AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2009 / Sayý: 35 KARAYOLU ULAÞIMI ÝLE ÝLGÝLÝ UYUM YENÝ ÇED TÜZÜÐÜ ÜZERÝNDE ÇALIÞMALAR Ç A L I Þ M A L A R I K A P S A M I N D A YAPILDI TOPLANTILAR GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Müktesebata Uyum Programý (MUP) uyarýnca çevre M ü k t e s e b a t a U y u m P r o g r a m ý ( M U P ) sektörü baþlýðý altýnda mevzuatýn uyumlaþtýrmasý kapsamýndaki Ulaþtýrma Politikasý faslýnýn alt çerçevesinde öncelikle ele alýnmasý planlanan önemli baþlýklarýndan olan Karayolu Ulaþýmý konusunda mevzuattan bir tanesi de, Çevresel Etki Deðerlendirme Haziran tarihleri arasýnda Romanya Tüzüðünün ve uygulamasýnýn AB ÇED Direktifine Ulaþtýrma Bakanlýðý AB Ýþleri ve Uluslararasý uyumlaþtýrýlmasýdýr. Yeni bir ÇED Tüzüðü Ýliþkiler Dairesi Müdürü Sn. Pavel Aleksandru'nun hazýrlanmasý yönündeki çalýþmalar Avrupa Komisyonu katýlýmý ile üç günlük bir dizi toplantý Geniþleme Genel Müdürlüðüne baðlý TAIEX gerçekleþtirilmiþtir. tarafýndan saðlanan uzman desteði ile yaklaþýk olarak AB Koordinasyon Merkezinde gerçekleþtirilen bir yýldan beridir devam etmektedir. çalýþmalara Karayolu Ulaþýmý Çalýþma Grubu Üç AB uzmaný ve yerel uzmanlarýn son bir yýldan bu üyeleri katýlmýþlardýr. Toplantýlarýn amacý, yana ortaklaþa yürüttükleri yoðun çalýþmalar uzmanlarý tarafýndan taslaklarý hazýrlanan emniyet çerçevesinde hazýrlanan ilk taslak, Mayýs 2009 kemeri kullanýmýna iliþkin yasa ve ehliyet tarihleri arasýnda KKTC'ye gelen uzmanlarla yeniden kategorilerinin AB ile uyumlaþtýrýlmasý hakkýndaki ele alýnarak tamamlanmasýna yönelik çalýþmalar tüzük deðiþikliklerinin tamamlanmasý ve bu yapýlmýþtýr. Teknik yardým çerçevesinde yürütülen 4 konularda hazýrlanan kavram belgelerinin gözden günlük çalýþma sýrasýnda, geçirilmesi idi. Yapýlan çalýþmalar neticesinde AB ÇED Direktifi uyarýnca çevresel etki sadece ehliyet kategorilerinin AB ile deðerlendirmesine tabi olmasý gerekli projeleri uyumlaþtýrýlmasýnýn ve emniyet kemerlerinin gösteren tüzük taslaðýna ekli listeler, zorunlu kýlýnmasýnýn yeterli olmayacaðý, ve daha ÇED Komisyonunun yapýsý, koruma altýnda kapsamlý bir çalýþmaya ihtiyaç duyulacaðý ortaya olan bölgelere iliþkin düzenlemeler, çýkmýþtýr. ÇED sürecine halkýn katýlýmý ile ilgili Bundan dolayý yine MUP kapsamýnda hazýrlanan düzenlemeler, çalýþma planýnýn deðiþtirilerek tüm ehliyet Ýzleme ve yaptýrýma yönelik düzenlemeler, sisteminin AB ile uyumlaþtýrýlmasý kararý Fiziki planlama, planlama onayý ve alýnmýþtýr. Ayrýca emniyet kemerlerinin araçlara izinlendirme sistemi ile ÇED sisteminin takýlmasý konusundaki teknik kurallarýnda iliþkileri uyumlaþtýrýlmasýna karar verilmiþtir. Her iki Ýmar Yasasý altýndaki Planlama Onay konuda hazýrlanan kavram belgeleri de alýnan Tüzüðünde yapýlmasý hedeflenen deðiþiklikler deðiþiklik kararlarý kapsamýnda yeniden AB ÇED Direktifi gereklerinin tam olarak þekillendirilecektir. Bu çalýþmaya paralel olarak uygulanmasý için, ÇED ve ÇED ile doðrudan uyum/boþluk analizi tablolarýnýn hazýrlanmasýna ve dolaylý olarak ilgili diðer alanlarda da baþlanmasý kararý alýnmýþtýr. yapýlmasý gereken düzenlemeler, Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 AB gereklerinin tam olarak uygulanabilmesi O R M A N Y A S A S I Ü Z E R Ý N D E için ÇED dýþýndaki alanlarda yapýlmasý gerekli D E Ð E R L E N D Ý R M E Ç A L I Þ M A L A R I düzenlemeler yürürlüðü girinceye kadar gerekli GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ olan geçiþ süreci düzenlemeleri ele alýnmýþtýr. Ayrýca taslak ÇED Tüzüðü, AB Direktifinin gereklerine Müktesebata Uyum Programý (MUP) uyarýnca Çevre uygunluðu ve uygulanabilirliði açýsýndan incelenmiþ, Faslýnýn doða koruma sektörüne iliþkin en önemli eksiklik ve uyumsuzluklarýn giderilmesi için gerekli yasalardan biri olan Orman Yasasý na yönelik AB düzenlemeler belirlenmiþtir. yaban kuþlar direktifi ve Habitat direktifinin 4 günlük çalýþmanýn sonunda, yapýlmasý gerekli uyumlaþtýrýlmasý hedeflenmektedir. çalýþmalara iliþkin detaylý bir çalýþma planý hazýrlanarak Mevcut Orman Yasasý nýn AB müktesebatýna bir sonraki teknik yardým için hazýrlýklara baþlanmýþtýr. uyumlaþtýrmasýnýn yapýlabilmesi için Haziran AB uzmanlarýnýn desteði ile yürütülen çalýþmalar 2009 tarihleri arasýnda bir deðerlendirme misyonu sonucunda tamamlanmasý öngörülen yeni tüzük gerçekleþtirilerek bundan sonra yapýlmasý gerekenler taslaðýnýn, ilgili kurumlarla yapýlacak görüþ alýþveriþinin konusunda kapsamlý toplantýlar düzenlenmiþtir. ardýndan son þekli ile Ekim ayýnda Bakanlar Kurulunun Toplantýlarda özellikle Orman Dairesi ve Çevre onayýna sunulmasý hedeflenmektedir. Koruma Dairesi arasýnda güçlü bir koordinasyon olmasý gerektiði vurgulanmýþtýr. Ayný zamanda yeni Y E N Ý Ç E R Ç E V E Ç E V R E Y A S A S I Çevre Yasasý ile yapýlmakta olan çalýþmalarda Orman ÇALIÞMALARINA DEVAM EDÝLDÝ Yasasý nda yapýlacak olan deðiþikliklerin de göz önünde bulundurulmasý gerektiði vurgulanmýþtýr. Buna Müktesebata Uyum Programý (MUP) uyarýnca çevre baðlý olarak Haziran haftasýnda gerçekleþecek sektöründe uyumlaþtýrmasý planlanan yasalardan biri olan Çevre Yasasý çalýþmalarýna her iki uzmanýn da olan Çerçeve Çevre Yasasý çalýþmalarýna Haziran katýlarak gerekli deðerlendirmeleri yapmalarý 2009 tarihleri arasýnda devam edildi. planlanmýþtýr. Çalýþmalar kapsamýnda Orman Yasasý ve Çerçeve Çevre Ayný zamanda AB Mali Yardým Programý kapsamýnda Yasasýnda yer alacak olan doða koruma bölümü üzerinde yürütülmekte olan potansiyel Natura 2000 projesinin iki uzman tarafýndan detaylý bir çalýþma gerçekleþtirildi. uygulamasýnda problem yaþanmamasý için Orman Her iki uzman da çalýþma programýnda yapýlacak olan Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi arasýnda güçlü bir yasal uyumlaþtýrma sürecinde iki yasanýn birbirini koordinasyon ve iletiþim aðýnýn kurulmasý gerektiði tamamlanmasý gerektiðini vurgulamýþ ve bu baðlamda vurgulanmýþtýr. çalýþmalar yapýlmýþtýr. Yasa ile ilgili çalýþmalar Eylül ayý sonuna kadar devam Misyon çerçevesinde Mali Yardým Programý ederek taslak Orman Yasasý nýn hazýrlanmasý ve ilgili kapsamýnda yürütülmekte olan Su ve Katý Atýk paydaþlarla danýþma sürecinin ardýndan yasa için Sektörlerinin kapasitesinin geliþtirilmesine yönelik gerekli olan onayýn alýnmasý planlanmýþtýr. proje dâhilinde yapýlmakta olan çalýþmalarýn Çerçeve Çevre Yasasý ile bütünleþtirilmesi ve buna baðlý olarak ÞÝRKETLER HUKUKU ÝLE ÝLGÝLÝ MALTA'YA özellikle su ve katý atýk kýsmýnýn Temmuz sonuna kadar BÝR ÇALIÞMA ZÝYARETÝ DÜZENLENDÝ tamamlanmasý için çalýþmalar yapýlmýþtýr. Ayrýca, misyon kapsamýnda Müktesebata Uyum Haziran tarihleri arasýnda Þirketler Hukuku Programý çerçevesinde hazýrlanacak olan kavram konusuna yönelik 9 kiþilik bir heyetin katýlýmýyla belgesine yönelik de çalýþtay düzenlenmiþtir. Çalýþtayda Malta'ya bir çalýþma ziyareti gerçekleþtirilmiþtir. uyumlaþtýrýlmasý hedeflenen bir direktifde nelere dikkat Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Müsteþarý baþkanlýðýnda edilmesi ve uyumlaþtýrýlmanýn nasýl yapýlacaðý oluþturulmuþ olan bu heyette, Resmi Kabz Memurluðu konusunda bilgi aktarýlmýþtýr. Ayrýca çalýþtay ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü, Ekonomi ve Enerji kapsamýnda Su Çerçeve Direktifi ele alýnarak örnek Bakanlýðý temsilcileri, Maliye Bakanlýðý temsilcileri, 2 kavram belgesi çalýþmalarý yapýlmýþtýr. tane Baðýmsýz Hesap Uzmaný ve Avrupa Birliði Yasa ile ilgili çalýþmalara Temmuz ayýnda da devam Koordinasyon Merkezi temsilcisi de yer almýþtýr. edilmesi planlanmýþ olup yýl sonuna kadar 5 gün süren çalýþma ziyareti Müktesebata Uyum tamamlanmasý hedeflenmektedir. Programý (MUP) kapsamýnda Fasýl 06 Þirketler Hukuku konusuna yönelik, 2009 yýlý içerisinde Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 g e r ç e k l e þ t i r i l m e s i Bu ziyaretin amacý, bu ülkedeki tüketicinin korunmasý planlanan faaliyetlerle gereklilikleri ile ilgili kurumsal düzenlemeleri anlamak ilgili çalýþma planý ve ilgili AB mevzuatý ile uyum için yaptýrým seçeneklerini analiz etmekti. k a p s a m ý n d a Katýlýmcýlar üç günlük sunumlar sonucunda Slovenya öngörülmüþtür. MUP Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlýðýna baðlý üç daire olan çerçevesinde, 2009 yýlý Piyasa Denetim Merkezi Dairesinin, Tüketicinin içerisinde ele alýnacak Korunmasý Ofisinin ve Ürün Güvenliði Dairesinin o l a n R e s m i K a b z fonksiyonlarý, kurumsal yapýlarý ve ilgili olduklarý Memurluðu ve Mukayyitlik Dairesinin Otomasyon yasalarý nasýl uyumlaþtýrýp uyguladýklarý konularýnda Projesi ve Hesap Uzmanlýðý ve Düzenleyici Kurullar bilgilendirilmiþlerdir. Meslek Yasasýna yönelik bir dizi toplantýlar Çalýþma ziyareti boyunca Slovenya yetkilileri düzenlenmiþtir. Toplantýlarýn büyük bir kýsmý Malta tarafýndan piyasa denetimi, tüketicinin korunmasý, Finansal Hizmetler Otoritesinde gerçekleþtirilmiþtir. ürün güvenliði, garantiler ve paket tatil ve paket turlar Ýlk günkü toplantýda, söz konusu otoritenin görev ve konularýnda bilgilendirilen çalýþma grubu üyeleri yetkileri ile þirket kayýtlarýnda izlenen yönteme iliþkin edindikleri bilgilerle mevcut yasalarýmýzý ilgili AB bilgi aktarýlmýþtýr. Ayrýca Þirketler Hukuku yasalarýna uyumlaþtýrma çalýþmalarýnda daha konusundaki direktiflerin iç hukuka aktarýmý ile ilgili deneyimli ve rahat bir süreç geçirecektir. Çalýþma de bilgi verilmiþtir. Ýkinci gün ise Malta Þirketler grubu üyeleri daha etkin denetim ve tüketiciyi koruma ç a l ý þ m a l a r ý i ç i n Mukayyitliði Dairesinin görev ve yetkileri incelenmiþ kurulacak olan veya ve Mukayyitlik tarafýndan elektronik ortamda saðlanan m e v c u t o l u p d a hizmetler ile ilgili bilgi aktarýlmýþtýr. g e l i þ t i r i l e c e k o l a n Üçüncü gün ise Malta Muhasebeciler Enstitüsünde tam k u r u m s a l y a p ý v e gün toplantýlar düzenlenmiþ ve genel olarak kapasiteler konusunda önceliðimiz olan Hesap Uzmanlýðý ve Düzenleyici d a d e n e y i m Kurullar Meslek Yasasý kapsamýnda Malta'daki mevcut kazanmýþlardýr. sistem hakkýnda bilgi verilmiþtir. Hesap Uzmanlýðý ÝSVEÇ 'KRÝZ DÖNEMÝ BAÞKANLIÐINA' yapacak olan kiþilere yetkilerin nasýl verildiði ve HAZIR Enstitü ile devlet bünyesinde oluþturulmuþ olan mekanizmanýn nasýl çalýþtýðý ile ilgili bilgi verilmiþtir. Dördüncü gün ise Malta Menkul Kýymetler Borsasýna Devam eden mali ve ekonomik kriz, küresel ýsýnma, ziyaret gerçekleþtirilmiþ daha sonra ise Þirketler Avrupa Birliði (AB) seçimleri sonrasýndaki kurumsal deðiþiklikler ve Lizbon Anlaþmasý'na iliþkin Mukayyitliðinin elektronik hizmetleri ile ilgili belirsizlikle ilgili olarak Ýsveç Baþbakaný Fredrik incelemelere devam edilmiþtir. Bu incelemeler Reinfeldt ülkesinin mücadeleye hazýr olduðunu ve 1 kapsamýnda Mukayyitlik bünyesindeki personelin Temmuz'da AB'nin direksiyonuna geçmeye koordineli olarak nasýl çalýþtýklarý ve görev daðýlýmýnýn hazýrlandýklarýný kaydetti. nasýl yapýldýðý ile ilgili bilgi aktarýlmýþtýr. Son gün, 9 Haziran'da Avrupa Politika Merkezi'nde verilen öðle þirketlerin vergilendirilmesi konusunda düzenlenen bir yemeðinde Reinfeldt Geçenlerde bir yerde okudum. toplantýda sorularýmýz cevaplandýrýlmýþtýr. Yakýnda su kriziyle de karþýlaþacaðýz. Ve bunu da listeye ekleyelim dedim, þeklinde bir açýklama yaptý. TÜKETÝCÝNÝN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Avrupa çeþitli zorluklara karþý karþýya ancak S L O V E N YA ' YA Ç A L I Þ M A Z Ý YA R E T Ý Stockholm bunlarý göðüslemeye hazýr, diye konuþan DÜZENLENDÝ Reinfeldt ülkesinin geçici baþkanlýk döneminin insanlarýn genelde Ýsveç'ten beklediklerinden biraz Tüketicinin korunmasý ile ilgili olarak Haziran farklý olabileceðini kaydetti tarihleri arasýnda Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Bugünün Ýsveç'i AB içerisinde yeni, daha faal ve Ticaret Dairesi temsilcileri, tüketici dernekleri olumlu bir rol arýyor, diye konuþan Reinfeldt temsilcileri ve çalýþma grubu üyelerinden oluþan 7 hükümetinin Avrupa politikalarýyla ilgili bir takým kiþilik bir ekip ile Slovenya'nýn baþkenti Ljubljana'ya emelleri olduðu gerçeðini açýklamaktan çekinmedi. bir çalýþma ziyareti düzenlendi. Bununla beraber Avrupa gündemini daha ileriye taþýyabilmek için Ýsveç'in uygun çalýþma þartlarýna Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 ihtiyacý olduðuna dikkat çeken baþbakan yeni Avrupa Komisyonu baþkaný seçimini Ý r l a n d a ' n ý n L i z b o n Anlaþmasý için gideceði i k i n c i h a l k o y l a m a s ý sonrasýna býrakýlmasý fikrini b e n i m s e m e d i k l e r i n i açýkladý. Ýsveç üzerine düþeni yapacaktýr ama bizim Komisyon baþkanlýðýnda bir ortaða ihtiyacýmýz var ve o yeni yönetimle daha da güçlü olacak diyen Reinfeldt Komisyon Baþkaný José Manuel Barroso'nun merkezsaðýn ve bazý sosyalist hükümetlerin yani Ýspanya, Portekiz ve Ýngiltere'nin önerdiði tek aday olduðunun altýný çizdi. Yemek sonrasý Reinfeldt gazetecilere Þimdiye kadar yalnýzca bir aday ismi iþittim dedi. Mali ve ekonomik krizle mücadele Reinfeldt'e göre, Komisyon'un yeni baþkanýnýn kim olacaðýný bilmek ayný zamanda baþkanlýk makamýnýn mali ve ekonomik krizlere, iklim deðiþikliðine hemen cevap verebilmesine imkân tanýyacak. Ýsveç baþbakaný, Birliðin mali fýrtýnalar ve ekonomik durgunlukla mücadelede oldukça baþarýlý olmasý gerçeðine raðmen AB'nin bankacýlýk sistemini destekleyecek birtakým kurallar ve ortak iyileþme planý üzerinde anlaþmaya varmak suretiyle uzun vadeli bir toparlanma dönemi için yeni tedbirler almasý gerektiðine inanýyor. Kimi analistlerle ayný görüþü paylaþmadýðýný söyleyen baþbakan Ýsveç'te 1990'larda yaþanan bankacýlýk krizinin baþarýyla üstesinden gelmiþ olmalarý örneðinden yola çýkarak Bundan tamamen kurtulmamýz neredeyse on yýl aldý ve çok sayýda insan uzun süre iþsiz kaldý. Bu kez böyle olmamasýný saðlamalýyýz. þeklinde görüþ bildirdi. Finans piyasalarýnýn yeniden iþler hale gelmesi ve güvenin yeniden inþa edilmesi için Ýsveç'in AB dönem baþkanlýðý öncelikle Komisyon tekliflerine uygun þekilde Larosière Raporu'nu esas alan daha iyi bir denetleme sistemi için çalýþacak. Ancak istikrarýn yeniden saðlanmasý için Reinfeldt üye devletlerin mali politikalarýyla ilgili yapýcý tartýþmalarýn baþlatýlmasýný istiyor. Büyüme ve Ýstikrar Anlaþmasý'na geri dönebilmek için ortak bir çýkýþ stratejisi üzerinde anlaþmamýz gerekiyor diyen baþbakan ekonomik durgunluðun ulusal bütçelere baský uyguladýðýna dikkat çekiyor. Eðer bugün içinde bulunduðumuz kriz halkýn çok fazla kredi almasýndan kaynaklandýysa çözüm için hükümetlerin de ayný þekilde davranmamasý gerekmemektedir. Ýþsizlikle mücadele ve sosyal dýþlanma Týrmanýþta olan iþsizliði durdurmak için Ýsveç dönem baþkanlýðý yeni iþ imkanlarý için kýsa vadeli etkin iþ gücü piyasasýnýn oluþturulmasýný ama ayný zamanda uzun vadede düþük karbon ekonomisine doðru yenilikçi hamleler tasarlýyor. Geleceðe baktýðýmýzda Avrupa'nýn sürdürülebilir büyüme ve tam istihdam için yenilenmiþ bir stratejiye ihtiyacý var. Bu stratejiyle Birliðimiz kendisini dönüþtürebilir ve küreselleþmenin meyvelerini toplayabilir þeklinde konuþan Ýsveç baþbakaný Lizbon Anlaþmasý'nýn yeniden gözden geçirilmesine iliþkin tartýþmalarý sona erdireceklerini ve 2010 ilkbaharýnda AB'nin yeni bir Avrupa vizyonu benimseyeceði öngörüsünde bulunuyor. Yalnýzca 'yeþil rüyalar' deðil ayný zamanda 'yeþil gerçekler' Ýsveç'in ittifaklar oluþturma ve önümüzdeki Aralýk ayýnda Danimarka'nýn baþkenti Kopenhag'da imzalanmasý beklenen uluslar arasý iklim anlaþmasýný teþvik noktasýnda rolü oldukça önem taþýmaktadýr. Geçtiðimiz yol bana sýk sýk derin bir ekonomik krizin tam ortasýnda ülkelerin 'yeþil rüyalara' para harcayamayacaklarý söylendi. Ama ben tersini iddia ediyorum. Bu ülkelerin kendi pahalý enerji kaynaklarýný sürdürmeye güçleri yeter. Ýsveç baþbakanýna göre ülkelerin iklim deðiþikliði ve enerji konusu üzerinde çalýþmalarý kendi kamu finansman kaynaklarýný geliþtirebilir. Geliþmiþ ülkeler emisyon indirimlerinde öncü olmalý ve emisyonlarýn yüzde oranýnda aþaðý çekilmesi gibi orta vadeli bir hedefe ulaþmalýlar. Eðer diðer sanayileþmiþ ülkeler de ayný þekilde davranmayý ve geliþmekte olan ülkeler de kendi kapasiteleri çerçevesinde katkýda bulunmayý göze alýyorlarsa AB, daha önce kararlaþtýrýlan ve 2020'ye kadar yüzde 20 olacak þekilde açýkladýðý emisyon indirim hedefini daha da artýrma taahhüdünde bulunuyor. CO2 vergisi: Çözüm, engel deðil Ýsveç'in gözünde sera gazý emisyonlarýnýn yalnýzca yüzde 40'ýný kapsayan AB'nin Emisyon Ticaret Planý iklim deðiþikliðiyle mücadelede hýzlý ve etkin bir yöntem deðil. CO2 vergisi koymamýz lazým diyen Reinfeldt bu konuda Ýsveç'in olumlu deneyimlerinden yararlanacaklarýný kaydediyor. Ýsveç dýþýnda Finlandiya, Danimarka ve Slovenya gibi AB ülkeleri de karbon emisyonlarýna vergi uyguluyor. 1990'larýn baþýndan bu yana bütün AB ülkeleri için tek bir karbon vergisi uygulamasý için bir takým giriþimlerde bulunuldu. Ancak AB karbon vergisi hiçbir zaman hayata geçirilemedi. Ýngiltere ve Fransa gibi ülkeler bu konuya mesafeli yaklaþtý. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Dahasý aralarýnda Ýspanya, Portekiz ve Ýrlanda'nýn da bulunduðu Birliðin eski ancak daha az zengin ülkeleri k e n d i l e r i n i n e k v e r g i uygulamasýndan sanayileþmiþ ülkelere göre daha fazla etkileneceklerini ileri sürüyorlar. Bir soru üzerine Reinfeldt, Bütçe açýklarýnýn fazla olduðunu söyler ve kaynak yetersizliðinden söz ederlerse onlara düþük karbonlu bir ekonomi modelinin oluþturulmasýnda bunun etkin bir yol olmadýðýný söyleyeceðim þeklinde cevap verdi. Ýsveç baþbakaný CO2 emisyonlarýný aþaðý çekmek için alýnabilecek diðer bütün tedbirlerin çok daha fazla yatýrým gerektirdiðini ve bütçelere CO2 vergisinden daha fazla yük bindireceðini kaydetti. Türkiye, Geniþleme ve Doðu Ortaklýðý Reinfeldt'e göre, AB'nin geniþlemesi Birliði güçlendiriyor, güvenliði saðlamlaþtýrýyor ve Avrupa'nýn uluslar arasý arenadaki etkisini artýrýrken refah seviyesini ve kültürel çeþitliliði yukarý çekiyor. Ýsveç'in AB dönem baþkanlýðý Türkiye ve Hýrvatistan ile üyelik müzakerelerinin devam etmesini planlýyor. Türkiye konusunda farklý görüþler var ancak biz kendi taahhütlerimize odaklanmalýyýz, diyen Reinfeldt bu Akdeniz ülkesinin enerji güvenliði ile ilgili stratejik öneminin altýný çiziyor. Bir diðer öncelik ise Doðu Avrupa ve Güney Kafkasya'daki (Doðu Ortaklýðý) enerji kaynaklarý olarak belirlendi. Bu kaynaklar AB'nin kaynak çeþitliliði için bir potansiyel arz ediyor. Geçen yýl Fransa'nýn Akdeniz Birliði giriþimin dengelemek üzere Ýsveç ve Polonya tarafýndan teklif edilen Doðu Ortaklýðý projesi bu Kuzey Avrupa ülkesinin dönem baþkanlýðý sýrasýnda dýþ siyaset önceliklerinden biri olacak. Reinfeldt Bu giriþimin komþu ülkelerde istikrarý, demokratik reformlarý ve refah seviyesini artýracaðýna inanýyoruz diyor. Ýsveç keza Batý Balkanlarýn AB'ye üyeliðinin de hýzlandýrýlmasýndan yana tavýr alýyor. Ýsveç baþbakaný bu taahhüdün altýný çizmekte gecikmiyor. Güvenlik ve hukukun üstünlüðünün temini Diðer öncelikler arasýnda adalet ve iç iþleri konularýnda daha fazla iþbirliði yer alýyor. Ýsveç dönem baþkanlýðý sýnýr tanýmayan bir Avrupa'nýn sebep olacaðý yeni zorluklarla mücadele için tedbirler almayý planlýyor. Bu alanda en önemli öncelik Stockholm Programý nýn müzakere edilmesi olarak ortaya çýkýyor. Bu baðlamda, polis, sýnýr kontrolleri, gümrük iþbirliði, ceza ve medeni hukukta iþbirliði, sýðýnma ve göçün yaný sýra vize politikasý ve vatandaþýn korunmasý gibi konular yer alýyor. Lizbon Anlaþmasý Lizbon Anlaþmasý'nýn onaylanmasý gibi AB ile ilgili konulara vatandaþlarýn kayýtsýz kaldýðýný kabul eden Reinfeldt, Ýsveç'in anlaþmanýn bütün üye devletler tarafýndan onaylanmasýndan sonra bir an önce yürürlüðe koyulmasý için gerekli hazýrlýk çalýþmalarýný ele almaya hazýr olduðunu belirtiyor. Açýkçasý vatandaþ Brüksel bürokrasisinin iyi iþlemesini ümit ediyor ve bizim iþimiz bunu gerçekleþtirmek. Avrupa Birliðinin (AB) altý aylýk geçici dönem baþkanlýðýný 1 Temmuz'da Çek Cumhuriyeti'nden devralacak olan Ýsveç görev süresince mali kriz, iklim deðiþikliði ve ekonomik durgunluk gibi Birliðin karþý karþýya olduðu zorluklara çözüm bulmaya çalýþacak. Ancak Ýsveç ayný zamanda AB'nin çalýþmalarýna liderlik ederken Lizbon Anlaþmasý ve kendi görev süresi içerisinde anlaþmanýn kabulü halinde uygulanmasý gibi önemli konularýn ele alýnmasýna da öncülük edecek. AVRUPA BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝNDE YAPISAL DEÐÝÞÝKLÝÐE GÝDÝLDÝ Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin daha verimli, etkin ve koordineli iþlemesi amacýyla AB Genel Sekreterliði teþkilat yapýsýnda deðiþiklik öngören tasarý, TBMM Baþkanlýðýna sunuldu. Tasarý, Türkiye'nin AB üyeliðine hazýrlanmasýna yönelik yapýlacak çalýþmalarýn yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrasý çalýþmalarýn koordinasyonunu yürütmek üzere, Baþbakanlýða baðlý AB Genel Sekreterliðinin teþkilatýnýn görev ve yetkilerini düzenliyor. Genel Sekreterlik, Siyasi Ýþler, Katýlým Politikasý, Sektörel Politikalar, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar, Ekonomik ve Mali Politikalar, Tek Pazar ve Rekabet, Tarým ve Balýkçýlýk, Mali Ýþbirliði, Sivil Toplum, Ýletiþim ve Kültür, Proje Uygulama, Avrupa Birliði Hukuku, Çeviri Eþgüdüm, Eðitim ve Kurumsal Yapýlanma, Araþtýrma ve Dokümantasyon, Ýdari Hizmetler, Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýklarý olmak üzere 16 hizmet biriminden oluþacak. Hizmet birim amirinin teklifi ve Genel Sekreterin onayý ile çalýþma gruplarý oluþturulacak. Gruplar, Bakan tarafýndan görevlendirilecek bir uzmanýn eþgüdümünde faaliyet gösterecek. Genel Sekreterlik, görev alanýna giren konularla ilgili olarak çalýþmalarda bulunmak üzere Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 bakanlýk, kurum ve kuruluþ, sivil toplum kuruluþlarý ve konu ile ilgili uzmanlarýn katýlýmý ile geçici ve sürekli kurullar oluþturabilecek. Genel Sekreterlikte, AB müktesebatýna uyum çalýþmalarýnýn ve tam üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ile müzakerelerin ve uygulamanýn koordinasyonu amacýyla Ýç Koordinasyon ve Uyum Komitesi oluþturulacak. Komiteye Genel Sekreter baþkanlýk edecek. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn AB müktesebatýna uyum çalýþmalarýný izlemek, deðerlendirmek ve koordinasyonu saðlamakla görevli olacak Komite, kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý ve üniversitelerin AB müktesebatýna uyum çalýþmalarý ve uygulamalarý ile ilgili önerilerini inceleyecek, deðerlendirecek ve gerektiðinde ilgili kurul ve komitelere sunacak. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardýmcýsý kadrolarýna müþterek kararla, baþkan, daire baþkaný, basýn müþaviri, hukuk müþaviri ve genel sekreter müþaviri kadrolarýna Bakan tarafýndan atama yapýlacak. Ancak, ilgili bakan atama yetkisini alt kademelere devredebilecek. Bu kadrolar dýþýndaki diðer personel ise Genel Sekreter tarafýndan atanacak. Genel Sekretere ''büyükelçi'' unvaný verilecek. Büyükelçilik unvaný, Genel Sekreterlik görevi süresince devam edecek. Genel Sekreterlik, büyükelçilikler nezdinde yurt dýþý t e þ k i l a t ý k u r a b i l e c e k. B u r a l a r d a görevlendirileceklerde, Genel Sekreterlik teþkilatýnda en az 4 yýl süreyle çalýþmýþ olmalarý ve halen AB iþleri uzmaný veya daha üst kadrolarda çalýþýyor olmalarý þartý aranacak. AB Genel Sekreterliðine ait kadrolar iptal edilerek, yerine 6'sý yurt dýþýnda görevlendirilmek üzere toplam 337 kadro ihdas edilecek. AB ZÝRVESÝNDEN ÝRLANDA'YA LÝZBON ANTLAÞMASI REFERANDUMU ÖNCESÝNDE DESTEK GELDÝ Avrupa Birliði liderleri, Brüksel'deki zirvede Birliðin kurumsal iþleyiþinde yenilikler öngören Lizbon Antlaþmasýný "hayýr" diyen Ýrlanda'nýn, "evet" demesini saðlayacak bir uzlaþýya vardýlar Haziran tarihlerinde gerçekleþen AB hükümet ve devlet baþkanlarý zirvesinde, Ýrlanda Lizbon Antlaþmasý'na "evet" diyebilmesi için bir takým güvenceler elde etti. AB, Ýrlanda'ya askerî tarafsýzlýk, vergilendirme ve kürtaj konularýnda Ýrlanda'nýn kendi yasalarýna üstün gelmeyeceði konusunda yasal baðlayýcýlýðý olan ödünler verdi. Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, AB liderlerinin Ýrlanda'nýn talep ettiði koþullara, Sayfa 6 'antlaþma protokolü' statüsü verilmesini kabul ettiklerini açýkladý. Sarkozy, bu koþullarýn d i ð e r 2 6 ü l k e y i etkilemeyeceðini de vurguladý. Ýngiltere baþbakaný Gordon Brown da, üzerinde anlaþma saðlanan protokolün yalnýzca Ýrlanda'yý baðlayacaðýný bildirdi. Bu karar, Lizbon Antlaþmasýnýn yeniden onaylanmasýný gerektirmeyecek. Brown, Ýrlanda için yaratýlan yeni protokolün, yalnýzca bundan sonraki adayýn Birliðe üye olacaðý sýrada üyelerin onayýna sunulabileceðini kaydetti. Brown ayrýntýya girmemekle birlikte, Hýrvatistan'ýn AB üyeliði antlaþmasýna Ýrlanda'yla ilgili protokolün eklenmesi bekleniyor. Lizbon Antlaþmasý AB üyelerinin çoðunda onaylandý. Ekim ayýnda yapýlmasý beklenen Ýrlanda referandumu, geride kalan en önemli pürüz olarak görülüyor. Antlaþmayý destekleyenler, yýllardýr süren müzakerelerden sonra, metin üzerinde yeni baþtan referandum turuna gidilmesini önlemeye çalýþýyorlar. Bundan sonraki AB dönem baþkanlýðýný üstlenecek olan Ýsveç, Lizbon Antlaþmasý konusunda ilerleme kaydedilmesine büyük önem veriyordu. Ýngiltere'de muhalefetteki Muhafazakâr Parti, iktidara geçecek olursa antlaþmayla ilgili olarak referanduma gitme sözü vermiþti. Geniþleyen AB'yi daha etkili hale getirmeyi amaçlayan bir dizi kurumsal deðiþiklik içeren Lizbon Antlaþmasýnýn muhalifleri, bunu, ulusal egemenlikleri zayýflatmayý hedef alan federalist planýn bir parçasý olarak görüyorlar. Mali ödünler AB liderleri Brüksel doruðunda ayrýca Birliðin mali sektörüne iliþkin kurallarý içeren yeni bir çerçeve üzerinde de ilke anlaþmasýna vardý. Bu konudaysa, Ýngiltere bazý önemli ödünler elde etti. Ýngiltere mali sektörleri kontrol etmek amacýyla oluþturulmasý öngörülen organýn, ulusal hükümetlerden, iflasýn eþiðindeki bankalarý kurtarmak için vergi mükelleflerinin parasýnýn kullanýlmasýný istemesi planlarýna karþý çýktý. Ýngiltere Baþbakaný Brown, "Daha güçlü sýnýr ötesi gözetim bizim yararýmýza olacaktýr. Böylece Ýngiliz vergi mükellefleri korunacaktýr. Londra'daki finans merkezi bundan yarar saðlayacaktýr." dedi. AB liderleri, Avrupa Komisyonunun yeni mali kontrol mekanizmanýn ayrýntýlarýný sonbahar baþlarýnda sunmasýný; böylelikle yeni yapýnýn gelecek yýl yürürlüðe girmesini istediler. Ýngiltere Birlikten bir ödün daha kopardý ve yeni Avrupa Sistemli Risk Kurulu'nun baþýnda, otomatik olarak Avrupa Merkez Bankasý Baþkanýnýn yer almayacaðý karara baðlandý. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 AB liderler doruðunda ayrýca, Jose Manuel Barroso'nun, ikinci bir dönem için daha Avrupa Komisyonu baþkanlýðýna getirilmesi, oy birliðiyle karara baðlanmýþtý. AB HIRVATÝSTAN'LA MÜZAKERELERE ARA VERDÝ Avrupa Birliði Hýrvatistan ile müzakerelere Slovenya ile y a þ a n a n s ý n ý r s o r u n u nedeniyle ara verdiðini açýkladý. AB Dönem Baþkaný Çek Cumhuriyeti, Hýrvatistan'la 26 Haziran'da planlanan görüþmeleri ertelediðini durdurdu. AB Dönem Baþkaný toplantý için yeni bir tarih ise vermedi. Hýrvatistan'ýn 2011'de Avrupa Birliðine tam üye olarak kabul edilmesi bekleniyordu. Hýrvatistan'la yaþanan sorun, akýllara Türkiye'yle yürütülen müzakerelerin Kýbrýs sorunu nedeniyle durdurulmasý olasýlýðýný getirdi, Son olarak Avrupa Birliði Bölgeler Komitesi, Kýbrýs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararlarý ve AB p r e n s i p l e r i z e m i n i n d e k a p s a m l ý o l a r a k çözümlenmesinin Türkiye'nin AB üyeliði süreci için þart olduðunu açýklamýþtý. AB Bölgeler Komitesi'nin Haziran'da yaptýðý genel kurul toplantýsýnda Slovenya Belediyeler Birliði Genel Sekreteri Jasmina Vidmar'ýn konuyla ilgili kaleme aldýðý rapor kabul edildi. Raporda Kýbrýs sorununun çözümlenmesinin Türkiye'nin AB'ye katýlmasý için þart olduðu belirtildi. AB DIÞ ÝLÝÞKÝLER BÝRÝMÝ AÞAMALI OLARAK ÝNÞA EDÝLECEK Avrupa Birliði (AB) Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Javier Solana Pazartesi günü yaptýðý açýklamada Lizbon Anlaþmasý'nýn Ýrlanda'da yapýlacak ikinci halk oylamasýnda kabulünden sonra Birliðin dýþ iþleri biriminin yavaþ yavaþ inþa edileceðini bildirdi. Polonya, Çek Cumhuriyeti'nde onaylanma süreci sonrasýnda ortak bir dýþ hizmetler servisinin kurulmasýna iliþkin görüþlerini paylaþtý. Solana AB'nin 27 üye ülkesinden yurt dýþýnda görev yapan diplomatlarýn AB'yi temsil edeceðini söyledi. Dýþ hizmetler servisine üye devletlerin ortak bir küresel diplomasi oluþturma çabalarýnýn iz düþümü olarak Lizbon Antlaþmasý'nda yer verildi. Zamanla ABD, Çin ve diðer büyük a k t ö r l e r l e b i r l i k t e dünyadaki en önemli diplomasilerden biri olacaðýmýzý düþünmek istiyorum. AB Dýþ Politika Sorumlusu Birliðin son on yýlda ilk dýþ politika ve güvenlik yüksek temsilcisi olma özelliðini taþýyor. Solana birliðin dýþ iliþkiler hizmetlerinin ulusal ve AB diplomatlarýndan oluþacaðýný kaydetti. Bunun bir anlýk bir olay olmayacaðýný söyleyebilirim. Bu iþin iyi planlanmasý, üye ülkelerin kendi insanlarýný iyi hazýrlamalarý ve muhtemelen zaman içine yayýlmasý gerekli. Ulusal diplomatlarýn nasýl seçileceði konusunda ise Solan diplomat gruplarýnýn karýþýk olarak bir kurul tarafýndan seçileceðini ve böylece hiçbir baþkentin belli bir üye devletin özel mülkiyeti gibi davranma þansý olmayacaðýný belirtti. 1999'dan beri farklý düzeylerden diplomatlarla farklý ülkeleri temsil eden bir politika birimimiz var. Bu birimin görevi AB'nin dýþ politikasý ve kriz yönetimi politikasý için ortak bir düþüncenin nüvesini oluþturmak üzere göreve getirilmiþ bulunuyor. Avrupa Dýþ Etkinlikler Servisi (EEAS) ayrý bir yasal birim olarak kendi özel bütçesine sahip olabilir. Eski Belçika büyükelçisi müstakbel dýþ hizmetler servisiyle ilgili sorunlara da deðinerek uluslar arasý konularda tam bir ortak politika oluþturmanýn mümkün olamayacaðýný bununla birlikte AB üye ülkeleri keza kendi ikili gündemlerini terk etmelerinin beklenmediðini sözlerine ekledi. Solana örneðin Belçika ve eski kolonisi þimdiki Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasýndaki iliþki gibi bir ülkeyle belli ve geleneksel iliþkileri bulunan üye devletler için bunun zaman alabileceðini itiraf etti. Pekâlâ, kendi ülkenizin temsil edildiði ve kendini rahat hissettiði ortak bir politika örneðin Kongo'ya karþý ortak bir politika geliþtirebileceðinizi düþünebilirim. Belki ülkeniz ortaklýðý bozmadan tavsiyelerde bulunabilir, yardýmcý olabilir. Ancak dýþ politika þefi asýl sorunun özel iliþkiler deðil ideolojik ve kavramsal konular olduðunu belirtti. AB dýþ politika mesajýnýn farklý algýlanmasýyla ilgili en son örnek Nisan'da Çek Baþbakaný Mirek Topolanek'in Birliðin dönem baþkanlýðý sýrasýnda AB Dýþ Ýliþkiler Komiseri Benita Ferrero-Waldner ile AB-Ýsrail iliþkileri üzerine yaþadýðý sorun oldu. Waldner iki taraf arasýndaki iliþkilerin geliþtirilmesinin Ýsrail Filistinlilerle barýþ sürecinden adým alýncaya kadar dondurulmasýný ileri sürmüþ ancak Topolanek bunun gerçekten hýzlý verilmiþ bir karar olduðu Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 eleþtirisinde bulunmuþ ve basit bir komiser açýklamasýnýn ötesine geçtiðini ileri sürmüþtü. Bununla birlikte iliþkilerin geliþtirilmesi askýya alýnmýþ bulunuyor. Belli bir dönem baþkanlýðýna göndermede bulunmaksýzýn Solona altý aylýk geçici dönem baþkanlýðý sisteminin birtakým zorluklar getirdiðini ve Lizbon Anlaþmasý'nýn yürürlüðe girmesiyle birlikte 2,5 yýl süreli bir AB baþkanlýðýnýn kurulmasýnýn yabancý ortaklarý için daha kolay olabileceðini belirtti. Bugüne kadar AB'nin ilk baþkanlýðý için iki kiþinin adý geçiyor: Eski Ýngiliz Baþbakaný Tony Blair ve eski Ýspanyol Baþbakaný Felipe Gonzales. Kendisi de Ýspanyol olan Solana 2010'da Gonzales'in AB liderliðine seçilmesiyle Ýber Yarýmadasýna yüklenildiði iddialarýný reddetti. Avrupa Komisyonu Baþkaný'nýn Portekiz Jose Manuel Barroso olmaya devam edeceði Ýspanya'nýn ise yýlýn ilk altý aylýk bakanlar toplantýlarýna baþkanlýk edeceði bildiriliyor. Lizbon Anlaþmasý'nýn yürürlüðe girmesi halinde Solana'nýn varisinin önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Kendisinin þimdiki göreviyle dýþ iliþkiler komiseri görevini üstlenecek yeni bir varis Bu konum henüz AB dýþ iþleri bakaný olarak adlandýrýlmýþ deðil. Çünkü birçok ülke için bu terimin kýþkýrtýcý olabileceði üzerinde duruluyor. Ancak Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi unvaný daha fazla kabul görüyor. Pozisyon için bazý isimler telaffuz edilmekte ki bunlar arasýnda Ýsveç ve Ýtalyan dýþ iþleri bakanlarý Carl Bildt ile Franco Frattini yer alýyor. Finlandiyalý AB Geniþleme Komiseri Olli Rehn de adý geçen isimler arasýnda bulunuyor. A B H AVA T R A F Ý K P L A N I H AYATA GEÇÝRÝLÝYOR Avrupa Birliði'nin (AB) gelecekteki hava trafik yönetim (ATM) sisteminin geliþtirilmesiyle ilgili 2 milyar Avro deðerinde bir sözleþme imzalandý. Planda hava trafiðinin 2020'ye kadar iki hatta üç katýna artmasý halinde havacýlýk sektörüne gerekli desteðin ve yardýmýn saðlanmasý yer alýyor. AB Tek Hava Sahasý giriþiminin teknolojik ayaðý Sesar tarafýndan geliþtirilmekte olan sistemde ayný zamanda uçuþ emniyetinin on katýna çýkarmasý ve yüzde 10 yakýt indirimi ile çevre üzerindeki etkilerinin azaltýlmasý hedefleniyor. Nitekim Avrupa hava sahasý 27 farklý sektöre ayrýlmýþ bulunuyor ve uçaklarýn varýlacak yere ulaþabilmeleri için en kýsa yolu takip etmek yerine farklý hava trafik kontrol sistemlerinden geçmeleri gerekiyor. AB hava sahasýnýn parçalara ayrýlmýþ olmasý ayrýca hava trafiði sýkýþýklýðý gibi güvenlikle ilgili endiþelere de sebep oluyor. AB Ulaþým Komiseri Antonio Tajani hedeflerinin Çevre dostu güvenlik hedeflerimizin birincisi Sesar'ýn sektörün tamamýna katkýda bulunmasý ve hava ulaþým maliyetlerini uzun vadede azaltmasý olduðunu söyledi. 12 Haziran'da imzalanan toplam 16 sözleþmenin toplam deðeri önümüzdeki yedi yýl için 1,9 milyar ve Sesar Programý'nýn hayata geçirilmesi için ilk giriþim. Komisyon ve Avrupa Hava Seyir Güvenliði Örgütü (Eurokontrol) projeye 700 milyon katkýda bulunacaklar. Projenin sanayi kýsmýnda yer alan kurum ve þirketler de geriye kalan 500 milyonu temin edecekler. Toplam 16 paket ve 295 projeden oluþan plan yýllarý arasýnda geliþtirilecek. Hedefler arasýnda hava þartlarý ve trafiðin anlýk hareketlerinin dikkate alýnarak yeni teknolojiyle daha bilinebilir ve daha doðru iþletimin geliþtirilebilmesini saðlamak da yer almaktadýr. Hava trafik idaresi aðýnýn da proje kapsamýnda oluþturulmasý ve bütün aktörlerin doðru bilgiye doðru zamanda ulaþabilmelerinin saðlanmasý, havalimanlarýndaki yer hizmetlerinin ATM sürecine tamamen uyarlanmasý da yer alýyor. Buna paralel olarak hava trafik kontrolörlerine ve pilotlara verilen desteðin otomatik hale getirilmesi, bu görevlilerin en üst düzeyde kalite ye odaklanmalarýna yardýmcý olunmasýna da proje çerçevesinde yer veriliyor. Yeni Sesar bileþenleri ve izlencelerinin 2020'ye kadar giderek daha iþlevsel hale gelmesi gerekiyor. Söz konusu giriþim kýsa vadeli sonuçlarýn neler olabileceði aþamasýnda bulunuyor. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Sanayide Atýk Yönetimi Semineri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Türkiye de Ambalaj Sektörünün geliþmesi misyonu ile hareket eden ASD - Ambalaj

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 9,753 -%5.8 TL/$ 1,669,700 %1.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %57.0 %0.8 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,370 İşlem Hacmi ($

Detaylı

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI Brüksel de yapılan AB Liderler Zirvesi nde, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 2030 İklim ve Enerji Paketi üzerinde anlaştı. Zirve de varılan mutabakat, sera gazlarının %40 azaltılması, yenilenebilir

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta (26 Nisan 2 Mayıs 2010) 26 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun periyodik yayýný Temmuz Aðustos 2006 Sayý 4 Ana Konu: Çevre Türk araþtýrmacýlýðýnýn geleceði parlak AB nin çevre öncelikleri ayný ancak varolan sorunlar çetinleþiyor

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Türkiye nin Ýklim Deðiþikliði Ulusal Eylem Planý nýn Geliþtirilmesi Projesi Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný 21 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Kýbrýs A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Katýlým Ortaklýðý Belgelerinde ve Ulusal Programlarda Kýbrýs Sorunu Araþ. Gör. Bahadýr Bumin Özarslan (*) Giriþ Türkiye-Avrupa Birliði(AB)

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal ASD Yönetim Kurulu Çevre Danýþmaný AB Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ile Sürdürülebilir Endüstriyel Politikalar Aksiyon Planý (SCP) Hakkýnda

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 21. Hafta (24-30 Mayıs 2010) 24 MAYIS 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

20 Kasım Açıklanan nihai bütçe taslağında, Yunanistan ın bütçe açığını, 2010 yılında GSYH nin yüzde 8,7 si oranına indirmeyi hedeflediği açıklandı.

20 Kasım Açıklanan nihai bütçe taslağında, Yunanistan ın bütçe açığını, 2010 yılında GSYH nin yüzde 8,7 si oranına indirmeyi hedeflediği açıklandı. Avro Alanı nda Yaşanan Ekonomik Krize Kronolojik Bakış 2009 4 Ekim Yunanistan da Yorgo Papandreu liderliğindeki Panhelenik Sosyalist Parti - PASOK iktidara geldi. 5 Kasım Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu

Detaylı

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ,, ve MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý; kuruluþlarca yapýlmasý planlanan

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Erasmus (Yükseköðretim) Programý 2007-2013 ERASMUS PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Erasmus

Detaylı

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1 MAYIS 2 MAYIS 3 MAYIS

1 MAYIS 2 MAYIS 3 MAYIS 1 MAYIS 8 üye devlet vatandaşlarına AB Đşgücü Piyasası açıldı. 1 Mayıs 2011 tarihi itibariyle 2004 yılında AB ye üye olan ülkelerin (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Polonya, Slovenya,

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan õn Antalya SİAD Konuşmasõ

Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan õn Antalya SİAD Konuşmasõ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan õn Antalya SİAD Konuşmasõ 26.02.2002/Antalya Antalya nõn değerli yöneticileri, sevgili Antalya SİAD lõ dostlar, sayõn

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR 2001 isuzu Y ý l l a r c a Y o l l a r c a Þ a m p i y o n ANADOLU GRUBU 2 Ý ÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn mesajý 3 Genel Müdür ün mesajý 4 Anadolu Grubu 5 Anadolu

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta: skadioglu@cevreorman.gov.tr SUNUMUN İÇERİĞİ 1) Türkiye AB İlişkileri

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Nisan 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Almanya Şansölyesi Angela Merkel in mart ayı sonunda Türkiye ye yaptığı ziyareti değerlendirirken Türkiye nin AB üyeliğine ilişkin

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (11 17 Ocak 2010) 11 OCAK 2010, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Davutoğlu: Sağlıklarından haberdarız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Musul da IŞİD'in konsolosluk baskınında kaçırılan 48 Türk'ün güvenliğinden emin olduklarını

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 02 MAYIS 06 MAYIS 2016

HAFTALIK BÜLTEN 02 MAYIS 06 MAYIS 2016 2 MAYIS 6 MAYIS 216 HAFTANIN ÖZETİ İç piyasalar veri takvimi açısından hareketli olmasa da riskli bir haftayı geride bıraktı. Artan politik riskler, TL ve TL cinsi varlıklara negatif yansıdı. Geçtiğimiz

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Eylül 2009 Editör den AB Kulisi nin bu ayki sayısının Editör den bölümü; Bağımsız Türkiye Komisyonu tarafından 7 Eylül 2009 tarihinde açıklanan Avrupa da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak adlı rapor

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

16-31 AĞUSTOS 2004 İKV BÜLTENİ AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU NUN YENİ ÜYELERİ AÇIKLANDI AB Komisyonu yeni Başkanı Jose Manuel Duaro Barroso 1 Kasım 2004 tarihi itibariyle göreve başlayacak yeni Komisyon üyelerini

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Ýklim Deðiþikliði: Sera Gazlarýnýn Hesaplanmasý-2 Mayýs-Haziran 2009 sayýmýzda 1. Sayýsýný yayýnladýðýmýz Ýklim deðiþikliði

Detaylı

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER ÇALIŞMA TOPLANTILARI & ETKİNLİKLER İzmir Tarih Projesi nde kamu, özel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak, proje alanı içinde yapılması tasarlanan uygulamaları bütüncül bir yaklaşım içerisinde

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ

ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ Dr. Halis Yunus ERSÖZ Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat Fakültesi; Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1968 yýlýnda Karabük'te doðdu.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta ( 25 Nisan 1 Mayıs 2011) 25 NİSAN 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği

Detaylı

3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U

3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U 3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN 12 Mayıs 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %0.13 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.82 artışla 84,752.83 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde

Detaylı

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER EYLÜL AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER ABAD, Türk vatandaşlarına vize uygulamasının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 24 Eylül de, Türkiye vatandaşlarının

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile ilişkili olarakk Türkiye nin Yasal ve Kurumsal Çerçevesinin Taslak Programı 23 27 Ocak 2017 Türkiye de iyi çevresel duruma ulaşılmasını ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI 36 Soldan saða: Türkiye Ýþ Kurumu Ankara Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol UÇ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 145 Ağustos 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU BRÜKSEL GÜNDEMİNDEKİ ÇEVRE KONULARI TEMMUZ-ARALIK 2015 İlge Kıvılcım İKV Uzmanı [Metni yazın] İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr BRÜKSEL İN GÜNDEMİNDEKİ ÇEVRE

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (29 Mart 4 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (29 Mart 4 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 13. Hafta (29 Mart 4 Nisan 2010) 29 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Grant Thornton Türkiye Ýþletme Risk Yönetimi Hizmetleri

Grant Thornton Türkiye Ýþletme Risk Yönetimi Hizmetleri Grant hornton ürkiye þletme, iþ yaþamýnýn ayrýlmaz bir parçasý olarak kaçýnýlmazdýr. Bundan dolayý, iþ yaþamýnda risk unsurlarýný iyi tanýmak ve kontrol etmek gerekmektedir. Grant hornton ürkiye olarak,

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (12-18 Mart 2012) 12 Mart 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Pınar Başpınar

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk Genel bütçeden Saðlýk Bakanlýðý'na ayrýlan pay hiçbir gerekçeyle açýklanamayacak kadar düþüktür ve Cumhuriyet tarihinin en düþük oranlarýna son birkaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya İhracatları (Aylık) (Nis) AZ -0,6% 1,9% 09:00 EUR Almanya İthalatları (Aylık) (Nis) AZ 1,2% -2,3% 09:00 EUR Almanya Ticaret

Detaylı