ĠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "---------------------------------------------------- ĠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI"

Transkript

1 SAKLAMA SÖZLEġMESĠ (Tarih:...) (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) ĠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.ġ. Genel Müdürlüğü (Bundan böyle TAKASBANK olarak anılacaktır.) Şişli Merkez Mah Merkez Cad. No: Şişli-İstanbul aşağıdaki şartlarda bir saklama sözleşmesi imzalamışlardır: 1-AMAÇ MÜŞTERİ, TAKASBANK ı bundan böyle saklama bankası olarak tayin eder, TAKASBANK, MÜŞTERİ hesabına ve MÜŞTERİ nin vekili olarak Türk Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanmış veya tanımlanacak, hisse senedi, tahvil, bono, varant gibi her türlü Menkul Kıymet ve Menkul Kıymet yerine geçmek üzere düzenlenmiş belgeleri, kıymetli madenleri ve MÜŞTERİ ile TAKASBANK ın daha sonra tayin edecekleri diğer kıymetleri (Bundan böyle Menkul Kıymet olarak anılacaktır.), bu sözleşmenin şartları uyarınca saklamayı kabul eder. 2-SAKLAMA HESABI TAKASBANK, kayıtlarında MÜŞTERI için bir SAKLAMA HESABI (Bundan böyle SAKLAMA HESABI olarak anılacaktır.) açar ve MÜŞTERİ adına tevdi edilen ve TAKASBANK tarafından teslim alınan tüm menkul kıymetleri MÜŞTERİ adına bu SAKLAMA HESABI na kaydeder ve burada tutar. Bu hesap yalnızca bu amaçla kullanılır. Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonu hesabındaki kıymetli madenler, Takasbank ın Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde açılmış bulunan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonu hesaplarında saklanır. 3. MENKUL KIYMETLERĠN KABULÜ a) TAKASBANK menkul kıymetleri, MÜŞTERİ adına kabul eder ve SAKLAMA HESABI na alacak kaydeder. b) TAKASBANK saklama bankası olmanın gerektirdiği bütün tedbirleri alır ve tevdiatta bulunan tarafın kimliği ve adresi hakkında tam, güvenilir ve doğru bilgiyi elde etmek ve korumak üzere gerekli özeni ve gayreti gösterir. MÜŞTERİ nin talebi üzerine, bu bilgiyi derhal MÜŞTERİ ye aktarır. c) TAKASBANK, ayrıca, saklanmak üzere kendisine tevdi edilen menkul kıymetlerin, tevdiata uygun olması için gerekli özeni gösterir. d) TAKASBANK a tevdi edilen menkul kıymetler, hem tevdiat sırasında, hem de daha sonra tevdiata uygun olmalıdır. TAKASBANK, tevdiat sırasında mevcut olan veya daha sonra kendisine ulaşan bilgileri dikkate alarak, menkul kıymetlerin tevdiata uygun olup olmadığını belirlemek için azami gayreti gösterir. Menkul kıymetlerin tevdiata kabul edilmesine engel haller şunlardır: i. Menkul kıymetlerin MÜŞTERİ tarafından tesliminden önce itfa tarihinin geçmiş olması, ii. Menkul kıymetlerin mülkiyeti ile ilgili açık ve fiili bir sorunun varlığı, iii. Menkul kıymetlerin yasaklı olması veya yasaklı hale gelmesi, (yasak ile, resmi ve yasal makamlar veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsalar gibi sermaye piyasası araçları üzerinde idari işlem yapmaya yetkili kuruluşlarca veya uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kayıp, çalıntı, iptal, opoze veya iptal davası bildirimleri, transfer yasağı veya benzeri duyurular anlaşılır.) Sayfa 8 1

2 iv. Menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden belgelerin sahte olması, ya da fiziki olarak iyi durumda bulunmaması, v. Menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden belgelerde bulunması gereken, kullanılmamış varant, kupon ve benzeri hakların eksik olması, (Bu hakların menkul kıymetlerden ayrı olarak teslimine engel yoksa, menkul kıymetlerin tevdiata uygun olduğu kabul edilir. Vadesi gelmediği halde kesilen kuponlar varsa, bunların menkul kıymetin gövdesine, değerini yitirmeyecek şekilde iliştirilmesi gerekir.) vi. Teslim sırasında menkul kıymet üzerinde vadesi gelmiş ve tahakkuk etmiş faiz, temettü ve benzeri kuponların bulunması, (bulunduğu taktirde bunlar teslim eden tarafa iade edilir). vii. Menkul kıymetlerin kaydı, tasdiki veya cirosu gerekiyorsa, bunların kayıt, tasdik ve ciro işlemlerinin gerektiği şekilde yapılmamış olması, 4. SAKLAMA HESABINA TEVDĠAT Menkul Kıymetler için SAKLAMA HESABI na tevdiat, ya TAKASBANK ın veznelerine fiziksel teslim ya da TAKASBANK nezdindeki diğer saklama hesaplarından virman ile yapılabilir. TAKASBANK ın izni olmaksızın, hiçbir taşıma aracı ile doğrudan gönderi yapılamaz. a) Fiziksel Teslim: i. Fiziksel teslimlerde TAKASBANK, gerek mislen, gerekse aynen saklanacak menkul kıymetleri seri numarası bazında kabul eder. ii. Fiziksel teslimler, ya MÜŞTERİ nin bu sözleşmeye ilişik Ek A da örneği bulunan Yetki Belgesi ile yetkili kılınmış kendi personeli, ya da MÜŞTERİ nam ve hesabına, SAKLAMA HESABI na fiziksel teslim ile tevdiat yapmaya MÜŞTERI tarafından yetkili kılınmış üçüncü kişi ve kuruluşlarca yapılabilir. iii. TAKASBANK, yukarıda belirtilen Madde 4.a) ii. bölümünde belirtilenin dışında, hiçbir şekilde fiziksel teslimat kabul etmez. Standart Borsa uygulamasına göre, MÜŞTERİ, yukarıda Madde 4.a) ii. uyarınca yetkili kıldığı kendi personeli veya yine kendisince yetkili kılınmış üçüncü kişi ve kuruluşlarca fiziksel teslimatı yapılan menkul kıymetlerin düzgün ve tevdiata uygun olmasından, TAKASBANK a karşı sorumludur. MÜŞTERİ tarafından tevdi edilen kıymetlerin sahte, veya tevdiat esnasında yasaklı, iptal edilmiş, geçersiz veya kuponlarının eksik olduğunun sonradan belirlenmesi ve Banka nın, bu tür kıymetlerin MÜŞTERİ tarafından geçerli kıymetlerle değiştirilmesini talep etmesi halinde bu talep, talep tarihini izleyen en geç 5(beş) iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Talep, MÜŞTERİ tarafından süresi içinde yerine getirilmediği taktirde Banka, ilgili kıymetleri MÜŞTERİ nin saklama hesabından aynen veya mislen tenzil etmeye yetkilidir. Keza MÜŞTERİ tarafından tevdi edilecek kıymetlerin veya kuponlarının üzerine sonradan ödeme yasağı konulması veya bunların iptal edilmesi halinde dahi bunlarla ilgili tüm sorumluluk MÜŞTERİ ye ait olacak ve bu tür kıymetlerin Bankaca geçerli kıymetlerle değiştirilmesi talep olunduğu taktirde, bu talep, talep tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından yerine getirilecektir. Talep; MÜŞTERİ tarafından süresi içinde yerine getirilmediği taktirde Banka, ilgili kıymetleri MÜŞTERİ nin saklama hesabından tenzil etmeye yetkilidir. iv. Menkul kıymetlerin tevdiata uygun olmamasına ilişkin sorumluluk, menkul kıymeti son teslim eden hesap sahibine aittir. v. MÜŞTERİ, fiziksel teslim ettiği menkul kıymetlerdeki aleni ya da gizli kusurlardan,bu kusurlar hangi tarihte belirlenmiş olursa olsun, TAKASBANK a karşı sorumludur. vi. TAKASBANK,menkul kıymetlerin iptal edilmiş ya da ödeme yasaklı olması durumunda gerekli işlemleri yerine getirir ve durumdan MÜŞTERI yi haberdar eder. MÜŞTERİ bu gibi durumlarda, TAKASBANK ın herhangi bir tedbiri alması ya da almaması nedeniyle TAKASBANK ın maruz kalacağı kayıp, tazminat ya da masrafı üstlenmeyi ve TAKASBANK ın bu nedenle hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlamayı beyan ve kabul eder. vii.menkul kıymetlerin iptali, ödeme yasağı konması, sahte olduğunun veya herhangi bir nedenle tevdiata uygun olmadığının anlaşılması halinde, TAKASBANK bu menkul kıymetlerin miktarını SAKLAMA HESABI ndan düşer ve söz konusu menkul kıymetleri yasaklı kıymetler saklama hesabına alarak MÜŞTERI ye bildirimde bulunur. Sayfa 8 2

3 b) TAKASBANK Nezdindeki Diğer Saklama Hesaplarından Virman: TAKASBANK ın genel kurallarına göre, TAKASBANK nezdindeki mislen ve aynen saklama hesapları arasında virman yapılabilir. SAKLAMA HESABI ndan, TAKASBANK nezdindeki diğer saklama hesaplarına virman yapılabilmesi için, MÜŞTERİ nin bu sözleşme koşullarına uygun talimatı gerekir. 5. MENKUL KIYMETLERĠN VE KIYMETLĠ MADENLERĠN SAKLANMASI I. MENKUL KIYMETLERĠN SAKLANMASI a) TAKASBANK, menkul kıymetleri saklar ve bu hizmetinin her zaman en yüksek standartta olmasına özen gösterir. b) Aksi taraflar arasında açıkça kararlaştırılmadıkça, SAKLAMA HESABI nda tutulan ve fiziki olarak TAKASBANK ta bulunan Menkul Kıymetler TAKASBANK ın kasalarında, kayden saklanan Menkul Kıymetler ise TAKASBANK ın kayıtlarında mislen saklanır. c) TAKASBANK, saklamaya kabul edilen menkul kıymetler için saklama mahallini belirlemeye ve gerektiğinde bunu değiştirmeye yetkilidir. Bunu yaparken TAKASBANK, MÜŞTERİ nin bu sözleşmeden doğan haklarını korumak için gerekli tedbirleri alır. d) SAKLAMA HESABI ndaki bütün menkul kıymetler ve (varsa) bunları temsil eden belgeler, güvence içinde saklanır ve TAKASBANK, i. Bütün menkul kıymetleri, ii. Menkul kıymetleri temsil eden diğer belgeleri, iii.basılı olmayan menkul kıymetlerle ilgili olarak tutulan bütün kayıt ve bakiyeleri ve bunların kaydedildiği ve depolandığı sistemi, her türlü hata, sahtecilik, çalınma, kayıp ve tahribattan korumak için gerekli özeni gösterir. e) Bu sözleşme bakımından işgünü, TAKASBANK ın normal işlemlerini sürdürmek üzere açık olduğu günlerdir. II. KIYMETLĠ MADENLERĠN SAKLANMASI Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları nın ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenleri, Takasbank ın Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde açılan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonu hesaplarında saklanır. Fon Kurucusu tarafından verilen talimatlarla yapılan işlemler ve sonuçlarının sorumluluğu Borsa Yatırım Fonu Kurucusuna aittir. Hesapta bulunan kıymetli madenin Borsa İstanbul A.Ş. mevzuat ile belirlenmiş standartlara uygun olmamasından, aleni veya gizli kusurlarından teslimi yapan Fon Kurucusu sorumludur. Fon Kurucusu bu gibi durumlarda Takasbank ın göreceği zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul eder. 6. SAKLAMA HESABINDAN ÇEKĠLEN KIYMETLER Bu sözleşme hükümlerine tabi olmak şartıyla, TAKASBANK MÜŞTERİ talimatını izleyen en geç iki işgünü içinde, yasa ya da düzenlemelerden kaynaklanan değişiklik ya da engeller olmadığı takdirde, SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetleri kısmen ya da tamamen TAKASBANK ın veznelerinde MÜŞTERİ ye teslim etmekle yükümlüdür. SAKLAMA HESABI ndan çekilecek menkul kıymetlerin teslimatı, bu sözleşme şartlarına ve Ek C ve D deki örneğe uygun MÜŞTERİ talimatı ile, MÜŞTERİ tarafından yetkili kılınmış kişilere yapılır. TAKASBANK, menkul kıymetlerin SAKLAMA HESABI ndan MÜŞTERİ ye iadesini mislen yapar, ancak MÜŞTERİ ye teslim edilen Menkul Kıymetlerin seri numaralarını kaydeder. MÜŞTERİ kendisine iade edilmiş menkul kıymetlerin, iade tarihinde veya bu tarihten önce iptal edilmiş, geçersiz veya ödeme yasaklı olması halinde teslim alınma tarihinden itibaren 10 (on) iş günü; yine iade tarihinde veya bu tarihten önce kuponlarının eksik olması halinde, teslim alınma tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içerisinde, söz konusu Menkul Kıymetleri TAKASBANK a iade etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ nin değiştirme talebi bu sürelerde, yazılı olarak yapılmadığı takdirde, TAKASBANK ın menkul kıymetleri değiştirme sorumluluğu gayrikabilirücu olarak kalkar. Sayfa 8 3

4 7. KAYITLAR a) TAKASBANK, mislen saklanıyorsa, saklama hesabındaki menkul kıymetlerin toplam nominal değerini, aynen saklanıyorsa bunun yanısıra seri numaralarını gösterecek kayıtları tutar ve saklanan kıymetlerle ilgili doğru ve tam bilgiyi bulundurur; MÜŞTERİ nin talebi üzerine bu bilgiyi kendisine verir. TAKASBANK kayıtları 10 (on) yıl için saklar. b) Uyuşmazlık halinde her zaman TAKASBANK ın kayıtları geçerlidir. TAKASBANK aleyhine, MÜŞTERİ lehine hatalı kayıtlarda, TAKASBANK hatayı düzeltmek üzere kayıtları değiştirmeye yetkilidir. Bu durumda, TAKASBANK düzeltilmiş hesap ekstresini MÜŞTERİ ye gönderir. 8. MENKUL KIYMETLERĠN ĠDARESĠ a) TAKASBANK, menkul kıymetlere ilişkin gelir ve diğer getirileri, nakit ve menkul kıymet olarak tahsil eder; MÜŞTERİ talimatı ile, menkul kıymetleri yasa ve düzenlemelerin veya menkul kıymete özgü şartların gerektirmesi halinde, bir formdan diğerine dönüştürür, vade veya itfasında menkul kıymetleri nakde çevirir, ihraççı şirketin çıkardığı yeni kuponları teslim alır; MÜŞTERİ nin talep edeceği menkul kıymetlerin saklanmasına ilişkin diğer hizmetleri, bu taleplerin Türk yasa ve düzenlemelerine, TAKASBANK ın genel ilkelerine, bu sözleşmenin şartlarına aykırı olmaması ve ilgili ücret ve komisyonların MÜŞTERİ tarafından TAKASBANK a ödenmesi kaydıyla gerçekleştirir. b) TAKASBANK, bütün menkul kıymetlerin faiz, itfa, anapara ve diğer kuponlarını keser ve MÜŞTERİ nin bu bedelleri süresinde alabilmesi için uygun talimat ekinde bunların ödenmesine aracılık edecek kuruluşa gönderir.bu bedelleri TAKASBANK doğrudan tahsil ederse, MÜŞTERİ nin TAKASBANK nezdindeki hesabına derhal öder. c) TAKASBANK, ihraççı şirketin veya bu şirket adına ödemeye aracılık eden kuruluşun geç ödemesi ve/veya ödeme yapmaması nedeniyle anapara, temettü, faiz, itfa ve diğer nakit ve menkul kıymet ödemesini zamanında yapmaması veya hiç yapmaması nedeniyle ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz. d) MÜŞTERİ nin SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetlere ilişkin hakları kullanabilmesi için herhangi bir bedel ödemesi gerekiyorsa, TAKASBANK bu hakları yalnızca MÜŞTERİ nin talimatı ile ve bu talimat doğrultusunda kullanır. İlgili süreler içinde MÜŞTERİ bu haklara ilişkin talimatını TAKASBANK a iletmez ve ilgili tutarları TAKASBANK ın hesabına kayıtsız şartsız olarak, doğru valörle ve süre sonundan önce yatırmaz ise, TAKASBANK bu hakların kullanılması için herhangi bir girişimde bulunmaz. e) MÜŞTERİ nin herhangi bir hakkın kullanımına ilişkin talimatı eksik ya da yanlışsa, ya da başka bir nedenle yerine getirilmesi olanaksız ise, TAKASBANK MÜŞTERİ yi derhal bilgilendirir ve talimatın düzeltilmesini ister. f) TAKASBANK, saklama hesabında bulunan ancak Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeyen menkul kıymetlerin hak kullanımının takibinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ nin söz konusu menkul kıymetlerin hak kullanımını TAKASBANK tan talep etmesi halinde, bu talep TAKASBANK tarafından değerlendirilir ve sonucu hakkında müşteriye bilgi verilir. g) TAKASBANK, MÜŞTERİ adına genel kurullara katılabilir ve MÜŞTERİ nin talimatı doğrultusunda oy kullanabilir. MÜŞTERİ nin, TAKASBANK ın bu hizmetinden yararlanmak istemesi halinde, işlem bazında noter kanalıyla TAKASBANK a vekaletname vermesi gerekir. 9. TALĠMATLAR a) TAKASBANK, MÜŞTERİ den alacağı talimatları, bu sözleşmenin şartları uyarınca yerine getirir. b) Bu sözleşmenin şartlarına tabi olmak kaydıyla, TAKASBANK MÜŞTERİ talimatını yerine getiremiyorsa, nedenini de belirtmek suretiyle bunu MÜŞTERİ ye bildirir. c) MÜŞTERİ talimatıyla bağlantılı olarak meydana gelecek olan herhangi bir durum veya kusurdan TAKASBANK, kendi kasıtlı kusur, ihmal, sahtekarlık ve kötü niyeti dışında, sorumlu değildir. MÜŞTERİ, okunaksız, hatalı okunan, tahrif edilmiş veya yanlış talimatlarından bizzat sorumludur. 10. GĠZLĠLĠK a) Yasalar ve ilgili mevzuat bildirimi zorunlu kılmıyorsa,takasbank ve MÜŞTERİ, SAKLAMA HESABI ile ilgili bütün bilgilerin, üçüncü şahıslar karşısında tamamen ve herzaman gizli tutulması için gerekli tedbirleri almayı ve bu bilgiden bu sözleşmenin amaçları dışında hiçbir şekilde çıkar sağlamamayı taahhüt ederler. b) Yukarıda sözü edilen yükümlülük, bu saklama sözleşmesinin süresi boyunca ve sözleşme sona erdikten sonra da yürürlükte kalır ve geçerli olur. Sayfa 8 4

5 11. TAZMĠNAT a) TAKASBANK,kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle MÜŞTERİ nin karşılaşacağı her türlü zararı, bu zararın TAKASBANK ın kasıt, kusur, ihmal, sahtecilik, kötü niyet veya görevini kötüye kullanmasından kaynaklandığının ispatı şartıyla tazmin etmeyi ve MÜŞTERİ adına üstlenmeyi taahhüt eder. MÜŞTERİ de kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle TAKASBANK ın karşılaşacağı her türlü zararı MÜŞTERİ nin kasıt, kusur, ihmal, sahtecilik, kötü niyet veya görevini kötüye kullanmasından kaynaklandığının ispatı şartıyla, tazmin etmeyi ve TAKASBANK adına üstlenmeyi taahhüt eder. b) MÜŞTERİ, TAKASBANK ın SAKLAMA HESABI ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin; i. TAKASBANK ın bu sözleşme şartlarını ihlalinden ve / veya ii.takasbank ın görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder. c) Kendilerinin ihmali ya da kasdi hatasından kaynaklananlar hariç, taraflar kontrolleri dışındaki, savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların, yasa, karar ya da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı diğerinin yükleneceği kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır. 12. SĠGORTA TAKASBANK, sakladığı menkul kıymetler için yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sigortayı, masraflar MÜŞTERI ye ait olmak üzere yaptırır. MÜŞTERİ, mevcut sigortayı yeterli bulmuyorsa, SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetler için ilave sigortayı, masrafları kendine ait olmak üzere yaptırmakla yükümlüdür. Borsa Yatırım Fonu hesabında bulunan kıymetli madenlerin sigorta ettirilmesi Borsa İstanbul A.Ş. nın sorumluluğundadır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından saklanan kıymetli madenlerin sigorta ettirilmesi nedeniyle Takasbank a tahakkuk ettirilen masraflar MÜŞTERİ den tahsil edilir. 13. DEVREDĠLEMEZLĠK Bu sözleşme ve SAKLAMA HESABI devir ya da temlik edilemez,ancak MÜŞTERİ yi veya TAKASBANK ı hak ve borçları ile yasal olarak devralacak kuruluşlar bakımından sözleşme şartları bağlayıcı olacaktır. 14. YEREL DÜZENLEMELERE UYGUNLUK a) TAKASBANK, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli bütün izin, lisans, onay ve yetkilere sahiptir. b) Bu sözleşmede yeralan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, mevcut koşullardaki herhangi bir değişiklik sonucunda, TAKASBANK ın bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi Türk yasa ve mevzuatının ihlaline yol açacaksa, TAKASBANK değişiklikleri MÜŞTERİ ye bildirir. Bunun üzerine TAKASBANK ın bu yükümlülükleri askıya alınır ve MÜŞTERİ ile birlikte gayret göstererek, bu sözleşmenin devamını sağlamak için alınması gereken tedbirler üzerinde anlaşmaya çalışırlar. 15. KISITLAMA a) SAKLAMA HESABI nın, tedbir, haciz, rehin veya tazminat talebi gibi bir kısıtlama (bundan böyle TALEP olarak anılacaktır) ile karşı karşıya kalması halinde,takasbank, MÜŞTERİ ye talebi ve talepte bulunan tarafı bildirir. b) Sözleşme şartlarına ve sözleşmenin tabi olduğu mevzuatlara bağlı kalmak ve bu mevzuatlardan kaynaklanan her türlü engel ve kısıtlamalara uymak kaydı ile, TAKASBANK; SAKLAMA HESABI nda bulunan Menkul Kıymetlerin/kıymetli madenlerin, bu sözleşme nedeniyle TAKASBANK a ödenmesi gerekli ücret, komisyon ve diğer tutarlar dışında herhangi bir bedel ödenmeksizin, her an MÜŞTERI nin emrine hazır olduğunu ve serbestçe çekilebileceğini teyit eder. Sayfa 8 5

6 c) TAKASBANK kendisine tevdi edilen menkul kıymetlerden, ödeme yasaklı, sahte olanları ilgili Türk Mahkemelerine ihbar eder ve bu kıymetler ile iptal edilen kıymetleri, yasaklı senetler kasasında tutar; Mahkeme Kararlarına ve Türk Yasa ve Düzenlemelerine göre gerekli işlemleri yürütür. MÜŞTERİ, SAKLAMA HESABI nın tamamı veya bu hesaptaki bazı menkul kıymetler/kıymetli madenler için;ilgili yasal mercilerin yasal takibata geçtiğinin kendisine bildiriminden itibaren gerekli işlemleri yapmaya başlamakla yükümlüdür. TAKASBANK ise, iptal edilen, ödeme yasaklı ve sahtecilik ihbarı olan menkul kıymetler/kıymetli madenler için Türk Yasa, Düzenleme ve Uygulamaları gereği yapmış ya da yapmamış olduğu eylemlerden ve/veya saklama hesabına ilişkin diğer yasal işlemleri yürütmekten dolayı sorumlu tutulamaz. 16. BEYANLAR VE TAAHHÜTLER TAKASBANK; a) Türk yasalarına tabi olarak kurulan bir ortaklık olduğunu, b) Bu sözleşmenin kendi nam ve hesabına imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş yasal geçerli ve bağlayıcı olduğunu, c) Bu sözleşmenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin TAKASBANK açısından mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, TAKASBANK ın, hali hazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını beyan ve taahhüt eder. MÜġTERĠ; a) Türk yasalarına tabi olarak kurulan bir ortaklık olduğunu; b) Bu sözleşmenin kendi nam ve hesabına imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş yasal geçerli ve bağlayıcı olduğunu, c) Bu sözleşmenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, MÜŞTERİ nin mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, MÜŞTERİ nin hali hazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını, d) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince, TAKASBANK nezdindeki hesaplarında, işlemleri kendi namına gerçekleştirdiğini ve gerçekleştireceğini, hesaplarında, başkası namına işlem yapması halinde, TAKASBANK ı işlem yapmadan önce yazılı olarak bilgilendireceğini ve adına hareket ettiği kişilerin kimlik tespitine ilişkin belgeleri Yönetmelik hükümleri çerçevesinde derhal sunacağını, aksi halde, TAKASBANK ın, önceden bir ihtar göndermeksizin işlemleri kabul etmekten imtina etme ve sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. 17. ÜCRET VE KOMĠSYONLAR MÜŞTERİ nin, bu sözleşmeye uygun olarak verilecek hizmetler için TAKASBANK a ödeyeceği tüm ücret, komisyon ve tutarlar Türk Lirası olarak; Takasbank ın yayınlamış olduğu Genel Mektuplarda ve/veya MÜŞTERİYE e özel olarak yapılan yazılı bildirimlerde yer alan ücret tarifeleri üzerinden ve buralarda belirtilen süre ve tutarlardan ödenir. TAKASBANK Komisyon Tarifesini zaman zaman değiştirme ve yeni oranlar uygulama yetkisine sahiptir. TAKASBANK, SAKLAMA HESABI na bağlı olarak komisyonlar, ücret, vergi veya buna benzer borçlar tamamıyla ve kayıtsız şartsız ödenene kadar, SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetleri,kıymetli madenleri ve TAKASBANK nezdindeki nakdi değerleri blokede tutabilir. MÜŞTERİ, ödenmemiş ücret, vergi ve komisyonlara karşılık TAKASBANK ın blokedeki menkul kıymetleri dilediği zaman ve dilediği fiyattan Borsa İstanbul A.Ş. de satarak veya mevzuata uygun diğer yöntemlerle nakte çevirebileceğini ve nakit karşılığını TAKASBANK a olan her türlü borcuna mahsup edebileceğini gayrıkabilirücu olarak ve kayıtsız şartsız kabul eder. 18. ĠLAVE VE DEĞĠġĠKLĠKLER a) Bu sözleşmeye veya eklerine yapılacak bütün ilave ve değişiklikler, her iki tarafın yazılı onayına tabidir. b) Bu sözleşme veya ekleri değiştirilirse, bu sözleşme ve eklerine yapılan atıflar, değişmiş sözleşme ve eklerine yapılan atıflar olarak anlaşılır. Sayfa 8 6

7 c) Bu sözleşme ve ekleri bir bütündür ve taraflar arasındaki görüş birliğini temsil eder. d) Bu sözleşmenin başlıkları sadece okuyucuya kolaylık olması amacıyla konmuştur ve sözleşmenin bir parçası değildir. e) TAKASBANK ve MÜŞTERİ, farklı yasa ve mevzuata tabi olan, mevcut bu sözleşmenin konusu içinde yer almayan özel menkul kıymetler/kıymetli madenler için yeni sözleşmeler imzalayabilir. 19. SÖZLEġMENĠN SONA ERMESĠ a) Bu sözleşme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir ve sözleşmenin sona erme tarihinde menkul kıymetler/kıymetli madenler SAKLAMA HESABI ndan çekilmediyse, tekrar otomatik olarak 1 (bir) yıllık bir süre için uzar. b) Bu sözleşme,taraflardan herhangi birince taahhütlü bir yazıyla diğer tarafa üç ay önceden bildirmek kaydıyla, istendiği zaman feshedilebilir. c) Yukarıda belirtilenlere rağmen, TAKASBANK ve MÜŞTERİ den biri; bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri bakımından somut bir sıkıntıya düşerse, diğeri herhangi bir ön bildirime gerek olmaksızın bu sözleşmeyi iptal edebilir. Yine bu sözleşmeye bağlı olarak, makul bir nedenle taraflardan biri diğerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini somut olarak etkileyen bir durumun oluştuğuna inanıyorsa sözleşme iptal edilebilir. Bu durumlar; i. Tarafların borçlarını ödeyemez durumda olması, iflasını istemesi veya iflası için yasal takibatın başlatılması, ii. iii. Tarafların, yazılı olarak borçlarını vadesinde ödeyemeyeceklerini belirtmeleri, Yeni bir yasanın, kuralın veya mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcutların değişikliğe uğraması halinde, tarafların sözleşmeye bağlı haklarının olumsuz yönde etkilenmesidir. d) Bu sözleşme sona erdiğinde TAKASBANK, SAKLAMA HESABI ndaki tüm menkul kıymetleri/kıymetli madenleri sözleşmenin sona erdiği tarih veya SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetlerin tamamen teslim edildiği tarihe kadar (hangisi daha sonra gerçekleşirse) taahhuk etmiş komisyon, vergi ve ücretlerin kendisine ödenmesi kaydı ile, MÜŞTERİ talimatı doğrultusunda teslim eder. e) TAKASBANK ve MÜŞTERİ, SAKLAMA HESABI ndaki menkul kıymetlerin/kıymetli madenlerin teslimi tamamlanana kadar, bu sözleşme nedeniyle üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getireceklerdir. 20. BĠLDĠRĠMLER VE HABERLEġME Aksi taraflarca açıkça kararlaştırılmadıkça, SAKLAMA HESABI nın çalışması ile ilgili olarak taraflar arasındaki haberleşme Türkçe olarak yapılır. Haberleşme yazılı olarak gerçekleşir ve yazıyı düzenleyen tarafı temsil eden yetkililerce imzalanır veya teleks, SWIFT veya diğer bir elektronik haberleşme sistemiyle şifreli olarak yapılır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193. nci maddesi uyarınca, bu sözleşmeye uygun olarak taraflarca yapılacak tüm yazışmalar / haberleşme (SWIFT, teleks vs. dahil), taraflar arasında kat i delil olarak kabul edilir. TAKASBANK, SAKLAMA HESABI üzerinde telefon talimatlarına göre kesinlikle işlem yapmaz, ancak yukarıda belirtilen yazılı haberleşme türlerinden biri ile teyit alındığında işlem yapılır. Yasal bildirimler tarafların aşağıda belirtilen adreslerine gönderilir. Adresler: MÜŞTERİ nin Adı -Adresi TAKASBANK A.ġ. Genel Müdürlüğü Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: Şişli İstanbul Sayfa 8 7

8 Herhangi bir adres değişikliği sözkonusu olduğunda, bu değişiklik noter kanalıyla bildirilmedikçe, yukarıdaki adreslere yapılan tüm bildirimlerin, yasal bildirimler dahil, doğru adrese yapıldığı varsayılır. 21. YASA VE MAHKEME Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun düzenlenmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Uyuşmazlık halinde, münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 22. SÖZLEġME ġartlarinin AYRILIĞI Bu sözleşmenin belli bir hükmü veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek şekilde değişmediği sürece, sözleşmenin bütün diğer şartları ve hükümleri geçerliliğini korur. Sözleşmenin belli bir hükmü veya şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için gayret gösterirler. 23. FERAGATLER Bu sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu sözleşme ile bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki veya haklardan feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydıyla geçerlilik kazanır. 24. SÖZLEġMENIN BÜTÜNLÜĞÜ Bu sözleşme ve buna bağlı A,B,C,D,E,F ekleri, bu sözleşme içinde yeralan konular bakımından sözleşmenin bütününü oluşturur ve bir bütün olarak taraflar arasında aynı konuda daha önceden mevcut sözleşme, beyan ve taahhütleri geçersiz kılarak, bunların yerine geçer. Bu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından imzalanmış kopyanın TAKASBANK a teslimi ile yürürlüğe girer. İki orjinal nüsha ve 8 (sekiz) sayfadan oluşmaktadır. İstanbul da... /... /2013 tarihinde imzalanmıştır. TAKASBANK A.Ş. adına; İmza Adı Ünvan adına İmza Adı Ünvan Sayfa 8 8

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015 Sözleşme'nin altında imzası bulunan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, MÜŞTERİ NUMARASI: Banka tarafından üretilen ve Müşteri tarafından değiştirilemeyen ve Müşteri'nin Banka'daki hesaplarının taşıdığı numarayı,

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ, FAKS CİHAZI İLE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA VE UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı