'ÝN Serkan Þimþek iki takým arasýnda oynanan 6 lig maçýnýnýn 2 tanesinde orta hakem olarak görev yaparken, diðer karþýlaþmalarda Mehmet Malek, Fehim Dayý, Ramadan Göktan, Ulus Sediral düdük çaldýlar. Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Adres: Yeniþehir Alirýzalar (1001 çeþit karþýsý...) Hamitköy Kulübü'ne LTB desteði sürüyor Ülkemiz sporuna büyük önem veren ve bu sayede gençlerin spor yapmasýna olanak saðlayan kulüplere maddi manevi desteklerini sürdüren Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) çalýþmalarýna kesintisiz olarak devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde uzun zamandýr tadilatý yapýlmayan Hamitköy Spor Kulübü kulüp binasý LTB tarafýndan hem tadil edildi hem de boyandý. Konu ile ilgili olarak açýklamada bulunan Hamitköy Spor Kulübü Baþkaný Emir Miþ, yaklaþýk on yýldýr boyasý yenilenmeyen kulüp binasýnýn LTB tarafýndan gerekli tadilatlar yapýlarak boyandýðýný ve Hamitköy camiasýna yaraþýr bir görünüme kavuþturulduðunu söyledi. Miþ, " LTB Baþkaný Sn. Cemal Bulutoðlularý'na vermiþ olduðu sözleri teker teker yerine getirmiþ olmasýndan dolayý teþekkür ederim." dedi. DUYURU MES9/07 sayýlý dosya tahtýnda 28/11/2010 tarihinde Pazar günü sabah saat da Alayköy de Alayköy Spor Kulübünde açýk artýrma usulü ile satýlacaðý duyurulan Aydemet te F422, F421, F789, Hamitköy de D475, Alayköy de P53, P58, P57, P54, P82, P56, P55, P59, P52, P89, P91, D608, D609, D613, D612, D607, D610, D611 kayýt no lu taþýnmaz mallarýn açýk artýrma usulü ile satýþýnýn 6/ 2/2011 tarihine ertelendiði ilan olunur. MES9/07 SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: Ýhale Duyurusu DAÜ Ýnþaat Mühendisliði Yapý Deney Labaratuvarý Projesi Yapýmý Ýhalesine ait iþlerin yaptýrýlmasý için teklif kabul edilmektedir. Doðu Akdeniz Üniversitesinde, Ýnþaat Mühendisliði Yapý Deney Labaratuvarý Projesinde yer alan iþlerin yaptýrýlmasý için (malzeme + iþçilik) teklif kabul edilmektedir. 1. Ýhale belgeleri DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 250 TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Ýhalede Geçici Teminat en az %5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmaz. Teminat olarak asgari tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç tarihinde Salý günü saat 10:00 a kadar üzerinde DAÜ Ýnþaat Mühendisliði Yapý Deney Labaratuvarý Projesi Yapýmý Ýhalesi (Ýhale No:3212) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasýndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr. Kaza Tapu Amiri (v) Lefkoþa Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa

20 Baros derbiye hazýr Yapýlan açýklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Teknik Direktör Gheorghe Hagi yönetimindeki sarý-kýrmýzýlýlar, ýsýnma çalýþmalarýnýn ardýndan topla pozisyon ve kondisyon çalýþmasý yaptýlar. Antrenmanýn bir bölümünde takýma katýlan Milan Baros, bugünkü antrenmanýn tamamýnda takýmla birlikte çalýþtý. Çek golcünün ilk 18'e alýnmasýna kesin gözüyle bakýlýyor. Çetinkaya seriyi sürdürmek istiyor n Futbolda Turkcell Birinci Ligi 9. Hafta açýlýþ karþýlaþmasýnda Çetinkaya ile Ozanköy bu akþam Atatürk Stadý'nda saat 18.00'de karþý karþýya gelecekler. Maçý Savaþ Tilki yönetecek... (Necati Özsoy) Futbolda Turkcell Birinci Ligi 9. Hafta açýlýþ karþýlaþmasý bu akþam Çetinkaya-Ozanköy arasýnda oynanacak. Ligde ilk 5 haftada galibiyet elde edemeyen Çetinkaya daha sonra peþ peþe aldýðý puanlar ile 7. Sýraya yükseldi. Bir maç eksiði olmasýna raðmen 10 puana sahip olan sarý-kýrmýzýlýlar geçen hafta Alsancak Yeþilova deplasmanýnda elde ettiði 5-0'lýk galibiyet ile moral bulmuþtu. Hafta arasý kulüpte gerçekleþen genel kurulda vefat eden Baþkan Urcan Vangöl'ün yerine Ali Kösezade getirildi. Kösezade baþkanlýðýnda ilk maçýna çýkacak olan Çetinkaya'da tek hedef 3 puan. Konuk ekip Ozanköy zor deplasmanlarýndan birine çýkacak. 8 maçta bir galibiyeti bulunan Ozanköy 6 puanla 11. sýrada yer alýyor. Teknik Direktör Mustafa Piro'nun göreve gelmesi ile bir çýkýþ yakalamak isteyen Ozanköy'de iþler bir türlü yolunda gitmiyor. Geçen hafta sahasýnda Düzkaya'yý konuk eden Ozanköy bu maçý da 2-1 kaybederek aradýðý çýkýþý yakalayamadý. Bu akþam yine güçlü bir rakip karþýsýna çýkacak olan Ozanköy'ün iþi yine çok zor. Atatürk Stadý'nda saat 18.00'de baþlayacak olan Çetinkaya-Ozanköy karþýlaþmasýný Savaþ Tilki yönetecek. Çetinkaya'da Cedric tutulmuyor Sarý-kýrmýzýlýlarýn yabancý futbolcusu Cedric þimdiye kadar oynanan karþýlaþmalarýn ikisi hariç hepsinde gol kaydetti. Forvette oldukça etkili olan Cedric bu akþam Ozanköy ile oynanacak olan maçta da ön plana çýkacak olan isimlerden biri. Konuk ekip Ozanköy bakalým Cedric'i nasýl durduracak? Kaymaklý'ya maðlup olan Doðan Türk Birliði bu kez Bostancý Baðcýl'ý konuk edecek Girne'de bir zor maç daha n Turkcell Birinci Ligi'nin 9. haftasýnda en önemli karþýlaþma yine Girne 20 Temmuz Stadý'nda oynanacak. 2 haftada Kaymaklý'ya maðlup olan zirvenin iddialý takýmlarý Bostancý Baðcýl ve Doðan Türk Birliði karþý karþýya gelecekler... Turkcell Birinci Ligi'nde sezona iyi bire baþlangýç yapan ve þampiyonluðun güçlü adaylarýndan olan Doðan Türk Birliði ile Bostancý Baðcýl hafta sonu Girne 20 Temmuz Stadý'nda karþý karþýya gelecekler. Ligin 8. Haftasýnda zirvede yer alan iki takým þimdiye kadar oynadýklarý karþýlaþmalarda birer kez maðlup oldular. Aldýklarý maðlubiyetlerde de Küçük Kaymaklý'ya boyun eðdiler. Bir önceki hafta Bostancý Baðcýl, geçen hafta da Doðan Türk Birliði Kaymaklý'ya maðlup olmuþlardý. Doðan 27 maç sonra kaybetti Doðan Türk Birliði hafta sonu sahasýnda konuk edeceði Bostancý Baðcýl karþýsýnda yeniden çýkýþ arayacak. Tam 27 karþýlaþma sonra maðlubiyet gören sarý-lacivertlilerde büyük bir moral kaybý yaþanmýþtý. Ancak pazartesinden itibaren Baðcýl maçýna motive olmaya baþlayan sarý-lacivertliler bu maça mutlaka 3 puan kazanmak için çýkacak. Antrenmanlarýna devam eden Doðan'da kart cezalýsý veya sakat futbolcu yok. Baðcýl'ýn hedefi kazanmak Ligin zirvesinde lider Küçük Kaymaklý ile 19 puana sahip olan ve averaj ile ikinci sýrada bulunan Bostancý Baðcýl bu zorlu deplasmana kazanmak için gidecek. Hafta basþýnda golcü Ertaç'ýn hem sakatlýk hem de gribal enfeksiyon geçirdiði haberleri vardý. Ancak Ertaç aralýksýz çalýþmalara devam etti ve takým ile Doðan Türk Birliði maçýna hazýr durumda olduðu öðrenildi. Bostancý Baðcýl takýmý liderlik yarýþýndan kopmamak için bu maça galibiyte için çýkacak. Cimnastikçiler göz kamaþtýrdý Levent Kolej'de öðretmenler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte gerçekleþtirilen cimnastik gösterileri büyük beðeni topladý... Lefkoþa Levent Kolej'de 24 Kasým öðretmenler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde okulun Artistik Cimnastik öðrencileri bir gösteri sundu. Cimnastik sporuna baþlamalarýnýn ardýndan büyük geliþim gösterdikleri gözlemlenen öðrencilerin zor hareketlerden oluþan gösterileri veliler ve öðretmenler tarafýndan büyük beðeni toplarken, gösterilerin ardýndan tezahürat ve coþku yaþandý. Cimnastik Federasyonu yetkililerinden edinilen bilgiye göre Levent Koleji'nde cimnastik sporunun baþlatýlmasýnýn ardýndan çocuklarýn çok büyük geliþim gösterdikleri ve bunun takdir ile karþýlandýðý belirtildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı