Konusu : Hastane ve Benzeri Kuruluşlara Yapılan Bağışların Vergisel Boyutu. 1. Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konusu : Hastane ve Benzeri Kuruluşlara Yapılan Bağışların Vergisel Boyutu. 1. Giriş"

Transkript

1 Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir Konusu : Hastane ve Benzeri Kuruluşlara Yapılan Bağışların Vergisel Boyutu 1. Giriş Bağış, bir kişinin kendisine ait bir şeyi kendi isteği ile bir başkasına karşılıksız veya bedelsiz olarak vermesidir. Medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olan herkes bağış yapabilir. Bazı kurumsal hizmetlerin görülmesi amacıyla kamu niteliğindeki bazı kurum ve kuruluşlara yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi veya vergiye tabi tutulmaması amacıyla vergi Kanunlarında çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Bağışlama konusunda Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunları nda bir takım istisna ve muafiyetler bulunmaktadır. Sirkülerimizde, Katma Değer Vergisi Kanunu nda bağışlama konusunda yer alan hükümler ile uygulama hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. 2. Bağış Amacıyla Yapılan Teslim ve Hizmetler 3065 Sayılı KDV Kanunu nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan insani, dini veya sosyal amaçlı mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bağışlar, katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlarda KDV istisnasından yararlanmak için bir üst sınır da belirtilmemiştir. Katma değer vergisi istisnasından faydalanabilmek için iki şart aranmaktadır. - Bağış, 3065 Sayılı KDV Kanunu nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır. - Teslim veya hizmet bedelsiz olmalıdır.

2 3. KDV Kanunu nun 17. Maddesinde Yer Alan Kuruluşlar - Genel ve katma bütçeli daireler, - İl özel idareleri, - Belediyeler, - Köy ve bunların teşkil ettikleri birlikler, - Üniversiteler, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Siyasi partiler, - Sendikalar, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Kamu menfaatine yararlı dernekler (Ek 1), - Tarımsal amaçlı kooperatifler, - Bakanlar Kurulu nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (EK 2). Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü teslim ve hizmetler, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, söz konusu kurum ve kuruluşlara bedel karşılığında yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. 4. Hastane ve Benzeri Kuruluşlara Yapılan Bağışlar Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/2-a bendinde, hastane, nekahathane, klinik, kan bankası, parklar, laboratuvarlar, öğrenci yurtları, huzurevleri gibi sosyal müesseseler sayılmıştır. Bu müesseselere yapılan bedelsiz teslimlerin, hizmetlerin vergiye tabi tutulmaması için, bunların 17. maddenin 1 nolu bendinde sayılan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, üniversiteler gibi kurumlar tarafından işletilmesi gerekir.

3 Örneğin, Belediye ye ait bir hastaneye, bir anonim şirket tarafından bağışlanan ambulans vergiye tabi olmayacaktır. Anonim şirketin, aynı ambulansı, belediye hastanesine satması halinde, bu teslim katma değer vergisine tabi tutulacaktır. Diğer yandan, anonim şirketin bir özel hastaneye ambulans bağışlaması vergiye tabi olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 17/2-a maddesinde yer alan sosyal ve sağlık amaçlı müesseselerin, 17/1. maddesinde yer alan idare ve kurumlar tarafından işletilmesi gerektiğidir. Sözgelimi, bir anonim şirkete ait kan bankasına yapılan teslimler bedelsiz dahi olsa, vergiye tabi tutulurken, üniversiteye bağlı kan bankasına yapılan bedelsiz teslimler, katma değer vergisine tabi olmayacaktır. 5. İşletmeye Ait Malların Bağışlanması Emtia ticareti ile uğraşan bir firmanın satmak amacıyla aldığı herhangi bir malı KDV Kanunu nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bağışlaması halinde bağışlamaya ilişkin muhasebe işlemleri aşağıdaki şekilde olacaktır. Örnek: (X) Ltd. Şti Mart ayında satmak amacıyla 50 milyar liraya satın aldığı bir tıbbi cihazı, Aralık ayında bir Üniversite Hastanesine bağışlamak istemektedir. Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. Ticari Mal Alış Kaydı Mart TİCARİ MALLAR , İND. KDV , SATICILAR ,00 Bağışın Yapıldığı Tarihteki Muhasebe Kayıtları / Aralık GENEL YÖNETİM GİD , Çeşitli Giderler 008- Bağış ve Yardımlar (Daha önce indirilen KDV nin düzeltilmesi) 153 TİCARİ MALLAR , HESAPLANAN KDV 9.000,00

4 İndirim iptali nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi, KDV Beyannamesinin 20. satırında yer alan İlave Edilecek KDV bölümünde gösterilecektir. / Yukarıda verilen örnekte tıbbi cihazın aynı ay içinde bağışlandığı veya bağışlanmak üzere satın alındığını varsayarsak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır GENEL YÖNETİM GİD , Çeşitli Giderler 008- Bağış ve Yardımlar / 320- SATICILAR ,00 / Burada söz konusu cihazın katma değer vergisi indirilmediği için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacak, malın alımı sırasında ödenen KDV doğrudan bağış hesabına alınarak gider yazılmış olacaktır. Yapılan bağış miktarı gelir vergisi mükelleflerince yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden, kurumlar vergisi mükellefleri ise gider yazmak suretiyle indirim konusu edebilecektir. Bağış nedeniyle indirilecek miktar beyan edilen gelir veya kurum kazancını aşamayacaktır. 6. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Bağışlanması İşletmenin aktifine kayıtlı bir amortismana tabi iktisadi kıymetin bağışlanması halinde söz konusu iktisadi kıymetin emsal değeri üzerinden kayıtlardan çıkartılması, henüz indirilmeyen katma değer vergilerinin indirilmemesi, indirilmiş ise indirilen katma değer vergisinin düzeltilmesi gerekir. Örneğin; Kasım 2003 döneminde aktife alınan bir minibüs Kasım 2004 döneminde bir belediyeye bağışlanmış olup, minibüs nedeniyle yüklenilen TL tutarındaki KDV nin Kasım 2003 döneminde indirim konusu yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu minibüsün bağışlandığı Kasım 2004 döneminde daha önce indirilen KDV verilecek KDV beyannamesinin 20. satırında gösterilerek hesaplanan KDV ye ilave edilmek suretiyle düzeltilecek, bu şekilde düzeltilen KDV ise Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının ilgili hükümlerine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. 7. İnşa Edilen Binaların Bağışlanması İndirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden katma değer vergisi KDV Kanunu nun 33. maddesine göre kısmi vergi indirimi hükümleri çerçevesinde indirilebilir. Ancak bağışlanacağı önceden belli olan, bu konuda yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle yapılan inşaat işlerine ilişkin işlemlerin

5 ayrı bir hesapta izlenmesi ve yüklenilen katma değer vergilerinin doğrudan inşaat maliyetine kaydedilmesi gerekir. 8. İmal Edilen Mallar İle İfa Edilen Hizmetlerin Bağışlanması Mükellefler imal ettikleri mallara ait maliyetleri içinde yer alan katma değer vergilerini basit usullerle hesaplamak ve ayırmak zorundadır. KDV istisnası kapsamında yapılan bu bağışlar nedeniyle yüklenilen KDV lerin indirilmesi halinde indirilen KDV nin düzeltilmesi, KDV nin indirilmemiş olması halinde ise indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir Ek 1 : Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler Sıra No. Derneğin adı Bulunduğu Yer 1 Ceyhan Veremle Savaş Derneği Adana 2 Kuvai Milliye Mücahit ve Gaziler Derneği Adana 3 Hayırlı İşler Yapma ve Devam Ettirme Derneği Adana 4 Türkiye Sağır ve Dilsizler Derneği Adana 5 Afyon Kasımpaşa Vakfı Abdurrahim Mısri Cami Onarma ve Afyon Yaşatma Derneği 6 Türkiye Kızılay Derneği Ankara 7 Türkiye Ekonomi Kurumu Ankara 8 Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara 9 Türk Hava Kurumu Ankara 10 Türk Eğitim Derneği Ankara 11 Türk Hukuk Kurumu Ankara 12 Türk Tarih Kurumu Ankara 13 Türk Dil Kurumu Ankara 14 Yardım Sevenler Derneği Ankara 15 Türk Kooperatifçilik Derneği Ankara 16 Verem Savaş Derneği Ankara 17 Türk Coğrafya Kurumu Ankara 18 Türkiye Hayırlar Yaptırma ve İdame Ettirme Derneği Ankara

6 19 Türkiye Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Ankara 20 Milli Kütüphaneye Yardım Derneği Ankara 21 Türk Belediyecilik Derneği Ankara 22 Türkiye Jeoloji Kurumu Ankara 23 Türkiye Anıtlar Derneği Ankara 24 Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Ankara 25 Niğde İli Öğrencilerine Yardım Derneği Ankara 26 Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Ankara 27 Bahçelievler Bucağı Hayır İşleri Derneği Ankara 28 Türkiye Sağır Dilsizler ve Körler Derneği Ankara 29 Türkiye Harp Malülleri Gazileri Cemiyeti Ankara 30 Türkiye Ormancılar Cemiyeti Ankara 31 Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Ankara 32 Maltepede Bir Cami Yaptırma Derneği Ankara 33 İmam Hatip Okulu Öğrencilerine Yardım Derneği Ankara 34 Yenimahalle Cami Yaptırma Derneği Ankara 35 Türk Kadınlar Birliği Ankara 36 Türkiye Muharipler Derneği Ankara 37 Türk Ocağı Derneği Ankara 38 Kayseri İli Yardımlaşma Derneği Ankara 39 Ankara Çocuk Sağlığı Derneği Ankara 40 Türkiye Hayvanları Koruma ve Hayvancılığı Geliştirme Derneği Ankara 41 Trabzon Kalkınma Derneği Ankara 42 Sivil Emekliler Genel Derneği Ankara 43 İhtiyarlık Huzur Köşeleri Derneği Ankara 44 Türkiye GözBankası Derneği Ankara 45 Altı Nokta Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Ankara 46 Ankara Türk Flarmoni Derneği Ankara 47 Türkiye Ziraatcılar Derneği Ankara 48 Türk El Sanatları Tanıtma Cemiyeti Ankara 49 Türk Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği Ankara 50 Ankara Çocuk Bakımı Derneği Ankara 51 Yenimahalle Ulu Cami Yaptırma Derneği Ankara 52 Türk Hidatioloji Derneği Ankara 53 Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Ankara 54 Ankara Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Ankara 55 Hayırseverler Cemiyeti Ankara 56 Ankara Belediyesi Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Ankara 57 Kimsesizlerin Yaşlıların Güçsüzlerin Dinlendirme ve Barındırma Yurdu Yaptırma Derneği Ankara

7 58 Ankara Gazeteciler Derneği Ankara 59 Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ankara 60 Halkevleri Derneği Ankara 61 Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği Ankara 62 Atlı Spor Klübü Derneği Ankara 63 Türk Silahlı Kuvvetleri Malulleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 64 Türk Anneler Derneği Ankara 65 Halk Sağlığını Koruma Derneği Ankara 66 Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Derneği Federasyonu Ankara 67 Çocuk Sevenler Derneği Ankara 68 Türkiye Ruh Sağlığını Koruma Derneği Ankara 69 Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği Ankara 70 Mülkiyeliler Derneği Ankara 71 Manevi Cihazlanma Derneği Cemiyeti Ankara 72 Atatürk Sanatoryumu ve Rehabilitasyon Merkezini Güçlendirme ve Ankara Yardım Derneği 73 Türk İdareciler Derneği Ankara 74 Türkiye Malülleri Kalkındırma Derneği Ankara 75 Hacettepe Bilim Merkezi Derneği Ankara 76 Ankara Öğretim Derneği Ankara 77 Türk Hemşireler Derneği Ankara 78 Sanat Kurumu Ankara 79 Türkiye Sakatlar ve Rehabilitasyon Derneği Ankara 80 Ankara Linons Klubü Derneği Ankara 81 Geri Zekalı (Öğretilebilir) Çocukları Koruma Derneği Ankara 82 Türkiye Muharip Gaziler Birliği Derneği Ankara 83 Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Ankara 84 Türk Fizyoloji Cemiyeti Ankara 85 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Ankara 86 Ankara Hastanesi Yardım Derneği Ankara 87 Anıtkabir Derneği Ankara 88 Ankara Göğüs Hastalıkları Hastanesini Geliştirme ve Yaşatma Ankara Derneği 89 AnkaraTıp Fakültesi Tesislerini Kalkındırma Derneği Ankara 90 Ankara Tıp Fakültesi 1. Cerrahi Kliniğini Kalkındırma Derneği Ankara 91 Ankara Mikrobiyoloji Derneği Ankara 92 Ankara Kanser Hastanesi Yardım Derneği Ankara 93 Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine Yardım Derneği Ankara 94 Kıbrıs Türk Kültür Derneği Ankara 95 Ankara Hukuk Fak. Mezunları Der. Ankara

8 96 Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Derneği Ankara 97 A.Ü. Tıp Fakültesi 2. İç Hastalıkları Araştırma ve Geliştirme Ankara Derneği 98 Ankara İli Sosyal Hizmetler Derneği Ankara 99 Ankara Diabet Derneği Ankara 100 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Ankara 101 Türkiye Tüberküloz ve Toraks Cemiyeti Ankara 102 Isparta İli Kalkındırma Derneği Ankara 103 Türkiye Jokey Kulubü Ankara 104 Türkiye Havacılar Kulubü Ankara 105 (Türk) Farmakoloji Derneği Ankara 106 Diyanet İşleri Başkanlığı Mensupları için Hastane Yaptırma Ankara Donatma ve Yaşatma Derneği 107 Yüksek İhtisas Hastanesi Geliştirme Derneği Ankara 108 Türkiye Saralıları Koruma Derneği Ankara 109 Türkiye Çocuk Felci ve Diğer Virus Hastalıklarla Savaş Derneği Ankara 110 Bilimsel Yayınlar Derneği Ankara 111 Ana ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği Ankara 112 Türkiye Aile Planlaması Derneği Ankara 113 Sivas Kültürel ve Sosyal Derneği Ankara 114 Ankara Rehabilitasyon Derneği Ankara 115 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye Milli Komitesi Ankara 116 Körlere Işık Derneği Ankara 117 Ankara Turizm Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneği Ankara 118 İstiklal Savaşı Gazileri, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Ankara 119 Türk Kütüphaneleri Derneği Ankara 120 Ankara Patoloji Derneği Ankara 121 Türk Kadınlar Konseyi Derneği Ankara 122 Ankara Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği Kalkındırma Derneği Ankara 123 Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Ankara 124 Ankara Çok Sesli Müzik Derneği Ankara 125 Biyokimya Derneği Ankara 126 Türk Gastroloji Derneği Ankara 127 Kanseroloji ve Ekoloji Derneği Ankara 128 Kore Savaş Derneği Ankara 129 Birleşmiş Milletler Türk Derneği Ankara 130 Ankara Jinekoloji Derneği Ankara 131 Kalp Hastalıklarına Yardım ve Araştırma Derneği Ankara 132 Kız İzciler Derneği Ankara 133 Antalya Verem Savaş Derneği Antalya

9 134 Aydın Verem Savaş Derneği Aydın 135 Aydın Devlet Hastanesine Yardım ve Halk Sağlığını Koruma Aydın Derneği 136 Aydın Ana Çocuk Sağlığı ve Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Aydın 137 Balıkesir Verem Savaş Derneği Balıkesir 138 Edremit Verem Savaş Derneği Balıkesir 139 Burhaniye Verem Savaş Derneği Balıkesir 140 Bandırma Sağlık, Veremle Mücadele Derneği Balıkesir 141 Bandırma Hayır İşleri Derneği Balıkesir 142 Halk Sağlığını Koruma ve Devlet Hastanesini Geliştirme Derneği Balıkesir 143 Ayvalık Verem Savaş Derneği Balıkesir 144 Sındırgı Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği Balıkesir 145 Düzce Verem Savaş Derneği Bolu 146 Burdur Verem Savaş Derneği Burdur 147 Burdur Sağlık Tesislerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Burdur 148 Eski Eserleri Sevenler Kurumu Bursa 149 Veremle Savaş Derneği Bursa 150 Bursa Ana Çocuk Sağlığı Derneği Bursa 151 Karacabey Verem Savaş Derneği Bursa 152 Mudanya Verem Savaş Derneği Bursa 153 Gelibolu Verem Savaş Derneği Çanakkale 154 Çankırı Verem Savaş Derneği Çankırı 155 Çorum Verem Savaş Derneği Çorum 156 Buldan Verem Savaş Derneği Denizli 157 Denizli Veremle Savaş Derneği Denizli 158 Denizli Fakir Muhtaçlara Yardım Derneği Denizli 159 Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesi Yardım Derneği Diyarbakır 160 Edirne Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği Edirne 161 D.M.M.A. Geliştirme ve Yardım Derneği Elazığ 162 Erzurum Verem Savaş Derneği Erzurum 163 Erzurum Sağlık Derneği Erzurum 164 Eskişehir Veremle Mücadele Derneği Eskişehir 165 Anadolu Üniversitesi Kurulması ve Yaşatılmasına Yardım Derneği Eskişehir 166 D.M.M.A. Koruma ve Yaşatma Derneği Eskişehir 167 Gaziantep Verem Savaş Derneği Gaziantep 168 Şebinkarahisar Veremle Mücadele Derneği Giresun 169 Hatay Verem Savaş Derneği Hatay 170 İskenderun Hayırlar Yaptırma ve Koruma Derneği Hatay 171 Hatay İli Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Hatay 172 İçel Verem Savaş Derneği İçel

10 173 Tarsus Veremle Savaş Derneği İçel 174 Tarsus Hayırlar Yaptırma Mabetleri ve Eski Kıymetli Eserleri İmar, İçel Koruma ve Yaşatma Derneği 175 Çalışan Körleri Kalkındırma Derneği İçel 176 İstanbul Verem Mücadelesi Derneği İstanbul 177 Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul 178 Yeşilay Cemiyeti İstanbul 179 Türkiye Okutma Kurumu (Darüşşafaka Cemiyeti) İstanbul 180 Hayır Sevenler Cemiyeti İstanbul 181 İstanbul İlkokullarında Okuyan Yoksul Çocuklara Yardım İstanbul Cemiyetleri Birliği 182 Darülacezeye Yardım Cemiyeti İstanbul 183 Türkiye Sağır Dilsizler ve Körleri Tesanüt Derneği İstanbul 184 İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma Derneği İstanbul 185 Türkiye Hayvanları Koruma Derneği İstanbul 186 İstanbul Fetih Derneği İstanbul 187 Göçmenlere Yardım Derneği İstanbul 188 Çocuk Dostları Derneği İstanbul 189 Maltepe Camii İnşa ve Yaşatma Derneği İstanbul 190 İstanbul Yelken Kulübü Derneği İstanbul 191 Türkiye Turizm Kurumu İstanbul 192 İstanbul Gazeteciler Cemiyeti İstanbul 193 İlim Yayma Cemiyeti İstanbul 194 Türk Denizcilik Cemiyeti İstanbul 195 Tıp Cemiyeti İstanbul 196 Türkiye Kimya Derneği İstanbul 197 Türkiye Tıp Encümeni Derneği İstanbul 198 Türk Flarmoni Derneği İstanbul 199 Sivil Genel Emekliler Derneği İstanbul 200 Amiral Bristol Hastanesine ve Sağlık Kolejine Yardım Derneği İstanbul 201 Sinop Kazalarını Kalkındırma Derneği İstanbul 202 İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi Yardım Derneği İstanbul 203 Zeynep Kamil Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul 204 Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti İstanbul 205 Yoksullara Yardım Derneği İstanbul 206 İstanbul da Çocuk Zekasını Koruma ve Geliştirme Derneği İstanbul 207 Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği İstanbul 208 Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu İstanbul 209 Zeytinburnu Ortaokul Binası Yaptırma ve Onarma Derneği İstanbul 210 Kadın Haklarını Koruma Derneği İstanbul

11 211 Valide Bağ Paravantoryum Sanatoryum Dostları Derneği İstanbul 212 Teknik Okullar Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul 213 Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul 214 Haydarpaşa Numune Hastanesi Yardım Derneği İstanbul 215 Deniz Ticareti Hukuku Türk Derneği İstanbul 216 Türk Diabetikleri Derneği İstanbul 217 Türk Basın Birliği İstanbul 218 İstanbul Şehir Kütüphanesi Kurma ve Yaşatma Deneği İstanbul 219 Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği İstanbul 220 Türkiye Fizikoterapi ve Rehabilitasyon Derneği İstanbul 221 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hemşire Okulları ve Kolejleri İstanbul Sıhhi Tesisler Yaptırma Derneği 222 Haseki Hastanesi Kalkındırma Derneği İstanbul 223 Köy Öğretmenleriyle Haberleşme ve Yardım Derneği İstanbul 224 Türkiye Sağır Dilsizler Dernekleri Milli Federasyonu İstanbul 225 İstanbul Lions Kulübü İstanbul 226 İstanbul Çocuk Hastanesine Yardım Derneği İstanbul 227 Türkiye Akıl Hıfzısıhası Cemiyeti İstanbul 228 Maraş Okutma ve Yardım Derneği İstanbul 229 Sosyal Dayanışma Derneği İstanbul 230 İstanbul Sosyal Hizmetler Koordinasyonu Kurulu İstanbul 231 Türk Kanser Derneği İstanbul 232 Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kalkındırma Derneği İstanbul 233 İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği İstanbul 234 Konya Yüksek Tahsil Yaptırma Derneği İstanbul 235 Türk Ruh Hastalıkları Redaptasyon Derneği İstanbul 236 Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansı Heyeti Derneği İstanbul 237 Cerrahpaşa Halk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul 238 Beyoğlu Belediye Hastanesini Kalkındırma Derneği İstanbul 239 İstanbul Çocuk Sağlığı Derneği İstanbul 240 Süleymaniye Doğumevi Kalkındırma Derneği İstanbul 241 Erenköy Aeryumunu Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul 242 Türk Mikrobiyoloji Derneği İstanbul 243 Türk Tüberküloz Cemiyeti İstanbul 244 Türk Balık Adamlar Kulübü İstanbul 245 Huzur Evleri Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul 246 Kanlıca Yardımlaşma Derneği İstanbul 247 Köy Çocuklarını Yükseltme Derneği İstanbul 248 İstanbul Genel Ana Çocuk Sağlığı Derneği İstanbul 249 İlk Yardım Hastanesini Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul

12 250 İstanbul Göğüs Cerrahi Merk. Göğüs Ve Kalp Hastalıkları Savaş İstanbul Dern. 251 İstanbul Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği İstanbul 252 Topkapı Fukara Perver Cemiyeti İstanbul 253 Türk Pediatri Kurumu İstanbul 254 Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine Yardım Derneği İstanbul 255 İstinye Sağlık Merkezi Derneği İstanbul 256 Türk Can Kurtarma Cemiyeti İstanbul 257 Eyüp Halk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul 258 Balıklı Rum Hastanesi Yoksul Hasta ve İhtiyarlara Yardım Derneği İstanbul 259 Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları Emekliler ve Mensupları Sosyal İstanbul Yardımlaşma Derneği 260 Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul 261 Türkiye Sağır Dilsizler Cemiyeti İstanbul 262 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İstanbul 263 Fatih Anıtını Yaptırma ve Yaşatma Derneği İstanbul 264 Cerrahpaşa Kadın Doğum Kliniği Yardım Derneği İstanbul 265 Fatihin Eski Eserlerini Koruma Derneği İstanbul 266 İstanbul Hayvanat Bahçesini Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul 267 Düşkünler Evi ve İhtiyarlara Mahsus Cemiyeti Hayriye İstanbul 268 Akseki Eğitimi Hayratlar Yapanlar ve Yaşatanlar Derneği İstanbul 269 Heybeliada Sanatoryumu Yaptırma ve Kalkındırma Derneği İstanbul 270 Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği İstanbul 271 Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği İstanbul 272 Kültür Sarayı Derneği İstanbul 273 Türk Spastik Çocukları Derneği İstanbul 274 Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği İstanbul 275 Türkiye Sosyal Psikiyatri Araştırma Derneği İstanbul 276 Üsküdar Musiki Derneği İstanbul 277 Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Dispanseri Yardım ve Kalkındırma İstanbul Derneği 278 Türkiye Kanser Derneği Ulusal Federasyonu İstanbul 279 Atatürk Ağaçlı Bozhane Yakacık Yetiştirme Yurtları Koruma İstanbul Derneği 280 Stroptimis Kulüpleri Federasyonu İstanbul 281 Matematik Derneği İstanbul 282 Türkiye Solunum Araştırması Derneği İstanbul 283 Türk Fizik Derneği İstanbul 284 Körleri Himaye ve Eğitim Derneği İstanbul 285 Cüzzamla Savaş Derneği İstanbul

13 286 Sağmalcılar Devlet Hastanesi Yardım Derneği İstanbul 287 Emniyet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği İstanbul 288 D.M.M.A. Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul 289 Kültür Kolleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Derneği İstanbul 290 Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İstanbul 291 Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İstanbul 292 Romatizma Derneği İstanbul 293 Veremle Mücadele Derneği İzmir 294 İlkokulları Koruma Derneği İzmir 295 Ege Turizm Derneği İzmir 296 Orta ve Teknik Öğretim Okullarını Koruma Derneği İzmir 297 Bergamayı Sevenler Derneği İzmir 298 İzmir Hastanelerine Yardım Derneği İzmir 299 Ödemiş Verem Savaş Derneği İzmir 300 İzmir Fakirlerine Yardım Derneği İzmir 301 Karşıyaka Kemalpaşa Camiini Yeniden İnşaa ve Biriktirme İzmir Yaptırma Derneği 302 Milli Kütüphane Derneği İzmir 303 İzmir Gazeteciler Derneği İzmir 304 Görmeyenleri Koruma Derneği İzmir 305 Karataş Hastanesi İdare Derneği İzmir 306 Ege Tıp Cemiyeti İzmir 307 Türkiye Sağır Dilsiz Himaye ve İnceleme Derneği İzmir 308 Karşıyaka Hastanesi Yaptırma ve Koruma Derneği İzmir 309 İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Yapma ve Koruma Derneği İzmir 310 İzmir Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma Derneği İzmir 311 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği Göğüs ve Kalp İzmir Hastalıkları Yardım Derneği 312 İzmir Hastanelerine Yardım ve İlmi Araştırmaları Teşvik Derneği İzmir 313 Ege Bölgesi Trafik Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği (Trafik İzmir Kazalarına Yardım Derneği 314 Ege Üniversitesi Yardım Derneği İzmir 315 İzmir Flarmoni Derneği İzmir 316 Kırklareli Verem Savaş Derneği Kırklareli 317 Verem Savaş Derneği Kırşehir 318 Konya ve Çevresi Eski Eserleri Sevenler Derneği Konya 319 Konya Verem Savaş Derneği Konya 320 Konya Hastanelerine Yardım Derneği Konya 321 Cemiyeti Hayriye Konya 322 Akşehir Nasreddin Hoca Derneği Konya

14 323 Konya Turizm Derneği Konya 324 Simav Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kütahya 325 Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Kütahya 326 Verem Savaş Derneği Kütahya 327 Okumuşu Çoğaltma ve Okuyanı Koruma Derneği Malatya 328 Demirci Veremle Savaş Derneği Manisa 329 Manisa Verem Savaş Derneği Manisa 330 Milas Veremle Savaş Derneği Muğla 331 Rize Verem Savaş Derneği Rize 332 Sakarya Hayır Sevenler Derneği Sakarya 333 Samsun Veremle Mücadele Derneği Samsun 334 Veremle Savaş Derneği Sivas 335 Veremle Savaş Derneği Trabzon 336 Uşak Veremle Savaş Derneği Uşak 337 Yozgat Veremle Savaş Derneği Yozgat 338 Karabük Kayabaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Zonguldak 339 Veremle Savaş Derneği Zonguldak Ek 2 : Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Yıl Vakfı İSTANBUL 2 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ANKARA 3 Afyon Eğitim Vakfı AFYON 4 Ahmet Tatari Vakfı İZMİR 5 Ahmet Muhip-Münire Dıranas Eğitim Vakfı ANKARA 6 Akdeniz Sağlık Vakfı ANTALYA 7 AKEV Asilsoy Kültür ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 8 Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı İSTANBUL 9 Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 10 ALEV Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı ANKARA 11 Ali Ekinci Vakfı İSTANBUL 12 Ali Haydar Akın Vakfı İSTANBUL 13 Ali Osman Sönmez Vakfı BURSA 14 Altı Nokta Körler Vakfı İSTANBUL 15 Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) ANKARA 16 Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İSTANBUL

15 17 Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ESKİŞEHİR 18 Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ANKARA 19 Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı ANKARA 20 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ANKARA 21 Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı İSTANBUL 22 Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı İSTANBUL 23 Asım KOCABIYIK Kültür ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 24 AYÇOV Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı ANTALYA 25 Aydın DOĞAN Vakfı İSTANBUL 26 Ayhan ŞAHENK Vakfı İSTANBUL 27 Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı İSTANBUL 28 Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı BALIKESİR 29 Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı BALIKESİR 30 Bereket Vakfı İSTANBUL 31 Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Kliniklerine Yardım İSTANBUL Vakfı 32 Bilim Merkezi Vakfı İSTANBUL 33 Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı ANKARA 34 Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı İSTANBUL 35 Boğaziçi Üniversitesi Vakfı İSTANBUL 36 Celal Bayar Vakfı BURSA 37 Cemiyeti Hayriye Vakfı KONYA 38 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı İSTANBUL 39 Coşkunöz Eğitim Vakfı BURSA 40 Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı İSTANBUL 41 Çağdaş Eğitim Vakfı İSTANBUL 42 Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı İSTANBUL 43 Çaykara ve Dernek Pazarı Eğitim Vakfı İSTANBUL 44 Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı İZMİR 45 Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı ANKARA 46 Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ADANA 47 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Güçlendirme Vakfı ADANA 48 Danıştay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı ANKARA 49 Darülaceze Vakfı İSTANBUL 50 Denizli Yetim Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı DENİZLİ 51 Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (İstanbul Akademisi) İSTANBUL Vakfı 52 Eczacıbaşı Vakfı İSTANBUL 53 Ege Çağdaş Eğitim Vakfı İZMİR 54 Ege Orman Vakfı İZMİR

16 55 Elazığ İzzet Paşa Vakfı ELAZIĞ 56 Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ANKARA 57 Elginkan Vakfı İSTANBUL 58 Emin Aktar Vakfı İSTANBUL 59 Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım vakfı İSTANBUL 60 Erdoğan Mustafa Akdağ Eğitim ve Kültür Vakfı YOZGAT 61 Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı ERZURUM 62 Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı ESKİŞEHİR 63 Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı İSTANBUL 64 Fevziye Mektepleri Vakfı İSTANBUL 65 Finans Vakfı İSTANBUL 66 Florence Nightingal Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı İSTANBUL 67 Galatasaray Eğitim Vakfı İSTANBUL 68 Gaziantep Kolej Vakfı GAZİANTEP 69 Gaziler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ANKARA 70 Göğüs Hastalıkları ve Astım Vakfı (GÖHAS) ANKARA 71 Göz Nurunu Koruma Vakfı İSTANBUL 72 GSD Eğitim Vakfı İSTANBUL 73 Gürsoy Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 74 Haberal Eğitim Vakfı ANKARA 75 Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı ANKARA 76 Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ANKARA 77 Hacettepe Üniversitesi Vakfı ANKARA 78 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ANKARA 79 Hacı Ömer Sabancı Vakfı ADANA 80 Hacı Sani Konukoğlu Vakfı GAZİANTEP 81 Halis Toprak Vakfı İSTANBUL 82 Hayra Hizmet Vakfı KONYA 83 Hızıroğlu Vakfı ANKARA 84 Hisar Eğitim Vakfı İSTANBUL 85 Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı ÇANAKKALE 86 Hz. İbrahim Halilullah Kültür ve Eğitim Vakfı ŞANLIURFA 87 Isparta Hayırlar Eğitim Sağlık Kültür ve Yardım Vakfı ISPARTA 88 İ.T.Ü. İleri Elektronik Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı İSTANBUL 89 İbn ül Emin-Mahmut Kemal İnal Vakfı İSTANBUL 90 İhsan Doğramacı Vakfı ANKARA 91 İktisadi Kalkınma Vakfı İSTANBUL 92 İlim Yayma Vakfı İSTANBUL 93 İnanç Vakfı İSTANBUL 94 İnönü Üniversitesi Vakfı MALATYA

17 95 İnönü Vakfı ANKARA 96 İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı İSTANBUL 97 İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı ANKARA 98 İslami İlimler Araştırma Vakfı İSTANBUL 99 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı İSTANBUL 100 İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İSTANBUL 102 İstanbul Sanayi Odası Vakfı İSTANBUL 103 İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı İSTANBUL 104 İstanbul Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı İSTANBUL 105 İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı İSTANBUL 106 İstanbul Trafik Kazaları Yardım Vakfı İSTANBUL 107 İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı İSTANBUL 108 İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 109 İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı ESKİŞEHİR 110 İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı İZMİR 111 İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İZMİR 112 İzzet Baysal Vakfı İSTANBUL 113 Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı İSTANBUL 114 Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İSTANBUL 115 Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı İSTANBUL 116 Kaleseramik Eğitim,Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı [Dr.(h.c.)İbrahim ANKARA BODUR Kaleseramik Eğitim,Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı] 117 Kartal Vakfı ANKARA 118 Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı KAYSERİ 119 Kemik iliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme İZMİR Vakfı 120 Kenan Evren Eğitim Kültür ve Doğayı Koruma Vakfı MUĞLA 121 Kocaeli Eğitim ve Gençlik Vakfı KOCAELİ 122 M.Rıfat Güzel ve Şerife Güzel Vakfı İSTANBUL 123 Malatya Eğitim Vakfı İSTANBUL 124 Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı MALATYA 125 Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı MANİSA 126 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı İSTANBUL 127 MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı ANKARA 128 MESS Eğitim Vakfı İSTANBUL 129 Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitimi Merkezi Vakfı İSTANBUL 130 Milli Eğitim Vakfı ANKARA 131 Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı İZMİR 132 Nuh Çimento Sanayii Vakfı KOCAELİ

18 133 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı SAMSUN 134 Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı ANKARA 135 Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı İSTANBUL 136 Prof.Fahrettin Kerim Gökay Vakfı İSTANBUL 137 Rahmi M. Koç Sanayi Müzeciliği ve Kültür Vakfı İSTANBUL 138 Reisoğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı ANTALYA 139 Rize İli Hizmet Vakfı RİZE 140 Rüştü Akın Vakfı İSTANBUL 141 Sağlık ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 142 Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ANKARA 143 Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı İSTANBUL 144 Selma ve Hacı Osman Vasıb Meti Ana ve Çocuk Sağlığı ve Sağlık İSTANBUL Yardım Vakfı 145 Sema Yazar Gençlik Vakfı ANKARA 146 Semiha Şakir Sarıgöl Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İSTANBUL 147 Sevda Cenap And Müzik Vakfı ANKARA 148 Sıtkı KOÇMAN Muğla Üniversitesini Geliştirme Vakfı MUĞLA 149 SİSATEV Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerini Güçlendirme ANKARA Vakfı (Çevre Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ÇESAV) 150 Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı İZMİR 151 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Şeyh ANKARA Zayed Çocuk Koruma Vakfı 152 Şevkat Vakfı İSTANBUL 153 Şişli Terakki Vakfı İSTANBUL 154 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma İZMİR Geliştirme Vakfı (TARGEV) 155 TEMA Türkiye Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları İSTANBUL Koruma Vakfı 156 TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı İSTANBUL 157 Tokyo Camii Vakfı ANKARA 158 TUGEV Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 159 Türk Anadolu Vakfı KONYA 160 Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 161 Türk Böbrek Vakfı İSTANBUL 162 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İSTANBUL 163 Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı ANKARA 164 Türk Eğitim Vakfı İSTANBUL 165 Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı İSTANBUL 166 Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malülleri, Dul ve Yetimleri Eğitim İSTANBUL Yardım Vakfı

19 167 Türk Güreş Vakfı ANKARA 168 Türk Japon Vakfı ANKARA 169 Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı ANKARA 170 Türk Kalp Vakfı İSTANBUL 171 Türk Kardiyoloji Vakfı İSTANBUL 172 Türk Onkoloji Vakfı İSTANBUL 173 Türk Petrol Vakfı İSTANBUL 174 Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ANKARA 175 Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ANKARA 176 Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilatasyon ve Bakım Merkezi Vakfı ANKARA 177 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ANKARA 178 Türk Tanıtma Vakfı ANKARA 179 Türkiye Diyabet Vakfı İSTANBUL 180 Türkiye Diyanet Vakfı ANKARA 181 Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı İSTANBUL 182 Türkiye Allerji, Astma ve İmmünoloji Tedavi ve Araştırma Vakfı ANKARA 183 Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı ANKARA 184 Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı ANKARA 185 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İSTANBUL 186 Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İSTANBUL 187 Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı ANKARA 188 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve İSTANBUL Rekonstrüksiyon Vakfı 189 Türkiye Kalkınma Vakfı ANKARA 190 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı İSTANBUL 191 Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı İSTANBUL 192 Türkiye Körler Vakfı ANKARA 193 Türkiye Milli Kültür Vakfı İSTANBUL 194 Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ANKARA 195 Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı ANKARA 196 Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı ANKARA 197 Türkiye Sakatları Koruma Vakfı ANKARA 198 Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İSTANBUL 199 Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı TÜLOV ANKARA 200 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ANKARA 201 Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı ANKARA 202 Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ANKARA 203 Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı BURSA 204 Vedat Ardahan Vakfı İSTANBUL 205 Vehbi Koç Vakfı İSTANBUL

20 206 Yardım ve İyilik Vakfı MERSİN 207 Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İZMİR 208 Yıldız Üniversitesi Vakfı İSTANBUL 209 Yıldız Yasemin Sonel Kalp Vakfı ANKARA 210 Yirmibirinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 211 Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı İSTANBUL 212 Zeytinoğlu Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı ESKİŞEHİR 213 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ANKARA 214 Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı ANKARA

Konu Kamu yararına çalışan dernekler listesine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.

Konu Kamu yararına çalışan dernekler listesine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır. No: 2015/18 Tarih: 08.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER. Sıra No Kurum Adı İl

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER. Sıra No Kurum Adı İl KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER Sıra No Kurum Adı İl 1 ADANA SAĞIR ADANA 2 ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ İŞ VE MESLEK KADINLARI ADANA 3 ADANA VEREM SAVAŞI ADANA 4 AFYONKARAHİSAR ABDÜRRAHİM MISRİ CAMİİ ONARMA

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ANKARA SMMM ODASI 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER A. Murat YILDIZ ATAMER Serbest Yeminli Muhasebeci Mali Müşavir Mali Müşavir 1 2 3 YILLIK BEYANNAME

Detaylı

OKUL VE ÖĞRENCİ YURTLARINA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

OKUL VE ÖĞRENCİ YURTLARINA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER OKUL VE ÖĞRENCİ YURTLARINA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER MEHMET ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ 4369 sayılı Kanunla Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan bağış ve yardım indirimi

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

2014 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor.

2014 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ 1 GENEL YÖNETİM 1.1 MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Bakanlıklar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU T.C. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014) 0 BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Yerel yönetimlerin kamu yönetiminde son derece özel ve bir o kadar da önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir.

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

Madde 3 -Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır:

Madde 3 -Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır: MADDE METNİ : MADDE 3 : MUAFİYETLER Madde 3 -Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır: a) Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumî menfaate hadim

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014 Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Sayın Mükellefimiz; Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 3.1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi... 9 3.2. Kira Bedelinin Ayni Olarak

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

KİRA GELİRİ REHBERİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME ÜCRETSİZDİR

KİRA GELİRİ REHBERİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı