ÖZET. Harun ALGÜL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. Harun ALGÜL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı"

Transkript

1 Peyzaj Mimarlığı

2

3

4

5 i ÖZET Yüksek Lisans Tezi AQUAPARK'LARIN TASARIM VE PLANLAMA İLKELERİ VE ÜLKEMİZDEKİ ÖRNEK AQUAPARKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Harun ALGÜL Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doc. Dr. Serpil ÖNDER 2006, 188 sayfa Jüri: Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖNDER Yrd. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK KUSRTASLAN Bu araştırmada, aquapark kavramını irdelenerek, aquaparkların genel özellikleri, tasarım ve planlama ilkeleri, aquaparkların dinamik yapısını ve yıllar içerisinde sürekli olarak değişmekte olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Aquaparkların sektörel anlamda her gün yeni bir tasarımla değişime uğrayıp uğramadığı ve işletmelerin bu değişimleri yakından takip edip etmediklerini tespit etmek amacıyla, daha önce Türkiye nin farklı bölgelerinde bulunan aquaparklarda yapılan çalışmalar dikkate alınarak, bu parklardaki değişim, ihtiyaç ve gelişmeler ortaya konmuştur. Aquapark planlamada uyulması gereken standartların oluşturulması çalışmanın temel sebebini teşkil etmektedir. Bu standartların en kısa zamanda geliştirilmesi ve bu doğrultuda bilimsel çalışmalar yapılması gerekli olmasına karşın konu hakkında daha önceden bilimsel çalışma sayısının azlığı standartların tam olarak belirlenememesine neden olmuştur. Örnek parklarda yapılan gözlemler sonrası ihtiyaçlar tespit edilip optimum ölçekli aquapark ve aquapark elemanlarının yer seçim, planlama ve tasarım kriterlerinin oluşturulması hedeflenmiş ve bu doğrultuda çalışma yapılmıştır. Anahtar kelimeler: Aquapark, su parkı, su bahçeleri, tema park

6 ÖZET Yüksek Lisans Tezi AKSARAY KENTİ AÇIK-YEŞİL ALANLARININ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Çapan Dede AKBULUT Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman: Doç.Dr. Serpil ÖNDER 2007, 195 Sayfa Jüri: Doç.Dr. Serpil ÖNDER Yrd. Dr.Sertaç GÜNGÖR Yrd. Dr.Ahmet Tuğrul POLAT Bu çalışma, Aksaray kent merkezi mücavir alan sınırı içerisinde yürütülmüştür ve kent ölçeğinde ele alınmıştır. Aksaray kent merkezindeki açık ve yeşil alanların bugünkü durumları incelenmiş ve bu durumu etkileyen doğal, sosyal, kültürel, tarihi değerler ortaya konmuş, bugün ve gelecek için yeterlilikleri tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Aksaray kentindeki mevcut düzenlenmiş aktif açık-yeşil alanlar (kent ve mahalle parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları) nitelik ve nicelik olarak yetersiz olup kişi başına ortalama 3,5 m² düşmektedir. Aksaray kentinde kişi başına düşen aktif yeşil alanların Türkiye standartlarının altında kaldığı tespit edilmiştir. Aktif yeşil alanların küçük yüzölçümleri ve kent genelinde düzensiz dağılımları nedeniyle kent yaşantısına yeterli katkı sağlayamadığını göstermektedir. Kentteki açık- yeşil alanların bilimsel, ekolojik ve teknik kriterler dikkate alınarak bir bütünlük içinde planlanması, tasarlanması, nitelik ve nicelik olarak yeterli hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır Anahtar Kelimeler: Aksaray kenti, Açık-yeşil alanlar, Aktif yeşil alanların yeterliliği.

7 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ISPARTA-EĞİRDİR KARAYOLUNUN PEYZAJ PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Celal DAĞISTANLIOĞLU Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman : Doç.Dr. Serpil ÖNDER 2007, 130 Sayfa Jüri : Doç.Dr. Serpil ÖNDER : Doç. Dr. Nuh BOYRAZ : Yard. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR Karayolları insanoğlunun doğadaki yaşamı için yaptığı mühendislik yapılarından birisi olarak dikkat çekmektedir. İçinden geçtiği tabiat kaynaklarını, kültürel ve tarihi güzellikleri belirli bir perspektifte sunmaktadır. Karayolu üzerinde ve çevresinde bulunan bitkiler çok önemli işlevleri yerine getirirler. Genel anlamda ülkenin güzelleşmesine katkı sağlarken, daha özel manada yolda seyahat edenleri kar, fırtına ve tipi gibi iklimsel etmenlerden korurlar. Görsel olarak çirkinlikleri kapatır, gürültü ve toz kirliliğini önler, yol güvenliğini artırarak yol ile çevre arasında denge kurarlar. Bu nedenlerden dolayı karayolu güzergahı üzerinde dikkat çeken kültürel ve yapısal ögelerin peyzaj planlamasının yapılması zorunlu olmaktadır. Isparta-Eğirdir karayolu Antalya-Konya-Ankara ve Doğu Anadolu illerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde olmasından ve turistik bir ilçe olmasından dolayı önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, bu yol güzergahının çevre analizleri yapılmış ve peyzaj planlama kriterlerine göre öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Isparta-Eğirdir, karayolu, peyzaj planlama kriterleri.

8

9

10

11 i ÖZET Yüksek Lisans Tezi BURSA İLİ KENT PARKLARININ, REŞAT OYAL KÜLTÜRPARKI, SOĞANLI BOTANİK PARKI VE MERİNOS PARKI ÖRNEKLERİNDE PEYZAJ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Ayşenur BEKTAŞ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR Doğru planlama, tasarım ve uygulamalar ile oluşturulan ve bakım çalışmaları ile devamlılığı sağlanan kent parkları, kentin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyen, kenti çekici ve yaşanır kılan, kentin karakter ve imajına olumlu katkıda bulunan, rekreasyonel kullanım potansiyeli yüksek, işlev, estetik ve ekoloji arasında dengeyi sağlama özellikleri ile kentteki açık-yeşil alanlar içerisinde öne çıkan mekanlardır. Bu çalışmada, kentlerde fiziksel, sosyal ve biyolojik yönden ortaya çıkan sorunların çözümünde kent parklarının açık-yeşil alanlar içerisindeki öneminin ortaya konulması yanında Bursa ilinde yer alan Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Parkı ve Merinos Parkı, konumları ve çevresel ilişkileri, ulaşım durumları, alan kullanımları, bitkisel durumları, içerdikleri kentsel donatılar ile güvenlik ve bakım durumları olarak belirlenen başlıklar altında peyzaj tasarım kriterlerine göre incelenmiş, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konularak incelenen kent parklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımları için çözüm önerileri geliştirilmiştir. 2010, 159 sayfa Anahtar Kelimeler: Kentsel Yeşil Alan, Kent Parkı, Bursa Kent Parkları, Bursa.

12 ÖZET Yüksek Lisans Tezi İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ AÇIK VE YEŞİL ALANLARININ NİTELİK VE NİCELİK AÇISINDAN İRDELENMESİ Tuğba ÖZTÜRK LEVEND Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman: Doç. Dr. Serpil ÖNDER 2008, 148 Sayfa Jüri: Doç. Dr. Serpil ÖNDER Yrd. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Rahmi ERDEM Bu çalışma İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi açık -yeşil alanlarının niteliksel ve niceliksel açılardan yeterlilikle rinin belirlenmesi için yapılmıştır. Bu amaçla öncelikle açık ve yeşil alanları tanımlamak ve standartlarını belirtmek için literatür çalışması yapılmıştır. Daha sonra ilçede bulunan mevcut yeşil alanlar yapılmış olan

13 literatür çalışmasına göre değerlendir ilmiştir. Bu kapsamda 5 çocuk oyun alanı, 55 mahalle parkı, 1 şehir parkı, 5 spor alanı ve pasif yeşil alanlar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Bayrampaşa ilçesi yeşil alanlarının hem alansal hem de niteliksel açıdan yet ersiz oldukları görülmüştür. Bayındırlık ve İskân bakanlığı normları göz önüne alındığında ilçede kişi başına 5.45 m² lik yeşil alan açığının bulunduğu tespit edilmiştir. Erişebilirlik açısından ise çocuk oyun alanları ve spor tesislerinin gerekli standart ları yakalayamadığı ancak mahalle parklarının bu standartları ulaştığı belirlenmiştir. İlçedeki yeşil alanların algılanabilir bir yeşil alan sistemine sahip olmadığı görülmüştür. Ayrıca ilçedeki açık -yeşil alanların için nitelik ve nicelik yönünden öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: açık-yeşil alanlar, İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi, niteliksel ve niceliksel yeterlilik, yeşil alan açığı, erişebilirlik, süreklilik

14 ÖZET Yüksek Lisans Tezi OYUN ALANLARI GÜVENLİK STANDARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE NENEHATUN PARKI ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ ALİ TUNAHAN AKKÜLAH Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman : Yrd.Doç.Dr. Sertaç GÜNGÖR 2008,111 sayfa Jüri : Yrd.Doç.Dr. Sertaç GÜNGÖR :Doç.Dr.Serpil ÖNDER :Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÖZBEK Çocuk oyun alanları, insanoğlunun çocukluğundan beri hayatında önemli bir yere sahiptir. Çocuk iken kendileri oyun alanlarını kullanan bireyler, daha sonra çocuklarını ve torunlarını oyun alanlarına götürerek oyun alanlarından kopmamaktadırlar. Oyun alanları çocukların sık kullandıkları yerlerdir. Geleceğin büyüklerinin yetiştiği bu alanlar şüphesiz iyi planlanmalı ve güvenli olmalıdır. Güvenlik çocukların dikkat edeceği ve edemeyeceği tüm ayrıntılarda gizlidir. Günümüzde belli standartlara bağlanan güvenlik kavramı, çok yönlü bir anlam ifade eder. Koruyucu tedbirler, tehlikeli unsurların kaldırılması, oyun alanı ekipmanlarının sağlıklı işlevlerinin devam ettirilmesi vb. gibi. Nenehatun parkı her yaştan çocuğun kullandığı Konya nın merkez ilçelerinden Selçuklu Belediyesi sınırları içersinde yer alan önemli bir parktır. Bu çalışmada Nenehetun parkının güvenlik standartlarına uyumluluğu irdelenmiş ve çözüm önerileri sıralanmıştır. Parkı Anahtar kelimeler: Çocuk Oyun Alanları, Güvenlik Standartları, Nenehatun

15 ÖZET Yüksek Lisans Tezi BALIKESĠR KENTĠ ÇOCUK OYUN ALANLARININ ĠRDELENMESĠ Erman Esat TÜRKAN Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DanıĢman: Serpil ÖNDER 2009,160 Sayfa Jüri: Doç. Dr. Serpil ÖNDER Yrd. Doç. Dr. A. Tuğrul POLAT Yrd. Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTARSLAN Nüfusu gün geçtikçe artan Ģehirlerimizde doğal yaģama olan özlemin yansıması gibi görülen çocuk oyun alanlarının, çocukların geliģiminde önemli bir rolü vardır. ġehirlerdeki akciğerler de olan bu alanlara olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da çok artmaktadır. Bu araģtırma, Balıkesir kent merkezindeki çocuk oyun alanlarının bugünkü durumlarını ve yeterliliklerini belirlemek amacıyla yapılmıģtır. ÇalıĢma, Balıkesir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yürütülmüģtür. AraĢtırmada çocuk oyun alanlarının tanımı, iģlevi sınıflandırılması ve standartları hakkında bilgiler verilmiģtir. Balıkesir kent merkezinde çocuk oyun alanların nitelik ve nicelik açısından yeterliliği incelenmiģtir. AraĢtırma sonucunda çocuk oyun alanların kent içinde dengeli dağılmadığı, kiģi baģına düģen miktar ve donatı elemanlarının yetersiz olduğu tespit edilmiģtir. Kentte çocuk oyun alanları bir sistem içinde planlanmalı, nicelik ve nitelik olarak yeterli hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. alan ANAHTAR KELĠMELER: Çocuk oyun alanları, Balıkesir,Açık yeģil i

16 ÖZET Yüksek Lisans Tezi HASTANELERDE PEYZAJ TASARIMI KRİTERLERİNİN KONYA BÖLGE HASTANESİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ. ÇAĞRI AYAN Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman: Yrd.Doç.Dr. Sertaç GÜNGÖR 2009, 87 sayfa Bu araştırmada; hastane bahçelerindeki tasarım kriterleri nelerdir? hastane bahçeleri nasıl planlanmalıdır? sorularına yerli ve yabancı literatürler aracılığı ile cevap aranmıştır. Hastane kullanıcıları ve hastane çeşitleri göz önünde bulundurularak hastane bahçelerinin; konstrüksiyon, malzeme, bitkilendirme, güvenlik ve tasarım ilkeleri bakımından nasıl düzenlenmesi gerektiği açıklanmıştır. Doğru tasarlanan hastane bahçelerinin hastalar ve kullanıcılar üzerindeki psikolojik etkisi açıklanmıştır. Toplam m² lik alan üzerine kurulmuş Konya Bölge Hastanesi peyzaj düzenlemesi: a) Çevre analizi b) Tasarım ana kriterleri oluşturma c) Leke çalışması d) Avan proje (Yapısal proje ve Bitkisel proje) e) Uygulama projesi aşamalarında gerçekleştirilmiştir. Hastane bahçeleri hastaların ve diğer kullanıcıların psikolojisini olumlu yönde etkileyen hem fonksiyonel hem estetik açık alanlardır. Tüm hastanelerin belirtilen tasarım kriterlerinde bahçelere sahip olmaları gerekir. Bu çalışmada da yukarıda belirtilen aşamalarla ve kriterlerle hastane bahçesi tasarlanmıştır. Anahtar kelimeler: Hastane bahçesi, Konya, Rekreasyon, Peyzaj tasarımı

17 ÖZET Yüksek Lisans Tezi KENT MERKEZĠNDE YAYA VE TAġIT ULAġIM ALANLARININ PEYZAJ MĠMARLIĞI AÇISINDAN ĠRDELENMESĠ; KONYA ÖRNEĞĠ NESLĠHAN YILMAZ TÜRKOĞLU Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman: Yrd. Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN Kentlerde en yoğun kullanım alanını kent merkezleri oluşturur. Bütün ulaşım sistemleri bu noktada toplanmaktadır. Özellikle kent merkezinde taşıt ulaşımını ön planda tutan tasarım kararları ile yayaların kesintisiz erişimi sınırlanmaktadır. Bunun yanı sıra ulaşım alanlarında kullanıcılar için fonksiyonel ve estetik açıdan büyük önem taşıyan peyzaj düzenlemeleri de göz ardı edilmektedir. Yapılan araştırmada, kent merkezinde yaya ve taşıt ulaşım alanlarında peyzaj mimarlığı açısından fonksiyonel ve estetik yönden yapılan yanlışlıkların belirlenerek çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, kent merkezindeki ulaşım alanlarının peyzaj düzenlemesi ile ilişkisi irdelenmiştir. Buna yönelik ulaşım alanlarındaki peyzaj kullanım ögelerinin, mekan organizasyonu, ekoloji, rekreasyon ve güvenlik başlıklarını içeren fonksiyonel ve estetik açıdan önemleri üzerinde durulmuştur. Elde edilen bulgular, Konya kent merkezi Alaaddin Tepesi Çevresi taşıt ulaşım alanı ve Zafer Bölgesi yaya ulaşım alanı örneğinde ortaya konmuştur. 2010, 93 sayfa Anahtar Kelimeler: Kent merkezi, ulaşım planlaması, yaya bölgesi, kentsel peyzaj, Konya. i

18 iv ÖZET YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ANTALYA ĠLĠ, DEMRE ĠLÇESĠ TURĠZM KULLANIMINA YÖNELĠK PEYZAJ POTANSĠYELĠNĠN ARAġTIRILMASI Hasan KARATAġ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DanıĢman: Doç. Dr. Serpil ÖNDER Yıl, 2010, 168 Sayfa Jüri Doç. Dr. Serpil ÖNDER Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT Yrd. Doç. Dr. Ümmügülsüm (ÖZKAN) TER Ülkemizin en büyük hazinesi olan doğal ve kültürel varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki çalıģmalar büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda yapılan çalıģmalar doğal ve kültürel zenginliğimizin önemini daha da ortaya koymaya baģlamıģtır. Bu değerlerin turizme kazandırılmasıyla, turizm amaçlı aktiviteler geniģlemekte ve ülke ekonomisine katkıları artmaktadır. Antalya ili, Demre ilçesi doğal ve kültürel varlıkları ile turistlerin ilgisini çeken bir yerdir. Noel Baba Müzesi, Myra, Kekova ile henüz turizme açılmamıģ ya da yeterli tanıtımı yapılmamıģ pek çok doğal ve kültürel alan bulunmaktadır. Bu çalıģmada Antalya nın en önemli doğal ve kültürel kaynaklarının bulunduğu Demre ilçesinin doğal ve kültürel peyzaj değerleri araģtırılmıģ, bu değerlerin korunması ve turizme yönelik kullanılması ile ilgili olarak karģılaģılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuģtur. Bu kapsamda konuyla ilgili literatür taraması yapılmıģ ve araģtırma alanının doğal ve kültürel kaynakları incelenmiģtir. Yöre turizminin sorunlarını ortaya koymak amacıyla arazide yapılan gözlemlerin yanı sıra ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte yöre halkı ile anket çalıģması yapılmıģtır. Ayrıca ilçedeki resmi kurum ve kuruluģların idarecileri ile birlikte önde gelen kiģilerin görüģleri doğrultusunda SWOT(FÜTZ) analizi yapılmıģ ve elde edilen sonuçlar TOWS matrisine aktarılmıģtır. Demre ilçesinin köyleri ile ilgili bilgilere ise hızlı kırsal değerlendirme formunun muhtarlarla görüģülerek doldurulmasıyla ulaģılmıģtır. Sonuç olarak yöre turizmin sorunları ortaya konmuģ, koruma kullanma dengesinin sağlandığı bir turizm geliģmesinin nasıl olması gerektiği konusunda çözüm önerileri sunulmuģtur. Bu amaçla oluģan fikir ve görüģler doğrultusunda mevcut potansiyelin korunması ve geliģtirilmesi için yapılması gerekenler belirtilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Doğal ve kültürel peyzaj değerleri, Turizm, Turizm alanları Peyzaj potansiyeli, Noel Baba Müzesi, Demre, Myra, Kekova, SWOT Analizi

19 ÖZET YÜKSEK LİSAN TEZİ EĞİRDİR BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÇALIŞANLARININ REKREASYONEL EĞİLİM VE TALEPLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Rafet SARIBAŞ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman Jüri : Yrd. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR 2010, 155 Sayfa : Yrd. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR Doç. Dr. Serpil ÖNDER Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK Bu çalışmada, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü nde görevli kamu çalışanlarının boş zamanlarına ilişkin düşünceleri, rekreasyonel aktivite seçimlerini etkileyen kişisel özellikleri, en çok katıldıkları rekreasyonel etkinlikler, katılım süresi ve sıklığı gibi aktivite katılım özellikleri incelenmiştir. Rekreasyonel eğilim ve taleplerin belirlenmesi amacıyla kamu çalışanları için hazırlanan anket formları, yerinde anket yöntemi kullanılarak toplam 112 personele uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde oransal yöntem kullanılmıştır. Eğirdir ilçesindeki rekreasyon alanlarında tespit edilen sorunlar; alt yapı yetersizliği, çevre kirliliği, bakımsızlık ve çevre düzenlemesinin yapılmamış olmasıdır. Bu sorunlar, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının öncülük etmesi, reklâm ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi, mevcut turistik ve kültürel değerlerin restore edilmesi ile çözülebilir. Enstitü çalışanlarının gün içinde ve hafta sonlarında yeterli boş zamana sahip olduğu ve rekreasyonel etkinliklerin kendilerine sağlayacağı katkıların bilincinde oldukları görülmüştür. Bu anlamda çalışanlar, belirli periyotlarda ve düzenli olarak gerçekleştirilen, geniş katılımlı sosyal aktiviteler olarak nitelendirilebilecek (piknik, teknik ya da turistik amaçlı gezi, yemekli toplantı, sinema günleri vb.) organizasyonları talep etmektedir. Enstitü çalışanları, bu tür aktivitelerin iş verimlerini ve çalışma performanslarını artıracağını, personel arasında dayanışma ve kaynaşma ortamı sağlayacağını ve sonuçta sadece kendilerinin değil tüm kurumun kazançlı çıkacağını düşünmektedir. Bu noktadan hareketle, kurum tarafından rekreasyonel faaliyetlere yönelik etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, enformasyon birimine konuyla ilgili olarak aktif görev verilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Boş Zaman, Eğilim ve Talep, Eğirdir İlçesi. i

20 ÖZET YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERAM ĠLÇESĠ AKTĠF YEġĠL ALANLARININ COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ YARDIMIYLA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sebahat KORUCU Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DanıĢman: Doç. Dr. Serpil ÖNDER (2010, 124 Sayfa) Jüri Doç. Dr. Serpil ÖNDER Doç. Dr. Koray ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. A.Tuğrul POLAT Ekolojik ve rekreasyonel amaçlarla planlanan, sosyal ve mekânsal boyutta birçok getirisi bulunan kentsel açık yeşil alanlar, insan ile doğa arasındaki ilişkinin dengelenmesinde ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenledir ki yeşil alanların, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Günümüz bilgi çağında bilgisayar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin yönlendirdiği CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) birçok meslek dallarında uygulama alanı bulmuş, özellikle planlama sürecinde kullanıcılara zaman ve emekten tasarruf sağlamıştır. Dünyada ve ülkemizde planlama ve tasarımda birçok uygulama alanı olan CBS, mevcut planların denetlenmesinde de kullanılan önemli bir bilgi teknolojisi aracıdır. Bu çalışmanın amacı, aktif yeşil alanların yeterliliklerinin CBS ne dayalı bir yöntem kullanılarak tespit edilmesi, bu tespitlerin mevcut standartlara ve planlama ilkelerine göre değerlendirilmesi ve Konya kenti Meram ilçesi örneğinde bu yöntemin uygulanmasıdır. Bu doğrultuda Meram ilçesinde bulunan 89 mahalle çalışma alanı kapsamına alınmıştır. Mahallelerin mevcut ve projeksiyon nüfuslarına göre tespit edilen yeşil alan miktarları karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Mevcut yönetmelikler ve standartlara göre planlama ilkeleri çerçevesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı bulunmuş ve yürüme mesafesi içerisinde aktif yeşil alanların türüne göre hizmet yarıçapları (etkileme bölgesi) çıkarılmıştır. Sonuç olarak mevcut yeşil alan sistemi planlama kriterleri açısından değerlendirilmiş ve bu kriterler doğrultusunda sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik geleceğe ilişkin açık ve yeşil alanlara ilişkin bazı öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kentsel açık-yeşil alanlar, Coğrafi Bilgi sistemleri iv

21 ÖZET YÜKSEK LİSANS KONYA KENTİÇİ TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜN ENGELLENMESİNDE KULLANILACAK BAZI BİTKİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Zeliha (Koçbeker) MUTLU Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Serpil ÖNDER 2010, 101 Sayfa Jüri Doç. Dr. Serpil ÖNDER Doç. Dr. Şükrü DURSUN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT Birey ve toplum sağlığı üzerinde zarar verici etkileri, tüm dünyaca kabul edilmiş olan gürültü kirliliği sorunu, diğer kirlenme türleri gibi insanlara olduğu kadar çevreye de rahatsızlık verir duruma gelmiştir. İstenmeyen ses olarak tanımlanabilen gürültü, sanayinin gelişmesi, nüfus artışı ve plansız şehirleşmeye bağlı olarak artmaktadır. Gürültünün, insan sağlığı ve konforu açısından kabul edilebilir sınırlara indirgenmesi ve zararlı etkilerinin giderilebilmesi için uzun yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Peyzaj mimarlığı açısından ise gürültü sorunun önlenmesinde bitkisel materyal kullanımı ile oluşturulacak gürültü perdeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Konya Kentiçi trafik gürültüsünün engellenmesinde kullanılacak bazı bitkiler üzerinde bir araştırma yapılmış, örnek olarak seçilmiş çalıların gürültüyü ne oranda azalttığı ölçülmüş ve karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Gürültü azalışını belirlemek amacıyla 5 metrelik, 9 metrelik ve 20 metrelik bitki refüjlerinde toplam on beş ölçüm yapılmıştır. Yapılan ölçümler üçer kez tekrarlanarak ortalaması alınmıştır. 5 metrelik alanda ortalama 5,2 db(a) gürültü azalımı oluşurken, 9 metrelik alanda ortalama 4,36 db(a) lık bir azalma meydana gelmiştir. 20 metrelik alanda ise ortalama 4,72 db(a) lık gürültü azalımı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda kullanılan çalı ve çalı gruplarının gürültüyü hissedilir oranda azalttığı belirlenmiştir. Ayrıca arka arkaya grup olarak yapılan gürültü perdelerinin gürültüyü azaltmada daha etkili oldukları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Gürültü, gürültü kaynağı, gürültü perdesi, ses düzeyi ölçer, gürültü azaltma, gürültü kirliliği. iv

22 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ SELÇUKLU İLÇESİ (KONYA) İLKÖĞRETİM OKULLARI BİTKİSEL TASARIM ELEMANLARI ve BUNLARIN ÇOCUK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Övgü YORGANCILAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR 2010, 199 sayfa Jüri: Yrd. Doç. Dr. Sertaç GÜNGÖR Doç. Dr. Murat Aydın ŞANDA Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN Bu çalışma ilköğretim okullarının bitkisel tasarımında kullanılan elemanların çocuk sağlığı açısından önemini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan çalışmada ilköğretim okulları tanımlanmış, ilköğretim okul bahçelerinin standartları verilmiş ve bu standartlar doğrultusunda Konya İli Selçuklu İlçesi ndeki okullar incelenmiştir. Selçuklu İlçesi nde 54 (ellidört) ilköğretim okulu incelenmiştir. Araştırmalar yerinde yapılmış olup gerekli görülen fotoğraflar çekilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Konya İli Selçuklu İlçesi İlköğretim okullarının bahçelerinde kullanılan bitkisel elemanlar ve peyzaj çalışmalarının yetersiz kaldığı, çocuk sağlığı açısından dikkat edilmeden düzenlendiği gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İlköğretim Okulları, Bitkisel Tasarım, Çocuk Sağlığı i

23 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖRSEL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ YÖNTEMİ İLE ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİNDEKİ ABDURRAHMAN ALAETTİNOĞLU VE ALANYA BELEDİYE BAŞKANLARI KENT PARKLARININ İRDELENMESİ Hakan ELİNÇ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT 2011, 129 Sayfa Jüri Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT Doç. Dr. Serpil ÖNDER Yrd. Doç. Dr. Ümmügülsüm ÖZKAN TER 18. Yüzyılda sanayi devrimiyle tarımdan sanayi toplumuna yönelik hızlı bir geçiş başlamış ve tüm dünyada farklı etkiler yaratmıştır. Bu süreçte dünya nüfusunun büyük kısmının yaşadığı kentler fiziksel yönden olumsuz etkilenen mekânların başında gelmiştir. Günümüzün mekân oluşturan disiplinleri işlevsel ve estetik açıdan problemler yaşayan kentleri yenileme ve daha yaşanır mekanlar haline getirmek için büyük çaba göstermektedirler. Kent estetiğinin en önemli unsuru açık ve yeşil alanlardır. Kent parkları, aktif kullanımları nedeniyle kent toplumuna en fazla faydayı sağlayan kentsel açık yeşil alan sisteminin bir öğesini oluşturmaktadır. Kent parklarının görsel kalitesinin değerlendirilerek ortaya çıkarılması ve bu görsel kaliteyi oluşturan bileşenlerin açıklanmasını amaçlayan bilimsel araştırmalar aynı zamanda kent estetik değerinin arttırılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu araştırmada, Alanya ilçesinin önemli iki kent parkı çalışma materyali olarak belirlenmiş ve bu kent parklarında yerli ve yabancı kullanıcılar üzerine foto-anket uygulaması yapılmıştır. Her iki parkı örnekleyen 10 ar adetlik iki fotoğraf serisi park kullanıcıları tarafından Likert Ölçeğinde (1-5) manzara güzelliği ve sekiz kavramsal parametreye dayalı olarak değerlendirilmiştir. Anket verileri üzerine Ki-Kare ve Spearman korelasyon istatistik analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Abdurrahman Alaettinoğlu parkında manzara güzelliği ve katılımcıların demografik özellikleri arasında faklılıklar saptanmıştır. Abdurrahman Alaettinoğlu parkının 7 nolu fotoğrafında manzara güzelliği ile katılımcıların yaş (Ki-Kare = 26,181), eğitim (Ki-Kare = 28,853), gelir (Ki-Kare= 28,591) ve ikamet (Ki-Kare= 19,438) özellikleri arasında istatistiksel açıdan önemli farklılıklar bulunmuştur. Her iki kent parkında da manzara güzelliği ile seçilen tüm parametreler arasında istatistiksel açıdan önemli ilişkiler tespit edilmiştir. Alanya Belediye Başkanları parkının 4 nolu fotoğrafında manzara güzelliği ile parametreler arasındaki birlikte değişme dereceleri sırasıyla uyum %62, bakım %61, hareketlilik %60 ve güven %58 şeklindedir. Çalışmadan elde edilen bulgular önceki literatür sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmış, kent parkı planlama, tasarım ve yönetim çalışmalarına yönelik fayda sağlayacak öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Alanya, Foto-Anket, Görsel Algı, Görsel Kalite, Kent Parkı iv

24 ÖZET YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HATAY ĠLĠ SAMANDAĞ ĠLÇESĠ EKOTURĠZM KULLANIMINA YÖNELĠK PEYZAJ POTANSĠYELĠNĠN SAPTANMASI Ahmet AKKĠPRĠK Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DanıĢman: Doç.Dr.Serpil ÖNDER 2011, 241 Sayfa Jüri Doç.Dr.Serpil ÖNDER Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tuğrul POLAT Yrd.Doç.Dr.Ümmügülsüm TER Samandağ ilçesi, Avrupa nın korumada öncelikli yüz orman alanlarından biri olan ve aynı zamanda Türkiye Doğa Derneği tarafından tür çeģitliliği açısından Türkiye nin en zengin Önemli Doğa Alanı olarak ilan edilen Amanos Dağlarının güney ucunda yer almaktadır. Ġlçe dünyadaki 3 ana kuģ göç yollarının en büyüğü üzerinde bulunmaktadır. Akdeniz foklarının yaģam alanı ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak kullanılan Samandağ Kumulları Türkiye Doğa Derneği tarafından Önemli Doğa Alanı olarak ilan edilmiģtir. Ayrıca ġimģir gen koruma ormanı, yaban hayatı geliģtirme sahası, endemik bitkileri, anıt ağaçları, Türkiye nin tek Ermeni Köyü Vakıflı, 9 adet arkeolojik sit ve 13 adet anıt yapıya sahip Samandağ, farklı din, mezhep ve ırkların bir arada yaģadığı Türkiye nin ender ilçelerinden biridir. Samandağ ilçesi zengin doğal ve kültürel yapısına rağmen turizmden hak ettiği payı alamamaktadır. Kendi haline terk edilmiģ bu zenginlikler aģırı ve yanlıģ kullanımla birlikte çevrede çeģitli olumsuz değiģimler ortaya çıkmakta, kültürel değerler, tarihi yapılar tahrip olarak bitki ve hayvan toplulukları yok olma tehlikesiyle karģı karģıya kalmaktadır. Ekoturizm, sürdürülebilirlik arayıģları içerisinde turizmin geleceğini kurtaracak çözümlerden biri olarak görülmektedir. Ekoturizm bir yandan değerleri korurken bir yandan da yöre halkı için gelir imkânı sağlamaktadır. Bu tez çalıģması ile Samandağ ilçesinin bugüne kadar bünyesinde saklayabildiği zengin doğal ve kültürel değerleri ortaya çıkarılarak ekoturizm kullanımına yönelik öneriler getirilmiģtir. Anahtar kelimeler: ekoturizm, peyzaj potansiyeli, Samandağ, turizm, iv

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 27.12.2011 24.01.2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANLARININ İL SINIRLARINA GENİŞLETMESİ İLE İLGİLİ YAPILMAKTA OLAN YASAL

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Peyzaj Tasarımına Giriş MMR 215 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

Çankaya Belediyesi Uygulamaları

Çankaya Belediyesi Uygulamaları Çankaya Belediyesi Uygulamaları İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur Hasadı Konferansı Ekim 2016 Yağmur Hasadı Planlaması Yapılacak Alanlar Köylerimiz-Kırsal Alanlarımız Parklarımız - Yaşar Kemal

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE A. Erdoğan 1, S. Meriç 2 1 Dr,

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9 N BORNOVA KÜÇÜK PARK K N OB A A AR 1 A AR ÜN V R ANA V A AR AKÜ N Ü R A AR B Ü Ü 3 O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam hayal etmek ve bu hayali gerçekleștirmeye

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü saygin.oguz@tepebasi.bel.tr Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı

Detaylı

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger Seyitgazi ve Turizm 31 Ağustos 2013 Seyitgazi 2 Elimizde ne var? Seyitgazi, ağırlıklı potansiyel olarak değerlendirilmeyi bekleyen inanç turizmi, tarih turizmi, doğa ve köy turizmi, dış alan sporları turizmi

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE. Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹

YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE. Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹ YAYA BÖLGELERĠ PLANLAMA VE TASARIMI: ÇANAKKALE ÇARġI CADDESĠ YAYA YOLU ÖRNEĞĠNDE Tanay BĠRĠġÇĠ YILDIRIM¹ A.Esra ÖZEL¹ Pınar OKTAY² 1 )ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale.

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 08 00-08 45 Matematik (D21) 09 00-09 45 Matematik (D21) Genel Kimya (D21) Genel Botanik (D21) 10 00-10 45 Orm.Müh.Giriş (D21) Matematik (D21) Genel Kimya (D21) Zooloji

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz.

Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz. Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz. Misyonumuz Dört mevsimin yaşandığı, iklim, toprak, ekolojik zenginlikler bakımından bereketli olan ülkemizde; üstlendiğimiz projelerin müşteri memnuniyeti açısından

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Ilıca Merkez de görev yapan okul idarecilerinin öncülüğünde, çevre mahalle muhtarları ve esnafların da katılımları ile Ilıca Bölgesi Kültür ve

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI I.TUTANAK 2012 2013 JURİ RAPORU 1-Yarışma kapsamında 33

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji Mühendisliği Bölümü. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi FİNAL Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji Mühendisliği Bölümü. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi FİNAL Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji Mühendisliği Bölümü SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi FİNAL Raporu ZONGULDAK 2015 I T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji

Detaylı

Ekolojik Mesleki Yetkinlik Transfer Sistemi

Ekolojik Mesleki Yetkinlik Transfer Sistemi Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project Sonuç 4: Modelinin Denenmesi, Kontrolü ve Sertifikaları Final Rapor Özeti Ekim 2013 projesinin açıklamasına göre, dört nolu iş paketinin amacı Eco-Matrix

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44)

İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44) İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44) Müşteri Kurumlar T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE IKONAIR PROJESİ Evrim DOĞAN ÖZTÜRK Uzman Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şb. Md. Hava Yönetimi Dai. Bşk. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROJE 3. ÇALIŞTAYI 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

Detaylı

YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması YARIŞMADAKİ GÖREVİ

YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması YARIŞMADAKİ GÖREVİ ELAZIĞ BELEDİYESİ GAZİ CADDESİ KENTSEL YENİLEME VE CEPHE REHABİLİTASYONU ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASINA İLİŞKİN JÜRİNİN KİŞİSEL DEĞERLENDİRMESİNİ İÇEREN RAPOR TUTANAĞI YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi

Detaylı

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 AMAÇ & KAPSAM ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ana amacı, Türkiye de yaşanılan şehirlere ilişkin şehir güzelleştirme

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

The World Cadastre Summit, 2015 Congress&Exhibition wcadastre.org 23.04.2015. Canan Güngör, WCS-CE, Istanbul, Turkey, 20-24 April 2015.

The World Cadastre Summit, 2015 Congress&Exhibition wcadastre.org 23.04.2015. Canan Güngör, WCS-CE, Istanbul, Turkey, 20-24 April 2015. 20-24 April 2015. 1 İnsanın yaşadığı mekanla bağlantısını keyifli bir şekilde ifade eden Coğrafi Bilgi Sistemleri, sağlık hizmetlerinde etkin bir şekilde kullanılmalıdır Ölüm oranlarının yoğunlaştığı bölgelerin

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı