Ýþte vekil adaylarýmýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþte vekil adaylarýmýz"

Transkript

1 Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, KKKA hastalýðýna karþý ilk uyarýyý yaptý. * HABERÝ 7 DE Ev temizliðinde çalýþan bayanlara sigorta müjdesi Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, ev temizliðinde gündelikçi olarak çalýþan bayanlarýn zorunlu Duran Cesur sigorta kapsamýna girdiðini müjdeledi. * HABERÝ 6 DA Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Milletvekili Salum Uslu yu ziyaret etti. Çorum u sulu tarýmda hak ettiði yere taþýyoruz Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE ÇORUM BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN 8 NÝSAN ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý Ýþte vekil adaylarýmýz 7 Haziran tarihinde yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerine'de katýlacak partiler aday listelerini netleþtirdi. * HABERÝ DE Tarým iþçilerini taþýyan minibüsün otomobille çarpýþmasý sonucu 6 kiþi yaralandý. Kadýn tarým iþçilerini taþýyan minibüs kaza yaptý Çorum'un Osmancýk ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan minibüsün otomobille çarpýþmasý sonucu 6 kiþi yaralandý. * HABERÝ 6 DA SP ve BBP den seçim ittifaký Adaylar istiþare sonucunda açýklanacak Saadet Partisi (SP) ile Büyük Birlik Partisi (BBP), 7 Haziran tarihinde yapýlacak genel seçime birlikte girecek. Ýki parti, Çorum daki adaylarýný yapýlacak istiþarenin ardýndan açýklayacak. * HABERÝ DE Çorumlu isimler nereden aday oldu? 7 Haziran Milletvekilli Genel Seçimleri'nde baþka illerde de Çorumlu hemþehrilerimiz vekil adayý gösterildi. * HABERÝ DE Tuncay Bayþu hayatýný kaybetti Tuncay Spor Giyim Maðazasý kurucusu Tuncay Bayþu (7) vefat etti. * HABERÝ 9 DA Tuncay Bayþu Etkileþimli Yabancý Dil Sýnýfý ný gezen Milli Eðitim Müdürü Büyük, emeði geçenleri kutladý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu ndan örnek sýnýf Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda Etkileþimli Yabancý Dil Sýnýfý açýldý. Okul Aile Birliði yönetimi ve hayýrseverlerin katkýlarýyla donatýlan özel sýnýf dün düzenlenen törenle öðrencilerin kullanýmýna sunuldu. * HABERÝ 8 DE Sanat müziðiyle bir unutulmaz gece Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun yýlý Bahar Konserleri, 6 Nisan Pazartesi akþamý düzenlenen konserle baþladý. * HABERÝ DE Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu konser verdi. Sungurlu da meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yara- Otomobil takla attý, yaralý Çorum un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. * HABERÝ 6 DA Buharaevler MTAL, kapýlarýný Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi ne açtý. Mesleki eðitimde kýzlarýn yeni gözdesi Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), sunduðu imkanlarla kýz öðrencilerin eðitim-öðretimdeki yeni gözdesi oldu. * HABERÝ 9 DA

2 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Ýþte vekil adaylarýmýz 7 Haziran tarihinde yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerine'de katýlacak partiler aday listelerini netleþtirdi. Edinilen bilgiye göre partilerin YSK'ya teslim ettiði aday listeleri þöyle: AK PARTÝ - SALÝM USLU - CAHÝT BAÐCI 3- LÜTFÝYE ÝLKSEN CERÝTOÐLU KURT 4- AHMET SAMÝ CEYLAN CHP - TUFAN KÖSE - MUHARREM BOZDOÐAN 3- DÝNÇER SOLMAZ 4- SAÝM TOPGÜL Salim Uslu Cahit Baðcý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Ahmet Sami Ceylan Tufan Köse Muharrem Bozdoðan Dinçer Solmaz Saim Topgül MHP - VAHÝT KAYRICI - AYBÜKE TOPÇUBAÞI EKÝCÝ 3- SAMÝ ÇAM 4- ALÝ AKCAN MERKEZ PARTÝ - AHMET ÜNAL - GÜLAY AYAN 3- ENGÝN ERENLER 4- EROL GÜRBÜZ HDP - MUHARREM ÖZÜNEL - ÜMÝT KÜÇÜKBAYATLI 3. MELÝHA ÜÞÜDÜR 4. HASÝBE BEYAZ SP ve BBP den seçim ittifaký Adaylar istiþare sonucunda açýklanacak RECEP MEBET cek. Saadet Partisi (SP) ile Büyük Birlik Partisi (BBP), 7 Haziran tarihinde yapýlacak genel seçime birlikte girecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nda ortak açýklama yapan SP Genel Baþkaný Mustafa Kamalak ve BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, seçim ittifaký ile ilgili bilgiler verdiler. Seçime SP çatýsý altýnda girme kararý veren iki parti lideri, aday listelerine son þeklini vermek üzere YSK nýn tanýdýðý ek süreyi deðerlendire- Edinilen bilgilere göre, YSK ya teslim edilen ön listede her seçim bölgesinden bir isme yer verilirken sýralamada yer alacak diðer isimlerin iki parti yönetimi arasýnda yapýlacak istiþareler ýþýðýnda belirlenecek. Parti, ilçe ve bölge dengeleri gözetilerek hazýrlanacak kesin liste, Nisan Cuma günü YSK ya teslim edilecek. Çorum daki ortak adaylarýn da bu süre sonunda kamuoyuna duyurulacaðý öðrenildi. Çorumlu isimler nereden aday oldu? Vahit Kayrýcý 7 Haziran Milletvekilli Genel Seçimleri'nde baþka illerde de Çorumlu hemþehrilerimiz vekil adayý gösterildi. Maliye Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Naci Aðbal görevinden istifa etmiþ, aday adaylýðý için Ankara, Çorum, Bayburt tahminlerinde bulunulmuþtu. Dün YSK'ya verilen listeye göre Aðbal'ýn vekil adaylýðý Bayburt'tan oldu. Diðer hemþehrilerimizin aday gösterildikleri partiler, iller ve sýralarý þöyle: NACÝ AÐBAL AK Parti Bayburt. sýra AK Parti listesine son hali verildikten sonra Baþbakan Davutoðlu'nun odasýnda hemþehrimiz Naci Bostancý da vardý. Listeler teslim edilmeden hemen önce... AK Parti listesine son hali verildikten sonra Baþbakan Davutoðlu'nun odasýnda hemþehrimiz Naci Bostancý da vardý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, öðle saatlerinde Baþbakanlýk Resmi Konutu'ndan, AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Davutoðlu, genel merkezde, seçim çalýþmalarý kapsamýnda, milletvekili aday adaylarýyla ilgili deðerlendirmelerin yapýldýðý Üst Komisyon Toplantýsý'na katýldý. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Üst Kurul'da hemþehrimiz Amasya Milletvekili Naci Bostancý da görev yaptý. Hazýrlanan liste daha sonra YSK'ya teslim edildi. Ömer Yalçýn SARIKAYA (Ç.HAK:) (Ç.HAK:7) Vodafone þimdi gelenlere akýllý cep telefonu istersen, istersen 4 ay TAKSÝTLE Ayrýntýlý bilgi Tel: Akþemsettin Cd. No:8 ÝSKÝLÝP Aybüke Topçubaþý Ekici Sami Çam Ali Akcan MURAT ALPARSLAN AK Parti Ankara. Bölge. sýra FEYZULLAH KIYIKLIK AK Parti Ýstanbul 3. bölge. 3. sýra NACÝ BOSTANCI AK Parti Amasya. sýra ÝHSAN ÖZKES CHP Ýstanbul. Bölge 9. sýra MUSTAFA AKAYDIN CHP Antalya 4. sýra ALÝ HAYDAR HAKVERDÝ CHP Ankara. Bölge 6. sýra EKREM DÜZGÜN MHP Ýstanbul. Bölge 3. sýra Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: 666 4

3 Çorum u sulu tarýmda hak ettiði yere taþýyoruz Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, 77 bin dekarlýk araziyi kapsayan Týmarlý Sulamasý. Kýsmýnýn ihale edilmesinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Çatma, "Yýllarýn özlemi Týmarlý Sulamasý. Kýsým projesinin ihale edilmesinde göstermiþ olduðunuz gayretli çalýþmalarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz. Ýskilip ilçemize her zaman destek oldunuz. Bundan sonra da yapacaðýmýz proje ve çalýþmalarýmýza da destekleriniz bekliyoruz." dedi. Uslu, Ýskilip, Bayat ve Uðurludað ilçemizi kapsayan ilimizin. büyük sulama yatýrýmýnýn da ihalesini gerçekleþtirmiþ bulunuyoruz. Çorum'da vaat ettiðimiz büyük sulama yatýrýmlarýnýn tamamý bu ihale ile baþlatýlmýþ bulunmaktadýr. Bundan sonra yapýmý devam eden ve ihalesi yapýlan iþlerimizin verilen sürede tamamlanmasý için takiplerimizi sürdüreceðiz. Çorum'u sulu tarýmda olmasý gereken yere taþýmýþ olacaðýz" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Somali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Abdiwali Ýbrahim Shikh Mudey ve Somali Ýþçi Konfederasyonu (SCTU) Genel Baþkaný Mohammed Osman Haji ile TBMM'de makamýnda bir araya geldi. Uslu, Somali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Abdiwali Ýbrahim Shikh Mudey ve Somali Ýþçi Konfederasyonu (SCTU) Genel Baþkaný Mohammed Osman Haji'yi TBMM'de görmekten ve aðýrlamaktan dolayý memnuniyet duyduðunu ifade etti. Türkiye'nin kardeþ ve dost ülke Somali ile tarihi ve kültürel baðlarý olduðunu söyleyen Uslu, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn ve devletimizin Somali'ye olan yakýn ilgisi bizim açýmýzdan çok önemli bir talimat ve yol haritasýdýr." dedi. 'Ortadoðu'da barýþýn hâkim olmasýný diliyoruz' Uslu, "Gerek devlet ve kamu kurumlarý gerekse sivil toplum örgütleri olarak Somali'ye özel bir yakýnlýk duymaktayýz. Son zamanlarda Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn politik çizgisi ve kardeþ ülkeler ile ilgili iliþkileri geliþtirme konusundaki duyarlýlýðý nedeni ile Türkiye uzun yýllardýr büyük bir heyecanla gerçekleþtirmeyi beklediði baðýmsýz dýþ politikayý yapma imkânýna kavuþmuþ oldu. Özellikle bu anlamda siyasi iliþkileri ve ekonomik iliþkileri geliþtirmek önemlidir. Sivil toplum örgütleri olarak da iki ülke arasýndaki iliþkileri geliþtirmek ve deneyimleri paylaþmak en az bu iliþkileri geliþtirmek kadar önemlidir. Muhtemeldir ki iliþkilerin yakýndan ve doðrudan kurulmuþ olmasý bazý aracýlarýn devre dýþý býrakýlmýþ olmasý bir kýsým ülkelerde ya da politikalarda belirli bir rahatsýzlýk ve zaaf algýsý yaratmýþ olabilir. Oysa bizim Ýslam ülkeleri ile daha yakýn bir iliþki içinde olmak için herhangi bir üçüncü tarafa ihtiyacýmýz bulunmamaktadýr. Ayný deðerlere sahip olmanýn getirdiði samimiyet içerisinde iliþkilerimizi Ýskilip'in yollarýnýn tamamý yapýlýyor Devam eden ve ihalesi yapýlan Ýskilip ilçesinin de faydalandýðý karayolu ihaleleri ile ilgili de bilgiler veren Uslu, "Seçim çalýþmalarý için Ýskilip ilçemize geldiðimizde sözünü verdiðimiz Ýskilip-Çorum yolunun yapýmý planlanan þekilde devam ediyor. Ýskilip þehir giriþimiz bölünmüþ yol olarak tamamlandý. Ýskilip-Tosya yolunun km'lik kýsmý ile þehir geçiþini de bu yýl tamamen bitirmiþ olacaðýz. Yolun kalan kýsmý ise yatýrým programýna alýnmýþ olup ihalesi planlanan iþler kapsamýndadýr. Çankýrý yolu ihaleleri sonuçlanýyor kýsým olarak ihalesi yapýlan Ýskilip-Çankýrý yolunun. kýsmý yaklaþýk 3 Milyon TL bedelle ihalesi sonuçlanmak üzere,. kýsmý ile ilgili ise de Kamu Ýhale Kurumu na yapýlan itirazlar deðerlendirilmektedir. Ýþin sadece. kýsmý KDV dahil 36, Milyon TL'yi bulmaktadýr. Kamulaþtýrma ve proje bedellerini de deðerlendirirsek neredeyse yolun tamamý için Milyon TL'ye yakýn yatýrým yapýlmasý bekleniyor. diye konuþtu. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Milletvekili Salum Uslu yu ziyaret etti. Somalili konuklarýný aðýrladý Somali heyeti Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Uslu TBMM de nöbetçi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7 Haziran'da yapýlacak olan.dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri nedeniyle çalýþmalarýný tamamlayarak tatile girdi. 4. Dönem, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun sendikalarla ilgili Sýra sayýlý Kanun teklifi "Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu" ile baþlamýþtý. 4. Dönem yine emekçilerle ilgili "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýnýn" kabulü ile sona ermiþ oldu. Yapýlan açýklamaya göre, TBMM Genel Kurulunda 4'ncü dönemde 4 kanun çýkartýldý. 3 bin 8 saat çalýþma yapýldý. 38 bin yazýlý,.34 sözlü soru cevaplandý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun 4. Dönemde Kanun teklifinde imzasý bulunurken, Araþtýrma Önergesinden 'i kabul edilirken araþtýrma önergesi ile ilgili çalýþmalar devam ediyor. Uslu ayrýca Çorum ve Türkiye gündemi ilgili de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda defa da konuþma yaptý. Meclisin tatile girmesiyle birlikte 7-9 Nisan tarihleri arasýnda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, parlamentoda Nöbetçi Ýdare Amiri olarak görev yapacak. sürdürebiliriz. Bu duyarlýlýðýn belli çevrelerde rahatsýzlýk yarattýðý görülüyor. Bu nedenle Ortadoðu'yu istikrarsýzlaþtýrma çabalarýný görmekteyiz. Çeþitli taþeron örgütlerin kullanýldýðýný görmekteyiz. Terör kullanýlarak ekonomik kalkýnma, sosyal geliþme ve siyasal istikrar engellenmeye çalýþýlýyor. Sanki bir mezhep çatýþmasý varmýþ gibi Müslümanlar arasýndaki çatlak büyütülmek ve derinleþtirilmek isteniyor. Böyle bir ortamda bizim aklýmýzý, vicdanýmýzý, deðerlerimizi ve sezgilerimizi daha çok ortaya çýkarmamýz gerekiyor. Ýnadýna iliþkileri geliþtirmek, inadýna barýþý saðlamak ve korumak bizim en temel önceliðimiz olmalý. Gerek yardýmlaþma, gerek ortak siyasi duyarlýlýklar ve gerekse ticari iliþkiler konusunda birbirimize karþý daha içten, özden yaklaþýmlar içerisinde olmamýz gerekiyor. Bu baðlamda Afrika'da kimi ülkelerde bulunan mevcut terör olaylarýnýn bitmesini ve ekonomik, siyasi istikrara kavuþarak büyümelerini temenni ediyoruz. Ayný zamanda tabi ki Ortadoðu'da barýþýn hâkim olmasýný diliyoruz. Üçüncü ülkeler tarafýndan onlarý hiçbir þekilde ilgilendirmeyen konularda müdahale etmeleri bizim açýmýzdan son bulmasý gereken keyfiliklerdir. Bu noktada HAK-ÝÞ Konfederasyonu ile iliþkilerinin geliþtirilmesinin devletten devlete iliþkilerin yaný sýra toplumlararasý iliþkilerin de geliþmesine katký saðlayacaðýný bildiðim için çok anlamlý olacaðýný belirtmek istiyorum. Bir proje dâhilinde sendikal iliþkilerin de sürdürülüyor olmasý çok önemli ve anlamladýr. Ben bu iliþkilerin her iki ülke halký için yararlý sonuçlar getireceðine inanýyorum. Halklarý birbirine yakýnlaþtýrdýkça daha köklü ve daha iyi iliþkilerinde oluþacaðýna inanýyorum. diye konuþtu. Uslu daha sonra Somali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Abdiwali Ýbrahim Shikh Mudey ve Somali Ýþçi Konfederasyonu (SCTU) Genel Baþkaný Mohammed Osman Haji'yi TBMM'yi gezdirerek bilgiler verdi. ÇARÞAMBA 8 NÝSAN 3 AK Parti yöneticileri Ýskilip ziyaretinde Atýf Hoca nýn kabrinde dua etti. Atýf Hoca ya ziyaret AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýskilip ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali koçkaya, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, il ve merkez ilçe yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Bekiroðlu ve Anaç ilk olarak AK Parti Ýskilip Ýlçe yönetim kurulu üyesi Mürsel Sözer in yeðeninin düðün merasimine katýldýlar. Bekiroðlu ve Anaç, daha sonra Ýskilipli Atýf Hoca nýn türbesini ziyaret ederek dua etti. yýlýnda yapýlan Þeyhyavsi Camii nde yapýlan restore çalýþmalarýný inceleyerek bilgi alan AK Partili yöneticiler, daha sonra belediye parkýnda vatandaþlarla bir araya geldi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Yerel seçimlerde ve cumhurbaþkanlýðý seçiminde AK parti nin Çorum dan büyük bir zaferle çýktýðýný belirterek, genel seçimlerinde ayný baþarýyý tekrarlayacaklarýný belirtti. Ak Parti nin milletin partisi olduðunu dile getiren Bekiroðlu, seçim çalýþmalarý boyunca il genelinde çalmadýklarý kapý, tutmadýklarý el býrakmayacaklarýný, herkese ulaþarak AK Parti nin hizmetlerini anlatacaklarýný ifade etti. Bekiroðlu ve Anaç, ilçede faaliyet gösteren bir keçi çiftliðini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrýldý.(ýha) AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Ýskilip ve Bayat'ý ziyaret etti. AK Partili gençler ilçelerde AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Ýskilip ve Bayat'ý ziyaret etti. Bayat ziyaretine Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Mehmet Ali Kaymaz, Seçim Ýþleri Baþkaný Yunus Emre Özdemir, Tanýtým-Medya Baþkaný Talha Keleþ, Yerel Yönetimler Baþkaný Osman Akar, Üniversiteler Baþkaný Sinan Lök, Sekreter Onur Saðlam ve yönetim kurulu üyeleri Rýza Koç, Kazým Öztaþ, Ziya Kurak katýldý. AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, yaptýðý konuþmada, "Geleceðimizin oluþmasý ve bu güçlü iktidarýn devam etmesi için 7 Haziran seçimlerinde elimizden geleni yapmalýyýz. 4 milletvekili hedefi ile çýktýðýmýz bu yolda ilk amacýmýz 33 millet vekili sayýmýzý korumak olmalý, ancak bu þekilde yeni hedefimize ulaþma yolunda en büyük adýmý atmýþ oluruz. Biz burada genel baþkanýmýzýn bir temsilcisiyiz, ona yakýþýr þekilde hareket etmeli ve onun açtýðý yolda en sonuna kadar ilerlemeliyiz. AK Parti gücünü gençliðinden alýr. Bu gücü partimize biz vermeliyiz ve saðlam teþkilatlarýmýz ile her zaman partimizin yanýnda olmalýyýz." Dedi. Toplantý sonrasýnda ilçede bir dizi esnaf ziyareti gerçekleþtiren Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, esnafa hayýrlý iþler diledi. Yýldýrým, esnafýn bu milletin damarlarý olduðunu onlar olmadan ülkedeki ticaretin yavaþlayacaðýný ve güçsüzleþeceðini kaydetti. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý ikinci ziyaret Ýskilip'e düzenlendi. Ziyarette AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Aslan Saðlam da hazýr bulundu. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, yaptýðý konuþmada ise, "Biz burada biz Genel Baþkanýn temsilcileriyiz. Bizim amacýmýz genel baþkanýmýzýn açtýðý yolda en iyi þekilde ilerlemektir. Hedefimizi gerçekleþtirme yolunda elimizden gelenin her zaman daha fazlasýný yapmalýyýz. Cumhurbaþkanýmýz deðiþmez liderimiz milletin adamý, büyük usta, sýfatlarla ifade etmeye yetmeyen adam Recep Tayyip Erdoðan'ýn dediði gibi 'AK Parti'nin Gençlik Kollarý, diðer partilerin gençlik kollarý gibi sanal deðildir, hayali deðildir, kaðýt üzerinde deðildir. Gençler, bu hareketin en merkezindedir. Gençlik, bu hareketin ruhudur, heyecanýdýr, dinamizmidir.' Bu sözler ýþýðýnda durmadan çalýþan, geliþen ve büyüyen bir gençliðiz. Bu Gençlik bu milletin geleceði olacaktýr." dedi. Partili gençler daha sonra partinin eski yönetim kurulu üyesi Hacý Yaþar Çorumlu'nun eþi Saliha Çorumlu'nun cenaze namazýna katýlarak merhumenin ailesine ve yakýnlarýna baþ saðlýðý diledi. Cenaze namazýndan sonra bir dizi esnaf ziyareti gerçekleþtiren Ünal Yýldýrým, ziyaret sürecinde esnafýn sorunlarýný dinledi, her zaman yanlarýnda olduklarý mesajýný verdi. ELEMANLAR ARANIYOR ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKADA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; * -44 yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, Sevkiyat ve Paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. ÜCRET : 94 TL + SGK + SERVÝS FIRAT PLASTÝK A.Þ. Ýletiþim bilgileri; (Ç.HAK:769) Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m 6 TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M FÝYATI - 3 LÝRA LÝRA 4+ Ev silinebilir boya ve iþçilik 9 3+ Ev silinebilir boya ve iþçilik 7 + Ev silinebilir boya ve iþçilik 6 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) NELER YAPIYORUZ? * Alçý - Alçýpan - Boya * Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) * Bölme Duvar * Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat * Patlatma Doðal Taþ * Dekoratif Ýç Cephe * TV Üniteleri * Gergi Tavan Sistemleri - Barissol * Mobilya Ýç Dizayn * Duvar Kaðýdý * Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. Referanslarýmýz: * Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi B., * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya, * Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör * Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü Gergi Tavan Çalýþmamýz FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR. Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 8/A

4 4 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Sorgun da fuara davetlisiniz Tarým ve hayvancýlýk konusunda ihtiyaç duyulan herþeyin bulunacaðý, Sorgun da düzenlenen tek ve en büyük tarým ve hayvancýlýk fuarý olan. Agro Sorgun Tarým, Hayvancýlýk Gýda Sanayi Makine ve Ekipmanlarý Fuarý, 9 Nisan da Yozgat/Sorgun TSO Fuar alanýnda kapýlarýný açacak. Sorgun Kaymakamlýðý, Sorgun Belediyesi ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasýnýn yaný sýra Birlik, Oda ve derneklerin de destekleri ile A&A Fuarcýlýk Organizasyon Ltd. Þti. olarak, 9- Nisan tarihinde Yozgat/Sorgun TSO Fuar alanýnda gerçekleþtirilecek. Agro Sorgun Tarým, Hayvancýlýk Gýda Sanayi Makine ve Ekipmanlarý Fuarý nda sektöre mal ve hizmet veren firmalar bir araya gelecek. Orta ve Doðu Anadolu'nun tarým ve hayvancýlýðýna katký saðlamak, yön vermek amacýyla konusunda yalnýzca Türkiye'nin deðil, Ortadoðu ve Afrika'nýn da ihtiyaçlarýna cevap verebilecek büyüklükteki fuar, Nisan akþamýna kadar ziyaret edilebilecek. Yozgat ta - Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen Yozgat Tarým ve Hayvancýlýk Fuarýný Çorum dan katýlým oldu. Tarým Fuarýna katýlým Yozgat ta - Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen Yozgat Tarým ve Hayvancýlýk Fuarýný 4 bin kiþi ziyaret etti. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu bir toplantý yaparak - Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen Yozgat Tarým ve Hayvancýlýk Fuarýný deðerlendirdi. Yozgat TSO Baþkaný Metin Özýþýk, düzenledikleri tarým ve hayvancýlýk fuarýnýn çok baþarýlý bir þekilde tamamladýklarýný belirterek, Bu yýl 6 ýncýsýný düzenlediðimiz Tarým ve Hayvancýlýk Fuarýmýzda 6 farklý ilden 86 firma katýlmýþtýr. 4 gün süren fuarýmýzda kayýtlý olarak 8 bin kiþi ziyaret etmiþ, bin civarýnda da kendi araçlarýyla gelip ve kaydý tutulmayanlarla birlikte toplamda 4 bin kiþi fuarýmýzý ziyaret etmiþtir. Bu da büyük bir baþarýdýr dedi. Fuarýn düzenlenmesinde Yozgat Belediyesinin büyük katkýlarýnýn bulunduðunu dile getirerek Yozgat Belediye Baþkaný Kazým Arslan ve belediye görevlilerine teþekkür eden Özýþýk, Belediye baþkanýmýz fuarýn açýlýþýnda Yozgat a yeni bir fuar alaný sözü verdi, kendisine çok teþekkür ediyorum. Biz Türkiye nin en büyük tarým ve hayvancýlýk fuarýný yapacaðýz. Uluslar arasý fuar yapýlabilmesi için de bin metrekare alana ihtiyaç vardýr. bin metrekare alana sahip bir fuar alanýmýz olduðu takdirde, Türkiye nin en büyük fuarýný ve uluslar arasý fuar yapabiliriz diye konuþtu. Fuar süresinde çevre illerden Amasya, Çorum, Sivas, Tokat, Kýrþehir, Çankýrý, Kýrýkkale ve diðer illerden yaklaþýk 4 bin ziyaretçinin Yozgat a geldiðini vurgulayan Özýþýk, Bu da ilimizde kýsa süreli de olsa ekonomik bir canlýlýk getirmiþtir. Fuarda traktör ve tarým aletlerinden yaklaþýk 3 milyon liralýk bir satýþ gerçekleþmiþtir. Fuarýmýzýn açýlýþan katýlan Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcýya, Belediye Baþkanýmýz Kazým Arslan'a, Eski Tarým ve Köyiþleri Bakanýmýz Lütfullah Kayalar'a, fuarýmýza katýlan firmalarýmýza, fuarýn düzenlenmesinde bize büyük destek saðlayan belediyemize, fuarýmýzý ziyaret ederek bizleri yalnýz býrakmayan çiftçilerimize, oda baþkanlarýmýza ve bütün katýlýmcýlarýmýza teþekkür ediyorum. Ýnþallah önümüzdeki dönem yapacaðýmýz fuarýmýz daha da büyük olacaktýr þeklinde konuþtu.(ýha) rehber öðretmene eðitim verildi. Oyunla Danýþma Eðitimi Projesi Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen Oyunla Danýþma Projesi kapsamýnda Çorum da ilkokullarda görev yapan rehber öðretmene eðitim verildi. --3 Nisan tarihlerinde Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen eðitimler, Yrd. Doç. Þebnem Gümüþcü Tuþ, Yrd. Doç. Aynur Akýncý Aydoðan ve Yrd. Doç. Neslihan Kuloðlu Türker tarafýndan verildi. Proje eðitimi hakkýnda bilgi veren Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, 3-3 yaþ arasý bireylerin kendini ifade etme becerisi düþük olmasý sebebiyle normal psikolojik danýþma sürecinin yürütülmesinde sorunlar yaþanmaktadýr. Çocuklarýn dil geliþimleri biliþsel geliþimlerine baðlýdýr. Çocuklarýn dünyalarýnda neler olup bittiðiyle ilgili iletiþimi oyun yoluyla kurarlar. Oyun terapisindeki oyuncaklar çocuðun kelimeleri ve oyundaki aktivite dili gibi görünür. Yetiþkinler için psikoterapi ve psikolojik danýþma ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur. Oyun terapisi; çocuðun problemlerini anlamak, onun duygularýný ve tutumlarýný keþfetmek, çocuðu bunlarla yüzleþtirerek çözüm getirmesini saðlamak için geliþtirilmiþ bir tekniktir. dedi. Projeye destek ve emek verenleri de unutmayan Demir, þöyle konuþtu; Btün projelerimizde bizleri destekleyen baþta Ýl Milli Eðitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Þube Müdürümüz Ali Rýza Ekmekyapar a sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrýca projeye büyük emek veren baþta Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölüm Baþkaný M. Yaser Mert, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölümünde görev yapan Dinçer Öbekçi, Kürþat Deðirmenci ile Serkan Kabalak a teþekkür ederiz. Adnan Menderes Parký yenileniyor Çorum Belediyesi, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 7. Sokak'ta bulunan Adnan Menderes Parký'ný sil baþtan yeniliyor. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, son yýllarda tüm mahallelerdeki mevcut parklarý yenileyen ya da yeni parklar yapýlmasý için kapsamlý bir çalýþma yürüten Çorum Belediyesi, yeni sezonda ilk olarak Adnan Menderes Parký'ný yenileyecek. Yaklaþýk dönüm alana sahip Adnan Menderes Parký, yenilenecek olan oturma gruplarý, çocuk oyun alanlarý, kamelyalarý, 38 metre uzunluðunda EPDM kauçuk yürüyüþ yolu ve fitness alaný ile mahalle sakinlerine yaz mevsimi boyunca hizmet verecek. Parkta ayrýca yeni sert zeminler oluþturulacak, mevcut spor sahasýnýn bakým ve onarýmý yapýlarak kaldýrýmlar da yenilenecek. Oturma banklarý da eklenecek olan parkta çimler için otomatik sulama sistemi planlanýyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, son yýllarda yapýlan park ve yeþil alanlarýn daha nitelikli ve Çorum halkýnýn daha kolay istifade edebileceði tarzda yapýldýðýna dikkat çekerek yaptýklarý parklarýn þehir hayatýnda önemli bir yere sahip olduðunu belirtti. Park ve bahçeler gibi yeþil alanlarýn kent yaþamýndaki öneminin büyük olduðuna dikkat çeken Zahir, "Ýhtiyaç duyulan mahallelerimizde park yapým çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaþlarýmýzýn en iyi koþullarda mutlu ve huzurlu bir þekilde bu parklardaki oyun alanlarý ve yeþil alanlardan yararlanabilmesi için gayret ediyoruz. Adnan Menderes Parký'ný da tamamen yenilemek için çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Yakýn bir zamanda çalýþmalarýmýz tamamlanacak ve parkýmýzý mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaðýz. Vatandaþlarýmýzdan tek bir ricamýz var. Bu parklar sizindir. Tahrip etmek isteyen, banklarý ve oturma gruplarýný çizen, kýran, parka zarar verecek davranýþlar sergileyenleri lütfen uyarýn." dedi. Polisin hizmetleri takdire þayan Türk Polis Teþkilatýmýz övünç kaynaðý Ulukavak Mahallesi Tekceviz 7. Sokak'ta bulunan Adnan Menderes Parký'ný sil baþtan yeniliyor. Muzaffer Külcü Mimar Sinan Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker, Türk Polis Teþkilatýnýn 7. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Þeker, Polis Teþkilatýnýn kurulduðu tarihten bu güne kadar, çaðdaþ hukuk devleti anlayýþýyla, milletimin huzur ve güvenini saðlamak için gece gündüz demeden çalýþan, Türk toplumunun huzur ve güvenini saðlayan, devletin bölünmez bütünlüðüne yönelik her türlü yýkýcý ve bölücü faaliyetlere karþý koyan, bu uðurda gerektiðinde canýný seve seve feda eden Türk Polis Teþkilatýmýz, þerefli geçmiþiyle milletinin övünç kaynaðý olmuþtur. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk,'ün, Polis; bir asker kadar disiplinli, bir hu- Fevzi Þeker kukçu kadar hukuk adamý, bir anne kadar þefkatli olmalýdýr ifadesinin bilinci içinde, Türk polisi bugün gelmiþ olduðu noktada, çaðýn bilim ve teknolojisine uygun en üst seviyede eðitimli ve donanýmlý, görevinin bilinci içerisinde, yüksek disiplin anlayýþýna sahip ayný zamanda hoþgörülü, güler yüzlü ve yardýmsever olmasýyla ülkemizde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Teþkilâtýnýn hizmetlerinin takdire þayan olduðunu bildirdi. Emniyet Teþkilâtý'nýn 7. Yýlý nedeniyle bir açýklama yapan Külcü, þöyle dedi: "Devletimizin öncelikli görevi, vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven içinde yaþamasýný temin etmektir. Vatan topraklarýmýzýn dört bir yanýnda hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadan görev yapan "emniyet teþkilatýmýz" bu huzur ve güveni saðlayan en köklü devlet kurumlarýmýzdan biridir. Türk polis teþkilatý, 7 yýldýr gücünü kanunlardan alarak aziz milletimizin emrinde mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalýþmaktadýr. Kamu düzeninin saðlanmasý, can ve mal güvenliðimizin korunmasýnýn yanýnda ülkemizin bölünmez bütünlüðünün devamý için de var gücüyle çalýþan emniyet teþkilatýmýzýn hizmetleri milletimizin gönlünde takdirle karþýlanmaktadýr. Polisimiz sadece suçu ve suçlularý önlemeye yönelik faaliyetleriyle deðil ayný zamanda "Toplum Destekli Polislik" çalýþmalarýyla da halkýmýz ve devletimiz arasýnda köprü vazifesi görmektedir. Özellikle son yýllarda sportif faaliyetlerden eðitime, kültürel çalýþmalardan yardým ve yönlendirici çalýþmalara kadar her alanda kapsamlý hizmetler üretmektedir. Türk Polisinin toplumumuzun her kesimiyle içli dýþlý olmasý, diðer kurum ve kuruluþlarla ortak hareket etmesi, milletçe ortak bir anlayýþýn oluþmasýna önemli katkýlar saðlamaktadýr. Bu yüzden her yýl 4 - Nisan tarihleri arasý "Polis Haftasý" olarak, Türk Polis teþkilatýna minnettarlýðýn bir ifadesi olarak kutlanmaktadýr. Bu vesileyle emniyet teþkilatýmýzýn 7'nci kuruluþ yýldönümünü yürekten kutluyor, Türkiye'nin her yerinde görev yapan kýymetli polislerimize þükranlarýmý sunuyorum. Emniyet teþkilatýmýzýn her kademesinde hizmet vermiþ þehit polislerimizi rahmetle anýyor, görevleri baþýndaki fedakâr polislerimize ve bütün teþkilat mensuplarýna yapmýþ olduðu hizmetlerde baþarýlar diliyorum." demokrasinin tüm kurallarý ile birlikte benimsenmesi ve çaðdaþ normlarýnýn yerleþtirilmesindeki rolünün farkýndadýr. Milletimiz, polislerimizin gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý ve kanunlarýndan alarak fedakârca yürüttüðü çalýþmalarý, her zaman takdirle ve övgüyle izlemektedir. Bu duygu ve düþüncelerle, Türk Polis Teþkilatýnýn 7. kuruluþ yýldönümünü caný gönülden kutluyorum, ayrýca vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü, bayrak ve Türk milletinin kutsal deðerleri uðruna þehit olan emniyet mensuplarýmýzý rahmet ve þükranla anýyor, malul ve halen görev baþýnda olan tüm polislerimize aileleri ile birlikte saðlýk, mutluluk ve baþarýlar diliyorum. dedi. Elvan YILMAZ Küf kokuyor ortalýk (!) Annem hiçbir zaman ben kapýdan çýkarken filmlerdeki gibi "kendine iyi bak" demezdi "Kimseye bulaþma" derdi Bizim topraklarda yaþýyorsan böyle Hepimiz yüksek gerilimle yaþýyoruz Ne yazýk ki, en üstten en alta kadar pompalanan bu sevgisizlik, bu nefret adeta bir numaralý politikamýz Birbirine zalimce üstünlük kurmaya çalýþan Kendi kendine düþman yaratan kin ve nefretten beslenen insanlar, baþka topluluklarda var mý bilmiyorum En kötüsü de kronik bir hastalýðýmýz var Kendi kanýmýzý akýtmak Kendi kendimize düþman yaratmak Bu topraklar asýrlardýr, üzerinde misafir ettiklerinin kan ve gözyaþýyla beslenir oldu Korkuyorum toprak yakýnda kan kusup(!) hepimizi boðacak diye Bir baba öldürülen evladýnýn ardýndan þöyle sesleniyor; " dedesinin ismini vermiþtim ona Ama daha dedesi hayattayken canýna kýydýlar" Terör örgütleri elinde silahla hak ve adalet arýyor, adalet sarayýnda Çaðlayan adliyesinde savcýnýn kalleþçe þehit edildiði rehine olayýný ilk duyduðumda, 'o odadan hiç kimse sað çýkamayacak' diye düþündüm Çünkü bizim ülkede bu vakalar hep böyle acý bitiyor Kimin ne yapacaðýný iyi biliyorum Futbolda eline silah alan taraftarlar verilmediðini düþündüðü adaletini arýyor saha dýþýnda Zalimce takým kafilesini pusuya düþürüyor Ne kadar acý, devletten beklenen adaleti insanlar kendileri arýyor Yalova'da otoriter devlet (!) bir öðretmenin ölümüne sebep oluyor Keþke Yalova'nýn kaymakamý olsaydý, keþke Merve Kavakçý'yý TBMM'sine sokmayan tek tipçi zihniyet neyse, Yalova'daki zihniyette aynýnýn bir baþka versiyonudur Ýnsanlar artýk baþýna bir þey gelmesinden de deðil, baþýna bir þey geldikten sonra baþýna geleceklerden korkuyor Gerçek þu ki,'hava burgacý' yaþýyoruz Bizde birlik beraberlik, ittifak aramak aç 'aslan'dan vejetaryen olmasý beklenmesine benzer Tek bir ittifak var Militarist vahþetin kirli ve kanlý ittifaký Cinnet geçiriyoruz Maalesef bu ülkede ölüm bile çok yoruldu Tüm mantýðýmýzý kaybettik ve diðerlerinden nefret eden iltihaplý zihinler ve ruhlar haline geldik Anladýk ölüme çare yok, kazaya belaya çare yok Kardeþçe yaþamaya da mý çare yok? Sevgisizliðe de mi çare yok? Bazen kendime soruyorum; niye bizim ülkenin politikasý Flaþ TV'nin yayýn politikasý gibi deðil diye? Bunu bile sormaya baþladým Öbür yarýsýný özleyen yýrtýk fotoðraf gibiyiz Korkarým durum iyi deðil Ve bizi bize kýrdýrýyorlar!!! Gelecek nesle bir önerim var; gelmeyin Þartlar hiç iyi deðil! Not: Bundan birkaç ay önceydi Çorum'da bir bahçe duvarýnda görmüþtüm Öyle boydan boya yazýlmýþ ama þekilli falan deðil hani, dosdoðru yazmýþ kim yazdýysa Liselidir, ergendir, þudur, budur bilemem ama nedense pek samimi geldi Duvarýn dili varmýþ da konuþuyormuþ gibi Herkes sesli konuþamýyor demek ki, kimileri de yazýyor böyle... "Aþk olsun size, nasýl kýydýnýz bize" Dip not: Üç gündür kendimi eve kapattým çýkarmýyorum dýþarý Ben bile ben deðilim artýk! Herhalde kendime antropolojik açýklama yapmam gerekiyor

5 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Sanat müziðiyle bir unutulmaz gece Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun yýlý Bahar Konserleri, 6 Nisan Pazartesi akþamý düzenlenen konserle baþladý. Koro Þefi Eczacý Enver Leblebicioðlu yönetimindeki Sanat Müziði Topluluðu, birbirinden güzel eserleri seslendirerek, dinleyicilere unutulmaz bir akþam yaþattý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konseri Vali Ahmet Kara, eþi Mesude Kara, Garnizon Komutaný Jandarma Kd. Alb. Ahmet Çelik, Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, eþi Hazal Yurdakul, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, eþi Nadide Tarancý, Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, eþi Zeynep Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, eþi Didem Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, eþi Hatice Bektaþ ile çok sayýda davetli katýldý. ALPER BÝLAN YAZDI, SEMÝH BAYKARA SESLENDÝRDÝ TSO dan yapýlan açýklamaya göre konser, Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan'ýn yazdýðý, Çorumlu TRT Sanatçýsý Semih Baykara'nýn seslendirdiði 'Çorumlu Olmak' adlý Þiir dinletisi ile baþladý. Çorum'un kültür-sanat yapýsýndan ekonomisine, sosyal hayatýndan caddelerine kadar farklý konularýn iþlendiði þiir, büyük beðeni topladý. 7 KÝÞÝLÝK DEV KADRO ti Kýr, Keziban Kodaz, Nuran Kural, Ýhsan Kuyucu, Zeynep Leblebicioðlu, Verdi Öncü, Nihat Örs, Latife Özal, Ýsmail Özbayatlý, Gamze Özçerezci, Murat Özkaya, Nuran Özkaya, Arslan Özsaraç, Halit Sýký, Harun Þahin, Suzan Tahtasýz, Mehmet Türkoðlu, Ýlker Uzeli, Halit Yýldýrým, Murat Yýldýrým yer alýyor TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ'NÝN SEÇME ESERLERÝ Ýki bölüm halinde gerçekleþtirilen konser, Nihavend faslýyla baþladý. Konserde; 'Bin gül çýarýrdým sana kalbimdeki külden', 'baharda bu yýl bir melâl var, hüzün gibi', 'sevdim seni ey iþvebaz', 'eriþti nevbahar eyyamý', 'biliyorsun bir zamanlar', 'yine hazan mevsimi geldi', 'bir demet yasemen, aþkýmýn tek hatýrasý', 'aþka gönül vermem, aþka inanmam', 'sen kimseyi sevemezsin', 'bir güneþ doðuyor karanlýklardan', 'dün Göztepe'nin neþeli bir âlemi vardý', 'aldattýn beni seviyorum diye', 'aþkýmýz ne güzeldi, gittiðinde anladým', 'þu uzun gecenin gecesi olsam', 'Samanyolu', 'aþkýn ýssýz bir çölmüþ', 'ne sen beni gördün, ne de sen beni', 'ne aþk kaldý, ne de bir iz', 'býrakma ellerimi', 'gece kirpikli kadýn' ve 'aþkýnla yana yana' adlý eserler koro, solo ve düet þeklinde seslendirildi. Konserin ardýndan TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, bütün topluluk üyeleri adýna Koro Þefi Enver Leblebicioðlu'na teþekkür ederek çiçek verdi. Pazartesi ve Salý akþamlarý sahnelenen TSO TSM Topluluðu'nun bahar konserlerinin sonuncusu, bu akþam gerçekleþtirilecek. Ayrýca Mayýs tarihinde de Ankara'da bir konser düzenlenecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði topluluðu, yýlýnda Þef Enver Leblebicioðlu önderliðinde kuruldu. Çalýþmalarýna ara vermeksizin devam eden topluluk, farklý mesleklere mensup toplam 7 kiþiden oluþuyor. Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun sazlarýnda; kemanlarda Aycan Bilginer, Elif Çýta, Celalettin Kahraman, Alparslan Topçu, udda Bahadýr Büyükgazez, Suat Kýyak ve Bengül Kestek, kanunda Þevket Öncül, klarnette Vedat Özal, neyde Mustafa Erzen, klavyede Levent Coþkuner, tanburda Nuriz Sezikli ve ritmlerde Uður Gülay, Sefer Kalkan ve Mehmet Can Sönmez yer alýyor. Topluluðun korosunda ise; Recep Aðzýkara, Ayfer Alacalýoðlu, Nevzat Alkan, Tunç Armaðan, Gülden Arzoðlu, Murat Aþgýn, Mustafa Ateþ, Sevgi BalaÇorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu konser verdi. ban, Nazar As Büyükkurt, Ayþe Coþkuner, Mualla Çaðlar, Nurhan Çakmak, Yusuf Çilingir, Yasemin Çirpi, Fatma Çöplü, Furkan Demirci, Merve Doðan, Selma Eftekin, Hüseyin Emniyet, Celal Ertan, Hüseyin Fýþgýn, Samet Gedik, Tuncel Gürgen, Ahmet Hanoðlu, Nimet Alpoðlu Hayta, Kamil Ýdikut, Seçil Ýme, Necdet Kafkas, Celal Kalkan, Hülya Karabýyýk, Sevil Karakoç, Nurhan Kayýlý, Ahmet Kaynak, Fatma Ceylan Keçeli, Nükhet Kelepir, Emine Kestek, HayaKonser Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün düzenlediði Hitit Söyleþileri gerçekleþtirildi. Yabancý Dil Öðretimi Olarak Türkçe' MUSTAFA BURAK YALÇIN Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün düzenlediði Hitit Söyleþileri gerçekleþtirildi. Müze Konferans Salonu'nda 'Yabancý Dil Öðretimi Olarak Türkçe' konulu söyleþi düzenlendi. Söyleþiye Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek ve davetliler katýldý. Söyleþide Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Görevlisi Mücahit Akkuþ, slayt eþliðinde 'Yabancý Dil Öðretimi Olarak Türkçe' konulu sunum yaptý. Slayt gösterisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Görevlisi Sevinç Ahundova bilgiler verdi. Bir Hilal Uðruna Çanakkale 'Bir Hilal Uðruna Çanakkale' etkinliði Çorum'da gerçekleþtirildi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün Çanakkale Zaferi'nin. Yýlý nedeniyle 8 ilde organize ettiði 'Bir Hilal Uðruna Çanakkale' etkinliði Çorum'da gerçekleþtirildi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliðe Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma Alay ve Garnizon Komutaný Jan. Kýd. Alb. Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Hizmetleri Genel müdürü Hasan Davulcu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, bazý ilçe belediye baþkanlarý ve daire müdürleri ile sayýda vatandaþ katýldý. 'Bir Hilal Uðruna Çanakkale' programý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri nin Mehteran Konseri ile baþladý. Þair Serdar Tuncer, okuduðu þiirler ve anlattýðý Çanakkale'den yaþanmýþ hikayelerle katýlýmcýlara duygu yüklü anlar yaþattý. Türk Halk Müziði sanatçýsý Cihan Yýldýz'ýn da Çanakkale türküleri seslendirdiði program sonunda, Çanakkale Savaþý Fotoðraf Sergisi gezildi. Protokole ÇAYKUR dan ikram M. ALÝ. CEYLAN Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün Çanakkale Zaferi'nin. Yýlý nedeniyle Çorum'da organize ettiði 'Bir Hilal Uðruna Çanakkale' etkinliðinin sponsoru olan ÇAYKUR, programa katýlan protokol ve misafirlere çay ikramýnda bulundu. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi iþadamý Þeyda Önen, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve ÇAYKUR un sponsor olduðu program sonrasý protokole ve davetlilere çay ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Atatürk Spor Salonu önüne kurulan ÇAYKUR çay içti. standýnda Albayrak mezunlarý buluþtu MURAT ÇETÝN Albayrak Ýlkokulu yýlý mezunlarý Anvatar Otel de buluþarak geleneksel toplantýlarýný gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Fazlý Arzoðlu, Deðerli arkadaþlarým. Bu yýlki toplantýda firesiz bir araya geldik. Saðlýk, sýhhat içinde nice toplantýlar yapmayý temenni ediyoruz. Bizlerin üzerinde büyük emeði olan sevgili öðretmenimiz Nazmiye Acet hanýmefendinin saðlýk sorunlarý nedeniyle toplantýmýza katýlamadýðýný, ancak birlik ve beraberliðimizin devam etmesi arzusunda olduðunu, tüm öðrencilerinin gözlerinden öp- Albayrak Ýlkokulu yýlý mezunlarý Anvatar Otel de buluþtu. tüðünü belirtmek istitafa Avþar, Halil Göknan, Osman Kolaðasý yorum. dedi. göz, Erol Þentürk, Þeile güzel bir akþam yeref Göbüt, Kadir Dalmeðinden sonra OsArzaoðlu7nun yan, Mehmet Keçeliöz, mancýk üzerinden Kasverdiði bilgiye göre, Doðan Delikara ile mitamonu, Safranbolu, toplantýya katýlan mesafir olarak kendilerini Amasra gezisi yapýldý. zunlar Nermin Koþma, yansýz býrakmayan TaGelecek yýl tekrar firenermin Müezzinoðlu, hir Kayýþoðlu, Bülent siz bir araya gelinmesi Birsen Tayþi, Nebahat Gökgöz, Yaþar Temirtetemennisinde bulunulhaner, Oya Aleybeyoðdu. kin, Vuslat ve Esen Celu, Fazlý Arzoðlu, Mus- Çorum un yöresel ürünleri sergilenecek Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu (BÝLDEF) tarafýndan bu yýl ilk defa tertiplenen 'Anadolu Günleri'nde 3 vilayetten deðiþik yöresel ürünler Merinos ta sergilenecek. BÝLDEF Genel Baþkan Vekili Recep Yýldýrým, bu yýl ilki organize edilen Bursa Anadolu Günleri nin her yýl nisan ayýnda tekrarlanacaðýna dikkat çekerek, Bu yýl ilk defa federasyonumuza üye 3 derneðin gayretleri ile Merinos ta 6 stant kuruluyor. 6 Nisan Perþembe günü Merinos Fuaye Alaný nda açýlacak stantlarda mahalli gýdalar, el iþi ürünler satýlacak. Folklor ekipleri buluþmaya renk katarken, turizm il müdürlükleri stantlarýnda da illerin turistik mekanlarý hakkýnda bilgiler verilecek. Anadolu nun bütün renklerini Merinos çatýsý altýnda gün boyunca Bursalýlar görebilirler. Çok farklý yörelerden, farklý lezzetler, kültürler Bursa da toplanýyor. Stantlarda vatandaþlara satýþ da yapýlabilecek. Sabah : ile akþam : ara- sýnda stantlarýmýz açýk olacak. Giriþ ücretsiz olacak. Bütün halkýmýz davetlidir diye konuþtu. Adýyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ankara, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Edirne, Elazýð, Erzincan, Iðdýr, Isparta, Karabük, Karaman, Kýrýkkale, Kýrþehir, Konya, Kütahya, Malatya Darende, Manisa, Muðla, Nevþehir, Niðde, Ordu, Rize, Tokat, Yozgat, Zonguldak stantlarý Anadolu Günlerinde yer alacak.(ýha)

6 6 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Ev temizliðinde çalýþan bayanlara sigorta müjdesi Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, ev temizliðinde gündelikçi olarak çalýþan bayanlarýn zorunlu sigorta kapsamýna girdiðini müjdeledi. Duran Cesur yaptýðý yazýlý açýklamada, sayýlý kanunun ek 9'uncu maddesine göre Resmi Gazete'de yayýnlanan tebliðe göre, ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalýþan bayanlarýn Nisan tarihinden itibaren günden az ve günden çok çalýþanlar diye iki ayrý kategoride deðerlendirileceðini bildirdi. Uygulama hükümlerine göre bildirimde bulunmayanlar için idari para cezasý uyarýsýnýn da yapýldýðý açýklamada, konu ile ilgili þu bilgiler yer aldý; "Ev hizmetlerinde (yemek, temizlik, çocuk, hasta ve yaþlý bakýmý vb. iþlerde çalýþanlar.) bir veya birden fazla gerçek kiþi tarafýndan çalýþtýrýlan, çalýþtýrdýklarý kiþi yanýnda ay içinde çalýþma saati süresine göre hesaplanan çalýþma gün sayýsý gün ve daha fazla olanlar 4/a (SSK) kapsamýnda sigortalý sayýlacaklardýr. Bu durumdaki sigortalýlarýn bildirilmesi ise iþverenleri tarafýndan örneði kurumumuzca hazýrlanan anýlan teblið eki EK: ve EK: baþvuru formlarý ile en geç çalýþmanýn geçtiði ayýn sonuna kadar kurumumuza doðrudan veya internet adresindeki "e-hizmetler" menüsü altýnda bulunan "ev hizmetleri" seçilerek, bildirimde bulunabileceklerdir. Bu þekilde yapýlan bildirimler sonucunda sigortalýnýn cep telefonuna kanunun Ek: 9'uncu maddesine istinaden sigortalý tesciliniz yapýldý bilgilendirmesi SMS olarak gönderilecektir. Çalýþma gün sayýsý günden az olanlarýn çalýþtýklarý süreyle SGK, Çorum da yeni projesini duyuracak Sosyal Güvenlik Kurumu nun kayýtlý istihdamýn teþvik edilmesi, konu hakkýnda farkýndalýðýn artýrýlmasý ve kayýt dýþý istihdamýn azaltýlmasý amacýyla baþlattýðý Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayýtlý Ýstihdamýn Duran Cesur Teþviki Projesi kapsamýnda Çorum da toplantý düzenlenecek. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz ile Çorum SGK Ýl Müdürü orantýlý olarak çalýþtýrýlanlarca, asgari ücretin yüzde 'si oranýnda kýsa vadeli sigorta kollarý (iþ kazasý ve meslek hastalýðý) adýna prim ödemekle yükümlü olunacaktýr. Bu þekilde çalýþanlarýn sigortalýlýk tescili, hazýrlanacak belgenin iþçi ve iþveren tarafýndan imzalanmak suretiyle en geç çalýþmanýn geçtiði ay sonuna kadar kurumumuza verilmesi ile saðlanýlacaktýr. Bu sigortalýlarýn ( günden az çalýþan) istemeleri halinde, malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý ve genel saðlýk sigortasý primini ödeyerek 4/a (SSK) sigortalýsý sayýlabilecekler ve bu þekilde çalýþmaya devam ederek emeklilik hakkýný ve sayýlý Kanunun 4. maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendine (SSK) tabi sigortalýlarýmýza saðlanan haklardan ve 4447 sayýlý kanunun 46. maddesine göre iþsizlik sigortasý haklarýndan yaralanacaklardýr. Süresi içerisinde ödenmeyen primleri için ise ödeme hakký düþecek ve ileride ödeme imkâný olmayacaktýr. Primlerin ödenmesi ise sigortalýnýn çalýþmaya baþladýðý ayý takip eden ayýn sonuna kadar ödenecek olup günden az çalýþanlar günlük tarihleri arasýnda asgari ücret üzerinden 4,X%=,8kuruþ, tarihleri arasý,8kuruþ. günden fazla çalýþanlar ise aylýk tarihleri arasýnda asgari ücret üzerinden,x%3,=39,49tl, tarihleri arasý 43,89TL prim ödeyeceklerdir. Prime esas kazançlarý yürürlükteki asgari ücrete göre belirleneceðinden, asgari ücretteki artýþlara göre ödenecek prim tutarlarý deðiþecektir. Bildirimlerin zamanýnda yapýlmamasý veya hiç bildirim yapýlmamasý halinde idari para cezasý uygulanacaktýr." Emekli çalýþanlara eðitim Eðitime kamu kurum ve kuruluþlarýnda anýlan görevleri yürüten 79 personel katýldý. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü, emekli olduktan sonra tekrar göreve baþlayanlar için eðitim programý düzenledi. Uygulamada birlikteliðin saðlanabilmesi amacýyla Ýl Müdürlüðü nde düzenlenen eðitime, Çorum merkez ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluþlarýnda anýlan görevleri yürüten 79 personel katýldý. Duran Cesur un sorularý yanýtlayacaðý ve projeyle ilgili detaylarýn paylaþýlacaðý basýn toplantýsý, muhtarlarýn da katýlýmýyla Nisan Cuma günü saat.3 da Anitta Otel de baþlayacak. Durmaz, Aslýnýza dönün Önceleri Milli Görüþ'ü destekleyip, þimdilerde AK Parti'ye oy verenlere 'aslýnýza dönün' çaðrýsýnda bulunan Saadet turucu, rüþvet, torpil, yolsuzluklar, zulüm, kýyým, iftira, baský, miz yozlaþtýrýldý. Fuhuþ, kumar, alkol, kaçakçýlýk, sapýklýk, uyuþ- Partisi Milletvekili Aday Adayý Mehmet Durmaz, "Kimi desteklerseniz vebaline de günahýna da ortak olacaksýnýz. Bu uya- israf, saltanat, görgüsüzlük, gasp, hýrsýzlýklar, cinayetler, kadýna kul hakkýna tecavüz, kamu malýna el uzatma, haramzadelik, lüks, rým, bilhassa daha önce Milli Görüþ'ü destekleyip, 3 senedir þiddet vb. zirve yaptý. AKP'ye oy veren kardeþlerimedir." dedi. Anketlere göre; AKP iktidara geldiðinde, beþ vakit namaz Çorumlu hemþehrilerine, "AK Parti'ye hangi gerekçeyle kýlanlarýn oraný % 4 idi. Þimdi % 8'e indi. Bunda en büyük vebal, partinize aittir. (Ýmam hatip öðrencileri arasýnda, bu oran, oy vereceksin?" diye soran Durmaz, "Bunun vefa gerekçesi ile izahý mümkün olamaz. Zira, senin kimseye böyle bir borcun maalesef % 3'tür.) olamaz. Aksine, senin oylarýnla bir yerlere gelenlerin sana vefa Kula kul olmak yaygýnlaþtý. ABD'nin projesi, 'Ilýmlý Ýslam' borcu vardýr. Çünkü onlarý sen seçtin ve iyi niyetle seçtin. Ama gerçekleþtirildi. Ve Diyanet susturuldu. Suç ortaðý haline getirildi. bunlar senden aldýklarý vekâleti senin aleyhine kullanarak, hem dünyaný hem de ahiretini mahvettiler. Hani, 'Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Dil' deniliyordu? Hani, 'Tek çare Saadet Partisi' teröristle masaya oturan þerefsizdi? Peki, niçin ülkenin büyük Yine, bu kötü gidiþe, çöküþe engel olmak için kaldým da Mehmet Durmaz bölümü, terör örgütüne teslim edildi? Niçin, her türlü taviz verildi? Niçin, KCK ve PKK operasyonlarý durduruldu? Niçin, Ýmra- diyemezsin. Zira, AKP'de kimseye önem vermeyen, istiþare yapmaya tenezzül etmeyen, çevresinin dalkavuklarla çevrilmesinden hatta þirke lý'daki cani, bu kadar parlatýldý? giren tavýr ve sözler sergilemesinden rahatsýz olmayan, herkesi konu mankeni gibi gören, hukuk düzenini ve demokrasiyi hiçe sayan, ülkeyi kendi þirketi mokrasi, fikir, ifade, inanç ve teþebbüs hürriyetleri, kul hakkýna saygý, can, Nedir bu gurur, kibir, enaniyet, dünya hýrsý? Nerede, hukuk düzeni, de- gibi yürütmeyi arzu eden tek bir otorite mevcuttur. Bu otorite, bugüne kadar mal ve namus güvenlikleri? sen dahil kimseye söz hakký ve inisiyatif tanýmýþ mýdýr? Bundan sonra da tanýmasý mümkün müdür? Aslýnda mevcut durumdan sen de muzdaripsin. Vicdý mý? Halk niçin sizlerden bu kadar nefret etmektedir? Büyük, zor ve dehþet- Ülkede; bozulmadýk, dejenere edilmedik, iþgal edilmedik bir kurum kaldanýn hiç de rahat deðil. Zaman zaman da dile getiriyorsun, hatta kýzýyorsun li hesap gününde havuz medyasý, mal, mülk ve dalkavuklarýn bir iþe yaramasý mümkün müdür? da ama kime oy veriyim sorusuna bir türlü cevap bulamýyorsun. Ýþte biz diyoruz ki bu güne kadar milletten aldýðý oylara ihanet etmeyen, oy verenlerini hiç 'AKP þablonuna uygun deðilsiniz' mahcup etmeyen, aldýðý vekâleti asiller lehine kullanan tek parti, Milli Görüþ'ün tek temsilcisi Saadet Partisi'dir. Býraktýðý yerden hizmetlerine devam etdan, 7 Haziran seçimlerinde bir kere daha düþün ve oyunu ona göre ver. Ken- Dün geçti, yarýn meçhul. Tek imkân, bugünü deðerlendirmektir. Bu açýmek için milletimizden vekâlet istiyoruz. Sen çaresiz deðilsin, bu batý kulübü dinizi, bir an önce bu günah çukurundan kurtarýn. Daha fazla suç ortaðý olmayýn. Suçlarý ve suçlularý savunmayýn. Bu zulüm düzenine destek olmayýn. Aksine; halkýn uyanmasý için gayret edin. Gerçekleri görün artýk. Aksi halde hem partilerine mahkum da deðilsin. Hani, AK Parti yola çýkarken yokluklarla, yasaklarla, yolsuzluklarla, kendinizi hem milletimizi bir meçhule mahkûm ederek bu ülkeye ve necip mücadele edecekti? Maalesef þu anda hepsi zirve yaptý. millete en büyük kötülük yapmýþ olacaksýnýz. Bu vebalin altýndan kalkamazsýnýz. Hani, inancýmýza hizmet edilecekti? Cumhuriyet döneminin en çöküþ yýllarý bu iktidarla yaþandý. Manevi yönden öylesine örselendik ki, aramýzda Ey eski Milli Görüþçüler; AKP þablonuna uygun deðilsiniz. 'Haram-helal ver Allah'ým. Kulun doymaz yer Allah'ým' diyemezsiniz. ne saygý, ne sevgi, ne güven, ne hatýr, ne gönül hiç bir þey kalmadý. Bu deðerleri hepten kaybettik. Kurtulun bu vebalden. Size yakýþaný yapýn. Aslýnýza dönün. Ebedi hayatýnýzý daha fazla riske atmayýn. Kýrýn zincirlerinizi. Bu çaðrým tüm ülkesini se- Þu an; toplum tam anlamý ile dejenere oldu. Milli ve manevi deðerlerivenlere." diye konuþtu. Cuma Þimþek topraða verildi Çorum Haber Muhabiri Taner Þimþek in önceki gün vefat eden dedesi Cuma Þimþek, dün merkeze baðlý Hacýbey Köyü'nde son yolculuðuna uðurlandý. Hüsne Þimþek'in eþi, Arap, Erdal, Saffet Þimþek'in babasý; Caner, Soner ve Taner Þimþek'in dedeleri olan Çorum Belediyesi nden emekli Cuma Þimþek (73) önceki gün akþam saatlerinde yakalandýðý amansýz hastalýk nedeniyle uzun süredir tedavi gördüðü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayata veda etmiþti. Merhumun cenazesi Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi Külliyesi önünde helallik alýndýktan sonra merkeze baðlý Hacýbey Köyü'ne götürüldü. Burada kýlýnan cenaze namazýndan sonra ise köy mezarlýðýnda son yolculuðuna uðurlandý. Cenazeye CHP Milletvekili adayý Saim Topgül, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Dedesliovasý Türkmen Derneði yöneticileri, köy ve mahalle muhtarlarý, siyasi partilerin yöneticileri, ailesi ve sevenleri katýldý. Cuma Þimþek Tarým iþçilerini taþýyan minibüsün otomobille çarpýþmasý sonucu 6 kiþi yaralandý. Kadýn tarým iþçilerini taþýyan minibüs kaza yaptý Çorum'un Osmancýk ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan minibüsün otomobille çarpýþmasý sonucu 6 kiþi yaralandý. Haþhaþ tarlasýna çalýþmaya giden kadýn iþçileri taþýyan, Mustafa Dölcü (6) yönetimindeki 7 ABT 96 plakalý minibüs, Osmancýk-Çorum karayolunun. kilometresinde, Hüseyin Akyüz'ün (4) kullandýðý 9 EL 87 plakalý otomobille çarpýþtý. Yoldan çýkan minibüs, tuðla fabrikasýnýn giriþ kapýsýna çarparak durdu. Kazada, sürücüler Dölcü ve Akyüz ile minibüsteki Asiye Karataþ (6), Hanife Kaya (43), Fadime Çakallý (4), Arife Surkun (43), Meryem Eker (4), Hatice Sert (6), Safiye Çoban (), Þehri Korkmaz (7), Zeliha Korkmaz (6), Remziye Okutan (63), Firdes Odabaþ (), Meryem Sarý (68), Semra Keskin (3), Satý Durmuþ (9), Ýmren Koçak (6), Sevgi Saygýlý (3), Hacer Bozkuþ (4), Emine Tanrýkulu (), Meryem Düþünceli (), Fatma Düþünceli (37), Fatma Dündar (36), Lütfiye Yýlmaz (4), Selvinaz Tülek (4) ve Nejla Dölcü (49) yaralandý. Yaralýlar, Osmancýk, Kargý ve Dodurga ilçelerinden gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlardan Arife Surkun, Fadime Çakallý, Selvinaz Tülek ve Nejla Dölcü, buradaki ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.(aa) Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, iþçi servisinin kaza yapmasý sonucu yaralanan tarým iþçilerini ziyaret etti. Baþkan yaralýlarý hastanede ziyaret etti Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, iþçi servisinin kaza yapmasý sonucu yaralanan tarým iþçilerini ziyaret etti. Baþkan Karataþ, 6 kiþinin yaralandýðý trafik kazasýnýn ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi ne gelerek Baþhekim Yüksel Yücel'den bilgi aldý. Acil Serviste tedavisi devam eden yaralýlarý ziyaret eden Karataþ geçmiþ olsun dileklerini ileterek acil þifalar temennisinde bulundu. 3 YARALI ÇORUM'A SEVK Baþkan Karataþ ziyaret sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Çok üzücü bir trafik kazasý. Vatandaþlarýmýzýn saðlýk durumuyla ilgili bilgi aldýk, tedavileri devam ediyor. 3 vatandaþýmýz ileri tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilmiþ durumda. Çok þükür can kaybýmýz yok. Yaralý vatandaþlarýmýz için duacýyýz. Yakýnlarýna da sabýr diliyorum" dedi. Karataþ, yaralýlarýn hastanede bekleyen yakýnlarýyla da görüþerek geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Sungurlu da meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Otomobil takla attý, yaralý Çorum un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Mahmatlý köy yolunda meydana geldi. Hasan Çakaloðlu yönetimindeki 9 TL 68 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarýna uçtu. Meydana gelen kazda otomobil sürücüsü Hasan Çakaloðlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kiþi yaralandý. Yaralýlar Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin uzun uðraþlarý sonucu otomobilden çýkarýlýrken, olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha)

7 Hastaneden ilk uyarý geldi Rektörlük seçimi Nisan da YÜKSEL BASAR Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri Nisan Pazartesi günü gerçekleþtirilecek. Edinilen bilgilere göre, Rektörlük Konferans Salonu nda saat. da baþlayacak seçimler akþam 7. ye kadar devam edecek. Yasa gereði Rektörlük seçimlerinde en az 6 ismin aday olmasý gerekiyor. MUSTAFA BURAK YALÇIN Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, havalarýn ýsýnmasý ile görülme riski artan kene ve KKKA hastalýðýna karþý önemli uyarý ve önerilerde bulundu. Baþhekimlik makamýnda düzenlenen toplantýda Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý da hazýr bulundu. Kene tutunmasý ve 'Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi' hususunda bilinçlenmenin önemine dikkat çeken Baþhekim Zehir, Türkiye için önemli halk saðlýðý sorunlarýndan biri olan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýnýn bahar aylarý ile birlikte görülmeye baþladýðýný, Çorum'un da içinde bulunduðu coðrafi bölgede son yýllarda giderek artan hastalýðýn ölümlere yol açtýðýný vurguladý. Zehir, açýklamasýnda þöyle dedi: "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA), birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu ile karakterize, çoðunlukla keneler aracýlýðýyla hayvanlardan insanlara bulaþtýrýlan mikrobik bir hastalýktýr. Ancak, hastalýk hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir. Keneler halk arasýnda yavsý, sakýrga, kerni gibi isimlerle bilinmektedir. Kenelerin yoðun olarak bulunduðu yerler özellikle hayvancýlýðýn yapýldýðý; orman kenarý parçalý arazi yapýsýna sahip çalý ve çýrpýlý alanlar ile otlaklarýn bulunduðu yerlerdir. Çorum ili de kenelerin yaþamalarý için coðrafi açýdan oldukça uygun Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, SÝMPAÞ yetkilileri ile birlikte Alaca MYO Kampüsü nü inceledi. Hep birlikte kampüsü incelediler Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar isimli panele katýlmak üzere Çorum a gelen Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik ve Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Genel Sekreter Erdal Kanýk, Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sinan Çalýþkan ile birlikte Sinpaþ GYO tarafýndan yapýlan Alaca MYO Kampüsü nde incelemelerde bulundu. Sinpaþ GYO nun üniversiteye vermiþ olduðu destekten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan, 4 yýllýk deneyimi ile konut sektöründe ülkenin en büyük firmalardan birisi olan Sinpaþ GYO nun destekleri sayesinde sadece yýl öncesinde öðrenci alýmýna baþlayan Alaca MYO nun oldukça modern bir kampüse kavuþmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýný, yapýlan bu çalýþmanýn önemli bir örnek olduðunu ifade etti. Üniversitenin Çorum un tüm paydaþlarýyla kurduðu yakýn diyaloðun önemli somut göstergelerinden birisi olan kampüse -6 eðitim öðretim yýlýnda geçmeyi planladýklarýný, modern yerleþke sayesinde açýlan ancak henüz öðrenci bulunmayan bölümlere alýnacak öðrencilerle Alaca MYO nun hýzla büyüyeceðini vurgulayan Alkan, MYO nun isminin Alaca Avni Çelik MYO olarak deðiþtirilmesi için YÖK e baþvurduklarýný belirterek, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik, tüm hayýrsever iþadamlarýna, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez e, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz a, Alaca Eðitim Vakfý na ve Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sinan Çalýþkan a teþekkür etti. Akademisyenlerin oylarýyla sýralanan 6 aday YÖK e gönderiilyor, üçü eleniyor, kalan üç aday Cumhurbaþkaný nýnýn onayýna sunuluyor. Cumhpurbaþkaný ise, üç aday arasýndan bir ismi Rektör olarak atýyor. Hitit Üniversitesi nde yapýlacak seçimlerde ün üzerinde akademisyenin oy kullanmasý bekleniyor. Mevcut Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yeniden rektör adayý olacak. Ýlaçlama firmasýnýn ruhsatý iptal edildi Karakeçili Mahallesi nde haþere mücadelesine yönelik faaliyet gösteren bir ilaçlama firmasýnýn ruhsatý iptal edildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yapýlan denetimler neticesinde, firmanýn kimyageri adýna düzenlenen ruhsatýn, Valilik oluru ile iptal edildiði belirtildi. Konuyla ilgili Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, firma adýna düzenlenmiþ Biyosidal Ürün Uygulama Ýzin Belgesi ile Mesul Müdürlük Belgesi nin iptal edildiði kaydedilerek, Ýptal edilen izin belgesi ile mesul müdürlük belgesinin asýllarýnýn Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ne teslim edilmesi gerektiði, iptal edilen belgelerin hiçbir suretle kullanýlmamasý, kullanýldýðýnýn tespiti halinde kullananlar hakkýnda yasal iþlemlerin yapýlacaðýnýn bilinmesi hususlarý ilgiliye ve tüm kamuoyuna teblið amaçlý duyurulur. denildi. bir yapýya sahiptir. KKKA Çorum ilimizin de içinde bulunduðu coðrafyada son yýllarda giderek artan sýklýkta görülmekte ve can almaya devam etmektedir. Ülkemizde ilk ölüm yýlýnda görülmüþtür. ve 3 yýllarýnda ilkbahar ve yaz aylarýnda, kene ýsýrýðý sonrasý baþta Tokat, Yozgat ve Sivas illerinde görülmeye baþlamýþtýr. yýlýndan bugüne kadar 7 'e yakýn olgu ve 4'ü aþkýn ölüm saptanmýþtýr. Son yýllarda ülkemizde sayýsý artan KKKAbulgularýna, ilimizin de içinde bulunduðu vakalara sýk rastlanmaktadýr. Hastanemizde 4 yýlý içinde 3 kiþi þüpheli olgu içinden, toplamda 6 olgu kesin tam alarak hastanemizde tedavi altýna alýnmýþ ve gerekli bakýmlarý yapýlmýþtýr. Bulaþýcý hastalýklarla mücadele için bütünlüklü bir bakýþ açýsý ve farklý sektörlerin iþbirliði gerekir. Korunma, erken taný, uygun zamanlama ile tedaviye baþlanmasý, hizmette eriþimin olmasý çok önemlidir. Hastalýk ile mücadelede korunma, izolasyon ve dezenfeksiyon önlemlerine uyulmasý, enfeksiyonlu bireylerin temel destek ve bakýmýnýn sürdürülmesi önem taþýmaktadýr. Ýlgili kurum ve kuruluþlarla gerekli iþbirliði saðlanmaktadýr, vaka izlemleri ile hasta tedavileri titizlikle takip edilmektedir." Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam ise, 'Kenelerden korunmak için alýnmasý gereken tedbirler neler? Vücudumuza kene tutmasý olduðunda ne yapmalýyýz? Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi'nin bulgularý nelerdir? Tedavisi var mýdýr?' sorularýna cevap verdi. Kansere dikkat çektiler Sungurlu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kanser haftasý etkinlikleri yapýldý. Okul konferans salonunda gerçekleþen programa Ýl Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp, okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okumasýyla baþlayan programda günün anlam ve önemine iliþkin konuþmayý Okul Müdürü Oðuzhan Koç yaptý. Koç un konuþmasýnýn ardýndan okul hemþiresi kanser hakkýnda bilgi verdi. Programýn devamýnda öðrenciler tarafýndan hazýrlanan kanserle ilgili tiyatro gösterisi, þiirler, tanýtýcý slayt gösterileri yapýldý. kanserle ilgili tiyatro gösterisi, þiirler, tanýtýcý slayt gösterileri yapýldý. Kýyýklýk tan geçmiþ olsun ziyareti AK Parti Ýstanbul Milletvekili Av. Feyzullah Kýyýklýk, geçtiðimiz günlerde Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde baþarýlý bir açýk kalp ameliyatý olan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'in de bulunduðu ziyarette Bahri Alkan'ýn saðlýk durumu hakkýnda doktorlardan bilgi alan Av. Feyzullah Kýyýklýk, "Hastanemizde baþta anjiyo ve açýk kalp ameliyatý olmak üzere birçok operasyonun yapýlýyor olmasý oldukça memnuniyet verici. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi gerçekleþtirmiþ olduðu çalýþmalarla ilimizi seven herkesi gururlandýrýyor. Oluþturulan bu baþarýlý kadronun her geçen gün daha da büyüyerek ilimize ve ülkemize daha kapsamlý ve baþarýlý bir þekilde hizmet edeceðine olan inancým tamdýr" diyerek Bahri Alkan'a geçmiþ olsun dileklerini iletti. AK Parti Ýstanbul Milletvekili Av. Feyzullah Kýyýklýk, Bahri Alkan'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. ÇARÞAMBA 8 NÝSAN 7 Adana Devlet Tiyatrosu'nun 'Leonce ile Lena' isimli oyunu Çorum da sahnelenecek. Leonce ile Lena sahnelenecek Adana Devlet Tiyatrosu'nun 'Leonce ile Lena' isimli oyunu Çorum da sahnelenecek. Georg Buchner'in yazdýðý, Baki Erdi Mamikoðlu'nun yönettiði oyun - Nisan Cuma ve Cumartesi günü Devlet Tiyatro Salonu'nda saat.'de iki kez sahnelenecek. Oyunun biletleri DTS giþesi ile Biletiva. Com/Tiyatro /Devlet Tiyatrosu adresinden temin edilebiliyor. Tek perdelik oyunun konusu þöyle: Prens Leonce ile Prenses Lena... Küçük Bey kral olmak istemiyor, Küçük Haným seveceði bir adam arzusunda... Kaçýyorlar onlarý birbirleriyle evlenmek zorunda býrakan krallýklarýndan. Hayali bir mekanda karþýlaþýyor, yine birbirlerine aþýk oluyorlar... Prens ve Prenses olmaktan kaçtýklarý bu kara masalda, prens ve prenses rollerine geri dönmek zorunda kalýyorlar. Hemþehri haritasý çýkarýldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Türkiye nin hemþehri verilerini açýkladý. Uras ýn nüfusa kayýtlý olduklarý ile göre açýkladýðý hemþehri verilerinde Ýstanbul, Þanlýurfa, Konya ve Diyarbakýrlýlar ilk dörtte, Yalova, Tunceli, Bayburt ve Bilecikliler ise son dörtte yer aldý. M. Salih Uras Uras, Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) 4 sonuçlarýnda, nüfusa kayýtlý olduklarý ile göre Türkiye de yaþayanlarýn sayýsýnýn iller sýralamasýnda milyon 3 bin 89 kiþi ile Ýstanbullularýn ilk sýrada yer aldýðýný söyledi. Ýstanbullularý, milyon 487 bin 7 kiþi ile Þanlýurfalýlar, milyon 49 bin 464 kiþi ile Konyalýlar, milyon 73 bin 84 kiþi ile Diyarbakýrlýlarýn takip ettiðini kaydeden Uras, sýralamada, Ýzmirliler bir milyon 94 bin 84 ile beþinci, Ankaralýlar bir milyon 944 bin 69 kiþi ile altýncý olduðunu belirtti. Diðer illerin durumu ise þöyle: "Samsun bir milyon 88 bin 467, Sivas bir milyon 867 bin 98, Erzurum bir milyon 763 bin 93, Bursa bir milyon 76 bin 9, Adana bir milyon 694 bin 78, Hatay bir milyon 63 bin 79, Gaziantep bir milyon 68 bin, Kahramanmaraþ bir milyon 49 bin 8, Ordu bir milyon 488 bin 46, Mardin bir milyon 487 bin 74, Trabzon bir milyon 476 bin 94, Kayseri bir milyon 4 bin 438, Van bir milyon 397 bin 6, Manisa bir milyon 38 bin 9, Mersin bir milyon 37 bin 43, Malatya bir milyon 36 bin 397, Tokat bir milyon 93 bin 4, Balýkesir bir milyon 6 bin 4, Çorum bir milyon 4 bin 843, Antalya bir milyon 69 bin 8, Yozgat bir milyon 48 bin 98, Giresun bir milyon 98 bin, Afyonkarahisar bir milyon 83 bin 7, Aðrý bir milyon 6 bin 377, Adýyaman bir milyon 3 bin 34, Kastamonu bir milyon 38 bin 76, Sakarya 966 bin 7, Denizli 94 bin 8, Aydýn 99 bin 78, Kars 9 bin 47, Elazýð 876 bin 48, Muþ 84 bin 97, Eskiþehir 746 bin, Rize 743 bin 38, Bitlis 738 bin 37, Siirt 78 bin 64, Batman 7 bin 467, Kütahya 7 bin 8, Zonguldak 74 bin 8, Sinop 67 bin, Kocaeli 6 bin 64, Muðla 63 bin 434, Çankýrý 646 bin 89, Osmaniye 68 bin, Amasya 6 bin 69, Erzincan 66 bin 3, Niðde 64 bin 89, Þýrnak 6 bin 847, Tekirdað 67 bin 886, Çanakkale 7 bin 49, Kýrþehir 47 bin, Isparta 4 bin 97, Aksaray 4 bin 6, Bingöl 3 bin 797, Ardahan 9 bin 87, Nevþehir 8 bin 979, Kýrýkkale bin 4, Edirne 3 bin, Kýrklareli 444 bin 68, Artvin 434 bin 646, Bolu 434 bin 464, Gümüþhane 47 bin 766, Düzce 4 bin 84, Uþak 4 bin 949, Burdur 36 bin 4, Karaman 339 bin 66, Karabük 337 bin 79, Bartýn 39 bin 37, Iðdýr 39 bin 78, Hakkari 3 bin 96, Kilis 9 bin 78, Bilecik 68 bin 9, Bayburt 6 bin, Tunceli 3 bin, Yalova 6 bin 67."(ÝHA)

8 8 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN FSM den örnek sýnýf RECEP MEBET Etkileþimli Yabancý Dil Sýnýfý ný gezen Milli Eðitim Müdürü Büyük, emeði geçenleri kutladý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda Etkileþimli Yabancý Dil Sýnýfý açýldý. Okul Aile Birliði yönetimi ve hayýrseverlerin katkýlarýyla donatýlan özel sýnýf dün düzenlenen törenle öðrencilerin kullanýmýna sunuldu. Açýlýþ törenine Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Þube Müdürü Ahmet Ýnan, Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, MÜSÝAD Þube Baþkaný M. Ahmet Köksal, Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, bazý okul müdürleri ve öðretmenler ile çok sayýda öðrenci velisi katýldý. DEVECÝ, ÖRNEK SINIFI TANITTI Okul Müdürü Haydar Deveci, açýlýþta yaptýðý konuþmada özel dersliði tanýttý. Öðrenciler, yeni sýnýfta sunduklarý gösteriyle izleyenlerden alkýþ aldý. Yabancý Dil Sýnýfý, Ýngilizce Öðretmenleri nin önerilerine göre dizayn edildi. Okul Aile Birliði yönetimi, FSM de örnek bir projeyi hayata geçirdi. Açýlýþa katýlan davetlilere veliler tarafýndan ikramlarda bulunuldu. Okul Müdürü Haydar Deveci nin ev sahipliðindeki açýlýþta Okul Aile Birliði Baþkaný Murat Akman, Yönetim Kurulu Üyeleri Arife Betül Gülgün, Derya Kaya, Hüseyin Özden ve M. Murat Gözcü de hazýr bulundu. Açýlýþta konuþan Haydar Deveci, Akýllý sýnýf, modern kütüphane ve trafik eðitim alaný gibi yeniliklerle Çorum da öncü olan Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, etkileþimli yabancý dil sýnýfýyla bir ilke daha imza atýyor dedi. Yabancý dil öðrenimini kolaylaþtýracak olan sýnýfýn son teknoloji ürünü cihazlarla donatýldýðýný anlatan Deveci, Karanlýða kýzmak yerine bir mum yakarak aydýnlatma anlayýþýyla yeni bir projeyi hayata geçirdik. Okul Aile Birliði ve eðitim gönüllüsü velilerimizin desteðiyle öðrencilerimiz için güzel bir eðitim ortamý hazýrladýk. Bu hususta Milli Eðitim Müdürümüz ün de tavsiyelerini alarak projemizi olgunlaþtýrdýk. Ýngilizce öðretmenlerimizin öneri ve katkýlarýyla da sýnýfýmýzý dizayn ettik diye konuþtu. BÜYÜK TEN TEÞEKKÜR Törende konuþan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise yabancý dil öðreniminin öneminden bahsederek projede emeði geçen idareci, öðretmen ve öðrenci velilerini kutladý. Bir lisan bir insan sözünü hatýrlatan Büyük, açýlýþý yapýlan dersliðin Okullar Hayat Olsun Projesi dahilinde tatil dönemlerinde velilerin de kullanýmýna sunulmasýný istedi. Büyük, dersliðin donatýmýna katkýda bulunan Okul Aile Birliði yönetimi ve hayýrseverlere de teþekkür etti. Kurdele kesiminin ardýndan özel dersliði gezen Büyük ve beraberindeki diðer davetlilere Okul Müdürü Deveci tarafýndan bilgiler verildi. Ýngilizce Öðretmeni Meltem Leblebici tarafýndan yapýlan örnek derste ise etkileþimli ekranda verilen bilgiler öðrenciler tarafýndan yapýlan gösteriyle birlikte sunuldu. Ýzleyenlerden alkýþ alan sunumla devam eden açýlýþ töreni koktely ile sona erdi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda Etkileþimli Yabancý Dil Sýnýfý açýldý. Hamur Keyfi'nden eþsiz tatlar DENÝZ URAL ev sahipliði yapýyoruz. Benzersiz mönümüzün tadýna varmak ve Nermin Öztekin'in sahibi olduðu Hamur hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak Keyfi, benzersiz menüsüyle dikkat çekiyor. isteyen herkesi Bahçelievler Mahallesi. Cadde "Geleneksel hamur iþi ürünlerde iddialýyýz" (HÝTÝTSEM karþýsý) numara 3/C'de faaliyet diyen Nermin Öztekin, hingal, kuru mantý, su gösteren Hamur Keyfi'ne bekliyoruz." böreði, baklava, tandýr yapýmý köy yufkasý, içli köfte gibi lezzetlerin eþsiz mönülerinde yer aldýðýný söyledi. Tereyaðýndan hazýrlanan ürünleri müþterilerinin beðenine sunduklarýný vurgulayan Öztekin, eþsiz lezzetlerin tadýna varmak isteyenleri Hamur Keyfi'ne davet etti. Öztekin, Nermin Öztekin'in sahibi olduðu Hamur Keyfi, benzersiz menüsüyle iddialý. açýklamalarýný þöyle sürdürdü; " Tüm ürünleri sýcak ve taze sunuyoruz. Müþterilerimize ev ortamýný anýmsatmak için çabalýyoruz. Kalite ve titizliðe önem veriyor, müþterilerimizin beðenilerini dikkate alýyoruz. Ayrýca gün, toplantý, doðum günü gibi özel günlerdeki organizasyonlara Hamur Keyfi, Bahçelievler Mahallesi. Cadde HÝTÝTSEM karþýsýnda hizmette. Kocatepe den huzurevi ziyareti RECEP MEBET Kocatepe öðrencileri, Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Ziyarete katýlan idareci, öðretmen ve öðrenciler, huzurevi sakinleriyle hasbihal ettiler. Kocatepe Ýlk ve Ortaokulu öðrencileri, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret ettiler. TÜMSÝAD Çorum Þubesi nin katkýlarýyla gerçekleþen etkinliðe Okul Müdürü Zeki Akgöz, Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Aydoðdu ve bazý öðretmenler de katýldý. TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu etkinliðe katýlan öðrenciler, huzurevinde kalan yaþlýlarýn ellerini öperek sohbet ettiler. Huzurevi sakinlerine çiçek vererek tatlý ikram eden öðrenciler, etkinliklerine destek veren hayýrsever iþadamlarýna teþekkür ettiler. Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri ise anlamlý programdan dolayý Kocatepe öðrencilerini tebrik ettiler.

9 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN 9 Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), sunduðu imkanlarla kýz öðrencilerin Mesleki eðitimde kýzlarýn yeni gözdesi RECEP MEBET Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), sunduðu imkanlarla kýz öðrencilerin eðitim-öðretimdeki yeni gözdesi oldu. Mesleki eðitim alanýndaki faaliyetleriyle kýsa sürede yýldýzý parlayan okul, kapýlarýný Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi ne açtý. Tuncay Bayþu hayatýný kaybetti YENÝ BÝNADA MODERN EÐÝTÝM - Eðitim Öðretim Yýlý nda Mehmetçik Lisesi eski binasýnda Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi adýyla açýlan okul, 4- Eðitim Öðretim Yýlý yla birlikte yeni binasýna taþýnarak bugünkü ismini aldý. Ulukavak Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Tekceviz 8. Sokak taki 4 katlý yeni binasýnda eðitim-öðretim hizmeti veren okulda 6 derslik, biliþim laboratuvarý, kuaförlük atölyesi, çocuk geliþim atölyesi, aile ve tüketici hizmetleri atölyesi, resim atölyesi, müzik atölyesi, kütüphane, kantin ve idari bölümler bulunuyor. Ayný semtte bulunan kýz yurdu binasýnda ise 6 öðrenciye nezih bir ortamda barýnma imkaný sunuluyor. HER BÝREY ÝYÝ BÝR GELECEÐÝ HAK EDER Okul Müdürü Sabriye Esen in öncülüðündeki idari kadroda Müdür Baþyardýmcýsý Murat Ateþ, Müdür Yardýmcýlarý Yakup Öztürk, Necla Kurt, Ayþe Yaz, Ahmet Fuat Çýnar ve Aydýn Arslan görev alýyor. Kültür ve meslek derslerinde toplam öðretmenin görev yaptýðý okulda 3 ayrý þubede toplam 66 kýz öðrenci öðrenim görüyor. Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) uygulamasýna göre öðrenci alan okul, sunduðu eðitim imkanlarýyla genç kýzlarý hayata hazýrlarken ayný zamanda meslek sahibi olmalarýný amaçlýyor. Her Birey Ýyi Bir Geleceði Hak Eder sloganýyla dikkat çeken okulda Çocuk Geliþimi Eðitimi, Biliþim Teknolojileri, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakým Alanlarý nda eðitim veriliyor. RECEP MEBET Buharaevler MTAL, kapýlarýný Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi ne açtý. ANAOKULU ve ÖZEL EÐÝTÝM SINIFI Sabriye Esen Öðrenim süreci esnasýndaki staj ve beceri eðitimleri ile öðrencilerin hayata bir adým önde baþlamalarý hedefleniyor. Bu amaçla okul binasýnda oluþturulan uygulama atölyelerinde örnek proje ve çalýþmalara imza atýlýyor. Hizmet binasý çatýsý altýnda bulunan Uygulama Anaokulu nda 6 þubede toplam minik öðrenciye okul öncesi eðitim verilirken Özel Eðitim Sýnýfý nda ise özel öðrenci eðitim görüyor. Fiziki ortamý ve eþsiz dizaynýyla beðeni toplayan Uygulama Anaokulu, Haziran tarihinde baþlayacak olan ön kayýt döneminde yeni öðrencilerini bekliyor. Okulda açýlan Güzellik ve Saç Bakým Atölyesi, bayanlarýn hizmetinde Öðrenciler, Biliþim Teknolojileri Alaný nda da öðrenim görüyor. Okulda sportif ve kültürel etkinlikler de gerçekleþtiriliyor. Güzellik ve Saç Bakým Kýz yurdunda öðrencilere nezih bir ortam sunuluyor. Öðrencilerin tüm ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanýyor. Atölyesi, bayanlara yönelik hizmet veriyor. Mesleki eðitim gören öðrencilerin yeteneklerini sergilediði bölüm, mahalle sakinleri baþta olmak üzere tüm hanýmlardan ilgi görüyor. Çorum Halk Eðitimi Merkezi tarafýndan açýlan Dikiþ-Nakýþ ve El Sanatlarý Kurslarý na da ev sahipliði yapan okul, yöresel halk oyunlarý ekiplerinin yaný sýra hentbol takýmýyla da kültürel ve sportif alanda baþarýlara imza atýyor. Çorum u 3 yýldýr bölge müsabakalarýnda temsil eden Buharaevler MTAL hentbol takýmý, yeni baþarýlara adýný yazdýrmada kararlý görünüyor. Ulusal ve uluslararasý projelerle adýndan söz ettiren okulda, TÜBÝTAK faaliyetleri ve Deðerler Eðitimi baþta olmak üzere Kariyer Günleri ve sanatsal etkinlikler de gerçekleþtiriliyor. Özel Eðitim Sýnýfý nda özel öðrenci eðitim görüyor. Salihoðlu ndan Hakimiyet e teþekkür RECEP MEBET BAYANLARA ÖZEL HÝZMET Buharaevler MTAL bünyesinde faaliyet gösteren Tuncay Spor Giyim Maðazasý kurucusu Tuncay Bayþu (7) vefat etti. Müzeyyen Bayþu nun eþi, Murat, Günay ve Gürcan Bayþu nun babasý Tuncay Bayþu geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cetuncay Bayþu nazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Tuncay Bayþu ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Dizaynýyla beðeni toplayan Uygulama Anaokulu nda öðrencilerin tüm ihtiyaçlarý düþünülmüþ. Yeni Asya Gazetesi Yazarý M. Latif Salihoðlu dünki köþeyazýsýnda Çorum izlenimlerini anlattý. Tokat ve Çorum da kardeþlik baharý baþlýklý makalesinde konferans için gittiði kentlerde karþýlaþtýðý manzarayý anlatan Latif SalihoðM. Latif Salihoðlu lu, Tokat ve Çorum da da kardeþlik þuurunun daha bir canlanarak tekâmül ettiðini, kuvvet kazandýðýný bilmüþahade gördük ve bu mazhariyete þükrettik ifadelerine yer verdi. Yazýsýnda gazetemizden de bahseden Salihoðlu, þu duygu ve düþünceleri paylaþtý: Çorum da yayýnlanan günlük Hakimiyet gazetesine, buradan ayrýca tebrik ve teþekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Hemen her sene Çorum da düzenlenen Bediüzzaman ý anma programlarýna tam bir hakkaniyet ve sahibiyet þuuruyla müsbet yayýnlar yapýyor. Nitekim, bu sene de aynýsýný yaptý. Gazete, hem düzenlenen organizayonlarý geniþ þekilde haberleþtiriyor, hem de programa iþtirak edenlerle söyleþiler yaparak bunlarý sansürsüz ve hiç saptýrmadan neþrediyor. Hakimiyet, taþra þartlarýnda hakikaten takdire þâyân bir gazetecilik örneði sergiliyor: Günlük, taze, hýzlý, canlý, heyecanlý, kaliteli, dürüst ve hakperestçe... Morsümbüllüler dernekleþti RECEP MEBET Morsümbül Köylüleri Kültür ve Dayanýþma Derneði kuruldu. Kurucu baþkanlýðýný Hasan Çalýþkan ýn üstlendiði Dernek ilk faaliyetini yarýn gerçekleþtirecek. Çorum daki Morsübüllüler i buluþturmayý amaçlayan DerHasan Çalýþkan nek, Eti Anadolu Lisesi karþýsýndaki bir kýraathanede tanýþma ve istiþare toplantýsý düzenleyecek. Hasan Çalýþkan, köy için yapýlabilecek çalýþmalarýn görüþüleceði toplantýya tüm Morsübüllüler i davet etti. Uygulama Anaokulu nda minik öðrenciye okul öncesi eðitim veriliyor.

10 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Topbaþ a göre memur darbe yedi Baðýmsýz Büro-Sen'in yaptýðý hesaplamaya göre, doðalgazdan elektriðe, ulaþýmdan çarþý pazar fiyatlarýna kadar tüm temel ihtiyaç maddelerinin zamlanmasýna neden olan dolardaki artýþ memur maaþlarýnda da ciddi kayýplara yol açtý. En düþük memur maaþý geçtiðimiz yýlýn Nisan ayýnda 973 dolara karþýlýk gelirken, bu yýlýn ayný döneminde en düþük memur maaþý 83 dolar seviyesinde kaldý. Memurun kaybý 6 dolarý buldu. Baðýmsýz Büro-Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, yaptýðý açýklamada, her geçen yýl alým gücü düþen memurun artan döviz kuru karþýsýnda da en büyük maðdurlardan olduðunu, döviz kurunun artmasýyla enflasyonun da doðru orantýlý artmasý ve buna tüm temel ihtiyaç maddelerine yapýlan zamlarýn da eklenmesiyle memurun artýk evini geçindiremez hale geldiðine dikkat çekti. Memur maaþlarýnýn enflasyona ezdirildiðinin vurgulayan Topbaþ, "4 yýlý Nisan ayýnda bin 4 lira olan en düþük memur maaþý, o dönem. lira olan dolar kuru karþýsýnda 973 dolara denk gelirken, bu yýl.6 lira seviyesine yükselen dolar kurunun bin 4 lira olan memur maaþýnda 83 liraya denk geldiði ve kaybýn 6 dolarý buldu." Dedi. MEMUR DARBE ÜSTÜNE DARBE ALIYOR Baðýmsýz Büro-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ memurlarýn özellikle son yýllarda yetkili sendikalarýn memurdan çok hükümet politikalarýný gözetmesi nedeniyle üst üste darbelere maruz kaldýðýný söyledi. Topbaþ, "Memurun toplu sözleþme masasýnda uðradýðý hak kaybýyla baþlayan maðduriyet süreci ne yazýk ki devam etmektedir. Önce memurlarý Temmuz ayý zammýndan mahrum býraktýlar. Ardýndan enflasyon farkýný vermediler. Daha sonra kamunun her alanýna taþeron uygulamasýnýn girmesine göz yumdular. Memur yýllardýr darbe üstüne darbe almaktadýr. Þimdi de dengesiz artan döviz kuru karþýsýnda artan enflasyon ve temel ihtiyaç maddelerine ardý ardýna yapýlan zamlar memurun belini iyice büktü." dedi. Topbaþ, bu yýlýn memurlar için toplu sözleþme yýlý olduðunu hatýrlatarak, "Memurlar iki yýldýr maaþlarýnda ciddi miktarlarda düþüþ yaþadý. Geçtiðimiz iki yýlýn memurlar açýsýndan kayýp yýllar olduðu kabul edilerek bu yýl 4 yýlý kapsayacak oranda memurlara bir iyileþtirme yapýlmalýdýr." ifadelerini kullandý. Topbaþ'ýn verdiði bilgiye göre, Ýktisadi Ýþbirliði ve Geliþme Teþkilatý (OECD) ülkeleri içerisinde Türkiye'nin ortalama memur maaþý ile sondan üçüncü ülke konumunda bulunduðuna dikkat çekildi. Ortalama memur maaþý bin 7 dolar seviyelerinde bulunan Türkiye'ye karþýn genel idari hizmet iþlerini yürüten memurlar için Hollanda'da ortalama maaþ 7 bin 7 dolar, ABD'de 6 bin 8 dolar, Norveç'te 6 bin 4 dolar, Fransa'da bin 9 dolar, Belçika'da ise bin 7 dolar olarak uygulanýyor. Türkiye'nin OECD ülkeleri içerisinde daha iyi konumda olduðu iki ülke ise Estonya ve Slovakya. Memur maaþýnda OECD ortalamasý ise 4 bin dolar düzeyinde. Musa Topbaþ Çorum un Kent Müzesi olmalý Çavuþoðlu Turizm Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum'a Kent Müzesi açýlmasý gerektiðini bildirdi. Þehir yöneticilerinin sanat turizmini yeterince desteklemediðini belirten Ýnaltekin, Çorum gibi köklü tarihi olan bir kentte, þehir müzesi olmamasýnýn çok büyük kayýp olduðunu ifade etti. Ýnaltekin, görüþlerini þöyle dile getirdi; Taþa ruh veren insandýr. Demire þekil, çeliðe su veren de insandýr. Þehirleri þehir yapan, ona anlam ve mana yükleyen de yine insandýr. Öyle þehirler vardýr ki; yetiþtirdikleri deðerli evlatlarý ile adlarý birlikte anýlýr. Bu deðerli evlatlar; yerine göre savaþ kahramanýdýr, yerine göre þair-yazardýr, düþünürdür, sanatçýdýr, zanaatkârdýr vb. Bu þehre aþkla baðlanmýþ, bilgisini ve emeðini harcayarak iz býrakmýþ belediye baþkanlarýmýz, valilerimiz, komutanlarýmýz ve diðer Çorum tutkunlarý pek çok þahsiyetler var. Biz onlarý nasýl anýmsayacaðýz? Bu deðerli hemþerilerimizi bugün yaþayan ve gelecekte de yaþayacak olan nesillere anlatmamýz, tanýmamýz gerekiyor. Bunun için derhal bir Kent Müzesi açýlmalý-kurulmalýdýr, Kent Müzesi Çorum için çok önemlidir. Çorum da yetiþmiþ ve alanýnda baþarýlý birçok hemþerilerimiz vardýr. Ancak þehrin yöneticilerinin yanlýþ politikasý sonucunda bu sanatçýlarý tanýnmýyor. Çorum'da müze sayýsý o kadar az ki yok denecek kadar. Sanatçýlar eserlerini tanýtma konusunda sýkýntý yaþýyor. Diðer ülkelere bakýyoruz ve görüyoruz ki geliþmiþ ülkeler sanatçýsýna sahip çýkýyor. Sanatçýdan sadece eser yapmasýný istiyor. Çorum tarihi bir kent. Medeniyetlere baþkentlik yapmýþ, fakat bu geçmiþin hak ettiði bir Kent Müzesi yok. Yurtdýþýndaki ülkelerin þehirlerine baktýðýmýz zaman, her þehirde iyi kötü bir þehir müzesi görmek mümkündür. Tarih ve medeniyete baþkent olmuþ bir þehirde Kent Müzesi'nin olmamasý Çorum adýna çok büyük bir kayýptýr. Kent Müzeleri þehrin geçmiþini yansýtan, þehri tanýtan bir deðerdir. Eðer ki Türkiye'de toplam 4 tane sanat galerisi ve müze var ise bu bir sorundur. Sayýya ilk baktýðýmýz zaman büyük bir rakam gibi gelebilir. Ancak Fransa'nýn sadece Paris kentinde de 4'ün üzerinde sanat galerisi ve müze bulunmaktadýr. Türkiye nerede, Paris nerede? Burada kocaman bir ülke ile bir þehri kýyaslýyoruz. Paris'in öyle görkemli bir geçmiþi yok. Ancak ÇorumEa baktýðýmýz zaman, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir þehir görüyoruz. Ancak bugün Paris þehri dünya çapýnda biliniyor, ancak Çorum bilinmiyor ise burada bir sýkýntý var demektir. Sadece Çorum için deðil, Türkiye'nin tarihinin daha çok tanýtýlmasý gerekiyor. Bu tanýtým da elbette ki açýlacak Kent Müzeleri ile mümkündür. Çorum un geçmiþinin oldukça görkemli bir tarihi olduðunu tarihçiler daha iyi bilir. Þehirde birçok tarihi eserlerin restorasyonu yapýlýyor. Yollar, parklar, bahçeler yapýlýyor. Biz yapýlmasýn demiyoruz. Ancak þu Kent Müzesi'ni acilen inþa edin artýk. O kadar geç kalýndý ki. Sizden önceki Halit Ýnaltekin yöneticilerin düþtüðü hataya düþmeyin. Belediyenin seçim programýna bakýyoruz. Yol yaptýk, asfalt yaptýk yazýyor. Biri de çýkýp demiyorlar ki, þu þehre bir Kent Müzesi yapalým! bin nüfuslu olan ilimizde neden bir Kent Müzesi yok? Neden programlara alýnmýyor anlamýþ deðilim... Þehir yöneticileri neden turizm kültür yatýrýmlarýný üçüncü, beþinci plana atýyor bunu anlamak gerçekten zor. Bundan -3 sene önceki Çorumlular nasýl yaþýyor, neyi giyiyorlar? Bilmiyoruz. Ancak Çorumlu bunu merak eder, benden öncekiler burada nasýl yaþarmýþ der ve o müzeye gider görür, tarihinden ibret alýr. Kent Müzesi yapmak, bir yatýrým kaybý deðildir. Ben iddia ediyorum ki, Kent Müzesi yapýlsýn Çorum un ziyaretçi sayýsý en az iki kat daha artar. Çok deðil, mütevazý küçük bir alan müze için yeterli. Bu ihtiyaç karþýlanmadýkça Çorum olduðu yerde saymaya devam edecektir. Ýlimiz kültür baþkentidir, unutulmuþ deðerlerimizden biri de Çorum Müzesi. Çorum'da kaybettiðimiz diðer deðerler gibi olan tarihi deðere sahip çýkalým tarihimizi yeni açýlacak müzelerde ve Kent Müzesi nde yaþatalým. Kent Müzesi konusunda Çorum Valimizden ve Belediye Baþkanýmýzdan yardým bekliyoruz. Satrançta kýyasýya yarýþtýlar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen, Satranç Ýl Temsilciliði ve Okul Sporlarý Ýl Temsilciliðinin 4- yýlý faaliyet programý gereðince 4--6 Nisan tarihlerinde Tevfik Kýþ Spor Salonunda düzenlenen, okul sporlarý küçükler kategorisi kýz, erkek satranç il birinciliði sonuçlandý. Yarýþmalara 8 kýz, 4 erkek olmak üzere toplamda 8 sporcu katýldý. Ýlk dört dereceye giren sporculara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðünce madalya ve okullarýna kupa, baþarý belgesi, katýlan tüm sporculara da katýlým belgesi verildi. Yarýþmalar sonucunda ilk 6'ya giren erkek ve ilk 'ye giren kýz sporcu öðrencilerin, Çankýrý'da yapýlacak olan grup birinciliði yarýþmalarýna katýlacaðý belirtildi. Eðitim sendikalarý ortak eylem yaptý HURÞÝT BOZKURT Eðitim sendikalarý Yalova Valisi ni protesto ederken, kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden Eðitim Sen Üyesi Halil Serkan Öz için ortak eylem yaptý. Önceki gün 8.3'da Eðitim-Sen önünde buluþan, Hürriyet Meydaný Merkez PTT binasý önüne kadar yürüdü. Eyleme AES Ýl Temsilcisi Adem Yücel, Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, EKSEN Ýl Temsilcisi Yaþar Öz ve sendikalarýn üyeleri destek verdi. Gün geçmeden kamu çalýþanlarýna yönelik þiddet ve taciz vakalarý yaþandýðýný savunan Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Suçu üyesi bulunduðu sendikanýn almýþ olduðu serbest kýyafetle iþe gitme eylem kararýna uymaktý. Bu da devlet olarak tarafý olduðumuz uluslararasý hukukun, Anayasamýzýn ve ilgili yasalarýmýzýn meslek kuruluþlarý ile onlarýn üyelerine vermiþ olduðu en temel sendikal haklardan biridir. Ve bu hakkýn kullanýlmasýna mani olmak mevcut düzenlemeler çerçevesinde hiçbir bürokratýn hakký ve haddi de deðildir. ÖZGÜR ARZOÐLU Tüm Bel Sen Þube Baþkaný KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, Saðlýk Sen'in toplantýsýna saðlýk yöneticilerinin katýlmasýný eleþtirdi. KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet bugün Eðitim Sen'de basýn toplantýsý düzenleyerek, Saðlýk Sen'in Ýl Divan Toplantýsý'na katýlan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Kamu Hastaneleri Birliði eski Genel Sekreteri AK Parti Kilis Milletvekili Aday Adayý Dr. Turgay Happani ve yeni Genel Sekreter Opr. Dr. Ömer Sobacý'yý eleþtirdi. Toplantýya basýn mensuplarýnýn yaný sýra, KESK'e baðlý bazý sendika temsilcileri de katýldý. Türkiye'de emeði ile geçinen tüm kesimlerin önünde her zaman zorlu süreçlerin ve çetin mücadelelerin olduðunu ve bunu en iyi KESK üyelerinin bildiðini belirten KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, konfederasyonun güçlünün Hiçbir yetkili hangi makamý iþgal ederse etsin insanlarýn insanlýk onurunu zedeleme, onlara baðýrýp çaðýrma, hakaret etme hak ve yetkisine sahip deðildir. Hiçbir insanýn, hiçbir öðretmenin kiþilik haklarýna, mesleðine, onuruna yakýþmayacak muamelenin yapýlmadýðý bir dünyada bir ülkede yaþamak istiyoruz. Yalova Vali sinin öðretmenimize yaptýðý bu davranýþýn hiçbir yasal yetkiyle, bilimsel yöntemle, ahlaki erdemle izah edilemez olduðunu belirtiyoruz. Yapýlan bu haksýz, hukuksuz durumdan dolayý Yalova Vali si kýnýyor, protesto ediyor ve görevden alýnmasýný istiyoruz. Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn." Hiçbir insanýn, hiçbir öðretmenin kiþilik haklarýna, mesleðine, onuruna yakýþmayacak muamelenin yapýlmadýðý bir dünyada bir ülkede yaþamak istiyoruz. Yalova Vali sinin öðretmenimize yaptýðý bu davranýþýn hiçbir yasal yetkiyle, bilimsel yöntemle, ahlaki erdemle izah edilemez olduðunu belirtiyoruz. Yapýlan bu haksýz, hukuksuz durumdan dolayý Yalova Vali si kýnýyor, protesto ediyor ve görevden alýnmasýný istiyoruz. Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn. dedi. KESK ten bürokratlara tepki hukukuna karþý her zaman ezilen, dýþlanan, ötekileþtirilenlerin yanýnda saf tuttuðunu belirterek, "Bu nedenle demokrasiye susamýþ bir halka baský, zor ve þiddetten baþka bir þey vaat etmeyenlerin öncelikli hedefleri arasýnda KESK'in yer almasý þaþýrtýcý deðildir. KESK'in karþýsýna her fýrsatta yandaþ sendikacýlýk anlayýþý çýkarýlmak istenmiþtir. Hükümet güdümünde kurulan kontra sendikalarýn en görünür yüzü ise Memur Sen olmuþtur." Dedi. Yandaþ sendikacýlýk anlayýþý ile yapýlan atamalarla bütün kurumlarda olduðu gibi Milli Eðitim, üniversiteler, saðlýk alanlarýnda çalýþma barýþýnýn bozulduðunu dile getiren Veldet, açýklamasýnda "Milli Eðitim'de okul müdürü, saðlýkta yönetici olmanýn yolu, en basit yasal haklarýmýzýn uygulanabilirliði bile AKP ve onun memur kolundan geçmektedir. Bu hak gasplarýna itirazýn en gür sesi yine KESK'tir ve KESK'in fiili olarak verdiði mücadele giderek yükselmektedir." ifadelerine yer verdi. Platin Saðlýk ta Temel Yaþam Desteði semineri Saðlýk Sen yargý yolunda Platin Saðlýk Koleji Acil Týp Teknisyenliði öðrencilerine ATT Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Paramedik Murat Sirem ve Paramedik Sezgin Atalay tarafýndan Temel Yaþam Desteði konulu eðitim semineri verildi. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, solunum ve kalp durmasý sonucu uygulanan temel yaþam desteði hakkýnda teknik bilgiler öðrencilerle paylaþýldý. Uygulama ana amaçlarýnýn aktarýldýðý seminerde, tepkisiz olarak yerde yatan Turnuva Tevfik Kýþ Spor Salonunda düzenlendi. biri ile karþýlaþýldýðýnda hangi yollarýn izlenmesi gerektiðini ve nasýl müdahale edilmesi gerektiðini anlatan Paramedik Murat Serim kalp masajý yaparken ve þok geçiren bir hastaya müdahale ederken dikkat edilmesi gereken hususlarý vurguladý. Öðrencilere Temel Yaþam Desteði konulu eðitim semineri verildi. Yarýþmalar sonucunda dereceye giren sporcular; Kýzlar. Ebru Azra Çuha - Mustafa Kemal Ortaokulu. Merve Saçýkara - 7. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu 3. Sedanur Burcu - 7. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu 4. Begüm Yüktaþýr - Mustafa Kemal Ortaokulu Erkekler. Yusuf Barýþ Þahin - 7. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu. Reha Aktaþ - Mustafa Kemal Ortaokulu 3. Kadir Kerem Kolaðasý - Özel TED Koleji Ortaokulu 4. Fatih Yurtel - Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Paramedik Sezgin Atalay, Ýlkyardým, hasta veya yaralý kiþiye, daha ciddi bir týbbi yardým uygulanmadan önce yapýlan ilk bakýmdýr. Ýlkyardýmýn amacý, durumun kötüleþmesini önlemek için aktif olarak müdahale etmek, yaþam desteði saðlamak, yaralýnýn etkin tedavisini baþlatmak, zararý en aza indirmek ve yaþam kaybýný önlemektir. Ýlkyardým týbbi bakýmýn bir alternatifi deðildir. Ancak ilkyardým eðitimi alan kiþiler, durumu ve acillik derecesini tayin etme ve profesyonel týbbi yardým ulaþana kadar yapýlabilecek en doðru þeyleri belirleme yeterliliðine sahiptir. Böyle bir durumda soðukkanlý olmalý ve hastaya müdahale etmelisiniz." dedi. Seminerin sonunda öðrencilerin sorularýný cevaplayan görevliler, teþekkür ederek okuldan ayrýldý. Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcý Hacý Nuri Lafcý, deðiþiklik yapýlan Saðlýk Bakanlýðý atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðine iliþkin yargýya gideceklerini bildirdi. Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarý Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanan yönetmelik ile deðiþiklik yapýldýðýný belirten Lafcý, þöyle dedi: "Yönetmelikte eþi özel sektörde görev yapanlarýn eþ durumundan tayin isteyebilmesi için eþinin atama talep edilen yerde kesintisiz üç yýl prim ödeme þartý getirildi. Oysa ki Bakanlýk, 4 Mart'ta yayýnlanan Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý Dýþý Personelin Atama ve Yer Deðiþikliði Yönergesinde Çerçeve Yönetmelikteki üç yýllýk þartý dikkate almayarak kesintisiz iki yýlý yeterli görmüþtü. Saðlýk çalýþanlarý için de ayný düzenlemenin yapýlmasý gerekirken, saðlýk çalýþanlarý için çerçeve yönetmelikteki genel þartýn personel aleyhine yönetmeliðe eklenmiþ olmasý sendikamýzca yargýya taþýnacaktýr. Yönetmelikte yapýlan deðiþiklik ile diþ tabipleri stratejik personel kapsamýndan çýkarýldý. Sendikalar Eðitim Sen Üyesi Halil Serkan Öz için ortak eylem yaptý. Tüm Bel Sen Þube Baþkaný KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, açýklama yaptý. Hacý Nuri Lafcý Yönetmelikte talebimiz doðrultusunda boþanma nedeni ile ve öðrenim durumu nedeniyle tayin konularýnda da deðiþiklik yapýldý. Buna göre; Saðlýk ile ilgili bir alanda en az iki yýllýk öðrenim görenler, öðrenim gördüðü yere atanabilecektir. Yönetmeliðe göre eþinden boþanan personel halen görev yaptýðý hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine veya D ve C hizmet grubu illerinden birine ya da halen görev yaptýðý hizmet bölgesi ve grubu esas alýnarak alt bölgeye boþanma tarihinden itibaren bir yýl içerisinde atanabilmekte idi. Boþanma halinde ailesinin bulunduðu yere atanabilmelerine dair Kurum Ýdari Kurul talebimiz doðrultusunda; eþinden boþanma halinde anne, baba, kardeþ veya reþit çocuklarýnýn boþanma tarihinden önce ikamet ettiði ile de atanma imkâný getirildi. Resmi Gazete'nin 4 Nisan tarih ve 936 Sayýlý nüshasýnda yapýlan deðiþiklikle ilgili deðerlendirmenin tamamlanmasýndan sonra, saðlýk çalýþanlarýnýn aleyhine yapýlan düzenlemelerin iptali için yargý yoluna baþvuracaðýz."

11 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 9 CEMÂZÝL - ÂHIR : 436 Hicri Þemsi:393 Rûmi:6 Mart 43 Kasým: 8 NÝSAN Aranýzda selâmý yaygýnlaþtýrýn ki; birbirinizi sevesiniz! (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ. 6.4 AKÞAM YATSI Nusratiye Câmii'nin ibâdete açýlmasý (86) - Þer'iyye Mahkemelerinin kaldýrýlmasý (94) Husumete vaktiniz var mý? Hayat muhabbet üzerine kurulmuþtu. Ama bu muhabbet ilk defa Adem Aleyhisselam'ýn çocuklarý arasýnda bozuldu. Ondan sonra muhabbete çok suikastler yapýldý. Kimi kimine küsülü gitti, kimi ise kimine haset ve kin içinde yaþadý. Halbuki insanlarýn hepsi bir anne ve babadan çoðalmýþlardý ve son asrýn müceddidi Bediüzzaman Said Nursi : "Bizler muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur" Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net demiþti asrýn baþlarýnda ve bunu hayatýnýn baþýndan sonuna kadar devam ettirdi. Buna, onu sevenle de iþtirak ettiler. Hatta inanmayanlar ile dahi bir nevi kardeþliklerinin olduðunu dile getirmiþti. Muhabbetin þartý; rüþvetsiz olmasýdýr. Bir beklenti içinde olmadan karþýmýzdaki insanlarý sevmektir. Hele yüce bir davaya inanan insanlarýn bu muhabbeti hayatlarýný temel taþý yapmalarý gerekir. "Kardeþinden sana gelen tenkit takdirdir,tükrük miski ammerdir" demiþti merhum Zübeyir Gündüzalp. Oysa öyle olmuyor. Ýnsanda bulunan zulüm damarý nice hallere vesile oluyor. "Muhabbet þu Kainatýn sebebi vücududur " demiþti Bediüzzaman. Hayatlar bundan sönüyor. Sevgilere bu yüzden kara lekeler sürülüyor. Acýmasýzca tenkitler yapýlýyor. Bu muhabbet aðacýný zedeliyor. Ýþ iliþkileri zayýflýyor, akrabalýk baðlarý kesiliyor. Kardeþlik duygularýna zehir þýrýnga ediliyor, dava sahiplerinin þevkleri söndürülüyor, ümitleri coþkusuna sed çekiliyor, muhabbetin tadý bozuluyor, husumet askeri harekete geçiyor. Tarih bir çok olayda bu muhabbetin acý hicranlarýna sahne oldu. Nice savaþlar bu yüzden kaybedildi. Yýllarca Þeyh Þamili yenemeyen Moskoflar, Þamilin ordu komutanlarýna el atýp, onlarýn duygularýna zehir ekince Þamil þu unutulmayan ve tarihe geçen þu müthiþ sözleri söylemiþti: "Beni Çar yýkamadý, Çara yardýmcý olan Çar tabancalarý yýktý." Bu mübayenetin çok acý hallerini yaþadýk. Hala da yaþýyoruz. Sinelerde tek ses ve tek yürek çarpmayýnca halimiz bir baþka oluyor. "Ben" lik heykeli baþýný maðrurane ayaða kalkýyor. Nerede vefa duygusu? Nerede ahde vefa? Nerede muhabbet fedailiði? Nerede kaldý o "zinciri nurani"? Bunlar hayatýn aðýr halleridir. "Aðacý kut bitirir, yiðidi dert bitirir " demiþti atalarýmýz. Muhabbet devam etsin, bütün nefretler hava ve hevese tabi olanlara olsun. Selam ve selamet Hüdaya tabi olanlarýn üzerine olsun. Çýtýrýk'ýn Oðlu benim dedem ve Almanya'daki bizler üzerine.. Çocukluðuma dair çok az þey hatýrlarým, bölük pörçük anýlar, þehirler, yollar, kiþiler... Dedemin ziyaretine gittiðimiz zamanlar, en net hatýrladýðým nadide anlar. ''Orta Doðu ve Balkanlar'ýn en güzel kýzý'' derdi bana elini öperken ben. Orta Doðu ve Balkanlar konusunda henüz herhangi bir fikrim yoktu ama dedem bana öyle sevgi dolu, öyle gülen gözlerle bakardý ki, emindim güzel bir þey olduðuna. Çocukken sorularýmla herkesi bezdiren, bugün hala pek çok yerde o atasözündeki merakýn öldürdüðü kediyi canlandýran ben, bir kez bile sorma gereði duymadým dedeme, Orta Doðu ve Balkanlar nasýl bir þey dede, diye. Birileri bana anlatmaya kalksa ne menem yerler olduðunu bu Orta Doðu ve Balkanlar'ýn, imkaný yok inandýramazdý zaten, dedem güzel bakýyordu bir kere. Merve Ayvaz Bir yandan Almanya'nýn düzenine alýþmýþ, sevmiþler. Bitmeyen bürokrasisi, iþ disiplinleri yorsa da, bunun son tahlilde içinde bulunduklarý düzende kendi hayatlarýný kolaylaþtýrdýðýný anladýklarýnda ses etmemiþler. Öte yandan memleket hasretiyle gittikleri Türkiye'de, trafikte birbirini Çok sonra Orta Doðu ve Balkanlar'ý anlatan okullardan mezun oldum. Kader aðlarýný kendi kulvarýnda ve benim kafamda öyle bir ördü ki, ben kendimi Almanya'da buldum; Orta Doðu ve Balkanlar ve daha fazlasýyla ilgili daha fazla þeyler öðrenmek üzere. Gelmeden önce ziyaretine gittiðimde, anneannem yiyen insanlarý, özel hastaha- nede bile hastalýðýndan ötürü yataðýný kirletti diye hastayý azarlayan hastabakýcýyý ve bütün bunlarýn gelinlik sandýðýný açtý bana, gözyaþlarýyla. Dedemin pasaportu çýknede saçmalýðýný yüksek sesle dile getirdiklerinde kendilerini kýnayan, kütý içinden. Meðer benim dedem 7'lerin baþýnda Berlin'e yol iþçisi olarak çalýþmaya gelmiþ pekçoklarý gibi. Annem mini mini bir bebek henüz. Yemeçümseyen insanlarý anlayamamýþ, kabullenememiþler. Kabullenemesinler. Dilerim, hiçbir zaman günlük hayatýmýzda rutine binmesinden sebep haber deðerini dahi yitirmiþ delilikleri kamiþ, içmemiþ, ailesi için biriktirmiþ. Bir senenin sonunda buralar bize gelmez demiþ olacak ki, çalýþýrken çorba içtiði tasýný kaþýðýný bile yanýna katarak dönmüþ anneme, anneanneme ve macerasýna memleketinde devam etbullenecek kadar yabancýlaþmazlar. mek üzere. Fakat o günlerde gidenlerin çok, pekçoðu dönmemiþ dedem gibi. Tutunmak için canýný diþine takmýþ, bir anda ahraz kalsalar da icabýnda marke- Geçen sene bahara gebe günlerde dedemi kaybettiðimizde, geleceðim yerin Almanya olacaðý belli olmadýðý gibi, dedemin esasýnda pek de baþlamadan biten Almanya hikayesinden de habersizdim. Bilseydim, belki bu kez te yumurta istediðini anlatabilmek için tavuk gibi gýdaklayarak anlaþmanýn ona sorardým, Almanya nasýl bir þey dede, diye. Dedemi kaybettiðimizde, bir yolunu bulmuþlar. Ýþçi olmuþ, iþçi onuruyla yaþamýþlar. Okuyamamýþlar, mesafeli iliþkimize raðmen onu aslýnda ne kadar çok sevdiðimden, o güzel dilleri, formal eðitimleri eksik kalmýþ. Fakat bir sonraki nesiller, çocuklarý, gözlerinden bir kez bile öpmediðim için ne çok piþman olacaðýmdan, onu torunlarý için hep okulu teþvik etmiþler, okuyaný ayrý bir sevmiþler. Ýsteyen özleyeceðimden de habersizdim. Bilseydim, belki bir kez onu öperdim, güzel okusun diye kol kanat germiþ, destek vermiþler. gözlerinden. PANELE DAVET Yýllar önce, bir ilçe milli eðitim müdürü arayýp, ilçelerinde belediye tarafýndan ''deprem ve afetzedelere yardým paneli '' düzenleneceðini bu panele benim de katýlmamýn talep edildiðini söyledi. Akabinde belediye baþkaný aradý. Beni basýndan takip ettiklerini ve bu konularda emek verdiðimi belirterek ilçede düzenlenecek olan panele panelist olarak katýlarak destek vermemi istedi. Ben de bu nokta da kayda deðer epey bilgi ve tecrübem var. Faydam olacaksa 'hay hay, severek katýlýrým' dedim. Ýþin aksiliði o arada laptop bozuldu ve benim tüm bilgiler kayboldu. Çok üzüldüm. 'Söz vermek borçlanmaktýr' sýrrýnca oturdum sil baþtan panel için tekrar hazýrlýk yapýp ve çaðýracaklarý günü beklemeye baþladým. Lakin bekliyorum bekliyorum arayýp soran yok. Sonradan öðrendim ki panel iptal edilmiþ. Lakin bizi aramaya kimse gerek duymamýþ(!) * EÐÝTÝM VERÝR MÝSÝN? Zaman zaman müdürlüðümüz dýþýndaki kurumlardan, özel sektörden arkadaþlar veya basýndan dolayý tanýyanlardan 'hocam, bizim kuruma / personele deprem, yangýn, ev kazalarý vb. eðitim verebilir misin?' türü teklifler alýyorum. Ben de her mesleðin zekâtý vardýr. Bizim mesleðin zekâtý da toplumu afetlere karþý bilinçlendirmektir düþüncesiyle hiç birine hayýr veremem, müsait deðilim diyemiyorum. Lakin tek bir þartým var. O da eðitim yasak savma cinsinden olmayacaksa gelirim diyorum. Tecrübeyle sabittir ki, maalesef çoðu, eðitim verildi raporunu doldurmak için istiyor. Geçmiþ zamanlarda bir kurumdan yetkili biri aradý. 'Hocam bize eðitim verebilir misiniz?' diye. Ben de 'tamam olur' dedim. Mart ayýnýn - arasýnda olsun dediler. Olur dedim. Ve o araya okullarýmýza program koymadým. Sonuç mu? Hala bekliyorum Arama zahmetinde bulunan olmadý. * CAMÝDE DEPREM Geçmiþ yýllarda merkez Ulucami de Cuma namazý öncesi sinevizyonla deprem hakkýnda konferans verdikten sonra KAF hattýnýn da tehdidi altýnda olan bir ilçeden tanýdýklar 'hocam televizyonda izledik. Camide depremi anlatmýþsýnýz. Bizim ilçede de anlatýn lütfen' diye talepte bulundular. Ben de bunun üzerine ilçedeki ilgili kuruma dilekçe gönderdim. El- cevap: ' Belirlenecek uygun bir tarihte önceden þahsýnýza bilgi verilecektir' diye yazý geldi. Zaman çok geçti sayýlmaz. Þimdilik bir yýlý geçti. Sonu hayrola Ýnþaallah bu anlatacaðýmýz bilgilere ihtiyaç duyulmaz. Lakin gönül isterken kader gülermiþ. * Etik deðil ama Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný VELÝLERE KONFERANS Bazen bir okulda velilere verilen deprem, yangýn, ev kazalarý vb. konferanslarýný basýnda gören müdürler 'Mahir Bey bir program yapsak bizim velilere de konferans verebilir misiniz?' diye arýyorlar. Biz de 'tabi ki müdürüm hafta içi, hafta sonu fark etmez. Ýsterse bir kiþi gelsin. Sayý önemli deðil. Müsait olduðumuz zaman yardýmcý oluruz. Ne zaman isterseniz alo deyin. Ben notuma alýyorum' diyorum. Sonra mý? Maalesef bir kýsmý sözde kalýyor. Geri olumlu veya olumsuz arama zahmetinde bulunmayýnca acaba bizi denemek için mi teklif ettiler diye düþünüyorum. * APARTMANA EÐÝTÝM Okullarda verdiðim seminerler sonrasýnda bazý öðretmenler / idareciler gelip 'hocam ben yöneticiyim. Çok önemli konulara deðiniyorsunuz. Bizim apartmandakilere de bir akþam eðitim verebilir miyiz?' diyorlar. Ben de hay hay, ne zaman isterseniz diyorum. Sonuç mu? yýldýr daha geri dönen olmadý * ÖZETÝN ÖZETÝ: 'Söz vermek senet vermek kadar kýymetlidir.' (Tagor) Bizler daha ortaokul sýralarýnda Akif dedemizin verdiði sözüne sadýk kalmak adýna yaðmurda yaðýþta kilometrelerce yürüdüðünü öðrenerek büyüdük. Dolaysýyla verdiðim söze son demine kadar riayet etmenin gayreti içerisindeyim. Lakin arada bir böyle etik olmayan durumla karþýlaþýnca üzülüyorum. Bizden samimi olarak talepte bulunan baþka birilerine bunun etkisiyle de 'hayýr, müsait deðilim' demekten korkuyorum. Maalesef emanete riayet etmemek, karþýndakine deðer vermemek, gelemeyeceði randevuyu iptal ettirmemek, iþi bitince vefayý unutmak gibi hususlar toplumun tüm alanlarýnda var. Bunun üzerine sayfalarca yazý yazýlsa azdýr. En basiti bir arkadaþýnýzýn iþi görülsün diye emanet para verirsiniz. Sonra mý? Ýþi görülmüþtür ama arkadaþýnýz sizi bir daha gör-e-memiþtir (!) Ondan sonra da iyiliðin gözü kör olsun deyip, kimseye beþ kuruþ yardým yapmamaya çalýþýrsýnýz. Bu tür kiþiler sadece kendine zarar vermekle kalmayýp, toplumda 'bahçem kadar yaðmur / pencerem kadar güneþ / dünya yýkýlsa umurumda deðil kardeþ'' türü insanlarýn çoðalmasýna çanak tutarlar. Her þeye raðmen yine de METEOROLOJÝ bardaðýn dolu tarafýna bakmaya devam edelim. 'Söz vermek borçlanmaktýr' / ( Hz Peygamber SAV) VEFAT EDENLER -Delibalta Ailesi' nden, Tuhafiyeci Esnafýndan Ahmet, Mehmet ve Celal BÜÐRÜ' nün aðabeyi, Gazi, Selim ve Doktor Levent BAÞARAN' ýn babasý, Emekli Polis Memuru; Mustafa BAÞARAN. -Hacýbey Köyü' nden gelme, Hüsnü ÞÝMÞEK' in eþi, Arap, Erdal ve Saffet ÞÝMÞEK' in babasý, Caner, Soner ve Taner ÞÝMÞEK' in dedesi; Cuma ÞÝMÞEK. 3-Kamil, Serdar ve Merhum Haluk AYCAN' ýn aðabeyi, Maliye Müdürlüðü' nden emekli; Aziz AY- CAN. 4-Karayollarý Müdürlüðü' nden emekli ve eski Sanayi Esnafýndan Mustafa DUYGUN' un eþi, Meslek Lisesi' nden emekli Mahmut DUYGUN ve Sanayi Esna- Kurs ücretleri MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Hayat boyu öðrenme genel müdürlüðüne baðlý HALK EÐÝTÝM MERKEZLERÝNÝN, amacý ülkemizdeki her yaþ eðitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaþlara onlarýn ilgi istek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ÜCRETSÝZ kurslar düzenleyen yaygýn eðitim kurumlarýdýr. Amacý ücretsiz kurs düzenlemek olan halk eðitim müdürlüðü açýlacak olan M.T.S.K trafik öðretmenliði ve usta direksiyon öðreticiliði kursu için müracaat edenlerden 6.4. tarihinde saat 7.'da.:: SERBEST KÜRSÜ ::. Hüseyin KOCA ÇORUM halk eðitim müdürlüðündeki toplantýda kursiyerlere herkes 4 ila lira arasýndaki kurs ücretini getirecekler, getirmezseniz kursu açmayýz þeklinde sözler söylemiþlerdir. M.E.B Hayat boyu öðrenme genel müdürlüðünün tarih ve 449 sayýlý genelgenin.maddesinin 3.fýkrasýnda Halk eðitim merkezlerinde açýlan kurslara devam eden öðrenci ve kursiyerlerden her hangi bir ücret alýnmaz der. Halk eðitim merkezinin uygulamak istediði bu yöntemin kanunlara aykýrý olduðunu belirmek istiyor, bu uygulamalarýn kaldýrýlmasýný talep ediyorum ALIÞ Gram,6 SATIÞ,68 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER KARAKAÞLI ECZANESÝ EMEL KARAKAÞLI (TEL: ) GAZÝ CAD. 8/C - PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI SEDEF ECZANESÝ SEDEF ÞERBETÇÝ KAPLAN (TEL: 64 44) B.EVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:/B - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: NÝSAN ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :,,,,,, Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : : 3 Yurt Dýþý: Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : : 6 : Euro Tel: 4 4 (pbx) - Faks: 3 4 Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: 4 66

12 Baro Baþkaný Akpýnar adalet yürüyüþünde ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Türkiye Barolar Birliði, Bursa Barosu, Yargýçlar ve Savcýlar Birliði ile Yargýçlar Sendikasý'nýn iþbirliðinde düzenlenen Türkiye Adaletini Arýyor yürüyüþü Bursa'da baþladý. Yürüyüþe Çorum Barosu adýna Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar katýldý. Bursa Adliyesi önünden baþlayarak kent meydanýna devam eden yürüyüþ, Kent Meydandaki mitingle devam etti. Mitingte binlerce avukat ve vatandaþ yer aldý. Yürüyüþ öncesi bir açýklama yapan Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Yürüyüþe Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar katýldý. Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu konuþmasýnda; Biz burada aslýnda Avu- katlar Günü'nü kutlamýyoruz. Biz burada Türkiye için adalet arýyoruz. Türkiye için adalet arýyoruz demek, 77 milyon için adalet demektir. Tür- kiye'de yurttaþlarýmýz kendilerini hukuki güvenlikte hissetmiyorlar. Geleceklerinden endiþe ediyorlar. Sokaða çýktýklarýnda atacaklarý adýmýn kendilerini nereye götüreceðini bilmiyorlar. Biz hukukçular olarak sessiz çýðlýðý dillendiriyoruz. Adalet istiyoruz" dedi. Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu ve Baro Baþkanlarý, Adalet Sarayý bahçesindeki Atatürk Anýtý'na çelenk sundular. Ardýndan birlikte meydana kadar yürüdüler. Konuþmalarýn ardýndan Moðollar konseriyle miting devam etti. Baþsavcý Vekili nden Baro ya iade-i ziyaret Çorum Baþsavcý Vekili Üzeyir Karakülah Baro Baþkaný Avukat Altan Akpýnar'a iade-i ziyarette bulundu. Anadolu Lisesi nden örnek davranýþ Çorum Anadolu Lisesi Hatýra Ormaný'na adet çam fidaný dikildi. Anadolu Lisesi öðrencileri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Çorum Anadolu Lisesi Hatýra Ormaný'na adet çam fidaný dikti. Anadolu Lisesi Okul Meclisi ve -A sýnýfý öðrencileri iþ birliðiyle yapýlan fidan dikim törenine Okul Müdür Yardýmcýsý Hasan Kaygusuz ve Savaþ Baþkan, Beden Eðitimi Öðretmeni Davut Üstünay, Okul Memuru Mehmet Kayacý, okul personeli Recep Aydýn ve Ömer Toprakçý ile çok sayýda öðrenci katýldý. Törende okul idarecileri ve öðrencileri iki yüz adet çam fidanýný toprakla buluþturdu. Öðrencilere fidan dikimi-bakýmý ve ormanlarýn yaþamýmýz açýsýndan önemi hakkýnda bilgilendirilme yapýldýktan sonra yeni fidanlarýn dikim iþlemleri ger- çekleþtirildi. Ardýndan eski yýllarda dikilen fidanlarýn bakýmý yapýlarak çevre temizliði gerçekleþtirildi. Okul Müdür Yardýmcý Hasan Kaygusuz, törenin ardýndan yaptýðý açýklamada, "Aðaçsýz memleket duvaksýz geline benzer. Atasözünde Aðaçlar yurdun en önemli servetidir. Duvak ise bir genç kýzýn en deðerli hazinesidir. Aðacý olmayan ülke duvaðý olmayan bir geline benzer. Ormanlarýmýzý korumadýðýmýz sürece cennet vatanýmýz çölleþmekten ve insanýmýz nefessiz kalmaktan kurtulamayacaktýr. Þimdi sizler bu ormanlara sahip çýkmaz iseniz gelecekte evlatlarýnýza ve torunlarýnýza doðal, saðlýklý ve temiz bir yaþam alaný sunamayacaksýnýz. Daima yeþil ve temiz bir gelecek için Çorum Baþsavcý Vekili Üzeyir Karakülah Baro Baþkaný Avukat Altan Akpýnar'a iade-i ziyarette bulundu. Üzeyir Karakülah, Akpýnar ile sohbet ettiði ziyarette, ayrýca Çorum Barosu Avukatlarý'nýn Nisan Avukatlar Günü'nü de tebrik etti. ÇEKVA genel kurul yaptý Çorum Eðitim Kültür Vakfýnýn (ÇEKVA). olaðan genel kurulunu Ýstanbul da gerçekleþtirdi. ÇEKVA Kadýköy Þubesi nde düzenlenen genel kurulda yeni yönetim kurulu belirlenirken., ÇEKVA Baþkaný Avni Çelik, 83 olan bursiyer sayýsýnýn 9 ye ulaþtýðýný belirttiði genel kurul konuþmasýnda, Vakýf vakfetmek, zaman ve gönlü gönülden vermektir. dedi. Divan baþkanlýðýný Avukat Hüseyin Tuzcu nun üstlendiði genel kurulda, Mehmet Özata ve Muzaffer Canýdemir de katip üye olarak divanda yer aldý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý genel kurulda, gündem maddeleri- nin görüþülmesi ve karara baðlanmasýnýn ardýndan, Avni Çelik baþkanlýðýndaki tek liste, genel kurulu üyeleri tarafýndan oy birliði ile seçildi. Yapýlan oylama sonucunda yönetim listesi þu þekilde oluþtu; Yönetim Kurulu: Avni Çelik, Muzaffer Külcü, Çetin Baþaranhýncal, Erdem Çenesiz, Mustafa Özgür Tezel, Sabit Velidedeoðlu, Feyzullah Kýyýklýk, Ömer Derindere, Dilek Yýlmazcan, Ahmet Kýþ, Erkan Akdemir, Þenol Çetin, Necati Þahin, Serpil Salman, Hüseyin Tuzcu. Denetleme Kurulu: Hüseyin Kapusuz, Fey- Bahçelievler MTAL de defile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde mini bir defile düzenlendi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde mini bir defile düzenlendi. Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri Alaný öðrencileri, farklý modellerde saç ve makyaj yaparak maharetlerini ortaya koydu.. sýnýf öðrencilerinin sergilediði defile gösterisini öðrenci velileri izledi. Velilelere ikram eþliðinde sunu- lan gösterilerde öðrenciler sahnede saç modellerini ve makyajlarýný sergilediler. Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri Alaný Öðretmeni Asuman Yavaþ rehberliðinde yapýlan defile ile öðrencilerin çalýþmalarý ve Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri Alaný nýn velilere tanýtýlmasý amaçlandý. Çorum Eðitim Kültür Vakfý Genel Kurulu yapýldý. Osmancýk ta baðýmlýlýkla mücadele Yeþilay Vakfý tarafýndan Türkiye de 8 il ve KKTC yi kapsayan Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitimleri Çorum un Osmancýk ilçesinde baþladý. Eðitim hakkýnda açýklama yapan Çorum Yeþilay Koordinatör Formatörü Psikolojik Danýþman Yaser Mert, Türkiye de baðýmlýlýkla mücadele dendiðinde Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitimleri Çorum un Osmancýk ilçesinde baþladý. akla gelen ilk vakýf Yeþilay Vakfý dýr. Yeþilay Vakfý nýn Türkiye çapýnda mücadele çalýþmasý olarak yýlýndan itibaren yürütmeye baþladýðý TBM projesi kapsamýnda yetiþtirilen madde baðýmlýlýðý, internet baðýmlýlýðý, tütün baðýmlýlýðý, alkol baðýmlýlýðý ile saðlýklý yaþam olmak üzere beþ farklý alandaki baðýmlýlýk formatörleri tarafýndan 3 gün süre ile ilimizde bulunan 96 rehber öðretmene baðýmlýlýk eðitici eðitimi verilecektir. Bu eðitimlerin ardýndan Çorum da bulunan okul öncesi kurumlardan liselere kadar tüm okul kademelerinde baðýmlýlýk ile ilgili veli, öðretmen ve öðrenci bilgilendirmeleri baþlayacaktýr. Tüm ilde baðýmlýlýða iliþkin bir farkýndalýk ve mücadele yaratma çabasý içinde olunacaktýr. Gencecik bedenlerin baðýmlýlýk illetine karþý daha duyarlý olmalarý için azim ve kararlýlýkla çalýþmalar aralýksýz yürütülecektir. Rehber öðretmenlerin bu çalýþmadaki rollerinin önemli olmasý sebebiyle kendilerine teþekkür ederiz. dedi. Eðitim çalýþmalarý gelecek günlerde Ýskilip, Sungurlu ilçeleri ve Çorum merkezde yürütülecek. Çalýþmalarla ilgili Çorum Yeþilay Vakfý ve Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Bölümü nden bilgi alýnabilecek. Yýldýrým Beyazýt Ýmam-Hatip Ortaokulu 6-F öðrencileri örnek bir davranýþ sergiledi. Arkadaþlarýnýn ziyareti mutlu etti Yýldýrým Beyazýt Ýmam-Hatip Ortaokulu 6-F öðrencilerinden Melih Gökçen, karýn aðrýsý þikâyetiyle gittiði hastanede kalýn baðýrsaklarýnda problem olduðu tespit edilerek ameliyata alýndý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde geçirdiði baþarýlý operasyonun ardýndan kontrol amaçlý hastanede yatan Gökçen, Okul Müdürü Kadir Çatal, Rehber Öðretmeni Alev Güneþli ve sýnýf arkadaþlarý tarafýn- dan ziyaret edildi. Gökçen in durumunu merak eden arkadaþlarý, ziyaretleri esnasýnda sohbet etme imkâný da buldular. Gökçen in ziyaretten dolayý memnuniyeti gözlerinden okunurken, Okul Müdürü Çatal, Biz büyük bir aileyiz ve bir vücudun uzuvlarý gibiyiz. Birimize bir þey olsa hepimizin caný yanar." diyerek birlik mesajý verdi.

13 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Kargý ya yeni tesis Kargý nýn Mihrihatun Mahallesinde bulunan yeþillik alana (eski hükümet binasýnýn yeri) tesis yapýmý için gerekli çalýþmalar baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Zeki Þen in tüm detaylarýný titizlikle inceleyip, yerinde incelemeler yaptýðý sosyal tesisin kurulacaðý alanda her nokta düþünüldü. Projenin eksiksiz bir biçimde faaliyete geçmesi çalýþtýklarýný belirten Baþkan Þen, Ýlçemizin en güzel Kargý da tesis yapýmý için gerekli çalýþmalar baþladý. yerinde bulunan bu yeþillik alaný halkýmýzýn hizmetine açmak istedik. Gerekli proje ve desteklerimiz hazýr. Yapým çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Alanýn komplesini sosyal tesis olarak yapacaðýz. Bu tesisin içinde, çocuk parký, kamelyalar, spor alaný ve kýr lokantasý mevcut olacak. Halkýmýzýn özellikle aileleri ile gelip güzel bir gün geçirtmesini saðlayacaðýmýz tesis için, en ince detaylarý gözden geçirtiyoruz. dedi. Ýncelemeler esnasýnda Baþkan ýn yanýna gelen çocuklar Baþkaným senden park istiyoruz diyerek Baþkan Þen den söz aldýlar. (Kargý-Havadis) Minikler meslekleri tanýyor Ana sýnýfý öðrencilerine polislik mesleði anlatýldý. Etkinlik sonunda polisler tarafýndan öðrencilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Çorum un Kargý ilçesinde Polis Haftasý etkinlikleri kapsamýnd ana sýnýfý öðrencilerine polislik mesleði anlatýldý. Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði nde görevli polisler Nisan Polis Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Ýlkokulu anasýnýfýný ziyaret etti. Ziyarette öðrencilerin kartondan kendi yaptýklarý polis þapkalarý ile karþýlanan polisler, daha sonra miniklerle sohbet ettiler. Baþpolis Hasan Poyraz, Nisan Polis Haftasý nedeniyle çocuklarla kaynaþmak ve polislik mesleðini tanýtmak amacýyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, Her zaman çocuklarýn polislerden koktuðu söylenir, ancak görüldüðü gibi çocuklarýn polislere bir sevgisi ve ilgisi var. Bizde bu ilgiyi pekiþtirmek, polisi ve polislik mesleðini tanýtmak için bugün bu etkinliði düzenleyerek çocuklarýmýzla sohbet ettik dedi. Etkinlik sonunda polisler tarafýndan öðren- Kütüphaneler Haftasý na özel ziyaret Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu, Kütüphaneler Haftasý nedeniyle Ýlçe Halk Kütüphanesi ni ziyaret etti. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Dodurga Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Ýlçe Emniyet Amiri Uður Çorumlu, Dodurga Ýmam Hatip Ortaokulu öðretmenleri ve beraberindeki öðrenciler Kütüphaneler Haftasý kutlamalarý kapsamýnda Dodurga Halk Kütüphanesi ni ziyaret ettiler. Kütüphane içerisini gezerek kütüphane ve kütüphanede bulunan kitaplar hakkýnda bilgi edindiler. Ziyaretin ardýndan açýklamalarda bulunan Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, insanlarýn kaslarýný geliþtirmek için spor yapmasý gerektiði gibi, beyin kaslarýný geliþtirmek için de kitap okumasý gerektiðini söyledi. Okumanýn önemini vurgulayan Dodurga Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal da, okumanýn boþ zamanlarda yapýlmamasý gerektiðini, insanlarýn okumak için özel zaman ayýrmasý gerektiðini söyledi. Köksal, herkesin yastýðýnýn altýnda bir kitap bulundurmasýný ve günde en azýndan dakika kitap okumasýný tavsiye etti. Kütüphaneler Haftasý nedeniyle Ýlçe Halk Kütüphanesi ni ziyaret etti. Öðrencilere dakika kitap okumalarý tavsiye edildi. cilere çeþitli ikramlarda bulunuldu.(ýha) 3 Türk Eðitim Derneði (TED) tarafýndan bursluluk sýnavý yapýldý. TED sýnav yaptý Türk Eðitim Derneði (TED) tarafýndan bursluluk sýnavý yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, TED bünyesinde geçtiðimiz cumartesi günü saat. 'da TED Çorum Koleji'nde Tam Eðitim Bursluluk sýnavý yapýldý. Sýnava merkezden ve ilçelerden gelen öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. YILI MEFRUÞAT MALZEMESÝ ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU YILI MEFRUÞAT MALZEMESÝ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : /437 -Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah. Millet.Sok.No:37 b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) -Ýhale konusu malýn a} Niteliði, türü ve miktarý b) Teslim yeri c)teslim tarihi 3- Ýhalenin MERKEZ/ÇORUM : 4 Kalem Kumaþ Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulursan idari þartnameden ulaþýlabiiir. : Genel Sekreterliðimize baðlý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, Çorum Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi, Alaca Devlet Hastanesi, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi, Kargý Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancýk Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi ambarlarýna ilgili hastanenin talebi doðrultusunda peyder pey teslim edilecektir. : Ýhale Dokumam kapsamýnda verilen Talep listesine göre ilgili hastanenin talebi doðrultusunda sipariþ tarihinden itibaren (beþ) takvim günü içerisinde, peyder pey olarak 3.. tarihine kadar teslim edilecektir. Ýdare tarafýndan verilecek sipariþler mesai saatleri(8:o-6.) içerisinde (iki) nüsha sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No : 8 ÇORUM } b) Tarihi ve saati : : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. ihaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4...Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4...Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4..., Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüze! kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.. ihale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý ait yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe Miskin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler; Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler en geç ihale saatine kadar kalemlere numune vereceklerdir. Ayrýca numunelerin üzerinde firma adý ve hangi kaleme ait olduðu (kalem numarasý) yazýlmalýdýr. Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sýra numarasýna göre sýralanacaktýr, Numuneler en az metre olmak þartý ile üretici firma adý ve ürün bilgilerinin üzerinde yazýlý olduðu orjinal ambalajýnda teslim edilmelidir.- Numunenin teknik þartnameye uygunluk aþamasýnda denenmesi veya kullanýlmasý halinde numune kin ayrýca ücret ödenmeyecektir..ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve TRY (Türk lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum ili Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah, Millet. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren (yüzyirmi) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 6334)

14 4 ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Gripten korunmak istiyorsanýz mutlaka tüketin! BÝLGÝSAYAR VE ÇEVRE BÝRÝMÝ ALIMI ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Bilgisayar Ve Çevre Birimi Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : /49 -Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: 9 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ -Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Belediyemiz Birimlerinin Ýhtiyacý olan Kalem Bilgisayar ve Çevre Birimi Malzeme Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi -Bilgi Ýþlem Müdürlüðü c)teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren (onbeþ) takvim gün içinde Ýhale konusu Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin tamamý teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM b) Tarihi ve saati : : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4...Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4...Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4...Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4...Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir..ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % (bir) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (Altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de CÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Koçoðlu: "Turþu, içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde kiþiyi grip ve benzeri enfeksiyonlardan koruyor." Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Koçoðlu, içerisindeki probiyotikler sayesinde grip ve benzeri enfeksiyonlara karþý koruma saðlayan turþunun ve suyunun tüketilmesini önerdi. Koçoðlu yaptýðý açýklamada, Türk mutfaðýnýn önemli damak tatlarýndan turþunun saðlýða yararlarýnýn olduðunu söyledi. Sebze ve meyvelerin birçok yararlý etkisinin turþuda da bulunduðunu belirten Koçoðlu, "Turþu çok fazla su içermesi dolayýsýyla kilo yapýcý etkileri az. Ýçerisinde yüksek oranda lif bulunan sebze ve meyvelerden turþu yapýldýðýndan da lifler aynen kalarak kiþiye fayda saðlýyor" dedi. Koçoðlu, mayalanma esnasýnda turþuda yararlý bakterilerin de çoðaldýðýný vurgulayarak, "Probiyotik dediðimiz bu bakterilerin saðlýk açýsýndan çok faydasý var. Bunlar baðýþýklýk sistemimizi güçlendiriyor. Turþu, içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde kiþiyi grip ve benzeri enfeksiyonlardan koruyor. Probiyotik bakteriler ayný zamanda baðýrsak florasýný da olumlu yönde deðiþtirerek kanserden korunmaya yardým ediyor" diye konuþtu. Asitli ve gazlý içecekler yerine turþu suyu tüketilmesini öneren Koçoðlu, "Özellikle lahana, kýrmýzý pancar ve salatalýk turþusu besin deðeri açýsýndan daha iyi" ifadesini kullandý. Turþunun fazlasý da zarar Turþu yapýldýðýnda bazý vitaminlerin de yok olduðuna dikkati çeken Koçoðlu, þunlarý kaydetti: "C vitamini dayanýksýz bir vitamin olduðu için turþuda ne yazýk ki kalmýyor. Avitamininin ön maddesi de çok az kalýyor. Yani turþu yapýldýðýnda sebze ve meyvelerde C vitamini yüzde 'e yakýn oranda, A vitamininin de yarýdan fazlasý kayboluyor. B vitamini de turþunun bekletme süresine göre azalýyor. Yani turþularýn vitamin açýsýndan çok önemli bir katkýsý yok. Turþularda potasyum, kalsiyumun, magnezyum da az miktarda bulunuyor. Turþunun en büyük dezavantajýndan biri de çok fazla tuz içermesi. gram turþuyla ortalama 6 gram tuz alýnmýþ oluyor. bu durum, kalp, hipertansiyon, kronik böbrek hastalarýnda sorun yaratabilir. Tuz tüketiminin artmasý mide kanseri, kemik erimesi gibi birçok hastalýðýn artmasýnda rol oynuyor. Ülkemizde de tuz tüketimi çok fazla olduðu için biraz daha dikkatli tüketilmeli." Hazýr turþularda fermantasyonu (mayalanma) hýzlandýrmak adýna birtakým kimyasal asitler kullanýldýðýný belirten Koçoðlu, bu asitlerin de mide asit salgýlarýný uyararak ülseri bulunan hastalarda problem yarattýðýný söyledi. Koçoðlu, hazýr turþu yerine doðal yollarla yapýlan turþularýn tüketilmesini tavsiye etti. (AA) (Basýn: 6797) Mecitözüspor sahas ýnda Oðuzlar Belediyespor ile berabere kalarak final grubunu garantileme fýrsatýný son maça býraktý. Küme de son hafta heyecan B grubunda A grubundan Ortaköyspor ve Bayat Belediyespor final grubunu garantilediler. B grubunda ise iki takým pazar günü oynanacak Kargýgücüspor - Mecitözüspor ve Uðurludað Belediyespor -Oðuzlar Belediyespor maçýnda belli olacak. Kargýgücü ve Mecitözüspor avantajlý. Uðurludað kazanýp rakiplerinden birisinin kaybetmesini bekleyecek.. Amatör Küme Görünümü A Grubu haftanýn sonuçlarý: Ortaköy Bel. Þapinuvaspor - Sungurluspor : 3- Osmancýkgücüspor - Bayat Belediyespor : -3 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Ortaköyspor Bayat Belediye 3 Sungurluspor 4 Osmancýkgücü Haftanýn maçlarý: Ortaköy Belediye Þapinuvaspor- Osmancýkgücü. Sungurluspor - Bayat Belediyespor. B Grubu haftanýn sonuçlarý: Kargýgücüspor - Uðurludað Belediyespor : 3-3 Mecitözüspor - Oðuzlar Belediyespor : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Mecitözüspor Kargýgücüspor 3 Uðurludað Bel 4 Oðuzlar Bele Haftanýn maçlarý: Kargýgücüspor - Mecitözüspor. Uðurludað Belediye- Oðuzlar Belediyespor.. Amatör Küme Büyükler liginde gruplarda beþinci maçlar sonunda A grubunda heyecan sona erdi. B grubunda ise final grubuna yükselecek iki takýmda son hafta maçlarýnda belli olacak. A grubunda lider Ortaköyspor, Sungurluspor önünde ilk yarýsýný - maðlup tamamlamasýna karþýn ikinci yarýdaki oyunu ile maçý 3- kazanarak gruptan lider olarak final grubuna yükselmeyi garantiledi. Son maçýnda rakibi Osmancýkgücü çýkmayacaðý için Ortaköyspor grup maçlarýný kayýpsýz lider olarak kapattý. Grupta ikinci sýrada bulunan Bayat Belediyespor ise Osmancýkgücüspor deplasmanýnda hayli zorlanmasýna karþýr maçý 3- kazandý ve ikinci olarak final grubuna yükselen ikinci takým oldu. B grubunda ise beþinci haftada oynanan iki maçta berabere bitince hesaplar son maçlara kaldý. Gruptan çýkacak iki takýmda son hafta oynanacak iki maç sonunda belli olacak. Mecitözüspor sahasýnda Oðuzlar Belediyespor ile - berabere kalarak iþini zora soktu. Grupta diðer maçta ise play-off mücadelesi veren iki takým Kargýgücüspor ile Uðurludað Belediyespor arasýndaki maçtan takýmlar 3-3 lük beraberlik ve birer puanla ayrýlarak umutlarýný son maça taþýdýlar. Bu grupta oynanacak son maçlardan en zorlusu Kargýgücüspor ile Mecitözüspor takýmlarý arasýnda oynanacak. Mecitözüspor a bu maçta beraberlik hatta tek farklý maðlubiyet bile yetiyor. Ýlk maçý 4- kazanan Mecitözüspor maðlup olsa bile þansu bulunuyor. Kargýgücüspor ise bu maçý kazanmak zorunda. Kazanmasý halinde Uðurludað a karþý ikili averaj üstünlüðü bulunduðu için puan eþitliðinde final grubuna yükselecek. Uðurludað Belediyespor ise Bayat ta oynayacaðý maçta Oðuzlar Belediyespor önünde kazanýp Kargý dan gelecek sonuca göre final grubuna yükselme haberini bekleyecek. Osmancýkgücüspor, Ortaköy maçýna çýkmýyor. Amatör Küme A grubunda son haftasýnda oynanacak Ortaköy Þapinuva Belediyespor - Osmancýkgücüspor maçýna Osmancýk takýmý çýkmayacak. Yönetici Fuat Bozdemir sporcu yetersizliði nedeniyle maça çýkmayacaklarýný bildirdi. Bu maçta Ortaköy takýmý hükmen galip geldi ve grubu kayýpsýz olarak lider tamamladý. Kargý lý güreþçiler umut verdi Hafta sonunda Adil Candemir Spor Salonu nda yapýlan - Yaþ Güreþ Ým birinciliðinde mücadele eden Kargý lý güreþçiler on madalya kazandýlar. Dört güreþçisi Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandýlar. Antrenör Kazým Karabýyýk, Kargý da baþlattýklarý güreþ çalýþmalarýnýn meyvelerini vermeye baþladýðýný belirterek destek veren herkese teþekkür etti. Kargý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi bünyesinde bir yýlý aþkýn süredir, kaymakamlýk personeli ve ayrýca güreþ antrenörü Kazým Karabýyýk sorumluluðunda çalýþmalarýna devam eden Kargý lý güreþçiler, hafta sonunda yapýlan serbest ve grekoromen stil güreþ il birinciliði müsabakalarýnda iki birincilik, üç ikincilik ve beþ üçüncülük derecesi yaparak, toplam madalya alarak en az dört güreþçimiz önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandýlar. Ýlçede özellikle ata sporumuz güreþin ciddi bir potansiyeli olduðunu dile getiren antrenör Kazým Karabýyýk, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa þampiyonu çýkaran ilçemizde güreþin canlanmasý ve hak ettiði yere gelmesi için elinden gelen çabanýn göstereceðini dile getirdi. Baþarýnýn tesadüf olmadýðýný, ancak disiplinli ve programlý çalýþmalar sonucunda baþarýnýn elde edilebileceðinin altýný çizen Karabýyýk Güreþ Eðitimine baþladýðý günden bu yana çalýþmalarýna ve güreþçilere maddi manevi desteklerini esirgemeyen baþta Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan a, Belediye Baþkaný Zeki Þen'e, Milli Eðitim Müdürü Metin Küçükaydýn'a, Halk Eðitim Müdürü Mücahit Açýkbaþ'a ve güreþçilere her daim hamilik yapan Fevzi Camcý ya, Kargýlý Esnaflarýmýza teþekkür ederim. Temennim Türkiye Þampiyonasýnda da güreþçilerimizin derece yaparak kürsüye çýkmalarý dedi." Tür- - yaþ güreþ il birinciliðinde dereceye giren Kargý lý güreþçiler müsabakalar sonunda toplu halde görülüyor

15 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 46 Ada no, Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 3,96 m yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.4,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat:.-.. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 46 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.49,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat:.-. T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 9 TH 7 plakalý, 8 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çepni Mah. Ýskilip. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 73 plakalý, 8 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çepni Mah. Ýskilip. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: 4. 4 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum ili Osmancýk ilçesi Çatak köy yoluna kutu menfez yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 67 Saat: 4.3 Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat:. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat:. T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi. Etap konut, adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 9 ÜH 74 plakalý, model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 3. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 9 TU 968 plakalý, model Hyundai marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çepni Mah. Ýskilip. Sok. Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.37, Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO dan almýþ olduðum çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Merve TOPAL (ÇINAR) Mikdat kýzý 3//989 Amasya Merzifon Doðumlu (Ç.HAK:77) (Ç.HAK:7) Yorgan, Stor Perde Temizliði Devren Satýlýk Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Oto Kuaför Klinik devren satýlýktýr (Ç.HAK:768) Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 67 Saat: 9. 8 NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 68 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat:. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 6 Parsel sayýlý.48,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.8.697, Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere - En az lise mezunu - Diksyonu düzgün - Logo ve versiyonlarýnda en az yýl deneyimi olan -3 yaþýný aþmamýþ BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR. Müraacatlarýn adet fotoðrafla þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent mah. Gýda toptancýlar sitesi.sok no: (Ç.HAK:79) Çevre Mühendisi Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan Çevre Mühendisi, Çevre Görevlisi aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Geri Dönüþüm Plastik Adres: M. Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarý (Ç.HAK:79) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA * TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: ÇORUM Tel: (Ç.HAK:) (Ç.HAK:74) (Ç.HAK:63) (Ç.HAK:88) No: 97 ÇORUM Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 4 adet meyvesi olan 9 m kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:79) Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 4 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter + servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÇARÞAMBA 8 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu 8-3 yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:739) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. (Ç.HAK:74) (Ç.HAK:763) Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:38) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Deha Eðitim Eðitim Kurumunda yarý zamanlý ve tamzamanlý çalýþmak üzere Fizik - Kimya - Biyoloji Bölüm mezunu yada Öðretmeni - Fen ve (Ç.HAK:76) ÇOCUK BAKICISI ARANIYOR Yarým gün için 4 yaþ altý çocuk bakýcýsý aranmaktadýr. Mür. Tel: Teknoloji Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel : m Mür. Tel: (Ç.HAK:73) (Ç.HAK:7) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 3 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:6) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 6 m evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:8) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 3 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:77) (Ç.HAK:7) Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 3 Mür. Tel: 7 66 Bayan Personel Alýnacaktýr Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan personel alýnacaktýr. Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ (Ç.HAK:74) SATILIK BILDIRCIN ÇÝFTLÝÐÝ Ruhsatlý 3 tane kuþ kafesleri, kuluçka makinasý ve her türlü teçhizatýyla býldýrcýn çiftliði satýlýktýr KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ NO:9-9 ÇORUM Deðeri:. TL SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta m, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

16 Batman hazýrlýðý bugün baþlýyor Çorum Belediyespor bir sonraki hafta Batman Petrolspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Geçtiðimiz hafta sonu Þekerspor deplasmanýndan 3- lýk galibiyetle ayrýlan kýrmýzý siyahlý takým bu hafta sonunu bay geçeceði Belediyespor dan geciken kýnama! Çorum Belediyespor Yönetimi geçtiðimiz hafta sonu Fenerbahçe kafilesine yapýlan silahlý saldýrýyý dün yaptýðý yazýlý açýklama ile kýnadý. Murat KARASU Polis Haftasý kurumlar arasý voleybol turnuvasýnda þampiyon bugün belli oluyor. Bugün saat 9.3 da ÇE- SOB ile Sungurluspor bu yýlýn þampiyonluðu için karþýlaþacaklar. 6 takýmýn katýlýmý ile 3 Þubat ta oynanan maçlarla baþlayan 6. Polis Haftasý Voleybol turnuvasýnda yarý final maçlarýný kazanan iki takým ÇESOB ile Sungurluspor bugün saat 9.3 da Tevfik Kýþ Spor Salonu nda karþýlaþacaklar. Bu maçtan önce ise saat 8. de yarý finalde kaybeden Beden Eðitimi Öðretmenleri ile Ýtfaiye takýmlarý üçüncülük dördüncülük maçýna çýkacaklar. Bugün oynanacak final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle derece giren takýmlara kupa ve madalya katýlan tüm takýmlara ise katýlým belgeleri verilecek. 7 futbolcu antrenör ceza kuruluna sevk edildi Çorum futbolu adýna düþündüren geliþme. U 3 den rakibe kafa ve tekme atmaktan iki futbolcu ceza kurulunda Osmancýkgücüspor antrenörü Fuat Bozdemir sürekli hakem kararlarýna itiraz ettiði için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Ayný takýmdan sporcu Oðuz Eren Taçkaya hakemi tehdit ettiði için Mehmet Kayar ise maçtan sonra rakip futbolcuya küfür ettiði için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. Kargýgücüspor dan Mahmut Yurdakul kural gereði kýrmýzý kart görsede tel örgüler arkasýndan hakeme hakaret ettiði için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. U 6 liginde Osmancýkspor dan Mehmet Can Özkanrakibine arkadan tekme attýðý için Çimentospor dan Alperen Çalýþ ise yüksek sesle küfür ettiði için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen isimler oldular. U 3 liginde HE Kültürspor dan Oktay Aydoðan rakip takým oyuncusuna kafa attýðý için Çorum Belediyespor dan Yunus Emre Özçiftçi ise topsuz alanda rakip takým oyuncusuna tekme attýðý için kýrmýzý kart görerek ceza kuruluna sevk edildiler. Eti Lisesi Gençlikspor kalecisi Özkan Gökay rakibin bariz gol þansýný engellediði için kural gereði kýrmýzý kart gördüðü için bir maç ceza aldý. Sungurluspor dan Yunus Emre Yurdakul kural gereði kýrmýzý kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edilmedi. için Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan üç gün izin verilmiþti. Bugün öðlen saatlerinde Çorum - da toplanacak olan kýrmýzý siyahlý takým saat 4.3 da yapacaðý antrenmanla Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Çorum Belediyespor Yönetimi Fenerbahçe kafilesine yapýlan saldýrýyý gecikmeli olarak yapýlan açýklama ile kýnadý. Yönetim Kurulu tarafýndan dün yapýlan yazýlý açýklamada Çaykur Rizespor maçý dönüþü Fenerbahçe kafilesini taþýyan otobüse yapýlan silahlý saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Sporun amacý barýþ ve centilmenlik ilkesine inanan kulübümüz hiç bir sporcunun insan saðlýðýndan daha önemli olmadýðýný altýný çizmek istiyoruz. En kýsa zamanda da saldýrýyý gerçekleþtiren kiþileri adalet önüne çýkarýlmasýný ve gereken cezayý almalarýný diliyoruz denildi. Polis Haftasý Kurumlar Voleybol da final bugün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda bugün saat 9.3 da ÇESOB ile Sungurluspor takýmlarý þampiyonluk için karþýlaþacaklar.. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na baþvurular baþladý ASGD tarafýndan düzenlenen Orta Kuþak Futbol turnuvasýna baþvurular bugün baþladý ve 3 Nisan da sona erecek. Turnuva bu yýl ilk kez 3 yaþ üzeri ve 4 yaþ üzeri olmak üzere iki ayrý kategoride oynanacak. Turnuva Ramazan ayý nedeniyle bu ay erken baþlatýlacak. Iþýk, futbolcu izleyecek Antalya da yarýn yapýlacak olan. ve 3. lig karmalarý maçlarýný Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk izleyecek. Karmalarda iki Çorumlu futbolcu Anadolu Üsküdar takýmýndan Nurettin Çaðlar ve Silivrispor dan Ali Koçak forma giyecek. Halil ÖZTÜRK Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk iki gün süreyle Antalya da oynanacak ve. ve 3. lig karmalarý arasýndaki maçlarda futbolcu izleyecek. Futbol Federasyonu tarafýndan sezon içinde takip edilen. ve 3. liglerdeki kulüplerde dikkat çeken genç futbolcularý bir karma halinde Antalya da toplayarak milli takým teknik heyetinin izleyeceði maçlarda forma giydiriyor. U 6 Ligi haftanýn görünümü Haftanýn sonuçlarý: Mimar Sinan Gençlik- Osmancýkspor : -3 Gençlerbirliði- Ýskilipgücüspor : 7- Ýl Özel Ýdarespor - Çimentospor : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Ýl Özel Ýdare Çimentospor 3 Mimar Sinan 4 Gençlerbirliði HE Kültürspor 6 Osmancýkspor 7 Ýskilipgücü 8 Gençlik Çepni Önümüzdeki hafta programý Nisan Cumartesi : Ýl Özel Ýdarespor - Ýskilipgücüspor. Gençlerbirliði - Osmancýkspor. Mimar Sinan Gençlik- HE Kültürspor. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk ve bir iki yöneticinin yarýn Antalya ya giderek burdaki maçlarý izleyerek yeni sezonla ilgili kadrosuna katabileceði isimleri belirlemek istiyor. Ýki Çorumlu karmada Milli Takýmlar izleme heyeti tarafýndan oluþturulan Spor Toto.ve 3.Lig karmasý açýklandý. Genç Milli Takýmlar'da görev yapan teknik direktör ve antrenörlerin sezon baþýndan bu yana düzenli takipleri sonucu oluþturulan oyuncu havuzundan seçilen futbolcunun kampý 8-9 Nisan'da Antalya'da yapýlacak. Oyuncularýn, 8 Nisan Çarþamba günü saat 3.'de Antalya Titanic Beach Resort Lara'da hazýr bulunmasý gerekiyor. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in giriþimiyle ilk kez geçtiðimiz yýl baþlatýlan, bu yýl da ayný düzen ve kararlýlýkla devam edilen karma organizasyonunda Kalan maçlar sýralama için U 6 da beþinci maçlar sonunda Ýl Özel Ýdarespor þampiyonluðu garantiledi. Ligin son üç haftasýnda diðer sýralamalar belli olacak. Harun AKKAYA U 6 liginde beþinci maçlar sonunda yoluna kayýpsýz devam eden Ýl Özel Ýdarespor ligin bitimine üç hafta kala þampiyonluðu garantiledi. Sekiz takýmýn mücadelesi ile baþlayan U 6 liginde Gençlik Çepnispor un çekilmesiyle mücadele eden takým sayýsý yediye düþtü. Ýl Özel Ýdarespor ligin beþinci hafta maçýnda en yakýn takipcisi Çimentospor önünde zorlansada rakibini ikinci yarýda bulduðu gollerle - yenerek þampiyonluðu garantiledi. Ligde üst sýralarda kendilerine yer bulmak isteyen iki takým Gençlerbirliði ile Ýskilipgücüspor arasýndaki maçta Gençlerbirliði ilk yarýdaki etkili oyunu ile rakibi önünde 7- lik skorla galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu ve dördüncü sýraya yükseldi. Haftanýn diðer maçýnda ise ligde þampiyonluk mücadelesi veren Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancýkspor önünde sürpriz bir maðlubiyet alaraksahadan 3- yenildi ve ilk sýralardaki iddiasýný kaybetti. U 6 Liginde altýncý hafta maçlarý Nisan cumartesi günü oynanacak, Günün ilk maçýnda lider Ýl Özel Ýdarespor Ýskilipgücüspor ile karþýlaþacak. Ýkinci maçta Gençlerbirliði- Osmancýkspor son maçta ise Mimar Sinan Gençlik ile HE Kültürspor puan mücadelesi yapacaklar. Ligde mücadele iki hafta sonra sona erecek ve þampiyon olan takým Çorum u gruplarda temsil etmeye hak kazanacak. Ýl Özel Ýdarespor U 6 takýmý ligin bitimine üç hafta kala bu yýlki ikinci þampiyonluðu garantiledi Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl. si düzenlenecek olan Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý na baþvurular bugün itibariyle baþladý. ASGD Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamaya göre, yoðun talep üzerine, turnuva bu yýl 3 yaþ üstü ve 4 yaþ üstü olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. 3 yaþ üstü kategorisinde 98 ve daha önce doðanlar, 4 yaþ üstü kategorisinde ise 97 ve daha önce doðanlar oynayabilecek. 3 yaþ üstü kategorisi ayrý, 4 yaþ üstü kategorisi maçlarý ayrý oynanacak. Turnuvada geçtiðimiz yýl lisans çýkartýlan sporculardan fotoðraf istenmezken, turnuvada bu yýl ilk kez forma giyecek olan sporcularýn baþvuru yaparken fotoðraf getirme zorunluluðu bulunuyor. Öte yandan turnuvaya katýlacak takýmlar doktor raporu yerine turnuva baþlamadan önce tertip kuruluna taahhütname verme zorunluluðu bulunuyor. Turnuvaya baþvurular, Okan Ateþ ( 44 4), Hüseyin Aþkýn ( ), Muhasip Halil Öztürk ( ), Ali atan ( ) ve Yusuf Ýslam Kaya ya ) yapýlabilecek. Turnuva için baþvurular 3 Nisan da sona erecek olup, teknik toplantý Mayýs ta yapýlacak. Takým sayýlarýna göre statüler ve turnuvanýn baþlama tarihi belirlenecek. maçlar 9 Nisan Perþembe günü saat. ve 3.'te Titanic Hotel Lara sahasýnda yapýlacak. Öte yandan yarýn Antalya da baþlayacak olan 3. lig karmalarýnda iki Çorumlu futbolcuda forma giyecek. Çorum da HE Kültürspor da forma giydikten sonra profesyonel olarak mücadelesini sürdüren Nurettin Çaðlar bu sezon baþýnda Anadolu Üsküdar takýmýna transfer olmuþtu. Takýmýnda ikinci yarýda ilk onbirde forma þansý bulan ve þampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip Nurettin Çaðlar karmadaki Nurettin Çaðlar ÇARÞAMBA 8 NÝSAN performansý ile üst liglerde transfer yapmak amacýnda. Diðer Çorumlu futbolcu ise Çorumspor da forma giydikten sonra Bandýrmaspor a transfer olan bu sezon baþýnda ise Silivrispor a geçen Ali Koçak ta yarýnki karmalarda forma giyecek ikinci Çorumlu futbolcu. Geçtiðimiz yýl Çorum Belediyespor dan Murathan ve Ýmam 3. lig karmalarýna davet edilmiþti. Bu sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn özellikle ikinci yarýdaki kötü performansý nedeniyle bu yýlki karmaya Belediyespor dan hiç bir futbolcu çaðrýlmadý Ali Koçak Çorumspor, son maçýna çýkmýyor. Amatör Küme de son hafta oynanmasý gereken Çorumspor - Ýl Özel Ýdarespor maçýna Çorumspor çýkmayacak. Kulüp Baþkaný Rumi Ispanak sakat ve cezalý futbolcularýn çokluðu nedeniyle Ýl Özel Ýdarespor çýkmayacaklarýný bildirdi. Bu maçta Ýl Özel Ýdarespor 3- hükmen galip sayýldý.

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Ýþyerlerine sýký denetim

Ýþyerlerine sýký denetim Baþkanlar, listeleri deðerlendiriyor GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimi için hazýrlýklar devam ediyor. Siyasi partiler, kamuoyunun heyecanla beklediði AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı