(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI"

Transkript

1 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120 Dakika Adayın Adı ve Soyadı : Görev Yeri : Aday No : AÇIKLAMALAR : 1- Dağıtılan sorular Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan Muhasebe, Mali Mevzuat ve Diğer Konular baģlıklarında 3 adet soru grubundan oluģmakta olup toplam (23) sayfada (I) Muhasebe ve (II) Mali Mevzuat gruplarından (40) ar soru, (III) Diğer Konular grubundan (20) soru olmak üzere toplam (100) sorudan ibarettir. Tüm sorular için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır. 2- Cevaplara geçmeden önce, soru kitapçıklarını kontrol ederek baskı hatası olan kitapçığın değiģtirilmesi için salon sorumlularına baģvurunuz. 3- Cevaplara geçmeden önce cevap kâğıdına isminizi doğru olarak yazıp kodlayınız. Birden fazla isim veya soyadınız varsa veya isminiz kodlama alanına sığmıyorsa ilk isminizi veya ilk soyadınızı tam olarak yazıp kodlayınız. Ġkinci isim veya soyadını araya bir boģluk bırakarak sığdığı kadar yazınız. 4- Kitapçık türünü cevap kağıdına doğru olarak kodlayınız. 5- Cevap kağıdını imzalayınız. Cevap kağıdı optik cihaz tarafından okunacağından buruģturmamaya dikkat ediniz. 6- Cevaplarınızı cevap kâğıdına aģağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dıģına taģırmadan iģaretleyiniz. YanlıĢ iģaretlemeleri düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: 7- Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 8- Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlıģ cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 9- Size ayrı bir müsvedde kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boģ alanları bu amaçla kullanabilirsiniz. 10- Değerlendirme her ders grubundan (100) puan üzerinden yapılacak olup, sınavda baģarılı olmak için Muhasebe grubundan en az (65) puan olmak üzere her bir sınav grubundan en az (50) puan alınması ve bu sınavların not ortalamasının en az (60) puan olması gerekir. BAġARILAR DĠLERĠZ. 1

2 I-MUHASEBE GRUBU 1. AĢağıdakilerden hangisi Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan muhasebenin temel kavramlarından değildir? KiĢilik Kavramı Kesinlik Tam Açıklama Dönemsellik Kavramı 320-Satıcılar Hesabı 101-Alınan Çekler Hesabı XXXX XXXX 2. Yukarıdaki yevmiye kaydı aģağıdaki hangi iģleme aittir? Çek tahsil edilmesi Ticari alacağa karģılık müģteriden çek alınması Çek düzenleyerek (keģide ederek) satıcılara borç ödenmesi Çek ciro ederek satıcılara borç ödenmesi 3. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) hangi hesapta takip edilir? Kasa Banka Hisse Senetleri Diğer Hazır Değerler 102-Bankalar Hesabı Finansman Giderleri Hesabı Alacak Senetleri Hesabı Yukarıdaki yevmiye kaydı aģağıdaki hangi iģleme aittir? Senet daha ileri vadeli baģka bir senet ile değiģtirilmiģtir Senet banka aracılığıyla iskonto ettirilmiģtir ĠĢletme borçlarının vadesini uzatmıģtır ĠĢletme alacak senedini teminat göstererek kredi çekmiģtir 5. A iģletmesi TL + %18 KDV ye bir adet bilgisayar satın almıģtır. KDV nin tutarı kasadan, geri kalan kısım ise çek düzenlenerek ödenmiģtir. Bu iģleme iliģkin muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 255-DemirbaĢlar Hesabı Ġndirilecek KDV Hesabı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı DemirbaĢlar Hesabı Ġndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Genel Yönetim Giderleri Hesabı Ġndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı

3 255-DemirbaĢlar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Kasa Hesabı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Aralıklı envanter yöntemini uygulayan A iģletmesi ticari malı tarihinde TL + %18 KDV ye satmıģ olup bedeli için 2 ay vadeli senet (poliçe) almıģtır. Bu iģleme iliģkin olarak A iģletmesinin yapması gereken muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 121-Alacak Senetleri Hesabı Ġndirilecek KDV Hesabı Yurtiçi SatıĢlar Hesabı Alacak Senetleri Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurtiçi SatıĢlar Hesabı Ticari Mallar Hesabı Ġndirilecek KDV Hesabı Borç Senetleri Hesabı Alacak Senetleri Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurtiçi SatıĢlar Hesabı Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı Ticari Mallar Hesabı X iģletmesi, ticari mal satıģı karģılığında müģteriden aldığı TL tutarındaki alacak senedinin dönem sonu itibarıyla (bilanço gününde) tasarruf değeri TL dir. ĠĢletmenin dönem sonunda alacak senedi ile ilgili olarak yapması gereken muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 122-Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı Reeskont Faiz Giderleri Hesabı Borç Senetleri Reeskontu Hesabı Borç Senetleri Reeskontu Hesabı Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı Reeskont Faiz Giderleri Hesabı Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

4 8. Kayıtlı değeri TL, birikmiģ amortismanı TL olan taģıt A iģletmesi tarafından TL ye çek karģılığı satılmıģtır. (KDV ihmal edilmiştir.) Bu iģleme iliģkin muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 101-Alınan Çekler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı TaĢıtlar Hesabı Diğer Olağan Giderler Hesabı Alınan Çekler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı TaĢıtlar Hesabı Alınan Çekler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı TaĢıtlar Hesabı Diğer Olağan Gelirler Hesabı Alınan Çekler Hesabı Diğer Olağan Giderler Hesabı TaĢıtlar Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kamu idaresinin belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tablo aģağıdakilerden hangisidir? ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu Bilanço Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Faaliyet Sonuçları Tablosu 10. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aģağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar Ana Hesap Grubunda yer alan hesaplardan değildir? DemirbaĢlar Hesabı Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Personel Avansları Hesabı 11. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre hatalı muhasebe kayıtları nasıl düzeltilir? Hatalı bir muhasebe kaydı iptal edilerek yeniden düzenlenir Muhasebe kayıtlarında yapılan hatalar silinerek kayıt üzerinde düzeltme yapılır Hatalı muhasebe kaydı için kesinlikle düzeltilmez bunun yerine sadece tutanak tutulur Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. Muhasebe belgesinde düzeltme iģleminin gerekçesine yer verilir 12. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, belirli dönemlerde raporlanması ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde sayılan hangi temel muhasebe kavramını ifade etmektedir? Dönemsellik Tam Açıklama Tutarlılık Süreklilik 4

5 13. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamı tanımı aģağıdakilerden hangisini ifade eder? Ġz Bedeli Tasarruf Bedeli Ġtibari Değer Maliyet Bedeli 14. AĢağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde amortisman ayrılmaması gerekenler arasında sayılmamıģtır? Arazi ve arsalar Yapım aģamasındaki sabit varlıklar Haklar Varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler 15. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre maddi duran varlıkların kayıt değerleri ile ilgili olarak doğru olmayan ifade aģağıdakilerden hangisidir? Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleģtirilir Maddi duran varlıkların maliyet bedeli; alıģ bedeline, vergi, resim ve harçlar ile diğer doğrudan giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur Katma değer vergisi mükellefi olan kamu idarelerinin, edindikleri maddi duran varlıklar için ödedikleri katma değer vergisi tutarları, maliyet bedeline dâhil edilir Genel yönetim giderleri ve varlığın elde edilmesi veya kullanılabilir duruma getirilmesiyle doğrudan iliģkilendirilmeyen giderler, maliyet bedeline ilave edilmez 16. AĢağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde mali varlıklar arasında sayılmamıģtır? Kasadaki nakit Verilen borçlardan doğan alacaklar Senet, tahvil ve benzeri menkul varlıklar Ġlk madde ve malzemeler 17. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yurt içinden veya yurtdıģından sözleģmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen avanslar aģağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 160-ĠĢ avans ve Krediler Hesabı 161-Personel Avansları Hesabı 162-Bütçe DıĢı Avans ve Krediler Hs. 259-Yatırım Avansları Hesabı 18. Bay (A) tarafından, hizmet binası yapılması Ģartıyla muhasebe biriminin banka hesabına TL yatırılarak kamu idaresine bağıģta bulunulmuģtur. Bu iģleme iliģkin muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 102-Banka Hesabı Gelirler Hesabı Binalar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

6 252-Binalar Hesabı Gelirler Hesabı Maliye Bakanlığı, yüklenici (B) ile bir hizmet binası yapımı için TL tutarında bir sözleģme imzalamıģtır. SözleĢme imzalanması ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 921-Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabı Gider Taahhütleri Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Binalar Hesabı Gider Taahhütleri Hesabı Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabı Binalar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kayıtlı değeri TL olan taģıt, farklı bütçeli Afyon Kocatepe Üniversitesine bedelsiz olarak devredilmiģtir. Bedelsiz devredilen taģıta iliģkin olarak Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı TaĢıtlar Hesabı TaĢıtlar Hesabı Gelirler Hesabı Muhasebe Birimleri Arası ĠĢlemler Hesabı TaĢıtlar Hesabı Giderler Hesabı TaĢıtlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Daha önce hazine malı olarak kayıtlara alınan TL değerindeki altınla ilgili olarak ilgilinin açmıģ olduğu davanın takip eden yılda sonuçlanması ve altınların kiģi malı olduğu yönünde mahkemece karar verilmesi halinde yapılması gereken muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 912-KiĢilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı Menkul Varlıklar Hesabı

7 117-Menkul Varlıklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelirler Hesabı Menkul Varlıklar Hesabı KiĢilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı KiĢilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs Giderler Hesabı Menkul Varlıklar Hesabı KiĢilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı KiĢilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs Merkezi denetim elemanı (ġ) ye, denetimde bulunduğu Antalya Muhasebe Müdürlüğünce vezneden nakit olarak 800 TL denetim elemanı yolluğu avansı ödenmiģtir. (Damga vergisi ihmal edilmiştir.) Bu iģleme iliģkin olarak Antalya Muhasebe Müdürlüğünün yapması gereken muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 161-Personel Avansları Hesabı Kasa Hesabı Muhasebe Birimleri Arası ĠĢlemler Hesabı Kasa Hesabı Personel Avansları Hesabı Kasa Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Personel Avansları Hesabı Muhasebe Birimleri Arası ĠĢlemler Hesabı Y idaresi tarafından yaptırılan TL maliyetli binanın yapımı tamamlanmıģ ve geçici kabulü yapılmıģtır. (Nazım hesaplar ihmal edilmiştir.) Geçici kabule iliģkin olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 252-Binalar Hesabı Net Değer Hesabı Binalar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Net Değer Hesabı

8 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Binalar Hesabı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Sağlık Bakanlığına 01-Personel Giderleri tertibinden TL ödenek verilmiģtir. Bu iģleme iliģkin olarak yapılacak kayıt aģağıdakilerden hangisidir? 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Kullanılacak Ödenekler Hesabı Ödenekler Hesabı Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı Ödenekli Giderler Hesabı Kullanılacak Ödenekler Hesabı Mersin Vergi Dairesi BaĢkanlığı tarafından 2014 yılında TL ye satın alınan taģıt için 2015 yılı dönem sonunda %10 amortisman ayrılmıģtır. Bu taģıtın 2015 yılı amortisman ayırma kaydı aģağıdakilerden hangisidir. 630-Giderler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

9 TL lik tahakkuksuz bütçe geliri tahsilatı karģılığında alınan çek karģılıksız çıkması nedeniyle yılı geçtikten sonra banka tarafından iade edilmiģtir. Çekin karģılıksız çıkması iģlemine iliģkin muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Alınan Çekler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Alınan Çekler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Alınan Çekler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ġadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Alınan Çekler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ġadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Ġstekli ABC A.ġ. tarafından yakıt alım ihalesi için vezneye yatırılmıģ olan TL lik geçici teminat aynı gün, yanlıģlıkla TL olarak iade edilmiģtir. Alınan teminat tutarından fazla iade yapıldığının gün sonunda anlaģılması üzerine yapılması gereken kayıt aģağıdakilerden hangisidir? 140-KiĢilerden Alacaklar Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Kasa Hesabı KiĢilerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Gelirler Hesabı Liman Vergi Dairesi mükellefi (A) adına kayıtlı TL vergi borcu, vadesinde ödenmediği için takibe alınmıģtır. Takibe alma iģlemine iliģkin muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

10 630-Giderler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Giderler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Özel bütçeli A idaresi tarafından TL ye bir adet bilgisayar programı satın alınarak bedeli hak sahibinin hesabına aktarılmıģtır. (Kesilen Damga Vergisi: 10 TL) Bu iģleme iliģkin muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 260-Haklar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Haklar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Haklar Hesabı Gelirler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Haklar Hesabı Gelirler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs tarihli kapanıģ bilançosunda dönem sonu olumsuz faaliyet sonucu olarak gerçekleģen TL, tarihindeki açılıģ kaydından sonra ilgili hesaba aktarılmıģtır yılı dönem olumsuz faaliyet sonucuna iliģkin olarak tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hs Faaliyet Sonuçları Hs

11 690-Faaliyet Sonuçları Hs Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hs Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hs GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuç. Hs GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuç. Hs Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hs Mahsup dönemine aktarılan kırtasiye malzemesi alımıyla ilgili 500 TL lik avansa iliģkin belgeler, mahsup döneminde verilerek avans kapatılmıģtır. (Ödenek hesapları ve Damga Vergisi ihmal edilmiştir.) Avans mahsubuna iliģkin muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? 150-Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı Mahsup Dönemine Akt. Avans ve Kredi. Hs Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı ĠĢ Avans ve Kredileri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı Mahsup Dönemine Akt. Avans ve Kredi. Hs Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı Mahsup Dönemine Akt. Avans ve Kredi. Hs Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hs Gider Yansıtma Hesabı KDV mükellefiyeti bulunan özel bütçeli T idaresinin ġubat-2015 dönemi KDV hesaplarının kalanı aģağıda gösterilmiģtir. Bu hesap kalanlarına göre KDV hesaplarıyla ilgili özel bütçeli T idaresi tarafından yapılması gereken ay sonu muhasebe kaydı aģağıdakilerden hangisidir? * 190 Devreden KDV Hesabı : * 191-İndirilecek KDV Hesabı : * 391-Hesaplanan KDV Hesabı : Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı

12 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı Sayım Fazlaları Hesabı 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı XXXX XXXX 33. Yukarıdaki kayıt aģağıdaki hangi iģleme aittir? Sayım sonucunda bulunan kasa fazlalığının kaydı Geçici teminat alınması Kasa fazlalığının nedeninin tahsil edilen geçici teminatın kayıtlara alınmamasından kaynaklanmasının tespitine iliģkin kayıt Kesin teminat iadesi 34. ABC A.ġ. nin TL lik kurumlar vergisi borcuna karģılık yanlıģlıkla TL tahsilat yapılmıģtır. Yapılan yanlıģlığın yılı içinde fark edilmesi üzerine, tahsil edilen fazla tutarın iadesi için yapılması gereken kayıt aģağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ġadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ġadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ġadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

13 35. Kurum gelirlerini tahsil etmeye yetkili bulunan muhasebe yetkilisi mutemedi (A), gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan tahsil ettiği TL yi zimmetine geçirmiģtir. Bu iģleme iliģkin olarak yapılması gereken kayıt aģağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı KiĢilerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı KiĢilerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı KiĢilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kayıtlı bedeli TL, birikmiģ amortismanı TL olan taģıt, TL ye peģin olarak satılmıģtır. Bu iģleme iliģkin olarak yapılması gereken kayıt aģağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı Giderler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı TaĢıtlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Giderler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı TaĢıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

14 100-Kasa Hesabı Giderler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı TaĢıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Giderler Hesabı BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı TaĢıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aģağıdakilerden hangisi mali istatistiklerin hazırlanmasına iliģkin temel ilkelerden biri değildir? Bütünlük Güvenilirlik KullanıĢlılık Tam Açıklama sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak ve ilgili kurumların da görüģünü alarak genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye hangi kurum yetkilidir? Hazine MüsteĢarlığı Maliye Bakanlığı SayıĢtay Türkiye Ġstatistik Kurumu sayılı Kanuna göre, mali istatistiklere esas verilerini süresinde göndermeyenlere uygulanan idari para cezasıyla ilgili olarak aģağıdakilerden hangisi doğru değildir? Mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine uygulanır Mali istatistiklere esas verilerini süresinde göndermeyenlere 1 ay ek süre verilir Ġlgili kamu idaresinin üst yöneticisinin talebi üzerine Maliye Bakanlığınca uygulanır Ġdari para cezası uygulanmıģ olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz sayılı Kanuna göre, malî istatistiklerin hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiģ standartlara uygunluk bakımından değerlendirilmesi görevi hangi kurum tarafından yerine getirilmektedir? SayıĢtay Türkiye Ġstatistik Kurumu Hazine MüsteĢarlığı Maliye Bakanlığı II-MALĠ MEVZUAT GRUBU (41-80) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hangi idarelerin bütçelerini kapsar? Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumların Genel yönetimi oluģturan idarelerin Genel yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin Genel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların 14

15 sayılı Kanuna göre, kamu maliyesi ile ilgili aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kamu maliyesi; merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür Kamu maliyesi; bütçe kanunlarındaki esaslara göre yürütülür Kamu maliyesi; idari vesayet sistemine göre yürütülür Kamu maliyesi; sadece merkezden yönetim esaslarına göre yürütülür sayılı Kanuna göre, kamu zararı aģağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru tanımlanmıģtır? Kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, iģlem ve eylemleri sonucunda neden oldukları yersiz ve fazla ödemelerdir Kamu idare bütçelerinden diğer kiģilere yapılan ve kamu görevlilerinin kusurlarından kaynaklanan ve kamu giderlerinde artıģa neden olan fazla ve yersiz ödemelerdir Kamu görevlilerinin mevzuata aykırı olarak gerçekleģtirdikleri, kamu kaynağında artıģa engel veya eksiliģe neden olan fazla ve yersiz ödemelerdir Kamu görevlilerinin kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, iģlem ve eylemleri sonucunda kamu kaynağında artıģa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır 44. Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini nasıl kullanır? Kesin Hesap Kanunuyla DıĢ Denetim Genel Faaliyet Raporuyla Genel Faaliyet Raporuyla Genel Uygunluk Bildirimiyle sayılı Kanuna göre kamu zararlarında zamanaģımı süresi ne kadardır? Kamu zararının meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl Kamu zararının meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı baģından itibaren 10 yıl Kamu zararının tespit edildiği tarihten itibaren 10 yıl Kamu zararının meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı baģından itibaren 5 yıl sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aģağıdakilerden hangisi bütçelerini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine veren kurumlardan değildir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu SayıĢtay BaĢkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Orman Genel Müdürlüğü sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının bir örneği aģağıdaki kurumlardan hangisine gönderilir? Kalkınma Bakanlığı Hazine MüsteĢarlığı SayıĢtay Türkiye Büyük Millet Meclisi 48. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, harcama yetkilisi mutemedi (A) ya 18 ġubat 2015 tarihinde avans verilmiģ ancak, harcama yapmadan aldığı avansı 20 ġubat 2015 tarihinde harcama yetkilisi mutemedi (B) ye devretmiģtir. Bu avansın mahsup süresi ile ilgili olarak aģağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? 18 Mart Mart Mart Mart

16 49. TaĢınır Mal Yönetmeliğine göre, aģağıdakilerden hangisi harcama yetkilisi adına taģınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara iliģkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karģı sorumlu olan görevlileri ifade eder? TaĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi TaĢınır konsolide görevlisi Harcama yetkilisi mutemedi Muhasebe yetkilisi 50. Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde aģağıda sayılanlardan hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir? Yetkililerin imzası Hak sahibinin kimliğine iliģkin bilgileri Maddi hata bulunup bulunmadığını Üst yöneticinin kimliğine iliģkin bilgileri 51. Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; kamu zararından doğan alacağın tebliği ve takibinde aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğ iģlemlerine, 7 nci madde gereğince yapılacak değerlendirme iģlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren beģ iģ günü içerisinde baģlanır Tebliğde; borcun miktarı, sebebi, doğuģ tarihi, faiz baģlangıç tarihi, ödeme yeri, yedi günlük itiraz süresi ve itiraz mercii belirtilerek, söz konusu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenir Ġtiraz merkezde strateji geliģtirme birimince, taģrada ise takibe yetkili birimin en üst yöneticisince yedi gün içinde sonuçlandırılır Ġtiraz ve itirazı değerlendirme süresi bir aylık ödeme süresini etkilemez 52. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aģağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 nci maddesinin ( bendi kapsamında doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım iģi bedellerinin ödemelerinde; ödeme emri belgesine bağlanması gereken belgelerden biri değildir? Onay Belgesi Piyasa Fiyat AraĢtırması Tutanağı Ġhale Karar Tutanağı Fatura 53. Kamu Ġdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre kesin hesap cetvel ve belgeleri kim tarafından hazırlanır? Ġdarelerin üst yöneticileri Ġdarelerin strateji geliģtirme birimleri Ġdarelerin harcama yetkilileri Ġdarelerin merkez saymanlık müdürlükleri 54. Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole iliģkin Usul ve Esaslara göre, görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden aģağıdakilerden hangisi sorumludur? Üst yönetici GerçekleĢtirme görevlisi Harcama yetkilisi Muhasebe yetkilisi 16

17 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aģağıdaki iģlemlerden hangisi doğrudur? Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuģ sayılır Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır Görev yeri değiģtirilir Kınama cezası verilir sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri hükümlerine göre, aģağıdakilerden hangisi açıktan vekile ödenecek vekalet aylığının hesabında dikkate alınmaz? Aylık Kıdem aylığı Ek gösterge Taban aylığı 57. AĢağıdaki memur maaģ unsurlarından hangisi en yüksek devlet memuru aylığı ve ek göstergesi esas alınarak hesaplanmaz? Özel hizmet tazminatı Ölüm yardımı Doğum yardımı Ek ödeme 58. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen hizmet sınıflarından biri değildir? Adalet hizmetleri sınıfı Milli istihbarat hizmetleri sınıfı Teknik hizmetler sınıfı Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, görevden uzaklaģtırılanların hak ve yükümlülükleri ile ilgili aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? Zam ve tazminatlardan tam olarak yararlanırlar Sosyal yardım ve haklardan tam olarak yararlanırlar Aylıkları 2/ 3 oranında hesaplanarak ödenir Sosyal Güvenlik kesintileri yarım olarak hesaplanır 60. AĢağıdaki kurumlardan hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında değildir? Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sayılı Harcırah Kanununa göre, aģağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır Memur veya hizmetli olmadıkları halde Harcırah Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli Ģartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir SözleĢmeli olarak çalıģtırılan kimselerin sözleģmelerinde yer verilecek harcırahlarının hesabında 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen belirlenen tutar dikkate alınır 17

18 sayılı Harcırah Kanununa göre memur veya hizmetlinin yurtiçinde yer değiģtirme masrafının hesabıyla ilgili olarak aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Harcıraha müstehak aile fertleri için hesaplanacak tutar memur veya hizmetlinin yurtiçi gündeliğinin otuziki katını aģamaz Memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı olarak hesaplanır Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için memur veya hizmetlinin yurtiçi gündeliğinin sekiz katı olarak hesaplanır Her kilometre veya deniz mili baģına, memur veya hizmetlinin yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde onu olarak hesaplanır sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre, doğrudan temin ile ilgili aģağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? Ġlan zorunlu değildir Ġhale komisyonu kurmak zorunludur Teminat almak zorunlu değildir Piyasada fiyat araģtırması yapılır sayılı Kanuna göre, sözleģmelerin düzenlenmesi konusunda aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yüklenici ortak giriģim ise, sözleģme hakim ortak ile ihale yetkilisi tarafından imzalanır Bütün sözleģmelerin notere tescil ve onaylatılması zorunludur SözleĢmeler idare tarafından hazırlanır ve ihale komisyonu baģkanı ile yüklenici tarafından imzalanır Ġhale dokümanında aksi belirtilmedikçe notere tescil ve onaylatılması zorunlu değildir sayılı Kanuna göre ihale komisyonunun çalıģma usulleri konusunda aģağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? Ġhale komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır Ġhale iģlem dosyası, ilan veya davet tarihinden sonra 3 gün içinde idare tarafından ihale komisyonuna verilir Kararlarda çekimser kalan üye, oy ve kararlarından sorumlu değildir Komisyon üyeleri oy ve kararlarının altını imzalamak, karara katılmayan üyeler ise ayrıca gerekçesini yazarak imzalamak zorundadır sayılı Kanuna göre yaklaģık maliyet hakkında aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? YaklaĢık maliyet KDV hariç olarak belirlenir YaklaĢık maliyeti ihale komisyonu belirler YaklaĢık maliyet fiyat araģtırması yapılarak belirlenir Teklifler açıldıktan sonra yaklaģık maliyet isteklilere açıklanır sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa göre ek kesin teminat oranı aģağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiģtir? %6 %3 %2 ve %4 arasında % sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aģağıdakilerden hangisi teslim kavramıyla ilgili olarak doğru değildir? Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir Trampa suretiyle yürütülen iģlemler teslim sayılmaz Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri Ģekillerdeki dağıtımlar mal teslimidir Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kiģilere tevdii teslim hükmündedir 18

19 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumların ortaklarından veya ortaklarla iliģkili olan kiģilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek iģletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aģan kısmını ifade eden kavram aģağıdakilerden hangisidir? Örtülü Kazanç Transfer Fiyatlandırması Örtülü Sermaye Kontrol edilen yabancı kurum kazancı sayılı Kanuna göre, aģağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefidir? Ġktisadi Kamu KuruluĢları Dernek ve Vakıflar Sendikalar Kollektif ġirketler sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif Ģirketlerde ortakların ve adi komandit Ģirketlerde komandite ortakların Ģirket karından aldıkları paylar hangi gelir unsuruna girer? Menkul Sermaye Ġradı Ücret Ticari Kazanç Serbest Meslek Kazancı sayılı Kanun hükümlerine göre aģağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler; gelir vergisinden istisna edilmiģtir Devletçe verilen miktara kadar hizmet erbabına ödenen çocuk zamları, gelir vergisinden müstesnadır Ücretin gerçek safi değeri iģ veren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından oluģan miktardır Alanlar için genel olarak nafakalar; gelir vergisinden müstesnadır sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre aģağıdakilerden hangisi amme alacağının korunma hükümlerinden değildir? Teminat isteme Ödeme emrinin tebliği Ġhtiyati haciz Ġhtiyati tahakkuk sayılı Kanuna göre aģağıdaki hallerin hangisinde ihtiyati haciz tatbik olunmaz? Borçlunun belli ikametgâhı yoksa Teminat gösterilmemiģse Mal bildirimi eksik yapılmıģsa Borçlu borcunu ödememekte ısrar ederse sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, aģağıdakilerden hangisi resmi daire sayılmaz? Kamu Ġhale Kurumu Bursa BüyükĢehir Belediyesi Anadolu Üniversitesi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu sayılı Vergi Usul Kanununa göre, aģağıdakilerden hangisi görevleri dolayısıyla vergi mahremiyeti kapsamına girmezler? Vergi MüfettiĢleri DanıĢtayda ve Vergi Mahkemelerinde görevli olanlar Mükellefin Avukatı Vergi kanunlarına göre kurulan komisyona iģtirak edenler 19

20 sayılı Kanuna göre aģağıda yer alan seçeneklerden hangisi yanlıģtır? Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teģkil eder Vergiyi doğuran olay ve bu olaya iliģkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin dahil her türlü delille ispatlanabilir Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aģağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden biri değildir? Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir Bütçelerin belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilerek hazırlanması esastır Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez 79. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüģülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Bütçe Kanun Tasarısına eklenecek belgelerden biri değildir? Yıllık ekonomik rapor Kamu borç yönetimi raporu Orta Vadeli Program Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl baģlar? Orta vadeli mali planın Maliye Bakanlığınca karara bağlanması ve Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Makroekonomik göstergelerin ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmesiyle Orta vadeli programın Bakanlar Kurulunca kabul edilmesiyle Bütçe çağrısının Resmi Gazetede yayımlanmasıyla III-DĠĞER KONULAR (81-100) sayılı Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkında Kanuna göre aģağıdaki birimlerden hangisi bakanlık ve bağlı kuruluģlarının merkez teģkilatlarındaki yardımcı birimlerden değildir? Özel Kalem Müdürlüğü Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre aģağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanının yargı ile ilgili görevlerinden birisi değildir? Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı ve BaĢsavcı Vekilini atamak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak 20

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü MAHALLĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü MAHALLĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ MAHALLĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120 Dakika Adayın

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ BELDE VE NÜFUSU 25.000 ĠN ALTINDA OLAN ĠLÇE BELEDĠYELERĠ ĠLE MAHALLĠ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

1-GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV DUYURUSU 2-BELDE VE NÜFUSU 25 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE Dayanak Sürecin işleyişi Cezanın muhatapları Muhataplar ile ilgili özel durumlar

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Hesap No Hesap Adı Borç Alacak

Hesap No Hesap Adı Borç Alacak I ÖDENEK AKTARMA İŞLEMLERİ Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel n İşleyişine

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı TAġINIR DÜZENLEME VE DESTEK ġubesġ GeliĢen Ģartlar ve kamu idareleri ile uygulayıcılardan

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HAKEDİŞ VE ÖDEMELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Yönetmelikleri

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠCRA MEMURLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ BELDE VE NUFUSU 25.000 İN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18

Detaylı