HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir."

Transkript

1 HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama dokunulmazlığından faydalanamazlar. B) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması milletvekilliğini sona erdirmez. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. D) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tekrar seçilirse yargılanabilmesi için dokunulmazlığının yeniden kaldırılması gerekir. E) Siyasi parti grupları, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamaz. Yasama dokunulmazlığı; seçimden önce veya sonra bir suç işledği ileri sürülen bir milletvekilinin, meclisin kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. (7 gün içinde başvurulur, mahkeme de 15 gün içinde karar verir.) TBMM'deki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tekrar seçilirse, yargılanabilmesi için dokunulmazlığın yeniden kaldırılması gerekir. TBMM üyesi hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır, üyelik süresince zamanaşımı işlemez. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM'e bildirmek zorundadır. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması milletvekilliği sona erdirmez. Yasama dokunulmazlığından sadece milletvekilleri değil, aynı zamanda milletvekili olmayan bakanlar da faydalanır Anayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisindeyapılan aşağıdaki oylamaların hangisinde nitelikli çoğunluk aranmamaktadır? A) Kamu Başdenetçisinin seçimi B) Seçimlerin yenilenmesi kararı C) Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı D) Yüce Divana sevk kararı E) Anayasa Mahkemesine üye seçme kararı 1982 Anayasası'na göre TBMM oylamalarında, nitelikli çoğunluk aranan haller, Anayasa değişikliği (iki oran vardır, Meclis üye tamsayısının 2/3'ü - 3/5'i) Meclis başkan seçimi (1. ve 2. oylama Meclis üye tamsayının 2/3'ü, 3. oylama meclis üye tam sayı salt çoğunluğu, 4. oylama en çok oy alan) Yüce Divana sevk kararı (TBMM salt çoğunluğu) Cumhurbaşkanının vatana ihanet suçlaması ile Yüce Divana sevki (meclis üye tamsayısının 3/4'ü) Genel ve özel af ilanı (meclis üye tamsayısının 3/5'i) TBMM Kamu Baş Denetçisi seçimi (1. ve 2. oylama Meclis üye tamsayısının 2/3, 3. oylama TBMM salt çoğunluğu, 4. oylama en fazla oy alan) Anayasa Mahkemesine üye seçimi 1. oylama meclis üye tamsayısının 2/3'ü 2. oylama TBMM salt çoğunluğu 3. oylama en fazla oy alan Meclis çalışmalarına devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi (TBMM salt çoğunluğu) Gensoru sonucunda güven oylaması (TBMM salt çoğunluğu) Seçimlerin yenilenmesi kararı için nitelikli çoğunluk aranmaz, olağan karar yeter sayısı ile karar verilir. 1 Diğer sayfaya geçiniz.

2 Anayasası na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. B) Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz. C) Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. D) Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları inceleme görevi vardır. E) Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi vardır Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi vardır. B) Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetleme görevi vardır. C) Yüksek Mahkemeler arasında yer alır. D) Üyelerinin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. E) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakar. Yüksek Seçim Kurulu Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz. Kararları kesindir. 7 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerinin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Anayasa Mahkemesi, 17 üyeden oluşur. 3 üye TBMM tarafından, 14 üye Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. (Üyeler 12 yıl için seçilirler). Kanunları, KHK ve Meclis içtüzüğünü şekil ve esas bakımından denetler. Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisi vardır. Yüksek Mahkemeler arasında yer alır. Siyasi partilerin mali denetimini yapar. Bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini şekil bakımından denetler. Bazı parlamento kararlarının, Anayasa ve içtüzüğe aykırılıkları nedeniyle yapılan iptal iştemlerini karara bağlar. Kararları kesindir, Resmi Gazete'de yayımlanır. İki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. 2 Diğer sayfaya geçiniz.

3 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kamu tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir? A) Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. B) Yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. C) Mülkiyetlerinde bulunan malların tamamı kamu malıdır. D) Kamusal yetki ve ayrıcalıklarla donatılmışlardır. E) Kamu yararına faaliyette bulunurlar. Kamu tüzel kişilerinin özellikleri, Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. Kamusal yetki ve ayrıcalıklarla donatılmışlardır. (Kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptir.). İdare hukuku kurallarına ve idari yargı denetimine tabiidir. Düzenleme yapabilme yetkisine sahiptir. Yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Kamu yararına faaliyette bulunurlar. Tüzel kişiliğe sahiptir. (Hak-borç sahibi olma, davacı, davalı olabilme) Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan tüm mallar kamu malları değildir. Özel mallar da vardır. Kamu malları kamu tüzel kişilerinin kamu yararına tahsil edilmiş olan mallardır. Özel malar, kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan mallardır. 6. Merkezî yönetim taşra teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İl ve ilçe kanunla kurulur. B) İl yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür. C) İlçe yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür. D) İl ve ilçe adlarının değiştirilmesi kanunla olur. E) Bir ilçenin başka bir il e bağlanması kanunla olur. Merkez Yönetimin Taşra Teşkilatı, İllerin kurulması, kaldırılması, isimlerinin değiştirilmesi kanunla olur. İlçelerin kurulması, kaldırılması, merkezinin belirlenmesi, isimlerinin değiştirilmesi kanunla olur. Bir ilçenin bir ilden alınıp bir başka ile bağlanması da kanunla olur. İl idaresi, üç bölümden oluşur. Bunlar, vali, il idare şube başkanları ve il idare kuruludur. İl idaresinin başı validir. İl yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür. İlçe idaresi; kaymakam, ilçe idare şube başkanları ve ilçe idare kurulundan oluşur. Kaymakam, ilçe idaresinin başıdır. Anayasa'nın 126. maddesine göre, Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre iller; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılmıştır. İlçeler Anayasa'da öngörülmemiştir. 3 Diğer sayfaya geçiniz.

4 7. I. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. II. Anayasa hükümlerine aykırı emir, yazı ile yenilense bile yerine getirilmez. III. Yönetmelik hükümlerine aykırı emir, memur tarafından yerine getirilmemeli, aykırılık emri verene bildirilmelidir. IV. Israr edilen ve yazı ile yenilenen emri yerine getiren memur, emrin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Kanunsuz emir ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve IV E) II ve IV Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görünürse yerine getirmez çünkü kanunsuz emirdir. Bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 8. İdari eylem nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için eylem tarihinden 3 ay sonra doğrudan idare mahkemesine açılan tam yargı davasında, mahkemenin vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir? A) Süre aşımından davanın reddine B) Öncelikle idareye başvurulması için davanın reddine C) Davayı esastan inceleyerek davanın kabul veya reddine D) Dava dosyasının görevli idari merciye tevdiine E) Görev yönünden davanın reddine Tam yargı davası, idari eylem ve işlemler neticesinde kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi istemiyle idari yargıda açtıkları davalardır. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde idareye başvurma haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında 60 gün içinde cevap verilmediği taktirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. Buna göre idari eylemden uğranılan zararın giderilmesi için eylem tarihinden 3 ay sonra, doğrudan idare mahkemesine açılan tam yargı davasında mahkeme, dava dosyasının görevli idari merciye tevdiine karar verir. 4 Diğer sayfaya geçiniz.

5 9. Aşağıdakilerden hangisine karşı açılacak iptal davası, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür? A) Rektör atama işlemine B) Kaymakam atama işlemine C) TOKİ arsa satış ihalesi işlemine D) İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması işlemine E) Müsteşarın görevden alınmasına ilişkin müşterek kararnameye 10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya ilinde bulunan bir taşınmaz için alınan yıkım kararına karşı, taşınmazın maliki olan ve İstanbul da ikamet eden A dava açmak istemektedir. Buna göre A, işlemin iptali için aşağıdakilerin hangisinde dava açmalıdır? A) Ankara İdare Mahkemesi B) Antalya İdare Mahkemesi C) İstanbul İdare Mahkemesi D) Danıştay E) Ankara Bölge İdare Mahkemesi İlk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülecek davalar: Bakanlar Kurulu kararları, Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler, Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler, Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemleri, Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar, üzerine uygulanan eylem ve işlemler, Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler (görevden alınmasına ilişkin olanlar da dahil) İptal davası, idari işlemler hakkında yetki sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı, iptalleri için hakları veya menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer İdare Mahkemesi'dir. Buna göre taşınmaz Antalya'da olduğu için Antalya İdare Mahkemesi'nde dava açılır. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 sayılı TCK ye göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Geri vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir. B) Ağır ceza mahkemesi geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verse de bu kararın yerine getirilip getirilmemesi, Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. C) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir. D) Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar bakımından da geri verme talebi kabul edilebilir. E) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir. TCK' nin 18. maddesine göre yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir. Ancak, geri verme talebine esas teşkil eden fiil; a) Türk kanunlarına göre suç değilse, b) Düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğinde ise, c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, d) Türkiye nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, e) Zaman aşımına veya affa uğramış ise geri verme talebi kabul edilmez. Yabancı ülkenin geri verme talebi hakkında öncelikle kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir. Mahkeme geri verme talebini reddederse bu karar Bakanlar Kurulunu bağlar ve kişi geri verilemez. Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verirse bu karar Bakanlar Kurulunu bağlamaz. Bu durumda Bakanlar Kurulu kişiyi geri verebileceği gibi siyasi bir sebep göstererek geri vermeyebilir. Ayrıca özellik ilkesi gereği geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkum olduğu ceza infaz edilebilir. Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi halinde, mahkeme tutuklama veya diğer koruma tedbirlerine başvurabilir. 12. Suçun konusunda yanılgıya düşülmesi, aşağıdaki hata türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? A) Maddi unsurlarda hata B) Hukuka uygunluk nedenlerinde hata C) Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata D) Saik hatası E) Yasak hatası Genel anlamıyla hata, dış dünyaya ait bir şeyin gerçekte olduğu gibi değil, yanlış bir biçimde tanınmasına, bilinmesine neden olan zihinsel bir durumdur. Hata, kural olarak, iradenin oluşum sürecine etki eder ve bu durumda irade, gerçeğin yanlış biçimde tasavvuru veya bilinmesi ile bozulmuş olarak doğar. Suçun maddî unsurlarında hata TCK'nin 30. maddesinde düzenlenmiş ve somut bir olayda suçun maddî unsurlarına ilişkin bilgisizliği, eksik veya yanlış bilgiyi ifade eder. Bu hata, suça ilişkin kastı ortadan kaldırır. Kast, suçun kanuni tanımındaki maddî unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik veya yanlış bilgi sahibi olunması durumu ise maddî unsurlarda hata olarak adlandırılır. Böyle bir hata kastın varlığına engel olur. Örneğin, kişi vestiyerden kendisininki zannederek başkasının paltosunu alır. Keza, kişi gece karanlığında vahşi bir hayvan zannıyla hareketli bir cisme ateş eder. Ancak, gerçekte bu hareket eden cisim bir insandır ve dolayısıyla bu insan ölür veya yaralanır. Örnek olarak verilen bu olaylarda failin bilgisi gerçeğe uysaydı işlediği fiil haksızlık teşkil etmeyecekti. Bu nedenle hata hâlinde kasten işlenmiş bir suçtan söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bir kimsenin suçun konusunda yanılgıya düşmesi maddi unsurlarda hata olarak nitelendirilebilir. 6 Diğer sayfaya geçiniz.

7 13. Haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında yapılan kınama yargısından ibaret olan ve failin cezalandırılmasını sağlayan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz B) Ceza sorumluluğunun şahsiliği C) Kusurluluk D) Kıyas yasağı E) Şüphenin sanığın aleyhine yorumlanması Haksızlık teşkil eden bir fiil işlemesi dolayısı ile kişi hakkında ceza verilmesi yani haksız fiil işleyen bir kişinin cezalandırılması ceza hukukunun "Kusursuz suç ve ceza olmaz." ilkesi olarak da adlandırdığımız kusur ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bu ilkeye göre; failin cezalandırılabilmesi için yapmış olduğu eylemin en azından haksız fiil derecesinde olması yani kusurlu olması gerekmektedir. Failin haksızlık oluşturan eylemini gerçekleştirmesinde kusuru olmadıkça ceza yaptırımına maruz kalmayacaktır. Kusur; bir eylemin isnat kabiliyeti bulunan bir kimse tarafından bilerek ve isteyerek ya da en azından bilerek yapılmasıdır. Bilmeden ya da istemeden yapılan bir hareketten dolayı kimse cezalandırılamaz. Bu ilkenin üç önemli sonucu vardır: _ Kusursuz bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz. _ Ceza failin kusurunun derecesini aşamaz. _ Ceza failin hak ettiğinden az olamaz. 15. Aşağıdakilerden hangisi, bir savcı işlemi değildir? A) Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek B) İddianame düzenlemek C) Esas hakkında mütalaa vermek D) Şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermek E) Tutuklama kararı vermek Tutuklama, hakim kararıyla, Anayasa ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi ile bir kişinin suçluluğu hakkında henüz kesin karar verilmeden önce özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Tutuklama, kişi hak ve özgürlüklerini en ağır biçimde sınırlandıran bir koruma tedbiri olması sebebiyle sadece hakim tarafından uygulanabilir. Soruşturma evresinde tutuklama kararı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya resen hakim tarafından verilir. Dikkat edecek olursak kolluk veya Cumhuriyet savcısı tutuklama kararı veremez, tutuklama kararı sadece hakim tarafından verilebilir ancak tutuklanmış bir kişiyi savcı resen serbest bırakabilir. 14. Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi talebinde bulunabilecek kişilerden biri değildir? A) Cumhuriyet savcısı B) Tanık C) Sanık D) Müdafi E) Katılan CMK'nin 24. maddesinde hakimin reddini gerektiren sebepler düzenlenmiştir. Maddeye göre hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde ve tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı hakimin reddi istenebilir denmektedir. Kanunda sayılan hakimin reddini isteyebilecek kişiler ise Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya vekilidir. Tanık hakimin reddini isteyemez. 7 Diğer sayfaya geçiniz.

8 16. Yüklenen suçun, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi durumunda fail hakkında aşağıdakilerden hangisine karar verilir? A) Beraatine B) Mahkûmiyetine C) Davanın reddine D) Davanın düşmesine E) Kusuru bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına Ceza yargılamasında duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra mahkeme somut gerçeğe ulaşmakla birlikte verdiği hükmü açıklar. CMK madde 223'e göre. "Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür. Bunlar içerisinde; Beraat kararı; a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir. Sanık hakkında; a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması, b) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi, c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması, d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, sınırlı ehliyetsizin bizzat yapabileceği işlemlerden biri değildir? A) Kendi serbest mallarıyla ilgili işlemler B) Karşılık olmaksızın kendilerini yükümlülükten kurtaran sözleşmeler C) Trampa sözleşmesi D) Alacaklı sıfatıyla kefalet sözleşmesi E) Soy bağının reddi davası açma Sınırlı ehliyetsizler, fiil ehliyetinin bütün şartlarına sahip olmayan kişilerdir. Sınırlı ehliyetsizler kategorisine giren kişiler, ayırt etme gücüne sahip küçükler ile ayırt etme gücüne sahip kısıtlılardır. Bu kişiler, fiil ehliyetinin en önemli şartı olan ayırt etme gücüne sahiptirler. Fakat bunlardan bir kısmı ergin değildir, bir kısmı ise kısıtlıdır. Bu itibarla da bunların ehliyetleri yoktur. Fakat kanun koyucu bu kişileri tam anlamıyla ehliyetsiz saymayı da uygun görmemiş, bazı bakımlardan onları kısmen ehliyetli saymıştır. Sınırlı ehliyetsizlerin yapabileceği işlemleri tek başına yapabileceği işlemler, yasal temsilcisinin izni ile yapabileceği işlemler ve hiç yapamayacağı işlemler olarak ayırmak mümkündür. Bu işlemleri başlıklar halinde açıklamak gerekirse: 1) Hiç yapamayacağı işlemler: önemli bağışlamada bulunma, vakıf kurma, kefil olmadır. 2) Kendi başlarına yapabileceği işlemler: Sınırlı ehliyetsizler, kendilerini borç altına sokmayan, sadece menfaat sağlayan işlemleri, örneğin karşılıksız kazanımları (ivazsız iktisapları) yasal temsilcilerinin rızasına muhtaç olmaksızın kendi başlarına yapabilirler. Yönetimi kendilerine bırakılmış olan mallarla (serbest mallarla) ilgili hukuki işlemleri, kendilerini borç altına sokacak mahiyette olsalar dahi kendi başlarına yapabilirler. Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında da kural olarak yasal temsilcilerinin rızasına muhtaç değildirler. Nitekim sınırlı ehliyetsiz küçük 15 yaşını doldurmuşsa yasal temsilcinin iznini almaksızın ergin kılınma için başvuruda bulunabilir. Aynı şekilde, ayırt etme gücüne sahip kısıtlı da izne gerek olmaksızın soy bağının reddi davası açabilir. Aile dışında yaşayan sınırlı ehliyetsiz kazancını dilediği gibi harcayabilir. alacaklı sıfatı ile kefalet sözleşmesi yapabilir. 3) Yasal temsilcisinin izni ile yapabilecekleri işlemler: Sınırlı ehliyetsiz, kendisini borç altına sokan hukuki işlemleri, yasal temsilcisinin izni olmadan yapamaz. Örneğin, kendisini borç altına sokan satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, istisna sözleşmesi ya da trampa sözleşmesini tek başına yapamazlar. 8 Diğer sayfaya geçiniz.

9 18. Ayşe ile kocası Ali nin erkek kardeşi Mehmet arasındaki hısımlığın türü bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İkinci dereceden yarım kan yan soy hısımlığı B) Üçüncü dereceden tam kan yan soy hısımlığı C) Üçüncü dereceden kayın yan soy hısımlığı D) İkinci dereceden kayın yan soy hısımlığı E) İkinci dereceden tam kan yan soy hısımlığı Kayın hısımlığı (sıhrî hısımlık), evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlıktır. Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. O halde karının anası, babası, kardeşleri, kardeş çocukları, büyük ana ve babaları ile koca, kayın hısmıdır. Aynı şekilde karı da kocasının bu tür hısımlarıyla kayın hısmıdır ve bu hısımlığın derecesi, kocasının onlarla olan hısımlığının derecesinin aynıdır. Soruda Ayşe ile kocası Ali'nin erkek kardeşi Mehmet arasındaki hısımlık sorulmaktadır. O halde öncelikle Ali ile Mehmet arasındaki hısımlığa bakmak gerekir. Ali ile kardeşi Mehmet arasındaki hısımlık ikinci dereceden yan soy hısımıdır. Bu hısımlık derecesine göre de Ali'nin eşi Ayşe'nin Mehmet'le hısımlığı ikinci dereceden yan soy kayın hısımlığıdır. 19. Aile konutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sağ kalan eş, miras payına mahsuben aile konutunun mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir. B) Aile konutu üzerinde her hâlde eşlerin paylı mülkiyet hakkı vardır. C) Bir taşınmazın aile konutu niteliğini taşıyabilmesi için mutlaka tapu kütüğüne şerh verilmiş olması gerekir. D) Malik olmayan eşin onayı olsa bile aile konutunun mülkiyet hakkının devredilebilmesi mümkün değildir. E) Aile konutu kavramı sadece eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı hâllerde karşımıza çıkar. Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanun'un 19. maddesinde aile konutunun bulunduğu yere yerleşim yeri adı verilmiştir. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. TMK 194'e göre "Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz." Rıza sağlamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu şerhi, bütün evliliklerde geçerlidir. Aile konutu şerhi, tapu kütüğüne işlendiğinde konutun maliki olan eş, diğer eşin rızasını almadan taşınmazı 3. şahıslara satamamaktadır. Aile konutunun eşler açısından edinilmiş mal ya da kişisel mal olmasının (evlilik öncesi edinilmiş mal) ya da paylı mülkiyetinde bulunmasının uygulamasında önemi yoktur. Hemen belirtelim ki ikincil nitelikte olan konutlar aile konutu sayılamaz. Yazlık, yayla evi gibi. Kural olarak tek konut aile konutu olabilir. Eşlerin çeşitli sebeplerle yaşamsal faaliyetlerle eşdeğer seviyede geçirdikleri yerlerdeki konutları da aile konutu olabileceğine göre ancak koşulları ispatlandığında birden çok konuta aile konutu şerhi verilebilir. Kanun koyucu aile konutu ile ilgili başka bir düzenlemeye de mirasın paylaşım biçimini tanımlarken TMK 652. madde de yer vermiştir. Murisin ölümünün ardından mirasçılar tarafından mirasın paylaştırılmasında tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut(aile konutu) varsa, sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir demiştir. 9 Diğer sayfaya geçiniz.

10 20. Miras bırakan Ahmet, 24 Şubat 2012 de öldüğünde geride kızı Ayşe ve oğlu Oktay kalmıştır. Ahmet in terekesi açıldığında bankada bulunan haricinde başka bir hak ve borcun bulunmadığı görülür. Ancak Ahmet in oğlu Oktay, babasının ölümünden 6 ay önce arkadaşı Zeynep e bağışladığını belirler. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet in net terekesi dir. B) Miras bırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar tenkise tabidir. C) Ayşe ile Oktay ın saklı pay oranı yasal miras paylarının yarısıdır. D) Ayşe ve Oktay ın, babalarının mirasçısı olarak almaları gereken saklı pay miktarı yetmiş beşer bin TL'dir. E) Ayşe ve Oktay almaları gereken yetmiş beşer bin TL'nin tamamını Zeynep ten talep edebilirler. Yasal mirasçılardan miras bırakana çok yakın olanlara, miras bırakanın iradesiyle bertaraf edemeyeceği (ortadan kaldıramayacağı) bir miras payı tanınmıştır ki bu paya saklı pay (mahfuz hisse), bu suretle kanunun koruduğu yasal mirasçıya da saklı paylı (mahfuz hisseli) mirasçı denir. Miras bırakan, yapacağı sağlar arası karşılıksız kazandırmalar veya ölüme bağlı tasarruflarla saklı paylı mirasçıların saklı paylarını çiğneyemez, tasarruflarını ancak tasarruf edilebilir kısım üzerinden yapabilir. Saklı paylı mirasçılar ve saklı payları şöyledir (MK m. 506): 1) Miras bırakanın altsoyu için yasal miras payının yarısı (1/2), 2) Miras bırakanın ana ve babasından her biri için yasal miras payının dörtte biri (1/4), 3) Miras bırakanın sağ kalan eşi için altsoyu veya ana baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü (3/4). Belirttiğimiz oranlardaki saklı paylara uyulmadan yapılan tasarruflar ya da diğer bir deyişle saklı paylara muris tarafından tecavüz edilmesi durumunda saklı paylı mirasçılar tenkis davası açarak alamadıkları saklı paylarını murisin ölüme bağlı tasarruflarını iptal ederek alabilirler. Ancak burda şunu unutmamak gerekir ki mirasçılar terekede kalan malı öncelikle alıp saklı pay miktarına ulaşılamıyorsa eksik kalan kısım için tenkise başvurabilirler. bu bilgiler ışığında soruya bakacak olursak Ayşe ve Oktay'ın saklı payları yetmiş beşer bin liradır. Ayşe ve Oktay bankadaki yüz bin lirayı aldıktan sonra saklı paylarının eksik kısımları için Zeynep'e tenkis davası açabilirler, saklı paylarının tamamını Zeynep'ten istemeleri mümkün değildir. 21. Yasal ön alım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasal ön alım hakkı, birlikte mülkiyet türlerinden paylı mülkiyette paydaşların sahip olduğu bir haktır. B) Yasal ön alım hakkı hukuki işlemden kaynaklanan yenilik doğuran bir hak niteliğini taşır. C) Yasal ön alım hakkı, paydaşlardan birinin payını bir bedel karşılığında paydaşlar dışındaki üçüncü bir kişiye devretmesi hâlinde diğer paydaşlarca kullanılabilir. D) Cebrî artırmayla satışlarda yasal ön alım hakkı kullanılamaz. E) Yasal ön alım hakkı, satışın hak sahibi paydaşa bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her hâlde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. Yasal ön alım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer paydaş veya paydaşlara açacakları yenilik doğuran bir dava sonunda hâkimin vereceği kararla o payı öncelikle satın alma yetkisi veren eşyaya bağlı bir haktır. Başka bir deyişle, yasal ön alım hakkı, paylı mülkiyette bir paydaşın, taşınmaz maldaki payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satması halinde, açacakları dava üzerine verilen kararla diğer paydaş veya paydaşlara aynı şartlarla bu payı öncelikle satın alma ve mülkiyetini kazanma imkanı veren, kanundan doğan, eşyaya bağlı, yenilik doğuran (inşai) dava ile kullanılan bir haktır. Ön alım hakkı; yasal ön alım hakkı, sözleşmeden doğan ön alım hakkı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Medeni Kanun'a göre ön alım hakkı, eski Medenî Kanun'da olduğu gibi özel yenilik doğuran bir hakka dayalı irade beyanıyla değil yani hukuki işlemden kaynaklanarak değil, kanundan kaynaklanan yenilik doğuran bir hak olarak tanımlanmıştır. Yasal ön alım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren üç ay ve herhalde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. 10 Diğer sayfaya geçiniz.

11 22. Komşusu Ahmet in nüfus cüzdanını gizlice alan Can, üzerine kendi resmini yapıştırıp kendisini Ahmet olarak tanıtarak, Ahmet e ait tarlayı iyi niyetli Bülent e satar ve tapuda tescilini gerçekleştirir. Bülent bu tarla üzerinde arkadaşı Mehmet e bir alım hakkı tanır ve tapuya bu hakkı şerh verirler. Durumu fark eden Ahmet, Bülent ve Mehmet e karşı dava açar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet in açtığı dava sicilin düzeltilmesi davasıdır. B) Bu dava devam ederken olası hak kayıplarını önlemek için ayni hak iddia eden Ahmet in, tapu siciline geçici tescilin şerhinin verilmesini talep etmesi gerekir. C) Bülent, iyi niyetli olmakla birlikte, yolsuz tescile güvenen üçüncü kişi olmadığından tarlanın mülkiyet hakkını kazanmamıştır. D) Bülent bu olayda ancak tüm koşulları mevcutsa olağan zaman aşımı hükümlerinden yararlanarak mülkiyet hakkını kazanabilir. E) Mehmet iyi niyetli ise, tapuya şerh verildiği için alım hakkını kazanır. 23. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Borçlar Kanunu nda yer alan yazılı şekil yerine geçen metinlerden biri değildir? A) İmzalı mektup B) Cep telefonu ile gönderilen mesaj (SMS) C) Aslı borç altına girenlerce imzalanmış telgraf D) Teyit edilmiş olan faks mesajı E) Güvenli elektronik imza atılarak gönderilen ve saklanan belge Borçlar Kanunu'na göre yazılı şeklin iki ana şartı vardır. Bunlardan biri metin, diğeri de imzadır. Bu çerçevede seçenekleri incelediğimizde imzalı mektup, imzalanmış telgraf, elektronik imza ile saklanan belge ve teyit edilmiş faks mesajı böylesi metinler arasına girer. Soruda en kafa karıştırıcı seçenek faks seçeneği olmakla beraber ifadedeki "teyit edilmiş" kısmı yeterli şartı sağlamaktadır. Ancak cep telefonu ile gönderilen mesaj bahsi geçen bu yazılı şekil şartlarını sağlamadığından kabul edilemez. Tapuya güven ilkesi gereği tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya diğer bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur (tescilin müsbet (olumlu) hükmü). Ancak tapuya güven ilkesinin uygulanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bunlar; a) Kazanım yalnızca üçüncü kişiler içindir. Adına yolsuz tescil yapılan ve onun külli halefleri dışındakiler üçüncü kişi sayılır. b) Kazanım sadece ayni haklar içindir. Kişisel (nispi) hak (ör. kira, alım hakkı, ön alım hakkı, taşınmaz satış vaadi) kazanımları korunmaz. Böyle bir hakkın şerh verilmiş olması da durumu değiştirmez. c) Kazanım yalnızca sicil kaydına dayanma halinde mümkündür. Sicil dışı bir unsura güven kapsam dışıdır. Örneğin, sahte vekaletnameye güvenerek işlem yapmak ya da sahte nüfus cüzdanına güvenerek işlem yapma durumunda sicile güvenden bahsedilemez. d) Kazanan iyi niyetli olmalıdır. e) Üçüncü kişinin ayni hak kazanması için gerekli diğer kurucu unsurlar geçerli olmalıdır. Yani adına yolsuz tescil yapılan kişi ile 3. kişi arasındaki işlem ehliyet, şekil vs. yönünden geçerli olmalıdır, aksi halde 3. kişi tapuya güven ilkesinden istifade edemez. Sorudaki olayımıza baktığımızda üçüncü kişi olan Mehmet her ne kadar tapuya güvenden yararlanıyor gibi gözükse de alım hakkı bir ayni hak değil, şahsi haktır. Bu nedenle tapuya güven ilkesi gereği alım hakkını kazanması mümkün değildir. 11 Diğer sayfaya geçiniz.

12 24. Genel işlem koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Genel işlem koşullarının düzenlendiği çok sayıdaki sözleşme metinlerinin, o koşulların genel işlem koşulu olarak değerlendirilmesi için, özdeş olması zorunludur. B) Türk Borçlar Kanunu na göre koşulların kapsamı, yazı türü ve şekli de genel işlem koşulu niteliğini taşımaları bakımından önemli değildir. C) Bir koşulun genel işlem koşulu sayılabilmesi için ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanılmak amacıyla hazırlanmış olması gerekir. D) Bir sözleşme şartının Türk Borçlar Kanunu na göre genel işlem koşulu sayılabilmesi için bu koşulun asıl sözleşmede veya sözleşme ekinde yer alması önem taşımaz. E) Sözleşmeye, sözleşme koşullarının her birinin tartışılarak kabul edildiği yönünde konulacak hükümler tek başına o sözleşme koşullarını genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. 25. Aşırı yararlanma sonucunda sömürülen kişiye (zarar gören kişiye) Türk Borçlar Kanunu ile tanınmış haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sömürülen kişi sözleşmeyi, sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde iptal edebilir. B) Sömürülen kişinin sözleşme ile bağlı olmaması Türk Borçlar Kanunu na göre mümkün olmayıp sadece oransızlığın giderilmesini talep hakkı vardır. C) Sömürülen kişi, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirebilir ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. D) Sömürülen kişi, sözleşme ile bağlı olmadığını aşırı yararlanmanın sebebi ne olursa olsun sözleşmenin kurulmasından itibaren 10 yıl içinde ileri sürmelidir. E) Oransızlığın giderilmesini talep etmede, sömürülen kişiye Türk Borçlar Kanunu ile tanınan kısa süre 2 yıldır. Genel işlem şartları hukukumuza 6098 Yeni Türk Borçlar Kanunu yla hüküm olarak girmiştir. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için gündelik hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız örnekten yürümek daha faydalı olacaktır. Her gün kredi kartı başvuru formunda yazan uzun yazılarla ya da yatırdığımız elektrik faturasının arkasındaki küçük yazılar, yeni bir ürün aldığınızda arkasında yazan küçük küçük yazılarla karşılaşıyoruz. İşte bunun gibi sözleşmelere Tip Sözleşme denmektedir. Ve bu tip sözleşmeler için getirilen genel işlem şartları şöyle sıralanabilir; 1) Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. 2) Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez. 3) Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır. (Yaptırımına çok dikkat edelim.) 4) Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. 5) Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır. Soruda doğrudan ilk seçenek bu bilgiler ışığında kendini ele vermektedir. Gabin yeni BK da Türkçe karşılığı ile aşırı yararlanma olarak yer almış ve birkaç hükmünde değişiklik yapılmıştır. Aşırı yararlanma bir kişinin zor durumundan, düşüncesizliğinden veya deneyimsizliğinden dolayı edimler arası AŞIRI ve AÇIK oransızlık bulunması halidir. Zarar gören kişiye tanınan iki hak vardır. 1. Ya sözleşmeyi iptal edebilir ve edimin geri verilmesini ister ya da 2. Sözleşmeye bağlı kalırım ancak "Edimler arası oransızlığı gider." diyebilir. Zarar gören kişi bu haklarını ise, a) Düşüncesizlik veya deneyimsizliği ÖĞRENDİĞİ tarihten itibaren b) Ya da zor durumda kaldıysa bu zor durumun ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl ve her halde sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içinde kullanabilir. Soruya dönersek zaten süre ile ilgili olan D ve E seçenekleri doğrudan elenir. A seçeneğini yanlış yapan ifade.sözleşmenin kurulmasından itibaren ifadesidir, zira süre doğrudur. B seçeneğinde ise yanlış olan şey, kişiye sadece oransızlığı giderme hakkının tanınmasıdır. Yeni BK buraya vurgu yapmıştır. Açık açık ister oransızlığın giderilmesini istersin, istersen de sözleşmeyi iptal edebilirsin demiştir. 12 Diğer sayfaya geçiniz.

13 26. Usta A ile çırağı B, bir binanın dış cephe tadilatını yaparlarken çırak, ustasına uzatmak için eline aldığı çekici aşağıya düşürür ve o sırada aşağıdan geçmekte olan C, kafasına isabet eden çekiç sebebiyle ağır şekilde yaralanır. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu olayda usta A nın C ye karşı sorumluluğu adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında değerlendirilir. B) Adam çalıştıranın sorumluluğunun doğabilmesi için A ile B arasında adam çalıştırma ilişkisinin bulunması gerekir. C) Adam çalıştıranın sorumluluğu kusursuz sorumluluk türü olduğu için A nın C ye karşı sorumluluğunun doğmasında kusurlu olup olmaması önemli değildir. D) Adam çalıştıranın sorumluluğu özen ilkesine dayandığından kurtuluş kanıtı getirilebilen bir sorumluluktur; A kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulabilir. E) A nın sorumluluktan kurtulmasında, işletmenin çalışma düzeninin bu zararın doğmasını önleyecek yeterlilikte ve nitelikte olmasını sağlamamış bulunması önemli değildir. 27. A ve B, 25 Ocak 2012 de yaptıkları sözleşme ile A nın B ye 2 ton pirinç teslim etmesini ve teslimatın bir sonraki ayın ortasında yapılmasını kararlaştırırlar. Bu olaya göre A, 2 ton pirinci hangi tarihte teslim etmelidir? A) 14 Şubat 2012 B) 15 Şubat 2012 C) 16 Şubat 2012 D) 28 Şubat 2012 E) 29 Şubat Ocak 2012 tarihinde yapılan bir sözleşmede teslimatın da bir sonraki ayda yapılacağı kararlaştırıldığına göre şubat ayında teslimatın gerçekleşeceği açıktır. Bir sözleşmede tarih olarak ayın sonu ibaresi varsa i, ayın ortası ibaresi varsa 15 i anlaşılır. O yüzden cevap, 15 Şubat 2012 tarihidir. Adam çalıştıran; Gerçek/tüzel kişi olabilir. Ayırtım gücüne sahip olması önemli değildir. Çalışan ile arasında emir talimat ilişkisi olmalıdır ve zarar da bu işin görülmesi esnasında meydana gelmelidir. Borçlar Kanunu nda bu haller kusursuz sorumluluk halleri olarak geçer. İşte bu kusursuzluğun bazı hallerinde kişilerin kurtuluş kanıtı getirme imkanı vardır. Bunlar tahdididir. Adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan idare edenin sorumluluğu ve ev başkanının sorumluluğunda kurtuluş kanıtı getirme imkanı vardır. Kurtuluş kanıtı; bir anlamda, "Ben elimden geleni yaptım hatta fazlasını yaptım ancak gene de bu kaza meydana geldi, ne yapalım mukadderat o yüzden ben sorumlu değilim. diyerek sorumluluktan kurtulmadır. Şu halde A, B, C ve D seçenekleri doğrudur. 28. Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine ne ad verilir? A) Kesin hükümsüzlük B) Dönme C) İptal D) Fesih E) Eksiklik Borç ilişkisini sona erdiren nedenler ; Bozma, Dönme, Fesih, İptal, Rücudur. Soruda dikkat edilmesi gereken ifade ileriye etkili olarak sona erdirilmesi hususudur. Sözleşmeyi geçmişe değil, geleceğe yönelik olarak ortadan kaldıran sebep ise seçeneklerde verilenlerden fesihtir. Fesih, tek taraflı bir hukuki işlemdir. 13 Diğer sayfaya geçiniz.

14 29. Ticari temsilcinin (ticari mümessilin) müvekkil tacir adına ve ticari işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapabilmesi için açıkça yetkilendirilmesi gerekir? A) Tacirin ticari işletmesine dâhil taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak kurmak B) Tacir adına ödünç sözleşmesi yaparak bankadan kredi çekmek C) Tacir adına bono düzenlemek D) Avukat olmasa bile ticari işlerle ilgili davalarda, mahkemede taciri temsil etmek E) İşletmede çalışacak işçiler ile hizmet sözleşmesi akdetmek Tacir yardımcıları içerisinde, taciri temsil yetkisi en geniş olan kişi, ticarî temsilcidir. Ticarî temsilcinin temsil yetkisinin kapsam ve sınırı kanun tarafından belirlenmiştir. Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir. Ticari temsilci, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına, kambiyo taahhüdünde bulunabileceği gibi işletme sahibi adına, işletmenin amacına (gayesine uygun) giren her türlü işlemi yapmakla dahi yetkilidir. Ticari temsilcinin temsil yetkisini; yapabileceği işlemler, hiç yapamayacağı işlemler ve özel izinle yapabileceği işlemler olarak ayırmak mümkündür. a. Yetki Kapsamına Dahil İşlemler: Ticari işletmeye işçi alabilir veya işletmeden işçi çıkarabilir. Ticari işletmeye hammadde satın alabilir ve üretilen malları satabilir. Ticari işletmenin menkul veya gayrimenkullerini kiraya verebilir. Tacir adına poliçe, bono, çek düzenleyebilir. Yani kambiyo taahhüdünde bulunabilir. Tacir adına banka kredisi alabilir. Ticari işletmenin başka faaliyetleri için ticari vekil atayabilir. Ticari işlerle ilgili davalarda davalı ya da davacı olabilir. b. Özel Yetki ile Yapabileceği İşlemler veya Hiç Yapamayacağı İşlemler İşletmeye ait gayrimenkulleri devredemez. İşletmeye ait gayrimenkuller üzerinde 3. kişiler lehine ayni hak tesis edemez. İşletme üzerinde rehin hakkı tesis edemez. İşletmeye yeni bir ortak alamaz. Tüzel kişiler için şirkette tür değişikliği yapamaz. 30. Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Taraflardan biri için ticari sayılan iş, arada sözleşme varsa diğer taraf için de ticari sayılır. B) Ticaret şirketi tacirin bütün işleri ticari iş niteliğindedir. C) Ticari bir borca kefalet hâlinde kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsil kefalet söz konusudur. D) Bir esnaf işletmesini ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari iştir. E) Ticari bir işte uygulanacak temerrüt faizi oranı sözleşme ile kararlaştırılmamışsa avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi talep edilebilir. Ticarî işin belirlenmesi, TTK 3 ve 19. maddeleri incelendiğinde mümkündür. nelerin ticari iş sayılacağı bu maddelerde belirtilmektedir. Nelerin ticari iş sayılacağını başlıklar halinde belirtmek gerekirse, a. TTK da Düzenlenen Bütün Hususlar b. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller c. Ticari İş Karinesi gereği tacirin yaptığı işler d. Bir Taraf İçin Ticari Sayılan İşler (yayma kriteri) ticari iş sayılacaktır. Bunların dışında kalan işleri ise adi iş olarak nitelendirmek ve Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirmek gerekir. Soruya baktığımızda Esnaf işletmesini ilgilendiren her türlü işler ticari iş sayılır. ifadesi kullanılmıştır. Oysaki esnaf işletmeleri tacir olmanın sonuçlarının bir çoğuna tabi olmadığı gibi yaptıkları her türlü işi de ticari iş görmek mümkün değildir. 14 Diğer sayfaya geçiniz.

15 31. Adi şirkette kâr ve zararın paylaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kâr ve zarar paylaşım oranları şirket sözleşmesinde belirlenebilir. B) Kâr ve zarar paylaşımına ilişkin esaslar şirket sözleşmesiyle veya ortaklar kararıyla belirlenmemişse, ortaklar kâr ve zararı sermayeye katılım oranlarına göre paylaşırlar. C) Ortaklar, kâr ve zarar oranlarını belirleme yetkisini üçüncü bir kişiye bırakabilirler. D) Zarara katılım oranları belirlenmemişse ortakların kârın paylaşımına ilişkin olarak kararlaştırdıkları oran, zarar hakkında da uygulanır. E) Adi şirkete sadece emeğini sermaye olarak getiren ortağın, ortaklar arasında etki doğuracak şekilde, zarardan muaf tutulması kararlaştırılabilir. Ortaklık sözleşmesinde herhangi bir karar verilmemiş ise kar ve zarar yasada belirtilen şekilde paylaştırılacaktır. Yasada, kâr ve zararın paylaşılmasına dair bazı esaslar belirlenmiştir. Buna göre; kâr ve zarar, bir yıllık hesap dönemi sonunda yapılacak bilanço ile belirlenir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin sözleşmede yer alan hüküm batıldır. Ortaklar bütün kârı aralarında bölüşmek zorundadırlar. Aksine hüküm bulunmadığı takdirde, kâr ve zarardan hisse, sermaye katılım payı değişik de olsa eşit olarak bölüşülür. Ortaklardan biri şirkete sermaye olarak emeğini koymuşsa bu ortağın zarara iştirak etmeyeceği şeklinde sözleşmeye hüküm konulabilir. 32. Aşağıdaki haklardan hangisi, anonim şirkette sadece azlık oluşturan pay sahiplerine tanınmış olup pay oranı azlık oluşturmaya yetmeyen pay sahipleri tarafından kullanılamaz? A) Kâr payı almak B) Genel kurul toplantısına katılmak C) Genel kurulda oy kullanmak D) Genel kurul kararının iptali için dava açmak E) Mali konularla ilgili genel kurul görüşmelerini erteletmek Anonim şirketlerde azlık tabirinden esas sermayenin % 10 unu temsil eden pay sahipleri anlaşılmaktadır. Azlığın genel kurul çalışmalarında ve anonim şirketler hukukunda birtakım hakları bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin, şirkete verdikleri zararlar için dava edilebilmeleri, kural olarak, şirket genel kurulunun bu yolda bir karar alması ile mümkündür. Kural olarak, şirket genel kurulunu toplantıya davet etmek yetkisi ilk olarak yönetim kuruluna ve şartların gerçekleşmesi durumunda da denetçilere aittir. Şirket genel kurulu toplantısında görüşülecek konuları (gündemi) tespit etmek yetkisi de yönetim kuruluna aittir. Ancak azınlık talepte bulunursa yönetim kurulu onların istedikleri hususları da gündeme koymak zorundadır. Bilançonun onaylanması hakkındaki genel kurul görüşmeleri esnasında, azınlık talepte bulunduğu takdirde, bu görüşmenin (en az) bir ay sonraya ertelenmesi gerekecektir. Örnek olarak yukarıda sayılan yetkiler azınlıklara tanınmış yetkilerdir. Soruda seçeneklere baktığımızda bütün seçeneklerde verilen haklar azınlıklara tanınmış yetkilerdendir fakat bunlar azınlık oluşturmayan pay sahipleri tarafından da gerçekleştirilebilirken mali konularla ilgili genel kurul görüşmelerini erteletmek azınlık oluşturmayan pay sahiplerine tanınmış bir yetki değildir. 15 Diğer sayfaya geçiniz.

16 33. Poliçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa rakam ile gösterilen bedel üstün tutulur. B) Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok defa gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa en yüksek olan bedel geçerli sayılır. C) Poliçede muhatap, ancak senedi kabul ederse ödeme yükümlülüğü altına girer. D) Poliçedeki imzanın el yazısı ile atılması zorunlu değildir; güvenli elektronik imza yeterlidir. E) Poliçedeki imza sahiplerinden birinin poliçeden doğan taahhütleri geçersiz olursa poliçede imzası bulunan diğer kişilerin de poliçeden doğan taahhütleri sona erer. Poliçe, keşidecinin, muhataba yönelik olarak, lehtara veya emrine, vadede belirli bir meblağı ödeme emrini kanunun aradığı şekil şartlarını yerine getirmek kaydıyla verdiği senettir. Poliçede taraflar keşideci lehtar ve muhataptan oluşur. Muhatabın poliçe ilişkisi içine girmesi ve poliçeden sorumlu olması ancak kabul ile mümkündür. Kabul, muhatabı poliçenin asıl borçlusu haline getirir. Muhatabın kabul mecburiyeti yoktur. Keşideci ile muhatap arasında anlaşma yapılmış olması dahi sonucu değiştirmez. 34. Keşide ve ödeme yeri aynı olan çek, tarihinde düzenlenmiş ve aynı gün lehtara teslim edilmiştir. Ancak çekin üzerine keşide tarihi olarak tarihi yazılmıştır. Bu çekin geçerli olarak ibraz edilebileceği son gün, aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Çekler görüldüğünde ödenir. Keza çekler bir ödeme aracıdır. Bu itibarla, çeklerde ne kabul ne de vade söz konusudur. Ancak keşide ve ödeme yerleri göz önünde tutularak çekler için ibraz süreleri tayin edilmiştir. 1) Aynı yerde keşide edilen ve aynı yerde ödenecek çekler 10 gün, 2) Farklı yerde keşide edilip farklı yerde ödenecek çekler 1 ay, 3) Bir kıtada keşide edilen çek başka bir kıtada ödenecekse 3 ay içinde muhatap bankaya ibraz edilmelidir. Soruda verilen olaya baktığımızda çekin keşide tarihi olarak belirlenmiştir ve çekin ödeme yeri ile keşide yeri aynı yerdir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere keşide yeri ile ödeme yerinin aynı olduğu çek tiplerinde ibraz süresi on gündür. Bu nedenle çek en geç tarihinde ibraz edilmelidir. 16 Diğer sayfaya geçiniz.

17 35. Genel haciz yoluyla takibe itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İtiraz, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirilir. B) Kısmi itirazda borçlu, itiraz ettiği borç miktarını ayrıca ve açıkça belirtmelidir, aksi takdirde borcun tamamını inkâr ettiği kabul olunur. C) Takibe itiraz edildiği, masrafı alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle 3 gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir. D) İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. E) Borçlu, takibin dayanağı olan senet altındaki imzayı reddediyorsa bunu, itirazında ayrıca ve açıkça bildirmelidir. Genel haciz yolu ile takipte borçlu ödeme emrini aldıktan sonra 7 gün içerisinde borca itiraz edebilir. Borçlu borca itiraz ederken borcun tamamına itiraz edebileceği gibi borcun bir kısmına da itiraz edebilir. Borcun bir kısmına itiraz edildiği durumlarda kısmi itirazdan bahsederiz. Ödeme emrinde kısmi itirazda bulunacak olan borçlu ne kadarlık kısma itiraz ettiğini açık net ve anlaşılır bir biçimde yapmalıdır. Ne kadarlık kısma itiraz ettiğini belirtmeyen borçlunun yapmış olduğu kısmi itiraz yapılmamış sayılır. 36. Aşağıdakilerden hangisinde, taşınır mallarda satış talep etme süresi doğru olarak verilmiştir? A) Hacizden itibaren 3 ay içinde B) Hacizden itibaren 6 ay içinde C) Hacizden itibaren 9 ay içinde D) Hacizden itibaren 1 yıl içinde E) Hacizden itibaren 2 yıl içinde Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra borçlunun mal varlığı üzerinde alacaklının talebi ile haciz yapılır. Haciz yapılmasından sonra borçlu eğer borcunu yine de ödemiyor ise alacaklının talebi ile belli süreler içerisinde malların satışı istenebilir. Satış talebi taşınır mallar ve taşınmaz mallarda ayrı sürelere tabidir. Taşınır mallarda satış isteme süresi haciz tarihinden itibaren 1 yıl, taşınmaz mallarda ise haciz tarihinden itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı kanunla (3.yargı paketi) bu sorunun cevabı değişmiştir sayılı kanunun 21. maddesine göre 2004 sayılı İcra İflas kanununun 106. mad. 1. fıkrasında değişiklik yapılmış. Alacaklının haciz olunan mal taşınır ise hacizden itibaren 6 ay taşınmaz ise hacizden itibaren 1 yıl içerisinde satılmasının istenilebileceği getirilmiştir. Bu kanuna göre doğru cevap B olarak değiştirilmelidir. Hatalı sorudur. 37. Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanunu nun 279. maddesine göre aciz nedeniyle iptal sebeplerinden biri değildir? A) Para veya mutat ödeme vasıtalarından başka bir yolla yapılan ödemeler B) Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu hâller istisna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler C) Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler D) Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler E) Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı, temelde mal kaçırma amacı güdüp alacaklıya zarar vermek kastıyla yapılan hukuki işlem lerin iptali için, alacaklı tarafından açılan davadır. Alacaklı davayı kazanırsa mal üçüncü kişi elinde iken satılır ve alacaklı alacağını malın bedelinden alır. Kanun iptale tabi işlemleri üç grup altında düzenlemiştir. 1) Bunlardan birincisi ivazsız tasarruflar (karşılıksız kazandırmalar), ya ni bağışlardır. Buna göre mutad (alışılmış) hediyeler hariç olmak üzere, ha cizden veya iflasın açılmasından geriye doğru son 2 yıl içinde yapılan bağış lar iptale tâbidir. 2) İkinci olarak, borçlunun aciz halinde yaptığı bazı işlemler hacizden veya iflasın açılmasından geriye doğruya son 1 yıl içinde yapılmış olması şartıyla iptale tabidir. Bunlar ise: Para ve alışılmış ödeme vasıtaları dışında yapılan ödemeler, Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler, Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler, Borçlunun teminat göstermeyi daha önce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu temin etmek için verilen rehinler. Ancak burada, bu tasarruflardan yararlanan üçüncü kişi, borçlunun aciz halinde olduğunu bilmediğini ispat ederse iptal davası reddedilir. Yani bura da ispat yükü üçüncü kişiye yüklenmiştir. 3) Üçüncü olarak, borçlunun son 5 yıl içinde alacaklıya zarar verme kas tıyla yapılan işlemler, alacaklı tarafından ispat edildiği takdirde iptale tâbidir. ÖSYM bu sorunun çözümünü D seçeneği olarak vermiştir. 17 Diğer sayfaya geçiniz.

18 38. Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı, ihtiyati haczi tamamlayıcı merasim anlamında hangi süre içinde takip talebinde bulunmalı veya dava açmalıdır? A) 7 gün B) 10 gün C) 2 hafta D) 3 hafta E) 1 ay İhtiyati haciz, bir takip veya davanın sonunda bir para borcunun ödeneceği hususunu garanti altına almak ve paranın zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla, borçlunun haczedilebilir mallarına geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyatî haciz kararı, borçlunun ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi tarafından verilir. İhtiyatî haciz kararı alan alacaklı, bu kararın yerine getirilmesi, başka bir deyişle borçlunun mallarına ihtiyatî haciz konulması için ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde, ihtiyatî haciz kararını vermiş olan mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesine başvurabilir. Aksi halde, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar. Buna göre; alacaklı, ihtiyatî haczin konulmasından itibaren ya da ihtiyatî haciz yokluğunda konulmuş ise ihtiyatî haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde, alacağı için ya mahkemede dava açmalı veya icra ya da iflâs takibi yapmalıdır. Bunu yapmazsa borçlunun malları üzerine konulan ihtiyatî haciz kalkar. Alacaklı, yedi gün içinde dava açar veya takip başlatırsa dava veya takibin sonuna kadar ihtiyatî haciz devam eder. 39. İflas idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İflas idaresini teşkil edenler, Türk Ceza Kanunu nun uygulanmasında memur sayılırlar. B) İflas idaresi iflas masasının kanuni temsilcisidir. C) İflas idaresine Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve iki yılda bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret ödenir. D) İflas idaresi, yaptığı bütün işlemler ve kendisine yapılan talepler ve beyanlar hakkında bir tutanak düzenlemek zorundadır. E) İflas idaresi 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asliye ticaret mahkemesi iflas idaresini oluşturacak kişileri seçer. 40. İflasın, müflisin taraf olduğu davalara etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şeref ve haysiyete tecavüzden doğan tazminat davaları, iflasın açılmasıyla durmaz. B) Nafaka davaları mal varlığını ilgilendirdiğinden iflasın açılmasıyla durur; bu davalara ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonra devam edilebilir. C) Kişisel durumlara ilişkin davalar, iflasın açılmasıyla durmaz. D) Vücut üzerine ika olunan zararlardan doğan tazminat davaları iflasın açılmasıyla durmaz. E) Acele hâller ve kanundaki istisnalar dışında müflisin taraf olduğu hukuk davaları, iflasın açılmasıyla durur ve bu davalara ancak ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonra devam olunabilir. İflasın açılma anı ATM nin iflasa karar verdiği andır. İflasın açılmasıyla borçlu müflis olur ve müflisin iflasın açılmasından kapanmasına kadar eline geçen bütün malvarlığı iflas masasını oluşturur. İflasın açılmasıyla müflisin taraf olduğu hukuk davaları durur, 2. alacaklılar toplanmasından 10 gün sonraya kadar düşmesede durmaya devam eder. ancak istisna olarak durmayan bir takım davalar söz konusudur. bunlardan bazıları şunlardır: Nafaka davaları, Haksız fiilden(cismani zarardan) doğan tazminat davaları, Şeref ve haysiyete saldırıdan doğan davalar, Ceza davaları. Görüldüğü üzere nafaka davaları iflasın açılması ile duracak davalardan değildir. Bilakis istisnai olarak iflas açılsa dahi durmayacak davalardandır. Birinci alacaklılar toplantısında gösterilen 6 aday arasından 3 kişi olarak icra mahkemesince seçilen ve iflas masasının kanunî temsilcisi olan iflas organına iflas idaresi denilir. İflas idaresi üyeleri alacaklılardan oluşabileceği gibi üçüncü kişilerden de oluşabilir. İflas idaresi, alacaklıların ve müflisin değil, iflas masasının kanuni temsilcisidir. İflas idaresi, iflas dairesinin denetimi altındadır. 18 HUKUK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

19 İKTİSAT 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının İktisat Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Klasik ve Marksist iktisadın benimsediği artık kavramı, üretimin toplam değerinden aşağıdakilerden hangisinin çıkarılmasıyla elde edilen bir değerdir? A) Toplam üretim maliyeti B) Katma değer C) İş gücü maliyeti D) Sermaye maliyeti E) Toprak rantı Emek-değer teorisi özü itibariyle W. Petty e aittir. Daha sonraları A. Smith in sistemleştirdiği bu kavrama göre metanın mübadele değeri bu metanın üretiminde harcanan homojen emek zamanına bağlıdır. D. Ricardo ya göre tek maliyet unsuru emektir, rant bir maliyet unsuru değildir. Artık kavramını elde edebilme için üretim değerinden üretim maliyetini yani emek değer teorisine göre emek maliyetini çıkarmak gerekir. 3. f (K, L) = min { K,2L} şeklinde verilen bir üretim fonksiyonunda ikame esnekliği katsayısı kaçtır? A) 0 B) 1 2 C) 1 D) 2 E) f(k,l) = min(k, 2L) biçimindeki üretim fonksiyonu, Leontief fonksiyonu kalıbındadır. Söz konusu fonksiyona göre girdiler arasında ikame ilişkisi söz konusu olmayıp üretim az kullanılan girdiye bağlıdır. Yani gerekli birleşim sağlandıktan sonra tek bir girdiyi arttırmak üretimi arttırmayacaktır. Parantez içi değerler girdiler arasındaki sabit bileşim oranını ortaya koymaktadır. Bu soruda, min(k, 2L) ifadesi sermayenin, emeğe nazaran iki kat daha fazla kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Faktörler arası ikame esnekliği, marjinal teknik ikame oranında meydana gelen nispi bir değişikliğin girdi bileşim oranında meydana getirdiği nispi değişikliktir. Yani bir girdinin diğer girdiye göre verimi arttığında bu girdinin kullanımının ne ölçüde artabildiğinin, kısaca, girdiler arası ikame kolaylığının ölçülmesidir. Leontief fonksiyonunda girdiler arası ikame söz konusu olmadığından ikame esnekliği değeri her zaman sıfırdır. 2. John Bates Clark ın Bölüşüm Teorisi ne göre, toprak rantını belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Farklı topraklar arasındaki verimlilik farkları B) Toprağın marjinal verimi C) Üretiminde toprak kullanılan malların tüketiciye sağladığı marjinal fayda D) Toprağın, artık yaratan tek verimli faktör olması E) Toprağın miktarının sabit olması J. B. Clark ın ( ) Bölüşüm Teorisi marjinal verim temelinde bölüşüm adaletini inceleyen bir yaklaşımdır. Üretim girdisi olarak yalnızca emek ve sermayenin olduğu bir durumda üretim faktörlerinin üretme katkıları ve üretimden elde ettikleri gelirleri marjinal verimleri kadar olmaktadır. Bu durumda sermayenin marjinal verimi faiz haddini; emeğin marjinal verimi ise ücret haddini belirlemektedir. 19 Diğer sayfaya geçiniz.

20 4. 1. mal ε y < 0 2. mal 0 < ε y < 1 3. mal 1 < ε y Talebin gelir esnekliğinin ε y ile gösterildiği durumda, tabloda verilen mallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. mal 2. mal 3. mal A) Lüks Düşük Zorunlu B) Düşük Zorunlu Lüks C) Düşük Lüks Zorunlu D) Zorunlu Lüks Düşük E) Zorunlu Düşük Lüks Talebin gelir esnekliği, gelirde meydana gelen nispi değişiklik karşısında talepte meydana gelen nispi değişimin ölçülmesidir. Talebin gelire hangi oranda duyarlı olduğunun hesaplanmasıdır. Gelire veya gelir esnekliğine göre iki tür mal vardır; bunlar üstün mallar ve düşük mallardır. Düşük mallar gelirle talebin ters yönde değiştiği mallardır. Düşük mallarda gelirle talep arasında ters yönlü ilişki olduğundan gelir esnekliği değeri negatif olur. Üstün mallar, gelirle talebin aynı yönde değiştiği mallardır. Üstün mallarda gelirle talep arasında aynı yönlü ilişki olduğundan gelir esnekliği değeri pozitif olacaktır. Ayrıca üstün mallar da kendi içinde lüks mallar ve zorunlu (İhtiyaç) mallar olarak ikiye ayrılır. Gelir esnekliği pozitif ancak birden küçük mallar zorunlu, gelir esnekliği birden de büyük olan mallar ise lüks mallardır. Soruda 1. mal, gelir esnekliği 0 dan küçük olduğu için düşük mal; 2. mal, gelir esnekliği 0 ile 1 arasında olduğu için zorunlu mal; 3. mal, gelir esnekliği 1 den büyük olduğu için lüks maldır. 5. Tüketici dengesinin sağlandığı durumda, aşağıdakilerden hangisi her mal için aynıdır? A) Tüketilen malların marjinal faydaları B) Tüketilen malların marjinal ikame oranları C) Tüketilen malların fiyatları ile marjinal faydalarının çarpımları D) Tüketilen malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranları E) Tüketilen malların marjinal faydalarının tüketicinin gelirine oranları Tüketici dengesi, tüketicinin cebindeki her kuruştan azami faydayı elde etmeyi başardığı doğru alış-veriş noktasıdır. Eş-marjinal fayda ilkesine göre malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranı her mal için eşit olduğunda tüketici dengesi söz konusu olacaktır. Örneğin, X ve Y malı tüketen bir tüketici denge şartı; MUX MUY = biçiminde olacaktır. (MU: Marjinal fayda, P: Fiyat) P P X MU P X X Y kesri X malına harcanan lira başına marjinal faydayı, MUY kesri ise Y malına harcanan lira başına marjinal faydayı ifade etmektedir. Kesirlerden biri diğerinden büyük PY ise MUX MU Y > bunun anlamı bu mala harcanan liranın faydasının diğer mala harcanan liranın PX PY faydasından daha yüksek olduğudur. Böyle bir durumda rasyonel tüketici daha faydalı malı daha çok tüketecek ve azalan marjinal fayda yasası uyarınca tüketimi artan malın marjinal faydası azalacak ve büyük olan kesrin değeri düşecektir. Sonunda kesirlerin değerinin eşit olması demek, bu noktaya gelinceye kadar daha faydalı malın daha çok tüketilmiş olması demektir. 20 Diğer sayfaya geçiniz.

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez!

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez! Miras Hukuku Türk Medeni Kanununa Göre 1 Genel Olarak Miras Hukukuna ilişkin Düzenlemeler AY md. 35 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI (Madde: 01 82) BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ (Madde: 83 130) BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 I. İrade açıklaması 1. Genel olarak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ *

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış 99 TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Prof. Dr. Nevzat KOÇ ** I. GENEL OLARAK Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR

YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR Prof. Dr. Seza Reisoğlu I- Giriş 5941 sayılı Çek Kanunu (RG 20.12.2009) 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasadır, yürürlükten kaldırdığı 3167 sayılı Çek

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı