20 HAZİRAN SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap"

Transkript

1 B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir. SORU-2: SM,SMMM,YMM lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,serbest muhasebecilerin çalışma konularını belirtiniz.(5 puan) Serbest muhasebecilerin çalışma konuları, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, malî tablolar ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmaktır. SORU-3: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre isteğe bağlı sigortayı sadece tanımlayınız.(5 puan) İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. SORU-4: İş Kanunu na göre iş sözleşmesini sadece tanımlayınız.(5 puan) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) ise ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye iş sözleşmesi denir. SORU-5:Gelir Vergisi Kanunu na göre,geliri tanımlayınız.(10 puan) Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. SORU-6:Katma Değer Vergisi Kanunu na göre,hizmeti anlatınız.(10 puan) a. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir. b. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler. SORU-7:Vergi Usul Kanunu na göre tahakkuku tanımlayınız.(10 puan) Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. SORU-8: Aşağıdaki verilerden yararlanarak brüt satış karı veya zararını hesaplayınız.(10 p.)

2 Dönem Başı Direkt İlk Madde ve Malzeme Stoku TL. Brüt Satışlar TL. Dönem İçi Direkt İlk Madde ve Malzeme Alışları TL.Dönem Başı Mamul Stoku 800 TL. Direkt İlk Madde ve Malzeme Alış Giderleri 800 TL.Satış İskontoları 800 TL. Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku TL.Direkt İşçilik Giderleri TL. Dönem Sonu Direkt İlk Madde ve Malzeme Stoku TL.Satış İadeleri 700 TL. Direkt İlk Madde ve Malzeme Alış İadeleri TL.Dönem Başı Yarı Mamul Stoku500TL. Direkt İlk Madde ve Malzeme Alış İskontoları 600 TL.Dönem Sonu Mamul Stoku 3.000TL. Genel Üretim Giderleri TL. + Dönem başı Direkt İlk Madde ve Malzeme Stoku = Dönem içi Direkt İlk Madde ve Malzeme Alışı = Direkt İlk Madde ve Malzeme Alış İadeleri = (1.000) Direkt İlk Madde ve Malzeme Alış Iskontoları = (600) Dönem sonu Direkt İlk madde ve malzeme Stoku =(2.780) DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ Yarı Mamul Kullanımı (1.100) +Dönem başı yarı mamul 500 Dönem Sonu yarı mamul (1.600) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ Mamul Stoklarında Değişim (2.200) +Dönem başı mamul 800 Dönem sonu mamul (3.000) SATILAN MAMUL MALİYETİ GELİR TABLOSU BRÜT SATIŞLAR SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) (1.500) Satış İadeleri (700) Satış Iskontoları (800) NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ(-) (15.920) Satılan Mamul Maliyeti (15.920) BRÜT SATIŞ ZARARI (2.420) SORU-9: X ticaret işletmesinin döneme ilişkin bazı bilanço ve gelir tablosu kalemleri aşağıdaki gibidir: Net Satışlar TL. Dönen Varlıklar TL. Stoklar TL. Ticari Alacaklar TL. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar TL. Satılan Ticari Mallar Maliyeti TL. Hazır Değerler 400 TL. İşletmenin likidite ve verimlilik durumunu oran analizi yöntemiyle analiz ediniz. (15 puan)

3 Likidite durumu Cari oran ; Dönen varlıklar / KVYK = 12,400 / 6,000 = 2,07 Asit test oranı ; (Dönen varlıklar Stoklar) / KVYK = (12, ) / 6,000 = 0,77 Nakit oran ; (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / KVYK = 400 / = 0,07 Verimlilik durumu Stok Devir Hızı ; STMM / ortalama stok =20,000 / 7,000= 2,86 Ortalama Stokta kalma süresi; 360 / stok devir hızı =360/2,86 = 126 gün Alacak Devir Hızı ; Net satışlar /Ticari Alacaklar = 30,000/5,000= 6 Ortalama tahsilât süresi; 360 / Alacak devir hızı =360/6 = 60 gün SORU-10: Aşağıdaki işlemlere ilişkin günlük defter kayıtlarını Tekdüzen Muhasebe Sistemi ne göre ve 7/A seçeneğini kullanarak yapınız.(kdv oranı %10 olarak uygulanacaktır)(25 puan) a)işletme;daha önce aldığı TL. + KDV tutarındaki mal siparişini alıcıya teslim etmiştir.sipariş anında alınmış olan 500 TL.lik avans düşüldükten sonra kalan tutar alıcının hesabına yazılmıştır. b)geçici mizana göre işletmenin kısa vadeli alacak senetleri hesabının kalanı TL.,kısa vadeli borç senetlerinin kalanı TL.dir.Aynı hesaplar için senetlerin tasarruf değerleri,sırasıyla,2.850 TL.ve 800 TL.dir. c)yönetim birimi tarafından kullanılan telefona ilişkin 30 TL.+ KDVtutarındaki faturanın geldiği ancak henüz ilgili kaydın yapılmadığı belirlenmiştir.ödeme de henüz yapılmamıştır. d)işletmenin iştiraklerinden 500TL.tutarında temettü alacağının doğduğu ve ödemenin bir ay sonra yapılacağı öğrenilmiştir. e)alış bedeli TL.olan ve daha önceki dönemde 400 TL.değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış olan hisse senetleri 900 TL.ye banka aracılığıyla satılmıştır.satışla ilgili olarak bankadan ödenen komisyon giderleri tutarı 10 TL. dir. f)daha önce keşide edilen 300 TL.tutarındaki çekin ödendiği ancak bu işlemin kayıtlara geçirilmediği saptanmıştır. g)işletme;kısa vadeli banka kredisiyle ilgili olarak 900 TL.lik faiz tahakkuk ettirildiğini ve bu gidere ilişkin vergi kesintilerinin (toplam %10) de hesaben tahsil edildiğini bankadan gelen dekonttan öğrenmiştir. h)daha önce tutarı kadar karşılık ayrılmış bulunan 700 TL.lik şüpheli ticari alacağın tahsilinin mümkün olmadığı saptanmıştır. i)aralıksız sayım yöntemine göre kayıtlarını tutan işletmede dönem sonunda ticari mallar hesabının kalanı TL.dir.Yapılan sayımda bu malların değerinin TL.olduğu belirlenmiştir.fark,6.000 TL.maliyetli malın değerinin TL.ye düşmesinden kaynaklanmaktadır. a) / 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ALICILAR YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV 150 b) / 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ REESKONTU 150 /

4 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU REESKONT FAİZ GELİRLERİ 200 c) / 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV GİDER TAHAKKUKLARI 33 d) / 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 500 e) / 102 BANKALAR KOMİSYON GİDERLERİ MENKUL KIY.DEĞ.DÜŞ.KAR HİSSE SENETLERİ ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 100 (644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR da kullanılabilir.) / VEYA / 102 BANKALAR KOMİSYON GİDERLERİ MENKUL KIY. DEĞ. DÜŞ. KAR MENKUL KIYMET SATIŞ ZAR HİSSE SENETLERİ ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 100 f) / 103 VERİLEN ÇEKL. VE ÖD. EMİR BANKALAR HS. 300 g) / 780 FİNANSMAN GİDERLERİ BANKA KREDİLERİ BANKALAR 90 / Veya 780 FİNANSMAN GİDERLERİ BANKA KREDİLERİ 990 / h) / 129 ŞÜPH. TİC. ALC. KARŞILIĞI ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 700 i) / 197 SAYIM VE TES. NOKS TİCARİ MALLAR 250 / 689 DİĞER OLAĞANDIŞI G/Z SAYIM VE TESELLÜM NOKS. 250 /

5 C GRUBU SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre Oda Denetleme Kurulu nun görevini belirtiniz.(5 puan) Oda Denetleme Kurulu, Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir. SORU-2: SM,SMMM ve YMM lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre iş kabulünü anlatınız.(5 puan) Meslek mensubu, gerek duyması hâlinde, kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra işi kabul eder. Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, red kararı iş sahibine gecikmeden bildirilir. İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler. Staj ve sınav sürecini tamamlayarak, mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensupları, meslek ruhsatlarını aldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet veremezler. İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları, Birlik tarafından bir mecburi meslek kararı ile belirlenir. SORU-3: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre isteğe bağlı sigortayı sadece tanımlayınız.(5 puan) İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. SORU-4: İş Kanunu na göre çalışma belgesini açıklayınız.(5 puan) İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. SORU-5: Gelir Vergisi Kanunu na göre zirai kazancı sadece tanımlayınız.(10 puan) Arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasından elde edilen kazanca zirai kazanç denir. SORU-6: Katma Değer Vergisi Kanunu na göre teslim sayılan halleri anlatınız.(10 puan) Aşağıdaki haller teslim sayılır: a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi, b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,

6 c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri, SORU-7: Vergi Usul Kanunu na göre tebliği tanımlayınız.(10 puan) Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. SORU-8: İşletmede mamul üretimi ile ilgili olarak TL. tutarında direkt ilk madde ve malzeme üretime sevkedilmiş,bunların TL.lik kısmı ilgili dönemde kullanılmamıştır.saat ücretinin 100 TL. olduğu dönemde 120 direkt işçilik saatlik çalışma yapılmıştır.genel üretim giderleri,bütçelenmiş yükleme oranı olan 220 TL./direkt işçilik saati ile mamullere katılmaktadır.döneme ilişkin olarak gerçekleşen genel üretim giderleri ise TL.dir.Üretilen mamullerin tümü dönem içinde satılmıştır. a)üretime yüklenen toplam üretim maliyeti tutarı nedir?(6 puan) b)gerçekleşen ve üretime yüklenen genel üretim giderleri arasındaki farkın kapatılması ile ilgili olarak işletmenin dönem sonunda yapması gereken nedir?(6 puan)(cevap olarak beklenen muhasebe kaydı değil,ne tür bir işlem yapılması gerektiğidir.) a) DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ = ( ) = DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ = ( 120 DİS x 100 TL) = GENEL ÜRETİM GİDERLERİ = ( 120 DİS x 220 TL) = TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ = b) Üretime Yüklenen GÜG = Fiili iş hacmi X GÜG yükleme ölçüsü = 120 DİS X 220 TL = TL Fiili Genel Üretim Gideri = TL Üretime TL eksik yükleme yapılmıştır TL üretim maliyetine yüklenirken oluşan 732 GÜG BÜTÇE FARKI HESABINA alacak kaydedilir. Oluşan bu fark 151 Yarı Mamul Üretim Hs., 152 Mamul Hs. ve 620 SMM Hs. arasında dağıtılır. SORU-9: Onuncu sorudaki dönem başı bilançosundan yararlanarak işletmenin likidite durumunu oran analizi yöntemiyle analiz ediniz.(10 puan) Likidite durumu Cari oran ; Dönen varlıklar / KVYK = 13,450 / 11,500 = 1,17 Asit test oranı ; (Dönen varlıklar Stoklar) / KVYK = (13,450 4,400) / 11,500 = 0,79 Nakit oran ; (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler ) / KVYK = / =0,39 SORU-10: X Ticaret İşletmesi nin dönembaşı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF X ticaret işletmesi dönembaşı bilançosu (TL) PASİF I.DÖNEN VARLIKLAR I.K.V.Y.KAYNAKLAR Kasa Banka Kredileri Bankalar Satıcılar Alıcılar K.V.Y.KAYNAKLAR TOPLAMI Alacak senetleri II.U.V.Y.KAYNAKLAR Ticari mallar YABANCI KAYNAKLAR TOPL Gelecek aylara ait giderler(kira gid.) 800 III.ÖZKAYNAKLAR

7 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI Sermaye II.DURAN VARLIKLAR Özel Fonlar 400 Binalar ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI Demirbaşlar Birikmiş amortismanlar(-) (1.500) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI X Ticaret İşletmesi nin dönem içerisinde yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir: a)işletme,peşin bedelle 500 TL.+ KDV tutarında kırtasiye malzemesi satın almıştır.bu işlem,yapılma anında bir gider hesabında muhasebeleştirilmiştir. b)işletme,800 TL. si ve KDV si peşin,1.000 TL. si verilen bir bono karşılığında ve geriye kalanı da ödeme emriyle TL.+ KDV tutarında mal satın almıştır.bu malın alışı ile ilgili olarak nakliye şirketine 200 TL.+KDV tutarında borçlanılmıştır. c)işletme,5.000 TL.si ve KDV si peşin,geriye kalanı da alınan bir çek karşılığında TL.lik mal satmıştır.satılan malın alış maliyeti TL.dir.Bu satışla ilgili olarak 300 TL.+KDV tutarındaki gider peşin olarak ödenmiştir. d)işletmede bulunan demirbaşların TL.lik kısmı,tamamı peşin olmak üzere 500 TL.+ KDV bedelle satılmıştır.satılan demirbaşlara ait birikmiş amortismanlar tutarı 300 TL.dir. e)işletme stoklarındaki 400 TL. tutarındaki malın değerinin düştüğü saptanmış ve aynı tutarda karşılık ayrılmıştır. f)işletme,z şirketine 500 TL.lik sermaye ile ortak olmuştur.banka aracılığıyla yapılan bu ortaklık ilgili şirketteki %55 lik sermaye payını ifade etmektedir. g)bankadan gelen dekonttan ;işletmenin daha önce vermiş olduğu ödeme emrinin yerine getirildiği anlaşılmıştır. h)işletmenin satmış olduğu malın TL.lik kısmı işletmeye iade edilmiştir.ilgili tutar için ilgili işletmeye borçlanılmıştır.iade edilen malın maliyeti 800 TL.dir. İşletme,dönem sonunda aşağıdaki işlemleri yapmıştır: a)yapılan sayımda mal mevcudunun TL.tutarında olduğu saptanmıştır. b)kdv ile ilgili tahakkuk işlemi yapılmıştır. c)kırtasiye malzemesinin yarısı ile kira giderlerinin tamamı döneme aittir. d)banka kredileri ile ilgili olarak 800 TL.lik faiz tahakkuk ettirildiği ve ilgili vergi kesintilerinin (toplam %10)de hesaben tahsil edildiği anlaşılmıştır. e)döneme ilişkin amortisman gideri 250 TL. olarka hesaplanmıştır.tutarın tamamı yönetim fonksiyonu ile ilgili olup 150 TL.si özel fonlardan karşılanmaktadır. f)alıcılardan olan alacağın 250 TL.lik kısmının tahsilinin şüpheli duruma geldiği düşünüldüğünden %50 oranında karşılık ayrılmıştır. g)işletmede bulunan çekler işletme sahibi tarafından tahsil edilmiştir. İstenilenler: X Ticaret işletmesinin dönem içi ve dönem sonu işlemlerine ilişkin günlük defter kayıtlarını Tekdüzen muhasebe sistemine göre ve 7/A seçeneğini kullanarak yapınız.(gerekli görülen büyük defter hesapları açılmalıdır.)(kdv oranı %10 olarak uygulanacaktır)(28 puan) / 100 KASA BANKALAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ TİCARİ MALLAR 4.400

8 180 GELEC. AYL. AİT GİD BİNALAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ SATICILAR SERMAYE ÖZEL FONLAR 400 / DÖNEM İÇİ İŞLEMLER a) / 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV KASA 550 b / 153 TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV KASA BORÇ SENETLERİ VERİLEN ÇEK. VE ÖD. EM / 153 TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV DİĞER TİC. BORÇLAR 220 C / 100 KASA ALINAN ÇEKLER YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV 800 / 621 SATILAN TİC. MAL. MALİYETİ TİCARİ MALLAR / 760 PAZ. SATIŞ VE DAĞ. GİD İNDRİLECEK KDV KASA 33 d) / 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR KASA DİĞER OLĞDIŞI G/Z DEMİRBAŞLAR HESAPLANAN KDV 50 e) / 157 DİĞER STOKLAR TİCARİ MALLAR 400 / 654 KARŞILIK GİDERLERİ STOK DEĞ. DÜŞ. KARŞL. 400 f) /

9 245 BAĞLI ORTAKLIK BANKALAR 500 g) / 103 VERİLEN ÇEKL. VE ÖDEM. EMİR BANKALAR h) / 610 SATIŞ İADELERİ İNDİRİLECEK KDV DİĞER TİCARİ BORÇLAR / 153 TİCARİ MALLAR SATILAN TİCARİ MAL. MALİYETİ 800 / DÖNEM SONU İŞLEMLERİ a) / 153 TİCARİ MALLAR SAYIM VE TES. FAZL b) / 391 HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDEN. VERG. VE FONL. 350 c) / 180 GELEC. AYL. AİT GİD GENEL YÖNETİM GİD. 250 / 770 GENEL YÖNETİM GİDERL GELECEK AYL. AİT GİD. 800 d) / 780 FİNANSMAN GİDERL BANKALAR BANKA KREDİLERİ 800 / Veya / 780 FİNANSMAN GİDERL BANKA KREDİLERİ 880 / 770 GENEL YÖNETİM GİD ÖZEL FONLAR BİRİKMİŞ AMORT. 250 f) / 128 ŞÜPH. TİC. ALAC ALICILAR 250 / 654 KARŞILIK GİDERLER ŞÜPH. TİC. ALC. KARŞ. 125 g) / 131 ORTAKLARDAN ALAC ALINAN ÇEKLER 3.000

10 / KAPANIŞ KAYITLARI a) / 631 PAZ. SAT. DAĞ.GİD GENEL YÖN. GİD KISA VDL. BOR. GİD PAZ. SAT. DAĞ. GİD.YNS.HSB GENEL YÖN. GİD. YNS. HSB FİNS. GİD. YNS. HSB. 880 b) / 761 PAZ. SAT. DAĞ. GİD.YNS.HSB GENEL YÖN. GİD. YNS. HSB FİNS. GİD. YNS. HSB PAZ. SAT. DAĞ. GİD GENEL YÖN. GİD FİNS. GİD. 880 c) / 600 YURTİÇİ SATIŞLAR DÖNEM KARI/ZARARI d) / 690 DÖNEM KARI/ZARARI SATILAN TİC. MALIN MALİYETİ DİĞER OLAĞ.DIŞG/Z KARŞILIK GİDERLERİ SATIŞ İADELERİ PAZ. SAT. DAĞ. GİD GENEL YÖNETİM GİD KISA VDL. BORÇLANMA GİD. 880 e) / 692 DÖNEM NET K/Z DÖNEM K/Z f) / 591 DÖNEM NET ZARARI DÖNEM NET KAR/Z g) / 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKA KREDİLERİ SATICILAR SERMAYE ÖZEL FONLAR BORÇ SENETLERİ DİĞER TİC. BORÇLAR STOK DEĞ. DÜŞ. KARŞ ÖDENECEK VERG. VE FONL SAYIM VE TES. FAZL ŞÜPH. TİC. ALAC.KARŞ KASA BANKALAR ALICILAR 1.500

11 121 ALACAK SENETLERİ ŞÜPH. TİC. ALACAKLAR TİCARİ MALLAR GELECEK AYL. AİT. GİD BİNALAR DEMİRBAŞLAR DİĞER STOKLAR BAĞLI ORTAKLIKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR DÖNEM NET ZARARI /

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa ------ Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı