Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý"

Transkript

1 Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, meclisin tüm çalýþmalarýnýn perde arkasýnýn da, perde önünün de milletin gözü önünde olduðunu, açýk ve þeffaf þekilde halkýn bilgisine ve hizmetine sunulduðunu söyledi. SAYFA TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 0 MART 201 PERÞEMBE 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:1 Tel : 2 20 ( Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han /1 Ýstanbul Tel : 0 (212) 2 2 Siyasi Husumet ve çekiþme mi, yoksa Provakasyonmu? Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 0 milyon lira ayýrdý Ömer Arslan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi'nin dün gerçekleþtirilen toplantýsýnda Özel Ýdare'nin 2012 yýlý faaliyet raporu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Özel Ýdaresi'nde memur, 24 sözleþmeli mühendis, kadrolu iþçi ve 2 taþeron iþçi olmak üzere toplam 4 personelle hizmet verdiklerini ifade eden Arslan... SAYFA TE Ýskilipte yaþanan Olaylar adýna Polis kýsa sürede Kiþiyi Gözaltýna aldý. Nadir Yücel- Bir süre önce Akaryakýt Ýstasyon Sahibi ve ayný zamanda AK parti Ýlçe Baþkan yardýmcýsý Mustafa Þahin'e ait benzinliðin kurþunlanmasýnýn ardýndan önceki Gün Terzi esnafý ve ayný zamanda AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyesine ait olan Üzeyir Esenkaya'nýn dükkaný kundaklanmýþtý. Diðer yandan Yine AK parti Ýlçe baþkan yardýmcýsý ve emekli Öðretmen Ali Koçkaya da telefon ile ' Mustafa Þahin'in baþýna gelenler seninde baþýna gelir ayaðýný denk al' þeklinde Tehdit edildiði yönünde iddialar ortaya atýlmýþtý. Diðer yandan Ýskilipte Kundaklama yapýlan geçtiðimiz Pazartesi günün akþamý bir kuyumcunun Emanet Para, Altýn ve arkasýnda ciddi miktarda borç býrakarak Ýskilip'i terk ettiði bilgisine ulaþýldý. Ýddialara göre Toplam miktarýn Eski para birimi ile Trilyon liradan fazla olduðu iddialar arasýnda yer alýyor. Kundaklama yapýlan ve Yaþanan bu olaylar Ýskilip te neler oluyor sorusunu da beraberinde getirirdi. Kamera kayýtlarý, Görgü tanýklarýnýn eþgal belirtmesi de dahil olmak üzere Çok yönlü araþtýrmaya baþlayan Çorum Emniyet Ýl ve Ýskilip Ýlçe emniyet Müdürlüðü kýsa sürede yaþanan olaylar ile ilgili olarak Çorumdan 4, Ýskilip ten de 1 kiþi olmak üzere toplam Kiþiyiyi göz altýna aldý. Gözaltýna alýnan þahýslarýn otomobillerinde yapýlan aramalarda 2 adet pompalý tüfek ele geçirildi. Göz altýna alýnan isimler arasýnda Halil T., Selim A., Mehmet Ü., Çaðtay Ç.,ve Uður K. gibi isimler bulunuyor. Göz altýna alýnan Þüpheliler Ýskilip Cumhuriyet savcýlýðýna götürülerek ifadeleri alýnmaya baþladý. Yaþanan olaylar ile ilgili 1 kiþi daha aranýyor. Haber yayýna hazýrlandýðý sýrada Ýfadeler alýnmaya devam ediyordu. Meydana gelen olaylarda ortak nokta AK Parti Ýlçe yönetiminde yer alan kiþilerin olmasý. Bazý iddialara göre Olaylarýn yaþanmasýnda diðer olasý sebepler arasýnda Bir Kamu kuruluþundaki müdürün AK Parti Ýlçe yönetimi tarafýndan görevden alýnmasýný istemesi ve ayný partili bazý muhaliflerin ise bu talebe karþý çýkmasý. Geçmiþte yaþanan Muhtarlýk, Ziraat Odasý, AK parti Ýlçe Kongre seçimi, Genel Merkezin Gençlik Kollarýna atama yapmasý ve buna bazý kiþilerin itiraz ettiði ve ayný partiye mensup kiþilerin siyasi rekabet ve çekiþme içerisinde olduklarý da diðer iddialarý oluþturuyor. Sert dil kullanarak birbirlerinin arkasýndan yapýlan konuþmalarýn da yaþanan olaylarda etki olabileceði iddia ediliyor. Diðer bir baþka iddia ise Belediyenin yaptýðý bazý ihalelerden merkeze daha yakýn akaryakýt istasyonu olduðu halde uzak bir Akaryakýt istasyonundan belediyenin akaryakýt almasý da Ýskilip kamuouyunda ilginç karþýlanýyor. Çin ile ticareti anlatacaklar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO), Çorum KOSGEB Müdürlüðü ve Türk-Çin Ýpek Yolu Ekonomik ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TUÇÝDER) organizasyonu ile Çorum'da 'Çin-Türkiye Ekonomik Ýliþkileri' konulu bir toplantý düzenlenecek. 14 Mart Perþembe günü TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan 'Çin-Türkiye Ekonomik Ýliþkiler' konulu toplantý saat 14.00'te baþlayacak. SAYFA TE Engelli öðrencilerden Rektör Alkan'a teþekkür Hitit Üniversitesinde öðrenim gören engelli öðrenciler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Þat ile Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Rektör Alkan engelli öðrencilerle bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek... SAYFA TE ÇEKVA'nýn hedefi Ýstanbul'a yurt açmak Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) 'uncu Genel Kurulunu Ýstanbul Kadýköy'de bulunan genel merkezde yaptý.vakýf Baþkaný Avni Çelik'in açýþ konuþmasýnýn ardýndan Divan Kururlu seçildi.divan Baþkanlýðýný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu'nun gerçekleþtirdiði genel kuruldagenel Sekreter Sabit Velidedeoðlu yönetim kurulu faaliyet raporu, bilançoyu Hüseyin Kapusuz ise denetleme kurulu raporlarýný okudu. SAYFA DE Memur Sen yeni yerine taþýndý Memur Sen Ýl Temsilciliði yeni hizmet binasýna taþýndý. Konu hakkýnda açýklama yapan Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, "Çorum Memur-Sen'e baðlý Saðlýk-Sen, Diyanet-Sen, Büro Memur- Sen... SAYFA 2 DE "Eczacýlar, saðlýk kuruluþlarýnýn yer deðiþtirmesinden þikayetçi" Çorum Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz, Çorum Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler'i makamýnda ziyareti etti.ziyarete Tabip Odasý yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Yaklaþan Týp Bayramý öncesi, Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler'i ziyaret eden Ali Yýlmaz, saðlýk çalýþanlarýnýn bir bütün olduðunu belirterek Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler nezdinde bütün eczacýlarý 1 Mart'ta kutlanacak olan Týp Bayramýna davet etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler, Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz'a teþekkür ederek, 1 Mart'ta kutlanacak olan Týp Bayramýna katýlacaklarýný belirtti. SAYFA TE Taraftar deðil, "dava adamý" olun SAYFA TE "Ýþ yükümüz her geçen gün artýyor" Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri basýn mensuplarýyla kahvaltýda bir araya geldi. Cevher Sofra'da gerçekleþtirilen programda konuþan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým... SAYFA 4 TE Çorum TÜRKAV'dan Bardakçý köyüne kitap yardýmý Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜR- KAV) Çorum Þubesi Erzurum'un Çat ilçesi Bardakçý Köyü Ýlköðretim Okuluna kitap baðýþýnda bulunuldu. SAYFA DA AK Parti'den Karadað'a hayýrlý olsun ziyareti AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri Av. Rumi Bekiroðlu ve Halil Ýbrahim Kaya ile birlikte... SAYFA DE

2 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: 00 0 Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr +1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: MART 201 PERÞEMBE HABER Memur Sen yeni yerine taþýndý Yýl: Sayý: MART 201 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Memur Sen Ýl Temsilciliði yeni hizmet binasýna taþýndý. Konu hakkýnda açýklama yapan Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, "Çorum Memur- Sen'e baðlý Saðlýk-Sen, Diyanet-Sen, Büro Memur-Sen, Enerji-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Bayýndýr- Memur-Sen, BemBir-Sen, Kültür-Memur-Sen, Birlik Haber-Sen, Ulaþtýrma Memur-Sen yeni hizmet binasýnda bir araya geldi. Memur-Sen Ýl Baþkanlýðýna seçildikten sonra en büyük arzumuzun Memur-Sen'e baðlý tüm iþkollarýmýzý bir çatý altýnda toplamak olduðunu ifade etmiþtik. Bugün Eðitim Bir Sen þubemizin dýþýnda tüm iþkollarýmýzla bir çatý altýnda olmanýn, birlikte çalýþmanýn mutluluðu içerisindeyiz. Eðitim Bir Sen þubemizde mevcut binalarýnda kýsa bir süre önce ciddi bir tamirat ve tadilat için yüksek oranda bir harcama yaptýklarý için birleþme noktasýnda biraz gecikecekler, inanýyoruz ve biliyoruz ki Eðitim Bir Sen iþkolumuzda en makul bir zamanda bizimle birlikte olacaklardýr. Yeni yerimizde þube olan iþkollarýmýza müstakil odalar, il temsilciliklerimiz ise bir iki odada birleþtirildi. Yeni yerimizin camiamýza hayýrlý olmasýný diliyorum. Sendikamýzýn yeni adresi Gazi Cad. Selçuk Apt.4.kat ve nolu dairelerdir" " Mart Dünya Kadýnlar Günü" kutlanacak Valilik, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ile sivil toplum kuruluþlarý " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle bir dizi etkinlik yapacak. Mart Cuma günü ilk olarak saat 0.0'da Atatürk Anýtýnda tören düzenlenecek. Ardýndan ise Devlet Tiyatrosu Salonunda kutlama programa gerçekleþtirilecek. Programda söyleþiler, þiir dinletisi defile yapýlacak. Kutlama programý kokteyl ile sona erecek. Etkinlikler kapsamýnda sivil toplum kuruluþlarý da çeþitli ziyaretler yapacaklar. Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði Hitit Üniversitesi Hastanesini, Sultan Ana Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Göðüs Hastalýklarý Hastanesini, KANDER Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezini, EKADER Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezini, Özel Eðitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Çocuk Hastanesi ve þehit ailelerini, Polis Eþleri Kaynaþma Yardýmlaþma Derneði Milli Eðitim ve Özel Öðretim Okullarýný, Kale Özel Eðitim Uygulama Okulu Anadolu Ýþ Eðitim Merkezini, Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi Zübeyde Haným Uygulama Okulunu ziyarete edecek. Kadýnlar ayrýca Mart Cumartesi günü de saat 14.00'da Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek olan, "Sinek Kadar Kocam Olsun Baþýmda Bulunsun" isimli tiyatro oyununu izleyecekler. SMMMO'dan hayýrlý olsun ziyaretleri Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý yönetimi yeni büro açan meslektaþlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan ve Oda Sekreteri Hakký Koþar, 1- Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle ziyaretlere devam ediyor. SMMMO yönetimi yeni büro açan Serbest Muhasebeci Hasan Eker ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Nazik Bulut'u ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ (21 ) elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk :4:1 Güneþ :: Ýþrak ::4 Öðle :12:02 Ýkindi :1:1 Akþam :1:4 Yatsý :1:1 Mahir Odabaþý 2 AJANDA Ay, 1 Gün,. Hafta Kötü insan hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o, herkesi kendisi gibi görür. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri KADINA ÞÝDDET Kadýn bir eþ, Kadýn bir anne, Kadýn gençlikte hayat arkadaþý, Kadýn ihtiyarlýkta doktorun yine Kadýn bir gün evden gidince, Yerini dolduramaz hiç kimse, Darbý mesel bir söz varmýþ: 'Kadýnsýz evin kapýsýný, Diþi kediler bile açmazmýþ!'.., Kadýn emanettir, Allah'tan sana Sakýn ha, erkeklik yapýp el kaldýrma! Kadýn zayýf, kadýn savunmasýz, Kadýn nazik, kadýn masum Kadýnýn ahýný alýrsan, Bil ki, mahvolursun! Er geç kaybolursun., Gerçekten oluþmuþsa þartlar, Evlenmek ne kadar caizse, Boþanmak için de ruhsat var Lakin iyi hesap edilmeli, Yoksa arada kalýr, yavrular Hele bir de kaba þiddet varsa, Küllün zarar.. Küllün zarar!, O halde, Kadýna þiddete son verin, Ey kendini güçlü sanan, zayýflar! Unutmayýn, siz den büyük ALLAH var! HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1, 1, EUR 2,2 2,4 STERLiN 2, 2,4 JPY YENi 0,01 0,01 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: ESKÝ ANKARA CAD. NO: 4 OYA ECZANESÝ TEL: 21 1 GAZÝ CAD. /A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...1 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...221

3 0 MART 201 PERÞEMBE HABER Çin ile ticareti anlatacaklar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO), Çorum KOSGEB Müdürlüðü ve Türk-Çin Ýpek Yolu Ekonomik ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TUÇÝDER) organizasyonu ile Çorum'da 'Çin-Türkiye Ekonomik Ýliþkileri' konulu bir toplantý düzenlenecek. 14 Mart Perþembe günü TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan 'Çin- Türkiye Ekonomik Ýliþkiler' konulu toplantý saat 14.00'te baþlayacak. Çin ekonomisinin geliþim süreci, Çinli firmalarla iþbirliði fýrsatlarý, Çin'e ihracatýn ipuçlarý ve Çin'de önemli fuarlar gibi konularýn deðerlendirileceði toplantýya; TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkaný, Çin Devlet Konseyi Kongresi 11. Dönem Onursal Milletvekili ve TRT Kazak Masasý Mütercim Spikeri Zeyneþ Ýsmail, TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demokan Eren, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþarý ZHU Guangyao, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþar Yardýmcýsý GUO Fang katýlacak. Toplantýda, TÜÇÝDER Yönetim Kurulu Baþkaný Zeyneþ Ýsmal, Çin'in genel özellikleri ve karþýlaþtýrmasý, Çin Ankara Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticaret Ateþeliði Müsteþarý ZHU Guangyao da Çin ekonomisinin geliþim süreci ve Türk-Çin ekonomik iliþkileri konularýnda birer konuþma yapacaklar. Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çin ekonomisinin büyük geliþim gösterdiðini ve dünya pazarýnda önemli bir yer edindiðini belirtti. Türk Dýþ Ýþleri Bakanlýðý ile iþ örgütlerinin, Çin ile ekonomik iliþkilerin artmasý için çeþitli projeler geliþtirdiðini kaydeden Çetin Baþaranhýncal, bu toplantýnýn da önemli bir proje olduðunu belirterek "Çin, þu anda dünyanýn en büyük ekonomilerinden bir tanesi ve ayný zamanda ülkemiz ile birlikte en büyük büyüme oranýna sahip ülkeler arasýnda yer almaktadýr. Çorum iþ dünyasýnýn dýþa açýlan penceresi olarak, Çin ile ekonomik iliþkilerimizin masaya yatýrýlacaðý ve bundan sonraki iliþkilerin kuvvetlenmesi amacýyla Çin-Türkiye ekonomik Ýliþkileri konulu bir toplantý düzenlemiþ bulunmaktayýz. Çin ile ticaret yapan ya da yapmayý düþünen bütün iþ adamlarýmýzý, toplantýmýza davet ediyorum" ifadelerini kullandý. Çorum iþ dünyasýnýn yoðun katýlým göstermesinin beklendiði toplantý, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erecek. Taraftar deðil, "dava adamý" olun AMASYA ÞEKER FABRÝKASI A.Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN TAÞINMAZ MAL SATIÞI ÝLANI 1- Aþaðýda gerekli bilgileri verilen, mülkiyeti Þirketimize ait, Çorum ili, merkez ilçe, Bahçeli Evler Mahallesi, Baha Bey Caddesinde Pancar Bölge Binasý ve Müþtemilatý olan taþýnmazýmýz, Peþin veya 1 Temmuz 201 Vadeli Banka Teminat Mektubu karþýlýðý ihale ile satýlacaktýr. Not :1-a-) Taþýnmazýn satýþýnda hiçbir engel yoktur. b-) Taþýnmaz, Çorum Merkez Bahçelievler Mah. ada, 4 No.lu parsel, ayrýk nizam katlý konut alanýndadýr. c-) Taþýnmazýn muhammen bedeli tl (YedimilyonikiyüzbinTürkLirasý)'dýr. d-) Zemin katta günübirlik kullanýma yönelik ticaret ve asma kat yapýlabilir. 2- Ýhale tarihi Pazartesi günü saat 14:0' da Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü binasýnda kapalý teklif usulüyle yapýlacaktýr. - Ýsteklilerin, teklif mektuplarýný ihalenin yapýlacaðý gün, en geç saat 14:00'e kadar, Fabrikamýz Haberleþme Servisine vermeleri gerekmektedir. Posta veya kargodaki gecikmelerden Ýdaremiz sorumlu deðildir. 4- Ýhaleye katýlacaklardan istenilen belgeler þartnamede belirtilmiþtir. Belgelerin aslý yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde bunlarýn noterden onaylý olmasý gerekmektedir. - Taþýnmaz mal Peþin veya 1 Temmuz 201 Vadeli Banka Teminat Mektubu karþýlýðý satýlacaktýr. - Taþýnmazýn tapu devri, Peþin veya arsa satýþ bedeli kadar Vadeli Banka Teminat Mektubu alýnarak yapýlacaktýr. - Ýstekli vergi, resim ve bilumum harçlar ile Sözleþme Damga vergisini yatýrmasý, diðer giderleri ödemesi gerekir. - Katma Deðer Vergisi Kanunu 1/4-r maddesi gereðince bu taþýnmazýn satýþý suretiyle gerçekleþecek devir ve teslimler, KDV den müstesnadýr. - Ýstekliler, teklif ettikleri bedelin %' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. - Ýhale ile ilgili þartname ve ekleri Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. web sitesinden ve Ticaret Servisinden temin edilebilir. - Taþýnmaza iliþkin olarak verilen bilgiler taahhüt niteliði taþýmayan genel bilgi mahiyetinde olup deðiþikliklerden idaremiz sorumlu tutulamaz. Taþýnmaza her türlü plan deðiþikliði ve plan hazýrlanmasýndan idaremize sorumluluk yüklenmez ve 4 Sayýlý Kamu Ýhale Yasasýna tabi olmayan Ýdaremiz ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. - Bu ilan ayrýca web sitemizde ve Çorum mahalli gazetelerinde ilan edilmiþtir. Duyurulur. Ýrtibat Tel : (Dahili 2-2) AMASYA ÞEKER FABRÝKASI A.Þ. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesinde gerçekleþtirilen "Gençlerle Baþ Baþa" programýnda AK Parti Gençlik Kollarý yönetici ve üyelerine hitap eden Turhan Candan, gençlik dönemi zaaflarýna dikkat çekti. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Turhan Candan, " yýldýr kurslarýmýzla, yarýþmalarýmýzla, konferanslarýmýzla, okuma programýmýzla Çorum'un kültürel yaþamýna önemli katkýlar saðlýyoruz. Bir sevgi ve hoþgörü yuvasý misyonu üstlenen derneðimizin kapýlarý herkese açýktýr" Turhan Candan yaptýðý konuþmada þu ifadeleri kullandý: "Gençlik dönemi, bundan sonraki yaþamýnýzýn kavþak noktasýdýr. Bu dönemi iyi deðerlendirmek de, heba etmek de sizin elinizde. Neyin iyi neyin kötü olduðunu anlamak için dâhi olmaya gerek yok. Popülizmin, sokak kültürünün, zevkçiliðin, konforculuðun, kolaycýlýðýn büyüsüne kapýlýrsanýz sýradan bir insan olarak hayatýn akýþý içinde yuvarlanýr gidersiniz. Bu durumda hayat sahnesine hep seyirci kalýrsýnýz, birilerinin taraftarý ve þakþakçýsý olursunuz. Ýç yüzünü bilmediðiniz deðirmenlere su taþýrsýnýz. Kendi ayaklarýnýz üzerinde duramadýðýnýz için sürekli birilerinin gölgesinde, onlardan himmet bekleyerek edilgen bir sönük ve pasif bir tip olarak kalýrsýnýz. Öncelikle kimliðinizi ve kiþiliðinizi tanýmlamalýsýnýz. Ben kimim, nasýl bir misyona sahibim, nasýl bir toplumda ve nasýl bir ülkede yaþýyorum, benim hayatýmý hangi deðerler þekillendirmeli sorularýna cevap aramalýsýnýz. Zihniyetinizi, kafa yapýnýzý saðlam bir zemine oturtmamýþsanýz, hayatý saðlýklý bir þekilde okuyamazsýnýz. Hayata kendi öz pencerenizden bakýn, benim gözümden, baþkasýnýn gözünden bakarsanýz, sürekli cevapsýz sorularla ve çeliþkilerle boðuþmak zorunda kalýrsýnýz. Bir sosyal amaç uðruna bir araya gelmiþsiniz. Bu milleti, bu ülkeyi daha iyi bir noktaya taþýma idealini benimsemiþsiniz. Yani "öncü gençlik" misyonunu üstlenmiþsiniz. Öyle ise bunun gereðini yerine getirmelisiniz. Kendinizi bilgi ve bilinç açýsýndan donanýmlý hale getirmelisiniz. En büyük eksikliðiniz þüphesiz ki kitap okumaktýr. Kitaplarla aranýza giren bütün lüzumsuz mülahazalarý kaldýrmalýsýnýz. Dinimizin temel kaynaklarýyla baþlayýn okumaya. Okuyun ve özümseyin. Sonra tarih, edebiyat, felsefe okuyun. Okuduklarýnýzdan notlar alýn ve arkadaþlarýnýzla paylaþýn, tartýþýn. Her biriniz kilometre taþý niteliðindeki fikir adamlarýmýzý en az bir kitabýný okuyarak tanýmalýsýnýz. Mehmet Akif, Necip Fazýl, Cemil Meriç, Sezai Karakoç'u fikir ailenizin bir ferdi olarak yakinen tanýmalýsýnýz. Sonra fikirlerinden rahatsýz olduðunuz yazarlarý okuyun ki karþýlaþtýrma yapasýnýz. Tek taraflý okuma, sizin dünyanýzý daraltýr, gettolaþtýrýr. Fikrinizin doðruluðuna güveniyorsanýz her türlü düþünceye karþý test etmeye açýk olacaksýnýz. Odanýzda dünya haritasý hep açýk olsun. Ufkunuz, Çorum ile Türkiye ile sýnýrlý kalmasýn. Günümüzün aktüel konularý ile ilgili özel bir donanýmýnýz olsun. Kürt meselesi, Ermeni meselesi, Avrupa Birliði, darbeler, Siyonizm, Arap Baharý, medeniyetler çatýþmasý, Asya'nýn yeniden yükseliþi konularýnda diþe dokunur bilgi sahibi olmalýsýnýz. Bilginiz olursa fikriniz de olur. Ancak bu þekilde " taraftar deðil, dava adamý" olursunuz. Bir "dava" sahibi iseniz, davanýz milletiniz ve insanlýk için çok önemli ise bunun bedelini ödemeyi göze almalýsýnýz. Sloganlarýn, efsanelerin, ucuz kahramanlýklarýn cazibesine kapýlmadan "dava"nýzýn yükünü omuzlarýnýzda hissetmelisiniz. Hakikatin, adaletin, saðduyunun yanýnda olacak kadar güçlü, vakarlý ve olgun olmalýsýnýz. Ýlla ki bir yerlere geleyim diye kiþiliðinizi, karakterinizi, duruþunuzu bozmayýn. Kendinizi yetiþtirip istikametinizi bozmadýkça hayat size her zaman en güzel hizmet etme fýrsatlarýný sunacaktýr. Bunlarýn yanýnda " bir dil, bir enstrüman, bir spor" anlayýþýyla kendinize yatýrým yapmalýsýnýz. Ýngilizce bilmeyen genç, geleceðe hazýr deðildir. Bir sanat dalýna ilgisi olmayan genç, ruhunda yeterince zarafet barýndýrmýyor demektir. Spor yapmayan genç, saðlýðýný geri plana itmiþ demektir. Bunlarýn her birisi önemlidir ve artýk çaðdaþ dünyanýn olmazsa olmazlarý olarak kabul görmektedir." Gençlerden gelen sorulara da cevap veren Candan, hiç kimseyi ötekileþtirme hakký olmadýðýný, herkesin kendi deðerleri ve yaþam biçimiyle var olmasýna saygý duymak gerektiðini belirtti. "BEN VARIM" DÝYEN BÝR GENÇLÝK TEÞKÝLATIYIZ AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar da kýsa bir konuþma yaparak, "Taþýdýðýmýz sorumluluðun farkýndayýz, davamýza emek vermekten, hamallýk yapmaktan onur duyuyoruz. Çaðýn gereklerini kavrayan, bilime ve teknolojiye deðer veren ve her türlü kiþisel donanýmýný tamamlama arzusunda olan AK Gençlik, kim var dendiði zaman saðýna ve soluna bakmadan "ben varým" diyebilecek þuurdadýr. Bizler kiþisel olarak kendimizi ne kadar geliþtirirsek, davamýza da o kadar hizmet edebileceðimizi biliyoruz. Türkiye'nin 202 vizyonunu ve 201 vizyonunu özümsemiþ bir teþkilat olarak yapmakta olduðumuz faaliyetlerle hem Çorum'da hem Ankara'da adýmýzdan sýk sýk söz ettirmenin mutluluðunu yaþýyoruz" Akar, ufuk açýcý konuþmasý için Turhan Candan'a teþekkür ederek, bundan sonra haftalýk toplantýlarýnda eðitsel yaný aðýr basan bir program uygulayacaklarýný söyledi. "Eczacýlar, saðlýk kuruluþlarýnýn yer deðiþtirmesinden þikayetçi" Çorum Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz, Çorum Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler'i makamýnda ziyareti etti. Ziyarete Tabip Odasý yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Yaklaþan Týp Bayramý öncesi, Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler'i ziyaret eden Ali Yýlmaz, saðlýk çalýþanlarýnýn bir bütün olduðunu belirterek Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler nezdinde bütün eczacýlarý 1 Mart'ta kutlanacak olan Týp Bayramýna davet etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler, Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz'a teþekkür ederek, 1 Mart'ta kutlanacak olan Týp Bayramýna katýlacaklarýný belirtti. Güler ayrýca saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn yer deðiþtirmesinden dolayý eczanelerin sýkýntýya düþtüðünü ifade ederek, "Saðlýk kuruluþlarýnýn yerlerinin deðiþtirilmesi eczaneleri maðdur ediyor. Saðlýk kuruluþlarýnýn sürekli yerlerinin deðiþtirilmesi sonucu saðlýk kuruluþlarý çevresinde bulunan eczaneler maðdur oluyor. Eczacýlarýmýz saðlýk kuruluþlarý çevresine belli bir yatýrým yaparak eczane açýyorlar. Ama saðlýk kuruluþlarýnýn yerlerinden taþýnmasý eczanelerimizi etkiliyor. Eczanelerimiz tekerlekli deðil ki alýp saðlýk kuruluþunun yeni taþýndýðý yere taþýyalým. Mülk sahipleri kiracýlardan eczane diyerek yüksek kiralar istiyorlar" Eczanelerin saðlýk kuruluþu çevresinde bulunmasýnýn lüks olmadýðýný dile getiren Güler, "Saðlýk kuruluþunda teþhisi konulmuþ vatandaþlarýmýz direk saðlýk kuruluþlarýndan çýkýnca eczanelerden ilaçlarýný alabiliyor. Bu sayede de hastalýðýna erken müdahale etmiþ oluyor" þeklinde konuþtu.

4 0 MART 201 PERÞEMBE HABER 4 Mahir ODABAÞI MART KADINLAR GÜNÜ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýslam tarihine baktýðýmýzda çocuklarýn, yaþlýlarýn, kadýnlarýn ayrý bir yerinin olduðunu görüyoruz. Öyle ki; savaþlarda bile bu sayýlan gruba dokunulmamasý tavsiye ediliyor. Ecdadýmýz Çanakkale savaþýnda, yaralanan bir düþman askerinin cebinden çýkardýðý fotoðrafa hasretle baktýðýný görünce, yanýna yaklaþýyor ve resmin kim olduðunu sorduðunda tek baþýna yaþayan yaþlý annem deyince elindeki son yiyeceðini ona veriyor. Bu davranýþa hayretle bakan askere ' dini dili ne olursa olsun anne annedir. Ben ölürsem geride kimsem yok, ama sen ölürsen yaþlý annen var' diye tarihi bir ders veriyor. Günümüzün modern dünyasýný baktýðýmýzda; þiddet gören kadýnlar, savaþlarda aðlayan kadýnlar, doðal afetlerde, depremlerde yine en çok sýkýntýyý çeken kadýnlar. Özellikle olasý doðal afetlere, yangýnlara, ev kazalarýna karþý kadýnlarýn eðitimini önemsemek zorundayýz. Bu nokta da Çorum Belediyesi Aile Eðitimi Merkezi sorumlularýna, bayanlara yönelik olarak 'Ev kazalarý ve korunma yollarý ' konulu konferans düzenlemelerinden dolayý tebrik ediyorum. Ýhtiyaç duyulmasý halinde her zaman gönüllü olarak katký saðlamaktan mutluluk duyarým. Çünkü inancýmýz o dur ki, bir insaný kurtarmak, tüm insanlarý kurtarmak gibidir. Ne mutlu, bu çorba da tuz olabilenlere. Bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle olasý kazalar sonucunda akabilecek bir annenin göz yaþýný akmadan durdurabilenlere Bir milletin zirveye çýkmasýnda da, hezimete uðramasýnda da kadýnýn rolü büyüktür. Kadýn dünyaya getirdikleri çocuklarý sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden eðitim kaynaðý; onlarý her türlü sýkýntýya ve kedere dayandýrdýklarýndan sabýr kaynaðý; iþlerini en güzel ve doðru þekilde yapmalarý için örnek olduklarýndan ve öðüt verdiklerinden dürüstlük kaynaðý; dertlilere, hastalara yardýma koþtuklarýndan merhamet ve ümit kaynaðýdýr. Kadýn her þeyden önce gelecek nesillerin þekillenmesinde en önemli mihenk taþýdýr. Bu taþa gereken deðerin zamanýnda verilmesi ve her þeyden önemlisi sorunlu deðil, sorumluluðunun farkýnda olacak bir neslin yetiþmesi için saðlam zemine oturmasý elzemdir. ''Kadýn erkeðin esiri deðil, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamýyla ortaðýdýr'' (M.Gandhi) Öyleyse bu ortaklýkta sevgi, saygý, hoþgörü esas olmalý. Zaman zaman basýndan üzülerek izlediðimiz zalimane davranýþlar eþler arasýnda asla yaþanmamalýdýr. Yaþandýðýnda bunun en büyük bedelini kadýn öder, çocuklar öder velhasýl toplum öder. Bu baðlamda bir düþünür derki; ''Havayý geldiði gibi, rüzgârý estiði gibi, kadýnlarda olduðu gibi kabul edilmeli'' Bu baðlamda tüm annelerimizin, bacýlarýmýzýn kadýnlar gününü tebrik ediyor, saðlýk sýhhat ve afiyetler diliyorum. Bir kitap yazacak kadar, zamaný evvelde çile çekmiþ anneciðimin de ellerinde öpüyorum Mart bir gün sana yetmez kadýn Dünyada günler, haftalar paylaþýlmýþ Herkes kendine düþen bir hisse almýþ Sözde kutlanmýþ, özde içi boþ kalmýþ Mart bir gün sana yetmez kadýn Ana olarak, eþ olarak aðlayan kadýn Bir hiç uðruna harcanan yine kadýn Çözülebilir mi derdin adým adým? Mart bir gün sana yetmez kadýn Ailenin ve toplumun temeli kadýn, Allah katýnda her daim yücedir adýn Buna raðmen hep arka planda kaldýn Mart bir gün sana yetmez kadýn 'Kime iyilik edeyim*' diye sordu bir Sahabi 'Annene, annene' diye söyledi üç kez Nebi Kadýna hak, hukuk asrý saadette verildi Ýnsanlýk bunu iþine geldiði gibi çevirdi Mart bir gün sana yetmez kadýn Bir yandan kadýnlar günü kutlanýr Diðer yandan yine þiddet uygulanýr Kimi ölür, kimi aðýr yaralý kalýr Mart bir gün sana yetmez kadýn MAHÝR ne söylerse doðru söyler Kýrýlýr kadýna kalkan o hain eller Ah bunu bir anlayabilse dinleyenler Mart bir gün sana yetmez kadýn Mahir Odabaþý "Ýþ yükümüz her Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri basýn mensuplarýyla kahvaltýda bir araya geldi. Cevher Sofra'da gerçekleþtirilen programda konuþan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 1- Mart tarihlerinin Muhasebe Haftasý olarak kutlandýðýný ve hafta kapsamýnda çeþitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Etkinliklerin kamuoyu ile paylaþýlmasýnda basýndan büyük destek gördüklerini ifade eden Yýldýrým, tüm basýn yayýn kuruluþlarýna teþekkür etti. Hafta kapsamýnda Ankara'da yapýlan etkinliklere de katýldýklarýný belirten Yýldýrým, "TÜRMOB olarak Ankara'da ilk olarak Anýtkabiri ziyaret ettik. Daha sonra ise TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý'ya da ziyaretlerde bulunduk" Muhasebe Haftasý kapsamýnda Çorum'da bir dizi etkinlik düzenlediklerini kaydeden Yýldýrým, geçen gün artýyor" "Osmancýk MYO Odamýzý ziyaret edecek. "Ay içinde Meslek Etiði ve Yeni TTK'da Þirket Genel Kurullarý" konulu bir eðitim programý düzenleyeceðiz" þeklinde kaydetti. Vergi bilincinin toplumda oluþturulmasý için çalýþtýklarýný dile getiren Yýldýrým, "Hayata geçen yeni uygulamalar ile iþ yükümüz her geçen gün artýyor" Gazetecilerin teþviðin uzatýlmasý ile ilgili sorularýný da yanýtlayan Yýldýrým, teþvik konusunda gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný ve hükümetin açýklamasýnýn beklendiðini söyledi. Defterdar Özkan "Muhasebe Haftasýný" kutladý Ýl Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasýný ziyaret ederek 1- Mart Muhasebe Haftasýný kutladý. Ziyarette Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan ve Oda Sekreteri Hakký Koþar hazýr bulundu. Defterdar Yaþar Ahmet Özkan tüm Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlerin 1- Mart Muhasebe Haftasýný kutladý.smmmo Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ýl Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan'a teþekkür etti. Kadýnlar Günü konferansýnda Kaymakam Uyan konuþacak Hitit Üniversitesinde Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle konferans düzenlenecek.ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli'nin sorumluluðunda çalýþmalarýný yürüten Hitit Üniversitesi Kadýna Yönelik Çalýþmalar Kulübünün organize ettiði konferansa konuþmacý olarak Boðazkale Kaymakamý Zeliha Uyan katýlacak.konferans, 12 Mart 201 Salý günü saat 1.00'da Rektörlük Konferans Salonunda, yapýlacak.

5 0 MART 201 PERÞEMBE HABER Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine Basýn : 11 BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet Vedat Kutsal ýn annesi Süheyla Kutsal ýn vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, merhumeye Allah tan Rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Prof. Dr. Mehmet Evkuran ÇORUM SMMM ODASI YÖNETÝM KURULU engel olanlar kim? Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi'nin dün gerçekleþtirilen toplantýsýnda Özel Ýdare'nin 2012 yýlý faaliyet raporu hakkýnda bilgi verdi. Ýl Özel Ýdaresi'nde memur, 24 sözleþmeli mühendis, kadrolu iþçi ve 2 taþeron iþçi olmak üzere toplam 4 personelle hizmet verdiklerini Ömer Arslan ifade eden Arslan, bu sayýnýn Toplum Yararýna Çalýþma Programý'ndan ÝÞKUR aracýlýðýyla istihdam edilenlerin de katýldýðýnda 00'ü geçtiðini söyledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, meclisin tüm çalýþmalarýnýn perde arkasýnýn da, perde önünün de milletin gözü önünde olduðunu, açýk ve þeffaf þekilde halkýn bilgisine ve hizmetine sunulduðunu söyledi. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda bir açýlýþ konuþmasý yapan Mustafa Eker, Ýl Genel Meclisi'ne yönelik bazý eleþtirilere cevap verdi. Meclis Baþkaný Eker, "Özellikle þehrimizde rant ve arazi üzerinden ekonomik güç kazanma isteðinde olan küçük ama hýrslý bir takým kiþi veya kiþiler yýllardýr þehrin geliþmesi ve büyümesinin önüne set koymakta, hünerli bir takým araçlarla engel olmaktadýrlar" Eker, siyaseti bedel ödemek için yaptýklarýný, bugünün dünyasýnda sihirli zannedilen objektif ya da kalemden korkmadýklarýný dile getirerek, "Bizler kalemi oku emri ile baþlayan kalbimizin ve ruhumuzun rehberi Kur'an-ý Kerim'in mimarý olarak gördük, ondan ötürü saygý duyduk. Türkiye kalemlerin yanlýþ ellerde olduðu dönemleri 0 darbesinde, 2 Þubat'ta e-muhturada gördü. Hak ve adaletin gücü her zaman galip gelecektir" diye konuþtu. Eker, Aydýn Doðan'ýn bugün tarihe gömüldüðünü vurgulayarak, onun taklitçiliðine soyunanlarýn baþladýðý, sürdürdüðü ve bitirdiði medya-holding iliþkilerinin geldiði noktayý iyi okumalarýný tavsiye etti. Mustafa Eker, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Ýl Genel Meclisimizin kendisini seçen, halkýmýza kanundan gelen görevlerini yerine getirmek gibi borcu ve sözü vardýr. Þükürler olsun bunu layýký ile yerine getiriyor. Bir de halkýmýzýn bu þehirde neler olduðu, nereye gittiði ve nereye götürülmesi ile ilgili yüklemiþ olduðu görevler söz konusudur. Dolayýsýyla Çorum Ýl Genel Meclisi dönem dönem, bu þehrin tarým, çevre, saðlýk, eðitim, imar gibi konularda insani, toplumsal, kültürel konularda da duyarlýlýk göstererek þehrin geleceðine yönelik duruþ, kararlýlýk ve vizyon göstermektedir. Ne olmuþ? Ne olacaktýr? Ve nasýl olmalýdýr'ýn perde önü ve perde arkasý milletin gözü önünde açýk ve þeffaf þekilde halkýmýzýn bilgisine ve hizmetine sunulmaktadýr. Özellikle þehrimizde rant ve arazi üzerinden ekonomik güç kazanma isteðinde olan küçük ama hýrslý bir takým kiþi veya kiþiler yýllardýr þehrin geliþmesi ve büyümesinin önüne set koymakta, hünerli bir takým araçlarla engel olmaktadýrlar. Zihninizi biraz kurcalayýn ve þehrin sað tarafýndan giriþi ile sað tarafýndan çýkýþýna bakýnýz ve þu soruyu sorunuz: Buralar neden bu þehre takoz olmaktadýr? Bizler siyaseti bedel ödemek için yapýyoruz. Bugünün dünyasýnda sihirli zannedilen objektif ya da kalemin bizi korkutacaðý ya da götüreceði bir yer yoktur. Bizler kalemi 'oku' emri ile baþlayan kalbimizin ve ruhumuzun rehberi Kur'an-ý Kerim'in mimarý olarak gördük, ondan ötürü saygý duyduk. Türkiye kalemlerin yanlýþ ellerde olduðu dönemleri 0 darbesinde, 2 Þubat'ta e-muhtýrada gördü. Hak ve adaletin gücü her zaman galip gelecektir. Son mesajýmýz þudur; Aydýn Doðan bugün tarihe gömülmüþtür. Onun taklitçiliðine soyunanlara baþladýðý, sürdürdüðü ve bitirdiði medya-holding iliþkilerinin geldiði noktayý iyi okumalarýný tavsiye ediyoruz." Özel Ýdare yatýrýma 0 milyon lira ayýrdý 2012 yýlý bütçesine iliþkin olarak da bilgi veren Arslan, milyon lira olarak belirlenen 2012 yýlý bütçesinin ek bütçe ve genel bütçeden gönderilen ödeneklerle beraber 1 milyon bin 00 lira olduðunu ifade ederek, bunun 12 milyon lirasýnýn harcandýðýný, 2 milyon lirasýnýn ise 201 yýlýna devredildiðini dile getirdi. Arslan, 2012 yýlý bütçesinin 2 milyon lirasýnýn personel giderlerine, 4 milyon lirasýnýn sigorta primlerine, 0 milyon lirasýnýn mal ve hizmet alýmlarýna ve 0 milyon lirasýnýn da yatýrým harcamalarýna ayrýldýðýný bildirdi. Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý Önceki gün vefat eden Çorumlu iþ adamlarýndan Bahri Koçak'ýn babasý ve ayný zamanda Fatih, Mehmet, Ferhat ve Mustafa Koçak kardeþlerin dedeleri Mehmet Koçak () son yolculuðuna uðurlandý. Mehmet Koçak için dün Ulu Cami'de öðle namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. Koçak'ýn cenazesi namazýn ardýndan Saraylý köyü mezarlýðýnda topraða verildi. Tek Yýldýz gazetesi olarak merhume Allahtan rahmet sevenlerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Engelli öðrencilerden Rektör Alkan'a teþekkür Hitit Üniversitesinde öðrenim gören engelli öðrenciler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Þat ile Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Rektör Alkan engelli öðrencilerle bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, üniversite öðrenim gören engelli öðrencilerin, akademik, fiziksel ve sosyal yaþamlarýný kolaylaþtýracak biçimde öðretim programlarýný düzenlemek, devam ettikleri eðitim ortamýný daha uygun hale getirmek, araç gereç temin etmek, özel ders materyalleri hazýrlamak, engellilere uygun eðitim, araþtýrma ve barýndýrma ortamlarýný düzenlemek amacýyla hazýrlanan Engelli Öðrenci Birimi Yönergesinin, Üniversite Senatosu tarafýndan kabul edildiðini belirtti. Kurumsal olarak üniversite bünyesinde oluþturulan irtibat noktasý ile konulara daha profesyonel yaklaþarak sizlere daha teknik, daha sosyal destekler vermek ve engelli öðrencilerin hayatýný daha da kolaylaþtýrmak istediklerini kaydeden Alkan, "Hitit Üniversitesi olarak sizler için yapýlan bu çalýþmalarý bir görevinde üstesinde tutarak kendimizle içselleþtirmekteyiz. Üniversite olarak sizler talep etmeden, sizler söylemeden, sizler için üzerimize düþeni yapmak istiyoruz. Sizlerden de bizim bilmediðimiz sorunlarýnýz varsa onlarý bilmek isteriz" diyerek öðrencilerinden taleplerini dile getirmelerini istedi. Öðrenciler ise sorunlarýnýn dinlenmesinin çok önemli olduðun ifade ederek, "Üniversite olarak bizler için yapýlan anlamlý ve deðerli bu çalýþmalara teþekkür ederiz" dediler. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Þat da, öðrencilerin kendi haklarýný bildiklerini, halkýn yardým sever gerektiðinde yardýmda ettiðini ama baðýmsýz bireyler olarak yardýmsýz yaþayabilmenin daha da güzel olduðunu belirtti. Þat, üniversitede engelli öðrencilere yönelik yapýlan çalýþmalar için Rektör Alkan'a teþekkür etti. Türkiye'de engelli öðrencilerin tercih ettiði bir üniversite olmayý arzu ettiklerini dile getiren Þat, üniversite olarak "Ulusal Engelsiz Öðrenci Çalýþtayý"na katýlmak ve diðer katýlýmcý öðrencilerle de kaynaþmak istediklerini de ifade etti. Rektör Alkan da öðrencilerin eðitim hayatýnda ihtiyaç duyduklarý tüm gereksinimler için Hitit Üniversitesi olarak onlarýn yanlarýnda olduðunu belirtti.

6 HABER TEK 0 MART 201 PERÞEMBE "Saðlýkta þiddet konusunda halkýmýz daha duyarlý olmalý" 'Aþçý Yardýmcýlýðý Kursu'nu tamamladýlar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Halk Eðitim Merkezi, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Anadolu Özel Mesleki Eðitim Merkezi tarafýndan gerçekleþtirilen 'Aþçý Yardýmcýlýðý Kursu' tamamlandý. Kursun sona ermesi nedeniyle dün bir program Anadolu Özel Mesleki Eðitim Merkezinde program düzenlendi. 4 dakika gecikmeli olarak baþlayan programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Gönül Elçileri Projesi Ýl Koordinatörü Fatma Baþköy, Çorum Spastik ve Zihinsel Engelli Çocuklarý Çorum Tabipler Odasý yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Oda Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Sakine Candan Merzifonlu, Dr. Mesut Yetkin, Dr. Mustafa Azak ve Dr. Metin Çýtak'ýn da katýldýðý ziyarette konuþan Ali Yýlmaz, doktorlarýn halkýn saðlýðý için hizmet veren neferler olduðunu, halka hizmet için yetiþtirildiklerini söyledi. Dr. Ali Yýlmaz, Baþkan Külcü'yü 1 Mart Cuma günü yapýlacak olan Týp Bayramýna davet ederek, "Týp Bayramýmýzý siz deðerli büyüklerimizle birlikte kutlamak istiyoruz" diye konuþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretin kendisini memnun ettiðini belirterek bu tür programlarýn heyecanlarýn tazelenmesine, birlik ve beraberliði pekiþtirdiðine dikkat çekti. Külcü, yerel ve yaygýn basýnda saðlýk çalýþanlarýna yapýlan þiddete þahit olduklarýný, bu durumu asla tasvip etmediklerini ifade ederek, "Ýnsanýn her türlü zorluðuna, her türlü sýkýntýsýna raðmen bir baþkasýnýn hayatýný, saðlýðýný tehdit edecek bir tavýr içinde olmasý asla kabul edilebilir bir durum deðildir. Bu durum hiçbir þeyle izah edilemez. Bu konuda halkýmýzýn duyarlý davranmasýný arzu ediyoruz." Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'nýn eþi Gülcan Doðan, Anadolu Özel Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Selami Bolat ve öðrenciler katýldý.selami Bolat programda yaptýðý konuþmada hafif düzeyde ve 1 yaþ üstü olan zihinsel engellilerin aylýk eðitimden geçtiklerini kurs sonunda yaptýklarý yemekleri de sergilediklerini söyledi.bolat kursu Aþçý Öðretmen ve Zihinsel Engelliler Öðretmeni tarafýndan verildiðini de kaydetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise kursiyer çocuklara saat hediye etti. T.C. ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/2 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %0'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %0'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylann paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 0/0/201 1.Ýhale Tarihi : 0/04/201 günü, saat 14:00-14: arasý. 2.Ýhale Tarihi : 22/04/201 günü, saat 14:00-14: arasý. Ýhale Yeri : ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP.SOK. NO: /A KAYNAR OTOPARKI/ÇORUM No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL ,00 1 %1 0TN Plakalý, 200 Model, RENAULT Marka, CLIO Tipli Araç araçm dört adet kapýsý,arka ve ön kaputu, arka ve ön tampon,koltuklan.lambalarý ve farlarý ön panel ve beyin lastik ve cantlan,ve stepne yoktur, ruhsat ve kontak anahtarý yoktur, araç hali hazýr vaziyette çalýþýr durumda deðildir. (ÝÝKm.114/1, 114/) * Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 'e karþýlýk gelmektedir. Basýn: 1 Resmi ilanlar de ÝP Ýl Kurultayý 1 Mart'ta Ýþçi Parti (ÝP) Ýl Örgütü. Ýl Kurultayýný yapacak. ÝP Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan basýn toplantýsýnda il kurultayý hakkýnda açýklamada bulunuldu. Basýn toplantýsýna ÝP Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, ÝP MKK Üyesi Ali Mercan ve partililer katýldý. Geçmiþte olduðu gibi günümüzde de Çorum'un önemli bir il olduðunu dile getiren Ali Mercan, "Çorum Anadolu kültür mirasýnýn temellerini oluþturan özellikleriyle kendisini göstermiþ ve bu sebeple birliðimizi bozmak isteyenlerin hedefi haline gelmiþtir. Ancak, etnik ve mezhep temelinde kurulan bölücü tuzaklara karþý halkýmýzýn duyarlýlýðý artmýþtýr. Demokrasi maskesi altýnda truva Ali Mercan atýna gizlenerek yürütülen ve yeni dünya düzeni denilen emperyalist bölücü projelerin devamý olan etnik ve dini ayrýþtýrma projeleri Çorum'dan geri dönecektir. Ýþçi Partisi bu yoldaki Milli Birlik programýnýn en yýlmaz savunucusudur" Mercan, Ýþçi Partisi Ýl Örgütü. Kurultayýnýn 1 Mart 201 Pazar günü saat 14.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacaðýný dile getirerek, "Ýþçi Partisi'nin. Büyük Kurultay'ý ise Haziran 201 tarihlerinde Ankara'da toplanacaktýr. Bu tarihten önce bütün il kurultaylarý yapýlarak yönetim kurullarý yenilenecek ve delegeler seçilecektir" ifadelerini kullandý. Temizlik iþçilerinden kan baðýþý Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü iþçileri Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulunarak örnek bir davranýþta bulundu. Kýzýlay Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Kan Baðýþý kampanyasýna ilgi yoðun þekilde devam ederken, Kýzýlay'a bir baðýþ da Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur Sen tarafýndan yapýlan açlýk ve yoksulluk araþtýrmasýna göre Þubat ayýnda 4 kiþilik çekirdek ailenin tüketmesi zorunlu olan gýdalar için harcamasý gereken tutarýn yani açlýk sýnýrýnýn TL olduðunu belirtti. Ahmet Saatçi, yine 4 kiþilik ailenin asgari þartlarda geçinebilmesi için harcamasý gereken tutarýn yani yoksulluk sýnýrýnýn 2 bin TL olarak hesaplandýðýný dile getirerek, "Ocak ayýnda açlýk sýnýrý 1.0 TL, yoksulluk sýnýrý ise.04 TL olarak belirlenmiþti. Yapýlan araþtýrmada, kýþlýk giysilerin ucuzladýðý görülürken, biberin fiyat artýþýndaki yerini koruduðu tespit edildi" Açlýk ve yoksulluk sýnýrý ile ayrýntýlý açýklamalarda bulunan Saatçi, "Memur Sen tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmaya göre, Þubat'ta, bir önceki aya göre gýda madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 1.'lik bir artýþ tespit edildi. En göze çarpan artýþlar ise yüzde 42.4 artýþla sivri biber, yüzde 41.4 artýþla çarliston biber, yüzde.2 artýþla dolmalýk biber, yüzde 20. artýþla mandalina, yüzde 14.1 artýþla patlýcan ve yüzde 11. artýþla Müdürlüðü iþçilerinden geldi. Kýzýlay Çorum Þubesi Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Yeþim Yýlmaz, kan baðýþýnýn önemine dikkat çekerek, verilecek bir kanýn insanýn hayatýný kurtardýðýný belirtti. Kan baðýþý noktasýnda Türk Kýzýlay'ýna vatandaþlarýn yoðun þekilde destek verdiðini kaydeden Yeþim Yýlmaz, kan baðýþýnýn sadece insanlarýn hastasý olduðunda deðil her zaman yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da yaptýðý açýklamada kan baðýþýnýn kutsal bir görev ve anlamlý bir toplumsal dayanýþma örneði olduðunu belirtti. Çorum Belediyesi personelinin kan baðýþý kampanyasýna kayýtsýz kalmadýðýný ifade eden Turhan Candan, "Önce Fen Ýþleri Müdürlüðü personeli þimdi de Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personelimiz kan baðýþý kampanyasýna destek veriyor. Kan baðýþý kampanyasýna destek veren tüm personelimizi kutluyorum. Topluma örnek oluyorlar" Açlýk sýnýrý lira oldu nar fiyatlarýnda tespit edildi. Bununla birlikte gýda madde fiyatlarýnda Ocak'a domates yüzde 14.1, karnabahar yüzde 12.0, yeþil soðan yüzde.1, tablet çikolata yüzde.2, yumurta yüzde.1, kýrmýzý lahana ise yüzde 4.0 ucuzladý. Þubat ayýnda Ocak ayýna göre giyim madde fiyatlarýnda ortalama yüzde.2'lik bir azalýþ tespit edildi. En göze çarpan indirim yüzde 1, TL ile kadýn çizmesinde yaþanýrken, bunu çocuk botlarý, kadýn botlarý ve kadýn ceketleri izledi. Þubat ayýnda Ocak - Þubat ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0.2'lik bir azalýþ hesaplanýrken, aydýnlanma madde fiyatýnda ise bir deðiþim yaþanmadý. Barýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0.'lýk artýþýn yaþandýðý Þubat'ta, saðlýk madde fiyatlarýnda da ortalama yüzde 0.'lik bir artýþ gözlendi. Þubat ayýnda dikkat çeken artýþ ise ulaþým giderlerinde yaþandý. En göze çarpan artýþlar ise yüzde. artýþla benzin, yüzde 2.2 artýþla þehir içi taksi ücretleri ile yüzde 2.0 artýþla þehirler arasý tren fiyatlarýnda tespit edildi" þeklinde kaydetti. "Hýdýrellez Þenlikleri"ne davet Alaca Kalecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kalecikkaya Köyü Muhtarý, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek 2 Haziran 201 tarihinde yapýlacak olan Geleneksel Hýdýrellez Þenliklerine davet ettiler. Kalecikkaya Köyü Muhtarý Vahdettin Seçir ve Kalecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Þükrü Bilgili, Uslu'ya yaptýklarý ziyarette 2 Haziran 201 tarihinde yapýlacak olan Hýdýrellez Þenlikleri hakkýnda, "Geleneksel hale getirdiðimiz þenliklerimize öncelikle sizleri davet ediyoruz. Bilindiði üzere köyümüz Kýrým göçmenlerinden oluþmaktadýr. Bizlerde Hýdýrellez Þenlikleri kapsamýnda gelenek ve göreneklerimizi yaþatmaya çalýþýyoruz. Bu kapsamda her yýl olduðu gibi bu senede Kýrým'dan misafirlerimiz olacak. Kültürümüzü daha iyi yaþatmak amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýza proje hazýrlýyoruz ve sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz" diyerek köyde yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler verdiler.milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, þenliklerinin þimdiden hayýrlý olmasýný diledi. Ziyarette dernek yöneticileri; Ýsmail Metin, Recep Atmaca, Fehmi Arslan da hazýr bulundu. Belediye'den Cumhuriyet Lisesi'nde Necip Fazýl Sýnýfý Çorum Belediyesi, Cumhuriyet Lisesi'nde Üstad Necip Fazýl (NFK) anýsýna Necip Fazýl Sýnýfý oluþturdu. NFK Sýnýfýnýn açýlýþý bugün saat 14.00'da Cumhuriyet Lisesi'nde gerçekleþtirilecek. Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi tarafýndan oluþturulan NFK sýnýfýnda Necip Fazýl Kýsakürek'in kitaplarýnýn yaný sýra Mehmet Akif Ersoy'un da eserleri de yer alacak. NFK sýnýfý lise öðrencilerine atölye gibi hizmet verecek. EMEP kadýn þenliði düzenleyecek Emek Partisi (EMEP) Ýl Örgütü, Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, kadýnlarýn eþitlik, özgürlük ve barýþ istediðini bildirdi. Bütçenin savunma giderlerine ayrýlmasýnýn kadýnlara daha fazla açlýk, yoksulluk ve emeklerinin görünmezliði olarak döndüðünün ifade edildiði açýklamada, "Bir yandan da kadýnlarýn eþitlik mücadelesi savaþ dönemi politikalarýnýn gölgesinde ilerleyemezken, kadýnlarýn eþitlik ve özgürlük için ortak mücadelesinin savaþ ve düþmanlaþtýrma politikalarýyla zorlaþtýrýldýðýný görüyoruz" denildi. - MART'TA MAHZUNÝ ÞERÝF PARKI'NDA KADIN ÞENLÝÐÝ- Öte yandan Emek Partisi Kadýn Komisyonu tarafýndan Mart tarihinde Âþýk Mahzuni Þerif Parký'nda bir kadýn þenliði düzenlenecek. Saat 14.00'de gerçekleþtirilecek olan kadýn þenliðine tüm emekçi kadýnlar davet edildi. Çorum TÜRKAV'dan Bardakçý köyüne kitap yardýmý Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi Erzurum'un Çat ilçesi Bardakçý Köyü Ýlköðretim Okuluna kitap baðýþýnda bulunuldu. TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Erhan Çevik konu hakkýnda verdiði bilgide, "Erzurum'un Çat ilçesi Bardakçý Köyü Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin eðitim-öðretimlerinin desteklenmesi ve geliþtirilmesi için kuracaklarý kütüphanelerine kitap baðýþýnda bulunduk. Özellikle okuma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý ve kalýcý hale getirilmesi, bilginin hazýr halde sunulmayýp öðrencinin araþtýrarak, inceleyerek bilgiye ulaþmasýnýn en önemli kaynaðý kitaplardýr. Bu güzelliklerin yaþanmasý noktasýnda kaynak sýkýntýsý çeken Bardakçý Köyü Ýlköðretim Okulu öðrencilerine yardýmcý olmaya çalýþtýk. Öðrencilerin kütüphanelerinin aktif hale getirilmesi ve öðrenmekten zevk alabilen kiþiler olmalarýný diliyoruz. Katký saðlayan, emeði geçen tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz"

7 0 MART 201 PERÞEMBE "Kadýna yönelik þiddet kanun çýkarmakla engellenmez" Bu sene 20. kuruluþ yýlýný kutlayan Oþ Ýlahiyat Fakültesi, Oþ Belediye Baþkanlýðý Gençlik Komitesi iþbirliði ile Dünya Kadýnlar Günü'nü akademik bir etkinlik yaparak kutladý. Seminer öncesinde Türkiye yüksek lisans ve doktora burslarýna kadar misafir öðrencilere kýsa bir açýklama yapýldý. Kadýna yönelik þiddet konusunun ele alýndýðý seminerde konuþan Dekan Vekili Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, geliþmiþ ülkelerde bile her beþ kadýndan birinin, ailede, iþ yerinde, sokakta fizyolojik, psikolojik ve ekonomik þiddete uðradýðýný belirterek sözlerine baþladý. Uyanýk, yaratýlýþlarý gereði nazik ve incinebilir bir yapýda olan kadýnlara yönelik bu þiddetin sadece kanun çýkarmakla engellenemeyeceðini, deðerlerin iþlevsel olmasý gerektiðini belirtti. Dr. Abdulaziz Kalderbiev ise sadece bir gün kutlamalarla, hediyeler vermekle, çiçek ikram etmekle kadýnlar gününü kutlamanýn anlamsýz olduðunu belirterek, kadýnýn konumuna dair Ýslam düþüncesinden örnekler verdi. Dr. Zamira Ahmedova ise ayet ve hadislerden örnekler verdikten sonra, milli kültürde kadýna verilen deðere dair tarihsel örnekler verdi. Fakülte ve Yurt Gençlik Komitesi adýna konuþan Ulanbek Aþýrmamov ise Nevzat Tarhan'dan hareketle kadýna yönelik þiddetin psikolojik boyutlarý ve bunun dini açýdan deðerlendirmesini yaptý. Belediye Gençlik Komitesinde görev alan farklý üniversitelerden gelen öðrencilerin katýlýmý ile yapýlan seminer sonrasýnda kahve çay ikramý yapýldý. HABER Hitit Akademi'den "Osmanlý'nýn Ýzinde Göçebeler" paneli Hitit Akademi Derneði etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Kýsa bir süre önce "Yoldaþlýktan Muhalefete Osmanlý Toplumunda Tarikatlar" konulu bir panel düzenleyen Hitit Akademi Derneði bu kez baþka bir konuyla kamuoyunun karþýsýna çýkýyor. Üniversitedeki akademik birikimi Çorum halkýyla buluþturmaya devam eden Hitit Akademi Derneði düzenlediði etkinliklerle ve tutturduðu düzeyle de takdir topluyor. Derneðin bu hafta sonu düzenleyeceði panelin konusu "Osmanlý'nýn Ýzinde Göçebeler." Mart 201 Cumartesi günü saat 1.0'da Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenecek panelin baþkanlýðýný Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yapacak. Panele konuþmacý olarak ise 1 Mayýs Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Mutlu, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öðretim üyesi Zekeriya Iþýk ve Eðitimci Yazar Hüseyin Kýr katýlacak. Panelin içeriði hakkýnda bilgi veren Hitit Akdemi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, 'Göçebeler' konusunun tarihten siyasete, edebiyattan mimariye uzanan geniþ bir alanda sosyal bilimlere konu olan çok yönlü bir olgu olduðunu, panelde ise 'Göçebeler' konusunun siyasal tarih, edebiyat ve küreselleþme ekseninde ele alýnacaðýný dile getirdi. Avrupa'ya göç olgusunun 0. yýlýnýn tartýþýldýðý ülkemizde hala göç ve göçebe olgularýnýn ve buna baðlý sorunlarýn yaþandýðýný ifade eden Evkuran, sosyal barýþa yönelik projeler geliþtiren kurumlarýn bir sosyo-kültürel fenomen olarak göçü ve beraberinde getirdiði problemleri iyi anlamasý gerektiðini vurguladý. Alanýnda uzman katýlýmcýlarýn konuþacaðý panelin verimli geçeceðini umduðunu açýklayan Evkuran, konuya ilgi duyan herkesi panele davet etti. "Ülkenin geleceðinin þekillenmesinde kadýnlarýn katkýsý büyüktür" Vali Sabri Baþköy, " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Evrensel insan haklarýnýn vazgeçilmez ve ayrýlmaz parçasý olan kadýn haklarýnýn saðlanmasý yolunda yapýlan çalýþmalarýn simgesi olan Mart, tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de 'Dünya Kadýnlar Günü' olarak kutlanmaktadýr" ifadeleriyle mesajýna baþlayan Vali Baþköy, "Kadýnlarýn toplumsal ve siyasal yaþama etkin katýlýmý, geliþmiþliðin ve çaðdaþlýðýn önemli göstergelerinden biridir. Günümüz dünyasýnda, milletler kadýna verdikleri deðer ölçüsünde statü kazanýr duruma gelmiþtir. Bugün artýk kadýnlarýmýz, toplumsal ve ekonomik yaþamýn ayrýlmaz bir parçasý, üretimin etkin bir öðesidir. Son dönemlerde yapýlan yasal düzenlemelerle sosyal ve iktisadi hayatta konumu kuvvetlenen kadýnlarýmýzýn, ilimiz ve ülkemizin geliþmesine büyük katkýlarý olduðu bir gerçektir. Kadýnlar çeþitli alanlardaki baþarýlarý kadar yetiþtirdikleri nesillerle de ülkenin geleceðinin þekillenmesine herkesten daha çok katkýda bulunmaktadýrlar. Dünden bugüne toplumsal hayatýmýzýn, millet ve devlet yapýmýzýn odaðýnda yer alan, her þartta fedakârlýklarýný esirgemeyen kadýnlarýmýzýn; bilimde, kültürde, sanatta, sporda, iþ yaþamýnda, kýsacasý hayatýn her alanýnda daha etkin olmalarý dileðiyle, ' Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum" ÇEKVA'nýn hedefi Ýstanbul'a yurt açmak Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) 'uncu Genel Kurulunu Ýstanbul Kadýköy'de bulunan genel merkezde yaptý. Vakýf Baþkaný Avni Çelik'in açýþ konuþmasýnýn ardýndan Divan Kururlu seçildi.divan Baþkanlýðýný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu'nun gerçekleþtirdiði genel kuruldagenel Sekreter Sabit Velidedeoðlu yönetim kurulu faaliyet raporu, bilançoyu Hüseyin Kapusuz ise denetleme kurulu raporlarýný okudu. Raporlar oy birliði ile kabul edildi.genel Kurul'da yeni yönetim þu isimlerden oluþtu:"sinpaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik, Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Derindere Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Derindere, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir, Maltepe Üniversitesi Dekan Prof. Dr. Dilek Yýlmazcan, OTDÜ Öðretim Üyesi Köþe Yazarý Prof. Dr Þükrü Kýzýlot, Termko Soðutma Sabit Velidedeoðlu, Ece Banyo Erdem Çenesiz, Persan Kumaþ Ahmet Kýþ, Tezel Ýstanbul Otopark Yatýrým Mustafa Özgür, Kadýnlar Kolu Baþkaný Nihal Berkay ve Avukat Hüseyin Tuzcu. Denetim Kurulu: Hüseyin Kapusuz ve Feyyaz Þehirli.Seçimler sonrasýnda konuþan Vakýf Baþkaný Avni Çelik, vakfýn önceki dönemdeki yöneticilerin yaptýðý olumlu çalýþmalara ilave olarak iki yýllýk süreçte bursiyer miktarýný birinci yýl için 2'ye, burs miktarýný ayda 200 liraya, ikinci yýl ise öðrenci sayýsýný þubelerle birlikte 1'e burs miktarýný ise ayda 0 liraya çýkardýklarýný söyledi. Çelik gelecek iki yýl için bursiyer sayýsýný 100'e çýkarma hedefi koyduklarýný ifade ederek, Ýstanbul'da okuyan öðrenciler için yurt yapma zorunluluðunun ortaya çýktýðýný kaydetti.çekva'nýn Çorum'un en önemli sivil toplum örgütü olmasý, lobi faaliyetlerine aðýrlýk vermesi gerektiðini dile getiren Çelik, Çorum, Ankara, Ýzmir ve Antalya'da yeni yapýlanma sürecine girildiðini Çorumlu sanayici, iþ adamý ve Çorumlunun bu çalýþmalara katký saðlamasýný talep ettiklerini ifade etti. Çelik, sözlerini genel kurul üyelerine teþekkür ederek tamamladý. AK Parti'den Karadað'a hayýrlý olsun ziyareti AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri Av. Rumi Bekiroðlu ve Halil Ýbrahim Kaya ile birlikte, Ýlim Yayma Cemiyeti'nde yeniden yönetim kurulu baþkanlýðýna seçilen Baþkan Av. Mehmet Karadað ve yönetim kuruluna hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað, yeni oluþan yönetim kurulu hakkýnda bilgi verdi. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'nin faaliyetlerinden bahseden Baþkan Av. Mehmet Karadað, Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi ve Buhara Gençlik Spor Kulübü çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler aktardý. Ziyarette, Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Yükseköðretim Erkek Öðrenci Yurdu Öðrencileri ile de bir araya gelen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "Ýlim Yayma Cemiyeti'nin çalýþmalarýný çok iyi biliyoruz. Ýlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, emeðini katarak, zamanýndan kýsarak, cebinden katký saðlayarak bu hayýrlý hizmeti devam ettirmektedirler. Ben ÝYC'nin eski olsun yeni olsun tüm yönetim kurulu üyelerine teþekkür ediyor, hayýrlý hizmetlerinin devam etmesini diliyorum" Daha sonra öðrencilerin sorularýný yanýtlayan Ahmet Sami Ceylan Ýlim Yayma Cemiyeti'nin, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn desteði ile Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi bünyesinde oluþturulan bilgisayar odasý, spor salonu, kütüphane ve kafeteryayý gezdi. Uslu ve Kafkas Akraba Topluluklar toplantýsýna katýldý Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað baþkanlýðýnda davetli milletvekilleri, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Kurumunun çalýþmalarýný deðerlendirmek amacýyla biraraya geldiler. Toplantýda, kurumun çalýþmalarý ve projeksiyonlarý içerisinde yer alan öncelikleri ve projeleri hakkýnda bilgiler verildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu toplantý hakkýnda deðerlendirmelerde bulunarak, "Son derece doyurucu ve tatminkâr bir toplantý oldu. Milletvekili olarak bundan sonra gerçekleþtirilecek projeleri de son derece heyecan verici buluyoruz. Baþbakan Yardýmcýmýz Sayýn Bekir Bozdað ve ekibine yaptýklarý böyle bir çalýþmadan dolayý teþekkür ediyoruz" Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Konya Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Mustafa Kabakçý, Ýstanbul Milletvekili ve Ýçiþleri Komisyonu Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk, Kahramanmaraþ Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliði Baþkaný Nevzat Pakdil, Niðde Milletvekili Alparslan Kavaklýoðlu, Ýstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Yozgat eski Milletvekili TESKOMB Genel Baþkaný Abdülkadir Akgül, Kars Milletvekili Yunus Kýlýç ile Ahmet Arslan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas katýldý.

8 0 MART 201 PERÞEMBE YAÞAM Dersten sonra televizyon öðrenileni unutturuyor... Aslanýn biri hayvanat bahcesinden kacar. Kimse yakalamaya cesaret edemez. Sonunda cýlýz bir adam çýkarýr silahý aslaný vurur. Bunu gören herkes adamý kahraman ilan eder. Gazeteciler sorar adýnýz ne diye adam adýný söylemez. Söylersem yazamassýnýz der. Gazeteciler söz verirler adam ben yahudiyim der. Ertesi sabah gazetelerde manset. ACIMASIZ BÝR YAHUDÝ ZAVALLI ASLANI ÖLDÜRDÜ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Psikolojik Danýþman ve Rehberlik Uzmaný Dr. Fatih Kalkýnç, eðitimde baþarýnýn birden yakalanamayacaðýný belirterek, baþarýnýn adým adým takip edilip zamana yayýlarak elde edilebileceðini söyledi.özel Burç Okullarý tarafýndan öðrenci velilerine yönelik, Ramazanoðlu Camii konferans salonunda düzenlenen seminerde, ' 'Çocuðun Baþarýsýnda Anne ve Babanýn Rolü' anlatýldý. Yoðun ilgi gösterilen semineri sunan Dr. Kalkýnç, televizyonu sürekli açýk olan ailelerin, çocuklarýnýn derslerinde baþarýsýz olmasý durumunda þikayet etme haklarýnýn olmadýðýný söyledi.dr. Kalkýnç, ''Öðrencinin baþarýsýzlýðýnýn sebeplerinden en baþta geleni dikkat eksiðidir. Derste dikkat eksikliði aslýnda öðrencinin dikkatini birden çok þeylere yaydýðý dikkat fazlalýðýdýr. Dikkat eksikliðinin sebebi ise yatýncaya kadar izlenilen televizyondur. Ders çalýþtýktan sonra televizyon izleyerek uyumak öðrenilenleri unutturmaktadýr. Uyumadan önce ne yapýlmýþsa sabah uyanýnca o hatýrlanýr. Uyumadan önce yapýlacak en yararlý þey kitap okumaktýr.'' YAZARAK ÇALIÞIN Yazarak çalýþmanýn unutmayý azalttýðýný belirten Dr. Fatih Kalkýnç, anne ve babalarýn kitap okuyarak çocuklarýna örnek olmalarýnýn çok önemli olduðunu belirtti. Oyun oynamanýn önemine de deðinen Dr. Fatih Kalkýnç, çocuklarýn bilgisayarla deðil, terleyecekleri oyunlar oynamasý gerektiðini söyledi. Dr. Fatih Kalkýnç, ders çalýþýrken cep telefonundan uzak durulmasý önerisinde bulunarak, ''Yapýlan araþtýrmalara göre, cep telefonu insan vücuduna yüzde 0 enerji kaybý verir, bundan dolayý çocuklarýmýz ders çalýþýrken cep telefonundan uzak durmalý. Bilgisayarlar mutlaka evin oturma odasýnda olmalý ve ekraný kapýya dönük olmalý. Bilgisayara girilecek saatler de mutlaka ebeveynler tarafýndan belirlenmeli." Kalkýnç, cep telefonunun insan vücuduna zararýný yaptýðý bir gösteriyle anne ve babalara ispatladý. FAYDALI ALIÞKANLIKLAR EDÝNMELÝYÝZ Velilerden faydalý alýþkanlýklar edinerek, çocuklarýna örnek olmalarýný isteyen Kalkýnç, bir veliden sigarayý býrakma sözü aldý. Kalkýnç, "Allah insanlarý öyle bir yaratmýþ ki, insan vücudunun direnci kendisine faydalý olan bir þeye karþý artýyor. Fakat vücuda zarar veren bir þeyde ise direnç diye bir þey kalmýyor. Bizler her zaman kendimize faydalý alýþkanlýklar edinmeliyiz.' Kalkýnç, düzenledikleri eðitim etkinliðinden dolayý, Burç Okullarý yönetimine, öðretmen ve velilerine teþekkür etti. Bahar aylarýnda çocuklarda solunum yolu hastalýklarý artýyor Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, bahar aylarýnýn yaklaþmasýyla artan üst solunum yolu hastalýklarýndan çocuklarý korumanýn önemli olduðunu söyledi. Bahar aylarýnýn gelmesi ile ýsý ve nem deðiþikliklerinin gözlendiðini belirten Dr. Özcan, "Bu dönemde en sýk çeþitli virüslerin neden olduðu üst solunum yolu enfeksiyonlarý görülür. Rhinovirüs, RSV, Influenza ve Adenovirüsler rastlanýlan etkenlerden bazýlarýdýr. Bu virüsler genellikle burun akýntýsý, hapþýrýk, öksürük, halsizlik, hafif ateþ þeklinde belirtilerle seyreden üst solunum yolu enfeksiyonlarýna neden olur. 'Yalancý difteri' diye adlandýrýlan klinik tabloya yol açarak, ses kýsýklýðý, kuru ve boðuk tarzda öksürüklere neden olabilen Parainfluenza tiplerine de rastlanabilir. Saman nezlesi gibi allerjik hastalýklar da bahar aylarýnda artýþ gösterebilir." Uzm. Dr. Ýsmail Özcan, çocuklarý belirtilen üst solunum yolu enfeksiyonlarýndan korumak için dikkat edilmesi gereken en önemli noktanýn; hasta kiþilerle temasýn önlenmesi olduðuna dikkat çekti. Kapalý ve kalabalýk ortamlara girilmekten kaçýnýlmasý gerektiðini kaydeden Dr. Özcan þu tavsiyelerde bulundu: "Okul içinde bulaþmayý en aza indirmek veya önlemek amacýyla hasta çocuðun okula gönderilmemesinde büyük yarar vardýr. Bir çocukta bulaþýcý bir hastalýk tespit edildiðinde okulun haberdar edilmesi gereklidir. Böyle bir durumda, varsa okul doktorunun veya hemþiresinin önerileri alýnmalýdýr. Sýnýflarýn düzenli havalandýrýlmasý, çocuklarýn ortak kullaným alanlarýnda hijyen koþullarýna dikkat edilmesi önemlidir. Tüm hastalýklardan korunmada el yýkamanýn çok önemli rolü vardýr. Doðru el yýkama bulaþýcý hastalýklarýn yaygýnlaþmasýný önemli ölçüde azaltýr. Hastalýk ortaya çýktýðýnda çocuk doktorunun görüþleri alýnmalýdýr. Üst solunum yolunun virüs etkenli enfeksiyonlarýnda semptomatik tedavi yeterli olmaktadýr. Ateþin düþürülmesi, týkalý burun yollarýnýn açýk tutulmasý, sývý alýmýnýn artýrýlmasý önerilmektedir." Baharla gelen hastalýklardan korunmada önerilen bir medikal tedavi bulunmadýðýna iþaret eden Özcan, alerjik hastalýklarýn ortaya çýkmasýný önleyen veya alerjiye baðlý yakýnmalarýn þiddetini azaltabilen koruyucu ilaçlarýn doktor kontrolünde kullanýlabileceðini söyledi. 1:0 Evlerini böcek basan zengin aile, evi ilaçlatmaya karar verir. Ev ilaçlatýlýrken otele gitmeyi düþünen aile, son anda Nurhan ve ailesinin teklifini geri çevirmeyerek fakir ailenin evine yatýya gelir. Zengin ailenin fakir ailenin evinde neler yaþayacaðý merak konusuyken, ilk defa yer yataðýnda yatacak olan Rüyam için bu durum son derece can sýkýcýdýr Öte yandan Badire nin arkadaþý Fatma, Nurhan ýn evlenmesi için bulduðu kýzý zengin aile evdeyken tanýþtýrmaya getirince ortalýk karýþýr. Hayatta sahip olduklarý en deðerli þey birbirleri olan, bir baba ve bir kýz. Mutlu, huzurlu küçük bir aile. Her þey bu ailenin babasý Adil in, iftiraya uðramasýyla baþlar. Adil in yöneticiliðini yaptýðý bankanýn sahibi, kendi bankasýný dolandýrmýþ ve suçu Adil in üzerine yýkmýþtýr. Adil e atýlan bu iftirada, aþýk olduðu kadýn da büyük rol oynar. Adil, suçsuzluðunu kanýtlayamaz ve hapse mahkum olur. Zengin Kýz Fakir oðlan 20:00 Ýntikam 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Polat Alemdar, maskesini çýkaracak mý? Polat'ýn yüzü eski haline gelebilecek mi? Akif yapýlan iþkencelere dayanabilecek mi? Polat Alemdar Akif'i kurtarmak için nasýl bir plan yapacak?sencer'in emirleri devlet adamlarýnda nasýl karþýlýk bulacak? Haydar Sencer'in verdiði görevi yerine getirecek mi?savcý Leyla artýk Polat'a kavuþabilecek mi?polat Alemdar'ýn karþýsýna çýkacak olan Poyraz ve adamlarý kimler?tüm bu sorularýn cevaplarý ve çok daha fazlasý, Mart Perþembe akþamý atv ekranlarýnda yayýnlanacak Kurtlar Vadisi Pusu'nun 14. bölümünde olacak... Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison, Milan, Ohio'da doðdu.yedi kardeþin.si olmaktadýr. Babasý Samuel "The Iron Shovel" Edison, Jr.(4 1)(Kanada), anneside Nancy Matthews Elliott (1 11)dur. Kendisinin Hollandalý olduðu düþünülmektedir.[4]yedi yaþýndayken ailesiyle birlikte Michigan'daki Port Huron'a yerleþti ve ilköðrenimine burada baþladý. Fakat baþladýktan yaklaþýk 4 ay sonra algýlamasýnýn yavaþlýðý nedeniyle okuldan uzaklaþtýrýldý.[]bu arada evlerinin kilerinde bir kimya laboratuvarý kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve Volta kaplarýndan elektrik akýmý elde etmeye yönelik araþtýrmalara ilgi duydu; bir süre sonra kendi baþýna bir telgraf aleti yaptý ve Mors alfabesini öðrendi. O günlerde geçirdiði aðýr bir hastalýk sonucu kulaklarý zor iþitmeye baþladý.[1]12 yaþýndayken bir trende dergi ve meyve satýyor, bir yandan da trenin yük vagonunu yerleþtirdiði küçük bir baský makinesi ile haftalýk bir gazete basýyordu. Ama bir gün içinde kimyasal madde bulunan þeylerden biri kýrýlýp vagonda yangýn çýkýnca Edison hem trendeki iþinden oldu hem de ömür boyu aðýr iþitmesine yol açacak biçimde yaralandý.[1]daha sonra telgrafçýlýk öðrenmeye karar veren Edison 1-1 arasýnda ABD ve Kanada da birkaç telgrafhanede çalýþtý. 1 de bir atölye kurdu ama yaptýðý elektrikli kayýt aygýtýnýn patentini satamayýnca bir yýl sonra parasýz ve borçlu olarak Boston dan New York a gitti.[1][][] 'lerde Fort Myers, Florida'dan bir arsa satýn aldý ve daha sonra burada kýþlarý kalmak için kendine küçük bir ev inþa ettirdi. Otomobil endüstrisinin büyük adamý Henry Ford yakýn bir zaman sonra Edison'un evinin birkaç yüz metre ötesine taþýndý. Bu nedenle Edison ve Ford ölene dek arkadaþ kaldýlar. 24 Þubat 1 Edison ikinci evliliðini 1 yaþýndaki Mina Miller ile gerçekleþtirdi.[1] Bu evliliðinden de üç çocuk sahibi oldu: Madeleine Edison, John Eyre Sloane[1][1] Charles Edison,(babasý öldükten sonra New Jersey yöneticisi oldu.)[20] Theodore Edison.[21] BAHARATLI GÜLAÞ Malzemeler 00 gr Dana Kuþbaþý 4 Soðan 0 gr Tereyaðý veya Margarin 1 Çay Kaþýðý Kýrmýzý Pulbiber 1 Çorba Kaþýðý Sirke 4- Diþ Sarmýsak 2 Defne Yapraðý 4 Olgun Domates 1 Su Bardaðý Et Suyu 1 Tutam Mercanköþk 1 Tutam Kimyon Tuz Yemeðin Tarifi 1) Eti iri kuþbaþý þeklinde doðrayýn. Soðanlarý soyup ince ince kýyýn. Domateslerin kabuklarýný soyup küp þeklinde doðrayýn. 2) Tavada tereyaðýný eritin. Soðanlarý ilave edip pembeleþinceye kadar orta ateþte kavurun. Kýrmýzý pulbiber ve sirke ekleyip karýþtýrýn. Her zaman kalp kýran adam, ayakkabý içindeki taþa benzeyen bir arkadaþtýr. Elbert Hubbard ) Eti tavaya ilave edip karýþtýrýn. Defne yapraklarý, mercanköþk ve kimyonu ekleyin. Sarýmsak diþlerini soyup bütün olarak yemeðe ilave edin. Et suyu ve tuzu ekleyip rengi deðiþinceye kadar kavurun. 4) Doðranmýþ domatesi ilave edip kapaðý kapalý olarak aðýr ateþte saat piþirin. Etin dibe yapýþmamasý için ara sýra tahta kaþýkla karýþtýrýn. Suyunu çektikçe kaynar et suyu ilave edebilirsiniz. Gulaþ piþtikten sonra sarýmsak diþlerini içinden çýkarýn. Sýcak olarak servis yapýn. NOT: Mümkünse baharatlý gulaþý bakýr bir kapta hazýrlayýn. 0:0 Avrupa yakasý 0:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 1:00 Maðazýn 1:20 adanalý 1:0 Çocuklar duymasýn 1:4 Kim milyoner olmak ister 1:00 Ana haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 2:1 Güven Bana Yarýþma 0. Zeynep.00 Kýz Taþý 11.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli 1.00 Nil in Dünyasý Gezi 14. Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca 1:00 Türk Filmi 21:00 Haber Saati Canlý Yayýn 0.00 Hayata Gülümse 0.0 Show Kulüp 11.0 Doktorlar (Tekrar) 14.0 Adýný Feriha Koydum 1.0 Eve Düþen Yýldýrým 1.0 Ana Haber 1.20 Spor Sayfasý 20:00 ben yaparým bilirsin 0:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý 12.4 Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane 1.0 Arka Sokaklar 1:0 Koca Kafalar 1.00 Ana Haber Bülteni 20:00 Ýntikam 2:0 00:0 2. Gün 0.20 Yedi Numara Leyla ile Mecnun 1.00 Haber 1.1 Spor 1.0 Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film 1.0 Dizi Klip 1:40 Hava Durumu 1:0 Zengin Kýz Fakir Oðlan 0.0 Hayatýn Nabzý Program. Türk Sinemasý Kendimize Doðru 1.00 Ýki Dünya Arasýnda 1.0 Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 1.1 Ana Haber 1:4 Ýki Dünya Arasýnda 1:0 Hýzýr Ekip 21:0 Davetsiz Misafir 2:1 1 Saniye

9 0 MART 201 PERÞEMBE HABER Bahçeli'den Baþbakan'a yanýt MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Baþbakan'ýn "Bulunmaz Hint kumaþý mýsýn?" sözlerine, "Biz Hint Kumaþý deðiliz, olmaya da niyetimiz yoktur. Bizim Ýmralý canisine pazarlýk yapan, sözde çözüm limanýna demirleyen ve Türk milletini çöküþe götüren hiç kimseyle görüþecek bir þeyimiz yoktur" diye yanýt verdi. Bahçeli, "Baþbakan Erdoðan unutmasýn ki, yaptýklarý ve tercih ettiði politikalarý vatana ihanet suçunu oluþturmaktadýr" MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada AK Parti Hükümeti'nin izlediði dýþ politikayý eleþtirerek, "AKP hükümetinin dýþ politikadaki hayalperest, köksüz, ezberci, baþýna buyruk, savruk, uçuk ve milli gerçekleri hesaba katmayan adýmlarý ülkemizin etrafýndaki tehdit dalgasýný gün be gün þiddetlendirmektedir" diyerek þöyle devam etti: "Suriye'de akan kana doðrudan doðruya taraf olarak sýnýrlarýmýzda adý konmamýþ bir cephe açan hükümet, geri dönülmesi çok kolay olmayacak bir karanlýða hevesle, iþtiyakla ve koþa koþa girmiþtir. Net olarak söylemek gerekirse, AKP'nin Suriye politikasý bir savaþ ve þiddet önerisidir. AKP'nin destek verdiði Özgür Suriye Ordusu, PKK'nýn bir kolu olan PYD ile anlaþma yapmýþ ve müþterek hareket etme kararý almýþtýr. -"DENÝZE DÜÞEN AKP ZÝHNÝYETÝ, PYD YILANINA SARILDI"- Bize göre bu geliþme þu anlama gelmektedir. Ýmralý'da teröristbaþýna teslim olan AKP hükümeti, Suriye'nin kuzeyinde de bu onursuzluðunu sürdürmüþ ve PKK'yla sarmaþ dolaþ hale gelerek ittifaklýk hukukunu bir kez daha tesis etmiþtir. Denize düþen AKP zihniyeti, PYD yýlanýna sarýlmýþ ve Türkiye'yi büyük bir yanlýþýn içine çekmiþtir.esad'ýn gitmesi için PKK'dan medet uman bu kafa yapýsý, baðýmsýz Kürdistan'ýn çatýsýný kendi elleriyle inþa etmekten zerre gocunmamýþ ve utanmamýþtýr. Sýnýrlarýmýzýn hemen ötesinde PYD militanlarý cirit atarken, AKP'nin kurdurduðu muhalif gruplar bölücü terör örgüt uzantýlarýyla anlaþma metinleri imzalarken, Baþbakan'ýn kuru sýký atmasý kimseyi inandýrmaya yetmeyecektir. -"CILKI ÇIKMIÞ BÝR KANLI GÖMLEKTÝR"- AKP'nin kiminle yakýnlaþacaðýný, kiminle çatýþacaðýný, kimlerle iliþki kuracaðýný milli beklentiler ve baþkent Ankara jeopolitiði deðil de, Atlantiðin karþý kýyýsý tayin etmektedir. AKP'nin dýþ politikasý, BOP terziliðinde dikilen sömürgeleþmiþ, yozlaþmýþ ve cýlký çýkmýþ bir kanlý gömlektir. Baþbakan Erdoðan meðerse bunu aceleyle giymek için milli görüþ gömleðini, yýlanýn deri deðiþtirmesi gibi üstünden atmýþtýr." -"TÜRKMEN ÖÐRENCÝLER AKP'NÝN YENÝ ENGEL VE BARÝYERLERÝYLE KARÞILAÞMAKTADIR"- AK Parti'nin Irak politikasýný da eleþtiren MHP lideri, Baþbakan Erdoðan gizlemeye çalýþsa da asýl amacýnýn, Kerkük'ün Erbil'e baðlanmasýný oldu bittiye getirmek ve buna karþýlýk Kerkük petrollerinden eþini dostunu nemalandýrmak olduðunu ileri sürerek þöyle devam etti: "Baþbakan Erdoðan, elinde Mehmetçiðin, Türkmen kardeþlerimizin çýkmayacak kan lekesi bulunan peþmerge baþýyla sýra gecelerinde yanak yanaða ve þen þakrak bir halde eðlenirken her þeyi unutmuþ ve kendisinden geçmiþtir. Þimdi de Türkmen öðrenciler AKP'nin yeni engel ve bariyerleriyle karþýlaþmaktadýr. Türkmen öðrencilerimize özel olarak tahsis edilen bu hak, Irak kontenjaný olarak deðiþtirilmiþ, öðrenci seçme görevi Irak Türkmen Cephesinden alýnarak Baðdat Türk Büyükelçiliðine, üniversitelere yerleþtirme görevi de Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý'na verilmiþtir." -ÝMRALI SÜRECÝNÝ ELEÞTÝRDÝ- Ýmralý görüþmelerini de sert biçimde eleþtiren MHP Genel Baþkaný, özetle þunlarý söyledi: "Sicili kararmýþ bölücüler, kravatlý eþkýyalar, ihanetten sabýkalý müptezeller iþbaþýndadýr. Ýmralý canisini özgürlüðüne kavuþturma, Türkiye'yi PKK'ya teslim etme izansýzlýðýnýn ve ahlaksýzlýðýnýn tahsildarlýðýna soyunan çapulcular devrededir. Biliniz ki, Türkiye kan aðlamakta, günahkârlarýn peþ peþe restine þahit olmaktadýr. Biliniz ki, Türk milleti AKP kumpasýyla, AKP ihanetiyle karþý karþýyadýr.baþbakan Erdoðan ile Ýmralý canisinin derin ortaklýklarý, AKP ile PKK'nýn ayný tende, ayný bedende, ayný can olduklarý tüm çýplaklýðýyla su üstüne çýkmýþtýr." -"AFÝÞE VE ÝFÞA EDÝLEN BU DÝYALOGLAR ÝÇÝNDE, BÝZÝM ÝÇÝN SÜRPRÝZ VEYA ÞAÞIRTICI BÝR ÞEY YOKTUR"- Ýmralý görüþmeleri tutanaklarýnýn basýna yansýmasýna da deðinen Bahçeli, "Afiþe ve ifþa edilen bu diyaloglar içinde, bizim için sürpriz veya þaþýrtýcý bir þey yoktur" diyerek þunlarý kaydetti: "Ýmralý canisinden barýþ incileri, çözüm formülleri, insanlýk temennileri bekleyen safdiller, kararmýþ vicdanlar, taþ kalpliler ve zeka özürlüsü bedbahtlar þayet irkilmedilerse, erken gelen bu terbiyesiz, aþaðýlýk ve kalleþ sözlerle köþeye sýkýþtýklarýný er ya da geç göreceklerdir. Ýmralý canisi ve ölüm çetesi bildik ve malumlarýmýz olan tezlerini, planlarýný ve hain amaçlarýný AKP'den aldýklarý destek ve gördükleri himayeyle üst bir noktaya taþýmýþlardýr. Bizim için, BDP'lilerle Öcalan arasýndaki görüþmelerin kim ya da kimler tarafýndan, niçin sýzdýrýldýðýnýn fazlaca bir önemi yoktur. Fakat iþin içinde provokatör arayanlarýn, köstebek izi sürenlerin, siyasi dedektiflik görevini deruhte edenlerin, savunmaya geçerek karþý tarafý suçlayanlarýn ve sabotörler iþbaþýnda diyerek ön almaya çalýþanlarýn bu sýzmada topyekun parmaðý olduðu bariz gerçekliktir. AKP zihniyeti, Oslo'dan sonra tekrar iþ üstünde yakalanmýþ, siyasi þerefini, siyasi kalitesini ve siyasi ahlakýný tam olarak Ýmralý'nýn köhneliðine gömmüþtür. -"AKP SUÇLU ARIYORSA BDP'YE, BDP DERÝN KULAK ARIYORSA AKP'YE BAKMALIDIR"- Eðer gerçekten de AKP suçlu arýyorsa BDP'ye, BDP derin kulak arýyorsa AKP'ye bakmalýdýr. Siyasetin bu iki þer cephesi, iblisin bu iki yeryüzü müdavimi Türk milletine psikolojik operasyon tezgahý kurmuþ, kamuoyu algýsýný yönetmek için beraberce kaynattýklarý bölücülük kazanýna varlýðýmýzý ve hayat haklarýmýzý atmýþlardýr. Öcalan'ýn hezeyanlarýný yayýmlayan gazeteye yönelik olarak Baþbakan'ýn kullandýðý argo ifadeler aslýnda suçüstü basýlan bir zanlýnýn telaþ ve çýrpýnýþýyla eþdeðerdir. Bize kalýrsa, Baþbakan Erdoðan "Batsýn böyle gazetecilik' diyerek havanda su dövmeyi býrakmalý, ille de batacak ve yerin dibine geçecek birisini arýyorsa tez elden aynanýn karþýsýna geçip BOP'çuluktan simsiyah kesilmiþ yüz hatlarýna dikkat kesilmelidir. Yeri gelmiþken, Baþbakan'ýn aðýr hakaretlerini sineye çekip "Üstümüze almýyoruz' diyerek alttan alan ve tarafsýz, objektif, sorumlu basýn ahlakýný savunmaktan uzaklara düþenleri esefle karþýladýðýmýzý da belirtmekte yarar görüyorum." -"ÝMRALI CANÝSÝ AKP'YÝ TOPAÇ GÝBÝ ÇEVÝRMEKTE, KUM TORBASI GÝBÝ GÖRMEKTE"- Bahçeli, Öcalan'ýn AK Parti'yi "topaç gibi çevirdiðini, kum torbasý gibi görerek türlü manevralarla kendisine baðladýðýný" savunduðu konuþmasýnda, "Geliþmeler bize, Baþbakan Erdoðan'ýn Abdullah Öcalan'la siyam ikizi haline geldiðini, ayný tarlanýn mahsulü olduðunu hiçbir þüpheye yer býrakmayacak þekilde ispatlamaktadýr. Þu iþe bakýnýz ki, AKP dümeni kýrýlmýþ metruk bir tekne gibi oradan buraya, þuradan oraya savrulmakta, bölücü terörün kýyýlarýnda umut arayacak kadar dengesizliðin, densizliðin ve acziyetin dibini boylamaktadýr" -"BAÞBAKAN NEYÝN PAZARLIÐINI YAPMAKTA, NELERÝ VAAT ETMEKTEDÝR? Bahçeli, "Öncelikle þu hususun altýný kalýn olarak çiziyorum ki, Baþbakan Erdoðan Ýmralý canisinin BDP'lilere hezeyanlar içinde açýkladýðý düþüncelerin neresinde kendisine bir rol biçmektedir? Bu kepazeliklere onay vermiþ, bu þerefsizliðe destek saðlamýþ mýdýr? Baþbakan Erdoðan Ýmralý canisiyle neyi görüþmekte, neyin pazarlýðýný yapmakta, neleri vaat etmektedir?" diye sorarak, "14 yýl evvel mevta olmuþ, kadavra haline dönmüþ, sinmiþ, bitmiþ, Ýmralý kodesine týkýlmýþ bir katili, tekrar Türk milletine ve devletine diklenen ve kafa tutan cürete getiren esas amil Baþbakan'ýn kapalý kapýlar arkasýnda verdiði umutlar mýdýr?" ifadelerini kullandý. -"TÜRKÝYE'YÝ YEM OLARAK SIRTLANIN ÖNÜNE KOYMUÞTUR"- Baþbakan ve hükümetin kanlý teröristle Türk milletini masaya yatýrdýðýný savunan Bahçeli, "Ve Türkiye'yi yem olarak sýrtlanýn önüne koymuþtur" diyerek þöyle devam etti: "Baþbakan ve canibaþý benzer kavramlarla, benzer fikirlerle ve süreç diye baþlatýlan sözde çözüm vasýtasýyla tam bir yýkým ikizi haline gelmiþlerdir. Ýmralý, Baþbakan'ýn göz yummasýyla teröristbaþýnýn yeni karargâhý haline dönmüþtür. Baþbakan Erdoðan ile Ýmralý canisi müzakere yapa yapa benzeþmiþler, birbirlerinden etkilenmiþler, ayný düþünce kirine bulaþmýþlardýr. En sonunda Ýmralý canisi de anayasa hazýrlýðýna Ýmralý'dan müdahil olmuþ ve tekliflerini TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu'na ulaþtýrmak üzere ulaklarýna vermiþtir. Görüldüðü kadarýyla AKP, PKK ile anayasa yapmak amacýyla kollarý sývamýþtýr. Acaba TBMM Baþkaný Sayýn Cemil Çiçek bunlara ne diyecektir? Yapýlan hesaplar, içine girilen ihanet iliþkileri Baþbakan Erdoðan'ýn baþkan olmasýna, Öcalan ve militanlarýnýn genel afla özgür kalmalarýna kadar hýz kesmeyecektir. Bu çerçevede özerk Kürdistan AKP iktidarda kalýrsa gözle kaþ arasýnda inþa edilecek ve Kürt kökenli kardeþlerimizin iliði kurutulacaktýr." -CHP'YÝ ELEÞTÝRDÝ- CHP'yi de sert sözlerle eleþtiren MHP Genel Baþkaný, "Ana muhalefet partisi CHP'nin de ne dediði, ne söylediði ve nerede durduðu belli deðildir" Bahçeli, þöyle devam etti: "CHP Genel Baþkaný süreç denilen çöküþ ve çözülme sürecine negatif yaklaþmadýklarýný, ama bilgi alamadýklarýný þikayetle belirtmektedir.ana muhalefet partisi lideri ayrýca, "Neden ben yokum, ne konuþuyorsunuz bana da söyleyin, kredi verdim, paylaþýn, þeffaf olun' türünden sözlerle rol kapmak derdine düþmüþtür. AKP-CHP-BDP- PKK yapýlanmasý, aslýnda Sevr masasýnýn dört bacaðý, bölünmenin dört gözü, yýkým ve çözülmenin dört asý olarak durmadan zehir kusmakta ve milletimize pusu kurmaktadýr." -"NEVRUZ VADELÝ DÝLLENDÝRÝLEN SENARYOLAR DAHA MALÝYETLÝ OLARAK MÝLLETÝMÝZE FATURA EDÝLECEK"- "Bize göre, cinayet örgütünden insanlýk adýmlarý beklenmemeli, Nevruz vadeli dillendirilen senaryolarýn daha maliyetli olarak milletimize fatura edileceði, terör örgütünün asla silah býrakmayacaðý anlaþýlmalýdýr" diyen MHP lideri, "Kandan geçinen, kayýplarýmýza neden olan ve Türkiye'yi küresel ölüm karaborsasýnda satýþa çýkaran Baþbakan ve hükümetidir" -BAÞBAKAN'A YANIT- Baþbakan'ýn "Hint kumaþý" ve "randevu" konusundaki sözlerine de Bahçeli þu yanýtý verdi: "Doðrudur, biz Hint Kumaþý deðiliz, olmaya da niyetimiz yoktur. Bizim Ýmralý canisine pazarlýk yapan, sözde çözüm limanýna demirleyen ve Türk milletini çöküþe götüren hiç kimseyle görüþecek bir þeyimiz yoktur. Baþbakan tercih hakkýný kullanmýþ ve teröristbaþýyla randevulaþarak tarafýný belli etmiþtir. Bunun için bizimle görüþecek, konuþacak ve iletecek bir þeyi de kalmamýþtýr. Milliyetçi Hareket Partisi Hint kumaþý deðildir, ama Baþbakan'ýn panzehiri, bölücülük mikrobunun aþýsý, terörün hasmý, kardeþliðin aþýðý, huzurun bekçisi, istikrarýn gözcüsü, gerçek barýþýn sözcüsü ve Türk milletinin ta kendisidir. Ýmralý karanlýðýnda yönünü kaybedenler, Kandil kuyusuna atlayanlar bizi anlayamaz, bizimle boy ölçüþemez. Terör postacýlýðýna kadar iþi götürenler bizimle ayný hizada ve seviyede bulunamaz. Mardin'de milliyetçiliðe ve Türklüðe küfür edip, Balýkesir'de tek millet diyerek münafýkça çark edenler bizimle buluþamaz, bizimle herhangi bir þey paylaþamaz. Çünkü biz Milliyetçi Hareketiz, zikzak çizenlerden, patinaj yapanlardan, kötülüðün çukuruna, karambolun kucaðýna, kimliksizliðin uçurumuna düþenlerden ve yaþarken siyasi ceset haline gelenlerden hamd olsun olmadýk, asla da olmayacaðýz. Baþbakan konuþmalýdýr. Baþbakan cevap vermelidir. Baþbakan yüreði ve cesareti varsa susmamalýdýr. Baþbakan Erdoðan kimin namýna, kimlerin hesabýna çalýþmaktadýr?görevli olarak milletimizin içine mi sýzmýþ, manevi deðerlerimizi istismar ederek, yüce dinimizin buyruklarýný siyasi malzeme yaparak gözleri mi boyamýþtýr?akp'nin Türk ordusuna düzenlediði operasyonlar PKK'ya ve Ýmralý canisine verilmiþ bir sözün mü gereðidir? BDP'lilerin emirle baþlattýklarý mektup trafiðine eskortluk yapan, PKK'yý sözde çözüm sürecine monte eden, bölücülerin Türk milletini kundaklamasýna seyirci kalan bir siyasi iradenin Türk milletini temsil ettiðinden bundan sonra nasýl bahsedilecektir? Baþbakan Ýmralý canisiyle ortaklýk kurup, gemiciklerden oluþan filolarýný bir bir denizlerde yüzdürürken hiçbir mesele yoktur da, þehit ve gazilerimiz acýlarýný paylaþmak ve seslerini duyurmak maksadýyla yasal dernekler kurunca mý sorun olmaktadýr? Kandil'e giden bölücüler mal bulmuþ maðribi gibi konuþmakta, en baþta da PKK'nýn kaçýrdýðý kardeþlerimiz üzerinden istismar kampanyasý sürdürmektedir. Baþbakan Erdoðan Ýmralý'ya methiyeler düzerken, bölücü örgüt askerimizi, polisimizi ve kaymakam adayýmýzý kullanarak fýrsatý ganimete çevirmenin kurnazlýðýyla vakit kazanmaktadýr." Kýlýçdaroðlu: Biz yalancýlara güvenmeyiz CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, terörün çözülmesi sürecinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kimseye bilgi vermediðini, buna karþýn herkesten kendisine güvenmesini istediðini belirterek, "Recep Tayyip Erdoðan biz sana güvenmiyoruz çünkü biz yalancýlara güvenmeyiz" CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu partisinin TBMM'deki grup toplantýsýnda çiftçilerin sorunlarý hakkýnda konuþtu. 2B arazileri için rayiç bedel üzerinden fiyatlandýrma uygulamasýný eleþtiren Kýlýçdaroðlu, Bülent Ecevit'in "Toprak iþleyenin, su kullananýn" sözlerini hatýrlatarak, kendisini dinlemeye gelen köylülere, "Topraðý iþliyorsanýz o toprak sizin topraðýnýzdýr" Atatürk'ün cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olarak tanýmladýðýný anlatan Kýlýçdaroðlu, çiftçinin haklarýný savunmaya devam edeceklerini kaydetti. "Biz sonuna kadar alýn teri dökenleri, topraðý iþleyenleri, evine helal ekmek götürenleri savunacaðýz" diye Kýlýçdaroðlu, kul hakký yemeyenlerin yanýnda olacaklarýný ifade etti. Çiftçilerden topraklarýna sahip çýkmalarýný isteyen Kýlýçdaroðlu, "Sizin hakkýnýzý her yerde savunup koruyacaðýz. Siz topraðýnýzý savunduðunuz diye ellerinize kelepçe vuruluyor. Nasýrlý ellere kelepçe vurulmaz o eller ancak öpülür" ifadelerini kullandý. Konuþmasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a yüklenen Kýlýçdaroðlu, "'Ben her türlü milliyetçiliði ayaklarýmýn altýna aldým' diyen adam, topraða sahip olmanýn ne demek olduðunu bilemez" Kamuoyuna yansýyan Ýmralý tutanaklarý hakkýnda da konuþan Kýlýçdaroðlu, AK Parti'nin saltanatýný kadýnlarýn yýkacaðýný, "Ferman AKP'ninse tarlalar sizindir" sözleriyle belirtti. Esenyurt'ta her türlü hukuksuzluðun yapýldýðýný belirten Kýlýçdaroðlu AK Parti'nin bu belediye hakkýnda adým atmadýðýný bildirdi. "Bu ülkede küçük bir kulübe yaptý diye hakkýnda soruþturma açýlýyor ama yasa dýþý olarak devasa gökdelenler yapýlýyor, kimse görmüyor. Siz tarlayý ekiyorsunuz sizi görüyorlar. Çünkü sizi para diye görüyorlar, insan olarak görmüyorlar sizi. Ýstanbul Esenyurt'ta onbinlerce yurttaþ maketten satýlmýþ daire bekliyor. Onlar da haklarýný arýyor onlarýn da haklarýný savunacaðýz" -"ALKIÞLAYANLARA "HELAL OLSUN' DEDÝM"- Kamuoyuna yansýyan Ýmralý tutanaklarý hakkýnda da konuþan Kýlýçdaroðlu þunlarý belirtti: "Çaðrým þöyle: "Türkiye Türkiye Cumhuriyet tarihinin en utanç verici belgelerinin basýnda yer almasýnýn üzerinden gün geçti. Tutanaklarýn basýna yansýmasýndan sonra sabýrla ve ýsrarla Recep Tayyip Erdoðan'a soruyorum. Ortaklardan biri olan Abdullah Öcalan bugüne kadar olan sürecini açýkladý. Þimdi sýrada ortaðýn diðeri yani Erdoðan var. Bu süreçteki kader ortaðý olan Recep Tayyip Erdoðan sen de bir konuþ. Tayyip Erdoðan ýsrarla "Konuþmayacaðým' diyor. Bugün de grupta diyor ki "Ben konuþmayacaðým kimse konuþmasýn' diyor. Kim konuþacak? Abdullah Öcalan konuþacak. Millet kendi kaderi üzerine yapýlan pazarlýk ve anlaþmalarý terör örgütü liderinin aðzýndan öðrenmek gibi bir zillete mahkûm edildi. Tayyip Erdoðan, olayýn iç yüzüyle ilgili en küçük bir açýklama yapmýþ deðil. Söylediði tek þey: "Bana güvenin.' Bu talep, Tayyip Erdoðan'ýn milletimizden þu ana kadar olan en orantýsýz talebidir. Tayyip Erdoðan, Abdullah Öcalan'la senelerdir sürdürdüðü görüþmeler konusunda millete bugüne kadar tamamen yalan söylemiþtir. Diyor ki, "Ben size bilgi vermeyeceðim ama siz bana güvenin.' Böyle bir þey olur mu? Açýkça söylüyorum: Recep Tayyip Erdoðan biz sana güvenmiyoruz çünkü biz yalancýlara güvenmeyiz." Erdoðan'ýn sicilinin bozuk olduðunu ifade eden Kýlýçdaroðlu, "AK Parti grubunda da ilginç bir þey oldu. Ben daha önce demiþtim ki, "Yalan söyleyenden baþbakan olmaz.' Baþbakan Grup Toplantýsýnda bu sözlerimi aktarýyor. Önce bir sessizlik arkadan bir alkýþ sesi. Dedim ki "Alkýþlayanlara helal olsun'" ifadelerini kullandý. -GAZETECÝLERE SESLENDÝ: "AKP DARBESÝNE DE DÝRENÝN"- Konuþmasýnda basýn özgürlüðünün önemine de dikkat çeken Kýlýçdaroðlu, Antalya'daki kadýnlarýn topraklarýna sahip çýkmasýnýn medyada yer almasýnýn bu sesin tüm Türkiye'de duyulmasý anlamýna geldiðini, böylece ülkedeki tüm kadýnlara örnek olacaðýný belirtti. Ýktidarýn gazetelere baský uyguladýðýný ifade eden Kýlýçdaroðlu, hükümetin bir taraftan basýn özgürlüðünden bahsettiðini, diðer taraftan gazetecilerin iþlerine son verilmesi talimatý verdiðini kaydetti. Kýlýçdaroðlu gazetecilere de seslenerek, "Yürekli olan cesur olun. AKP'ye ödün vermeyin. 12 Eylül, 12 Mart döneminde, bütün darbelerde direndiniz. AKP darbesinde de direnmeye devam edin. Korkmayýn, yürekli olun" ifadelerini kullandý.

10 HABER 0 MART 201 PERÞEMBE Kýlýçdaroðlu, kürsüyü kadýnlara býraktý CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda kürsüyü 2B maðduru çiftçi kadýnlara býraktý. Kadýnlarýn derdini dinleyen Kýlýçdaroðlu, "Gübreye, ilaca, mazota, suya zam yaptýn, ürüne zam yapmadýn. Bu zamlar kimin cebinden çýktý, köylünün. Þimdi köylüye diyorsun ki "Seni yoksullaþtýrdým, þimdi arazini senin elinden alacaðým' diyor. Sen alamazsýn çünkü CHP var" CHP lideri Kýlýçdaroðlu partisinin TBMM'deki grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmaya önceki gün hayata gözlerini yuman sanatçý Müslüm Gürses'i anarak baþladý. Gürses'in halktan ve mazlumdan yana bir sanatçý olduðunu belirten Kýlýçdaroðlu, Gürses'i ilk kez 10'lerde Adana'da bir minibüste dinlediðini, sonradan ünlendiðini ve herkesin gönlünde taht kurduðunu belirtti. Gürses'in Türkiye'de yaþadýðý dönemde büyük acýlar ve yoksulluklar çektiðini ifade eden Kýlýçdaroðlu, Müslüm Gürses gibi bütün sanatçýlarýn desteklenmesini istediklerini ifade etti. "Müslüm Gürsesler desteklenmeli ve halkýn sanatçýsý olarak yola devam etmeli" diye Kýlýçdaroðlu, sanatçýlarýn kendi dünyalarýnda özgürce müziklerini yapýp yazýlarýný yazmalarýný diledi. Kýlýçdaroðlu, "Bugün dünya kadýnlar günü. Salonun büyük kýsmýný da kadýnlar oluþturuyor. Anadolu'nun pek çok yerinden kopup buraya geldiniz. Bütün kadýn kardeþlerime önce þunu söylemek isterim: Size seçme seçilme hakkýný veren parti CHP'dir. O nedenle bütün kadýn kardeþlerime þunu rahatlýkla söylüyorum, CHP'ye yani evinize hoþ geldiniz" diye konuþtu. Buna karþýn dünya kadýnlar günü her yýl Mart'ta kutlanýyor. -"CÝNSÝYET KOTASI ERKEKLER ÝÇÝN DE GÜVENCE"- CHP olarak kadýnlarýn siyasette daha fazla yer almasýný istediklerini ve bunun için son Kurultay'da parti tüzüðünü deðiþtirerek cinsiyet kotasý getirdiklerini ifade eden Kýlýçdaroðlu, "Ýleride ne olur ne olmaz, CHP'de olur ya kadýnlarýn sayýsý çok fazla olursa erkekler için de bir güvence getirdik. Yüzde cinsiyet kotasý getirdik" ifadelerini kullandý. CHP'nin öteden beri kadýn erkek eþitliðini savunan bir parti olduðunu ifade eden Kýlýçdaroðlu, kadýnýn her alanda ailesinin direði olduðunu belirtti. "Kadýn hayatý ve dünyayý deðiþtirir, o nedenle CHP Genel Baþkaný olarak "Benim umudum kadýnlardýr' diyorum. Kadýnlar Türkiye'yi deðiþtirecek" diyen Kýlýçdaroðlu, "Kadýn bir þeyi kafasýna koymuþsa, bir þeye karar vermiþse mutlaka onu deðiþtirir. Kadýnlarýn gücüne ve mücadelesine inanýyorum. Mart dünya kadýnlar gününü sadece bir gün olarak deðil, gün olarak hep beraber kutlamalýyýz ve kadýna gerekli önemi ve deðeri vermeliyiz" deðerlendirmesinde bulundu. -" MÝLYON HEKTAR ARAZÝ TARIM DIÞI"- CHP Grup toplantýsý için otobüsle Ankara'ya gelen çiftçilere de mesajlar veren Kýlýçdaroðlu, tarýmýn önemini Aþýk Veysel'in "Dost dost diye nicesine sarýldým, benim sadýk yarim kara topraktýr" dizeleriyle anlattý. Toprak hakkýyla iþlenirse kimsenin kimseye muhtaç olmayacaðýný belirten Kýlýçdaroðlu, þunlarý belirtti: "Son yýlda yurtdýþýndan gelen gýda ve tarým ürünü miktarý 1 milyar dolar. Bunlar Türkiye'de ekilmiyorlar. Mýsýrý, buðdayý, soyayý dýþarýdan, hemen hemen her þeyi dýþarýdan getiriyoruz ve 1 milyar dolar para ödüyoruz. Son yýlda milyon hektar arazi tarým dýþý kaldý. Ýnsanlar ekmiyor, çünkü ektiðinin karþýlýðýný alamýyor." -BUÐDAY MAZOT HESABI- Resmi rakamlar üzerinden çiftçinin karþý karþýya olduðu sorunlarý da deðerlendiren Kýlýçdaroðlu, AK Parti'nin iktidara geldiði 2002 yýlýnda bir kilo buðdayýn 0 kuruþ, 1 litre mazotun 1 TL olduðunu,. kilo buðday satýlýnca " litre mazot alýndýðýný, 201 yýlýnda ise buðdayýn kilo fiyatýnýn 0 kuruþa çýktýðýný, buna karþýn mazotun litre fiyatýnýn 4.20 TL'ye yükseldiðini anlattý ve "Bir litre mazot için kilo buðday satacaksýnýz..'tan 'ye çýkmýþ" Ayný þeyin patates için de geçerli olduðunu kaydeden Kýlýçdaroðlu, kiloda kuruþ maliyeti olan patatesin kuruþa alýcýsý olmadýðýný belirtti ve "Her þey güllük gülistanlýksa neden insanlar otobüse binip Ankara'ya sorunlarýný çözmek için geliyor?" diye sordu. Sözleri "Baþbakan Kemal" sloganlarýyla kesilen Kýlýçdaroðlu, konuþmasýnda çiftçilerin sorunlarýna deðinerek, köylünün tarýmda kullandýðý mazot nedeniyle ödediði verginin milyar TL olduðunu belirtti. -"HER ÞEY VAR BÝR CHP ÝKTÝDARI YOK"- Konuþmasýnda Hollanda'yý örnek olarak gösteren Kýlýçdaroðlu, "Hollanda bizim Konya'dan küçük. Hollanda 1 yýlda 0 milyar dolar tarým ürünü ihraç ediyor. Biz devasa bir ülkeyiz ama ihraç ettiðimiz tarým ürünü miktarý -12 milyar dolar" Bu rakamlarýn bir sorunu gösterdiðini ifade eden Kýlýçdaroðlu, "Bu iþte bir sorun var. Bir iþ var bunda. Neden bizim insanýmýz üretemiyor? Beceri, çalýþkanlýk, mazot, gübre, ilaç, güneþ, su her þeyimiz var. Olmayan ne? Olmayan CHP iktidarýdýr. Bunu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandý. -KÜRSÜYÜ KÖYLÜ KADINLARA BIRAKTI- Kýlýçdaroðlu, CHP Grup toplantýsýna 2B arazileri ile ilgili taleplerini duyurmak için gelen vatandaþlara da "Burasý milletin kürsüsü" diyerek söz verdi. Kýlýçdaroðlu, kürsüye çýkan 2B maðduru kadýnlarý, "Gel bakalým anacýðým hoþ geldin" diye karþýladý. 2B maðduru kadýnlardan biri, 2B arazileri için ödenmesi öngörülen paralarýn çok yüksek olduðunu, "AK Parti Antalya'da parayý keten çuvala tepti" sözleriyle dile getirirken, bir diðer 2B maðduru kadýn, "Buralar ormandan açýlmýþ bir yer deðil. Osmanlý tapusu olan, anadan atadan kalan yerler. Bu yerin bir kýsmý uzaktan deniz görüyor. Deniz gören yer dönümü 40 milyar. Toplamý, trilyon tutuyor. Biz bir köylü insanýz, çok zor durumda buraya çýktým. Aðlamaktan elim baþýma ermiyor" diye konuþtu. Köylü kadýnlarýn þikâyetlerini dile getirmesinden sonra söz alan Kýlýçdaroðlu, özetle þunlarý söyledi: "2B yýllardýr ama yýllardýr babalarýndan dedelerinden kalan arazin ekilip biçilmesinden ibaret bir olaydýr. Köylü, babasýndan dedesinden kalan araziyi ekip biçiyor. Ama devletle uyuþmazlýðý var. Devlet bana ait, köylü bana ait diyor. Biz bunu çözmek istedik. Dedik ki arkadaþ, devlet ve vatandaþ arasýnda kavga olmasýn. Sorun þu: Biz bunu nasýl çözeceðiz. 2B arazisi olan orman köylüsünden hiçbir bedel alýnmadan hazine arazisini üzerlerine tapu edelim. Çünkü orman köylüsünün bir bedel ödeme gücü yok. Toplumun en yoksul kesimi orman köylüsü. Tarýmla uðraþanlar için görüþümüz emlak vergisi üzerinden köylüye devredilmeli ve tapusu verilmeli. Neden emlak vergisi? Emlak vergisini belirleyen devlet. Vatandaþ kabul etmiþ. Vatandaþ üzerinden vergisini ödüyor. Zaten devletle vatandaþ arasýnda bir uzlaþma var. O zaman o bedeli kabul edelim ve taksitle parasýný isteyelim tapusunu verelim. Akþam baþýný yastýða huzur içinde koysun. Neden CHP olarak bunu böyle düþündük? Bizim bir kurucu liderimiz var. Adý Mustafa Kemal Atatürk. O, "Köylü milletin efendisidir' demiþtir. Allah aþkýna on yýldaki hale bakýn. Köylü milletin efendisi olacak halde mi þimdi? Ellerine kelepçe vurup yerde süründürüyorsunuz. Biber gazý ve copla müdahale ediyorsunuz. Neden? Topraðýný savundu diye. Topraðýný savunmak vatanýný savunmak demektir. Köylü topraðýný savunmayýp neyi savunacak. O toprak sizin ananýzýn ak sütü kadar helaldir. O toprak sizindir." AK Parti'nin CHP önerisine karþýlýk rayiç bedelin yüzde 0'i üzerinden alýnmasý önerisini getirdiðini anlatan Kýlýçdaroðlu, sözlerine þöyle devam etti: "Rayiç bedelin ne olduðunu kimse bilmiyor. Fiyatlar yüksek. Az önce kadýn arkadaþým söyledi, 40 milyar TL para istiyorlar. Antalya'nýn batýsýný gezdim. Bundan þikayet ettim vatandaþýn da þikayetini de dinledim. Hemen telefon ettiler milletvekillerine, "Toplanýn 2B'yi deðiþtireceðiz' diye. Bugün Genel kurul'da 2B ile ilgili yasa tekrar görüþülecek. Biz yine 2B ile ilgili emlak vergisi deðerinin esas alýnmasýný savunacaðýz. Ama Adalet ve Kalkýnma Partisi "Yüzde 0 emsali yüzde 0'ye indireceðiz' diyor. 10 milyarý köylü nasýl ödeyecek? Size sözüm var ne yaparlarsa yapsýnlar CHP iktidarýnda o araziler size emlak vergisi deðeri üzerinden verilecektir. Hiç öyle yüksek bedeller ödemeyin, isteseniz de ödeyemezsiniz. Gübreye, ilaca, mazota, suya zam yaptýn, ürüne zam yapmadýn. Bu zamlar kimin cebinden çýktý, köylünün. Þimdi köylüye diyorsun ki "Seni yoksullaþtýrdým, þimdi arazini senin elinden alacaðým' diyor. Sen alamazsýn çünkü CHP var." Muay Tahaicilerimiz Antalya'dan 14 madalya getirdi sporcumuz milli takýma seçildi Çorum Muay Thai takýmý Antalya'da katýlmýþ olduðu Türkiye Þampiyonasý'ndan madalyalarla döndü. Minik, yýldýz, gençler bay bayan ve büyükler kategorilerinde Türkiye Þampiyonasý'nda boy gösteren Çorumlu sporcular birincilik, 2 ikincilik ve üçüncülük ile toplamda 14 madalya ile ilimize döndüler. 24 Þubat ile Mart tarihleri arasýnda Antalya'nýn Alanya ilçesinde yapýlan þampiyonada birçok ilden yaklaþýk 0 sporcu madalya için ter döktü. Antrenör Aydýn Fýrat ve Resul Güler idareci olarak ta Þahin Güler baþkanlýðýndaki Çorum takýmýnda sporcu ringe çýktý. Müsabakalar sonunda 4 kategoride 14 madalya elde edilirken Yýldýz bayanlarda Kg'da Cennet Rabia Saðýr, 40 Kg minik bayanlarda Sude Özlem Erkoç, 1 Kg minik erkeklerde Ýsmail Doðan, Genç bayanlarda 4 Kg Esra Çam, Kg'da Ýlkay Saðýr sýkletlerinde altýn madalya kazandý. Altýn madalyalý sporcularýmýz 14-1 Mart tarihlerinde Ýstanbul'da yapýlacak olan Dünya Muay Thai Þampiyonasý'nda milli forma ile mücadele edecekler. Büyükler kategorisinde ise 4 Kg'da Murat Kara ile Kg'da Recep Ýpek sýkletlerinde birinci olarak altýn madalya kazanan diðer sporcular oldular. Þampiyonada genç bayanlarda 1 Kg'da Münire Demirci ile yýldýz bayanlarda 4 Kg'da Çaðla Gedik sýkletlerinde ikinci olarak gümüþ madalya alan sporcularýmýz oldu. Genç erkeklerde 1 Kg'da Mehmet Külcü ve Kg'da Vedat Aksoy ile genç bayanlar 1 Kg'da Ayþenur Dede ve 0 Kg'da Zehra Çevik ile büyük erkekler Kg'da Yasin Pamay sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular. Muay Thai Ýl Temsilcisi Þahin Güler þampiyona sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Türkiye Þampiyonasý'na katýlmalarýnda büyük destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'e teþekkür etti. Güler, ayrýca Karadeniz bölgesinde lisanslý sporcu sayýsýnýn 'e ulaþmasýndan dolayý Federasyon Baþkaný Halil Durna ve Baþkan vekili Hasan Yýldýz'ýn kendisini Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Baþkaný olarak tebrik ettiklerini belirterek hedeflerinin sporcu sayýsýný ve baþarýyý artýrmak olduðunu sözlerine ekledi. Ýslam karþýtý Finansbank'tan 2012'de siyasetçi Müslüman oldu Hollanda'da aþýrý saðcý Geert Wilders'ýn (PVV) liderliðini yaptýðý Özgürlük Partisi'nden (PVV) bir süre önce ayrýlan Lahey Belediye Meclisi üyesi Arnoud van Doorn'un Müslüman olduðu belirtildi. Twitter hesabýndan önce yeni bir baþlangýç" diye mesaj atan Van Doorn, ardýndan Arapça Kelime-i Þehadet'i yazdý. Söz konusu twitter hesabýnýn kendisine ait olduðunu doðrulayan Van Doorn, herhangi bir dine baðlýlýðý özel hayat olarak gördüðü için bu konuda daha fazla konuþmak istemediðini söyledi. Van Doorn;un Müslüman olduðunu, Lahey;de bulunan Faslýlara ait As-Soennah camisi de doðruladý. Caminin baðlý olduðu vakfýn internet sitesinde yapýlan açýklamada, Van Doorn;un geçen hafta camilerine gelerek Kelime-i Þehadet getirdiði belirtildi. Son günlerde Hollanda medyasýnýn gündeminde olan Van Doorn, El Cezire televizyonuna verdiði röportajda, bir yýldýr Ýslam;la ilgili araþtýrma yaptýðýný belirterek, Lahey;deki camide Müslümanlýðý seçtiðini dile getirdi. Arnoud Van Doorn, 2011 yýlýnda parti bütçesinde yanlýþlýklar yaptýðý ileri sürülerek PVV;den ihraç edilmiþti. Bir süre önce belediyedeki gizli belgeleri medyaya verdiði gerekçesiyle gözaltýna da alýnan Van Doorn, belediye meclisinde baðýmsýz üye olarak görev yapýyor. 02 milyon TL'lik net kar Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloðlu, 1 Aralýk 2012 tarihli finansal tablolarý ile ilgili yaptýðý deðerlendirmede, Finansbank'ýn sermayesini etkin bir þekilde bankacýlýk faaliyetlerinde kullanarak özkaynak karlýlýðýný 2012'de de devam ettirdiðini söyledi yýlýnda ekonomiye yönelik kontrollü bir yavaþlama öngördüklerini belirten Güzeloðlu, "Kontrollü yavaþlama bankacýlýk sektörüne de yansýdý. Bu dönemde performans ve verimliliðe odaklandýk. Özkaynaklarýmýzdaki yüzde 2 oranýndaki artýþ ve yüzde 1,2'lik sermaye yeterlilik oranýmýz da Finansbank'ýn gücünü net bir þekilde ifade ediyor" Finansbank olarak 2012 yýlýnda 0 yeni þube açtýklarýný ifade eden Güzeloðlu "Þube sayýmýzý 22'den 2'ye yükseltirken bu dönemde bin 224 yeni arkadaþýmýzý da aramýza kattýk ve önemli bir istihdam yarattýk. Öte yandan benzersiz dijital bankacýlýk çözümü olan enpara.com'u müþterilerimizin hizmetine sunarak yenilikçilik anlamýnda liderliðimizi gösterdik. 'enpara.com' ile hem daha fazla müþteriye ulaþtýk, hem de mevduat pazar payýmýzý arttýrdýk" açýklamasýnda bulundu. Finansbank'ýn 2012 yýlýnda aktiflerinin yüzde 'ini kredi olarak Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduklarýný ifade eden Güzeloðlu, kredilerin yüzde 0'ýndan fazla bölümünü bireysel müþteriye kullandýrdýklarýný söyledi.

11 0 MART 201 PERÞEMBE SPOR Ýlk yarýyý -0 önde kapatan Çorumspor, ikinci yarýda gol kalesinde görerek herkesi þaþýrttý 'TE DEVRE 'DA BÝTTÝ! - Toplu Sonuçlar BERGAMA BLD 1-1 ORHANGAZÝ KIRIKHANSPOR 2-1 TEKÝROVA BLD BEÞÝKDÜZÜ 0-0 BELEDÝYE VAN PAZARSPOR - 2 GÖLCÜKSPOR F. KARAGÜMRÜK 2-1 KASTAMONU SANDIKLISPOR - ÇORUMSPOR KAYSERÝ ÞEKER 1-0 SÝÝRTSPOR DÝYARBAKIR BB 1-1 ANKARA DEMÝR ÝSTANBULSPOR 0-1 A. ÜSKÜDAR Takýmlar 1.DÝYARBAKIR BB 2.F. KARAGÜMRÜK.ÝSTANBULSPOR 4.PAZARSPOR.KAYSERÝ ÞEKER.ORHANGAZÝ.ANKARA DEMÝR.KIRIKHANSPOR.TEKÝROVA BLD.A. ÜSKÜDAR 11.BELEDÝYE VAN 12.GÖLCÜKSPOR 1.KASTAMONU 14.SANDIKLISPOR 1.BEÞÝKDÜZÜ 1.BERGAMA BLD 1.SÝÝRTSPOR 1.ÇORUMSPOR Puan Durumu 11 O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI SANDIKLISPOR: ÇORUMSPOR: STAT: Sandýklý Þehir HAKEMLER: Aykut Çakmak xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Ufuk Altunbaþ xx SANDIKLISPOR: Ramazan xx, Tugberk xx, Deniz xx, Ýbrahim xxx, Emrullah xx, Sedat xxx (Emrah dk. xxx), Hasan xx, Coþkun xx (Malik dk. xxx), Gökhan Güney xx, Gökhan Altýntaþ xx (Arda dk. 2 xxx), Abdullah xxx ÇORUMSPOR: Selahattin xx, Metehan xx, Samet Bayrak xx, Yasin xx, Gökhan xx, Abdulsamet xx, Osman xx, Fatih xx, Onur xx, Harun xx (Ubeydullah dk. xx), Samet Sur xx (Bilal dk. 2 x) GOLLER: Gökhan Güney (dk. 4, ve ), Arda (dk. 4), Abdullah (dk. ), Emrah (dk. ) (Sandýklýspor), Osman (dk. ), Samet Bayrak (dk. 12), Gökhan (dk. 44) (Çorumspor) SARI KARTLAR: Ýbrahim Ayyýldýrým, Gökhan (Sandýklýspor), Onur Aksar (Çorumspor) Spor Toto. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çorumspordeplasmanda oynadýðý karþýlaþmada Sandýklýspor'a - yenildi. Spor Toto.Lig 1.Grubun. hafta karþýlaþmasýnda kýrmýzý siyahlýlar. Dakikada Osman Bodur, 12.dakikada Samet Bayrak ve 44. Dakikada Gökhan ile -0 öne geçti. Ev sahibi ekip ikinci yarýda 4, ve dakikalarda Gökhan, 4. Dakikada Arda,. Dakikada Abdullah ve. Dakikada Emrah ile tam gol bularak karþýlaþmayý - kazandý. Sandýklýspor karþýsýnda ilk yarý oyuna hýzlý baþlayan Çorumspor ilk 1 dakikalýk bölümde Osman Bodur ve Samet ile 2-0 üstünlük yakaladý. Bu yarýda skoru artýracak pozisyonlarda bulan kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýyý Gökhan'ýn golü ile -0 önde kapattý. Çorumspor Genel Kaptaný Yetgin Özbey'den aldýðýmýz bilgilere göre oyunun ikinci yarýsýný dakika geç baþlatan maçýn orta hakemi Aykut Çakmak'ýn ikinci yarýda futbolcularýmýza yapýlan çirkinliklere göz yummasý ile bir anda oyundan kopan Çorumsporlu futbolcular rakibin ardý ardýna gelen gollerine mani olamadý. Peþi peþine gelen gollerle oyundan düþen Çorumspor ikinci yarýda yediði golle karþýlaþmadan - gibi inanýlmaz bir skorla yenik ayrýldýlar. MAÇTAN DAKÝKALAR GOOL:. dakikada Emrullah'ýn önleyemediði top kornere çýktý. Çorumspor'da köþe vuruþunu Samet Bayrak kullandý. Ön direkte kafayý vuran kaptan Osman takýmýnýn ilk golünü attý. 11. dakikada A. Cemal'in kullandýðý serbest vuruþ kaleciden döndü. Dönen topu Gökhan Altýntaþ tamamladý. Bu topu kaleci bir kez daha çeldi. Ý. Ayyýldýrým'ýn tamamladý top gol oldu. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadý. GOOL: 12. dakikada Yasin uzun bir vuruþla topu Samet Bayrak'la buluþturdu. Hatayý affetmeyen Samet plase bir vuruþla 2. golü attý. 2. Dakikada bu kez Samet Bayrak uzun pasla takým arkadaþý Gökhan Aksoy'u buluþturdu. Kaleci ile karþý karþýya kalan Gökhan topu havaya dikince takýmýný mutlak bir golden etti. 40. dakikada Sedat ceza alaný sol köþesinden serbest vuruþ kullandý. Kaleci Serkan köþeye giden topu kornere çeldi. Köþe vuruþunu Sedat kullandý. Emrullah'ýn pastan yaptýðý kafa þutunu Serkan bir kez daha önledi. GOOL: 44. dakikada Sedat'ýn orta çizgiden geriye yaptýðý topu Coþkun ayaðýnýn altýndan kaçýrdý. Kaleci ile karþý karþýya kalan Gökhan skoru -0'a taþýyan golü yerden bir vuruþla yaptý. 4. dakikada oyuna Gökhan Altýntaþ'ýn yerine giren Arda ceza alaný içerisinde yerden bir pasla topu Tuðberk'in önüne býraktý. vuruþu direk dibinden dýþarý gitti. Ýlk yarý bu sonuçla Çorumspor'un -0 üstünlüðüyle sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI 4. dakikada kazanýlan serbest vuruþta topun baþýna yine Sedat geçti. pas köþesine gönderdiði topa Ý. Ayyýldýrým yükseldi. Attýðý golü hakem yine ofsayt gerekçesiyle saymadý. TEKÝROVA BLD - BERGAMA BLD ÇORUMSPOR - BEÞÝKDÜZÜ KASTAMONUSPOR - KIRIKHANSPOR SÝÝRTSPOR - GÖLCÜKSPOR ANKARA DEMÝRSPOR - ÝSTANBULSPOR A. ÜSKÜDAR - F. KARAGÜMRÜK ORHANGAZÝ - KAYSERÝ ÞEKER SANDIKLISPOR - PAZARSPOR BELEDÝYE VAN - DÝYARBAKIR BB GOOL: 4. Sedat yerden pasla topu Tuðberk'le buluþturdu. Yaptýðý ortaya iyi yükselen Gökhan Güney kafa vuruþuyla Sandýklýspor'un maçtaki ilk sayýsýyla birlikte bu sezon ilk golünü atmýþ oldu. GOO:4. dakikada Sedat bir kez daha ortaladý. Gökhan Güney topu kafayla indirdi. Arda'nýn plasesi aðlarla buluþtu. GOOL:. dakikada Coþkun'un uzun pasýyla buluþan A. Cemal yerden bir vuruþla durumu - yaptý. GOOL:. dakikada Malik topu Gökhan Güney'le buluþturdu. Gökhan'da bu topu þýk bir vuruþla aðlara býraktý.. dakikada kendi gayretiyle ceza alaný içerisine sokulan Sedat'ýn uzak köþeye yaptýðý yerden vuruþ direðin hemen yanýndan dýþarý gitti. GOOL:. dakikada ceza alaný içerisinde oluþan karambolde topu önünde bulan Gökhan skoru 4- yapan golü düzgün bir vuruþla attý. GOOL:. dakikada serbest vuruþtan gelen top Çorumsporcezaalanýný karýþtýrdý. Topu önünde bulan Gökhan Güney düzgün bir vuruþla golü attý.- Kundoðlu'na Dünya Þampiyonasýnda görev KULÜPLER ARASI BASKETBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ GENÇLÝKSPOR: 40 H.E KÜLTÜRSPOR: PERÝYODLAR:-1, -1, 20-12,4-2 HAKEMLER: Haluk Yakýn-Dursun Uðral GENÇLÝKSPOR: Emir-Eren-Burak -Furkan-Abdülsamet-Taha-Oktay- Buðra-Necati-Veysel-Erinç-Ýlkay H.E KÜLTÜRSPOR: Süleyman-Onur-Ömer-Mehmet-Yiðitcan-Serkan- Oðuzcan-Erdem-Yasin-Ufuk-Serhat-Ege D.S.Ý: BASKETBOL ÝHTÝSAS: PERÝYODLAR: 14-12, 1-, 1-14, 4-2 HAKEMLER: Haluk Yakýn-Dursun Uðral D.S.Ý: Yusuf-Ali -Burak-Alperen-Ertuðrul-Kemal-Gökalp-Oðuzhan- Batuhan BASKETBOL ÝHTÝSAS: Harun-Can-Alpgiray-Ümit-Barýþ-Mücahit-Umut- Melih Çaycý -Melih -Fikret-Güvenç-Satýlmýþ Ýlimiz MuayThai Ulusal hakemi Fazlý Kundoðlu1-1 Mart tarihleri arasýnda yapýlacak olan Dünya Çocuklar ve Gençler MuayThai þampiyonasýnda görev yapacak. 24 Þubat- Mart tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirilen Çocuklar-Gençler bay ve Bayanlar ile Büyük ErkeklerMuayThai Türkiye Þampiyonasý'nda da görev alan ve ilimizi baþarý ile temsil eden Fazlý Kundoðlu'naMuayThai federasyonu tarafýndan 1-1 Mart 201 tarihleri arasýnda Ýstanbul Ahmet Cömert Spor salonunda yapýlacak olan Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Þampiyonasýnda görev verildi. Þampiyonada yaklaþýk 4 ülkeden bine yakýn sporcunun mücadele edecek.dünya Þampiyonasýnda görev alacak olan ilimizin tek uluslararasý hakemi Fazlý Kundoðlukendisineverilen görevi bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonrada baþarý ile yürüteceðini belirtti. Kundoðlu "Müsabakalarda toplamda Merkez Hakem Üst Kurul Baþkaný ve Üyeleri ile Merkez Amatör Hakem Kurul Baþkaný ve Üyeleri toplam 1 kiþilik ülkemizi temsil eden hakem kadrosunda bulunmaktan gurur duyuyorum. Ülkemizi,Türkiye MuayThai Federasyonunu ve ilimizi baþarý ile temsil etmek adýna elimden geleni yapacaðým. Türkiye MuayThai Federasyonu Yönetimi ve Yetkili Kurullarýna bana duyduklarý güven ve gösterdikleri takdir ve alakadan dolayý teþekkür ediyorum" Kurumlar Ve Müesseselerarasý Voleybol Turnuvasý Nisan Polis Günü kutlamalarý kapsamýnda bu yýl 4.'sü yapýlan Kurumlar ve Müesseseler arasý Voleybol Turnuvasý'na D grubu maçlarý ile devam edildi. Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda oynanan ilk karþýlaþmada ÇESDER rakibi Kafkas Derneði takýmýný 1-, -1, - 22, -22'lik setlerle -1 maðlup etti. Günün ikinci maçýnda ise yine D grubu karþýlaþmasýnda Hastanespor Adiþspor'u -0 maðlup etti. Karþýlaþmanýn setleri -1, -22, -1 skorlarla tamamlandý.

12 Çorumspor maç haberi sayfa 11'de 0 MART 201 PERÞEMBE Çorumspor'un ilk yarýsýný -0 önde kapattýðý Sandýklýspor maçýnda ikinci yarý gol birden kalesinde gördü. Ýkinci yarýsýnýn dakika geç baþladýðý karþýlaþmada Sandýklýspor oyuncularý genç futbolcularýmýza tükürükler savurdu. Maçýn hakemi tüm bu olanlara göz yumdu. Çorumspor maçýnýn detaylarý ve diðer spor haberleri sayfa 11'de Çorum Belediyespor iki kez öne geçtiði maçta rakibinin beraberlik gollerine engel olamadý BELEDÝYESPOR KAÇTI ARSÝN YAKALADI BELEDÝYESPOR: 2 ARSÝNSPOR: 2 STAT: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Ahmet Eþref Sarý ***, Celil Doðruyol ***, Gürhan Karamelek *** 2-2 BELEDÝYESPOR: Osman **, Hasan *(1 dk Ender *), Mehmet **, Furkan **, Volkan *, Oðuzhan Yalçýn ***, Yiðitcan ***, Ýbrahim Ethem **, Ýbrahim Selen *(. Dk Kaan *), Ýmam *, Okan *(2.dk Oðuzhan Saraçoðlu **) ARSÝNSPOR: Ali **, Muharrem *, Mehmetcan Recep *, Ahmet ***, Tuncay *, Mehmet *( 4. Dk Vedat **), Ali Kemal *, Yavuz *(.dk Cemre *), Gökhan *(.dk Enes *), Emre ** GOLLER: 2.Dk Mehmetcan(kk),. Dk Yiðitcan(Belediyespor),. Dk Emre,. Vedat(Arsinspor) SARI KARTLAR: Emre, Cemre(Arsinspor) Spor Toto. Lig. Grup'ta Çorum Belediyespor dün Kýlýçcýoðlu'n da konuk ettiði Arsinspor ile 2-2 berabere kalarak küme düþme potasýndan kurtulamadý. Karþýlaþmanýn gollerini Belediyespor adýna 2. Dakikada Arsinspor'danMehmetcan kendi kalesine atarken mavi beyazlýlarýn 2. Golünü. Dakikada Yiðitcan aðlara gönderdi. Konuk Arsinspor'un golleri ise. Dakikada Emre ve. Dakikada Vedat'tan geldi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 1.0'da baþlayan karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda iki takýmda etkili bir futbol ortaya koyamazken Belediyespor'un ilk yarýda tek Oðuzhan Yalçýn'ýn organizasyonunda hücum arayýþlarý rakip kalede etkili olmadý. Arsinspor'da ilk yarýda etkili ataklar geliþtiremezken ilk yarý karþýlýklý gollerle 1-1 tamamlandý. Ýkinci yarý hem Belediyespor adýna hem konuk ekip adýna oldukça hareketli geçerken Belediyespor Yiðitcan ile yine öne geçti ancak bu üstünlüðünü ancak dakika koruyabildi. Vedat'ýn golüne engel olamayan Belediyespor'dageri kalan dakikalarda rakip kalede beklenen baskýsýný kuramadý ve karþýlaþma beraberlikle sonuçlandý. Bu sonucun ardýndan mavi beyazlýlar için tehlike çanlarý çalmaya devam ederken gelecek haftaki maçlarýn önemi bir kat daha arttý. MAÇTAN DAKÝKALAR 12. DAKÝKA: Ýlk atak Belediyespor'dan Oðuzhan Yalçýn'ýn defansýn arkasýna attýðý pasa Ýbrahim Selen hareketlenmekte gecikince Arsinspor kalecisi çýkarak topu aldý. 1. DAKÝKA: Yine Oðuzhan Yalçýn'ýn pasýnda bu kez Hasan soldan defansýn arkasýna sarktý. Hasan ortasýný hiçbir Belediyesporlunun olmadýðý yere ortalayýnca önemli bir pozisyon harcanmýþ oldu. 2. DAKÝKA(GOL): Hýzlý geliþen Belediyespor ataðýnda gol geldi. Bu dakikada orta alandan hýzlý çýkýldýðýnda topa sahip olan Oðuzhan Yalçýn pasýyla Mehmet Keleþ'i ceza alanýna soktu. Mehmet Keleþ'in ortasýnda Arsinspor'danMehmetcan'ýn ters vuruþunda top Belediyespor golü olarak Arsinspor aðlarýna gitti DAKÝKA(GOL): Arsin beraberliði yakaladý. Golden hemen sonra geliþen atakta orta sahadan defansýn arkasýna atýlan topa Belediyespor savunmasý ile birlikte kaleci Osman'da kalesini boþaltarak çýktý. Yiðitcan ile Osman'ýn çarpýþarak uzaklaþtýramadýðý topu yakalayan Emre kaleye doldurdu top aðlarýmýzda 1-1. Ýlk yarýda baþka gol olmayýnca takýmlar 1-1 eþitlikle soyunma odasýna gitti ÝKÝNCÝ YARI. DAKÝKA: Konuk takýmýn ataðýnda soldan kullanýlan serbest vuruþu Tuncay direk ön direðe gönderdi. Son anda Osman'ýn da müdahalesi ile top direkten oyun alanýna döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý.. DAKÝKA(GOL): Belediyespor bir kez daha öne geçti. Sað kanatan Hasan'ýn kullandýðý korner vuruþunda iyi yükselen Yiðitcan topu aðlara gönderdi 2-1. DAKÝKA: Golden sonra Arsinspor yine kalemizde etkili olmaya baþladý. Bu dakikada saðdan yapýlan ortayý ceza alanýmýz içinde kontrol eden Yavuz sert vurdu. Ýbrahim Ethem zamanýnda ayak koydu. 4. DAKÝKA: Yine konuk ekip ataðýnda Tuncay'ýn pasýyla saðdan hareketlenen Ali ceza alanýna girdiðinde vurdu kaleci Osman yatarak topu bloke etti..dakýka(gol): Arsinspor yine eþitliði saðladý. Soldan geliþen atakta ikinci yarý oyuna giren Vedat aldýðý pasla mükemmel vurdu top 0'dan aðlarýmýzda 2-2. DAKÝKA: Üçüncü gol için yüklenen Belediyespor ataðýnda, Oðuzhan Yalçýn sað kanattan gelen Ýbrahim Ethem'in önüne yuvarladý. Ethem'in ortasýnda Ýbrahim Selen altý pasta kafayý vurdu üstten aut. Oyunun geri kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca karþýlaþma karþýlýklý atýlan gollerle 2-2 berabere sonuçlandý. Toplu Sonuçlar MALTEPESPOR 0-0 ELAZIÐ BLD ALTINORDU 2-1 BEYLERBEYÝ ÇORUM B 2-2 ARSÝNSPOR DARICA G. 1-1 K.MARAÞ BLD ERZURUM BB. 4-1 MARDÝNSPOR GÜMÜÞHANE - 1 DÝYARBAKIR OYAK RENAULT - 0 KEÇÝÖRENGÜCÜ ISPARTA EMRE 0-1 SANCAKTEPE BLD YÝMPAÞ YOZGAT 2-1 KOCAELÝSPOR Takýmlar 1.DARICA G. 2.ALTINORDU.KEÇÝÖRENGÜCÜ 4.K.MARAÞ B.GÜMÜÞHANE.ERZURUM BB.SANCAKTEPE BLD.MALTEPESPOR.OYAK RENAULT.ISPARTA EMRE 11.ARSÝNSPOR 12.YÝMPAÞ YOZGAT 1.BEYLERBEYÝ 14.KOCAELÝSPOR 1.ÇORUM BLD 1.ELAZIÐ BLD 1.DÝYARBAKIR 1.MARDÝNSPOR Puan Durumu O G B M A Y AV P ARSÝNSPOR - KOCAELÝSPOR SANCAKTEPE BLD - ALTINORDU ELAZIÐ BLD - GÜMÜÞHANE OYAK RENAULT - YÝMPAÞ YOZGAT BEYLERBEYÝ - DARICA G. DÝYARBAKIR - ÇORUM BLD K.MARAÞ BLD - ERZURUM BB MARDÝNSPOR - MALTEPESPOR KEÇÝÖRENGÜCÜ - ISPARTA EMRESPOR GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

yüzde 55'i kadýnlardan"

yüzde 55'i kadýnlardan HÝTÝTSEM hizmete girdi Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM), Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve Yüksek Okul Sekreterlerine yönelik pratik temel Ýngilizce

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Muzaffer KÜLCÜ Ahmet KARA Hitit Üniversitesi Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı