Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda Geçiyor Gerek seçim sonuçlarý gerekse de Gül ün Çankaya çýkmasý, bir siyasi güç ve paylaþým kavgasý içinde birbirleriyle dalaþan rakip sermaye gruplarý ve onlarýn arkasýndaki rakip emperyalist güçler arasýndaki kavgadan kimin galip çýktýðýný ve bunlar arasýndaki güçler dengesinin nasýl kurulacaðýný gösterir. Yeni Anayasa da bu güçler dengesini kayda geçiren ve kalýcýlaþmasýný saðlamaya yönelik bir çerçeve sunan bir nitelik taþýyacaktýr. Asker ve Sivil Bürokrasinin Ýmtiyazlarý Törpüleniyor Yeni Anayasa 12 Eylül Anayasasý üzerinde yeni güçler dengesine karþýlýk düþen deðiþiklikleri yapan bir tadilatý temsil etmektedir. Elbette seçim sonuçlarýna da yansýyan bu güçler dengesi asker ve sivil bürokrasinin parlamento karþýsýnda geriletilmesi ve imtiyazlarýnýn törpülenmesi olmasýný dayatmaktadýr. Nitekim asýl vaveyla da bu cenahtan kopmaktadýr. Buna karþýlýk liberallerin cenahýndan da bu deðiþikliðin sivilleþme ve demokratikleþme yönünde olduðuna dair sevinç çýðlýklarý yükselmektedir. Reformistler Pusulalarýný Þaþýrdý Demokrasi sorununun bir devrim sorunu olduðu konusunda kuþkusu olan ve demokrasinin mevcut düzenin sýnýrlarý içindeki reformlarla saðlanabileceðine inanan reformistlerin bu durumda pusulalarýný þaþýrmalarý þaþýrtýcý deðildir. Demokratik sorunlarýn esas olarak burjuvazinin temsilcileri tarafýndan veya onlarý da içeren ittifaklar tarafýndan çözüleceðini düþünenlerin akýllarýna zaten baþka bir seçenek gelmemektedir. Bu nedenle bunlarýn birbirleriyle buluþmalarý da sürpriz deðildir. Demokrasi Sorunu Devrim Sorunudur! KöZ ün arkasýnda duranlarýn kalkýþ noktasý ise, yaþadýðýmýz topraklarda demokrasi sorununun iþçilerle köylülerin ve tüm ezilenlerin ittifakýna dayanan bir proleter devriminin sorunu olduðudur. Genel olarak burjuvazinin demokratik görevleri diye tarif edilen sorunlar dahil, demokrasi kavramýnýn içinde kabul edilen temel sorunlarýn mevcut devlet aygýtý ezilen ve sömürülen yýðýnlar tarafýndan ele geçirilip parçalanmadan çözülmesi mümkün deðildir. Bu sorunlarýn baþýnda da elbette Kürtlerin özgürleþmesi sorunu gelmektedir. (KöZ ün Sözü nden alýnmýþtýr.) Kitle Örgütleri Okmeydaný nda Buluþuyor 60 ý aþkýn kitle örgütü, kaynak ve deneyimlerini paylaþmak ve aralarýnda dayanýþmayý saðlamak amacýyla Okmeydaný nda bir araya geliyor 6-7 Ekim tarihlerinde Okmeydaný nda yapýlacak olan 8. Kitle Örgütleri Koordinasyonu Buluþmasý, emekçiler içerisinde sýnýf temelli bir çalýþma yürüten, emekçilerin dayanýþma içerisinde bulunmasýný, rekabet etmek yerine kaynak ve deneyim paylaþýmý yaparak birarada omuz omuza durmasýný önemseyen, ve geniþ bir yelpazeden gelen kitle örgütlerini içeriyor. 78 liler Adalet ve Dayanýþma Derneði, Anadoluda Yaþam Tüketim Kooperatifi, Baþka Kültürevi, Doðal ve Kültürel Çevre Ýçin Yaþam Giriþimi, Gülsuyu-Gülensu Dayanýþma Kurumu Ýnisiyatifi, Güneþin Sofrasý Kooperatifi, Güney Türkiye Cumhuriyetinde Anayasa Deðiþikliklerinin Kýsa Tarihçesi Kemalistler Meclise Karþý Ýçinden geçtiðimiz dönemde alevlenen anayasa tartýþmalarý hakkýnda daha saðlýklý bir kavrayýþa sahip olmak için bir yandan emperyalistler ve burjuvalar arasýndaki rekabet ve çekiþmeleri göz önünde tutmak gerekir. Diðer yandan da her anayasa deðiþikliðinin rejimin krizine çözüm olarak sunulan bir önceki anayasanýn doðurduðu hangi sorunlarý çözme iddiasýyla piyasaya sürüldüðünü hatýrlamak gerekiyor. Meclisin En Güçlü Olduðu Anayasa: 1924 Anayasasý 1924 Anayasasý Cumhuriyet tarihinde meclise en fazla yetki tanýyan, onu devletin diðer aygýtlarý karþýsýnda en güçlü kýlan anayasa idi Anayasasý nda Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegane ve hakiki mümessili olup Millet namýna hakk-ý hakimiyeti istimal eder deniyordu. Yani meclis milletin biricik temsilcisi ve milletin egemenliðini uyguladýðý biricik araç durumundaydý. Oysa sonraki anayasalarda anayasayý kaleme aldýrtanlar, hakimiyet milletindir tekerlemesinden vazgeçmeseler de, meclisi milletin hakimiyetini uyguladýðý organlardan sadece biri olarak gösterip bürokrasiyi de milli hakimiyetin tecellisi olarak sunmaya özen göstereceklerdi. 21 de Kültür Merkezi, Kondularda Yaþam Tüketim Kooperatifi, Konfeksiyon Ýþçileri Bülteni, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Özgür Yaþam Kooperatifi, Sanat Cephesi, Toplumsal Birlik ve Dayanýþma Derneði ve Umut Kültür Derneði nin çaðrýsýný yaptýðý 8. Koordinasyon buluþmasýna þu anda 60 ý aþkýn kurum katýlacaðýný açýkladý. 8. Kitle Örgütleri Koordinasyonu na katýlým oldukça geniþ bir çerçeveyi kapsýyor. Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Bursa, Denizli, Gebze ve Avusturya dan gelen kitle örgütleri içerisinde iþçi çalýþmasý yürüten dernekler, sendikalar, tüketim kooperatifleri, kültür-sanat merkezleri, eðitim kooperatifleri, köy dernekleri olduðu gibi gençlik çalýþmasý yürüten, kadýn sorunu üzerine çalýþan, sosyal-siyasi haklar isteminde bulunan ya da çevre sorunlarýna ve doðal afetlere karþý çalýþan kitle örgütleri de bulunuyor. Somut sorunlarýna somut çözümler arayan, yaptýklarý çalýþma faaliyetleri üzerinde deneyim paylaþýmý yapan kitle örgütlerinin hazýrladýðý 8. Koordinasyon buluþmasý programý da, bu özelliðinden dolayý güncel toplumsal meseleleri de yakalamýþ durumda. 3 te En Demokratik Burjuva Anayasasýndan Milyon Kez Daha Demokratik Bir Anayasa: Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasasý Ekim Devriminin ardýndan çarlýk rejimi ile birlikte eski devlet aygýtýn tüm kýrýntýlarýna kadar parçalanýp tarihin çöplüðüne atýldýðý zaman yerine kurulan yeni Sovyet cumhuriyetinin anayasasý bütün ülkelerin iþçilerine burjuvazinin insan haklarý bildirgelerinin alternatifinin ne olduðunu da gösteren bir haklar ve özgürlükler bildirgesi mahiyeti taþýmaktadýr. Ayný zamanda en demokratik burjuva diktatörlüðünden milyon kere daha demokratik tanýmýyla tarif edilen proleter demokrasisinin temel ve ayýrt edici özelliklerini belgeleyen bu metin çoktan beri kimsenin hatýrýna gelmemektedir. Ýþte anayasa tartýþmalarý gündeme oturmuþken ve tam da Ekim Devriminin doksanýncý yýldönümüne gelirken KöZ ün arkasýnda duran komünistler bu temel belgeyi yani Sovyetlerin Beþinci Tüm-Rusya Kongresi nin 1918 yýlýnýn Temmuz ayýnda Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti nin anayasasý olarak benimsediði anayasa metnini yayýnlamayý bir ödev saymaktadýr. (Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasasý ný KöZ gazetesi ile birlikte isteyiniz.) Devrim Ýçin Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor! Tutuklu ve Hükümlü Yakýnlarý Birliði (TUYAB) sekiz sene önce Ulucanlar Cezaevi ne devletin düzenlediði bir operasyon sonucu kaybettiðimiz 10 yiðit devrimciyi anmak için Karacaahmet Mezarlýðý nda Ümit Altýntaþ ýn mezarý baþýnda bir anma düzenledi. Saat te Karacaahmet Mezarlýðý nda bulunan caminin önünde toplanan kitle Ulucanlar Katliamýný Unutmadýk, Unutturmayacaðýz!/TUYAB imzalý pankartýn arkasýnda kortejler oluþturarak yürüyüþe geçti. Yürüyüþ boyunca Devrim Þehitleri Ölümsüzdür, Ýçeride Dýþarýda Hücreleri Parçala, Devrimci Ýrade Teslim Alýnamaz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Analarýn Öfkesi Katilleri Boðacak, Katil Devlet Halka Hesap Verecek sloganlarý atýldý. Kortejde Ulucanlarda yitirilen devrimcilerin resimleri taþýndý ve isimleri okunarak Yaþýyor sloganý atýldý. Ümit Altýntaþ ýn mezarýnýn baþýnda toplanýlmasýyla birlikte belirlenen programa uygun olarak anma gerçekleþtirildi. Ýzmir deki kurumlar, 21 Eylül 1995 te Buca, 24 Eylül 1996 da Diyarbakýr, 26 Eylül 1999 da Ulucanlar cezaevlerinde gerçekleþen katliamlarý çeþitli eylemlerle protesto etti. Buca, Diyarbakýr, Ulucanlar Hapishane Katliamlarýný Unutmadýk, Unutturmayacaðýz þiarý ile düzenlenen eylemler BDSP, EHP, ESP, HKM, KALDIRAÇ, KÖZ ve PARTÝZAN tarafýndan örgütlendi. 5 te Seçim Sonuçlarýnýn Iþýðýnda Anayasa Hakkýndaki Tartýþmalarýn Ýç Yüzü Seçim sonuçlarýnýn seçimin maðluplarý katýnda yarattýðý þaþkýnlýk ve küskünlüklerin telaþý geçmeden, beklendiði gibi, erken seçime neden olan Cumhurbaþkanlýðý krizi de seçimlerden zaferle çýkanlarýn istediði doðrultuda noktalandý. Bunu takiben anayasa tartýþmalarýnýn geleceði belliydi. Üstelik her ne kadar AKP seçim propagandalarý sýrasýnda cumhurbaþkanlýðý sorununu uzlaþma ile çözmekten söz etmiþse de sýrf vaad etti diye 23 Temmuz günü ortaya çýkan zafer tablosunun ardýndan Abdullah Gül ün geri çekilmeyeceðini tahmin etmek de zor deðildi. Nihayet Eylül ayý ile birlikte, gündeme anayasa tartýþmalarý oturdu. tamamý 23 te

2 Sayfa 2 SAYI: 3 EKÝM 2007 Tuzla da Gazete Daðýtýmý Seçimlere bir hafta kala Tuzla da gazete satýþý yaptýk. Seçimler vesilesiyle daha önceki daðýtýmlarýmýzýn üstüne çýkmayý hedefledik. Çünkü seçim dönemi iþçilerin siyasallaþtýklarý ve kendi sorunlarýný konuþtuklarý bir dönem oluyor. Bizler de daðýtýmlarýmýzý ekipler ve bölgeler halinde ayýrarak yaptýk. Ýlk olarak çevremizde çalýþma yürüten demokratik kitle örgütlerine, köy derneklerine ve sendikalara protokol býraktýk. Daha sonra iki ekip olarak kapý kapý, sokak sokak daðýtýma baþladýk. Bir çok iþçi ve aileyle tanýþtýk, seçimler üzerine sohbet ettik. Çalýþma yürüttüðümüz kurumlar hakkýnda ve yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgiler verdik. Ayrýca seçimlerde Bin Umut adaylarýný desteklediðimizi söylerken bir taraftan da Bin Umut adaylarýnýn seçim bildirilerini býrakýyorduk. Bulunduðumuz yereldeki insanlar genel olarak CHP seçmeni olduðundan bizler de sürekli daha önce daðýtmýþ olduðumuz özel sayýdaki haberleri aktarýyor onlarý bu konuda bilinçlendirmeye çalýþýyorduk. Bir çok insanýn bizim bu söylemlerimize katýlmasý ve doðrulamasý çok önemliydi. Özellikle Bin Umut adaylarýna yalnýzca oy vermenin yeterli olmayacaðýný, bu adaylarý denetlemek, sorgulamak ve taleplerimizi iletmemiz için gerekli irtibat kanallarýný oluþturmanýn önemini vurguladýk. Tuzla da yapýlan seçmen toplantýlarýnýn önemini anlattýk. Bir çok insan bu çalýþmalarýn ne kadar önemli olduðundan ve burada uzun yýllardan beri bu tür çalýþmalarýn olmadýðýndan bahsetti. Daðýtýmlarýmýz seçimin son gününe kadar devam etti, yaklaþýk 150 adet gazete satarak planladýðýmýzýn üstüne çýktýk. Bundan da önemlisi bizim siyasetimizi benimsemeyen arkadaþlarýn da bu çalýþmalara destek sunmasýydý. Bu çalýþmalarda gördük ki Bin Umut adaylarý için çok daha etkin bir çalýþma yapýlabilir ve içinde bulunduðumuz mahalle açýsýndan daha hareketli bir seçim süreci geçirilebilirdi. Yine de kendi çapýmýzda oldukça baþarýlý bir çalýþma yaptýðýmýzý düþünüyoruz. Seçimlerle ilgili sayýmýz KöZ ü daha önceden tanýyanlar ve yeni tanýyanlar açýsýndan oldukça yararlýydý. Tuzla dan Komünistler Umut Kültür Derneði bileþenleri olarak Haziran tarihlerinde Hüseyingazi de bir mahalle festivali düzenlemeye karar verdik. Bu yýl ilkinin düzenlendiði festivali anlatmaya geçen yýldan baþlamak gerekiyor. Geçen yýl önce festivalin hangi kurumlarla birlikte düzenleneceðinin kesinleþmesini beklemiþ diðer hazýrlýklarý bundan sonraya býrakmýþtýk. Bu yüzden çok vakit kaybettik ve festival gerçekleþemedi. Bu yýl çalýþmalarýmýza bu deneyimden çýkan derslerin ýþýðýnda baþladýk ve tek baþýmýza kalsak bile gerçekleþtireceðimiz bir program çerçevelendirip festivali birlikte örgütlemek için davet edeceðimiz kurumlara bu programla giderek onlarýn da yapacaðý eklemelerle program belirlemeyi düþündük. Ve öyle yaptýk. Ankara Toplumsal Dayanýþma Derneði, Yeniyol Halkevi, ESP, SGD, Pir Sultan Abdal Derneði, Ýdilcan Kültür Merkezi, Ankara Gençlik Kültür Merkezi, 78 liler Birlik ve Dayanýþma Derneði, Emek Gençliði ve mahallemizde bulunan köy dernekleri ile festivali birlikte düzenlemek için görüþtük. SGD, Emek Gençliði, 78 liler Birlik ve Dayanýþma Derneði ve bir köy derneði festivalin örgütlenmesine katýldýlar. Fakat köy derneðinden arkadaþlar daha sonra festivale katýlacaklarýný ama düzenleyicisi olmak istemediklerini söylediler. Daha öncesinde festival alaný olarak belirlediðimiz alan için belediyeden izin alamadýðýmýz için, hem festival tarihini hem de etkinlikleri deðiþtirmek zorunda kaldýk. Biz de festivali Haziran tarihlerinde bir okul bahçesinde yapmaya karar verdik. Festival hazýrlýklarý sürerken bir yandan mahallede bir yandan da diðer kurumlara festival etkinliklerinin duyurusunu yaptýk. Ayrýca Kitle Örgütleri Koordinasyonu nun web-sitesinden koordinasyona katýlan diðer kurumlara da duyurusunu ulaþtýrmýþ olduk. 15 Haziran Cuma günü ÖSS karþýtý forum düzenlendi. Forumdan önce bazý arkadaþlarýmýz Umut Kültür Derneði nin de imzacýsý olduðu ortak düzenlenen ÖSS karþýtý basýn açýklamasýna katýldýlar. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan düzenlenen forumda öncelikle Umut Kültür Derneði ve Sosyalist Gençlik Derneði nden arkadaþlar konuþma yaptýlar. Daha sonra ÖSS ye ÝP liler Mamak Ýþçi Kültür Evi ne Saldýrdý Hüseyingazi deki seçim çalýþmalarýmýz sýrasýnda Tuzluçayýr daki Mamak Ýþçi Kültür Evi ne ÝP lilerin saldýrdýðýný öðrendik ve Ýþçi Kültür Evi ni ziyaret etmeye karar verdik. Ziyareti gerçekleþtirdiðimizde oradaki arkadaþlardan yaþananlarý öðrendik. 5 Aðustos Pazar günü olaylarý doðrudan Ýþçi Kültür Evi nden arkadaþlarýn aðzýndan KöZ e aktarabilmek için saldýrýyla ilgili bir röportaj yapmak ve KöZ ün yeni sayýsýný protokol olarak götürmek için tekrar ziyaret ettik. Ancak daha önce almýþ olmalarýna raðmen arkadaþlar KöZ ile protokol alýþveriþi yapmadýklarýný söyleyerek protokolu geri çevirdiler. Röportajý yapýp yapmama konusunda ise merkezleri ile görüþtükten sonra kesin bir þey söyleyebileceklerini belirttiler. Biz de merkezleriyle görüþmeleri için bekledik ama röportaj için tekrar gittiðimizde KöZ le olan merkezi iliþkilerinden dolayý röportaj yapamayacaklarýný belirttiler. Bu sebeple biz de arkadaþlarla saldýrýyla ilgili ilk sohbetimizi aktaracaðýz. 11 Temmuz Çarþamba günü ÝP liler seçim vesilesiyle NATO yolunda el ilaný daðýtýrken bir yandan da daha önce taþlandýklarý gerekçesiyle yoldan geçenlere bize siz mi taþ attýnýz? diyerek sataþmýþlar. Böylece mahallede gerginlik o günden baþlýyor. Sonraki gün ÝP liler yirmi kiþilik bir grupla bir minibüsle Mamak Ýþçi Kültür Evi nin önüne gelerek sopalarla saldýrmaya kalkýyorlar ancak sopalarý ellerinden alýnýp araçlarýnýn camlarý kýrýlarak uzaklaþtýrýlýyorlar. Yaklaþýk 45 dakika sonra bu kez kýrk kiþilik ÝP li grup yine sopalarla saldýrýyorlar. 25 kiþi olan Ýþçi Kültür Evi nden arkadaþlar da onlarý taþlar ve molotof kokteylleriyle karþýlýyorlar. Orada bulunan ESP lilerin de katýldýðý çatýþma yarým saat kadar sürdükten sonra mahallelinin de olay yerine gelmeye baþlamasý ve bunun üzerine ÝP lilerin kaçmasý ile son buluyor. Çatýþmanýn ardýndan polis Ýþçi Kültür Evi ne gelip yaralýlara yardým etme bahanesiyle gözaltýna almaya çalýþýyor ancak buna izin verilmiyor. Yaþanan bu olayýn ardýndan da Tuzluçayýr da bulunan diðer kurumlar ve siyasetlerle ortaklaþa bir eylem düzenleniyor. Son olarak þunu söylemek istiyoruz: ÝP lilerin Mamak Ýþçi Kültür Evine yapmýþ olduðu bu saldýrýnýn tüm devrimcilere yapýlmýþ olduðunun bilinciyle, yaþanan olaylarý hem yaþayanlarýn aðzýndan aktarmayý hem de onlarýn düþüncelerini bir röportajla KöZ okurlarýna aktarmayý tercih ederdik. Ankara dan Komünistler girecekler sýnav üzerinden yaþadýklarý sorunlarý anlattýlar. Ayrýca kurumlar arasý koordinasyon aracýlýðýyla haberleþtiðimiz ve festivale katýlan Mayýsta Yaþam ve Özgür Yaþam kooperatiflerinden arkadaþlar Ýstanbul ve Ýzmir de gerçekleþtirilen ortak çalýþmalarý ve yapýlan ÖSS Duvarýný Yýkalým mitinglerini anlattýlar. Yapýlan diðer konuþmalar da ÖSS karþýtý çalýþmalarýn ortak yapýlmasý yönünde idi. 16 Haziran günü festivalin yapýlacaðý alanda Umut Kültür Derneði standýný, Kitle Örgütleri Koordinasyonu nun panosunu hazýrladýk. Fakat diðer kurumlardan katýlýmcýlar festival alanýnda yoktular. Daha sonra Emek gençliði nden bir arkadaþ gelip Evrensel gazetesini býrakýp gitti. Etkinliklere çocuklarýn düzenlediði piyesler ve þarkýlarla baþlandý. Daha sonra 78 liler Adalet ve Dayanýþma Derneði nden arkadaþlar 80 öncesi Varoþlar söyleþisinin konuþmacýlarý olarak geldiler. Açýk alanda yapýlacak olan söyleþi yaðmur yaðmasý nedeniyle derneðe taþýndý. Dernekte konuþmacý olan arkadaþlara sorulan sorular vesilesiyle de 80 öncesinde varoþlardaki örgütlenme deneyimleri anlatýldý. Yaðmurun dinmesiyle de mahalle filminin gösterimi ve müzik dinletisi için festival alanýna geri dönüldü. Film gösterimi için hazýrlýklar yapýlmýþtý ki yaðmur tekrar yaðmaya baþladý, konser için gelen arkadaþlarýn davul zurna çalmasý eþliðinde yaðmur altýnda halaylar çekildi. 17 Haziran günü ÖSS sýnavý olduðu için festival sýnav bittikten sonra baþladý. Ýkinci gün etkinliði gerek mahalledeki sorunlarý konuþtuðumuz gerekse de bu sorunlarý çözmek için bir araya gelebileceðimiz dayanýþma kurumlarýyla sohbetlerimizle baþladý. Mahallede yaþadýðýmýz sorunlarýn sadece bize ait sorunlar olmadýðý, baþka þehirlerin varoþlarýnda da var olan dayanýþma kurumlarý ve bu kurumlarýn arasýnda olmasý gereken dayanýþma ve irtibatlanma aracý olan Kitle Örgütleri Koordinasyonu üzerine konuþtuk. Bu konuda sohbet ederken Bursa dan Deniz Kültür Sanat Evi ve Ýzmir den Özgür Yaþam Eðitim Kooperatiflerinden gelen arkadaþlarýn da var olmasý sohbete katýlan mahallelinin hem kitle örgütleri koordinasyonunu anlamalarýna hem de bir koordinasyon toplantýsýný da Ankara da örgütlemeye çaðrý yapmak istemelerine vesile oldu. Sohbetin ardýndan Grup Mulanbu konseri ve Grup Mayýs konseri ile festival sonlandýrýldý. Mamak Ýþçi Kültür Evi ne Yapýlan Saldýrý Protesto Edildi Ýþçi Partililerin Mamak ta ki Ýþçi Kültür Evi ne saldýrýsýný protesto etmek için 14 Temmuz günü Konak Kemaraltý giriþinde BDSP, Kaldýraç, Partizan, Ýþçi Mücadelesi, KöZ, DHP ve Yeni Kapý Tiyatro Topluluðu tarafýndan basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamasýna ayný zamanda Mücadele Birliði de destekçi olarak katýldý. Okunan basýn açýklamasý metninde: MHP, BBP, Þeriatçýlar tarafýndan tutulan namlular, kalaslar, sýkýlan kurþunlar bir kez daha karanlýktan beslenen Perinçekçi Ýþçi Partisi nin eline geçmiþ durumda. ÝP leri devletin elinde bulunan çetelere karþý bu saldýrýlar vesilesiyle bir kez daha ilan ediyoruz. Ne devrimciler ne de Kürt halký yaratmak istediðiniz bu korku imparatorluðuna teslim olmayacak. Bu gerici-þoven ablukayý Türkiye iþçi sýnýfý, emekçiler ve kardeþ Kürt halký omuz omuza mücadele ederek parçalamasýný bilecek. Bizler Sivas ta, Madýmak ta yakýlan canlarýmýza kibriti kimlerin çaktýðýný bildiðimiz gibi, bu yangýný üfleyerek, seyrederek büyüten sözde laikleri de iyi tanýyoruz. Susurluk ta, Þemdinli de suçüstü yakalanan çetelerin de kimlerin hesabýna çalýþtýðýný çok iyi bilmekteyiz. Emekçileri sömürmekte, kardeþ Kürt halkýna yönelik düþmanlýkta, imha ve inkar politikalarýnda ýsrar edenlerin tüm saldýrýlarýný boþa çýkaracak, halklarýn kardeþçe yaþadýðý, sömürüsüz, özgür bir geleceði hep birlikte yaratacaðýz. denildi. Eylem sýrasýnda Baskýlar bizi yýldýramaz!, Yaþasýn devrimci dayanýþma!, Yaþasýn halklarýn kardeþliði!, Mamak Ýþçi Kültür Evi yalnýz deðildir! sloganlarý atýldý. Eyleme yaklaþýk 60 kiþi katýldý Bugün devrimcilerin artan saldýrýlarý geri püskürtmesinin koþulu halihazýrda çalýþma yürüttükleri kitle örgütlerine fiili herhangi bir saldýrý gelmeden birbirine sahip çýkmasýdýr. Ayrýca saldýrlar her zaman da fiili olarak gerçekleþmemektedir. Mahallelerde kitle örgütlerinde, farklý iþ kollarýnda çalýþan devrimciler her gün farklý sorunlarla yüz yüze kalmaktadýrlar. Bu sorunlardan haberdar olmak bir lüks deðil ihtiyaçtýr. Böylelikle içinde çalýþtýðýmýz kitle örgütlerinin çalýþma temposuna ivme katarak enerji ve kaynak israfýndan kurtulabiliriz ve saldýrýlar olmadan da yaný baþýmýzdaki kurumu tanýrýz. Bu yollu kurulacak bir irtibatlanma iliþkisi hem devrimcilerin birbirine güvenmesinin zemini hazýrlayabilir hem de sadece saldýrýlar olduðunda deðil, sürekli bir dayanýþma iliþkisi içinde devrimci hareketin yükseliþini saðlayabilecek ortak çalýþmalara uygun bir zemin yaratýlabilir. Rekabet Deðil Dayanýþma! Dayanýþmayý Örgütlemek Ýçin Saldýrýyý Bekleme! Savunmayý Örgütle Saldýrýya Hazýrlan! Yaþasýn Devrimci Dayanýþma! Ýzmir den Komünistler Gülsuyu nda 2 Temmuz Yürüyüþü Mahallemizde her yýl olduðu gibi bu yýl da Sivas Madýmak Oteli ve hak ettiði biçimde yapamadýk. Eylem günü Tepe son durakta þunlardý: «Bedel ödedik bedel ödeteceðiz»; Katliamý ný unutmamak, toplanan kitleyle beraber «Sivas tan «Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep unutturmamak için, Sivas ta ölenlerin kavgamýzda yaþatýlacaðýný göstermek için bir yürüyüþ düzenlendi. Onun dýþýnda çeþitli etkinliklerle de anýldý Sivas ta düþenler. Ama biz yürüyüþ kýsmýna geri dönelim. Yürüyüþü düzenleyen kurumlar Partizan, BDSP, SDP, PDD, ESP; destek veren çevreler ise HKM ve her ne kadar adýmýz geçmese de KöZ idi. Eylem öncesinde, her ne kadar eylemin örgütleyicisi olmamýz üzere çaðrýlmasak da, biz bir yere katýlmak ve müdahale etmek için davetiye beklemek gibi bir tutuma sahip deðiliz. Dolayýsýyla çaðrýlmadýðýmýz, davet edilmediðimiz Þemdinli ye, Katil Devlet Hesap Verecek» yazýlý ortak bir pankartýn arkasýnda yürüyüþe geçtik. Bu noktada ilginç bir anekdotu anlatmak istiyoruz: Son dönemde eylemlere damgasýný vuran moda anlayýþ, isteyen her siyasetin kendi bayrak ve flamalarýyla kendilerini ifade edebildiði halde kendi pankartýyla siyasal duruþunu sergilemesine izin verilmemesidir. Yani farklý siyasetlere ait bayrak, flama taþýmak serbest ama pankart açmak yasak olmaktadýr. Sivas katliamýna yönelik eylemin dikkat çeken yanlarýndan birini de bu kanýksanmaya baþlayan tablo oluþturuyordu. beraber ya hiçbirimiz»; «Katil polis Gülsuyu ndan defol»; «Faþizme karþý omuz omuza»; «Yaþasýn devrimci dayanýþma»; «Sivas ý unutma unutturma»; «Sivas ýn ýþýðý sönmeyecek»; «Halkýmýz saflara hesap sormaya»; «Faþizmi döktüðü kanda boðacaðýz». Eyleme yaklaþýk 250 kiþi katýldý. Heykel Meydaný na varýldýðýnda okunan basýn açýklamasý ve ardýndan yapýlan saygý duruþu esnasýnda okunan þiirler ve sonrasýnda söylenen marþlarla eylem sona erdirildi. Bizler de eylem esnasýnda KöZ ün «2 Temmuz Katliamýndan Faþistler eylemlere gitmemek gibi bir anlayýþa Yürüyüþü evlerinin önünden, Kadar Kemalistler de Sorumludur» da sahip deðiliz. pencerelerin pervazlarýndan, diyen özel sayýsýný eyleme katýlanlarla izleyenlere ve Gülsuyu Ama belirtmek gerekir ki, Esenkent balkonlardan izleyen meraklý esnafýna daðýtarak eylemi bitirdik. piknik çalýþmasýndan ötürü biz de komþularýn arasýndan yürüyüþ bu eylemin ön çalýþmasý için üzerimize düþen çalýþmayý gerektiði boyunca slogan atmayý sürdürdük. Yürüyüþ boyunca atýlan sloganlar Yaþasýn Komünistlerin Birliði! Maltepe den Komünistler Hüseyingazi de 1. Geleneksel Dayanýþma Festivali Yaþadýðýmýz bir dizi soruna raðmen festivali düzenleme konusunda ýsrarcý davrandýk çünkü gelecek yýl daya iyi bir festival düzenlemek için önce ilk festivali yapmamýz gerektiðini biliyorduk. Festivalden çýkardýðýmýz dersleri de bu ýþýkta çýkarmaya gayret gösterdik. Gerek organizasyondaki sorunlar, gerekse de yer vb. konularýnda isabetli olmayan çalýþmalar önümüzdeki yýl düzenlenecek festival için deneyim kazanmamýzý saðladý. Üstelik bu festival yeni insanlarla tanýþmamýza araç oldu. Festival çalýþmalarý sýrasýnda ayný yeri kullandýðýmýz SDD ile seçimlerin yaklaþmasý nedeniyle sýkýntýlar yaþamaya baþladýk ve bulunduðumuz yerden ayrýldýk. Seçimler vesilesiyle irili ufaklý partilerin tuttuðu seçim bürolarý seçimden sonra teker teker mahalleden ayrýlacaðý için biz de yeni yerimizi seçimlerden sonra tutmaya karar verdik. Bu zaman dilimini yaz dönemi kurslarýný evlerde baþlatarak geçireceðimizi festivale gelenlere anlatabildik. Bu vesileyle festivalin ardýndan yeni tanýþtýðýmýz öðrencilerimizle yaz dönemi dayanýþma derslerimize baþladýk. Ankara dan Komünistler Ankara da 2 Temmuz Anmasý 2 Temmuz 1993 te Madýmak Oteli nde yanarak can veren 37 aydýn ve devrimci için Kolej de düzenlenen mitingten bir gün önce 1 Temmuz da Umut Kültür Derneði bileþenleri olarak Hüseyingazi de Yeniyol Halkevi nin düzenlediði etkinliðe katýldýk. Yürüyüþle baþlayan etkinliðin Yeniyol Halkevi, Yurtsever Cephe ve Umut Kültür Derneði katýlýmcýlarýydý. 2 Temmuz da düþenler için yapýlan saygý duruþunun ardýndan bir konuþma yapýldý. Yapýlan konuþmanýn ardýndan atýlan sloganlar etkinlik boyunca devam etti. Müzik dinletisi ve O Gün belgeselinin gösteriminin ardýndan Sivas ý unutmadýk, unutturmayacaðýz þiarýyla etkinlik sona erdi. Biz de KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak yapýlan etkinlikte KöZ ün özel sayýsýný çoðaltarak daðýttýk. 2 Temmuz da düzenlenen miting 17:00 de buluþma noktasý olan Toros Sokak tan yürüyüþle baþladý. Mitinge katýlanlar arasýnda Hacý Bektaþý Veli Dernekleri, Pir Sultan Abdal Derneði, Aka-Der, KESK ve DÝSK Ankara þubeler platformlarý, CHP, TKP, ÖDP, ESP, Halkevleri, Odak ve Bin Umut Adaylarý korteji bulunmaktaydý. Yaklaþýk 3000 kiþilik kitle yürüyüþ boyunca 2 Temmuz u lanetleyen sloganlar attý. Yaklaþan seçimler de kortejlerin gündemindeydi. Özellikle CHP yanýndan geçenler sýkça Ne þeriat ne darbe þiarlarýný dillendirdiler. Biz yürüyüþ boyunca kortejlere KöZ ün 2 Temmuz özel sayýsýný daðýttýk. Ankara dan Komünistler KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: ÜSKÜDAR CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:2 NO:39 KARTAL ÝSTANBUL TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK No: 242 TOPKAPI- ÝSTANBUL

3 SAYI: 3 EKÝM 2007 Sayfa 3 8. KÝTLE ÖRGÜTLERÝ KOORDÝNASYONU BULUÞMASINA KATILAN KURUM ve KURUM TEMSÝLCÝLERÝ: 78 liler Adalet ve Dayanýþma Derneði (Ýstanbul) Afrikalýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Sözcüsü, Mustafa Olpak (Ýzmir) Anadoluda Yaþam Tüketim Kooperatifi (Ýstanbul) Avusturya Alternatif Dayanýþma ve Kültür Derneði (Ýstanbul) Arzela Kültür Merkezi (Ýstanbul) Baþka Kültür Evi (Ýstanbul) Baðcýlar Kültür Sanat Merkezi (Ýstanbul) Baðýmsýz Tekstil Ýþçileri Sendikasý (Bursa) Batman Bekiranlýlar Derneði (Ýstanbul) BEKSAV (Ýstanbul) Bilge Kültür Kooperatifi (Gebze) Birleþik Taþýmacýlýk Çalýþanlarý Sendikasý (Ýstanbul) Bursa Eðitim Kooperatifi (Bursa) Çekmeköy Yurttaþ Giriþimi Derneði (Ýstanbul) Dayanýþma Aðý (Ýstanbul) Dayanýþma Evi (Ýstanbul) Demokrasi Kültür Evi (Ýstanbul) Denizli Eðitim Dayanýþmasý (Denizli) Deri-Ýþ Sendikasý (Ýstanbul-Tuzla) Deri Ýþçileri Derneði Giriþimi (Ýzmir) Divriði Kültür Derneði (Ýstanbul) Doðal ve Kültürel Çevre Ýçin Yaþam Giriþimi (Ýzmir) Doðuþ Spor Kulübü (Ýstanbul) EHP Gençliði (Ýstanbul) Ege Göç-Der (Ýzmir) Eðitim-Sen 3. Nolu Þube (Ýstanbul) Eðitim-Sen 7. Nolu Þube (Ýstanbul) Esenyurt Kolektifi (Ýstanbul) Göç-Der (Ýstanbul) Gülsuyu-Gülensu Dayanýþma Kurumu Ýnisiyatifi (Ýstanbul) Güneþin Sofrasý Kooperatifi (Ýstanbul) Güney Kültür Merkezi (Ýstanbul) Halk Kültür Merkezleri (HKM) (Ýstanbul) ÝMDER (gözlemci) (Ýstanbul) Ýmece Kadýn Kooperatifi (Ýstanbul) Ýnsan Haklarý Derneði (Ýstanbul) Ýnönü Mahallesi Gençlik Ýnsiyatifi (gözlemci) Ýstanbul Ýstanbul Hasankeyf Ýnisiyatifi (Ýstanbul) Ýþçi Kültür Evleri (gözlemci) (Ýstanbul) Ýþsiz ve Güvencesiz Eðitim Ýþçileri Örgütenme Giriþimi (Ýstanbul) Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu KAYY-DER (Ýstanbul) Kondularda Yaþam Tüketim Kooperatifi (Ýzmir) Konfeksiyon Ýþçileri Bülteni (Ýstanbul) Konut Ýþçiler Sendikasý baþkaný Nebile Irmak (Ýstanbul) Lotus Kultur Merkezi (Ýstanbul) Mezopatamya Kültür Merkezi (MKM) (Ýstanbul) Mavi Kültür Sanat Evi (Bandýrma) Mayýsta Yaþam Kooperatifi (Ýstanbul) MAG-DER (Ýstanbul) Maðdur Öðretmenler ve Eðitim Emekçileri Derneði (Ýstanbul) Mazgirtliler Derneði (Ýstanbul) Mudanya Deniz Kültür Kooperatifi (Bursa) Nurtepe Ýlk Adým Kadýn Kooperatifi (Ýstanbul) Özgür Yaþam Kooperatifi (Ýzmir) Özgür Yasam Derneði (Ýstanbul) Özgürlükçü Gençlik Derneði (Ýstanbul) Sarya Kültür Merkezi (Bursa) Sanat Cephesi (Ýstanbul) Sosyalist Kültür Derneði (Ýstanbul) Þifa Mahallesi Muhtarý (yýkýmlarýn olduðu mah.) (Ýstanbul) Toplumsal Birlik ve Dayanýþma Derneði (Ýstanbul) TUAD (Tutuklu Aileleri Derneði) (Ýstanbul) Umut Kültür Derneði (Ankara) Umut Tekstil Ýþçileri Kooperatifi (Ankara) Yakýnlarýný Kaybedenler Derneði (YAKAY-DER) (Ýstanbul) Yaþam Derneði (Ýstanbul) Yeni Demokratik Gençlik (Ýstanbul) Zeytinburnu MAGDER (Ýstanbul) Kitle Örgütleri Okmeydaný nda Buluþuyor 6-7 Ekim tarihlerinde Okmeydaný nda yapýlacak olan 8. Kitle Örgütleri Koordinasyonu Buluþmasý, emekçiler içerisinde sýnýf temelli bir çalýþma yürüten, emekçilerin dayanýþma içerisinde bulunmasýný, rekabet etmek yerine kaynak ve deneyim paylaþýmý yaparak birarada omuz omuza durmasýný önemseyen, ve geniþ bir yelpazeden gelen kitle örgütlerini içeriyor. 78 liler Adalet ve Dayanýþma Derneði, Anadoluda Yaþam Tüketim Kooperatifi, Baþka Kültürevi, Doðal ve Kültürel Çevre Ýçin Yaþam Giriþimi, Gülsuyu-Gülensu Dayanýþma Kurumu Ýnisiyatifi, Güneþin Sofrasý Kooperatifi, Güney Kültür Merkezi, Kondularda Yaþam Tüketim Kooperatifi, Konfeksiyon Ýþçileri Bülteni, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Özgür Yaþam Kooperatifi, Sanat Cephesi, Toplumsal Birlik ve Dayanýþma Derneði ve Umut Kültür Derneði nin çaðrýsýný yaptýðý 8. Koordinasyon buluþmasýna þu anda 60 ý aþkýn kurum katýlacaðýný açýkladý. 8. Kitle Örgütleri Koordinasyonu na katýlým oldukça geniþ bir çerçeveyi kapsýyor. Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Bursa, Denizli, Gebze ve Avusturya dan gelen kitle örgütleri içerisinde iþçi çalýþmasý yürüten Komünistler olarak sadece içinde çalýþtýðýmýz kurumlarý Koordinasyon buluþmasýna katmakla yetinmiyor ayný zamanda yeni kurumlarýn da 8. Koordinasyon buluþmasýna katýlmasýna gayret ediyoruz. kurumlarla Organizasyon komitesinde yer alan bir kaç kurumun birlikte davet ziyaretleri düzenlemesi ise tercih ettiðimiz bir yöntem. Bu ziyaretlerde davet ettiðimiz kurumlarýn temsilcileri de koordinasyonu anlamak için bol miktarda soru soruyorlar. Kimi kurumlar doðrudan katýlmýyoruz dememek için soruyor bu sorularý. Ama genelde sorularýn yeni bir þey olarak düþünülen koordinasyonu anlama kaygýsýyla sorulduðunu hissediyoruz. 8. Koordinasyon ziyaretleri sýrasýnda karþýmýza en çok çýkan sorulardan biri koordinasyon projesiyle neyi hedeflediðimizdi? Bu tür sorular karþýsýnda biz Toplumsal Birlik ve Dayanýþma Derneði (Toplumsal-Der) Sarýgazi de futbol turnuvalarý düzenleyen, yerel bir gazete çýkaran ve daha bir çok farklý çalýþmayla Sarýgazi deki emekçiler arasýnda dayanýþma saðlamaya çalýþan bir dernek. Ayný zamanda Sarýgazi Halk Festivali nin kimi zaman örgütleyecilerinden biri kimi zaman da katýlýmcýsý oldu. Toplumsal-Der, 7. Kitle Örgütleri Koordinasyonu Buluþmasý na katýldý, katýldýðý bu ilk buluþmada 8. Koordinasyon hazýrlýklarýnda sorumluluk alarak koordinasyon bileþenlerinden biri oldu. Toplumsal-Der bu yýl da Aðustos ta düzenlenen Sarýgazi Festivali ne stand açarak katýldý. Toplumsal-Der in iki üyesi 26 Aðustos Pazar günü festival dönüþünde EMEP lilerin demir çubuklarla saldýrýsýna uðradý. Bu saldýrýyý protesto etmek için 1 Eylül günü Kartal Meydaný nda basýn açýklamasý düzenlendi. Basýn açýklamasýna katýlýmý saðlamak için dernek çalýþanlarýna, derneði sahiplenleren kurum ve kiþilere ayný zamanda siyasetlere de çaðrý yapýldý. dernekler, sendikalar, tüketim kooperatifleri, kültür-sanat merkezleri, eðitim kooperatifleri, köy dernekleri olduðu gibi gençlik çalýþmasý yürüten, kadýn sorunu üzerine çalýþan, sosyal-siyasi haklar isteminde bulunan ya da çevre sorunlarýna ve doðal afetlere karþý çalýþan kitle örgütleri de bulunuyor. Somut sorunlarýna somut çözümler arayan, yaptýklarý çalýþma faaliyetleri üzerinde deneyim paylaþýmý yapan kitle örgütlerinin hazýrladýðý 8. Koordinasyon buluþmasý programý da, bu özelliðinden dolayý güncel toplumsal meseleleri de yakalmýþ durumda. 8. Koordinasyon buluþmasý programýnda, paneller, deneyim aktarýmlarý, forumlar ve çalýþma atölyeleri var. Programdan görülebileceði gibi, yakýn zamanlarda direniþlerde bulunan iþçilerin örgütlenmeleri, sendikalar ve iþçi dernekleri ve iþten çýkarýlan iþçiler Ýþten Atýlma ve Direniþ Deneyimleri üzerine deneyim paylaþýmý yaparken, sendikalar ve iþçi çalýþmalarý yapan kitle örgütleri sendikalarla derneklerin, kooperatiflerin ve iþçi evlerinin baðlarýný ele aldýklarý bir forum düzenliyorlar. Göçmen iþçilerin sorunlarý ise ayrý bir panelde ele alýnýyor. koordinasyonun her türlü sorunu çözen bir sihirli deðnek, bir çözüm projesi olmadýðýný anlattýk. Koordinasyonu kurumlarýn içinde bulunduklarý krizi çözme projesi olarak deðil, olanaklarýný baþka paylaþmaya, ihtiyaçlarýný bu kurumlara duyurup, ilgili faaliyetleri eþgüdüm içinde tutmaya yarayan somut bir araç, bir iletiþim aðý olduðunu anlatmaya çalýþtýk. Kendi kurumlarýnýn içinde bulunduðu týkanýklýklarý açýk yüreklilikle anlatan ve asýl çözümün kurumlarýn iþlerini daha profesyonelce yapmasýndan geçtiðini savunan kurumlarla da karþýlaþtýk. Böyle bir tutum karþýsýnda profesyonelleþmeyle irtibat halinde olmayý karþý karþýya getirmenin yanlýþlýðýndan söz ettik. Önce profesyonelleþelim, iþimizi iyi yapalým sonra da irtibatlanýrýz mantýðýnýn kurumlarý kaçýnýlmaz olarak önce içe kapanmaya, sonra Toplumsal-Der uðradýðý bu saldýrýyý ve basýn açýklamasýný kitle örgütleri koordinasyonu aracýlýðýyla diðer kitle örgütlerine de gündem etti. Saldýrýdan bu þekilde haberdar olsak da, içinde çalýþtýðýmýz kitle örgütlerinin bu gündemi hakkýyla deðerlendirerek basýn açýklamasýna katýlýmý saðlanamasa da kitle örgütlerinde çalýþan komünistler olarak basýn açýklamasýna katýldýk. Basýn açýklamasýnda açýlan pankartta EMEP Terörüne Son! Baskýlar Bizi Yýldýramaz! yazýlýydý ve pankart Toplumsal Birlik ve Dayanýþma Derneði imzalýydý. Yaklaþýk 30 kiþinin katýldýðý basýn açýklamasýnda sadece polisin deðil ayný zamanda EMEP in de kamerasý çalýþýyordu. EMEP ten ilk kez saldýrýya uðramayan Toplumsal-Der festivalde gerçekleþen saldýrýyý ve saldýrýya iliþkin deðerlendirmesini basýn açýklamasýnda aktardý. Toplumsal-Der in standýnýn festivalin ilk gününden itibaren EMEP lilerin tacizine maruz kaldýðý belirtildi. Ancak bu tacizlere karþý bir provokasyona yer vermemek için saðduyulu bir tavýr sergilediklerini Bunun yaný sýra toplumsal ve siyasi haklar için ya da devlet baskýsýnda karþý mücadele eden kitle örgütlerinin düzenlediði, 1980 öncesinde iþyerlerinde ve mahallelerdeki dayanýþma ve mücadele deneyimlerinin tartýþýldýðý; düþünce, ifade özgürlüðü ve tecritin ele alýndýðý; ve Türkiye de darbe kültürünün ve yönetiminin irdelendiði paneller bulunuyor. Devlet tarafýndan kentsel dönüþüm bahanesiyle evleri yýkýlan emekçilerin, ve o emekçilerin özörgütlenmelerinin söz alacaðý gecekondu yýkýmlarý ve kentsel dönüþüm baþlýklý bir forum da koordinasyon programýnýn içerisinde. Bunlarýn yaný sýra, emekçileri bu düzenin tüm ayrýcalýklarýndan kademe kademe uzak tutmak için devlet tarafýndan düzenlenen türlü eleme sýnavlarýna karþý neler yapýlabileceði, bu sýnavlara karþý mücadele eden emekçiler içerisinde dayanýþma ören eðtim kooperatifleri, emekçi gençlik içerisinde çalýþan kitle örgütleri, eðitim sendikalarý ve eðitim emekçileri tarafýndan Eleme Sýnavlarý ve Bu Sýnavlara Karþý Mücadelenin Farklý Yönleri baþlýklý panelde tartýþýlýyor. Emekçileri sýnýf düzeninin da birbirleriyle rekabet etmeye iteceðini anlattýk. Buna karþýlýk kurumlarýn dýþýndaki kurumlarla irtibatlanmasýnýn kendi çalýþmalarýný daha profesyonelce yürütmesini kolaylaþtýrdýðýný, içinde çalýþtýðýmýz kurumlardan örnekler vererek anlatmaya gayret ettik. Neden kitleselleþemiyoruz? sorusu da sýkça karþýmýza çýktý ve kitleselleþme sorunu genellikle kurumlarýn yahut kitle çalýþmasýnýn sorunu olarak deðil sol hareketin genel sorunu olarak tarif edildi. Böyle durumlarda ise kitleselleþme sorununu, solun asýl sorunu olarak tarif etmenin yanlýþ olduðuna iþaret ettik. Kitle haretinin iniþ çýkýþ dinamiklerini bizim belirlemediðimizi, belirleyemeyeceðimizi belirttik. Bizim asýl krizimizin baþka bir kriz, devrimci bir önderlik bunalýmý olduðunu bunun da elbette koordinasyon türü irtibat aðlarýyla çözülemeyeceðini belirttik. Ancak dile getirdiler. Festival in son gününün akþam saatlerinde ise Toplumsal-Der üyesi iki kiþinin EMEP li bir grubun saldýrýsýna uðradýðý ifade edildi. Saldýrýnýn ertesinde ise, Toplumsal-Der standýndan sorumlu kiþiye yönelik bir saldýrýya daha kalkýþtýklarýný, ancak Festival Tertip Komitesinin duruma müdahale ettiðini ve saldýrýnýn önlendiðini belirtiler. Basýn açýklamasýnda Toplumsal-Der saldýrýyý þöyle deðerlendirdi: Bu saldýrýlar, sadece bize deðil, devrimci demokrasi güçlerinin tümüne zarar vermekte, devrimcilerin prestijini yaralamaktadýr. Bizim çalýþmalarýmýz, sýnýf ve demokrasi mücadelesinde yer almamýz olsa olsa burjuvaziye ve faþizme zarar verir, demokrasi ve emek cephesine katký sunar. Çünkü tüm faaliyet ve çabalarýmýz bu yöndedir. Biz eðer saðduyulu tutum alýyorsak, olgun olduðumuz içindir. Bunu bir zaaf gibi görenlerin, bizleri baskýyla devrimci etkinlikten vazgeçirebileceklerini sananlarýn beklentileri boþtur. Basýn açýklamasýndaki vurgulardan ayrýcalýklarýndan uzak tutmanýn en iyi araçlarýndan birisi olan ÖSS ye karþý mücadele eden ve bu sene bu mücadeleyi ortak bir miting ya da kitlesel basýn açýklamalarýyla somutlayan kitle örgütleri ise önümüzdeki dönemde ne yapacaklarýný planlayacaklarý bir çalýþma atölyesi yapacaklar. Bunlar dýþýnda mahallelerdeki yozlaþmadan, mahalle festivalleri deneyimlerine, kültür sanat çalýþmalarýndan toplumsal iliþkiler baðlamýnda eðitimin ve bilimin yerine, kadýn çalýþmalarýndan çevre çalýþmalarýna uzanan pek çok aktivite 8. Koordinasyon programýnda bulunmuþ görünüyor. 8. Koordinasyon buluþmasýnýn en ilginç yanlarýndan birisi de, seçimlere bir ayaðýmýz mecliste bir ayaðýmýz sokakta olacak diyerek, halk meclislerini kitle örgütleri aracýlýðý ile öreceðiz diyerek giren Bin Umut Vekillerinin kitlelerle ve kitle örgütleriyle buluþacaðý kitlesel söyleþi. Bu söyleþi ayný zamanda emekçilere ve emekçilerin öz örgütlenmelerine, seçimlerde meclise yolladýklarý vekillerine soru sormalarý onlarý denetleme yolunda adým atmalarý yönünde de olanaklar saðlýyor. Kurumlarý Koordinasyona Davet Ederken Karþýlaþtýðýmýz Sorular kitle örgütü koordinasyonunun önemini kavrayamayanlarýn devrimci önderlik sorununu hiçbir þekilde çözemeyeceðini de eklemeyi ihmal etmedik. Siz hangi siyasettensiniz diye soranlarýn sayýsý da az deðildi. Koordinasyonun þu ya da bu siyasetin kýlýfý olmadýðýný belirttik ama bu cevabý kendi siyasi kimliðimizi gizlemenin bir kýlýfý yapmadýk. Tersine kendi politik kimliðimizi açýkça belirttik. Bu kuþkusuz yeni bir tutum deðildi. Ancak 8. Koordinasyon da iþimiz biraz daha kolaylamýþtý. Zira kurum ziyaretlerinin bir çoðunda yanýmýzda baþka politik kimliðe sahip arkadaþlar da vardý. Bu yüzden de koordinasyonda farklý siyasi kimliklere sahip akýmlarýn içinde çalýþma yürüttükleri kurumlarýn yan yana gelebileceklerini kolayca anlatma imkaný bulduk. Ýstanbul dan Komünistler Toplumsal-Der Üyelerine Yönelik Saldýrý Protesto Edildi biri de EMEP ten ayrýlan herkese saldýrýlmadýðý, ayrýlýp da devrimci yolda yürümeyi seçip alanlarda örgütlenmeye çalýþan, ayakta durabilenlere saldýrýldýðý vurgulandý. Bu yapýlan þiddete karþý savunma hakkýnýn kullanýlýp þiddete karþý þiddetle cevap verileceði belirtildi. Basýn açýklamasýna bizim dýþýmýzda Proletaryanýn Kurtuluþu, ayný zamanda dernek üyesi olmasa da derneðin faaliyetlerini sahiplenen kiþiler de katýlmýþtý. Basýn açýklamasý ertesinde Toplumsal-Der düzenledikleri 3. Sarýgazi Birlik ve Dayanýþma Turnuvasý ödül töreninin çalýþmalarýný yürüttü. Bu ödül törenine özellikle Sarýgazi de bulunan bir çok kurum katýldý. Yine kitle örgütleri koordinasyonu aracýlýðýyla etkinlik davetiyeleri, içinde çalýþtýðýmýz kurumlara ulaþtý ve içinde çalýþtýðýmýz kurumlardan törene katýlým gerçekleþti. Birçok kurumunun turnuva ödül törenine katýlmasý kurumlarýn Toplumsal- Der in çalýþmlarýný sahiplendiðini ve Toplumsal-Der e yönelik saldýrýlarý kýnadýðýný gösterdi. Ýstanbul dan Komünistler

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 9 MART 2009 Halepçe Katliamý nýn 21. Yýlý! Güney Kürdistan da Süleymaniye nin doðusunda bir Kürt kasabasý olan Halepçe 16 Mart 1988 günü onlarca Irak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Batýkent Barýþ Ýstiyor! 28 EYLÜL PAZARTESÝ Sergi: Dünden Bugüne Batýkent (KENT KOOP) Saat: 15:00 Yer: Batýkent Metro Son Durak Festival Açýlýþý Toplanma: 1.Kol-Anýt Ýþ Merkezi Atatürk Heykeli Önü, 2.Kol

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı