BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU"

Transkript

1 BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU

2 HUKUK Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama dokunul- mazlığından faydalanamazlar. B) Yasama dokunulmazlığının l ğ kaldırılması l milletvekilliğini sona erdirmez. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. D) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tekrar seçilirse yargılanabilmesi için dokunulmazlığının yeniden kaldırılması gerekir. E) Siyasi parti grupları, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamaz. 12. Bakanların hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bakanların kolektif siyasal sorumluluğu vardır. B) Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu vardır. C) Milletvekili olmayan bakanlar da yasama dokunulmazlığından yararlanırlar. D) Bakanların kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı hukuki sorumlulukları tamdır. E) Bakanlar kişisel suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır. Anayasa Soru Bankası Yürütme Test-45 / Soru-12 Cevap A Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşmesi nedenlerinden biri değildir? A) Milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi B) Milletvekilinin Yasama dokunulmazlığının TBMM Genel kurulu tarafından kaldırılması C) Milletvekilinin kesinleşmiş mahkumiyetine ilişkin kararın TBMM Genel Kuruluna bildirilmesi D) Bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı seçilmesi E) Milletvekilinin kısıtlanmasına ilişkin kararının TBMM Genel Kuruluna bildirilmesi Hukuk Çek Kopart Test-11 / Soru-12 1

3 HUKUK Anayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisindeyapılan aşağıdaki oylamaların hangisinde nitelikli çoğunluk aranmamaktadır? A) Kamu Başdenetçisinin seçimi B) Seçimlerin erin yenilenmesi kararı C) Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı D) Yüce Divana sevk kararı E) Anayasa Mahkemesine üye seçme kararı 2. Aşağıdaki kanunların hangisi için nitelikli çoğunluk aranır? A) Vergi Kanunu B) Yetki Kanunu C) Bütçe Kanunu D) Genel af Kanunu E) Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulma kanunu Anayasa Soru Bankası Yasama Test-36 / Soru-2 Cevap B 3. TBMM ce aşağıda alınan kararlardan hangisinde nitelikli çoğunluk aranır? A) Kanunların kabulü B) Savaş ilanı C) TSK nın kullanılması D) Dokunulmazlığın, kaldırılması E) Cumhurbaşkanının, Yüce Divana vatana ihanet sebebiyle gönderilmesi Hukuk Çek Kopar Test-9 / Soru-3 9. Aşağıdakilerden yasama işlemlerinden hangisinin TBMM de nitelikli çoğunlukla kabul edilmesine gerek yoktur? A) Af kanunu B) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı C) Anayasa değişikliği D) Meclis soruşturması nedeniyle bir bakanın Yüce Divan a sevki kararı E) Gensoru sonucu hükümetin düşürülmesi kararı Hukuk Çek Kopar Test-9 / Soru-9 2

4 HUKUK Anayasası na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş 1. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. B) Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz. C) Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. D) Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları inceleme görevi vardır. E) Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi vardır. Cevap A A) Meclis üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi YSK ya aittir. B) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tutanaklarını kabul etme görevi YSK ya aittir. C) YSK üyelerinin 6 tanesi Yargıtay üyeleri arasından seçilir. D) Seçim süresince ve seçimden sonraki bütün şikayet ve itirazlar YSK tarafından incelenir ve kesin karara bağlanır. E) YSK kararlarına karşı Danıştay a başvurabilirler. Anayasa Soru Bankası Yargı Test-57 / Soru Anayasasında yer alan Yüksek Seçim Kuruluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. B) Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. C) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi Yüksek Seçim Kurulu dene- timinde değildir. D) Yüksek k Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir merciine başvurulamaz. E) Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Hepsi Hukuk 10 Deneme, Deneme-8 / Soru-2 3

5 HUKUK Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi nin görevlerinden birisi değildir? A) Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi vardır. B) Kanunların Anayasa ya uygunluğunu denetleme görevi vardır. C) Yüksek Mahkemeler arasında yer alır. D) Üyelerinin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından afından seçilir. E) Siyasi i partilerin i kapatılması davalarına bakar. Cevap D A) Anayasa değişikliklerini şekil bakımından denetlemek B) Kanunları, hem şekil hem de esas bakımından denetlemek C) Anayasa değişikliklerini esas bakımından denet- lemek D) Meclis iç tüzüklerini ükl i hem şekil hem de esas bakımından Denetlemek E) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak Hukuk Çek Kopar Test-16 / Soru Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nın 2010 Anayasa Değişikliği ile Anayasa Mahkemesi nin görev ve yetkileri arasında değildir? A) Bireysel başvuruları karara bağlamak B) Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü nün, Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemek. C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı nı, görevi ile ilgi olarak Yüce Divan sıfatıyla yargılar D) Kamu Başdenetçisini ini dört yıllığına seçmek E) Bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Hukuk Çek Kopar Test-17 / Soru Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi ile ilgili doğru bir ifade değildir? A) Anayasa Mahkemesi 17 üyede oluşur.iki Bölüm ve Genel kurul şeklinde çalışır B) 2010 Anayasa değişikliğine göre Anayasa Mahkeme-si ne bireysel başvuruda bulunma hakkı verilmiştir C) Anayasa Mahkemesi nin siyasi partilerin kapatılmasına karar verebilmesi genel kurulda toplantı- ya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu gerekir. D) Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları genel kurulunda görüşür ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir E) Anayasa Mahkemesi nin başkanını kendi üyeleri gizli oy ile dört yıllığına seçer. Hukuk Çek Kopar Test-17 / Soru-16 4

6 HUKUK 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kamu tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir? 15. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliğinin ölçütlerinden bir değildir? A) Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. B) Yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. C) Mülkiyetlerinde bulunan malların tamamı kamu malıdır. D) Kamusal yetki ve ayrıcalıklarla l donatılmışlardır. l d E) Kamu yararına faaliyette bulunurlar. Cevap C A) Kanunla ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olma B) Bir tekel işlevi görüyor olma C) Üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış olma D) Mallarının kamu malları statüsüne tabi tutulmuş olması E) Tüzelkişinin görevlilerinin Türk Ceza Kanununun uygulanması yönünden devlet memurları olarak görülüyor olması Anayasa Soru Bankası İdarenin Genel Esasları Test-64 / Soru Kamu tüzel kişiliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mahalli idarelerin her birinde vardır. B) Kanunla ya da kanunun açıkça vermiş olduğu yetkiye dayanaraktan herkes tarafından kurulabilir. C) Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının her birinde vardır. D) Özel hukuk tüzel kişiliklerinden farklıdır. E) Bu sıfata sahip kuruluşların kendi bütçeleri vardır. Hukuk Çek Kopar Test-25 / Soru-1 3. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliklerinin temel özelliklerinden birisi değildir? A) Kanunun verdiği izinle idari bir işlemle kurulur. B) Kamusal bütçesi vardır. C) Sadece merkezi yönetimde bulunur. D) Kamu gücü kullanabilirler. E) Çalışanları Türk Ceza Kanunu açısından memur olarak kabul edilirler. Hukuk Çek Kopar Test-32 / Soru-3 5

7 HUKUK 6. Merkezî yönetim taşra teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasasında merkezi idarenin taşra teşkilatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İl ve ilçe kanunla kurulur. B) İl yönetimi Anayasa da öngörülmüştür. C) İlçe yönetimi Anayasa da öngörülmüştür. D) İl ve ilçe adlarının değiştirilmesiesi kanunla olur. E) Bir ilçenin başka bir il e bağlanması kanunla olur. Cevap C A) Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alır. B) Bu örgüt içerisinde sadece il, ilçe ve bölge bulunur. C) Taşra örgütündeki birimler üzerinde hiyerarşi denetimi vardır. D) Vali, yetki genişliği ilkesini kullanır. E) Valinin yargı ile olan ilişkileri sınırlıdır. Hukuk Çek Kopar Test-27 / Soru-1 8. İdari eylem nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için eylem tarihinden 3 ay sonra doğrudan idare mahkemesine açılan tam yargı davasında, mahkemenin vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir? A) Süre aşımından davanın reddine B) Öncelikle idareye başvurulması için davanın reddine C) Davayı esastan inceleyerek davanın kabul veya reddine D) Dava dosyasının görevli idari merciye tevdiine E) Görev yönünden davanın reddine 14. İdari eyleme karşı dava açma süresi ne zaman başlar? A) Hakkın ihlali anında B) Kişiye zararın tebliği anında C) Zararı öğrenen kişinin idareye, zararın tazmini içi başvurmasından sonra gerçek ya da zımni red kararı aldıktan sonra D) Kişinin i i bunu öğrenmesi anında E) Zararın başlaması anında Hukuk Çek Kopar Test-42 / Soru-14 Cevap D 6

8 HUKUK 9. Aşağıdakilerden hangisine karşı açılacak iptal davası, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür? A) Rektör atama işlemine B) Kaymakam atama işlemine C) TOKİ arsa satış ihalesi işlemine D) İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması işlemine E) Müsteşarın görevden alınmasına ilişkin ş müşte- rek kararnameye Cevap E 10. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın n görev sahasına girmektedir? A) Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarının atanmasına ilişkin iptal davası B) Kamu Personeli Seçme Sınavının iptaline ilişkin açılacak davalar C) İçişleri Bakanlığının kendi personelinin özlük haklarını düzenlemesine ilişkin kararına karşı açılacak davalar D) Ankara Üniversitesinin çıkarmış olduğu bir yönetmeliğe ilişkin iptal davası E) Fransız savcılığının yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin davalar Türkiye Geneli Deneme-5 / Soru Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek davalardan biri değildir?? A) Kamu kuruluşları veya kamu kurumu u niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve yerel düzeyde uygulanacak düzenleyici işlemler B) Bakanlar Kurulu kararları C) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler D) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler E) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemleri (TG7 9.soru) Türkiye Geneli Deneme-7 / Soru-9 7

9 HUKUK sayılı TCK ye göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Geri vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir. B) Ağır ceza mahkemesi geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verse de bu kararın yerine getirilip getirilmemesi, Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. C) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir. D) Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar bakı- mından da geri verme talebi kabul edilebilir. E) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir. Cevap D sayılı Türk Ceza Kanununa (TCK) göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Türk kanunlarına göre suç teşkil etmeyen bir fiil iadeye konu olabilir. B) Askeri suç niteliğindeki bir fiil, iadeye konu olabilir. C) Siyasi suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olamaz. D) Vt Vatandaşın iade edilemeyeceğine ilişkin kural, Anaya saya göre, suçun işlenmediği sırada vatan-daş olanlar bakımından geçerlidir. E) Fiil affa uğramış olsa bile iadeye konu olabilir. Hukuk Çek Kopar Test-44 / Soru Suçluların iadesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Türk kanunlarına göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı iade söz konusu olabilir. B) Sadece Türk kanunlarına göre 1 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar iadeye konu olabilir. C) İadeye kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, bulunduğu yerde ağır ceza mahkemesi yoksa asliye ceza mahkemesi karar verir. D) Suçu işledikten sonra Türk vatandaşlığını kaza- nan kişi iade edilebilir. E) Mahkemenin iade talebinin kabul edilemez oldu- ğu yönündeki kararı Bakanlar Kurulunu bağlar. Hukuk Çek Kopar Test-44 / Soru I. Fail Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. II. Askeri suç söz konusudur. III. Suç zaman aşımına uğramıştır. IV. Suçla ilgili iade talep eden ülkede henüz bir ceza davası açılmamıştır. V. Suçla ilgili iade talep eden ülkede görülen ceza davasında henüz ceza kararı verilmemiştir. Yukarıdaki hangi durumda Türkiye de bulunan failin, suçu işlediği ülkeye iadesi (geri verilmesi) mümkündür? A) I B) II C) III D) IV E) V Hukuk Çek Kopar Test-57 / Soru-7 8

10 HUKUK 12. Suçun konusunda yanılgıya düşülmesi, aşağıdaki hata türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? A) Maddi unsurlarda hata B) Hukuka uygunluk nedenlerinde hata C) Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata D) Saik hatası E) Yasak hatası Cevap A 12. A, evinin balkonunda bulunan B yi öldürme kastı ile silahıyla vurur. Yaralanan B, dengesini kaybedip balkondan düşer ve bu düşme sonucu yere çarparak ölür. Yukarıdaki olaya karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Suçta sapma B) Hedefte sapma C) Şahısta hata D) Nedensellik bağında sapma E) Nedensellik bağının ğ kesilmesi i Hukuk Çek Kopar Test-58 / Soru Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi talebinde bulunabilecek kişilerden biri değildir? ğ A) Cumhuriyet savcısı B) Tanık C) Sanık D) Müdafi E) Katılan Cevap B sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hakimin reddi isteminde bulunamaz? A) Savcı B) Şüpheli C) Malen sorumlu D) Müdafi E) Katılan vekili Hukuk Çek Kopar Test-51 / Soru Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, ceza muhakemesinin aşağıdaki sujelerinden hangisinin reddi mümkündür? A) Savcı B) Bilirkişi C) Tanık D) Kolluk E) Müdafi Türkiye Geneli Test 10 / Soru-14 9

11 HUKUK 15. Aşağıdakilerden hangisi, bir savcı işlemi değildir? A) Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek B) İddianame düzenlemek C) Esas hakkında mütalaa vermek D) Şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermek E) Tutuklama kararı vermek 6. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama kararı veremez? A) Yargıtay ceza daireleri B) Ağır ceza mahkemesi C) Asliye ceza mahkemesi D) Sulh ceza mahkemesi E) Cumhuriyet savcısı Cevap E Hukuk Çek Kopar Test-54 / Soru-6 7. Aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisi için mutlaka hakim kararı gerekmektedir? A) Tutuklama B) Elkoyma C) Arama D) Yakalama E) Zorla getirme Hukuk Çek Kopar Test-54 / Soru I. Sulh ceza yargıcı II. Cumhuriyet savcısı III. Kolluk amiri IV. Kolluk görevlisi V. Mahkeme Tutuklama kararını yukarıdaki mercilerden hangisi yada hangileri verebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve V D) II ve III E) I, II ve V Hukuk Çek Kopar Test-60 / Soru-12 10

12 HUKUK 16. Yüklenen suçun, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi durumunda fail hakkında aşağıdakilerden hangisine karar verilir? A) Beraatine B) Mahkûmiyetine C) Davanın reddine D) Davanın düşmesine E) Kusuru bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına Cevap E 15. Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu ve şikâyet süresinin henüz dolmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, mahkemenin vereceği kararla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Durma kararı verebilir. B) Düşme kararı verir. C) İddianameyi iade eder, D) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir. E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verir Hukuk Çek Kopar Test-55 / Soru Aşağıdaki hallerden hangisinde kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararına hükmedilemez? A) Yüklenen suçla bağlantılı olarak sağır ve dilsizlik halinin bulunması B) Yüklenen suçun cebir veya tehdit altında işlenmesi C) Meşru savunmada heyecan korku ve telaş nedeni ile sınırın aşılması D) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksiri- nin bulunmaması E) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi Türkiye Geneli Deneme-9 / Soru-15 11

13 HUKUK 17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, sınırlı ehliyetsizin bizzat yapabileceği işlemlerden biri değildir? A) Kendi serbest mallarıyla ilgili işlemler B) Karşılık olmaksızın kendilerini yükümlülükten kurtaran sözleşmeler C) Trampa a sözleşmesi D) Alacaklı sıfatıyla kefalet sözleşmesi E) Soy bağının reddi davası açma 20. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemlerden biridir? A) Kira sözleşmesi yapmak B) Bağışlama yoluyla kazanımda bulunmak C) Vakıf kurmak D) Yönetimi kendilerine bırakılmış olan mallarla ilgili hukuki işlem yapmak E) Ergin kılınmayı talep etmek Hukuk 10 deneme, Deneme-1 / Soru-20 Cevap C 16. I. Kefil olmak II. Taşınmaz alım satımı III. Bağış yapmak IV. Kambiyo taahhüdünde bulunmak V. Vakıf kurmak Sınırlı ehliyetsiz kişilerin kanuni temsilcilerinin izni ile dahi yapamayacakları işlemler aşağıdakilerden hangisidir? A) II, III ve IV B) I, II ve IV C) II, III ve IV D) I, III ve V E) II, IV ve V Hukuk Çek kopar Test-67 / Soru I. Ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurma II. Kefil olma III. Önemli bağışlamalarda bulunma IV. Rekabet yasağı taahhüdünde bulunma V. Gayrimenkul satış sözleşmesi yapma Yukarıdakilerin hangilerinde ayırt etme gücüne sahip sınırlı ehliyetsizin yapabileceği işlemlerdendir? A) I ve IV B) I ve V C) IV ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V Türkiye Geneli Deneme-11 / Soru-19 12

14 HUKUK 18. Ayşe ile kocası Ali nin erkek kardeşi Mehmet arasındaki hısımlığın türü bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İkinci dereceden yarım kan yan soy hısımlığı B) Üçüncü dereceden tam kan yan soy hısımlığı C) Üçüncü dereceden kayın yan soy hısımlığı D) İkinci dereceden kayın yan soy hısımlığı E) İkinci derecedene tam kan yan soy hısımlığı Cevap D 1. B ile evli olan A nın, B nin teyzesi T ile arasındaki mevcut hısımlığın türüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ile T arasında hısımlık yoktur. B) A ile T arasındaa yapay hısımlık vardır C) A ile T arasında 3.dereceden yansoy kayın hısımlığı vardır D) Aile Tarasında 3. dereceden d yansoy kan hısımlığı vardır. E) A ile T arasında 4. dereceden üstsoy kayın hısımlığı vardır. Hukuk Çek Kopar Test-69 / Soru Bay (H) önce (R) ile evlenmiş bu evlilikten (S) adında bir kızı olmuştur. Daha sonra (R) den boşanarak (P) ile evlenmiş ondanda (G) adında bir oğlu olmuştur. Bu durumda (S) ile (G) nin hısımlık durumları aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam kan yansoy hısımlığı B) Yarım kan yansoy hısımlığı C) Altsoy hısımlığı D) Üst soy hısımlığı E) Kayın hısımlığı Hukuk 10 Deneme, 8.Deneme / Soru Aile konutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sağ kalan eş, miras payına mahsuben aile konutunun mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir. B) Aile konutu üzerinde her hâlde eşlerin paylı mülkiyet hakkı vardır. C) Bir taşınmazın aile konutu niteliğini taşıyabilmesi için mutlaka tapu kütüğüne şerh verilmiş olması gerekir. D) Malik olmayan eşin onayı olsa bile aile konutunun mülkiyet hakkının devredilebilmesi mümkün değildir. E) Aile konutu kavramı sadece eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı hâllerde karşımıza çıkar. 22. Sağ kalan eşin mirasçılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini alır. B) Miras bırakanın kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını alır. C) Miras bırakanın amcası ve halasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçünü alır. D) Sağ kalan eşin birinci ve ikinci zümre ile mirasçı olması durumunda miras payının tamamı, üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olması durumunda dörtte üçü saklı paydır. E) Sağ kalan eşin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde alt soyu halefiyet yoluyla yerine geçer. Türkiye Geneli Deneme-11 / Soru-22 Cevap A 13

15 HUKUK 20. Miras bırakan Ahmet, 24 Şubat de öldüğünde geride kızı Ayşe ve oğlu Oktay kalmıştır. Ahmet in terekesi açıldığında bankada bulunan haricinde başka bir hak ve borcun bulunmadığı görülür. Ancak Ahmet in oğlu Oktay, babasının ölümünden 6 ay önce arkadaşı Zeynep e bağışladığını belirler. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet in net terekesi dir. B) Miras bırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar tenkise tabidir. C) Ayşe ile Oktay ın saklı pay oranı yasal miras paylarının yarısıdır. D) Ayşe ve Oktay ın, babalarının mirasçısı olarak almaları gereken saklı pay miktarı yetmiş beşer bin TL dir. E) Ayşe ve Oktay almaları gereken yetmiş beşer bin TL nin tamamını Zeynep ten talep edebilirler. Cevap E 7. M, 2010 yılında öldüğünde eşi E, annesi A ve ikiz kardeşleri B ve C kalmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Olayda E, ana ve baba zümresi ile birleştiğinden eşinden kalan mirasın 1/2 sini alacaktır. B) Kardeşlerin saklı payı olmadığı için M onlara düşecek miras payı üzerinde tasarruf yapmışsa B ve C tenkis davası açamazlar. C) E nin saklı payı, kendisine düşen miras payının tamamıdır. D) M nin babası yaşasaydı ona düşecek olan 1/4 oranındaki miras payını da anne A alacaktı. E) M nin tasarruf arr oranı 7/16 dır. Hukuk Çek Kopar Test-74 / Soru Miras bırakan M, 2004 yılında geçerli bir şekilde düzenlediği el yazısıyla vasiyetname ile terekenin yarısını D ye bırakır. M, Temmuz 2Û07 de ölür. M nin ölüm tarihinde yakınları olarak oğlu A, annesi T, kardeşi N ile kendisinden önce ölmüş diğer kardeşi H den olma G sağdır, Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Olayda A nın saklı payı ihlal edilmiş olduğundan sadece A tenkis davası açabilir. B) Olayda sadece A ve T tenkis davası açabilir. C) Olayda sadece A, T ve N tenkis davası açabilir. D) Olayda A, T ve N yanında G de tenkis davası açabilir. E) Olayda miras bırakanın tasarruf oranını aşması söz konusu olmadığından hiç kimse tenkis dava- sı açamaz Hukuk Çek Kopar Test-75 / Soru Mirasbırakan M öldüğünde, geride eşi E, kardeşinin çocuğu Ç ve amcası A hayattadır. Buna göre kimler hangi oranda mirasçıdır? A) E 1/2 ve Ç 1/2 B) E 1/2, Ç 1/4 ve A 1/4 C) E 3/4 ve Ç 1/4 D) E 3/4, Ç 1/8, A 1/8 E) E mirasın tümünü alır. Hukuk Çek Kopar Test-74 / Soru-5 14

16 HUKUK 21. Yasal ön alım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasal ön alım hakkı, birlikte mülkiyet türlerinden paylı mülkiyette paydaşların sahip olduğu bir haktır. B) Yasal ön alım hakkı hukuki işlemden kaynakla- nan yenilik doğuran bir hak niteliğini taşır. C) Yasal ön alım hakkı, paydaşlardan d birinin i i payını bir bedel karşılığında paydaşlar dışındaki üçüncü bir kişiye devretmesi hâlinde diğer paydaşlarca kullanılabilir. D) Cebrî artırmayla satışlarda yasal ön alım hakkı kullanılamaz. E) Yasal ön alım hakkı, satışın hak sahibi paydaşa bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her hâlde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. 17. Yasal önalım hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ş A) Önalım hakkı satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren 1 ay içinde kullanılabilir. B) Önalım hakkı alıcıya karşı ancak a dava yoluyla kullanılabilir. C) Önalım hakkının kullanılabilmesi için bir paydaşın payının tamamını veya bir kısmını üçüncü kişiye satması gerekir. D) Önalım hakkının payı iktisap edenlere karşı ileri sürülebilmesi için tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekmez. E) Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz Hukuk Çek Kopar Test-73 / Soru-17 Cevap B 14. Yasal onalım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasal onalım hakkının ileri sürülmesi için, onalım hakkının tapu kütüğüne şerh verilmesine gerek yoktur. B) Paylı mülkiyette, payın paydaşlardan birine satılması halinde onalım hakkı kullanılamaz. C) Cebri artırmayla yapılan satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. D) Önalım hakkı muhataba karşı dava açılarak kullanılır. E) Ön alım hakkı, hak sahibinin satışı öğrendiği tarihten itibaren 2 ay içinde kullanılır. Hukuk Çek Kopar Test-73 / Soru-14 15

17 HUKUK 22. Komşusu Ahmet in nüfus cüzdanını gizlice alan Can, üzerine kendi resmini yapıştırıp kendisini Ahmet olarak tanıtarak, Ahmet e ait tarlayı iyi niyetli Bülent e satar ve tapuda tescilini gerçekleştirir. Bülent bu tarla üzerinde arkadaşı Mehmet e bir alım hakkı tanır ve tapuya bu hakkı şerh verirler. Durumu fark eden Ahmet, Bülent ve Mehmet e karşı dava açar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet in açtığı dava sicilin düzeltilmesi davasıdır. B) Bu dava devam ederken olası hak kayıplarını önlemek için ayni hak iddia eden Ahmet in, tapu siciline geçici tescilin şerhinin verilmesini talep etmesi gerekir. C) Bülent, iyi niyetli olmakla birlikte, yolsuz tescile güvenen üçüncü kişi olmadığından tarlanın mülkiyet hakkını kazanmamıştır. D) Bülent bu olayda ancak tüm koşulları mevcutsa olağan zaman aşımı hükümlerinden yararlana- rak mülkiyet hakkını kazanabilir. E) Mehmet iyi niyetli ise, tapuya şerh verildiği için alım hakkını kazanır. 3. A nın taşınmazını S sahte bir vekâletname ile iyiniyetli B ye satmış ve taşınmazın mülkiyetinin B adına tescilini sağlamıştır. Bir süre sonra iflas eden ve hakkındaki bu karar ilan edilen B, bu taşınmazı C ye satıp temlik etmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İyiniyetli B, taşınmazın mülkiyetini kazanır. B) A, B den, sadece B nin taşınmazdan elde ettiği kira gelirlerini isteyebilir. C) İflas, tapu kütüğüne şerh verilmedikçe, iyiniyetli C, taşınmazın mülkiyetini adına yapılan tescille kazanmış ş olur. D) A ancak tapu sicilinin yolsuz tutulmasından dolayı devletten tazminat talep edebilir. E) Taşınmazın gerçek maliki hâlâ A dır. Hukuk Çek Kopar Test-72 / Soru-3 Cevap E 16

18 HUKUK 29. Ticari temsilcinin (ticari mümessilin) müvekkil tacir adına ve ticari işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapabilmesi için açıkça yetkilendirilmesi gerekir? A) Tacirin ticari işletmesine dâhil taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak kurmak B) Tacir adına ödünç sözleşmesis yaparak bankadan kredi çekmek C) Tacir adına bono düzenlemek D) Avukat olmasa bile ticari işlerle ilgili davalarda, mahkemede taciri temsil etmek E) İşletmede çalışacak işçiler ile hizmet sözleşmesi akdetmek 9. Ticari mümessil aşağıdaki işlemlerden hangisini özel olarak yetkilendirilmedikçe yapamaz? 29. A) Taciri mahkemede temsil edebilir. B) Tacir adına kambiyo senedi düzenleyebilir. C) Ticari vekil atayabilir. D) İşletmenin faaliyeti için taşınmaz satın alabilir. E) Taşınmaz üzerinde ipotek kurabilir. Hukuk Çek Kopar Test-107 / Soru-9 Cevap A I. Kambiyo taahhüdünde bulunmak II. Kredi almak III. Gayrimenkulleri devretmek IV. Ticari mümessil atamak V. İşletmenin merkezinin bulunduğu yeri değiştirmek Yukarıdakilerden hangileri ticari mümessilin özel yetkisi olmaksızın yapamayacağı y ğ işlerdendir? ş A) I ve II B) III ve IV C) III ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V Türkiye Geneli Deneme-11 / Soru Tacir yardımcılarından biri olan ticari temsilci (mümessil) aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacire ait taşınmazları satmak B) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacir adına kredi almak C) Ticari işletmeye ilişkin işlemler için tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak D) Ticari işletmeye ilişkin davalarda taciri mahkemede temsil etmek E) Ticari işletmeye ait taşınmazları tacir adına kiraya vermek Türkiye Geneli Deneme-5 / Soru-33 17

19 HUKUK 30. Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Ticari iş ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Taraflardan biri için ticari sayılan iş, arada sözleşme varsa diğer taraf için de ticari sayılır. B) Ticaret şirketi tacirin bütün işleri ticari iş niteliğindedir. C) Ticari bir borca kefalet hâlinde kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsil kefalet söz konusudur. D) Bir esnaf işletmesini ilgilendiren lendiren bütün işlem ve fiiller ticari iştir. E) Ticari bir işte uygulanacak temerrüt faizi oranı sözleşme ile kararlaştırılmamışsa avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi talep edilebilir. A) Ticaret Kanununda düzenlenmiş olsun veya olmasın diğer kanunlarda düzenlenen ve ticari işletmeyi ilgilendiren işler ticari iş sayılırlar. B) Ticaret Kanununda düzenlenmiş işler ticari iş sayılır. C) Bir taraf için ticari iş mahiyetinde olan sözleşme- ler diğer taraf içinde ticari sayılır. D) Ticari işlerde adi sorumluluk geçerlidir. E) Ticari işlerde faiz zorunludur. Hukuk Çek Kopar Test-103 / Soru-4 Cevap D 29. Ticari işle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İki memurun aralarında yaptıkları bonodan doğan uyuşmazlıklar adi iştir. B) Kira sözleşmelerinden doğan işler her şartta adidir. C) Tacirlerin bütün borçları ticaridir. D) Bir taraf için ticari iş niteliğindeki işler her zaman karşı taraf içinde ticaridir. E) Borçlar kanunda ele alınan bir işinde ticari olma- sı mümkündür. Hukuk 10 Deneme, 3. Deneme / Soru Aşağıdakilerden hangisi ticarî iş niteliğinde değildir? A) Sinemanın koltuklarının tamiratı B) (X) A.Ş. nin bağış amaçlı okul yaptırtması C) Tacir A nın 5 yıldızlı bir otelde çıkan kavgada sonucunda yaralanması D) Tacir A nin galeri açmak için i ev hanımı Vden dükkân kiralaması E) Tacir A nın işyerini boya-badana ettirtmesi Hukuk Çek Kopar Test-106 / Soru-6 18

20 HUKUK 31. Adi şirkette kâr ve zararın paylaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Adi şirketle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kâr ve zarar paylaşım oranları şirket sözleşme- sinde belirlenebilir. B) Kâr ve zarar paylaşımına ilişkin esaslar şirket sözleşmesiyle veya ortaklar kararıyla belirlen- memişse, e ortaklar kâr ve zararı sermayeye katılım oranlarına göre paylaşırlar. C) Ortaklar, kâr ve zarar oranlarını n belirleme yetkisini üçüncü bir kişiye bırakabilirler. D) Zarara katılım oranları belirlenmemişse ortakların kârın paylaşımına ilişkin olarak kararlaştırdıkları oran, zarar hakkında da uygulanır. E) Adi şirkete sadece emeğini sermaye olarak getiren ortağın, ortaklar arasında etki doğuracak şekilde, zarardan muaf tutulması kararlaştırılabilir. Cevap B A) Yeni bir ortağın şirkete girmesi için oybirliği şarttır. B) Bir ortağın şirketten en çıkması için oybirliği şarttır. C) Şirkette müştereken unvan kullanılıyorsa bu unvan altında işlem yaparken işlenen haksız fiillerden tüm ortaklar sorumludur. D) Şirketin k iflası durumunda d şirket ik t sona erer E) Ortaklardan birinin ölümü halinde şirket sona erer. Hukuk Çek Kopar Test-112 / Soru-4 3. Adi şirketin yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? ş A) Yönetici olsun veya olmasın bütün ortaklar, yönetici ortakların işlemlerine itiraz edebilirler. B) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bütün ortaklar yöneticidir. C) Olağanüstü işlerde bütün ortakların oybirliği aranır. D) Yönetici ortaklar arasında kural olarak bireysel yönetim ilkesi geçerlidir. E) Şirket sözleşmesi veya sonradan alınacak bir ortaklık kararı ile şirket yönetimi ortak olmayan bir kişiye bırakılabilir. Hukuk Çek Kopar Test-112 / Soru-3 19

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez!

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez! Miras Hukuku Türk Medeni Kanununa Göre 1 Genel Olarak Miras Hukukuna ilişkin Düzenlemeler AY md. 35 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı