HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?"

Transkript

1 HUKUK sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır. B) Geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış sayılır. C) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılır. D) Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır. B) Bakanlar Kurulu üyeleri katılmadıkları oturumlarında bir milletvekiline yetki verebilirler. C) Bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir. D) TBMM Anayasa da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. B) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. C) Milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir. D) Cumhurbaşkanlığına, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkilerinde zenginleşenin geri verme yükümlülüğüne ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmeyi iyi niyetli olmaksızın elden çıkarmışsa, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. B) Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmeyi elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür. C) Sebepsiz zenginleşen iyi niyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir. D) Sebepsiz zenginleşen iyi niyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir? A) Onyedi yaşını doldurmuş Türk vatandaşı B) Silah altında bulunan er ve erbaşlar C) Askeri öğrenciler D) Taksirli suçtan dolayı ceza ve infaz evinde bulunan hükümlüler 6. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Anayasaya aykırılığı iddiasıyla aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası açamaz? A) Cumhurbaşkanı B) İktidar partisi meclis grubu C) Muhalefet partilerinin meclis grupları D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler 1

2 7. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği ve korunması ile ilgili değildir? A) Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. B) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. C) Kimsenin konutuna dokunulamaz. D) Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 8. Gensoru ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hükümeti denetleme yollarından birisidir. B) Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir. C) Gensoru önergesinin, bastırılıp üyelere dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. D) Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla olur. 11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi idarenin kusursuz sorumluluğu bakımından yanlıştır? A) Sorumluluğun İdarenin işlem ve eyleminden kaynaklandığı ileri sürülen hallerde; işlem ve eylemle uğranılan zarar arasında nedensellik bağı olmalıdır. B) Kusursuz sorumluluk daha çok idarenin tehlike taşıyan işlem ve eylemleri sonucu ortaya çıkar. C) İdare, bazı davranışlarından doğan zararları, kusuru nispetinde karşılama yoluna gidebilir. D) İdarenin sorumlu tutulabilmesi için idarenin tutum ve davranışının hukuka aykırı olması gerekli değildir. 12. Siyasi Partilerin mali denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır? A) Yargıtay B) Sayıştay C) Maliye Bakanlığı D) Anayasa Mahkemesi 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eder? A) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. B) Çocuklar için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. C) Yaşlılar ve özürlüler için pozitif ayrımcılık yapılamaz. D) Hiçbir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi borcun sona erme hâllerinden değildir? A) Borcun üstlenilmesi B) Takas C) Yenileme D) İbra 10. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından değildir? A) Amaç B) Sebep C) Yer D) Konu sayılı İdari Yargılama Usulü Kanuna göre, idari işleme karşı idari yargıda dava açma süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İlgililer, idari dava açmadan önce, idari işlemin kaldırılmasını işlemi yapan makamdan, idari dava açma süresi içerisinde isteyebilir. B) İdari dava açma süresi içerisinde işlemi yapan makama başvuru, idari dava açma süresini durdurur. C) Altmış gün içerisinde başvuruya cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. D) İsteğin reddedilmesi halinde altmış gün olan dava açma süresi yeniden başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre hesaba katılmaz. 2

3 15. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında yer almaz? A) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması B) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması C) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi D) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması 19. Türk Ceza Kanununa göre suçun işlendiği yerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Fiilin kısmen Türkiye de işlenmesi halinde suç, Türkiye de işlenmiş sayılır. B) Fiilin tamamen Türkiye de işlenmesi halinde suç, Türkiye de işlenmiş sayılır. C) Fiilin neticesinin Türkiye de gerçekleşmesi halinde suç, fiilin işlendiği ülkede işlenmiş sayılır. D) Suç açık denizde Türk deniz araçlarında işlendiğinde, Türkiye de işlenmiş sayılır. 16. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay da temyiz edilmiş bulunan bir kararın bozulma sebeplerinden değildir? A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması B) Hukuka aykırı karar verilmesi C) Usül hükümlerine uyulmamış olunması D) Kararda düzeltilmesi mümkün maddi yanlışlıklar bulunması 17. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin faaliyetleri, Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanı kapsamında değildir? A) Başbakanlık B) Adalet Bakanlığı C) Devlet Denetleme Kurulu D) Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri nitelikteki faaliyetleri 18. Yabancı bir ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir. Aşağıdaki hallerden hangisi iade talebinin karşılanmasına engel teşkil etmez? A) Türkiye nin yargılama yetkisine girmeyen bir suç olması B) Zamanaşımına veya affa uğramış olması C) Türk kanunlarına göre suç sayılmaması D) Askeri suç niteliğinde olması 20. Ceza Hukukunun temel ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. B) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. C) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için de güvenlik tedbiri uygulanabilir. D) Ceza Kanununun uygulanmasında kişiler arasında hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, her tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren ne kadar sürede ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi gerekir? A) 10 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 2 ay 22. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden biri değildir? A) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emrin uygulanması B) Meşru savunma ve zorunluluk hali C) Bir hakkın kullanılması D) Azmettirme 3

4 23. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, şikayetten vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. B) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkında şikayetten vazgeçme, diğerlerini kapsamaz. C) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık hak düşürücü süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez. D) Zaman aşımı süresi geçmemek şartıyla hak düşürücü süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, borç ilişkisinin hükümleri kapsamında borcun ifa yeri ile ilgili olarak aksine bir anlaşma bulunmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Para borçları alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. B) Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde ifa edilir. C) Para ve parça borçları dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında alacaklının yerleşim yerinde ifa edilir. D) Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir. 24. Aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşımı süresini kesmez? A) Suçla ilgili olarak bir iddianame düzenlenmesi B) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa mahkumiyet kararı verilmesi C) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi D) Şüpheli veya sanıklardan birinin ölmesi sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, Kanunda aksi öngörülmedikçe, aşağıdakilerden hangisi yazılı şekil yerine geçen araçlardan biri değildir? A) İmzalı mektup B) Asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf C) Teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks D) E - posta sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, zarar gören, ediminin geri verilmesini ya da edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak ve her halde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak. içinde kullanabilir. Aşırı yararlanmaya ilişkin olarak, yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) Bir ay- beş yıl B) Bir yıl - beş yıl C) Bir yıl - on yıl D) İki yıl - on yıl sayılı Türk Medeni Kanununa göre, Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Takdir hakkını kullanmalıdır. B) Ahlak kurallarını uygulamalıdır. C) Örf ve adet hukukunu uygulamalıdır. D) Hukuk yaratmalıdır sayılı Türk Medeni Kanununa göre, yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Yerleşim yerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. B) Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. C) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. D) Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurur sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, çek ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çek hakkında kabul işlemi yapılamaz. Çek üzerine yazılmış bir kabul kaydı, yazılmamış sayılır. B) Emre yazılı değildir. kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişiye ödenmek üzere çekilemez. C) Çekte öngörülen herhangi bir faiz şartı, yazılmamış sayılır. D) Kısmi ciro ve muhatabın cirosu batıldır. 4

5 sayılı Türk Medeni Kanununa göre, gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesi üzerinden en az. veya son haber tarihinin üzerinden en az.. geçmiş olması gerekir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Bir ay- beş yıl B) Bir yıl - beş yıl C) Bir yıl - on yıl D) Beş yıl - on yıl sayılı Türk Medeni Kanununa göre, birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi aşağıdakilerden hangisine ait olur? A) Devlete B) Arazinin bulunduğu köy tüzel kişiliğine C) Arazinin bulunduğu belediyeye D) Bitişik arazi malikine sayılı Türk Medeni Kanununa göre; üst hakkının, üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilmesi için aşağıda belirtilen şartlardan hangilerini taşıması gerekir? A) Bağımsız nitelikte - en az 30 yıl B) Bağımsız nitelikte - en az 20 yıl C) Bağımlı nitelikte - en az 30 yıl D) Bağımlı nitelikte - en az 20 yıl sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, taşınmaz rehnine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 35. Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin yardımcı sicillerinden biri değildir? A) Plan B) Aziller sicili C) Mal sahipleri sicili D) Kamu orta malları sicili sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. B) İçerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. C) Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını içermediği kabul olunur. D) Devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün halinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın hükümlerinden birisi değildir? A) Ticari borçları dışında iflasa tabi olmamak B) Kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek C) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek D) Gerekli ticari defterleri tutmak A) Taşınmaz rehni ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir. B) Bölünen taşınmazın parselleri tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydedilmese de rehne konu olabilir. C) Birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır. D) Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehnolunabilir. 5

6 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ticaret şirketlerinde ortakların kişisel alacaklılarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir. B) Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı, bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir. C) Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış payların, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler, ancak borçlularına ait olan, senede bağlanmamış payların haczedilmesini veya paraya çevrilmesini isteyemezler. D) Alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın devrine ilişkin esaslardan biri değildir? A) Sınırlı bir ayni hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın devri için her hâlde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır. B) Sözleşme ile borçlunun devre katılması zorunluluğu öngörülemez. C) Emre yazılı senetlerde ciroya gerek vardır. D) Nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanına gerek vardır sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Limited Şirketin özelliklerinden birisi değildir? A) Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulabilir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. B) Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. C) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. D) Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konulabilir. 6

7 MUHASEBE 1. Aşağıdaki gelir tablosu ilkelerinden hangisi yanlış ifade edilmiştir? A) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılır. B) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi şekilde azaltmak ya da bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılamaz. C) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulanan genel değerleme esasları ve maliyet yöntemleri orta vadede değiştirilemez. D) Olağanüstü nitelikli gelir ve giderler meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilir ve normal faaliyet sonuçlarından ayrı gösterilir. 5. Ticari kârdan mali kâra ulaşırken yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? A) Usulüne uygun olarak kaydı yapılan kanunen kabul edilmeyen giderler ticari kâra eklenmiştir. B) Vergi ve diğer yasal yükümlülükler ticari kârdan düşülmüştür. C) Bir önceki yıldan kalan zarar ticari kârdan düşülmüştür. D) Usulüne uygun olarak ayrılan reeskont gider ve gelirleri için herhangi bir işlem yapılmamıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinin ikisinde de yer alan bir hesaptır? A) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri B) Araştırma ve geliştirme giderleri C) Finansman giderleri D) Amortisman ve tükenme payları 2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? A) İhtiyatlılık B) Önemlilik C) Öncelik D) Tutarlılık 3. Bir ticari işlemin yevmiye kaydında 42 Ticari Borçlar grubundan bir hesap, alacaklı kayıtla kullanılmışsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Uzun vadeli ticari mal alımı yapılmıştır. B) Amortismana tabi iktisadi kıymet alınmıştır. C) İşletmeye uzun vadeli nakit kazandırılmıştır. D) İşletme uzun vadeli borç altına sokulmuştur. 7. İşletme mal satışından doğan senetsiz alacağını vadesi geçtiği halde tahsil edememiş, dava açarak şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Bu işleme ilişkin yapılan yevmiye kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Şüpheli ticari alacaklar ve karşılık giderleri hesaplarına alacaklı kayıt yapılmıştır. B) Alacak senetleri ve şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesaplarına alacaklı kayıt yapılmıştır. C) Şüpheli ticari alacaklar ve şüpheli ticari alacak karşılığı hesaplarına borçlu kayıt yapılmıştır. D) Alıcılar ve şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesaplarına alacaklı kayıt yapılmıştır. 4. Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter hangisidir? A) Genel Kesin Mizan B) Defter-i Kebir C) Bilanço D) Pay Defteri 8. Bir anonim şirketin dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi tutarının gösterildiği dönem sonu kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydı yapılmalıdır? A) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları B) 570 Geçmiş Yıl Karları C) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları D) 590 Dönem Net Kârı 7

8 9. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonları arasında yer almaz? A) Değerleme B) Raporlama C) Kaydetme D) Sınıflandırma 10. VE 11. SORULAR AŞAĞIDAKİ VERİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. İşletme tarihinde nominal bedelleri toplamı ,-TL, yıllık %15 faizli, üç yıl vadeli ve her altı ayda bir faiz ödemeli tahvil çıkarmış ve satmıştır. 10. İşletmenin bu işlem nedeniyle dönem sonunda gider yazması gereken faiz tutarı ne kadardır? A) 450 B) 550 C) 551 D) İşletmenin bu işlem nedeniyle 7/A seçeneğine göre dönem sonunda yapması gereken yevmiye kaydı nasıl olmalıdır? A) 780 Finansman Giderleri Borçlu, 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Alacaklı B) 780 Finansman Giderleri Borçlu, 308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Alacaklı C) 405 Çıkarılmış Tahviller Borçlu, 780 Finansman Giderleri Alacaklı D) 408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Borçlu, 481 Gider Tahakkukları Alacaklı 13. I. 102 II. 326 III. 692 IV. 710 Yukarıda yer alan hesap kodlarından hangisi veya hangileri bilanço hesapları arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) III ve IV 14. İşletmeler veresiye mal satışlarında hangi hesabı kullanırlar? A) Bankalar B) Alıcılar C) Satıcılar D) Ticari Alacaklar 15. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin kaydında nazım hesap kullanılamaz? A) Alacaklar için ipotek ve teminat alınması B) İşletmede emanet mal bulunması C) İşletmenin bir başka işletmeye kefil olması D) Mal siparişi amacıyla ödeme yapılması 16. Satıcılar hesabına kaydedilen senetsiz borçlar Vergi Usul Kanununa göre nasıl değerlenir? 12. Mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi ve aralıksız envanter yönteminden herhangi birisi kullanılabilir. B) Belli büyüklükteki işletmelerin aralıksız envanter yöntemini kullanması zorunludur. C) Aralıksız envanter yöntemi işletmede bulunan mal mevcudunu ve satışlarını devamlı surette gösteren bir usuldür. D) Çok sayıda mal hareketi olan işletmelerde aralıklı envanter yönteminin uygulanması nispeten daha uygundur. A) Mukayyet değerleriyle B) Piyasa rayiciyle C) Borsa rayiciyle D) Emsal bedelleriyle 8

9 17 İLA 19. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. İşletme tarihinde iki adet buzdolabını KDV hariç ABD doları karşılığında 5 ay vadeli olarak satın almış, %18 oranındaki KDV yi ise Türk Lirası olarak peşin ödemiştir. İşletme tarihinde ABD Dolarlık borcunu, döviz büfesinden 1 ABD doları =1,68 Türk Lirası kurundan satın aldığı dövizle ödemiştir. Yılsonu envanterinde bir adedinin stokta bulunduğu tespit edilmiş kur farkının yarısının stoktaki buzdolabı maliyetine eklenmesine karar verilmiştir tarihinde Resmi Gazete döviz alış kuru 1 ABD Doları=1,1460 TL dir tarihinde Maliye Bakanlığınca ilan edilmiş döviz kuru ise 1 ABD Doları=1,5123 TL dir. 17. Döviz büfesinden alınarak ödenen tutarla ilgili yevmiye kaydı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 100 Kasa hesabına alacaklı kayıt yapılmıştır. B) 320 Satıcılar hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. C) 780 Finansman Giderleri hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. D) 191 İndirilecek KDV hesabına borçlu kayıt yapılmıştır tarihinde yapılması gereken kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 153 Ticari Mallar hesabına TL borçlu kayıt yapılmıştır. B) 100 Kasa hesabına alacaklı kayıt yapılmıştır. C) 320 Satıcılar hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. D) 780 Finansman Giderleri hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. 19. Dönem sonu kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 153 Ticari Mallar hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. B) 780 Finansman Giderleri hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. C) 320 Satıcılar hesabına alacaklı kayıt yapılmıştır. D) 153 Ticari Mallar hesabına alacaklı kayıt yapılmıştır. 20. I. Yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senetleri II. Vadeli çekler III. Tahsili şüpheli hâle gelmiş alacak senetleri IV. Teminata verilen alacak senetleri Yukarıdaki değerlerden hangileri için Vergi Usul Kanunu na göre reeskont ayrılabilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV 21. Maliyet Bedeli Artış Fonu hesabı, aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? A) Sermaye Yedekleri B) Kâr Yedekler C) Diğer Kâr Yedekleri D) Olağanüstü Yedekler 22. I- 501 Ödenmemiş Sermaye II- 422 Borç Senetleri Reeskontu III- 397 Sayım Tesellüm Fazlaları IV- 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Yukarıda verilen hesaplardan hangisi veya hangileri bilançonun pasifinde yer almasına rağmen borçlu kayıtla çalışır ve düzeltici fonksiyon ifa eder? A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) Yalnız III 23. Faaliyet giderlerinin 7/A seçeneğine göre muhasebeleştirilmesinde 750 Hesap Grubu aşağıdaki gider çeşitlerinden hangisi için kullanılmaktadır? A) Genel Yönetim Giderleri B) Araştırma ve Geliştirme Giderleri C) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri D) İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 9

10 24. Mamulün stoklara verildiği veya hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal veya hizmetin alıcılara teslimine kadar yapılan bir takım endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim, harç ve tükenme payları gibi çeşitli kalemlerden oluşan giderlerdir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki gider türlerinden hangisini tanımlamakta kullanılabilir? A) Genel Yönetim Giderleri B) Araştırma ve Geliştirme Giderleri C) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri D) İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 27. I- 181 Gelir tahakkukları II- 281 Gelir tahakkukları III- 380 Gelecek aylara ait gelirler IV- 480 Gelecek yıllara ait gelirler V- 649 Diğer olağan gelir ve karlar Faaliyet dönemine ait olup tahsili veya ilgililer adına borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak olan gelirlerin kaydında kullanılan hesaplar yukarıdakilerden hangileridir? A) Yalnız III B) Yalnız V C) I ve II D) III ve IV 25. Bankadan alınan krediye ilişkin ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi aşağıdaki hesaplardan hangisine, ne şekilde kaydedilmelidir? A) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının borcuna B) Banka Kredileri hesabının borcuna C) Finansman Giderleri hesabının borcuna D) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabının alacağına 26. İşletme tarihli perakende satış fişi ile toplam 9.440,-TL ödeyerek temizlik malzemesi, ampul vs. satın almıştır. KDV oranı %18 dir. Bu işleme ilişkin yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 100 kasa hesabına 9.440,-TL borçlu kayıt yapılır. B) 180 Gelecek aylara ait giderler hesabına 9.440,-TL borçlu kayıt yapılır C) 770 Genel yönetim giderleri hesabına 9.440,-TL borçlu kayıt yapılır D) 770 Genel yönetim giderleri hesabına 8.000,-TL borçlu kayıt yapılır 28. Dönem başı mal mevcudu Dönem içi mal alışları Alış giderleri Alıştan iadeler Alış iskontoları Satış giderleri Dönem sonu mal mevcudu Yukarıdaki verilere göre işletmenin satılan ticari mallar maliyeti ne kadardır? A) B) C) D) Birim satış fiyatını KDV dâhil 193,20 TL olarak belirleyen bir işletmede satışlar % 20 kârlı olarak yapılmaktadır. KDV oranı % 15 olarak alınacaktır. Buna göre, işletmenin malın satışından sağladığı kâr tutarı kaç TL dir? A) 28 B) 38,64 C) 25,20 D) 25 10

11 30 VE 31. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. (A) Anonim Şirketi tarihinde sermaye artırımına gitmiş ve tanesi 100,-TL den adet hisse senedi ihraç etmiştir. Şirket tarihinde hisse senetlerinin her birini 120,-TL den peşin bedelle satmıştır. 30. İhraç tarihi olan tarihinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ödenmemiş Sermaye Sermaye / B) Sermaye Ödenmemiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri / C) Kasa Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri / D) Kasa Sermaye / Satış tarihi olan tarihinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ödenmemiş Sermaye Sermaye / B) Sermaye Ödenmemiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri / C) Kasa Ödenmemiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri / D) Kasa Sermaye / İşletme 500 TL nakit, TL değerinde ofis binası ve 800 TL bankadaki parası ile işe başlamıştır. İşletmenin bunlar dışında hak, alacak ve borcu olmadığına göre açılış kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 100 Kasa hesabı 500 TL alacaklı B) 252 Binalar hesabı 8000 TL alacaklı C) 500 Sermaye hesabı 1300 TL borçlu D) 102 Bankalar hesabı 800 TL borçlu 33. Aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı, ilgili dönemde muhasebe kayıtlarında bir hata yapıldığının kesin delilidir? A) 100 Kasa hesabının alacaklı bakiye vermesi B) 180 Gelecek aylara ait giderlerin borçlu bakiye vermesi C) 131 Ortaklardan alacakların borçlu bakiye vermesi D) 261 Şerefiyelerin borçlu bakiye vermesi 34. İşletmenin aşağıdaki varlıklarından hangisi amortismana tabi değildir? A) Madenler B) Arazi ve arsalar C) Binek otomobiller D) İşletme tarafından yapılan yollar, arklar / Genel Üretim Giderleri XXX Binalar XXX / Yukarıda verilen yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Fabrika binasına değer artırıcı harcama yapılmasına B) Fabrika binasına ait bir giderin aktifleştirilmesine C) Maddi duran varlık yenileme fonunun binanın amortismanında kullanılmasına D) Amortisman kaydına 11

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI (Madde: 01 82) BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ (Madde: 83 130) BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 I. İrade açıklaması 1. Genel olarak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı