EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu görev ve srumluluklar ve bu dğrultuda belirlenmiş ve tanımlanmış lan vizyn ve misynunun gerçekleşmesi için gerekli akademik kadrnun luşması ve gelişmesi ylunda temel araçlardan biri larak tanımlanır. AYAÖ, Maltepe Üniversitesi akademik birimlerince belirlenmiş lan kadr gereksinimlerinin, gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler dğrultusunda karşılanması için değerlendirme yapılmasını amaçlar. Dayanak: Tüm bu esaslar Üniversitelerarası Kurul tarafından tespit edilen Dçentlik Temel Alanlarına Başvuru Kşulları uyarınca geliştirilmiştir. TEMEL İLKELER Madde 2. AYAÖ aşağıdaki temel ilkelere dayanır: 2.1. Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Maltepe Üniversitesi nin tüm akademik yapısı için geçerli rtak düzeyi belirler. Her birim, AYAÖ nin tanımladığı bu düzeyin üstünde lmak kşuluyla, gelişme hedefleri ve öncelikleri dğrultusunda farklı ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir AYAÖ yükseltme ve atama başvurularının kabulü veya reddi knusunda belirleyici bir ölçüt larak kullanılır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve perfrmansı, eğitime katkısı, mesleki deneyimi, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik katkıları dikkate alınır. 2.. Yükseltme ve atamalarda, adayın araştırma ve yayın ptansiyelinin başvurduğu birimin rtalama düzeyini yükseltecek nitelikte lması kşulu aranır Yükseltme ve Atamalar için yapılan başvurularda adaylarda bir yabancı dil bilgisi aranır. Bu amaçla, adaylardan başvurdukları birimde, bu yabancı dilde seminer ya da deneme i vermeleri istenir. BAŞVURU Madde. Aday, 2547 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerince öngörülen hususların yanı sıra, akademik faaliyetleri ve yayınları ile ilgili belgeleri, ekteki Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve/veya Atamalarda Kullanılacak Kadr Başvuru ve Öndeğerlendirme Frmu nu (Ek 1: 1A, 1B) dldurarak verir. Adayın, YÖK frmatında yayın listesi vermesi, kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgelerini eklemesi, atıflar ve leri belgelemesi zrunludur. ÖN-DEĞERLENDİRME Madde 4. Adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri yönünden puanlama sistemi (Ek 2) uyarınca ön değerlendirmeye tabi tutulur ve rapr (Ek 1C) yazılır. Bu puanlama sistemine (Ek 2) göre, ilgili maddelerde belirtilen puanların altında kalan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ön-Değerlendirme Kmisynu 4.1. Yapılan başvuruların ön-değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere Rektör, ilgili dekanın/müdürün de içinde bulunacağı üç kişilik bir Ön-Değerlendirme Kmisynu luşturur. Kmisynun diğer üyelerinden en az birinin, adayın başvurduğu temel alandan veya bu temel alana yakın bir alandan lmasına özen gösterilir. Kmisynda yer alacak kişinin unvanı, adayın başvurduğu unvanın altında lamaz. İlgili temel alan veya bu temel alana yakın bir alanda bu unvana sahip eleman bulunamaması halinde kmisyn, başka birimlerden bir üye görevlendirilerek luşturulur. Kmisyn en geç 15 gün içinde, adayın sunduğu başvuru frmunu (Ek 1A ve 1B) inceleyerek Ön-Değerlendirme Rapru nu (Ek 1C) Rektörlüğe sunar Ön-Değerlendirme Rapru nda (Ek 1C) adayın başvurusunun kabulüne veya reddine ilişkin kararda her ölçütün ne derece karşılandığı belirtilir. Ön-Değerlendirme Kmisynu kararını çğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçesini bir raprla kurula bildirir. Bu rapr, Kadr Başvurusu Ön-Değerlendirme Frmuna eklenir. Ön-Değerlendirmede reddine karar verilen başvurular için başka bir işlem yapılmaz ve bu durum başvuru sahibine, gerekçeleri açıklayan bir yazı ile bildirilir. DEĞERLENDİRME Madde 5. Ön-Değerlendirme Kmisynu tarafından kabulüne karar verilen başvurular, 9. maddede luşturulan jürilere gönderilir. Maltepe Üniversitesi ne ilk defa atanacak öğretim elemanları için, lisanslarının ya da dktralarının yurt içinde ya da dışında İngilizce eğitim veren bir üniversitede yapılmış lması ya da denklikleri Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş (ÜDS, KPDS, TOEFL ve benzeri) sınavlardan en az 80 KPDS puanı ya da eşdeğeri puana sahip lunması gerekir. Bu kşul, ilgili kadr ilanlarında belirtilir. Halen Maltepe Üniversitesi nde çalışmakta lan öğretim elemanları için de aynı kşullar aranır. Değerlendirme Jürisinin Kurulması Madde 6. Jüri üyeleri şu esaslara göre belirlenir: 1

2 a) Yardımcı Dçentlik Jürisi: İlgili Fakülte/Enstitü/Yüksekkul Yönetim kurulunca başvurulan alanda çalışan öğretim üyeleri arasından luşturulur. Dekanlıkça bu üyelere adayın eserleri ile ön-değerlendirme rapru gönderilir. b) Dçentlik ve Prfesörlük Jürileri: Dekanlıkça, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekkul Yönetim Kurulu nun ve adayın önereceği 5 er isimden luşan 10 isim Rektörlüğe sunulur. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu nda, bu 10 isim arasından kura ile jüri üyelerini, ilk üçü (dçentlik için) ya da ilk beşi (prfesörlük için) asil üye, snrakiler yedek üye lmak üzere belirler. Rektörlükçe, bu üyelere adayın eserleri ile ön-değerlendirme rapru gönderilir. Jürilerde yer alacak kişinin unvanı, adayın başvurduğu unvanın altında lamaz. Değerlendirme Kriterleri Yardımcı Dçentlik Madde 7. Yardımcı Dçent kadrsuna yükseltilip ve/veya atanabilmek için ön kşul larak, puanlama sistemine (Ek 2) göre tplam en az 0 puan aranır. Hukuk ve Güzel Sanatlar temel alanları dışında kalan temel alanlar için bu 0 puanın alınacağı eserlerden en az biri, başlıca eser (Ek ) lmak üzere A ya da B maddelerinde tanımlı uluslar arası yayınlardan lmak zrundadır. Bu 0 puan, Hukuk Temel Alanı için D ve F; Güzel Sanatlar Temel Alanı için D, F ve P maddelerinde tanımlı eserlerden de sağlanabilir. Dktrasını bitirdikten snra en az bir yıl bir üniversitede akademik görev yapmış lması tercih nedenidir. Dçentlik Madde 8. Dçent kadrsuna yükseltilip ve/veya atanabilmek için ön kşul larak, puanlama sistemine (Ek 2) göre tplam en az 60 puan aranır. Sunulan bu çalışmaların, Yardımcı Dçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış lması gerekmektedir. Hukuk ve Güzel Sanatlar temel alanları dışında kalan temel alanlar için en az 15 puanı dktra snrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, en az ikisinin, puanlama sisteminde (Ek 2) A ve B maddelerinde tanımlı uluslararası yayınlardan lması istenir. Bunlardan en az biri başlıca eser (Ek ) larak sunulur. 15 puanı Dktra snrası çalışmalardan kaynaklanmak kşulu ile bu 60 puan, Hukuk Temel Alanı için D ve F; Güzel Sanatlar Temel Alanı için D, F ve P maddelerinde tanımlı eserlerden de sağlanabilir. Ayrıca, en az bir başlıca eser (Ek ) aranır. Prfesörlük Madde 9. Prfesör kadrsuna yükseltilip ve/veya atanabilmek için ön kşul larak, puanlama sistemine (Ek 2) göre tplam en az 120 puan aranır. Bu çalışmaların, Dçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış lması gerekmektedir. Hukuk ve Güzel Sanatlar temel alanları dışında kalan temel alanlar için en az 0 puanı dçentliğe yükseltildikten snraki çalışmalardan kaynaklanmak üzere, en az dördünün, puanlama sisteminde (Ek 2) A ve B maddelerinde tanımlı uluslararası yayınlardan lması istenir. Ayrıca en az biri başlıca eser (Ek ) larak sunulur. Bu 120 puan, Hukuk Temel Alanı için D ve F; Güzel Sanatlar Temel Alanı için D, F ve P maddelerinde tanımlı eserlerden de sağlanabilir. Ayrıca, en az bir başlıca eser (Ek ) aranır. En az iki lisansüstü çalışmanın yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayarak snuçlandırmış lması tercih nedenidir. Alana Özgü Puanlamalar Madde 10. Genel Değerlendirme Kriterlerinde belirlenen puanların altında kalmamak kşuluyla, yapılan çalışmalardan alınacak puanlar, ilgili her bir dçentlik temel alanı için, EK 2 Puanlama Sistemi ve Ek Açıklamalar bölümünde, alanlara özgü durumlar larak belirlenmiştir. Alanlara özgü değerlendirmeler bu puanlama sistemine uygun larak yapılır. DEĞERLENDİRME RAPORU Madde 11. Adayların başvurusunu değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında luşturulan jüri üyelerinden kişisel değerlendirme rapru istenir. Bu raprda, adayların ilgili maddelerde tanımlı ön değerlendirme ve uluslararası yayın kşullarını sağlayıp sağlamadıkları belirtilir. Madde 7-9 da tanımlı puanlama sistemi, yeterli lması halinde, tek başına bir değerlendirme unsuru larak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın kşulunun sağlanmış lması, akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak luşturmaz. Ayrıca, Ek 1, Ek 2 ve Ek uyarınca, adayların bilim alanındaki yeri ve ptansiyeli, eğitime katkısı, mesleki deneyim ve katkıları knusunda aşağıdaki ölçütler dikkate alınır. Bu kşulları sağladıkları saptanmış lan adayların bilimsel yayınları, nitelikleri yönünden aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilir: a) Bilim alanındaki yeri ve ptansiyeli: 2

3 - Yayınlarının sürekliliği, - Yayınlarına yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, - Yürüttüğü ya da katıldığı bilimsel araştırmalar, - Diğer etkinlikleri. b) Eğitime katkısı: - Verdiği lisans ve lisansüstü ler, - Yönettiği yüksek lisans ve dktra tezleri, - Geliştirdiği ve prgramlar. c) Mesleki deneyim ve katkıları: - ve uluslararası hakemli dergilerdeki görevi, - Aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller. d) Uluslar arası yayınlarda atıflarının lması. Değerlendirme raprunda aday ya da adayların ilan edilen kadrlara atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile belirtilir. Kadrlara kadr ndan daha fazla başvuru lması halinde, lumlu değerlendirmeler, tercih sırası ile raprlarda belirtilir. ÖZET RAPOR Madde 12. Adayın başvurusunu değerlendiren jüri üyelerinden gelen kişisel raprların özetlenmesi amacı ile biri ilgili Dekan/Müdür, diğeri Rektörce belirlenecek Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi lmak üzere iki öğretim üyesi, Rektörlüğe sunulmak üzere rapr hazırlar. Özet raprda adayın yayın durumu, başvuru kşullarını sağladığını kanıtlayan özet bilgi ve değerlendirme kmisynu üyelerinden alınan raprların snuç bölümleri yer alır. Bu rapra aday tarafından dldurulmuş ve ilgili Dekanlık tarafından naylanmış frm (Ek 1A, B ve C) iliştirilir. EK MADDE 1 Bu Yönerge esaslarının uygulama ve yürütülmesinde Ek de bulunan açıklamalara uyulur. EK MADDE 2 Gerekli gördüğü durumlarda ve/veya hizmetin aksamaması açısından Rektör, yükseltme/atama işlemlerini dğrudan başlatıp snuçlandırır. YÜRÜTME Madde 1. Bu Yönerge Senat nun kabul tarihinde yürürlüğe girer ve T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

4 EK 1A: T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME VE ATAMA BİLGİ FORMU 1 Adı Syadı, Unvanı Halen Bulunduğu Kurum Başvuru Tarihi: Başvurduğu Kadr: Yardımcı Dçentlik Dçentlik Prfesörlük YAYIN/FAALİYET YILI ve öncesi TOPLAM ADET A- Uluslar arası Makaleler A1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar A1a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar A1b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar A1c) SCI (A ) ve SCI (B) lmayan diğer Expanded SCI yayınları A2) Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar A) Diğer uluslar arası hakemli dergilerdeki yayınlar B- bildiriler B1) Tam metinli bildiriler B2) Öz (Abstract) C-Uluslar arası kitap - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük D- Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Tam Makale D1) araştırma makaleleri D2) Diğer ulusal makaleler E- bildiriler E1) Tam metinli bildiriler E2) Öz (Abstract) 1 Ek de ki Açıklamalar dikkate alınarak değerlendirilecektir. 2 Yayınların her yıl içinde kaç tane lduğu belirtilecektir. Puanlama Dekanlık tarafından yapılacaktır. 4

5 YAYIN/FAALİYET YILI F- kitap ( ntu hariç) 2000 ve öncesi TOPLAM ADET - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük G- Basılmış Bilimsel Rapr H- Uluslar arası Atıflarla İlgili Etki Faktörü (e.f.) I- Dergilerde Hakemlik I-1) Uluslar arası dergide I-1a) Uluslar arası dergide editörlük I-2) dergide I-2a) dergide editörlük J- A maddesinde tanımlı uluslar arası dergilerin yayın kurulu üyeliği (Editrial Bard) J-1) Uluslar arası Dergi J-2) Dergi K-Tez yönetimi (Tamamlanmış) -Dktra (en fazla tez) -Tıpta Uzmanlık Tezi (en fazla tez) -Sanatta yeterlik (en fazla eser) -Yüksek Lisans (en fazla 5 tez) L-Patentler -Yurtdışı -Yurtiçi M Ödüller -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili uluslar arası bilim ödülleri. -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili ulusal bilim ödülleri: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri Diğer Ödüller - Yarışmalar Uluslar arası Derece Mansiyn Satın alma (Yarışma) Derece Mansiyn Satın alma 5

6 YAYIN/FAALİYET YILI 2000 ve öncesi N- Eğitime Katkı Sn iki yılda vermiş lduğu Türkçe Sn iki yılda vermiş lduğu yabancı dilde ABET/Blnya kriterlerine uygun geliştirme O- Diğer Akademik Faaliyetler - Bilimsel Tplantı/Festival Düzenleme - Bilimsel Tplantılarda Seçici/ Bilim Kurulu Üyeliği - Yarışma jüri üyeliği - Genel Yayın Yönetmenliği/ Prje Danışmanlığı - Prjeleri I A türü B türü C türü - Prjeleri II Prje Yöneticisi Araştırıcı Diğer - Üniversite sanayi işbirliği-danışmanlık - Eğitim (yaşam byu öğrenme) ve uygulama prjeleri P-Sanatsal Faaliyetler P-1 Özgün yapıt, prje ya da tasarımlarla kişisel etkinlikte bulunma. P-2 Karma sanat etkinliklerine katılma. P- Seçimli veya davetli sanatsal rganizasyn etkinliklerine katılma TOPLAM ADET 6

7 YAYIN/FAALİYET YILI 2000 ve öncesi P-4 Seçimli veya davetli sanatsal rganizasynlarda ödül alma TOPLAM ADET P-5 Çalışmaların resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması. P-6 Yapıtların, prjelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması P-7 Alan ile ilgili prje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma R- Akademik İdari Görevler Rektörlük Rektör Yardımcılığı Dekanlık Dekan Yardımcılığı Müdürlük Müdür Yardımcılığı Bölüm/Anabilim dalı/ Prgram Başkanlığı GENEL TOPLAM (TANE) Nt: Ayrıntılı bilgi verilmek istendiğinde ek sayfa kullanılabilir. 7

8 EK 1B: T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME VE/VEYA ATAMA BİLGİ FORMU YAYIN PUANLAMA TABLOSU 4 Adı Syadı, Unvanı Halen Bulunduğu Kurum Başvuru Tarihi: Başvurduğu Kadr: Yardımcı Dçentlik Dçentlik Prfesörlük YAYIN/FAALİYET SAYISI 5 Tek ve + YAYINLAR A-- makaleler A1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar A1a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar A1b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar A1c) SCI (A ) ve SCI (B) lmayan diğer Expanded SCI yayınları A2) Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar A) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar B- bildiriler B1) Tam metinli bildiriler B2) Öz (Abstract) C- kitap - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük D- Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Tam Makale D1) araştırma makaleleri D2) Diğer ulusal makaleler E- bildiriler E1) Tam metinli bildiriler E2) Öz (Abstract) F- kitap ( ntu hariç) - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük Tplam makale puanı TOPLAM PUAN 6 4 Ek deki Açıklamalar dikkate alınarak değerlendirilecektir. 5 Yayınların her yıl içinde kaç tane lduğu belirtilecektir. 6 Puanlama Dekanlık tarafından yapılacaktır. 8

9 YAYIN/FAALİYET SAYISI G- Basılmış Bilimsel Rapr Tek ve + Tplam makale puanı TOPLAM PUAN H- Atıflarla İlgili Etki Faktörü (e.f.) I- Dergilerde Hakemlik I-1) Uluslar arası dergide I-1a) Uluslar arası dergide editörlük I-2) dergide I-2a) dergide editörlük J- A maddesinde tanımlı uluslararası dergilerin yayın kurulu üyeliği (Editrial Bard) J-1) Uluslar arası Dergi J-2) Dergi K-Tez yönetimi (Tamamlanmış) -Dktra (en fazla tez) -Tıpta Uzmanlık Tezi (en fazla tez) -Sanatta yeterlik (en fazla eser) -Yüksek Lisans (en fazla 5 tez) L-Patentler -Yurtdışı -Yurtiçi M Ödüller -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili uluslararası bilim ödülleri. -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili ulusal bilim ödülleri: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri Diğer Ödüller - Yarışmalar Derece Mansiyn Satın alma (Yarışma) Derece Mansiyn Satın alma 9

10 YAYIN/FAALİYET SAYISI N- Eğitime Katkı Tek ve + Tplam makale puanı TOPLAM PUAN Sn iki yılda vermiş lduğu Türkçe Sn iki yılda vermiş lduğu yabancı dilde ABET/Blnya kriterlerine uygun geliştirme O- Diğer Akademik Faaliyetler - Bilimsel Tplantı/Festival Düzenleme - Bilimsel Tplantılarda Seçici/ Bilim Kurulu Üyeliği - Yarışma jüri üyeliği - Genel Yayın Yönetmenliği/ Prje Danışmanlığı - Prjeleri I A türü B türü C türü - Prjeleri II Prje Yöneticisi Araştırıcı Diğer - Üniversite sanayi işbirliği-danışmanlık - Eğitim (yaşam byu öğrenme) ve uygulama prjeleri P-Sanatsal Faaliyetler P-1 Özgün yapıt, prje ya da tasarımlarla kişisel etkinlikte bulunma. P-2 Karma sanat etkinliklerine katılma. P- Seçimli veya davetli sanatsal rganizasyn etkinliklerine katılma 10

11 YAYIN/FAALİYET SAYISI P-4 Seçimli veya davetli sanatsal rganizasynlarda ödül alma. Tek ve + Tplam makale puanı TOPLAM PUAN P-5 Çalışmaların resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması. P-6 Yapıtların, prjelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması P-7 Alan ile ilgili prje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma R- Akademik İdari Görevler Rektörlük Rektör Yardımcılığı Dekanlık Dekan Yardımcılığı Müdürlük Müdür Yardımcılığı Bölüm/Anabilim dalı/ Prgram Başkanlığı GENEL TOPLAM PUAN Nt: Ayrıntılı bilgi verilmek istendiğinde ek sayfa kullanılabilir. 11

12 EK 1C: T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KADRO BAŞVURUSU ÖN-DEĞERLENDİRME RAPORU A+B türü yayınlardan alınan puan Tüm yayınlardan alınan tplam puan Yardımcı Dçentlik... (min. 1 tane)... (min 0 puan) (a) Başlıca eser :... (b) Uygulama alanında yapılan çalışmalar:... (c) Eğitim alanında yapılan çalışmalar:... Dçentlik Dktra snrası yapılan çalışmalardan alınan puan Tüm yayınlardan alınan tplam puan... (min. 15 puan)... (min. 60 puan) (a) Başlıca eser :... (b) Uygulama alanında yapılan çalışmalar:... (c) Eğitim alanında yapılan çalışmalar:... Prfesörlük Dçentlik snrası yapılan çalışmalardan alınan puan Tüm yayınlardan alınan tplam puan... (min. 15 puan) (min. 120 puan) Tamamlanan lisansüstü çalışma... Devam etmekte lan lisansüstü çalışma... (a) Başlıca eser :... (b) Uygulama alanında yapılan çalışmalar:... (c) Eğitim alanında yapılan çalışmalar:... N Başlıca Eser lan yayının adı Yayının Türü 1 2 Yazar Sayısı / adayın kaçıncı yazar lduğu BAŞLICA ESER İLE İLGİLİ BİLGİ Aday 1. yazar değilse, srumlu yazar mı? Yayınlandığı Dergi / Kitap Adı Tarandığı indeks 7 Açıklama: Yar. Dçentlik snrası/dçentlik snrası MÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi ne göre başvurulan kadr için en düşük başvuru kşullarının sağlandığını beyan ederiz..../.../... Dekan Ön-değerlendirme jüri üyesi 1 Ön-değerlendirme jüri üyesi 2 7 Bu frma ek larak derginin hangi indeks tarafından tarandığına ilişkin dergi sayfası veya belge verilmesi beklenmektedir. 12

13 EK 2: DOÇENTLİK TEMEL ALANLARINA GÖRE MÜ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE/VEYA ATAMALARDA KULLANILACAK PUANLAMA SİSTEMİ (EK DEKİ AÇIKLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.) İLGİLİ DOÇENTLİK TEMEL ALANLARI Eğitim Bilimleri Güzel Hukuk Mimarlık Mühendis Sağlık Bilimleri ve öğretmen Ssyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sanatlar lik ESERLER/AKTİVİTELER Yetiştirm e Eğitim Fakültesi Fen- Edebiyat Fakültesi İİBF İletişim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Mimarlık Fakültesi Mühendis -lik Fakültesi Tıp Fakültesi Hemşireli k YO A- makaleler A1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar A1a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar 10 puan 12 puan 12 puan 15 puan 10 puan 12 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan A1b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar 8 puan 10 puan 10 puan 10 puan 8 puan 10 puan 10 puan 8 puan 8 puan 10 puan A1c) SCI (A ) ve SCI (B) lmayan diğer Expanded SCI 6 puan 8 puan 8 puan 10 puan 6 puan 10 puan 10 puan 6 puan 6 puan 10 puan yayınları A2) Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar 6 puan 8 puan 8 puan 10 puan 6 puan 10 puan 6 puan 6 puan 6 puan 6 puan A) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 5 puan 8 puan 8 puan 10 puan 5 puan 10 puan 6 puan 5 puan 5 puan 6 puan B- bildiriler B1) Tam metinli bildiriler 5 puan 6 puan 6 puan 7 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan B2) Öz (Abstract) 2 puan 4 puan 4 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan puan C- kitap - Kitap yazarlığı 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan - Kitap içinde bölüm yazarlığı 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan - Editörlük 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan D- Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Tam Makale D1) araştırma makaleleri puan 6 puan 6 puan 5 puan puan 6 puan puan puan puan 5 puan D2) Diğer ulusal makaleler 2 puan 5 puan 5 puan puan 2 puan 4 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan E- bildiriler E1) Tam metinli bildiriler puan 4 puan 4 puan puan puan puan puan puan puan puan E2) Öz (Abstract) 2 puan puan puan 1 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan puan F- kitap ( ntu hariç) - Kitap yazarlığı 10 puan 25 puan 25 puan 10 puan 10 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan 15 puan - Kitap içinde bölüm yazarlığı 5 puan 10 puan 10 puan 5 puan 5 puan 6 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan - Editörlük 5 puan 10puan 10puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 10 puan G-Basılmış bilimsel rapr 6 10 puan H- atıflarla ilgili etki faktörü (e.f.)* I- Dergilerde * I-1) Uluslar arası dergide (e.f) (e.f) 5 puan x (e.f) (e.f) 5 puan x (e.f) (e.f) (e.f) (e.f) (e.f) (e.f) 1

14 I-1a) Uluslar arası dergide editörlük I-2) dergide I-2a) dergide editörlük editörlük 7 puan x puan x 7 puan x 1 puan x 7 puan x 7 puan x 7 puan x 7 puan x 7 puan x 5 puan x editörlük J- A maddesinde tanımlı uluslararası dergilerin yayın kurulu üyeliği (Editrial Bard) J-1) Uluslar arası Dergi 0 puan 7 puan 0 puan 0 puan 0 puan 0 puan 0 puan 0 puan 0 puan 0 puan J-2) Dergi 20 puan 5 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan K-Tez yönetimi (Tamamlanmış) -Dktra (en fazla tez) 6 7 puan x Tıpta Uzmanlık Tezi (en fazla tez) 6 5 -Sanatta yeterlik (en fazla eser) 6 -Yüksek Lisans (en fazla 5 tez) 5 L-Patentler -Yurtdışı 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan 50 puan -Yurtiçi 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan M Ödüller -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili uluslararası bilim ödülleri. 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili ulusal bilim ödülleri: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri 80 puan 50 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan 80 puan TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan 40 puan Diğer Ödüller 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan 25 puan - Yarışmalar Derece 20 puan 0 puan 0 puan Mansiyn 15 puan 20 puan 20 puan Satın alma 10 puan 10 puan 10 puan Derece 10 puan 10 puan 10 puan Mansiyn 5 puan 5 puan 5 puan Satın alma 2 puan 2 puan 2 puan N- Eğitime Katkı Sn iki yılda vermiş lduğu Türkçe 1 puan x 1 puan x 1 puan x 1 puan x 1 puan x 1 puan x 1 puan x 1 puan x 1 puan x 1 puan x 14

15 Sn iki yılda vermiş lduğu yabancı dilde 2 puan x ABET/Blnya kriterlerine uygun geliştirme puan x 2 puan x puan x 2 puan x puan x 2 puan x puan x 2 puan x puan x 2 puan x puan x 2 puan x puan x 2 puan x puan x 2 puan x puan x O- Diğer Akademik Faaliyetler - Bilimsel Tplantı/Festival Düzenleme 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 10 puan 5 puan 5 puan puan puan puan puan puan puan puan 5 puan puan puan - Bilimsel Tplantılarda Seçici/Bilim Kurulu Üyeliği 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 10 puan 5 puan 5 puan puan puan puan puan puan puan puan 5 puan puan puan - Yarışma jüri üyeliği 20 puan 20 puan 20 puan 10 puan 20 puan 20 puan 20 puan 8 puan 20 puan 5 puan 10 puan 10 puan 5 puan 10 puan 10 puan 10 puan puan 10 puan puan - Genel Yayın Yönetmenliği/Prje Danışmanlığı 10 puan 5 puan - Prjeleri I A türü 40 puan/ B türü 0 puan/ araştırma C türü 40 puan/ 0 puan/ araştırma 40 puan /araştırm acı 0 puan /araştırm acı cı 40 puan /araştırm acı 0 puan /araştırm acı cı 40 puan /araştırm acı 0 puan /araştırm acı cı 40 puan/ 0 puan/ araştırma 40 puan/ 0 puan/ 40 puan/ 0 puan/ araştırma 40 puan/ 0 puan/ araştırma 2 puan x puan x 40 puan/ 0 puan/ - Prjeleri II Prje Yöneticisi 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan 20 puan Araştırıcı 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Diğer 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan - Bilimsel Danışmanlık (Üniversite sanayi işbirliği, araştırma şirketleri, i vb. gibi.) - Eğitim (yaşam byu öğrenme) ve uygulama prjeleri 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü yürütücü P-Sanatsal Faaliyetler P1 Özgün yapıt, prje ya da tasarımlarla kişisel etkinlikte bulunma. (sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb.) 15 puan 15 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan P-2 Karma sanat etkinliklerine katılma (sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri vb.) 4 puan 5 puan 5 puan yürütücü yürütücü yürütücü 15

16 2 puan puan puan P- Seçimli veya davetli sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. sanatsal rganizasyn etkinliklerine katılma 15 puan 15 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan P-4 Seçimli veya davetli sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. sanatsal rganizasynlarda ödül alma. 15 puan 15 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan P-5 Çalışmaların; (sanat eseri, prje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması. 15 puan 15 puan 15 puan 10 puan 10 puan 10 puan P-6 Yapıtların, prjelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması (kitap, ansiklpedi, katalg, periydik sanat dergileri, belgesel nitelikli TV yayınları, film) (Duyuru niteliğindeki yayınlar geçerli değildir.) 6 puan 8 puan 8 puan puan 5 puan 5 puan P-7 Alan ile ilgili prje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma (tez ve dçentlik jürileri hariç) 10 puan 10 puan 10 puan 5 puan 5 puan 5 puan R- Akademik İdari Görevler Rektörlük 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Rektör Yardımcılığı 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan 8 Puan Dekanlık 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan 7 Puan Dekan Yardımcılığı 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan Müdürlük 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan 7 puan Müdür Yardımcılığı 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan Bölüm/Anabilim dalı/prgram Başkanlığı puan puan puan puan puan puan puan puan puan puan 16

17 EK : AÇIKLAMALAR Başlıca eser: Adayın yayına knu lan çalışmanın ana üreticisi lduğu, özgün bilgi katkısı içeren, adayın ilk yazar ya da srumlu yazar (crrespnding authr) lması ya da adayın yürütücülüğünü üstlenmiş lduğu bir bilimsel araştırmadan üretilmiş bulunması önemlidir. Yayının adayın yaptığı ya da yönetmiş lduğu bir yüksek lisans ya da dktra tezinden üretilmemiş lması gerekmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak değerlendirilir. ESERLER/ AKTİVİTELER AÇIKLAMALAR A- makaleler A1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar A1a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar A1b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar A1c) SCI (A ) ve SCI (B) lmayan diğer Expanded SCI yayınları A2) Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar A) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar Expanded Science Citatin Index (SCI), Scial Sciences Citatin Index (SSCI) ve Arts & Humanities Citatin Index (AHCI) de taranan ve aşağıda tanımlı diğer uluslararası hakemli ve sürekli dergilerdeki yayınlar Expanded SCI da taranıp TÜBİTAK ın başvuru dönemi için geçerli (A) listesinde yer alan ve SSCI ile AHCI de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler, Expanded SCI da taranan ve TÜBİTAK ın başvuru dönemi için geçerli (B) listesinde yer alan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler Expanded SCI da taranan, ancak TÜBİTAK ın başvuru dönemi için geçerli (A) ve (B) listelerinde yer almayan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler Yukarıdaki kategrilere girmeyen, uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler Nt: Bu kaynaklarda yayımlanmış Kısa Bildiri (Shrt Cmmunicatin), Teknik Nt (Technical Nte), Tartışma (Discussin), Editöre Mektup gibi, araştırma knu ve snuçlarının ön duyurusu niteliğindeki yayınlar ilgili bölümler için verilmiş puanların %60 ı ile değerlendirilir. B- bildiriler B1) Tam metinli bildiriler Hakemli Bilimsel Tplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (prceedings) kitabında yayımlanmış tam metinli uluslararası bildiriler. B2) Öz (Abstract) Hakemli uluslararası tplantılarda sunulan bildirilerin, bildiriler (prceedings) kitabında yayınlanmış özleri (abstract). C- kitap - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, uluslararası saygınlığı lan yayın evlerince basılmış yabancı dildeki bilimsel kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve bu tür kitapların editörlüğü. D- Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Tam Makale D1) araştırma makaleleri Bilimsel hakem heyeti bulunan, sürekli ve periydik larak yayınlanan ulusal dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri. D2) Diğer ulusal makaleler Bilimsel hakem heyeti bulunan, sürekli ve periydik larak yayınlanan ulusal dergilerde yayımlanmış literatür taraması (literature review/survey), lgu sunumu, kuramsal makale, vb. gibi. E- bildiriler E1) Tam metinli bildiriler Hakemli Bilimsel tplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayımlanmış tam metinli ulusal bildiriler. E2) Öz (Abstract) Hakemli Bilimsel tplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayımlanmış özler. F- kitap ( ntu hariç) Telif ve çeviri kitaplar, bu tür eserlerde davet üzerine yazılan bölümler ve kitap editörlüğü (Ders ntu hariç). - Kitap yazarlığı - Kitap içinde bölüm yazarlığı - Editörlük G- Basılmış Bilimsel Rapr ve ulusal kuruluşlarca destekli araştırmaların bilimsel 17

18 H- Atıflarla İlgili Etki Faktörü (e.f.) I- Dergilerde Hakemlik I-1) dergide I-1a) dergide editörlük I-2) dergide I-2a) dergide editörlük J- A maddesinde tanımlı uluslararası dergilerin yayın kurulu üyeliği (Editrial Bard) J-1) Dergi J-2) Dergi K-Tez yönetimi (Tamamlanmış) -Dktra (en fazla tez) -Tıpta Uzmanlık Tezi (en fazla tez) -Sanatta yeterlik (en fazla eser) -Yüksek Lisans (en fazla 5 tez) snuçlarını yansıtan ve bu kuruluşlarca basılan raprlar (TÜBİTAK, DPT, NATO, WHO, v.b. gibi.) Nt: A, B, C, D, E, F ve G maddelerinde, yazar nın ikiyi aştığı durumlarda puan 2 ile çarpılıp yazar na bölünür. 5 ve daha fazla yazarlı yayınlara 4 yazarlı yayınlara ilişkin puanlama uygulanır. atıflarla ilgili etki faktörü, yazarın almış lduğu uluslararası atıf nın A-1 maddesinde tanımlı tplam yayın na bölünmesiyle elde edilir (Hukuk Temel Alanı için B1 ve C de labilir.). Nt: Aday almış lduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri özgeçmişine ekleyecektir. bilimsel hakemli dergilerde (A-1 ve A-2) yayınlanmak üzere sunulan yayınların değerlendirilmesine ilişkin görevi. bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmak üzere sunulan yayınların değerlendirilmesine ilişkin görevi. Nt: Aday görevi için yapılmış lan talep yazısı ile bu yazı dğrultusunda hazırlanan değerlendirme raprunun bir kpyasını başvurusuna ekleyecektir. L-Patentler -Yurtdışı -Yurtiçi M Ödüller -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili uluslararası bilim ödülleri, vb. -Sürekli ve periydik larak verilen, jürili ulusal bilim ödülleri: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri Diğer Ödüller - Yarışmalar Derece Mansiyn Satın alma Derece Mansiyn Satın alma N- Eğitime Katkı Sn iki yılda vermiş lduğu Türkçe Nt: Yayınlar için verilen parasal ödüller ve bilimsel tplantılarda tebliğ sunuşları ile ilgili değerlendirmelere puan verilmez. Adayın sn iki yılda vermiş lduğu lisans ve lisansüstü ler, haftada kaç saat veriliyrsa, 1 puan ile çarpılır. Sn iki yılda vermiş İngilizce verilen lerin, iki ile çarpılarak değerlendirilir. lduğu yabancı dilde ABET/Blnya kriterlerine Bölüm prgramlarında yer alan bir i Blnya kriterlerine uygun larak 18

19 uygun geliştirme hazırlayan ve bu işlemi belgeleyen dsyasını Bölüm, Fakülte ve Senat Akreditasyn Kmisynları nın nayından geçiren öğretim üyelerine başına puan verilir. O- Diğer Akademik Faaliyetler Nt: Kngre, sempzyum, seminer v.b. bilimsel tplantıların düzenleme kurulu ve bilimsel seçici kuruluna katılmış lanlar (Puan düzenleme ve seçici kurul başkanları için 2 ile çarpılır). - Bilimsel Tplantı/Festival Düzenleme - Bilimsel Tplantılarda Seçici/ Bilim Kurulu Üyeliği - Yarışma jüri üyeliği - Genel Yayın Yönetmenliği/ Prje Danışmanlığı - Prjeleri I A türü NATO, AB, COST, AVICENNE, EUREKA, MED-CAMPUS, MEDA ve benzeri, UN, NSF ve benzeri uluslar arası saygın kuruluşlarca desteklenen prjeler. B türü TÜBİTAK, TTGV, DPT, Fnu prjeleri ile NATO linkage, Cllabrative Research, British Cuncil linkage v.b. prjeler. C türü Diğer yurt içi kuruluşlarca desteklenen araştırma prjeleri. - Prjeleri II Prje Yöneticisi Araştırıcı Diğer - Üniversite sanayi işbirliğidanışmanlık - Eğitim (yaşam byu öğrenme) ve uygulama prjeleri P-Sanatsal Faaliyetler P-1 Özgün yapıt, prje ya da tasarımlarla kişisel etkinlikte bulunma. P-2 Karma sanat etkinliklerine katılma. P- Seçimli veya davetli sanatsal rganizasyn etkinliklerine katılma P-4 Seçimli veya davetli sanatsal rganizasynlarda ödül alma. P-5 Çalışmaların resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması. P-6 Yapıtların, prjelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması Eğitim (yaşam byu öğrenme) ve yurt içi/dışı kuruluşlarca desteklenen uygulama prjeleri. Sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. gibi. Nt: Her etkinlik farklı çalışmalardan luşur. Bir önceki çalışmaların en fazla % 25 i bir snraki etkinlikte yer alabilir. Belgelendirmek zrunludur. Sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. gibi. Nt: Her etkinlik farklı çalışmalardan luşur. Bir önceki çalışmaların en fazla % 25 i bir snraki etkinlikte yer alabilir. Belgelendirmek zrunludur. Sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. gibi. Sergi, prje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. gibi. Sanat eseri, prje, telif hakları, uygulamalar, vb. gibi. Kitap, ansiklpedi, katalg, periydik sanat dergileri, belgesel nitelikli TV yayınları, film. Nt: Duyuru niteliğindeki yayınlar geçerli değildir. 19

20 P-7 Alan ile ilgili prje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma Nt: Tez ve dçentlik jürileri hariçtir. R- Akademik İdari Görevler Nt: Tplam Puan, idari görev yapılan sene ile çarpılarak bulunur. Rektörlük Rektör Yardımcılığı Dekanlık Dekan Yardımcılığı Müdürlük Müdür Yardımcılığı Bölüm/Anabilim dalı/ Prgram Başkanlığı 20

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ GEREKÇE VE AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Dumlupınar Üniversitesi öğretim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde profesör kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

Dayanak Madde 2. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Stratejik Planı amaç ve hedeflerinde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 1 TEMEL İLKELER Yükseltme ve Atama Ölçütleri İYTE nin tüm akademik yapısı için geçerli ortak en düşük düzeyi belirler. Bu düzeyin

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 1 TEMEL İLKELER Yükseltme ve Atama Ölçütleri İYTE nin tüm akademik yapısı için geçerli ortak en düşük düzeyi belirler. Bu düzeyin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ AMAÇ Madde 1- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, Kadir Has Üniversitesi (KHÜ) de üstün nitelikli bir öğretim üyesi kadrosunun oluşması

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI GENEL KURALLAR

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI GENEL KURALLAR AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI GENEL KURALLAR (DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ 6. Maddesi altında Üniversite Yönetim Kurulu Onayı ile hazırlanıp sunulmuştur. ) Aşağıdaki kurallar

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ *** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu ve Dilekçesi, - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik ları Formu, (Üniversitemiz web

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Antalya Bilim Üniversitesi nin sürdürülebilir gelişme için

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAYBURT ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 2014 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi için ilan ettiği kadrolara

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 247 SAYILI KANUN UN /D MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ANILAN KANUN UN 33/A MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA GEÇİŞLERİ İÇİN ARANACAK KRİTERLER

Detaylı

Birinci Bölüm Genel Hükümler

Birinci Bölüm Genel Hükümler KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMA ĐLKE VE ÖLÇÜTLERĐ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 Kocaeli Üniversitesinin belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ MADDE 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesi'nde profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak ilk

Detaylı

GENEL (GSF ve ADK Hariç) (27.11.2014) (Son Taslak)

GENEL (GSF ve ADK Hariç) (27.11.2014) (Son Taslak) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ TASLAĞI GENEL (GSF ve ADK Hariç) (27.11.2014) (Son Taslak) Hacettepe Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ (Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler Yükseköğretim Genel Kurul

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Bartın Üniversitesi nde görevli, tam zamanlı öğretim elemanlarının nitelikli

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı ve araştırıcıların uluslararası

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1.0.014 SENATO 014/-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim, bilimsel

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 Sayfa 1 / 6 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAI UYGULAA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜ AAÇ, KAPSA, GÖREV, SORULULUKLAR VE DAYANAK Amaç ve Kapsam ADDE 1- (1) Bu Uygulama Yönergesi nin amacı;

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖGRETİM ÜYELİGİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖGRETİM ÜYELİGİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖGRETİM ÜYELİGİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik kadrolarına başvurma ve atanma ile Profesörlüğe yükseltme ve kadrosuna atanmada,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun

Detaylı

Tablo 12 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Tablo 12 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 1201 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 121 1202 Bitki Koruma 121 1214 Biyosistem Mühendisliği 121 1204 Orman Endüstri Mühendisliği 121 1205 Orman Mühendisliği 121 1206 Peyzaj

Detaylı

Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ

Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ Öğretim üyelerini akademik kadrolara atama işlemleri 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanmıştır. Aşağıda yalnızca

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 29.12.2011 gün ve 11 Sayılı Senato Kararı 30.03.2009 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı ve 09.07.2009 tarihli YOK Genel Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur. 03.05.2012 tarihli YOK Genel Kurul Kararı ile uygun

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olmak.

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olmak. FEN FAKÜLTESİ YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU KOŞULLARI - YDS den en az 60 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Bu

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Ömer Halisdemir

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesinde görev yapan

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi akademik personelinin öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Gerekçe ve Amaç Madde 1 Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi nde yer alan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

KARAR TARİHİ : 09.07.2015 KARAR SAYISI : 2015/124

KARAR TARİHİ : 09.07.2015 KARAR SAYISI : 2015/124 KARAR TARİHİ : 09.07.2015 KARAR SAYISI : 2015/124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDE 2547 SAYILI KANUN UN 50 NCİ MADDESİNİN 1 NCİ FIKRASININ (d) BENDİ UYARINCA ATANMIŞ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN, AYNI KANUN

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

Tablo 13 Spor Bilimleri Temel Alanı

Tablo 13 Spor Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 1301 Spor Bilimleri 131 Koşul No Başvuru Şartları Puan 131 Spor Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ MADDE I- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 30. 05. 13 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL PERFORMANS ÖLÇME KRİTERLERİ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak Amaç MADDE 1 - (1)Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi'nde profesör,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

Tablo 9 Mühendislik Temel Alanı

Tablo 9 Mühendislik Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 901 Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği 91 924 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 91 925 Biyomedikal Mühendisliği 91 92 Biyomühendislik 91 90 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Detaylı

T.C.BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi

T.C.BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi T.C.BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesinde üstün nitelikli bir öğretim kadrosunun oluşması hedefine yönelik olarak,

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE DAYANAK Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında akademik kadrolara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18.02.2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3228 3228 Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri nde yapılan

Detaylı

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak.

(2) GTÜ den doktorasını alanlar için 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanabilme koşullarını sağlamak. Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri olması MADDE 1 (1)

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve : 03/01/17-E.236 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Makamı *BENUVS8U* Sayı : 334209-0- Konu : Akademik Personel ve Akademik Kariyer İşleri ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı