T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim MAYIS 1977 CUMA. Müşterek Kararnameler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 13 MAYIS 1977 CUMA. Müşterek Kararnameler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 6)-7 Ekim 90 TÖMdm «Y mm* iilmri itim Bmfbakanttk ttmtriymt v* Mudmwwmnmt Cmnml Mtudûrlugmmm asasasasassdss MAYIS 977 CUMA Sayı : 596 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Dışişleri Bakanlığından: Müşterek Kararnameler Karar Saytst: 80 Dokuzuncu derece memurlardan Türel özkarol, Nurettin Nurkan, Murat Ersavcı, Burak Gürsel ve Erdal Gölcüklü, 657 sayılı Derlet Memurları Kanununun değişik 6 ncı maddesinin (A) bendinin nci fıkrası ve 68 nci maddesinin (A) bendi uyarınca Yedinci derece kadroya atanmışlardır. Bu Karan Dışişleri Bakam yürütür. 0//977 CUMHUR BAŞKANI Başbakan Dışişleri Bakam S. DEMİREL t. S. ÇAĞLAYANGÎL FAHRİ S. KORDTÜRK Çalışma Bakanlığından: Karar Saytst : 806 Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Bakanlığımız tşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü İşgüvenliği Müfettişliğine İşgüvenliği Müfettişi Emel Ülkün, Alev Çakın ve Bengü Tansu Uyar'ın 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi gereğince terfian atanmaları uygun görülmüştür. Bu Karan Çalışma Bakanı yürütür. 6//977 CUMHURBAŞKANI TAHRt S. KORVTÜRK Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Ş. KAZAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 07

2 Sayfa: RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 İmâr ve İskân Bakanlığından: Karar Saytst: Î809 Açık bulunan. derece kadrolu Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne, halen mezkûr görevi vekâleten tedvir eden Hasan Kayatürk'ün 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (A) bendi ve 76. maddeleri gereğince almakta olduğu aylıkla naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür /5/977 CUMHURBAŞKANI Başbakan İmar ve İskân Bakanı S. DE M t RE L N. OK FAHRÎ S, KORÜTÜRK Maliye Bakanlığından: Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 7 Sayflı Karara İlişkin Tebliğ Seri: IV No: 6 Madde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 7 sayılı Karara ilişkin Seri: IV No. Görünmeyen Muameleler Tebliğinin Kısım II D - Sigorta bölümünün D-l sigortalarla ilgili ödemeler maddesinin c- paragrafının (vüi) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştlrümiştir. «vüi) Mayıs 977 tarihinden sonra yapılacak sigorta muameleleri itibariyle yukarıda ii ve iii fıkralarında yer alan ödemelerin T. Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz iznine bağlanabilmesi için: a) ödemeyi isteyen sigorta kuruluşlarının işlerini yurt dışına devretmeden önce, herbir sigorta işinden aynı oranda olmak üzere yıllık sigorta primleri toplamının, kabul edebilecekleri en yüksek bir yüzdesini öncelikle Türkiye'de mukim ve yalnız reasürans işi yapan Türk reasürans kuruluşlarına devretmiş veya devri kabul et miş olduklarının, b) Türkiye'de mukim tüm reasürans kuruluşlarının iş kabul olanaklarının en yüksek düzeyde kulllanılmış olduğunun, c) ödeme isteklerinin mesnedini teşkil eden her türlü sigorta, reasürans ve retrosesyon muamelelerinin Türkiye'de plase ve muhafaza edilemediğinin önceden Millî Reasürans T. A. Ş. den alınm,ş bir belge ile tevsiki şarttır. d) Yukarıda (a) fıkrasında yer alan devirlerde, bir yılda yurt dışına devredilen primlere mukabil yurt dışından alınan komisyon tutarlarının primlere oranından daha yüksek komisyon uygulanamaz; e) 977 yılı itibariyle yukarıdaki (a) ve (b) fıkraları konusunda yalnız Millî Reasürans T. A. Ş. ne ve % 5 oranında devir yapılmış olması yeterlidir; ) Türk reasürans kuruluşlarının yurt dışına nakden yaptıkları transferler üe yurda getirdikleri dövizler tutarmın her iki yılda T. C. Maliye Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.» Madde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 7 sayılı Karara ilişkin Seri: VII No. 7 Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde Bu Tebliğ Mayıs 977 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 08

3 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMİ gazete Sayfa: YARGIý b ö l ü m üü YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 5 Haziran 977 Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel ve Cumhuriyet Senatosu Üyeleri üçtebir yenileme seçimleri nedeniyle siyasî partiler tarafından verüip kesinleşmiş olan adaylarla bağımsız adayların seçim çevreleri itibariyle düzenlenmiş kesin aday listeleri aşağıdadır. 06 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun. maddesi gereğince ilân olunur. ADANAa Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Salahattin Kılıç İnşaat Yüksek Mühendisi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam-Adana Milletvekili - A. P. Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Topaloğlu İdareci - İçişleri - Gümrük ve Tekel-MUli Savunma Eski Bakam-Adana Milletvekili Mehmet Hallt Dağlı Ticaret - Hasan Gürsoy Din Görevlisi 5 Cevdet Akçalı - Gazeteci - Adana Eski Milletvekili 6 Hikmet Şevki Savatlı - Çukobirlik Yönetim K. Bşk. 7 Yılmaz Hocaoğlu İktisatçı - Adana Milletvekili 8 Cebrail Aydoğan Ticaret - Müteahhit 9 Seyri Uygur Mali Müşavir 0 Turgut Tekin İnşaat Mühendisi - Müteahhit Mustafa Kemal Çetinsoy -Adana Eski Milletvekili - A. P. Genel Merkez Hukuk Müşaviri Hacı Mehmet öztürk Dr. Hukukçu - öğretim Görevlisi Metin Tolay Sabit Beyazyürek Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Keşfin Adav Üstesi Nedim Tarhan KÖY-KOOP Genel Başkan Yard. İsmail Hakkı öz torun Öğretmen Oğuz Yazıcıoğlu Melih Kemal Küçüktepepınar İdareci 5 Hasan Cerit - Milletveküi 6 Mehmet Can Kaymakam - MÜletvekili 7 Muslihittin Yılmaz Mete - Gençlik ve Spor Eski Bakam 8 Vehbi Batuman Doktor 9 Tahir Güner Sendikacı 0 Süleyman Akkapılı Tüccar - İhsan Doğaner Doktor Adnan Seyhan Müteahhit Mustafa Gündeşlioğlu Araklı Kaymakamı llter Çubukçu İnşaat Y. Müh - Milletvekili Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Turgut Topaloğlu Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Yönetim Ku rulu Üyesi Adana Eski Milletvekili - Necmettin Avcı Cumhuriyetçi Güven Partisi Adana Merkez İlçe Başkam Bsnaf Ahmet Ünlü Cumhuriyetçi Güven Partisi Osmaniye ilçe Başkam- sdfsdfsdfsdfdsfsdfsdfs

4 Sayfa : RESMİ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı va Soyadı Mesleği ve Sanatı Leman Kartal Biçki Dikiş öğretmeni 5 Demir Ursavaş Yüksek Ziraat Mühendisi 6 Mahmut Çağlı Mali Müşavir 7 Yusuf Alper İnşaat Müteahhidi 8 Türkay Tuğrul Eczacı Ahmet Kamil Tüfekçi Cumhuriyetçi Güven Partisi Ceyhan İlçe Başkanı, Tüccar 0 Halit Atakan Mali Müşavir Fahri TJmakoğlu Ali İhsan Dere Ticaret Abdülcebbar TJluğ Dursun Toyguş Esnaf Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday listesi Dr. İbrahim Tekin Adana Milletvekili - Gümrük ve Tekel Eski Bakam* D. P. Genel İdare Kurulu Üyesi - Hukuk Doktoru Battal Koksal Adana Milletvekili - D. P. Genel İdare Kurulu Üyesi - Ömer Adli Yazan Mustafa Akdal 5 İsmet Acar İktisatçı 6 Hilmi Aksoğan 7 Ramazan Atıl 8 İrfan Çamurdan İl Genel Meclisi Üyesi 9 Zeki Kardeş Tüccar 0 Mehmet Aslanoğlu D. P. Ceyhan İlçe Başkam Hüseyin Kalaba Eğitimci ve Gazeteci Sulhittin Dericioğlu Emekli Memur Sait Kılıç İsmail San Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hasan Aksay İlâhiyatçı Milletvekili * Nihat Yazar Yazarr Abdül kadir Kocamanoğlu Y.. Enst.öğrt. Üyesi Muhsin Bulutgöçer İş ve İş. B. Kur. Antakya Md. 5 İbrahim Ertan Yülek Mak. Y. Müh. Sümerbank Gn. Md. 6 Metin Topaloğlu - Tüccar 7 Mansur Moğal Öğretmen 8 Osman Odabaşı Zir. Y. Müh. 9 Musa Bolhocalıoğlu Tüccar 0 Hasan Fettahlıoğlu Tüccar Ali Eren Hukukçu Abdullah Çelik Mimar Mühendis Mehmet Gürbüz Tüccar Ahmet Reyhanlıoğlu - Tüccar Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Alparslan Türke$ M. H. P. Genel Başkanı - Adana Milletvekili Rüstem Kocadurmusoğlu Öğretmen Hasan Hüseyin Çulhaoğlu Mâli Müşavir Nurettin Pakyürek Gazetecis 5 Vahap Boyvadaoğlu Op. Doktor 6 Mehmet Akyürek Memur 7 M. Fehmi Küçük Gazetecis 8 Orhan Büyüküdz t 9 İsa Omay 0 Ali Erat Mali Müşavir Mahmut Özkan t Halil Kesldn t Sadettin Ttfkbey t Yalçın Tentaş D. T. C. Fak. Mezunu

5 Mayıs 977 Sayı: 596 RESM Î GAZETE S*yfa: 5 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Türidye Birlik Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Battal Pehlivan Gazeteci Hamza Benlioğlu Elektrikçi Hüseyin Pamuk Sendikacı Mehmet Savran Tüccar 5 Mirza Haklı Tüccar 6 tsmail Nergiz 7 Ali özel îşçi 8 Yakar Arslan Hızarcı 9 ökkes Dedeoğlu Esnaf 0 Hüseyin Dağhan feci MevlÜt Karataş Otelci tsmail Kaya İsçi Hüseyin Ebetürk tşçi Hakkı Kerse Esnaf Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi iselahattin Uyar İşçi - Sendika Yöneticisi Ceyhun Can t Demirtaş Ceyhun Mimar-Yazarw Necdet Söylemez İşçi-Sendika Yöneticisi 5 Yavuz Pağda Öğretmen 6 Yalçın Saraçoğlu Elektrik Mühendisi 7 A. Duran Gül Esnaf 8 Hasan Seven Tekstil İşçisi 9 Peyami Anırk tşçi 0 Hüseyin Korkmaz Muhasebecii Kemal Ürkmez tşci H. Mehmet Karaçorlu Ziraatçı Yılmaz Bişirici İnşaat Ustası Ömer Büğe Muhasebecii Mehmet Demircioğlu Hasan Yesütas Turhan özgür Bağımsız Milletvekili Kesin Aday listesi Terzi Dağıtım teknisyeni ADIYAMANn Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday listesi Hüseyi n Fehmi Fırat - İçel Eski Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Yusuf Çetin öğretme n Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday listesi Sali h Parsadan Emekl i Subay Demokratik Parti Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Nazm i Değirrnencioğlu Avuka t Milli Selâmet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi tsmai l Ayık Emekl i Tümgeneral Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday listesi Abdulkadi r Yazar Başbakanlı k Müşaviri Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Hali l Ağar - Adıyaman C. Senatosu Eski Üyesi-Adıyaman Milletvekili Mehmet Sırrı Turanlı - Adıyaman Eski MületvekiU - C. Senatosu Adıyaman Üyesi

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE Mayıs 97? Sayı: 596 savki Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı î Mehmet Zeki Adıyaman Abdurrahman Şeref Bilgiç Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Ad*y Listesi Hasan Akkuş İsmail Akın Kadri Veziroğlu Tuncer Ergüier Süleyman Mutlu Murat öner Ali Kanlı öğretmen Stajyer - Kooperatifçi Veteriner Hekim Milletvekili Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hulusi Diler Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Abdurrahman Unsal Mehmet Reşit Emre Abdulkadir Barutçu Nazif Toprak Adıyaman Milletvekili - Saatçi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Abuzer Yaşar Mustafa Göksu Ali Aslan Mehmet Şimşek öğretmen Bağımsız Milletvekili Kesin Aday listesi M. Dursun Eryaşar Emekli Müvezzi Yasin Dursun Tarım İşçisi Eğitim - Adıyaman Eski Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Kemal Tabak Doktor - Milletvekili Ramazan Yıldırım - Milletvekili Sabri Tannverd* Celal Kızılkaya Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Nuri Kart Hasan Büyükkeleş Hayrettin Egerci Şükrü Topsakal Yalçın Nakiboğlu Atillâ Öcal Turan TJluğ Hasan Güler Tüccar - Terzi - Konfeksiyoncu Müteahhit Demokratik Parti MffletveldM Kesin Aday Listesi Tüccar AFYONn Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Ali İhsan TTÎubahşi - Afyon Milletvekili Güneş öngüt - Dinar A. P. İlçe Eski Başkanı Mete Tan Doktor TCDD Eskişehir Hastanesi Eski Başhekimi - Afyon Milletvekili - TBMM İdare Amiri Mehmet özutku İdareci Hasan Dinçer - Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı (Eski)-Milli Savunma ve Adalet Eski Bakanı- Afyon Eski Milletvekili Erdoğan Bayık Ziraat Yüksek Mühendisi - Toprak - Su 5. Bölge Müdürü Afyon ve Civan Demiryolu İsçileri Sandukası Başkanı İnşaat Mühendisi

7 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMÎ GAZETE Sayfa: sayısı P 6 Adı ve Soyadı M. Ragıp Ünver Remzi Keskin Memiş Taylan Niyazi Tamer Agah Değer Zeki Genç Muzaffer Görktan Necati Başaran Ömer Ünlüer Ertunç Toker İnşaat Mühendisi Fotoğrafçı ve rucear Tüccar Esnaf Mesleği ve Sanatı Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi - D. P. İl Başkam Gazeteci - Yazar Tüccar Müteahhit Memur Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Celal Yıldırım Ömer Lütfi özülkü Mehmet Kundak Ali İhsan ücarat Mustafa Doğardı Kamil Turhan Afyon Eski Müftüsü Operatör Doktor Yapı İşleri Genel Müdürü Y. İsi. Ens. Mezunu Vak. öğ. Yurdu Müdürü Em. Sb. Kadıköy Seç. Bşk. Müftü Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Macit Abi Orhan îmre Yener Yaşar Emeksiz Mustafa Oruç İsmail Pekdemir Kâmil Eygel Turan Temi zer Kerem Şahin Ahmet Hamdi Sam Hasan Rıza Acarbay Hüseyin Korkunç Eğitim Enstitüsü Müdürü Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Serbest Müftü öğretmen Din Görevlisi Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Gazi Orta öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü Pedogoji Şubesi Mezunu AĞRIs Adalet Partisi Milletvekili Kesin aday listesis Tüccar - Ağrı (Mületveküi Müteahhit Emekli Albay Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi MiUetvekili Kesin Aday Listesi Riza Polat - öğretmen - Milletvekili - C. H. P. Genel Yönetim Kurulu Üyesi M. Naci Kutlay Doktor Hasan Kotan Tüccar Balaıbey Ücdal Tüccar Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mikail Aydemir Hasan llikmi Muzaffer Turgut özcan Hasan Özbek Tüccar - Cumhuriyetçi Güven Partisi Ağrı İl Bşk. Tüccar Malî Müşavir Emekli Memur Demokratik Parti MületvekiB Kesin Aday Listesi Abdülibari Akdoğan Muammer Yalçın Songür Ah Kotan Ali Kemalettin Berksü Ağrı Eski Milletvekili - Yüksek Maden Mühendisi Tüccar Şoför Gazeteci Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mir Bahaddin Yardımcı Ahmet Tekdal Ferzende öztür Vahyeddin Küfrevi Ağrı Milletvekili Hukukçu - Azot Sanayü İdarî İşler Daire Başkanı Tüccar - Tüccar

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Yılmaz Hatunoğlu Memduh Kılıç Hasip Balcı öğretmen Sürmeli Kösedağ Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Ahmet Salman Celftlettin Narçin Musa Seyitoğlu Bahattin Eryılmaz Cemil Erhan Niyazi Alpaslan Mehmet Ali Aslan Abdulkerim Beyazıd Hüsamettin Öztürk Selâmı Muharremgil İhracatçı Tüccar İktisatçı Kars Tekel Başmüdürlüğü Muhasebe Kısım Amiri - Ağrı Milletveküi Emekli öğretmen Sanayi ve İhracatçı Emekli Deniz Astsubayı AMASYAd Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Etem Naci Altunay - Amasya Belediye Eski Başkanı Muhammet Kelleci Din Görevlisi Üzeyir Eren Veteriner - Ekonomi Pazarlama Dr. - Yapağı ve Tiftik A. Ş. Genel Müdürü Nevzat Şener - Amasya Eski Mületvekül - AP Eski 0 Başkam Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Erol Çevikçe İktisatçı - Mületvekül - Bayındırlık Eski Bakanı Vehbi Meşhur Milletvekili Mehdi Kanar Emekli öğretmen Hasan Bütüner Ziraat Y. Müh. - Milletvekili Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mustafa Kavaklıoğlu Cumhuriyetçi Güven Partisi Amasya Merkez İlce Başkam Halil İbrahim Candan Tüccar Bahattin Hatipoğlu Tüccar Mehmet özderin Fabrika Müdürü Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Ahmet Çolakoğlu Emekli Yaırbay Ahmet Turan Soylu Emekli Tapu Müdürü Osman Tahtacı Terzi Rahim Erdem Esnaf Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Selahattin Sağıroğlu Y. isi. Ens. Mezunu Afyon t. H. O. öğretmeni Abdulkadir Ünal Makina Kimya Gn. Md. Muavini Mehmet Yıldız Y. İsi., Mes. öğretmeni Doğan Saraçoğlu Serbest İnşaat Mühendisi Milliyetçi Hareket Partisi Mületvekül Kesin Aday Listesi Şevket Saraçoğlu Madenci Atilla Selçuk Eczacı Ali Vedat Laçin Hüseyin Çimir Türkiye Birlik Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Halil Öksüz Tüccar Kurbani Baş Tüccar Ali Boz Ali öksel Esnaf

9 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMİ GAZETE Sayfa: 9 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanattı Türkiye İşçi Partisi Mffletveldli Kesin Aday Listesi H. Hüseyin Atalay Gemi Makina Mühendisi Ali Şimşek Öğretmen Ahmet Mayda Köy emekçisi Rıza Şahin İşçi ANKAR A Adalet Partisi MUletvekiU Kesin Aday Üstesi Seba ti Ataman İdareci - Zonguldak Mületveklli - Sanayi Esk i Bakam Turgut Toker İdareci - Ankara Mületvekül - Çalışma -Köy İşleri ve İmar İskân Eski Bakam Oğuz Ayıgün Doktor - Ankara Mületvekül - Millet Meclisi A. P. Grup Bşk. V. Orhan Eren Hukuk - İdareci - Ankara Mületvekül $ Mustafa Kemal Erkovan Ankara Mületveklli Devlet Eski Bakam 6 Fikri Pehlivanlı Eczacı Ankara Milletvekili 7 Orhan AJp Yüksek Mühendis Ankara Mületveklli - Bayındırlık Eski Bakam 8 İsmaU Hakkı Köylüoğlu Hukuk-Ankara Mületvekül - Emekli Yargıtay üyesi 9 Mustafa Başoğüu T. Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı - Türk- İş Yönetim Kurulu Üyesi '0 Mustafa Kılıç Urfa Belediye Eski Başkam -Urfa Mületveklli İbrahim Kılıç Ankara. Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkam ( Sami Arslan Din Görevlisi - Denizli Mületvekül $ M. KeımaL Yılmaz İdareci - Çankaya A.P. Eski İlçe Başkam Hasan DerniulgSl İktisatçı Polatlı Eski İlçe Bşk. 5 Hasan Öaçeük - Ankara Milletvekili 6 Alpaslan Başaran Tüccar - Ankara İl İdare K. Eski Üyesi 7 Enver Turgut Sendikacı - Kayseri - İzmir Eski Milletvekili 8 (Necati) Necihat Beycan Maden Yük. Mühendisi 9 Ahmet Karakuş İdareci - Kızılay Genel Sekreteri 0 Eyüp Sami Uslu Emekli öğretmen Nejat Abdullah Gülecek Diş Tabibi Mahmut Nedim özaras Tekniker Nesime Şen kutlu öğretmen Muharrem Sargın Doktor - Yüksek Mühendis - İdareci 5 Mehmet Basçiftçi Gazeteci 6 Cemal Uçankuş Eğitimci - Müşavir 7 Mahmut Eroğlu Maliyeci - İktisatçı 8 Necdet Toprak 9 Kâzım Kutay İktisatçı Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Teoman Köprülüler Maliyeci Kemal Kayacan Emekli Amiral önder Sav - Mületveklli Çalışma Eski Bakam A lisan Canpottat Memur 5 Abdurrahman Oğultürk Esnaf - Öğretmen 6 H. Semih Eryıldız Mimar-C. H. P. Genel Yönetim Kurulu Üyesi 7 Al tan öymen Gazeteci 8 Cengiz Şenses Elektrik Teknisyeni 9 Erol Saraçoğlu 0 Selâhattln Öcal Sayıştay Denetçisi A. Hayri Eiçioğlu Yaşar Ceyhan Kenan Dunukan Sendikacı - Milletvekili Ahinet Hamdi Çelebi Tüccar - Mületvekül 5 A. İsmet Çanakçı Memur

10 Sayfa: 0 resmi gazetesdsds sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsasa sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı 6 Bekir Adıbelli Elektrik Teknisyeni 7 Mustafa İmirzalıoğlu Esnaf - Mületvekiâ 8 Ümit Teoman 9 Eşref Erdem Gazeteci 0 Beşer Haydar Kimya Mühendisi Albbas Ercan Esnaf - Ömer çiftçi Sendikacı - Makina Mühendisi Rıza Tırpancı Sendikacı Sacit Böke T. C. Emekli Sandığı Genel Müdür Müşaviri 5 İbTahim Oüceoğlu Gazeteci 6 Savaş Köfcer 7 Fikri Yücel 8 Ziya Erdal Güç 9 Kemal Ataman Gazeteci - MilletvekiU Hayri Başar Fahrettin Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Atalay F. Şükran Baykal Sabahattin Özgür Vedat Uras Ahmet Çaycızade Mahir Güvenir Mehmet Metin Sağnak Ömer Güven Neşet Bayfkuıt Rıza Şahin M. Nurullah Mataracı Mehmet y Ha m di Kara'taş Cevat Özdemir Sahir Bafra Rezzan Türkay 8 Yakup Kaya 9 Ayşen Akın Hacı Ahmet Demdrcan Gökhan Yardımcı Mustafa Ünver Osman Keskin Refik Tefon Yusuf Söğüt Mustafa öncel Niyazi Yılmaz Kadir Gezgin Mustafa Erbaş Gevat önder Erdoğan Çatal ok Ramazan Aicay Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkan Yardımcısı -II. Dönem Mületvekül Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi- Cumhuriyetçi Güven Partisi Parti Divanı Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkam Emekli öğretmen Gazeteci - Eski Hariciyeci ve TRT Dış Yayınlar Eski Müdürü Yüksek Petrol Mühendisi Diş Doktoru - Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankana İl Yönetim Kurulu Üyesi Tüccar Terzi Emekli Muhabere Albayı Türk-Harp İş Sendikası Ankara Bastemsücisi - Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara Merkez İlçe Başkam Doktor - Röntgen Mütehassısı Tüccar - Müteahhit Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi - İşçi Tüccar Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara Kadın Kollan Üyesi İşçi, Kırıkkale Cumhuriyetçi Güven Partisi İlçe. Başkanı Cumhuriyetçi Güven Partisi Ankara İli Kadın Kollan Üyesi Esnaf İktisatçı Tüccar - Marangoz-Cumhuriyetçi Güven Partisi Altındağ İlçe Başkam Müteahhit Ankara Pastacı - Baklavacılar İşçileri Sendikası Malî Sekreteri Müteahhit Emekli PTT Memuru İnşaat Teknisyeni Tüccar Demokratik Parti Mületveklli Kesin Aday Listesi Ankara Mületvekül D.P. Genel Başkan Yardımcısı - DP. Kınkkale İlçe Başkam-İşçi DP, Ankara İl Başkam - Nakliyeci

11 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMİ GAZETE Sayfa: sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Ziya Kuvang - D. P. Ankara İl İdare Kurulu Sekreter Üyesi 5 Nurettin Çalık D.P. Altındağ İlçe Başkam 6 Abdurrahman Özyavuz Makina Mühendisi 7 Ali Yaşar Götoten Diyanet İşleri Donatım Müdürlüğünden Emekli 8 S aide Asıltekin Gazeteci - D. P. idare Kurulu Üyesi 9 Fethi Aygün Muhasebeci - D. P. İl İdare Kurulu Üyesi 0 Bekir Elibol Tüccar İH tzzet Tavfhan Tüccar Zekâ Atılgan - D. P. İl İdare Kurulu Üyesi Bahri Varan Sendikacı V Seyit Kalay D. P. Polatlı İlçe Başkanı - Tüccar 6 Hüseyin Kurt tas Tüccar 6 Yusuf Tonga Müteahhit 7 Hüseyin Öztekin D.P Elmadağ İlçe Başkam - Muhasebeci 8 Emin Başkaraağaç D. P. Ayaş İlçe Başkam Tüccar 9 Perihan Zeybek D. P. İl Disiplin Kurulu Üyesi 0 Mithat EHkuıt Tüccar Nevzat Uygıurtaş Müteahhit Razi ıkarol D,P. Çubuk İlçe Başkam İsmail Mete D.P. Nallıhan İlçe Başkam Hüseyin Erşan Tüccar - Nakliyeci - 5 Gülnazlı Sankaya Ev Kadını 6 Yahya Coşkun Esnaf 7 îsrnail Doğan 8 Suat Zeybek D.P. Çamlıdere İlçe Başkam 9 Nazif Yılmaz - D. P. Delice İlçe Başkam Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Oğuzhan Asiltürk İnşaat Yük. Müh. M. S. P. Genel Sekreteri İçişleri Eski Bakanı - Ankara Milletvekili Halit Özğüner Emekli Albay M. S. P. Genel Muhasibi İsmail Alptekin - Ankara Eski İl Başkanı Harun Aytaç İlâhiyatçı - Milletvekili 5 Fuat Fırat Ç.ftçi- Milletvekili 6 Nevzat LaleU Mak. Muh. M. S. P. Gençlik Kolları Genel Başk. 7 Ali Tandoğan Müteahhit 8 Mustafa Mamati Tüccar 9 Hasan Gök Emekli Subay öğretmen 0 Sefer Özen İlâhiyatçı öğretmen Ünal Gök Sendikacı Tahsin Kahraman Müteahhit Mehmet Galip Gökçmar Emekli Öğretmen Mustafa Akgün Y. Zir. Müh. 5 Mahmut Öztürk Kuyumcu 6 Zeki Güngenci 7 Selahattin Ayaz İktisatçı 8 Numan Öztürk Müteahhit 9 Ömer Atmaca Sanayici 0 Hamdi Akgün Tüccar Mehmet Özer Celal Balabanlı îşçi Tüccar Mehmet Ali Baydın Tüccar Kâzım Berkman Tüccar 5 Mehmet Ali Demirbay Z. Y. Teknikeri 6 Yakup Kutluca Tüccar 7 Tevfik Arafatoğlu Mobüyacı 8 Yusuf Bilgin Tüccar 9 İhsan Satman Milliyetçi Hareket Partisi Mületvekül Kesin Aday Üstesi İhsan Karaçam Sivas Milletvekili Necati Gültekin Em. Hv. Generali Şerafettln Yılmaz

12 Sayfa: RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı ve. Soyadı Mesleği ve Sanatı Ahmet Pekgöz 5 Eyüp ısaibzi Oanîbodat İlâhiyatçı 6 Ziya Derya Elektrik Mühendisi 7 M. Şükrü Atalık Emekli Hâkim 8 y/avua Sakarya 9 Aydemir Karabatak 0 Şeraföttin Doğan Ins. Yük. Müh. Ali Perçine! Tüccar Necati Uygur îsçi Salih Çelik Em. Kd, Bş. Çvş. Selahattin Şahinkaya Muhasebeci - Sendikacı 5 Perudun İşeri Em. Ast. Sib. 6 Ali Rıza Amcan Emekli Öğretmen 7 Güzin özcay Ev Hanımı ıe Kemal Yıldız Fotoğrafçı 9 H. Behçet Susmaz Memur Ahmet Vural Lütfi Şenol Em. Ast. Stb. Nuıman özdemir Tüccar İbrahim Tümer Em. Müfettiş Saffet Gokdoğan Sanayici 5 Bahatföîn Kuzucu Din Görevlisi 6 İsmet Açıkgöz Ev Hanımı 7 Bahaettin Kayhan Serbest 8 Dursun Yüzgeç Serbest 9 Ömer Lütfi Karakelle Türkiye Birlik Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Süleyman Cem İşletme İktisatçısı Lütfi Güzer Em. Kur. Albay Ali Osman Afcyol Em. Memur Mehmet Kömürcü Tekniker 5 Nurettin Yıldırım Serdikacı 6 Mehmet Yılmaz Em. Memur 7 Garip öztürki İş Adamı 8 Yaşar Çankaya Tüccar 9 Gazi Mısır Em. Başkâtip asasasd Kapıcı 0 dfdfdfdfdfdfdfdfd Mustafa özkapıcı Taflti Doğan İlyas ördek İşçi Em. İşçi Veli Peker İş Adamı 5 Mustafa Sönmez Sendikacı 6 İbrahim Kırkayak tşçi 7 Celal Türkân Şoför 8 İbrahim Kala tsçi 9 Bilal Yılmaz Esnaf 0 Mahmet Yıldırım Esnaf Mahmut Kocakaya tşçi 0 Rıza Sarıkaya Hüseyin Toprak Küçük esnaf Cuma ABdkaya İşçi 5 İbrahim öztürk İşçi 6 Dursun Uzum Esnaf 7 Bal Ali Toprak Esnaf 8 Halimi Koçoğlu Esnaf 9 Hüsnü Küçük Esnaf Türkiye tşçi Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Nihat Sargın Hekim Erhan Tezgör. İktisatçı - Tüm-Der Genel Başkanı Hasan Bedri Doğanay tşçi - Sendika Yöneticisi Ersen Sansal 5 tlhan Akalın tşçi - Sendika Yöneticisi 6 Abdurrahim Uiluğer Teknik Ressam

13 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMÎ GAZETE Sayfa: sayısı Adı va Soyadı Mesleği ve sanatý 7 Yılmaz Tofoman 8 Taner Tuncel Yayıncı 9 Mehmet Kök özaltınlı tşçi 0 Hüseyin özcan öğretmen VI Musa Alp Öğretmen Ahmet Altay Varol Elektrik Mühendisi Orhan Gürbüztürk Esnaf Enver Aydın 5 Haydar Dönmez tşçi Köy Emekçisi 6 Cafer Yolcu Köy Emekçisi 7 Hasan Erdoğan Köy Emekçisi 8 Varlık Özmenek Gazöteci - Yazar 9 İsmail Gençftüfik Gazeteci 0 Burhanettin Tercan tşçi Bülent Aikyöndem Esnaf Şükriye Deriş tşci Esat Erkut isçi - Sendika Yöneticisi Arif 'Şentek Mimar 5 Vehbi Podat Öğretmen 6 Salih Elver Maköna Mühendisi 7 Abdullah Çafvuşoğlu Elektrik Mühendisi 8 Candan Baysan İktisatçı 9 Arif Oruç Sezlev Muhasebeci Bağımsız MületvekÜl Kesin Aday Listesi Mustafa Ateş Nevzat Yıldırım Hasan Erdem Yılmaz Oktay İsmail Altıntepa Sevim Unsal Kemal Erkan Gürlekoğlu Saim Tezgör Behün Beyhan ÇeMbaş Muzaffer Erman Ejder İme Yavuz iselahatitıin Akıncı M. Kemâl Cebecioğlu Hacı Mustafa Eıflrisi Halil Toprak Hüsamettin Akmumcu Ethem Varlıkoğlu Ahmet Çelebi Mustafa Kaya tşçi ve Memur Emekli Başçavuş Ünitay İhracat İthalât Stajer Ev Hanımı Hollanda'da tşçi Emekli Muhabere Albayı Gazeteci Ticarî İlimler Akademisi mezunu - İşletmeci ve Muhasebeci Toptancı Bakkal Mülî Eğitim Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğünden Emekli Gazeteci Dava Vekili Emekli Astsubay Başkent Pazarlama Pirmasırun Sahibi ve İnşaat Müteahhidi Ankara Milletvekili - İsçi - Erkek Sanat Enst. Mezunu Emekli Memur İktisat Fakültesi Mezunu Serbest Muhasebe ve Müşavir ANTALYAa Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mehmet Sadık Erdem - Antalya Eski Müietveküi - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri İhsan Ataöv (Çarıklı) Eğitim - A. P. Genel tdare Kurulu Üyesi - Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı İnşaat Yüksek Mühendisi - YSE Genel Müdürü Galip Kaya 5 İsmail Edebali 6 Remzi Yılmaz Din Görevlisi - Antalya Müietveküi 7 Zekeriya Bahçeci -A. P. Finike Eski İlçe Başkam Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Deniz Baykal Ömer Buyrukçu Doçent - Müietveküi - Maliye Eski Bakam Orman Y. Müh - MiUetvekill

14 Sayfa: RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Hasan Ünal Dr. Metalürji Y. Mühendisi Atilla Emek 5 Enver Konyar Yargıtay Tetkik Hakimi 6 R. Hamit Günal Emekli öğretmen 7 Fahri özçelik öğretmen - Milletvekili Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hamit AdıgUzel Tayyip Babaoğlu Tüccar Gül Yurdakul Cumhuriyetçi Güven Partisi Kadın Kollarında GörevU Dursun Yasar Kılınç Tüccar 5 Osman Ercan Sanayici 6 Hasan Şimşek Nakliyeci 7 Mustafa Yıldız Terzi Demokratik Parti MflletvekOl Kesin Aday Listesi Af fan Parlak İnşaat Mühendisi - D. P. İl Başkam Muzaffer Yorgancıoğlu Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İzzettin Gökalp Ömer özdoğan İşçi 5 Abidin Karacaköylü Müteahhit 6 Yunus Demir 7 Sabahattin Kurt Tüccar Milli Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi H. Kani Büyüközer Mak. Y. Müh. Hüseyin Üzmez Hukukçu Mehmet Ali öz İlahiyatçı Hadi Akın 5 Fahrettin Unsal Em. Astsubay 6 Hamza Karaağaç Esnaf 7 Mehmet -Ah Sula Din Görevüsi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hasan Fehmi Boztepe Eski Milletvekili - Op. Dr. Ali Bozkurt öğretmen Mustafa Demir Sendikacı Nazif Özbek İşçi 5 Latif Selçuk 6 Enver öztürk Müteahhit 7 Münir Özkan wewewe Türkiye Birlik Partisi Milletvekili Kesin Aday listesidi Hamza Tanal Ali Şimşek Ali Çamlıdağ tsmaü tncedal Esnaf 5 Hasan Şimşek Sendikacı 6 Mustafa Kara Tüccar 7 Mehmet Beşikçi Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Ali Korkmaz Eski Eğitmen H. Sami Altınyürek Tüccar ARTVİNd Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Mustafa Rona Eğitimci Artvin Eski Milletveklİ özcan ŞentürK Madenci Hasan Ekindi Orman Yüksek Mühendisi Erzurum Orman Bölge Müdürü

15 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Mehmet Balta Orman Y. Mühendisi Ekrem Sadi Erdem - Milletvekili Abdullah Naci Budak Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Sadrettin Müftüoğlu Gazeteci Mustafa Aras Sendikacı Niyazi Yazıcı Altındağ D. P. İlçe İdare Kurulu Üyesi Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Üstesi Kadir Topbas Mimar - İlahiyatçı Nuri Yazar Dinayet İşleri Başkanlığı Hac İşleri Müdürü İmdat Kaya Tiahiv?»tçı Din Görevl'si Milliyetçi Hareket Partisi Mületveküi Kesin Aday Listesi Servet Serhatlı İnş. Müh. Erkân Karacan Bankacı Ümit Karaosmanoğlu Öğretmen Bağımsız MiUetvekili Kesin Aday Listesi Yaşar Avcı istanbul Şeker ve Bisküvi Fab. da İşçi - Sendika Tems lcisi ; AYDINw Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi A. Metin Taş Eczacı - Aydın A. P. Eski İl Bşk. İskender Cenap Ege Eğitim - Turizm v e Basın-C. Senatosu Esk i Başkan Veküi - C. Senatosu A. P. Grup Başkanı C. Senatosu Aydın Üyesi Ali Baklacı Nazilli A. P. Eski ilçe Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Sadettin Demirayak -C. Senatosu Üyesi Halil Goral Halil Vural İlköğretim Müfettişi Cumhuriye Cumhuriyetçi Güven Partisi t Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mehmet Neemi Şahin Tüccar, Emekli Subay Tetik Ali Bedii Tetik İş Bankası Eski Müdürü Tüccar Ahmet Rıza Altuntan Emekli Subay Demokratik Parti Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Adnan Özkul Mimar - Mühendis Muzaffer Somay Sami Yücebalkan Yüksek İnşaat Mühendisi Milli Selâmet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesî Kesin Aday Listesi Mehmet Derilgen Mustafa Nuri Yümazçoban Hukukçu Eski Hakim Mahmut Muzaffer Çağırgan Orman Yük. Mühendisi Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mehmet Fırat Mehmet Abduşoğlu Yük. Makina Müh. Hamdı Cağlar İlk Öğretim Müfettişi Bağımsız Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Fatma Selma Kanıkor Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu mezunu Ahmet Hamdi Güçsav - Adalet Partisi Millietvekili Kesin Aday Listesi Mutlu Menderes İdareci - - A. P. Genel İdare Kurulu Üyesi - Aydın Milletvekili Nahit Menteşe - Ulaştırma - Gümrük ve Tekel - Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı-A. P. Genel Sekreteri - Turizm ve Tanıtma Bakanı-Aydın Milllet»* vekili

16 Sayfa 6 RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı İsmet Sezgin Ekonomist - Gençlik ve Spor Eski Bakam - A. P. Genel İdare Kurulu Üyesi * TBMM Bütçe Plan Karma Komisyonu Başkanı-Aydın Milletvekili Behiç Tozkopara n - A. P. Grup Yönetim Kurulu Üyesi-Aydın Milletvekili 5 İsmet Bakan Çiftç i 6 Halil Sıtkı Dalca n Avuka t 7 Kemal Çetin Ziraat Teknisyeni Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Muharrem Sökeli Selami Görgüç Mehmet Çelik M. Şükrü Koç Öğretmen - Milletvekili 5 Fikret Toksöz Kızılcahamam Kaymakamı 6 A. Yaşar Kocabıyık İktisatçı - İncirliova Belediye Başkam 7 Mucize öztürk Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Dündar îzgi Dokto r İbrahim Kostak Tüccar Sevcan Çağlı Cumhuriyetçi Güven Partisi İlçe Kadın Kolu Başkanı-Ev Hanımı Mehmet Derici Müteahhit 5 Perihan Tomas Cumhuriyetçi Güven Partisi Kadın Kolları Görevlisi 6 Adnan ŞeMpbayır Muhasebec i 7 Ahmet Van Nakliyec i Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday listesi Nedim Timoçin D. P. İl Başkam - Eczacı Hüseyin Sucukçu D. P. Merkez İlçe Başkam - Hakkı Ozan Koçarlı D. P. İlçe Başkanı - Kadir Arıkan D. P. Söke İlçe Başkam, Fabrika Müdürü 5 Hilmi Aydinçer Aydın Eski Milletvekili 6 Hüseyin Efe MÜU Emlâk Memuru 7 Elvan Dülgeroğlu Döşemeci Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Orhan Erdem Siyasa l BilgUer Fak. Doktor - Tüccar Samittin Gümrükçü Nuri Aysan İlâhiyatçı ve Eczacı - öğretmen Tevfik Özalp Sanayici 5 Mustafa Yıldırım Müteahhit 6 Ahmet Mutlu Tüccar 7 Ali Çalık Tüccar Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Dündar özlü Avuka t Süleyman Künkçü Mali Müşavir - Muhasebeci İbrahim Dönger Sahabettin Yücel Ziraat Mühendisi 5 Hasan Çevrimi» İşçi 6 Kemal Demir Serbest 7 Mustafa Akay Serbest Türkiye Birlik Partisi MiUetvekili Kesin Aday listesi Mustafa Gülmez Küçük Esnaf Hüseyin Yıldıray Küçük Esnaf Veli Şahin Em. Memur Hamdi Koşan İşçi 5 Haydar Coşkun Esnaf 6 Ali Şahin Esnaf 7 Hüsnü Demir İşçi

17 Mayıs 977 Sayı: 596 RESMÎ GAZETE Sayfr: 7 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Mustafa Şanlı Fethiye Üzümlü Tarım Kooperatifi Eski Muhasebecisi Cemalettin İnkaya İlhan Aytekin Cihat Bilgehan BALIKESİRr Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hüsnü Yılmaz Emin Engin Tannverdı İbrahim Behram Eker Dr. Ahmet İhsan Kırımlı Midhat Şükrü Çavdaroğlu Mustafa Kemal Alver Ins. Yük. Müh-C. Senatosu Balxcvxlcþvþxcmvþcl Üyesi Gazeteci - Balıkesir MiUetvekili -Millî Eğitim - Devlet - Maliye Eski Bakanı - Mület Meclisi A. P. Grup Başkanvekili - Balıkesir Milletvekili Din Görevlisi İktisatçı - ricaret - Balıkesir Mületvekiü A. P. Genel İdare Kurulu Eski Üyesi - Turizm ve Tanıtma Eski Bakam - Balıkesir MiUetveküi - Balıkesir - Tokat Eski MiUetvekili Emekli Astsubay - Balıkesir Mületvekili Cumhuriyet Halk Partisi MiUetveküi Kesin A<fey Üstesi İrfan özaydınlı Emekli Hava Orgeneral Sadullah Usumi Gazeteci - Milletvekili Nuri Bozyel Necati Cebe Öğretmen - MiUetveküi 5 Mustafa'Atik Emekli Öğretmen 6 İsmet Önder Kırlı 7 İyigün Pulat Orman Y. Mühendisi 8 Mehmet Çelik Tüccar 9 Ahmet Dikmenoğlu Prodüktivite Uzmanı 9 Cumhuriyetçi Güven Partisi MiUetveküi Kesin Aday Listesi Hasan öksü z özen Başara n Mazhar İzci Rafet Işık Mülkiye Argun Ahmet Fethi Yücel Ali Yıldız Saadettin Yıldırım Nizamettin Oral Emekli öğretmen - Cumhuriyetçi Güven Partisi Balıkesir İl Başkam Tüccar - Cumhuriyetçi Güven Partisi Balıkesir Merkez İlçe Başkam Cumhuriyetçi Güven Partisi Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi - Tüccar Sa*ık ve Sosval Yardım Bakanlığı Etüd ve Dokümantasyon Müdür Muavini Konfeksiyon İmalâtçısı Emskli Ziraat Teknisyeni Emekli Tekel Memuru Esnaf - Cumhuriyetçi Güven Partisi Balıkesir ti Gençlik Kolu Başkanı Emekli Muhasebe Şefi Demokratik Parti MUIetvekiM Kesin Aday Listesi Orhan Azizoğlu Yüksek Mühendis Galip Arslan İnşaat Müteahhidi Hasan Işık Emekli Memur Ahmet İrken Almanya'da işçi temsilcisi 5 Mehmet Bıçak Tüccar 6 M. Ali Şevcan 7 A'ımet Öksüm Tüccar 8 Mustafa Ekici Emlâk Komisyoncusu 9 Haydar Orman Sendikacı Cevat Ayhan Yüksel Cicibaş Yüksel Haşal Mfllî Selâmet Partisi MiUetvekili Kesin Aday Üstesi Mak. Y. Müh. - T. Z. D. K. Gn. Md. İktisatçı İlâhiyatçı

18 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 59 sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Fevzi Nalbant Hukukçu 5 Muzaffer Kavuş Ins. Müh. 6 Şükrü Erol Sanayici 7 Y. Mustafa Varol Elektrik Tek. «Şahin Duran öğretmen İlâhiyatçı 9 Sabri Akkus İşçi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Şaban Yazla öğretmen Mustafa Atıcı Em, Sb. Şükrü Yurdakök Ticaret Nail Aytek Em. Memur 5 Muammer Koçbay Em. Memur 6 Hasan Serpen Tüccar 7 Halim Çavuş Tüccar 8 Orhan örücü Ticaret 9 Hüseyin Ekim Fabrikatör Mehmet Ali Arkın Doğan Özkan Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şutoestnda Komiser B t L E C t K Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi î Mehmet Erdem - Bilecik Eski Mületveküi - Bilecik A. P. Eski tl Başkam Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Aydemir Ceylan Kaymakam Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Alaeddin özgencil Emekli Jandarma Albayı Milli Selâmet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mevlut Sami Dudak Mütehassıs Veteriner Hekim Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Akif Sansal Em. Hv. Albayı Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi listesi listesi Cemalettin Köklü Müteahhit - - Bozüyük Belediye Ittki Bçk. Mustafa Kemal Pamukçu Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Orhan Yağcı Nebati Yağ İmalâtçısı Hüseyin Dündar Emeldi İlköğretim Müfettişi Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Nevzat Tunçellî Emekli Memur Mehmet Gürses Terlik İmalâtçısı Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Rıdvan Sırrı Özdemir Emekli Memur Atatunç Onat İktisatçı Millî Selâmet Partisi Mületveküi Kesin Aday listesi Mehmet Özcan San. ve Tek. Bakanlığı Uzmanı Ali Erdal Eğt. Ens. Mesl. öğretmeni Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Ali 'İhsan Yılmaz Memur tbrahim Kılıç Müstafi Sb.

19 Mayıs 977 Sayı: 596 wewewewewe GAZETE Sayfa: 9 sayısı asasasasasas Soyadı Mesleği ve Sanatı Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Listesi Mehmet Talat Kılıç Emekli Memur BİNGÖLw Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Mehmet Sait Göker Haydar Baylaz İnşaat Müteahhidi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi ıl Hasan Celâllettin Ezman Doktor - Milletvekili 'Sait Bingöl İktisatçı Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi İbrahim Yıldız. Emekli Enerji ve Subay Tabu Kaynaklar Bakanlığ ı Müsavin Sabri Kulbüay Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Mehmet Varan Etsci Ömer özcan Emekli Memur Milli Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Abdullah Bazencir Bingöl Milletvekili Hailim Tekin Emekli Maliye Memuru Milliyete! Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Nidai Aydın Memur Himmet Kayhan Memur Bağımsız Milletvekili Kesin Aday Üstesi Mehmet Koraltan Tüccar Necati Karahan Mehmet Ayder İnşaat Yüksek Teknikeri Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Siyasî Bilimler uzmanı BİTLİSq Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Abidin İnan Gaydalı - Bitlis Milletveküi Mehmet Baki Nasır Müteahhit Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Üstesi Veysi Zeydanlıoğlu Memduh Yetösfcta Müteahhit Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Mustafa Tabir Uyfcun Millet Meclisinde Gunıp Büro Amiri Muzaffer Ereknnci Tüccar Demokratik Parti Milletvekili Kesin Aday Listesi Tahsin Düzgün Tüccar tsmadü Çetin Nakliyeci Millî Selâmet Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Muhyettin Mutlu Bitlis Milletvekili Sabahattin özel Tarım Bakanlığı Personel Genel MOdü^u Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kesin Aday listesi Mehmet Akyü İsçi Erhan Uzkeser öğretmeni Mehmet Orhan Kurumoğlu Bağımsız Milletvekili Kesin Aday listesi Bitlis Eski Senatörü ve Köy İşleri Bakam,

20 Sayfa: 0 RESMÎ GAZETE Mayıs 977 Sayı: 596 BOLUq sayısı Adı ve Soyadı Mesleği ve Sanatı Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin,Aday Listesi Orhan Ataullah Çalış Turgut Yaşar Güiez Petrol Yüksek Mühendisi - T. P. A. O. Eski Genel Müdürü - Bayındırlık Eski Bakam - C. Senatosu Bolu Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Neşet Akmandor Y. Mühendis - DSİ Eski Genel Müdürü Seyfettin Yüksel) Dış Hekimi Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi İhsan Yücel Ayten Turhanoğlu Aşıcı Doktor - Kadın Doğum Hastalıkları Mütehassısı MUli Selâmet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mustafa Paçacı Sanayi Bak. Müsteşar Muavini Ahmet Helvacıoğlıu Hukuk Fakültesi mezunu - Müteahhit MiUiyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kesin Aday Listesi Mustafa Çalıkoğlu Osman Nuri Türkmen Em. Kur. Alb. Adalet Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Müfit Bayraktar Orman Teknikeri - Bolu Milletvekili Avnıi Akyol ittareci Eğitimci - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Çakmak - Millet Meclisi Başkan Veküi Bolu Mületveküi Nevzat Durukan Orman Yüksek Mühendisi 5 Çetin Özaçılıgöz Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Bayram Turan Çetdn Merkez Valisi Haluk Karabörklü Mustafa Hlzarcı İlköğretim Müfettişi Abdi Özkük Ziraat Y. Mühendisi - Milletvekili 5 Mehmet Çelebi Cumhuriyetçi Güven Partisi Milletvekili Kesin Aday Listesi Hasan Bülbül Emekli Hava Füze Albayı Refik Yüksel inşaat Mühendisi Lütfiı Sec-kiner Kereste Tüccarı Ali Kara kaş Sanayici (Kaplama ve kereste) 5 Mehmet Yeş:lduman Müü Selâmet Partisi Miüetvekili Kesin Aday Listesi Hüseyin Varol Diyanet İşleri Başk. Müfettişi İsmet Corikır m-votoı Srnayi Bak. Sanayi Dairesi Reis Muavini Cemal Demîrcan İlâhiyatçı - ist. İ. H. O. Baş Muavini İhsan Babalı İktisatçı 5 Afbdurrahman Yıldız P'iUlyetci Hareket Partisi Mületveküi Kesin Aday Listesi Emin Sezer Emekli Yarbay İbrahim Duran istatistik Bölge Müdürü Muzaffer ADbayrak Emekli öğretmen İL raihim Kuyupımar Şoför 5 Muptaıa öztürk Öğretmen Bağımsız Mületveküi Kesin Aday Listesi Sabiha Ay Antakya Çocuk Bakım Yurdu Müdürü ve öğretmen Seyit Ahmet Çakıcı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüqwqw habere* Arşiv Memuru Ahmet H?tı Ticaretci, Eski Milletveki"

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 2 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28988 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/316 1 Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1)

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ABDULLAH DEMİR ABDURAHMAN ŞENTÜRK ABDURRAHİM ORHAN ABİDİN PELİT ADNAN DALYAN ADNAN KAYA AHMET AKÖZ AHMET AKSEKİLİ AHMET DEMİR AHMET DEMİRER

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 09.02.2012 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2012 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 09.02.2012 de toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 1.5 Km. Kategori

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 04.11.2010 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere 03.11.2010-04.11.2010 da toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının

Detaylı

61 ilin emniyet müdürü değişti

61 ilin emniyet müdürü değişti On5yirmi5.com 61 ilin emniyet müdürü değişti İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 61 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Yayın Tarihi

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI Tarım Kısım Müdürlüğü ALIMYERİ BAZINDA BUDAMA YAPMAYAN ÜRETİCİLERE AİT LİSTE 2014-01/11/2013-25/04/2014 Alımyeri Kodu / Adı : 34001 / AKTEPE Üretici

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ

CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ CENAZE İLANLARI VEFAT EDEN YAKINI ADRES TELEFON VEFAT TARİHİ İkbal ŞENLİK Adem ÖZKAYA Çatı Yapı Koop.Sk.No:18 0 533 715 44 42 27.01.2016 Hüseyin DEMİR Mehmet DEMİR Kervansaray Mh.2122.Sk.No:8 0 542 683

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 25 Eylül 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30191 ATAMA KARARLARI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/201 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON VE KURULLARI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Unvan Adı ve Soyadı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ İletişim Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 ABDURRAHİM BAVLİ 2 ABDÜLKADİR ÜNAL 3 AHMED KADİFECİ 4 AHMET DİNGİL 5 AHMET KAYA 6 AHMET KORKMAZ 7 Ahmet TÜTÜNCÜLER 8 AHMET FUAT YALÇIN 9 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI

Detaylı

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active Basketti Kaman Final Basket Date: 8/18/2017 12:43:24 PM Tota l bas 174 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TR-17-0051035 TURKIYE Ayhan Hacıoglu

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 5 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 ATAMA KARARLARI lıktan: Karar Sayısı : 2015/367 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: ÇAKILLI Sayısı AHMET POYRAZ 5008125 32069181796 2 2 0 2.00 0.00 AHMET POYRAZ İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR50249828 14.09.2010 Destek Alır TR50145279

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÜYELERİMİZDEN HABERLER ÜYELERİMİZDEN HABERLER (2013 Yılı) 06.06.2013 tarihinde Üyemiz İsmet GÜVEN mide kanaması geçirmiştir. 06.06.2013 tarihinde Üyemiz Ufuk ALTINOK un annesi 05.06.2013 tarihinde Şube Asansör Kontrol Personeli

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 2 ÖMER KÖPRÜ MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 3 MAHMUT UŞAR MEMUR ÖNLİSANS 40% UYGUN

1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 2 ÖMER KÖPRÜ MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 3 MAHMUT UŞAR MEMUR ÖNLİSANS 40% UYGUN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAYI ADI SOYADI BAŞVURDUĞU KADRO MEZUNİYET ÖZÜRLÜ ORANI (%) İNCELEME SONUCU 1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45%

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Mart/March 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ OCAK - 2015 YILI MERKEZİ ENERJİ YÖNETİCİSİ (EY) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ OCAK - 2015 YILI MERKEZİ ENERJİ YÖNETİCİSİ (EY) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ OCAK - 2015 YILI MERKEZİ ENERJİ YÖNETİCİSİ (EY) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ Sıra No Adı Soyadı Sınava Gireceği Yer 1 ABDULLAH SÖPÇELER

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 1983 797 Hüsnü KOSTİK 01.02.1972 ESENLER VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜĞÜ -- 5800029684 SEÇME+SEÇİLME 2175 989 Ali Rıza ŞAHİN 14.04.1977 Aydıntepe M.Md. SEÇME+SEÇİLME -- 7900030291 3 2283 1132 Kamil BAYKAL

Detaylı

2014 YILI HAKEM SEMİNERİ KATILIM LİSTESİ 18-21 ARALIK 2014 - ANTALYA - RAMADA PLAZA OTELİ

2014 YILI HAKEM SEMİNERİ KATILIM LİSTESİ 18-21 ARALIK 2014 - ANTALYA - RAMADA PLAZA OTELİ 2014 YILI HAKEM SEMİNERİ KATILIM LİSTESİ 18-21 ARALIK 2014 - ANTALYA - RAMADA PLAZA OTELİ ADI SOYADI İLİ HAKEM GÖZLEMCİLERİ KURULU 1 İBRAHİM CİCİOĞLU ANKARA 1 ENDER BÜYÜKERERŞEN Hakem Gözl.Krl.Bşk. 2 SADETTİN

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı