GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi"

Transkript

1 GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2 ÖZKAYNAKLAR

3 ÖZKAYNAKLAR Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahip veya sahiplerinin (ortakların) işletmenin varlıkları üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesidir. Öz kaynaklar, ortaklar tarafından işletmeye konmuş esas sermaye ile faaliyet sonucu elde edilen ve dağıtılmayıp çeşitli isimlerle işletmede bırakılan kârlardan ve değer artışlarından meydana gelir. Öz kaynaklar, işletmenin net varlıkları ile borçları arasındaki fark olarak ele alınır.

4 ÖZKAYNAK TÜRLERİ 50- ÖDENMİŞ SERMAYE 52- SERMAYE YEDEKLERİ 54- KÂR YEDEKLERİ 57- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 59- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

5 ÖDENMİŞ SERMAYE İşletmenin kayıtlı sermayesinden ödenmemiş sermayesi çıktıktan sonra kalan net ödenmiş sermayesinin gösterilmesi için kullanılan bir özkaynak hesap grubudur.

6 SERMAYE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Sermaye; işletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan tutarı ifade etmektedir. Kayıtlı Sermaye; Sermaye Piyasası Kanunu uygulamasında, esas sözleşmelerinde bu konuda hüküm bulunmak kaydı ile, Türk Ticaret Kanununun sermaye artırılması hükümlerine bağlı kalınmaksızın, yönetim kurulu kararı ile sermeye artırımına imkan sağlayan sermaye sistemidir. Başlangıç Sermayesi; Şirketlerin sahip olması gereken asgari sermaye tutarıdır. Bu tutar Limited Şirketlerde TL, Anonim Şirketlerde TL olarak uygulanmaktadır.

7 500 SERMAYE HESABI Hesabının İşleyişi: Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak kaydedilir, sermaye artırımında bu hesap yine alacak kaydedilir; 501 Ödenmemiş Sermaye hesabına borç kaydedilir. Sermayenin azaltılmasında ise bu hesaba (500) borç olarak kaydedilir. 331 Ortaklara Borçlar Hesabına alacak kaydedilir. 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca taahhüt edilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır. Hesabın kalanı ortakların sermayeye olan borçlarıdır. Hesabının İşleyişi: Taahhüt edilen sermaye tutarı 500 Sermaye Hesabı alacağına karşılık bu hesaba borç kaydedilir, ödenen tutarlar bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

8 ÖRNEK 500 ABC Anonim Şirketi 4 kurucu ortak tarafından tarihinde kurulmuştur. Ana sözleşmeye göre şirket sermayesi TL'dir. Ortakların sermaye payları eşittir. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-) ortak A ortak B ortak C ortak D SERMAYE HS. ortak A ortak B ortak C ortak D Kurucu ortakların sermaye taahhüd kaydı

9 ÖRNEK 500 ABC Anonim Şirketi sermayesinin iş kapasitesine göre fazla gelmesi nedeniyle sermayesini tarihinde TL azaltmaya karar vermiş ve gerekli işlemler tamamlamıştır. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK SERMAYE HESABI 331 ORTAKLARA BORÇLAR HS Hisse senetlerinin piyasadan alınması kaydı

10 SERMAYE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Döner Sermaye; Genel ve özel bütçeli idarelerin kamu hizmetlerini yerine getirmeleri sırasında, bu hizmetlere bağlı olarak yönetilen, ticari, sınaî, tarımsal, kültürel ve mesleki faaliyetlerin yürütülmesi için tahsis edilen sermayelere döner sermaye, bu şekilde döner sermaye verilerek kurulan işletmelere de döner sermayeli işletmeler denilmektedir. Genellikle ilgili Bakanlığa veya kuruluşa Maliye Bakanlığı nca tahsis edilen bir limitten kuruluşlara ödenmemiş sermaye olarak belge üzerinden tahsis edilmektedir.

11 ÖRNEK 500-DS Yeni açılan bir hastaneye DS işletmesi kuruluşu için tarihinde TL Sermaye tahsisi yapılmıştır. 2014

12 SERMAYE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Ödenmemiş sermayeler (DS), her yıl elde edilen kârlarla mahsup edilerek sıfırlanmaktadır. Ödenmemiş sermayenin sıfırlanması durumunda elde edilen kârların hazineye aktarılması zorunluluğu nedeniyle, ödenmemiş sermayesi tükenmeye yer tutan kamu sağlık kurumları üst kuruluşlarına başvurarak, üst kuruluşa tahsis edilen döner sermaye havuzundan ek ödenmemiş sermaye talep etmektedirler.

13 ÖRNEK 501 DS İşletmesinin 2014 yılı kârı TL. dir yılı bilançosunda ödenmemiş sermaye tutarı TL olan işletmenin 2015 yılı açılış kaydından sonra yapması gereken sermaye düzeltme kaydını yapınız. 2015

14 PAY SENETLERİ Pay senetleri şirketin unvanını, ana sermaye miktarını ve tescil tarihini, senedin türü ve nominal kıymetini gösteren belgelerdir. Bu senetler şirketlerin pay defterine kaydolunur. Pay senetleri çeşitli şekillerde sınıflanmaktadır. Örnek olarak aşağıdaki sınıflamalardan bahsedilebilir: A, B, C tertibi gibi tertip açısından sınıflandırma. Adi pay senetleri, Ayrıcalıklı pay senetleri sınıflandırması. Kurucu pay senetleri, Yararlanma (intifa) pay senetleri tasnifi. Ada (nama) yazılı pay senetleri, Taşıyana (hamiline) yazılı pay senetleri.

15 PAY SENETLERİ Bu sınıflamalarda pay senetlerinin sahiplerine sağladığı gelir ve taşıdıkları risk her zaman önem taşır. Genel olarak işletmelere fon sağlayanlardan bir grup daima yüksek gelir elde eder ve yüksek risk üstlenirler. Bu grup adi pay senedi sahipleri olarak isimlendirilir ve finansal yönetimde servet maksimizasyonu amacı temelde adi pay senedi sahiplerine yönelik olarak yürütülür.

16 ADİ PAY SENETLERİ Adi Pay Senetleri, işletmelerin gelirlerinden daha fazla pay sağlayan ve daha fazla risk üstlenen pay grubunu temsil eden hisse senetleridir. Adi pay senetlerinin sahiplerine sağladığı haklar aşağıdaki gibidir : Yönetim hakkı (adi pay senedi sahipleri şirket sermayesinin %51'inden fazlasını ellerinde bulundururlar), Genel kurula katılma ve oy verme hakkı, Sağlık Kurumu kârından pay alma hakkı, Belirli koşullarda sağlık kurumu kayıtlarını inceleme hakkı, Sermaye artırımlarında yeni çıkarılacak pay senetlerinden ön pay alma (rüçhan) hakkı, Paylarını, koşullara uymak kaydıyla satabilme ve şirketi bu yolla başkalarına devredebilme hakkı.

17 AYRICALIKLI PAY SENETLERİ Genellikle belirli bir kâr payını garanti eden pay senetleri olup sahiplerine sağladığı ayrıcalıklar aşağıda belirtilmiştir : Yönetim ayrıcalığı (daha düşük nominal bedelle eşit oy hakkı), Gelir ayrıcalığı (kâr payında öncelik gibi, bu tür ayrıcalık pay senetleri tertiplere ayrılarak sağlanmaktadır), Birikmeli kâr payı alma ayrıcalığı (sağlık kurumunun kâr elde etmediği yıllar için, kâr elde edilen yıllarda geçmişe yönelik kâr payı alma ayrıcalığı) Tasfiye varlığı üzerinden öncelikli olarak pay alma hakkı.

18 YARARLANMA (İNTİFA) PAY SENETLERİ Türk Ticaret Kanununun 348. maddesinde belirtilen ve sahiplerine üyelik hakkı verilmeyen ancak net kâra katılma veya tasfiye varlığından pay alma hakları tanınmış pay senetleridir.

19 YEDEKLER Yedekler dönem kârı üzerinden aşağıdaki amaçlarla ayrılan paylardan oluşur: Zararların karşılanması, İşsizliğin önüne geçmek için gerekli önlemlerin sağlanması, Kârın olmadığı dönemlerde kâr dağıtımına olanak sağlanması Otofinansman olanağının elde edilmesi Düzenli bir kâr dağıtımı politikası izlenebilmesi Enflasyonun dönem kârını şişirerek sermayenin azalmasına yol açmasının önüne geçilmesi, Sorumluluğun konulan sermaye ile sınırlandırıldığı işletmelerde, üçüncü kişilerle küçük sermaye sahibi ortaklarının haklarının korunması

20 SERMAYE YEDEKLERİ Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur. VUK, GVK ve KVK Değişiklik yapılması hakkındaki 5024 Sayılı kanun ile Bilançoların Enflasyona göre düzeltilmesi istenmektedir. Bu nedenle 522 ve 523 nolu hesapların kullanılmasına gerek kalmamıştır.

21 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir. Hesabının İşleyişi: Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına, satış biçimine bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda hesaba borç kaydedilir.

22 ÖRNEK 520 Bir Anonim Şirket sermayesini TL artırmaya karar vermiştir ve hisse senetlerini TL ye banka aracılığıyla satmıştır. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Ödenmemiş Sermaye Hesabı Sermaye Hesabı Sermaye arttırma taahhüd kaydı Bankalar Hesabı 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hs Hisse senetlerinin satışı

23 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI HESABI İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmın izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Elde edilen hisse senedi iptal kârları bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir.

24 KÂR YEDEKLERİ Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıklarının yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş kârlar bu hesap grubunda gösterilir.

25 540 YASAL YEDEKLER HESABI Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler bu hesap kaleminde gösterilir. Sermaye şirketleri, her yıl safi kârlarının %5 ini ödenmiş sermayenin 1/5 ine ulaşıncaya kadar yedek akçe olarak ayırmak zorundadırlar. Buna I. Tertip Yedek Akçe denir. Ayrıca ortaklar ve kâr payı alan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılan kârın %10 u II. Tertip Yedek Akçe olarak işletmede bırakılabilir. Hesabının İşleyişi: Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kaydedilir.

26 541 STATÜ YEDEKLERİ HESABI Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap kalemi içinde yer alır. Hesabının İşleyişi: Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kaydedilir.

27 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HESABI Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedek akçeler ile dağıtım dışı kalan kârlar bu hesapta yer alır. Hesabının İşleyişi: Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kaydedilir. 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ HESABI Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kârdan ayrılan diğer yedekler bu hesapta izlenir.

28 ÖRNEK X şirketi 570 Geçmiş Yıl Kârları hesabına kaydedilen TL lik tutarı genel kurulda aşağıdaki gibi dağıtma kararı almıştır. I. ve II. Tertip Yedek Akçeler : TL Statü Yedekleri : TL Ortaklara dağıtılacak Temettü : TL Personele dağıtılacak Kâr Payı: TL Olağanüstü Yedekler : TL Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Geçmiş Yıl Kârları Hesabı Yasal Yedekler 541 Statü Yedekleri 331 Ortaklara Borçlar 335 Personele Borçlar 542 Olağanüstü Yedekler Kar Dağıtımı

29 ÖZEL FONLAR Özel fonlar, mevzuat gereği işletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu olan fonların izlenmesi için kullanılır. Özel Fonlar hesabının en sık kullanılan türü Sabit Kıymet Yenileme Fonu dur.

30 SABİT KIYMET YENİLEME FONU Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve uygulamaya geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan elde edilen kâr, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. (VUK 328) Her ne nedenle olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan kârlar (fonlar), üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kârlar (fonlar) o yılın matrahına eklenir.

31 SABİT KIYMET YENİLEME FONU Yeni değerlerin iktisabında kullanılan kâr (fon), yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

32 ÖRNEK X Hastane işletmesi maliyet bedeli TL birikmiş amortismanı TL olan bir tıbbi cihazını tarihinde TL ye satmıştır. 2014

33 ÖRNEK X Hastane işletmesi tarihinde sattığı tıbbi cihazın yerine tarihinde TL tutarında yeni bir cihaz almıştır. Cihazın ekonomik ömrü 6 yıl olup tarihinde normal amortisman uygulaması yapılmıştır

34 DİĞER ÖZ KAYNAK HESAPLARI

35 GELİRLERLE İLGİLİ MUHASEBE İLKE VE POLİTİKALARI

36 HASILAT Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarı hasılat (gelir) olarak tanımlanmaktadır. Hasılatla ilgili muhasebe ilke ve politikaları 18 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı ile yönlendirilmektedir.

37 HASILATIN KAPSAMI Hasılat, yalnızca, işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik yarar akışlarını içerir. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir ve özkaynakta artış yaratmaz. Bu nedenle bu tutarlar hasılat dışında bırakılır. Benzer şekilde, acente ilişkilerinde brüt ekonomik yarar akışları işletme özkaynaklarında artış yaratmayan, acentası olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarlarını da içerir. Acentası olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarları hasılat değildir. Hasılat yalnızca komisyon tutarıdır.

38 TMS DE GELİR HESAPLARI TMS de gelir hesapları, gelir tablosunun düzenlenme mantığına uygun olarak 3 ana bölümde izlenir. 60 Brüt Satışlar 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 67 Olağandışı Gelir ve Karlar

39 60-BRÜT SATIŞLAR İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt Satışlara Katma Değer Vergisi dahil edilmez. Holding ana şirketinin, kendine bağlı yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklarından elde ettiği gelirler ana şirketin esas faaliyet gelirini oluşturduğundan bu bölümdeki hesaplarda izlenir.

40 BRÜT SATIŞLAR GRUBU HESAPLARI

41 600- YURTİÇİ SATIŞLAR Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Gereksinime göre bölümlenebilir. Hesabın İşleyişi : Satış gerçekleştiğinde hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

42 ÖRNEK tarihinde post cihazından Garanti Bankasına ait 890 TL ve İş Bankasına ait 252 TL lik kredili satış gerçekleşmiş olup satışın gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir. 2014

43 601- YURTDIŞI SATIŞLAR Yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır. İşleyişi : Yurtiçi satışlarda olduğu gibidir.

44 602- DİĞER GELİRLER İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir. İşleyişi : Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları, (vb.) tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir. Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

45 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR GRUBU İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur.

46 642-FAİZ GELİRLERİ Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hesabın işleyişi Bankada bulunan mevduata dönem sonunda tahakkuk ettirilen faizlerin brüt tutarı ve menkul kıymetlerin tahakkuk eden faiz gelirleri bu hesaba alacak; faiz geliri üzerinden yapılan vergi ve fon payı kesintileri 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabına, kalan tutar da 102 Bankalar Hesabına borç kaydedilir. Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

47 ÖRNEK 642 Hastane DS işletmesi tarihinde bankadan aldığı ekstre üzerinde DS hesaplarına TL faiz tahakkuk ettirildiğini, bu tutardan TL vergi stopajı düşüldükten sonra kalan tutarın banka hesaplarımıza aktarıldığı görülmüştür. DS İşletmesinin vergi mükellefiyeti bulunmamaktadır. 2014

48 644-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarlar bu hesapta izlenir. Hesabın işleyişi Ayrılan karşılıklardan iptal edilenler bu hesaba alacak, ilgili karşılık hesabına borç kaydedilir. Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

49 645-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI Menkul kıymet satış kârlarının izlendiği hesaptır. İşleyişi: Menkul kıymetler satıldığında, satış değeri ile maliyet değeri arasındaki olumlu fark bu hesaba alacak yazılır. Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

50 646-KAMBİYO KARLARI Kambiyo kârlarının izlendiği hesaptır. (İhracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları bu hesaba değil, 601- YURT DIŞI SATIŞLAR hesabına aktarılır.) Bu hesap yabancı paraların, yabancı paralı çeklerin, yabancı paralı alacakların, yabancı paralı alacak senetlerinin ve borç senetlerinin envanter döneminde değerlemesi esnasında oluşan kambiyo kârlarının muhasebesi için kullanılır. İşleyişi: Kambiyo işlemlerinden doğan kârlar bu hesaba alacak yazılır. Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

51 647-REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI Reeskont faiz gelirleri hesabı, reeskont faiz gelirlerinin izlenmesi için kullanılır. Hesabın işleyişi Önceki dönemde ayrılan alacak senetleri reeskont tutarı bu hesaba alacak, 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabına borç yazılır. Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

52 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR GRUBU İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen kârlar ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârların yer aldığı hesap grubudur.

53 671-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HESABI Önceki dönem gelir ve kârları hesabı, cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin malî tablolarına hata ya da başka nedenlerle yansıtılmayan tutarların izlenmesi için kullanılır. Hesabın işleyişi Önceki döneme ait gelirler bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

54 679-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HESABI Diğer olağandışı gelir ve kârlar hesabı, 67 grubunda yer alan diğer hesaplar dışında kalan ve arızi nitelik taşıyan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların izlenmesi için kullanılır. Hesap MDV satış karları, elden çıkarılacak stoklar ve MDV lerin muhasebeleştirilmesinde kullanılmaktadır. Hesabın işleyişi Diğer olağan dışı gelir ve kâr doğduğunda bu hesaba alacak kaydedilir Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak kaydedilir.

55 GİDERLERLE İLGİLİ MUHASEBE İLKE VE POLİTİKALARI

56 TMS DE GİDER GRUPLARI Maliyet Giderleri ile ilgili gruplar Gelir Tablosunda yer alan gider grupları

57 MALİYET GİDERLERİ İLE İLGİLİ GRUPLAR 71 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 72 İşçilik Giderleri 73 Genel Üretim Giderleri 74 Hizmet Üretim Maliyeti 75 Araştırma Geliştirme Giderleri 76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 77 Genel Yönetim Giderleri 78 Finansman Giderleri

58 TMS DE MALİYET GİDERİ HESAPLARI TMS Uygulamaları içerisinde giderler maliyet ve gelir tablosu hesapları içerisinde özgün bir mantıkla izlenir. Giderleri izlemek üzere TMS içinde 2 değişik uygulama seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneklere 7/A ve 7/B seçenekleri isimleri verilmiştir.

59 7/A SEÇENEĞİ 7/A seçeneğinde giderler defteri kebir düzeyinde İŞLETME FONKSİYONLARI esas alınarak takip edilirler. Büyük işletmelerde ve DS işletmelerinde gider izlemede bu seçenek kullanılır.

60 7/A SEÇENEĞİNDE GİDER AKIŞI

61 7/B SEÇENEĞİ 7/B seçeneğinde giderler defteri kebir düzeyinde GİDER ÇEŞİTLERİ esas alınarak takip edilirler. Küçük işletmeler için önerilen bir gider kayıt yöntemidir.

62 7/B SEÇENEĞİNDE GİDER AKIŞI

63 GELİR TABLOSU GİDER GRUPLARI 61 Satış İndirimleri 62 Satış Maliyetleri 63 Faaliyet Giderleri 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 66 Finansman Giderleri 68 Olağandışı Gider ve Zararlar

64 SATIŞ İNDİRİMLERİ GRUBU Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar. Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir.

65 SATIŞLARIN MALİYETİ GRUBU İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar. Başka bir deyişle dönem içinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi (imalatı) ya da satın alınması için yapılan tüm giderleri içerir.

66 FAALİYET GİDERLERİ GRUBU İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. 7 nci grupta izlenen esas faaliyet dönem giderleri, yansıtma hesapları alacağı ile dönem sonlarında bu grupta yer alan hesaplara devredilir.

67 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR GRUBU İşletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları içerir.

68 FİNANSMAN GİDERLERİ GRUBU İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları kredi komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsar.

69 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR GRUBU İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur.

70 VERGİ KARŞILIKLARI GRUBU Dönem kârı oluştuğu takdirde, dönem kârı üzerinden vergi kanunları uyarınca ayrılması gereken vergi ve benzeri karşılıkların gösterildiği hesap grubudur.

71 GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR 1-Yurt içi Satışlar... 2-Yurt dışı Satışlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-). 1-Satıştan İadeler(-) 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR... D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 1-Satılan Mamuller Maliyeti(-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-). 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI... E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 3-Genel Yönetim Giderleri(-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI... F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Kârı 7-Kambiyo Kârları 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 1-Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) 3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-) 4-Kambiyo Zararları(-) 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR... I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI... K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI...

72 NAZIM HESAPLAR

73 NAZIM HESAPLAR Nazım hesaplar ana hesap grubu; varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile idarenin muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ve gelecekte doğabilecek hak ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.

74 NAZIM HESAPLAR Nazım hesaplar muhasebe işlemleri ile ilgili ancak parasal özellik taşımayan emanet, teminat, kefalet ve benzeri gibi hukuki yükümlülüklerin izlendiği hesap sınıfıdır. Tekdüzen muhasebe sisteminde 9 kodlu hesap sınıfı nazım hesapların kaydı için kullanılır. Genel işletmeler için hesap planı tanımları bulunmayan nazım hesapların DS işletmelerde hesap tanımları bulunmaktadır.

75 DS İŞLETMELERİNDE NAZIM HESAPLAR

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF.

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi 1 Doç. Dr. Osman BAYRİ Adnan Menderes

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 30.09.2014 TARİHLİ BİLANÇO 3 4 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı