HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir."

Transkript

1 HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama dokunulmazlığından faydalanamazlar. B) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması milletvekilliğini sona erdirmez. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. D) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tekrar seçilirse yargılanabilmesi için dokunulmazlığının yeniden kaldırılması gerekir. E) Siyasi parti grupları, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamaz. Yasama dokunulmazlığı; seçimden önce veya sonra bir suç işledği ileri sürülen bir milletvekilinin, meclisin kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. (7 gün içinde başvurulur, mahkeme de 15 gün içinde karar verir.) TBMM'deki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tekrar seçilirse, yargılanabilmesi için dokunulmazlığın yeniden kaldırılması gerekir. TBMM üyesi hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır, üyelik süresince zamanaşımı işlemez. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'e bildirmek zorundadır. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması milletvekilliği sona erdirmez. Yasama dokunulmazlığından sadece milletvekilleri değil, aynı zamanda milletvekili olmayan bakanlar da faydalanır Anayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisindeyapılan aşağıdaki oylamaların hangisinde nitelikli çoğunluk aranmamaktadır? A) Kamu Başdenetçisinin seçimi B) Seçimlerin yenilenmesi kararı C) Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı D) Yüce Divana sevk kararı E) Anayasa Mahkemesine üye seçme kararı 1982 Anayasası'na göre TBMM oylamalarında, nitelikli çoğunluk aranan haller, Anayasa değişikliği (iki oran vardır, Meclis üye tamsayısının 2/3'ü - 3/5'i) Meclis başkan seçimi (1. ve 2. oylama Meclis üye tamsayının 2/3'ü, 3. oylama meclis üye tam sayı salt çoğunluğu, 4. oylama en çok oy alan) Yüce Divana sevk kararı (TBMM salt çoğunluğu) Cumhurbaşkanının vatana ihanet suçlaması ile Yüce Divana sevki (meclis üye tamsayısının 3/4'ü) Genel ve özel af ilanı (meclis üye tamsayısının 3/5'i) TBMM Kamu Baş Denetçisi seçimi (1. ve 2. oylama Meclis üye tamsayısının 2/3, 3. oylama TBMM salt çoğunluğu, 4. oylama en fazla oy alan) Anayasa Mahkemesine üye seçimi 1. oylama meclis üye tamsayısının 2/3'ü 2. oylama TBMM salt çoğunluğu 3. oylama en fazla oy alan Meclis çalışmalarına devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi (TBMM salt çoğunluğu) Gensoru sonucunda güven oylaması (TBMM salt çoğunluğu) Seçimlerin yenilenmesi kararı için nitelikli çoğunluk aranmaz, olağan karar yeter sayısı ile karar verilir. 1 Diğer sayfaya geçiniz.

2 Anayasası na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. B) Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz. C) Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. D) Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları inceleme görevi vardır. E) Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi vardır Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi vardır. B) Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetleme görevi vardır. C) Yüksek Mahkemeler arasında yer alır. D) Üyelerinin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. E) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakar. Yüksek Seçim Kurulu Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz. Kararları kesindir. 7 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerinin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Anayasa Mahkemesi, 17 üyeden oluşur. 3 üye TBMM tarafından, 14 üye Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. (Üyeler 12 yıl için seçilirler). Kanunları, KHK ve Meclis içtüzüğünü şekil ve esas bakımından denetler. Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisi vardır. Yüksek Mahkemeler arasında yer alır. Siyasi partilerin mali denetimini yapar. Bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini şekil bakımından denetler. Bazı parlamento kararlarının, Anayasa ve içtüzüğe aykırılıkları nedeniyle yapılan iptal iştemlerini karara bağlar. Kararları kesindir, Resmi Gazete'de yayımlanır. İki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. 2 Diğer sayfaya geçiniz.

3 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kamu tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir? A) Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. B) Yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. C) Mülkiyetlerinde bulunan malların tamamı kamu malıdır. D) Kamusal yetki ve ayrıcalıklarla donatılmışlardır. E) Kamu yararına faaliyette bulunurlar. Kamu tüzel kişilerinin özellikleri, Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. Kamusal yetki ve ayrıcalıklarla donatılmışlardır. (Kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptir.). İdare hukuku kurallarına ve idari yargı denetimine tabiidir. Düzenleme yapabilme yetkisine sahiptir. Yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Kamu yararına faaliyette bulunurlar. Tüzel kişiliğe sahiptir. (Hak-borç sahibi olma, davacı, davalı olabilme) Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan tüm mallar kamu malları değildir. Özel mallar da vardır. Kamu malları kamu tüzel kişilerinin kamu yararına tahsil edilmiş olan mallardır. Özel malar, kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan mallardır. 6. Merkezî yönetim taşra teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İl ve ilçe kanunla kurulur. B) İl yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür. C) İlçe yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür. D) İl ve ilçe adlarının değiştirilmesi kanunla olur. E) Bir ilçenin başka bir il e bağlanması kanunla olur. Merkez Yönetimin Taşra Teşkilatı, İllerin kurulması, kaldırılması, isimlerinin değiştirilmesi kanunla olur. İlçelerin kurulması, kaldırılması, merkezinin belirlenmesi, isimlerinin değiştirilmesi kanunla olur. Bir ilçenin bir ilden alınıp bir başka ile bağlanması da kanunla olur. İl idaresi, üç bölümden oluşur. Bunlar, vali, il idare şube başkanları ve il idare kuruludur. İl idaresinin başı validir. İl yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür. İlçe idaresi; kaymakam, ilçe idare şube başkanları ve ilçe idare kurulundan oluşur. Kaymakam, ilçe idaresinin başıdır. Anayasa'nın 126. maddesine göre, Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre iller; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılmıştır. İlçeler Anayasa'da öngörülmemiştir. 3 Diğer sayfaya geçiniz.

4 7. I. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. II. Anayasa hükümlerine aykırı emir, yazı ile yenilense bile yerine getirilmez. III. Yönetmelik hükümlerine aykırı emir, memur tarafından yerine getirilmemeli, aykırılık emri verene bildirilmelidir. IV. Israr edilen ve yazı ile yenilenen emri yerine getiren memur, emrin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Kanunsuz emir ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve IV E) II ve IV Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görünürse yerine getirmez çünkü kanunsuz emirdir. Bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 8. İdari eylem nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için eylem tarihinden 3 ay sonra doğrudan idare mahkemesine açılan tam yargı davasında, mahkemenin vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir? A) Süre aşımından davanın reddine B) Öncelikle idareye başvurulması için davanın reddine C) Davayı esastan inceleyerek davanın kabul veya reddine D) Dava dosyasının görevli idari merciye tevdiine E) Görev yönünden davanın reddine Tam yargı davası, idari eylem ve işlemler neticesinde kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi istemiyle idari yargıda açtıkları davalardır. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde idareye başvurma haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında 60 gün içinde cevap verilmediği taktirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. Buna göre idari eylemden uğranılan zararın giderilmesi için eylem tarihinden 3 ay sonra, doğrudan idare mahkemesine açılan tam yargı davasında mahkeme, dava dosyasının görevli idari merciye tevdiine karar verir. 4 Diğer sayfaya geçiniz.

5 9. Aşağıdakilerden hangisine karşı açılacak iptal davası, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür? A) Rektör atama işlemine B) Kaymakam atama işlemine C) TOKİ arsa satış ihalesi işlemine D) İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması işlemine E) Müsteşarın görevden alınmasına ilişkin müşterek kararnameye 10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya ilinde bulunan bir taşınmaz için alınan yıkım kararına karşı, taşınmazın maliki olan ve İstanbul da ikamet eden A dava açmak istemektedir. Buna göre A, işlemin iptali için aşağıdakilerin hangisinde dava açmalıdır? A) Ankara İdare Mahkemesi B) Antalya İdare Mahkemesi C) İstanbul İdare Mahkemesi D) Danıştay E) Ankara Bölge İdare Mahkemesi İlk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülecek davalar: Bakanlar Kurulu kararları, Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler, Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler, Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemleri, Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar, üzerine uygulanan eylem ve işlemler, Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler (görevden alınmasına ilişkin olanlar da dahil) İptal davası, idari işlemler hakkında yetki sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı, iptalleri için hakları veya menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer İdare Mahkemesi'dir. Buna göre taşınmaz Antalya'da olduğu için Antalya İdare Mahkemesi'nde dava açılır. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 sayılı TCK ye göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Geri vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir. B) Ağır ceza mahkemesi geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verse de bu kararın yerine getirilip getirilmemesi, Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. C) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir. D) Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar bakımından da geri verme talebi kabul edilebilir. E) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir. TCK' nin 18. maddesine göre yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir. Ancak, geri verme talebine esas teşkil eden fiil; a) Türk kanunlarına göre suç değilse, b) Düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğinde ise, c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, d) Türkiye nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, e) Zaman aşımına veya affa uğramış ise geri verme talebi kabul edilmez. Yabancı ülkenin geri verme talebi hakkında öncelikle kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir. Mahkeme geri verme talebini reddederse bu karar Bakanlar Kurulunu bağlar ve kişi geri verilemez. Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verirse bu karar Bakanlar Kurulunu bağlamaz. Bu durumda Bakanlar Kurulu kişiyi geri verebileceği gibi siyasi bir sebep göstererek geri vermeyebilir. Ayrıca özellik ilkesi gereği geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkum olduğu ceza infaz edilebilir. Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi halinde, mahkeme tutuklama veya diğer koruma tedbirlerine başvurabilir. 12. Suçun konusunda yanılgıya düşülmesi, aşağıdaki hata türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? A) Maddi unsurlarda hata B) Hukuka uygunluk nedenlerinde hata C) Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata D) Saik hatası E) Yasak hatası Genel anlamıyla hata, dış dünyaya ait bir şeyin gerçekte olduğu gibi değil, yanlış bir biçimde tanınmasına, bilinmesine neden olan zihinsel bir durumdur. Hata, kural olarak, iradenin oluşum sürecine etki eder ve bu durumda irade, gerçeğin yanlış biçimde tasavvuru veya bilinmesi ile bozulmuş olarak doğar. Suçun maddî unsurlarında hata TCK'nin 30. maddesinde düzenlenmiş ve somut bir olayda suçun maddî unsurlarına ilişkin bilgisizliği, eksik veya yanlış bilgiyi ifade eder. Bu hata, suça ilişkin kastı ortadan kaldırır. Kast, suçun kanuni tanımındaki maddî unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik veya yanlış bilgi sahibi olunması durumu ise maddî unsurlarda hata olarak adlandırılır. Böyle bir hata kastın varlığına engel olur. Örneğin, kişi vestiyerden kendisininki zannederek başkasının paltosunu alır. Keza, kişi gece karanlığında vahşi bir hayvan zannıyla hareketli bir cisme ateş eder. Ancak, gerçekte bu hareket eden cisim bir insandır ve dolayısıyla bu insan ölür veya yaralanır. Örnek olarak verilen bu olaylarda failin bilgisi gerçeğe uysaydı işlediği fiil haksızlık teşkil etmeyecekti. Bu nedenle hata hâlinde kasten işlenmiş bir suçtan söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bir kimsenin suçun konusunda yanılgıya düşmesi maddi unsurlarda hata olarak nitelendirilebilir. 6 Diğer sayfaya geçiniz.

7 13. Haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında yapılan kınama yargısından ibaret olan ve failin cezalandırılmasını sağlayan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz B) Ceza sorumluluğunun şahsiliği C) Kusurluluk D) Kıyas yasağı E) Şüphenin sanığın aleyhine yorumlanması Haksızlık teşkil eden bir fiil işlemesi dolayısı ile kişi hakkında ceza verilmesi yani haksız fiil işleyen bir kişinin cezalandırılması ceza hukukunun "Kusursuz suç ve ceza olmaz." ilkesi olarak da adlandırdığımız kusur ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bu ilkeye göre; failin cezalandırılabilmesi için yapmış olduğu eylemin en azından haksız fiil derecesinde olması yani kusurlu olması gerekmektedir. Failin haksızlık oluşturan eylemini gerçekleştirmesinde kusuru olmadıkça ceza yaptırımına maruz kalmayacaktır. Kusur; bir eylemin isnat kabiliyeti bulunan bir kimse tarafından bilerek ve isteyerek ya da en azından bilerek yapılmasıdır. Bilmeden ya da istemeden yapılan bir hareketten dolayı kimse cezalandırılamaz. Bu ilkenin üç önemli sonucu vardır: _ Kusursuz bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz. _ Ceza failin kusurunun derecesini aşamaz. _ Ceza failin hak ettiğinden az olamaz. 15. Aşağıdakilerden hangisi, bir savcı işlemi değildir? A) Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek B) İddianame düzenlemek C) Esas hakkında mütalaa vermek D) Şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermek E) Tutuklama kararı vermek Tutuklama, hakim kararıyla, Anayasa ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi ile bir kişinin suçluluğu hakkında henüz kesin karar verilmeden önce özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Tutuklama, kişi hak ve özgürlüklerini en ağır biçimde sınırlandıran bir koruma tedbiri olması sebebiyle sadece hakim tarafından uygulanabilir. Soruşturma evresinde tutuklama kararı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya resen hakim tarafından verilir. Dikkat edecek olursak kolluk veya Cumhuriyet savcısı tutuklama kararı veremez, tutuklama kararı sadece hakim tarafından verilebilir ancak tutuklanmış bir kişiyi savcı resen serbest bırakabilir. 14. Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi talebinde bulunabilecek kişilerden biri değildir? A) Cumhuriyet savcısı B) Tanık C) Sanık D) Müdafi E) Katılan CMK'nin 24. maddesinde hakimin reddini gerektiren sebepler düzenlenmiştir. Maddeye göre hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde ve tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı hakimin reddi istenebilir denmektedir. Kanunda sayılan hakimin reddini isteyebilecek kişiler ise Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya vekilidir. Tanık hakimin reddini isteyemez. 7 Diğer sayfaya geçiniz.

8 16. Yüklenen suçun, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi durumunda fail hakkında aşağıdakilerden hangisine karar verilir? A) Beraatine B) Mahkûmiyetine C) Davanın reddine D) Davanın düşmesine E) Kusuru bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına Ceza yargılamasında duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra mahkeme somut gerçeğe ulaşmakla birlikte verdiği hükmü açıklar. CMK madde 223'e göre. "Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür. Bunlar içerisinde; Beraat kararı; a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir. Sanık hakkında; a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması, b) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi, c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması, d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, sınırlı ehliyetsizin bizzat yapabileceği işlemlerden biri değildir? A) Kendi serbest mallarıyla ilgili işlemler B) Karşılık olmaksızın kendilerini yükümlülükten kurtaran sözleşmeler C) Trampa sözleşmesi D) Alacaklı sıfatıyla kefalet sözleşmesi E) Soy bağının reddi davası açma Sınırlı ehliyetsizler, fiil ehliyetinin bütün şartlarına sahip olmayan kişilerdir. Sınırlı ehliyetsizler kategorisine giren kişiler, ayırt etme gücüne sahip küçükler ile ayırt etme gücüne sahip kısıtlılardır. Bu kişiler, fiil ehliyetinin en önemli şartı olan ayırt etme gücüne sahiptirler. Fakat bunlardan bir kısmı ergin değildir, bir kısmı ise kısıtlıdır. Bu itibarla da bunların ehliyetleri yoktur. Fakat kanun koyucu bu kişileri tam anlamıyla ehliyetsiz saymayı da uygun görmemiş, bazı bakımlardan onları kısmen ehliyetli saymıştır. Sınırlı ehliyetsizlerin yapabileceği işlemleri tek başına yapabileceği işlemler, yasal temsilcisinin izni ile yapabileceği işlemler ve hiç yapamayacağı işlemler olarak ayırmak mümkündür. Bu işlemleri başlıklar halinde açıklamak gerekirse: 1) Hiç yapamayacağı işlemler: önemli bağışlamada bulunma, vakıf kurma, kefil olmadır. 2) Kendi başlarına yapabileceği işlemler: Sınırlı ehliyetsizler, kendilerini borç altına sokmayan, sadece menfaat sağlayan işlemleri, örneğin karşılıksız kazanımları (ivazsız iktisapları) yasal temsilcilerinin rızasına muhtaç olmaksızın kendi başlarına yapabilirler. Yönetimi kendilerine bırakılmış olan mallarla (serbest mallarla) ilgili hukuki işlemleri, kendilerini borç altına sokacak mahiyette olsalar dahi kendi başlarına yapabilirler. Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında da kural olarak yasal temsilcilerinin rızasına muhtaç değildirler. Nitekim sınırlı ehliyetsiz küçük 15 yaşını doldurmuşsa yasal temsilcinin iznini almaksızın ergin kılınma için başvuruda bulunabilir. Aynı şekilde, ayırt etme gücüne sahip kısıtlı da izne gerek olmaksızın soy bağının reddi davası açabilir. Aile dışında yaşayan sınırlı ehliyetsiz kazancını dilediği gibi harcayabilir. alacaklı sıfatı ile kefalet sözleşmesi yapabilir. 3) Yasal temsilcisinin izni ile yapabilecekleri işlemler: Sınırlı ehliyetsiz, kendisini borç altına sokan hukuki işlemleri, yasal temsilcisinin izni olmadan yapamaz. Örneğin, kendisini borç altına sokan satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, istisna sözleşmesi ya da trampa sözleşmesini tek başına yapamazlar. 8 Diğer sayfaya geçiniz.

9 18. Ayşe ile kocası Ali nin erkek kardeşi Mehmet arasındaki hısımlığın türü bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İkinci dereceden yarım kan yan soy hısımlığı B) Üçüncü dereceden tam kan yan soy hısımlığı C) Üçüncü dereceden kayın yan soy hısımlığı D) İkinci dereceden kayın yan soy hısımlığı E) İkinci dereceden tam kan yan soy hısımlığı Kayın hısımlığı (sıhrî hısımlık), evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlıktır. Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. O halde karının anası, babası, kardeşleri, kardeş çocukları, büyük ana ve babaları ile koca, kayın hısmıdır. Aynı şekilde karı da kocasının bu tür hısımlarıyla kayın hısmıdır ve bu hısımlığın derecesi, kocasının onlarla olan hısımlığının derecesinin aynıdır. Soruda Ayşe ile kocası Ali'nin erkek kardeşi Mehmet arasındaki hısımlık sorulmaktadır. O halde öncelikle Ali ile Mehmet arasındaki hısımlığa bakmak gerekir. Ali ile kardeşi Mehmet arasındaki hısımlık ikinci dereceden yan soy hısımıdır. Bu hısımlık derecesine göre de Ali'nin eşi Ayşe'nin Mehmet'le hısımlığı ikinci dereceden yan soy kayın hısımlığıdır. 19. Aile konutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sağ kalan eş, miras payına mahsuben aile konutunun mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir. B) Aile konutu üzerinde her hâlde eşlerin paylı mülkiyet hakkı vardır. C) Bir taşınmazın aile konutu niteliğini taşıyabilmesi için mutlaka tapu kütüğüne şerh verilmiş olması gerekir. D) Malik olmayan eşin onayı olsa bile aile konutunun mülkiyet hakkının devredilebilmesi mümkün değildir. E) Aile konutu kavramı sadece eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı hâllerde karşımıza çıkar. Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanun'un 19. maddesinde aile konutunun bulunduğu yere yerleşim yeri adı verilmiştir. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. TMK 194'e göre "Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz." Rıza sağlamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu şerhi, bütün evliliklerde geçerlidir. Aile konutu şerhi, tapu kütüğüne işlendiğinde konutun maliki olan eş, diğer eşin rızasını almadan taşınmazı 3. şahıslara satamamaktadır. Aile konutunun eşler açısından edinilmiş mal ya da kişisel mal olmasının (evlilik öncesi edinilmiş mal) ya da paylı mülkiyetinde bulunmasının uygulamasında önemi yoktur. Hemen belirtelim ki ikincil nitelikte olan konutlar aile konutu sayılamaz. Yazlık, yayla evi gibi. Kural olarak tek konut aile konutu olabilir. Eşlerin çeşitli sebeplerle yaşamsal faaliyetlerle eşdeğer seviyede geçirdikleri yerlerdeki konutları da aile konutu olabileceğine göre ancak koşulları ispatlandığında birden çok konuta aile konutu şerhi verilebilir. Kanun koyucu aile konutu ile ilgili başka bir düzenlemeye de mirasın paylaşım biçimini tanımlarken TMK 652. madde de yer vermiştir. Murisin ölümünün ardından mirasçılar tarafından mirasın paylaştırılmasında tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut(aile konutu) varsa, sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir demiştir. 9 Diğer sayfaya geçiniz.

10 20. Miras bırakan Ahmet, 24 Şubat 2012 de öldüğünde geride kızı Ayşe ve oğlu Oktay kalmıştır. Ahmet in terekesi açıldığında bankada bulunan haricinde başka bir hak ve borcun bulunmadığı görülür. Ancak Ahmet in oğlu Oktay, babasının ölümünden 6 ay önce arkadaşı Zeynep e bağışladığını belirler. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet in net terekesi dir. B) Miras bırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar tenkise tabidir. C) Ayşe ile Oktay ın saklı pay oranı yasal miras paylarının yarısıdır. D) Ayşe ve Oktay ın, babalarının mirasçısı olarak almaları gereken saklı pay miktarı yetmiş beşer bin TL'dir. E) Ayşe ve Oktay almaları gereken yetmiş beşer bin TL'nin tamamını Zeynep ten talep edebilirler. Yasal mirasçılardan miras bırakana çok yakın olanlara, miras bırakanın iradesiyle bertaraf edemeyeceği (ortadan kaldıramayacağı) bir miras payı tanınmıştır ki bu paya saklı pay (mahfuz hisse), bu suretle kanunun koruduğu yasal mirasçıya da saklı paylı (mahfuz hisseli) mirasçı denir. Miras bırakan, yapacağı sağlar arası karşılıksız kazandırmalar veya ölüme bağlı tasarruflarla saklı paylı mirasçıların saklı paylarını çiğneyemez, tasarruflarını ancak tasarruf edilebilir kısım üzerinden yapabilir. Saklı paylı mirasçılar ve saklı payları şöyledir (MK m. 506): 1) Miras bırakanın altsoyu için yasal miras payının yarısı (1/2), 2) Miras bırakanın ana ve babasından her biri için yasal miras payının dörtte biri (1/4), 3) Miras bırakanın sağ kalan eşi için altsoyu veya ana baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü (3/4). Belirttiğimiz oranlardaki saklı paylara uyulmadan yapılan tasarruflar ya da diğer bir deyişle saklı paylara muris tarafından tecavüz edilmesi durumunda saklı paylı mirasçılar tenkis davası açarak alamadıkları saklı paylarını murisin ölüme bağlı tasarruflarını iptal ederek alabilirler. Ancak burda şunu unutmamak gerekir ki mirasçılar terekede kalan malı öncelikle alıp saklı pay miktarına ulaşılamıyorsa eksik kalan kısım için tenkise başvurabilirler. bu bilgiler ışığında soruya bakacak olursak Ayşe ve Oktay'ın saklı payları yetmiş beşer bin liradır. Ayşe ve Oktay bankadaki yüz bin lirayı aldıktan sonra saklı paylarının eksik kısımları için Zeynep'e tenkis davası açabilirler, saklı paylarının tamamını Zeynep'ten istemeleri mümkün değildir. 21. Yasal ön alım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasal ön alım hakkı, birlikte mülkiyet türlerinden paylı mülkiyette paydaşların sahip olduğu bir haktır. B) Yasal ön alım hakkı hukuki işlemden kaynaklanan yenilik doğuran bir hak niteliğini taşır. C) Yasal ön alım hakkı, paydaşlardan birinin payını bir bedel karşılığında paydaşlar dışındaki üçüncü bir kişiye devretmesi hâlinde diğer paydaşlarca kullanılabilir. D) Cebrî artırmayla satışlarda yasal ön alım hakkı kullanılamaz. E) Yasal ön alım hakkı, satışın hak sahibi paydaşa bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her hâlde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. Yasal ön alım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer paydaş veya paydaşlara açacakları yenilik doğuran bir dava sonunda hâkimin vereceği kararla o payı öncelikle satın alma yetkisi veren eşyaya bağlı bir haktır. Başka bir deyişle, yasal ön alım hakkı, paylı mülkiyette bir paydaşın, taşınmaz maldaki payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satması halinde, açacakları dava üzerine verilen kararla diğer paydaş veya paydaşlara aynı şartlarla bu payı öncelikle satın alma ve mülkiyetini kazanma imkanı veren, kanundan doğan, eşyaya bağlı, yenilik doğuran (inşai) dava ile kullanılan bir haktır. Ön alım hakkı; yasal ön alım hakkı, sözleşmeden doğan ön alım hakkı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Medeni Kanun'a göre ön alım hakkı, eski Medenî Kanun'da olduğu gibi özel yenilik doğuran bir hakka dayalı irade beyanıyla değil yani hukuki işlemden kaynaklanarak değil, kanundan kaynaklanan yenilik doğuran bir hak olarak tanımlanmıştır. Yasal ön alım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren üç ay ve herhalde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. 10 Diğer sayfaya geçiniz.

11 22. Komşusu Ahmet in nüfus cüzdanını gizlice alan Can, üzerine kendi resmini yapıştırıp kendisini Ahmet olarak tanıtarak, Ahmet e ait tarlayı iyi niyetli Bülent e satar ve tapuda tescilini gerçekleştirir. Bülent bu tarla üzerinde arkadaşı Mehmet e bir alım hakkı tanır ve tapuya bu hakkı şerh verirler. Durumu fark eden Ahmet, Bülent ve Mehmet e karşı dava açar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet in açtığı dava sicilin düzeltilmesi davasıdır. B) Bu dava devam ederken olası hak kayıplarını önlemek için ayni hak iddia eden Ahmet in, tapu siciline geçici tescilin şerhinin verilmesini talep etmesi gerekir. C) Bülent, iyi niyetli olmakla birlikte, yolsuz tescile güvenen üçüncü kişi olmadığından tarlanın mülkiyet hakkını kazanmamıştır. D) Bülent bu olayda ancak tüm koşulları mevcutsa olağan zaman aşımı hükümlerinden yararlanarak mülkiyet hakkını kazanabilir. E) Mehmet iyi niyetli ise, tapuya şerh verildiği için alım hakkını kazanır. 23. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Borçlar Kanunu nda yer alan yazılı şekil yerine geçen metinlerden biri değildir? A) İmzalı mektup B) Cep telefonu ile gönderilen mesaj (SMS) C) Aslı borç altına girenlerce imzalanmış telgraf D) Teyit edilmiş olan faks mesajı E) Güvenli elektronik imza atılarak gönderilen ve saklanan belge Borçlar Kanunu'na göre yazılı şeklin iki ana şartı vardır. Bunlardan biri metin, diğeri de imzadır. Bu çerçevede seçenekleri incelediğimizde imzalı mektup, imzalanmış telgraf, elektronik imza ile saklanan belge ve teyit edilmiş faks mesajı böylesi metinler arasına girer. Soruda en kafa karıştırıcı seçenek faks seçeneği olmakla beraber ifadedeki "teyit edilmiş" kısmı yeterli şartı sağlamaktadır. Ancak cep telefonu ile gönderilen mesaj bahsi geçen bu yazılı şekil şartlarını sağlamadığından kabul edilemez. Tapuya güven ilkesi gereği tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya diğer bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur (tescilin müsbet (olumlu) hükmü). Ancak tapuya güven ilkesinin uygulanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bunlar; a) Kazanım yalnızca üçüncü kişiler içindir. Adına yolsuz tescil yapılan ve onun külli halefleri dışındakiler üçüncü kişi sayılır. b) Kazanım sadece ayni haklar içindir. Kişisel (nispi) hak (ör. kira, alım hakkı, ön alım hakkı, taşınmaz satış vaadi) kazanımları korunmaz. Böyle bir hakkın şerh verilmiş olması da durumu değiştirmez. c) Kazanım yalnızca sicil kaydına dayanma halinde mümkündür. Sicil dışı bir unsura güven kapsam dışıdır. Örneğin, sahte vekaletnameye güvenerek işlem yapmak ya da sahte nüfus cüzdanına güvenerek işlem yapma durumunda sicile güvenden bahsedilemez. d) Kazanan iyi niyetli olmalıdır. e) Üçüncü kişinin ayni hak kazanması için gerekli diğer kurucu unsurlar geçerli olmalıdır. Yani adına yolsuz tescil yapılan kişi ile 3. kişi arasındaki işlem ehliyet, şekil vs. yönünden geçerli olmalıdır, aksi halde 3. kişi tapuya güven ilkesinden istifade edemez. Sorudaki olayımıza baktığımızda üçüncü kişi olan Mehmet her ne kadar tapuya güvenden yararlanıyor gibi gözükse de alım hakkı bir ayni hak değil, şahsi haktır. Bu nedenle tapuya güven ilkesi gereği alım hakkını kazanması mümkün değildir. 11 Diğer sayfaya geçiniz.

12 24. Genel işlem koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Genel işlem koşullarının düzenlendiği çok sayıdaki sözleşme metinlerinin, o koşulların genel işlem koşulu olarak değerlendirilmesi için, özdeş olması zorunludur. B) Türk Borçlar Kanunu na göre koşulların kapsamı, yazı türü ve şekli de genel işlem koşulu niteliğini taşımaları bakımından önemli değildir. C) Bir koşulun genel işlem koşulu sayılabilmesi için ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanılmak amacıyla hazırlanmış olması gerekir. D) Bir sözleşme şartının Türk Borçlar Kanunu na göre genel işlem koşulu sayılabilmesi için bu koşulun asıl sözleşmede veya sözleşme ekinde yer alması önem taşımaz. E) Sözleşmeye, sözleşme koşullarının her birinin tartışılarak kabul edildiği yönünde konulacak hükümler tek başına o sözleşme koşullarını genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. 25. Aşırı yararlanma sonucunda sömürülen kişiye (zarar gören kişiye) Türk Borçlar Kanunu ile tanınmış haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sömürülen kişi sözleşmeyi, sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde iptal edebilir. B) Sömürülen kişinin sözleşme ile bağlı olmaması Türk Borçlar Kanunu na göre mümkün olmayıp sadece oransızlığın giderilmesini talep hakkı vardır. C) Sömürülen kişi, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirebilir ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. D) Sömürülen kişi, sözleşme ile bağlı olmadığını aşırı yararlanmanın sebebi ne olursa olsun sözleşmenin kurulmasından itibaren 10 yıl içinde ileri sürmelidir. E) Oransızlığın giderilmesini talep etmede, sömürülen kişiye Türk Borçlar Kanunu ile tanınan kısa süre 2 yıldır. Genel işlem şartları hukukumuza 6098 Yeni Türk Borçlar Kanunu yla hüküm olarak girmiştir. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için gündelik hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız örnekten yürümek daha faydalı olacaktır. Her gün kredi kartı başvuru formunda yazan uzun yazılarla ya da yatırdığımız elektrik faturasının arkasındaki küçük yazılar, yeni bir ürün aldığınızda arkasında yazan küçük küçük yazılarla karşılaşıyoruz. İşte bunun gibi sözleşmelere Tip Sözleşme denmektedir. Ve bu tip sözleşmeler için getirilen genel işlem şartları şöyle sıralanabilir; 1) Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. 2) Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez. 3) Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır. (Yaptırımına çok dikkat edelim.) 4) Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. 5) Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır. Soruda doğrudan ilk seçenek bu bilgiler ışığında kendini ele vermektedir. Gabin yeni BK da Türkçe karşılığı ile aşırı yararlanma olarak yer almış ve birkaç hükmünde değişiklik yapılmıştır. Aşırı yararlanma bir kişinin zor durumundan, düşüncesizliğinden veya deneyimsizliğinden dolayı edimler arası AŞIRI ve AÇIK oransızlık bulunması halidir. Zarar gören kişiye tanınan iki hak vardır. 1. Ya sözleşmeyi iptal edebilir ve edimin geri verilmesini ister ya da 2. Sözleşmeye bağlı kalırım ancak "Edimler arası oransızlığı gider." diyebilir. Zarar gören kişi bu haklarını ise, a) Düşüncesizlik veya deneyimsizliği ÖĞRENDİĞİ tarihten itibaren b) Ya da zor durumda kaldıysa bu zor durumun ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl ve her halde sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içinde kullanabilir. Soruya dönersek zaten süre ile ilgili olan D ve E seçenekleri doğrudan elenir. A seçeneğini yanlış yapan ifade.sözleşmenin kurulmasından itibaren ifadesidir, zira süre doğrudur. B seçeneğinde ise yanlış olan şey, kişiye sadece oransızlığı giderme hakkının tanınmasıdır. Yeni BK buraya vurgu yapmıştır. Açık açık ister oransızlığın giderilmesini istersin, istersen de sözleşmeyi iptal edebilirsin demiştir. 12 Diğer sayfaya geçiniz.

13 26. Usta A ile çırağı B, bir binanın dış cephe tadilatını yaparlarken çırak, ustasına uzatmak için eline aldığı çekici aşağıya düşürür ve o sırada aşağıdan geçmekte olan C, kafasına isabet eden çekiç sebebiyle ağır şekilde yaralanır. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu olayda usta A nın C ye karşı sorumluluğu adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında değerlendirilir. B) Adam çalıştıranın sorumluluğunun doğabilmesi için A ile B arasında adam çalıştırma ilişkisinin bulunması gerekir. C) Adam çalıştıranın sorumluluğu kusursuz sorumluluk türü olduğu için A nın C ye karşı sorumluluğunun doğmasında kusurlu olup olmaması önemli değildir. D) Adam çalıştıranın sorumluluğu özen ilkesine dayandığından kurtuluş kanıtı getirilebilen bir sorumluluktur; A kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulabilir. E) A nın sorumluluktan kurtulmasında, işletmenin çalışma düzeninin bu zararın doğmasını önleyecek yeterlilikte ve nitelikte olmasını sağlamamış bulunması önemli değildir. 27. A ve B, 25 Ocak 2012 de yaptıkları sözleşme ile A nın B ye 2 ton pirinç teslim etmesini ve teslimatın bir sonraki ayın ortasında yapılmasını kararlaştırırlar. Bu olaya göre A, 2 ton pirinci hangi tarihte teslim etmelidir? A) 14 Şubat 2012 B) 15 Şubat 2012 C) 16 Şubat 2012 D) 28 Şubat 2012 E) 29 Şubat Ocak 2012 tarihinde yapılan bir sözleşmede teslimatın da bir sonraki ayda yapılacağı kararlaştırıldığına göre şubat ayında teslimatın gerçekleşeceği açıktır. Bir sözleşmede tarih olarak ayın sonu ibaresi varsa i, ayın ortası ibaresi varsa 15 i anlaşılır. O yüzden cevap, 15 Şubat 2012 tarihidir. Adam çalıştıran; Gerçek/tüzel kişi olabilir. Ayırtım gücüne sahip olması önemli değildir. Çalışan ile arasında emir talimat ilişkisi olmalıdır ve zarar da bu işin görülmesi esnasında meydana gelmelidir. Borçlar Kanunu nda bu haller kusursuz sorumluluk halleri olarak geçer. İşte bu kusursuzluğun bazı hallerinde kişilerin kurtuluş kanıtı getirme imkanı vardır. Bunlar tahdididir. Adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan idare edenin sorumluluğu ve ev başkanının sorumluluğunda kurtuluş kanıtı getirme imkanı vardır. Kurtuluş kanıtı; bir anlamda, "Ben elimden geleni yaptım hatta fazlasını yaptım ancak gene de bu kaza meydana geldi, ne yapalım mukadderat o yüzden ben sorumlu değilim. diyerek sorumluluktan kurtulmadır. Şu halde A, B, C ve D seçenekleri doğrudur. 28. Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine ne ad verilir? A) Kesin hükümsüzlük B) Dönme C) İptal D) Fesih E) Eksiklik Borç ilişkisini sona erdiren nedenler ; Bozma, Dönme, Fesih, İptal, Rücudur. Soruda dikkat edilmesi gereken ifade ileriye etkili olarak sona erdirilmesi hususudur. Sözleşmeyi geçmişe değil, geleceğe yönelik olarak ortadan kaldıran sebep ise seçeneklerde verilenlerden fesihtir. Fesih, tek taraflı bir hukuki işlemdir. 13 Diğer sayfaya geçiniz.

14 29. Ticari temsilcinin (ticari mümessilin) müvekkil tacir adına ve ticari işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapabilmesi için açıkça yetkilendirilmesi gerekir? A) Tacirin ticari işletmesine dâhil taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak kurmak B) Tacir adına ödünç sözleşmesi yaparak bankadan kredi çekmek C) Tacir adına bono düzenlemek D) Avukat olmasa bile ticari işlerle ilgili davalarda, mahkemede taciri temsil etmek E) İşletmede çalışacak işçiler ile hizmet sözleşmesi akdetmek Tacir yardımcıları içerisinde, taciri temsil yetkisi en geniş olan kişi, ticarî temsilcidir. Ticarî temsilcinin temsil yetkisinin kapsam ve sınırı kanun tarafından belirlenmiştir. Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir. Ticari temsilci, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına, kambiyo taahhüdünde bulunabileceği gibi işletme sahibi adına, işletmenin amacına (gayesine uygun) giren her türlü işlemi yapmakla dahi yetkilidir. Ticari temsilcinin temsil yetkisini; yapabileceği işlemler, hiç yapamayacağı işlemler ve özel izinle yapabileceği işlemler olarak ayırmak mümkündür. a. Yetki Kapsamına Dahil İşlemler: Ticari işletmeye işçi alabilir veya işletmeden işçi çıkarabilir. Ticari işletmeye hammadde satın alabilir ve üretilen malları satabilir. Ticari işletmenin menkul veya gayrimenkullerini kiraya verebilir. Tacir adına poliçe, bono, çek düzenleyebilir. Yani kambiyo taahhüdünde bulunabilir. Tacir adına banka kredisi alabilir. Ticari işletmenin başka faaliyetleri için ticari vekil atayabilir. Ticari işlerle ilgili davalarda davalı ya da davacı olabilir. b. Özel Yetki ile Yapabileceği İşlemler veya Hiç Yapamayacağı İşlemler İşletmeye ait gayrimenkulleri devredemez. İşletmeye ait gayrimenkuller üzerinde 3. kişiler lehine ayni hak tesis edemez. İşletme üzerinde rehin hakkı tesis edemez. İşletmeye yeni bir ortak alamaz. Tüzel kişiler için şirkette tür değişikliği yapamaz. 30. Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Taraflardan biri için ticari sayılan iş, arada sözleşme varsa diğer taraf için de ticari sayılır. B) Ticaret şirketi tacirin bütün işleri ticari iş niteliğindedir. C) Ticari bir borca kefalet hâlinde kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsil kefalet söz konusudur. D) Bir esnaf işletmesini ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari iştir. E) Ticari bir işte uygulanacak temerrüt faizi oranı sözleşme ile kararlaştırılmamışsa avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi talep edilebilir. Ticarî işin belirlenmesi, TTK 3 ve 19. maddeleri incelendiğinde mümkündür. nelerin ticari iş sayılacağı bu maddelerde belirtilmektedir. Nelerin ticari iş sayılacağını başlıklar halinde belirtmek gerekirse, a. TTK da Düzenlenen Bütün Hususlar b. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller c. Ticari İş Karinesi gereği tacirin yaptığı işler d. Bir Taraf İçin Ticari Sayılan İşler (yayma kriteri) ticari iş sayılacaktır. Bunların dışında kalan işleri ise adi iş olarak nitelendirmek ve Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirmek gerekir. Soruya baktığımızda Esnaf işletmesini ilgilendiren her türlü işler ticari iş sayılır. ifadesi kullanılmıştır. Oysaki esnaf işletmeleri tacir olmanın sonuçlarının bir çoğuna tabi olmadığı gibi yaptıkları her türlü işi de ticari iş görmek mümkün değildir. 14 Diğer sayfaya geçiniz.

15 31. Adi şirkette kâr ve zararın paylaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kâr ve zarar paylaşım oranları şirket sözleşmesinde belirlenebilir. B) Kâr ve zarar paylaşımına ilişkin esaslar şirket sözleşmesiyle veya ortaklar kararıyla belirlenmemişse, ortaklar kâr ve zararı sermayeye katılım oranlarına göre paylaşırlar. C) Ortaklar, kâr ve zarar oranlarını belirleme yetkisini üçüncü bir kişiye bırakabilirler. D) Zarara katılım oranları belirlenmemişse ortakların kârın paylaşımına ilişkin olarak kararlaştırdıkları oran, zarar hakkında da uygulanır. E) Adi şirkete sadece emeğini sermaye olarak getiren ortağın, ortaklar arasında etki doğuracak şekilde, zarardan muaf tutulması kararlaştırılabilir. Ortaklık sözleşmesinde herhangi bir karar verilmemiş ise kar ve zarar yasada belirtilen şekilde paylaştırılacaktır. Yasada, kâr ve zararın paylaşılmasına dair bazı esaslar belirlenmiştir. Buna göre; kâr ve zarar, bir yıllık hesap dönemi sonunda yapılacak bilanço ile belirlenir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin sözleşmede yer alan hüküm batıldır. Ortaklar bütün kârı aralarında bölüşmek zorundadırlar. Aksine hüküm bulunmadığı takdirde, kâr ve zarardan hisse, sermaye katılım payı değişik de olsa eşit olarak bölüşülür. Ortaklardan biri şirkete sermaye olarak emeğini koymuşsa bu ortağın zarara iştirak etmeyeceği şeklinde sözleşmeye hüküm konulabilir. 32. Aşağıdaki haklardan hangisi, anonim şirkette sadece azlık oluşturan pay sahiplerine tanınmış olup pay oranı azlık oluşturmaya yetmeyen pay sahipleri tarafından kullanılamaz? A) Kâr payı almak B) Genel kurul toplantısına katılmak C) Genel kurulda oy kullanmak D) Genel kurul kararının iptali için dava açmak E) Mali konularla ilgili genel kurul görüşmelerini erteletmek Anonim şirketlerde azlık tabirinden esas sermayenin % 10 unu temsil eden pay sahipleri anlaşılmaktadır. Azlığın genel kurul çalışmalarında ve anonim şirketler hukukunda birtakım hakları bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin, şirkete verdikleri zararlar için dava edilebilmeleri, kural olarak, şirket genel kurulunun bu yolda bir karar alması ile mümkündür. Kural olarak, şirket genel kurulunu toplantıya davet etmek yetkisi ilk olarak yönetim kuruluna ve şartların gerçekleşmesi durumunda da denetçilere aittir. Şirket genel kurulu toplantısında görüşülecek konuları (gündemi) tespit etmek yetkisi de yönetim kuruluna aittir. Ancak azınlık talepte bulunursa yönetim kurulu onların istedikleri hususları da gündeme koymak zorundadır. Bilançonun onaylanması hakkındaki genel kurul görüşmeleri esnasında, azınlık talepte bulunduğu takdirde, bu görüşmenin (en az) bir ay sonraya ertelenmesi gerekecektir. Örnek olarak yukarıda sayılan yetkiler azınlıklara tanınmış yetkilerdir. Soruda seçeneklere baktığımızda bütün seçeneklerde verilen haklar azınlıklara tanınmış yetkilerdendir fakat bunlar azınlık oluşturmayan pay sahipleri tarafından da gerçekleştirilebilirken mali konularla ilgili genel kurul görüşmelerini erteletmek azınlık oluşturmayan pay sahiplerine tanınmış bir yetki değildir. 15 Diğer sayfaya geçiniz.

16 33. Poliçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa rakam ile gösterilen bedel üstün tutulur. B) Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok defa gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa en yüksek olan bedel geçerli sayılır. C) Poliçede muhatap, ancak senedi kabul ederse ödeme yükümlülüğü altına girer. D) Poliçedeki imzanın el yazısı ile atılması zorunlu değildir; güvenli elektronik imza yeterlidir. E) Poliçedeki imza sahiplerinden birinin poliçeden doğan taahhütleri geçersiz olursa poliçede imzası bulunan diğer kişilerin de poliçeden doğan taahhütleri sona erer. Poliçe, keşidecinin, muhataba yönelik olarak, lehtara veya emrine, vadede belirli bir meblağı ödeme emrini kanunun aradığı şekil şartlarını yerine getirmek kaydıyla verdiği senettir. Poliçede taraflar keşideci lehtar ve muhataptan oluşur. Muhatabın poliçe ilişkisi içine girmesi ve poliçeden sorumlu olması ancak kabul ile mümkündür. Kabul, muhatabı poliçenin asıl borçlusu haline getirir. Muhatabın kabul mecburiyeti yoktur. Keşideci ile muhatap arasında anlaşma yapılmış olması dahi sonucu değiştirmez. 34. Keşide ve ödeme yeri aynı olan çek, tarihinde düzenlenmiş ve aynı gün lehtara teslim edilmiştir. Ancak çekin üzerine keşide tarihi olarak tarihi yazılmıştır. Bu çekin geçerli olarak ibraz edilebileceği son gün, aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Çekler görüldüğünde ödenir. Keza çekler bir ödeme aracıdır. Bu itibarla, çeklerde ne kabul ne de vade söz konusudur. Ancak keşide ve ödeme yerleri göz önünde tutularak çekler için ibraz süreleri tayin edilmiştir. 1) Aynı yerde keşide edilen ve aynı yerde ödenecek çekler 10 gün, 2) Farklı yerde keşide edilip farklı yerde ödenecek çekler 1 ay, 3) Bir kıtada keşide edilen çek başka bir kıtada ödenecekse 3 ay içinde muhatap bankaya ibraz edilmelidir. Soruda verilen olaya baktığımızda çekin keşide tarihi olarak belirlenmiştir ve çekin ödeme yeri ile keşide yeri aynı yerdir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere keşide yeri ile ödeme yerinin aynı olduğu çek tiplerinde ibraz süresi on gündür. Bu nedenle çek en geç tarihinde ibraz edilmelidir. 16 Diğer sayfaya geçiniz.

17 35. Genel haciz yoluyla takibe itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İtiraz, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirilir. B) Kısmi itirazda borçlu, itiraz ettiği borç miktarını ayrıca ve açıkça belirtmelidir, aksi takdirde borcun tamamını inkâr ettiği kabul olunur. C) Takibe itiraz edildiği, masrafı alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle 3 gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir. D) İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. E) Borçlu, takibin dayanağı olan senet altındaki imzayı reddediyorsa bunu, itirazında ayrıca ve açıkça bildirmelidir. Genel haciz yolu ile takipte borçlu ödeme emrini aldıktan sonra 7 gün içerisinde borca itiraz edebilir. Borçlu borca itiraz ederken borcun tamamına itiraz edebileceği gibi borcun bir kısmına da itiraz edebilir. Borcun bir kısmına itiraz edildiği durumlarda kısmi itirazdan bahsederiz. Ödeme emrinde kısmi itirazda bulunacak olan borçlu ne kadarlık kısma itiraz ettiğini açık net ve anlaşılır bir biçimde yapmalıdır. Ne kadarlık kısma itiraz ettiğini belirtmeyen borçlunun yapmış olduğu kısmi itiraz yapılmamış sayılır. 36. Aşağıdakilerden hangisinde, taşınır mallarda satış talep etme süresi doğru olarak verilmiştir? A) Hacizden itibaren 3 ay içinde B) Hacizden itibaren 6 ay içinde C) Hacizden itibaren 9 ay içinde D) Hacizden itibaren 1 yıl içinde E) Hacizden itibaren 2 yıl içinde Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra borçlunun mal varlığı üzerinde alacaklının talebi ile haciz yapılır. Haciz yapılmasından sonra borçlu eğer borcunu yine de ödemiyor ise alacaklının talebi ile belli süreler içerisinde malların satışı istenebilir. Satış talebi taşınır mallar ve taşınmaz mallarda ayrı sürelere tabidir. Taşınır mallarda satış isteme süresi haciz tarihinden itibaren 1 yıl, taşınmaz mallarda ise haciz tarihinden itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı kanunla (3.yargı paketi) bu sorunun cevabı değişmiştir sayılı kanunun 21. maddesine göre 2004 sayılı İcra İflas kanununun 106. mad. 1. fıkrasında değişiklik yapılmış. Alacaklının haciz olunan mal taşınır ise hacizden itibaren 6 ay taşınmaz ise hacizden itibaren 1 yıl içerisinde satılmasının istenilebileceği getirilmiştir. Bu kanuna göre doğru cevap B olarak değiştirilmelidir. Hatalı sorudur. 37. Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanunu nun 279. maddesine göre aciz nedeniyle iptal sebeplerinden biri değildir? A) Para veya mutat ödeme vasıtalarından başka bir yolla yapılan ödemeler B) Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu hâller istisna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler C) Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler D) Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler E) Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı, temelde mal kaçırma amacı güdüp alacaklıya zarar vermek kastıyla yapılan hukuki işlem lerin iptali için, alacaklı tarafından açılan davadır. Alacaklı davayı kazanırsa mal üçüncü kişi elinde iken satılır ve alacaklı alacağını malın bedelinden alır. Kanun iptale tabi işlemleri üç grup altında düzenlemiştir. 1) Bunlardan birincisi ivazsız tasarruflar (karşılıksız kazandırmalar), ya ni bağışlardır. Buna göre mutad (alışılmış) hediyeler hariç olmak üzere, ha cizden veya iflasın açılmasından geriye doğru son 2 yıl içinde yapılan bağış lar iptale tâbidir. 2) İkinci olarak, borçlunun aciz halinde yaptığı bazı işlemler hacizden veya iflasın açılmasından geriye doğruya son 1 yıl içinde yapılmış olması şartıyla iptale tabidir. Bunlar ise: Para ve alışılmış ödeme vasıtaları dışında yapılan ödemeler, Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler, Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler, Borçlunun teminat göstermeyi daha önce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu temin etmek için verilen rehinler. Ancak burada, bu tasarruflardan yararlanan üçüncü kişi, borçlunun aciz halinde olduğunu bilmediğini ispat ederse iptal davası reddedilir. Yani bura da ispat yükü üçüncü kişiye yüklenmiştir. 3) Üçüncü olarak, borçlunun son 5 yıl içinde alacaklıya zarar verme kas tıyla yapılan işlemler, alacaklı tarafından ispat edildiği takdirde iptale tâbidir. ÖSYM bu sorunun çözümünü D seçeneği olarak vermiştir. 17 Diğer sayfaya geçiniz.

18 38. Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı, ihtiyati haczi tamamlayıcı merasim anlamında hangi süre içinde takip talebinde bulunmalı veya dava açmalıdır? A) 7 gün B) 10 gün C) 2 hafta D) 3 hafta E) 1 ay İhtiyati haciz, bir takip veya davanın sonunda bir para borcunun ödeneceği hususunu garanti altına almak ve paranın zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla, borçlunun haczedilebilir mallarına geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyatî haciz kararı, borçlunun ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi tarafından verilir. İhtiyatî haciz kararı alan alacaklı, bu kararın yerine getirilmesi, başka bir deyişle borçlunun mallarına ihtiyatî haciz konulması için ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde, ihtiyatî haciz kararını vermiş olan mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesine başvurabilir. Aksi halde, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar. Buna göre; alacaklı, ihtiyatî haczin konulmasından itibaren ya da ihtiyatî haciz yokluğunda konulmuş ise ihtiyatî haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde, alacağı için ya mahkemede dava açmalı veya icra ya da iflâs takibi yapmalıdır. Bunu yapmazsa borçlunun malları üzerine konulan ihtiyatî haciz kalkar. Alacaklı, yedi gün içinde dava açar veya takip başlatırsa dava veya takibin sonuna kadar ihtiyatî haciz devam eder. 39. İflas idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İflas idaresini teşkil edenler, Türk Ceza Kanunu nun uygulanmasında memur sayılırlar. B) İflas idaresi iflas masasının kanuni temsilcisidir. C) İflas idaresine Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve iki yılda bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret ödenir. D) İflas idaresi, yaptığı bütün işlemler ve kendisine yapılan talepler ve beyanlar hakkında bir tutanak düzenlemek zorundadır. E) İflas idaresi 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asliye ticaret mahkemesi iflas idaresini oluşturacak kişileri seçer. 40. İflasın, müflisin taraf olduğu davalara etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şeref ve haysiyete tecavüzden doğan tazminat davaları, iflasın açılmasıyla durmaz. B) Nafaka davaları mal varlığını ilgilendirdiğinden iflasın açılmasıyla durur; bu davalara ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonra devam edilebilir. C) Kişisel durumlara ilişkin davalar, iflasın açılmasıyla durmaz. D) Vücut üzerine ika olunan zararlardan doğan tazminat davaları iflasın açılmasıyla durmaz. E) Acele hâller ve kanundaki istisnalar dışında müflisin taraf olduğu hukuk davaları, iflasın açılmasıyla durur ve bu davalara ancak ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonra devam olunabilir. İflasın açılma anı ATM nin iflasa karar verdiği andır. İflasın açılmasıyla borçlu müflis olur ve müflisin iflasın açılmasından kapanmasına kadar eline geçen bütün malvarlığı iflas masasını oluşturur. İflasın açılmasıyla müflisin taraf olduğu hukuk davaları durur, 2. alacaklılar toplanmasından 10 gün sonraya kadar düşmesede durmaya devam eder. ancak istisna olarak durmayan bir takım davalar söz konusudur. bunlardan bazıları şunlardır: Nafaka davaları, Haksız fiilden(cismani zarardan) doğan tazminat davaları, Şeref ve haysiyete saldırıdan doğan davalar, Ceza davaları. Görüldüğü üzere nafaka davaları iflasın açılması ile duracak davalardan değildir. Bilakis istisnai olarak iflas açılsa dahi durmayacak davalardandır. Birinci alacaklılar toplantısında gösterilen 6 aday arasından 3 kişi olarak icra mahkemesince seçilen ve iflas masasının kanunî temsilcisi olan iflas organına iflas idaresi denilir. İflas idaresi üyeleri alacaklılardan oluşabileceği gibi üçüncü kişilerden de oluşabilir. İflas idaresi, alacaklıların ve müflisin değil, iflas masasının kanuni temsilcisidir. İflas idaresi, iflas dairesinin denetimi altındadır. 18 HUKUK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

19 İKTİSAT 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının İktisat Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Klasik ve Marksist iktisadın benimsediği artık kavramı, üretimin toplam değerinden aşağıdakilerden hangisinin çıkarılmasıyla elde edilen bir değerdir? A) Toplam üretim maliyeti B) Katma değer C) İş gücü maliyeti D) Sermaye maliyeti E) Toprak rantı Emek-değer teorisi özü itibariyle W. Petty e aittir. Daha sonraları A. Smith in sistemleştirdiği bu kavrama göre metanın mübadele değeri bu metanın üretiminde harcanan homojen emek zamanına bağlıdır. D. Ricardo ya göre tek maliyet unsuru emektir, rant bir maliyet unsuru değildir. Artık kavramını elde edebilme için üretim değerinden üretim maliyetini yani emek değer teorisine göre emek maliyetini çıkarmak gerekir. 3. f (K, L) = min { K,2L} şeklinde verilen bir üretim fonksiyonunda ikame esnekliği katsayısı kaçtır? A) 0 B) 1 2 C) 1 D) 2 E) f(k,l) = min(k, 2L) biçimindeki üretim fonksiyonu, Leontief fonksiyonu kalıbındadır. Söz konusu fonksiyona göre girdiler arasında ikame ilişkisi söz konusu olmayıp üretim az kullanılan girdiye bağlıdır. Yani gerekli birleşim sağlandıktan sonra tek bir girdiyi arttırmak üretimi arttırmayacaktır. Parantez içi değerler girdiler arasındaki sabit bileşim oranını ortaya koymaktadır. Bu soruda, min(k, 2L) ifadesi sermayenin, emeğe nazaran iki kat daha fazla kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Faktörler arası ikame esnekliği, marjinal teknik ikame oranında meydana gelen nispi bir değişikliğin girdi bileşim oranında meydana getirdiği nispi değişikliktir. Yani bir girdinin diğer girdiye göre verimi arttığında bu girdinin kullanımının ne ölçüde artabildiğinin, kısaca, girdiler arası ikame kolaylığının ölçülmesidir. Leontief fonksiyonunda girdiler arası ikame söz konusu olmadığından ikame esnekliği değeri her zaman sıfırdır. 2. John Bates Clark ın Bölüşüm Teorisi ne göre, toprak rantını belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Farklı topraklar arasındaki verimlilik farkları B) Toprağın marjinal verimi C) Üretiminde toprak kullanılan malların tüketiciye sağladığı marjinal fayda D) Toprağın, artık yaratan tek verimli faktör olması E) Toprağın miktarının sabit olması J. B. Clark ın ( ) Bölüşüm Teorisi marjinal verim temelinde bölüşüm adaletini inceleyen bir yaklaşımdır. Üretim girdisi olarak yalnızca emek ve sermayenin olduğu bir durumda üretim faktörlerinin üretme katkıları ve üretimden elde ettikleri gelirleri marjinal verimleri kadar olmaktadır. Bu durumda sermayenin marjinal verimi faiz haddini; emeğin marjinal verimi ise ücret haddini belirlemektedir. 19 Diğer sayfaya geçiniz.

20 4. 1. mal ε y < 0 2. mal 0 < ε y < 1 3. mal 1 < ε y Talebin gelir esnekliğinin ε y ile gösterildiği durumda, tabloda verilen mallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. mal 2. mal 3. mal A) Lüks Düşük Zorunlu B) Düşük Zorunlu Lüks C) Düşük Lüks Zorunlu D) Zorunlu Lüks Düşük E) Zorunlu Düşük Lüks Talebin gelir esnekliği, gelirde meydana gelen nispi değişiklik karşısında talepte meydana gelen nispi değişimin ölçülmesidir. Talebin gelire hangi oranda duyarlı olduğunun hesaplanmasıdır. Gelire veya gelir esnekliğine göre iki tür mal vardır; bunlar üstün mallar ve düşük mallardır. Düşük mallar gelirle talebin ters yönde değiştiği mallardır. Düşük mallarda gelirle talep arasında ters yönlü ilişki olduğundan gelir esnekliği değeri negatif olur. Üstün mallar, gelirle talebin aynı yönde değiştiği mallardır. Üstün mallarda gelirle talep arasında aynı yönlü ilişki olduğundan gelir esnekliği değeri pozitif olacaktır. Ayrıca üstün mallar da kendi içinde lüks mallar ve zorunlu (İhtiyaç) mallar olarak ikiye ayrılır. Gelir esnekliği pozitif ancak birden küçük mallar zorunlu, gelir esnekliği birden de büyük olan mallar ise lüks mallardır. Soruda 1. mal, gelir esnekliği 0 dan küçük olduğu için düşük mal; 2. mal, gelir esnekliği 0 ile 1 arasında olduğu için zorunlu mal; 3. mal, gelir esnekliği 1 den büyük olduğu için lüks maldır. 5. Tüketici dengesinin sağlandığı durumda, aşağıdakilerden hangisi her mal için aynıdır? A) Tüketilen malların marjinal faydaları B) Tüketilen malların marjinal ikame oranları C) Tüketilen malların fiyatları ile marjinal faydalarının çarpımları D) Tüketilen malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranları E) Tüketilen malların marjinal faydalarının tüketicinin gelirine oranları Tüketici dengesi, tüketicinin cebindeki her kuruştan azami faydayı elde etmeyi başardığı doğru alış-veriş noktasıdır. Eş-marjinal fayda ilkesine göre malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranı her mal için eşit olduğunda tüketici dengesi söz konusu olacaktır. Örneğin, X ve Y malı tüketen bir tüketici denge şartı; MUX MUY = biçiminde olacaktır. (MU: Marjinal fayda, P: Fiyat) P P X MU P X X Y kesri X malına harcanan lira başına marjinal faydayı, MUY kesri ise Y malına harcanan lira başına marjinal faydayı ifade etmektedir. Kesirlerden biri diğerinden büyük PY ise MUX MU Y > bunun anlamı bu mala harcanan liranın faydasının diğer mala harcanan liranın PX PY faydasından daha yüksek olduğudur. Böyle bir durumda rasyonel tüketici daha faydalı malı daha çok tüketecek ve azalan marjinal fayda yasası uyarınca tüketimi artan malın marjinal faydası azalacak ve büyük olan kesrin değeri düşecektir. Sonunda kesirlerin değerinin eşit olması demek, bu noktaya gelinceye kadar daha faydalı malın daha çok tüketilmiş olması demektir. 20 Diğer sayfaya geçiniz.

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK

DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK 1 1. I. İstisnai durumlarda genel seçimde oylar aleni olarak kullanılabilir ve gizli olarak sayılabilir. II. Yasama organı isterse kanun değişikliği ile seçimlerin iki turlu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006 1. 1982 Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 4, Sayfa 90, Kendimizi Sınayalım soruları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı