T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Temmuz 1999 SALI. Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Temmuz 1999 SALI. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1999 SALI Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 1-9/11/1995 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (c) ve 0) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Bağlantı Gücü: Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma faktörü (0.60 olarak) gözönüne alınarak hesaplanan güç miktarıdır. Müstakil trafolu müşterilerde ölçünün primer veya sekonderden yapılıyor olmasına bakılmaksızın bağlantı gücünün 0.60 katı alınır." "j) Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı: Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, mevcut dağıtım şebekesinden başlanarak ilk tesis gideri abone tarafından karşılanan teşekkül veya şirkete ait şebekenin bir parçası olan ve yapı bağlantı kutusunda son bulan hattır. Abone tarafından karşılanan ilk tesis gideri, alınması gereken tesise iştirak bedeli ile mukayese edilerek, varsa eksik kalan kısmı için ilave olarak fark tesise iştirak bedeli alınır." Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (B) bendinin birinci paragrafı, (E) bendinin (c) alt bendi, (F) bendinin birinci paragrafı ile (a) alt bendi ve (J) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "B) Sanayi: 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünü ifade eden belgeyi almaları şartıyla şantiye dönemi de dahil olmak üzere sanayi abonesi olarak kabul edilirler." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 13 Temmuz Sayı: "c) Şantiye ve Geçici Aboneler: İnşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi nedenlerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan geçici tesisler ile il, ilçe, belde ve köylerde gezici olarak kurulan sergi, fuar, sirk ve panayır aboneleridir." "F) Hayır Kurumlan, Demekler, Vakıflar. Müzeler, Resmi Okullar, Resmi Yurtlar, Resmi Üniversite, Resmi Yüksek Okullar, Resmi Kurslar, Resmi Sağlık Kuruluşları, Spor Tesisleri. Kültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği: a) Hayır Kurumları, Demekler, Vakıflar, Müzeler, Resmi Okullar, Resmi Yurtlar, Resmi Üniversite ve Resmi Yüksek Okullar, Resmi Kurslar ve Resmi Sağlık Kuruluşları: 1606 sayılı Kanuna göre vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuş bulunan Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Demeği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Demeği, 2847 sayılı Kanunla kurulan dernekler, 2908 sayılı Demekler Kanunu'nun 58 inci ve 59 uncu maddeleri uyarınca kamu yararına çalıştığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı almış demekler ile vakıflar, müzeler, resmi okullar, resmi üniversite, resmi yüksek okullar, resmi yurtlar, herhangi bir kurum veya kuruluşun yardım ve desteği bulunmayan ve masrafları bölgelerindeki vatandaşların yardım ve destekleri ile karşılandığı ilgili mülki amirlerce belgelenen, resmi kuruluşların denetimindeki yoksul ve kimsesiz öğrenci yurtları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan resmi kurslar ile resmi sağlık kuruluşları (hastane, poliklinik, sağlık ocağı ve dispanserleri).bakanlar Kurulu Karan ile vergi muafiyeti tanınmış olan vakıf üniversitelerinin yukarıda isimleri belirtilen sağlık kuruluşları da aynı abone grubuna dahildir." "J) Arıtma Tesisleri : Kuruluş veya işletmelerin, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve alıcı ortama verdikleri sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıklarını arıtmak amacıyla kurdukları tesislerdir. Antma tesislerinin tamamında tüketilen elektrik enerjisine, gerekli ölçme düzenini tesis etmeleri ve arıtma tesisi olduklarını Çevre Bakanlığından belgelemeleri halinde arıtma tesisi tarifesi uygulanır.ölçünün tek noktadan yapılması esas olup, zaruri hallerde en fazla iki noktadan ölçüm yapılmasına izin verilebilir." Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Görevli şirketçe 7 nci maddede belirlenen esaslara göre tespit edilen tarife, Bakanlığın onayından sonra ve onay yazısında belirtilen tarihten itibaren yürürlüğe girer." Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), ( c) bentleri ile (e) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a)tek terimli tarifeden enerji talebinde bulunan AG ve YG aboneleriyle bağlantı gücü (kw) üzerinden sözleşme yapılır. Alınacak tesise iştirak ve güvence bedeli sözleşmede belirtilen bu güç üzerinden hesaplanır." "b) Çift terimli tarifeden enerji talebinde bulunan abone ile talep edilen güç üzerinden sözleşme yapılır. Alınacak tesise iştirak ve güvence bedeli sözleşmede belirtilen güç üzerinden hesaplanır." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 13 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 "c) Çift terimli tarifeden sözleşme yapan aboneye, sözleşme gücünün en fazla %10'u (yüzde onu) oranında fazla güç çekmeye izin verilir. Bu sınır, birbirini izleyen iki fatura döneminde aşıldığında yeni güce göre ek sözleşme yapılır. Aksi durumda abonenin elektriği kesilir." "Abone 1 (bir) yıl içerisinde en fazla 3 (üç) defa güç değişikliği talebinde bulunabilir. Durumları özellik arzeden abonelere, geçerli gerekçelerle talepleri halinde yılda 6 (altı) defadan fazla olmamak üzere güç değişikliği yapılır." Madde 5-Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin değişik (A) bendinin beşinci paragrafı ile ( C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Ancak, kent içindeki işyerlerinden zorunlu olarak küçük sanayi sitelerine taşınan aboneler (mülk sahibi veya kiracı), mülki, adli ve mahalli idarelerce zorunlu olarak nakline karar verilen aboneler ile şantiye ve geçici abonelerden daha önce ödedikleri bağlantı gücü karşılığı tesise iştirak bedeli aynı il, bağlı ortaklık veya görevli şirket sınırları içinde kalmak koşuluyla alınmaz." "C) Yatırım programı çerçevesinde teşekkül veya şirket tarafından yapılması gereken tesisler; YG ölçü tesisleri, YG koruma tesisleri, YG bağlantı (branşman) hattı.yg trafosu, AG şebekesine ait hava hattı, yeraltı kablosu, kumanda kablosu, trafo merkezi yeri, trafo binası ve bunun gibi herhangi birinin abone tarafından yaptırılmasının teşekkül veya şirket tarafından istenmesi halinde, aboneye yaptırılan işlerin tesis bedeli; alınması gereken tesise iştirak bedeli ile mukayese edilerek, varsa altında kalan kısmı için fark tesise iştirak bedeli alınır. Hayır kurumlarından (1606 sayılı Kanunda sayılan Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği), ibadethanelerden (cami, mescit, kilise, havra ve sinagog) ve teşekkül veya şirkete ait YG hattından itibaren tesislerinin tamamını kendisi yapan aboneler ile güvence bedeli alınmayan abonelerden tesise iştirak bedeli alınmaz" Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (A) ve (B) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "A) Teşekkül veya şirketten elektrik enerjisi satın almak üzere başvurarak sözleşme yapacak abone, bağlantı gücünün kw'ı başına ve 19 uncu madde hükümlerine göre abone grupları itibarıyla belirlenen bedeller üzerinden güvence bedeli öder. Mesken aboneleri dışındaki aboneler, istedikleri takdirde nakit yerine güvence bedeli olarak tespit edilen bedel tutarında süresiz banka kati teminat mektubu da verebilir. Güvence bedelini daha önce nakit olarak ödemiş olan bu tür abonelerin talepleri halinde güvence bedelinin güncelleştirilen karşılığı tutarında süresiz banka kati teminat mektubu vermeleri şartıyla teşekkül veya şirkette bulunan güvence bedeli güncelleştirilerek aylık eşit taksitler halinde, kullandıkları elektrik enerjisi faturalarından mahsup edilmek suretiyle 12 (oniki) ay içinde iade edilir. Süresiz banka kati teminat mektubu alınmış abonelerin güvence bedelleri, bağlantı güçleri ve 19 uncu madde hükümlerine göre abone grupları itibarıyla belirlenen bedellerde değişiklik olması durumunda, en son bedellere göre bağlantı gücü dikkate alınarak her yıl Ocak ayı içinde yeniden hesaplanır. Abone; teşekkül veya şirket nezdinde bulunan süresiz banka kati teminat mektubu miktarını, hesap edilen yeni güvence bedeli seviyesine eşit olacak şekilde, bildirimi takip eden 15 (onbeş) gün içinde tamamlar. Ancak, iki veya üç vardiyalı çalışır durumda iken borcunu yılda üç kez ödemeyen abonelerin mevcut güvence bedeli % 25 oranında artırılır." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz Sayı : "B) Teşekkül veya şirketçe tahsil edilen nakit güvence bedeli, sözleşmenin iptali (feshi) durumunda, bağlantı gücü gözönüne alınarak, 19 uncu madde hükümlerine göre (iptal tarihindeki TL/kW bedeli üzerinden) güncelleştirilerek abonenin teşekkül veya şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi iptal tarihinde işletme kayıtları veya abonenin güvence alındı belgesi dikkate alınarak ilgiliye ödenir." Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 22- İlk abonelik aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 31 inci maddesine göre; imar alanı içerisinde yapı kullanma izni, imar alanı dışında Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüklerinden (köy yerleşim alanı ve bağlıları hariç) verilen belge ve tapu kaydıyla birlikte mülk sahibi/sahipleri veya vekili (noterce vekalet verilen), kiraya vermiş ise belgelemesi şartıyla kiracısı, teşekkül veya şirketten elektrik enerjisi isteyebilir. Teşekkül veya şirket güç ve şebekelerinin imkanlarına göre bu istekleri karşılamakla yükümlüdür. Abone, bu Yönetmelik esasları ile sözleşme şartlarını kabul ederek elektrik enerjisi alabilir. Yapı kullanma izni bulunmayan kullanım yerlerine elektrik enerjisi verilmez." Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 23- Şifahi ve telefonla yapılabilecek arıza ve kaçak ihbarları dışında, abone her türlü şikayet ve isteğini yazılı olarak teşekkül veya şirkete yapar. Abone şikayeti 15 gün içinde teşekkül veya şirketçe incelenip, sonuçlandırılarak abonenin adresine gönderilir." Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 29- Ölçümün abone grubu bazında tek noktadan yapılması esastır. Mümkün olmaması halinde (yeni yapılacak tesislerde) abone sayaçlar üzerinde ölçülen değerleri tek noktaya taşımak üzere gerekli sistemi kurar. Teşekkül veya şirket gerekli gördüğünde abonenin koruması altındaki sayaçtan başka, ölçü ve kontrol aletleri koyabilir ve bunları mühürleyebilir. Abone, gerek sayacın ve gerekse yukarıda sayılan aletlerin konulacağı yerler için teşekkül veya şirketten kira veya başka bir ad altında bedel isteyemeyeceği gibi, bu aletleri korumakla da yükümlüdür. Bu aletlerde abonenin hatasından dolayı meydana gelecek her türlü hasardan abone sorumlu olup. zarar ve ziyanı teşekkül veya şirkete öder. Ancak abone hatasından kaynaklanmayan bozulmalardan abone sorumlu değildir." Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Fotoğraflı kimlik belgesi taşıyan teşekkül veya şirket elemanı, mesai saatleri içinde abonenin elektrikli ölçü aleti ve sayacının bulunduğu yerlere kadar girip, bunları kontrol eder, onarır, değiştirir veya iptal eder. Ancak, kaçak ihbarlarında mesai saati içinde olma koşulu aranmaz. Bu işlemlerin yapılması durumunda aboneyle teşekkül veya şirket elemanı tarafından tutanak düzenlenir. Buna engel olunduğunda durum bir yazıyla aboneye bildirilir. Bu yazıya abone 1 (bir) hafta içinde cevap vermediğinde teşekkül veya şirket elektrik enerjisini kesmekte serbest olup, elektrik enerjisi kesilmesi nedeniyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir." Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddenin (c), (d), (e) ve (0 bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c)abone olduktan sonra ölçü sisteminin ayarını bozmak veya değişiklik yapmak, köprülemeyi kaldırmak (kanca düşürmek), diskin dönmesine engel olmak, sayacı ters bağlayıp Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ". 4

5 13 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 endeks silmek, endeksin okunduğu sayaç kapağındaki (ölçüye esas) mühürler ile ölçü devrelerine ait bölümlerin üzerindeki mühürleri sökmek," "d)teşekkül veya şirketçe kesilen elektriği resmi olmayan yöntemle açmak veya açtırarak kullanmak," "e)bunlar dışında tüketimin doğru tespit edilmesine engel olacak her türlü işi yapmak," "f) 90-T/13 sayılı, Yüksek Planlama Kurulu Karan ile kabul edilen Ücretsiz ve Tarife Altı Yönetmeliği kapsamına giren tesislerin ölçü sisteminin çıkışından sonra teşekkül veya şirketin bilgisi dışında elektrik kullanmak," Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin (b), ( c), (d) ve (0 bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b)meskenler hariç olmak üzere diğer abone gruplarında, kurulu gücün, kullanma faktörü 0.60 olarak göz önüne alınarak hesaplanacak ortalama aylık çalışma saatine göre," "c)müstakil trafolu abonelerde ölçü noktasına bakılmaksızın, besleme transformatör veya transformatörlerinin toplam kurulu gücünün, kullanma faktörü 0.60 olarak göz önüne alınarak hesaplanacak ortalama aylık çalışma saatine göre," "d)meskenlerde, bağlantı gücüyle ortalama aylık çalışma saatine göre (buradaki bağlantı gücü, proje varsa projesinde belirtilen gücün 0.60'ı, proje yoksa, 3 (üç) kw"ın altında olmamak üzere), yöresel özellikler ve benzer bağlantılar göz önüne alınarak," "f)bu tür hesaplamaların yapılamaması durumunda, tüketilen elektrik enerjisi miktarı aynı yörede bulunan benzer kullanım yerlerinin ortalama tüketimlerine göre hesaplanarak, tespit edilir. Ortalama Aylık Çalışma Saati; 1) Meskenlerde: 30 gün x 5 saat = 150 saat kabul edilir. 2) Sanayide. Tek vardiya çalışanlarda 25 gün x 8 saat = 200 saat, iki vardiya çalışanlarda 400 saat, üç vardiya çalışanlarda 600 saat kabul edilir. Vardiyanın çalışma saatlerinin tespitinde yöresel özellikler, bilenlerin yazılı ifadeleri, ilgili kamu kuruluşları tarafından verilen resmi belgeler göz önüne alınır. Çalışma saatlerinin yukarıda belirtilenlerden daha fazla olmasının tespiti durumunda ise. tespit edilen saatler esas alınır. Vardiya sayısının ispatı abone tarafından yapılır, yapılamaması durumunda 3 (üç) vardiya çalıştığı kabul edilir. edilir. 3) Tarımsal sulama abonelerinde çalışma saati 25 gün x 16 saat = 400 saat olarak kabul 4) Diğer abonelerde; 25 gün x 10 saat = 250 saat kabul edilir." Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 42- Kaçak elektrik kullanma süresi, abone olanlar için en son faturadaki son endeks okuma tarihleri ile kaçak tespit tutanağının düzenlendiği tarih arasındaki gün sayısı, abone olmayanlar için ise 90 (doksan) gün kabul edilir ve hesaplamalar bu süre üzerinden yapılır. Kullanıcı inandırıcı kanıt ve belgelerle 90 günün altında kullanımı olduğunu belgelediği takdirde belge tarihleri dikkate alınır. Kaçak kullanım süresi hiçbir zaman bu süreleri aşamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz Sayı: Aboneli ve abonesiz kaçak kullanım tespitinde belirtilen süreler dışında abonenin elektrik kullandığının inandırıcı kanıt ve belgelerle tespit edilmesi halinde en fazla 6 ay geriye dönük normal tüketim işlemi yapılır. Bu dönemdeki faturalar tüketimin yapıldığı kabul edilen dönemlerdeki birim fiyatlar dikkate alınarak gecikme faizi alınmaksızın düzenlenir." Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 43 Üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 43- Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen abonenin, 41 inci ve 42 nci maddeler göz önüne alınarak hesaplanan tüketimi, dahil olduğu abone grubuna kaçak elektrik kullandığı tespit edildiği tarihte uygulanmakta olan tek terimli aktif enerji tarife bedelinin (kademe uygulaması varsa kademe fiyatları göz önüne alınarak) 1.5 (birbuçuk) katı üzerinden hesap ve fatura edilir. (Güç ve reaktif enerji bedeli alınmaz.) Abonede, tekrarlanan kaçak kullanımın tespiti durumunda kaçak elektrik kullandığı tespit edildiği tarihte yürürlükte olan tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır." Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 44- Abonenin kusuru dışında olan hususlara kaçak elektrik işlemi uygulanmaz. Ancak kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı dışında kalan imalat, montaj, bağlantı, okuma ve hesaplama hataları sonucunda şirket/teşekkül veya müşteri lehine doğan alacaklarda hatanın başlangıç tarihi itibarıyla doğru kaydetmiş sayaç değerleri var ise sayaç değerleri, yok ise 41 inci maddeye göre ortalama aylık tüketim hesaplanarak ait olduğu tüketim dönemlerindeki birim fiyatlar dikkate alınmak suretiyle gecikme faizi alınmaksızın fatura düzenlenir." Madde 16-Aynı Yönetmeliğin 46 nci maddesine aşağıdaki (f) ve (g) bentleri ilave edilmiş ve aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "f)sözleşmenin imzalanmasından sonra teşekkül veya şirketçe yapılması gereken elektrik bağlantı işlemini beklemeksizin bağlantı yapan veya yaptıran." "g)teşekkül veya şirketin izni olmaksızın bulunduğu abone grubunun dışında elektrik kullanan." "Ancak (a), (b) ve (e) bentlerinde tanımlanan tüketicilerden usulsüz elektrik kullananın bu tespitten önce abonelik için teşekkül veya şirkete başvurusunun bulunması ve bunu belgelemesi durumunda, usulsüz elektrik kullanım hükümleri uygulanmaz." Madde 17-Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) 46 nci maddenin (a) bendi kapsamına giren tespitlerde usulsüz elektrik kullandıranın dahil olduğu abone grubundan açma kapama ücretinin 3 (üç) katı ücret tahsil edilmeden elektrik açılmaz. Usulsüz elektrik kullanan, teşekkül veya şirketin normal abone olmak üzere isteyeceği hususları yerine getirmediği sürece bunlara elektrik bağlanmaz." "c)zorunlu nedenlerle aynı güçle kalmak koşuluyla güç trafosunu değiştirmesi halinde abone, teşekkül veya şirkete durumu yazılı olarak bildirmek zorundadır. Güç trafosunun onarılıp yerine takılması veya yeni takılan güç trafosunun kullanımına devam edilecekse yeni trafoya göre sözleşme yapılması için 20 (yirmi) günlük süre tanınır. Aksi halde usulsüz elektrik kullanma hükümleri uygulanır." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 13 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Madde 18-Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d)kaçak veya usulsüz elektrik kullandığı tespit olunan kişi, teşekkül veya şirketçe düzenlenen yazılı bildirime, bildirim tarihinden başlayarak 8 (sekiz) iş günü içinde kanıt ve belgeler ile birlikte teşekkül veya şirkete itirazda bulunabilir. Bu itiraz, teşekkül veya şirketçe kurulacak bir komisyon aracılığı ile I (bir) ay içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Abonenin itirazı sonucunda haklı olmadığı tespit edilirse mevcut borcu gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Abonenin itirazı sonucunda haklı olduğu tespit edilirse gecikme faizi alınmaksızın mevcut borcu tahsil edilir." "e)kaçak veya usulsüz elektrik kullanıldığı tespit edilen kullanım yerine, bu hususlar sonuçlandırılıncaya kadar, abonenin mağduriyetinin önlenmesi bakımından teşekkül veya şirket, bundan sonraki tüketim bedelinin itirazsız ve zamanında ödenmesini sağlamak ya da teminatı alınmak koşuluyla elektrik verir." Madde 19- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Abone, tespit edilen sayaç değerine göre teşekkül veya şirket tarafından düzenlenecek fatura bedelini, fatura veya ihbarname üzerinde belirtilen süre içinde, teşekkül veya şirketin göstereceği tahsilat veznesine veya banka şubelerine ödemekle yükümlüdür. Ancak, yazılı bildirim veya faturaya bildirim (tebliğ) tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün (dahil) içerisinde teşekkül veya şirkete yapılacak itiraz, teşekkül veya şirketçe itiraz tarihinden başlayarak en geç 1 (bir) ay içinde sonuçlandırılır. Yapılan itiraz sonuçlanıncaya kadar ödeme durdurulur. Ancak abonenin itirazı sonucunda haklı olmadığı tespit edilirse mevcut borcuna ilave olarak tahakkuk ettirilecek gecikme faizi % 10 artırılarak tahsil edilir. Abonenin itirazı sonucunda haklı olduğu tespit edilirse mevcut borcu gecikme faizi alınmaksızın tahsil edilir." Madde 20-Aynı Yönetmeliğin değişik 50 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (d) bendi ilave edilmiştir. "c)alacağın tahsili, takibi ve elektriğin kesilmesi gibi işlemlerin yapılması teşekkül veya şirketin görevidir, tik ihbarnamede belirtilen son ödeme tarihinde borç ödenmemiş ise bu tarihten itibaren gecikme faizi uygulanır.lkinci ihbarnamede belirtilen son ödeme tarihinde borç ödenmemişse elektrik kesme işlemi yapılır.her halükarda abonenin ödenmeyen faturasını takip eden ikinci fatura dönemindeki son ödeme tarihinden sonra gecikme faizi alınamaz. Ancak, gecikme faizi alınmamasına ilişkin hüküm, mahkemeye intikal etmiş alacaklar ile resmi daireleri kapsamaz." "d) Elektrik enerjilerinin kesilmesi sonucunda; telafisi mümkün olmayan zararlara uğrayabilecek olması nedeniyle, ark ocakları, endüksiyon ocakları ve yüksek fırınlarla çalışan entegre demir çelik tesisleri, ayrıca askeri tesisler ile hastanelerin elektrik enerjisi kesilmeden önce Bakanlığın teyidi alınır. Ancak gecikmeden dolayı faiz uygulamasına ilişkin teşekkül veya şirket hakları saklıdır." Madde 21- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Borcunu ödemeden ayrılan abonelerden sonra, aynı kullanım yerine abone olacaklardan veya mülk sahibinden/sahiplerinden eski aboneye ait borcun ödenmesi ve eski aboneye ait ikamet bilgisi verme talebi ve şartı koşulmaz. Borcunu ödemeden ayrılan abonenin güvence bedeli doğrudan borcuna mahsup edilir." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 1999-Sayı: Madde 22- Aynı Yönetmeliğin değişik 56 nci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (g) bendi ilave edilmiştir. "Reaktif enerji ölçü aletleri olmadığı için, çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji bedeli ödemek durumunda kalan abonelerin, fazladan bir bedel ödememelerini teminen ve talepleri halinde, temin edecekleri reaktif enerji ölçü aletlerinin monte edilmesi teşekkül veya şirket tarafından sağlanır." "g) Kompanzasyon tesisi bulunan ve güç faktörünü 0,9-1 arasında tutan tüm abonelerde reaktif sayaç veya kompanzasyon tesisinde meydana gelecek mekanik arızalardan dolayı abonenin yıl içerisinde elinde olmayan nedenlerle bir ay için sistemden çektiği reaktif enerjinin, aktif enerjinin 0,50 katından fazla olması halinde, reaktif enerji bedeli faturalamada dikkate alınmaz. Bu durumun yılda bir defadan fazla olması halinde, o yıl için daha önceden dikkate alınmayan reaktif enerji bedeli, sistemden çekildiği aydaki birim fiyat dikkate alınarak ilk çıkacak faturaya ilave edilerek tahsil edilir." Madde 23- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tüm abonelerde gecikme faizleri günlük uygulanır." Madde 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. İstanbul Teknik Üniversitesinden : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetmeliği I. Genel Hükümler Enstitünün Tanımı Madde 1 İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Bilişim Enstitüsü; bilişim bilimleri ve teknolojileri alanlarında lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. Enstitünün Amaç ve Görevleri Madde 2 Enstitünün amaç ve görevleri aşağıda sıralanmaktadır: a) Bilişim Anabilim Dalı altında, ülkenin gereksinimlerini de gözönüne alarak, bilişimi ilgilendirebilecek çeşitli alanlarda bilimsel araştırma, lisansüstü eğitimi ve öğretimi yapmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 13 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 b) Bilişim ile ilgili, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bu doğrultuda yayınlar yapmak. İç ve dış yayınları derleyerek ulusal ve bölgesel ölçekte ve hem gerçel hem de sanal düzeyde başvuru kaynağı olacak bir teknik kaynaklandırım (dokümantasyon) merkezi kurmak, c) Uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve deneyimleri, öğretimde kullanılmak üzere, toplamak ve eğitsel araç biçimine sokmak, d) Enstitü amaçlarını gerçekleştirmek için kurs, seminer, konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, e) Üniversite ile, ulusal ve uluslararası özel ve kamu kuruluşları arasında bilişim konularında danışma, eğitim, araştırma, geliştirme ve yapılandırma ilişkileri kurmak, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilişim sorunlarına çözüm getirici girişimlerde bulunmak, f) Araştırma ve geliştirme etkinliklerini düzenlemek için gerekli laboratuvar ve merkezleri kurmak ve işletmek, g) Türkiyede varolan yazılım endüstrisinin sorunlarını gidermek, yönlendirmek ve gerekirse yeniden yapılandırmak ve önlemler almak. Bu bağlamda, İTÜ dışındaki kuruluşlardan malî destekli yazılımsal projeler almak. Bu tür projeler için proje grupları oluşturup çalıştırmak, h) Eğitim grupları oluşturarak bilişimle ilgili ücretli eğitim programları örgütlemek ve uygulamaya koymak, i) Türk dilinin bilişim konularındaki yabancı sözcüklerden arındırmak böylece özgün ve arı bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yapmak ve bu bağlamda İstanbul Teknik Üniversitesi'ne özgü bir yapı çerçevesinde sürekli güncellenebilen bir Bilişim Sözlüğü oluşturup sanal ve gerçel ortamlarda yayınlamak, j) Bilişimle ilgili bir fakülte kuruluna dek fakültelere verilecek temel bilişim derslerinin eşgüdümünü sağlamak, k) Üniversitenin bilişim gereksinimleri konusunda danışmanlık yapmak ve gerekli desteği sağlamak, 1) Üniversitedeki eğitime katkıda bulunabilecek, üniversite dışındaki kurum ve bireylere gerektiğinde uzaktan eğitim desteği sağlayabilecek, bir Sanal Ortamda Eğitim Merkezi kurmak, bakım ve güncellenmesini sağlamak. Madde 3 Enstitü, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim kurumları ile işbirliği yapabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz Sayı : II. Kuruluş ve Çalışma Enstitünün Organları Madde 4 Enstitü organları Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Müdürünün Atanması ve Görevleri Madde 5 Enstitü Müdürü, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Enstitü Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için en çok iki yardımcı atayabilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Görevi başında altı aydan fazla bulunamayacağı durumlarda yeni bir müdür atanır. Enstitü Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektör'e rapor vermek, c) Enstitünün ödenek ve kadro gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte, Enstitü Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, d) Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, e) 2547 sayılı Yasa ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Enstitü Müdürü, enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim sığasının akılcı bir biçimde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim ile öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin düzenli bir biçimde yürütülmesinde, tüm etkinliklerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ya da yaptırılmasında, izlenip sonuca ulaştırılmasında Rektör'e karşı birinci derecede sorumludur. Enstitü Kurulunun Oluşması ve Çalışma Esasları Madde 6 Enstitü Kurulu, Müdürün başkanlığında Bilişim Anabilim Dalı Başkanı. Enstitü tarafından açılan yüksek lisans ve doktora eğitim programlarının yürütücüleri ile Enstitü Müdürü ve müdür yardımcılarından oluşur. Madde 7 Enstitü Kurulu akademik bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar: a) Enstitünün eğitim ile öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinlikleri ve bu etkinliklerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim ile öğretim takvimlerini kararlaştırmak, Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 10

11 13 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 b) Enstitü Yönetim Kurulu'na üye seçmek, c) Yasayla Enstitü Kurulu'na verilen diğer görevleri yapmak. Enstitü Kurulu olağan olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Enstitü Müdürü, gerekli gördüğü durumlarda da Enstitü Kurulu'nu toplantıya çağırabilir. Enstitü Yönetim Kurulu Madde 8 Enstitü Yönetim Kurulu, Müdür'ün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Müdür'ce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Madde 9 Enstitü Yönetim Kurulu, yönetsel etkinliklerde Enstitü Müdürüne yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar: a) Enstitü Kurulunun kararlarıyla saptadığı esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, b) Enstitü'nün eğitim ile öğretim plan, program ve takvimlerinin uygulanmasını sağlamak, c) Enstitü'nün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, d) Müdürün, enstitü yönetimiyle ilgili olarak getireceği işlerde karar almak, c) Öğrencilerin programlara alınmaları, ders eşdeğerliklerinin onaylanması, programlardan çıkarılmaları ile eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili işlemleri hakkında karar vermek, f) 2547 sayılı Yasayla verilen diğer görevleri yapmak. Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü'nün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma gruplarını; eğitim, öğretim ve araştırma ile geliştirmede eşgüdümü sağlayacak kişileri belirler ve bunların görevlerini düzenler. III. Malî Hususlar ve Son Hükümler Madde 10 Malî işlemle- ve kolaylıklar bakımından 2547 sayılı Yasa'nın 56 ncı maddesindeki hükümler geçerlidir. Madde 11 Enstitü öğretim elemanlarına, idarî personel ve öğrencilere ait hususlarda ilgili mevzuat hükmü uygulanır. Madde 12 Bütçe harcamalarında Enstilü'nün ita amiri Rektör'dür. Yürürlük Madde 13 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz Sayı: İstanbul Teknik Üniversitesinden: İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik MADDE 1 5/9/1997 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Derslere % 70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmaları (yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar v.b.) ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi (yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullan ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı) dersi verecek öğretim üyesi tarafından önerilir, (ancak yarıyıl sonu sınavına girmek için yarıyıl içi not ön şart olarak kullanılamaz) ilgili anabilim dalının ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine Fakülte Kurulu kararı ile kesinleşir ve Dekanlıkça ilan edilir." Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. İstanbul Teknik Üniversitesinden : İstanbul Teknik Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik MADDE 1 3/9/1993 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Teknik Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 30/10/1999 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 2 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Diplomaların ön yüzüne; ana adı ve baba adı, öğrencinin adı soyadı doğum yeri ve tarihi, eğitim-öğretim yılı ve diploma numarası yazılır. Sınav dönemi ve derece yazılmaz. Sınav dönemi (Kış ve yaz yarıyılları ile yaz öğretimi) diploma defterine yazılır. Arka yüzüne mezuniyet tarihi yazılır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 12

13 13 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Diplomaya yazılacak mezuniyet tarihi, Lisans diplomalarında fakülte yönetim kurulunun mezuniyet hakkında karar verdiği toplantı tarihi, Yüksek lisans diplomalarında enstitü yönetim kurulunun mezuniyet hakkında karar verdiği toplantı tarihi, doktora ve sanatta yeterlik diplomalarında senatonun unvanı verdiği toplantı tarihidir. Önlisans diplomalarının tarihi, fakültece diplomanın düzenlendiği tarihtir. Yüksekokul diplomalarında mezuniyet tarihi, yüksekokul yönetim kurulunun mezuniyet hakkında karar verdiği toplantı tarihidir. Diplomalar Fakültelerde Dekan ve Rektör, Enstitülerde Enstitü Müdürü ve Rektör, Rektörlüğe bağlı Yüksekokullarda Müdür ve Rektör, Fakülteye bağlı Yüksekokullarda Müdür, Dekan ve Rektör tarafından diplomada isimleri de yazılmak sureti ile bizzat imzalanır ve fotokopileri çekilmek suretiyle Rektörlük Arşivinde saklanır. Nüfus hüviyet cüzdanında mezuniyetten sonra, mahkeme kararı ile yapılan değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu'nda alınacak karar üzerine Rektörlükçe diplomanın arkasına daktilo ile şerh ve tarih konularak belirtilir. Gerekli düzeltme diploma defterlerinde de Rektörlükçe yapılır. Diplomada idarece bir hata yapıldığında yeniden diploma düzenlenir ve Rektörlük onayına sunulur. Hatalı diploma iptal edilerek Rektörlükçe saklanır. Rektörlük gerekli düzeltmeyi diploma defterinde de yapar." Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Devlet Bakanlığından : Tebliğler ANTALYA KESME ÇİÇEK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İhracat 1999/6) Madde 1- Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde ve merkezi Antalya'da olmak üzere, Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği kurulmuştur. Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz Sayı : Dış Ticaret Müsteşarlığından : İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (99/4) Başvuru Madde 1-26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Eki GATT 1994'ün VIncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma (Anti-Damping Anlaşması) ile 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 8/9/1989 tarihli ve 89/14506 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 27/9/1989 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye'deki yerli üreticilerden Haymak Döküm ve Fitting San. ve Tic. A.Ş. ve Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. "boru bağlantı parçalan" nin Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiğini ileri sürerek, bu ülkeler menşeli söz konusu maddelerin imalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır. Başvuru konusu madde Madde 2- Başvuru konusu madde gümrük tarife pozisyonunun tamamını kapsayan "Demir veya çelikten boru bağlantı parçalarından diğerleri (dövülebilen dökme demirden olanlar)' dir. Sözü edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) sadece bilgi olarak verilmiş olup, anılan ürünün GTİP sınıflandırması konusunda bağlayıcı değildir. Boru bağlantı parçalan dövülmeye müsait temper dökümden yapılan ve inşaat, makine, doğal gaz ve her türlü tesisatta kullanılan boruları birbirine bağlayan, dişi açılmış direk, te, rakor, nipel, manşon, kruva gibi malzemeleri ifade eder. Başvurunun desteklenmesi Madde 3- Başvuruda bulunan iki firmanın Türkiye yerli üretiminin % 83'ünü karşıladıkları anlaşılmıştır. Ayrıca, yerli üretim dalında faaliyet gösteren Umde Tesisat Döküm San. ve Tic. A.Ş.'nin destek yazısı başvuru ile birlikte takdim edilmiştir. Damping iddiası Madde 4- Brezilya için damping iddiası, anılan ülkeden Avrupa Birliği'ne 1998 Ocak-Ekim döneminde yapılan ihraç fıyatlan esas alınmak suretiyle belirlenen normal değer ile, anılan ülkenin aynı dönemde Türkiye'ye ihraç fiyatlarının CİF bazda karşılaştırılmasına dayandırılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti için damping iddiası ise, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 18 inci maddesi çerçevesinde, Bulgaristan'dan Avrupa Birliği'ne 1998 Ocak-Ekim döneminde yapılan ihraç fiyatları esas alınmak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 13 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 suretiyle belirlenen normal değer ile. Çin Halk Cumhuriyeti'nin aynı dönemde Türkiye'ye ihraç fiyatlarının CİF bazda karşılaştırılmasına dayandırılmıştır. Başvuru konusu ülkeler için yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan damping marjlarının önemli oranlarda olduğu görülmüştür. Zarar iddiası Madde 5- Başvuru aşamasında sunulan delillerden, anılan ülkeler menşeli boru bağlantı parçalan ithalatında mutlak anlamda ve yurt içi üretime ve tüketime oranla önemli miktarda bir artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, dampingli fiyatlarla yapılan söz konusu madde ithalatının fiyatlarının yerli üreticilerin fiyatlarını kırdığı, yerli üretim dalının pazar payında, satış fiyatlarında, stoklarında, kapasite kullanım oranında ve istihdamında ciddi olumsuzluklara yol açtığı görülmüştür. Karar ve işlemler Madde 6- Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca 24/06/1999 tarihinde Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli söz konusu madde için, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un 10 uncu ve ilgili yönetmeliğin 5 inci maddeleri çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma, Anti-Damping Arılaşması ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi Madde 7- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 18'inci maddesi hükmüne göre, Çin Halk Cumhuriyeti için bu aşamada Bulgaristan, Brezilya, ve Polonya'dan birinin serbest piyasa ekonomisi uygulayan benzer üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, normal değerin oluşturulması amacıyla yapılacak benzer üçüncü ülke seçimi ya da soruşturma konusu maddenin üretildiği sektörde piyasa kurallarının geçerli olup olmadığı konusunda ilgili tarafların olası görüş ve önerileri de 9 uncu maddede belirtilen süre içerisinde bildirilmesi halinde dikkate alınacaktır. Soru formları ve bilgilerin toplanması Madde 8- Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla söz konusu maddenin Müsteşarlıkça bilinen; Türkiye'deki ithalatçılarına, yurt dışındaki üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makûl bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların en geç bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içerisinde soru formu talebinde bulunması ve soru formlarını doldurarak 9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde DTM İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 1999-Sayı: Ayrıca, soru formlarının ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Türkiye'deki resmi temsilciliklerine de soru formları gönderilecektir. Süreler Madde 9- Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları bilgi ve belgelerin dikkate alınabilmesi için bilgi ve belgelerin bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılması gerekmektedir. Bu süre sınırlaması kendilerine ilk aşamada soru formu ulaşmayan ancak bilahare talep üzerine soru formu elde eden ilgili tarafları da kapsar. Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) ise görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir. Tarafların dinlenmesi Madde 10- Anti-Damping Anlaşmasının 6.2 maddesi ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi çerçevesinde, yazılı olarak başvuran ilgili taraflara, başvurularının haklı gerekçelerini bildirmek koşuluyla, soruşturmanın herhangi bir safhasında, konuya ilişkin görüşlerini sunmaları için olanak tanınacaktır. Diğer taraftan, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde tüm tarafların bir arada dinlenmesine ve bilgilendirilmesine imkan sağlayacak bir "kamu dinleme toplantısı' yapılması düşünülmektedir. Kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen tarafların bu isteklerini ve katılacak kişiler ve bulundukları görevleri, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Taleplerin alınmasını müteakip toplantının yeri ve zamanı taraflara bildirilecektir. îşbirliğine gelinmemesi Madde 11- Anti-Damping Anlaşması'nın 6.8 maddesinde ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır. Yetkili merci ve adresi Madde 12 - Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 13 Temmuz 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi İnönü Bulvarı, Emek/ANKARA Tel: /1388,1360,1361,1370 veya 1378 Faks: veya E-posta: veya Soruşturmanın başlangıç tarihi Madde 13 - Soruşturma, bu tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir. Yürürlük Madde 14 - BuTebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15 - BuTebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. İstanbul Valiliğinden : Karar Sayısı : 1999/2 Karar Tarihi : 2/7/1999 Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 nci maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1 Haziran-31 Ekim 1999 tarihleri arasında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. YANGIN ÇIKMADAN ÖNCE ALINACAK TEDBİRLER Madde 1 Koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarında her ne maksatla olursa olsun hiçbir şekilde giriş ve çıkış yapılmayacak, ateş yakılmayacak, ateşli maddeler ile dolaşamayacaktır. Yol kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır. Madde 2 Vatandaşlar yalnızca kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarından gerekli tedbirleri alarak faydalanacaklar, ayrılırken yakılan ateş tamamen söndürüldükten sonra piknik yeri terk edilecektir. Madde 3 Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamı içinde kalan köylerde anız ve bitki örtüsü yakılması yasaklanmıştır. Madde 4 Piknik yerleri ve orman alanı civarındaki konaklama yerleri ve sanayi tesisleri yangına karşı gerekli tedbirleri alacak, kendi söndürme ve koruma ekiplerini oluşturacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz Sayı: Madde 5 Yüksek gerilim hatları bakım ve yapımı ile mükellef kuruluşlar tarafından sürekli kontrol edilerek gerekli bakımları yapılacak ve nakil hattı altı temizliğine dikkat edilecektir. Madde 6 Belediyeler, orman civarındaki çöp alanlarında tedbir alacaklardır. Madde 7 Yangın tehlikesi ile karşı karşıya olan orman köylerinde mükellefler arasından seçilecek 3'er kişi her gün 24 saat esasına göre görevlendirilecek, ormanlar sürekli kontrol altında tutulacaktır. Yabancı kişilerin kimlikleri tespit edilerek ormandan çıkarılacaktır. Madde 8 Orman İşletme Müdürlükleri, Şeflikler, Polis ve Jandarma işbirliğiyle yangın mevsimi süresince kontrol ve devriye hizmetleri gerçekleştirilecektir. YANGIN ÇIKTIĞINDA VE DEVAMINDA ALINACAK TEDBİRLER Madde 9 Yangın gören ve haberi olan herkes, resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman teşkilatına ve 117 nolu telefona bildireceklerdir. Madde 10 Orman İşletme Müdürlükleri tüm imkanları ile orman yangınına müdahale edecekler gerekirse kamu kuruluşları, özel sektör imkanları seferber edilecek, yangının büyüklüğüne göre askeri birliklerden yardım istenecektir. Madde 11 Güvenlik kuvvetlerince çevre emniyeti sağlanacak, boşaltılması gereken meskun mahaller boşaltılacaktır. Ayrıca il ve ilçe sağlık birimlerince yangın mahalline yeterli düzeyde sağlık ekibi sevk edilecektir. Madde 12 Orman yangınlarının çıkmaması, çıktığında en kısa zamanda söndürülmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kararlaştırılan bu önlem ve düzenlemelere uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Madde 13 Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Resmî Gazete'deki yayın tüm ilgililere ve İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm kişi ve kuruluşlara Tebliğ yerine geçer. Madde 14 Bu kararı İstanbul Valisi yürütür. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 13 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 YARGI BÖLÜMÜ Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Esas Sayısı : 1997/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi) Karar Sayısı : 1999/17 Karar Günü : 16/6/1999 I- MALİ DENETİMİN KONUSU Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile ilçe örgütlerini de kapsayan 80 il örgütünün 1996 yılı kesinhesabının incelenmesidir. II- İLK İNCELEME Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca, Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfı F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU ve Mahir Can ILICAK'ın katılmalarıyla gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; "dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE" karar verilmiştir. III- ESASIN İNCELENMESİ Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 1996 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: "Cumhuriyet Halk Partisi 'nin 1996 yılı kesinhesabının dayanağını oluşturan defter ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Parti hesabına gider kaydedilen telgraf ücretlerini belgelendiren 255 adet telgraf alındısı üzerinde tahrifat yapılmış olabileceği kanısına varıldığından, bunların asıllarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Parti'ye bilgi verilmesine, gününde OYBİRLİĞİYLE karar" verildi. Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1996 yılı gelirleri ve giderleri, birbirine denk biçimde, Genel Merkez'in gelir ve Yargı Bölümü Sayfa : 1 Not: Anayasa Mahkemesi Kararları, metinlerden film çekilmek suretiyle yayımlanmaktadır.

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz Sayı: giderleri lira, 80 il örgütünün gelir ve giderleri lira olmak üzere toplam lira olarak gösterilmiştir. A- Gelirlerin İncelenmesi 1- Genel Merkez Gelirleri Parti Genel Merkezi'nin 1996 yılı gelirleri lira olarak gösterilmiştir. Bunun, lirası bağışlar, l.000.-lirası Hazine yardımı, lirası mal varlığı gelirleri, lirası banka mevduat gelirleri, lirası çeşitli gelirler, lirası kira gelirleri, lirası milletvekili aday adaylığı aidatı, lirası 1995 yılından devreden nakit mevcudu, lirası 1995 yılından devreden alacaklar, lirası gelecek yıla devreden borçlardır. Genel Merkez'in defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa'nın maddeleri hükümlerine uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır. 2- İl Örgütleri Gelirleri Parti'nin 80 il örgütünce sağlanan gelirleri toplamı lira olarak gösterilmiştir. Bunun, lirası bağışlar lirası aidatlar, lirası Genel Merkez yardımı, lirası satış gelirleri, lirası mal varlığı gelirleri, lirası banka mevduat gelirleri, lirası balo-eğlence gelirleri, lirası 1995 yılından devreden nakit mevcudu, lirası 1995 yılından devreden alacaklar, lirası gelecek yıla devreden borçlardır. Parti'nin 1995 yılı İl Örgütleri kesinhesabında ertesi yıla devreden nakit mevcudu lira olmasına karşın, 1996 yılı kesinhesabında bu devir tutarı liradır. Yapılan incelemede, liralık farkın Burdur İl Örgütünden kaynaklandığı ve nakit fazlası olarak kesinhesaba geçirildiği anlaşılmıştır. Parti il örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa'da belirtilen kaynaklardan sağlandığı, Parti Meclisi kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek bunların Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Yargı Bölümü Sayfa : 2

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 Konu: MALEZYA VE VİETNAM MENŞELİ/ÇIKIŞLI BAZI EŞYANIN İTHALATINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 KONU: ÇEŞİTLİ ÜLKELER MENŞELİ 54.07 GTP Lİ EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YAPILAN İTHALAT NEDENİYLE

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Betonstar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 10/07/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/26 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (ABD MENŞELİ BEYAZLATILMAMIŞ KRAFTLAYNER KAĞITLAR İÇİN

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

TEBLİĞ. ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/20) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Trakya

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/22 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2016/51) (21.12.2016 T. 29925 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/56 Ref : 6/56

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/56 Ref : 6/56 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/56 Ref : 6/56 KONU: ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP Lİ EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN BULGARİSTAN VE POLONYA

Detaylı

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak.

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak. Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (08/06/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler ; 03.07.2006

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19) (15.05.2015 t. 29356 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19) (15.05.2015 t. 29356 s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19) (15.05.2015 t. 29356 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Dayanak ve başvuru MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakülte ve enstitülerden mezun olanlara verilecek

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Iğdır Üniversitesi nde önlisans,

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2013/10) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı