FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU"

Transkript

1 FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

2 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı termal otele yöneliktir. GeliĢmiĢ ve geliģmekte olan ülkelerde değiģen dünya görüģü ile beraber yaģam kalitesine verilen önemin artması, insan sağlının korunmasında doğal kaynakların kullanılmasına öncelik verilmesiyle doğal tedavi unsuru olan termal suların, daha verimli kullanılması büyük önem kazanmaktadır li yıllarda nüfusunun % 17 si 65 yaģın üzerinde olan Avrupa da bu oranın 2025 yılında % 20 ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Özellikle alım gücü çok yüksek olan 3. kuģak olarak tabir edilen 50 yaģ ve üstü insanlar, sağlıkta önleyici tedavi ve zinde kalma arzusu ile sürekli artan yüksek kaliteli SPA, wellness olanaklarına yönelik talep oluģturmaktadır. 2

3 Gerek tedavi, gerekse zinde kalma ihtiyacında yaģlanan Avrupa nüfusunun daha fazla termal kür gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Ġklim avantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların görüldüğü Kuzey Avrupa ve Ġskandinav ülkelerinde bu talep daha yoğunlukla hissedilmektedir. Ayrıca, coğrafi yakınlık faktörü de göz önünde bulundurulduğunda Ortadoğu ülkeleri için de Türkiye önemli bir termal destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır. Ayrıca geliģmiģ ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düģük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. Ġsveç, Norveç ve Danimarka dan sonra Almanya ve Hollanda daki bazı özel sigorta Ģirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye ye göndereceği hastalarının masraflarını karģılama kararı almaları ülkemiz termal turizmi açısından önemli bir pazar payı oluģturmaktadır. SanayileĢme ve kentleģme sürecine girmiģ bulunan Türk Halkı da yüzyıllardan beri sürdürdüğü kaplıca-yaylacılık geleneğine sahip bulunmaktadır. Termal merkezlere gitmek, ülke düzeyinde yaygın bir toplumsal olay niteliğindedir. Ülkemizde resmi olmayan kayıtlara göre 10 milyondan fazla insanın romatizma hastalığına sahip olduğu söylenmektedir. Bu talebin yanı sıra Türkiye de denize ve kıyılara gitmeyen, ekonomik durumu yeterli olan ve harcama potansiyelleri yüksek önemli bir müģteri kitlesi bulunmaktadır. 3

4 Fizibilite konusu tesisin yer aldığı Fethiye bölgesi değiģik turizm faaliyetlerine (kıyı, kültür, kıģ, yamaç paraģütü) sahiptir. Ancak bölgede (Dalaman da bulunan tesis hariç) termal turizm tesisi bulunmamaktadır. Fizibilite konusu tesisin faaliyete geçmesi ile Fethiye bölgesi bir termal tesise de kavuģacak ve böylece bu yönde de turizm çeģitlenecektir. Ayrıca termal turizm Fethiye bölgesinde diğer turizm çeģitleri ile sinerji de yaratacaktır. Bütün bu tespitler doğrultusunda ve yatırımcının talebi de dikkate alınarak, yapılan teknik, ekonomik ve mali analizler sonucunda Fethiye Ġlçesi Girmeler Köyü bölgesinde, 100 oda-200 yatak kapasiteli ve kür (sağlık) merkezi bulunan 4 yıldızlı termal otel yatırımının yapılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. 1.2.ġirket Hakkında Özet Bilgiler Fizibilite konusu tesis yatırımı XYZ Anonim ġirketi tarafından yapılacaktır. ġirket, 15 Mart 2008 tarihinde, Ģirket merkezi Ġstanbul olmak üzere TL sermaye ile kurulmuģtur. ġirket sermayesinin % 90 ı... ya, % 10 u... ya aittir. 10 ġubat 2010 tarihinde Ģirket merkezi Fethiye ye nakledilmiģtir. ġirket bünyesinde henüz ticari bir faaliyet bulunmamaktadır. 4

5 1.3.Projenin Adı XYZ A.ġ. ġirketi nin Fethiye Girmeler de yaptırmak istediği Termal Otel ve Sağlık Merkezi Girmeler Termal Otel ve Sağlık Merkezi adını taģıyacaktır KuruluĢ Yeri Termal tesis, Muğla Ġli, Fethiye Ġlçesi, Girmeler Köyü sınırları içerisinde yapılacak olup, tesis arsası Turizmi TeĢvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi ile Turizm Merkezi kapsamında bulunmamaktadır. Termal otel ve sağlık merkezinin yapılacağı bölgenin yakınında Girmeler Kaplıcaları bulunmaktadır Tesisin Sınıfı, Kapasitesi Fethiye Girmeler de yapılması planlanan termal otel ve kür merkezi, 4 yıldızlı otel niteliğinde olup, tesiste 100 oda 200 yatak bulunacaktır. Tesiste yer alacak olan 7 adet terapi pavyonunda çeģitli sağlık sorunları olan hastalar için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesinin yanı sıra bazı kozmetik amaçlı uygulamalar da yapılacaktır. 5

6 Toplam Yatırım Tutarı Sabit Yatırım Tutarı (Arsa dahil) ĠĢletme Sermayesi Tutarı Yatırım Dönemi Faizleri Toplam Yatırım Tutarı (Yatırım dönemi faizleri hariç) Toplam Yatırım Tutarı (Yatırım dönemi faizleri dahil) TL TL TL TL TL Öngörülen Finansman Kaynakları Öz Kaynaklar TL %60 Yabancı Kaynaklar TL %40 Toplam Kaynakları Finansman TL %100 6

7 Yatırım Süresi ve Uygulama Planı Yapılacak tesise ait etüt-proje çalıģmalarının 2011 yılının Ocak ayı baģında baģlayıp, aynı yılın Mart ayı sonuna kadar devam edeceği öngörülmüģtür. Tesis inģaatının 2011 yılı Nisan ayı baģında baģlayacağı ve 2012 yılı Mayıs ayı sonunda tamamlanacağı varsayılmıģtır. Tesisat iģlerinin 2011 yılı Eylül ayı baģında baģlayacağı, 2012 yılı Ağustos ayı sonunda tamamlanacağı kabul edilmiģtir. TefriĢ ve teçhizat çalıģmalarının ise 2012 yılı Eylül ayında baģlayıp, 2012 yılı Aralık sonunda tamamlanacağı öngörülmüģtür Yatırımın Faydalı Ömrü Tesisin faydalı ömrü 20 yıl olarak alınmıģtır. 7

8 Tam Dolulukta ĠĢletme Gelir ve Giderleri Yıllık ĠĢletme Gelirleri Yıllık ĠĢletme Giderleri : TL : TL Doluluk Oranları Doluluk Oranları (%) Sezon Yarı Sezon Ortalama Borç Ödeme Gücü (B.Ö.G.) YILLAR B.Ö.G , , , , , , ,77 8

9 Geri Ödeme Süresi 7 yıl, 4 ay Net Bugünkü Değer (NBD) Net Bugünkü Değer: TL ( %15 Iskonto oranına göre) Fayda Maliyet Oranı: 1, Ġç Verimlilik Oranı (IRR) 16,32 Tam Dolulukta Ġstihdam Tam dolulukta 119 kiģi istihdam edilecektir. 9

10 1.4.Değerlendirme Sonuç ve Önerileri Teknik Analiz Sonuçları: Yatırım 100 oda-200 yatak ve kür merkezi olarak inģa edilecektir. Gerek tesisin toplam yatırım tutarı, gerekse yörenin fiziki ve ekonomik koģulları dikkate alındığında yapılacak tesisin sınıf ve kapasitesinin bu düzeyde olması uygun görülmüģtür. Tesisin otel bölümü bodrum kat + zemin kat + 3 yatak katı Ģeklinde yapılacaktır. Diğer taraftan tesiste; özel banyolar, terapi havuzları, çamur havuzları duģları, genel termal havuzler, Kneipp havuzu, hidro masaj küvetleri, dört bölümlü termal banyo ve Santorini maxi jakuzi bulunacaktır. Ekonomik Analiz Sonuçları: Fizibilite konusu tesis Fethiye Ġlçesi Girmeler Köyü nde, yatırımcının satın alacağı arsa üzerinde inģa edilecektir. Termal Turizm Master Planı doğrultusunda öncelikli olarak geliģtirilmesi düģünülen, Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgelerinde de bulunmamaktadır. Bu bölgelerde, arazinin planlanması, elektrik, haberleģme, içme suyu temini, kanalizasyon, ulaģım gibi teknik alt yapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığı nca yapılmaktadır. Termal suyun dağıtımı da Bakanlığın yetkisindedir. Ayrıca, 2634 sayılı Turizm 10

11 TeĢvik Kanunu na göre bu bölgeler için haberleģme kolaylıkları, elektrik, havagazı ve su ücretlerinde indirim, yabancı personel ve sanatkar çalıģtırılması, alkollü içki satıģı vb. yönelik teģviklerde verilmektedir. Dolayısıyla, fizibilite konusu yatırım anılan bölgelerde olmadığı için bu hizmet ve teģviklerden yararlanamayacaktır. Sektörde yaģanan en büyük sorunlardan biri, özellikle kür ünitesinde çalıģacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, balneolog, fizyoterapist gibi tıbbi uzmanlık gerektiren personelin temin zorluğudur. Konuyla ilgili olarak ciddi araģtırmalar yapılması ve istihdamı teģvik edici unsurların geliģtirilmesi gerekmektedir. Termal tesislerde, tedavi süreleri 14 ile 21 günlük bir süreci kapsamaktadır. Otelde konaklayanların bu uzun süreçte sıkılmamaları için alana özgü fiziksel, doğal, görsel değerler turizm amaçlı olarak kullanılmalıdır. Özellikle Fethiye de turizmin her alanında faaliyetler bulunduğundan. Konaklayanların Fethiye deki diğer turizm aktivitelerinden yararlanmaları da sağlanmalıdır. Fizibilite konusu termal otel 4 yıldızlı otel konforunda olacağı ve kür merkezinde teknolojik olarak geliģmiģ makine ve teçhizatlar bulunacağından Avrupa ülkelerindeki termal tesislerle fiziksel donanım olarak rekabet edebilecek standartlara sahip olacaktır. Dolayısıyla hitap edilecek kitle ağırlıklı olarak iç pazar olsa da dıģ pazara da hizmet verileceği 11

12 varsayılmıģtır. YurtdıĢı müģteriler, özel sigortaları ve sosyal güvenlik kurumları kanalları ile ülkemizdeki termal tesislere gelmektedir. Yatırım aģamasında bu ülkelerin sosyal güvenlik kurumları ve özel sigortalar ile görüģülerek, tesisin niteliklerinin anlatılması, onların istedikleri özel projelendirmeler varsa onların yapılması ve pazarlama faaliyetlerine baģlanılması önerilir. Mali Değerlendirme Sonuçları: Kurulması planlanan tesisin teknik olarak kuruluģ kapasitesinde belirlenen esaslara göre yapılması, ekonomik değerlendirme bölümünde öngörülen varsayımlar, doluluk oranları, satıģ fiyatlarında hizmet vermesi ve finansman ihtiyacının öngörülen Ģekilde karģılanması durumunda mali göstergelerin ve değerlendirme sonuçlarının olumlu bulunduğu tespit edilmiģtir. 12

13 2. HĠZMETĠN TANIMI VE YARARLANACAK OLANLAR 2.1.Hizmetin Tanımı Fethiye Girmeler köyünde yapılması düģünülen termal tesis, 4 yıldızlı otel niteliğinde olup, 100 oda 200 yatak kapasitelidir. Ayrıca bünyesinde kür merkezi ve kür parkı da bulunacaktır. Kür merkezindeki sağlık hizmetleri 7 adet terapi pavyonunda sağlanacaktır. Terapi Pavyonlarında 2 adet jakuzi, 2 adet buhar banyosu, 2 fin hamamı, 2 adet biyo sauna, 4 adet solaryum bulunacaktır. Burada uzman doktorlar (Ortopedi, Dahiliye, Üroloji) görev yapacaktır. Ayrıca; Tuz Mağarası, Terapi Havuzu, Soğuk Hava Kabinleri, CO2 Kurugaz CO2 Yoğun Banyolar, Banyo Üniteleri, Sualtı Masajı, Fango Ünitesi, Jimnastik Ünitesi, Tıbbi Fitness Aletleri, Egzersiz Havuzları, Elektroterapi ve Ġnhalasyon, Carbomovtret ve 2 adet Kozmetik Ünitesi bulunacaktır. Kür Parkı: DıĢ mekanların doğal yapısı ve arazinin eğimi, mümkün olduğu kadar korunacaktır. Tesis arazisinde yürüyüģ yolları ve bu yollar üzerinde dinlenme pavyonları 13

14 yapılacaktır. Tesis arazini oluģturan parseller sadece yayalara açık kemer Ģeklinde bir köprü ile birbirine bağlanacaktır. Arazinin güney kısmında gizli derenin gün yüzüne çıktığı noktada Kneipp havuzu yapılacak ve burada Kneipp terapisi uygulanacaktır. Ayrıca burada bir Cafe Hause inģa edilecektir. Arazide 3 adet yüzme havuzu bulunacak ve arazi içinde ulaģım akülü araçlar ile sağlanacaktır. 2.2.Yararlanacak Olanlar Fizibilite konusu yatırıma iliģkin konaklamalar iki grupta toplanmıģtır. Birinci grubu, tedavi olmaya (sağlık amaçlı) gelen hastalar, ikinci grubu ise dinlenme ve tatil amaçlı olarak tesiste konaklayanlar oluģturmaktadır. Tedavi amaçlı gelen hastaların Ortopedik, romatizmal, nörolojik, solunum sistemi ve dermotolojik rahatsızlıkları uzman hekim denetiminde ve tıbbi ekipmanlarla tedavi edilecektir. Ayrıca tesiste SPA hizmetleri de verilecektir. 14

15 3.EKONOMĠK DEĞERLENDĠRME 3.1.Türkiye de Turizm Sektörü Dünya turizm hareketleri hızla geliģme gösterirken, Türkiye gerek ekonomi politikaları kapsamında ve gerekse mikro bazda turizm sektöründe çok hızlı bir büyüme göstermiģtir. Turistik amaçlı yatırımlardaki artıģ, milli gelir içinde turizm payının yükseliģi, hizmet sektöründe öncelikli istihdam alanı haline dönüģmesi, ödemeler dengesine olumlu katkısı, yabancı sermayeyi ülkeye çekmesi sektörün önemini açıkça göstermektedir. Ġhracat ağırlıklı büyüme modelimizde ve dünya ekonomisi ile bütünleģme çabalarında potansiyeli yüksek olan sektör, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kanıtlamıģ ve son yıl içinde dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı göstermiģtir. Bu geliģmede turizm yatırımlarına verilen ağırlığın ve yatırımlar sonucu artan yatak kapasitesinin payı büyüktür yılı itibariyle 2625 adet turizm iģletme belgeli tesis, yatak kapasitesi ile sektörde hizmet vermektedir yılında yürürlüğe giren Turizm TeĢvik Yasası ve 1985 yılında turizmin Kalkınmada Özel Önem TaĢıyan Sektör kapsamına alınması sektör için canlanma 15

16 döneminin baģlangıcı kabul edilir. Yıllar itibariyle Türkiye ye gelen yabancı sayısı ve turizm gelirlerinin geliģimi aģağıda verilmiģtir. Tablo 3-1: Dünya Turizmi ve Uluslararası Turizm Ġçinde Türkiye nin Payı Yıllar Uluslararası Turist Sayısı (milyon) Türkiye ye Gelen Yabancı Sayısı Uluslararası turizm Gelirleri(milyar USD) Türkiye nin Turizm Gelirleri (milyon USD) * ** *** Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (WTO), Türsab, T. Turizm Yatırımcıları Derneği * Ocak-Ağustos 2010 (TYD) ** Ocak-Temmuz 2010 (TYD) *** WTO tahmini 16

17 1980 yılında uluslararası turist sayısı 277 milyon iken Türkiye ye gelen turist sayısı olmuģtur. Yıllar itibariyle uluslararası turist sayısı sürekli artarak 2005 yılında 806 milyon seviyesine yükselmiģtir. Türkiye nin payı ise Dünya ortalamasının üstünde artarak 2005 yılında 21 milyon düzeyine yükselmiģtir. Türkiye de Turizm sektörü, son yıllardaki ekonomik kalkınmanın arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olmuģtur. YaklaĢık 1,7 milyon kiģiye istihdam sağlayan sektörde (toplam istihdamın % 7,2 si), 2011 yılında 95,3 milyar TL değerinde ekonomik faaliyet gerçekleģmiģtir. Bu rakam Türkiye nin toplam GSYĠH sının yaklaģık % 10,2 sine denk gelmektedir. WTO (World Tourism Organization) nun hazırladığı rapora göre, 2020 yılında turist sayısının dünya genelinde 1,6 milyar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Dünya turizm pastasının hacminin ise 2 trilyon dolar civarında olacağı beklenmektedir. Türkiye turizminde, 2011 yılında 27 milyon turist gelmiģ ve 22 milyar dolar gelir elde edilmiģtir. Uluslararası turist varıģları açısından ilk sekiz ülke Tablo 2 de gösterilmektedir. Tabloyu incelediğimizde Fransa nın ve daha sonra Ġspanya, ABD ve Ġtalya nın önemli bir üstünlüğünü görürüz. Diğer yandan geliģme trendi olarak Türkiye ve Çin dikkat çekicidir. Türkiye, 1990 yılında Dünya genelinde 24. sırada bulunmakta iken 2010 yılında 7. sıraya yükselmiģtir. 17

18 Tablo 3-2: Ülkeleri ziyaret eden Turist Sayıları ve Ülke Sıralaması Ülkeler/ Yıllar Turist VarıĢları (milyon kiģi) Dünya Genelinde Ülke Sıralaması Fransa Ġspanya ABD Çin Ġtalya Ġngiltere Meksika Türkiye Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (WTO), ( ), World tourismstatisticsandrankings,

19 Bu tablonun yanı sıra WTO nun yayınlamıģ olduğu raporlara göre, Çek Cumhuriyeti nin 2020 yılında turizm sektöründe dünya genelinde ilk on ülke içinde yer alacağı tahmin edilmekte, günümüzün cazibe merkezlerinin zamanla önemini kaybederek yeni yerlerin daha çekici hale gelebileceği öngörülmektedir. Günümüz itibariyle Ģunu diyebiliriz ki Avrupa, hem turist giriģi ve çıkıģı hem de uluslararası turizm gelirleri açısından Dünyanın en önemli bölgesidir döneminde Türkiye ye ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya, Ġngiltere ve Rusya Federasyonu ilk sıralarda yer alırken, bu üç ülkenin vatandaģları Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin yaklaģık % 36 sını oluģturmaktadır. Bu ülkelerle sağlık turizmi alanında yapılacak çalıģmalara özel önem verilmelidir. Yukarıdaki verilere ek olarak, turizm sektöründe gelecekteki eğilimlere bakacak olursak; WTO ya göre Çin in 2020 yılında 137,1 milyon turist giriģi ve % 8,6 lık turizm geliri payıyla Dünya genelinde lider ülke konumuna geleceği belirtilmiģtir. ABD nin ise 2020 yılında 102,4 milyon turist giriģi ve % 6,4 lük gelir payıyla dünya sıralamasında 2. sırada bulunacağı tahmin edilmektedir. 19

20 Tablo 3, uluslararası turizm kazançları açısından ilk dokuz ülkenin turizm gelirleri ve sıralamalarını göstermektedir. Tabloya bakıldığında, ABD, Ġtalya, Ġspanya ve Fransa nın önemli bir üstünlüğü olduğu göze çarpmaktadır. Tabloda yine Çin in önemli bir geliģme gösterdiği görülmektedir. Türkiye ise 1990 yılında Dünya genelinde 21.sırada bulunmakta iken 2010 yılında 9. sıraya yükselmiģtir. Türkiye nin turizm sektöründeki büyüme hızı sektörün küresel büyüme hızının üzerindedir. Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin küresel toplam içindeki payı 1990 yılında % 1,1 iken, 2008 yılında % 2,7 ye ulaģmıģtır. Aynı Ģekilde, 1990 yılında % 1,2 olan turizm gelirlerinin GSYĠH si içindeki payı da 2008 yılında % 2,3 e yükselmiģtir.türkiye 2008 yılında, dünya çapında kötüleģen koģullara rağmen, 26 milyonu yabancı ve 4 milyonu yerli olmak üzere toplam 30 milyon ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en iyi yılını geçirmiģtir. 20

21 Tablo 3-3: Uluslararası Turizmden ÇeĢitli Ülkelerin Sağladığı Kazançlar Ülkeler/ Yıllar Dünya Genelindeki Ülke Gelirler (milyar USD) Sıralaması ABD Ġtalya Ġspanya Fransa Ġngiltere Çin Avusturya Almanya Türkiye Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organisation, World tourism statistics and rankings, 2010, ( tarihli araģtırmaya göre) 21

22 3.2. Sektörün Tanımı ve Yasal Çerçeve Sektörün Tanımı Birtakım hastalıkların iyileģtirilmesi için içmeler, kaplıcalar, ılıcalar, deniz, dağlar, mağaralar, sanatoryumlar, prevantoryumlar ve benzerlerinden, yararlanmak üzere yapılan seyahatler Sağlık Turizmini oluģturmaktadır. Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeģitli yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleģtirilmesi ile yapılan kür ( tedavi) uygulamalarının yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm hareketi Termal Turizm olarak tanımlanmaktadır. Ġdeal bir termal turizm tesisinin, konaklama, kür merkezi ve kür parkı birimlerinin entegrasyonundan oluģması gerekir; 22

23 1-Termal Otel: En az üç yıldız standardında bir konfor düzeyine sahip olan, talebe göre yıl boyunca aynı hizmet olanaklarını sunabilen, hem geceleme yapan hem de günübirlik ziyaretçilere hizmet verebilecek donanım, mekân ve personele sahip olan tesistir. Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir. Kaplıca Kürü: Toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar gibi doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedavilerle birlikte kür Ģeklinde uygulandığı bir tedavi sistemidir. Kür süresi tıbbi deneylere dayanılarak kabul edilen maksimum 21 günlük bir süredir. 23

24 2-Termal Kür Merkezi: Termal turizm iģletmelerinde teģhis-tedavi birimlerinin bulunduğu ve kür uygulamalarının yapıldığı bölümdür. Kür merkezi bünyesindeki birimler Ģöyle sıralanabilir. a-) Balneoterapi Birimleri: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurları ile yapılan kür uygulamalarını kapsar. Genel yüzme havuzu, terapi havuzu, çamur banyosu, duģlar, buhar banyosu, masaj gibi birimlerde gerekli görülen diğer tedavilerle birlikte küristlere tedavi amaçlı kullandırılmak suretiyle hizmet verilir. Ġnhalasyon Uygulamaları; Termomineral su buharı ile yapılan soluma uygulamalarıdır. Ġçme Kürleri; Mineralli sularla kaplıcalarda ya da yaģanan yerde yapılan içme kürleridir. Peloıdterapi ( ġifalı çamur); Doğal, jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluģan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasıdır. Klimaterapi; Hava sıcaklığı, nem, rüzgar Ģiddeti ve hızı, güneģ ıģını ve benzeri faktörlerin sistematik ve dozlanmıģ kür tarzında uygulanmasıdır. 24

25 Hidroterapi; Termomineral sular ile yapılan yıkama, duģ, dökme gibi uygulamalardır. Ayrıca, her kürist için özel olarak düzenlenen ve ideal olarak amaca uygun inģa edilmiģ havuzlarda gerçekleģtirilen sinir-kas-iskelet sistemiyle ilgili fonksiyonları geliģtirme-iyileģtirme amaçlı bir havuz tedavi programı uygulamasıdır. b-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimleri: Tesisin büyüklüğü oranında geniģletilebilen bu birimlerde, kaplıca tedavisinde kullanılan elektroterapi, egzersiz-masaj tedavisi ve ıģın tedavisi uygulamaları yapılır. c-) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistematik olarak uygulanan ilaç tedavi yöntemidir. d-) Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaģam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranıģ değiģikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemidir. 25

26 3- Kür Parkı: Termal tesise gelen kullanıcıların kür uygulaması dıģındaki zamanlarını dolduracak aktiviteleri içeren ünitelerden oluģmaktadır. Açık-kapalı spor alanları, yürüme parkurları, çay bahçeleri, oyun salonları, alıģveriģ merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları gibi tesisin büyüklüğüne bağlı olarak çoğaltılabilen hizmetlerin sunulduğu ve tesise ek kazanç sağlayan çeģitli hizmet birimlerini içerir. Termal turizm, termal su ile sadece her gün 2-3 kez banyo yapmak değildir. Amaç; termal suyun tıbben belirlenmiģ endikasyon ( Ģifa ) özelliği ile uzman doktor denetiminde etkin ve uygun bir tedavinin yanı sıra; dinlenme, rekreasyon, eğlence, spor gibi özellikle insan sağlığını korumak, zinde kalmak amacıyla sağlıklı bir yaģam ortamı sunmaktadır. Termal su kullanacak termal tesisler ne bir hastane, klinik ne de bir hamamdır. Termal turizmi oluģturan ana unsurlar, doğa güzelliği, güneģ, temiz hava, uygun iklim ile birlikte termal suyun özelliklerinin doğru kullanımı sayesinde insan sağlığı ve turizm olgularını birleģtirmektir. 26

27 Nitelikli Bir Termal Tesiste Olması Gereken Standartlar : Termal turizm tesislerinin nitelikli termal bir tesis olabilmesi için bir takım standartları sağlaması gerekmektedir. Termal turizm tesisinde bulunması gereken standartlar aģağıda yer almaktadır. Balneo-terapinin su evsafına uygun Ģeklinin olması, Klima-terapi imkanlarının bulunması, GüneĢ terapi imkanlarının sağlanması, Açık hava terapi imkanlarının sağlanması, Aktif ve pasif hareket, terapi ve değiģik Ģekilde terapatik jimnastik ve sağlık kazandırıcı spor imkanlarının bulunması, Hidro-terapi imkanlarının sağlanması, Thermo- terapi imkanlarının bulunması, IĢın tedavi imkanlarının bulunması, Ġnhalasyon-terapi imkanlarının sağlanması, Parafin ve çamur banyosu imkanlarının bulunması, Aletli, aletsiz masaj imkanlarının olması, Diyet-terapi imkanı, 27

28 Diognastikimkanlar, Rötgen ve laboratuvar imkanları, Tedavi imkanlarına uygun uzman hekim, terapist ve hastabakıcı bulunması, Otel etrafında, kür parkı yapılma imkanları yoksa ağaçlandırma ve çiçeklendirme ile bir park yapılması, Açık hava spor imkanlarının bulunması (tenis, mini golf, açık yüzme havuzu vb.), Kür merkezinin otelin çatısı altında yapılmamasının mümkün olmaması halinde, otel ile kür merkezi arasında ısıtılmıģ bir yeraltı tüneli gibi kapalı bir bağlantı biriminin mevcut olması, Otel odalarındaki banyolarda termal su bağlantısının olması, Yıldız kategorisine göre otel konforunun sağlanması. 28

29 3.2.2.Yasal Çerçeve ve TeĢvik Durumu - Termal Sularla Ġlgili Mevzuat Termal sular arazi mülkiyetine tabi olup, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Madenlerin Arama ve ĠĢletilmesi Hakkındaki 4268 ve 6977 Sayılı Kanun ile Sıcak ve Soğuk Maden Sularının Kullanılması ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkındaki 927 Sayılı Kanuna göre; termal suların arama, çıkarma, kullanma, kiralama ve tahsis yetkisi Ġl Özel Ġdarelerine verilmiģtir. Özel Ġdareler bu yetkilerini Belediyelere, Köy Tüzel KiĢiliklerine devredebilir sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanununa göre; Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilinde bulunan her nevi maden suları ile kaplıcaları iģletmek için özel hükümlere bağlı olarak alınması gerekli izin ile birlikte, bu suların Ģifa özelliklerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bakanlıkça Ģifa özellikleri veya kaplıca tesisatının tekniğe uygunluğu tasdik edilmeyen maden suları, bu ad ve unvan ile ticarete çıkarılamayacağı gibi kaplıcalara da tedavi amacıyla ziyaretçi kabul edilemez. Maden suları ve kaplıcalar sağlık yönünden, Sağlık Bakanlığı nın denetimine tabidir. Bakanlık tesisatın yeterliliğine ve müracaat eden hastaların sayısına göre sağlıklı iklim 29

30 yöresinde yer alan içme ve kaplıcalarda fenni hususlardan da sorumlu olmak üzere Bakanlıkça ihtisası onaylı bir hekimin istihdamını yatırımcı veya iģletmeden talep edebilir de 2634 sayılı Turizm teģvik Kanunu na ilave edilen 3487 sayılı kanunla; termal suların yatırım yapmak isteyen özel sektör tarafından kullanılmasını teģvik etmek, kaplıcaları çağdaģ düzeye çıkarmak, iyileģtirmek, kamu tarafından kullanılan suların özel sektörle birlikte değerlendirilmesini, doğru olarak kullanılmasını teminen, Ġl Özel Ġdarelerine ait yetkiler Turizm alan ve Merkezleri içerisinde (rüsum ve temettü hakları saklı kalmak Ģartı ile) Kültür ve Turizm Bakanlığı na geçmiģtir. Bu alanlarda yer alan, kullanılmayan veya artan termal sular, etrafındaki kamu arazileri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı nca imar planları hazırlanarak, tahsisi çıkarılıp 49 yıllığına yatırımcılara kiralanabilir. Turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suyun ve suyun kullanıldığı termal kür merkezi tesislerine ( kaplıcaya ) ait projelerin Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiģ olan teknik koģullara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmasını takiben kür merkezleri ile konaklama tesisi ve diğer birimlere ait projeler birlikte incelenerek Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine uygun bulunması halinde onaylanarak tesise Turizm Yatırım Belgesi verilir. 30

31 -Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik in 29. Maddesinde termal tesisler tanımlanmıģtır. Madde 29 - Termal tesisler; toprak, yer altı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile buralarda kurulan tedavi ve rekreasyon amaçlı üniteleri içeren, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan birine giren tesislerdir. Bu tesislerdeki tedavi edici unsurların özellikleri, bu unsurların tıbbi yönden değerlendirilmeleri ile doğal özelliklerinin ve çevrelerinin korunmalarına iliģkin esaslar, tedavi sırasındaki tıbbi ve teknik koģullar, tıbbi personelin nitelik ve nicelikleri gibi konular Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Turizm yatırımı ve iģletme belgesi taleplerinde bu Bakanlıktan alınacak izin yazısı ile Bakanlığa baģvurulur. 31

32 a) Termal konaklama tesisleri; Bu Yönetmelikte tanımlanan asli konaklama tesisleri ile birlikte iģletilip belgelendirilen ve bünyesinde yer aldıkları konaklama tesislerinin tür ve sınıfı da belirtilerek isimlendirilen termal tesislerdir. Bu tesisler ilave olarak aģağıda belirtilen nitelikleri taģırlar: 1) Tesis bünyesinde bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta, 2) ÇeĢitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, 3) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi. b) Termal kür tesisleri: Bünyesinde konaklama yapılmadan kür programı çerçevesinde iģletilip belgelendirilen termal tesislerdir. Bu tesisler aģağıda belirtilen nitelikleri taģırlar: 1) GiriĢ tesisleri ve satıģ ünitesi, 2) Birinci sınıf lokanta veya ikinci sınıf lokanta ile kafeterya, 3) ÇeĢitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, 4) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi. 32

33 - Termal Tesis Yatırımlarında Yetkili Birimlerden Alınması Gereken Onaylar: Termal tesis yatırımının yapılabilmesi için, yeterli ve uygun sıcak mineralli suyun bulunduğu sahanın jeoloji-hidrojeloji-jeofizik-sondaj, koruma alanları vb. etütleri yapılarak jeotermal potansiyelin belirlenmiģ ve özel idareden jeotermal iģletme ruhsatının alınmıģ veya ruhsat sahibinden kiralanmıģ olması, Sağlık Bakanlığı ndan bu suyun endikasyon raporunun alınmıģ olması, Kaplıca sahasının imar planının yapılmıģ olması, Eğer tesis turizm belgeli olacaksa Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan Turizm Yatırım Belgesinin alınarak inģaata baģlanması, Tesis iģletmeye açıldığında konaklama tesisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan iģletme belgesi, kür merkezi için Sağlık Bakanlığı ndan kaplıca iģletme ruhsatı alması gerekir. Kaplıca Yönetmeliği gereği kaplıca iģletme ruhsatı olmayan tesis termal tedavi merkezi olarak hizmet veremez. Ayrıca tesiste fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bulunacaksa Sağlık Bakanlığı nca Ayakta tedavi Kür merkezi olarak ruhsatlandırılması gerekir. Aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu kanalıyla tesise tedavi amaçlı gelecek hastalara hizmet veremez. 33

34 -Yöre Ġçin Öngörülen Devlet Yardımları ve TeĢvikler Muğla ili ve ilçeleri Yatırımlarda Devlet Yardımları yönünden 1nci bölge kapsamında yer almaktadır. Ġldeki teģvik belgeli yatırımlar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde 1nci bölgedeki baģlıca destek unsurları aģağıdaki gibidir; Gümrük Vergisi Muafiyeti: TeĢvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarının ithalinde, yürürlükteki Ġthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. Katma Değer Vergisi Ġstisnası: TeĢvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir. Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmıģ teģvik belgesi kapsamında kayıtlı istihdamı aģmamak kaydıyla ; - Komple yeni yatırımlarda, teģvik belgesi kapsamında gerçekleģen yatırımla sağlanan, 34

Termal Turizme Entegrasyonu

Termal Turizme Entegrasyonu Jeotermal Kaynakların Sağlık ve Termal Turizme Entegrasyonu Dilek Özbek, Toros Özbek Hızla gelişen teknoloji ve sanayinin yanı sıra artan ve yaşlanan nüfus nedeniyle toprak, su hava hızla kirlenmektedir.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ġubat, 2013 ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU Bu çalıģma 2014 2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından YaĢar Üniversitesi ne hazırlatılmıģtır.

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER AĞUSTOS 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel BakıĢ 5 2.1 Küresel Sektör 5 2.1.1

Detaylı

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ RİZE İLİ TURİZM SWOT (Güçlü / Zayıf Yönler, Fırsatlar / Tehditler) ANALİZİ NURAY KANSIZ Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü ŞEBNEM AKIN ACUNER Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335 DERLEME REVIEW Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu Health Tourism Situation in Turkey Salih Haluk ÖZSARI, 1 Özlem KARATANA 2 1 İstanbul

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı