MUHASEBE YARDIMCILIĞI İMTİHANI. Hakkında Bilg i Broşürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE YARDIMCILIĞI İMTİHANI. Hakkında Bilg i Broşürü"

Transkript

1

2 İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I S E R T İ F İ K A S I MUHASEBE YARDIMCILIĞI İMTİHANI Hakkında Bilg i Broşürü

3 İ S TAN C U LTİ C ARE T O D A S i S ERT İ F İ K A S i MUHASEBE YARDIMCILI~I İMTİHANI Ha kk! nda Bi 1 9 i Oroşürü i - İstanbul Ticaret Odası Sertifikası Hakkında Gen e 1 B il 9 i ı e r II - İmtihana Kayıt İşlemi III - İmtihana Nasıl Hazırlanılır? IV - imtihan Sonuçlarının Duyurulması

4 I - ISTANBUL^TICARE T ODAS Î SERTIFIKAS ı HAKKIND GENEL BILGILE R A. Oda^uZ j tücca r v e sanayicilerimizin vasıfl ı elema n ihtiyaçlarını karşılamalarına v e memleketimizde işgücü verimliliğini arttırara k kalkınm a çabaların a yardımcı olma k amacı ile, ISTANBUL TICARE T ODAS ı SERTIFIKAS ı adı altınd a sürdürüle n eqiti m hizmetlerin e b u yıl d a deva m otmoktedir^ A - ISTANBU L TICARE T ODAS ı SERTIFIKAS ı NEDIR? îşadamlarımız, ticari v e sına i faaliyetlerini n gerek - tirdiği çalışmaları yapabilme k için ^ b u çalışmaları başarılı ve bilgil i şekilde yürütecek elemanlar a muhtaçtırla r o Çeşitli kadem.elerd e tahsilin i tamamlamı ş ola n v e î ş arayan gençler, memleketimizdeki eğitim imkanlar ı dolayısıy - la ^ işadamiarinm istedikler i bil-gli-er i yeterinc e eld e edemem.ektedirler o -' - Odamız b u elemanların yetişmesine yardımc ı olma k üzere, beli>'^l i sürelerd e meslek i imtihanla r açara k b u imti - hanları başarı il e geçenlere sertifik a vermektedir. İmtihana girecek olanlar ^ öncede n ila n edilen mıeslek i konulard a ken - dilerini hazırlama k fırsatın ı eld e edeceklerdir o

5 B» İSTANBUL TİCARET' ODASî SAHİPLERİNE N E SAĞLAR? 1. î ş aleminin ihtiyac ı ola n alanlard a imtihanlar a hazırlanmak suretiyle ^ kend i kendin i yetiştirme imkanı, 2o İş alemince tale p edile n sahalard a istihda m edilmek istene n elemanların SERTİFİKA almış kimsele r arasında n tercih edilme fırsatı Odamız v e Sertifik a heyet i imtiha n sorular ı v e imti - han sonuçlarını n değerlendirilmesi içi n azam i titizlikl e ça- 'ışarak gerekl i güve n sağlanmaktadır» C - SERTİFİKA PROGRAM I NASI L HAZIRLANDI? Odamız i ş aleminin değişen ekonomik şartlar v e durum - lara göre v e firmaların çalışma ihtiyaçların a uygu n olara k kalifiye elema n bulmaların a yardımcı olma k isteyere k hizme t yapmaya kara r vermiştiro Buna gör e başka ülkelerdek i uygulamala r incelenere k ve ülkemiz şartlarına dikka t edilerek, sertifika usulünü n uygulanması benlmsenmiştiro

6 Bu ön çaiışınalar için, Odamizm Mecli s üyeleri, Yönetim Kurul u üyeler i v e İdari Ka'.irod a yer alan uzmanla r geni ş çalışmalar yapmışlardır^ Ticari v e sına i faaliyetleri n ço k gelişmiş olduğu il - lerimizde Oda'mı z tarafından işadamları arasınd a yapılan anketlerle hang i alanlard a eleman ihtiyac ı olduğu tespit edilmiştir. ", Anket sonuçların a göre, il k imtihanı n MUHASEBE, ikinci imtihanı n SATICILI K konularında açılmas ı gerektiği anla - şılmıştır. D - İMTİHAN KONULARINI N TESBİTÎ: îlim v e işadamları tarafında n kurul u bi r heyet, iktisadi v e ticari bilimleri n gereklerine v e işadamlarının ihti - yaçlarına gör e imtiha n konuların ı öncede n tespit ederler» E - SERTİFİKA İMTİHANI NASI L YAPILIR? Konuları v e tarihleri öncede n ila n edilen imtihanlar, teşkil edile n heye t tarafından hazırlana n soruları n cevaplandırılması şeklinde v e yazılı olara k yapılır.

7 4-1- İMTİHAN KAYIT İŞLEMİ İstanbul Ticaret Odası, Memleketimizde işgoeq verimliliğini arttırarak kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıy~ 1 a bu konuda yapı lması duşunü1 en imt i han 1 ardan rvluhasebe Yardımcılığı imtihanını düzenlemektedirc lv1uhasebe yardımcı 1 ı ğ 1 konusundaki İ stanbu i Ti caret Oda ~L Sertifikası imtihanına katılmak isteyenler duyurulan im ~Ahan tarihinden 2 gün evveline kadar Ddamız Etüd VE Araştır~ ma Şubesine iki fotoğrafla müracaat ederek bir katılma belgesi. almalıdırlar" Bu belgede imtihan konusus imtihan tarihi~ imtihan yeri~ imtihana katılmak isteyenin ismi ve bir' fotoğrafı bulunur. İmtihana ancak bu belge ile katılmak mümkündgra. İmtihana girebilmek ıçın en az ortaokul mezunu olmak gereklidira Bu husus kayıt sırasında bir belge ile kanıtlanır. Yaş haddi yoktur ç

8 III- İMTİHANA NASIL HAZIRLANILIR? İstanbul Ticaret Odası, Muhasebe Yardımcılığı imtihanına girme k isteyenlere, imtihan a hazırlanmalar ı için yeterli sür e bırakılmıştır» B u sür e içind e ilgi - lenenlerin hazırlanabilmelerin e yardımcı olma k üzer e bu broşürle imtiha n konularını n kapsam ı açıklanmaktadır. İmtihana girecek olanları n açıklana n konularl a ilgili çeşitli yayınlarda n yararlanmaları gerekmektedir. İMTİHAN KONULAR I I. TİCARET BİLGİLERİ: K Ticare t v e Sanayi Hakkınd a Gene l Bilgi, 2. Ferd i Firmaları n Kurulu ş Formülleri, 3, Banka, Sigorta Hakkında Genel Bilgi /

9 - 6 ~. II ~ MUHASEBE: 1. Muhasebe Hakkında Genel Bilgiler 2. Muhasebenin Tanımı Önemi ve Fonksiyonları 3. Bi lanço 4. Muhasebe Hesab! 5. Bilanço İçinde Muhasebe Hesabının Yeri 6. Hesapların Açı1~ası, Çalışması ve Kapatılması 7. İşlemlerin Hesaplara Kayıt Usulleri 8. Hesap Pl nı Kavramı 9. Hesapların Tasnifi (Ayırım) ıo. Hesapların Tetkiki /-::..... Kasa Hesab 1 B - fvla 1 Hesab 1 - Görgül Yönteme Göre Tutulan Mal Hesabı Sürekli Denkleştirme Tutul~n Mal Hesabı Yöntemlerine Göre - Mal Alış Verişlerinde Kullanılan Belgeler a) Fatura lar, by Perakende Satış Belgeleri, c) Gider Pusulası, cl) Emtea Senetleri"

10 - 7 - c - Senet Hesapları 1 ~ Alacak Senetleri. Hesabı 2 Q Borç Senetleri Hesabı 3. Ticari Senetler a) Pol içe b) Emre yazılı senet (Bono) D - Sabit Kıymet Hesapları 1. Maddesel Sabit Kıymetler Hesabı a) Demirbaş Eşya Hesabı b) ~1aJd ne ve Al e t ler ~1\~\Sa!H c) Taşıt Araçları Hesabı d) Tesisler Hesabı e) İhtira Beratı Hesabı 2. MaddeselOlmayan Spbit Kıymet Hesapları a) Ticaret Ünvanı ve Şerefiye Hesabı b) İmtiyaz Hesabı c) İhtira B~ratı Hesabı E - Hisse Senetleri ve Tahviller Hesabı 1. Görgül Ypoteme Göre Hisse Senetleri ve Tahvi ller Hesabı 2. Sürekli Denkleştirme Yöntemine Göre Hisse Senetleri ve Tahviller Hesabı

11 a) Hîss e Senetler i (Aksiyonlar ) b) Tahviller (Obiigasyonlar ) c) Hiss e Senetler i v e Tahville r Arasın - daki Farkla r F - Kişi (Şahıs) Hesapları 1. Bor ç Kalan ı Vere n Kişi Hesaplar ı a) Müşteriler (alıcılar ) Hesab ı b) Çeşitli Borçlula r Hesab ı c) Geçic i Borçlula r Hesab ı d) Avan s (ö n ödemeler) Hesabı, 2, Alaca k Kalan ı Vere n Kişi Hesaplar ı a) Satıcıla r Hesab ı b) Muhtelif (çeşitli) Alacaklıla r Hesab ı c) Geçic i Alacaklıla r Hesab ı - Geli r Vergis i Stopa j Hesab ı vey a Ödenecek Geli r Vergis i Hesab ı - Sosya 1 Sigortala r Primler i Hesab ı - Gide r Vergiler i Hesab ı - İcra Kesintis i Hesab ı - Sendik a Aidatlar ı

12 3o He m Borç, He m Alacak Kalan ı Vere n Şahıs Hesapları a) Bankala r Car i Hesab ı b) İşletme Sahibini n Kişisel Hesab ı G - Netice Hesaplar ı 1. Gene l Giderle r a) Maa ş v e Ücretle r Hesab ı b) Persone l Giderler i Hesab ı c) Seyaha t Giderler i Hesab ı d) Kirala r Hesab ı e) Isıtm a v e Aydınlatm a Giderler i Hesab ı f) İşletmenin Aktifin e Dahi l Taşınmazlar İçin Ödene n Vergi, Tamir v e İdare Mas, Hesabı g) Kırtasiy e v e Basıl ı Giderler i Hesab ı 2. Çeşitli Giderle r Hesab ı 3o Satı ş Hesaplar ı 4. Çeşitli Gelirle r Hesab ı 5. Faî z v e Komisyo n Hesab ı 6 / Kâ r v e Zara r Hesab ı a) Mal i Kâ r - Zarar Hesab ı b) Ticar i Kâ r - Zarar Hesab ı H ~ Sermaye Hesaplar ı 1. Yede k Akçeler, (İhtiyatlar) Hesab ı I - ^Nâzım Hesapla r

13 III ~ KAYIT LARI: 1" Fişier 2. Muhasebe D2ft2Y' 1 e (t - Kanunen lın::'ldınjs~ Zorunlu DefterJer a) Yevmiye r~ b) [üyük Oefter c) Envanter DEfteri d) İşl:2tme sabz D<2fteri - Kanunen Tutulması ler a) Kasa Ye b) t ı 1al Ya c) d) r~üşteri 1 er, l\lacaklıla e) Senetler f) Büyük Zorun 1 II O~rna\!i3n Defteri " Defter- Kanun i Süreleri lef'in kla~a Zorunlu~u ve 3. Mizanlat r, - 1 ~ 1 ulıq.!.-

14 4<> Envanter a) Enva nter Tur 1 Gr' i b) Muhiel if Hesapların ~:fiv(~nteri ba) Kasô Hes(~ı)lnın bb) Mal Hesabını~ EnVôrrC2ri Envanteri be') Srnr,.ı.. ç <;;,;L HrcaDl"'"'~ln ç...j_, ~(H Lı n t_ ı::nv3ntç'~'~.:,,.,..;,.ı. bd) Duran Varlık Hesaplarının Envanteri 1. l\morti sman 2" Amortisman temleri 3.. Amortisman rilmesi P ' H ~ Y' ayıarının ~sapıama dn- be) K 1. Ş i He sap ı erı n 1 n 1 'I" r'1üşteri ler HC'::SbOl nın [nv i 2" Geçici BQrçlular Hesabını!ı Env ri 3Q Ön ödemeler abıinr Envanteri Ll "" ", -( " bo ç 1 C 1 f"11 cı Irı"J-'Y< S-pi E vante)aj I\.,ı,LiI (1... :ırının nh sabırlrı arıteri bf) Sonuç HesapIarının Envantı:?!;i. lvant.eri Enva ~"': 5" Kesin (Katli) Mi n 6., Hesap 1 ar 1 n Kapatılma::: 1 7" Bi L3nçonun 00 lenmes i

15 IV ~ MALİ (VERGİ) 8İLGİLERİ: 10 Mükellef ve Sorumlulukları - Bildirimler - İ Ş e GA Ş 1 ama - İş, Adres, İşletme Değişikl ikleri - İşi Bırakma - Tasfive v İflas OD - Nakil - Ölüm 2" fvlulıasebe Defter 1 eri - Defter Tutma Mükellefleri - Defter Tutma kımından Tüccarlar - Birinci Sınıf Tüccarlar - İkinci Sınıf Tüccarlar 30 Sınıf Değiştirme - Mecburi Sınıf Değiştirme ~ İhtiyari Sınıf Değiştirme 4c Cilanço Esasında Defter Tutma - Yevmiye - Büyük Defter - Envanter ve Dil~nço Defteri - İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma - Kayıt Niznmı ~1ecburiyeti

16 - Defter:erir Tasdiki H. D "4- T rl. k - angı ~T~erter asul e Tabidir ~a':~ V-nılnı~ 7am-nı... ~ 1 ~, j (l;_.;. fc. "- i! C ~~ - Tasd i k ıılere ji.~ Vergi ll ıe ve Ticaret Kanununa Göre Defter ve Belgeleri klama SUreleri 5" Envantsr "ı' l'.. ıemeıerı 6. Amortismanlar ~ D.. i p. 1 'o 1. -! ışmanl.lk nukum erı - Ceza :;J-;d i rimi 7" Beyanr:2n~21 er ~ -- nname lir ~ya. leri ( sit Şekilde 8eyanname- ın. ~. \ I::;.n:::ır.ı) - Crta: "r' Haddi

17 Gider Geyanı ve Tabi Olanlar - Servet Geyanı ve Tabi Olanlar - Gelir Vergisi ödeme Zamanları 8.. Damga Vergisi - işletmelerde Kullanılan Belgelerin Damga Vergil~ri (Damga vergisi ek cetvelleri verilip belgelerin tabi olduğu miktar tespit ettirilecektir,,) 9~ İş ve Sosyal Sigortalar Konuları - İş Kanununun İşletme İle İlgili Hükümleri 100 Sosyal Sigortalar - İş Yeri ve Çalışan Kişiler Yönünden Kapsam - Çalışma ve Kimlik Kartları - Asgari ücret - Fazla Çalışma ve Tatil Günlerinin Mali Hükümleri - Sosyal Sigorta Primleri, Nispetleri IV - İMTİHAN. SONUÇLARININ DUYURULMASı.= İstanbul Ticaret Odası Sertifikası almak için yapılan imtihan sonuçları bu konuda görevlendirilen heyet tarafından Oda'ya tevdi edilir Edilmez, İstanbul Ticaret Odası tarafından imtihana katılanlara yazılı olarak bildirilir"

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI MUHASEBE Muhasebenin Önemi Her tacirin verimli çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekir. Ekonomik faaliyetleri düzenli takip etmesi ve gelişmelere hazırlıklı olması gerekir. İşletme için alınan tedbirlerin

Detaylı

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler. 2. HAFTA 4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI S U N U Ş Kooperatifçilik bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LİMİTED 2014 MALİ YIL HESAPLARI İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 1 2. Yönetim Kurulu Raporu 2 3. Yönetim Kurulunun Hesaplarla İlgili Sorumlulukları

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1989-6. TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili

İSTANBUL TİCARET ODASI 1989-6. TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili İSTANBUL TİCARET ODASI 1989-6 TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili İSTANBUL-1989 CAN MATBAA 8içkiyurdu Sok. Güz Han: No: 10 Cağaloğlu-istanbul Tel: 511 86

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı