İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL HASTANELER SEKTÖR PROFİLİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL HASTANELER SEKTÖR PROFİLİ"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL HASTANELER SEKTÖR PROFİLİ Hazırlayan:TÜRKAN TEMEL Haziran 2003

2 İÇİNDEKİLER 1.SAĞLIK HİZMETLERİ Koruyucu Sağlık Hizmetleri 1.2.Rehabilite Edici Hizmetler 2.KAPSAM 3 3.AVRUPA VE AMERİKA DAKİ ÖZEL HASTANELERİN TARİHİ 3 4.TÜRKİYE DEKİ ÖZEL HASTANELERİN TARİHİ GELİŞİMİ 4 5.ÖZEL HASTANELERİN TÜRLERİ, TEMEL ÖZELLİKLERİ VE GRUPLANDIRILMASI Türler 5.2.Genel Hastaneler A Grubu Hastane B Grubu Hastane C Grubu Hastane 5.3.Özel Dal 6.SEKTÖRÜN GÜNCEL DURUMU Özel n yılları arasındaki artış nedenleri 7.ÖZEL HASTANELERİN DENETİMİ 11 8.DIŞ PAZAR 12 9.ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ TEŞVİKİ Yatırım Teşvik Belgesine Müracaat 9.2.Yatırımlara Sağlanan Destek Unsurları Gümrük Vergisi İstisnası Yatırım İndirimi Makine ve Teçhizat Alımında Katma Değer Vergisi İstisnası Fon dan Kredi Tahsisi, Enerji Desteği ve Arsa Tahsisi Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi İstisnası 10.MEVZUAT Hususi Hastaneler Kanunu 10.2.Özel Hastaneler Tüzüğü 10.3.Özel Hastaneler Yönetmeliği 11.SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mevzuat Sorunları 11.2.Rekabet Eşitliğini Bozan Uygulamalar 12.İSTANBUL DA BULUNAN ÖZEL HASTANELERİN ADRES VE TELEFON LİSTESİ FAYDALI ADRES BİLGİLERİ KAYNAKLAR 24 1

3 GENEL BİLGİLER 1.SAĞLIK HİZMETLERİ İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması (Rehabilitasyon) için yapılan tıbbi faaliyetler sağlık hizmetidir. Sağlık hizmetleri genel olarak, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici olarak üçe ayrılır. 1.1.Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemeler bu grupta yer alır. Koruyucu sağlık hizmetleri; kişiye yönelik ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olarak ikiye ayrılır. 1.2.Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Hastaları tedavi etmek amacıyla düzenlenen sağlık hizmetleridir. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Hastalıkların evde veya ayakta teşhis ve tedavisi için verilen hizmetler olup, ülkemizde sağlık ocakları, muayenehaneler, poliklinikler, Verem Savaş Dispanserleri, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri bu hizmeti veren kuruluşların arasında yer alır. İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Hastalıkların teşhis ve yatırılarak tedavisi için verilen hizmetlerdir. Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı na bağlı tam teşekküllü devlet hastaneleri, SSK hastaneleri, Milli Savunma Bakanlığına bağlı hastaneler, özel hastaneler, yataklı sağlık merkezleri, Tıp fakülteleri bu gruba giren kuruluşlardır. Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri: İleri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için verilen hizmetlerdir. Ülkemizdeki ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, kanser hastaneleri, meslek hastalıkları hastaneleri bu tür hizmet veren hastanelerdir. 2

4 1.3.Rehabilite Edici Hizmetler Hastalık ve kazalara bağlı olarak gelişen kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların günlük hayatı etkilemesini engellemek veya bu etkiyi en aza indirmek için tıbbi ve sosyal amaçlı verilen hizmetlerdir. 2.KAPSAM Bu çalışmada Türk Ticaret Kanuna tabi özel hastaneler ele alınmıştır. 3.AVRUPA VE AMERİKA DAKİ ÖZEL HASTANELER Ortaçağ da özellilkle 12 yy.da Avrupa daki hastane sayısı hızla artmıştır, Araplar Bağdat, Şam ve Kurtuba da başvuran herkesin din, ırk yada toplumdaki yerine bakılmaksızın kabul edildiği hastaneler kurmuştur. Bu dönemde Avrupa da din dışı yönetim birimleri de hastane benzeri kurumları desteklemeye başlamıştır. 18. yy. da İngiltere de Webminster (1719), Guy s (1724) ve Londra (1740) hastaneleri gibi ilk özel hastaneler kurulmuştur. Batı dünyasında başlangıçta kar amacı gütmeyen, din, ırk, sosyal sınııf farkı gözetmeyen ve gönüllülük temelinde gelişen hastane uygulaması özellikle ABD de önce dini ayırımlara sahne olmuş, daha sonra da paralı hale gelmiştir te hastane yataklarını işgal eden hastaların çoğunluğu para öderken, 19, yüzyıl sonunda, hastane giderlerinin üçte biri hastalar tarafından ödenir hale gelmiştir. Avrupa da hükümet ve yardım kuruluşlarının hastaneciliğe girmesi ile birlikte para ödeme gücü olmayan hastalar için tam ya da kısmi zamanlı hekim atanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Benzer gelişme Fransa, İsveç ve İtalya da da görülmüştür. İngilizler, güçleriyle orantılı olarak ödedikleri gelir vergisi dışında sağlık hizmetleri için önemli bir ödeme yapmamaktadırlar. Son durumuyla İngiltere de sağlık hizmetlerinin % 93 ü kamu kaynaklarından finanse edilmektedir. Kişi başına 1040 dolar / yıl harcama ile, kişi başına 4000 dolar / yıl harcayan ABD den (bu bir dünya rekorudur ve sağlıkta en verimsiz kaynak kullanan ülke, özelleştirilmiş sağlık hizmetleriyle ABD dir; bundan geri dönülmektedir!) çok daha ileri toplumsal sağlık düzeyi göstergelerine sahiptirler. ABD ve Kanada dışındaki ülkelerin çoğunda hastanelerin yapım ve işletme harcamalarının en az bir bölümü devlet yada yerel yönetimler tarafından karşılanmaktadır. 4.TÜRKİYE DEKİ ÖZEL HASTANELERİN TARİHİ GELİŞİMİ 3

5 Özel sağlık sektörü Cumhuriyetten önce varolmuş ve 1933 yılında çıkartılan Hususi Hastaneler Kanunu ile de daha geniş bir çerçeve kazanmıştır lu yıllarda sağlıkta özel sektör; muayene hekimi, laboratuar ve röntgen üniteleri azınlıklar ve yabancı ülke kökenlilerin oluşturduğu özel hastaneler olarak anlaşılmaktaydı lerde özel sektör ise ağırlıklı olarak Devlet, SSK ve Tıp Fakültelerini tamamlayan muayenehaneler, kısmen gelişen laboratuar ve röntgen üniteleridir. Özellikle 1980 li yıllarda poliklinik ve dispanser tarzında özel sektör kuruluşları il merkezlerinde ve ilçelerde hızla kurulmuştur lı yıllarda ise özel hastaneler hızla artmıştır. Büyük şehirlerde özellikle merkezi yerlerde (İstanbul da ilçelerde bile) 3-4 hastane açılmış bulunmaktadır yılında yürürlüğe giren 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu nun 5 inci maddesi Milli Savunma Bakanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık kuruluşlarının kamu tüzel kişiliğine haiz sağlık işletmelerine dönüştürülmesine imkan tanımıştır. Bununla hastanelerin verimlilik ve etkililik esaslarına dayalı işletmecilik anlayışı ile hizmet veren kendi gelirleri ile giderlerini karşılayabilen ve kendi personelini ihtiyaçları doğrultusunda planlayan ve niteliklerine göre istihdam edebilen, idarî ve malî yönden özerk, piyasa koşullarında rekabet edebilen kurumlar haline getirilmesi amaçlanmıştır li yıllarda genel hastane yanında göz, mikrocerrahi, KBB, ortopedi, fizik tedavi ve.gibi branş hastaneleri ve merkezleri ilave olmuştur.. Bugünlerde sadece İstanbul da 134, Türkiye de ise 240 civarında özel hastane açılmış bulunmaktadır. 5.ÖZEL HASTANELERİN TÜRLERİ, TEMEL ÖZELLİKLERİ VE GRUPLANDIRILMASI 5.1.Türler Özel hastaneler, faaliyet alanlarına, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donanımlarına ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısına göre, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir. 5.2.Genel Hastaneler Sağlık Bakanlığının tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği ile öngörülen asgarî bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz; birden fazla uzmanlık dalında sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbî teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı olup hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım üniteleri, radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarları bulunan ve tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir. 5.1.A Grubu Hastane 4

6 Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan, en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalı da tam gün kadrolu uzman tabip çalışmak suretiyle sağlık hizmeti veren ve asgarî standartlara ilave olarak, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgarî radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir B Grubu Hastane Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi otuz ilâ elli arasında olan, en az dört farklı dahili ve dört farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgarî standartlara ilave olarak günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan bir veya birden fazla teşhis ve tedavi birimini ve radyoloji, biyokimya, patoloji ve mikrobiyoloji laboratuarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir C Grubu Hastane Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi on ilâ otuz arasında olan en az üç farklı dahili ve üç farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle ayakta ve yatarak, acil ve yoğun bakım üniteleri ile radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarları desteğiyle muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren genel hastanelerdir. 5.3.Özel Dal Özel dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde tam gün kadrolu en az üç uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, gelişmiş teknolojik donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbî teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler ve laboratuarlar ile acil ünitesi ve radyoloji laboratuarı bulunan ve tam gün faaliyet gösteren en az on yatak kapasitesi olan özel hastanelerdir. 6.SEKTÖRÜN GÜNCEL DURUMU Ülkemizde sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı, SSK, Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı ve özel sektör tarafından sunulmaktadır. Toplam hastanenin 754'ü hasta yataklarından 'ü Sağlık Bakanlığı na aittir. Bu hastanelerin yatak işgal oranı %60'dır. SSK ise 118 hastane'de yatakla hizmet vermektedir. 239 özel hastane ise toplam yatağa sahiptir. Bu kurumların hizmet verdiği nüfus ve rejimi, birbirlerinden önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Sağlık hizmeti sunan kuruluşların ayrı ayrı olması etkili bir eşgüdümü ve dolayısıyla hizmet sunumunu zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti satın alırken çok farklı ölçütler kullanılıyor olmaları farklı nitelikte hizmetlerin satın alınmasına yol açmaktadır. Türkiye'de sağlık hizmetleri sistemi gerek hizmet arzı gerekse hizmet talebi açısından önemli çeşitlilikler göstermektedir. Özel ve kamu sektöründeki değişik 5

7 kurumlar tarafından birinci ve ikinci basamak hizmetler sunulurken, hizmet alımında da sağlık sigortası güvencesi kapsamında olanlar ve olmayanlar diye iki kısma ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra kişi başına yapılan yıllık sağlık harcamasının, Ülkemizde Dolar arasında olduğu tahmin edilirken, bu rakam OECD ülkelerinden yaklaşık on kat daha fazladır. Nüfusumuzun yaklaşık % 70'i sağlık güvencesi kapsamı içinde bulunmaktadır. Yani nüfusumuzun yaklaşık üçte biri sağlık sigortası sistemi dışındadır. Bunun yaklaşık % 33'ü SSK, % 16.8'i Bağ-Kur ve % 18.5'i Emekli Sandığı ve diğer çeşitli devlet memurluğu şeklindedir. Ayrıca nüfusun yaklaşık % 17.1'i yeşil kart kapsamındadır. Bugün gelişmiş ve belirli bir refah seviyesine ulaşmış olan ülkeler, insan unsuruna yapılan yatırım olması nedeniyle sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi için artan oranda kaynak tahsis etmektedirler. Bir anlamda sağlığa yapılan yatırım üretken yatırım" olarak kabul edilmektedir. Tablo 1: Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Sayısı Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler SSK Tıp Fakülteleri Diğ.Resm.Kuru luş Belediye Dernek ve Vakıf Yabancı ve Azınlık Hast. TOPLAM Kaynak: Sağlık Bakanlığı Not:Milli Savunma Bakanlığı na ait hastaneleri kapsamaz. 6

8 Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Göre Dağılımı incelendiğinde, özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı ndan sonra ikinci sırada olduğu görülmektedir. Özel hastaneleri sırası ile SSK ve Tıp Fakültesi izlemektedir. Grafik 1-Türkiye deki Özel n Toplam Hastane Sayısına Göre Durumu TOPLAM HASTANE SAYISI ÖZEL HASTANE SAYISI Kaynak:Sağlık Bakanlığı yılında özel hastane sayısının Türkiye deki toplam hastane sayısı içindeki oranı %19.9 dur. 6.1.Özel n Yılları Arasındaki Artış Nedenleri 1. Özellikle yılları arasında sağlık kuruluşlarına getirilen teşvik tedbirleri. Yine 1994 sonrasında getirilen yatırım teşvik tedbirleri sağlığın yatırım yapabilecek bir alan olarak görülmesine neden olmuştur. 2. Devlet ve SSK nın yataklı ve ayaktan tedavi hizmetlerinin kalitesinin yetersizliği bu hizmete ulaşmadaki güçlük, hizmeti almadaki gecikme vb. nedenlerle SSK ve kamu hizmetlerinin özel sektöre yönelmesi lere kadar şehirlere doğru aşırı bir göçün olmasıyla ve bazı büyük şehirlerde 200 bini aşan ilçeler meydana gelmiştir. Yeni yerleşim yerlerinde resmi sağlık teşekküllerinin olmaması veya yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerinin açığı özel sektör tarafından karşılanmıştır. 4. Ülkemizde sağlıklı olma bilincinin artmasıyla, özel sağlık sigortalı sayısının artması ve bu sigortalılar kamu yerine kalite, hizmet, çabukluk vb. nedenlerle daha iyi koşullarda hizmet veren özel hastaneleri tercih etmiştir. Tablo 2: Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Fiili Yatak Sayısı 7

9 Sağlık Bakanlığı SSK Tıp Fakülteleri Özel Hastaneler Diğ.Resmi Kuruluş Belediye Dernek ve Vakıf Yabancı ve Azınlık Hast. TOPLAM Kaynak: Sağlık Bakanlığı Not:Milli Savunma Bakanlığı na ait hastaneleri kapsamaz. Özel n fiili yatak sayılarının Sağlık Bakanlığı, SSK ve Tıp Fakültelerinden sonra dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Grafik 2-Özel Hastane Yatak Artış Sayısının Toplam Yatak Artış Sayısına Göre Durumu Kaynak:Sağlık Bakanlığı ÖZEL HAST.YATAK.SAYISI TOPLAM YATAK SAYISI 8

10 Türkiye deki yataklı tedavi kurumlarının yatak sayılarına bakıldığında; 1997 yılından 2001 yılına kadar %13 lük bir artışa karşı Özel n yatak sayısında aynı yıllar için %56 lık bir artış kaydedilmiştir. Bununla birlikte, aşağıda yeralan tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere, özel hastanelerde tedavi olan hasta sayısı %71 lik artış gösterirken Türkiye genelinde toplam hasta sayısındaki artış %20 de kalmıştır. Tablo 3:Türkiye de Yataklı Tedavi Kuruluşlarının Hasta Sayısı Sağlık Bakanlığı SSK Tıp Fakülteleri Özel Hastaneler Dernek ve Vakıf Diğ.Resm Kuruluş Yabancı ve Azınlık Hast. Belediye TOPLAM Kaynak: Sağlık Bakanlığı Not:Milli Savunma Bakanlığı na ait hastaneleri kapsamaz. Özel n hasta sayısındaki gelişme incelendiğinde 1997 yılından 2001 yılına kadar hasta sayısının %71,1 lik bir artış kaydedildiği görülmektedir. Oysaki Sağlık Bakanlığı nde bu oran %16,1 de kalmıştır. 9

11 3.Özel n Hasta Sayısının Toplam Hasta Sayısı İçindeki Durumu ÖZEL HASTANE TOPLAM Kaynak:Sağlık Bakanlığı yılı için özel hastanelerin hasta sayısının toplam hasta sayısına oranı ise %7.1 dir. Tablo 4:Yataklı Tedavi Kuruluşlarının Yatak Kullanım Oranı (%) Sağlık Bakanılğı SSK Tıp Fakülteleri Diğ.Resm. Kuruluş Belediye Dernek ve Vakıf Yabancı ve Azınlık Hast. Özel Hastaneler 55,8 57,3 56,4 58,5 58,1 69,7 68,4 69,6 69,6 72,0 70,9 69,9 72,1 72,7 68,8 40,9 37,7 37,8 31,4 27,7 52,2 56,9 128,1 66,6 52,5 50,6 38,6 49,2 50,2 57,6 38,0 48,3 51,9 46,3 65,2 25,5 24,2 22,9 26,2 24,8 TOPLAM 59,2 59,0 59,4 60,5 60,2 Kaynak: Sağlık Bakanlığı Not:Milli Savunma Bakanlığı na ait hastaneleri kapsamaz. Son yıllarda özel hastanelerde tedavi gören hasta sayısı %71 artmasına rağmen Türkiye geneline bakıldığında yatarak tedavi olan hasta sayısında bir artış olmamış hatta %0,7 oranında düşüş görülmüştür. 10

12 Tablo 5 -Türkiye de Hastane Yatak Sayılarının İllere Ve Kuruluşlara Göre Dağılımı İLLER İSTANBUL ANKARA İZMİR BURSA ANTALYA MANİSA TOPLAM Sağlık Bakanlığı SSK ÖZEL Üniversite HASTANELER Diğer Kurum Yatak Kurum Yatak Kurum Yatak Kurum Yatak Kurum Yatak Kurum Yatak KASTAMON ERZURUM ADANA DENİZLİ TOPLAM Kaynak: Sağlık Bakanlığı 2001 Not: 1)Diğer bölümü: Dernek,Yabancı,Azınlık,KİT, Belediye ve Diğer Bakanlıklara ait hastaneleri kapsar. 2) Milli Savunma Bakanlığı na ait hastaneleri kapsamaz. Tablo 5 deki dağılım 20 ve üstünde kurum bulunan ilk 10 ilimize göre düzenlenmiştir. Özel Hastane yatak sayılarının illere göre dağılımı incelendiğinde görülüyor ki, Türkiye de sağlık kurumu ve hastane yatağı bakımından iller arasında önemli eşitsizlikler bulunuyor yılı için İstanbul da bulunan özel hastanelerin yatak sayısı Türkiye de bulunan yatak kapasitesinin %21.7 sini oluşturmaktadır. Bu oran Ankara için %9.4 İzmir için % 6.1, Denizli için ise %0.9 dur. İstanbul da bulunan özel hastanelerin Türkiye de bulunan kurum sayısına oranı %16 dır. Bu oran Ankara için için % 4.7, İzmir için %4, Denizli için ise %1.6 dır. Öteyandan; İstanbul da bulunan özel hastanelerin il içindeki toplam kurum sayısına oranı %63.5 dir. Bu oran Ankara için %15.7, İzmir için %21, Denizli için ise %15 dir. 7.ÖZEL HASTANELERİN DENETİMİ Ülkemizin sağılık sistemi içerisinde özel hastaneler kurum sayısı bakımından önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Özel n ruhsatlandırılması ve denetim işlemleri Sağlık Bakanlığı nın yetkisinde bulunmaktadır. 11

13 Sağlık Bakanlığı nca yapılan denetimlerde; Mayıs 1999 da yatak kapasiteli 220 Özel Hastane mevcut iken, tarihleri arasında, hastane sahiplerinin başvuruları doğrultusunda yatak kapasitesinin arttırılması veya düşürülmesi, hastane isminin değiştirilmesi veya yargı kararları nedeniyle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır yatak kapasiteli 45 Özel Hastane açılmıştır yatak kapasiteli 26 Özel Hastane kapatılmıştır. -13 Özel Hastanede toplam 536 yatak sayısı artırılmıştır. - 4 Özel Hastanede 109 yatak indirimi yapılmıştır. -18 Özel Hastanede isim değişikliği yapılmıştır. -24 Özel Hastanede servis ilavesi işlemi yapılmıştır. -22 Özel Hastanede çeşitli nedenlerle yeniden ruhsat düzenlenmiştir tarihi itibariyle ülkemizde yatak kapasiteli 237 Özel Hastane mevcuttur. 8.DIŞ PAZAR Ağırlıklı olarak özel sigortalılar ve gelir düzeyi yüksek olanların rağbet gösterdiği özel hastane ve sağlık kuruluşları, krizle birlikte alım gücü iyice düşen bireylerin sigorta poliçelerini de yenilememesi veya kısıtlı koşullarla yenileme yoluna gitmesi gibi nedenlerden dolayı hasta sıkıntısı yaşamaktadır. Sektörün canlanabilmesi için yabancı hastaların da Türkiye de tedavisi önem kazanmaktadır. Sektörde bu talep sadece Türk taraftan değil, yabancı taraftan da gelmektedir. Yabancı hastalar da Türkiye'ye gelmek istemektedirler. Bunun nedeni ise devalüasyondan sonra Türkiye'de sağlık hizmeti fiyatlarının dünya standartlarının çok altında kalmasıdır. Bu durum, yabancıların da hızla gelişen ve son yıllarda yapılmış yatırımlar nedeniyle güncel teknolojiye sahip Türk tıbbının hizmetinden uygun fiyata yararlanması talebini doğurmaktadır. Türkiye'ye küçük oranlarda yabancı hastalar gelirken, bunun büyük organizasyonlara dönüştürülmesi planlanmaktadır. Sağlık Kuruluşları Derneği, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir çalışma yürütmektedir. Bakanlık, konu ile ilgili olarak bir komisyon kurmuş ve ikili sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde yaşayanlar ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Türkiye'den sağlık hizmeti alması yönünde çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çerçevede 13 ülke ile sosyal güvenlik anlaşması imzalanırken, yakın zamanda beş ülke ile de imzaların atılması hedeflenmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinden hastalar sigorta şirketleri veya aracı kurumlar vasıtasıyla Türkiye'de özel hastanelerle anlaşma yapmak için ülkemize gelmektedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere son zamanlarda Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar'dan da talepler bulunmaktadır. Türkiye de özel hastaneler son 15 yılda hizmet kalitesinde sağlanan başarı ve fiyat avantajları nedeniyle gelişmiş ülkelere hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Somut olarak Hollanda ve İngiltere ile hasta transferi çalışmaları sektör temsilcileri tarafından ifade edilmektedir. Ancak AB`ye girmeden Türkiye`deki sağlığın Avrupa`da pazarlanması oldukça zor görünmektedir. İngiltere`de başka ülkelerde tedavi olup, parasını devlete ödetmek için bazı hastalar dava açmış ve davayı kazanmışlardır. Ancak, İngiltere devleti bu masrafı karşılaması için tedavi görülen ülkenin AB üyesi olması koşulunu getirmektedir. 12

14 Öte yandan; Türkiye`ye özel şirketlerle yapılan çeşitli anlaşmalar karşılığı çok sayıda yabancı hasta gelerek tedavi olmaktadır. Ayrıca sektör temsilcileri Almanya da kurulacak bir vakıf aracılığı ile Türkiye ye hasta getirmeyi hedeflemektedir. 9.ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ TEŞVİKİ Sağlık sektörü özellikle son yıllardan itibaren stratejik önemi dolayısıyla da en fazla teşvik edilen yatırım konuları arasında yer almaktadır. Nüfusun önemli bir hızla artması ve devletin küçülmesi yönündeki çabalar daha önceleri tamamen kamunun tekelinde olan bu sektörde, özel girişimlere ihtiyaç doğurmuştur. 30 Kasım 1981 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararı ile sağlık yatırımları teşvik kapsamına alınmıştır. Bu kararla birlikte, özel hastane ve modern sıhhi kontrol tesisleri yatırımları gümrük muafiyeti, yatırım indirimi ve orta vadeli kredilerde faiz iadesi gibi ayrıcalıklardan yararlandırılmaya başlanmıştır. Bu nedenle özel önem taşıyan sektörler kapsamına alınan sağlık sektörü uygulanan diğer teşvik tedbirleriyle de bugün belirli bir seviyeye gelmiştir. 9.1.Yatırım Teşvik Belgesine Müracaat 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, yatırım teşvik belgesi almadan bazı vergisel teşviklerden yararlanmak sureti ile yatırım yapmak mümkün olmakla birlikte, özellikle büyük tutarlı yatırımlar için Kamuca sağlanan destek unsurlarından yararlanabilmek amacıyla yatırım teşvik belgesinin alınması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi alınmak suretiyle Devletin sağladığı destek unsurlarından faydalanma koşulları esas olarak tarihli ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve buna ilişkin 98/1 sayılı Tebliğ ile sözkonusu Karar ve Tebliğ de değişiklik yapan tarihli ve 99/12656 sayılı Karar ve Karara ilişkin 99/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre, Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için yerli sermayeli kuruluşların Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ne, yabancı sermayeli kuruluşların ise aynı Müsteşarlık bünyesindeki Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında İstenilen Belgeler Yatırım bilgi formu, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda 80 milyon TL. nin, diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda 160 milyon TL. nin T.C. Merkez Bankası nezdindeki Fon a yatırıldığına dair makbuzun bir örneği, Yurtiçi veya yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listelerden üç adet, Noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği, Mali mevzuata aykırı işlemlerin bulunmadığına ilişkin taahhütname, Kamu kuruluşlarından alınacak belgeler ile, Müsteşarlıkça talep edilen diğer belgeler olarak belirtmek mümkündür. Yatırım teşvik belgesi müracaatını Türkiye de kurulmuş tüm gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu kurum ve kuruluşları yapabilirler. Ancak, sadece yabancı sermayeli kuruluşlar için kurulacak şirketler adına Yatırım Teşvik Belgesi almak için başvuruda bulunulabilir. Diğer taraftan, Yatırım Teşvik Belgesi almak için Kalkınmada Öncelikli Yörelerde en az 50 milyar TL. lik, diğer yörelerde ise 100 milyar TL. lik asgari sabit yatırım tutarının olması gerekmekte olup, Müsteşarlıkça düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri her ay düzenli olarak Resmi Gazete de yayımlanmaktadır. 13

15 Diğer taraftan, yatırımcının da taşın altına elini koyarak teşviklerin etkinliğini artırmak ve olası krizlere karşı firmaların dirençlerini sağlamak amaçlarıyla yatırımın finansmanın belirli oranlarda öz kaynaklardan karşılanmasına yönelik olarak bölgelere göre asgari öz kaynak oranları belirlenmiştir. Buna göre; - Kalkınmada Öncellikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda %20 - Diğer yörelerdeki yatırımlarda %40 - Finansal kiralamada %10 oranında yatırımın asgari olarak firma öz kaynaklarından finanse edilmesi gerekmektedir. 9.2.Yatırımlara Sağlanan Destek Unsurları Yatırım teşvik uygulamaları çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıda açıklanmıştır Gümrük Vergisi İstisnası Bu sektörde ithal makine parkının, önemli bir boyutta olması bu teşvik tedbirlerinin daha fazla bir önemi olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (ham madde, ara malı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ndan istisnadır Yatırım İndirimi Sağlık sektörü özel önem taşıyan sektörler kapsamında olması nedeniyle %100 oranında bir yatırım indirimi teşviği söz konusudur. Yatırımcıların Hazine Müsteşarlığı na müracaat tarihinden başlamak üzere tüm yörelerde yapılan yatırımlar %100 oranında yatırım indiriminden faydalanmaktadırlar. Yatırım indiriminden yararlanabilmek için yatırım indirimi uygulamalarına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavirlerce hazırlanan tasdikli raporun yıllık beyanname ile birlikte ilgili vergi dairesine verilmesi zorunludur. Yatırım indiriminin başlangıç tarihi ise Yatırım Teşvik Belgesi üzerinde belirtilen ve Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine dayanak teşkil eden Müsteşarlığa müracaat tarihidir Makine ve Teçhizat Alımında Katma Değer Vergisi İstisnası Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan 4369 sayılı Yasa dan önce yerli makine ve teçhizat için Katma Değer Vergisi Desteği, ithal makine ve teçhizat için ise KDV ertelemesi olarak uygulanan bu destek unsuru tarihinden sonra Katma Değer Vergisi İstisnası olarak uygulanmaktadır. Buna göre, eski ve yeni Yatırım Teşvik Belgesi ayrımına bakılmaksızın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında tarihinden sonra satın alınan makine ve teçhizatlar KDV den istisna edilmektedir. Herhangi bir makine ve teçhizatın KDV istisnasından yararlanabilmesi için daha önce açıklandığı üzere yatırım konusu üretimle ilgili amortismana tabi iktisadi bir kıymet olması ve Yatırım Teşvik Belgesi eki listeler üzerinde Müsteşarlıkça makine ve teçhizat olduğuna dair şerh düşülmesi gerekmektedir. 14

16 9.2.4.Fon dan Kredi Tahsisi, Enerji Desteği ve Arsa Tahsisi Uygulanmakta olan teşvik politikaları vergisel ağırlıklı olup nakdi devlet yardımları asgariye indirilmiş bulunmaktadır. Nakdi teşviklere kaynak teşkil eden Yatırımları Teşvik Fonu ndan; sadece KOBİ yatırımlarına, yarım kalmış veya işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş yatırımlara, Ar-Ge yatırımlarına ve teknopark yatırımları ile çevre korumaya yönelik Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen öncelikli teknolojik yatırımlara ve bölgesel amaçlı yatırımlara nakdi devlet yardımları verilmektedir Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi İstisnası Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat ve bu belge kapsamında kullanılan 2 yıldan uzun vadeli yatırım kredileri ile bankalarca yurtdışından sağlanan kredilerin yatırım teşvik belgesi kapsamında kullandırılan kısmı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinden istisna edilmektedir. Tablo 6- Sağlık Sektöründe Yıllarında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri BELGE SAYISI TOPLAM YATIRIM (Milyon TL) SABİT YATIRIM (Milyon TL) Kaynak:Hazine Müsteşarlığı İstatistikleri 10.MEVZUAT 10.1.Hususi Hastaneler Kanunu tarih, 2219 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hususi Hastaneler Kanunu, Özel n tarifleri ve açılma şartları ile teşkilat yapısını düzenlemektedir. 15

17 10.2.Özel Hastaneler Tüzüğü tarih,17924 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Tüzüğünde, Özel hastanelere kabul edilecek hastalar, hastanelerin türleri, binalarının nitelikleri, personel kadroları, bulundurulması zorunlu ilaç, araç ve gereçler ve özel hastanelerin iç hizmetlerine ilişkin esaslar gösterilmiştir Özel Hastaneler Yönetmeliği tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği bütün özel hastanelerin tesis,hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, gruplandırılmasına, gruplarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir. ( tarih, sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile bazı maddeleri değiştirilmiştir.) 11.SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11.1.MEVZUAT SORUNLARI. Özel n tabi olduğu 1933 yılında çıkarılmış olan 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu nu ve Özel Hastaneler Tüzüğü yetersiz kalmakta, insan sağlığı gibi çok önemli bir konuda görev alacak kurumların çağdaş kurallara tabi olması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği atılmış bir yeni bir adım olarak görülmekle birlikte bu Yönetmeliğin aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı sektöre katkı sağlamaktan uzak kaldığı sektör temsilcileri tarafından da vurgulanmaktadır. Bu nedenle Yönetmeliğin iptal edilerek yerine Kamu ve Özel de kapsayan bir Kanun ve bu Kanunun koyacağı temel ilkelerde hazırlanacak bir Yönetmelik düzenlenmesi gerekmektedir. Mevcut Yönetmelikle sadece özel hastanelere getirilen uygulama Anayasamızın eşitlik ilkesine açık bir aykırılık taşımaktadır. Yönetmelikle belirlenen kriterlerin insan sağlığı açısından oldukça önemli olduğu kabul edildiğinde Yönetmelik kapsamı dışındaki hastanelerin belirlenen kriterlere sahip olmaması düşünülemez. tıbbi tedavideki başarısı ile değil de, sadece fiziksel koşulları ile sınıflandırması yerine Yönetmelik kapsamına mülkiyetine bakılmaksızın tüm hastanelerin dahil edilmesi ve hastanelerin gruplandırılması yerine sadece Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin çıkarılmasının daha yerinde düşünülmektedir. Bu çerçevede; hastanelerde sunulan hizmetlerin Ruhsatlandırma işlemlerinde Kamu/Özel Hastaneler aynı kurallara tabi olmalıdır. Hukuki açıdan ise, Yönetmeliğe getirilen eleştiri ise, Yönetmeliğin dayanağını oluşturan 3359 sayılı yasanın 3. ve 9. maddelerinde ve maddelerin gerekçelerinde Bakanlığa bu konuda Yönetmelik çıkarma yetkisini veren bir dayanak bulunmadığıdır. Ayrıca AB normlarının da sağlık sektörümüzde hayata geçirilmesi ve Uluslar arası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamındaki yabancı sigortalı ve hak sahiplerinin özel hastanelerden sağlık hizmeti alımına imkan tanınmalıdır. 16

18 11.2.REKABET EŞİTLİĞİNİ BOZAN UYGULAMALAR SSK,Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR tarafından sağlık güvencesine kavuşturulmuş kişilere sunulan sağlık yardımları,ssk da öncelikle SSK,Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR tarafından sağlık güvencesine kavuşturulmuş kişilere sunulan sağlık yardımları,ssk da öncelikle kendi sağlık tesislerinde karşılanmakta, sağlık hizmetinin sunulamadığı durumlarda ise diğer kamu veya özel sağlık tesislerinden sözleşmeler ya da sevk yoluyla sağlık hizmeti satın alınmaktadır. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR da ise kendi sağlık tesisleri bulunmadığı için kamu veya özel sağlık tesislerinden sözleşmelerle ya da mevzuatları doğrultusunda sağlık hizmeti satın alınmaktadır. Emeklik Sandığının satın aldığı sağlık hizmetleri bütçe fiyat tarifeleri üzerinden KDV dahil olarak tespit edilmektedir. Alınan sağlık hizmeti karşılığı özel sektöre ödemeler % 18 KDV düşüldükten sonra yapılmaktadır. Üç sosyal güvenlik kurumunun, özellikle sözleşmeler yoluyla satın alınan sağlık hizmetleri nedeniyle KDV mükellefi olmayan hastaneler ile KDV mükellefi olan hastaneler arasında ciddi ölçüde rekabet eşitsizliği yaratan uygulamalar sözkonusudur. Sağlık hizmetlerinin satın alındığı sağlık tesislerinin vergi mükellefiyetleri açısından durumları Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 7: n KDV ve Kurumlar Vergisi Açısından Durumları SAĞLIK TESİSLERİ KDV KURUMLAR VERGİSİ DEVLET HASTALERİ DEVLET ÜNİVERSİTE HASTALERİ İSTİSNA KAPSAMINDA: 3065 sy.kdv Kanunu md.1/g ile kapsama alınmış, ancak 17/2-a maddesi ile istisna edilmiştir. İSTİSNA KAPSAMINDA: 3065 sy.kdv Kanunu md.1/g ile kapsama alınmış, ancak 17/2-a maddesi ve 2547 sy.yök yasasının 56/a md.ile istisna edilmiştir. MUAFİYET KAPSAMINDA 5422 sayılı KDV Kanunu Madde 7/4 ile muaftır. MUAFİYET KAPSAMINDA 5422 sayılı KDV Kanunu Madde 7/4 ile muaftır. VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELER İSTİSNA KAPSAMINDA: 2547 sy.yök yasasının 56/a md.ile istisna edilmiştir. MUAFİYET KAPSAMINDA 5422 sayılı KDV Kanunu Madde 7/4 ve 2547 sy.yök yasasının 56/a md.ile istisna edilmiştir. DERNEK HASTANELERİ (Kamu yararına çalışan dernekler) VAKIF HASTANELERİ (Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tanınanlar) İSTİSNA KAPSAMINDA: 3065 sy.kdv Kanunu md.1/g ile kapsama alınmış, ancak 17/2-a maddesi ile istisna edilmiştir. İSTİSNA KAPSAMINDA: 3065 sy.kdv Kanunu md.1/g ile kapsama alınmış, ancak 17/2-a maddesi ile istisna edilmiştir. MUAFİYET KAPSAMINDA 5422 sayılı KDV Kanunu Madde 1 ile muaftır. MUAFİYET KAPSAMINDA 5422 sayılı KDV Kanunu Madde 7/15 ile muaftır. TTK TABİ ÖZEL HASTANELER MÜKELLEF MÜKELLEF Kaynak:Sağlık Kuruluşları Derneği 17

19 Tablo değerlendirildiğinde anlaşılacağı üzere, özel hastaneler dışındaki diğer hastaneler, KDV açısından istisna kapsamındadır. Dolayısı ile bu hastanelerde sunulan mal ve hizmetler nedeniyle gerçek veya tüzel nihai tüketiciye KDV tahakkuk ettirilmemektedir. Buna rağmen SSK, ES ve BAĞ-KUR tarafından KDV mükellefi olmayan hastaneler hasta sevk edilmek suretiyle paket sözleşmeler ile sağlık hizmeti alındığında, ilgili hastaneler KDV tahakkuk ettirmediği halde, KDV tutarını da sosyal güvenlik kurumlarından tahsil etmektedir. Diğer bir husus ta; hastanelerin kullanma suyu bedelleri konusundadır. İstanbul da özel hastanelerin su kullanım fiyatları kamu hastaneleri ile aynı düzeye getirilmiştir. Yüksek maliyet getiren bu uygulamanın diğer kentler ile birlikte enerji fiyatları için de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özel Hastanelerde %3 ücretsiz hastaya bakma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu piyasa ekonomisi koşullarına uygun değildir. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri nedeniyle 13 ülkede 3 milyonu aşkın Türk Vatandaşımız kapsam içindedir. Bu kişilerin Türkiye de sağlık yardımı almaya hak kazanmış kişi sayısı ise dir. Bu kişilerin sağlık hizmeti sunumunda SSK ve Kamu sağlık tesislerinden başka sağlık tesislerinden yararlanma hakkı yoktur. Bu kişilere yapılan sağlık harcamaları, devletin uygulamış olduğu sübvansiyonlu fiyatlardan yapılmaktadır. Uygulamada ülkemizin yabancı sosyal güvenlik kurumlarını sübvanse ettiği bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Yabancı sosyal sigorta kurumlarının TTB Fiyatları ile Özel Hastanelerden sağlık hizmeti satın alınması halinde ciddi bir kaynak kaybı ortadan kaldırılmış ve yurtdışı sigortalı ve hak sahiplerinin memnuniyeti arttırılmış olacaktır. Sektörde tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik''in ardından Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Özel Sağlık Kurumlarına Hasta Sevk, Usul ve Esaslarını Belirleyen Protokol'' ile Kamu personelinin, özel sağlık kurumlarına sevk edilebilmesine olanak sağlanarak, devlet memurlarının 1 Haziran 2003 tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşlarından yararlanmasının yolu açılmıştır. Protokole göre, kamu personeli, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış, devletle anlaşmalı tüm hastaneler ve diğer yataklı tedavi kurumlarından hizmet alabilecek.hastalar, özel hastanelere birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevk alarak gidecek. Sağlık Bakanlığı, birinci basamakta hizmet veren sağlık ocaklarının sayısının yetersiz olması nedeniyle, özel poliklinikleri de bu kapsama aldı.buna göre, devlet memurları önce kurumlarıyla anlaşmalı olan sağlık ocakları veya özel polikliniklere giderek muayene olacak. Burada yapılan tetkikler sonucunda hastanın ikinci basamak tedavi kurumlarına sevk edilmesi gerekiyorsa, sağlık ocağı veya özel poliklinik hastayı yine kurumlarıyla anlaşmalı bir özel hastaneye sevk edecek. Sevk kağıdında, hastaların doktorunu ve hastanesini seçme özgürlüğünü sağlamak amacıyla hastane adı belirtilmeyecek, yalnızca sevk edildiği branş yazılacak. Özel sağlık kurumlarında yapılacak paket tedavi uygulamaları ve bunlara ilişkin fiyatlandırma işlemleri ''Tanıya Dayalı Fiyat Uygulaması'' olarak adlandırılırken, ücretler Bütçe Uygulama Talimatı'na göre belirlenecektir. Özel hastanelerdeki sağlık hizmeti karşılığı fiyatlar, kamu hastaneleriyle ortalama aynı tutulacaktır.ancak, hizmet kalitesi yüksek özel hastaneler, hastanın kabul etmesi şartıyla Bütçe Uygulama Talimatı'ndaki fiyatların üzerine ek fiyat koyabilecek, hasta bu fiyat farkını cebinden ödeyecek. Hasta kabul ederse bu hastaneyi, etmezse fiyat eklemeyen diğer hastaneyi tercih edecektir. Bu son değişikliklerin sektör için olumlu gelişmelere neden olacağı düşünülmektedir. 18

20 12.İSTANBUL DA BULUNAN ÖZEL HASTANELERİN ADRES VE TELEFON İSTESİ HASTANE ADI ADRES TELEFON 29 Mayıs Hastanesi Mimar Sinan Mah Vatan Cad. Kanlı (0212) Çıkmazı Sok. FATİH Acıbadem Carousel Hast Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No:1 (0212) BAKIRKÖY Acıbadem Hastanesi Acıbadem Tekin Sok. No:18 KADIKÖY (0216) (0216) Afiyet Hastanesi Atatürk Mah.Sütçü Cad.No:8 (0216) ÜMRANİYE 4 hat Academic Hospital Altunizade Nuh Kuyusu Cad. No:88 ÜSKÜDAR 19 (0216) /9 hat (0216) Aksoy Hastanesi 2.Taşocağı Cad.2/1 (0212) ŞİŞLİ Alibeyköy Hastanesi Alibeyköy Merkez Mah.Atatürk (0212) /10 hat Cad.No:56 EYÜP Alman Hastanesi Sıraselviler Cad No:119 BEYOĞLU (0212) Amerikan Hastanesi Nişantaşı Güzel bahçe Sk No:20 (0212) ŞİŞLİ (0212) AvcılarAnadolu Hastanesi M.Kemalpaşa Mah.Esenyurt Yolu (0212) Kayabışı Sk No:1/3 AVCILAR Anadolu (Melek)Hastanesi Halk Cad No:8 (0216) /7 hat ÜSKÜDAR (0216) Anadolu Çınar Hastanesi Kayışdağı Cad.No:39 K.Bakkalköy (0216) KADIKÖY (0216) Arnavutköy Hastanesi Arnavutköy Fatih Cad No:56 (0212) /220 GAZİOSMANPAŞA Ataköy Hastanesi Kocasinan Yanibosna Hürriyet Mah (0212) Hürriyet Cad No:1 BAHÇELİEVLER (0212) Avcılar Vatan Hastanesi Gümüşpala Mah.Karayolları Mevkii (0212) AVCILAR Avrupa Florance N. Mecidiyeköy Mehmetcik Cad.Aydın (0212) Hastanesi Sk No:1 BEŞİKTAŞ Avusturya Sen Jorj Hast. Bereketzade Medresesi Sk No:5/7 (0212) BEYOĞLU Atlas Hastanesi Alemdağ Cad.No:254 ÜMRANİYE (0216) (0216) Avrasya Hospıtal Beştelsiz Mah.Seyit Nizam Cad.101 Sk.. (0212) No:109 ZEYTİNBURNU (0212) Avcılar Hospıtal Üniversite Mah.Uran Caddesi No: (0212) AVCILAR (0212) Bağcılar Hastanesi Bahçelievler Ömür Hast. Yavuz Selim Mah.26/1A Sk No:3 BAĞCILAR Haznedar Eski Londra Asfaltı No:2 BAHÇELİEVLER (0212) /15 hat (0212) /15 hat (0212) (0212) Bahat Hastanesi Eski Edirne Asfaltı No:48 (0212) GAZİOSMANPAŞA

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

İçmeler Mah.Kartal Sok No:3 İçmeler Tuzla/ İstanbul. Cavıt Paşa Sokak No:4 Çıftehavuzlar Kadıköy

İçmeler Mah.Kartal Sok No:3 İçmeler Tuzla/ İstanbul. Cavıt Paşa Sokak No:4 Çıftehavuzlar Kadıköy Tuzla Devlet Hastanesi Adres İçmeler Mah.Kartal Sok No3 İçmeler Tuzla/ İstanbul 0216 494 09 52 Faks 0216 494 09 59 Email info@tuzladevlethastanesi.gov.tr Yeşil Bahar Hastanesi Adres Cavıt Paşa Sokak No4

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

KURUMUMUZUN ANLAŞMALI OLDUĞU HASTANELER

KURUMUMUZUN ANLAŞMALI OLDUĞU HASTANELER TESİS SAYI MEDULA TESİS KODU FİRMANIN BULUNDUĞU İLÇE KURULUŞ ADRESİ KURULUŞUN UYGULAMADAKİ TABELA ADI 1 10223003 MERKEZ Sevindik Fakih Mah.Talatpaşa Cad.Kadirhane Sok.No:24 Edirne TRAKYA 2 10343004 FATİH

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1 ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.ULUS 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 3.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ AKARETLER 1 34 İSTANBUL

Detaylı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Suriye Arap Cumhuriyeti nde yaşanan iç karışıklık neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay ın Yayladağ İlçesi nden Türkiye ye girişler

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015 SAAT 11:00 SPOR HİZMETLERİ EKİBİ

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU AFİYET HASTANESİ AVCILAR HOSPİTAL BETATOM EMAR ECHOMAR

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU AFİYET HASTANESİ AVCILAR HOSPİTAL BETATOM EMAR ECHOMAR ACIBADEM SAĞLIK GRUBU MÜSİAD Üyeleri, 1. derece yakınları bu indirimden yararlanabilecektir. İndirimin Geçerli Olduğu Sağlık Merkezleri Acıbadem Kadıköy, Bakırköy,Kozyatağı,Maslak, Fulya, Bursa, Kocaeli,

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2009-2010 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

SERVİS ARAÇLARININ GÜZERGAHLARI (2012)

SERVİS ARAÇLARININ GÜZERGAHLARI (2012) ADI 1 TUZLA YENİ BALGAT CD. YENİ BALGAT CADDESİ-TUZLA ŞİFA MAH-PENDİK- KURTKÖY-TEM- Y. BALGAT CD STAD-PENDİK MOSTAR KÖPRÜSÜ- PENDİK HİLAL KONUTLARI-TUZLA ŞİFA MAHALLESİ-KURTKÖY 2 MALTEPE MALTEPE İSTASYONU

Detaylı

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz.

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Sağlık Raporu Alabileceğiniz Hastaneler (İSTANBUL) Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa

Detaylı

- İSTANBUL ANADOLU YAKASI - HASTANE

- İSTANBUL ANADOLU YAKASI - HASTANE - İSTANBUL ANADOLU YAKASI 1 MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ BEYKOZ 2163314040 RÜZGARLIBAHÇE MH CUMHURİYET 2 VENİ VİDİ GÖZ SAĞLIĞI MERKEZİ - ÇEKMEKÖY 2163550000 MERKEZ MH. ERENLER CD. MURAT SK. 3 MEDICAL PARK

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

28 KASIM- 30 ARALIK 2016 SAĞLIKTA KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ PROGRAMI

28 KASIM- 30 ARALIK 2016 SAĞLIKTA KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ PROGRAMI 28 KASIM- 30 ARALIK 2016 SAĞLIKTA KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ PROGRAMI İL ADI TARİH DEĞERLENDİRİLECEK KURUM İSTANBUL 28.11.2016 İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET İSTANBUL 29.11.2016 İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden

SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden KONU SİRKÜLER 2009 / 41 Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerinden Yararlanabilmek İçin İşverenlerce SGK Alınacak Borcu Yoktur Belgesi Usul ve Esaslarındaki Değişiklikler Genel Olarak Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

KONTROL MAMOGRAFİ MERKEZLERİ LİSTESİ

KONTROL MAMOGRAFİ MERKEZLERİ LİSTESİ KONTROL MERKEZLERİ LİSTESİ KURUM Adana Hastanesi Standart Seyhan Adana 322 459 22 22 Adana Sistem Tıp Merkezi Standart Seyhan Adana 322 459 70 70 Fuar Hastanesi Standart Merkez Afyon 272 213 10 72 Ankara

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

Bahçelievler Final Araç Bakım ve Uygulama Sistemleri Adres: Bahçelievler Mah. M.Ş. Ömür Plaza Şair Orhan Veli Sk. 22/3 Ömür Plaza. Tel: 0212 504 30 03

Bahçelievler Final Araç Bakım ve Uygulama Sistemleri Adres: Bahçelievler Mah. M.Ş. Ömür Plaza Şair Orhan Veli Sk. 22/3 Ömür Plaza. Tel: 0212 504 30 03 AVRUPA YAKASI OTOVINN NOKTALARI 14/10/2015 Ataköy Oto Koruma Sistemleri Adres: Ataköy 1.Kısım Mah. Sahilyolu Galeria Avm. Tel: 0212 559 87 27 Avcılar Auto Club Autojoy Adres: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız?

Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız? On5yirmi5.com Yurdunuzu Seçmeye Hazır mısınız? İstanbul'da üniversite okuyacak öğrenciler; işte kalabileceğiniz kız ve erkek öğrenci yurtları... Yayın Tarihi : 2 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma : 9/19/2015)

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Kepenk; dükkan, mağaza, depo, garaj vs.. gibi yerlerin hem emniyetini sağlayan hemde kullanılan kepenk'in şekline bağlı olarak gece leri mağaza ve showroom larınızda

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil

Detaylı

NAKLİYAT ve DEPOLAMA

NAKLİYAT ve DEPOLAMA NAKLİYAT ve DEPOLAMA TEL : 0212 4 18-4 64 12 FAKS : 0212 438 E-MAİL : info@mnntasimacilik.com.tr WEB : www.mnntasimacilik.com.tr GSM : 07 8 97 67-07 4 94 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI 07 Kasım 2014 Sunum Planı Tanımlar Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Tamamlayıcı

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti www.reidin.com KONUT AİDATLARINDA TÜRKİYE REKORU BEŞİKTAŞ TA İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti İstanbul Avr. Ankara O,33 18 Gayrimenkul sektörü ile ilgili

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış ve açılacak

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve MTV Uygulamasında "Kasko Sigortası Değeri Esası" Konusundaki Yenilikler

Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve MTV Uygulamasında Kasko Sigortası Değeri Esası Konusundaki Yenilikler 1 SİRKÜLER - XXV Sirküler Tarihi: 02.04.2012 Sirküler No : 25 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. 26.11.2016 tarihli ve 29900 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karar içeriğinde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 26 Temmuz 2006 SİRKÜLER NO : 2006/68 KONU : Kültür Yatırımları ve

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.11 11.201.2016 SAYI : 2016-11 11-2 KONU : 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. ÖZETİ : 6761 sayılı Kanunla

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM ANKARA HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ADANA ADANA ÖZEL AKSARAY HASTANESİ

Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM ANKARA HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ADANA ADANA ÖZEL AKSARAY HASTANESİ Hastaneler KURUM İSMİ ACIBADEM HASTANESİ DÜNYA GÖZ AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ ÖZEL HASTANESİ ÖZEL MEDLİNE HASTANESİ AFYON ÖZEL FUAR HASTANESİ ÖZEL PARK HOSPİTAL KIRMIZI HASTANESİ ÖZEL AKSARAY HASTANESİ

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

YIKIM VE YENİDEN YAPIM İNŞAATI TAMAMLANAN OKULLAR OKUL NO İLÇESİ OKUL ADI

YIKIM VE YENİDEN YAPIM İNŞAATI TAMAMLANAN OKULLAR OKUL NO İLÇESİ OKUL ADI 1 Ataşehir Ali İhsan Hayırlıoğlu İ.Ö.O 2 Ataşehir Ali Nihat Tarlan İ.Ö.O. 3 Ataşehir Fahriye Vandemir İ.Ö.O. 4 Ataşehir Piri Reis İ.Ö.O. 5 Ataşehir Sare Selahattin Uzel İ.Ö.O. 6 Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar

Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar ATATÜRK - KADIKÖY ATATÜRK - GÖKTÜRK ATATÜRK - HADIMKÖY ATATÜRK - KAĞITHANE ATATÜRK - MASLAK / AYAZAĞA ATATÜRK - SARIYER / MERKEZ ATATÜRK - AVCILAR ATATÜRK - BAĞCILAR

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

YILDIZ KIZ 1. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU SANCAKTEPE 1. 02/12/2015 saat:10:00

YILDIZ KIZ 1. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU SANCAKTEPE 1. 02/12/2015 saat:10:00 YILDIZ KIZ. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. SANCAKTEPE ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU 0//0 saat:0:00 KADIKÖY ÖZEL EĞİTMEN ORTAOKULU 09//0 saat:0:00 KARTAL İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ORTAOKULU TUZLA

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı