ĠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "---------------------------------------------------- ĠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI"

Transkript

1 SAKLAMA SÖZLEġMESĠ (Tarih:...) (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) ĠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.ġ. Genel Müdürlüğü (Bundan böyle TAKASBANK olarak anılacaktır.) Şişli Merkez Mah Merkez Cad. No: Şişli-İstanbul aşağıdaki şartlarda bir saklama sözleşmesi imzalamışlardır: 1-AMAÇ MÜŞTERİ, TAKASBANK ı bundan böyle saklama bankası olarak tayin eder, TAKASBANK, MÜŞTERİ hesabına ve MÜŞTERİ nin vekili olarak Türk Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanmış veya tanımlanacak, hisse senedi, tahvil, bono, varant gibi her türlü Menkul Kıymet ve Menkul Kıymet yerine geçmek üzere düzenlenmiş belgeleri, kıymetli madenleri ve MÜŞTERİ ile TAKASBANK ın daha sonra tayin edecekleri diğer kıymetleri (Bundan böyle Menkul Kıymet olarak anılacaktır.), bu sözleşmenin şartları uyarınca saklamayı kabul eder. 2-SAKLAMA HESABI TAKASBANK, kayıtlarında MÜŞTERI için bir SAKLAMA HESABI (Bundan böyle SAKLAMA HESABI olarak anılacaktır.) açar ve MÜŞTERİ adına tevdi edilen ve TAKASBANK tarafından teslim alınan tüm menkul kıymetleri MÜŞTERİ adına bu SAKLAMA HESABI na kaydeder ve burada tutar. Bu hesap yalnızca bu amaçla kullanılır. Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonu hesabındaki kıymetli madenler, Takasbank ın Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde açılmış bulunan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonu hesaplarında saklanır. 3. MENKUL KIYMETLERĠN KABULÜ a) TAKASBANK menkul kıymetleri, MÜŞTERİ adına kabul eder ve SAKLAMA HESABI na alacak kaydeder. b) TAKASBANK saklama bankası olmanın gerektirdiği bütün tedbirleri alır ve tevdiatta bulunan tarafın kimliği ve adresi hakkında tam, güvenilir ve doğru bilgiyi elde etmek ve korumak üzere gerekli özeni ve gayreti gösterir. MÜŞTERİ nin talebi üzerine, bu bilgiyi derhal MÜŞTERİ ye aktarır. c) TAKASBANK, ayrıca, saklanmak üzere kendisine tevdi edilen menkul kıymetlerin, tevdiata uygun olması için gerekli özeni gösterir. d) TAKASBANK a tevdi edilen menkul kıymetler, hem tevdiat sırasında, hem de daha sonra tevdiata uygun olmalıdır. TAKASBANK, tevdiat sırasında mevcut olan veya daha sonra kendisine ulaşan bilgileri dikkate alarak, menkul kıymetlerin tevdiata uygun olup olmadığını belirlemek için azami gayreti gösterir. Menkul kıymetlerin tevdiata kabul edilmesine engel haller şunlardır: i. Menkul kıymetlerin MÜŞTERİ tarafından tesliminden önce itfa tarihinin geçmiş olması, ii. Menkul kıymetlerin mülkiyeti ile ilgili açık ve fiili bir sorunun varlığı, iii. Menkul kıymetlerin yasaklı olması veya yasaklı hale gelmesi, (yasak ile, resmi ve yasal makamlar veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsalar gibi sermaye piyasası araçları üzerinde idari işlem yapmaya yetkili kuruluşlarca veya uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kayıp, çalıntı, iptal, opoze veya iptal davası bildirimleri, transfer yasağı veya benzeri duyurular anlaşılır.) Sayfa 8 1

2 iv. Menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden belgelerin sahte olması, ya da fiziki olarak iyi durumda bulunmaması, v. Menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden belgelerde bulunması gereken, kullanılmamış varant, kupon ve benzeri hakların eksik olması, (Bu hakların menkul kıymetlerden ayrı olarak teslimine engel yoksa, menkul kıymetlerin tevdiata uygun olduğu kabul edilir. Vadesi gelmediği halde kesilen kuponlar varsa, bunların menkul kıymetin gövdesine, değerini yitirmeyecek şekilde iliştirilmesi gerekir.) vi. Teslim sırasında menkul kıymet üzerinde vadesi gelmiş ve tahakkuk etmiş faiz, temettü ve benzeri kuponların bulunması, (bulunduğu taktirde bunlar teslim eden tarafa iade edilir). vii. Menkul kıymetlerin kaydı, tasdiki veya cirosu gerekiyorsa, bunların kayıt, tasdik ve ciro işlemlerinin gerektiği şekilde yapılmamış olması, 4. SAKLAMA HESABINA TEVDĠAT Menkul Kıymetler için SAKLAMA HESABI na tevdiat, ya TAKASBANK ın veznelerine fiziksel teslim ya da TAKASBANK nezdindeki diğer saklama hesaplarından virman ile yapılabilir. TAKASBANK ın izni olmaksızın, hiçbir taşıma aracı ile doğrudan gönderi yapılamaz. a) Fiziksel Teslim: i. Fiziksel teslimlerde TAKASBANK, gerek mislen, gerekse aynen saklanacak menkul kıymetleri seri numarası bazında kabul eder. ii. Fiziksel teslimler, ya MÜŞTERİ nin bu sözleşmeye ilişik Ek A da örneği bulunan Yetki Belgesi ile yetkili kılınmış kendi personeli, ya da MÜŞTERİ nam ve hesabına, SAKLAMA HESABI na fiziksel teslim ile tevdiat yapmaya MÜŞTERI tarafından yetkili kılınmış üçüncü kişi ve kuruluşlarca yapılabilir. iii. TAKASBANK, yukarıda belirtilen Madde 4.a) ii. bölümünde belirtilenin dışında, hiçbir şekilde fiziksel teslimat kabul etmez. Standart Borsa uygulamasına göre, MÜŞTERİ, yukarıda Madde 4.a) ii. uyarınca yetkili kıldığı kendi personeli veya yine kendisince yetkili kılınmış üçüncü kişi ve kuruluşlarca fiziksel teslimatı yapılan menkul kıymetlerin düzgün ve tevdiata uygun olmasından, TAKASBANK a karşı sorumludur. MÜŞTERİ tarafından tevdi edilen kıymetlerin sahte, veya tevdiat esnasında yasaklı, iptal edilmiş, geçersiz veya kuponlarının eksik olduğunun sonradan belirlenmesi ve Banka nın, bu tür kıymetlerin MÜŞTERİ tarafından geçerli kıymetlerle değiştirilmesini talep etmesi halinde bu talep, talep tarihini izleyen en geç 5(beş) iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Talep, MÜŞTERİ tarafından süresi içinde yerine getirilmediği taktirde Banka, ilgili kıymetleri MÜŞTERİ nin saklama hesabından aynen veya mislen tenzil etmeye yetkilidir. Keza MÜŞTERİ tarafından tevdi edilecek kıymetlerin veya kuponlarının üzerine sonradan ödeme yasağı konulması veya bunların iptal edilmesi halinde dahi bunlarla ilgili tüm sorumluluk MÜŞTERİ ye ait olacak ve bu tür kıymetlerin Bankaca geçerli kıymetlerle değiştirilmesi talep olunduğu taktirde, bu talep, talep tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından yerine getirilecektir. Talep; MÜŞTERİ tarafından süresi içinde yerine getirilmediği taktirde Banka, ilgili kıymetleri MÜŞTERİ nin saklama hesabından tenzil etmeye yetkilidir. iv. Menkul kıymetlerin tevdiata uygun olmamasına ilişkin sorumluluk, menkul kıymeti son teslim eden hesap sahibine aittir. v. MÜŞTERİ, fiziksel teslim ettiği menkul kıymetlerdeki aleni ya da gizli kusurlardan,bu kusurlar hangi tarihte belirlenmiş olursa olsun, TAKASBANK a karşı sorumludur. vi. TAKASBANK,menkul kıymetlerin iptal edilmiş ya da ödeme yasaklı olması durumunda gerekli işlemleri yerine getirir ve durumdan MÜŞTERI yi haberdar eder. MÜŞTERİ bu gibi durumlarda, TAKASBANK ın herhangi bir tedbiri alması ya da almaması nedeniyle TAKASBANK ın maruz kalacağı kayıp, tazminat ya da masrafı üstlenmeyi ve TAKASBANK ın bu nedenle hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlamayı beyan ve kabul eder. vii.menkul kıymetlerin iptali, ödeme yasağı konması, sahte olduğunun veya herhangi bir nedenle tevdiata uygun olmadığının anlaşılması halinde, TAKASBANK bu menkul kıymetlerin miktarını SAKLAMA HESABI ndan düşer ve söz konusu menkul kıymetleri yasaklı kıymetler saklama hesabına alarak MÜŞTERI ye bildirimde bulunur. Sayfa 8 2

3 b) TAKASBANK Nezdindeki Diğer Saklama Hesaplarından Virman: TAKASBANK ın genel kurallarına göre, TAKASBANK nezdindeki mislen ve aynen saklama hesapları arasında virman yapılabilir. SAKLAMA HESABI ndan, TAKASBANK nezdindeki diğer saklama hesaplarına virman yapılabilmesi için, MÜŞTERİ nin bu sözleşme koşullarına uygun talimatı gerekir. 5. MENKUL KIYMETLERĠN VE KIYMETLĠ MADENLERĠN SAKLANMASI I. MENKUL KIYMETLERĠN SAKLANMASI a) TAKASBANK, menkul kıymetleri saklar ve bu hizmetinin her zaman en yüksek standartta olmasına özen gösterir. b) Aksi taraflar arasında açıkça kararlaştırılmadıkça, SAKLAMA HESABI nda tutulan ve fiziki olarak TAKASBANK ta bulunan Menkul Kıymetler TAKASBANK ın kasalarında, kayden saklanan Menkul Kıymetler ise TAKASBANK ın kayıtlarında mislen saklanır. c) TAKASBANK, saklamaya kabul edilen menkul kıymetler için saklama mahallini belirlemeye ve gerektiğinde bunu değiştirmeye yetkilidir. Bunu yaparken TAKASBANK, MÜŞTERİ nin bu sözleşmeden doğan haklarını korumak için gerekli tedbirleri alır. d) SAKLAMA HESABI ndaki bütün menkul kıymetler ve (varsa) bunları temsil eden belgeler, güvence içinde saklanır ve TAKASBANK, i. Bütün menkul kıymetleri, ii. Menkul kıymetleri temsil eden diğer belgeleri, iii.basılı olmayan menkul kıymetlerle ilgili olarak tutulan bütün kayıt ve bakiyeleri ve bunların kaydedildiği ve depolandığı sistemi, her türlü hata, sahtecilik, çalınma, kayıp ve tahribattan korumak için gerekli özeni gösterir. e) Bu sözleşme bakımından işgünü, TAKASBANK ın normal işlemlerini sürdürmek üzere açık olduğu günlerdir. II. KIYMETLĠ MADENLERĠN SAKLANMASI Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları nın ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenleri, Takasbank ın Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde açılan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonu hesaplarında saklanır. Fon Kurucusu tarafından verilen talimatlarla yapılan işlemler ve sonuçlarının sorumluluğu Borsa Yatırım Fonu Kurucusuna aittir. Hesapta bulunan kıymetli madenin Borsa İstanbul A.Ş. mevzuat ile belirlenmiş standartlara uygun olmamasından, aleni veya gizli kusurlarından teslimi yapan Fon Kurucusu sorumludur. Fon Kurucusu bu gibi durumlarda Takasbank ın göreceği zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul eder. 6. SAKLAMA HESABINDAN ÇEKĠLEN KIYMETLER Bu sözleşme hükümlerine tabi olmak şartıyla, TAKASBANK MÜŞTERİ talimatını izleyen en geç iki işgünü içinde, yasa ya da düzenlemelerden kaynaklanan değişiklik ya da engeller olmadığı takdirde, SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetleri kısmen ya da tamamen TAKASBANK ın veznelerinde MÜŞTERİ ye teslim etmekle yükümlüdür. SAKLAMA HESABI ndan çekilecek menkul kıymetlerin teslimatı, bu sözleşme şartlarına ve Ek C ve D deki örneğe uygun MÜŞTERİ talimatı ile, MÜŞTERİ tarafından yetkili kılınmış kişilere yapılır. TAKASBANK, menkul kıymetlerin SAKLAMA HESABI ndan MÜŞTERİ ye iadesini mislen yapar, ancak MÜŞTERİ ye teslim edilen Menkul Kıymetlerin seri numaralarını kaydeder. MÜŞTERİ kendisine iade edilmiş menkul kıymetlerin, iade tarihinde veya bu tarihten önce iptal edilmiş, geçersiz veya ödeme yasaklı olması halinde teslim alınma tarihinden itibaren 10 (on) iş günü; yine iade tarihinde veya bu tarihten önce kuponlarının eksik olması halinde, teslim alınma tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içerisinde, söz konusu Menkul Kıymetleri TAKASBANK a iade etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ nin değiştirme talebi bu sürelerde, yazılı olarak yapılmadığı takdirde, TAKASBANK ın menkul kıymetleri değiştirme sorumluluğu gayrikabilirücu olarak kalkar. Sayfa 8 3

4 7. KAYITLAR a) TAKASBANK, mislen saklanıyorsa, saklama hesabındaki menkul kıymetlerin toplam nominal değerini, aynen saklanıyorsa bunun yanısıra seri numaralarını gösterecek kayıtları tutar ve saklanan kıymetlerle ilgili doğru ve tam bilgiyi bulundurur; MÜŞTERİ nin talebi üzerine bu bilgiyi kendisine verir. TAKASBANK kayıtları 10 (on) yıl için saklar. b) Uyuşmazlık halinde her zaman TAKASBANK ın kayıtları geçerlidir. TAKASBANK aleyhine, MÜŞTERİ lehine hatalı kayıtlarda, TAKASBANK hatayı düzeltmek üzere kayıtları değiştirmeye yetkilidir. Bu durumda, TAKASBANK düzeltilmiş hesap ekstresini MÜŞTERİ ye gönderir. 8. MENKUL KIYMETLERĠN ĠDARESĠ a) TAKASBANK, menkul kıymetlere ilişkin gelir ve diğer getirileri, nakit ve menkul kıymet olarak tahsil eder; MÜŞTERİ talimatı ile, menkul kıymetleri yasa ve düzenlemelerin veya menkul kıymete özgü şartların gerektirmesi halinde, bir formdan diğerine dönüştürür, vade veya itfasında menkul kıymetleri nakde çevirir, ihraççı şirketin çıkardığı yeni kuponları teslim alır; MÜŞTERİ nin talep edeceği menkul kıymetlerin saklanmasına ilişkin diğer hizmetleri, bu taleplerin Türk yasa ve düzenlemelerine, TAKASBANK ın genel ilkelerine, bu sözleşmenin şartlarına aykırı olmaması ve ilgili ücret ve komisyonların MÜŞTERİ tarafından TAKASBANK a ödenmesi kaydıyla gerçekleştirir. b) TAKASBANK, bütün menkul kıymetlerin faiz, itfa, anapara ve diğer kuponlarını keser ve MÜŞTERİ nin bu bedelleri süresinde alabilmesi için uygun talimat ekinde bunların ödenmesine aracılık edecek kuruluşa gönderir.bu bedelleri TAKASBANK doğrudan tahsil ederse, MÜŞTERİ nin TAKASBANK nezdindeki hesabına derhal öder. c) TAKASBANK, ihraççı şirketin veya bu şirket adına ödemeye aracılık eden kuruluşun geç ödemesi ve/veya ödeme yapmaması nedeniyle anapara, temettü, faiz, itfa ve diğer nakit ve menkul kıymet ödemesini zamanında yapmaması veya hiç yapmaması nedeniyle ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz. d) MÜŞTERİ nin SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetlere ilişkin hakları kullanabilmesi için herhangi bir bedel ödemesi gerekiyorsa, TAKASBANK bu hakları yalnızca MÜŞTERİ nin talimatı ile ve bu talimat doğrultusunda kullanır. İlgili süreler içinde MÜŞTERİ bu haklara ilişkin talimatını TAKASBANK a iletmez ve ilgili tutarları TAKASBANK ın hesabına kayıtsız şartsız olarak, doğru valörle ve süre sonundan önce yatırmaz ise, TAKASBANK bu hakların kullanılması için herhangi bir girişimde bulunmaz. e) MÜŞTERİ nin herhangi bir hakkın kullanımına ilişkin talimatı eksik ya da yanlışsa, ya da başka bir nedenle yerine getirilmesi olanaksız ise, TAKASBANK MÜŞTERİ yi derhal bilgilendirir ve talimatın düzeltilmesini ister. f) TAKASBANK, saklama hesabında bulunan ancak Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeyen menkul kıymetlerin hak kullanımının takibinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ nin söz konusu menkul kıymetlerin hak kullanımını TAKASBANK tan talep etmesi halinde, bu talep TAKASBANK tarafından değerlendirilir ve sonucu hakkında müşteriye bilgi verilir. g) TAKASBANK, MÜŞTERİ adına genel kurullara katılabilir ve MÜŞTERİ nin talimatı doğrultusunda oy kullanabilir. MÜŞTERİ nin, TAKASBANK ın bu hizmetinden yararlanmak istemesi halinde, işlem bazında noter kanalıyla TAKASBANK a vekaletname vermesi gerekir. 9. TALĠMATLAR a) TAKASBANK, MÜŞTERİ den alacağı talimatları, bu sözleşmenin şartları uyarınca yerine getirir. b) Bu sözleşmenin şartlarına tabi olmak kaydıyla, TAKASBANK MÜŞTERİ talimatını yerine getiremiyorsa, nedenini de belirtmek suretiyle bunu MÜŞTERİ ye bildirir. c) MÜŞTERİ talimatıyla bağlantılı olarak meydana gelecek olan herhangi bir durum veya kusurdan TAKASBANK, kendi kasıtlı kusur, ihmal, sahtekarlık ve kötü niyeti dışında, sorumlu değildir. MÜŞTERİ, okunaksız, hatalı okunan, tahrif edilmiş veya yanlış talimatlarından bizzat sorumludur. 10. GĠZLĠLĠK a) Yasalar ve ilgili mevzuat bildirimi zorunlu kılmıyorsa,takasbank ve MÜŞTERİ, SAKLAMA HESABI ile ilgili bütün bilgilerin, üçüncü şahıslar karşısında tamamen ve herzaman gizli tutulması için gerekli tedbirleri almayı ve bu bilgiden bu sözleşmenin amaçları dışında hiçbir şekilde çıkar sağlamamayı taahhüt ederler. b) Yukarıda sözü edilen yükümlülük, bu saklama sözleşmesinin süresi boyunca ve sözleşme sona erdikten sonra da yürürlükte kalır ve geçerli olur. Sayfa 8 4

5 11. TAZMĠNAT a) TAKASBANK,kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle MÜŞTERİ nin karşılaşacağı her türlü zararı, bu zararın TAKASBANK ın kasıt, kusur, ihmal, sahtecilik, kötü niyet veya görevini kötüye kullanmasından kaynaklandığının ispatı şartıyla tazmin etmeyi ve MÜŞTERİ adına üstlenmeyi taahhüt eder. MÜŞTERİ de kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle TAKASBANK ın karşılaşacağı her türlü zararı MÜŞTERİ nin kasıt, kusur, ihmal, sahtecilik, kötü niyet veya görevini kötüye kullanmasından kaynaklandığının ispatı şartıyla, tazmin etmeyi ve TAKASBANK adına üstlenmeyi taahhüt eder. b) MÜŞTERİ, TAKASBANK ın SAKLAMA HESABI ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin; i. TAKASBANK ın bu sözleşme şartlarını ihlalinden ve / veya ii.takasbank ın görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder. c) Kendilerinin ihmali ya da kasdi hatasından kaynaklananlar hariç, taraflar kontrolleri dışındaki, savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların, yasa, karar ya da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı diğerinin yükleneceği kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır. 12. SĠGORTA TAKASBANK, sakladığı menkul kıymetler için yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sigortayı, masraflar MÜŞTERI ye ait olmak üzere yaptırır. MÜŞTERİ, mevcut sigortayı yeterli bulmuyorsa, SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetler için ilave sigortayı, masrafları kendine ait olmak üzere yaptırmakla yükümlüdür. Borsa Yatırım Fonu hesabında bulunan kıymetli madenlerin sigorta ettirilmesi Borsa İstanbul A.Ş. nın sorumluluğundadır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından saklanan kıymetli madenlerin sigorta ettirilmesi nedeniyle Takasbank a tahakkuk ettirilen masraflar MÜŞTERİ den tahsil edilir. 13. DEVREDĠLEMEZLĠK Bu sözleşme ve SAKLAMA HESABI devir ya da temlik edilemez,ancak MÜŞTERİ yi veya TAKASBANK ı hak ve borçları ile yasal olarak devralacak kuruluşlar bakımından sözleşme şartları bağlayıcı olacaktır. 14. YEREL DÜZENLEMELERE UYGUNLUK a) TAKASBANK, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli bütün izin, lisans, onay ve yetkilere sahiptir. b) Bu sözleşmede yeralan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, mevcut koşullardaki herhangi bir değişiklik sonucunda, TAKASBANK ın bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi Türk yasa ve mevzuatının ihlaline yol açacaksa, TAKASBANK değişiklikleri MÜŞTERİ ye bildirir. Bunun üzerine TAKASBANK ın bu yükümlülükleri askıya alınır ve MÜŞTERİ ile birlikte gayret göstererek, bu sözleşmenin devamını sağlamak için alınması gereken tedbirler üzerinde anlaşmaya çalışırlar. 15. KISITLAMA a) SAKLAMA HESABI nın, tedbir, haciz, rehin veya tazminat talebi gibi bir kısıtlama (bundan böyle TALEP olarak anılacaktır) ile karşı karşıya kalması halinde,takasbank, MÜŞTERİ ye talebi ve talepte bulunan tarafı bildirir. b) Sözleşme şartlarına ve sözleşmenin tabi olduğu mevzuatlara bağlı kalmak ve bu mevzuatlardan kaynaklanan her türlü engel ve kısıtlamalara uymak kaydı ile, TAKASBANK; SAKLAMA HESABI nda bulunan Menkul Kıymetlerin/kıymetli madenlerin, bu sözleşme nedeniyle TAKASBANK a ödenmesi gerekli ücret, komisyon ve diğer tutarlar dışında herhangi bir bedel ödenmeksizin, her an MÜŞTERI nin emrine hazır olduğunu ve serbestçe çekilebileceğini teyit eder. Sayfa 8 5

6 c) TAKASBANK kendisine tevdi edilen menkul kıymetlerden, ödeme yasaklı, sahte olanları ilgili Türk Mahkemelerine ihbar eder ve bu kıymetler ile iptal edilen kıymetleri, yasaklı senetler kasasında tutar; Mahkeme Kararlarına ve Türk Yasa ve Düzenlemelerine göre gerekli işlemleri yürütür. MÜŞTERİ, SAKLAMA HESABI nın tamamı veya bu hesaptaki bazı menkul kıymetler/kıymetli madenler için;ilgili yasal mercilerin yasal takibata geçtiğinin kendisine bildiriminden itibaren gerekli işlemleri yapmaya başlamakla yükümlüdür. TAKASBANK ise, iptal edilen, ödeme yasaklı ve sahtecilik ihbarı olan menkul kıymetler/kıymetli madenler için Türk Yasa, Düzenleme ve Uygulamaları gereği yapmış ya da yapmamış olduğu eylemlerden ve/veya saklama hesabına ilişkin diğer yasal işlemleri yürütmekten dolayı sorumlu tutulamaz. 16. BEYANLAR VE TAAHHÜTLER TAKASBANK; a) Türk yasalarına tabi olarak kurulan bir ortaklık olduğunu, b) Bu sözleşmenin kendi nam ve hesabına imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş yasal geçerli ve bağlayıcı olduğunu, c) Bu sözleşmenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin TAKASBANK açısından mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, TAKASBANK ın, hali hazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını beyan ve taahhüt eder. MÜġTERĠ; a) Türk yasalarına tabi olarak kurulan bir ortaklık olduğunu; b) Bu sözleşmenin kendi nam ve hesabına imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş yasal geçerli ve bağlayıcı olduğunu, c) Bu sözleşmenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, MÜŞTERİ nin mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, MÜŞTERİ nin hali hazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını, d) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince, TAKASBANK nezdindeki hesaplarında, işlemleri kendi namına gerçekleştirdiğini ve gerçekleştireceğini, hesaplarında, başkası namına işlem yapması halinde, TAKASBANK ı işlem yapmadan önce yazılı olarak bilgilendireceğini ve adına hareket ettiği kişilerin kimlik tespitine ilişkin belgeleri Yönetmelik hükümleri çerçevesinde derhal sunacağını, aksi halde, TAKASBANK ın, önceden bir ihtar göndermeksizin işlemleri kabul etmekten imtina etme ve sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. 17. ÜCRET VE KOMĠSYONLAR MÜŞTERİ nin, bu sözleşmeye uygun olarak verilecek hizmetler için TAKASBANK a ödeyeceği tüm ücret, komisyon ve tutarlar Türk Lirası olarak; Takasbank ın yayınlamış olduğu Genel Mektuplarda ve/veya MÜŞTERİYE e özel olarak yapılan yazılı bildirimlerde yer alan ücret tarifeleri üzerinden ve buralarda belirtilen süre ve tutarlardan ödenir. TAKASBANK Komisyon Tarifesini zaman zaman değiştirme ve yeni oranlar uygulama yetkisine sahiptir. TAKASBANK, SAKLAMA HESABI na bağlı olarak komisyonlar, ücret, vergi veya buna benzer borçlar tamamıyla ve kayıtsız şartsız ödenene kadar, SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetleri,kıymetli madenleri ve TAKASBANK nezdindeki nakdi değerleri blokede tutabilir. MÜŞTERİ, ödenmemiş ücret, vergi ve komisyonlara karşılık TAKASBANK ın blokedeki menkul kıymetleri dilediği zaman ve dilediği fiyattan Borsa İstanbul A.Ş. de satarak veya mevzuata uygun diğer yöntemlerle nakte çevirebileceğini ve nakit karşılığını TAKASBANK a olan her türlü borcuna mahsup edebileceğini gayrıkabilirücu olarak ve kayıtsız şartsız kabul eder. 18. ĠLAVE VE DEĞĠġĠKLĠKLER a) Bu sözleşmeye veya eklerine yapılacak bütün ilave ve değişiklikler, her iki tarafın yazılı onayına tabidir. b) Bu sözleşme veya ekleri değiştirilirse, bu sözleşme ve eklerine yapılan atıflar, değişmiş sözleşme ve eklerine yapılan atıflar olarak anlaşılır. Sayfa 8 6

7 c) Bu sözleşme ve ekleri bir bütündür ve taraflar arasındaki görüş birliğini temsil eder. d) Bu sözleşmenin başlıkları sadece okuyucuya kolaylık olması amacıyla konmuştur ve sözleşmenin bir parçası değildir. e) TAKASBANK ve MÜŞTERİ, farklı yasa ve mevzuata tabi olan, mevcut bu sözleşmenin konusu içinde yer almayan özel menkul kıymetler/kıymetli madenler için yeni sözleşmeler imzalayabilir. 19. SÖZLEġMENĠN SONA ERMESĠ a) Bu sözleşme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir ve sözleşmenin sona erme tarihinde menkul kıymetler/kıymetli madenler SAKLAMA HESABI ndan çekilmediyse, tekrar otomatik olarak 1 (bir) yıllık bir süre için uzar. b) Bu sözleşme,taraflardan herhangi birince taahhütlü bir yazıyla diğer tarafa üç ay önceden bildirmek kaydıyla, istendiği zaman feshedilebilir. c) Yukarıda belirtilenlere rağmen, TAKASBANK ve MÜŞTERİ den biri; bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri bakımından somut bir sıkıntıya düşerse, diğeri herhangi bir ön bildirime gerek olmaksızın bu sözleşmeyi iptal edebilir. Yine bu sözleşmeye bağlı olarak, makul bir nedenle taraflardan biri diğerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini somut olarak etkileyen bir durumun oluştuğuna inanıyorsa sözleşme iptal edilebilir. Bu durumlar; i. Tarafların borçlarını ödeyemez durumda olması, iflasını istemesi veya iflası için yasal takibatın başlatılması, ii. iii. Tarafların, yazılı olarak borçlarını vadesinde ödeyemeyeceklerini belirtmeleri, Yeni bir yasanın, kuralın veya mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcutların değişikliğe uğraması halinde, tarafların sözleşmeye bağlı haklarının olumsuz yönde etkilenmesidir. d) Bu sözleşme sona erdiğinde TAKASBANK, SAKLAMA HESABI ndaki tüm menkul kıymetleri/kıymetli madenleri sözleşmenin sona erdiği tarih veya SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetlerin tamamen teslim edildiği tarihe kadar (hangisi daha sonra gerçekleşirse) taahhuk etmiş komisyon, vergi ve ücretlerin kendisine ödenmesi kaydı ile, MÜŞTERİ talimatı doğrultusunda teslim eder. e) TAKASBANK ve MÜŞTERİ, SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetlerin/kıymetli madenlerin teslimi tamamlanana kadar, bu sözleşme nedeniyle üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getireceklerdir. 20. BĠLDĠRĠMLER VE HABERLEġME Aksi taraflarca açıkça kararlaştırılmadıkça, SAKLAMA HESABI nın çalışması ile ilgili olarak taraflar arasındaki haberleşme Türkçe olarak yapılır. Haberleşme yazılı olarak gerçekleşir ve yazıyı düzenleyen tarafı temsil eden yetkililerce imzalanır veya teleks, SWIFT veya diğer bir elektronik haberleşme sistemiyle şifreli olarak yapılır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193. nci maddesi uyarınca, bu sözleşmeye uygun olarak taraflarca yapılacak tüm yazışmalar / haberleşme (SWIFT, teleks vs. dahil), taraflar arasında kat i delil olarak kabul edilir. TAKASBANK, SAKLAMA HESABI üzerinde telefon talimatlarına göre kesinlikle işlem yapmaz, ancak yukarıda belirtilen yazılı haberleşme türlerinden biri ile teyit alındığında işlem yapılır. Yasal bildirimler tarafların aşağıda belirtilen adreslerine gönderilir. Adresler: MÜŞTERİ nin Adı -Adresi TAKASBANK A.ġ. Genel Müdürlüğü Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: Şişli İstanbul Sayfa 8 7

8 Herhangi bir adres değişikliği sözkonusu olduğunda, bu değişiklik noter kanalıyla bildirilmedikçe, yukarıdaki adreslere yapılan tüm bildirimlerin, yasal bildirimler dahil, doğru adrese yapıldığı varsayılır. 21. YASA VE MAHKEME Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun düzenlenmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Uyuşmazlık halinde, münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 22. SÖZLEġME ġartlarinin AYRILIĞI Bu sözleşmenin belli bir hükmü veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek şekilde değişmediği sürece, sözleşmenin bütün diğer şartları ve hükümleri geçerliliğini korur. Sözleşmenin belli bir hükmü veya şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için gayret gösterirler. 23. FERAGATLER Bu sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu sözleşme ile bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki veya haklardan feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydıyla geçerlilik kazanır. 24. SÖZLEġMENIN BÜTÜNLÜĞÜ Bu sözleşme ve buna bağlı A,B,C,D,E,F ekleri, bu sözleşme içinde yeralan konular bakımından sözleşmenin bütününü oluşturur ve bir bütün olarak taraflar arasında aynı konuda daha önceden mevcut sözleşme, beyan ve taahhütleri geçersiz kılarak, bunların yerine geçer. Bu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından imzalanmış kopyanın TAKASBANK a teslimi ile yürürlüğe girer. İki orjinal nüsha ve 8 (sekiz) sayfadan oluşmaktadır. İstanbul da... /... /2013 tarihinde imzalanmıştır. TAKASBANK A.Ş. adına; İmza Adı Ünvan adına İmza Adı Ünvan Sayfa 8 8

SAKLAMA SÖZLEŞMESİ. (Tarih:..., No:...)

SAKLAMA SÖZLEŞMESİ. (Tarih:..., No:...) SAKLAMA SÖZLEŞMESİ (Tarih:..., No:...) ------------------------------------------------------ (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI FİZİKİ ALTIN TRANSFERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI FİZİKİ ALTIN TRANSFERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Belge Adı KIYMETLİ MADENLER PİYASASI FİZİKİ ALTIN TRANSFERİ Türü Kodu 31.UUE.05 Onay Tarihi 30/11/2016 Revizyon Tarihi 06/02/2017 Revizyon Numarası 01 Hazırlayan KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI FİZİKİ ALTIN TRANSFERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI FİZİKİ ALTIN TRANSFERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Belge Adı KIYMETLİ MADENLER PİYASASI FİZİKİ ALTIN TRANSFERİ Türü UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Kodu 31.UUE.05 Onay Tarihi 30/11/2016 Revizyon Tarihi - Revizyon Numarası - Hazırlayan KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR Bir taraftan.. (bundan böyle kısaca SİTE/APARTMAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.(bundan böyle kısaca BANKA olarak anılacaktır) Aidat Ödemeleri

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ

TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ BORSASI TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ İşbu Protokol;...adresinde faaliyet gösteren.(bundan böyle Borsa olarak anılacaktır.) ile Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3. İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İzahnamesinin

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (Birim Aksi belirtilmedikçeb Bir Yeni Türk Lirası (TL)( VARLIKLAR 9 8 I- Hazır Değerler 822 130 A-Kasa

Detaylı

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar Genelge No : 90 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü 4 fc Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile.. TEKS. TRİKO VE OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Kartal

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı