İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Önsöz III İÇİNDEKİLER V I. BÖLÜM DEVLET MUHASEBESİ TEORİSİ VE GELİŞMELER A. GİRİŞ MUHASEBENİN TANIMI DEVLET MUHASEBESİNİN AMACI DEVLET MUHASEBESİNİN KAPSAMI Kutu 1: Genel Yönetim Sektörü ve Devlet Muhasebesinin Kapsamı DEVLET MUHASEBESİNİN VE GENEL BÜTÇE MUHASEBESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN DEVLET MUHASEBE SİSTEMLERİ Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi Uyarlanmış Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi Uyarlanmış Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi DEVLET MUHASEBESİNİN SINIFLANDIRILMASI TEMEL MUHASEBE KAVRAMLARI MALİ MUHASEBE, BÜTÇE MUHASEBESİ VE DEVLET MUHASEBESİNDE STANDARTLAR OLUŞTURMANIN ÖNEMİ DÜNYADA DEVLET MUHASEBESİ ALANINDAKİ GELİŞMELER Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 (SNA 93) Devlet Mali İstatistikleri Elkitabı 2001 (GFSM2001) Avrupa Hesap Sistemi 1995 (ESA95) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (IFAC-IPSASB) ÜLKEMİZİ DEVLET MUHASEBESİNDE TAHAKKUK ESASINA GEÇİLMESİNE ZORLAYAN NEDENLER KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA DEVLET MUHASEBESİNE YAKLAŞIM KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE DEVLET MUHASEBESİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI V

2 13. DEVLET MALİ İSTATİSTİKLERİNİN HAZIRLANMASI MUHASEBENİN HUKUKİ DAYANAKLARI VE DÜZENLENECEK RAPORLAR GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN VERİ GÜVENİLİRLİĞİNİN TEMİNATI TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ İLE MUHASEBE SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kayıtlar Tahakkuk Esasına Göre Tutulmaya Başlanmış Olması: Devletin Tüm Mali Faaliyetlerinin Kayıt Altına Alınması: Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kayıt Altına Alınması: Ödenek ve Nakit Planlaması ile Bütçeler ve Orta Vadeli Harcama Programlarının Hazırlanmasına Destek Sağlaması: Devlet Borçlarının Mali Raporlarda Görülmesinin Sağlanması: Kesin Hesaba İlişkin Bilgilerin Muhasebeden Elde Edilmesi: Bütçe Muhasebesi Aracılığıyla Tüm Bütçe İşlemlerinin Muhasebe Tarafından Kavranması: Vergi Harcamalarının Raporlanması: TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ İLE NAKİT ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ ARASINDAKİ BAŞLICA FARKLAR Hazine Malı Menkul Kıymetler ile Kişilere Ait Menkul Kıymetlerin İzlendiği Hesaplar Ayrılmıştır Hesaplar Vade Yapılarına Göre Ayrılarak İzlenmeye Başlanmıştır Dönem Ayırıcı Hesaplar İhdas Edilmiştir Ödenek Yokluğu Nedeniyle Ödenemeyen Borçlar İzlenmeye Başlanmıştır Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebe Kayıtlarına Alınması Sağlanmaktadır Amortismanlar Kaydedilmeye Başlanmıştır Bütçe ve Faaliyet Hesapları Birlikte İzlenmeye Başlanmıştır Gider Taahhütleri İzlenmeye Başlanmıştır Mali İşlemler Her Aşamada Kayıt Altına Alınmaktadır Yıl sonu Kapatma Kayıtları Yapılarak Faaliyet Sonuçları Üretilmektedir ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI İLE TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Analitik Bütçe Sınıflandırmasının Tanımı ve Önemi Analitik Bütçe Sınıflandırması VI

3 18.3. Analitik Bütçe Sınıflandırması ve Muhasebe Kayıtları B- DEVLET MUHASEBESİ İLKE VE STANDARTLARI DEVLET MUHASEBESİNDE İLKELER VE STANDARTLARIN TANIMI VE ÖNEMİ DEVLET MUHASEBESİ İLKELERİ Faaliyet sonuçları tablosu ilkeleri Bütçe uygulama sonuçları tablosu ilkeleri Bilanço ilkeleri Varlıklara ilişkin ilkeler Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler Öz kaynaklara ilişkin ilkeler Nazım hesaplara ilişkin ilkeler DEVLET MUHASEBESİ İLKE VE STANDARTLARI Muhasebe İşlemi Muhasebe Kayıt Standartları Çift Taraflı Kayıt Sistemi Kayıt Düzeni ve Kayıt Düzeltmesi Kayıt Zamanı İşlemlerin Belgeye Dayanması Zorunluluğu Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler ve Kur Değişiklikleri Varlıkların Sınıflandırılması Mali Varlıklar Mali Olmayan Varlıklar Yatırım Amaçlı Varlık Edinimlerinin Kaydedilmesi Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Öngörülen Standartlar Maddi Duran Varlıkların Kayıt Değerleri Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Kayıt değerleri Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar İç İmkânlarla Üretilen Maddi Duran Varlıklar Amortisman ve Tükenme Payı Uygulaması Amortismana tabi varlıkların kullanım sürelerinin değişmesi Yeniden Değerleme Uygulaması Emanet Hesapları Değer ve Miktar Değişimleri Mübadele İşlemlerinden Sağlanan Gelirler Borçlanma ve Borçlanma Maliyetleri Faiz Giderleri ve Faiz Gelirleri VII

4 3.13. Sübvansiyonlar ve Transferler Sosyal Yardımlar Gayrisafilik İlkesi Taahhütler İle Garantilerin Kaydı Ve Değerlemesi Şartlı Bağış ve Yardımlar Diğer İdare, Kurum ve Kuruluşlara Verilecek Paylar Bütçe Ödenek İşlemleri ve Kesin Hesap Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler Temel Yanlışlıklar C- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE SİSTEMİ YEVMİYE SİSTEMİ VE AÇILIŞ KAYITLARI DEVLET MUHASEBESİNDE BİLGİ VE BELGELERİN DERLENMESİ, MUHASEBELEŞTİRME BELGELERİ VE DEFTERLER HESAP PLANI SINIFLANDIRMASI VE BÜTÇE SINIFLANDIRMASI YANSITMA İŞLEMİ VE KAYIT ÖNCELİĞİ D- GENEL YÖNETİM ÇERÇEVE HESAP PLANI VE MERKEZİ YÖNETİM HESAP PLANI GENEL YÖNETİM ÇERÇEVE HESAP PLANI MERKEZİ YÖNETİM HESAP PLANI II. BÖLÜM DÖNEN VARLIKLAR A- HAZIR DEĞERLER KASA HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Kasadan Yapılacak Ödemeler ve Düzenlenecek Belgeler Kasa Tahsilatının Bankaya Yatırılması Veznedarın Kasa İhtiyacı İçin Bankadan Alacağı Paralar Tahsilat / Tahakkuk bordrosu Alındılar Kasaların Kapanması, Kontrolü, Sayımı ve Mevcudunun Müşterek Muhafaza Altına Alınması Belgelerin Muhasebe Servisine Verilmesi VIII

5 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmesi, Mutemetlerce Tahsil Olunacak Paralar, Düzenlenecek Alındı, Defter ve Belgeler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler ALINAN ÇEKLER HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Çeklerin Kabul edilmesi ve Alındı Düzenlenmesi Karşılıksız Çıkan Çeklerle İlgili Yapılacak İşlemler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler HESABA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR ALINAN ÇEKLER HESABINA İLİŞKİN TÜM İŞLEMLER A- ALINAN ÇEKLER HESABININ TANIMI VE BÖLÜMLENMESİ B- ALINAN ÇEKLER HESABINA İLİŞKİN İŞLEMLER Çeklerin Kabul edilmesi ve Alındı Düzenlenmesi Karşılıksız Çıkan Çeklerle İlgili Yapılacak İşlemler C- HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER BANKA HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Bankaya Yapılan Teslimat ve Bankaca Muhasebe Birimleri Adına Yapılacak Tahsilat Muhasebe Birimlerinin Banka Hesabından Yapılacak Ödemeler ve Aktarmalar ile Bankalar ve Başka Muhasebe Birimleri Nezdinde Açtırılacak Krediler Genel Bütçe Kapsamında Yer Alan Kamu İdarelerinde Tek Hazine Hesabı Sistemi Dahilinde Yapılacak İşlemler Genel Bütçe Kapsamında Yer Alan Kamu İdarelerinin Tek Hazine Hesabı Sistemi Dışındaki Muhasebe Birimlerince Yapılacak İşlemler Banka Hesap Özet Cetveli Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler HESABA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR KAMU HAZNEDARLIĞI VE VADELİ HESAPLARIN KULLANIMI A- KAMU HAZNEDARLIĞI SİSTEMİNE DAHİL KAMU İDARELERİ IX

6 B- MAHALLİ İDARELERİN KULLANABİLECEKLERİ BANKALAR C- KAMU BANKALARINDA DEĞERLENDİRİLEN PARALARLA İLGİLİ KULLANILABİLECEK ARAÇLAR D- DÖVİZ TEVDİAT HESABI AÇTIRABİLECEK MAHALLİ İDARELER E- VADESİZ HESAPLARDAN VADELİ HESAPLARA YAPILAN AKTARMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ F- KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİNE UYULMAMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Biriminin kaydı; PROJE ÖZEL HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları DÖVİZ HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Tahsil Edilen Dövizlerin Hesaplara Alınmasında Uyulacak Esaslar Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerince Döviz Tahsilinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Genel Bütçe Kapsamındaki Muhasebe Birimi Hesaplarında Toplanan Dövizlerin Dış Ödemeler Muhasebe Birimine Gönderilmesinde Uyulacak Esaslar Dış Ödemeler Muhasebe Birimince Yapılacak İşlemler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler X

7 Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Kullanılarak Yapılan Ödemeler ile Merkezden Gönderilen Avans İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller Elçilik ve Konsolosluklarca Tutulacak Defterler ve Düzenlenecek Cetveller Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları HESABA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABINA İLİŞKİN TÜM İŞLEMLER BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları B- MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESAP GRUBUNA İLİŞKİN İŞLEMLER Menkul Kıymet ve Varlık Çeşitleri Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi ile İç Ödemeler Muhasebe Birimine intikal eden menkul kıymet ve varlıklar, duran varlıklar ana hesap grubu içindeki menkul varlıklar hesabına kaydedilir Menkul Kıymet ve Varlıkların Alınması, Saklanması veya Verilmesi Tahvil veya Bonoların Faiz Kuponları Hazine Malı Menkul Kıymetlerin Gönderilmesi HİSSE SENETLERİ HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler XI

8 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler MENKUL VARLIKLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI a) Hesabın Tanımı b) Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler C- FAALİYET ALACAKLARI GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Gelirlerden Alacakların Tahakkuk İşlemleri Gelirlerden Alacakların Terkin İşlemleri Gelirlerden alacaklardan yapılan tahsilat Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Alacakların Takibe Alınması İşlemleri Takipli Alacakların Terkin İşlemleri Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilâtlar Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Tecil ve Tecilin Kaldırılması Tecilli Ve Tehirli Alacakların Terkin İşlemleri Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler XII

9 Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları D- KURUM ALACAKLARI DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı, sadece Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde kullanılır Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI HESABI Hesabın Tanımı Para piyasası nakit işlemleri alacakları hesabı, sadece Hazine Müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde kullanılır Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Hazine Alacaklarının Yönetilmesine İlişkin Genel Esaslar XIII

10 Hazine Alacaklarının Yapılandırılmasında Uygulanacak Esaslar ve Usuller Sorumluluk, Bilgi Verme ve Denetim Kapsamında Uygulanacak Esaslar Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI(-) Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler Hesaba İlişkin Envanter Kayıtları E- DİĞER ALACAKLAR KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI Hesabın Tanımı Hesaba İlişkin İşlemler Kişilerden Alacakların Doğuşu Kişilerden Alacaklar Hesabına Borç Kaydedilecek Tutarlar Kişilerden Alacak İçin Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihi Kişilerden Alacakların Zamanaşımı Süresi, Başlangıcı, Kesilmesi ve Durması Zamanaşımına uğramış olsa dahi borçlular tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilir Alacakların Terkin ve Af İşlemleri Tahsilat İzleme Dosyaları ve Alacak Sıra Numaraları Alacakların Diğer Muhasebe Birimlerince İzlenmesi Yabancı Para Cinsinden Kişilerden Alacakların Tahsili Sayıştay İlamları Alacakların Tahsil Şekilleri Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler HESABA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR XIV

11 140- KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABININ MUAMELATI A- KİŞİLERDEN ALACAKLARIN DOĞUŞU B- KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINA BORÇ KAYDEDİLECEK TUTARLAR 352 C- KİŞİLERDEN ALACAK İÇİN YÜRÜTÜLECEK FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ D- KİŞİLERDEN ALACAKLARIN ZAMANAŞIMI SÜRESİ, BAŞLANGICI, KESİLMESİ VE DURMASI Zamanaşımına uğramış olsa dahi borçlular tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilir E- ALACAKLARIN TERKİN VE AF İŞLEMLERİ F- ALACAK İZLEME DOSYALARI VE ALACAK SIRA NUMARALARI G- ALACAKLARIN DİĞER MUHASEBE BİRİMLERİNCE İZLENMESİ H- YABANCI PARA CİNSİNDEN KİŞİLERDEN ALACAKLARIN TAHSİLİ İ- SAYIŞTAY İLAMLARI Tebliğ olunan ilamların kayda geçirilmesi sırasında, daha önce kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmesinden dolayı ilam toplamından düşülecek paralardan, tahsil edilmiş tutarlar varsa bunlar için de ayrı bir alacak bilgi fişi düzenlenerek, ilamın kayda geçirildiğini bildiren yazı ile birlikte gönderilir J- ALACAKLARIN TAHSİL ŞEKİLLERİ F- STOKLAR HESAP GRUBUNA İLİŞKİN İŞLEMLER Stokların Hesaplara Alınması Stokların Hesaplardan Çıkarılması Kullanılamayacak veya Tüketilemeyecek Hale Gelen Stoklar Diğer Hususlar İLK MADDE VE MALZEME HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI Hesabın Tanımı Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler MAMULLER HESABI Hesabın Tanımı Mamuller hesabı, üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamullerin izlenmesi için kullanılır Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler TİCARİ MALLAR HESABI Hesabın Tanımı XV

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : maliraporlama@muhasebat.gov.tr Grafik

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI a) Vezne İşlemleri Kasa ve Banka İşlemleri 1- Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı, 2-

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı