PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ"

Transkript

1 PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve İşletmelerde Risk Yönetimi konusunda bütün dünyadan yaklaşõk CEO nun düşüncelerini temsil etmektedir. İşletmelerde Risk Yönetimi ( Enterprise Risk Management ERM) yöneticilerin belirsizlikle ve buna bağlõ olarak ortaya çõkan riskler ve fõrsatlarla başa çõkabilmeleri için bir çerçeve sunan ve bu sayede de bir yöneticinin değer oluşturma becerisini arttõran bir dizi yeni uygulamadan oluşur. CEO lar mevcut ortamda ve şirketlerinde nasõl riskler görmektedir? CEO lar bir taraftan bu riskleri en aza indirgemeye çalõşõrken diğer taraftan karşõlarõna çõkan fõrsatlarõ nasõl değerlendirmektedir? Bugün risk yönetimi konusunda sõradõşõ bir yetenek sergileyen ve bu risklerden açõk yararlar sağlayan CEO ve şirketler var mõdõr? Bunu nasõl başarmaktadõrlar? Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, risk iştahõ ve risk yönetimi yaklaşõmlarõ konusunda bölgeler ve endüstriler-sektörler arasõnda son derece düşündürücü farklar olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin Avrupalõ CEO larla karşõlaştõrõldõklarõnda A.B.D. li CEO lar, işletmelerde risk yönetimine daha dar bir çerçeveden bakarak onu birçok yarar getirebilecek geniş tabanlõ bir disiplin olarak değil, şirketlerinin yasalara uymasõnõ sağlayacak bir yöntem olarak görmekteler. A.B.D. de son yõllarda yaşanan şirket skandallarõ ve hukuki değişiklikler göz önüne alõndõğõnda ya da Avrupa nõn bir birliğe doğru yol almasõyla atõlan dev ve karmaşõk adõmlar düşünüldüğünde ERM in A.B.D. ve Avrupa da farklõ anlaşõlmasõnõn nedenlerini nasõl açõklayabiliriz? Global CEO Araştõrmasõ ayrõca CEO larõn önümüzdeki yõllarda işletmelerin göstereceği performansõ konu alan tahminlerini ve bu performansõ tehdit eden potansiyel tehlikelerle ile ilgili değerlendirmelerini içeren verilere de yer vermektedir. Dünyanõn bütün bölgelerinde CEO lar şirketlerinin büyüme potansiyeli hakkõnda iyimser duygulara sahip ve yüzde 80 den fazlasõ gelecek oniki ay içinde gelirlerinin artacağõna emin, yine de bu yöneticilerin algõladõğõ bazõ tehdit ve tehlikeler de var. CEO larõ en fazla düşündüren konu rekabet artõşõ; araştõrmaya katõlanlarõn yüzde 63 ü bunu bir tehdit unsuru olarak algõlõyor. Küresel terörizm ise katõlõmcõ CEO larõn yüzde 40 õ tarafõndan bir tehdit olarak görülüyor. Ancak aynõ zamanda CEO larõn yüzde 59 u piyasalarõn aşõrõ düzenlenmesinin önemli bir tehdit olduğunu düşünmekte. Acaba risk yönetimi, değer yaratma, açõk rekabet ve devlet düzenlemeleri arasõndaki ilişki nasõl anlaşõlabilir? 1

2 Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi sonuç bölümünde ERM konusunda en iyi uygulamalarõ ortaya koyan kişi ve kurumlar üzerine yapõlan bir incelemeden söz ediyor. CEO larõn yüzde 60 ila 73 ü, ERM e giriş düzeyinde bulunan altõ temel sürecin şirketlerinde kurulmuş olduğunu belirtirken, her biri toplam sayõnõn yüzde 15 ini oluşturan iki grup CEO ve şirket, ERM konusunda gelişmiş uygulamalara sahip olduklarõnõ ortaya koymakta ve diğer CEO ve şirketlere göre ERM programlarõndan çok daha fazla yarar sağladõklarõnõ göstermekteler. Örneğin bu alanda ileri uygulamalar gerçekleştiren yöneticilerin yüzde 74 ü, değer yaratmak amacõyla uygun riskleri üstlenme konusunda artan yeteneklerini ERM in sağladõğõ bir yarar olarak göstermektedir. Bu oran, ERM uygulamalarõ sayesinde risk alma konusundaki yeteneklerinin arttõğõnõ söyleyen ve toplamõn yüzde 39 unu oluşturan diğer CEO larõn iki katõdõr. Resmi bir ERM programõ, belirsizlik dolu dönemlerde sağlam yönetim yapabilmenin vazgeçilmez bir koşuludur. Yönetim Stratejileri ve Performans Tahminleri CEO larõn risk yönetimi ile ilgili belirttikleri görüşleri daha iyi anlayabilmek için yönetimle ilgili genel konu ve kaygõlarõ anlamak gerekir. CEO larõn gelir artõşõ ve kârlõlõkla ilgili beklentileri nelerdir? CEO lar küresel ekonomik koşullara uyum sağlayabilmek için hangi yönetim stratejilerinden yararlanmaktalar? CEO lar şirket gelirlerinin önümüzdeki 12 ay içinde artacağõna bir yõl öncesine göre daha fazla inanõyor: Yüzde 31 i bundan çok eminken yüzde 53 ü oldukça emin, aynõ oranlar 2002 de yüzde 26 ve yüzde 46 idi. A.B.D. (yüzde 36) ve Asya-Pasifik bölgesindeki (yüzde 37) CEO lar 2004 te gelirlerinin artacağõ konusunda en emin olan yöneticiler, Avrupalõ katõlõmcõlar ise bu konuda en az umutlu olan kesim (yüzde 22). Üç yõllõk gelir artõşõ tahminleri de bir yõllõk tahminlere yakõn bir görünüm arzediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Asya-Pasifik ve Güney Amerika daki CEO larõn yüzde39 u şirket gelirlerinin önümüzdeki üç yõl içinde artacağõndan çok emin olduklarõnõ bildirmekte, Avrupa da ise bu oran yalnõzca yüzde 26. Avrupalõ CEO larõn bu temkinli tavrõnõ Avrupa Birliği nde gerçekleşmesi beklenen değişikliklerin õşõğõnda değerlendirmek gerekiyor. Küresel ekonomik koşullarõn getirdiği ihiyaçlara cevap arayan CEO larõn tümü olasõ yöntemler arasõnda kuruluşlarõnõn temel bazõ işlevlerinde dõş kaynak kullanõmõnõ gittikçe daha fazla tercih ediyor bu oran 2001 de yüzde 46 iken 2003 te yüzde 56 ya çõkmõş durumda. Ayrõca araştõrmaya katõlan CEO larõn yüzde 73 ü dõş kaynak kullanõmõna yönelmeyi iş stratejilerinde uzun vadeli bir değişim olarak görüyor. İşgücünde azaltmaya gitmek ya da işçi çõkarmak konusunda toplamda geçen yõla oranla fazla bir değişiklik gerçekleşmese de bu alanda bu yõl Avrupa (yüzde 60) Amerika Birleşik Devletleri nin (yüzde 46) 2

3 önündeydi. Geçen yõl bütün dünyada CEO larõn yüzde 52 si işgücünde azaltma yapmak zorunda kaldõ, bu oran 2001 de de yüzde 50 ydi. İş Ortamõ ve Risk İştahõ CEO lar terörizm konusunda büyük bir kaygõ duymuyor; katõlõmcõlarõn yalnõzca yüzde 10 u küresel terörü büyük bir tehdit olarak algõlamakta. Aynõ zamanda söz edilen CEO larõn yüzde 17 si artan rekabeti çok ciddi bir tehdit olarak görürken yüzde 46 sõ oldukça ciddi bir tehdit olarak algõlõyor. Bununla ilgili bir diğer konu, şirkette çalõşan yetenekli kişilerin ayrõlmasõ, bütün dünyada CEO larõn yüzde 11 i için en ciddi tehditler arasõnda; yüzde 34 ü için de oldukça ciddi tehditler arasõnda yer alõyor. Farklõ sektörler bazõnda bakõldõğõnda, yetenekli kişilerin ayrõlmasõ özellikle finans hizmetleri sektöründeki CEO larõ kaygõlandõrmakta. Bu yöneticilerin yüzde 16 sõ bunu çok ciddi bir tehdit, yüzde 33 ü ise oldukça ciddi bir tehdit olarak görüyor. Aynõ zamanda finans hizmetleri sektöründeki CEO lar artan rekabeti teknoloji medya ve imalat sektörlerindeki CEO lara göre daha büyük bir tehdit olarak algõlamakta; bu sektörlerdeki CEO lar rekabetin önüne geçebilmek için başarõlõ stratejiler geliştirmek ve başarõlõ çalõşanlarõnõ ellerinde tutmak konusunda yoğun bir baskõ altõnda. Kur dalgalanmalarõ da tehditler sõralamasõnda küresel terörü geride bõrakõyor ve bütün dünyada CEO larõn yüzde 15 i kur dalgalanmalarõnõ oldukça ciddi yüzde 33 ü ise çok ciddi bir tehdit olarak algõlõyor. Güney Amerika da ise CEO larõn yüzde 62 sinin kur dalgalanmalarõnõ önemli tehditler arasõnda saymalarõna şaşõrmamak gerekiyor. Son yõllarda bazõ sektörlerde aşõrõ düzenlemelerin getirdiği tehditler gündemi işgal etmekte: acaba düzenlemelere getirilmesi gereken sõnõr nedir? A.B.D. li CEO larõn aşõrõ düzenleme konusunda en fazla deneyime sahip yöneticiler olmalarõ beklense de bu CEO larõn yarõdan biraz azõ (yüzde 49) aşõrõ düzenlemeyi oldukça ya da çok ciddi bir tehdit olarak görüyor; buna karşõlõk Güney Amerikalõ CEO larõn yüzde 72 si, Avrupalõ CEO larõn da yüzde 61 õ aşõrõ düzenlemeyi başlõca tehditler arasõnda gösteriyor. Yukarõda sözü edilen görüşlerin hepsi aşağõ yukarõ aynõ yüzdelerde orta büyüklükte şirketlerin CEO larõ arasõnda da geçerli. Şirket büyüklüğünün önem taşõdõğõ sermaye maliyeti gibi konularda bile bu CEO lar büyük şirketlerin CEO larõndan ancak biraz daha fazla kaygõ taşõyor. Orta ve büyük işletmelerin CEO larõnõn birçok konuda aynõ görüşü paylaşmalarõ, her boydan şirketin başõnda bulunan CEO larõn yaşadõğõ ortak sorunlarõn ve uyguladõklarõ ortak yönetim yöntemlerinin, aralarõndaki farklardan çok daha ağõr bastõğõnõ gösteriyor. 3

4 Farklõ tehditlere karşõn bütün dünyadaki CEO larõn hemen hemen yarõsõ (yüzde 48) bir yõl öncesine göre daha fazla risk aldõklarõnõ bildiriyor. Teknoloji ve medya sektöründe CEO larõn yüzde 15 i bir yõl öncesine göre çok daha fazla risk aldõklarõnõ, yüzde 43 ü ise oldukça daha fazla risk aldõklarõnõ belirtmekte bu oranlar diğer sektörlere göre hayli yüksek. İşletmelerde Risk Yönetimi (ERM): Süreçler, Taahhütler, Engeller, Faydalar 1. ERM Süreci Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi raporunda ERM in ele alõnmasõnõn nedeni yeni ve önemli bir yönetim uygulamasõnõn doğduğuna ve bu uygulmanõn artõk geçmiş yõllara göre daha iyi anlaşõlõp yapõlandõrõldõğõna duyulan inançtõr. Geçmişte ERM nin mevcut yönetim uygulamalarõyla ne derece bütünleştiği hakkõnda elde çok az bilgi vardõ; ERM uygulamalarõndaki bölge ve endüstri-sektör farklarõ ise hiç bilinmiyordu. Bu araştõrma bütün dünyada CEO larõn ERM e gösterdikleri taahhüdün ve ERM uygulamalarõnõn yaygõnlõğõnõn bir profilini çõkarmõş bulunuyor. Araştõrmada en önemli kavram, yetenek, engel ve faydalarõn özeti sunulurken ERM işlevlerinin hiyerarşisi de ele alõnõyor: Hangi unsurlar en fazla önem taşõr? Tam bir ERM uygulamasõ nelerden oluşur? Günümüz CEO larõna göre hangi ERM uygulamasõ ya da tekniği en fazla fayda sağlamaktadõr? CEO larõn beşte üçü ilâ dörtte üçü şirketlerinde ERM nin altõ temel sürecinin kurulduğunu ve işler halde olduğunu belirtmektedir. Bu altõ süreç, işletme genelinde risk tanõmlanmasõ, risk değerlendirmesi, üzerinde anlaşmaya varõlan cevap yapõlarõ, risk kontrol etkinlikleri, risk izleme etkinlikleri ve düzenlemelere uyum süreçleridir. Amerikalõ CEO lar düzenlemelere uyum konusunda iddialõ bu konuda yalnõzca Güney Amerikalõ CEO lar onlarõn önüne geçebiliyor ancak diğer temel süreçlerle fazla ilgilenmiyorlar. Örneğin A.B.D. li CEO larõn yüzde 42 si şirketlerinin işletme genelinde risk tanõmlamasõ yaptõğõnõ belirtirken bu oran Avrupa da yüzde 80 ve Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinde sõrasõyla yüzde 64 ve 65. Sektör bazõnda değerlendirildiğinde, sõkõ düzenlemelere tabi tutulan finans hizmetleri sektörünün en gelişkin risk yönetimi sürecine sahip olmasõ şaşõrtõcõ değil; finans hizmetleri sektöründeki CEO larõn yüzde 89 u işletme genelinde risk izleme sisteminin kurulduğunu, yüzde 78 i de riske cevap mekanizmalarõnõn oluşturulduğunu belirtiyor. İmalat şirketleri yukarõda sayõlan altõ temel sürecin her birinde diğer sektörlerin gerisinde yer alõyor. Araştõrmada ERM in temel süreçlerinin benimsenmesi ve tam olarak uygulamaya konmasõ arasõnda büyük bir fark olduğu ortaya koyuluyor. Aşağõdakiler gerçekleştiğinde ERM in tam olarak uygulandõğõ söylenebilir: 4

5 CEO işletme genelinde riski yönetmek için yeterli bilgiye sahipse. Risk yönetimi için ortak bir terminoloji ya da standartlar varsa. ERM stratejik planlama sürecine tam olarak entegre edilmişse. Risk yönetimi ile ilgili veriler mümkün olduğunca ölçülebilir hale getirilmişse. Risk yönetimi bütün departman ve iş birimlerine tam olarak entegre edilmişse. Kuruluşta çalõşan herkes risk yönetimi açõsõndan kendi sorumluluk düzeyini anlamõşsa. Düzenlemelere uyumun maliyeti yakõndan takip ediliyorsa. Düzenlemelere uymamanõn getireceği riskleri ortadan kaldõrmak için düzenlemelere uyum konusu yakõn bir şekilde yönetilip izleniyorsa. Katõlõmcõ CEO larõn yaklaşõk üçte biri şirketlerinin tam ERM uygulamasõna geçtiğinden emin. A.B.D. li CEO larõn yalnõzca yüzde 20 si işletme genelinde riskleri yönetebilmek için ellerinde yeterince bilgi olduğuna inanõrken yalnõzca yüzde 12 si işletmelerinde ortak bir terminoloji ve standartlar olduğunu düşünüyor. A.B.D. li CEO larõn yalnõzca yüzde 7 si ERM nin bütün departman ve iş birimlerine tam olarak entegre olduğunu belirtirken bu oran Avrupalõlar arasõnda yüzde 22. Sektör bazõnda bakõldõğõnda, finans hizmetleri sektöründeki CEO lar ellerinde riski yönetmek için gerekli bilgilerin bulunduğuna diğerlerinden daha fazla inanõyor (yüzde 35 i bu konuda çok emin olduğunu belirtmiş); oysa teknoloji ve medya sektörlerindeki CEO larõn yalnõzca yüzde 22 si gereken bilgiye sahip olduklarõnõ düşünürken imalat sektöründeki CEO larõn yalnõzca yüzde 20 si ortak bir terminoloji ve standartlar oluşturduklarõnõ belirtiyor. Orta boy şirketler ERM uygulamalarõnda büyük kuruluşlara göre daha az gelişmiş durumda. 2. ERM e Gösterilen Taahhüt Katõlõmcõ CEO larõn üçte birinden fazlasõ (yüzde 39) ERM in bir öncelik olduğuna, yine üçte birden fazlasõ (yüzde 38) ERM in yönetim kurulu için bir öncelik olduğuna inanõyor. Daha sonra da görüleceği igibi, CEO larõ ERM e büyük taahhüt gösteren şirketler ve ERM in stratejik planlama süreçleriyle ayrõlmaz şekilde entegre olduğu kuruluşlar, riskleri ve fõrsatlarõ doğru şekilde yöneterek daha fazla değer yaratmayõ başarõyor. Tam olarak uygulandõğõnda ERM, mevcut risk portföyünün ve olasõ gelecek senaryolarõnõn gerçeklere dayalõ bir analizini daha iyi sunuyor. ERM in etkin bir şekilde yürütülebilmesi için karar verme yetkisine sahip kişilere ulaşan bilgilerin eksiksiz ve zamanõnda aktarõlmasõ gerekiyor. ERM becerilerine tam olarak hakim olan şirketlerde genellikle sisteme girilen veri hacminde azalma 5

6 görülmekte, bunun nedeni de yöneticilerin güçlü ve değer arttõrõcõ kararlar almalarõ için gerekli başlõca verilerin neler olduğunu belirlemiş olmalarõ. 3. ERM Engelleri CEO lar ERM in etkin bir şekilde yürütülmesinin önündeki engeller arasõnda bilginin mevcudiyetini, kendilerine zamanõnda ulaşmasõnõ ve araştõrmada insan olarak geçen kavramõ yani işletme genelinde ERM çerçevesini uygulamak için gerekli personelin eğitim ve yetenekleri ERM uygulamalarõnõn önündeki en büyük üç engel olarak görüyor; bu da pek şaşõrtõcõ değil. CEO larõn yüzde 63 ü insanlarõn risk yönetiminde önemli bir engel olduğunu düşünürken yüzde 20 si insanlarõ kendilerini zorlayan en büyük engel olarak tanõmlamakta. CEO larõn yüzde 59 u bilgi eksikliğini kendilerini riskleri tanõmlamaktan alõkoyan en önemli engel olarak görürken yüzde 13 ü bunun kendilerini zorlayan en büyük sorun olduğunu belirtiyor. Bilginin zamanõnda ulaşmasõ yüzde 62 tarafõndan önemli bir engel olarak algõlanõrken yüzde 13 tarafõndan kendilerini zorlayan en büyük engel olarak görüyor. 4. ERM in Sağladõğõ Faydalar Risk yönetiminin nihai amacõnõn uzun vadede istikrar ve değer yaratõlmasõ olduğunun unutulmamasõ gerekir. ERM, yönetimin belirsizliklerle dolu bir ortamda fõrsatlarõ yakalamasõnõ, tüm girişimlerin risklerini mümkün olduğunca eksiksiz ve ayrõntõlõ bir şekilde bilmesini sağlamak üzere oluşturulan bir dizi uygulamadõr. Araştõrma, ERM in sağladõğõ 11 temel faydayõ ortaya koymaktadõr; evet, bu sayõ biraz fazla görünebilir, ancak bunlardan her biri ERM hakkõnda tam bir tablo oluşturmak için gereklidir. Katõlõmcõ CEO larõn yüzde 44 ü ERM in değer yaratan riskleri alma yeteneklerini arttõrdõğõna inanõyor. CEO larõn yaklaşõk üçte biri ERM in girişimci ve yenilikçi düşünme yeteneklerini arttõracağõ fikrine katõlõyor. Yine CEO larõn üçte biri ERM in kuruluş genelinde karar alma sürecine ve komuta zincirine açõklõk kattõğõ görüşünde. Bölge bazõnda bakõldõğõnde ERM in faydalarõna yüzde 64 oranõnda inanan Güney Amerikalõ CEO lar bu yüzdelerin artmasõna neden olmakta. Amerikalõ CEO lar ise en şüpheci olanlar. Örneğin yalnõzca yüzde 30 u ERM in uygun riskleri alma yeteneklerini arttõracağõna inanõyor. A.B.D. deki CEO larõn yalnõzca yüzde 17 si ERM in karar alma sürecine ve komuta zincirine açõklõk kattõğõ görüşünde böylece yüzde 28 i kuruluşlarõnõn bu açõdan ERM den fayda sağladõğõnõ düşünen Avrupalõ CEO larõn gerisinde kalõyorlar. Daha önce de söz edildiği gibi A.B.D. li CEO lar ERM in değeri konusunda diğerlerinden daha çekingen davranmakta. Bunun altõnda yatan ortak bir neden olmalõ büyük bir olasõlõkla Amerikalõ CEO lar bugünlerde yeni yasal koşullarõ 6

7 yerine getirme, şirket yönetişiminde dürüstlüğü sağlama ve raporlarõnõ yeni kurallara göre hazõrlama gibi konularla fazlasõyla meşgul. CEO larõn yüzde 44 ü ERM in şirketlerinin çalõşma biçimine duyduklarõ güven üzerinde çok olumlu bir etki yarattõğõ fikrini paylaşõyor. Bu yaklaşõm en çok Güney Amerika (yüzde 62) ve Avrupa da (yüzde 41) ve sektör bazõnda da finans hizmetleri CEO larõ (yüzde 52) arasõnda karşõmõza çõkõyor. CEO larõn yüzde 38 i ERM in şirketlerinin şöhreti üzerinde çok olumlu bir etki yarattõğõnõ düşünüyor; bu oranõn yüksek çõkmasõnõ sağlayan Güney Amerikalõ (yüzde 52) ve Asya-Pasifik bölgesindeki CEO lar (yüzde 40). Amerikalõ CEO lar ise (yüzde 26) hâlâ bu konuda tam ikna olmuş değil. Risk Yönetiminde Mükemmeliyet Kanõtlarõ ve Faydalarõ İşletmelerde Risk Yönetimi hâlâ gelişmekte olan bir disiplin ve iş dünyasõ tarafõndan derinlemesine benimsenme süreci tamamlanmõş değil. CEO larõn yüzde 38 i kuruluşlarõnda zaten verimli ve etkin bir ERM olduğunu düşünüyor. CEO larõn yaklaşõk yüzde 46 sõ ERM in uygulanmasõnõn bir ilâ üç yõl sürecek bir proje olduğunu belirtiyor. Araştõrmanõn sonuçlarõ değerlendirildiğinde bazõ CEO larõn ve şirketlerinin ERM õ uygulama ve ondan fayda sağlama açõsõndan diğerlerinin çok önünde olduğu ortaya çõktõ. Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, şirketleri ERM i stratejik süreçlerinin bir parçasõ olarak uygulayan CEO larõn düşüncelerini ortaya koyuyor. Bu CEO larõn fikirleri ERM in faydalarõnõ anlama açõsõndan diğer meslektaşlarõnõn fikirlerinden ayrõlõyor. Araştõrmaya göre her biri ERM konusunda mükemmeliyete ulaşmaya çalõşõrken aşağõdaki iki yoldan birini izleyen iki grup şirket vardõr: 1) CEO larõn kişisel taahhüdü aracõlõğõyla 2) ERM i işletme genelinde yapõlan stratejik planlara entegre etme yoluyla. ERM in faydalarõ, konuya tam taahhüdünü veren CEO larõn şirketlerinde daha fazladõr; ERM i stratejik planlama sürecine entegre etmiş olan şirketler ise ERM den daha da fazla fayda elde etmektedir. İşletme genelinde gerekli bilgilere sahip olduğunu belirten CEO lar arasõnda ERM e taahhüt gösteren CEO larõn oranõ diğerlerinin yaklaşõk iki katõ (bu oranlar yüzde 53 ve yüzde 34 olarak seyretmektedir). Aynõ şey işletmelerinin ortak terminoloji ve standartlarla hareket ettiğini belirten CEO lar için de geçerli (ERM e taahhüt gösteren CEO lar arasõnda yüzde 56, diğer tüm CEO lar arasõnda ise yüzde 33). ERM e taahhüt gösteren CEO larõn yüzde 62 si de ERM in kendilerine değer yaratmak için uygun riskleri göze alma yeteneklerini geliştirmede yardõmcõ olduğunu düşünüyor bu da yine diğer CEO larõn yaklaşõk iki katõ. 7

8 ERM i stratejik planlama mekanizmalarõna entegre eden şirketler de bundan önemli faydalar sağlamakta. CEO larõn yüzde 55 ine göre ERM entegre edildiğinde işletme geneliyle ilgili bilgilere ulaşabiliyorlar, bu da tüm diğer CEO larõn oranõnõn üç katõ (yüzde 15). Aynõ şey ortak terminoloji ve standartlar için de geçerli (bu konuda oranlar yüzde 53 ve yüzde 12). Bu grubu daha da daraltmak mümkün. CEO nun işletme geneliyle ilgili bilgilere ulaşabilmesi ve ortak bir terminoloji ve ortak standartlar kullanõlmasõ ERM in tam olarak uygulanmasõ için kritik önem taşõyan iki koşul. ERM uygulamasõnõ bu iki noktada başarõlõ bir şekilde yürüten şirketler, yalnõzca ERM in tam olarak uygulanmasõ açõsõndan değil, aynõ zamanda ciddi faydalar sağlama açõsõndan da başarõlõ oluyorlar. CEO nun ERM i büyük bir öncelik olarak tanõmladõğõ ya da ERM in stratejik planlamayla entegre olduğu şirketlerde bile CEO nun işletme geneliyle ilgili bilgilere ulaşabilmesi ya da ortak bir terminoloji oluşturulmasõ sayesinde önemli gelişmeler ve faydalar sağlanõyor. Bu amaçlara ulaşõlmasõ son derece zor, ayrõntõlõ, ileri teknoloji ve emek isteyen bir uğraş, ne var ki araştõrmanõn sonuçlarõ bu çabayõ göstermenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Araştõrma Katõlõmcõlarõ ve Yöntemleri Yedinci kez gerçekleştirilen 2004 Global CEO Araştõrmasõ, bundan önceki araştõrmalardan çok daha kapsamlõ. Araştõrma çerçevesinde 2003 yõlõnõn son üç ayõnda bütün dünyada yaklaşõk (tam olarak 1.394) mülakat yapõldõ. Bu mülakatlarõn çoğu telefonla yapõldõ ancak bazõ bölgelerde farklõ yöntemler de uygulandõ. Japonya da postayla anket yapõldõ, Çin, Kenya ve Nijerya da ise mülakatlar yüz yüze gerçekleştirildi. Araştõrma, New York ta bulunan bir proje yöneticileri ekibi ve PricewaterhouseCoopers ortaklarõndan oluşan global bir istişare kuruluyla yakõn işbirliği içinde, merkezi Kuzey İrlanda nõn Belfast kentinde bulunan PricewaterhouseCoopers Uluslararasõ Araştõrmalar Birimi tarafõndan koordine edildi. Bölgesel olarak bakõldõğõnda Avrupa da 454, A.B.D. de 182 (ayrõca Kanada da 95 ve Meksika da 36), Güney Amerika da 258, Asya-Pasifik bölgesinde 319, Afrika da da 50 mülakat yapõldõ. Sektörel dağõlõma bakõldõğõnda finans hizmetleri sektöründe 244, teknoloji ve medya sektörlerinde 173, tüketici ve endüstriyel ürün imalatçõlarõ, dağõtõmcõlarõ ve perakendecileri (bundan böyle imalat sektörü olarak anõlacaktõr) arasõnda 974 mülakat yapõldõ. 3 firma da bulunduklarõ sektöre dair bilgi vermedi. Şirket büyüklüğü önemli bir ölçüydü: araştõrmada temsil edilen şirketlerin yüzde 37 sinin den fazla çalõşanõ var; yüzde 32 si çalõşana sahip; yüzde 13 ünün işgücünde kişi var; yüzde 16 sõnõn 500 den az çalõşanõ var; geriye kalan az sayõda şirket ise çalõşan sayõsõ hakkõnda bilgi vermedi. 8

9 Katõlõmcõlarõn şirketlerinin yüzde 33 ünün yõllõk geliri $1 milyardan fazla; yüzde 14 ü $500 milyon-$1 milyar arasõ gelir elde ediyor; yüzde 45 i $500 milyondan az kazanõyor; katõlõmcõlarõn yüzde 8 i ise bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Gelir açõsõndan bölgesel dağõlõm yõllõk kazancõ $1 milyardan fazla olan şirketlerin en fazla Avrupa da yoğunlaştõklarõnõ (yüzde 45) gösteriyor. Avrupa yõ Asya-Pasifik (yüzde 39) ve Kuzey Amerika (yüzde 21) takip ediyor. Bu yõlõn araştõrmasõnda gerçekleştirilen bir yenilik, yõllõk kazancõ $500 milyondan az olarak tanõmlanan 536 orta boy şirketle ilgili bulgularõn incelenmesi oldu. 9

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 77 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %13 üne karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 53 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 46,824 -%1.19 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 35,374 %27.1 $/YTL 1.3237 %0.71 Bono Faizi ( 4 Şubat 2009) 17.64 -%0.06 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.03 %2.65

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 gün ve tarihli toplantısında 21 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. BİRİNCİ

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

2010 Yılı Sonu İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 7%

2010 Yılı Sonu İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 7% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 66 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %11 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 IMI 2.Ankara Çağrı Merkezi Konferansı Emre ERTÜRK TURKCELL GLOBAL BİLGİ Stratejik Planlama Müdürü Dünya Çağrı Merkezi

Detaylı

Teknolojik Yeniliklerin Küçük ve

Teknolojik Yeniliklerin Küçük ve Teknolojik Yeniliklerin Küçük ve Orta Boy İnşaat Firmalarõna Yaygõnlaşmasõ Doktora Tez Savunmasõ Emrah Acar Y. Mimar 13 Haziran 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji difüzyonu yeni ürünlerin, süreçlerin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor!

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Türkiye'nin mavi yaka ve ara kademede lider insan kaynakları sitesi Eleman.net göç konulu bir anket çalışması gerçekleştirdi. Eleman.net üyesi 12 bin

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2016 2. ÇEYREK DÖNEM SONUÇLARI

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2016 2. ÇEYREK DÖNEM SONUÇLARI REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2016 2. ÇEYREK DÖNEM SONUÇLARI İçindekiler REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu İstanbul HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 20-21 Mayıs

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir.

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir. LEASING Leasing yatırımlara finansman sağlayan alternatif bir finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd ndığı işlemdir. Operasyonel Leasing ise genel olarak %70 finansman riski

Detaylı

Üçüncü Taraf Risklerinin Denetimi

Üçüncü Taraf Risklerinin Denetimi Üçüncü Taraf Risklerinin Denetimi «Outsourcing the work but not the risks» XVIII. Türkiye İç Denetim Kongresi 20 Ekim 2014 Pelin Altındal Kıdemli Müdür, CRMA EY Risk Danışmanlık Hizmetleri Ajanda Üçüncü

Detaylı

Lisanssız Yazılım Kullanım Oranı Üst Üste 2 Yıl Gerileyen Türkiye de Korsan Yazılım Düşüş Trendine Girdi

Lisanssız Yazılım Kullanım Oranı Üst Üste 2 Yıl Gerileyen Türkiye de Korsan Yazılım Düşüş Trendine Girdi Basın Bülteni IDC nin 2009 Yılı Global Korsan Yazılım Kullanımı Araştırması nın Sonuçları Açıklandı Lisanssız Yazılım Kullanım Oranı Üst Üste 2 Yıl Gerileyen Türkiye de Korsan Yazılım Düşüş Trendine Girdi

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers WWW.TECHNOLOGYEVALUATION.COM Şirkete Genel Bakış ETG kendini, danışmanlık hizmetleri, en iyi endüstri uygulamaları, endüstri şablonları ve yazılım dahil olmak üzere endüstriye özgü çözümlerle müşterilerinin

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

Toplam Perakende 2016

Toplam Perakende 2016 www.pwc.com.tr/toplamperakende Toplam Perakende 2016 Orhan Öztürk Yusuf Bulut 20 Toplam perakende 2016 raporunda önemli noktalar Araştırmanın 6. yılı Asya nın genişlemiş katılımı: Tayland, Singapur & Malezya

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama)

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama) Forum İstanbul: Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı Mehmet Büyükekşi - TİM Başkanı 28 Nisan 2015 1 Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık)

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 109 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %18 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Üçüncü çeyreğe yönelik Manpower araştırmasına göre Türkiye de işverenler istihdam hızının artması beklentisine ihtiyatla yaklaşıyor

Üçüncü çeyreğe yönelik Manpower araştırmasına göre Türkiye de işverenler istihdam hızının artması beklentisine ihtiyatla yaklaşıyor AMBARGO TARİHİ 14 Haziran 2016 00.01 GMT BASIN BÜLTENİ Üçüncü çeyreğe yönelik Manpower araştırmasına göre Türkiye de işverenler istihdam hızının artması beklentisine ihtiyatla yaklaşıyor Manpower İstihdama

Detaylı

Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar. Temmuz 2011

Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar. Temmuz 2011 Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar Temmuz 2011 Görünüm Küresel ekonomide toparlanma sürüyor: Gelişmiş ülkelerdeki borç yükünün yarattığı kırılganlık sebebiyle toparlanma yavaş seyrederken, gelişmekte

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

Borsa Istanbul Faiz Döviz

Borsa Istanbul Faiz Döviz TÜFE de yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,67 artış gerçekleşti. Ana harcama

Detaylı

SWOT analiz nedir? On5yirmi5.com

SWOT analiz nedir? On5yirmi5.com On5yirmi5.com SWOT analiz nedir? SWOT Analizi, bir projede; kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan

Detaylı

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü 1 - PLATFORMUN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Platformun adı İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu dur. Merkezi İstanbul dur. 2- PLATFORMUN AMACI VE ÇALIŞMA

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Neler Olacak? BRENT PETROL ALTIN GBPUSD USDTRY EURUSD Kuzey Kore gerilimi sürüyor Epey bir süredir ABD ile Kuzey Kore arasındaki

Detaylı

Yöneticiye Rapor Osman Şahin

Yöneticiye Rapor Osman Şahin Yöneticiye Rapor Osman Şahin Focus Styles 22-May-203'de Hazırlanmıştır Sayfa 2 2005-2009 Saville Consulting. Tüm hakları saklıdır. Bu Rapor Hakkında Bu Rapor, bir kişinin önemli çalışma alanlarındaki motivasyonlarını,

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ Avrupa Konseyi Destekli Hibe Projesi Bütçesi 1.5 milyon Avro Süresi 24 ay Neden TYEC II Projesine İhtiyaç Duyuldu? 2007-2009 : «Yolsuzlukla Mücadelede Etik» Projesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sayın başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, yurt dışından gelen kıymetli

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU

KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Global Risk DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER Management AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Survey 2013 Sunan: Presenter: Selda Peter Oknas Mullen Türkiye Özel Risklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 i Bu sayıda; 2013 2. Üç Ay Büyüme Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Yurtiçi talep coştu, stoklar patladı, büyüme tahminleri aştı Ekonomi

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor?

Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor? www.pwc.com Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor? Mustafa Fuat Vardar Dijital dönüşümü anlamak Büyük veri- Neden Şimdi? KENTLİEŞME Yeni Müşteriler Yeni Davranışlar Yeni Talepler Yeni Formatlar

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Faaliyetlerinizdeki bir kesinti nedeniyle katlandığınız maliyet, itibarınıza olan etkisiyle karşılaştırıldığında önemsiz kalabilir. Birçok şirket bilgi teknolojileri

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor!

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Çin ABD savaşı kızışıyor. AB ile TTIP görüşmelerini sürdüren ABD`nin, TPP`yi olumlu sonuçlandırarak, Çin`in bölgede artan etkinliğini dengelemek açısından

Detaylı

Faktoring : Gelişen Finans Sektörü. Genel Sekreter Yardımcısı, Faktoring Sektörü

Faktoring : Gelişen Finans Sektörü. Genel Sekreter Yardımcısı, Faktoring Sektörü Faktoring : Gelişen Finans Sektörü Filiz Ünal Genel Sekreter Yardımcısı, Faktoring Sektörü 13 Şubat 2014 1988 Banka departmanı olarak ilk faktoring faaliyeti başladı 1994 90 sayılı KHK da 545 sayılı KHK

Detaylı

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ANA MEAL VE MEAL ÜRÜNLERİ SEKÖRÜ.C. GÜMRÜK VE İCARE BAKANLIĞI RİSK YÖNEİMİ VE KONROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ 24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 64 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 39 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir

Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO. Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Yaprak Özer İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO Öncelikleriniz iletişim stratejinizi de değiştirir Küresel finans sektörü, barındırdığı risklerden dolayı geçtiğimiz yıl birçok şirket için belirsizliklerle

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

Sürekli ve Kazançlı Büyüme.

Sürekli ve Kazançlı Büyüme. Sürekli ve Kazançlı Büyüme Didem ESEN Danışmanlık Grup Yöneticisi NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Sürekli ve Kazançlı Büyüme. Bir önceki yılın finansal sonuçları, mali tabloları başarılı olarak yorumlanan,

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

Ğ ü ü ç ş ş ğ ğ ğ ğ Ö ü ğ ş ğ ü ş Ç ş ş Ç ş ü ü ü ğ ç ç ş ü ş ş Ç ş ü ü ü ü ğ ş ş ü ü ş ş ş ü ü ğ ü üğü ş ç ü ü Ç ç ğ ü ü üğü ğ ü ç ş ş ş ş ğ ç ü ü ü ş ş ş Ç ş Ç ğ Ç ğ Ç Ç ü ş ş ü Öğ ü ş ş ğ ç Ç Ç ş Ç

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

Ü Ü Ğ Ş Ş Ş Ş Ş Ü Ğ ç Ş Ğ Ü Ü Ğ Ü Ş Ö ç ç Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş Ş ç ç Ç Ü Ş Ç Ç Ü Ş Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ş Ğ Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç Ç ç Ç ç ç ç

Detaylı

Ş İ İ ç İ İ İ İ ç Ş ü ü ü ü ç ü üç ü ü ü ç ü ü Ü İ Ğ Ş üç ü İ ü ü ü ç ü ç Ç ç İ ü üç ü Ç üç ü ç ç Ç ü Ç ç üç ü ç Ç ç ç ç ç Ğ Ğ ç İ ü ü ç ç ç ü ü ü Ü ç ç ü ç ç ü ü ü Ö ü ü ü ü Ü ü ü ç ü ç ç ü ü ü ü ç ü

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI 12 AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞENOL ŞANKAYA

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI 12 AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞENOL ŞANKAYA ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI 12 AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞENOL ŞANKAYA 2015 YILI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACATI Milyon $ 2014

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

ç ü ü ç ç ş İ Ç Ü ş İ Ç Ü ç ş ü İ Ç Ü ş ş ç ş ü Ö ü Ö İş ş ç İ Ç Ü ş ş ç ü ç ş ş İ Ç Ü ş ç Ü İ Ç Ü İ Ç Ü ü ç ş ş ş İ Ç Ü ç ü ş İ Ç Ü İş ş ş ü ş İ Ç Ü ş ü ş üç ü ş ş ş ç ü ü ç ş ş ş ş ü ş ü ü ş ç ü ç ç

Detaylı

Ç Ü ğ Ç ç Ğ ç Ü ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ç Ö Ş Ö ğ ç ğ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü Ç Ü ğ ğ Ü ğ ç Ç ğ Ü ç ç ğ Ğ Ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş Ş Ç Ö Ö ç Ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç Ü ç ç ç ğ Ö Ü Ç Ş Ş ç Ö ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ş Ö Ü Ü Ğ Ğ ü ü ü ü ü Ö Ü ü ü ü Ş ü ü Ş Ş ü ü ü ü üü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü Ç ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü Ç Ş Ç üü Ş ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü Ü ü ü

Detaylı

Ü ş ğ ğ Ü ş Ç ğ ş ş Ç ğ ş Ü ğ Ü ş ğ Ü Ç ğ ğ Ü ğ ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ş ş ş Ç Ç Ö ş ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş Ü Ç ğ ş ğ ş ş ğ Ü ğ ş ş ğ ş ş ş ş ş ş ğ ğ ş ş ş ş ş ş ş Ü ğ ş ş Ü Ç ğ Ç Ç ş ş ş ğ ş Ö ÇÜ Ö ş ğ Ö ş ş ğ ş

Detaylı