T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim MAYIS 1977 CUMA. Müşterek Kararnameler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 13 MAYIS 1977 CUMA. Müşterek Kararnameler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 6)-7 Ekim 90 TÖMdm «Y mm* iilmri itim Bmfbakanttk ttmtriymt v* Mudmwwmnmt Cmnml Mtudûrlugmmm asasasasassdss MAYIS 977 CUMA Sayı : 596 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Dışişleri Bakanlığından: Müşterek Kararnameler Karar Saytst: 80 Dokuzuncu derece memurlardan Türel özkarol, Nurettin Nurkan, Murat Ersavcı, Burak Gürsel ve Erdal Gölcüklü, 657 sayılı Derlet Memurları Kanununun değişik 6 ncı maddesinin (A) bendinin nci fıkrası ve 68 nci maddesinin (A) bendi uyarınca Yedinci derece kadroya atanmışlardır. Bu Karan Dışişleri Bakam yürütür. 0//977 CUMHUR BAŞKANI Başbakan Dışişleri Bakam S. DEMİREL t. S. ÇAĞLAYANGÎL FAHRİ S. KORDTÜRK Çalışma Bakanlığından: Karar Saytst : 806 Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Bakanlığımız tşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü İşgüvenliği Müfettişliğine İşgüvenliği Müfettişi Emel Ülkün, Alev Çakın ve Bengü Tansu Uyar'ın 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi gereğince terfian atanmaları uygun görülmüştür. Bu Karan Çalışma Bakanı yürütür. 6//977 CUMHURBAŞKANI TAHRt S. KORVTÜRK Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Ş. KAZAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 07

2 Sayfa: RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 İmâr ve İskân Bakanlığından: Karar Saytst: Î809 Açık bulunan. derece kadrolu Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne, halen mezkûr görevi vekâleten tedvir eden Hasan Kayatürk'ün 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (A) bendi ve 76. maddeleri gereğince almakta olduğu aylıkla naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür /5/977 CUMHURBAŞKANI Başbakan İmar ve İskân Bakanı S. DE M t RE L N. OK FAHRÎ S, KORÜTÜRK Maliye Bakanlığından: Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 7 Sayflı Karara İlişkin Tebliğ Seri: IV No: 6 Madde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 7 sayılı Karara ilişkin Seri: IV No. Görünmeyen Muameleler Tebliğinin Kısım II D - Sigorta bölümünün D-l sigortalarla ilgili ödemeler maddesinin c- paragrafının (vüi) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştlrümiştir. «vüi) Mayıs 977 tarihinden sonra yapılacak sigorta muameleleri itibariyle yukarıda ii ve iii fıkralarında yer alan ödemelerin T. Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz iznine bağlanabilmesi için: a) ödemeyi isteyen sigorta kuruluşlarının işlerini yurt dışına devretmeden önce, herbir sigorta işinden aynı oranda olmak üzere yıllık sigorta primleri toplamının, kabul edebilecekleri en yüksek bir yüzdesini öncelikle Türkiye'de mukim ve yalnız reasürans işi yapan Türk reasürans kuruluşlarına devretmiş veya devri kabul et miş olduklarının, b) Türkiye'de mukim tüm reasürans kuruluşlarının iş kabul olanaklarının en yüksek düzeyde kulllanılmış olduğunun, c) ödeme isteklerinin mesnedini teşkil eden her türlü sigorta, reasürans ve retrosesyon muamelelerinin Türkiye'de plase ve muhafaza edilemediğinin önceden Millî Reasürans T. A. Ş. den alınm,ş bir belge ile tevsiki şarttır. d) Yukarıda (a) fıkrasında yer alan devirlerde, bir yılda yurt dışına devredilen primlere mukabil yurt dışından alınan komisyon tutarlarının primlere oranından daha yüksek komisyon uygulanamaz; e) 977 yılı itibariyle yukarıdaki (a) ve (b) fıkraları konusunda yalnız Millî Reasürans T. A. Ş. ne ve % 5 oranında devir yapılmış olması yeterlidir; ) Türk reasürans kuruluşlarının yurt dışına nakden yaptıkları transferler üe yurda getirdikleri dövizler tutarmın her iki yılda T. C. Maliye Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.» Madde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 7 sayılı Karara ilişkin Seri: VII No. 7 Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde Bu Tebliğ Mayıs 977 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 08

3 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMİ gazete Sayfa: YARGIý b ö l ü m üü YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 5 Haziran 977 Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel ve Cumhuriyet Senatosu Üyeleri üçtebir yenileme seçimleri nedeniyle siyasî partiler tarafından verüip kesinleşmiş olan adaylarla bağımsız adayların seçim çevreleri itibariyle düzenlenmiş kesin aday listeleri aşağıdadır. 06 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun. maddesi gereğince ilân olunur. ADANAa Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Salahattin Kılıç İnşaat Yüksek Mühendisi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam-Adana Milletvekili - A. P. Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Topaloğlu İdareci - İçişleri - Gümrük ve Tekel-MUli Savunma Eski Bakam-Adana Milletvekili Mehmet Hallt Dağlı Ticaret - Hasan Gürsoy Din Görevlisi 5 Cevdet Akçalı - Gazeteci - Adana Eski Milletvekili 6 Hikmet Şevki Savatlı - Çukobirlik Yönetim K. Bşk. 7 Yılmaz Hocaoğlu İktisatçı - Adana Milletvekili 8 Cebrail Aydoğan Ticaret - Müteahhit 9 Seyri Uygur Mali Müşavir 0 Turgut Tekin İnşaat Mühendisi - Müteahhit Mustafa Kemal Çetinsoy -Adana Eski Milletvekili - A. P. Genel Merkez Hukuk Müşaviri Hacı Mehmet öztürk Dr. Hukukçu - öğretim Görevlisi Metin Tolay Sabit Beyazyürek Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Keşfin Adav Üstesi Nedim Tarhan KÖY-KOOP Genel Başkan Yard. İsmail Hakkı öz torun Öğretmen Oğuz Yazıcıoğlu Melih Kemal Küçüktepepınar İdareci 5 Hasan Cerit - Milletveküi 6 Mehmet Can Kaymakam - MÜletvekili 7 Muslihittin Yılmaz Mete - Gençlik ve Spor Eski Bakam 8 Vehbi Batuman Doktor 9 Tahir Güner Sendikacı 0 Süleyman Akkapılı Tüccar - İhsan Doğaner Doktor Adnan Seyhan Müteahhit Mustafa Gündeşlioğlu Araklı Kaymakamı llter Çubukçu İnşaat Y. Müh - Milletvekili Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Turgut Topaloğlu Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Yönetim Ku rulu Üyesi Adana Eski Milletvekili - Necmettin Avcı Cumhuriyetçi Güven Partisi Adana Merkez İlçe Başkam Bsnaf Ahmet Ünlü Cumhuriyetçi Güven Partisi Osmaniye ilçe Başkam- sdfsdfsdfsdfdsfsdfsdfs

4 Sayfa : RESMİ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı va Soyadı Mesleği ve Sanatı Leman Kartal Biçki Dikiş öğretmeni 5 Demir Ursavaş Yüksek Ziraat Mühendisi 6 Mahmut Çağlı Mali Müşavir 7 Yusuf Alper İnşaat Müteahhidi 8 Türkay Tuğrul Eczacı Ahmet Kamil Tüfekçi Cumhuriyetçi Güven Partisi Ceyhan İlçe Başkanı, Tüccar 0 Halit Atakan Mali Müşavir Fahri TJmakoğlu Ali İhsan Dere Ticaret Abdülcebbar TJluğ Dursun Toyguş Esnaf Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday listesi Dr. İbrahim Tekin Adana Milletvekili - Gümrük ve Tekel Eski Bakam* D. P. Genel İdare Kurulu Üyesi - Hukuk Doktoru Battal Koksal Adana Milletvekili - D. P. Genel İdare Kurulu Üyesi - Ömer Adli Yazan Mustafa Akdal 5 İsmet Acar İktisatçı 6 Hilmi Aksoğan 7 Ramazan Atıl 8 İrfan Çamurdan İl Genel Meclisi Üyesi 9 Zeki Kardeş Tüccar 0 Mehmet Aslanoğlu D. P. Ceyhan İlçe Başkam Hüseyin Kalaba Eğitimci ve Gazeteci Sulhittin Dericioğlu Emekli Memur Sait Kılıç İsmail San Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hasan Aksay İlâhiyatçı Milletvekili * Nihat Yazar Yazarr Abdül kadir Kocamanoğlu Y.. Enst.öğrt. Üyesi Muhsin Bulutgöçer İş ve İş. B. Kur. Antakya Md. 5 İbrahim Ertan Yülek Mak. Y. Müh. Sümerbank Gn. Md. 6 Metin Topaloğlu - Tüccar 7 Mansur Moğal Öğretmen 8 Osman Odabaşı Zir. Y. Müh. 9 Musa Bolhocalıoğlu Tüccar 0 Hasan Fettahlıoğlu Tüccar Ali Eren Hukukçu Abdullah Çelik Mimar Mühendis Mehmet Gürbüz Tüccar Ahmet Reyhanlıoğlu - Tüccar Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Alparslan Türke$ M. H. P. Genel Başkanı - Adana Milletvekili Rüstem Kocadurmusoğlu Öğretmen Hasan Hüseyin Çulhaoğlu Mâli Müşavir Nurettin Pakyürek Gazetecis 5 Vahap Boyvadaoğlu Op. Doktor 6 Mehmet Akyürek Memur 7 M. Fehmi Küçük Gazetecis 8 Orhan Büyüküdz t 9 İsa Omay 0 Ali Erat Mali Müşavir Mahmut Özkan t Halil Kesldn t Sadettin Ttfkbey t Yalçın Tentaş D. T. C. Fak. Mezunu

5 Mayıs 977 Sayı: 596 RESM Î GAZETE S*yfa: 5 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Türidye Birlik Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Battal Pehlivan Gazeteci Hamza Benlioğlu Elektrikçi Hüseyin Pamuk Sendikacı Mehmet Savran Tüccar 5 Mirza Haklı Tüccar 6 tsmail Nergiz 7 Ali özel îşçi 8 Yakar Arslan Hızarcı 9 ökkes Dedeoğlu Esnaf 0 Hüseyin Dağhan feci MevlÜt Karataş Otelci tsmail Kaya İsçi Hüseyin Ebetürk tşçi Hakkı Kerse Esnaf Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi iselahattin Uyar İşçi - Sendika Yöneticisi Ceyhun Can t Demirtaş Ceyhun Mimar-Yazarw Necdet Söylemez İşçi-Sendika Yöneticisi 5 Yavuz Pağda Öğretmen 6 Yalçın Saraçoğlu Elektrik Mühendisi 7 A. Duran Gül Esnaf 8 Hasan Seven Tekstil İşçisi 9 Peyami Anırk tşçi 0 Hüseyin Korkmaz Muhasebecii Kemal Ürkmez tşci H. Mehmet Karaçorlu Ziraatçı Yılmaz Bişirici İnşaat Ustası Ömer Büğe Muhasebecii Mehmet Demircioğlu Hasan Yesütas Turhan özgür Bağımsız Milletvekili Kesin Aday listesi Terzi Dağıtım teknisyeni ADIYAMANn Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday listesi Hüseyi n Fehmi Fırat - İçel Eski Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Yusuf Çetin öğretme n Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday listesi Sali h Parsadan Emekl i Subay Demokratik Parti Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Nazm i Değirrnencioğlu Avuka t Milli Selâmet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi tsmai l Ayık Emekl i Tümgeneral Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday listesi Abdulkadi r Yazar Başbakanlı k Müşaviri Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Hali l Ağar - Adıyaman C. Senatosu Eski Üyesi-Adıyaman Milletvekili Mehmet Sırrı Turanlı - Adıyaman Eski MületvekiU - C. Senatosu Adıyaman Üyesi

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE Mayıs 97? Sayı: 596 savki Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı î Mehmet Zeki Adıyaman Abdurrahman Şeref Bilgiç Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Ad*y Listesi Hasan Akkuş İsmail Akın Kadri Veziroğlu Tuncer Ergüier Süleyman Mutlu Murat öner Ali Kanlı öğretmen Stajyer - Kooperatifçi Veteriner Hekim Milletvekili Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hulusi Diler Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Abdurrahman Unsal Mehmet Reşit Emre Abdulkadir Barutçu Nazif Toprak Adıyaman Milletvekili - Saatçi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Abuzer Yaşar Mustafa Göksu Ali Aslan Mehmet Şimşek öğretmen Bağımsız Milletvekili Kesin Aday listesi M. Dursun Eryaşar Emekli Müvezzi Yasin Dursun Tarım İşçisi Eğitim - Adıyaman Eski Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Kemal Tabak Doktor - Milletvekili Ramazan Yıldırım - Milletvekili Sabri Tannverd* Celal Kızılkaya Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Nuri Kart Hasan Büyükkeleş Hayrettin Egerci Şükrü Topsakal Yalçın Nakiboğlu Atillâ Öcal Turan TJluğ Hasan Güler Tüccar - Terzi - Konfeksiyoncu Müteahhit Demokratik Parti MffletveldM Kesin Aday Listesi Tüccar AFYONn Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Ali İhsan TTÎubahşi - Afyon Milletvekili Güneş öngüt - Dinar A. P. İlçe Eski Başkanı Mete Tan Doktor TCDD Eskişehir Hastanesi Eski Başhekimi - Afyon Milletvekili - TBMM İdare Amiri Mehmet özutku İdareci Hasan Dinçer - Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı (Eski)-Milli Savunma ve Adalet Eski Bakanı- Afyon Eski Milletvekili Erdoğan Bayık Ziraat Yüksek Mühendisi - Toprak - Su 5. Bölge Müdürü Afyon ve Civan Demiryolu İsçileri Sandukası Başkanı İnşaat Mühendisi

7 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMÎ GAZETE Sayfa: sayısı P 6 Adı ve Soyadı M. Ragıp Ünver Remzi Keskin Memiş Taylan Niyazi Tamer Agah Değer Zeki Genç Muzaffer Görktan Necati Başaran Ömer Ünlüer Ertunç Toker İnşaat Mühendisi Fotoğrafçı ve rucear Tüccar Esnaf Mesleği ve Sanatı Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi - D. P. İl Başkam Gazeteci - Yazar Tüccar Müteahhit Memur Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Celal Yıldırım Ömer Lütfi özülkü Mehmet Kundak Ali İhsan ücarat Mustafa Doğardı Kamil Turhan Afyon Eski Müftüsü Operatör Doktor Yapı İşleri Genel Müdürü Y. İsi. Ens. Mezunu Vak. öğ. Yurdu Müdürü Em. Sb. Kadıköy Seç. Bşk. Müftü Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Macit Abi Orhan îmre Yener Yaşar Emeksiz Mustafa Oruç İsmail Pekdemir Kâmil Eygel Turan Temi zer Kerem Şahin Ahmet Hamdi Sam Hasan Rıza Acarbay Hüseyin Korkunç Eğitim Enstitüsü Müdürü Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Serbest Müftü öğretmen Din Görevlisi Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü Pedogoji Şubesi Mezunu AĞRIs Adalet Partisi Milletvekili Kesin aday listesis Tüccar - Ağrı (Mületveküi Müteahhit Emekli Albay Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi MiUetvekili Kesin Aday Listesi Riza Polat - öğretmen - Milletvekili - C. H. P. Genel Yönetim Kurulu Üyesi M. Naci Kutlay Doktor Hasan Kotan Tüccar Balaıbey Ücdal Tüccar Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mikail Aydemir Hasan llikmi Muzaffer Turgut özcan Hasan Özbek Tüccar - Cumhuriyetçi Güven Partisi Ağrı İl Bşk. Tüccar Malî Müşavir Emekli Memur Demokratik Parti MületvekiB Kesin Aday Listesi Abdülibari Akdoğan Muammer Yalçın Songür Ah Kotan Ali Kemalettin Berksü Ağrı Eski Milletvekili - Yüksek Maden Mühendisi Tüccar Şoför Gazeteci Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mir Bahaddin Yardımcı Ahmet Tekdal Ferzende öztür Vahyeddin Küfrevi Ağrı Milletvekili Hukukçu - Azot Sanayü İdarî İşler Daire Başkanı Tüccar - Tüccar

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Yılmaz Hatunoğlu Memduh Kılıç Hasip Balcı öğretmen Sürmeli Kösedağ Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Ahmet Salman Celftlettin Narçin Musa Seyitoğlu Bahattin Eryılmaz Cemil Erhan Niyazi Alpaslan Mehmet Ali Aslan Abdulkerim Beyazıd Hüsamettin Öztürk Selâmı Muharremgil İhracatçı Tüccar İktisatçı Kars Tekel Başmüdürlüğü Muhasebe Kısım Amiri - Ağrı Milletveküi Emekli öğretmen Sanayi ve İhracatçı Emekli Deniz Astsubayı AMASYAd Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Etem Naci Altunay - Amasya Belediye Eski Başkanı Muhammet Kelleci Din Görevlisi Üzeyir Eren Veteriner - Ekonomi Pazarlama Dr. - Yapağı ve Tiftik A. Ş. Genel Müdürü Nevzat Şener - Amasya Eski Mületvekül - AP Eski 0 Başkam Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Erol Çevikçe İktisatçı - Mületvekül - Bayındırlık Eski Bakanı Vehbi Meşhur Milletvekili Mehdi Kanar Emekli öğretmen Hasan Bütüner Ziraat Y. Müh. - Milletvekili Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mustafa Kavaklıoğlu Cumhuriyetçi Güven Partisi Amasya Merkez İlce Başkam Halil İbrahim Candan Tüccar Bahattin Hatipoğlu Tüccar Mehmet özderin Fabrika Müdürü Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Ahmet Çolakoğlu Emekli Yaırbay Ahmet Turan Soylu Emekli Tapu Müdürü Osman Tahtacı Terzi Rahim Erdem Esnaf Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Selahattin Sağıroğlu Y. isi. Ens. Mezunu Afyon t. H. O. öğretmeni Abdulkadir Ünal Makina Kimya Gn. Md. Muavini Mehmet Yıldız Y. İsi., Mes. öğretmeni Doğan Saraçoğlu Serbest İnşaat Mühendisi Milliyetçi Hareket Partisi Mületvekül Kesin Aday Listesi Şevket Saraçoğlu Madenci Atilla Selçuk Eczacı Ali Vedat Laçin Hüseyin Çimir Türkiye Birlik Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Halil Öksüz Tüccar Kurbani Baş Tüccar Ali Boz Ali öksel Esnaf

9 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMİ GAZETE Sayfa: 9 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanattı Türkiye İşçi Partisi Mffletveldli Kesin Aday Listesi H. Hüseyin Atalay Gemi Makina Mühendisi Ali Şimşek Öğretmen Ahmet Mayda Köy emekçisi Rıza Şahin İşçi ANKAR A Adalet Partisi MUletvekiU Kesin Aday Üstesi Seba ti Ataman İdareci - Zonguldak Mületveklli - Sanayi Esk i Bakam Turgut Toker İdareci - Ankara Mületvekül - Çalışma -Köy İşleri ve İmar İskân Eski Bakam Oğuz Ayıgün Doktor - Ankara Mületvekül - Millet Meclisi A. P. Grup Bşk. V. Orhan Eren Hukuk - İdareci - Ankara Mületvekül $ Mustafa Kemal Erkovan Ankara Mületveklli Devlet Eski Bakam 6 Fikri Pehlivanlı Eczacı Ankara Milletvekili 7 Orhan AJp Yüksek Mühendis Ankara Mületveklli - Bayındırlık Eski Bakam 8 İsmaU Hakkı Köylüoğlu Hukuk-Ankara Mületvekül - Emekli Yargıtay üyesi 9 Mustafa Başoğüu T. Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı - Türk- İş Yönetim Kurulu Üyesi '0 Mustafa Kılıç Urfa Belediye Eski Başkam -Urfa Mületveklli İbrahim Kılıç Ankara. Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkam ( Sami Arslan Din Görevlisi - Denizli Mületvekül $ M. KeımaL Yılmaz İdareci - Çankaya A.P. Eski İlçe Başkam Hasan DerniulgSl İktisatçı Polatlı Eski İlçe Bşk. 5 Hasan Öaçeük - Ankara Milletvekili 6 Alpaslan Başaran Tüccar - Ankara İl İdare K. Eski Üyesi 7 Enver Turgut Sendikacı - Kayseri - İzmir Eski Milletvekili 8 (Necati) Necihat Beycan Maden Yük. Mühendisi 9 Ahmet Karakuş İdareci - Kızılay Genel Sekreteri 0 Eyüp Sami Uslu Emekli öğretmen Nejat Abdullah Gülecek Diş Tabibi Mahmut Nedim özaras Tekniker Nesime Şen kutlu öğretmen Muharrem Sargın Doktor - Yüksek Mühendis - İdareci 5 Mehmet Basçiftçi Gazeteci 6 Cemal Uçankuş Eğitimci - Müşavir 7 Mahmut Eroğlu Maliyeci - İktisatçı 8 Necdet Toprak 9 Kâzım Kutay İktisatçı Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Teoman Köprülüler Maliyeci Kemal Kayacan Emekli Amiral önder Sav - Mületveklli Çalışma Eski Bakam A lisan Canpottat Memur 5 Abdurrahman Oğultürk Esnaf - Öğretmen 6 H. Semih Eryıldız Mimar-C. H. P. Genel Yönetim Kurulu Üyesi 7 Al tan öymen Gazeteci 8 Cengiz Şenses Elektrik Teknisyeni 9 Erol Saraçoğlu 0 Selâhattln Öcal Sayıştay Denetçisi A. Hayri Eiçioğlu Yaşar Ceyhan Kenan Dunukan Sendikacı - Milletvekili Ahinet Hamdi Çelebi Tüccar - Mületvekül 5 A. İsmet Çanakçı Memur

10 Sayfa: 0 resmi gazetesdsds sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsasa sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı 6 Bekir Adıbelli Elektrik Teknisyeni 7 Mustafa İmirzalıoğlu Esnaf - Mületvekiâ 8 Ümit Teoman 9 Eşref Erdem Gazeteci 0 Beşer Haydar Kimya Mühendisi Albbas Ercan Esnaf - Ömer çiftçi Sendikacı - Makina Mühendisi Rıza Tırpancı Sendikacı Sacit Böke T. C. Emekli Sandığı Genel Müdür Müşaviri 5 İbTahim Oüceoğlu Gazeteci 6 Savaş Köfcer 7 Fikri Yücel 8 Ziya Erdal Güç 9 Kemal Ataman Gazeteci - MilletvekiU Hayri Başar Fahrettin Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Atalay F. Şükran Baykal Sabahattin Özgür Vedat Uras Ahmet Çaycızade Mahir Güvenir Mehmet Metin Sağnak Ömer Güven Neşet Bayfkuıt Rıza Şahin M. Nurullah Mataracı Mehmet y Ha m di Kara'taş Cevat Özdemir Sahir Bafra Rezzan Türkay 8 Yakup Kaya 9 Ayşen Akın Hacı Ahmet Demdrcan Gökhan Yardımcı Mustafa Ünver Osman Keskin Refik Tefon Yusuf Söğüt Mustafa öncel Niyazi Yılmaz Kadir Gezgin Mustafa Erbaş Gevat önder Erdoğan Çatal ok Ramazan Aicay Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkan Yardımcısı -II. Dönem Mületvekül Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi- Cumhuriyetçi Güven Partisi Parti Divanı Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkam Emekli öğretmen Gazeteci - Eski Hariciyeci ve TRT Dış Yayınlar Eski Müdürü Yüksek Petrol Mühendisi Diş Doktoru - Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankana İl Yönetim Kurulu Üyesi Tüccar Terzi Emekli Muhabere Albayı Türk-Harp İş Sendikası Ankara Bastemsücisi - Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara Merkez İlçe Başkam Doktor - Röntgen Mütehassısı Tüccar - Müteahhit Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi - İşçi Tüccar Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara Kadın Kollan Üyesi İşçi, Kırıkkale Cumhuriyetçi Güven Partisi İlçe. Başkanı Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara İli Kadın Kollan Üyesi Esnaf İktisatçı Tüccar - Marangoz-Cumhuriyetçi Güven Partisi Altındağ İlçe Başkam Müteahhit Ankara Pastacı - Baklavacılar İşçileri Sendikası Malî Sekreteri Müteahhit Emekli PTT Memuru İnşaat Teknisyeni Tüccar Demokratik Parti Mületveklli Kesin Aday Listesi Ankara Mületvekül D.P. Genel Başkan Yardımcısı - DP. Kınkkale İlçe Başkam-İşçi DP, Ankara İl Başkam - Nakliyeci

11 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMİ GAZETE Sayfa: sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Ziya Kuvang - D. P. Ankara İl İdare Kurulu Sekreter Üyesi 5 Nurettin Çalık D.P. Altındağ İlçe Başkam 6 Abdurrahman Özyavuz Makina Mühendisi 7 Ali Yaşar Götoten Diyanet İşleri Donatım Müdürlüğünden Emekli 8 S aide Asıltekin Gazeteci - D. P. idare Kurulu Üyesi 9 Fethi Aygün Muhasebeci - D. P. İl İdare Kurulu Üyesi 0 Bekir Elibol Tüccar İH tzzet Tavfhan Tüccar Zekâ Atılgan - D. P. İl İdare Kurulu Üyesi Bahri Varan Sendikacı V Seyit Kalay D. P. Polatlı İlçe Başkanı - Tüccar 6 Hüseyin Kurt tas Tüccar 6 Yusuf Tonga Müteahhit 7 Hüseyin Öztekin D.P Elmadağ İlçe Başkam - Muhasebeci 8 Emin Başkaraağaç D. P. Ayaş İlçe Başkam Tüccar 9 Perihan Zeybek D. P. İl Disiplin Kurulu Üyesi 0 Mithat EHkuıt Tüccar Nevzat Uygıurtaş Müteahhit Razi ıkarol D,P. Çubuk İlçe Başkam İsmail Mete D.P. Nallıhan İlçe Başkam Hüseyin Erşan Tüccar - Nakliyeci - 5 Gülnazlı Sankaya Ev Kadını 6 Yahya Coşkun Esnaf 7 îsrnail Doğan 8 Suat Zeybek D.P. Çamlıdere İlçe Başkam 9 Nazif Yılmaz - D. P. Delice İlçe Başkam Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Oğuzhan Asiltürk İnşaat Yük. Müh. M. S. P. Genel Sekreteri İçişleri Eski Bakanı - Ankara Milletvekili Halit Özğüner Emekli Albay M. S. P. Genel Muhasibi İsmail Alptekin - Ankara Eski İl Başkanı Harun Aytaç İlâhiyatçı - Milletvekili 5 Fuat Fırat Ç.ftçi- Milletvekili 6 Nevzat LaleU Mak. Muh. M. S. P. Gençlik Kolları Genel Başk. 7 Ali Tandoğan Müteahhit 8 Mustafa Mamati Tüccar 9 Hasan Gök Emekli Subay öğretmen 0 Sefer Özen İlâhiyatçı öğretmen Ünal Gök Sendikacı Tahsin Kahraman Müteahhit Mehmet Galip Gökçmar Emekli Öğretmen Mustafa Akgün Y. Zir. Müh. 5 Mahmut Öztürk Kuyumcu 6 Zeki Güngenci 7 Selahattin Ayaz İktisatçı 8 Numan Öztürk Müteahhit 9 Ömer Atmaca Sanayici 0 Hamdi Akgün Tüccar Mehmet Özer Celal Balabanlı îşçi Tüccar Mehmet Ali Baydın Tüccar Kâzım Berkman Tüccar 5 Mehmet Ali Demirbay Z. Y. Teknikeri 6 Yakup Kutluca Tüccar 7 Tevfik Arafatoğlu Mobüyacı 8 Yusuf Bilgin Tüccar 9 İhsan Satman Milliyetçi Hareket Partisi Mületvekül Kesin Aday Üstesi İhsan Karaçam Sivas Milletvekili Necati Gültekin Em. Hv. Generali Şerafettln Yılmaz

12 Sayfa: RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı ve. Soyadı Mesleği ve Sanatı Ahmet Pekgöz 5 Eyüp ısaibzi Oanîbodat İlâhiyatçı 6 Ziya Derya Elektrik Mühendisi 7 M. Şükrü Atalık Emekli Hâkim 8 y/avua Sakarya 9 Aydemir Karabatak 0 Şeraföttin Doğan Ins. Yük. Müh. Ali Perçine! Tüccar Necati Uygur îsçi Salih Çelik Em. Kd, Bş. Çvş. Selahattin Şahinkaya Muhasebeci - Sendikacı 5 Perudun İşeri Em. Ast. Sib. 6 Ali Rıza Amcan Emekli Öğretmen 7 Güzin özcay Ev Hanımı ıe Kemal Yıldız Fotoğrafçı 9 H. Behçet Susmaz Memur Ahmet Vural Lütfi Şenol Em. Ast. Stb. Nuıman özdemir Tüccar İbrahim Tümer Em. Müfettiş Saffet Gokdoğan Sanayici 5 Bahatföîn Kuzucu Din Görevlisi 6 İsmet Açıkgöz Ev Hanımı 7 Bahaettin Kayhan Serbest 8 Dursun Yüzgeç Serbest 9 Ömer Lütfi Karakelle Türkiye Birlik Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Süleyman Cem İşletme İktisatçısı Lütfi Güzer Em. Kur. Albay Ali Osman Afcyol Em. Memur Mehmet Kömürcü Tekniker 5 Nurettin Yıldırım Serdikacı 6 Mehmet Yılmaz Em. Memur 7 Garip öztürki İş Adamı 8 Yaşar Çankaya Tüccar 9 Gazi Mısır Em. Başkâtip asasasd Kapıcı 0 dfdfdfdfdfdfdfdfd Mustafa özkapıcı Taflti Doğan İlyas ördek İşçi Em. İşçi Veli Peker İş Adamı 5 Mustafa Sönmez Sendikacı 6 İbrahim Kırkayak tşçi 7 Celal Türkân Şoför 8 İbrahim Kala tsçi 9 Bilal Yılmaz Esnaf 0 Mahmet Yıldırım Esnaf Mahmut Kocakaya tşçi 0 Rıza Sarıkaya Hüseyin Toprak Küçük esnaf Cuma ABdkaya İşçi 5 İbrahim öztürk İşçi 6 Dursun Uzum Esnaf 7 Bal Ali Toprak Esnaf 8 Halimi Koçoğlu Esnaf 9 Hüsnü Küçük Esnaf Türkiye tşçi Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Nihat Sargın Hekim Erhan Tezgör. İktisatçı - Tüm-Der Genel Başkanı Hasan Bedri Doğanay tşçi - Sendika Yöneticisi Ersen Sansal 5 tlhan Akalın tşçi - Sendika Yöneticisi 6 Abdurrahim Uiluğer Teknik Ressam

13 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMÎ GAZETE Sayfa: sayısı Adı va Soyadı Mesleği ve sanatý 7 Yılmaz Tofoman 8 Taner Tuncel Yayıncı 9 Mehmet Kök özaltınlı tşçi 0 Hüseyin özcan öğretmen VI Musa Alp Öğretmen Ahmet Altay Varol Elektrik Mühendisi Orhan Gürbüztürk Esnaf Enver Aydın 5 Haydar Dönmez tşçi Köy Emekçisi 6 Cafer Yolcu Köy Emekçisi 7 Hasan Erdoğan Köy Emekçisi 8 Varlık Özmenek Gazöteci - Yazar 9 İsmail Gençftüfik Gazeteci 0 Burhanettin Tercan tşçi Bülent Aikyöndem Esnaf Şükriye Deriş tşci Esat Erkut isçi - Sendika Yöneticisi Arif 'Şentek Mimar 5 Vehbi Podat Öğretmen 6 Salih Elver Maköna Mühendisi 7 Abdullah Çafvuşoğlu Elektrik Mühendisi 8 Candan Baysan İktisatçı 9 Arif Oruç Sezlev Muhasebeci Bağımsız MületvekÜl Kesin Aday Listesi Mustafa Ateş Nevzat Yıldırım Hasan Erdem Yılmaz Oktay İsmail Altıntepa Sevim Unsal Kemal Erkan Gürlekoğlu Saim Tezgör Behün Beyhan ÇeMbaş Muzaffer Erman Ejder İme Yavuz iselahatitıin Akıncı M. Kemâl Cebecioğlu Hacı Mustafa Eıflrisi Halil Toprak Hüsamettin Akmumcu Ethem Varlıkoğlu Ahmet Çelebi Mustafa Kaya tşçi ve Memur Emekli Başçavuş Ünitay İhracat İthalât Stajer Ev Hanımı Hollanda'da tşçi Emekli Muhabere Albayı Gazeteci Ticarî İlimler Akademisi mezunu - İşletmeci ve Muhasebeci Toptancı Bakkal Mülî Eğitim Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğünden Emekli Gazeteci Dava Vekili Emekli Astsubay Başkent Pazarlama Pirmasırun Sahibi ve İnşaat Müteahhidi Ankara Milletvekili - İsçi - Erkek Sanat Enst. Mezunu Emekli Memur İktisat Fakültesi Mezunu Serbest Muhasebe ve Müşavir ANTALYAa Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mehmet Sadık Erdem - Antalya Eski Müietveküi - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri İhsan Ataöv (Çarıklı) Eğitim - A. P. Genel tdare Kurulu Üyesi - Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı İnşaat Yüksek Mühendisi - YSE Genel Müdürü Galip Kaya 5 İsmail Edebali 6 Remzi Yılmaz Din Görevlisi - Antalya Müietveküi 7 Zekeriya Bahçeci -A. P. Finike Eski İlçe Başkam Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Deniz Baykal Ömer Buyrukçu Doçent - Müietveküi - Maliye Eski Bakam Orman Y. Müh - MiUetvekill

14 Sayfa: RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Hasan Ünal Dr. Metalürji Y. Mühendisi Atilla Emek 5 Enver Konyar Yargıtay Tetkik Hakimi 6 R. Hamit Günal Emekli öğretmen 7 Fahri özçelik öğretmen - Milletvekili Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hamit AdıgUzel Tayyip Babaoğlu Tüccar Gül Yurdakul Cumhuriyetçi Güven Partisi Kadın Kollarında GörevU Dursun Yasar Kılınç Tüccar 5 Osman Ercan Sanayici 6 Hasan Şimşek Nakliyeci 7 Mustafa Yıldız Terzi Demokratik Parti MflletvekOl Kesin Aday Listesi Af fan Parlak İnşaat Mühendisi - D. P. İl Başkam Muzaffer Yorgancıoğlu Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İzzettin Gökalp Ömer özdoğan İşçi 5 Abidin Karacaköylü Müteahhit 6 Yunus Demir 7 Sabahattin Kurt Tüccar Milli Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi H. Kani Büyüközer Mak. Y. Müh. Hüseyin Üzmez Hukukçu Mehmet Ali öz İlahiyatçı Hadi Akın 5 Fahrettin Unsal Em. Astsubay 6 Hamza Karaağaç Esnaf 7 Mehmet -Ah Sula Din Görevüsi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hasan Fehmi Boztepe Eski Milletvekili - Op. Dr. Ali Bozkurt öğretmen Mustafa Demir Sendikacı Nazif Özbek İşçi 5 Latif Selçuk 6 Enver öztürk Müteahhit 7 Münir Özkan wewewe Türkiye Birlik Partisi Milletvekili Kesin Aday listesidi Hamza Tanal Ali Şimşek Ali Çamlıdağ tsmaü tncedal Esnaf 5 Hasan Şimşek Sendikacı 6 Mustafa Kara Tüccar 7 Mehmet Beşikçi Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Ali Korkmaz Eski Eğitmen H. Sami Altınyürek Tüccar ARTVİNd Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Mustafa Rona Eğitimci Artvin Eski Milletveklİ özcan ŞentürK Madenci Hasan Ekindi Orman Yüksek Mühendisi Erzurum Orman Bölge Müdürü

15 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mehmet Balta Orman Y. Mühendisi Ekrem Sadi Erdem - Milletvekili Abdullah Naci Budak Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Sadrettin Müftüoğlu Gazeteci Mustafa Aras Sendikacı Niyazi Yazıcı Altındağ D. P. İlçe İdare Kurulu Üyesi Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Üstesi Kadir Topbas Mimar - İlahiyatçı Nuri Yazar Dinayet İşleri Başkanlığı Hac İşleri Müdürü İmdat Kaya Tiahiv?»tçı Din Görevl'si Milliyetçi Hareket Partisi Mületveküi Kesin Aday Listesi Servet Serhatlı İnş. Müh. Erkân Karacan Bankacı Ümit Karaosmanoğlu Öğretmen Bağımsız MiUetvekili Kesin Aday Listesi Yaşar Avcı istanbul Şeker ve Bisküvi Fab. da İşçi - Sendika Tems lcisi ; AYDINw Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi A. Metin Taş Eczacı - Aydın A. P. Eski İl Bşk. İskender Cenap Ege Eğitim - Turizm v e Basın-C. Senatosu Esk i Başkan Veküi - C. Senatosu A. P. Grup Başkanı C. Senatosu Aydın Üyesi Ali Baklacı Nazilli A. P. Eski ilçe Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Sadettin Demirayak -C. Senatosu Üyesi Halil Goral Halil Vural İlköğretim Müfettişi Cumhuriye Cumhuriyetçi Güven Partisi t Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mehmet Neemi Şahin Tüccar, Emekli Subay Tetik Ali Bedii Tetik İş Bankası Eski Müdürü Tüccar Ahmet Rıza Altuntan Emekli Subay Demokratik Parti Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Adnan Özkul Mimar - Mühendis Muzaffer Somay Sami Yücebalkan Yüksek İnşaat Mühendisi Milli Selâmet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesî Kesin Aday Listesi Mehmet Derilgen Mustafa Nuri Yümazçoban Hukukçu Eski Hakim Mahmut Muzaffer Çağırgan Orman Yük. Mühendisi Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mehmet Fırat Mehmet Abduşoğlu Yük. Makina Müh. Hamdı Cağlar İlk Öğretim Müfettişi Bağımsız Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Fatma Selma Kanıkor Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu mezunu Ahmet Hamdi Güçsav - Adalet Partisi Millietvekili Kesin Aday Listesi Mutlu Menderes İdareci - - A. P. Genel İdare Kurulu Üyesi - Aydın Milletvekili Nahit Menteşe - Ulaştırma - Gümrük ve Tekel - Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı-A. P. Genel Sekreteri - Turizm ve Tanıtma Bakanı-Aydın Milllet»* vekili

16 Sayfa 6 RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı İsmet Sezgin Ekonomist - Gençlik ve Spor Eski Bakam - A. P. Genel İdare Kurulu Üyesi * TBMM Bütçe Plan Karma Komisyonu Başkanı-Aydın Milletvekili Behiç Tozkopara n - A. P. Grup Yönetim Kurulu Üyesi-Aydın Milletvekili 5 İsmet Bakan Çiftç i 6 Halil Sıtkı Dalca n Avuka t 7 Kemal Çetin Ziraat Teknisyeni Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Muharrem Sökeli Selami Görgüç Mehmet Çelik M. Şükrü Koç Öğretmen - Milletvekili 5 Fikret Toksöz Kızılcahamam Kaymakamı 6 A. Yaşar Kocabıyık İktisatçı - İncirliova Belediye Başkam 7 Mucize öztürk Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Dündar îzgi Dokto r İbrahim Kostak Tüccar Sevcan Çağlı Cumhuriyetçi Güven Partisi İlçe Kadın Kolu Başkanı-Ev Hanımı Mehmet Derici Müteahhit 5 Perihan Tomas Cumhuriyetçi Güven Partisi Kadın Kolları Görevlisi 6 Adnan ŞeMpbayır Muhasebec i 7 Ahmet Van Nakliyec i Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday listesi Nedim Timoçin D. P. İl Başkam - Eczacı Hüseyin Sucukçu D. P. Merkez İlçe Başkam - Hakkı Ozan Koçarlı D. P. İlçe Başkanı - Kadir Arıkan D. P. Söke İlçe Başkam, Fabrika Müdürü 5 Hilmi Aydinçer Aydın Eski Milletvekili 6 Hüseyin Efe MÜU Emlâk Memuru 7 Elvan Dülgeroğlu Döşemeci Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Orhan Erdem Siyasa l BilgUer Fak. Doktor - Tüccar Samittin Gümrükçü Nuri Aysan İlâhiyatçı ve Eczacı - öğretmen Tevfik Özalp Sanayici 5 Mustafa Yıldırım Müteahhit 6 Ahmet Mutlu Tüccar 7 Ali Çalık Tüccar Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Dündar özlü Avuka t Süleyman Künkçü Mali Müşavir - Muhasebeci İbrahim Dönger Sahabettin Yücel Ziraat Mühendisi 5 Hasan Çevrimi» İşçi 6 Kemal Demir Serbest 7 Mustafa Akay Serbest Türkiye Birlik Partisi MiUetvekili Kesin Aday listesi Mustafa Gülmez Küçük Esnaf Hüseyin Yıldıray Küçük Esnaf Veli Şahin Em. Memur Hamdi Koşan İşçi 5 Haydar Coşkun Esnaf 6 Ali Şahin Esnaf 7 Hüsnü Demir İşçi

17 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMÎ GAZETE Sayfr: 7 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Mustafa Şanlı Fethiye Üzümlü Tarım Kooperatifi Eski Muhasebecisi Cemalettin İnkaya İlhan Aytekin Cihat Bilgehan BALIKESİRr Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hüsnü Yılmaz Emin Engin Tannverdı İbrahim Behram Eker Dr. Ahmet İhsan Kırımlı Midhat Şükrü Çavdaroğlu Mustafa Kemal Alver Ins. Yük. Müh-C. Senatosu Balxcvxlcþvþxcmvþcl Üyesi Gazeteci - Balıkesir MiUetvekili -Millî Eğitim - Devlet - Maliye Eski Bakanı - Mület Meclisi A. P. Grup Başkanvekili - Balıkesir Milletvekili Din Görevlisi İktisatçı - ricaret - Balıkesir Mületvekiü A. P. Genel İdare Kurulu Eski Üyesi - Turizm ve Tanıtma Eski Bakam - Balıkesir MiUetveküi - Balıkesir - Tokat Eski MiUetvekili Emekli Astsubay - Balıkesir Mületvekili Cumhuriyet Halk Partisi MiUetveküi Kesin A<fey Üstesi İrfan özaydınlı Emekli Hava Orgeneral Sadullah Usumi Gazeteci - Milletvekili Nuri Bozyel Necati Cebe Öğretmen - MiUetveküi 5 Mustafa'Atik Emekli Öğretmen 6 İsmet Önder Kırlı 7 İyigün Pulat Orman Y. Mühendisi 8 Mehmet Çelik Tüccar 9 Ahmet Dikmenoğlu Prodüktivite Uzmanı 9 Cumhuriyetçi Güven Partisi MiUetveküi Kesin Aday Listesi Hasan öksü z özen Başara n Mazhar İzci Rafet Işık Mülkiye Argun Ahmet Fethi Yücel Ali Yıldız Saadettin Yıldırım Nizamettin Oral Emekli öğretmen - Cumhuriyetçi Güven Partisi Balıkesir İl Başkam Tüccar - Cumhuriyetçi Güven Partisi Balıkesir Merkez İlçe Başkam Cumhuriyetçi Güven Partisi Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi - Tüccar Sa*ık ve Sosval Yardım Bakanlığı Etüd ve Dokümantasyon Müdür Muavini Konfeksiyon İmalâtçısı Emskli Ziraat Teknisyeni Emekli Tekel Memuru Esnaf - Cumhuriyetçi Güven Partisi Balıkesir ti Gençlik Kolu Başkanı Emekli Muhasebe Şefi Demokratik Parti MUIetvekiM Kesin Aday Listesi Orhan Azizoğlu Yüksek Mühendis Galip Arslan İnşaat Müteahhidi Hasan Işık Emekli Memur Ahmet İrken Almanya'da işçi temsilcisi 5 Mehmet Bıçak Tüccar 6 M. Ali Şevcan 7 A'ımet Öksüm Tüccar 8 Mustafa Ekici Emlâk Komisyoncusu 9 Haydar Orman Sendikacı Cevat Ayhan Yüksel Cicibaş Yüksel Haşal Mfllî Selâmet Partisi MiUetvekili Kesin Aday Üstesi Mak. Y. Müh. - T. Z. D. K. Gn. Md. İktisatçı İlâhiyatçı

18 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 59 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Fevzi Nalbant Hukukçu 5 Muzaffer Kavuş Ins. Müh. 6 Şükrü Erol Sanayici 7 Y. Mustafa Varol Elektrik Tek. «Şahin Duran öğretmen İlâhiyatçı 9 Sabri Akkus İşçi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Şaban Yazla öğretmen Mustafa Atıcı Em, Sb. Şükrü Yurdakök Ticaret Nail Aytek Em. Memur 5 Muammer Koçbay Em. Memur 6 Hasan Serpen Tüccar 7 Halim Çavuş Tüccar 8 Orhan örücü Ticaret 9 Hüseyin Ekim Fabrikatör Mehmet Ali Arkın Doğan Özkan Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şutoestnda Komiser B t L E C t K Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi î Mehmet Erdem - Bilecik Eski Mületveküi - Bilecik A. P. Eski tl Başkam Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Aydemir Ceylan Kaymakam Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Alaeddin özgencil Emekli Jandarma Albayı Milli Selâmet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mevlut Sami Dudak Mütehassıs Veteriner Hekim Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Akif Sansal Em. Hv. Albayı Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi listesi listesi Cemalettin Köklü Müteahhit - - Bozüyük Belediye Ittki Bçk. Mustafa Kemal Pamukçu Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Orhan Yağcı Nebati Yağ İmalâtçısı Hüseyin Dündar Emeldi İlköğretim Müfettişi Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Nevzat Tunçellî Emekli Memur Mehmet Gürses Terlik İmalâtçısı Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Rıdvan Sırrı Özdemir Emekli Memur Atatunç Onat İktisatçı Millî Selâmet Partisi Mületveküi Kesin Aday listesi Mehmet Özcan San. ve Tek. Bakanlığı Uzmanı Ali Erdal Eğt. Ens. Mesl. öğretmeni Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Ali 'İhsan Yılmaz Memur tbrahim Kılıç Müstafi Sb.

19 Mayıs 977 Sayı: 596 wewewewewe GAZETE Sayfa: 9 sayısı asasasasasas Soyadı Mesleği ve Sanatı Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Mehmet Talat Kılıç Emekli Memur BİNGÖLw Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Mehmet Sait Göker Haydar Baylaz İnşaat Müteahhidi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi ıl Hasan Celâllettin Ezman Doktor - Milletvekili 'Sait Bingöl İktisatçı Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi İbrahim Yıldız. Emekli Enerji ve Subay Tabu Kaynaklar Bakanlığ ı Müsavin Sabri Kulbüay Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Mehmet Varan Etsci Ömer özcan Emekli Memur Milli Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Abdullah Bazencir Bingöl Milletvekili Hailim Tekin Emekli Maliye Memuru Milliyete! Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Nidai Aydın Memur Himmet Kayhan Memur Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Üstesi Mehmet Koraltan Tüccar Necati Karahan Mehmet Ayder İnşaat Yüksek Teknikeri Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Siyasî Bilimler uzmanı BİTLİSq Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Abidin İnan Gaydalı - Bitlis Milletveküi Mehmet Baki Nasır Müteahhit Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Üstesi Veysi Zeydanlıoğlu Memduh Yetösfcta Müteahhit Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Mustafa Tabir Uyfcun Millet Meclisinde Gunıp Büro Amiri Muzaffer Ereknnci Tüccar Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Tahsin Düzgün Tüccar tsmadü Çetin Nakliyeci Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Muhyettin Mutlu Bitlis Milletvekili Sabahattin özel Tarım Bakanlığı Personel Genel MOdü^u Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Mehmet Akyü İsçi Erhan Uzkeser öğretmeni Mehmet Orhan Kurumoğlu Bağımsız Milletvekili Kesin Aday listesi Bitlis Eski Senatörü ve Köy İşleri Bakam,

20 Sayfa: 0 RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 BOLUq sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin,Aday Listesi Orhan Ataullah Çalış Turgut Yaşar Güiez Petrol Yüksek Mühendisi - T. P. A. O. Eski Genel Müdürü - Bayındırlık Eski Bakam - C. Senatosu Bolu Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Neşet Akmandor Y. Mühendis - DSİ Eski Genel Müdürü Seyfettin Yüksel) Dış Hekimi Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi İhsan Yücel Ayten Turhanoğlu Aşıcı Doktor - Kadın Doğum Hastalıkları Mütehassısı MUli Selâmet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mustafa Paçacı Sanayi Bak. Müsteşar Muavini Ahmet Helvacıoğlıu Hukuk Fakültesi mezunu - Müteahhit MiUiyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mustafa Çalıkoğlu Osman Nuri Türkmen Em. Kur. Alb. Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Müfit Bayraktar Orman Teknikeri - Bolu Milletvekili Avnıi Akyol ittareci Eğitimci - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Çakmak - Millet Meclisi Başkan Veküi Bolu Mületveküi Nevzat Durukan Orman Yüksek Mühendisi 5 Çetin Özaçılıgöz Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Bayram Turan Çetdn Merkez Valisi Haluk Karabörklü Mustafa Hlzarcı İlköğretim Müfettişi Abdi Özkük Ziraat Y. Mühendisi - Milletvekili 5 Mehmet Çelebi Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hasan Bülbül Emekli Hava Füze Albayı Refik Yüksel inşaat Mühendisi Lütfiı Sec-kiner Kereste Tüccarı Ali Kara kaş Sanayici (Kaplama ve kereste) 5 Mehmet Yeş:lduman Müü Selâmet Partisi Miüetvekili Kesin Aday Listesi Hüseyin Varol Diyanet İşleri Başk. Müfettişi İsmet Corikır m-votoı Srnayi Bak. Sanayi Dairesi Reis Muavini Cemal Demîrcan İlâhiyatçı - ist. İ. H. O. Baş Muavini İhsan Babalı İktisatçı 5 Afbdurrahman Yıldız P'iUlyetci Hareket Partisi Mületveküi Kesin Aday Listesi Emin Sezer Emekli Yarbay İbrahim Duran istatistik Bölge Müdürü Muzaffer ADbayrak Emekli öğretmen İL raihim Kuyupımar Şoför 5 Muptaıa öztürk Öğretmen Bağımsız Mületveküi Kesin Aday Listesi Sabiha Ay Antakya Çocuk Bakım Yurdu Müdürü ve öğretmen Seyit Ahmet Çakıcı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüqwqw habere* Arşiv Memuru Ahmet H?tı Ticaretci, Eski Milletveki"

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri İlçe Belediye Başkanlığı Seçimi

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri İlçe Belediye Başkanlığı Seçimi 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri İlçe Belediye Başkanlığı Seçimi İL ADI İLÇE ADI PARTİ/BAĞIMSIZ ADI SOYADI MESLEĞİ ÖĞRENİM DURUMU SIRA NO ADANA ALADAĞ BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ MUSTAFA DEMİR EMEKLİ

Detaylı

AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AK PARTİ 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ Seçim Çevresi S.NO Ad Soyad Doğum Tarihi Mesleği ADANA 1 ÖMER ÇELİK 15.06.1968 SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA 07.02.1943 VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR 06.06.1960

Detaylı

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İKİNCİ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI (103-1) SIRA YATIRIMIN NO YAPILACAĞI İL BAŞVURU SAHİBİ ADI 1 DİYARBAKIR

Detaylı

11 ALİ ACAR 29 OSMAN YAĞCI 31 NİYAZİ AYDOGAN 59 DURMUŞ GÜNEP-GÜNEP MANİFATURA VE TUHAFİYE 69 MEHMET SEZER 321 MEHMET GALİP ÇANKAYA 324 AHMET ÜNVER

11 ALİ ACAR 29 OSMAN YAĞCI 31 NİYAZİ AYDOGAN 59 DURMUŞ GÜNEP-GÜNEP MANİFATURA VE TUHAFİYE 69 MEHMET SEZER 321 MEHMET GALİP ÇANKAYA 324 AHMET ÜNVER 11 ALİ ACAR 29 OSMAN YAĞCI 31 NİYAZİ AYDOGAN 59 DURMUŞ GÜNEP-GÜNEP MANİFATURA VE TUHAFİYE 69 MEHMET SEZER 321 MEHMET GALİP ÇANKAYA 324 AHMET ÜNVER 496 AZİZ ŞENLEN 556 KAZIM RÜŞTÜ GÜVEN 628 NECİP BULGURLU

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ 7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

DEMOKRAT PARTİ 7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ ADI SOYADI MESLEĞİ İL 1. TERCİHİ HAKAN TOPALOĞLU SENDİKACI ADANA 1 CELAL TOPALOĞLU SERBEST ADANA 2 YALÇIN METE İŞ ADAMI ADANA 3 MUHAMMET EMİN ATASEVER SERBEST ADANA 4 BAHA İSPİR ÇİFTÇİ ADANA 5 JALE HİÇYAKMAZER

Detaylı

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2 1 Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2 2 363 Cumhuriyete Kanat Gerenler Yardımcısı Senaryo Özgün Müzik Hüsamettin ÜNLÜOĞLU Yusuf Ziya ALÇAKAKAR Hüsamettin ÜNLÜOĞLU Mehmet ŞENER, Nuriye

Detaylı

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 1 BÜLENT YILDIRIM ANKARA ÜKH 2 MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA ÜKH 3 ALİ PALABIYIK ANKARA ÜKH 4 ÖZGÜÇ TÜRKALP ANKARA ÜKH 5 SERKAN TOKAT

Detaylı

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ 1 B1 ABDİNUR ÖZTEMUR 2489034**** 2 B1 ABDULBAKİ BOZKURT 6907021**** 3 B1 ABDULBAKİ ŞAHİN 2028415**** 4 B1 ABDULCABBAR ENSARİ 1052386**** 5 B1 ABDULCEBBAR PACAL 1048816**** 6 B1 ABDULGAFUR AKYÜZ 2998420****

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

İL BÖLGE - SIRA AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEK ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST

İL BÖLGE - SIRA AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEK ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST İL BÖLGE - SIRA AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEK ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST ADANA 3 İBRAHİM ÖZDİŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS ADANA 4 AYDIN USLUPEHLİVAN

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİ 1. TUR SEÇİMİNE İLİŞKİN SAYIM SONUÇLARI

YARGITAY ÜYELİĞİ 1. TUR SEÇİMİNE İLİŞKİN SAYIM SONUÇLARI 1 EYÜP YEŞİL 29951 Balıkesir ACM Bşk. 16 2. Tur Oylamaya Katılmasına 2 VELİ DEĞİRMENCİ 27897 Yargıtay Yar.Tet.Hâk. 16 2. Tur Oylamaya Katılmasına 3 ALİ ÇOLAK 31448 Antalya Hâkim 15 2. Tur Oylamaya Katılmasına

Detaylı

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1. 18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI FATMA ÖZDAŞ 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI CEVDET

Detaylı

Sertifika Adı Soyadı Meslek Ünvanı No

Sertifika Adı Soyadı Meslek Ünvanı No 1 Mehmet AYDIN MAKİNA MÜH. 0 531 599 34 17 2 Turgut ACAR İNŞAAT Y. MÜH. 0 532 688 43 82 3 İbrahim Ümit ERDEM JEOLOJİ Y. MÜH. 0 533 442 52 72 4 Sadık AYDEMİR İNŞAAT MÜH. 0 312 448 08 23 5 Erdoğan DEMİRCİGİL

Detaylı

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru TEKNİKER KADROSU İÇİN NA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL 1 Mehmet Hilmi YİĞİT Anadolu Üni.Açıköğretim Fak. Tarım I Adana 2 Soner YAKUPOĞLU Çukurova Üni.Adana Endüstriyel Elektronik Teknisyen Adana

Detaylı

Vodafone 35th Istanbul Marathon 15 Km Race Overall Results -- Turkish Nationality

Vodafone 35th Istanbul Marathon 15 Km Race Overall Results -- Turkish Nationality Female 1 11302 BURCU BÜYÜKBEZGİN 1991 TUR 0:16:57 0:34:36 0:52:18 2 6063 SEYRAN ADANIR 1993 TUR 0:17:44 0:34:54 0:52:30 3 6062 DAMLA POYRAZ 1992 TUR 0:19:35 0:39:07 0:59:37 4 8627 YELİZ AY YILDIZ 1977

Detaylı

BÖLGESİ SIRASI ADI SOYADI MESLEĞİ

BÖLGESİ SIRASI ADI SOYADI MESLEĞİ ADANA 1 NECDET ÜNÜVAR DOKTOR ADANA 2 FATMA GÜLDEMET SARI MİMAR ADANA 3 SADULLAH KISACIK MÜHENDİS ADANA 4 TALİP KÜÇÜKCAN ÖĞRETİM ÜYESİ ADANA 5 MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ AVUKAT ADANA 6 ESRA YALVAÇ DOKTOR ADANA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ SINAV NO 5108 SINAV ADI SINAV TÜRÜ İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU (ÖĞRENCİ) KPSS MRK.SNV PUANI KABUL RET 1 657 KUBİLAY

Detaylı

SAKARYA VALİLİĞİ PROTOKOL LİSTESİ

SAKARYA VALİLİĞİ PROTOKOL LİSTESİ ADI SOYADI GÖREVİ İŞ TELEFONU 1 Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı (Sakarya Milletvekili) 0312 420 5608-09 2 Hüseyin Avni COŞ Vali 251 35 00-01 - 02 3 T.B.M.M ÜYELERİ Ayhan Sefer

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

17. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER

17. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 7. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER. 7.. En Çok Vergi Ödeyen Gelir Vergisi Mükellefleri 00 Yılı Vergilendirme Döneminde Türkiye Genelinde En Çok Gelir Vergisi Ödeyen Mükellefler Listesi (İlk 00) (TL) TALİP

Detaylı

KIRŞEHİR İLİ PROTOKOL LİSTESİ VALİ Necati ŞENTÜRK Vali 213 11 25 T.B.M.M. ÜYELERİ Abdullah ÇALIŞKAN AK Parti Milletvekili 0312 420 62 86 Muzaffer

KIRŞEHİR İLİ PROTOKOL LİSTESİ VALİ Necati ŞENTÜRK Vali 213 11 25 T.B.M.M. ÜYELERİ Abdullah ÇALIŞKAN AK Parti Milletvekili 0312 420 62 86 Muzaffer KIRŞEHİR İLİ PROTOKOL LİSTESİ VALİ Necati ŞENTÜRK Vali 213 11 25 T.B.M.M. ÜYELERİ Abdullah ÇALIŞKAN AK Parti Milletvekili 0312 420 62 86 Muzaffer ASLAN AK Parti Milletvekili 0312 420 57 56 GARNİZON KOMUTANI

Detaylı

CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada

CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 11.04.2011 17.04.2011 CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada Đşte CHP'nin Kayseri'deki milletvekili adayı sıralaması Kategori : Siyaset Yorum Sayısı : 0 Okunma : 0 Tarih : 11 Nisan

Detaylı