GENEL MUHASEBE GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MUHASEBE GİRİŞ"

Transkript

1 GENEL MUHASEBE GİRİŞ

2 TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı, 8. Tutarlılık Kavramı, 9. Tam Açıklama Kavramı, 10. İhtiyatlılık Kavramı, 11. Önemlilik Kavramı, 12. Özün Önceliği Kavramı.

3 SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI Muhasebenin organizasyonunda muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.

4 KİŞİLİK İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.*

5 İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ İşletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarların yaşam süreleriyle bağlı değildir. Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.

6 DÖNEMSELLİK İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Muhasebede en uzun dönem 1 yıldır.

7 PARAYLA ÖLÇÜLME Parayla ölçme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe kayıt işlemleri ulusal para birimine göre yapılır.

8 MALİYET ESASI Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğinin ifade eder.

9 TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME Muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.

10 TUTARLILIK Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür.

11 TAM AÇIKLAMA Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararı etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir.

12 İHTİYATLILIK Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar. Muhtemel gelir ve karları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar.

13 ÖNEMLİLİK Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur. (*)Bilgi verilmediği takdirde mali tablo yorumlanamıyorsa bu bilgi ÖNEMLİ dir.

14 ÖZÜN ÖNCELİĞİ İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder.

15 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ MSUGT 1 de yer alan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; Gelir Tablosu İlkeleri, Bilanço İlkeleri, Varlıklara İlişkin İlkeler, Yabancı Kaynaklara ilişkin İlkeler, Özkaynaklara İlişkin İlkeler

16 GELİR TABLOSU İLKELERİ 1.Gerçekleşmiş Hasılat İlkesi 2.Dönemsel Hasılat-Maliyet Eşleştirmesi İlkesi 3.Uygun Amortisman İlkesi 4.Uygun Maliyet Dağıtım İlkesi 5.Olağan Dışı Gelir ve Giderlerin Gösterilmesi İlkesi 6.Bütün Gelir ve Giderlerin Gösterilmesi İlkesi 7.Uygun Karşılık İlkesi 8.Değerlemede Tutarlılık İlkesi 9.Şarta Bağlı Giderlerin Gelir Tablosuna Yansıtılması İlkesi

17 VARLIKLARA İLİŞKİN İLKELER 1.Dönen ve Duran Varlık Ayrımında 1 Yılın Ölçüt Alınması İlkesi 2.Dönemselleştirme İlkesi 3.Değer Düşüklüğü İçin Karşılık Ayırma İlkesi 4.Dönem Ayırıcı İşlemlerin Ayrıca Gösterilmesi İlkesi 5.Vadeli Alacaklar İçin Reeskont Ayrılması İlkesi 6.Birikmiş Amortismanların Gösterilmesi İlkesi 7.Alacakların Özelliklerine Göre Ayrılması İlkesi 8.Kullanılması Hukuken Sınırlı Varlıkların Belirtilmesi İlkesi

18 YABANCI KAYNAKLARA İLİŞKİN İLKELER 1.Kısa ve Uzun Vadeli Borç Ayrımında 1 Yılın Ölçüt Alınması İlkesi 2.Dönemselleştirme İlkesi 3.Borçların Tümünün Gösterilmesi ilkesi 4.Dönem Ayırıcı İşlemlerin Ayrıca Gösterilmesi İlkesi 5.Vadeli Borçlar İçin Reeskont Ayrılması ilkesi 6.Borçların Özelliklerine Göre Ayrılması İlkesi

19 ÖZ KAYNAKLARA İLİŞKİN İLKELER 1.Öz Kaynakların İşletme Sahip veya Ortaklarının Haklarını Göstermesi İlkesi 2.Sermaye Paylarının Özelliklerine Göre Belirlenmesi İlkesi 3.Azalan Öz Kaynağın Belirtilmesi İlkesi 4.Öz Kaynağın Net Olarak Gösterilmesi İlkesi 5.Sermaye Yedeklerinin gelir Unsuru Olarak Gelir Tablosuna Alınmaması İlkesi

20 HESAP KAVRAMI VE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ

21 HESAP KAVRAMI VE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ HESABIN TANIMI VE İŞLEYİŞİ BİLANÇO TEMEL DENKLEMİ VE SİSTEMATİĞİ HESAP PLANI KODLAMA SİSTEMATİĞİ HESAP PLANLARI HESAPLARIN ANLATILMASI

22 HESABIN TANIMI VE İŞLEYİŞİ Gerçekleştirilen işlemlerin bir sistematik çerçevesinde izlendiği çizelge, biçim vb hesap denir. Gösterim şekli olarak (T) gösterim biçimli hesaplarda hesapların sol tarafına borç, sağ tarafına alacak kısmı denir. Gerçekleşen işlemler hesapta meydana getirdiği etkiye bakılarak borçlu yada alacaklı kısma kaydedilir. Bir işlemin hesabın borcuna yazılması hesabın borçlandırılması, Bir işlemin hesabın alacağına yazılması hesabın alacaklandırılması,

23 BİLANÇO TEMEL DENKLEMİ Bilanço: Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablodur. Bilanço tanımı temelinde bilanço temel eşitliği (muhasebenin temel denklemi); Mevcutlar+Alacaklar=Sermaye+Borçlar yada Varlıklar- Borçlar= Sermaye

24 BİLANÇO TEMEL DENKLEMİ Gerçekleştirilen mali işlemler, bilanço temel denklemi üzerinde değişikliğe neden olur. Örneğin TL sermaye konularak işletme kurulduğunda temel denklik; Mevcutlar+Alacaklar=Sermaye+Borçlar =

25 Eşitliğin sol yanı sahip olunan varlıkları, sağ yanı ise bunların sermaye koyma ya da borçlanma yolu ile karşılandığını ifade eder. Bilanço bu eşitliğin bir çizelge haline getirilmiş şeklidir. Bu çizelgede eşitliğin sol yanında kalan bölüme aktif, sağ yanında kalan bölüme pasif denir. Bir diğer ifadeyle; mevcutlar ve alacaklar aktifi, sermaye ve borçlar ise pasifi oluşturur. Varlıklar = Sermaye + Borçlar Aktif = Pasif VARLIKLAR = KAYNAKLAR

26 Eşitliğin sol yanı sahip olunan varlıkları, sağ yanı ise bunların sermaye koyma ya da borçlanma yolu ile karşılandığını ifade eder. Bilanço bu eşitliğin bir çizelge haline getirilmiş şeklidir. Bu çizelgede eşitliğin sol yanında kalan bölüme aktif, sağ yanında kalan bölüme pasif denir. Bir diğer ifadeyle; mevcutlar ve alacaklar aktifi, sermaye ve borçlar AKTİF PASİF ise pasifi oluşturur. BİLANÇO Varlıklar = Sermaye + Borçlar Aktif = Pasif VARLIKLAR = KAYNAKLAR

27

28 AKTİF BİLANÇO PASİF I.DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KIYMETLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 13 DİĞER ALACAKLAR 15 STOKLAR 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR 22 TİCARI ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30 MALİ BORÇLAR 32 TİCARİ BORÇLAR 33 DİĞER BORÇLAR 34 ALINAN AVANSLAR... 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 MALİ BORÇLAR 42 TİCARİ BORÇLAR 43 DİĞER BORÇLAR 44 ALINAN AVANSLAR... 5 ÖZKAYNAKLAR 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 52 SERMAYE YEDEKLERİ 54 KÂR YEDEKLERİ 57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

29 Varlıklar; işletmenin sahip olduğu para, mal, makine, bina, taşıt gibi maddi ; haklar, şerefiyeler, kuruluş giderleri gibi maddi olmayan değerlerden ve işletmenin alıcılardan, personelden, diğer üçüncü şahıslardan olan alacaklarından meydana gelir. Pasifin bölümlerinden olan sermaye, işletme sahibi ya da sahiplerinin işletmeye sermaye olarak verdiği değerlerden doğma haklarını, borçlar bölümü ise işletmenin satıcılara, bankalara, personele ve diğer üçüncü kişilere olan borçlarını gösterir.

30 MALİ İŞLEMLERİN BİLANÇOYA ETKİSİ Bilanço temel eşitliği, gerçekleşen mali işlemler sonucunda bir çok değişikliklere uğrar. Ancak, varlıklar kaynaklardan az veya çok olamayacağından, eşitlik sürekli olarak korunur. Örneğin; Satıcılardan veresiye mal alınması, peşin parayla mal satılması, kasadaki paranın bankadaki vadeli hesaba yatırılması gibi işlemler bilanço denkleminin yapısını değiştirir, ancak eşitlik hiçbir zaman için değişmez.

31 AKTİF BİLANÇO PASİF I.DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER 100-KASA HESABI BANKA HESABI MENKUL KIYMETLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 120-ALICILAR HESABI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR 252-BİNALAR HESABI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR TOPLAM KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30 MALİ BORÇLAR 300-BANKA KREDİLERİ TİCARİ BORÇLAR 320-SATICILAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 MALİ BORÇLAR 42 TİCARİ BORÇLAR... 5 ÖZKAYNAKLAR 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 500-SERMAYE HESABI GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 570-GEÇMİŞ YIL KAR GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) TOPLAM

32 GERÇEKLEŞTİRİLEN KAYDA TABİ BİR İŞLEM VE BİLANÇOYA ETKİSİ İşletmenin kasasındaki nakit mevcudundan TL banka hesabına yatırılmıştır.

33 AKTİF BİLANÇO PASİF I.DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER 100-KASA HESABI BANKA HESABI MENKUL KIYMETLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 120-ALICILAR HESABI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR 252-BİNALAR HESABI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR TOPLAM KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30 MALİ BORÇLAR 300-BANKA KREDİLERİ TİCARİ BORÇLAR 320-SATICILAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 MALİ BORÇLAR 42 TİCARİ BORÇLAR... 5 ÖZKAYNAKLAR 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 500-SERMAYE HESABI GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 570-GEÇMİŞ YIL KAR GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) TOPLAM

34 GERÇEKLEŞTİRİLEN KAYDA TABİ BİR İŞLEM VE BİLANÇOYA ETKİSİ İşletmenin bankaya olan kredi borcunun TL lik kısmı banka hesabından aktarma suretiyle ödenmiştir.

35 AKTİF BİLANÇO PASİF I.DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER 100-KASA HESABI BANKA HESABI MENKUL KIYMETLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 120-ALICILAR HESABI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR 252-BİNALAR HESABI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR TOPLAM KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30 MALİ BORÇLAR 300-BANKA KREDİLERİ TİCARİ BORÇLAR 320-SATICILAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 MALİ BORÇLAR 42 TİCARİ BORÇLAR... 5 ÖZKAYNAKLAR 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 500-SERMAYE HESABI GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 570-GEÇMİŞ YIL KAR GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) TOPLAM

36 HESAP PLANI KODLAMA SİSTEMATİĞİ Tekdüzen hesap planında ondalık (desimal) sistem esas alınmış ve üç haneli defteri kebir hesapları düzeyinde bir kodlama yapılmıştır. Bu sistemde 0 dan 9 a kadar her sayı bir hesap grubuna verilir. Her hesap grubu alt gruba, her alt grup da ikinci bir alt gruba bölünebilir.

37 HESAP KODLAMASI ÖRNEĞİ I.DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA TL KASASI DÖVİZ KASASI 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KIYMETLER TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR ALACAK SENETLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-).

38 HESAPLARIN İŞLEYİŞ KURALLARI

39 BİLANÇO HESAPLARI Bu grupta yer alan hesaplar bilançodaki konumlarına göre; aktif hesaplar pasif hesaplar olarak ikiye ayrılır. Aktif hesaplar, işletmenin sahip olduğu varlıkları izlediklerinden varlık hesapları, Pasif hesaplar ise bunların sağlandığı kaynakları izlediklerinden, kaynak hesapları olarak da, isimlendirilir.

40 GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin öz sermayesinde meydana gelen artış ve eksilişleri izlemek üzere açılan sonuç hesapları, kendi içerisinde gelir hesapları ve gider hesapları olmak üzere ikiye ayrılır.

41 BİLGİ HESAPLARI Nazım Hesaplar olarak adlandırılır ve işletmenin ihtiyacına göre oluşturulur.

42 VARLIK HESAPLARI Varlık hesapları işletmenin sahip olduğu mevcutlar ile alacaklarının izlendiği hesaplardır. Bu hesaplarda kural olarak ilk kayıt hesabın borcuna yapılır. Varlıklarda, yani mevcut ve alacaklarda bir artış olması halinde, söz konusu mevcut veya alacağın izlendiği hesap borçlanır. Örneğin peşin mal satışı işleminde kasaya para girişi olacağı için, Kasa Hesabı borçlandırılır.

43 VARLIK HESAPLARI Varlıklarda, yani mevcut ve alacaklarda bir azalış olması halinde söz konusu mevcut veya alacağın izlendiği hesap alacaklanır. Örneğin satıcılara olan borcun banka hesabındaki paradan ödenmesi işleminde bankadaki parada azalma olacağından Bankalar Hesabı alacaklandırılır. Varlıklardaki artışlar; ilgili hesaba borç, azalışlar alacak yazılır.

44 AKTİF HESAPLAR Borç..HESABI Alacak ARTIŞ AZALIŞ ( + ) ( - ) BORÇ KALANI (VARLIK)

45 KAYNAK HESAPLARI Kaynak hesapları, işletmenin sahip olduğu varlıkların sağlandığı öz ve yabancı kaynaklardaki değişimlerin izlendiği hesaplardır. Kaynaklarla ilgili hesaplara ilk kayıt, kural olarak ilgili hesabın alacağına yazılır. Kaynaklarda, yani, öz sermaye ve borçlarda bir artış olması halinde, söz konusu öz sermaye veya borcun izlendiği hesap alacaklanır. Örneğin; İşletmeye senetli bir mal alımı halinde Borç Senetleri Hesabı alacaklandırılır.

46 KAYNAK HESAPLARI Öz sermaye veya borçlarda bir azalma olması halinde söz konusu öz sermaye veya borcun izlendiği hesap borçlanır. Örneğin, Borç Senetleri Hesabında kayıtlı olan bir senedin vadesinde ödenmesi halinde Borç Senetleri Hesabı borçlandırılır. Kaynaklardaki artışlar; ilgili hesaba alacak, azalışlar borç yazılır.

47 PASİF HESAPLAR Borç..HESABI Alacak AZALIŞ ARTIŞ ( - ) ( + ) ALACAK KALANI (YABANCI KAYNAK)

48 SONUÇ HESAPLARI İşletmenin yaptığı işlemlerden bazıları dışarıdan işletmeye bir kaynak akımına, bazıları da işletmeden dışarıya bir kaynak akımına neden olabilir. Öz kaynağı artıran akımlara gelir, azaltan akımlara da gider denir. İşletme esas sermayesini izlemekle görevli olan sermaye hesabının kalanının, her gelir veya gider yaratan işlem ile azaltılıp çoğaltılması işlemlerinin doğurduğu sonuçların saptanıp analiz edilmesini imkansız kılar. Bunun yerine, öz sermayedeki artışları izlemek üzere gelir hesapları; azalışları izlemek üzere de gider hesapları kullanılır.

49 SONUÇ HESAPLARI İşletmede bir gelir doğduğu zaman, öz sermaye arttığından, ilgili gelir hesabının alacağına yazılır. Bu gelirde bir azalma olursa o zaman da hesap borçlanır. İşletmede bir gider doğduğu zaman, öz sermaye azaldığından, ilgili gider hesabı borçlanır. Bu giderlerde bir azalma olursa o zaman da hesap alacaklanır.

50 SONUÇ HESAPLARI Bütün bu sonuç hesapları, dönem bitiminde, Kar ve Zarar hesabına devredilerek kapatılır. Giderler Kar ve Zarar Hesabının borcunu, gelirler ise alacağını oluşturur. Gelirler > giderler ise aradaki fark Gelir tablosunda ve Bilançoda Kar olarak, gelirler< giderler ise Zarar olarak yer alır. Kar, bir işletmenin öz sermayesindeki artışı, zarar ise azalışı ifade ettiğinden, öz sermayedeki bir artış ilgili gelir hesabına alacak yazılır. Öz sermayedeki bir azalış ise ilgili gider hesabına borç yazılır.

51 NAZIM HESAPLARI Bir işletmenin yükümlülüklerini, hak doğurabilecek işlemlerini, ve muhasebe disiplini altında izlemek istediği bilgileri kaydettiği hesaplardır. Nazım hesaplara yapılan kayıtlar, yapıldıkları anda gerçek bir varlık ve kaynağı temsil etmedikleri için; Nazım hesaplar varlık, kaynak ve sonuç hesapları ile karşılaştırılmaz.

52 NAZIM HESAPLARI Nazım hesaplar gurubunda yer alan hesapların kalanları bilançoda varlık ve kaynaklar dışında ayrıca gösterilir. Bilançoya varlıklar ile kaynaklar yazıldıktan ve toplamları alındıktan sonra nazım hesaplar kaydedilir. Ya da, bilançonun doğru yorumlanabilmesi için bu hesaplardaki bilgilerden gerekli olanlar bilanço dipnotları nda gösterilir. Nazım hesaplarda izlenecek işlemler iki veya daha fazla nazım hesap arasında muhasebeleştirilir. Nazım hesaplar diğer hesaplarla karşılaştırılmaz.

53 HESAPLARIN İŞLEYİŞ KURALLARI- ÖZET VARLIK HS:Varlıklardaki artışlar; ilgili hesaba borç, azalışlar alacak yazılır. KAYNAK HS: Kaynaklardaki artışlar; ilgili hesaba alacak, azalışlar borç yazılır. SONUÇ HS: Bir gider ortaya çıktığında ilgili gider hesabı borçlanır, bir gelir ortaya çıktığında ilgili gelir hesabı alacaklanır. Sonuç hesapları dönem sonunda K/Z hesabına aktarılarak dönem kar/zararı tespit edilir. NAZIM HS: Nazım hesaplar varlık, kaynak ve sonuç hesapları ile karşılaştırılmaz. Nazım hesaplarda izlenecek işlemler iki veya daha fazla nazım hesap arasında muhasebeleştirilir.

54 İşlem Bilanço Hesapları Gelir-Gider Hesapları Kar veya Zarar Hesabı Aktif Pasif Gider Hes. Gelir Hes. İlk açılış Borç Alacak Borç-Alacak Borç kaydı Artırır Azaltır Artırır Azaltır Karı Azaltır, Zararı artırır. Alacak kaydı Azaltır Artırır Azaltır Artırır Karı artırır, zararı azaltır Borç bakiyesi Mevcut Varlıklar Alacak bakiyesi HESAPLARIN İŞLEYİŞ KURALLARI- ÖZET - Mevcut Kaynaklar - Gider > Gelir = Zarar Gider < Gelir = Kar

55 IV. ENVANTER VE DEĞERLEME ENVANTER KAVRAMI MUHASEBE İÇİ ENVANTER MUHASEBE DIŞI ENVANTER DEĞERLEME KAVRAMI DEĞERLEME YÖNTEM VE ÇEŞİTLERİ

56 ENVANTER KAVRAMI Dönem sonunda düzenlenen genel geçici mizanda yer alan hesapların kalanları işletmenin o dönem içindeki çalışmaları sonucunda öz sermayesinde meydana gelen artış veya eksilişi tam olarak göstermez. Öz sermayedeki değişikliği gösterebilmek için hesap kanları ile işletmenin varlık ve kaynaklarının gerçek durumu arasındaki farklılıkların giderilmesi gerekir. Bunu sağlayabilmek için envanter yapılması gerekir.

57 ENVANTER KAVRAMI İşletmenin varlıkları ve kaynaklarının bilanço günündeki miktar ve değerlerini saptamak, saptanan hususlara göre hesaplarda gerekli değişiklikleri yaparak hesapları gerçek durumu gösterir hale getirilmesi işlemlerinin tümüne envanter işlemleri denir. (Kısaca kaydi durumla fiili durum arasındaki uyumlaştırma)

58 MUHASEBE DIŞI ENVANTER Envanter çıkarmak; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek yoluyla işletmeye dahil ekonomik değerleri (varlıklar ve borçları) kesin ve ayrıntılı olarak saptamaktır. (Muhasebe dışı envanter)

59 MUHASEBE İÇİ ENVANTER Muhasebe dışı envanter sırasında saptanan varlıklar ve borçlar ile hesap kalanları arasındaki farkın giderilmesi, sonuç hesaplarının kapatılarak dönem kar ve zararının saptanması vb. işlemlerdir.

60 ENVANTER İŞLEMLERİ Muhasebe dışı envanter işlemleri (Belirleme işlemleri) Miktar olarak Değer olarak Muhasebe içi envanter işlemleri (Düzeltme işlemleri) Kayıt hatalarını düzeltme Değer düzeltmeleri

61 DEĞERLEME KAVRAMI VE ÖLÇÜTLERİ İşletmenin varlıklarının ve borçlarının ulusal para ile ifade dilmesidir. Değerleme yöntem ve ölçütleri: Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf değeri Vergi değeri Mukayyet değer(kayıtlı) İtibari değer (Yazılı) Rayiç bedel Emsal bedeli ve ücreti

62 DEĞERLEME KAVRAMI VE ÖLÇÜTLERİ Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder. Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.

63 DEĞERLEME KAVRAMI VE ÖLÇÜTLERİ İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Emsal bedeli, gerçek bedeli olmıyan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tesbit edilemiyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen değeridir

64 AMORTİSMAN

65 AMORTİSMAN KAVRAMI Varlık hesaplarında kayıtlı varlıkların kullanımda tutuldukları süre boyunca yıpranma, aşınma ve işletme fonksiyonlarına katkı vermeleri sonucunda ilgili varlıkların değerinde bir azalma sonucunu doğuracak ve bu işletme açısından bir maliyeti ifade edecektir. Bu muhasebe sistematiği içinde amortisman olarak tanımlanmaktadır. Amortisman bir varlığın amortismana tabi tutarının yararlı ömür süresine sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder. (TMS-16)

66 AMORTİSMANIN NİTELİĞİ Varlık hesaplarında kayıtlı varlıklardan bir yıldan uzun kullanılanların maliyetlerinin bir dönemde sonuç hesaplarına aktarılması sonuçların yanlış tespit edilmesine neden olur. Bir yıldan uzun süre kullanılacak varlıkların alındığı dönemde gider yazılması dönemsellik kavramı ile uyuşmaz. Varlıkların edinilmesi için katlanılan maliyetin ilgili dönemlere yayılması amortisman olarak adlandırılır. Maddi duran varlıklar için amortisman, maddi olmayan duran varlıklar için itfa ve özel tükenmeye tabi varlıklar için tükenme payı ifadeleri kullanılır.

67 AMORTİSMANA TABİ DEĞER Duran varlığın maliyeti ile amortisman yoluyla gider yazılarak dönemlere paylaştırılacak tutar arasında, duran varlığın amortisman süresinin sonundaki değer kadar bir fark olması doğaldır. Oluşan fark artık değer (hurda değeri) olarak adlandırılır. Duran varlığın maliyeti ile artık değer arasındaki farka amortismana tabi tutar denir.

68 AMORTİSMAN ÖLÇÜSÜ Amortisman hesaplanmasında; Duran varlığın ekonomik olarak kullanılabileceği süre, Duran varlık ile elde edilecek mal veya hizmetin miktarı esas alınır. Bu durum amortismana tabi varlıklar için yararlı ömür olarak adlandırılır.

69 AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Duran varlık maliyetinin birbirlerini izleyen faaliyet dönemlerine yansıtılabilmesi için bir çok yöntem geliştirilmiştir. Uygulanacak yöntem, varlığın kullanım biçimine göre seçilir. Eşit tutarda amortisman ayırma yöntemi, Değişen tutarda amortisman ayırma yöntemi, Azalan tutarda amortisman ayırma yöntemi, Artan tutarda amortisman ayırma yöntemi,

70 AMORTİSMAN KAYIT YÖNTEMLERİ Duran varlıklar için hesaplanan amortisman iki yöntemle kaydedilir. Direkt kayıt yöntemi:hesaplanan amortismanın doğrudan doğruya ilgili duran varlık hesabıyla ilişkilendiren yöntemdir. (Bu yöntemde ayrılan amortisman giderler hesabına borç yazılırken, amortismanın hesaplandığı varlık hesabına alacak yazılır.) Endirekt kayıt yöntemi: Hesaplanan amortismanın ayrı bir amortisman hesabında (birikmiş amortismanlar hesabı vb.) birikimli olarak izlendiği yöntemdir.(bu yöntemde ayrılan amortisman yine giderler hesabına borç yazılırken varlık için ayrılan tüm amortisman tutarlarının birikimli olarak takip edileceği amortisman hesabına alacak yazılır)

71 TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

72 Ülkemizde 1994 yılı başından itibaren, finansal kurumlar dışında kalan işletmelerde uygulamaya konulmuş olan Tekdüzen Hesap Planı nın yapısı aşağıdaki gibidir. Tekdüzen Hesap Planında ondalık kodlama sistemi benimsenmiştir.

73 ÇERÇEVE HESAP PLANI I- Bilanço Hesapları 1- Dönen Varlıklar 2- Duran Varlıklar 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5- Öz Kaynaklar 6-Gelir Tablosu Hesapları 7-Maliyet Hesapları 8-Serbest Hesaplar 9-Nazım Hesaplar

74 ÇERÇEVE HESAP PLANI I.Dönen Varlıklar İşletmenin nakit olarak elde tuttuğu paralarla, vadesiz veya bir yıla kadar vadeli olarak bankaya yatırdığı paralar ve normal koşullarda bir yıl içinde ya da işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıklar, işletmenin dönen varlıkları nı oluşturur. II.Duran Varlıklar Bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıklar bu grupta yer alan hesaplarda izlenir..

75 ÇERÇEVE HESAP PLANI III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Vadesi bir yılı altında olan borçlar bu grupta yer alır. IV.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Vadesi bir yılın üzerinde olan borçlar bu grupta yer alır. V.Öz Kaynaklar İşletme sahiplerinin getirdiği kıymetler ile işletmede tuttukları karlardan oluşan tutar bu grupta yer alır. VI.Gelir ve Gider Hesapları İşletmenin gelir ve giderlerini gösteren ve Gelir Tablosunu oluşturan sonuç hesapları bu grupta yer alır.

76 ÇERÇEVE HESAP PLANI VII. Maliyet Hesapları İşletme giderlerinin oluşumunun izlendiği hesaplardır. VIII.Serbest Hesaplar işletmelerin yapısına göre özel ihtiyaçlar için açılacak hesaplardır. IX.Nazım Hesaplar Muhasebenin bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerin takip edildiği hesaplardır. Nazım Hesapların bir diğer özelliği, bu grupta yer alan hesapların yevmiyede mutlaka kendi arasında ve karşılıklı olarak çalışmalarıdır.

77 ÇERÇEVE HESAP PLANI Yukarıdaki hesap planında ve 5 kodu ile başlayan hesaplar bilanço hesabı olarak adlandırılır. Bu hesaplardan 1-2 kod numarası ile başlayanlar, hesap planının aktifinde yer alırlar ve dönem sonunda ya bakiye vermezler ya da borç bakiyesi verirler.(*) (*)103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-) 119- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-) 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) gibi Hesap Planında (-) değer olarak gösterilen ve aslında Pasif karakterli olmakla beraber, düzenleyici hesap olarak bilançonun aktifinde yer alan 1 ve 2 koduyla başlayan hesaplar hiçbir zaman borç bakiyesi vermez.

78 ÇERÇEVE HESAP PLANI Aynı şekilde bilançonun pasifinde yer alan ve kod numarası ile başlayan hesaplar ise dönem sonunda ya bakiye vermeyecek ya da alacak bakiyesi verecek olan hesaplardır. (*) (*) 501- Ödenmemiş Sermaye H., 591- Dönem Net Zararı gibi Hesap Planında (-) değer olarak gösterilen ve aslında aktif karakterli olmakla beraber, düzenleyici hesap olarak bilançonun pasifinde yer alan 3-4 ve 5 kodu ile başlayan hesaplar hiçbir zaman alacak bakiyesi vermez.

79 ÇERÇEVE HESAP PLANI Gelir tablosu hesapları ile Maliyet hesapları ise 6 ve 7 kodu ile başlamaktadır. Bu hesaplar dönem sonunda kesinlikle bakiye vermezler. Dönem sonu işlemlerinin yapılmasını takiben geçici mizan çıkarılacak ve geçici mizanda bakiyeleri bulunan 6 lı ve 7 li grupta yer alan hesapların tamamı dönem sonu işlemleri yapılmak suretiyle kapatılacaktır. Böylece kesin mizanda bu hesapların bakiyesi bulunmayacak, bu hesaplara ilişkin tek bir sonuç, dönem faaliyet sonucu olarak 590 veya 591 nolu hesap aracılığıyla bilançoya aktarılacaktır. II- Tekdüzen Hesap Planında 1-5 inci grupları oluşturan bilanço hesapları, bilançoyu oluşturacak şekilde alt gruplara bölünmüştür.

80 AKTİF BİLANÇO PASİF I.DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KIYMETLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 13 DİĞER ALACAKLAR 15 STOKLAR 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR 22 TİCARI ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30 MALİ BORÇLAR 32 TİCARİ BORÇLAR 33 DİĞER BORÇLAR 34 ALINAN AVANSLAR... 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 MALİ BORÇLAR 42 TİCARİ BORÇLAR 43 DİĞER BORÇLAR 44 ALINAN AVANSLAR... 5 ÖZKAYNAKLAR 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 52 SERMAYE YEDEKLERİ 54 KÂR YEDEKLERİ 57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

81 ÇERÇEVE HESAP PLANI Alt grupları, defteri kebir hesapları oluşturur. Örneğin 10 Hazır Değerler alt grubunda; 100. KASA 101. ALINAN ÇEKLER 102. BANKALAR 103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER şeklinde defteri kebir hesapları vardır.

82 III- Tekdüzen Hesap Planında 6 ncı grubu oluşturan Gelir Tablosu Hesapları, gelir tablosunu oluşturacak şekilde alt gruplara ayrılmıştır.

83 Gelir Tablosundaki alt gruplar da defterikebir hesaplarını oluşturur. Örneğin 60 Brüt Satışlar alt grubunda; 600 Yurtiçi Satışlar 601 Yurtdışı Satışlar 602 Diğer Gelirler ÇERÇEVE HESAP PLANI şeklinde defterikebir hesapları yer almaktadır. IV- Tekdüzen Hesap Planı nda 7 nci grubu oluşturan Maliyet Hesaplarında toplanacak giderlere ilişkin olarak 7/A ve 7/B olmak üzere iki seçenek belirlenmiştir.

84 DÖNEN VARLIKLAR

85 I. DÖNEN VARLIKLAR Nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.

86 100. KASA HESABI İşletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. İşleyişi : Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı