KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK"

Transkript

1 AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım: krizinde sanayi üretim endeksinin tepe ve dip noktaları arasındaki değiģim oranı %16 olmuģ. Sanayi üretim endeksinin temmuz 2008 deki tepe noktasına göre Ģimdiki dip noktası arasındaki değiģim ise %13,7 olmuģ. - Ocak 2008 e göre 2009 kapasite kullanım oranı 16,5 puan düģerek %63,8 olmuģ. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında bu orandaki bozulmanın hız kestiği görülmüģ. Bu durum ekonomik yavaģlamanın önümüzdeki aylarda derinleģmeyeceğinin sinyali olabilirmiģ deki cari açık 41,4 milyar dolar olmuģ. Bunun GSYH ya oranı 2007 yılına göre 0,3 puan azalarak %5,5 e gerilemiģ da cari açığın 12,9 milyar dolar seviyesinde olması, GSYH ya oranının %2,1 lere gelmesi bekleniyormuģ. - Küresel krize rağmen son üç aydaki kaynağı belirsiz döviz giriģleriyle banka döviz rezervlerindeki azalıģ sınırlı kalmıģ, bankalar önemli miktarlarda geri ödemeler yapabilmiģ. - Faiz dıģı fazlanın GSYH ya oranındaki hedef %3 iken %1,7 oranı gerçekleģmiģ, mali performans göstergeleri henüz en kötüye ulaģmamıģ. - Yerel seçimlerden hemen sonra IMF ile yapılacağı umulan anlaģma sonucunda mali performanstaki bozulmanın telafisi umuluyormuģ. - ABD deki destek paketleri ileriye dönük beklentileri olumlu hale getirerek küresel resesyondan çıkma umudu olabilirmiģ. - Patronların para sıkıntısına odaklanmıģ olmasının iģletme aktivitelerini yavaģlattığı, panik halini aģağıya doğru yansıttığı, sıkıntıları arttırdığı, buluģları sınırladığı, tabanın biz diyen sesini kıstığı, uzman kiģileri yönetimde daha etkin kılarak meselenin daha kolay halledileceği sanılıyormuģ. Gelin biraz da ünlülere kulak vererek rahatlayalım: - Behçet Necatigil: Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya da çare sizsiniz. - Clavde Peppeer: Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düģmezsisiniz. - Emerson: Yapılırken heyecan duyulmayan iģler baģarılamaz. - Louis Mann: Ġnsana olanlar değil, o insanın içinde olanlar önemlidir. 1

2 - Marc Victor Hansen: Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır. - Walter Bagehot: Hayatta en büyük eğlence baģkasının yapamazsın dediğini yapmaktır. - Napoleon: Ġmkansızlık yalnız sersemlerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir. - Helen Keller: Yüzünü güneģe çeviren insan gölgeyi göremez. - Dale Carnegie: Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. - Mevlana: Aynı dili konuģan değil, aynı duyguları paylaģanlar anlaģabilirler. Sağlık, mutluluk ve baģarı dileklerimle. 2

3 AYLIK BÜLTEN DĠZĠNĠ Sayı: 88 OCAK ġubat 2009 Adres: Cumhuriyet Bulvarı NO:193 K:3 D:3 Tan Apartmanı Alsancak/ĠZMĠR Yazı DanıĢma ve Okuma Kurulu Ünal AYDIN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hazırlayan AyĢe AKAY (Yazı ĠĢleri Sorumlusu) ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI ZĠRAAT BANK.ALSANCAK ġb YAPI KREDĠ BANK.MUSTAFABEY ġb Ġġ BANKASI GÜNDOĞDU ġubesġ

4 ODAMIZDAN HABERLER + SÖZLEġMELER TAMAMLANDI: 1995 yılında önce zorunlu olarak baģlayan, kısa süre sonra isteğe bağlı hale gelen tasdik çalıģması 15 nci yılına giriyor. Tasdik çalıģması isteğe bağlı olmasına rağmen müģterilerimizin çoğunluğu bu yöntemi benimsemiģtir. Üyelerimizden gelen bilgilere göre bu dönem tasdik sözleģmelerinde epeyce zorluk çektiğimiz anlaģılmaktadır. SözleĢmeler 15 Mart itibariyle Odamız tarafından Maliye Bakanlığına iletilmiģ olacaktır. + ODAYA YENĠ PERSONEL ALIMI: Oda çalıģmalarının yoğunlaģması ve geleceğe yönelik personel planlanması çerçevesinde odamızda Serdar ġener göreve baģlamıģtır. Kendisine baģarılar dileriz. + REKABET KOMĠSYONU: Rekabet yönetmeliği uyarınca üç kiģiden oluģan rekabet komisyonu oluģturuldu. Komisyon Ekrem Kayı, Abdullah TaĢar ve Safiye Ġyidoğan Berk ten oluģmuģtur. Komisyon önümüzdeki günlerde toplanarak görev bölümü yapıp çalıģmalara baģlayacaktır. + ĠZKANIN KARġILIKSIZ YARDIMLARI: Ġzmir Kalkınma Ajansı Mart ayı sonuna kadar belirli konularda sunulacak projeler için giriģimci baģına 20 bin TL ile TL arasında yardım yapacaktır. Bunun için projenin istenilen biçimde hazırlanması ve ajans tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Gerek proje hazırlanması sırasında, gerekse projenin gerçekleģmesi sürecinde YMM ler fonksiyon sahibi olabileceklerdir. + ODA MALĠ GENEL KURULU: Türmob yasasında yapılan son düzenlemeler sonunda seçimler ve genel kurul zamanı konusunda açıklığa kovuģmayan bazı hükümler mevcuttur. Tereddütlerin önümüzdeki günlerde açıklığa kovuģması beklenmektedir. Odamızın hesaplarının değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem bütçesinin oluģması bakımından Mayıs ayının ilk günlerinde mali genel kurul yapılması düģünülmektedir. + MESLEKĠ SORUNLAR SEMĠNERĠ: Efes otelinde yapılan seminerde mesleki sorunlarımız bir kez daha gözden geçirildi. Seminere konuģmacı olarak BaĢ Hesap Uzmanı Mehmet YaĢar, Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdürü Rıfat Engin, Vergi Dairesi BaĢkanlığı Denetim Grup Müdürü Ömer Akdoğan ve YMM Mahmut Çetinel ile çok sayıda meslektaģımız katıldı. Gelecek sayıda buluģmak dileğiyle. 4

5 ODAMIZA GELEN YAZILAR ALACAKLI ORTAKLAR CARĠ HESABININ, 5811 SAYILI VARLIK AFFI YASASINDAKĠ ĠġLERLĠK DURUMU; I- GENEL AÇIKLAMA; Ferhat FAHRAN Yeminli Mali MüĢavir Bilindiği üzere, Ekim/2008 ayından itibaren küresel ekonomik krizi hissetmeye baģlayan ülkemizde, krize karģı birtakım ekonomik tedbirler alınmaya baģlanmıģtır. Bu tedbirlerden birisi de; Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanundur. Yasanın 1. maddesinde, yasanın amacı Ģöyle belirtilmiģtir; gerçek ve tüzel kiģilere ait olup yurt dıģında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taģınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak iģletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle iģletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamaktır. Yasanın, uygulama esasları baģlığı altında düzenlenen 3. maddesinin 1. ve 2. fıkraları yasanın kapsamını belirlemiģtir. Söz konusu yasanın uygulaması ile ilgili olarak Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 1 seri no.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna ĠliĢkin Genel Tebliğin 1. maddesinde yasanın kapsamı aģağıdaki Ģekilde açıklanmıģtır; 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamına; tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kiģilerce; - Yurt dıģında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taģınmazlar, - Yurt içinde sahip olunan ancak iģletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden varlıklar ile - Yurt dıģı iģtiraklerden ve Ģubelerden elde edilen kazançlar, yurt dıģı iģtirak hisselerinin satıģından ya da yurt dıģında bulunan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlar, girmektedir. 5

6 Öte yandan, söz konusu tebliğde, yasada bu konuda en ufak bir düzenleme olmamasına rağmen, ortaklar cari hesabında yer alan ortaklara borçlar hesabının da, yasa kapsamında değerlendirilmesi yoluna gidilmiģtir. Ancak, gerek muhasebe tekniği açısından gerekse, yasanın amacı göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemenin iģlerliği konusunda ciddi tereddütler ortaya çıkmaktadır. ĠĢte, yazımızın konusu; anılan tebliğin 5.4. bölümünde Ortaklar Cari Hesabında Yer Alan Borçların Durumu baģlığı altında düzenlenen konunun, yasa kapsamındaki iģlerlik durumu ile ilgili açıklamalar ve değerlendirmelerdir. II- TEBLĠĞDEKĠ DÜZENLEME; Söz konusu tebliğin 5.4 Bölümünde aynen Ģu açıklamalara yer verilmektedir; iģletmelerin bilançolarında, ortaklar cari hesabında yer alan ortaklara borç tutarlarının Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkra kapsamında bankalara yatırılmak suretiyle beyan edilmesi halinde, bahse konu borç tutarları bilanço pasifinde açılacak özel fon hesabına kaydedilebilecek ve süresinde sermayeye ilave edilebilecektir. Bu durumda, beyan edilen tutarlar da kanunun 3üncü maddesinin beģinci fıkrası çerçevesinde değerlendirilecektir. III- DEĞERLENDĠRMELERĠMĠZ VE ELEġTĠRĠLERĠMĠZ; Bilindiği üzere, tek tüzen muhasebe hesap planında 331 hesap koduyla takip edilen hesap, ortakların Ģirkete verdikleri borçları gösteren bir hesaptır. Tüzel kiģiliğe sahip Ģirketlerde, ortakların alacakları, üçüncü Ģahısların Ģirketten olan alacaklarından farksız olduğu için, negatif bir öz kaynak unsurudur. Dolayısıyla, yasada belirtilen, öz kaynaklar içinde yer almayan varlıkların, Ģirkete intikal ettirilerek yasadan yararlanma durumu, burada söz konusu olamaz. Zaten, ortak söz konusu varlığını Ģirkete koymuģtur. Ancak, bu koyma öz kaynak artıģı Ģeklinde değil, aksine öz kaynağı azaltıcı borç olarak konmuģtur ve ortağın her zaman bu borcunu geri alma imkanı mevcuttur. ġimdi tebliğde, belirtilen Ģekilde bir iģlem, bu yasanın uygulamasını anlamsız hale getirir. ġöyle ki; olayı somut bir örnek üzerinden muhasebe kayıtları ile birlikte açıklamaya çalıģalım; (A) Ģirketinin 331 Hesap kodunda, bu yasanın yürürlük tarihinden önce ( ), TL ortakların alacaklı olduğunu varsayalım. ġirketin yasa hükümlerinden yararlanmak için, tebliğe göre yapacağı iģlem, ortağın, Ģirketten alacağı kadar olan parayı, Tarihine kadar bankaya yatırmasıdır. Bu durumda, tebliğe göre, Ģirkette yapılacak olan muhasebe kaydı Ģöyle olacaktır; TL / 6

7 / TL Dikkat edilirse, varlık affı kapsamında kullanılan para, öz kaynağın + unsuru olacak Ģekilde Ģirket varlıklarının içine konmuģ ve karģılığı da tebliğe uygun olarak, 6 ay içinde sermayeye ilave edilmesi koģuluyla, pasifte bir fon hesabına alınmıģtır. Daha sonra, bu 549 Hesap, yasada öngörülen süre içinde yapılacak sermeye artıģı ile kapatılacaktır. Ancak, dikkat edilirse, ortağın öteden beri gelen, Ģirkette olan alacağı 331 Hesapta durmaya devam etmektedir. Diyelim ki, ortak yukarıda anılan iģlemi gerçekleģtirdi. Alacağına rağmen, tebliğ gereği bankaya koyduğu bu parayı, sermaye artıģını gerçekleģtirir, gerçekleģtirmez Ģirketten olan alacağı nedeniyle, hemen çekmesi muhtemeldir. Ve aģağıdaki muhasebe kayıtları yapılacaktır TL / / TL Kayıtlardan anlaģılacağı üzere, sonuçta ortaklara borçlar, sermayeye ilave edilmiģtir. ġirkete, tebliğe göre konulan varlık, ortağın Ģirketten alacağı nedeniyle yine çekilmiģtir. Eğer, amaç ortağın Ģirketten olan alacağını, öz varlık unsuru olarak kayıtlara intikal ettirmek ise, bu varlık artıģı üzerinden ödenecek %5 vergi ile bu iģlem gerçekleģtirilebilecektir. Varlık affından yararlanmak için, Ortakların alacakları kadar olan parayı tekrar bankaya yatırmaları anlamsızdır. Bu durumda, Ģöyle kayıt yapılacaktır; TL / / TL Görülüyor ki, ortaklara borçlar hesabı, öz kaynak unsuru haline getirilerek yasanın Ģirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacı da realize edilmiģ olmaktadır. Amaç, her halükarda Ģirkete dıģarıdan varlık getirilerek sermayeyi güçlendirmek ise, borçlu ortaklar cari hesabının varlığı bunu etkisiz kılar. Ancak, öteden beri gelmekte olan ortaklar cari hesabı da, ortaklar cari hesabı kadar bankaya yatırılan nakdin dıģında ayrıca, sermayeye ilave edilirse bir iģlerlik söz konusu olabilecektir. Fakat, bu durum, tebliğle yasanın kapsamının geniģletilmesi olduğu gibi, 7

8 dolaylı olarak da, devlet nezdinde, söz konu cari hesapların meģrutiyetinin tartıģmalı olduğunu da ortaya koyar. Oysa, söz konusu alacak, aksi varit oluncaya kadar hukuki sonuçları olan meģru bir alacaktır. Kaldı ki, bize göre varlık affından yararlanmak isteyen Ģirketler, tebliğde yer alan söz konusu düzenlemeye bulaģmadan doğrudan doğruya, ortakları aracılığıyla yasada öngörülen varlıkları, öz kaynaklarına ilave ederek yasadan yararlanmaları mümkündür. GörüĢümüze göre, söz konusu tebliğdeki ortaklara borçlarla ilgili düzenleme gereksiz ve yersiz olup, aynı zamanda iģlerliği de yoktur. IV- SONUÇ; Ülkemize de sirayet eden global ekonomik kriz nedeniyle, bu krize karģı Ģirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmek, aynı zamanda kayıt dıģı varlıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla, kamu oyunda Varlık affı olarak adlandırılan 5811 Sayılı Yasa çıkarılmıģtır. Bu yasanın uygulamasıyla ilgili olarak da, 1 Seri no.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna ĠliĢkin Genel Tebliğ yayımlanmıģtır. Söz konusu Tebliğde, ortakların Ģirketlerden olan alacakları ile ilgili olarak yasa kapsamında düzenleme yapılmıģtır. Ancak, yukarıda ayrıntılı olarak yaptığımız değerlendirmeler ve eleģtirilerden anlaģılacağı üzere, bu düzenlemenin gerek yasanın amacı, gerekse muhasebe tekniği açısından iģlerliği konusunda tereddütler oluģmuģtur. Bu nedenle, konunun Maliye bakanlığı tarafından ivedilikle açıklığa kavuģturulmasında yarar vardır , ĠZMĠR 8

9 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DENETĠM YETKĠLERĠ Gürsel Erkul ILIZ Yeminli Mali MüĢavir I GĠRĠġ Bilindiği üzere Yeminli Mali MüĢavirlik, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununda düzenlenmiģtir. Konu ele alınırken 3568 Sayılı Kanun ve diğer kurum ve kuruluģlar ile yasal düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Diğer kurum ve kuruluģlar ile yasal düzenlemelerine birkaç örnek; Vergi Ġdaresi ve ilgili yasal düzenlemeler SPK ve ilgili yasal düzenlemeler BDDK ve ilgili yasal düzenlemeler Enerji Piyasası ve ilgili yasal düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu (Tasarı) Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili yasal düzenlemeler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili yasal düzenlemeler. II 3568 SAYILI KANUN YÖNÜNDEN Yeminli Mali MüĢavirlik ile ilgili Kanunda gerekli düzenlemeler yapılırken Yeminli Mali MüĢavir, Kanunun Amaç baģlıklı 1 nci maddesinin son paragrafında Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara., Yeminli Mali MüĢavir denir. Olarak tanımlanmıģtır. Yeminli Mali MüĢavir olabilmenin Genel ve Özel ġartları 4 ve 9 uncu maddelerinde hüküm altına alınmıģtır. Yeminli Mali MüĢavirlerin yapacakları iģlere iliģkin düzenleme Mesleğin Konusu baģlıklı 2 nci maddesinde yapılmıģtır...b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliģtirmek, iģletmecilik, muhasebe,finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili iģlerini düzenlemek veya bu konularda müģavirlik yapmak, c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüģ vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkiģilik ve benzeri iģleri yapmak, B) Yeminli mali müģavirlik mesleğinin konusu: (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı iģleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik iģlerini yapmaktır. Görüldüğü üzere (B) fıkrasın da (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı iģlerin dıģında 12 nci maddeye göre çıkarılan yönetmelik ile Maliye yönü düzenlenmiģtir. Diğer iģlemlere iliģkin ise (A) fıkrası gerekli düzenlemeleri ele almaktadır. Diğer bir deyiģle vergi dıģındaki Denetimlerle ilgili (A) fıkrasının (b) ve (c) bentelerinde düzenleme yapılmıģtır. 9

10 Özünde muhasebe sistemlerinin kurulması, geliģtirilmesi ve sonrasında belgelerine dayanılarak denetim ve görüģ vermek olarak özetlenir ise, 2 nci maddenin (B) fıkrası Vergi Mevzuatı, (A) fıkrası ise tüm mevzuatları ilgilendiriyor olarak algılanmaktadır. O zaman hem SMMM ve hem de YMM ler 2 maddenin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentelerini yapabiliyorlarsa belgelerin muhasebe kayıtlarına doğru iģlenmesi ve buna iliģkin düzenlenen tabloların analiz, inceleme ve denetimlerini yapabiliyor olmalılar. Olmalılar da, yapıyor olsalar dahi yukarıdaki sayılan bazı yasal düzenlemelerde denetim ayrıca yetki belgelerine dayandırılmıģtır. III DĠĞER YASAL DÜZENLEMELER Vergi Mevzuatı açısından durum ortadadır. Meslek Yasamız ile ilgili mevzuat yukarıda açıklanmaya çalıģıldığı gibi alınacak ücretler dahil vergiyi esas alarak ve vergi idaresince oluģturulmuģtur. SPK nın yasal düzenlemelerinde ise halen tartıģma konusu olan X-22 SPK Tebliği Bağımsız Denetim ile Bağımsız Denetçilerin kimler olduğunu açıklamaktadır. Denetçi tanımında 3568 Sayılı Meslek Yasamız gereği ruhsat alınması gerektiğini ifade ederken, staj ve sınav zorunluluğu getirmektedir. Diğer Kurum ve KuruluĢlar ile yasal düzenlemeleri de böyle zorunluluklar getirmiģ yada getirmektedirler. Son olarak Resmi Gazete de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ġç denetim yapabilecekler baģlıklı madde 43 ile Sertifika alabilme Ģartları baģlıklı madde 44 düzenlemesi ile 3568 sayılı meslek yasamıza göre ruhsat almıģ olma ve sertifika eğitimi sonucu sınavda baģarılı olma Ģartı getirilmiģtir. Ġlgili Maddeler: Ġç denetimi yapabilecekler MADDE 43 Vakıf senetlerinde denetim organına yer veren vakıflarda iç denetim bizzat bu organları eliyle yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluģlarına da yaptırılabilir. Vakfın yetkili organı ya da bağımsız denetim kuruluģu, iç denetimi, ancak denetçi sertifikasına sahip kiģiler marifetiyle yapar veya yaptırabilir. Sertifika alabilme Ģartları MADDE 44 Denetçi sertifikası alabilmek için; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müģavirlik veya yeminli mali müģavirlik ruhsatına sahip olanlar ile Genel Müdürlükte avukatlık, müdürlük ve Ģube müdürlüğü görevlerinde en az 5 yıl çalıģmıģ olanların Genel Müdürlükçe yapılacak sertifika eğitimi sonunda düzenlenecek sınavda baģarılı olmaları Ģarttır. Ayrıca Genel Müdürlükte; MüfettiĢ, Ġç Denetçi, Vakıf Uzmanı, Hukuk MüĢaviri, Daire BaĢkanı ve Bölge Müdürü kadrolarında en az 5 yıl görev yapmıģ olanlar ile süreye bağlı olmaksızın Genel Müdür, Vakıflar Meclisi Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanı, I. Hukuk MüĢaviri kadrolarında görev yapmıģ olanlara talepleri halinde sınav Ģartına bağlı olmaksızın denetçi sertifikası verilir. 10

11 IV KĠġĠSEL GÖRÜġÜM 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 4 ncü maddesinde Meslek mensubu olabilmenin genel Ģartları Ģunlardır: a) T.C. vatandaģı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müģavirler hakkındaki hüküm saklıdır). b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak. c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiģ olsa bile; kasten iģlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıģ olsa bile devletin güvenliğine karģı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iģleyiģine karģı suçlar, milli savunmaya karģı suçlar, devlet sırlarına karģı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıģtırma, edimin ifasına fesat karıģtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." e) Ceza veya disiplin soruģturması sonucunda memuriyetten çıkarılmıģ olmamak. f) Meslek Ģeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak. olarak belirlenmiģtir. Yine aynı Yasanın 9 ncu maddesinin baģında Yeminli mali müģavir olabilmek için; a) En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müģavirlik yapmıģ olmak, b) Yeminli mali müģavirlik sınavını vermiģ olmak, c) Yeminli mali müģavir ruhsatını almıģ olmak, ġartları aranır. denmiģtir. Temelinde Muhasebe, muhasebe sistemlerinin kurulması, geliģtirilmesi, belgelere uygunluğu ve mali tabloların denetimi yetkisi ile ayrıca doğruluk (gerçeklik) denetimlerini yapabilme yetkisi mevcut iken bazı kurum ve kuruluģlar ile yasal düzenlemeleri bunu yeterli görmeyerek ayrıca eğitim, staj ve sınav zorunluluğu getirilmiģ olması Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yapan bizleri üzmektedir. Tabi ki yılmadan çalıģarak gerekli yetki belgelerini almak için tekrar tekrar sınava girilecektir. Ancak, yetkililerden ve yasa koyuculardan bu durum hakkında bir de bu yönden değerlendirme yapmalarını umut etmek, biz meslek mensuplarının hakkıdır. Hedef, doğru muhasebe ve ona bağlı doğru denetim; sonucunda doğru tablolar üzerinden kullanıcıları açısından doğru analizler ile neticesinde doğru vergi ödenmesidir. O zaman iyi muhasebecilere ve iyi denetçilere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi 3568 Sayılı Meslek Yasamız ve TeĢkilatımızın var olması ile mümkün olacaktır Sayılı Meslek Yasamız hepimize gerekli. Öyle olmasa, yok farzediliyor gibi olsada, diğer kurum ve 11

12 kuruluģların yasal düzenlemelerin de 3568 Sayılı Meslek Yasamıza atıfta bulunulmazdı. Çözüm olarak, 3568 Sayılı Meslek Yasamız ile TeĢkilatımız tarafından ihtisaslaģma gerektirecek konularda lisanslama yapılması ve bu yapılırken meslek içi eğitimler ile sınav zorunluluğunun ihtiyari olarak belirlenmesi olabilir mi? Ġğneyi kendimize misali, bizlerde de hiç kusur yok mu? Yoksa örgüt olarak mesleğimize yeterli sahip çıkamadık ve meslek mensupları olarak üzerimize düģen görevleri yerine getiremedik mi? Yoksa bazı diğer kurum ve kuruluģlar kendi uzman denetçilerini mi yaratmak istediler? Meslek kuruluģları, kendi iç geliģim ve ihtisaslaģmalarını oluģturdukların da, toplumun ihtiyacı olan ihtisaslaģmıģ meslek mensupları yetiģtiğinde, bu ayrıcalıklara da gerek kalmayacaktır. Son söz olarak bir fıkra ile konuyu bağlamak istiyorum: Zamanında kasabada bilge bir kiģi yaģarmıģ. Bu bilge kiģi ne sorulursa sorulsun her Ģeyi bilirmiģ. Bir gün kasabanın gençleri bu bilge kiģiye oyun oynayarak onu kasabalı önünde küçük düģürmek istemiģler. Birisi eline aldığı küçük bir kuģ ile tüm kasabalının önünde kuģun ölümü dirimi olduğunu soracak, ölü derse bırakacak kuģ uçacak, diri derse eliyle sıkıp öldürecekmiģ. Kasabalı toplanmıģ ve gençler bilge kiģiye sormuģ. - Söyle bakalım elimde ne var? Bilge kiģi cevap vermiģ, kuģ demiģ. Tekrar sormuģlar; - Ölümü, dirimi? Bilge kiģi tekrar cevap vermiģ: HER ġey SENĠN ELĠNDE, SIKARSAN ÖLÜR, BIRAKIRSAN UÇAR demiģ. Belki herģey bizim elimizde değil, ancak gelin hep beraber bizim elimizde olanı öldürmeyelim, yaģatalım. Bunun için geçimimizi sağladığımız, bize kariyer getiren mesleğimize sahip çıkalım, onu 3568 i yaģatalım. 12

13 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR SORUMLULUĞUNA DANIġTAY SINIR KOYDU I- GĠRĠġ Kazım YILDIZ YMM,E.BaĢ Hesap Uzmanı Yeminli mali müģavirlik mesleği ihdas edilirken, hukuksal yapısı, niteliğinin ne olduğu, yetki ve sorumlulukları ve bu yetki ve sorumlulukların genel hukuk kuralları karģısındaki durumu, meslekten neler beklendiği, uygulamada doğabilecek sorunlar, tam olarak belirlenmeden ihdas edildi. Zamanın Maliye Bakanı Prof. Dr. Ekrem PAKDEMĠRLĠ daha birkaç yıl öncesinde bir sohbetimizde eğer bu konular üzerinde fazla dururlarsa, doğabilecek sorunları önleyecek düzenlemeler hakkında çok uğraģırlarsa kanunu çıkaramayacaklarını, mesleği de ihdas edemeyeceklerini, bunun için de kanunu bir an önce çıkarmayı, çıkardıktan sonra, zaman içinde aksayan yönlerinin düzeltileceğini düģündüklerini söyledi. Ne yazık ki, öyle olmadı. Özellikle YMM'lerin sorumlulukları; ne olduğu belirsiz, sınırlan olmayan, sınırlan olmadığı gibi bu sınırsızlığına mantıksal ve genel hukuk kurallar içinde bir açıklama da bulunamayan Ģekli ile kalmıģ, giderek de geniģletilerek uygulanmaya baģlanmıģtır. Öyle ki, düzenlediği tasdik raporunda ödenen vergilerin doğru olmadığını, düzeltilmesi gerektiğini belirten YMM bile raporunda vergi idaresine sunduğu bu eksiklikten sorumlu tutulur olmuģtur. Bu yazımızda konu, DanıĢtay'ın vermiģ olduğu yeni kararlar da dikkate alınarak değerlendirilecektir. II- BELĠRSĠZLĠĞĠN YARATTIĞI SORUNLAR YMM'nin yaptığı denetimin nasıl bir denetim olduğu ve nasıl bir denetim olması gerektiği konusunda görüģ birliğine varılamamıģ olması, Kanun'da değiģiklik yapılarak sorumluluğun sınırlarının belirlenmesine de engel olmuģtur. Diğer taraftan, bazı meslek mensupları ile onlarla aynı düģüncedeki meslek mensuplarının çoğunlukta olduğu YMM Odalarının yönetimlerinin YMM'lerin yetkilerinin artırılması yönündeki istekleri de beraberinde sorumluluğun sınırlandırılmasından öteye, geniģletilerek uygulanmasına neden olmuģtur. Bunun en belirgin örneği karģıt inceleme yetkisidir. Bir kiģinin yetkisi olmayan Ģeyden sorumlu tutulması mümkün değildir. Oysa meslek mensupları Maliye Bakanlığı'ndan karģıt inceleme yetkisi istemiģlerdir. O zaman bu yetkinin birlikte sorumluluğu da geniģleteceği yönündeki uyarılanınız dikkate alınmamıģ, Maliye Bakanlığı da yetkiyi memnuniyetle vermiģtir. Arkasından da bir yetkili sahte faturayı gelir idaresinin önleyemediğini, bu iģi YMM'lere ihale ettiklerini söyleyebilmiģtir. Meslek mensuplarından da "devletin önleyemediği bir olguyu biz nasıl önleriz" Ģeklinde gür bir ses çıkmamıģ, aksine onurlandırıldıklarını düģünmüģlerdir. 13

14 Denetimin standartlarının belirlenmemiģ olması ne kadar denetim yapılırsa yapılsın, tespit edilemeyen, tespit edilmesi de mümkün olmayan olaylardan dolayı YMM'nin sorumlu olması sonucunu doğurmaktadır. Bu durumdan da Maliye Bakanlığı sorumluluğu sınırsız olan meslek mensubunun daha dikkatli olacağı düģüncesi ile memnun olmakta ve YMM denetimlerinin standardının belirlenmesine ve bu standart denetimi yapan YMM'lerin sorumlu tutulmamasına sıcak bakmamaktadır. Denetim standartları belirlenerek bu standartları yerine getirenlerin sorumluluktan kurtulmasının örneği dıģ denetimdir ve sonuçları da görülmektedir. Bu durumda denetim sadece Ģekil denetimi olmakta özellikle hileyi Ģekle uyduranlar bu denetimlerle hatalarını kapatmıģ olmaktadırlar. Son dünya krizinde denetim firmalarının hangi finansman araçlarının gereğinden çok değerli gösterilmesine yol açacak iģlemleri ne Ģekilde denetledikleri, ne Ģekilde uyan ve eleģtiri konusu yaptıkları konusunda bir araģtırma yapılırsa bu konuda bir Ģey yapılmadığının saptanacağı kanısındayız. En azından krize neden olduğu konusunda genel bir görüģ birliği olan "toksik kağıtlar ın "toksik" olduğu bu denetimlerde ortaya konulamamıģtır. Öyle ise kanımızca bu krizde dıģ denetim sisteminin kusursuz ya da masum olduğunu söylemek olaya tarafsız ve insaflı bakanlar için mümkün değildir. Bu sonuç gerçekte baģlı baģına denetim Ģirketlerinin kusurlu ya'da eksik olduğunu değil ama standarda bağlanmıģ denetimlerin iģlevsizliğini göstermektedir. Standarttan uzaklaģınca da sorumluluğun sınırlan belirsizleģmekte ve artmaktadır. Hem denetim hem de sorumluluk uygulaması tarafların kiģisel bilgi, beceri ve inisiyatiflerine kalmaktadır. Bu defa da hak edilmeyen derecede sorumluluk uygulaması söz konusu olmaktadır. Örneğin, bir firmanın piyasaya olan borçlarını ödeyemez duruma gelmesi sonucunda ortakların yasal iflas ya da konkordato yollarına baģvurmak yerine kaçması ya da ülkeyi terk etmesi nedeniyle Ģirkete ulaģılamazsa, YMM'ye o dönemde ne gibi denetimler ve tespitler yaptığı dahi sorulmadan hakkında sorumluluk uygulanabilmektedir. Hatta sadece kurumlar vergisi beyannamesi tasdiki yapan YMM hakkında kurumlar vergisinin yanında KDV sorumluluğu bile uygulanabilmektedir. Tabii ki, kurumlar vergisi beyanname tasdiki yapan YMM hakkında KDV açısından sorumluluk uygulanmasının hukuksal bir açıklaması olamaz ama yukarıda belirttiğimiz gibi denetimin ve sorumluluk uygulamasının kiģisel bilgi, beceri ve inisiyatife bağlı olması bu uygulamayı da beraberinde getirebilmektedir. III- YARGISAL GÖRÜġ Hukuk dünyası içindeki yeri ve sınırları pek belirlenemeyen YMM sorumluluğunun sınırlarının, genel hukuk kurallarına aykırı uygulamaların yargıya gitmesi sonucunda yargı kararları ile belirlenmesi zorunluluğu doğmuģtur. Yargı bugüne dek, YMM'lerin hangi aģamalarda sorumlu tutulacaklarına, sorumluluğun uygulanmasına ne Ģekilde baģlanacağına dair kararlar verdi. Bu kararlar hakkında pek çok makale yazıldı yorumlar 14

15 yapıldı. En çok irdelenen konulardan biri de sorumluluğun sının oldu, ama bu konuda bir görüģ birliği sağlanamadı. Bizim tezimiz defter ve belgeler üzerinden ve defter belgelerden hareketle tespit edilmesi mümkün olmayan iģlemlerden dolayı YMM'nin sorumlu tutulmaması gerektiğidir. Nitekim DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulu bu konuda ve bu yönde karar verdi. Karar'da(1) kayıtdıģı mal alınıp satılmasından doğan matrah farkından dolayı YMM'nin sorumlu tutulması iģlemi, söz konusu kayıtdıģı iģlemlerin YMM'nin bilgisinde olup olmadığına göre değerlendirildi. Bu kararla kiģilerin bilmedikleri ve gerekli özeni gösterseler dahi bilmelerine olanak olmayan durumlardan sorumlu tutulmamalarına iliģkin genel hukuk kuralı olan iyi niyet kuralı YMM'ler için de geçerli kılındı. Tabiiki burada söz konusu olan bir denetim iģidir ve burada bilinmesi mümkün olmayan Ģey yetkiler kullanarak yapılabilecek denetimlerle tespit edilmesi mümkün olmayan Ģeylerdir. Söz konusu Kararla en azından bu mesleğe iliģkin kuralların da hukuk sistemi içinde olduğu ve genel hukuk kurallarının bu meslek için de geçerli olduğu yargı karan ile belirlenmiģ oldu. Aynı davada DanıĢtay 4. Dairesi, "yeminli mali müģavirlerin iģlemlerini tasdik ettikleri mükelleflerle ilgili olarak karģıt inceleme dahil her türlü inceleme ve araģtırma yetkilerinin bulunduğu, tasdik esnasında kasten veya mesleğin gerektirdiği yetki ve mesleki özenin gösterilmemesi sonucu vergi ziyama sebebiyet verilmesi halinde, mükellefle birlikte müģterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla ödeme emri ile takip edilebilecekleri" inceleme elemanının pazarlama departmanından edindiği müģteri listeleri ile yasal defter ve belgeleri... tespit edildiği, bu belgelerin arama ile ele geçirilmediği, inceleme yetkisi bulunan davacının da bu belgelere her zaman ulaģabileceği..., bu nedenle, iģlemlerini tasdik ettiği mükellefle ilgili olarak yaptığı incelemede gerekli olan mesleki özen ve sorumluluğu göstermediği açık olduğundan, ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezalardan müģterek ve müteselsil sorumlu olduğu"(2) Ģeklinde karar vermiģtir. Dikkat edilirse 4. Daire Kararı'nda YMM'nin inceleme yetkisi bulunması nedeniyle kendisine ibraz edilmeyen belgelere ulaģabileceğinden bahsedilmektedir. Buna göre, YMM inceleme elemanlarının yapabileceği her Ģeyi yapmak durumunda olmaktadır. Oysa çok iyi bilinmektedir ki, buna her Ģeyden önce fiilen olanak yoktur(3). Davada 4. Daire'nin verdiği kararla Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun vermiģ olduğu karar sonuç açısından YMM'nin sorumlu olup olmadığı konusunda birbirinin tam tersi sonuç doğuran kararlardır. Oysa karara giden yolda ayrılık YMM'nin sorumluluğundan öteye yetkilerinin sınırlarındadır. Dördüncü Daire kararında YMM'nin inceleme yetkisine sahip olduğu, kayıtdıģı alım satıma iliģkin belgeleri de denetim elemanının arama ile ele 15

16 geçirmediği belirtilmiģtir. Burada da eğer denetim elemanı arama ile geçirmiģ olsaydı YMM'nin sorumluluğunun bulunmadığına karar verileceği anlaģılmaktadır. Sonuçta 4. Daire'nin kararı da bir sınır olması gerektiğine iģaret etmekte, fakat YMM'nin arama dıģında her türlü yetkiye sahip olduğu kabul edilmektedir. IV- SONUÇ Kanımızca bu yorum ve sonuç Yasa'ya aykırı olmamakla birlikte, hukuka uygunluk açısından güçlü değildir. Denetim yetkisinin sınırsız olduğu ve arama dıģında her Ģeyin yapabileceği, her türlü belgeye ulaģılabileceği ve dolayısıyla bunların yapılmamıģ olmasının sorumluluk doğuracağı Ģeklindeki bir kabul YMM mesleğinin yapılmasını olanaksız kılar. En azından bazı meslek mensuplarının mesleği icra etmemesi sonucunu doğurur. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulu yapılan yargılamada özetle, "yasal defter ve kayıtlar arasında bulunması zorunlu olmayan ve yeminli mali müģavire ibraz edilmeyen belgelere dayanılarak saptanan matrah farkından dolayı yeminli mali müģavirin müģterek ve müteselsil olarak sorumlu tutulmasına olanak bulunmadığına" karar vererek, olaya kanuna uygunluktan çok hukuka uygunluk açısından yaklaģmıģ ve meslek mensuplarını belli ölçüde de olsa rahatlatmıģtır. Bizce bu karar YMM'lerin yetkilerinin sınırlarını da belirlemektedir. Bu sınırlar içinde her türlü inceleme yöntemi yoktur. Bu sınırlar içinde, yasal defter ve kayıtlar ile bunların dayandığı belgeler ve bu kayıt ve belgelere dayanılarak tespit edilebilecek iģlemler bulunmaktadır. Bunların dıģında yer alan ve bunların arasında bulunması zorunlu olmayan belgelerin incelenmesi YMM denetiminin sınırları dıģındadır ve bunlardan dolayı da YMM sorumlu tutulamaz. Gelinen nokta, defter ve belgeler üzerinden ve defter belgelerden hareketle tespit edilmesi mümkün olmayan iģlemlerden dolayı YMM'nin sorumlu tutulmaması gerektiğidir ve bu nokta kanımızca mesleğin geleceği açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. (1) DVDDK'nın, tarih ve E.2007/319, K.2008/212 sayılı Kararı. Kararın tam metni için a, özeti için dergimizin "Yargı Kararları " bölümüne bakınız. (2) Dn. 4. D.'nin, tarih ve E.2005/1293, K.2005/2286 sayılı Kararı. (3) Belirtmeden geçemeyeceğiz bir husus da Ģudur. Ele aldığımız dava yukarıda sözünü ettiğim, YMM'lerin yetkilerinin geniģletilmesinden ve YMM'lere karģıt inceleme yetkisi verilmesinden yana olan bir meslek mensubunun davasıdır. Davada büyük bir hukuksal mücadele vermesi sonucunda bu Ģekilde bir sonuca ulaģılmıģtır. ( YaklaĢım dergisinin 193 nolu sayısından alınmıģtır.) 16

17 AR-GE ĠNDĠRĠMĠNDE TERCĠH HAKKI Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin 1 'inci fıkrasının (9) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin Vinci fıkrasının (a) bendi gereğince, mükelleflerin iģletmeleri bünyesinde gerçekleģtirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayıģına yönelik araģtırma ve geliģtirme (ar-ge) harcamalarının % 100'ü beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilmektedir. (Oran tarihinden önce % 40 idi.) 2008 yılında yapılan harcamaların tümü (gerek tarihinden önce gerekse bu tarihten itibaren yapılan) üzerinden son geçici vergi dönemi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde % 100 oranı esas alınarak ar-ge indirimi uygulanabilecektir. Maliye Bakanlığı bu maddeye göre indirimden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ve usulleri belirlemeye yetkili olup, Bakanlık bu yetkisini 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile kullanmıģtır sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre uygulanabilecek ar-ge indirimine iliģkin esaslar 1 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebligi'nin 10.2'nci bölümünde detaylı bir Ģekilde düzenlenmiģtir. Diğer taraftan 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile ar-ge indirimi farklı esaslarla yeniden düzenlenmiģtir. Bu Kanun'a iliģkin genel açıklamalarımız 2008/52 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır sayılı Kanun'a istinaden yararlanılabilecek ar-ge indiriminin uygulama esasları, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine iliģkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile düzenlenmiģtir. Yönetmelik 2008/88 sayılı Sirkülerimiz ekinde bilgilerinize sunulmuģtur. Her iki düzenleme de yürürlükte olup mükelleflerin bunlardan birini tercih etme imkanları mevcuttur sayılı Kanunun 4/5'inci maddesinde, bu Kanun kapsamında indirim, istisna, destek ve teģviklerden yararlananların GVK veya KVK'nun aynı mahiyetteki hükümlerinden yararlanamayacakları hükme bağlanarak, mükerrer uygulamaların önüne geçilmiģtir. Bu ifade, mükelleflerin indirimde tercih haklarının bulunduğunun örtülü bir ifadesidir. Bu iki mevzuata iliģkin uygulama esaslarının farklılıkları ekli tabloda bilgilerinize sunulmuģtur. Mükelleflerin kendilerine daha avantajlı olan uygulama Ģeklini tercih etmeleri gerekecektir. Geçici vergi beyannameleri üzerinde ar-ge indirimi uygulamak isteyen mükelleflerden bu tercihleri sorgulanmakta olduğundan, geçici vergide ar-ge indirimi yapan mükelleflerin bu tercihi yapmıģ olmaları gerekir. 17

18 Geçici vergi beyannameleri üzerinde bu tercihi yeterince irdeleyemeden yapmıģ olanların yılsonunda söz konusu tercihlerini gözden geçirmeleri ve değiģtirmelerinin mümkün olduğunu düģünüyoruz. Çünkü mükelleflere indirim konusunda tercih haklarının bulunduğu sirküler veya tebliğ bazında açıkça belirtilmemiģtir. Bu nedenle yapılan tercihlerin kesin ve nihai tercihleri olduğu kabul edilemez. Bu konuda vurgulamak istediğimiz bir diğer husus da, 5746 sayılı Kanun'la düzenlenmiģ olan diğer istisna ve desteklerden (gelir vergisi stopajı teģviki, sigorta prim desteği, damga vergisi vs.) yararlanıldığı hallerde arge indiriminden bu Kanun'a istinaden yararlanılmasının zorunlu olmadığıdır. Bizim anlayıģımıza göre gelir vergisi stopajı teģvikinden 5746 sayılı Kanun'a göre yararlanan bir mükellef ar-ge indiriminde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu tercih edebilir sayılı Kanun tarihinde yürürlüğe girmiģ olmakla birlikte, bu tarihten önce baģlamıģ projeler için de 5746 sayılı Kanun'un tercih edilmesi mümkündür. Saygılarımızla. 18

19 SORU Ar-ge departmanı kurma mecburiyeti var mı? Destek personelinin ücretleri ar-ge harcaması olarak dikkate alınabilir mi? Ar-ge departmanına tahsis edilmemiģ personelin, ar-ge faaliyetlerinde kısmi çalıģmasına iliģkin ödenen ücretler ar-ge harcaması olarak dikkate alınabilir mi? Ar-ge harcaması olarak dikkate alınacak, dıģarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine iliģkin bir üst sınır mevcut mudur? Ar-ge faaliyetleri dıģında baģka faaliyetlerde de kullanılan makine teçhizata iliģkin amortisman giderleri arge harcaması olarak dikkate alınabilir mi? Ar-ge projesi bazında temin edilen kredilerin finansman gide rle ri arge harcaması olarak dikkate alınabilir mi? Ar-ge indirimi uygulamasında süre sınırı var mıdır? Ar-ge harcamalarının aktifleģtirilmesi zorunlu mudur? 5520 SAYILI KVK MD.10/1-A(1 no.lu KV Tebliğ) Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet (Sadece gayri maddi hakka yönelik harcamaların aktifleģtirilmesi zorunludur. Diğerleri doğrudan gider 5746 SAYILI AR- GE FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN (AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ĠliĢkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği) Hayır Evet (Tam zamanlı ar-ge personeli sayısının %10 unu aģmamak Ģartıyla) Evet (Personelin Ar-ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın, toplam çalıģma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları dikkate alınır.) Evet (DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, toplam ar-ge harcamalarının % 20 si ile sınırlandırılmıģtır.) Evet (Söz konusu makine teçhizatın, ar-ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanan tutar dikkate alınır.) Hayır Evet (Bu kanuna göre ar-ge indirimi uygulaması tarihinde sona ermektedir.) Evet (Ar-ge harcamalarının tamamı aktifleģtirilmek zorundadır.) 19

20 Devreden ar-ge indirimi izleyen yıllarda kullanılabilir mi? Devreden ar-ge indirimi izleyen yıllarda eskalâsyona tabi tutulabilir mi? Diğer kurumlardan sağlanan Ar-ge destekleri fon hesabına alınır mı? Ar-ge merkezlerine iliģkin olarak ilave indirim imkânı var mıdır? Ar-ge indirimine iliģkin olarak YMM tasdik raporu gerekli mi? Ar-ge indirimine iliģkin olarak yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde herhangi bir belge verilmesine gerek var mı? yazılabilir.) Evet Hayır Hayır (Sağlanan destek tutarları ticari kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alınır. Faaliyet teknoparkta yürütülüyorsa alınan destekler için de gelir veya kurumlar vergisi istisnasından yararlanılır.) Hayır Evet Hayır Evet Evet(yeniden değerleme oranı ile) (Maliyetleri bu tür desteklerden karģılanan arge harcamaları ise ar-ge harcaması olarak dikkate alınmaz.) Evet (500 ve üzerinde tam zaman eģdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden arge merkezlerinde o yıl yapılan ar-ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artıģının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılır.) Evet (Sadece, ar-ge merkezlerinde ve rekabet öncesi iģbirliği projelerinde ar-ge indirimin uygulanabilmesi için gerekli) Evet (YMM tasdikine tabi olmayan ar-ge indirimi söz konusu ise, beyanname ekinde bazı belgelerin teslim edilmesi gerekir.) (2009/038 sayılı Denet Sirküleri) 20

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ OLUP YILI İÇİNDE MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMEYEN VERGİNİN İZLEYEN YILDA İADESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Suat ÇİÇEK Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Yayınlandığı

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM 5 AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM I - GİRİŞ Ülke ekonomisinin uluslararası

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti :

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : T.C. DA N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No :2015/223 Karar No :2015/269 Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : 1-11.07.2006 tarih ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM EDİLECEK BİLGİSAYARLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI M.

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/56

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER 2017/08. : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:10) Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/08. : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:10) Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/08 08.02.2017 KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:10) Yayımlandı. 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: )

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 06.09.2016 Sayı : 2016/21 Değerli Müşterimiz, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Söz konusu

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 İstanbul, 3 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 KONU : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yazılım ve Gayrimaddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası ve İmalat Sanayine Yönelik YTB Kapsamında

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerli üyemiz, 24/11/2008 13.11.2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

DÜNYA SİRKÜLER 2014 31 KATMA DEĞER VERİSİ GENEL UYGULUMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

DÜNYA SİRKÜLER 2014 31 KATMA DEĞER VERİSİ GENEL UYGULUMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. Osmanağa Mah. Serasker Cad. No: 122 Kat:4 Bahariye Kadıköy 34714 Ġstanbul Türkiye Telefon Faks Mobil Ticaret Sicil No: DÜNYA SİRKÜLER 2014 31 90 (216) 405 19 19 90 (216) 330 0 641 90 533 763 57 52 432084

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/151 Ref: 4/151. Konu: BAZI VARLIKLARININ MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK BARIŞI)

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/151 Ref: 4/151. Konu: BAZI VARLIKLARININ MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK BARIŞI) SİRKÜLER İstanbul, 19.08.2016 Sayı: 2016/151 Ref: 4/151 Konu: BAZI VARLIKLARININ MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK BARIŞI) 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi. TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak

İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi. TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak E. Hesap Uzmanı Giriş: 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı