AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız iģlemler sonucunda kar elde edebilceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, iģlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karģılaģabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı Yatırım KuruluĢlarının KuruluĢ ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 25. maddesinde öngörüldüğü üzere Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nda yer alan aģağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI ĠĢlem yapmaya baģlamadan önce çalıģmayı düģündüğünüz kuruluģun yapmak istediğiniz sermaye piyasası iģlemlerine iliģkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası iģlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. RĠSK BĠLDĠRĠMĠ ĠĢlem yapacağınız aracı kuruluģ ile imzalanacak Çerçeve SözleĢme nde belirtilen hususlara ek olarak, aģağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Yatırım kuruluģu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleģtirilecek tüm iģlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası iģlemleri çeģitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluģacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluģa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız iģlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aģabilecektir. 3. Kredili iģlem veya açığa satıģ gibi iģlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düģük özkaynakla iģlem yapmanın piyasada lehe çalıģabileceği gibi aleyhe de çalıģabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Yatırım kuruluģunun piyasalarda yapacağınız iģlemlere iliģkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına iliģkin olarak aracı kuruluģun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kiģiden kiģiye farklılık arz edebileceği ve MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 1 / 33

2 bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleģmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6 -Yabancı para cinsinden yapılan iģlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım iģlemlerinin zamanında gerçekleģmeyebileceği bilinmelidir. 7 ĠĢlemlerinize baģlamadan önce, yatırım kuruluģunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemiģse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaģılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. ĠĢbu sermaye piyasası iģlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir Ģekilde araģtırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; iģbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nu imzaladığımı ve bundan sonra SözleĢme yi imzalayarak Form un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. Tarih : (MüĢterek hesaplar için diğer ortak bilgileri) Hesap No : Ad : Ad : Soyad : Soyad: Ġmza : Ġmza : Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Sabancı Center 4. Levent Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: Ġstanbul Ticaret Sicil No: www. akyatirim.com.tr Akbank T.A.ġ. Sabancı Center 4.Levent, Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : Ġstanbul Sicil : MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 2 / 33

3 AKBANK T.A.ġ. FAKS TAAHHÜTNAMESĠ Tarih : / / Tarafınızca uygun görülmesi halinde faks talimatımız ile iģlem yapılmasını talep etmekteyim / etmekteyiz. ġirketinize, faks talimatımın / talimatımızın geldiği tarihte aslı beklenmeksizin, talimatımızda bildirdiğimiz iģlemin / iģlemlerin yapılmasını, Bankanızın faks talimatımızı yerine getirmeme hak ve yetkisinin bulunduğunu, iģ bu taahhütnamemiz gereği faks talimatımın / talimatımızın tarafınızdan yerine getirilmesinin bir yükümlülük olmadığını, Bankanız mensupları tarafından gerekli görülmesi halinde yükümlülük teģil etmemek üzere aģağıda adı soyadı ve imzaları bulunan yetkililerimiz ile telefon ile mutabakat tesis edilebileceğini, faks talimatımızın yerine getirilmesi halinde yapılan bu iģlemi tüm sonuçları ile birlikte kabul ettiğimi / ettiğimizi, talimat asıllarını en geç 15 gün içinde Bankanıza göndereceğimi/ göndereceğimizi, faks numaramızda değiģiklik olması halinde tarafınıza derhal yazılı bilgi vereceğimizi, iģbu taahhüdümüzün yazılı Ģekilde iptal edilmemesi halinde süresiz olarak geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederim / ederiz. Ġlk bakıģta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinde faks talimatlarının geçerli olduğunu, imza sahteciliklerinde Akbank T.A.ġ. nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Bbu Ģekilde, faks talimatımın / talimatlarımızın asılları gönderilmeden yerine getirilmesi halinde Akbank T.A.ġ. nin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağını, talimatımızın yerine getirilmesi ile ilgili takibin tarafımızca yapılacağını, talimatın gerçekleģtirilmemesi veya geç gerçekleģtirilmesinden kaynaklanan olumsuzlukların tarafımıza ait olacağınıve bu konudaki her türlü hak, zarar ve ziyan taleplerimizden vazgeçtiğimi / vazgeçtiğimizi bildiririm / bildiririz. ĠĢlemlerde kullanılacak faks numarası :. Telefonla mutabık kalınacak yetkili kiģi/ler :... Saygılarımızla, MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 3 / 33

4 AKBANK T.A.Ş. MÜŞTERİ TANIMA FORMU ĠĢbu form, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri : V No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 12. maddesi uyarınca hazırlanmıģ olup, aģağıdaki bilgiler müģterinin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla talep edilmektedir. Yatırım Hesap No Adı /Soyadı Unvanı AĢağıdaki risk ve getiri tercihlerinden seçiminizi belirtiniz. [ ] Risk almayı istemem. [ ] Ortalama getiri beklentisiyle ortalama risk alırım. [ ] Ortalama üzeri getiri beklentisiyle ortalama üzeri risk alırım. [ ] Yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk alırım. Gelir Kaynakları : Varlıkları : Borçları : AylıkOrtalamaGetiri : Lütfen yatırım amaçlarınızı belirtiniz. Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluğun bana ait olduğunu ve Akbank T.A.ġ.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim. AD SOYAD, UNVAN : TARĠH : ĠMZA : Yukarıda vermiģ olduğum kiģisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, mali durumumun ve yatırım amaçlarımın doğru olduğunu, bu bilgilerimde herhangi bir değiģiklik olduğu takdirde durumu Akbank T.A.ġ.'ne yazılı olarak bildireceğimi, aksi takdirde yukarıdaki bilgilerimin dikkate alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. AD SOYAD, UNVAN : TARĠH : ĠMZA : MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 4 / 33

5 AKBANK T.A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 4. LEVENT / ĠSTANBUL Bankanız nezdinde bulunan bilimum açılmıģ ve açılacak TL ve /veya yabancı para cinsinden gerek vadeli gerek vadesiz nitelikteki tüm mevduat hesaplarım, yatırım hesaplarım ile diğer tüm hak, alacak ve varlıklarım, Akbank ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yatırım Hizmetleri Çerçeve SözleĢmesi ne istinaden yatırım hesabımda yaptığım iģlemler nedeniyle doğacak borç tutarı kadar Akbank T.A.ġ. adına rehinlidir. ĠmzalamıĢ olduğum "Akbank ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yatırım Hizmetleri Çerçeve SözleĢmesi"nden doğan gerek parasal gerek -sermaye piyasası kanun ve tebliğlerinde tanımlandığı Ģekliyle- sermaye piyasası aracı borç ve alacaklarımın tahsil ve tediyesinin yapılabilmesi için, Ģahsıma ayrı bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kanuni yollara ve mercilere baģvurma zorunluluğu bulunmaksızın, Bankanız nezdindeki açılmıģ ve / veya açılacak vadeli / vadesiz, TL / döviz hesaplarımdan ve / veya Bankanız nezdindeki her türlü hak ve alacağımı uygun göreceği Ģekillerde paraya çevirerek tahsilat yapması ve risklerime mahsup etmesi için Akbank T.A.ġ.'yi yetkilendirdiğimi, bu sebeple Akbank'a karģı her türlü itiraz ve dava hakkımdan peģinen feragat ettiğimi, bu iģlemler nedeniyle en geniģ anlamda Bankanızı ibra ettiğimi, gayrıkabili rücu kabul, beyan ve taahüt ederim. Bankanız nezdindeki her türlü hak ve alacaklarımı, TL ve döviz hesaplarımı, mülkiyet hakkı bana ait olan sermaye piyasası araçları ile birlikte diğer kıymetli evrakı, kullandığım / kullanacağım kredilerin teminatı olarak Bankanıza verdiğim tüm teminat ve ipotekleri uygun göreceği Ģekillerde paraya çevirerek, Akbank ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ.'nin doğmuģ ve muaccel her türlü hak ve alacağı karģılığında takas, mahsup ve virman hakkına sahip olduğunuzu gayrıkabülü rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca Bankanız, doğmuģ ve doğacak her türlü alacağınızın tahsil ve mahsubu için Bankanız nezdindeki tüm hesap ve varlıklarım arasında gerek parasal gerek sermaye piyasası aracını transfer, havale, virman etmeye tam yetkilidir. Bankanız tarafından yapılacak bu ve benzeri transfer iģlemlerinin benim baģkaca bir onayıma ihtiyaç olmaksızın bilgisayar sistemleri araclığı ile doğrudan yapılması da mümkün olup, bu konuda da Akbank T.A.ġ.'yi tam yetkili kıldığımı, Akbank T.A.ġ. yi yapacağı tüm bu iģlemler tahtında en geniģ anlamda ibra ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Beyan Edenin : Ad - Soyad / Unvanı : Adresi : SözleĢme tarihi itibariyle tahsilat yapılacak hesabı / hesapları : / Tarih : / / Ġmzası : MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 5 / 33

6 ĠġLEM KURALLARI BĠLDĠRĠM FORMU 02/01/2015 tarihinden itibaren BĠST de iģlem görmekte olan hisse senetleri aģağıdaki kriterlere göre A, B, C ve D grubu olarak sınıflandırılmıģtır. Grubu Kriterler A B Fiili dolaģımdaki pay değeri bakımından, Borsa tarafında belirlenen değerleme dönemi itibariyla fiili dolaģımdaki pay değerinin ortalaması 30 milyon TL ve üzerinde olan paylardır. Fiili dolaģımdaki pay değeri bakımından, Borsa tarafında belirlenen değerleme dönemi itibariyla fiili dolaģımdaki pay değerinin ortalaması 30 milyon TL nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan paylardır. C D Fiili dolaģımdaki pay değeri bakımından, Borsa tarafında belirlenen değerleme dönemi itibariyla fiili dolaģımdaki pay değerinin ortalaması 10 milyon TL altında olan paylardır. Pay piyasası dıģında kalan; GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası (GĠP), Serbest ĠĢlem Platformu (SĠP), Nitelikli Yatırımcı Ġhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı nda (GP) iģlem gören paylardır. A, B,C ve D listeleri kapsamındaki uygulamalar aģağıda belirtilmiģtir. GRUP Piyasa Platform Pazar FDP nin Piyasa Değeri (TL) Piyasa Yapıcı (PY) veya Likidite Sağlay ıcı (LS) ĠĢlem Yöntemi Kredili ĠĢlem veya Açığa SatıĢ Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı Özkayna k Hesabına Konu Olabilece k Oran Brüt Takas Uygula ması (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A Pay 30 mio TL - Sürekli VAR Genel Genel YOK Piyasası ve üstü Müzayede Hükümler Hükümler B Pay (10-30) - Sürekli VAR %100 %50 YOK Piyasası mio TL Müzayede C Pay Piyasası 10 mio TL nin altı D GĠP - VAR Sürekli YOK %100 %50 YOK Müzayede SĠP - - Tek Fiyat YOK %100 %0 VAR NYĠP Gözaltı Pazarı - - Tek Fiyat YOK %100 %0 YOK MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 6 / 33

7 Kısaltmalar: GĠP GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası, SĠP Serbest ĠĢlem Platformu, NYĠP Nitelikli Yatırımcı ĠĢlemleri Pazarı, FDP Fiili DolaĢımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı (1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda iģlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön Ģart niteliğindedir. (2) FDP nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil Ģart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu Ģart aranmaz. (3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül Ģart niteliğindedir. (4) Ġlgili payların hangi iģlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir. (5) Ġlgili paylarda Kredili Alım ĠĢlemi veya Açığa SatıĢ yapılıp yapılamayacağını göstermektedir. (6) Belirli bir anda oluģabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleģene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir. (7) Ġlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satıģ, ödünç alma veya ödünç verme iģlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir. (8) Ġlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir. Yukarıdaki risk bildirim uyarılarını okuyup anladığımı beyan ve kabul ederim. MüĢteri Adı Soyadı: Tarih: Ġmza: Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Sabancı Center 4. Levent Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: Ġstanbul Ticaret Sicil No: www. akyatirim.com.tr Akbank T.A.ġ. Sabancı Center 4.Levent, Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : Ġstanbul Sicil : MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 7 / 33

8 AKBANK T.A.ġ. VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ A. TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR SÖZLEġME SIRA NO: AĢağıda tanımı verilen sermaye piyasaları araçlarının alım - satımı ile saklanmasına iliģkin olarak AKBANK T.A.ġ., AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ve müģterinin karģılıklı hak ve yükümlülükleri ile cezai sorumluluklarının belirtilmesi için aģağıdaki sözleģme düzenlenmiģtir. A 1. TARAFLAR AK YATIRIM :Sabancı Center 4. Levent / Ġstanbul da yerleģik Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. dir. BANKA :SPK çerçevesinde yatırım kuruluģu olarak faaliyet gösteren ve AK YATIRIM a Acentalık/ emir iletimine aracılık hizmeti veren Sabancı Center, 4.Levent / Ġstanbul adresinde yerleģik Akbank T.A.ġ.Genel Müdürlüğü ve Ģubeleridir. Ak Portföy : Sabancı Center 4. Levent Ġstanbul adresinde yerleģik Ak Portöy Yönetimi A.ġ. ni ifade eder. MüĢteri:BANKA'da kendi adına hesabı bulunan gerçek veya tüzel kiģiyi ya da birden fazla ise kiģilerin tümünü birden ifade eder. MüĢteri veya müģteri vekili / ticari temsilci : Adı Soyadı / Unvanı YerleĢim yeri ve Tebligat Adresi Adı Soyadı / Unvanı YerleĢim yeri ve Tebligat Adresi Baba Adı Anne Adı Uyruğu Doğum Yeri ve Tarihi ġubesi MBB No Vadesiz Hesap / Baba Adı Anne Adı Uyruğu Doğum Yeri ve Tarihi ġubesi MBB No Vadesiz Hesap MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 8 / 33

9 Yatırım Hesap ĠĢ Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Telefax E-Posta Adresi Vergi Vergi Dairesi Ticaret Sicil T.C. Kimlik Yatırım Hesap ĠĢ Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Telefax E-Posta Adresi Vergi Vergi Dairesi Ticaret Sicil T.C. Kimlik Hesabın müģterek açılması ve hesap ortaklarının iki kiģiden fazla olması halinde diğer ortakların kimlik bilgileri için Ek'te belirtilen form kullanılacaktır. A 2. SÖZLEġMEDE KULLANILACAK TANIM VE KISALTMALAR Sermaye Piyasası Araçları :6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3.maddesinde tanımlanan menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleģmeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Borsa:Anonim Ģirket Ģeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taģların ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer sözleģmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet Ģartları altında kolay ve güvenli bir Ģekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluģan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa iģleticisi tarafından iģletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak Ģekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaģtıran, bu Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerleridir. Emir:MüĢterinin BANKA'ya sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması, ödünç alınması veya verilmesi, saklanması, kar payı ve faizlerinin toplanması, borç senetlerinin itfa edilmesi, sermaye artırımına katılması, borsa yatırım fonu katılma payı oluģturulması (creation) ve/veya bozulması (redemption) ile ilgili, kural olarak yazılı yapılması gereken ancak, BANKA nın kabulü halinde SPK mevzuatına uygun Ģekilde uzaktan eriģim araçlarıyla yaptığı bildirim / bildirimlerdir. Takasbank :Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ.'dir. S.P.K.:Sermaye Piyasası Kurulu' dur. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 9 / 33

10 TL : Türk Lirası'nı ifade etmektedir. MKK:Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.'dir. Uzaktan EriĢim Araçları :BANKA tarafından hizmete açılan veya açılacak olan uygulamalarla ve BANKA'nın vereceği ya da bilgisayar sistemi aracılığı ile müģterinin kendisinin oluģturacağı hesap / kullanıcı kodu ve Ģifreyi/Ģifreleri kullanmak suretiyle müģterinin telefonla, bilgisayarla ve/veya internetle, Akbank görüntülü ev ve ofis cihazlarıyla, veri yayın dağıtım ekranları aracılığıyla ve diğer iletiģim araçlarıyla (cep telefonu, cep bilgisayarı, blackberry v.b) BANKA'nın sistemine doğrudan ulaģarak, yatırım hesabı iģlemleri ile emir iletim ve takip iģlemlerini yapmasını sağlayan araçları ifade eder. Komisyon : Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve saklanması, müģteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinin oy haklarının kullanılması, müģteriye ait nakdin değerlendirilmesi, SPK'nın Seri : 5 No : 46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde bahsi geçen diğer tüm hizmetleri ile BANKA tarafından müģteri adına ve/veya hesabına yapılacak, ödünç alma veya verme iģlemleri dahil diğer her türlü menkul kıymet iģlemleri nedeniyle MKK, Takasbank, borsa, takas ve saklama kuruluģu, diğer yetkili kuruluģlar ve BANKA ile AK YATIRIM tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri ifade eder. Bu sözleģmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince, iģbu fıkra konusu oran ve tutarların değiģmesi durumunda BANKA, bu değiģikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar. Ġnternet ġube:akbank T.A.ġ.'nin web sitesi ile bu web sitesi üzerinden müģteriye sunulacak hizmetler bütününü ifade eder. Hesap Bakım Ücreti:BANKA tarafından MÜġTERĠ yatırım hesabına sağlanan teknik altyapıve donanım ile personel sebebiyle, MÜġTERĠ'nin yatırım hesabına borç kaydedilmek suretiyle tahsil edilen, BANKA yönetimince belirlenen dönemsel maktu hizmet bedelidir. Diğer Ücretler :Ekstre gönderim ücreti, sms gönderim ücreti,isteğe bağlı raporlama, yapılan telefon görüģmeleri, veri yayın sistemi sağlama ücreti vb. diğer ücret ve giderlerdir. Akbank Nar Hesabı; Banka ca sunulan yatırım ve mevduat araçları kullanılarak nakit yönetimi ve iģbu bölümde yer alan iģlemlerin yapılması amacıyla MüĢteri tarafından Banka nezdinde açılan vadesiz tasarruf mevduat hesabıdır. MüĢteri, bu sözleģme hükümleri gereğince kendisi adına Nar hesabı açılması yönündeki talebini muhtelif kanallardan(baģvuru formu, Banka Çağrı Merkezi, Ġnternet ġube, ATM,SMS vs.) Bankaya iletebilir. MüĢterinin kendisi adına Nar hesabı açılması yönündeki talebini Bankaya ilettiği anda banka nezdinde müģteri adına açılmıģ Çatı Hesabı bulunmakta ise ve müģteri Çatı hesaplarını Nar a dönüģtürmeden ayrıca bir Nar hesabı talep ediyorsa bu talep banka tarafından reddedilir. MüĢteri talebi ile müģterinin elinde bulundurduğu bütün Çatı hesapları Nar hesap türüne dönüģtürülebilir. B. GENEL HÜKÜMLER B 1. BANKA, yürürlükteki S.P.K. tebliğleri, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, müģterinin kimlik bilgilerini tespit etmekte gerekli özeni göstermekle yükümlü olup, bu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. B 2.1. BANKA yı temsile yetkili kiģiler ile bunların temsil yetkileri ve sınırlarının değiģtirilmesi hususu geçerli olan imza sirkülerinde belirtilmiģtir. B 2.2. MüĢteri; B Gerçek KiĢi MüĢteri yi, temsil yetkisini havi kiģiler ile temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları MüĢteri tarafından ibraz edilen vekaletnamede belirtildiği Ģekildedir. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 10 / 33

11 Diğer taraftan BANKA yöneticileri ve merkez dıģı örgütleri dâhil tüm çalıģanları aracılığıyla müģterilerinden sermaye piyasası aracı alım satım emir verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve sermaye piyasası aracı yatırma ve çekme, virman iģlemi yapma gibi geniģ yetkiler içeren vekâletname alarak ve ya bu sonucu doğuracak Ģekilde ya da müģterinin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden müģteri adına veya hesabına iģlem yapamaz. B Tüzel kiģi müģteriyi temsile yetkili kiģiler tüzel kiģiliğin ibraz ettiği güncel imza sirkülerinde belirtildiği Ģekliyle geçerlidir. B 2.3. MüĢteri, tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"in 17. maddesi gereğince aģağıdaki beyanı vermekle yükümlüdür : BANKA tarafından MÜġTERĠ adına açılan iģbu yatırım hesabını adı geçen kiģi / kiģiler adına / hesabına hareket etmek için açtırdığımı, iģbu hesabı kendi adıma veya 3. bir kiģi adına / hesabına kullanmayacağımı gayrikabili rücu beyan ve taahhüt ederim. VEKĠL/ YASAL TEMSĠLCĠ ĠMZASI BANKA tarafından adıma açılan iģbu yatırım hesabını kendi adıma / hesabıma yapacağım iģlemlerde kullanacağımı, baģkası adına/ hesabına hareket etmek amacıyla kullanmayacağımı gayrikabili rücu beyan ve taaahüt ederim MÜġTERĠ ĠMZASI B3. SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ALIM - SATIM VE DĠĞER ĠġLEMLERDE MÜġTERĠ TARAFINDAN KABUL EDĠLEN ÖZELLĠKLER MüĢteri; B 3.1 Tüm sermaye piyasası araçlarının çeģitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen kar payı veya faiz gibi gelirlerinin gerçekleģmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde anaparayı kaybedebileceğini, iģbu sözleģmenin ekinde yer alan risk bildirim formunun tamamını iģbu sözleģmenin imzasından önce okuyarak imzaladığını, B 3.2 BANKA'nın ve/veya BANKA'da çalıģan personelin hiçbir Ģekilde bir getiriyi vaat etmediğini ve etmeyeceğini kendi bilgisi ve/veya talimatı dahilinde yapılan iģlemler neticesinde portföyünde oluģabilecek zararlardan BANKA'nın sorumlu olmadığını, B 3.3 Özel sektör tarafından ihraç edilen finansman bonosu ve tahvil gibi borç senetlerinde Ģirketin iflası halinde faiz ve/veya anapara ödemesinin gerçekleģmeyebileceğini, bu durumda Akbank T.A.ġ garantisi varsa BANKA'ya rücu edebileceğini, aksi halde alacağını Türk Ticaret Kanunu'nun iflas ve tasfiye ile ilgili hükümleri çerçevesinde takip etmek zorunda kalabileceğini, özel sektör borç senetlerinin faiz dalgalanmalarına hassas olduğunu ve bu senetlerin uzun süre elden çıkarılamaması veya zararına satılması ihtimalinin bulunduğunu, B 3.4 Devletin kendi ihraç ettiği borçlanma senetlerinin ödemelerini durdurabileceğini ve/veya erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergiler ya da baģkaca mükellefiyetler getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini, bu durumda BANKA'nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve sayılan hallerde BANKA'ya rücu etmeyeceğini, B 3.5 Yabancı para ile ifade edilen sermaye piyasası araçlarında, yukarıda sayılan risklere ek olarak, kur riskinin olduğunu, dalgalanmalar nedeni ile Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceğini, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceğini, ek yeni MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 11 / 33

12 vergiler getirebileceklerini, yurtdıģı borsa ve piyasalarla ilgili olan emirlerinin ve menkul değerlerinin kendisine teslim edilmesi hususlarının, bahsekonu ülke borsasının kuralları ve mevzuatı çerçevesinde gerçekleģeceğini, B 3.6 Sermaye piyasası mevzuatı gereğince, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından, sözleģme ekinde yer alan standart formu doldurmak, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değiģiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak BANKA'ya ileterek güncellemek, bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu durumda bilgi vermek istemediğine iliģkin yazılı bir beyan vermek zorunda olduğunu, aksi takdirde yapılan iģlemlerde mevcut formun esas alınacağını, B 3.7 Vekil tayin ettiği takdirde vekaletname kapsamı içerisinde; vekilin,banka dakihesapları ile ilgili olarak, hesap sahibinin iģbu sözleģmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi gibi tasarruf etme hak ve yetkisine sahip olduğunu, vekilin vekalet verenin BANKA daki hesapları ile ilgili yaptığı ve yapacağı iģlemlerin bütün hukuki sonuçlarının kendisini aynen kendisi tarafından yapılmıģ gibi bağlayacağını, vekaletin sona erdiğini kendisi, ölümü halinde de mirasçıları BANKA'ya yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan iģlemlerin bağlayıcı olduğunu, B 3.8 Yatırımcılara ait olup yatırım kuruluģu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan azami miktarı yüz bin Türk Lirasına kadar olan taleplerinyatırımcı Tazmin Merkezi nin tazmin sorumluluğunda olduğunu, tazmin koģulları ve sınırlarına Yatırımcı Tazmin Merkezi web sitesinden bilgi alabileceğini, B 3.9Sermaye Piyasası Kanunu nun 83.maddesi uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, iģlem veya herhangi bir Ģekilde verdiği yazılı talimat tarihinden baģlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaģımına uğrarayacağı ve Yatırımcı Tazmin Merkezine iliģkin mevzuat hükümleri uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi ne gelir kaydedileceğini,bildiğini ve yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile iģbu sözleģmeyi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. B 4. YATIRIM HESABININ AÇILMASI VE MÜġTEREK HESAPLAR B 4.1 BANKA, müģteri adına ve müģteriye ait olmak üzere, BANKA merkezinde sözleģmeye konu iģlemlerin takip edileceği bir hesap açacaktır. Bu bir "Yatırım Hesabı" olacak, mevduat niteliği taģımayacak, üzerine çek keģide edilemeyecek, alacak bakiyesine faiz tahakkuk ettirilmeyecek ve "YATIRIM HESABI" olarak adlandırılacaktır.sözkonusu yatırım hesabına bağlı olarak yukarıda tanımı verilen NAR HESABI açılacaktır. B 4.2 MüĢteri iģbu sözleģmeyi imzalamakla, BANKA nezdinde açılan YATIRIM HESABI ile bu yatırım hesabına bağlı, BANKA nezdinde açılan NAR HESABI arasında, ayrıca, eğer müģterek ya da münferit olarak birden fazla yatırım hesabı varsa, bu hesapları arasında iģbu sözleģme çerçevesinde yapılacak iģlemler nedeniyle, BANKA tarafından nakit para virmanı yapılmasını, borç ve/veya alacak mal edilmesini, bu konuda BANKA'nın tam yetkili olduğunu gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. B 4.3 MüĢterek Hesap : Birden fazla MÜġTERĠ tarafından müģterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı olarak BANKA'ya bildirilmedikçe; B Hesap sahiplerinden her birisi tek baģına hisse sınırlaması olmaksızın iģlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, iģbu sözleģmenin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek baģına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve iģlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 12 / 33

13 B MüĢterek hesap sahiplerinden herbirinin gerek münferiden gerekse müģtereken yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdeğerine eģittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek baģına iģlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. B Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değiģiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve Ģahsi durumlarında değiģiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde (Ģahsi durumunda değiģiklik olmayan) her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmakta devam edeceğini, Ģahsi durumlarındaki değiģikliklerin BANKA tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki iģleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. B 5. BANKA'YA ÖDENECEK ÜCRET VE KOMĠSYONLAR MÜġTERĠ/LER, gerek BANKA, gerekse borsa, MKK, Takasbank, Takasbank haricindeki takas ve saklama kuruluģu ve diğer yetkili kuruluģlar tarafından, MÜġTERĠ ye ait varlık/iģlem nedeniyle; MKK tarafından yansıtılan komisyon/masrafın azami 3 katını, Takasbank tarafından yansıtılan komsiyon/masrafın azami 3 katını BPP iģlemerinde komisyon/masraf azami %0.1, ĠMKB tarafından yansıtılan menkul kıymet alım satım masraflarında iģlem tutarının %1 ni aģmayacak Ģekilde komisyon/masraf tahsilatı yapılır. Komisyon oranlarının/tutarının belirtilen oranlardan/tutardan daha az olarak belirlenmesi BANKA nın insiyatifindedir. Tahakkuk ettirilecek olan her türlü komisyon (yıllık hesap iģletim ücreti dahil); posta masrafı, BANKA'nın müģteri adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer iģlemler nedeniyle bankalar ve diğer kuruluģlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri, BSMV'yle birlikte iģlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ve def'aten ödemeyi veya BANKA tarafından re'sen tahsil edilmesini; komisyon tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için B-7.maddede yazılı Ģart, esas ve oranda temerrüt ve cezai Ģartı ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. B 6. BANKA'NIN TAKAS ve MAHSUP HAKKI B 6.1 MüĢterinin iģbu sözleģmeden doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını, (ödeme tarihi iģbu sözleģme ve sermaye piyasası düzenlemeleri gereği belirli olanlar için herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın sözkonusu tarihlerde muaccel olduğundan, diğer yükümlülükler için müģteriye yapılan ihbara rağmen) yerine getirmemesi halinde BANKA ayrı bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kanuni yollara ve kanuni mercilere baģvurma zorunluluğu bulunmadan, müģterinin BANKA'daki her türlü hak ve alacakları, Türk Lirası ve döviz hesapları, mülkiyet hakkı müģteriye ait sermaye piyasası araçları, diğer kıymetli evrakı, kullandığı/kullanacağı kredilerin teminatı olarak BANKA'ya verdiği tüm teminat ve ipotekleri uygun göreceği Ģekillerde paraya çevirerek; doğmuģ ve muaccel her türlü hak ve alacağı karģılığında takas, mahsup ve virman hakkına sahiptir. ĠĢbu sözleģme gereğince BANKA'ya karģı doğmuģ ve muaccel borçlarının bulunması halinde BANKA nezdindeki hak ve alacakları ve/veya sermaye piyasası araçları müģteriye ödenmez ve tevdi edilmez. BANKA, ilgili Seri V, 65 Nolu Tebliğin 16.maddesi uyarınca, ödeme gününde nakit yükümlülüğünü yerine getirmeyen müģteri namına alınan sermaye piyasası araçlarını ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın satarak borç tutarını tahsile,alacağını tahsil için müģteriye ait sermaye piyasası araçlarını borsada veya ilgili aracın borsada asgari 3 (üç) iģ günü iģlem görmemesi durumunda borsa dıģında, kendi belirleyeceği fiyatla satma ve satıģ bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. BANKA satıģın müģteri için ekonomik açıdan avantajlı olması için makul çabayı gösterecektir. BANKA'nın bu yetkisi aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyecektir. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 13 / 33

14 B 6.2 Taraflar, iģbu sözleģme çerçevesinde doğmuģ ve doğacak tüm alacakları ile ilgili takasmahsup hakkına iliģkin olarak, Borçlar Kanunu'nun md. hükümlerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler. B 7. TARAFLARIN ALACAĞININ MUACCELĠYETĠ, TARAFLARIN TEMERRÜT FAĠZĠ VE CEZAĠ ġart TALEP HAKKI ĠĢbu sözleģmenin B-6 maddesindeki hak ve yetkiler saklı kalmak koģulu ile, alacağın muaccel hale gelmesi üzerine borcunu derhal ifa ve icra etmeyen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düģmüģ sayılır. Alacaklı olan tarafın, alacağın muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine kadar T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarındatemerrüt faizi, B.S.M.V. ve sair fon, vergi, harç masraflarını ayrıca, tüm yükümlülüğün %10'u (yüzde on) oranında cezai Ģart talep etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Uygulanacak olan temerrüt faizi tüm yükümlülük üzerinden değil; ödenmede gecikilen tutar üzerinden iģletilir. Taraflar, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, ayrıca, ihbar ve ihtar koģulundan karģılıklı olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. B 8. MÜġTERĠ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR MüĢteri, iģbu sözleģme kapsamındaki iģlemler sebebiyle BANKA hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde, bunun BANKA tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkıģı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade iģlemine kadar geçen sürede piyasa koģullarında karģı tarafın oluģan zararını sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar azami T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarındafaiz ve diğer yasal kesintileri ile birlikte BANKA'ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. B 9. SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE SONA ERME ESASLARI ĠĢbu sözleģme süresiz olarak akdedilmiģtir. Taraflar, bu sözleģme ile beyan, kabul ve taahhüt ettikleri tüm yükümlülüklerini ve borçlarını tamamen ifa etmek kayıt ve Ģartıyla, 7 (yedi) gün öncediğer tarafa noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla fesih ihbarında bulunarak sözleģmeyi feshedebilirler. B 10. TEBLĠGAT ADRESLERĠ Tarafların tebligat adresleri iģbu sözleģmede gösterilen adresleridir. MüĢteri, adresindeki vaki değiģiklikleri BANKA'ya yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese gönderilecek tüm tebligat ve bildirimler geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. B 11. UYGULANACAK KANUN ve HÜKÜMLER Bu sözleģmede açıkça belirtilmemiģ ve/veya düzenlenmemiģ hususlar 6362 sayılı Kanun ve S.P.K. tebliğleri ile yürürlükteki sair kanunlara tabi olup, sözkonusu yasa ve tebliğlere göre yorumlanacaktır.sözleģmenin S.P.K. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. SözleĢmede hüküm bulunmayan hallerde taraflar arasında aktedilen diğer SözleĢmeler ve S.P.K. düzenlemeleri, S.P.K. düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. B 12. UYUġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu sözleģmenin uygulanma ve yorumundan doğabilecek uyuģmazlıkların çözümünde...mahkeme ve Ġcra Daireleriyetkili olacaktır. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 14 / 33

15 B 13. SÖZLEġME ġartlarinin DEĞĠġTĠRĠLMESĠ ĠĢbu sözleģme hükümlerinde değiģiklik olması durumunda, değiģiklikler, karģı tarafa yazılı olarak posta yolu ile tebligat adreslerine bildirilir. Ayrıca, taraflar, S.P.K. ve BĠST tarafından yayımlanacak resmi hükümler çerçevesinde iģbu sözleģmede yer alan maddeler üzerinde yapılacak değiģiklikleri peģinen kabul ederler. SözleĢme hükümlerini etkileyecek tüm değiģiklikler ayrıca BANKA nın internet sitesinde de yayınlanacak ve MÜġTERĠ/LER bu yolla bilgilendirilecektir. C. SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMI VE SAKLANMASINA ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER C 1. SÖZLEġMENĠN KONUSU C 1.1 Yukarıda tanımlanan sermaye piyasaları araçlarının alım - satımı ile saklanmasına iliģkin olarak BANKA ve müģterinin karģılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine, BANKA'nın müģteri adına ve/veya hesabına, tanımı iģbu sözleģmede verilen borsada veya borsa dıģı piyasalarda yahut BANKA'nın kendi portföyünden her türlü sermaye piyasası aracını alıp satmasına, sermaye piyasası araçlarının BANKA tarafından yetkili takas ve saklama kuruluģunda saklatılmasına, yönetimsel ve mali hakların kullanılmasına iliģkin hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine iliģkin çerçeve sözleģmedir. C 2. ALIM VE SATIM EMĠRLERĠ C 2.1 Emirlerin Ġletilme ġekli; MüĢteri, BĠST Yönetmeliği'nin 28. maddesinde belirtildiği üzere alım ve/veya satımyapılacak sermaye piyasası araçları için esasen yazılı olarak emir verecektir. Ancak BANKA isterse SPK mevzuatına uygun Ģekilde uzaktan eriģim araçlarıyla verilen emirleri kabul edebilir. BANKA yazıyla teyit edilmemiģ emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup, müģteri tarafından verilen emri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. BANKA, emri kısmen ya da tamamen kabul etmediğini, nedenini açıklama zorunluluğu olmadan, müģteriye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. Emri veren müģteri, emrin borsaya intikal ettirilmesinden önce emri değiģtirebilir veya geri alabilir.kısmen gerçekleģen emirlerin gerçekleģmeyen kısımları için emir değiģtirilebilir veya geri alınabilir.müģteri tarafından verilen emirler BĠST Yönetmeliği'nin 29. maddesine uygun olarak tanzim edilir. MüĢteri emirlerinde; i. MÜġTERĠ'nin/lerin ismi veya ünvanına, ii. Emrin alım emri mi satım emri mi olduğuna, iii. Satın alınacak veya satılacak menkul kıymetin cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarına, iv. Emrin limitli mi yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiğine, v. Limitli emirlerde limit fiyatına, vi. Varsa emrin geçerlilik süresine, vii. Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakikasına, viii. Emrin BANKA tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı borsaya intikal ettirileceğine, ix. MüĢterinin emir numarasına iliģkin bilgilerin bulunması zorunludur. C 2.2 Elektronik ortamda iģlem yapma esasları; C BANKA, ĠNTERNET ġube hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile talepleri halinde MÜġTERĠ/LER'e bir kullanıcı kodu ve Ģifre verecektir. Bu Ģifre ve kullanıcı kodu BANKA tarafından verilebileceği gibi müģterinin kendisi de ĠNTERNET ġube aracılığı ile üretebilecektir. Bu kullanıcı kodu ve Ģifresi ile MÜġTERĠ/LER, yatırım hesabı üzerinden iģlem MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 15 / 33

16 yapabilecektir. C MÜġTERĠ/LER'in iģbu sözleģmeyi imzalamıģ olması, BANKA'ya MÜġTERĠ/LER'e Ģifre verme ve uzaktan eriģim hizmetlerinden MÜġTERĠ/LER'i yararlandırma yükümlülüğü getirmez. C MüĢteri, kendisine BANKA tarafından verilen kod ve Ģifreleri basiretle muhafaza etmek zorundadır. Verilen kullanıcı kodu ve Ģifresinin muhafazası ve her türlü riski tamamen MÜġTERĠ/LER'e aittir. Kod ve Ģifrelerin müģteri dıģındaki üçüncü kiģilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk müģteriye ait olacaktır. C BANKA, çalınmıģ, kopyalanmıģ veya bir Ģekilde kaybedilmiģ olan kullanıcı kodu ve Ģifreden sorumlu tutulamaz. MÜġTERĠ/LER kullanıcı kodu ve Ģifresinin üçüncü kiģilerce bilinebileceği veya kullanılabileceği inancında ise, bunu hemen BANKA'ya bildirerek eski kullanıcı kodu ve Ģifresinin iptali ile yeni kullanıcı kodu ve Ģifre isteme hakkına sahiptir. MÜġTERĠ/LER bu bildirimde bulunmadıkça BANKA'yı sorumlu tutamaz. C MÜġTERĠ/LER, ĠNTERNET ġube'yi sadece kendisi kullanabilecektir. MÜġTERĠ/LER, ĠNTERNET ġube'den üçüncü Ģahıslara iģlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret, v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi baģkalarına iģlem yaptıramaz. BANKA, bu tip iģlemlerin gerçekleģmesi durumunda sözleģmeyi derhal fesh eder ve üçüncü kiģilerle MÜġTERĠ/LER arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz. C MÜġTERĠ/LER, almıģ olduğu kullanıcı kodu ve Ģifre ile ĠNTERNET ġube iģlem hattının herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kiģiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı BANKA'ya karģı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle BANKA'nın uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca BANKA uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile MÜġTERĠ/LER'e baģvurma hakkını saklı tutar. C MÜġTERĠ/LER'in BANKA tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için internet eriģimi sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve internet eriģim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. C MüĢteri, internet hizmetlerini kullanacağı bilgisayarın güvenliğini teminle mükelleftir. Bunun için kullanıcının faaliyetlerini izleyen, bilgisayarın sağlıklı çalıģmasını engelleyen, ağ üzerindeki bilgi alıģ veriģini takip eden, kötü amaçlı yazılımları temizleyen, faaliyetleri hakkında uyaran, engelleyen piyasadaki en son ve kapsamlı virüs tarama ve yok etme programlarından en az bir tanesinin en güncel halini ĠNTERNET ġube'yi kullanacağı bilgisayarında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde, bilgisayarına virüs bulaģması sonucunda üçüncü kiģilerin Ģifre ve kullanıcı kodlarını ele geçirdiği ve bu kiģilerin bilgisi haricinde iģlemler yaptığı ve zarara uğradığı iddiası ile zarar ve ziyanın tazmini amacıyla BANKA'ya rücu edemez. Bu gibi usulsüz kullanımları yapan kiģilerin kimliklerini BANKA'nın tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul eder. MüĢterinin, ĠNTERNET iģlemlerini gerçeklekleģtireceği bilgisayarında statik IP(internet protokülnumarası) kullanması ve kullandığıstatik IP adresini BANKA ya internet üzerinden bildirerek talepte bulunması durumunda, BANKA buadres dıģındaki IP adreslerinden bu hesaba iģlem yapılmasını engeller. C Yukarıda belirlenen teknik donanımın hazır edilmemesi nedeni ile uzaktan eriģim hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen MÜġTERĠ/LER'e ait olup, MÜġTERĠ/LER bu sebeple BANKA'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz. C ĠNTERNET ġube iģlem hattında, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen iģlem emirleri yerine getirilecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen iģi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan MÜġTERĠ/LER'in bu hattı kullanarak vermiģ olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 16 / 33

17 MÜġTERĠ/LER bu hususu bildiğini ve bu nedenle iģlem yapılmamasından dolayı BANKA'yı sorumlu tutamayacağını peģinen kabul ve taahhüt eder. C MÜġTERĠ/LER'in ya da BANKA tarafında oluģabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, vb. sorunlardan dolayı BANKA sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması ya da hatalı olmasından dolayı MÜġTERĠ/LER hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu BANKA'ya ait değildir. Bu ve benzeri durumların varlığı halinde MÜġTERĠ/LER, iģlemlerini tüm Ģubeler aracılığı ile gerçekleģtirebileceğini bildiğini kabul eder. SözleĢmenin imzalandığı tarihte var olmayan/öngörülemeyen, BANKA'nın kontrolü dıģında geliģen ve bu sözleģmedeki sorumlulukların yerine getirilmesini imkansızlaģtıran haller (doğal afetler, toplumsal olaylar, vb.) zorunlu haller olarak kabul edilecektir. Zorunlu nedenler sebebiyle MÜġTERĠ/LER, sözleģmeyi fesh etme ve/veya sözleģmenin uygulanamaması veya gecikmeler nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. C MÜġTERĠ/LER, alım satımını yaptıracağı menkul kıymetler için internet üzerinden ĠNTERNET ġube'yi kullanarak emir verebileceği gibi yazılı, Ģifahi, faksla ya da telefonla da emir verebilecektir. Önceden verilen herhangi bir emirde, değiģtirme imkanı var ise yukarıdaki Ģekillerden birisi ile emri değiģtirebilecektir. Bu takdirde emrin yanlıģ anlaģılmasından veya yerine getirilmemesinden BANKA sorumlu tutulamaz. BANKA tarafından sunulmuģ olan internet hizmetinden yararlanan MÜġTERĠ/LER, iģlemlerin belge, talimat olmaksızın elektronik ortamda yapılmıģ olduğunu kabul etmiģtir. Ġleride, BANKA'nın kendisine belge, bilgi vermemiģ olduğu iddasında bulunamaz. Internet aracılığı ile yapılan iģlemler ilke olarak günün her vaktinde yapılabilir, ancak iģlemlerin BANKA'nın teknik yapısı ve iģlemin türüne göre iģlemin yapıldığı saatte gerçekleģtirilebilmesi mümkün olanlar belirlenmiģ olan zamanda veya bir sonraki iģ günü ve/veya takip eden seans içinde yerine getirilebilir. C BANKA, ĠNTERNET ġube'de her zaman değiģiklik yapma hakkına sahip olup, bu değiģiklikler söz konusu sitenin sayfasında ilan yolu ile bildirilecektir. MÜġTERĠ/LER bu değiģikliklerin getireceği mükellefiyetleri de peģinen kabul eder. BANKA, MÜġTERĠ/LER'ine ĠNTERNET ġube kanalıyla sunmuģ olduğu hizmetlerin içeriğini, Ģeklini dilediği zaman değiģtirmekte veya geniģletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir. C MÜġTERĠ/LER'in vefatından sonra, mirasçıları tarafından MÜġTERĠ/LER'in vefat ettiği BANKA'ya yazılı olarak bildirilmedikçe, MÜġTERĠ/LER'e ait Ģifre ve kullanıcı bilgilerinin kullanılması suretiyle iģbu madde çerçevesindeki hizmetler kapsamında yapılacak tüm iģlemler nedeniyle BANKA'nın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve mirasçılarının bu nedenlerle BANKA'dan hiç bir talep hakkı bulunmayacaktır. BANKA, MÜġTERĠ/LER'inin vefatının yazılı olarak bildirilmesini müteakiben mümkün olan en kısa süre içinde internet üzerinden iģlem yapılmasını engellemek üzere gerekli tedbirleri alır. C MüĢteri BANKA'nın sunduğu internet hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluģabilecek arıza, vs. teknik sebepler ile bu hizmetlere ara veya son verilmesinden yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım (hardwaresoftware) ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3.kiĢilerin kendisine ait bilgilere eriģimi nedeniyle BANKA'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. C BANKA, müģterinin BANKA nezdindeki hesabının kapanması ve müģterinin bu sözleģmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da herhangi bir sebep göstermeksizin Ģifresini iptal edebilir ve müģterinin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir. C MüĢteri; BANKA'nın gerekli görmesi durumunda, eriģim yöntemi, kullanıcı kodu, parola, hatırlatıcı kelime ve diğer teknolojik değiģiklikleri, iki tarafın da korunması amacıyla kabul edeceğini, aksi takdirde internet hizmetlerine eriģiminin kapatılabileceğini, teknik MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 17 / 33

18 kısıtlardan ve geçici çalıģmalardan dolayı internet hizmeti eriģiminde kesintiler, ağırlaģmalar olabileceğini, belli bölgelerden, bilgisayarlardan eriģimlerin engellenebileceğini bildiğini teyit eder. C MüĢterinin, internet hizmetlerinde doğrulama ve irtibat amacıyla yanında taģıdığı bir cep telefonunun numarasını vermesi gerekir. MüĢteri bu irtibat telefonundan iģlem doğrulaması, onayı amacıyla sesli ya da kısa mesaj olarak BANKA'nın herhangi bir saatte temasa geçebileceğini bilir. C Ġleride uzaktan eriģim kanalları aracılığı ile verilmeye baģlanacak yeni hizmetler de yine bu sözleģme ve eki sözleģmeler/taahhütnameler hükümlerine tabi olacaktır. C 2.3 Elektronik ortamda emir iletimine iliģkin olarak, aģağıdaki hususlar geçerlidir: BANKA ve AK YATIRIM, C Elektronik ortamda aldığı emirler için, yazılı veya sözlü olarak kabul ettiği diğer emirlerin borsaya iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet ederek elektronik ortamda emir ileten MüĢteri ile diğer yollarla emir ileten MüĢteri arasında eģitsizliklerin ortaya çıkmasına engel olmakla, C Elektronik ortamda aldığı emirler için SPK nun Belge ve Kayıt Düzeni Tebliğinde yer alan yükümlülükleri sağlamakla, C Güvenlik, kapasite ve yedekleme açısından yeterli bilgisayar ağını kurmak ve alternatif iletiģim yöntemleri sağlamakla, C Elektronik ortamda kabul edilen emirlerin izlenmesi, borsaya iletilmesi, bu emirlere iliģkin kayıtların tutulması ve MüĢteri ile iletiģimin sağlanması için yeterli sayıda personel istihdam etmekle Yükümlüdür. BANKA ve AK YATIRIM bu hususlarda yasal mercilerce ileride yapılması muhtemel değiģikliklere de uygun davranmak zorundadır. C 2.4 MüĢteri, BANKA tarafından kendisine verilen ve elektronik ortamda emir iletilmesini sağlayan kod, Ģifre ve benzeri bilgileri kaybettiği takdirde, yazılı olarak BANKA'ya bildirimde bulunması halinde hesabına blokaj konulacaktır. C 2.5 Emirlerinin Alınması ve Ġzlenmesi; MüĢteriden gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortam ya da benzeri Ģekillerde, müģteri imzası olmaksızın emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müģterinin talebi halinde, emrin alınması sırasında müģteriye emir alınıģ numarası verilir. BANKAGenel Müdürlük ve ġubelerinden alınan yazılı veya sözlü tüm müģteri emirleri, bilgisayar ortamında düzenlenmiģ olan "MüĢteri Emir Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek Ģekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesi ve sırasında alınan tüm emirler, bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu" na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan iģlemlerde, sözlü emrin varlığının ispat yükümlülüğü BANKA'ya aittir. Faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil baģlangıcı gibi müģteri mutabakatını içermeyen BANKA kayıtları tek taraflı kesin delil oluģturamaz. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir iģlem gerçekleģtirilmediğini iddia eden MÜġTERI, emri verdiğini ispat etmekle yükümlüdür. C 2.6 MüĢteriden yazılı emir alındığında, iģbu maddenin yukarıdaki paragrafında belirtilen hususları kapsayan "MüĢteri Emir Formu", BANKA tarafından en az iki örnek düzenlenir ve formun imzalı bir örneği müģteriye verilir. MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 18 / 33

19 C 2.7 GerçekleĢip gerçekleģmemesine bakılmaksızın müģteri emirlerine iliģkin tüm "MüĢteri Emir Formları", elektronik ortamda alınan emirlere iliģkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müģteri emirlerine iliģkin Seri:V No:6 sayılı Tebliğ'in dokuzuncu maddesinde belirtilen elektronik kayıtlar düzenleme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır. Sözlü emirlere iliģkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı baģından itibaren 2 sene süreyle saklanır. C 2.8 Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi; MüĢteri, emrinin geçerlilik süresini kanuni sınırlar içerisinde istediği gibi belirleyebilir. Belirlenen süre içinde emrin gerçekleģmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Günlük ve/veya tek seans için verilen emirler belirtilmelidir. Süresi belirlenmemiģ olan emirler günlük emir olarak kabul edilir. Aksi takdirde iģbu paragrafın ikinci cümlesi geçerli olacaktır. MüĢterinin borsa dıģı piyasalar için verdiği emir aynı gün için geçerlidir. MüĢteri tarafından verilen emrin BANKA'nın kontrolü dıģındaki sebeplerle belirlenen süre içinde yerine getirilememesi durumunda emir geçerliliğini yitirir. MüĢteri, geçerliliğini kaybetmiģ emrinin yerine getirilmesini halen istiyorsa, emrini yeniden vermekle yükümlüdür. C 2.9 MüĢteri, emirlerini Ġ.M.K.B. Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde tanımlandığı üzere limitli ya da serbest fiyattan verebilir. Limitli emirde müģteri alıcı ise, iģlemin gerçekleģmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; müģteri satıcı ise satmaya razı olduğu en düģük fiyatı belirler. MüĢteri tarafından verilen emrin açık ve anlaģılır olması esastır. Verilen emirde açıklık yoksa veya herhangi bir fiyat belirlenmemiģ ise müģteri, emri serbest fiyattan verdiğini peģinen kabul eder. C 2.10 ĠĢbu sözleģme'nin D-1. maddesine halel gelmemek kaydıyla, müģteri, alım ve/veya satım emirlerinin gerçekleģip gerçekleģmediği ile ilgili kesin teyitleri, iģlem gününü takip eden iģ günü saat 09:00'dan sonra BANKA'dan bizzat ya da uzaktan eriģim araçları vasıtasıyla alabilecektir. C 3. GERÇEKLEġEN EMĠRLERĠN TASFĠYESĠ C 3.1 GerçekleĢen Satım Emirlerinin Tasfiyesi; C BANKA'ca borsada satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler müģteri tarafından daha önceden teslim edilmiģse, BANKA bu menkul kıymetlerin bedeli olarak tahsil ettiği paradan komisyon ve diğer giderleri çıkardıktan sonra kalanı alması için, müģteriye Ģekli ve muhteviyatı borsa yönetimince belirtilen ihbarnameyi menkul kıymetlerin bedelini tahsil ettiği günü izleyen ilk iģ gününde gönderir veya verir. MüĢterinin alacağı baģvurusu üzerine derhal kendisine ödenir veya giderleri kendisine ait olmak üzere banka veya posta havalesi ile istediği yere gönderilir. Ancak, oluģan alacak bakiyesi iģbu sözleģmenin E-1. maddesinin gerekleri yerine getirilerek müģteri lehine de değerlendirilebilir. C Emir kısmen gerçekleģtiği takdirde, satılamayan sermaye piyasası araçları, müģteri tarafından, durumun kendisine tebliğinden itibaren BANKA'dan geri alınır ya da iģbu sözleģmenin C-5.6. maddesinin gerekleri yerine getirilmek suretiyle müģteriye gönderilir. C Sermaye piyasası aracı veya bunu temsil eden belge müģteri tarafından daha önce teslim edilmemiģse, diğer bir deyiģle, satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibariyle müģterinin YATIRIM hesabında bulunmaması veya sözkonusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması suretiyle yerine getirilmesi durumunda, herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksızın, müģteri tarafından verilen satım emrinin Seri : V, No: 65 Tebliğ hükümleri ve açığa satıģ iģlemlerine iliģkin borsa iģlem kuralları açısından açığa satıģ olduğu kabul edilir. Ancak, müģterinin satıģı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satıģa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar BANKA'ya ileteceğini beyan etmesi durumunda iģlem açığa satıģ iģlemi sayılmaz. MüĢteri sözkonusu beyanın doğruluğundan sorumludur. C 3.1.4BANKA satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgelerde ileride ortaya çıkabilecek ihtilaflar dolayısıyla kendisine yüklenen gider veya tazminat için müģteriye MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 19 / 33

20 rücu edebilir. C 3.2 GerçekleĢtirilen Alım Emirlerinin Tasfiyesi; C BANKA, borsada müģteri için alım emirlerini gerçekleģtirdikten sonra, izleyen ilk iģ günü sonuna kadar Ģekli ve içeriği borsa yönetimince belirlenen ihbarnameyi düzenleyerek müģteriye gönderir. MüĢteri, kendi adına satın alınan sermaye piyasası araçlarının bedelini ve iģlemlere iliģkin olarak BANKA tarafından tahakkuk ettirilecek komisyonları BANKA'ya peģin olarak ödemiģ ise, ihbarnameyi almasını izleyen ilk iģ günü içinde baģvurarak satın aldığı sermaye piyasası araçlarını, henüz kaydileģtirilmemiģse, teslim alır. Ancak müģteri, henüz kaydileģtirilmemiģ sermaye piyasası araçlarını fiziken teslim almak istiyor ise, buna iliģkin taleplerini BANKA'ya yazılı olarak yapmalıdır. Aksi halde, iģbu sözleģmenin C-5.2 ve C-6.3 maddeleri gereğince, ilgili sermaye piyasası araçlarının yetkili saklama kuruluģları nezdinde saklanacağını gayrikabili rücu kabul eder. Emrin verildiği sırada kaparo alınmıģsa, kaparo sermaye piyasası aracı bedeline ve ilgili giderlere mahsup edilir. Emrin kısmen yerine getirilmesi halinde, kaparodan sermaye piyasası aracı bedeline mahsup edilmeyen kısım kalırsa, bu kısım müģteriye elden ödenir veya göstereceği yere gideri müģteriye ait olmak üzere, posta veya banka havalesiyle gönderilir. Ancak, sözkonusu kısım iģbu sözleģmenin E-1 maddesi doğrultusunda müģteri lehine de değerlendirilebilir. C 3.2.2MüĢteri, kendisine tevdi edilen ihbarnamede belirtilen sürede, henüz kaydileģtirilmemiģ, satın alınan sermaye piyasası aracını veya onu temsil eden belgeyi teslim almak için baģvurmadığı ya da satın alınması istenilen sermaye piyasası aracının bedeli ile buna iliģkin her türlü komisyon, vergi ve sair giderleri kısmen ya da tamamen iģbu sözleģmenin C maddesinde belirlenen süreler dahilinde ödemediği takdirde, C ve C4.2.8.maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. C GerçekleĢtirilen alım emirlerinde alım bedeli, komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair gider MÜġTERĠ'nin/lerin YATIRIM hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabının borcuna, satıģ emirlerinde ise satıģ bedeli MÜġTERI'nin/lerin YATIRIM hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabın alacağına ve komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler ise borcuna kayıt edilir. C 4. ĠġLEMĠN NĠTELĠĞĠNE GÖRE SERMAYE PĠYASASI ARACININ VE NAKDĠN TESLĠM ESASLARI C 4.1 Satılması Ġstenen Sermaye Piyasası Araçlarının MüĢteri Tarafından Teslimi; C MüĢterinin vereceği satım emirlerinin BANKA tarafından yerine getirilmesi, ilgili sermaye piyasası araçlarının yapılacak iģlemden önce BANKA nezdindeki menkul kıymetler portföyüne emanet makbuzu karģılığı teslim edilmesi ve bu kıymetlerin Takasbank, ya da ilgili saklama kuruluģu tarafından kabul edilerek saklamaya alınmasına ya da MKK sisteminde müģterinin serbest hesabı altında kayden izleniyor olmasına bağlıdır. MüĢteri satım emri konusu sermaye piyasası aracını emrin gerçekleģmesini izleyen iģ gününde en geç sabah saat 10:00'a kadar BANKA ya tevdi etmek zorundadır. Bu iģlemler tamamlanmadan müģteri tarafından verilecek talimat sonucu satıģ emrinin kabulü ve gerçekleģtirilmesi halinde, iģbu sözleģmenin C maddesi ve devamındaki paragraflarda yer alan hükümler uygulanır. C Ġlgili sermaye piyasası aracının mevcudiyeti nedeni ile satım emrini yerine getiren BANKA, iģlemle ilgili olarak tahakkuk ettirilen komisyon ve diğer giderler düģüldükten sonra kalan bedeli yasal mevzuatta belirtilen günde müģterinin YATIRIM hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabına alacak kayıt eder. C 4.2 Satın Alınması Ġstenen Sermaye Piyasası Araçları'nın Bedelinin Ödenmesi; C MüĢterinin vereceği alım emirlerinin BANKA tarafından yerine getirilmesi, satın alınması istenen sermaye piyasası araçlarının bedelinin ve iģlemlere iliģkin olarak BANKA tarafından tahakkuk ettirilecek komisyonların BANKA'ya peģin olarak ödenmiģ ya da ödenecek MÜġTERĠ ĠMZASI Sayfa 20 / 33

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz.

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz. ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; (Skala) 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler AŞ YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ SANKO SÖZLEŞME TÜRLERİ Sayfa UYGUNLUK TESTİ 2-3 ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı