HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?"

Transkript

1 HUKUK sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır. B) Geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış sayılır. C) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılır. D) Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır. B) Bakanlar Kurulu üyeleri katılmadıkları oturumlarında bir milletvekiline yetki verebilirler. C) Bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir. D) TBMM Anayasa da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. B) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. C) Milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir. D) Cumhurbaşkanlığına, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkilerinde zenginleşenin geri verme yükümlülüğüne ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmeyi iyi niyetli olmaksızın elden çıkarmışsa, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. B) Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmeyi elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür. C) Sebepsiz zenginleşen iyi niyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir. D) Sebepsiz zenginleşen iyi niyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir? A) Onyedi yaşını doldurmuş Türk vatandaşı B) Silah altında bulunan er ve erbaşlar C) Askeri öğrenciler D) Taksirli suçtan dolayı ceza ve infaz evinde bulunan hükümlüler 6. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Anayasaya aykırılığı iddiasıyla aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası açamaz? A) Cumhurbaşkanı B) İktidar partisi meclis grubu C) Muhalefet partilerinin meclis grupları D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler 1

2 7. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği ve korunması ile ilgili değildir? A) Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. B) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. C) Kimsenin konutuna dokunulamaz. D) Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 8. Gensoru ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hükümeti denetleme yollarından birisidir. B) Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir. C) Gensoru önergesinin, bastırılıp üyelere dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. D) Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla olur. 11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi idarenin kusursuz sorumluluğu bakımından yanlıştır? A) Sorumluluğun İdarenin işlem ve eyleminden kaynaklandığı ileri sürülen hallerde; işlem ve eylemle uğranılan zarar arasında nedensellik bağı olmalıdır. B) Kusursuz sorumluluk daha çok idarenin tehlike taşıyan işlem ve eylemleri sonucu ortaya çıkar. C) İdare, bazı davranışlarından doğan zararları, kusuru nispetinde karşılama yoluna gidebilir. D) İdarenin sorumlu tutulabilmesi için idarenin tutum ve davranışının hukuka aykırı olması gerekli değildir. 12. Siyasi Partilerin mali denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır? A) Yargıtay B) Sayıştay C) Maliye Bakanlığı D) Anayasa Mahkemesi 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eder? A) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. B) Çocuklar için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. C) Yaşlılar ve özürlüler için pozitif ayrımcılık yapılamaz. D) Hiçbir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi borcun sona erme hâllerinden değildir? A) Borcun üstlenilmesi B) Takas C) Yenileme D) İbra 10. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından değildir? A) Amaç B) Sebep C) Yer D) Konu sayılı İdari Yargılama Usulü Kanuna göre, idari işleme karşı idari yargıda dava açma süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İlgililer, idari dava açmadan önce, idari işlemin kaldırılmasını işlemi yapan makamdan, idari dava açma süresi içerisinde isteyebilir. B) İdari dava açma süresi içerisinde işlemi yapan makama başvuru, idari dava açma süresini durdurur. C) Altmış gün içerisinde başvuruya cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. D) İsteğin reddedilmesi halinde altmış gün olan dava açma süresi yeniden başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre hesaba katılmaz. 2

3 15. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında yer almaz? A) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması B) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması C) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi D) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması 19. Türk Ceza Kanununa göre suçun işlendiği yerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Fiilin kısmen Türkiye de işlenmesi halinde suç, Türkiye de işlenmiş sayılır. B) Fiilin tamamen Türkiye de işlenmesi halinde suç, Türkiye de işlenmiş sayılır. C) Fiilin neticesinin Türkiye de gerçekleşmesi halinde suç, fiilin işlendiği ülkede işlenmiş sayılır. D) Suç açık denizde Türk deniz araçlarında işlendiğinde, Türkiye de işlenmiş sayılır. 16. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay da temyiz edilmiş bulunan bir kararın bozulma sebeplerinden değildir? A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması B) Hukuka aykırı karar verilmesi C) Usül hükümlerine uyulmamış olunması D) Kararda düzeltilmesi mümkün maddi yanlışlıklar bulunması 17. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin faaliyetleri, Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanı kapsamında değildir? A) Başbakanlık B) Adalet Bakanlığı C) Devlet Denetleme Kurulu D) Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri nitelikteki faaliyetleri 18. Yabancı bir ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir. Aşağıdaki hallerden hangisi iade talebinin karşılanmasına engel teşkil etmez? A) Türkiye nin yargılama yetkisine girmeyen bir suç olması B) Zamanaşımına veya affa uğramış olması C) Türk kanunlarına göre suç sayılmaması D) Askeri suç niteliğinde olması 20. Ceza Hukukunun temel ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. B) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. C) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için de güvenlik tedbiri uygulanabilir. D) Ceza Kanununun uygulanmasında kişiler arasında hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, her tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren ne kadar sürede ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi gerekir? A) 10 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 2 ay 22. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden biri değildir? A) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emrin uygulanması B) Meşru savunma ve zorunluluk hali C) Bir hakkın kullanılması D) Azmettirme 3

4 23. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, şikayetten vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. B) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkında şikayetten vazgeçme, diğerlerini kapsamaz. C) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık hak düşürücü süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez. D) Zaman aşımı süresi geçmemek şartıyla hak düşürücü süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, borç ilişkisinin hükümleri kapsamında borcun ifa yeri ile ilgili olarak aksine bir anlaşma bulunmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Para borçları alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir. B) Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde ifa edilir. C) Para ve parça borçları dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında alacaklının yerleşim yerinde ifa edilir. D) Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir. 24. Aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşımı süresini kesmez? A) Suçla ilgili olarak bir iddianame düzenlenmesi B) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa mahkumiyet kararı verilmesi C) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi D) Şüpheli veya sanıklardan birinin ölmesi sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, Kanunda aksi öngörülmedikçe, aşağıdakilerden hangisi yazılı şekil yerine geçen araçlardan biri değildir? A) İmzalı mektup B) Asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf C) Teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks D) E - posta sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, zarar gören, ediminin geri verilmesini ya da edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak ve her halde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak. içinde kullanabilir. Aşırı yararlanmaya ilişkin olarak, yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) Bir ay- beş yıl B) Bir yıl - beş yıl C) Bir yıl - on yıl D) İki yıl - on yıl sayılı Türk Medeni Kanununa göre, Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Takdir hakkını kullanmalıdır. B) Ahlak kurallarını uygulamalıdır. C) Örf ve adet hukukunu uygulamalıdır. D) Hukuk yaratmalıdır sayılı Türk Medeni Kanununa göre, yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Yerleşim yerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. B) Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. C) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. D) Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurur sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, çek ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çek hakkında kabul işlemi yapılamaz. Çek üzerine yazılmış bir kabul kaydı, yazılmamış sayılır. B) Emre yazılı değildir. kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişiye ödenmek üzere çekilemez. C) Çekte öngörülen herhangi bir faiz şartı, yazılmamış sayılır. D) Kısmi ciro ve muhatabın cirosu batıldır. 4

5 sayılı Türk Medeni Kanununa göre, gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesi üzerinden en az. veya son haber tarihinin üzerinden en az.. geçmiş olması gerekir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Bir ay- beş yıl B) Bir yıl - beş yıl C) Bir yıl - on yıl D) Beş yıl - on yıl sayılı Türk Medeni Kanununa göre, birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi aşağıdakilerden hangisine ait olur? A) Devlete B) Arazinin bulunduğu köy tüzel kişiliğine C) Arazinin bulunduğu belediyeye D) Bitişik arazi malikine sayılı Türk Medeni Kanununa göre; üst hakkının, üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilmesi için aşağıda belirtilen şartlardan hangilerini taşıması gerekir? A) Bağımsız nitelikte - en az 30 yıl B) Bağımsız nitelikte - en az 20 yıl C) Bağımlı nitelikte - en az 30 yıl D) Bağımlı nitelikte - en az 20 yıl sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, taşınmaz rehnine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 35. Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin yardımcı sicillerinden biri değildir? A) Plan B) Aziller sicili C) Mal sahipleri sicili D) Kamu orta malları sicili sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. B) İçerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. C) Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını içermediği kabul olunur. D) Devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün halinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın hükümlerinden birisi değildir? A) Ticari borçları dışında iflasa tabi olmamak B) Kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek C) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek D) Gerekli ticari defterleri tutmak A) Taşınmaz rehni ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir. B) Bölünen taşınmazın parselleri tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydedilmese de rehne konu olabilir. C) Birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmalarına bağlıdır. D) Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehnolunabilir. 5

6 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ticaret şirketlerinde ortakların kişisel alacaklılarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir. B) Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı, bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir. C) Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış payların, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler, ancak borçlularına ait olan, senede bağlanmamış payların haczedilmesini veya paraya çevrilmesini isteyemezler. D) Alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın devrine ilişkin esaslardan biri değildir? A) Sınırlı bir ayni hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın devri için her hâlde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır. B) Sözleşme ile borçlunun devre katılması zorunluluğu öngörülemez. C) Emre yazılı senetlerde ciroya gerek vardır. D) Nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanına gerek vardır sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Limited Şirketin özelliklerinden birisi değildir? A) Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulabilir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. B) Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. C) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. D) Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konulabilir. 6

7 MUHASEBE 1. Aşağıdaki gelir tablosu ilkelerinden hangisi yanlış ifade edilmiştir? A) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılır. B) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi şekilde azaltmak ya da bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılamaz. C) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulanan genel değerleme esasları ve maliyet yöntemleri orta vadede değiştirilemez. D) Olağanüstü nitelikli gelir ve giderler meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilir ve normal faaliyet sonuçlarından ayrı gösterilir. 5. Ticari kârdan mali kâra ulaşırken yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? A) Usulüne uygun olarak kaydı yapılan kanunen kabul edilmeyen giderler ticari kâra eklenmiştir. B) Vergi ve diğer yasal yükümlülükler ticari kârdan düşülmüştür. C) Bir önceki yıldan kalan zarar ticari kârdan düşülmüştür. D) Usulüne uygun olarak ayrılan reeskont gider ve gelirleri için herhangi bir işlem yapılmamıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinin ikisinde de yer alan bir hesaptır? A) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri B) Araştırma ve geliştirme giderleri C) Finansman giderleri D) Amortisman ve tükenme payları 2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? A) İhtiyatlılık B) Önemlilik C) Öncelik D) Tutarlılık 3. Bir ticari işlemin yevmiye kaydında 42 Ticari Borçlar grubundan bir hesap, alacaklı kayıtla kullanılmışsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Uzun vadeli ticari mal alımı yapılmıştır. B) Amortismana tabi iktisadi kıymet alınmıştır. C) İşletmeye uzun vadeli nakit kazandırılmıştır. D) İşletme uzun vadeli borç altına sokulmuştur. 7. İşletme mal satışından doğan senetsiz alacağını vadesi geçtiği halde tahsil edememiş, dava açarak şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Bu işleme ilişkin yapılan yevmiye kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Şüpheli ticari alacaklar ve karşılık giderleri hesaplarına alacaklı kayıt yapılmıştır. B) Alacak senetleri ve şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesaplarına alacaklı kayıt yapılmıştır. C) Şüpheli ticari alacaklar ve şüpheli ticari alacak karşılığı hesaplarına borçlu kayıt yapılmıştır. D) Alıcılar ve şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesaplarına alacaklı kayıt yapılmıştır. 4. Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter hangisidir? A) Genel Kesin Mizan B) Defter-i Kebir C) Bilanço D) Pay Defteri 8. Bir anonim şirketin dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi tutarının gösterildiği dönem sonu kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydı yapılmalıdır? A) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları B) 570 Geçmiş Yıl Karları C) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları D) 590 Dönem Net Kârı 7

8 9. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonları arasında yer almaz? A) Değerleme B) Raporlama C) Kaydetme D) Sınıflandırma 10. VE 11. SORULAR AŞAĞIDAKİ VERİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. İşletme tarihinde nominal bedelleri toplamı ,-TL, yıllık %15 faizli, üç yıl vadeli ve her altı ayda bir faiz ödemeli tahvil çıkarmış ve satmıştır. 10. İşletmenin bu işlem nedeniyle dönem sonunda gider yazması gereken faiz tutarı ne kadardır? A) 450 B) 550 C) 551 D) İşletmenin bu işlem nedeniyle 7/A seçeneğine göre dönem sonunda yapması gereken yevmiye kaydı nasıl olmalıdır? A) 780 Finansman Giderleri Borçlu, 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Alacaklı B) 780 Finansman Giderleri Borçlu, 308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Alacaklı C) 405 Çıkarılmış Tahviller Borçlu, 780 Finansman Giderleri Alacaklı D) 408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Borçlu, 481 Gider Tahakkukları Alacaklı 13. I. 102 II. 326 III. 692 IV. 710 Yukarıda yer alan hesap kodlarından hangisi veya hangileri bilanço hesapları arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) III ve IV 14. İşletmeler veresiye mal satışlarında hangi hesabı kullanırlar? A) Bankalar B) Alıcılar C) Satıcılar D) Ticari Alacaklar 15. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin kaydında nazım hesap kullanılamaz? A) Alacaklar için ipotek ve teminat alınması B) İşletmede emanet mal bulunması C) İşletmenin bir başka işletmeye kefil olması D) Mal siparişi amacıyla ödeme yapılması 16. Satıcılar hesabına kaydedilen senetsiz borçlar Vergi Usul Kanununa göre nasıl değerlenir? 12. Mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi ve aralıksız envanter yönteminden herhangi birisi kullanılabilir. B) Belli büyüklükteki işletmelerin aralıksız envanter yöntemini kullanması zorunludur. C) Aralıksız envanter yöntemi işletmede bulunan mal mevcudunu ve satışlarını devamlı surette gösteren bir usuldür. D) Çok sayıda mal hareketi olan işletmelerde aralıklı envanter yönteminin uygulanması nispeten daha uygundur. A) Mukayyet değerleriyle B) Piyasa rayiciyle C) Borsa rayiciyle D) Emsal bedelleriyle 8

9 17 İLA 19. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. İşletme tarihinde iki adet buzdolabını KDV hariç ABD doları karşılığında 5 ay vadeli olarak satın almış, %18 oranındaki KDV yi ise Türk Lirası olarak peşin ödemiştir. İşletme tarihinde ABD Dolarlık borcunu, döviz büfesinden 1 ABD doları =1,68 Türk Lirası kurundan satın aldığı dövizle ödemiştir. Yılsonu envanterinde bir adedinin stokta bulunduğu tespit edilmiş kur farkının yarısının stoktaki buzdolabı maliyetine eklenmesine karar verilmiştir tarihinde Resmi Gazete döviz alış kuru 1 ABD Doları=1,1460 TL dir tarihinde Maliye Bakanlığınca ilan edilmiş döviz kuru ise 1 ABD Doları=1,5123 TL dir. 17. Döviz büfesinden alınarak ödenen tutarla ilgili yevmiye kaydı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 100 Kasa hesabına alacaklı kayıt yapılmıştır. B) 320 Satıcılar hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. C) 780 Finansman Giderleri hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. D) 191 İndirilecek KDV hesabına borçlu kayıt yapılmıştır tarihinde yapılması gereken kayıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 153 Ticari Mallar hesabına TL borçlu kayıt yapılmıştır. B) 100 Kasa hesabına alacaklı kayıt yapılmıştır. C) 320 Satıcılar hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. D) 780 Finansman Giderleri hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. 19. Dönem sonu kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 153 Ticari Mallar hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. B) 780 Finansman Giderleri hesabına borçlu kayıt yapılmıştır. C) 320 Satıcılar hesabına alacaklı kayıt yapılmıştır. D) 153 Ticari Mallar hesabına alacaklı kayıt yapılmıştır. 20. I. Yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senetleri II. Vadeli çekler III. Tahsili şüpheli hâle gelmiş alacak senetleri IV. Teminata verilen alacak senetleri Yukarıdaki değerlerden hangileri için Vergi Usul Kanunu na göre reeskont ayrılabilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV 21. Maliyet Bedeli Artış Fonu hesabı, aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? A) Sermaye Yedekleri B) Kâr Yedekler C) Diğer Kâr Yedekleri D) Olağanüstü Yedekler 22. I- 501 Ödenmemiş Sermaye II- 422 Borç Senetleri Reeskontu III- 397 Sayım Tesellüm Fazlaları IV- 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Yukarıda verilen hesaplardan hangisi veya hangileri bilançonun pasifinde yer almasına rağmen borçlu kayıtla çalışır ve düzeltici fonksiyon ifa eder? A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) Yalnız III 23. Faaliyet giderlerinin 7/A seçeneğine göre muhasebeleştirilmesinde 750 Hesap Grubu aşağıdaki gider çeşitlerinden hangisi için kullanılmaktadır? A) Genel Yönetim Giderleri B) Araştırma ve Geliştirme Giderleri C) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri D) İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 9

10 24. Mamulün stoklara verildiği veya hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal veya hizmetin alıcılara teslimine kadar yapılan bir takım endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim, harç ve tükenme payları gibi çeşitli kalemlerden oluşan giderlerdir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki gider türlerinden hangisini tanımlamakta kullanılabilir? A) Genel Yönetim Giderleri B) Araştırma ve Geliştirme Giderleri C) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri D) İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 27. I- 181 Gelir tahakkukları II- 281 Gelir tahakkukları III- 380 Gelecek aylara ait gelirler IV- 480 Gelecek yıllara ait gelirler V- 649 Diğer olağan gelir ve karlar Faaliyet dönemine ait olup tahsili veya ilgililer adına borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak olan gelirlerin kaydında kullanılan hesaplar yukarıdakilerden hangileridir? A) Yalnız III B) Yalnız V C) I ve II D) III ve IV 25. Bankadan alınan krediye ilişkin ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi aşağıdaki hesaplardan hangisine, ne şekilde kaydedilmelidir? A) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının borcuna B) Banka Kredileri hesabının borcuna C) Finansman Giderleri hesabının borcuna D) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabının alacağına 26. İşletme tarihli perakende satış fişi ile toplam 9.440,-TL ödeyerek temizlik malzemesi, ampul vs. satın almıştır. KDV oranı %18 dir. Bu işleme ilişkin yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 100 kasa hesabına 9.440,-TL borçlu kayıt yapılır. B) 180 Gelecek aylara ait giderler hesabına 9.440,-TL borçlu kayıt yapılır C) 770 Genel yönetim giderleri hesabına 9.440,-TL borçlu kayıt yapılır D) 770 Genel yönetim giderleri hesabına 8.000,-TL borçlu kayıt yapılır 28. Dönem başı mal mevcudu Dönem içi mal alışları Alış giderleri Alıştan iadeler Alış iskontoları Satış giderleri Dönem sonu mal mevcudu Yukarıdaki verilere göre işletmenin satılan ticari mallar maliyeti ne kadardır? A) B) C) D) Birim satış fiyatını KDV dâhil 193,20 TL olarak belirleyen bir işletmede satışlar % 20 kârlı olarak yapılmaktadır. KDV oranı % 15 olarak alınacaktır. Buna göre, işletmenin malın satışından sağladığı kâr tutarı kaç TL dir? A) 28 B) 38,64 C) 25,20 D) 25 10

11 30 VE 31. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. (A) Anonim Şirketi tarihinde sermaye artırımına gitmiş ve tanesi 100,-TL den adet hisse senedi ihraç etmiştir. Şirket tarihinde hisse senetlerinin her birini 120,-TL den peşin bedelle satmıştır. 30. İhraç tarihi olan tarihinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ödenmemiş Sermaye Sermaye / B) Sermaye Ödenmemiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri / C) Kasa Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri / D) Kasa Sermaye / Satış tarihi olan tarihinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ödenmemiş Sermaye Sermaye / B) Sermaye Ödenmemiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri / C) Kasa Ödenmemiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri / D) Kasa Sermaye / İşletme 500 TL nakit, TL değerinde ofis binası ve 800 TL bankadaki parası ile işe başlamıştır. İşletmenin bunlar dışında hak, alacak ve borcu olmadığına göre açılış kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 100 Kasa hesabı 500 TL alacaklı B) 252 Binalar hesabı 8000 TL alacaklı C) 500 Sermaye hesabı 1300 TL borçlu D) 102 Bankalar hesabı 800 TL borçlu 33. Aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı, ilgili dönemde muhasebe kayıtlarında bir hata yapıldığının kesin delilidir? A) 100 Kasa hesabının alacaklı bakiye vermesi B) 180 Gelecek aylara ait giderlerin borçlu bakiye vermesi C) 131 Ortaklardan alacakların borçlu bakiye vermesi D) 261 Şerefiyelerin borçlu bakiye vermesi 34. İşletmenin aşağıdaki varlıklarından hangisi amortismana tabi değildir? A) Madenler B) Arazi ve arsalar C) Binek otomobiller D) İşletme tarafından yapılan yollar, arklar / Genel Üretim Giderleri XXX Binalar XXX / Yukarıda verilen yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Fabrika binasına değer artırıcı harcama yapılmasına B) Fabrika binasına ait bir giderin aktifleştirilmesine C) Maddi duran varlık yenileme fonunun binanın amortismanında kullanılmasına D) Amortisman kaydına 11

12 36. İşletme, aktifinde kayıtlı bedeli TL, net değeri ise TL olan bir imalat tezgahını vererek yerine büro olarak kullanılmak üzere satış bedeli TL olan bir daire satın almıştır. Vergiler dikkate alınmayacaktır. Buna göre, bu işleme ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) / Binalar Birikmiş Amortismanlar Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Tesis, Makine Ve Cihazlar / B) / Binalar Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Tesis, Makine Ve Cihazlar / C) / Binalar Birikmiş Amortismanlar Diğer Olağan Gelir ve Karlar Tesis, Makine Ve Cihazlar / D) / Binalar Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Tesis makine ve cihazlar / Aşağıdaki Gelir Tablosu kalemlerinden hangisi Faaliyet Kârı ile Olağan Kâr arasında yer almaz? A) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri B) Komisyon Gelirleri C) Reeskont faiz gelirleri D) Çalışmayan kısım gider ve zararları 39. İşletmenin borç senetleri için hesapladığı reeskont tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı B) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı C) Borç Senetleri hesabı borçlu Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı D) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı 40. I- 391 Hesaplanan KDV TL dir. II- 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti ,-TL III- 600 Yurt içi satışlar ,-TL IV- 191 İndirilecek KDV Hesabı TL V- 231 Ortaklardan alacaklar ,-TL VI- 431 Ortaklara Borçlar ,-TL Yukarıda bir işletmeye ait değişik hesap bakiyeleri verilmiştir. Sadece bu verilere dayanılarak verilerden hangisi veya hangileri işletmede kısa dönemde nakit çıkışı olacağı hakkında kesin bilgi verir? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) V ve VI 38. Aşağıdakilerden hangisi bir amortisman kayıt yöntemidir? A) Normal yöntem B) Direkt yöntem C) Yeniden değerleme yöntemi D) Maliyet yöntemi 12

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) HUKUK 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. VB VS 102 Bankalar Hs. 100 000 - Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs. 100

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı