AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız iģlemler sonucunda kar elde edebilceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, iģlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karģılaģabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı Yatırım KuruluĢlarının KuruluĢ ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 25. maddesinde öngörüldüğü üzere Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nda yer alan aģağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI ĠĢlem yapmaya baģlamadan önce çalıģmayı düģündüğünüz kuruluģun yapmak istediğiniz sermaye piyasası iģlemlerine iliģkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası iģlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. RĠSK BĠLDĠRĠMĠ ĠĢlem yapacağınız aracı kuruluģ ile imzalanacak Çerçeve SözleĢme nde belirtilen hususlara ek olarak, aģağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Yatırım kuruluģu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleģtirilecek tüm iģlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası iģlemleri çeģitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluģacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluģa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız iģlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aģabilecektir. 3. Kredili iģlem veya açığa satıģ gibi iģlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düģük özkaynakla iģlem yapmanın piyasada lehe çalıģabileceği gibi aleyhe de çalıģabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Yatırım kuruluģunun piyasalarda yapacağınız iģlemlere iliģkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına iliģkin olarak aracı kuruluģun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kiģiden kiģiye farklılık arz edebileceği ve MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 1 / 33

2 bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleģmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6 -Yabancı para cinsinden yapılan iģlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım iģlemlerinin zamanında gerçekleģmeyebileceği bilinmelidir. 7 ĠĢlemlerinize baģlamadan önce, yatırım kuruluģunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemiģse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaģılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. ĠĢbu sermaye piyasası iģlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir Ģekilde araģtırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; iģbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nu imzaladığımı ve bundan sonra SözleĢme yi imzalayarak Form un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. Tarih : (MüĢterek hesaplar için diğer ortak bilgileri) Hesap No : Ad : Ad : Soyad : Soyad: Ġmza : Ġmza : Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Sabancı Center 4. Levent Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: Ġstanbul Ticaret Sicil No: www. akyatirim.com.tr Akbank T.A.ġ. Sabancı Center 4.Levent, Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : Ġstanbul Sicil : MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 2 / 33

3 AKBANK T.A.ġ. FAKS TAAHHÜTNAMESĠ Tarih : / / Tarafınızca uygun görülmesi halinde faks talimatımız ile iģlem yapılmasını talep etmekteyim / etmekteyiz. ġirketinize, faks talimatımın / talimatımızın geldiği tarihte aslı beklenmeksizin, talimatımızda bildirdiğimiz iģlemin / iģlemlerin yapılmasını, Bankanızın faks talimatımızı yerine getirmeme hak ve yetkisinin bulunduğunu, iģ bu taahhütnamemiz gereği faks talimatımın / talimatımızın tarafınızdan yerine getirilmesinin bir yükümlülük olmadığını, Bankanız mensupları tarafından gerekli görülmesi halinde yükümlülük teģil etmemek üzere aģağıda adı soyadı ve imzaları bulunan yetkililerimiz ile telefon ile mutabakat tesis edilebileceğini, faks talimatımızın yerine getirilmesi halinde yapılan bu iģlemi tüm sonuçları ile birlikte kabul ettiğimi / ettiğimizi, talimat asıllarını en geç 15 gün içinde Bankanıza göndereceğimi/ göndereceğimizi, faks numaramızda değiģiklik olması halinde tarafınıza derhal yazılı bilgi vereceğimizi, iģbu taahhüdümüzün yazılı Ģekilde iptal edilmemesi halinde süresiz olarak geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederim / ederiz. Ġlk bakıģta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinde faks talimatlarının geçerli olduğunu, imza sahteciliklerinde Akbank T.A.ġ. nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Bbu Ģekilde, faks talimatımın / talimatlarımızın asılları gönderilmeden yerine getirilmesi halinde Akbank T.A.ġ. nin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağını, talimatımızın yerine getirilmesi ile ilgili takibin tarafımızca yapılacağını, talimatın gerçekleģtirilmemesi veya geç gerçekleģtirilmesinden kaynaklanan olumsuzlukların tarafımıza ait olacağınıve bu konudaki her türlü hak, zarar ve ziyan taleplerimizden vazgeçtiğimi / vazgeçtiğimizi bildiririm / bildiririz. ĠĢlemlerde kullanılacak faks numarası :. Telefonla mutabık kalınacak yetkili kiģi/ler :... Saygılarımızla, MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 3 / 33

4 AKBANK T.A.Ş. MÜŞTERİ TANIMA FORMU ĠĢbu form, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri : V No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 12. maddesi uyarınca hazırlanmıģ olup, aģağıdaki bilgiler müģterinin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla talep edilmektedir. Yatırım Hesap No Adı /Soyadı Unvanı AĢağıdaki risk ve getiri tercihlerinden seçiminizi belirtiniz. [ ] Risk almayı istemem. [ ] Ortalama getiri beklentisiyle ortalama risk alırım. [ ] Ortalama üzeri getiri beklentisiyle ortalama üzeri risk alırım. [ ] Yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk alırım. Gelir Kaynakları : Varlıkları : Borçları : AylıkOrtalamaGetiri : Lütfen yatırım amaçlarınızı belirtiniz. Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluğun bana ait olduğunu ve Akbank T.A.ġ.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim. AD SOYAD, UNVAN : TARĠH : ĠMZA : Yukarıda vermiģ olduğum kiģisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, mali durumumun ve yatırım amaçlarımın doğru olduğunu, bu bilgilerimde herhangi bir değiģiklik olduğu takdirde durumu Akbank T.A.ġ.'ne yazılı olarak bildireceğimi, aksi takdirde yukarıdaki bilgilerimin dikkate alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. AD SOYAD, UNVAN : TARĠH : ĠMZA : MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 4 / 33

5 AKBANK T.A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 4. LEVENT / ĠSTANBUL Bankanız nezdinde bulunan bilimum açılmıģ ve açılacak TL ve /veya yabancı para cinsinden gerek vadeli gerek vadesiz nitelikteki tüm mevduat hesaplarım, yatırım hesaplarım ile diğer tüm hak, alacak ve varlıklarım, Akbank ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yatırım Hizmetleri Çerçeve SözleĢmesi ne istinaden yatırım hesabımda yaptığım iģlemler nedeniyle doğacak borç tutarı kadar Akbank T.A.ġ. adına rehinlidir. ĠmzalamıĢ olduğum "Akbank ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yatırım Hizmetleri Çerçeve SözleĢmesi"nden doğan gerek parasal gerek -sermaye piyasası kanun ve tebliğlerinde tanımlandığı Ģekliyle- sermaye piyasası aracı borç ve alacaklarımın tahsil ve tediyesinin yapılabilmesi için, Ģahsıma ayrı bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kanuni yollara ve mercilere baģvurma zorunluluğu bulunmaksızın, Bankanız nezdindeki açılmıģ ve / veya açılacak vadeli / vadesiz, TL / döviz hesaplarımdan ve / veya Bankanız nezdindeki her türlü hak ve alacağımı uygun göreceği Ģekillerde paraya çevirerek tahsilat yapması ve risklerime mahsup etmesi için Akbank T.A.ġ.'yi yetkilendirdiğimi, bu sebeple Akbank'a karģı her türlü itiraz ve dava hakkımdan peģinen feragat ettiğimi, bu iģlemler nedeniyle en geniģ anlamda Bankanızı ibra ettiğimi, gayrıkabili rücu kabul, beyan ve taahüt ederim. Bankanız nezdindeki her türlü hak ve alacaklarımı, TL ve döviz hesaplarımı, mülkiyet hakkı bana ait olan sermaye piyasası araçları ile birlikte diğer kıymetli evrakı, kullandığım / kullanacağım kredilerin teminatı olarak Bankanıza verdiğim tüm teminat ve ipotekleri uygun göreceği Ģekillerde paraya çevirerek, Akbank ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ.'nin doğmuģ ve muaccel her türlü hak ve alacağı karģılığında takas, mahsup ve virman hakkına sahip olduğunuzu gayrıkabülü rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca Bankanız, doğmuģ ve doğacak her türlü alacağınızın tahsil ve mahsubu için Bankanız nezdindeki tüm hesap ve varlıklarım arasında gerek parasal gerek sermaye piyasası aracını transfer, havale, virman etmeye tam yetkilidir. Bankanız tarafından yapılacak bu ve benzeri transfer iģlemlerinin benim baģkaca bir onayıma ihtiyaç olmaksızın bilgisayar sistemleri araclığı ile doğrudan yapılması da mümkün olup, bu konuda da Akbank T.A.ġ.'yi tam yetkili kıldığımı, Akbank T.A.ġ. yi yapacağı tüm bu iģlemler tahtında en geniģ anlamda ibra ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Beyan Edenin : Ad - Soyad / Unvanı : Adresi : SözleĢme tarihi itibariyle tahsilat yapılacak hesabı / hesapları : / Tarih : / / Ġmzası : MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 5 / 33

6 ĠġLEM KURALLARI BĠLDĠRĠM FORMU 02/01/2015 tarihinden itibaren BĠST de iģlem görmekte olan hisse senetleri aģağıdaki kriterlere göre A, B, C ve D grubu olarak sınıflandırılmıģtır. Grubu Kriterler A B Fiili dolaģımdaki pay değeri bakımından, Borsa tarafında belirlenen değerleme dönemi itibariyla fiili dolaģımdaki pay değerinin ortalaması 30 milyon TL ve üzerinde olan paylardır. Fiili dolaģımdaki pay değeri bakımından, Borsa tarafında belirlenen değerleme dönemi itibariyla fiili dolaģımdaki pay değerinin ortalaması 30 milyon TL nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan paylardır. C D Fiili dolaģımdaki pay değeri bakımından, Borsa tarafında belirlenen değerleme dönemi itibariyla fiili dolaģımdaki pay değerinin ortalaması 10 milyon TL altında olan paylardır. Pay piyasası dıģında kalan; GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası (GĠP), Serbest ĠĢlem Platformu (SĠP), Nitelikli Yatırımcı Ġhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı nda (GP) iģlem gören paylardır. A, B,C ve D listeleri kapsamındaki uygulamalar aģağıda belirtilmiģtir. GRUP Piyasa Platform Pazar FDP nin Piyasa Değeri (TL) Piyasa Yapıcı (PY) veya Likidite Sağlay ıcı (LS) ĠĢlem Yöntemi Kredili ĠĢlem veya Açığa SatıĢ Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı Özkayna k Hesabına Konu Olabilece k Oran Brüt Takas Uygula ması (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A Pay 30 mio TL - Sürekli VAR Genel Genel YOK Piyasası ve üstü Müzayede Hükümler Hükümler B Pay (10-30) - Sürekli VAR %100 %50 YOK Piyasası mio TL Müzayede C Pay Piyasası 10 mio TL nin altı D GĠP - VAR Sürekli YOK %100 %50 YOK Müzayede SĠP - - Tek Fiyat YOK %100 %0 VAR NYĠP Gözaltı Pazarı - - Tek Fiyat YOK %100 %0 YOK MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 6 / 33

7 Kısaltmalar: GĠP GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası, SĠP Serbest ĠĢlem Platformu, NYĠP Nitelikli Yatırımcı ĠĢlemleri Pazarı, FDP Fiili DolaĢımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı (1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda iģlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön Ģart niteliğindedir. (2) FDP nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil Ģart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu Ģart aranmaz. (3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül Ģart niteliğindedir. (4) Ġlgili payların hangi iģlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir. (5) Ġlgili paylarda Kredili Alım ĠĢlemi veya Açığa SatıĢ yapılıp yapılamayacağını göstermektedir. (6) Belirli bir anda oluģabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleģene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir. (7) Ġlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satıģ, ödünç alma veya ödünç verme iģlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir. (8) Ġlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir. Yukarıdaki risk bildirim uyarılarını okuyup anladığımı beyan ve kabul ederim. MüĢteri Adı Soyadı: Tarih: Ġmza: Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Sabancı Center 4. Levent Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: Ġstanbul Ticaret Sicil No: www. akyatirim.com.tr Akbank T.A.ġ. Sabancı Center 4.Levent, Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : Ġstanbul Sicil : MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 7 / 33

8 AKBANK T.A.ġ. VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ A. TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR SÖZLEġME SIRA NO: AĢağıda tanımı verilen sermaye piyasaları araçlarının alım - satımı ile saklanmasına iliģkin olarak AKBANK T.A.ġ., AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ve müģterinin karģılıklı hak ve yükümlülükleri ile cezai sorumluluklarının belirtilmesi için aģağıdaki sözleģme düzenlenmiģtir. A 1. TARAFLAR AK YATIRIM :Sabancı Center 4. Levent / Ġstanbul da yerleģik Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. dir. BANKA :SPK çerçevesinde yatırım kuruluģu olarak faaliyet gösteren ve AK YATIRIM a Acentalık/ emir iletimine aracılık hizmeti veren Sabancı Center, 4.Levent / Ġstanbul adresinde yerleģik Akbank T.A.ġ.Genel Müdürlüğü ve Ģubeleridir. Ak Portföy : Sabancı Center 4. Levent Ġstanbul adresinde yerleģik Ak Portöy Yönetimi A.ġ. ni ifade eder. MüĢteri:BANKA'da kendi adına hesabı bulunan gerçek veya tüzel kiģiyi ya da birden fazla ise kiģilerin tümünü birden ifade eder. MüĢteri veya müģteri vekili / ticari temsilci : Adı Soyadı / Unvanı YerleĢim yeri ve Tebligat Adresi Adı Soyadı / Unvanı YerleĢim yeri ve Tebligat Adresi Baba Adı Anne Adı Uyruğu Doğum Yeri ve Tarihi ġubesi MBB No Vadesiz Hesap / Baba Adı Anne Adı Uyruğu Doğum Yeri ve Tarihi ġubesi MBB No Vadesiz Hesap MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 8 / 33

9 Yatırım Hesap ĠĢ Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Telefax E-Posta Adresi Vergi Vergi Dairesi Ticaret Sicil T.C. Kimlik Yatırım Hesap ĠĢ Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Telefax E-Posta Adresi Vergi Vergi Dairesi Ticaret Sicil T.C. Kimlik Hesabın müģterek açılması ve hesap ortaklarının iki kiģiden fazla olması halinde diğer ortakların kimlik bilgileri için Ek'te belirtilen form kullanılacaktır. A 2. SÖZLEġMEDE KULLANILACAK TANIM VE KISALTMALAR Sermaye Piyasası Araçları :6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3.maddesinde tanımlanan menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleģmeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Borsa:Anonim Ģirket Ģeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taģların ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer sözleģmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet Ģartları altında kolay ve güvenli bir Ģekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluģan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa iģleticisi tarafından iģletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak Ģekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaģtıran, bu Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerleridir. Emir:MüĢterinin BANKA'ya sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması, ödünç alınması veya verilmesi, saklanması, kar payı ve faizlerinin toplanması, borç senetlerinin itfa edilmesi, sermaye artırımına katılması, borsa yatırım fonu katılma payı oluģturulması (creation) ve/veya bozulması (redemption) ile ilgili, kural olarak yazılı yapılması gereken ancak, BANKA nın kabulü halinde SPK mevzuatına uygun Ģekilde uzaktan eriģim araçlarıyla yaptığı bildirim / bildirimlerdir. Takasbank :Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ.'dir. S.P.K.:Sermaye Piyasası Kurulu' dur. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 9 / 33

10 TL : Türk Lirası'nı ifade etmektedir. MKK:Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.'dir. Uzaktan EriĢim Araçları :BANKA tarafından hizmete açılan veya açılacak olan uygulamalarla ve BANKA'nın vereceği ya da bilgisayar sistemi aracılığı ile müģterinin kendisinin oluģturacağı hesap / kullanıcı kodu ve Ģifreyi/Ģifreleri kullanmak suretiyle müģterinin telefonla, bilgisayarla ve/veya internetle, Akbank görüntülü ev ve ofis cihazlarıyla, veri yayın dağıtım ekranları aracılığıyla ve diğer iletiģim araçlarıyla (cep telefonu, cep bilgisayarı, blackberry v.b) BANKA'nın sistemine doğrudan ulaģarak, yatırım hesabı iģlemleri ile emir iletim ve takip iģlemlerini yapmasını sağlayan araçları ifade eder. Komisyon : Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve saklanması, müģteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinin oy haklarının kullanılması, müģteriye ait nakdin değerlendirilmesi, SPK'nın Seri : 5 No : 46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde bahsi geçen diğer tüm hizmetleri ile BANKA tarafından müģteri adına ve/veya hesabına yapılacak, ödünç alma veya verme iģlemleri dahil diğer her türlü menkul kıymet iģlemleri nedeniyle MKK, Takasbank, borsa, takas ve saklama kuruluģu, diğer yetkili kuruluģlar ve BANKA ile AK YATIRIM tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri ifade eder. Bu sözleģmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince, iģbu fıkra konusu oran ve tutarların değiģmesi durumunda BANKA, bu değiģikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar. Ġnternet ġube:akbank T.A.ġ.'nin web sitesi ile bu web sitesi üzerinden müģteriye sunulacak hizmetler bütününü ifade eder. Hesap Bakım Ücreti:BANKA tarafından MÜġTERĠ yatırım hesabına sağlanan teknik altyapıve donanım ile personel sebebiyle, MÜġTERĠ'nin yatırım hesabına borç kaydedilmek suretiyle tahsil edilen, BANKA yönetimince belirlenen dönemsel maktu hizmet bedelidir. Diğer Ücretler :Ekstre gönderim ücreti, sms gönderim ücreti,isteğe bağlı raporlama, yapılan telefon görüģmeleri, veri yayın sistemi sağlama ücreti vb. diğer ücret ve giderlerdir. Akbank Nar Hesabı; Banka ca sunulan yatırım ve mevduat araçları kullanılarak nakit yönetimi ve iģbu bölümde yer alan iģlemlerin yapılması amacıyla MüĢteri tarafından Banka nezdinde açılan vadesiz tasarruf mevduat hesabıdır. MüĢteri, bu sözleģme hükümleri gereğince kendisi adına Nar hesabı açılması yönündeki talebini muhtelif kanallardan(baģvuru formu, Banka Çağrı Merkezi, Ġnternet ġube, ATM,SMS vs.) Bankaya iletebilir. MüĢterinin kendisi adına Nar hesabı açılması yönündeki talebini Bankaya ilettiği anda banka nezdinde müģteri adına açılmıģ Çatı Hesabı bulunmakta ise ve müģteri Çatı hesaplarını Nar a dönüģtürmeden ayrıca bir Nar hesabı talep ediyorsa bu talep banka tarafından reddedilir. MüĢteri talebi ile müģterinin elinde bulundurduğu bütün Çatı hesapları Nar hesap türüne dönüģtürülebilir. B. GENEL HÜKÜMLER B 1. BANKA, yürürlükteki S.P.K. tebliğleri, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, müģterinin kimlik bilgilerini tespit etmekte gerekli özeni göstermekle yükümlü olup, bu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. B 2.1. BANKA yı temsile yetkili kiģiler ile bunların temsil yetkileri ve sınırlarının değiģtirilmesi hususu geçerli olan imza sirkülerinde belirtilmiģtir. B 2.2. MüĢteri; B Gerçek KiĢi MüĢteri yi, temsil yetkisini havi kiģiler ile temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları MüĢteri tarafından ibraz edilen vekaletnamede belirtildiği Ģekildedir. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 10 / 33

11 Diğer taraftan BANKA yöneticileri ve merkez dıģı örgütleri dâhil tüm çalıģanları aracılığıyla müģterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emir verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman iģlemi yapma gibi geniģ yetkiler içeren vekâletname alarak ve ya bu sonucu doğuracak Ģekilde ya da müģterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müģteri adına veya hesabına iģlem yapamaz. B Tüzel kiģi müģteriyi temsile yetkili kiģiler tüzel kiģiliğin ibraz ettiği güncel imza sirkülerinde belirtildiği Ģekliyle geçerlidir. B 2.3. MüĢteri, tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"in 17. maddesi gereğince aģağıdaki beyanı vermekle yükümlüdür : BANKA tarafından MÜġTERĠ adına açılan iģbu yatırım hesabını adı geçen kiģi / kiģiler adına / hesabına hareket etmek için açtırdığımı, iģbu hesabı kendi adıma veya 3. bir kiģi adına / hesabına kullanmayacağımı gayrikabili rücu beyan ve taahhüt ederim. VEKĠL/ YASAL TEMSĠLCĠ ĠMZASI BANKA tarafından adıma açılan iģbu yatırım hesabını kendi adıma / hesabıma yapacağım iģlemlerde kullanacağımı, baģkası adına/ hesabına hareket etmek amacıyla kullanmayacağımı gayrikabili rücu beyan ve taaahüt ederim MÜġTERĠ ĠMZASI B3. SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ALIM - SATIM VE DĠĞER ĠġLEMLERDE MÜġTERĠ TARAFINDAN KABUL EDĠLEN ÖZELLĠKLER MüĢteri; B 3.1 Tüm sermaye piyasası araçlarının çeģitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen kar payı veya faiz gibi gelirlerinin gerçekleģmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde anaparayı kaybedebileceğini, iģbu sözleģmenin ekinde yer alan risk bildirim formunun tamamını iģbu sözleģmenin imzasından önce okuyarak imzaladığını, B 3.2 BANKA'nın ve/veya BANKA'da çalıģan personelin hiçbir Ģekilde bir getiriyi vaat etmediğini ve etmeyeceğini kendi bilgisi ve/veya talimatı dahilinde yapılan iģlemler neticesinde portföyünde oluģabilecek zararlardan BANKA'nın sorumlu olmadığını, B 3.3 Özel sektör tarafından ihraç edilen finansman bonosu ve tahvil gibi borç senetlerinde Ģirketin iflası halinde faiz ve/veya anapara ödemesinin gerçekleģmeyebileceğini, bu durumda Akbank T.A.ġ garantisi varsa BANKA'ya rücu edebileceğini, aksi halde alacağını Türk Ticaret Kanunu'nun iflas ve tasfiye ile ilgili hükümleri çerçevesinde takip etmek zorunda kalabileceğini, özel sektör borç senetlerinin faiz dalgalanmalarına hassas olduğunu ve bu senetlerin uzun süre elden çıkarılamaması veya zararına satılması ihtimalinin bulunduğunu, B 3.4 Devletin kendi ihraç ettiği borçlanma senetlerinin ödemelerini durdurabileceğini ve/veya erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergiler ya da baģkaca mükellefiyetler getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini, bu durumda BANKA'nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve sayılan hallerde BANKA'ya rücu etmeyeceğini, B 3.5 Yabancı para ile ifade edilen sermaye piyasası araçlarında, yukarıda sayılan risklere ek olarak, kur riskinin olduğunu, dalgalanmalar nedeni ile Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceğini, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceğini, ek yeni MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 11 / 33

12 vergiler getirebileceklerini, yurtdıģı borsa ve piyasalarla ilgili olan emirlerinin ve menkul değerlerinin kendisine teslim edilmesi hususlarının, bahsekonu ülke borsasının kuralları ve mevzuatı çerçevesinde gerçekleģeceğini, B 3.6 Sermaye piyasası mevzuatı gereğince, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından, sözleģme ekinde yer alan standart formu doldurmak, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değiģiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak BANKA'ya ileterek güncellemek, bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu durumda bilgi vermek istemediğine iliģkin yazılı bir beyan vermek zorunda olduğunu, aksi takdirde yapılan iģlemlerde mevcut formun esas alınacağını, B 3.7 Vekil tayin ettiği takdirde vekaletname kapsamı içerisinde; vekilin,banka dakihesapları ile ilgili olarak, hesap sahibinin iģbu sözleģmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi gibi tasarruf etme hak ve yetkisine sahip olduğunu, vekilin vekalet verenin BANKA daki hesapları ile ilgili yaptığı ve yapacağı iģlemlerin bütün hukuki sonuçlarının kendisini aynen kendisi tarafından yapılmıģ gibi bağlayacağını, vekaletin sona erdiğini kendisi, ölümü halinde de mirasçıları BANKA'ya yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan iģlemlerin bağlayıcı olduğunu, B 3.8 Yatırımcılara ait olup yatırım kuruluģu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan azami miktarı yüz bin Türk Lirasına kadar olan taleplerinyatırımcı Tazmin Merkezi nin tazmin sorumluluğunda olduğunu, tazmin koģulları ve sınırlarına Yatırımcı Tazmin Merkezi web sitesinden bilgi alabileceğini, B 3.9Sermaye Piyasası Kanunu nun 83.maddesi uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, iģlem veya herhangi bir Ģekilde verdiği yazılı talimat tarihinden baģlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaģımına uğrarayacağı ve Yatırımcı Tazmin Merkezine iliģkin mevzuat hükümleri uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi ne gelir kaydedileceğini,bildiğini ve yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile iģbu sözleģmeyi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. B 4. YATIRIM HESABININ AÇILMASI VE MÜġTEREK HESAPLAR B 4.1 BANKA, müģteri adına ve müģteriye ait olmak üzere, BANKA merkezinde sözleģmeye konu iģlemlerin takip edileceği bir hesap açacaktır. Bu bir "Yatırım Hesabı" olacak, mevduat niteliği taģımayacak, üzerine çek keģide edilemeyecek, alacak bakiyesine faiz tahakkuk ettirilmeyecek ve "YATIRIM HESABI" olarak adlandırılacaktır.sözkonusu yatırım hesabına bağlı olarak yukarıda tanımı verilen NAR HESABI açılacaktır. B 4.2 MüĢteri iģbu sözleģmeyi imzalamakla, BANKA nezdinde açılan YATIRIM HESABI ile bu yatırım hesabına bağlı, BANKA nezdinde açılan NAR HESABI arasında, ayrıca, eğer müģterek ya da münferit olarak birden fazla yatırım hesabı varsa, bu hesapları arasında iģbu sözleģme çerçevesinde yapılacak iģlemler nedeniyle, BANKA tarafından nakit para virmanı yapılmasını, borç ve/veya alacak mal edilmesini, bu konuda BANKA'nın tam yetkili olduğunu gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. B 4.3 MüĢterek Hesap : Birden fazla MÜġTERĠ tarafından müģterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı olarak BANKA'ya bildirilmedikçe; B Hesap sahiplerinden her birisi tek baģına hisse sınırlaması olmaksızın iģlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, iģbu sözleģmenin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek baģına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve iģlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 12 / 33

13 B MüĢterek hesap sahiplerinden herbirinin gerek münferiden gerekse müģtereken yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdeğerine eģittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek baģına iģlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. B Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değiģiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve Ģahsi durumlarında değiģiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde (Ģahsi durumunda değiģiklik olmayan) her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmakta devam edeceğini, Ģahsi durumlarındaki değiģikliklerin BANKA tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki iģleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. B 5. BANKA'YA ÖDENECEK ÜCRET VE KOMĠSYONLAR MÜġTERĠ/LER, gerek BANKA, gerekse borsa, MKK, Takasbank, Takasbank haricindeki takas ve saklama kuruluģu ve diğer yetkili kuruluģlar tarafından, MÜġTERĠ ye ait varlık/iģlem nedeniyle; MKK tarafından yansıtılan komisyon/masrafın azami 3 katını, Takasbank tarafından yansıtılan komsiyon/masrafın azami 3 katını BPP iģlemerinde komisyon/masraf azami %0.1, ĠMKB tarafından yansıtılan menkul kıymet alım satım masraflarında iģlem tutarının %1 ni aģmayacak Ģekilde komisyon/masraf tahsilatı yapılır. Komisyon oranlarının/tutarının belirtilen oranlardan/tutardan daha az olarak belirlenmesi BANKA nın insiyatifindedir. Tahakkuk ettirilecek olan her türlü komisyon (yıllık hesap iģletim ücreti dahil); posta masrafı, BANKA'nın müģteri adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer iģlemler nedeniyle bankalar ve diğer kuruluģlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri, BSMV'yle birlikte iģlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ve def'aten ödemeyi veya BANKA tarafından re'sen tahsil edilmesini; komisyon tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için B-7.maddede yazılı Ģart, esas ve oranda temerrüt ve cezai Ģartı ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. B 6. BANKA'NIN TAKAS ve MAHSUP HAKKI B 6.1 MüĢterinin iģbu sözleģmeden doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını, (ödeme tarihi iģbu sözleģme ve sermaye piyasası düzenlemeleri gereği belirli olanlar için herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın sözkonusu tarihlerde muaccel olduğundan, diğer yükümlülükler için müģteriye yapılan ihbara rağmen) yerine getirmemesi halinde BANKA ayrı bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kanuni yollara ve kanuni mercilere baģvurma zorunluluğu bulunmadan, müģterinin BANKA'daki her türlü hak ve alacakları, Türk Lirası ve döviz hesapları, mülkiyet hakkı müģteriye ait sermaye piyasası araçları, diğer kıymetli evrakı, kullandığı/kullanacağı kredilerin teminatı olarak BANKA'ya verdiği tüm teminat ve ipotekleri uygun göreceği Ģekillerde paraya çevirerek; doğmuģ ve muaccel her türlü hak ve alacağı karģılığında takas, mahsup ve virman hakkına sahiptir. ĠĢbu sözleģme gereğince BANKA'ya karģı doğmuģ ve muaccel borçlarının bulunması halinde BANKA nezdindeki hak ve alacakları ve/veya sermaye piyasası araçları müģteriye ödenmez ve tevdi edilmez. BANKA, ilgili Seri V, 65 Nolu Tebliğin 16.maddesi uyarınca, ödeme gününde nakit yükümlülüğünü yerine getirmeyen müģteri namına alınan sermaye piyasası araçlarını ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın satarak borç tutarını tahsile,alacağını tahsil için müģteriye ait sermaye piyasası araçlarını borsada veya ilgili aracın borsada asgari 3 (üç) iģ günü iģlem görmemesi durumunda borsa dıģında, kendi belirleyeceği fiyatla satma ve satıģ bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. BANKA satıģın müģteri için ekonomik açıdan avantajlı olması için makul çabayı gösterecektir. BANKA'nın bu yetkisi aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyecektir. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 13 / 33

14 B 6.2 Taraflar, iģbu sözleģme çerçevesinde doğmuģ ve doğacak tüm alacakları ile ilgili takasmahsup hakkına iliģkin olarak, Borçlar Kanunu'nun md. hükümlerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler. B 7. TARAFLARIN ALACAĞININ MUACCELĠYETĠ, TARAFLARIN TEMERRÜT FAĠZĠ VE CEZAĠ ġart TALEP HAKKI ĠĢbu sözleģmenin B-6 maddesindeki hak ve yetkiler saklı kalmak koģulu ile, alacağın muaccel hale gelmesi üzerine borcunu derhal ifa ve icra etmeyen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düģmüģ sayılır. Alacaklı olan tarafın, alacağın muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine kadar T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarındatemerrüt faizi, B.S.M.V. ve sair fon, vergi, harç masraflarını ayrıca, tüm yükümlülüğün %10'u (yüzde on) oranında cezai Ģart talep etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Uygulanacak olan temerrüt faizi tüm yükümlülük üzerinden değil; ödenmede gecikilen tutar üzerinden iģletilir. Taraflar, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, ayrıca, ihbar ve ihtar koģulundan karģılıklı olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. B 8. MÜġTERĠ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR MüĢteri, iģbu sözleģme kapsamındaki iģlemler sebebiyle BANKA hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde, bunun BANKA tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkıģı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade iģlemine kadar geçen sürede piyasa koģullarında karģı tarafın oluģan zararını sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar azami T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarındafaiz ve diğer yasal kesintileri ile birlikte BANKA'ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. B 9. SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE SONA ERME ESASLARI ĠĢbu sözleģme süresiz olarak akdedilmiģtir. Taraflar, bu sözleģme ile beyan, kabul ve taahhüt ettikleri tüm yükümlülüklerini ve borçlarını tamamen ifa etmek kayıt ve Ģartıyla, 7 (yedi) gün öncediğer tarafa noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla fesih ihbarında bulunarak sözleģmeyi feshedebilirler. B 10. TEBLĠGAT ADRESLERĠ Tarafların tebligat adresleri iģbu sözleģmede gösterilen adresleridir. MüĢteri, adresindeki vaki değiģiklikleri BANKA'ya yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese gönderilecek tüm tebligat ve bildirimler geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. B 11. UYGULANACAK KANUN ve HÜKÜMLER Bu sözleģmede açıkça belirtilmemiģ ve/veya düzenlenmemiģ hususlar 6362 sayılı Kanun ve S.P.K. tebliğleri ile yürürlükteki sair kanunlara tabi olup, sözkonusu yasa ve tebliğlere göre yorumlanacaktır.sözleģmenin S.P.K. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. SözleĢmede hüküm bulunmayan hallerde taraflar arasında aktedilen diğer SözleĢmeler ve S.P.K. düzenlemeleri, S.P.K. düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. B 12. UYUġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu sözleģmenin uygulanma ve yorumundan doğabilecek uyuģmazlıkların çözümünde...mahkeme ve Ġcra Daireleriyetkili olacaktır. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 14 / 33

15 B 13. SÖZLEġME ġartlarinin DEĞĠġTĠRĠLMESĠ ĠĢbu sözleģme hükümlerinde değiģiklik olması durumunda, değiģiklikler, karģı tarafa yazılı olarak posta yolu ile tebligat adreslerine bildirilir. Ayrıca, taraflar, S.P.K. ve BĠST tarafından yayımlanacak resmi hükümler çerçevesinde iģbu sözleģmede yer alan maddeler üzerinde yapılacak değiģiklikleri peģinen kabul ederler. SözleĢme hükümlerini etkileyecek tüm değiģiklikler ayrıca BANKA nın internet sitesinde de yayınlanacak ve MÜġTERĠ/LER bu yolla bilgilendirilecektir. C. SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMI VE SAKLANMASINA ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER C 1. SÖZLEġMENĠN KONUSU C 1.1 Yukarıda tanımlanan sermaye piyasaları araçlarının alım - satımı ile saklanmasına iliģkin olarak BANKA ve müģterinin karģılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine, BANKA'nın müģteri adına ve/veya hesabına, tanımı iģbu sözleģmede verilen borsada veya borsa dıģı piyasalarda yahut BANKA'nın kendi portföyünden her türlü sermaye piyasası aracını alıp satmasına, sermaye piyasası araçlarının BANKA tarafından yetkili takas ve saklama kuruluģunda saklatılmasına, yönetimsel ve mali hakların kullanılmasına iliģkin hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine iliģkin çerçeve sözleģmedir. C 2. ALIM VE SATIM EMĠRLERĠ C 2.1 Emirlerin Ġletilme ġekli; MüĢteri, BĠST Yönetmeliği'nin 28. maddesinde belirtildiği üzere alım ve/veya satımyapılacak sermaye piyasası araçları için esasen yazılı olarak emir verecektir. Ancak BANKA isterse SPK mevzuatına uygun Ģekilde uzaktan eriģim araçlarıyla verilen emirleri kabul edebilir. BANKA yazıyla teyit edilmemiģ emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup, müģteri tarafından verilen emri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. BANKA, emri kısmen ya da tamamen kabul etmediğini, nedenini açıklama zorunluluğu olmadan, müģteriye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. Emri veren müģteri, emrin borsaya intikal ettirilmesinden önce emri değiģtirebilir veya geri alabilir.kısmen gerçekleģen emirlerin gerçekleģmeyen kısımları için emir değiģtirilebilir veya geri alınabilir.müģteri tarafından verilen emirler BĠST Yönetmeliği'nin 29. maddesine uygun olarak tanzim edilir. MüĢteri emirlerinde; i. MÜġTERĠ'nin/lerin ismi veya ünvanına, ii. Emrin alım emri mi satım emri mi olduğuna, iii. Satın alınacak veya satılacak menkul kıymetin cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarına, iv. Emrin limitli mi yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiğine, v. Limitli emirlerde limit fiyatına, vi. Varsa emrin geçerlilik süresine, vii. Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakikasına, viii. Emrin BANKA tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı borsaya intikal ettirileceğine, ix. MüĢterinin emir numarasına iliģkin bilgilerin bulunması zorunludur. C 2.2 Elektronik ortamda iģlem yapma esasları; C BANKA, ĠNTERNET ġube hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile talepleri halinde MÜġTERĠ/LER'e bir kullanıcı kodu ve Ģifre verecektir. Bu Ģifre ve kullanıcı kodu BANKA tarafından verilebileceği gibi müģterinin kendisi de ĠNTERNET ġube aracılığı ile üretebilecektir. Bu kullanıcı kodu ve Ģifresi ile MÜġTERĠ/LER, yatırım hesabı üzerinden iģlem MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 15 / 33

16 yapabilecektir. C MÜġTERĠ/LER'in iģbu sözleģmeyi imzalamıģ olması, BANKA'ya MÜġTERĠ/LER'e Ģifre verme ve uzaktan eriģim hizmetlerinden MÜġTERĠ/LER'i yararlandırma yükümlülüğü getirmez. C MüĢteri, kendisine BANKA tarafından verilen kod ve Ģifreleri basiretle muhafaza etmek zorundadır. Verilen kullanıcı kodu ve Ģifresinin muhafazası ve her türlü riski tamamen MÜġTERĠ/LER'e aittir. Kod ve Ģifrelerin müģteri dıģındaki üçüncü kiģilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk müģteriye ait olacaktır. C BANKA, çalınmıģ, kopyalanmıģ veya bir Ģekilde kaybedilmiģ olan kullanıcı kodu ve Ģifreden sorumlu tutulamaz. MÜġTERĠ/LER kullanıcı kodu ve Ģifresinin üçüncü kiģilerce bilinebileceği veya kullanılabileceği inancında ise, bunu hemen BANKA'ya bildirerek eski kullanıcı kodu ve Ģifresinin iptali ile yeni kullanıcı kodu ve Ģifre isteme hakkına sahiptir. MÜġTERĠ/LER bu bildirimde bulunmadıkça BANKA'yı sorumlu tutamaz. C MÜġTERĠ/LER, ĠNTERNET ġube'yi sadece kendisi kullanabilecektir. MÜġTERĠ/LER, ĠNTERNET ġube'den üçüncü Ģahıslara iģlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret, v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi baģkalarına iģlem yaptıramaz. BANKA, bu tip iģlemlerin gerçekleģmesi durumunda sözleģmeyi derhal fesh eder ve üçüncü kiģilerle MÜġTERĠ/LER arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz. C MÜġTERĠ/LER, almıģ olduğu kullanıcı kodu ve Ģifre ile ĠNTERNET ġube iģlem hattının herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kiģiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı BANKA'ya karģı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle BANKA'nın uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca BANKA uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile MÜġTERĠ/LER'e baģvurma hakkını saklı tutar. C MÜġTERĠ/LER'in BANKA tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için internet eriģimi sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve internet eriģim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. C MüĢteri, internet hizmetlerini kullanacağı bilgisayarın güvenliğini teminle mükelleftir. Bunun için kullanıcının faaliyetlerini izleyen, bilgisayarın sağlıklı çalıģmasını engelleyen, ağ üzerindeki bilgi alıģ veriģini takip eden, kötü amaçlı yazılımları temizleyen, faaliyetleri hakkında uyaran, engelleyen piyasadaki en son ve kapsamlı virüs tarama ve yok etme programlarından en az bir tanesinin en güncel halini ĠNTERNET ġube'yi kullanacağı bilgisayarında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde, bilgisayarına virüs bulaģması sonucunda üçüncü kiģilerin Ģifre ve kullanıcı kodlarını ele geçirdiği ve bu kiģilerin bilgisi haricinde iģlemler yaptığı ve zarara uğradığı iddiası ile zarar ve ziyanın tazmini amacıyla BANKA'ya rücu edemez. Bu gibi usulsüz kullanımları yapan kiģilerin kimliklerini BANKA'nın tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul eder. MüĢterinin, ĠNTERNET iģlemlerini gerçeklekleģtireceği bilgisayarında statik IP(internet protokülnumarası) kullanması ve kullandığıstatik IP adresini BANKA ya internet üzerinden bildirerek talepte bulunması durumunda, BANKA buadres dıģındaki IP adreslerinden bu hesaba iģlem yapılmasını engeller. C Yukarıda belirlenen teknik donanımın hazır edilmemesi nedeni ile uzaktan eriģim hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen MÜġTERĠ/LER'e ait olup, MÜġTERĠ/LER bu sebeple BANKA'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz. C ĠNTERNET ġube iģlem hattında, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen iģlem emirleri yerine getirilecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen iģi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan MÜġTERĠ/LER'in bu hattı kullanarak vermiģ olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 16 / 33

17 MÜġTERĠ/LER bu hususu bildiğini ve bu nedenle iģlem yapılmamasından dolayı BANKA'yı sorumlu tutamayacağını peģinen kabul ve taahhüt eder. C MÜġTERĠ/LER'in ya da BANKA tarafında oluģabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, vb. sorunlardan dolayı BANKA sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması ya da hatalı olmasından dolayı MÜġTERĠ/LER hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu BANKA'ya ait değildir. Bu ve benzeri durumların varlığı halinde MÜġTERĠ/LER, iģlemlerini tüm Ģubeler aracılığı ile gerçekleģtirebileceğini bildiğini kabul eder. SözleĢmenin imzalandığı tarihte var olmayan/öngörülemeyen, BANKA'nın kontrolü dıģında geliģen ve bu sözleģmedeki sorumlulukların yerine getirilmesini imkansızlaģtıran haller (doğal afetler, toplumsal olaylar, vb.) zorunlu haller olarak kabul edilecektir. Zorunlu nedenler sebebiyle MÜġTERĠ/LER, sözleģmeyi fesh etme ve/veya sözleģmenin uygulanamaması veya gecikmeler nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. C MÜġTERĠ/LER, alım satımını yaptıracağı menkul kıymetler için internet üzerinden ĠNTERNET ġube'yi kullanarak emir verebileceği gibi yazılı, Ģifahi, faksla ya da telefonla da emir verebilecektir. Önceden verilen herhangi bir emirde, değiģtirme imkanı var ise yukarıdaki Ģekillerden birisi ile emri değiģtirebilecektir. Bu takdirde emrin yanlıģ anlaģılmasından veya yerine getirilmemesinden BANKA sorumlu tutulamaz. BANKA tarafından sunulmuģ olan internet hizmetinden yararlanan MÜġTERĠ/LER, iģlemlerin belge, talimat olmaksızın elektronik ortamda yapılmıģ olduğunu kabul etmiģtir. Ġleride, BANKA'nın kendisine belge, bilgi vermemiģ olduğu iddasında bulunamaz. Internet aracılığı ile yapılan iģlemler ilke olarak günün her vaktinde yapılabilir, ancak iģlemlerin BANKA'nın teknik yapısı ve iģlemin türüne göre iģlemin yapıldığı saatte gerçekleģtirilebilmesi mümkün olanlar belirlenmiģ olan zamanda veya bir sonraki iģ günü ve/veya takip eden seans içinde yerine getirilebilir. C BANKA, ĠNTERNET ġube'de her zaman değiģiklik yapma hakkına sahip olup, bu değiģiklikler söz konusu sitenin sayfasında ilan yolu ile bildirilecektir. MÜġTERĠ/LER bu değiģikliklerin getireceği mükellefiyetleri de peģinen kabul eder. BANKA, MÜġTERĠ/LER'ine ĠNTERNET ġube kanalıyla sunmuģ olduğu hizmetlerin içeriğini, Ģeklini dilediği zaman değiģtirmekte veya geniģletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir. C MÜġTERĠ/LER'in vefatından sonra, mirasçıları tarafından MÜġTERĠ/LER'in vefat ettiği BANKA'ya yazılı olarak bildirilmedikçe, MÜġTERĠ/LER'e ait Ģifre ve kullanıcı bilgilerinin kullanılması suretiyle iģbu madde çerçevesindeki hizmetler kapsamında yapılacak tüm iģlemler nedeniyle BANKA'nın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve mirasçılarının bu nedenlerle BANKA'dan hiç bir talep hakkı bulunmayacaktır. BANKA, MÜġTERĠ/LER'inin vefatının yazılı olarak bildirilmesini müteakiben mümkün olan en kısa süre içinde internet üzerinden iģlem yapılmasını engellemek üzere gerekli tedbirleri alır. C MüĢteri BANKA'nın sunduğu internet hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluģabilecek arıza, vs. teknik sebepler ile bu hizmetlere ara veya son verilmesinden yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım (hardwaresoftware) ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3.kiĢilerin kendisine ait bilgilere eriģimi nedeniyle BANKA'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. C BANKA, müģterinin BANKA nezdindeki hesabının kapanması ve müģterinin bu sözleģmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da herhangi bir sebep göstermeksizin Ģifresini iptal edebilir ve müģterinin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir. C MüĢteri; BANKA'nın gerekli görmesi durumunda, eriģim yöntemi, kullanıcı kodu, parola, hatırlatıcı kelime ve diğer teknolojik değiģiklikleri, iki tarafın da korunması amacıyla kabul edeceğini, aksi takdirde internet hizmetlerine eriģiminin kapatılabileceğini, teknik MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 17 / 33

18 kısıtlardan ve geçici çalıģmalardan dolayı internet hizmeti eriģiminde kesintiler, ağırlaģmalar olabileceğini, belli bölgelerden, bilgisayarlardan eriģimlerin engellenebileceğini bildiğini teyit eder. C MüĢterinin, internet hizmetlerinde doğrulama ve irtibat amacıyla yanında taģıdığı bir cep telefonunun numarasını vermesi gerekir. MüĢteri bu irtibat telefonundan iģlem doğrulaması, onayı amacıyla sesli ya da kısa mesaj olarak BANKA'nın herhangi bir saatte temasa geçebileceğini bilir. C Ġleride uzaktan eriģim kanalları aracılığı ile verilmeye baģlanacak yeni hizmetler de yine bu sözleģme ve eki sözleģmeler/taahhütnameler hükümlerine tabi olacaktır. C 2.3 Elektronik ortamda emir iletimine iliģkin olarak, aģağıdaki hususlar geçerlidir: BANKA ve AK YATIRIM, C Elektronik ortamda aldığı emirler için, yazılı veya sözlü olarak kabul ettiği diğer emirlerin borsaya iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet ederek elektronik ortamda emir ileten MüĢteri ile diğer yollarla emir ileten MüĢteri arasında eģitsizliklerin ortaya çıkmasına engel olmakla, C Elektronik ortamda aldığı emirler için SPK nun Belge ve Kayıt Düzeni Tebliğinde yer alan yükümlülükleri sağlamakla, C Güvenlik, kapasite ve yedekleme açısından yeterli bilgisayar ağını kurmak ve alternatif iletiģim yöntemleri sağlamakla, C Elektronik ortamda kabul edilen emirlerin izlenmesi, borsaya iletilmesi, bu emirlere iliģkin kayıtların tutulması ve MüĢteri ile iletiģimin sağlanması için yeterli sayıda personel istihdam etmekle Yükümlüdür. BANKA ve AK YATIRIM bu hususlarda yasal mercilerce ileride yapılması muhtemel değiģikliklere de uygun davranmak zorundadır. C 2.4 MüĢteri, BANKA tarafından kendisine verilen ve elektronik ortamda emir iletilmesini sağlayan kod, Ģifre ve benzeri bilgileri kaybettiği takdirde, yazılı olarak BANKA'ya bildirimde bulunması halinde hesabına blokaj konulacaktır. C 2.5 Emirlerinin Alınması ve Ġzlenmesi; MüĢteriden gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortam ya da benzeri Ģekillerde, müģteri imzası olmaksızın emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müģterinin talebi halinde, emrin alınması sırasında müģteriye emir alınıģ numarası verilir. BANKAGenel Müdürlük ve ġubelerinden alınan yazılı veya sözlü tüm müģteri emirleri, bilgisayar ortamında düzenlenmiģ olan "MüĢteri Emir Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek Ģekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesi ve sırasında alınan tüm emirler, bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu" na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan iģlemlerde, sözlü emrin varlığının ispat yükümlülüğü BANKA'ya aittir. Faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil baģlangıcı gibi müģteri mutabakatını içermeyen BANKA kayıtları tek taraflı kesin delil oluģturamaz. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir iģlem gerçekleģtirilmediğini iddia eden MÜġTERI, emri verdiğini ispat etmekle yükümlüdür. C 2.6 MüĢteriden yazılı emir alındığında, iģbu maddenin yukarıdaki paragrafında belirtilen hususları kapsayan "MüĢteri Emir Formu", BANKA tarafından en az iki örnek düzenlenir ve formun imzalı bir örneği müģteriye verilir. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 18 / 33

19 C 2.7 GerçekleĢip gerçekleģmemesine bakılmaksızın müģteri emirlerine iliģkin tüm "MüĢteri Emir Formları", elektronik ortamda alınan emirlere iliģkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müģteri emirlerine iliģkin Seri:V No:6 sayılı Tebliğ'in dokuzuncu maddesinde belirtilen elektronik kayıtlar düzenleme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır. Sözlü emirlere iliģkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı baģından itibaren 2 sene süreyle saklanır. C 2.8 Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi; MüĢteri, emrinin geçerlilik süresini kanuni sınırlar içerisinde istediği gibi belirleyebilir. Belirlenen süre içinde emrin gerçekleģmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Günlük ve/veya tek seans için verilen emirler belirtilmelidir. Süresi belirlenmemiģ olan emirler günlük emir olarak kabul edilir. Aksi takdirde iģbu paragrafın ikinci cümlesi geçerli olacaktır. MüĢterinin borsa dıģı piyasalar için verdiği emir aynı gün için geçerlidir. MüĢteri tarafından verilen emrin BANKA'nın kontrolü dıģındaki sebeplerle belirlenen süre içinde yerine getirilememesi durumunda emir geçerliliğini yitirir. MüĢteri, geçerliliğini kaybetmiģ emrinin yerine getirilmesini halen istiyorsa, emrini yeniden vermekle yükümlüdür. C 2.9 MüĢteri, emirlerini Ġ.M.K.B. Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde tanımlandığı üzere limitli ya da serbest fiyattan verebilir. Limitli emirde müģteri alıcı ise, iģlemin gerçekleģmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; müģteri satıcı ise satmaya razı olduğu en düģük fiyatı belirler. MüĢteri tarafından verilen emrin açık ve anlaģılır olması esastır. Verilen emirde açıklık yoksa veya herhangi bir fiyat belirlenmemiģ ise müģteri, emri serbest fiyattan verdiğini peģinen kabul eder. C 2.10 ĠĢbu sözleģme'nin D-1. maddesine halel gelmemek kaydıyla, müģteri, alım ve/veya satım emirlerinin gerçekleģip gerçekleģmediği ile ilgili kesin teyitleri, iģlem gününü takip eden iģ günü saat 09:00'dan sonra BANKA'dan bizzat ya da uzaktan eriģim araçları vasıtasıyla alabilecektir. C 3. GERÇEKLEġEN EMĠRLERĠN TASFĠYESĠ C 3.1 GerçekleĢen Satım Emirlerinin Tasfiyesi; C BANKA'ca borsada satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler müģteri tarafından daha önceden teslim edilmiģse, BANKA bu menkul kıymetlerin bedeli olarak tahsil ettiği paradan komisyon ve diğer giderleri çıkardıktan sonra kalanı alması için, müģteriye Ģekli ve muhteviyatı borsa yönetimince belirtilen ihbarnameyi menkul kıymetlerin bedelini tahsil ettiği günü izleyen ilk iģ gününde gönderir veya verir. MüĢterinin alacağı baģvurusu üzerine derhal kendisine ödenir veya giderleri kendisine ait olmak üzere banka veya posta havalesi ile istediği yere gönderilir. Ancak, oluģan alacak bakiyesi iģbu sözleģmenin E-1. maddesinin gerekleri yerine getirilerek müģteri lehine de değerlendirilebilir. C Emir kısmen gerçekleģtiği takdirde, satılamayan sermaye piyasası araçları, müģteri tarafından, durumun kendisine tebliğinden itibaren BANKA'dan geri alınır ya da iģbu sözleģmenin C-5.6. maddesinin gerekleri yerine getirilmek suretiyle müģteriye gönderilir. C Sermaye piyasası aracı veya bunu temsil eden belge müģteri tarafından daha önce teslim edilmemiģse, diğer bir deyiģle, satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibariyle müģterinin YATIRIM hesabında bulunmaması veya sözkonusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması suretiyle yerine getirilmesi durumunda, herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksızın, müģteri tarafından verilen satım emrinin Seri : V, No: 65 Tebliğ hükümleri ve açığa satıģ iģlemlerine iliģkin borsa iģlem kuralları açısından açığa satıģ olduğu kabul edilir. Ancak, müģterinin satıģı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satıģa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar BANKA'ya ileteceğini beyan etmesi durumunda iģlem açığa satıģ iģlemi sayılmaz. MüĢteri sözkonusu beyanın doğruluğundan sorumludur. C 3.1.4BANKA satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgelerde ileride ortaya çıkabilecek ihtilaflar dolayısıyla kendisine yüklenen gider veya tazminat için müģteriye MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 19 / 33

20 rücu edebilir. C 3.2 GerçekleĢtirilen Alım Emirlerinin Tasfiyesi; C BANKA, borsada müģteri için alım emirlerini gerçekleģtirdikten sonra, izleyen ilk iģ günü sonuna kadar Ģekli ve içeriği borsa yönetimince belirlenen ihbarnameyi düzenleyerek müģteriye gönderir. MüĢteri, kendi adına satın alınan sermaye piyasası araçlarının bedelini ve iģlemlere iliģkin olarak BANKA tarafından tahakkuk ettirilecek komisyonları BANKA'ya peģin olarak ödemiģ ise, ihbarnameyi almasını izleyen ilk iģ günü içinde baģvurarak satın aldığı sermaye piyasası araçlarını, henüz kaydileģtirilmemiģse, teslim alır. Ancak müģteri, henüz kaydileģtirilmemiģ sermaye piyasası araçlarını fiziken teslim almak istiyor ise, buna iliģkin taleplerini BANKA'ya yazılı olarak yapmalıdır. Aksi halde, iģbu sözleģmenin C-5.2 ve C-6.3 maddeleri gereğince, ilgili sermaye piyasası araçlarının yetkili saklama kuruluģları nezdinde saklanacağını gayrikabili rücu kabul eder. Emrin verildiği sırada kaparo alınmıģsa, kaparo sermaye piyasası aracı bedeline ve ilgili giderlere mahsup edilir. Emrin kısmen yerine getirilmesi halinde, kaparodan sermaye piyasası aracı bedeline mahsup edilmeyen kısım kalırsa, bu kısım müģteriye elden ödenir veya göstereceği yere gideri müģteriye ait olmak üzere, posta veya banka havalesiyle gönderilir. Ancak, sözkonusu kısım iģbu sözleģmenin E-1 maddesi doğrultusunda müģteri lehine de değerlendirilebilir. C 3.2.2MüĢteri, kendisine tevdi edilen ihbarnamede belirtilen sürede, henüz kaydileģtirilmemiģ, satın alınan sermaye piyasası aracını veya onu temsil eden belgeyi teslim almak için baģvurmadığı ya da satın alınması istenilen sermaye piyasası aracının bedeli ile buna iliģkin her türlü komisyon, vergi ve sair giderleri kısmen ya da tamamen iģbu sözleģmenin C maddesinde belirlenen süreler dahilinde ödemediği takdirde, C ve C4.2.8.maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. C GerçekleĢtirilen alım emirlerinde alım bedeli, komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair gider MÜġTERĠ'nin/lerin YATIRIM hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabının borcuna, satıģ emirlerinde ise satıģ bedeli MÜġTERI'nin/lerin YATIRIM hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabın alacağına ve komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler ise borcuna kayıt edilir. C 4. ĠġLEMĠN NĠTELĠĞĠNE GÖRE SERMAYE PĠYASASI ARACININ VE NAKDĠN TESLĠM ESASLARI C 4.1 Satılması Ġstenen Sermaye Piyasası Araçlarının MüĢteri Tarafından Teslimi; C MüĢterinin vereceği satım emirlerinin BANKA tarafından yerine getirilmesi, ilgili sermaye piyasası araçlarının yapılacak iģlemden önce BANKA nezdindeki menkul kıymetler portföyüne emanet makbuzu karģılığı teslim edilmesi ve bu kıymetlerin Takasbank, ya da ilgili saklama kuruluģu tarafından kabul edilerek saklamaya alınmasına ya da MKK sisteminde müģterinin serbest hesabı altında kayden izleniyor olmasına bağlıdır. MüĢteri satım emri konusu sermaye piyasası aracını emrin gerçekleģmesini izleyen iģ gününde en geç sabah saat 10:00'a kadar BANKA ya tevdi etmek zorundadır. Bu iģlemler tamamlanmadan müģteri tarafından verilecek talimat sonucu satıģ emrinin kabulü ve gerçekleģtirilmesi halinde, iģbu sözleģmenin C maddesi ve devamındaki paragraflarda yer alan hükümler uygulanır. C Ġlgili sermaye piyasası aracının mevcudiyeti nedeni ile satım emrini yerine getiren BANKA, iģlemle ilgili olarak tahakkuk ettirilen komisyon ve diğer giderler düģüldükten sonra kalan bedeli yasal mevzuatta belirtilen günde müģterinin YATIRIM hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabına alacak kayıt eder. C 4.2 Satın Alınması Ġstenen Sermaye Piyasası Araçları'nın Bedelinin Ödenmesi; C MüĢterinin vereceği alım emirlerinin BANKA tarafından yerine getirilmesi, satın alınması istenen sermaye piyasası araçlarının bedelinin ve iģlemlere iliģkin olarak BANKA tarafından tahakkuk ettirilecek komisyonların BANKA'ya peģin olarak ödenmiģ ya da ödenecek MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 20 / 33

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

AKBANK T. A. ġ. VE AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ĠLE KREDĠLĠ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T. A. ġ. VE AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ĠLE KREDĠLĠ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T. A. ġ. VE AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ĠLE KREDĠLĠ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SÖZLEġME TARĠH VE SIRA NO ÖNEMLĠ NOT: 139514 SAYIN MÜġTERĠMĠZ, SERMAYE PĠYASASI

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

A, B, C ve D GRUBU PAY SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

A, B, C ve D GRUBU PAY SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU A, B, C ve D GRUBU PAY SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SPK nın 30.10.2014 tarih ve 31/1080 sayılı Kararı gereği BIST da payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

A, B, C ve D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

A, B, C ve D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU A, B, C ve D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SPK nun 30.10.2014 tarih ve 31/1080 sayılı Kararıyla açıklanan ve i-spk.101.1.a (27.11.2015 tarihli ve 32/1527 s.k.) sayılı ilke

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

A, B, C ve D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI

A, B, C ve D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI A, B, C ve D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI SPK nun 30.10.2014 tarih ve 31/1080 sayılı Kararı gereği BIST da payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ. AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ. AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SÖZLEġME SIRA NO :... SÖZLEġME TARĠHĠ :.../.../20... ÖNEMLĠ NOT SAYIN MÜġTERĠMĠZ, SERMAYE PĠYASASI KURULU DÜZENLEMELERĠNE GÖRE, BANKAMIZIN SUNACAĞI HER BĠR HĠZMET ĠÇĠN AYRI BĠR SÖZLEġME ĠMZALANMASI ZORUNLUDUR.

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Adı Türü Kodu KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 31.UUE.03 Belge Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi 12/05/2015 Revizyon Numarası

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. de İşlem Gören Paylar Hakkında Sermaye Piyasası Kurul unun i-spk.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı

Borsa İstanbul A.Ş. de İşlem Gören Paylar Hakkında Sermaye Piyasası Kurul unun i-spk.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı Borsa İstanbul A.Ş. de İşlem Gören Paylar Hakkında Sermaye sı Kurul unun i-spk.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı ABC Düzenlemesi olarak bilinen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ Sahip Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

Tebliğ. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: )

Tebliğ. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: ) Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulundan: Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: ) Madde 1 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101)

TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101) 14 Nisan 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27200 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Ürünün Adı/Tanımı KATILIM FONU (TL/Yabancı Para/Kıymetli Maden) Adı Tutarı/Oranı 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Kıymetli Maden Teslimi 4. Referans Mektubu Ücreti 5. Teminat Mektubu

Detaylı