FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Muhasebe Uygulamaları 40 2 Muhasebe Denetimi ve Mali naliz 40 8 Genel Muhasebe Muhasebe ilgi Sistemi Yönetim ilgi Sistemi u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2007 EY MUHSEE UYGULMLRI ir önceki dönemde faaliyette olup da izleyen dönemin herhangi bir tarihinde işi bırakan işletme için hangi tarihte envanter çıkarılarak bilanço düzenlenir? ) İşi bırakmatarihinde ) 31Marttarihinde C) 30Hazirantarihinde D) 30Eylül tarihinde E) 31ralık tarihinde 5. İşletme kasasındaki 100 YTL alış bedelli yabancı parayı (efektif dövizi) 105 YTL ye çevirmiştir. u işlemin muhasebeleştirilmesinde 5 YTL hangi hesabın alacağına kaydedilir? ) Kambiyo Kârları Hesabının ) Yurt İçi Satışlar Hesabının C) Kasa Hesabının D) ankalar Hesabının E) Kambiyo Zararları Hesabının 2. ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Dönembaşı varlıkları -Dönemsonu varlıkları -Dönembaşı borçları -Dönemsonu borçları YTL YTL YTL YTL u bilgilere göre işletmenin dönem kârı ya da zararı ne kadardır? 6. NKLR HS LCK SENETLERİ HS. 3. ) kâr ) kâr C) 800 kâr D) 400 kâr E) 400 zarar Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerlemeölçüsü iledeğerlenir? u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Tahsile verilen alacak senedinin bankaca tahsil edilmesine ) lacak senedinin bankaya tahsile verilmesine C) lacak senedinin bankaya iskonto ettirilmesine D) lacak senedinin bankaya teminata verilmesine E) Tahsile verilen alacak senetlerinin bankaca protesto ettirilmesine ) Tasarrufdeğeri ) Emsal bedeli C) Maliyetbedeli D) Mukayyetdeğer E) İtibari değer 4. şağıdaki işlemlerden hangisi kasa fazlası meydanagelmesinesebep olabilir? ) Yapılan bir işlem için fazla ödeme yapılmış olması ) Yapılanbir tahsilatınkaydınınunutulması C) Herhangibir ödemekaydınınunutulması D) Paratahsilatınınnoksanyapılması E) Yapılanbir tahsilattutarınınfazlakaydedilmesi 7. İşletmenin bankalardaki ticari mevduat hesabına tahakkuk ettirilen faizin kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) anka Kredileri Hesabı alacaklandırılır. ) Finansman Giderleri Hesabı borçlandırılır. C) ankalar Hesabı alacaklandırılır. D) Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. E) Finansman Giderleri Hesabı alacaklandırılır. 2

3 2007 EY Envanter işlemleri sırasında yıl içinde YTL lik kredili mal satışının kayıtlara yanlışlıkla YTL olarak geçtiği anlaşılmıştır. u durumda yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) lıcılar Hs. borçlu 4.000, Ticari Mallar Hs. alacaklı ) lıcılar Hs. borçlu 4.000, Satışlar Hs. alacaklı C) lacak Senetleri Hs. borçlu 4.000, lıcılar Hs. alacaklı D) lıcılar Hs. borçlu 1.000, Ticari Mallar Hs. alacaklı E) lıcılar Hs. borçlu 1.000, Satışlar Hs. alacaklı İşletmenin E malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdadır: Satın lma Tarihi Miktar ir.maliyet Top.Maliyet Dönembaşı mevcudu Haziran Ekim Dönemsonunda işletmenin stoklarında 60 adet E malı bulunmaktadır. Son giren ilk çıkar yöntemine göre dönem içinde satılan malların maliyeti nedir? ) ) C) D) E) Ticari bir alacağın dava veya icra safhasında bulunması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) lacaksenetleri ReeskontuHesabı ) Karşılık Giderleri Hesabı C) Şüpheli Ticari lacaklar KarşılığıHesabı D) KonusuKalmayanKarşılıklar Hesabı E) Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı YTL maliyetli malın emsal bedeli YTL ise, yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı borçlu, Karşılık Giderleri Hesabı alacaklı ) Dönem Kârı veya Zararı Hesabı borçlu, Ticari Mallar Hesabı1.250 alacaklı C) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu, Diğer Stoklar Hesabı alacaklı D) Karşılık Giderleri Hesabı borçlu, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı alacaklı E) Ticari Mallar Hesabı borçlu, Diğer Stoklar Hesabı 5000 alacaklı 10. İşletmenin 800 YTL nominal değerli alacak senetlerinin tasarruf değeri 700 YTL ise dönemsonunda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) lacak Senetleri Hesabı 700 YTL borçlandırılır. ) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 100 YTL alacaklandırılır. C) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 100 YTL borçlandırılır. D) lacak Senetleri Hesabı 800 YTL borçlandırılır. E) lacak Senetleri Reeskontu Hesabı 100 YTL borçlandırılır İşletme; maliyeti YTL, birikmiş amortismanı YTL olan taşıtını YTL ye sattığında bu satıştan elde edilen kâr ya da zararne kadardır? ) kâr ) kâr C) kâr D) zarar E) zarar

4 2007 EY ir maddi duran varlığa %10 amortisman oranı uygulanması öngörülmüşse, bu varlık kaçyıldaamorti edilir? ) 4 ) 5 C) 10 D) 15 E) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı, Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde yer alır? ) Faaliyet Giderlerinde ) Satış İndirimlerinde C) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlarda D) Olağandışı Gider ve Zararlarda E) Finansman Giderlerinde 15. İşletmenin çıkarmış olduğu tahvillere ilişkin olarak dönemsonunda yapacağı faiz tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? ) GiderTahakkuklarıHesabı ) FinansmanGiderleri Hesabı C) Gelecek ylaraitgiderlerhesabı D) Çıkarılmış Tahviller Hesabı E) Tahvil naparaorç TaksitveFaizleri Hesabı 19. Ödenmemiş Sermaye Hesabı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Gider hesabıdır. ) ktifi düzenleyici pasifkarakterli bir hesaptır. C) Yabancıkaynak hesabıdır. D) Dönenvarlıklar içindeyer alır. E) Pasifi düzenleyici aktifkarakterli bir hesaptır. 16. İşletmenin kredili mal alımlarından doğan borçları hangi hesapta, nasıl izlenir? ) Satıcılar Hesabının borcunda ) Diğer Ticari orçlar Hesabının alacağında C) lınan Sipariş vansları Hesabının alacağında D) Verilen Sipariş vansları Hesabının borcunda E) Satıcılar Hesabının alacağında 20. şağıdakilerden hangisi özkaynak unsurudur? ) Dönem NetKârı ) HisseSenetleri C) İştirakler D) lacak Senetleri E) lıcılar 17. ir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari kâr Kanunen kabul edilmeyen giderler Vergiden muaf gelirler : YTL : YTL : YTL u bilgilere göre işletmenin mali kârı kaç YTL dir? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir? ) Şüpheli Ticari lacaklarhesabı ) irikmiş mortismanlar Hesabı C) Şüpheli lacaklar KarşılığıHesabı D) lacak Senetleri ReeskontuHesabı E) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

5 2007 EY şağıdakilerden hangisi bilançonun aktifinde yer alır? ) Dönem NetKârı ) Ticari orçlar C) Mali orçlar D) KârYedekleri E) Gelecek ylara it Giderler ve Gelir Tahakkukları 25. şağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerde sermayeartırmaşekillerinden birideğildir? ) Mevcut ortakların sermaye paylarını çoğaltması ) Ortaklarınkârpaylarınısermayeyeeklemesi C) Yenihissesenedi çıkartılması D) Diğer bir kollektifşirketilebirleşilmesi E) Şirketeyeni bir ortağınalınması 26. KS HS. NKLR HS. ORTKLRDN LCKLR HS. HKLR HS. SERMYE HS. ir kollektif şirkette ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmelerine ilişkin olarak yapılan bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? 23. Kurumsal yapısı, işleyişi ve sermaye büyüklüğü gibi özellikleriyle en gelişmiş şirkettürü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kollektifşirket ) Kooperatif C) Yatırım ortaklığı D) Limitedşirket E) nonim şirket 27. ) Sermaye ) Kasa C) ankalar D) Haklar E) Ortaklardan lacaklar N ve Ortakları Kollektif Şirketinin sermayesi YTL olup, ortakların sermaye payları aşağıdaki gibidir : Ortak N : Ortak S : 500 Ortak Z : Emek 24. Özel işletmeler, aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre yapılan işletme sınıflandırması içerisinde yer alır? ) Hukuki yapılarına göre ) İş koluna göre C) üyüklüklerine göre D) Mülkiyete göre E) Üretim türüne göre Şirketin 2006 yılı kârı YTL dir. Şirket sözleşmesine göre kâr dağıtılmadan önce sermaye paylarına %30 faiz hesaplandıktan sonra kalan kısım üç ortak arasında eşit olarak dağıtılacaktır. u bilgilere göre Ortak Z nin kârdan aldığı pay kaç YTL dir? ) 600 ) 800 C) 900 D) E) şağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde kâr dağıtımına temel olacak ölçütlerden biri değildir? ) Şirketekonulansermayemiktarı ) Şirketyönetimindealınangörevler C) Sözleşmeye konulan kâr dağıtımına ilişkin maddeler D) Ortaklarınkişisel nitelikleri E) Ortaklarınşahsi mal varlıkları

6 2007 EY "Y" ve Ortakları Komandit Şirketinin sermayesi YTL dir. Komandite Ortak "Y" nin sermaye payı 5.000, Komanditer "V" nin YTL ve Komanditer "Z" nin YTL dir. Şirket 2006 yılı sonunda YTL kâr sağlamıştır. u kârdan yönetici ortak "Y" nin YTL lik primi ayrıldıktan sonra, kalan kâr ortakların sermaye paylarına oranlanarak dağıtılacaktır. u bilgilere göre, Komandite Ortak "Y" nin kârdan alacağı pay toplam kaç YTL dir? ) ) C) D) E) Ödenmiş sermayesi YTL olan bir aile anonimşirketinin yıllık kârı YTL dir. u bilgilere göre, şirketin dağıtması gerekli birinci temettü tutarı en az kaç YTL dir? ) ) C) D) E) nonim şirketlerde halka satılmak üzere arz edilen hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisindeizlenir? ) İştiraklerde ) Ortaklaraorçlarda C) HisseSenetlerinde D) Nazım Hesaplarda E) ağlımenkul Kıymetlerde 30. şağıdakilerden hangisi komanditer ortakların özelliklerinden biri değildir? ) Komanditer ortakların işletmenin envanter ve bilançosunu incelemeye yetkili olması ) Sorumlulukların koydukları sermaye ile sınırlı olması C) Kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyması D) Komandit şirketlerde temsil ve yönetimin komanditer ortağa ait olmaması E) Komanditer ortakların koydukları sermaye azalmış ise noksanlık tamamlanıncaya kadar kâr ve faiz isteyememesi 34. Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeleriçerçevesindehazırlanmışolan, bir sermaye şirketine ait gelir tablosunda yer alan vergi öncesi kâranead verilir? ) Dağıtılabilir netkâr ) Dönem netkârı C) Safi kâr D) Dönem kârı E) Mali kâr 31. şağıdakilerden hangisi anonim şirketin özelliklerinden birideğildir? ) Sermayeye katılma paylarının hisse senetleri iletemsil edilmesi ) Ortakların her birinin sorumluluğunun taahhüt ettikleri sermayeilesınırlıolması C) Şirket unvanına uygun olarak her türlü ekonomik faaliyettebulunabilmesi D) Ortaklarınıngerçek veyatüzelkişilerdenolmak üzereenaz iki kişi olması E) Eşit paylara bölünmüş belirli bir sermayesi olması 35. (EK) Limited Şti. / /. Tarihli ilançosu NKLR ORTKLR ORÇLR 200 İNDİRİLECEK KDV 15 SERMYE KURULUŞ VE ÖRG. GİD 185 ÖDENMEMİŞ SERMYE (3.750) ktif Toplamı: Pasif Toplamı: Yukarıda kuruluş bilançosu verilen şirketin ödenmiş sermayesi kaç YTL dir? ) ) C) D) E)

7 2007 EY ir limited şirketin kuruluş ve sermaye artışı ile ilgili muhasebe kayıtlarında kullanılan, aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz? ) İndirilecek KDV ) Ödenmemiş Sermaye C) Kuruluş veörgütlenmegiderleri D) Genel Yönetim Giderleri E) Ortaklardanlacaklar 40. Kollektif Şirketi ile D Kollektif Şirketi birleşerek D Kolektif Şirketini kurmuşlardır. Kolektif Şirketi ortaklarının D Kollektif Şirketindeki sermaye payı 500 YTL olacaktır. Devredilen değerler ise aşağıdaki gibidir: anka mevduatı: orç senetleri: Ticari mallar: Demirbaşlar: 50 YTL 250 YTL 200 YTL 600 YTL u bilgilere göre, Kollektif Şirketi ortaklarının D Kollektif Şirketi karşısındaki durumları nedir? 37. Tasfiye edilen bir anonim şirketin tasfiye sonu bilançosunda sermaye YTL, yasal yedekler 8000 YTL, geçmiş yıllar zararı 5000 YTL ve dönem net zararı YTL ise ortaklaraödenecektutar kaçytl dir? ) 100 YTL alacaklı ) 100 YTL borçlu C) 250 YTL alacaklı D) 250 YTL borçlu E) 350 YTL alacaklı ) ) C) D) E) KS HS. TİCRİ MLLR HS. TŞITLR HS. İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. NK KREDİLERİ HS SERMYE HS. DÖNEM NET KÂRI HS ir kolektif şirketin tasfiyeye başlama bilançosuna dayanılarak yapılan bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? ) anka Kredileri ) Taşıtlar C) irikmiş mortismanlar D) Sermaye E) Dönem Net Kârı 39. ir başka anonim şirketi devralma şeklinde birleşen bir anonim şirketin, birleşme açılış kayıtlarındaaşağıdakilerden hangisi yapılmaz? ) Ödenmemiş SermayeHesabıalacaklandırılır. ) irikmiş mortismanlar Hesabı alacaklandırılır. C) KasaHesabıborçlandırılır. D) ankakredileri Hesabıalacaklandırılır. E) SermayeHesabıborçlandırılır. 7

8 2007 EY İşletmelerle ilgili olan kişi ve kuruluşların finansal bilgi gereksinimini aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır? ) Ortaklar ) İşletmeüstyönetimi C) Devlet D) Muhasebebilgi sistemi E) Denetçiler 6. şağıdakilerden hangisi bir "kanıtın yeterliliğini" belirleyen unsurlardan biridir? ) Genel kabul görmüş denetim standartları ) Önemlilik verisk C) Genel kabul görmüş muhasebeilkeleri D) Müşteri işletmeyönetimi E) Denetçi 2. İşletme personelince yapılan işlemlerin, yetkili organlarca konulmuş olan belli kural ve yöntemlereuygun olarak yapılıp yapılmadığını araştıran denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Finansal tablolarındenetimi ) Vergidenetimi C) Uygunluk denetimi D) Faaliyetdenetimi E) Özel amaçlıdenetim 7. Denetimde "önemlilik"le ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Önemlilik kararıgöreli bir kavramdır. ) Denetim standartları önemliliğin uygulanışı konusundayol göstericidir. C) Nesneldir veyargıyayer vermez. D) İşletmeden işletmeye değişiklik göstermeyen bir kavramdır. E) Karar alıcılarınbeklentilerini göz önünealmaz. 3. ağımsız denetimde,denetçiyeyolgösterenve tamamlanmış bir denetimin kalitesini ölçmeye yarayan evrenselölçütlerenead verilir? ) Genel kabul görmüş muhasebeilkeleri ) Genel kabul görmüş denetim standartları C) Uluslararasımuhasebestandartları D) Mesleki ahlak kuralları E) Muhasebesistemiuygulamastandartları 8. şağıdakilerden hangisi iç kontrolün temel unsurlarından birideğildir? ) Risk değerleme ) Mali analiz C) Kontrol eylemleri D) ilgiveiletişim E) Kontrol çevresi 4. Türkiye' de mali tabloların bağımsız denetimini yapabilmek için aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulmaz? ) Denetlenecek işletme yetkilileri ile görüşmeye ) Denetim standartlarının tümüne uymaya C) İlgili vergi dairesine bildirimde bulunmaya D) Denetim genel standartlarına uygun davranmaya E) Yeminli mali müşavir unvanına sahip olmaya 9. ir işletmenin geçmişinden ve kültüründen etkilenen, işletmede çalışan kişilerde kontrol bilinci oluşmasını sağlayan tüm faktörlere ne ad verilir? ) İzleme ) Risk değerleme C) Kontrol eylemleri D) Kontrol çevresi E) ilgiveiletişim 5. Yanıltıcı beyanların müşterinin iç kontrol sistemi tarafından zamanında engellenememesi riskineneadverilir? ) Kontrol riski ) sıl risk C) ulguriski D) Örneklemedışırisk E) Kabul edilebilir yanlışlık 10. Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütleyeneadverilir? ) Evren ) Örneklem C) Denetim alanı D) Kontrol alanı E) Risk alanı 8

9 2007 EY Örneklem birimlerini parasal tutarların oluşturduğu, ancak denetçinin örnekleme yoluyla seçtiği parasal tutarları değil, bu parasal tutarları içeren hesapları ve işlemleri test ettiği örnekleme modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Nitelik örneklemesi ) uluş örneklemesi C) Değişkenler örneklemesi D) Nicelik örneklemesi E) Parasal birim örneklemesi Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesaplayarak bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği yöntemhangisidir? ) Yargısal seçim ) İstatistiksel olmayan seçim C) Sistematik seçim D) lok seçim E) Katmanlı seçim ir örneklemin rassal olmasını engelleyen neden aşağıdakilerden hangisidir? ) Örnekleme girecek birimlerin farklı seçilme şanslarına sahip olması ) Evren birimlerinin türdeş olması C) Seçme işleminin ilgilenilen özellikten bağımsız olması D) ir önyargıya yer verilmeden seçim yapılması E) Örnekleme girecek verilerin hepsine aynı koşulların uygulanması Denetçi alacaklara maddi doğruluk testlerini aşağıdaki amaçlardan hangisini yerine getirmekiçin uygulamaz? ) Sunum veaçıklama ) Tamlık C) Haklar D) naliz E) Gerçekleşme şağıdakilerden hangisi denetçinin özkaynaklar grubuna uygulayacağı uygunluk testlerinden birideğildir? ) Kâr payı dağıtımları ile ilgili kararların incelenmesi ) na sözleşmede değişiklik yapılıp yapılmadığının incelenmesi C) Mevcut menkul kıymetlerin saklanmasına ait prosedürlerin incelenmesi D) İşletmede çıkarılan hisse senetlerine nakit yerine, aynî ödeme yapılıp yapılmadığının incelenmesi E) İşletmenin ana kuruluş sözleşmesinde hisselerin dağılımı ile ilgili incelemelerin yapılması Mali tablolarda tam açıklama kavramına uyulmamış ise hangi türgörüş bildirilmelidir? ) Olumlu görüş ) Olumsuz görüş C) Şartlı görüş D) Görüş bildirmekten kaçınma E) Şartlı olumsuz görüş Doğrudan doğruya işletme ve işletmeyle ilgili tarafların arasında olan ilişkilerden kaynaklanan ve denetim raporu yazılma anına kadar da sonuçları kesinleşmemiş olan gelecekteki belirsizlikleredayalı olaylarane ad verilmektedir? ) ilançosonrasıolaylar ) İşlemleredayalıolaylar C) Gelir tablosuolayları D) Şartabağlıborçlar vezararlar E) Olağanüstüolaylar 15. İşlem testleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ra testlerdir. ) Hesap kalanları üzerinden yapılır. C) Özellikle gelir tablosu hesapları için kullanılırlar. D) nlamlı ilişkileri incelemek üzere kullanılırlar. E) Çift amaçlı testlerdir şağıdakilerden hangisi bir görüş bildirme türüdeğildir? ) Sınırlıgörüş ) Şartlıgörüş C) Olumsuzgörüş D) Olumlugörüş E) Görüş bildirmektenkaçınma

10 2007 EY Denetçi denetimin tamamlanması aşamasında aşağıdakilerden hangisini yapmaz? ) Eksik olankanıtlarıtoplar. ) Denetim raporununtaslağınıhazırlar. C) Çalışmakağıtlarınıtamamlar. D) Yarım kalantestleri yapar. E) Önemli olankonularısonkez gözdengeçirir. şağıdakilerden hangisi yönetimden beyan mektubu almanın amaçlarından biri değildir? ) Sözlü beyanların uygunluğunun devam ettiğini belirlemek ) Mali tabloların düzenlenmesinde esas sorumluluğun yönetime ait olmadığını vurgulamak C) Denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak D) Yönetimin beyanlarına ilişkin yanlış anlaşılma olasılığını azaltmak E) Müşteri ile denetçi arasındaki anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanmak 25. İşletmenin bilançosunda menkul kıymetlerkalemi birinci yılda 100 YTL iken ikinci yılda sıfırdır. u durumda Karşılaştırmalı Tablolar naliz Tekniğine göre Menkul Kıymetlerdeki değişme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Menkul kıymetlerde ikinci yılda ilk yıla göre 100 YTL azalış göstermiştir. ) Menkul kıymetlerde ikinci yılda ilk yıla göre 100 YTL ve %100'lük bir azalış vardır. C) Menkul kıymetlerde ikinci yılda ilk yıla göre azaldığı için işletmenin likiditesinde azalış vardır. D) İşletme birinci yılda geçici yatırım amacı ile menkul kıymetlere sahipken ikinci yılda bunları elden çıkartmıştır. E) zalış yüzdesi sonsuzdur ve ikinci yılda ilk yıla göre 100 YTL bir artış vardır şağıdakilerden hangisi duran varlıklardandır? ) Stoklar ) Özel tükenmeye tabi varlıklar C) Hazır değerler D) Menkul kıymetler E) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuku şağıdakilerden hangisi gelir tablosu bölümlerinden, brüt satış kârı veya zararının alt gruplarından biridir? ) Olağandışı gelir ve kârlar ) Pazarlama, satış ve dağıtımgiderleri C) Genel yönetimgiderleri D) raştırma ve geliştirme giderleri E) Satışların maliyeti şağıdakilerden hangisi mali tablolara uygulanan analiz tekniklerinden birideğildir? ) Orananalizi ) Trendanalizi C) Fonakışıanalizi D) Fizibiliteanalizi E) Karşılaştırmalıtablolar analizi Karşılaştırmalı Tablolar naliz Tekniğine göre Stokların incelenmesi sırasında stoklarda reel bir artış olduğu saptanmıştır.şağıdakilerden hangisibu artışın nedeni olamaz? ) İşletmedesürüm güçlüğününolması ) İşletmenin çeşitli stok kalemleri arasında dengekuramaması C) İşletmeniniş hacmininartması D) Üretimde kullanılan hammadde-malzeme fiyatındaki sürekli artış E) Sürekli fiyat artışlarına karşı korunmak için dahafazlastok eldebulundurulması Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine göre, stokların satışlardan daha hızlı artış göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) İşletme tarafından daha etkin stok kontrolü yapılması ) Stok değerleme yönteminin değişmesi C) Stok maliyetindeki düşme D) Satılan malların yerine yenilerinin konulmasında karşılaşılan güçlükler E) Üretimin talepten daha hızlı artması

11 2007 EY Finansal tablolarda yer alan kalemlerdeki değişmelerin incelenerek işletmenin finansal özelliklerinin hangi yönde değişme gösterdiği aşağıdakilerden hangisi ile tahmin edilebilir? ) Yüzde yöntemiyle ) Dikey analizle C) Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğiyle D) Fon akış analiziyle E) Oran analiziyle 32. Net satışlar ile satışların maliyeti eğilimleri karşılaştırılırken, aşağıdakilerden hangisini dikkatealmakgerekir? ) Kredili satışlarıneğilimini ) Satışlarınpeşinolupolmadığını C) lışlarınkredili olupolmadığını D) Satış indirimlerini E) Fiyatvemiktar hareketlerini 29. nalist, finansal tabloları oluşturan her bir unsurun yeterli ve uygun büyüklükte olup olmadığını ve bunun işletmenin gelecekteki finansal yapı ve faaliyet sonuçları üzerindeki etkisini incelemek istediğinde aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisini tercih etmelidir? 30. ) Fon akış analizini ) Oran analizini C) Yüzde yöntemini D) Yeterlilik analizini E) Yatay analizi Yüzde yöntemi ile analiz tekniğinde gelir tablosuna ilişkin dikey yüzdelerin hesaplanmasında yüz (100) olarak kabul edilecek tutaraşağıdakilerden hangisidir? 33. şağıdakilerden hangisi trend analizi yoluyla incelenecek kalemlerden biri değildir? ) Dönen varlıklar -Net satışlar ) rüt satışlar-netsatışlar C) Dönen varlıklar -Stoklar D) Duran varlıklar -Özkaynaklar E) Ticari alacaklar -Net satışlar ) Dönemin net satışlarına ait büyüklük ) Dönemin aktif veya pasif toplamı C) Gelir tablosunun genel toplamı D) Gelir tablosunun bölümsonuçları E) Dönembrüt satış kârı 31. şağıdaki dikey yüzdeler bir üretim işletmesinin bilançosundan elde edilmiştir. % % Dönen Varlıklar 40 Kı. VadeYab. Kay. 55 Duran Varlıklar 60 Uz Vad. Yab.Kay. 5 Öz Kaynaklar 40 u bilgilere göre varlık-kaynak ilişkisi analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz? ) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyidir. ) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı vardır. C) İşletmenin duran varlıklarının finansmanında kısa vadeli yabancı kaynaklar kullanılmıştır. D) ir üretim işletmesi olduğu için varlıkların dağılımı normaldir. E) İşletmenin üretim, satış ve giderleri karşılamada sıkıntısı olabilir Mali tablo kalemlerinin eğilim yüzdeleri nasıl hesaplanır? ) Kalemin, baz döneme ait mutlak tutarının 100 ile çarpılıp eğilimi belirlenmek istenen dönemin mutlak tutarına bölünmesiyle ) Kalemin, eğilimi belirlenmek istenen döneme ait mutlak tutarının 100 ile çarpılıp aynı dönemin genel toplamına ait mutlak tutarına bölünmesiyle C) Kalemin, bir önceki döneme ait mutlak tutarının 100 ile çarpılıp eğilimi belirlenmek istenen dönemin mutlak tutarına bölünmesiyle D) Kalemin, bir sonraki döneme ait mutlak tutarının 100 ile çarpılıp eğilimi belirlenmek istenen dönemin mutlak tutarına bölünmesiyle E) Kalemin, eğilimi belirlenmek istenen döneme ait mutlak tutarının 100 ile çarpılıp baz dönemin mutlak tutarına bölünmesiyle

12 2007 EY şağıdakilerden hangisi oran analizinde karşılaşılan zorluklardan biri değildir? ) Veriler bir bütün olmadıkça analizde kullanılamaz. ) Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler finansal tablo kalemlerinde de değişmeye neden olabilir. C) Finansal raporlamada tekdüzen uygulamaların olmadığı durumlarda hem işletmeler arası karşılaştırmalar hem de işletmenin kendi dönemleri arasındaki karşılaştırmalar anlamını yitirebilir. D) Oranlar kalemler arasındaki ilişkiye gösterdikleri halde bu ilişkinin nedenlerini açıklamazlar. E) Döneme ait oranların önceki yılın oranları ile karşılaştırılması analiste eğilim hakkında bilgi verir. ilanço ve gelir tablosunda yer alan finansal bilgilere ek finansal bilgi elde etmek için iki finansal bilginin ilişkisinin incelenmesini mümkün kılan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Net çalışma sermayesi değişim tablosunda fon kullanımları toplamı, fon kaynakları toplamından büyükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İşletmenin faaliyetleri sonucu fon kaynağı yaratamadığını gösterir. ) Net çalışma sermayesinde artış şeklinde bir değişme olur. C) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün olmadığını gösterir. D) İşletmenin uzun vadeli borç ödeme gücünün olmadığını gösterir. E) Yıl içinde yaratılan fonların yetmemesi nedeniyle bir önceki yılın net çalışma sermayesinden harcama yapıldığını gösterir. şağıdakilerden hangisi parasal kalemlerden biridir? ) HisseSenetleri ) Özkaynaklar C) lınanvanslar D) Gelir Tahakkukları E) Maddi DuranVarlıklar ) Dinamik analiz ) Fon akış analizi C) Oran analizi D) Varlık-kaynak analizi E) Karşılaştırmalı analiz 37. ir varlığın paraya çevrilmesindeki çabukluk vekolaylığanead verilir? ) Varlığıngerçek değeri ) Varlığınpiyasadeğeri C) Varlığınkalitesi D) Likidite E) Etkinlik 38. Nakit akım tablosunda fonun kapsamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Nakitvenakdeeşdeğer varlıklar ) Kasa C) Satışlardaneldeedilenbüyüklük D) Likiditesi yüksek kalemler E) Dönenvarlıklar 12

13 2007 EY Ýþletme sahiplerinin varlýklar üzerindeki haklarýný deðer olarak ifade eden kavram aþaðýdakilerden hangisidir? ) Kasa ) Varlýklar C) Sermaye D) Satýcýlar E) orçlar GENEL MUHSEE 5. : : : Kasa Hesabı : : : Yukarıda verilen Kasa Hesabı ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2. Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolünü sağlayan, başarısını değerleyen, elde edilen bilgiler ile planlama yapan ve yönetimin alacağı kararlara yardımcı olan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir? ) MaliyetMuhasebesi ) ŞirketlerMuhasebesi C) Finansal Muhasebe D) Genel Muhasebe E) Uzmanlık Muhasebesi 6. ) u hesap aktif nitelikli bir hesaptır. ) u hesap kapalıdır. C) Hesabın alacak toplamı 900 YTL dir. D) Hesabın borç kalanı 300 YTL dir. E) Hesabın borç toplamı YTL dir. þaðýdakilerden hangisi aktif hesaplarýn özelliklerinden biri deðildir? ) Varlýklarýn izlendiði hesaplardan olmalarý ) Dönem sonunda kalan kadar alacaklandýrýlarak kapatýlmalarý C) Kâr ve Zarar Hesabýnýn alacaðýna devredilerek kapatýlmalarý D) orç kalaný vermeleri E) zalýþlar için alacaklandýrýlmalarý 3. "X" İşletmesinin dönem başı varlıkları toplamı 250 YTL, dönem sonu varlıkları toplamı 375 YTL, dönem başı borçları toplamı 175 YTL ve dönem sonu borçları toplamı 200 YTL dir. u bilgilere göre işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kâr veya zarar kaç YTL dir? 7. şağıdakilerden hangisi çift taraflı kayıt yöntemini uygulamak zorunda olmayan (2.sınıf) işletmelerce tutulması gereken defterlerden biridir? ) 200 kâr ) 100 kâr C) 75 zarar D) 150 zarar E) 175 zarar ) Günlük kasa defteri ) Yevmiye defteri C) İşletme hesabı defteri D) üyükdefter E) Envanter defteri 4. şağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini göstermektedir? 8. Yevmiye defterinden büyük deftere yapýlan aktarmalarýn doðruluðunu kontrol etmek için düzenlenen çizelgelere ne ad verilir? ) Sermaye =Varlıklar +orçlar ) Sermaye =Varlıklar -orçlar C) orçlar =Sermaye +Varlıklar D) Varlıklar =Sermaye -orçlar E) Varlıklar =Sermaye +orçlar ) Kontrol cetveli ) Hesap tablosu C) Hesap özeti D) Mizan E) Hesap planý 13

14 2007 EY Kesin mizanýn çýkarýlmasýndan sonra yapýlacak iþlem aþaðýdakilerden hangisidir? 13. STICILR HS TİCRİ MLLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. XX XX XX ) Dönembaþý envanterinin çýkartýlmasý ) Yevmiye defterine açýlýþ kaydýnýn yapýlmasý C) Envanter defterine kayýt yapýlmasý D) Gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi E) Dönemsonu envanterinin çýkartýlmasý u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Kredili satılan malın iadesine ) Kredili alınan malın iadesine C) Peşin alınan mal için yapılan alış iskontosuna D) Kredili mal satışına E) Kredili satılan mal için yapılan satış iskontosuna 10. Saymak, ölçmek, tartmak ve deðerlemek suretiyle iþletmenin varlýklarý ve borçlarýnýn kesin ve ayrýntýlý olarak saptanmasý iþlemine ne ad verilir? ) Mizan çýkartmak ) Gelir tablosu düzenlemek C) Muhasebe içi envanter yapmak D) ilanço düzenlemek E) Muhasebe dýþý envanter yapmak 14. İşletmesinin dönem sonunda 153 Ticari Mallar Hesabı nın durumu aşağıdaki gibidir: : : : Ticari Mallar Hesabı : : : Muhasebe uygulamalarý için seçilen muhasebe politikalarýnýn, birbirini izleyen dönemlerde deðiþtirilmeden uygulanmasý aþaðýdaki temel muhasebe kavramlarýndan hangisiningereðidir? ) Tutarlýlýk ) Ýhtiyatlýlýk C) Tam açýklama D) Dönemsellik E) Ýþletmenin sürekliliði Yapılan sayımda mal mevcudunun 125 YTL olduğu saptanmıştır. u durumda satılan malların maliyeti kaç YTL dir? ) 5 ) 15 C) 25 D) 45 E) VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. NKLR HS. XX XX 12. Ýþletmeninsýnýrsýz kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarýnýn diðer dönemlerden baðýmsýz olarak saptanmasý, dolayýsýyla gelir ve giderlerin tahakkuk esasýna göre muhasebeleþtirilmesi, hangi muhasebe kavramýnýn gereðidir? ) Özün önceliði kavramýnýn ) Maliyet esasý kavramýnýn C) Dönemsellik kavramýnýn D) Tam açýklama kavramýnýn E) Ýþletmenin sürekliliðikavramýnýn 14 u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lıcının işletmeye olan borcu karşılığında verdiği çekin bankadan tahsil edilmesine ) Satıcıya verilen çekin işletmenin banka hesabından tahsil edilmesine C) ankaya olan kredi borcunun çekle ödenmesine D) ankada mevduat hesabı açtırılmasına E) İşletmenin çek ciro ederek borcunu ödemesine

15 2007 EY þaðýdakilerden hangisi Kasa Hesabýnýn borcuna kaydedilmez? ) Peþin satýlan mallarýn bedeli ) Sayým sonucunda belirlenen kasa noksaný C) Çeklerden yapýlan tahsilat D) Kredili satýþlardan tahsilat E) Ýþletmede tutulmak üzere bankadaki hesaptan çekilen paralar 20. İşletme, alacaklısı bulunduğu bir bonoyu teminat olarak verdiğinde yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Iskonto Ettirilen Senetler Hesabı alacaklandırılır. ) Tahsildeki Senetler Hesabıborçlandırılır. C) Teminattaki Senetler Hesabı alacaklandırılır. D) Teminattaki Senetler Hesabı borçlandırılır. E) Tahsildeki Senetler Hesabıalacaklandırılır. 17. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. Tahsil ve Komisyon Giderleri LCK SENETLERİ HS. Cüzdandaki Senetler u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Senet cirosuna ) Senet yenilenmesine C) Senet tahsiline D) Senet iskontosuna E) Senet protestosuna þaðýdakilerden hangisi bir kiþi veya kuruma açýk kredi açýlabilmesi için aranan koþullardan biri deðildir? ) Ticari ahlakýnýn iyi olmasý ) Faaliyet konusunun güvenli olmasý C) Uzun bir ticari geçmiþe sahip olmasý D) aþka banka þubelerinde ticari mevduatýnýn olmasý E) Ýþlerinde deneyimli olmasý İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? ) 18. şağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda lıcılar Hesabı alacaklandırılır? FİNNSMN GİDERLERİ HS. NKLR HS. ) Daha önce avans verilerek sipariş edilen malın teslim alınmasında ) Müşteriye yapılan kredili satışlarda C) Satıcıya mal iade edilmesinde D) anka aracılığıyla, müşteri senedinin tahsil edilmesinde E) Kredili satılan mal için müşteriye yapılan ıskontoya ) FİNNSMN GİDERLERİ HS. KS HS. C) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NK KREDİLERİ HS. D) 19. şağıdaki hesaplardan hangisi, bina,demirbaş eşya veya taşıt aracı satın alındığında borçlandırılmaz? ) inalar Hesabı ) Özel Maliyetler Hesabı C) DemirbaşlarHesabı D) Taşıtlar Hesabı E) İndirilecek KDV Hesabı 15 NK KREDİLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. E) NKLR HS FİZ GELİRLERİ HS.

16 2007 EY þaðýdakilerden hangisi borç hesaplarýndan biri deðildir? ) orç Senetleri Hesabý ) anka Kredileri Hesabý C) Tahvilli orçlar Hesabý D) Verilen vanslar Hesabý E) Kýdem Tazminatý Karþýlýðý Hesabý Ýþletme çalýþanlarýna ücretlerine karþýlýk, iþletmenin banka kredisi hesabý üzerine düzenlenen çek vermesi durumunda aþaðýdaki kayýtlardan hangisi yapýlýr? ) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý borçlandýrýlýr, anka Kredileri Hesabý alacaklandýrýlýr. ) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý borçlandýrýlýr, Personele orçlar Hesabý alacaklandýrýlýr. C) Genel Yönetim Giderleri Hesabý borçlandýrýlýr, ankalar Hesabý alacaklandýrýlýr. D) anka Kredileri Hesabý borçlandýrýlýr, Personele orçlar Hesabý alacaklandýrýlýr. E) Personele orçlar Hesabý borçlandýrýlýr, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý alacaklandýrýlýr Gelir hesaplarýnýn iþleyiþi ile ilgili olarak verilen aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) Gelir gerçekleþtiðinde, ilgili gelir hesabý alacaklandýrýlýr. ) Gelir hesaplarýnýn kalanlarý bilançonun pasifinde yer alýr. C) Gelir hesaplarý, Dönem Kârý veya Zararý hesabýnýn alacaðýna devredilerek kapatýlýr. D) Gelirler gruplandýrýlarak farklý hesaplarda izlenir. E) Gelir hesaplarý kalan verdiðinde alacak kalaný verir. İşletmenin iştiraki olan bir şirketten alacağı temettü (kâr payı) geliri hangi hesaba ve nasıl kaydedilir? ) İştiraklerden lacaklar Hesabının alacağına ) İştiraklerden lacaklar Hesabının borcuna C) Diğer Hazır Değerler Hesabının alacağına D) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının borcuna E) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının alacağına Dönem Kârý veya Zararý Hesabý ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) Dönemin bütün gelirleribuhesabýn borcuna yazýlýr. ) u hesap bilançoda öz kaynaklar bölümünde yer alýr. C) ir gelir tablosu hesabýdýr. D) Dönemin bütün giderleri bu hesabýn alacaðýna yazýlýr. E) Ýþletmenin vergi sonrasý net kârýný gösterir. Sermaye artýrýmýna giden anonim þirketin nominal bedelin üzerinde bir fiyattan hisse senedi çýkarmasý durumunda, ihraç fiyatý ile nominal bedel arasýndaki fark aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Hisse Senetleri Hesabýnda ) Ödenmiþ Sermaye Hesabýnda C) Hisse Senedi Ýhraç Primleri Hesabýnda D) Maddi Duran Varlýklar Yeniden Deðerleme rtýþlarý Hesabýnda E) Ýþtirakler Yeniden Deðerleme rtýþlarý Hesabýnda Muhasebe kurallarýna göre, yevmiye defterine yapýlan kayýtlardaki hatalar nasýl düzeltilir? 30. ) Hatalý kaydý ortadan kaldýracak biçimde düzeltme maddesi yapýlarak ) Hatalý kayýt silindikten sonra, yerine doðru kayýt yapýlarak C) Hatalý kaydýn üzeri okunacak þekilde çizildikten sonra, yanýna doðrusu yazýlarak D) Yalnýzca bir tek tutarda hata yapýlmýþ olsa bile maddenin bütünü iptal edildikten sonra, iþlemin doðru kaydýyapýlarak E) Yevmiye defterindeki kayýt hatalarý için düzeltme gerekmez, iþlemlerin büyük deftere aktarýlýrken doðru hesaplara kaydedilmesi yeterlidir. şağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanterişlemlerikapsamında değildir? ) Kasa farklarının muhasebeleştirilmesi ) mortisman giderinin muhasebeleştirilmesi C) Gelir ve giderlerin dönem ayarlama kayıtlarının yapılması D) Değerleme karşılıklarının kaydedilmesi E) Stoktaki malların sayılıp değerlenmesi

17 2007 EY Ýstenilmesine raðmen borçlusu tarafýndan ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 33. ve 34. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. 32. ) lacak Senetleri Reeskontu Hesabýnda ) lacak Senetleri Hesabýnda C) lýcýlar Hesabýnda D) Þüpheli Ticari lacaklar Hesabýnda E) Deðersiz lacaklar Hesabýnda İşletmenin YTL nominal değerli bir alacak senedinin tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. u bilgilere göre yapılması gerekli yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 33. İşletmenin YTL maliyetli makineleri için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortisman oranı %20 dir. u bilgilere ve normal amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda irikmiş mortismanlar Hesabı'nın durumu nedir? ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı YTL dir. C) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. D) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. E) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı YTL dir. ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS LCK SENETLERİ HS C) LICILR HS LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS Yukarıdaki bilgilere ve azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda ayrılacak yıllık amortisman payı kaç YTL dir? ) ) C) D) E) D) KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS E) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ankalara olan kredi borçlarıyla ilgili olarak tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesinde hangi hesap alacaklandırılır? ) Finansman Giderleri ) Kısa Vadeli orçlanma Giderleri C) Uzun Vadeli orçlanma Giderleri D) anka Kredileri E) ankalar

18 2007 EY Satýcýlar Hesabýnýn kapatýlmasý ile ilgili olarak aþaðýda verilen ifadelerden hangisi doðrudur? ) Satýcýlar Hs. kalan kadar borçlandýrýlýrken borç kalaný veren hesaplar alacaklandýrýlýr. ) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken alacak kalaný veren hesaplar borçlandýrýlýr. C) Satýcýlar Hs. kalan kadar borçlandýrýlýrken DönemKârý veya Zararý Hs. alacaklandýrýlýr. D) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken orç Karþýlýklarý Hs. borçlandýrýlýr. E) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken DönemKârý veya Zararý Hs. borçlandýrýlýr. 40. þaðýdakilerden hangisi bilançoda yer almaz? ) rüt satýþ kârý veya zararý ) Yabancý kaynaklar C) Özkaynaklar D) Dönen varlýklar E) Duran varlýklar 37. DÖNEM KÂRI VEY ZRRI HS. RŞTIRM VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS. REESKONT FİZ GİDERLERİ HS. KOMİSYON GİDERLERİ HS. GELECEK YLR İT GELİRLER HS. XX XX XX XX XX Yukarıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? ) Dönem Kârı veya Zararı ) raştırma Geliştirme Giderleri C) Reeskont Faiz Giderleri D) Komisyon Giderleri E) Gelecek ylara it Gelirler 38. İşletmenin dahaönce ödediği ve Gelecek ylara it Giderler Hesabına kaydettiği 30 YTL lik kırtasiye malzemesinden24ytllik kısmınınfaaliyetdönemi içindetüketildiği saptanmıştır. u bilgileregöreenvanterkaydınasılyapılır? ) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 6 YTL borçlandırılır. ) Ticari Mallar Hesabı6YTLborçlandırılır. C) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 24 YTL alacaklandırılır. D) KasaHesabı24YTLalacaklandırılır. E) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 6 YTL borçlandırılır. 39. şağıdaki hesaplardan hangisi borç kalanı vermez? ) irikmiş mortismanlar Hesabı ) Ticari Mallar Hesabı C) inalar Hesabı D) Verilen vanslar Hesabı E) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 18

19 2007 EY Gelecekte nelerin yapılması gerektiğinin ve bunların kimler tarafından, ne zaman, ne ile ve ne şekilde yapılacağının karara bağlanması sürecine ne ad verilir? ) Kontrol ) Planlama C) Yönetim D) Örgütleme E) Koordinasyon 5. şağıdakilerden hangisi temel yönetim bilgi sistemlerindenbirideğildir? ) Satış yönetimi ) İnsan kaynakları C) Üretim D) Finans E) Muhasebe 2. Planların hayata geçirilmesi için gerekli yapının oluşturulması faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir? 6. Kararalma durumunda olan yöneticilere bilgi, hesaplama, karşılaştırma desteği sağlamak suretiyle belirsizliği azaltmak, seçenekleri karşılaştırmak, gerekli her türlü analizleri yapmak amacıyla geliştirilen bilgi sistemleri aşağıdakilerden hangisidir? ) Planlama ) Yönetim C) Geribildirim D) Sistem E) Örgütleme ) Veri işleme sistemleri ) Finans bilgi sitemi C) Ofis otomasyon sistemleri D) Karar destek sistemleri E) Üretim bilgi sistemi 3. şağıdakilerden hangisi üst yönetim düzeyinde alınan kararlardanbiridir? ) Günlük kararlar ) Koordinasyon kararları C) Yönlendirme kararları D) Stratejik kararlar E) Orta vadeli kararlar 7. şağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavirlerin yaptıkları işler arasında yer almaz? ) Denetimyapmak ) ilirkişilik yapmak C) Mali raporları tasdik etmek D) Danışmanlık yapmak E) Muhasebe bürosu açarak defter tutmak 4. İşletmelerin temel faaliyetlerinin ve işlemlerinin izlenmesine olanak sağlayan sistem hangi düzeyli bilgi sistemidir? 8. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanmasına ve arttırılmasına sağladığı katkılardan biri değildir? ) Stratejik yönetimdüzeyli ) lt yönetim düzeyli C) Üst yönetim düzeyli D) İşlemdüzeyli E) Orta yönetin düzeyli ) Ürün kalitesinin geliştirilmesi ) Karar almanın geliştirilmesi C) Ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin artırılması D) Uzmanlığın paylaşılması E) ilginin paylaşılması 19

20 2007 EY şağıdakilerden hangisi muhasebe ve bilgi teknolojisinin ilk yıllarda birleşmemesinin getirdiği dezavantajlardan birideğildir? ) Muhasebecilerin muhasebeden çok, bilgi teknolojilerinde uzmanlaşması ) Daha az bilgi sağlayan uygulamaların ortaya çıkması C) İsrafa neden olması D) Zengin veri, zayıf bilgi üretimine sebep olması E) ilgilerin güvenirliliğinin azalması 13. şağıdakilerden hangisi veri tabanı yönetim sisteminin temel bileşenlerinden bir değildir? ) Veri sorgulama ) Veri sözlüğü C) Veri tanımlama dili D) Veri yönetimi E) Veri manipülasyonu 14. şağıdakilerden hangisi veri tabanı yaklaşımının özelliklerinden biri değildir? 10. Muhasebe bilgi sisteminin ilk fiili aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Mizanların hazırlanması ) Mali tabloların hazırlanması C) Mali nitelikteki işlemlerin belgelendirilerek toplanması D) Yevmiye kayıtları E) üyük defter işlemleri ) Yedekleme, yeniden başlatma, onarma gibi işletimsorunlarına çözümgetirmesi ) Her kullanıcıya yalnız ilgilendiği verileri alışık olduğu kolay, anlaşılır yapılarda sunması C) Verilerin paylaşılamaması D) Güvenliği ve gizliliği istenilen düzeyde sağlaması E) Veri bütünlüğü için gerekli olanakları sağlaması 11. iriktirilmiş veri veya bilgilerin yeni bilgiler ve raporlar hazırlanması için kullanılması faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir? ) Hesaplama ) Sınıflandırma C) Saklama D) Tekrar kullanma E) Kaydetme 15. Veri tabanının oluşturulması, yönetilmesi ve korunmasını amaçlayan yazılım programları aşağıdakilerden hangisidir? ) Yönetimbilgi sistemi ) ilgi yönetim sistemi C) Veri tabanı yönetim sistemi D) İşletme yönetimi sistemi E) Muhasebe bilgi sistemi 12. Mali tablolar muhasebe bilgi akışının hangi aşamasında yeralır? ) Girdi ) Kayıt C) Mizanlar D) Süreçleme E) Çıktı Verilerin makine diline çevrilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? ) Çıkış birimi ) Merkezi işlem birimi C) İletişimbirimi D) Giriş birimi E) Yönetimmerkezi

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı