BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ"

Transkript

1 BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ 23

2 BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ Genel Açıklama: Bölünme ve hisse değişimi uygulaması mevzuatımıza 2001 yılında girmiş bir uygulamadır. Bu tarihe kadar uygulanan devir ve birleşme mevzuatı, bu tarihten itibaren yerini, devir, bölünme hisse değişimi mevzuatına bırakmıştır. Bölünme ve hisse değişimi işlemlerinin 2001 yılında vergi mevzuatına katılması tesadüfi bir uygulama değildir. Bu düzenlemeler Avrupa Birliğinin Türkiye ilerleme raporlarında yıllardan beri öngörülen hususlardır ve 2000 yılları ilerleme raporlarında çok az ilerleme yapıldığı belirtilirken, komisyonun 2001 raporunda; - bölünme ve hisse değişimi düzenlemeleri, - % 26 ve % 40 lık KDV oranlarına son verilmesi - vergi kimlik numarası uygulaması ve - ithalatta KDV matrahına dahil unsurların yeniden düzenlenerek çifte vergilendirmenin önlenmesi, gibi konularda önemli atılımlar yapıldığı vurgulanmaktadır EEC Direktifine göre Türkiye KVK madde 38 de yaptığı değişikliklerle bu direktife önemli ölçüde uyum sağlamış durumdadır. Ortak Prensipler: Buna göre bu düzenlemeler bir nihai kurumlar vergisi istisnası olmayıp, vergi ertelemesi sonucu doğuran işlemlerdir. Devir, birleşme ve bölünmede tasfiyesiz infisah ve kulli halefiyet esası geçerlidir. Bu esas uyarınca sona eren şirketin ortaklarının ortaklık hakları yeni yada yaşayan şirkette devam etmektedir. Sona erme ile birlikte katılan/bölünen şirketin tüm mal varlığı hukuki ve iş ilişkileri, üçüncü kişilerin muvafakatlarına gerek olmaksızın yeni tüzel kişiliklere geçmektedir. Bölünme: Bölünme işlemi tam bölünme ve kısmi bölünme olarak iki grupta toplanmaktadır. Tam mükellef bir sermaye şirketinin bilançosunda yer alan tüm varlık, borç ve özkaynakların kayıtlı değerleriyle iki veya daha fazla tam mükellef şirkete tamamen devredilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi tam bölünme olarak tanımlanmaktadır. (KVK madde 38/1) Tam mükellef bir sermaye şirketinin tüzel kişiliğinin sürdürülmesi, ancak bilançosundaki bazı varlıkların kayıtlı değerleriyle başka bir tam mükellef şirkete devredilmesi ise kısmi bölünme olarak adlandırılmaktadır. (KVK madde 38/2) 24

3 Bölünmenin başlıca amaçları; - işletmelerin kısımlar veya faaliyetler itibariyle ayrıştırılması, - çeşitli üretim tesislerinin ayrıştırılması, - aynı sektördeki grup firmalarının birleştirilmesi, - halka açılma ve satış işlemlerine hazırlık - kısmi bölünmede, gayrimenkul, iştirak hisseleri gibi varlıkların satışına hazırlık, olabilmektedir. Kanundaki koşullara uygun olarak gerçekleştirilen bölünmelerde; - Kurumlar Vergisi - KDV - Damga Vergisi - BSMV vb. İstisnaları kullanmak mümkündür. Ayrıca bölünen kurumun son beş yıllık mali zararlarının belli koşullarda yeni kurumlarda mahsup edilebilme imkanı da mevcuttur. Tam Bölünme; Bu işlemle tam mükellef bir sermaye şirketi tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığı, alacak ve borçlarını mukayyet değerler üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellefiyete tabi iki veya daha fazla sermaye şirketine devrederek; karşılığında Devredilen sermaye şirketinin hisselerini almakta ve bunu ortaklarına vermektedir. Kısmi Bölünme; Bu tarz bölünmede tam mükellef bir sermaye şirketinin (veya bu mahiyetteki yabancı kurumun Türkiye deki işyeri veya daimi temsilcisinin) bilançosunda yer alan gayrimenkul ve iştirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet işletmeleri ve bu tesis ve işletmelere bağlı gayrimaddi haklar, hammadde, yarı mamul ve mamul mallar mukayyet değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine, ayni sermaye olarak konularak, - bu değerleri devreden şirketin ortaklarına verilmek veya, - devreden şirkette kalmak üzere, devir alan şirketin hisse senetlerinin verilmesidir. Sorunun Tesbiti: Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 80. maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca; ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabidir. 25

4 Buna göre yukarıda yer alan bu madde ile bölünme düzenlemeleri birlikte ele alındığında, bölünme suretiyle elde edilen yeni hisse senetlerinin iktisap tarihi ne olacaktır? Diğer bir anlatımla bölünme sonrasında yeni şirketlere ait olarak elde edilen hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak; bölünen (eski) şirketin hisse senetlerine sahip olma tarihi mi? Yoksa bölünme sonrasında yeni kurulan şirketin hisse senetlerinin elde edildiği tarih mi geçerli olacaktır? Bu iki tarihin tesbiti G.V.K. mükerrer 80. maddeye bağlı vergileme açısından son derece önemlidir. Konuyu son derece basit bir örnekle şu şekilde açıklamak mümkündür. Örnek: 5 ortak 1970 yılında % 20 şer payla kurdukları şirketlerini zamanla büyüttükten sonra, Mart/2006 tarihi itibariyle bölmek istemektedirler. Bölünme işlemi şirket aktifinde kayıtlı biri Çorlu ve biri Gebze de yer alan iki fabrikadan birinin yeni kurulacak bir diğer şirkete ayni sermaye o- larak konulması suretiyle gerçekleştirilecektir. Şirketin toplam sermayesi YTL. olup, bölünme işlemi yasal bazda ilk şirkette sermaye azaltımı yoluyla gerçekleştirilmiş ve bölünme sonrasında YTL. sermayeli iki adet şirkete sahip olunmuştur. Her iki şirketin hisseleri mevcut ortaklara dağıtılmıştır. Buna göre yukarıda yer alan örnekte ortakların sahip oldukları hisse senetlerinin iktisap tarihi nedir? YTL. sermayeli olup, sonradan YTL. sermayeye indirilen eski şirket hisse senetleri için iktisap tarihinin 1970 olduğu tartışmasızdır. Ancak eski şirketin mal varlığı ile kurulan yeni şirketin hisse senetleri açısından iktisap tarihi tartışmalıdır. Maliye İdaresi bu olayda yeni şirket için iktisap tarihini, bölünme işlemine bağlı yeni şirket kuruluşu olarak Mart/2006 şeklinde yorumlamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı nın tarih ve sayılı olarak verdiği bir mukteza tam bu şekildedir. Oysa kanımızca olay; oldukça açık ve nettir. Ortaklar 1970 yılından beri YTL. sermaye karşılığı hisse senetlerine sahip bulunmaktadırlar. Bu şirketin YTL. tutarındaki % 50 hisseye isabet kısmını iki yıl içerisinde elden çıkarmaları halinde de GVK mükerrer 80. madde uyarınca herhangi bir vergi ödemeyeceklerdir. Ancak maliye idaresi, ortakların eski şirkete ait hisseleri satarsa verginin ödenmeyeceğini fakat yeni kurulan şirkete ait kısma ilişkin hisselerin satılırsa vergiye tabi olduğunu belirtmektedir. Bölünmenin amaçlarından birinin de halka arz ve satışa hazırlık olduğunu belirtmiştik. Avrupa Birliğinde ki anlayışında bu yönde olduğu malumdur. Ancak Maliye Bakanlığı nın bu anlayışının ne kadar makul ve Avrupa Birliği Direktiflerine uygun olduğu tartışmalıdır. Konunun KVK madde 8/12 (eski Geçici 28. madde) Açısından Değerlendirilmesi: Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu nun istisnaları düzenleyen 8. maddesinin 12 numaralı bendi uyarınca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışından 26

5 doğan ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançları kurumlar vergisinden istisna bulunmaktadır. Bu maddedeki önemli sorunlardan biri de iki yıllık sürenin nasıl hesaplanacağıdır. Özellikle konumuz olan, devir, birleşme ve bölünme hallerinde bu sürenin hesabı oldukça önem arz etmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı daha 2000 yılında yayımladığı 67 seri no.lu kurumlar vergisi genel tebliği ile bu sorunu çözmüş ve aynen aşağıdaki şekilde açıklamada bulunmuştur. Öte yandan yukarıda belirtildiği üzere geçici 28. maddede belirtilen istisnanın uygulanabilmesi için gayrimenkulün kurumun bilançosunun aktifinde en az iki yıl süreyle yer alması gerekmektedir. Kurumlar vergisi kanunu nun 37. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde bu süre gayrimenkulün devreden ile devralan kurumun bilançolarında yer aldığı toplam süre dikkate alınarak belirlenecektir. Yukarıda yer alan bu açıklama, gerek gayrimenkul ve gerekse iştirak hisseleri için olmak kaydıyla ve aynı yöndeki ifadelerle onlarca muktezaya da konu olmuştur. Dolayısıyla bu konuda şu an için bir sorun bulunmamaktadır. Bu olay bu kadar açık ve net bir şekilde ortaya konulurken, bölünmelerdeki hisse iktisap tarihlerinde bu yaklaşımın gösterilmemesi anlaşılır bir uygulama değildir. SONUÇ: Mali idarenin bölünmeye bağlı yeni hisse edinimlerinde, bu hisse senetlerinin iktisap tarihlerini asli hisse senetlerinden ayırıp, tamamen yeni kurulmuş bir şirket olarak değerlendirmesi kanımızca oldukça farklı ve Avrupa Birliği direktiflerine ve bu direktiflerin amaçlarına aykırı bir yorumdur. Üstelik gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satış kazancına bağlı karın istisna uygulamasında gerek genel tebliğ ve gerekse mukteza bazında bu kadar açık ve net bir yorum yapılırken bu konuda tutucu davranılması anlaşılabilir gibi değildir. Kanımızca yargı mercilerine yapılacak başvurularda mükellef lehine sonuç alınması oldukça mümkün gözükmektedir. Ancak mali idarenin bugüne kadar yaptığı açıklamanın da elimize geçen sadece bir mukteza bazında olduğu hatırlanmalıdır. Bu nedenle önerimiz konuya ilişkin işlemlerde öncelikle mali idarenin yeni bir görüş tesis etmesi yönünde idareye başvurulması, olumsuz yönde alınacak bir cevap ardından yargı mercilerine gidilmesi şeklindedir. 27

6 28

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır. Bedelsiz Hisseler Gelir Mi Yazılmalıdır? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır. ÖZET

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü Örtülü Sermaye Uygulamasında Borç Veren Tam Mükellef Kurumun Elde Ettiği Faiz Gelirinin Tamamı Her Zaman İştirak Kazancı İstisnası Şeklinde Düzeltilebilir mi? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır. Limited Şirket Pay Senedi Satış Kazancında Değer Artış Kazancı Hükümleri Ve Yurtdışındaki Şirketin Türkiye de Sahip Olduğu Limited Şirket Pay Senedinin İktisap Edilmesi Halinde Kdv Sorumluluğu Güray ÖĞREDİK

Detaylı

İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI

İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI A.Bora ELÇİN Vergi Başmüfettişi (E. Maliye Başmüfettişi) Özet Taşınmaz ve iştirak hissesi

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 27.02.2014 Karar No : 2014/153-03 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9. MADDESİNDE TANIMLANAN ZARAR MAHSUBU MÜESSESESİ VE ÖZELGELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9. MADDESİNDE TANIMLANAN ZARAR MAHSUBU MÜESSESESİ VE ÖZELGELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9. MADDESİNDE TANIMLANAN ZARAR MAHSUBU MÜESSESESİ VE ÖZELGELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 1. GİRİŞ FURKAN SÜZER furkan.suzer@moorestephens.com.tr 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Kaldıracın varlığı halinde ise; 1 e 100 kaldıraç oranıyla forex işlemi yaptıran kuruluş yatırımcısına şöyle bir teklifte bulunur:

Kaldıracın varlığı halinde ise; 1 e 100 kaldıraç oranıyla forex işlemi yaptıran kuruluş yatırımcısına şöyle bir teklifte bulunur: FOREX KAZANÇLARINDA VERGİ BELİRSİZLİĞİ Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars / Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Mart 2014 Sayısında Yayınlanmıştır 1. FOREX

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME

ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME AYHAN MUTLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Denetçi 1 ADİ ORTAKLIK NEDİR? 6098 Sayılı Borçlar Kanunu nun 620. maddesi adi ortalığı şu şekilde

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ

GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ 1.Giriş İnşaat sektöründeki gelişmeler ve Türkiye Ekonomisindeki rolü herkesçe malûmdur. Sektörün en önemli girdilerini arsa, arazi

Detaylı

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE DEKİ İŞTİRAK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARMASI HALİNDE VERGİLEME Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Sakıp ŞEKER * Bilindiği üzere, işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık

Detaylı

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1 İÇİNDEKİLER Başlarken 2 Finansal Kiralama Yoluyla Binek Otomobili Edinilmesi - M. Bahattin AKÇAY 3 Bu makalede sözleşme sonunda kiracıya devrin öngörüldüğü finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında edinilen

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR FATİH KAYA İVDB GRUP MÜDÜR V.

KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR FATİH KAYA İVDB GRUP MÜDÜR V. KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR FATİH KAYA İVDB GRUP MÜDÜR V. SORU 1- Konut yapı kooperatifinin almış olduğu arsayı, amaca ulaşılamayacağının anlaşılması üzerine satması ve satış

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı