10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik"

Transkript

1 Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Genel Baþkaný Ali Rýza Ercan, katip üyeliklerini ise Kazým Öztürk, Selami Aydýn ve Arap Kubat yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. 10 DA Lokantacýlar Ýsmet Çýtak ile ÇESOB Baþkanlýðýný hedefliyor 40 KURUÞ Ocak ayý içerisinde gerçekleþecek olan 240 üyeli Lokantacýlar ve Aþcýlar oda seçimlerinde 3 Aday yarýþacak. Lokantacý esnafýnýn büyük çoðunluðu sadece Oda seçimlerini deðil, Birlik baþkanlýðýný hedeflediklerini de belirterek, Ýsmet Çýtak ismi ile bu hedefe ulaþabileceklerine inanýyorlar. Ayný zamanda Ýkinci Bahar Lokantasýnýn sahibi de olan Ýsmet Çýtak, yýllarý arasýnda Lokantacýlar oda baþkanlýðýný 2 Dönem yapmýþ ve ayný zamanda Türkiye Lokantacýlar, Pastacýlar ve Tatlýcýlar Federasyonu bünyesinde de görev almýþtý. Ocak ayý içerisinde yapýlacak olan seçim öncesinde yoðun kulis çalýþmalarý devam ederken Ýsmet Çýtak'ýn önümüzdeki günlerde resmi adaylýk açýklamasý yapmasý bekleniyor. Kubilay Kaan Yücel 10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Bahabey Çamlýðý'nda gençleþtirme çalýþmalarý baþladý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü birlikte Bahabey Çamlýðýnda gençleþtirme çalýþmalarýna baþladýlar. Bahabey Çamlýðýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda burada yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi verildi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne modern hizmet binasý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yeni hizmet binasý tamamlandý. Binada son çalýþmalar gerçekleþtiriliyor. Hizmet binasý tamamlanýnca Müdürlüðün farklý bölgelerde hizmet veren birimleri tek çatý altýnda toplanacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hizmet binasýnda basýn mensuplarý ile biraraya geldi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, "Yeni yetimlerin oluþmamasý için dünyanýn neresinde olursa olsun her türlü darbenin karþýsýnda durulmasý gerekir. 7 DE 3 TE "Yeni yetimlerin oluþmamasý için darbenin karþýsýnda durulmalý" 4 TE Hazýr Elbiseciler genel kurulu ertelendi Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için ertelendi. 2 DE Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýþbirliði ile oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre Çorum'da ihracat 2013 yýlý Kasým ayýnda 2012 yýlýnýn "Gazze'ye Ýlaç Ol" ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile Filistin Öðrenci Platformu abluka altýnda ilaç sýkýntýsý yaþayan Gazze halký için "Gazze'ye Ýlaç Ol" adlý kampanya baþlattý. ÝHH Genel Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýda konuþan ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, þu an Gazze, Mýsýr ve Suriye'de kan ve gözyaþý olduðunu belirterek, "Türkiye bunlara sahip çýkmalý" dedi. 11 DE "Ýstihdam Garantili Turizm Otelcilik Kurslarý" törenle baþladý ÝÞKUR Ýl Müdürlügü, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle uygulanan "Ýstihdam Garantili Turizm Otelcilik Kurslarý"nýn açýlýþ töreni dün yapýldý. 6 DA Kasým ayýna göre yüzde 40 artarak 19 milyon 446 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,1 azalarak 8 milyon 669 bin dolar olarak gerçekleþti. "Çorum'un kalkýnmasý için ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaðýz" Vali Sabri Baþköy, yeni yýl mesaisine sanayi kuruluþlarýný ziyaret ederek baþladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde Özaydýn Cam San. Ltd. Þti.'yi ziyaret etti. MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Adnan Týðlý'nýn da katýldýðý ziyarette Vali Baþköy, iþletme hakkýnda Özaydýn Cam San. Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Özaydýn ve Baþkan Yardýmcýsý Bayram Özaydýn'dan bilgi aldý. Özaydýn Cam sahibi Zekeriya Özaydýn, cam sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. 3 TE Üniversiteden bilimsel araþtýrmalara 1 milyon 309 bin lira destek Hitit Üniversitesi bilimsel ve teknolojik araþtýrmalara büyük önem veriyor. Bu kapsamda çalýþmalar yapan öðretim elemanlarýna Bilimsel Araþtýrma Projeleri... 7 DE 3 TE Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Suriye yardýmlarý dualarla yola çýktý Çorum'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn oluþturduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan düzenlenen Suriyelilere yardým kampanyasý sona erdi. Kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlar 2 týr ile Suriye'ye uðurlandý.26 sivil toplum kuruluþundan oluþan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan bir süre önce baþlatýlan Suriye'ye yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan baðýþlar ihtiyaç sahiplerine gönderildi. 5 TE Yorgancýlar'da Çerikçi'ye rakip çýkmadý Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasýnýn olaðan genel kurulu dün yapýldý.yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý'nda uzun yýllardýr baþkanlýk görevini yürüten Erdoðan Çerikçi, tek aday olarak girdiði seçimde yeniden oda baþkanlýðýna seçildi. 7 DE

2 2 Gökhan Kaya "Aþýkpaþazade"yi anlattý ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Valilik, Hitit Üniversitesi ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Hitit Söyleþi Günleri" devam ediyor. Söyleþii günleri kapsamýna dün "Aþýkpaþazade" konulu etkinlik düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya katýldý. "Aþýkpaþazade"nin asýl adýnýn Derviþ Ahmed mahlasýnýn ise Aþýkî olduðunu kaydeden Gökhan Kaya, "Fakat büyük dedesi Aþýk Paþa olduðu için "Aþýkpaþazade" adýyla anýlmaktadýr. Aþýkpaþazade Mecitözü'ne baðlý olan Elvançelebi beldesinde doðdu. Hayatý hakkýndaki bilgiler sadece yazmýþ olduðu tarihde belirtilmiþtir ve elimizde hayatýna dair baþka bilgi bulunmamaktadýr. Yazdýðýna göre yaklaþýk 1400 yýlýnda Amasya sancaðýnýn Mecitözü ilçesinin Elvan Çelebi köyünde bir Vefai tarikatý tekkesi þeyhi olan babasýnýn evinde doðdu. Küçük yaþlarýný tekkede geçirip burada eðitim aldý. Sonra çok gezip gününün tanýnmýþ kiþileri ile tanýþtý. Bir müddet Geyve'de Yahþi Fakih'in yanýnda kaldý. Osmanlý Devleti'nin 1402'den 1413'e kadar süren Fetret Devri'nde bazý önemli olaylara þahit oldu. II. Murad devrinde Düzmece Mustafa Ýsyaný'ný þahsen yaþadý. Sonra Konya'ya gidip orada Sadreddin Konevi Zaviyesi'nde yaþayýp Þeyh Abdüllatif el-kudsi'ye müridlik yaptý. 1437'de Hicaz'a hacca gitti. Hacdan dönüþte bir müddet Mýsýr'ý ziyaret etti.sonra Balkanlara dönerek Üsküp'te Paþa Yiðitoðlu Ýshak Bey himayesinde yaþadý. Bu sýrada II. Murad'ýn Balkanlarda yaptýðý bazý askeri seferlere katýlýp ondan þahsen iltifat gördü. 1457'de II. Mehmed'in þehzadeleri Mustafa ve Beyazid'ýn sünnet þenliklerine katýlmak için Edirne'ye çaðýrýldý. Sultan ona iltifatlar ve ihsanlar bahþetti 'de kýzý Rabia'yý müridi Yýl: 9 Sayý: 2670 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Þeyh Seyyid Vilayet ile evlendirdi. Hayatýnýn sonuna doðru ünlü tarihi olan Âþýkpaþazâde Tarihi olarak bilinen Tevarih-i Al-i Osman adlý tarihi yazmaya baþladý. 1484'de yaþý 85'e vardýðýnda bu tarihi bitirdi. Büyük olasýlýkla bu tarihten hemen sonra vefat etti. Âþýk Paþazade'nin kendi adýyla tanýnan Osmanlý Tarihi, özellikle yazarýn gördüðü ve yaþadýðý olaylarý, saf ve katýksýz bir Türkçeyle dile getirmesi yönünden çok önemlidir. Olaylarý yalnýz anlatmakla yetinmeyerek, onlarýn yorumunu ve deðerlendirilmesini de ustalýkla yapmýþ, bu arada þahsî hatýralarýný da anlatmýþ, konularý yer yer þiirlerle süslemiþtir. Bu yüzden, sürükleyici, millî heyecanlarla yüklü bu eser, büyük bir þöhret yapmýþ, çok okunmuþtur" dedi. Söyleþiyi Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve davetliler izledi. Kubilay Kaan YÜCEL AGD, "Hak ve Batýl Mücadelesi"ni anlattý Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi yurt öðrencilerine yönelik "Hak-Batýl Mücadelesi" adlý konferansý düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak ise Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz katýldý. Yurt öðrencilerinin büyük ilgi gösterdiði konferastan sonra yurt öðrencilerine yönelik düzenlen santranç turnuvasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Hazýr Elbiseciler genel kurulu ertelendi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için ertlendi. Dün saat 12.00'da Tuna Düðün Salonunda yapýlmasý planlanan Hazýr Elbiseciler Genel Kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için 2 Ocak'a ertelendi. Genel kurul ayný yer ve saatte gerçekleþtirilecek. Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilecek yerler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Ýskilip yolu, Osmancýk Yolu, Samsun yolu, Ortaköy Yolu üzerinde bulunan tüm köyler tarihlerinde saatleri arasýnda: Osmancýk Ýlçesi Yukarý Zeytin Grup Enerji nakil hattýnda yapýlacak bakým onarým için çalýþmasýndan dolayý Yukarýzeytin Köyüne ait Yanalak, Cevizli ve Muhasebe mahalleleri. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:54 Ýkindi : 14:17 Akþam : 16:35 Yatsý : 18:07 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Yar saçlarýn lüle lüle Yüzün benziyor güle Ýnan ki çok güzelsin Güzelliðin düþtü dile Yar karþýdan geliyor Buðday unu eliyor Huzur mutluluk için Hep yüzleri gülüyor Yârim saçlarýn uzun Gelsene bize güzün Bize erken gelmezsen Çekiyorum ben hüzün Yar mendili yýkýyor Eline kýna yakýyor Nazik ince koluna Çift bilezik takýyor Matmazel çanta elinde Tatlý sözleri dilinde Ýnsanlarý çok seviyor Güller açýyor yüzünde 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Ahmaklýk, hatâda ýsrar etmektir. Abdülhakîm Arvâsî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri YAR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,579 3,596 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SERKAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: ESKÝ ANKARA CAD. NO: 54 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne modern hizmet binasý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yeni hizmet binasý tamamlandý. Binada son çalýþmalar gerçekleþtiriliyor. Hizmet binasý tamamlanýnca Müdürlüðün farklý bölgelerde hizmet veren birimleri tek çatý altýnda toplanacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hizmet binasýnda basýn mensuplarý ile biraraya geldi. Baþkan Muzaffer Külcü burada yaptýðý deðerlendirme de bina hakkýnda bilgi verdi yýlýnda Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde Çorum'un en büyük parkýný yapmak için söz verdiklerini ve yer olarakda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü arazisini belirlediklerini ifade eden Baþkan Külcü, "Göreve gelir gelmez Kent Parkýn arazi ve mülkiyet sorunlarýný çözmek için adým attýk. Bize Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü de büyük destek verdi fedakarlýkda bulundu. Yapýlan çalýþmalar sonucunda arazide ki sorunlarý çözdük. Alacaðýmýz arazi karþýlýðýnda ise Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yeni bina yapmamýz gerekti. Binanýn projesini ise belediye olarak biz hazýrladýk yýlý Aðustos ayýnda binanýn ihalesini 3 milyon 407 bin 840 TL bedelle yaptýk. 6 Eylül 2012 tarihinde ise temeli attýk. Bu rakam fiyat farký ve keþif artýþý ile birlikte KDV Dâhil 3 milyon 603 bin 926,50 TL'ye çýktý.bina 4760 metreakere alanda bodrum+zemin+3 kattan oluþan kapalý mekan, 400 metreakre alanda ambar, atölye ve selektör evi, 100 araçlýk yarý açýk otopark, 25 metreakre nizamiyeden oluþuyor. Hizmet binasýnda her biri 22 metrekare olan 68 adet büro, 5 adet þube müdürü odasý, 5 adet müdür yardýmcýsý, 1 adet il müdürü odasý,1 adet 174 metrekare 163 kiþilik toplantý salonu yer alýyor. Çalýþmalar soncunda modern ve örnek bir il müdürlüðü binasý ortaya çýktý. Çalýþanlarýmýza ve hizmet alan halkýmýza layýk bir eser olduðuna inanýyorum" dedi. Bu projede Çorum'un ufkunu açmak için kurumlar arasý iþbirliði olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Proje de Çorum Belediyesi, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Milli Emlak Müdürlüðü'nün herhangi bir kurum taassubu olmadan vatandaþ menfaati için birlikte çalýþma vizyonu vardýr. Çorum Belediyesi'nin organizasyon yeteneði ve taahhütlerini yerine getirme kabiliyeti vardýr. Tarým Ýl Müdürlüðü binasý Kent Park projesinin en önemli bir ayaklarýndan biridir. Birinci altýn dönemde Çorum'a kazandýrdýðýmýz müstesna eserlerden biridir. Tamamlanmak üzere olan Sebze Halimiz, yeni Otogarýmýz, Buhara Kültür Merkezimiz, Mahalle Kültür Merkezlerimiz, Nikâh Sarayýmýz, Engelli Eðitim Merkezimiz ve daha birçok hizmetlerimizle birlikte Çorum için bir kazaným olarak yerini almýþtýr. Çorum Belediyesi bir hizmetini daha alnýnýn akýyla gerçekleþtirmiþtir. Bu iþe emeði geçen belediyemiz personeline, Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü idareci ve çalýþanlarýna, Defterdarlýk ve Milli Emlak Müdürlüðü çalýþanlarýna ve bize her konuda destek veren aziz hemþehrilerimize teþekkür ediyorum. Bu eserimiz Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðümüze hayýrlý olsun, belediyemize ve Çorum'umuza hayýrlý olsun" þeklinde kaydetti. Baþkan Külcü binayý yapan müteahhit firma Al-Ka Ýnþaatada teþekkür etti. -HÝZMETLER TEK BÝNADA VERÝLECEK- Daha sonra konuþan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise müdürlük olarak þu an dört ayrý binada hizmet vediklerini ifade ederek, "Yeni binamýzla birtlikte hizmetlerimizi artýk tek çaltý altýnda yürüteceðiz. Hazýlýklarýmýzý tamamladýk yakýnda taþýnma iþlemlerine baþlayacaðýz. Vatandaþ geldiðinde tek adýmda hizmetini alacak. Vatandaþ memnuniyetini artýracak çalýþmalar yapacaðýz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý.basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan, Zeki Gül ile bazý meclis üyeleri de katýldý. Fatih AKBAÞ "Çorum'un kalkýnmasý için ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaðýz" 10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýþbirliði ile oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre Çorum'da ihracat 2013 yýlý Kasým ayýnda 2012 yýlýnýn Kasým ayýna göre yüzde 40 artarak 19 milyon 446 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,1 azalarak 8 milyon 669 bin dolar olarak gerçekleþti. Çorum'un 2013 yýlý Kasým ayýnda 10 milyon 777 bin dolar dýþ ticaret fazlasý verdi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 yýlý Kasým ayýnda yüzde155 iken, 2013 yýlý Kasým ayýnda yüzde 224'e yükseldi yýlýnda toplam ihracat 166 miyon 369 bin dolar iken bu rakam 2013 yýlýnda 171 milyon 559 bin dolara çýktý yýlý ithalatý 98 milyon 436 dolar olarak gerçekleirken 2013 yýlýnda ise 95 bin 720 dolara düþtü. Haber Servisi Vali Sabri Baþköy, yeni yýl mesaisine sanayi kuruluþlarýný ziyaret ederek baþladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde Özaydýn Cam San. Ltd. Þti.'yi ziyaret etti. MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Adnan Týðlý'nýn da katýldýðý ziyarette Vali Baþköy, iþletme hakkýnda Özaydýn Cam San. Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Özaydýn ve Baþkan Yardýmcýsý Bayram Özaydýn'dan bilgi aldý. Özaydýn Cam sahibi Zekeriya Özaydýn, cam sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. Hedeflerinin bu sektörde Türkiye'de lider olmak olduðunu dile getiren Özaydýn, "Özaydýn cam olarak Türkiye'de bu sektörde ilk tercih edilen firmalar içerisinde bulunuyoruz. Ayrýca proje ve mobilya fabrikalarýna fason seri üretim yapýyoruz. TSE standartlarýnda üretim yapýyoruz. Hedefimiz sektörümüzde lider olmak ve daha çok kiþiye istihdam saðlamak" dedi. Vali Sabri Baþköy, ise Çorumlu sanayicilerin müteþebbis bir ruha sahip olduðunu belirterek, Çorum'un kalkýnmasý için her zaman ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaklarýný, kamu kurum ve kuruluþlarýný ile özel sektöre bu konuda büyük sorumluluklar düþtüðünü söyledi. Vali Baþköy, 2014 yýlý'nýn Türkiye'nin kalkýnarak güçlenmesini sürdüreceði, milletin yeni baþarýlar kazanacaðý, sevinç ve mutluluklar yaþayacaðý bir yýl olacaðýný belirtti. Haber Servisi YGS'ye baþvurular baþladý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi'ne (ÖSYS) baþvurular baþladý. ÖSYS'ye, sýnavsýz geçiþ dahil öðretim yýlýnda lise veya dengi okullar ile açýköðretim lisesison sýnýfýnda okuyan öðrenciler, ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar ve ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar ile ortaöðretimlerini yabancý ülkelerden yapanlar sýnava baþvurabilecek. YGS'ye girmeden sadece sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylar da baþvurularýný kýlavuzda belirtildiði þekilde yapacak. Baþvurular 15 Ocak'ta sona erecek.

4 4 "Yeni yetimlerin oluþmamasý için darbenin karþýsýnda durulmalý" Mahir ODABAÞI TEMEL ile FADÝMENÝN TÜRBESÝ Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, "Yeni yetimlerin oluþmamasý için dünyanýn neresinde olursa olsun her türlü darbenin karþýsýnda durulmasý gerekir. Yetim olmanýn insanýn kendi iradesiyle olmadýðý, dünyada yaþanan felaketlerin, batý medeniyetinin öldürmeyi geçim kaynaðý olarak gören yapýsýnýn daha fazla çocuklarýn yetim kalmasýna yol açtýðý ortadadýr" dedi. Suriye'de diktatör Esed'in yaptýðý katliamýn devam ettiðini kaydeden Saatçi, "Suriye'de Kimyasal silah kullanýlýnca demokrasinin sözde beþiði olan insan haklarýnýn merkezi olan batýlýlar Esed yönetimine dur dediler. Bizlerde acaba bir kez olsun insan olmayý deneyecekler mi diye ümitlendik. Dur sözlerinin üzerine toplantýlar yaptýktan sonra, toplantý sonucundan çýka çýka kimyasal silah kullanmadan öldürmeye devam et kararý çýktý. Bu nasýl insanlýk bu nasýl medeniyet? Suriye'deki Ýslam Alimleri kedi köpek eti yiyebilirsiniz diye fetva verir hale geldi. Suriyeli bir bacýmýz ey batýlýlar insan olarak bizi görmüyorsunuz. Bari hayvan yerine koyunda belki bize sahip çýkarsýnýz diye haykýrýyor. Kendi ülkelerinde bir balina bile karaya vurduðunda ortalýðý ayaða kaldýran batý medeniyeti, Suriye'ye karþý çifte standart uyguluyor. Hz Ali'nin deyimiyle; 'Ýnsanlar ya sizin dinde kardeþiniz, yada hilkatte yaradýlýþta eþinizdir' sözü gereði önce Müslüman olarak ümmet sorumluluðunun gereðini yapmalýyýz. Ýnsan olarakda doðuþtan gelen haklarýn gaspýna göz yummamalýyýz. Mal emniyeti, can emniyeti, din emniyeti, nesil emniyeti akýl emniyeti ayaklar altýndaysa bu küresel darbelere karþý insan olan herkesle omuz omuza durmalýyýz. Ýnsanlýðýn karþýlaþtýðý felaketler karþýsýnda dinini, milliyetini, cinsiyetini sorgulamadan mazlumun yanýnda yer almamýz gerekiyor" þeklinde kaydetti. Mýsýr'da yapýlan darbeyi anýmsatan Saatçi, "Mýsýr'da darbe oldu. Batýnýn en demokratlarý bile darbeye karþýyým ama Mursi bunu hak etti dediler. Týpký 28 Þubat sürecinde ülkemizde, kirli aktörlerin yaptýðý gibi "darbeye karþýyým ama Erbakan bunu hak etti" diyen zavallýlar olduðu gibi. Öyleyse bizler bu günlerde daha çok duyarlý olmak zorundayýz"dedi. Geçtiðimiz günlerde Filipinler için ÝHH ve diðer yardým kuruluþlarýyla Memur Sen olarak yardým gönderdiklerini söyleyen Saatçi, "Þimdi yeniden Suriye'ye, Mýsýr'a ve muhtaç olanlara yardým eli uzatmak gerekmektedir. Allahýn resulü, komþu hakkýný anlatýrken, sahabe efendilerimiz, komþunun kendilerine nerdeyse varis olacaðý kanaatine varmýþlar. Þimdi bu anlayýþa sahip bizlerin Suriyeli komþularýmýz helak oluyor. Soðuktan ölüyorlar, ya da ekmek kuyruðunda öldürülüyorlar. O zaman bu günlerde yeniden kampanyalar baþlatmalýyýz ki onlarýn acýlarýna bir nebze merhem olalým" ifadelerini kullandý. Suriye'de yardým yapma konusunda en önde giden kuruluþlardan bininin ÝHH olduðuna vurgu yapan Saatçi, "Bizlerinde bu kuruluþumuza yardýmcý olarak, yaþanan zulme karþý daha duyarlý olmamýz gerekiyor. Yetimlere sahip çýkmamayý vebal, sahip çýkmayý ise yeniden diriltme olarak düþünmeliyiz. Þu kadar yetime bakýyorum iyilik yapýyorum demek yerine, bu yetimleri Allah bize fýrsat olarak gönderdi demek gerekiyor. Yetimlere bakarak kendimize iyilik yapýyoruz demeliyiz ve bu iyilikleri artýrmalýyýz. Bize düþen elimizden geleni yapmaktýr. Gerisi Allahýn elindedir. Allahýn bize verdiði imkânlarý Allahýn emrettiði þekilde kullanmak gerekir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Fadime, Temeli çok sever. Durmadan saklý saklý mektup yazýp köyün kenarýndaki Koca kayanýn altýna koyar. Temel de her gün ayný saatte gizli gizli uðrayýp mektubu alýr. Oraya süt beyaz bir taþ koyar. Fakat Fadime'ye hiç cevap yazmaz. Fadime çok üzülür. Yoksa Temelüm beni sevmiyor mu diye kara kara düþünse de aksatmadan mektup yazmaya devam eder. Diðer taraftan da Fadime ''Allah um çok istemiyom Temelüm ile sadece beþ dakka bi buluþabilsem, kalan ömrümü vermeye hazýrým '' diye dua eder. Fadime ne kadar içten ettiyse duasý kabul olur. Hiç akýlda yokken Fadime ile Temelin yollarý bir gün kesiþir. Ama sadece beþ dakka buluþma imkaný doðar. Fadime ''ALLA- HUM DUAMI KABUL EDECEÐÝNÝ NE BÝLEYÝM, KEÞKE 500 YIL ÝSTESEYDÝM '' diye içinden geçirirken, diðer taraftan; -Ula Temelüm sana bunca mektup yazdým, beni sevmiyon mu yoksa, niye bi cevap yazmadun? Der. - Temel: Fadumem sevmez olur muyum, babandan korktuðumdan cevap yazamadum. Ama her mektubunu aldukça oraya bir süt beyaz taþ koydum, cevap yazamaduðum için o taþu sanki gönlüme koydum. Ayrýca; her mektubunu aldýðumda okudum, kokladým baþucumdaki sanduða sakladum. Yazduklarýnýn hayaliyle uyukladum. Rüyalarda seni gördüm Sana ne mektuplar yazdum. -Fadime: ''Temelüm korkma. Sana mektup yazduðumu babam duyarsa önce beni öldürür seni de ararken polisler babamu yakalar hapse götürür. Sen kurtulursun' 'der. Bursa Valisi Karaloðlu'dan Kafkas'a ziyaret -Temel : Fadimeden aldýðý cesaretle mektuplara cevap yazmaya baþlar ama çok sürmez Fadimenin babasu duyar. Fadüme nasul olsa evde önce þu Temelü kaçurmadan öldüreyüm der ve öldürür. Temelinin öldüðünü duyan Fadime aðýtlar yakar. Babasýna da bir dörtlük yazýp kendi canýna kýyar. Babacuðum nitdün, neyledün Hâlbuki günah bende suç bende Sen Temelümü haksýz yere katleyledün Bende öleyim de, türbemizi ziyaret edün Prof.Dr. Evkuran, Kariyer Günlerine konuk oldu Bursa Valisi Münir Karaloðlu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Agah Kafkas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Münir Karaoðlu da kendilerini kabul edip, dinlediði için Kafkas'a teþekkürlerini iletti. Köyün âþýklarý tarafýndan Temelle- Fadimenün mezarlarý Koca kayanýn yanýna gömülür Temel'in her mektuba karþýlýk koyduðu sütbeyaz taþlar adam boyu tepecikler oluþturmuþtur. Önceden mektup, þimdi de mesaj yazanlar orayý ziyaret ederler. Dileklerinin kabulü için tepeciðe bir beyaz taþ koyarlar. Netice olarak býrakýlan taþlarla tepecikler tepe olmaya baþlamýþ, Fadime ile Temelin mezarý ölümsüzleþmiþtir. Dünden bugüne efsane deðiþe deðiþe türbeleþmiþ ve gençler medet umar hale gelmiþtir. Sahi bu türbe hangi þehirde biliyor musunuz? Bilemezsiniz çünkü bu da bir efsane. Ama bazý köylerimizde birinin bir öbek taþ koyduðu yere isnat edilen efsane hikâyelere inanmasalar da zamanla oradan geçen insanlarýn dikkatini çekmekte ve bir taþ daha ilave etmektedirler. Mehmetçik Anadolu Lisesi Okul Geliþim Ekibi Kariyer Günleri etkinliði düzenledi. Okulun konferans salonunda yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültebi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Evkuran katýldý. Prof. Dr. Evkuran etkinlikte "Ýnsanýn Ýçe Yolculuðu ve Deðerleri " konulu bir konuþma yaptý. "Ülkemizin en deðerli kaynaðý nedir?" sorusunu soran ve genç nüfusun her türlü zenginlikten daha deðerli olduðunu vurgulayarak sözlerine baþlayan Prof. Dr. Evkuran, "Ancak bu zenginlik ve bu enerji ile nasýl baþ edileceði çok önemlidir. Ýnsaný tanýmak insan olmak ne demektir? Ýnsaný tek olarak tanýmak Ýnsaný ait olduðu bütün içinde tanýmak Ýnsanýn temel gerilimi: Ait olmak ve birey olmak sarkacý. En doðru tanýmlama Mevlana'dan geliyor: Ben bir pergel gibiyim. Bir ayaðým yerdedir. Diðeri ile zamanda ve mekanda dolaþýrý. Kýtalar, okyanuslar, diðer kavimler arasýnda, geçmiþ ve gelecek zamandayým. Bu dengeyi yakalamayan insaný bekleyen iki tehlike: Hiçleþmek ya da fanatikleþmek. Aslýnda benliðimiz bize doðru olaný göstermektedir. Ýnsan kendi çýkarlarý peþinde koþan bir varlýktýr" dedi. Bizi biz yapan deðerlerin neler olduðunu anlamanýn, anlatmanýn, açýklamanýn ihmal edilemeyecek çok önemli bir görev olduðunu ifade eden Evkuran, "Bunun için tarihle, kültürle, edebiyatla ve felsefeyle barýþmalýyýz. Kendine güveni tam, bilinçli ve erdemlerinin farkýnda birer insan olarak kendimizi yetiþtirmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeline bilgisayar eðitimi Ýl Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarýna "2.Aþama Bilgisayar Eðitimi" verildi.ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen eðitime Ýl Saðlýk Müdürlüðü Araþtýrma, Bilgi Sistemleri, Saðlýðýn Geliþtirilmesi ve Halk Saðlýðý Þube Müdürlüðünde görevli Abdurrahman Müzzinoðlu eðitimci olarak katýldý Aralýk tarihleri arasýnda iki grup halinde yapýlan eðitimde bilgisayarý, diðer aygýtlardan baþlatma (cd, dvd, usb), bios hakkýnda bilgi ve bios ayarlarý, bilgisayarý biçimlendirme iþletim sistemi yükleme, Ýþletim sistemlerinin temel özellikleri ve deðiþik iþletim sistemleri, Windows iþletim sistemi ailesi (xp, win7, win8), Windows uygulamalarý ve Windows üzerinde kullanýlan 3. parti yazýlýmlar (winrar, winzip, anti-virüs, anti-trojan v.b.) hakkýnda bilgiler verildi. Yýlmaz MERT

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Ýstiklâl Gazisi Küyük'ün köyüne vefa Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Suriye yardýmlarý dualarla yola çýktý Çorum'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn oluþturduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan düzenlenen Suriyelilere yardým kampanyasý sona erdi. Kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlar 2 týr ile Suriye'ye uðurlandý.26 sivil toplum kuruluþundan oluþan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan bir süre önce baþlatýlan Suriye'ye yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan baðýþlar ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Kampanya kapsamýnda kurumlardan ve Çorum halkýndan giyecek ve yiyecek malzemeleri toplandý. Bir hafta içerisinde bir týr yardým malzemesi toplanarak 19 Aralýk 2013 tarihinde sýnýra gönderilerek Suriye içlerinde ihtiyaç sahibi kentlere ulaþtýrýlmak üzere Kýzýlay yetkililerine teslim edildi. Yardýmlarýn artarak devam etmesi sonrasýnda 1 Aralýk 2014 tarihinde toplanan 453 çuval kýyafet, 38 çuval ayakkabý, 200 battaniye ve yatak, 16 ton un, 3.5 ton genel gýda malzemesi 2 týrla dularla, ÝHH tarafýndan Suriye de ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere yola çýktý. Yardým paketleri içinde bulunan ve Semih Coþkun isimli bir çocuk tarafýndan yazýlan "Arkadaþlar sizleri çok seviyoruz, Türkiye çok seviyor Suriyeyi" kartpostal ise dikkat çekti. Haber Servisi Ýskilip'in Çatkara köyünde kullanýlan tahta köprü yerine, Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan menfez yapýlarak köy halkýnýn hizmetine sunuldu. Çatkara köyünün 106 yaþýndayken 2006 yýlýnda hayata veda eden Ýstiklâl gazilerinden Ömer Küyük'ün köyü olduðunu hatýrlatan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, köydeki Elmadere Mahallesi yolunda bulunan dere yataðý üzerindeki tahta köprü yerine, ulaþým sorunu yaþanmamasý için menfez yapýldýðýný söyledi. Dere yataðý üzerindeki tahta köprüyü kullanmak zorunda kalan Çatkara köyü halkýnýn maðduriyetinin 2013 yýlý Þubat ayýnda yerel basýn aracýlýðýyla gündeme getirildiðini ifade eden Ömer Arslan, konuyla ilgili olarak Vali Sabri Baþköy'ün talimat verdiðini, Ýl Özel Ýdaresi'ndeki sezon açýlýþýnýn hemen ardýndan haziran ayýnda çalýþmalara baþlanýldýðýný belirtti. Bu kapsamda dere yataðý üzerine inþaa edilen menfezin 2013 Yýlý Köy-Des Yatýrým Programý dahilinde inþaa edildiðini aktaran Arslan, "Çatkara köyü Elmaderesi Mahallesi dere yataðýna 6 metre açýklýðýnda, 3 metre yüksekliðinde ve 4 metre geniþliðinde betonarme menfez yapýlmýþtýr. Menfez yapýmý için toplamda KDV dahil 52 bin 519,81 TL ödenek kullanýlmýþtýr" dedi. Elmaderesi Mahallesine ulaþýmý saðlayan menfezin giriþ ve çýkýþ dolgularý ile ulaþýmý saðlayan 300 metre yolun tamamýnýn Ýl Özel Ýdaresi iþ makineleri tarafýndan yapýldýðýný kaydeden Genel Sekreter Ömer Arslan, yolun 26 Aralýk 2013 tarihinde ulaþýma açýldýðýný ifade etti. Arslan, dere yataðýna yapýlan menfezle birlikte köy halkýnýn maðduriyetinin giderildiðini ve özellikle dere yataðý taþtýðý için okullarýna gidemeyen öðrencilerin bundan sonra böyle bir sorunla karþýlaþmayacaklarýný vurguladý. Haber Servisi Mezun olduðu okuldan Turhan Candan'a ziyaret Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðretmen ve öðrencileri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. 3-5 Ocak tarihleri arasýnda Çorum'da düzenlenecek olan Liseli Gençler Futsal Grup 1.lig maçlarý için Çorum'a gelen Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrenci ve öðretmenler, yine bu okuldan mezun olan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý makamýnda ziyaret etti. Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile ilgili Turhan Candan'a bilgi veren öðretmenler, Çorum'da yapýlacak olan Futsal Grup maçlarýnda baþarýlý olmak istediklerini söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da bir zamanlar kendisinin öðrencisi olduðu Ordu Ýmam Hatip Lisesi'nin kendisini ziyaret etmesinden mutlu olduðunu belirterek Futsal Grup maçlarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Eren Er Dershanesinden ödüllü matematik yarýþmasý Eren Er Dershanesi eðitim ve öðretim yýlýnda öðrencileri matematik seviyelerini ölçmek ve onlara matematiði sevdirmek amacýyla yarýþma düzenliyor ve 7. sýnýf öðrencilerine yönelik yapýlacak olan yarýþmaya bu sýnýflardaki bütün öðrenciler katýlabilecek. Baþvuru ve yarýþma þartlarýný öðrenmek için öðrencilerin en kýsa zamanda dershaneye uðramalarý gerekiyor.18 Ocak 2014 Cumartesi günü yapýlacak olan sýnava baþvurular devam ediyor. Dershane matematik kurulunun yeni sýnav sistemine uygun bir þekilde hazýrladýðý sorular belirtilen sýnýflardaki öðrencilere seviyelerine göre yöneltilecek. Ayný günde yapýlacak ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan yarýþmaya ve 7. sýnýftaki öðrenciler katýlabilir. Sýnav sonuçlarýna göre her sýnýftan birinci olan öðrenciler altýnla ödüllendirilecek. Haber Servisi

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı