BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU"

Transkript

1 BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU

2 HUKUK Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama dokunul- mazlığından faydalanamazlar. B) Yasama dokunulmazlığının l ğ kaldırılması l milletvekilliğini sona erdirmez. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. D) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tekrar seçilirse yargılanabilmesi için dokunulmazlığının yeniden kaldırılması gerekir. E) Siyasi parti grupları, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamaz. 12. Bakanların hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bakanların kolektif siyasal sorumluluğu vardır. B) Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu vardır. C) Milletvekili olmayan bakanlar da yasama dokunulmazlığından yararlanırlar. D) Bakanların kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı hukuki sorumlulukları tamdır. E) Bakanlar kişisel suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır. Anayasa Soru Bankası Yürütme Test-45 / Soru-12 Cevap A Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşmesi nedenlerinden biri değildir? A) Milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi B) Milletvekilinin Yasama dokunulmazlığının TBMM Genel kurulu tarafından kaldırılması C) Milletvekilinin kesinleşmiş mahkumiyetine ilişkin kararın TBMM Genel Kuruluna bildirilmesi D) Bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı seçilmesi E) Milletvekilinin kısıtlanmasına ilişkin kararının TBMM Genel Kuruluna bildirilmesi Hukuk Çek Kopart Test-11 / Soru-12 1

3 HUKUK Anayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisindeyapılan aşağıdaki oylamaların hangisinde nitelikli çoğunluk aranmamaktadır? A) Kamu Başdenetçisinin seçimi B) Seçimlerin erin yenilenmesi kararı C) Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı D) Yüce Divana sevk kararı E) Anayasa Mahkemesine üye seçme kararı 2. Aşağıdaki kanunların hangisi için nitelikli çoğunluk aranır? A) Vergi Kanunu B) Yetki Kanunu C) Bütçe Kanunu D) Genel af Kanunu E) Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulma kanunu Anayasa Soru Bankası Yasama Test-36 / Soru-2 Cevap B 3. TBMM ce aşağıda alınan kararlardan hangisinde nitelikli çoğunluk aranır? A) Kanunların kabulü B) Savaş ilanı C) TSK nın kullanılması D) Dokunulmazlığın, kaldırılması E) Cumhurbaşkanının, Yüce Divana vatana ihanet sebebiyle gönderilmesi Hukuk Çek Kopar Test-9 / Soru-3 9. Aşağıdakilerden yasama işlemlerinden hangisinin TBMM de nitelikli çoğunlukla kabul edilmesine gerek yoktur? A) Af kanunu B) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı C) Anayasa değişikliği D) Meclis soruşturması nedeniyle bir bakanın Yüce Divan a sevki kararı E) Gensoru sonucu hükümetin düşürülmesi kararı Hukuk Çek Kopar Test-9 / Soru-9 2

4 HUKUK Anayasası na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş 1. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. B) Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz. C) Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. D) Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları inceleme görevi vardır. E) Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi vardır. Cevap A A) Meclis üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi YSK ya aittir. B) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tutanaklarını kabul etme görevi YSK ya aittir. C) YSK üyelerinin 6 tanesi Yargıtay üyeleri arasından seçilir. D) Seçim süresince ve seçimden sonraki bütün şikayet ve itirazlar YSK tarafından incelenir ve kesin karara bağlanır. E) YSK kararlarına karşı Danıştay a başvurabilirler. Anayasa Soru Bankası Yargı Test-57 / Soru Anayasasında yer alan Yüksek Seçim Kuruluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. B) Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. C) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi Yüksek Seçim Kurulu dene- timinde değildir. D) Yüksek k Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir merciine başvurulamaz. E) Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Hepsi Hukuk 10 Deneme, Deneme-8 / Soru-2 3

5 HUKUK Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi nin görevlerinden birisi değildir? A) Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi vardır. B) Kanunların Anayasa ya uygunluğunu denetleme görevi vardır. C) Yüksek Mahkemeler arasında yer alır. D) Üyelerinin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından afından seçilir. E) Siyasi i partilerin i kapatılması davalarına bakar. Cevap D A) Anayasa değişikliklerini şekil bakımından denetlemek B) Kanunları, hem şekil hem de esas bakımından denetlemek C) Anayasa değişikliklerini esas bakımından denet- lemek D) Meclis iç tüzüklerini ükl i hem şekil hem de esas bakımından Denetlemek E) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak Hukuk Çek Kopar Test-16 / Soru Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nın 2010 Anayasa Değişikliği ile Anayasa Mahkemesi nin görev ve yetkileri arasında değildir? A) Bireysel başvuruları karara bağlamak B) Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü nün, Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemek. C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı nı, görevi ile ilgi olarak Yüce Divan sıfatıyla yargılar D) Kamu Başdenetçisini ini dört yıllığına seçmek E) Bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Hukuk Çek Kopar Test-17 / Soru Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi ile ilgili doğru bir ifade değildir? A) Anayasa Mahkemesi 17 üyede oluşur.iki Bölüm ve Genel kurul şeklinde çalışır B) 2010 Anayasa değişikliğine göre Anayasa Mahkeme-si ne bireysel başvuruda bulunma hakkı verilmiştir C) Anayasa Mahkemesi nin siyasi partilerin kapatılmasına karar verebilmesi genel kurulda toplantı- ya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu gerekir. D) Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları genel kurulunda görüşür ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir E) Anayasa Mahkemesi nin başkanını kendi üyeleri gizli oy ile dört yıllığına seçer. Hukuk Çek Kopar Test-17 / Soru-16 4

6 HUKUK 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kamu tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir? 15. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliğinin ölçütlerinden bir değildir? A) Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. B) Yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. C) Mülkiyetlerinde bulunan malların tamamı kamu malıdır. D) Kamusal yetki ve ayrıcalıklarla l donatılmışlardır. l d E) Kamu yararına faaliyette bulunurlar. Cevap C A) Kanunla ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olma B) Bir tekel işlevi görüyor olma C) Üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış olma D) Mallarının kamu malları statüsüne tabi tutulmuş olması E) Tüzelkişinin görevlilerinin Türk Ceza Kanununun uygulanması yönünden devlet memurları olarak görülüyor olması Anayasa Soru Bankası İdarenin Genel Esasları Test-64 / Soru Kamu tüzel kişiliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mahalli idarelerin her birinde vardır. B) Kanunla ya da kanunun açıkça vermiş olduğu yetkiye dayanaraktan herkes tarafından kurulabilir. C) Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının her birinde vardır. D) Özel hukuk tüzel kişiliklerinden farklıdır. E) Bu sıfata sahip kuruluşların kendi bütçeleri vardır. Hukuk Çek Kopar Test-25 / Soru-1 3. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliklerinin temel özelliklerinden birisi değildir? A) Kanunun verdiği izinle idari bir işlemle kurulur. B) Kamusal bütçesi vardır. C) Sadece merkezi yönetimde bulunur. D) Kamu gücü kullanabilirler. E) Çalışanları Türk Ceza Kanunu açısından memur olarak kabul edilirler. Hukuk Çek Kopar Test-32 / Soru-3 5

7 HUKUK 6. Merkezî yönetim taşra teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasasında merkezi idarenin taşra teşkilatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İl ve ilçe kanunla kurulur. B) İl yönetimi Anayasa da öngörülmüştür. C) İlçe yönetimi Anayasa da öngörülmüştür. D) İl ve ilçe adlarının değiştirilmesiesi kanunla olur. E) Bir ilçenin başka bir il e bağlanması kanunla olur. Cevap C A) Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alır. B) Bu örgüt içerisinde sadece il, ilçe ve bölge bulunur. C) Taşra örgütündeki birimler üzerinde hiyerarşi denetimi vardır. D) Vali, yetki genişliği ilkesini kullanır. E) Valinin yargı ile olan ilişkileri sınırlıdır. Hukuk Çek Kopar Test-27 / Soru-1 8. İdari eylem nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için eylem tarihinden 3 ay sonra doğrudan idare mahkemesine açılan tam yargı davasında, mahkemenin vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir? A) Süre aşımından davanın reddine B) Öncelikle idareye başvurulması için davanın reddine C) Davayı esastan inceleyerek davanın kabul veya reddine D) Dava dosyasının görevli idari merciye tevdiine E) Görev yönünden davanın reddine 14. İdari eyleme karşı dava açma süresi ne zaman başlar? A) Hakkın ihlali anında B) Kişiye zararın tebliği anında C) Zararı öğrenen kişinin idareye, zararın tazmini içi başvurmasından sonra gerçek ya da zımni red kararı aldıktan sonra D) Kişinin i i bunu öğrenmesi anında E) Zararın başlaması anında Hukuk Çek Kopar Test-42 / Soru-14 Cevap D 6

8 HUKUK 9. Aşağıdakilerden hangisine karşı açılacak iptal davası, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür? A) Rektör atama işlemine B) Kaymakam atama işlemine C) TOKİ arsa satış ihalesi işlemine D) İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması işlemine E) Müsteşarın görevden alınmasına ilişkin ş müşte- rek kararnameye Cevap E 10. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın n görev sahasına girmektedir? A) Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarının atanmasına ilişkin iptal davası B) Kamu Personeli Seçme Sınavının iptaline ilişkin açılacak davalar C) İçişleri Bakanlığının kendi personelinin özlük haklarını düzenlemesine ilişkin kararına karşı açılacak davalar D) Ankara Üniversitesinin çıkarmış olduğu bir yönetmeliğe ilişkin iptal davası E) Fransız savcılığının yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin davalar Türkiye Geneli Deneme-5 / Soru Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek davalardan biri değildir?? A) Kamu kuruluşları veya kamu kurumu u niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve yerel düzeyde uygulanacak düzenleyici işlemler B) Bakanlar Kurulu kararları C) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler D) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler E) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemleri (TG7 9.soru) Türkiye Geneli Deneme-7 / Soru-9 7

9 HUKUK sayılı TCK ye göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Geri vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir. B) Ağır ceza mahkemesi geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verse de bu kararın yerine getirilip getirilmemesi, Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. C) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir. D) Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar bakı- mından da geri verme talebi kabul edilebilir. E) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir. Cevap D sayılı Türk Ceza Kanununa (TCK) göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Türk kanunlarına göre suç teşkil etmeyen bir fiil iadeye konu olabilir. B) Askeri suç niteliğindeki bir fiil, iadeye konu olabilir. C) Siyasi suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olamaz. D) Vt Vatandaşın iade edilemeyeceğine ilişkin kural, Anaya saya göre, suçun işlenmediği sırada vatan-daş olanlar bakımından geçerlidir. E) Fiil affa uğramış olsa bile iadeye konu olabilir. Hukuk Çek Kopar Test-44 / Soru Suçluların iadesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Türk kanunlarına göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı iade söz konusu olabilir. B) Sadece Türk kanunlarına göre 1 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar iadeye konu olabilir. C) İadeye kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, bulunduğu yerde ağır ceza mahkemesi yoksa asliye ceza mahkemesi karar verir. D) Suçu işledikten sonra Türk vatandaşlığını kaza- nan kişi iade edilebilir. E) Mahkemenin iade talebinin kabul edilemez oldu- ğu yönündeki kararı Bakanlar Kurulunu bağlar. Hukuk Çek Kopar Test-44 / Soru I. Fail Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. II. Askeri suç söz konusudur. III. Suç zaman aşımına uğramıştır. IV. Suçla ilgili iade talep eden ülkede henüz bir ceza davası açılmamıştır. V. Suçla ilgili iade talep eden ülkede görülen ceza davasında henüz ceza kararı verilmemiştir. Yukarıdaki hangi durumda Türkiye de bulunan failin, suçu işlediği ülkeye iadesi (geri verilmesi) mümkündür? A) I B) II C) III D) IV E) V Hukuk Çek Kopar Test-57 / Soru-7 8

10 HUKUK 12. Suçun konusunda yanılgıya düşülmesi, aşağıdaki hata türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? A) Maddi unsurlarda hata B) Hukuka uygunluk nedenlerinde hata C) Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata D) Saik hatası E) Yasak hatası Cevap A 12. A, evinin balkonunda bulunan B yi öldürme kastı ile silahıyla vurur. Yaralanan B, dengesini kaybedip balkondan düşer ve bu düşme sonucu yere çarparak ölür. Yukarıdaki olaya karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Suçta sapma B) Hedefte sapma C) Şahısta hata D) Nedensellik bağında sapma E) Nedensellik bağının ğ kesilmesi i Hukuk Çek Kopar Test-58 / Soru Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi talebinde bulunabilecek kişilerden biri değildir? ğ A) Cumhuriyet savcısı B) Tanık C) Sanık D) Müdafi E) Katılan Cevap B sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hakimin reddi isteminde bulunamaz? A) Savcı B) Şüpheli C) Malen sorumlu D) Müdafi E) Katılan vekili Hukuk Çek Kopar Test-51 / Soru Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, ceza muhakemesinin aşağıdaki sujelerinden hangisinin reddi mümkündür? A) Savcı B) Bilirkişi C) Tanık D) Kolluk E) Müdafi Türkiye Geneli Test 10 / Soru-14 9

11 HUKUK 15. Aşağıdakilerden hangisi, bir savcı işlemi değildir? A) Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek B) İddianame düzenlemek C) Esas hakkında mütalaa vermek D) Şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermek E) Tutuklama kararı vermek 6. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama kararı veremez? A) Yargıtay ceza daireleri B) Ağır ceza mahkemesi C) Asliye ceza mahkemesi D) Sulh ceza mahkemesi E) Cumhuriyet savcısı Cevap E Hukuk Çek Kopar Test-54 / Soru-6 7. Aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisi için mutlaka hakim kararı gerekmektedir? A) Tutuklama B) Elkoyma C) Arama D) Yakalama E) Zorla getirme Hukuk Çek Kopar Test-54 / Soru I. Sulh ceza yargıcı II. Cumhuriyet savcısı III. Kolluk amiri IV. Kolluk görevlisi V. Mahkeme Tutuklama kararını yukarıdaki mercilerden hangisi yada hangileri verebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve V D) II ve III E) I, II ve V Hukuk Çek Kopar Test-60 / Soru-12 10

12 HUKUK 16. Yüklenen suçun, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi durumunda fail hakkında aşağıdakilerden hangisine karar verilir? A) Beraatine B) Mahkûmiyetine C) Davanın reddine D) Davanın düşmesine E) Kusuru bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına Cevap E 15. Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu ve şikâyet süresinin henüz dolmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, mahkemenin vereceği kararla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Durma kararı verebilir. B) Düşme kararı verir. C) İddianameyi iade eder, D) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir. E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verir Hukuk Çek Kopar Test-55 / Soru Aşağıdaki hallerden hangisinde kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararına hükmedilemez? A) Yüklenen suçla bağlantılı olarak sağır ve dilsizlik halinin bulunması B) Yüklenen suçun cebir veya tehdit altında işlenmesi C) Meşru savunmada heyecan korku ve telaş nedeni ile sınırın aşılması D) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksiri- nin bulunmaması E) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi Türkiye Geneli Deneme-9 / Soru-15 11

13 HUKUK 17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, sınırlı ehliyetsizin bizzat yapabileceği işlemlerden biri değildir? A) Kendi serbest mallarıyla ilgili işlemler B) Karşılık olmaksızın kendilerini yükümlülükten kurtaran sözleşmeler C) Trampa a sözleşmesi D) Alacaklı sıfatıyla kefalet sözleşmesi E) Soy bağının reddi davası açma 20. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemlerden biridir? A) Kira sözleşmesi yapmak B) Bağışlama yoluyla kazanımda bulunmak C) Vakıf kurmak D) Yönetimi kendilerine bırakılmış olan mallarla ilgili hukuki işlem yapmak E) Ergin kılınmayı talep etmek Hukuk 10 deneme, Deneme-1 / Soru-20 Cevap C 16. I. Kefil olmak II. Taşınmaz alım satımı III. Bağış yapmak IV. Kambiyo taahhüdünde bulunmak V. Vakıf kurmak Sınırlı ehliyetsiz kişilerin kanuni temsilcilerinin izni ile dahi yapamayacakları işlemler aşağıdakilerden hangisidir? A) II, III ve IV B) I, II ve IV C) II, III ve IV D) I, III ve V E) II, IV ve V Hukuk Çek kopar Test-67 / Soru I. Ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurma II. Kefil olma III. Önemli bağışlamalarda bulunma IV. Rekabet yasağı taahhüdünde bulunma V. Gayrimenkul satış sözleşmesi yapma Yukarıdakilerin hangilerinde ayırt etme gücüne sahip sınırlı ehliyetsizin yapabileceği işlemlerdendir? A) I ve IV B) I ve V C) IV ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V Türkiye Geneli Deneme-11 / Soru-19 12

14 HUKUK 18. Ayşe ile kocası Ali nin erkek kardeşi Mehmet arasındaki hısımlığın türü bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İkinci dereceden yarım kan yan soy hısımlığı B) Üçüncü dereceden tam kan yan soy hısımlığı C) Üçüncü dereceden kayın yan soy hısımlığı D) İkinci dereceden kayın yan soy hısımlığı E) İkinci derecedene tam kan yan soy hısımlığı Cevap D 1. B ile evli olan A nın, B nin teyzesi T ile arasındaki mevcut hısımlığın türüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ile T arasında hısımlık yoktur. B) A ile T arasındaa yapay hısımlık vardır C) A ile T arasında 3.dereceden yansoy kayın hısımlığı vardır D) Aile Tarasında 3. dereceden d yansoy kan hısımlığı vardır. E) A ile T arasında 4. dereceden üstsoy kayın hısımlığı vardır. Hukuk Çek Kopar Test-69 / Soru Bay (H) önce (R) ile evlenmiş bu evlilikten (S) adında bir kızı olmuştur. Daha sonra (R) den boşanarak (P) ile evlenmiş ondanda (G) adında bir oğlu olmuştur. Bu durumda (S) ile (G) nin hısımlık durumları aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam kan yansoy hısımlığı B) Yarım kan yansoy hısımlığı C) Altsoy hısımlığı D) Üst soy hısımlığı E) Kayın hısımlığı Hukuk 10 Deneme, 8.Deneme / Soru Aile konutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sağ kalan eş, miras payına mahsuben aile konutunun mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir. B) Aile konutu üzerinde her hâlde eşlerin paylı mülkiyet hakkı vardır. C) Bir taşınmazın aile konutu niteliğini taşıyabilmesi için mutlaka tapu kütüğüne şerh verilmiş olması gerekir. D) Malik olmayan eşin onayı olsa bile aile konutunun mülkiyet hakkının devredilebilmesi mümkün değildir. E) Aile konutu kavramı sadece eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı hâllerde karşımıza çıkar. 22. Sağ kalan eşin mirasçılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini alır. B) Miras bırakanın kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını alır. C) Miras bırakanın amcası ve halasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçünü alır. D) Sağ kalan eşin birinci ve ikinci zümre ile mirasçı olması durumunda miras payının tamamı, üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olması durumunda dörtte üçü saklı paydır. E) Sağ kalan eşin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde alt soyu halefiyet yoluyla yerine geçer. Türkiye Geneli Deneme-11 / Soru-22 Cevap A 13

15 HUKUK 20. Miras bırakan Ahmet, 24 Şubat de öldüğünde geride kızı Ayşe ve oğlu Oktay kalmıştır. Ahmet in terekesi açıldığında bankada bulunan haricinde başka bir hak ve borcun bulunmadığı görülür. Ancak Ahmet in oğlu Oktay, babasının ölümünden 6 ay önce arkadaşı Zeynep e bağışladığını belirler. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet in net terekesi dir. B) Miras bırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar tenkise tabidir. C) Ayşe ile Oktay ın saklı pay oranı yasal miras paylarının yarısıdır. D) Ayşe ve Oktay ın, babalarının mirasçısı olarak almaları gereken saklı pay miktarı yetmiş beşer bin TL dir. E) Ayşe ve Oktay almaları gereken yetmiş beşer bin TL nin tamamını Zeynep ten talep edebilirler. Cevap E 7. M, 2010 yılında öldüğünde eşi E, annesi A ve ikiz kardeşleri B ve C kalmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Olayda E, ana ve baba zümresi ile birleştiğinden eşinden kalan mirasın 1/2 sini alacaktır. B) Kardeşlerin saklı payı olmadığı için M onlara düşecek miras payı üzerinde tasarruf yapmışsa B ve C tenkis davası açamazlar. C) E nin saklı payı, kendisine düşen miras payının tamamıdır. D) M nin babası yaşasaydı ona düşecek olan 1/4 oranındaki miras payını da anne A alacaktı. E) M nin tasarruf arr oranı 7/16 dır. Hukuk Çek Kopar Test-74 / Soru Miras bırakan M, 2004 yılında geçerli bir şekilde düzenlediği el yazısıyla vasiyetname ile terekenin yarısını D ye bırakır. M, Temmuz 2Û07 de ölür. M nin ölüm tarihinde yakınları olarak oğlu A, annesi T, kardeşi N ile kendisinden önce ölmüş diğer kardeşi H den olma G sağdır, Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Olayda A nın saklı payı ihlal edilmiş olduğundan sadece A tenkis davası açabilir. B) Olayda sadece A ve T tenkis davası açabilir. C) Olayda sadece A, T ve N tenkis davası açabilir. D) Olayda A, T ve N yanında G de tenkis davası açabilir. E) Olayda miras bırakanın tasarruf oranını aşması söz konusu olmadığından hiç kimse tenkis dava- sı açamaz Hukuk Çek Kopar Test-75 / Soru Mirasbırakan M öldüğünde, geride eşi E, kardeşinin çocuğu Ç ve amcası A hayattadır. Buna göre kimler hangi oranda mirasçıdır? A) E 1/2 ve Ç 1/2 B) E 1/2, Ç 1/4 ve A 1/4 C) E 3/4 ve Ç 1/4 D) E 3/4, Ç 1/8, A 1/8 E) E mirasın tümünü alır. Hukuk Çek Kopar Test-74 / Soru-5 14

16 HUKUK 21. Yasal ön alım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasal ön alım hakkı, birlikte mülkiyet türlerinden paylı mülkiyette paydaşların sahip olduğu bir haktır. B) Yasal ön alım hakkı hukuki işlemden kaynakla- nan yenilik doğuran bir hak niteliğini taşır. C) Yasal ön alım hakkı, paydaşlardan d birinin i i payını bir bedel karşılığında paydaşlar dışındaki üçüncü bir kişiye devretmesi hâlinde diğer paydaşlarca kullanılabilir. D) Cebrî artırmayla satışlarda yasal ön alım hakkı kullanılamaz. E) Yasal ön alım hakkı, satışın hak sahibi paydaşa bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her hâlde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. 17. Yasal önalım hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ş A) Önalım hakkı satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren 1 ay içinde kullanılabilir. B) Önalım hakkı alıcıya karşı ancak a dava yoluyla kullanılabilir. C) Önalım hakkının kullanılabilmesi için bir paydaşın payının tamamını veya bir kısmını üçüncü kişiye satması gerekir. D) Önalım hakkının payı iktisap edenlere karşı ileri sürülebilmesi için tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekmez. E) Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz Hukuk Çek Kopar Test-73 / Soru-17 Cevap B 14. Yasal onalım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasal onalım hakkının ileri sürülmesi için, onalım hakkının tapu kütüğüne şerh verilmesine gerek yoktur. B) Paylı mülkiyette, payın paydaşlardan birine satılması halinde onalım hakkı kullanılamaz. C) Cebri artırmayla yapılan satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. D) Önalım hakkı muhataba karşı dava açılarak kullanılır. E) Ön alım hakkı, hak sahibinin satışı öğrendiği tarihten itibaren 2 ay içinde kullanılır. Hukuk Çek Kopar Test-73 / Soru-14 15

17 HUKUK 22. Komşusu Ahmet in nüfus cüzdanını gizlice alan Can, üzerine kendi resmini yapıştırıp kendisini Ahmet olarak tanıtarak, Ahmet e ait tarlayı iyi niyetli Bülent e satar ve tapuda tescilini gerçekleştirir. Bülent bu tarla üzerinde arkadaşı Mehmet e bir alım hakkı tanır ve tapuya bu hakkı şerh verirler. Durumu fark eden Ahmet, Bülent ve Mehmet e karşı dava açar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet in açtığı dava sicilin düzeltilmesi davasıdır. B) Bu dava devam ederken olası hak kayıplarını önlemek için ayni hak iddia eden Ahmet in, tapu siciline geçici tescilin şerhinin verilmesini talep etmesi gerekir. C) Bülent, iyi niyetli olmakla birlikte, yolsuz tescile güvenen üçüncü kişi olmadığından tarlanın mülkiyet hakkını kazanmamıştır. D) Bülent bu olayda ancak tüm koşulları mevcutsa olağan zaman aşımı hükümlerinden yararlana- rak mülkiyet hakkını kazanabilir. E) Mehmet iyi niyetli ise, tapuya şerh verildiği için alım hakkını kazanır. 3. A nın taşınmazını S sahte bir vekâletname ile iyiniyetli B ye satmış ve taşınmazın mülkiyetinin B adına tescilini sağlamıştır. Bir süre sonra iflas eden ve hakkındaki bu karar ilan edilen B, bu taşınmazı C ye satıp temlik etmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İyiniyetli B, taşınmazın mülkiyetini kazanır. B) A, B den, sadece B nin taşınmazdan elde ettiği kira gelirlerini isteyebilir. C) İflas, tapu kütüğüne şerh verilmedikçe, iyiniyetli C, taşınmazın mülkiyetini adına yapılan tescille kazanmış ş olur. D) A ancak tapu sicilinin yolsuz tutulmasından dolayı devletten tazminat talep edebilir. E) Taşınmazın gerçek maliki hâlâ A dır. Hukuk Çek Kopar Test-72 / Soru-3 Cevap E 16

18 HUKUK 29. Ticari temsilcinin (ticari mümessilin) müvekkil tacir adına ve ticari işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapabilmesi için açıkça yetkilendirilmesi gerekir? A) Tacirin ticari işletmesine dâhil taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak kurmak B) Tacir adına ödünç sözleşmesis yaparak bankadan kredi çekmek C) Tacir adına bono düzenlemek D) Avukat olmasa bile ticari işlerle ilgili davalarda, mahkemede taciri temsil etmek E) İşletmede çalışacak işçiler ile hizmet sözleşmesi akdetmek 9. Ticari mümessil aşağıdaki işlemlerden hangisini özel olarak yetkilendirilmedikçe yapamaz? 29. A) Taciri mahkemede temsil edebilir. B) Tacir adına kambiyo senedi düzenleyebilir. C) Ticari vekil atayabilir. D) İşletmenin faaliyeti için taşınmaz satın alabilir. E) Taşınmaz üzerinde ipotek kurabilir. Hukuk Çek Kopar Test-107 / Soru-9 Cevap A I. Kambiyo taahhüdünde bulunmak II. Kredi almak III. Gayrimenkulleri devretmek IV. Ticari mümessil atamak V. İşletmenin merkezinin bulunduğu yeri değiştirmek Yukarıdakilerden hangileri ticari mümessilin özel yetkisi olmaksızın yapamayacağı y ğ işlerdendir? ş A) I ve II B) III ve IV C) III ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V Türkiye Geneli Deneme-11 / Soru Tacir yardımcılarından biri olan ticari temsilci (mümessil) aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacire ait taşınmazları satmak B) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacir adına kredi almak C) Ticari işletmeye ilişkin işlemler için tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak D) Ticari işletmeye ilişkin davalarda taciri mahkemede temsil etmek E) Ticari işletmeye ait taşınmazları tacir adına kiraya vermek Türkiye Geneli Deneme-5 / Soru-33 17

19 HUKUK 30. Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Ticari iş ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Taraflardan biri için ticari sayılan iş, arada sözleşme varsa diğer taraf için de ticari sayılır. B) Ticaret şirketi tacirin bütün işleri ticari iş niteliğindedir. C) Ticari bir borca kefalet hâlinde kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsil kefalet söz konusudur. D) Bir esnaf işletmesini ilgilendiren lendiren bütün işlem ve fiiller ticari iştir. E) Ticari bir işte uygulanacak temerrüt faizi oranı sözleşme ile kararlaştırılmamışsa avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi talep edilebilir. A) Ticaret Kanununda düzenlenmiş olsun veya olmasın diğer kanunlarda düzenlenen ve ticari işletmeyi ilgilendiren işler ticari iş sayılırlar. B) Ticaret Kanununda düzenlenmiş işler ticari iş sayılır. C) Bir taraf için ticari iş mahiyetinde olan sözleşme- ler diğer taraf içinde ticari sayılır. D) Ticari işlerde adi sorumluluk geçerlidir. E) Ticari işlerde faiz zorunludur. Hukuk Çek Kopar Test-103 / Soru-4 Cevap D 29. Ticari işle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İki memurun aralarında yaptıkları bonodan doğan uyuşmazlıklar adi iştir. B) Kira sözleşmelerinden doğan işler her şartta adidir. C) Tacirlerin bütün borçları ticaridir. D) Bir taraf için ticari iş niteliğindeki işler her zaman karşı taraf içinde ticaridir. E) Borçlar kanunda ele alınan bir işinde ticari olma- sı mümkündür. Hukuk 10 Deneme, 3. Deneme / Soru Aşağıdakilerden hangisi ticarî iş niteliğinde değildir? A) Sinemanın koltuklarının tamiratı B) (X) A.Ş. nin bağış amaçlı okul yaptırtması C) Tacir A nın 5 yıldızlı bir otelde çıkan kavgada sonucunda yaralanması D) Tacir A nin galeri açmak için i ev hanımı Vden dükkân kiralaması E) Tacir A nın işyerini boya-badana ettirtmesi Hukuk Çek Kopar Test-106 / Soru-6 18

20 HUKUK 31. Adi şirkette kâr ve zararın paylaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Adi şirketle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kâr ve zarar paylaşım oranları şirket sözleşme- sinde belirlenebilir. B) Kâr ve zarar paylaşımına ilişkin esaslar şirket sözleşmesiyle veya ortaklar kararıyla belirlen- memişse, e ortaklar kâr ve zararı sermayeye katılım oranlarına göre paylaşırlar. C) Ortaklar, kâr ve zarar oranlarını n belirleme yetkisini üçüncü bir kişiye bırakabilirler. D) Zarara katılım oranları belirlenmemişse ortakların kârın paylaşımına ilişkin olarak kararlaştırdıkları oran, zarar hakkında da uygulanır. E) Adi şirkete sadece emeğini sermaye olarak getiren ortağın, ortaklar arasında etki doğuracak şekilde, zarardan muaf tutulması kararlaştırılabilir. Cevap B A) Yeni bir ortağın şirkete girmesi için oybirliği şarttır. B) Bir ortağın şirketten en çıkması için oybirliği şarttır. C) Şirkette müştereken unvan kullanılıyorsa bu unvan altında işlem yaparken işlenen haksız fiillerden tüm ortaklar sorumludur. D) Şirketin k iflası durumunda d şirket ik t sona erer E) Ortaklardan birinin ölümü halinde şirket sona erer. Hukuk Çek Kopar Test-112 / Soru-4 3. Adi şirketin yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? ş A) Yönetici olsun veya olmasın bütün ortaklar, yönetici ortakların işlemlerine itiraz edebilirler. B) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bütün ortaklar yöneticidir. C) Olağanüstü işlerde bütün ortakların oybirliği aranır. D) Yönetici ortaklar arasında kural olarak bireysel yönetim ilkesi geçerlidir. E) Şirket sözleşmesi veya sonradan alınacak bir ortaklık kararı ile şirket yönetimi ortak olmayan bir kişiye bırakılabilir. Hukuk Çek Kopar Test-112 / Soru-3 19

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006 1. 1982 Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ANAYASA VE İDARE HUKUKU

ANAYASA VE İDARE HUKUKU ANAYASA VE İDARE HUKUKU 2012 KPSS hukuk bölümü sorularından 4 ü Anayasa hukuku, 6 sı idare hukukundan oluşmaktadır. Soru dağılımı açısından geçmiş yıllarla paralellik görülmektedir. Anayasa hukuku sorularından

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

A HUKUK KPSS-AB-PS / I. Anayasa değişiklikleri

A HUKUK KPSS-AB-PS / I. Anayasa değişiklikleri 1. 1982 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasında yer almaz? A) Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü nün Anayasa ya uygunluğunu denetlemek

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Komisyon ALAN BİLGİSİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALAN BİLGİSİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALAN BİLGİSİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ISBN 978-605-318-989-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı