10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik"

Transkript

1 Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Genel Baþkaný Ali Rýza Ercan, katip üyeliklerini ise Kazým Öztürk, Selami Aydýn ve Arap Kubat yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. 10 DA Lokantacýlar Ýsmet Çýtak ile ÇESOB Baþkanlýðýný hedefliyor 40 KURUÞ Ocak ayý içerisinde gerçekleþecek olan 240 üyeli Lokantacýlar ve Aþcýlar oda seçimlerinde 3 Aday yarýþacak. Lokantacý esnafýnýn büyük çoðunluðu sadece Oda seçimlerini deðil, Birlik baþkanlýðýný hedeflediklerini de belirterek, Ýsmet Çýtak ismi ile bu hedefe ulaþabileceklerine inanýyorlar. Ayný zamanda Ýkinci Bahar Lokantasýnýn sahibi de olan Ýsmet Çýtak, yýllarý arasýnda Lokantacýlar oda baþkanlýðýný 2 Dönem yapmýþ ve ayný zamanda Türkiye Lokantacýlar, Pastacýlar ve Tatlýcýlar Federasyonu bünyesinde de görev almýþtý. Ocak ayý içerisinde yapýlacak olan seçim öncesinde yoðun kulis çalýþmalarý devam ederken Ýsmet Çýtak'ýn önümüzdeki günlerde resmi adaylýk açýklamasý yapmasý bekleniyor. Kubilay Kaan Yücel 10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Bahabey Çamlýðý'nda gençleþtirme çalýþmalarý baþladý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü birlikte Bahabey Çamlýðýnda gençleþtirme çalýþmalarýna baþladýlar. Bahabey Çamlýðýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda burada yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi verildi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne modern hizmet binasý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yeni hizmet binasý tamamlandý. Binada son çalýþmalar gerçekleþtiriliyor. Hizmet binasý tamamlanýnca Müdürlüðün farklý bölgelerde hizmet veren birimleri tek çatý altýnda toplanacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hizmet binasýnda basýn mensuplarý ile biraraya geldi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, "Yeni yetimlerin oluþmamasý için dünyanýn neresinde olursa olsun her türlü darbenin karþýsýnda durulmasý gerekir. 7 DE 3 TE "Yeni yetimlerin oluþmamasý için darbenin karþýsýnda durulmalý" 4 TE Hazýr Elbiseciler genel kurulu ertelendi Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için ertelendi. 2 DE Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýþbirliði ile oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre Çorum'da ihracat 2013 yýlý Kasým ayýnda 2012 yýlýnýn "Gazze'ye Ýlaç Ol" ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile Filistin Öðrenci Platformu abluka altýnda ilaç sýkýntýsý yaþayan Gazze halký için "Gazze'ye Ýlaç Ol" adlý kampanya baþlattý. ÝHH Genel Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýda konuþan ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, þu an Gazze, Mýsýr ve Suriye'de kan ve gözyaþý olduðunu belirterek, "Türkiye bunlara sahip çýkmalý" dedi. 11 DE "Ýstihdam Garantili Turizm Otelcilik Kurslarý" törenle baþladý ÝÞKUR Ýl Müdürlügü, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle uygulanan "Ýstihdam Garantili Turizm Otelcilik Kurslarý"nýn açýlýþ töreni dün yapýldý. 6 DA Kasým ayýna göre yüzde 40 artarak 19 milyon 446 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,1 azalarak 8 milyon 669 bin dolar olarak gerçekleþti. "Çorum'un kalkýnmasý için ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaðýz" Vali Sabri Baþköy, yeni yýl mesaisine sanayi kuruluþlarýný ziyaret ederek baþladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde Özaydýn Cam San. Ltd. Þti.'yi ziyaret etti. MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Adnan Týðlý'nýn da katýldýðý ziyarette Vali Baþköy, iþletme hakkýnda Özaydýn Cam San. Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Özaydýn ve Baþkan Yardýmcýsý Bayram Özaydýn'dan bilgi aldý. Özaydýn Cam sahibi Zekeriya Özaydýn, cam sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. 3 TE Üniversiteden bilimsel araþtýrmalara 1 milyon 309 bin lira destek Hitit Üniversitesi bilimsel ve teknolojik araþtýrmalara büyük önem veriyor. Bu kapsamda çalýþmalar yapan öðretim elemanlarýna Bilimsel Araþtýrma Projeleri... 7 DE 3 TE Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Suriye yardýmlarý dualarla yola çýktý Çorum'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn oluþturduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan düzenlenen Suriyelilere yardým kampanyasý sona erdi. Kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlar 2 týr ile Suriye'ye uðurlandý.26 sivil toplum kuruluþundan oluþan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan bir süre önce baþlatýlan Suriye'ye yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan baðýþlar ihtiyaç sahiplerine gönderildi. 5 TE Yorgancýlar'da Çerikçi'ye rakip çýkmadý Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasýnýn olaðan genel kurulu dün yapýldý.yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý'nda uzun yýllardýr baþkanlýk görevini yürüten Erdoðan Çerikçi, tek aday olarak girdiði seçimde yeniden oda baþkanlýðýna seçildi. 7 DE

2 2 Gökhan Kaya "Aþýkpaþazade"yi anlattý ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Valilik, Hitit Üniversitesi ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Hitit Söyleþi Günleri" devam ediyor. Söyleþii günleri kapsamýna dün "Aþýkpaþazade" konulu etkinlik düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya katýldý. "Aþýkpaþazade"nin asýl adýnýn Derviþ Ahmed mahlasýnýn ise Aþýkî olduðunu kaydeden Gökhan Kaya, "Fakat büyük dedesi Aþýk Paþa olduðu için "Aþýkpaþazade" adýyla anýlmaktadýr. Aþýkpaþazade Mecitözü'ne baðlý olan Elvançelebi beldesinde doðdu. Hayatý hakkýndaki bilgiler sadece yazmýþ olduðu tarihde belirtilmiþtir ve elimizde hayatýna dair baþka bilgi bulunmamaktadýr. Yazdýðýna göre yaklaþýk 1400 yýlýnda Amasya sancaðýnýn Mecitözü ilçesinin Elvan Çelebi köyünde bir Vefai tarikatý tekkesi þeyhi olan babasýnýn evinde doðdu. Küçük yaþlarýný tekkede geçirip burada eðitim aldý. Sonra çok gezip gününün tanýnmýþ kiþileri ile tanýþtý. Bir müddet Geyve'de Yahþi Fakih'in yanýnda kaldý. Osmanlý Devleti'nin 1402'den 1413'e kadar süren Fetret Devri'nde bazý önemli olaylara þahit oldu. II. Murad devrinde Düzmece Mustafa Ýsyaný'ný þahsen yaþadý. Sonra Konya'ya gidip orada Sadreddin Konevi Zaviyesi'nde yaþayýp Þeyh Abdüllatif el-kudsi'ye müridlik yaptý. 1437'de Hicaz'a hacca gitti. Hacdan dönüþte bir müddet Mýsýr'ý ziyaret etti.sonra Balkanlara dönerek Üsküp'te Paþa Yiðitoðlu Ýshak Bey himayesinde yaþadý. Bu sýrada II. Murad'ýn Balkanlarda yaptýðý bazý askeri seferlere katýlýp ondan þahsen iltifat gördü. 1457'de II. Mehmed'in þehzadeleri Mustafa ve Beyazid'ýn sünnet þenliklerine katýlmak için Edirne'ye çaðýrýldý. Sultan ona iltifatlar ve ihsanlar bahþetti 'de kýzý Rabia'yý müridi Yýl: 9 Sayý: 2670 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Þeyh Seyyid Vilayet ile evlendirdi. Hayatýnýn sonuna doðru ünlü tarihi olan Âþýkpaþazâde Tarihi olarak bilinen Tevarih-i Al-i Osman adlý tarihi yazmaya baþladý. 1484'de yaþý 85'e vardýðýnda bu tarihi bitirdi. Büyük olasýlýkla bu tarihten hemen sonra vefat etti. Âþýk Paþazade'nin kendi adýyla tanýnan Osmanlý Tarihi, özellikle yazarýn gördüðü ve yaþadýðý olaylarý, saf ve katýksýz bir Türkçeyle dile getirmesi yönünden çok önemlidir. Olaylarý yalnýz anlatmakla yetinmeyerek, onlarýn yorumunu ve deðerlendirilmesini de ustalýkla yapmýþ, bu arada þahsî hatýralarýný da anlatmýþ, konularý yer yer þiirlerle süslemiþtir. Bu yüzden, sürükleyici, millî heyecanlarla yüklü bu eser, büyük bir þöhret yapmýþ, çok okunmuþtur" dedi. Söyleþiyi Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve davetliler izledi. Kubilay Kaan YÜCEL AGD, "Hak ve Batýl Mücadelesi"ni anlattý Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi yurt öðrencilerine yönelik "Hak-Batýl Mücadelesi" adlý konferansý düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak ise Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz katýldý. Yurt öðrencilerinin büyük ilgi gösterdiði konferastan sonra yurt öðrencilerine yönelik düzenlen santranç turnuvasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Hazýr Elbiseciler genel kurulu ertelendi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için ertlendi. Dün saat 12.00'da Tuna Düðün Salonunda yapýlmasý planlanan Hazýr Elbiseciler Genel Kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için 2 Ocak'a ertelendi. Genel kurul ayný yer ve saatte gerçekleþtirilecek. Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilecek yerler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Ýskilip yolu, Osmancýk Yolu, Samsun yolu, Ortaköy Yolu üzerinde bulunan tüm köyler tarihlerinde saatleri arasýnda: Osmancýk Ýlçesi Yukarý Zeytin Grup Enerji nakil hattýnda yapýlacak bakým onarým için çalýþmasýndan dolayý Yukarýzeytin Köyüne ait Yanalak, Cevizli ve Muhasebe mahalleleri. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:54 Ýkindi : 14:17 Akþam : 16:35 Yatsý : 18:07 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Yar saçlarýn lüle lüle Yüzün benziyor güle Ýnan ki çok güzelsin Güzelliðin düþtü dile Yar karþýdan geliyor Buðday unu eliyor Huzur mutluluk için Hep yüzleri gülüyor Yârim saçlarýn uzun Gelsene bize güzün Bize erken gelmezsen Çekiyorum ben hüzün Yar mendili yýkýyor Eline kýna yakýyor Nazik ince koluna Çift bilezik takýyor Matmazel çanta elinde Tatlý sözleri dilinde Ýnsanlarý çok seviyor Güller açýyor yüzünde 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Ahmaklýk, hatâda ýsrar etmektir. Abdülhakîm Arvâsî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri YAR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,579 3,596 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SERKAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: ESKÝ ANKARA CAD. NO: 54 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne modern hizmet binasý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yeni hizmet binasý tamamlandý. Binada son çalýþmalar gerçekleþtiriliyor. Hizmet binasý tamamlanýnca Müdürlüðün farklý bölgelerde hizmet veren birimleri tek çatý altýnda toplanacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hizmet binasýnda basýn mensuplarý ile biraraya geldi. Baþkan Muzaffer Külcü burada yaptýðý deðerlendirme de bina hakkýnda bilgi verdi yýlýnda Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde Çorum'un en büyük parkýný yapmak için söz verdiklerini ve yer olarakda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü arazisini belirlediklerini ifade eden Baþkan Külcü, "Göreve gelir gelmez Kent Parkýn arazi ve mülkiyet sorunlarýný çözmek için adým attýk. Bize Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü de büyük destek verdi fedakarlýkda bulundu. Yapýlan çalýþmalar sonucunda arazide ki sorunlarý çözdük. Alacaðýmýz arazi karþýlýðýnda ise Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yeni bina yapmamýz gerekti. Binanýn projesini ise belediye olarak biz hazýrladýk yýlý Aðustos ayýnda binanýn ihalesini 3 milyon 407 bin 840 TL bedelle yaptýk. 6 Eylül 2012 tarihinde ise temeli attýk. Bu rakam fiyat farký ve keþif artýþý ile birlikte KDV Dâhil 3 milyon 603 bin 926,50 TL'ye çýktý.bina 4760 metreakere alanda bodrum+zemin+3 kattan oluþan kapalý mekan, 400 metreakre alanda ambar, atölye ve selektör evi, 100 araçlýk yarý açýk otopark, 25 metreakre nizamiyeden oluþuyor. Hizmet binasýnda her biri 22 metrekare olan 68 adet büro, 5 adet þube müdürü odasý, 5 adet müdür yardýmcýsý, 1 adet il müdürü odasý,1 adet 174 metrekare 163 kiþilik toplantý salonu yer alýyor. Çalýþmalar soncunda modern ve örnek bir il müdürlüðü binasý ortaya çýktý. Çalýþanlarýmýza ve hizmet alan halkýmýza layýk bir eser olduðuna inanýyorum" dedi. Bu projede Çorum'un ufkunu açmak için kurumlar arasý iþbirliði olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Proje de Çorum Belediyesi, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Milli Emlak Müdürlüðü'nün herhangi bir kurum taassubu olmadan vatandaþ menfaati için birlikte çalýþma vizyonu vardýr. Çorum Belediyesi'nin organizasyon yeteneði ve taahhütlerini yerine getirme kabiliyeti vardýr. Tarým Ýl Müdürlüðü binasý Kent Park projesinin en önemli bir ayaklarýndan biridir. Birinci altýn dönemde Çorum'a kazandýrdýðýmýz müstesna eserlerden biridir. Tamamlanmak üzere olan Sebze Halimiz, yeni Otogarýmýz, Buhara Kültür Merkezimiz, Mahalle Kültür Merkezlerimiz, Nikâh Sarayýmýz, Engelli Eðitim Merkezimiz ve daha birçok hizmetlerimizle birlikte Çorum için bir kazaným olarak yerini almýþtýr. Çorum Belediyesi bir hizmetini daha alnýnýn akýyla gerçekleþtirmiþtir. Bu iþe emeði geçen belediyemiz personeline, Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü idareci ve çalýþanlarýna, Defterdarlýk ve Milli Emlak Müdürlüðü çalýþanlarýna ve bize her konuda destek veren aziz hemþehrilerimize teþekkür ediyorum. Bu eserimiz Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðümüze hayýrlý olsun, belediyemize ve Çorum'umuza hayýrlý olsun" þeklinde kaydetti. Baþkan Külcü binayý yapan müteahhit firma Al-Ka Ýnþaatada teþekkür etti. -HÝZMETLER TEK BÝNADA VERÝLECEK- Daha sonra konuþan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise müdürlük olarak þu an dört ayrý binada hizmet vediklerini ifade ederek, "Yeni binamýzla birtlikte hizmetlerimizi artýk tek çaltý altýnda yürüteceðiz. Hazýlýklarýmýzý tamamladýk yakýnda taþýnma iþlemlerine baþlayacaðýz. Vatandaþ geldiðinde tek adýmda hizmetini alacak. Vatandaþ memnuniyetini artýracak çalýþmalar yapacaðýz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý.basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan, Zeki Gül ile bazý meclis üyeleri de katýldý. Fatih AKBAÞ "Çorum'un kalkýnmasý için ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaðýz" 10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýþbirliði ile oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre Çorum'da ihracat 2013 yýlý Kasým ayýnda 2012 yýlýnýn Kasým ayýna göre yüzde 40 artarak 19 milyon 446 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,1 azalarak 8 milyon 669 bin dolar olarak gerçekleþti. Çorum'un 2013 yýlý Kasým ayýnda 10 milyon 777 bin dolar dýþ ticaret fazlasý verdi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 yýlý Kasým ayýnda yüzde155 iken, 2013 yýlý Kasým ayýnda yüzde 224'e yükseldi yýlýnda toplam ihracat 166 miyon 369 bin dolar iken bu rakam 2013 yýlýnda 171 milyon 559 bin dolara çýktý yýlý ithalatý 98 milyon 436 dolar olarak gerçekleirken 2013 yýlýnda ise 95 bin 720 dolara düþtü. Haber Servisi Vali Sabri Baþköy, yeni yýl mesaisine sanayi kuruluþlarýný ziyaret ederek baþladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde Özaydýn Cam San. Ltd. Þti.'yi ziyaret etti. MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Adnan Týðlý'nýn da katýldýðý ziyarette Vali Baþköy, iþletme hakkýnda Özaydýn Cam San. Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Özaydýn ve Baþkan Yardýmcýsý Bayram Özaydýn'dan bilgi aldý. Özaydýn Cam sahibi Zekeriya Özaydýn, cam sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. Hedeflerinin bu sektörde Türkiye'de lider olmak olduðunu dile getiren Özaydýn, "Özaydýn cam olarak Türkiye'de bu sektörde ilk tercih edilen firmalar içerisinde bulunuyoruz. Ayrýca proje ve mobilya fabrikalarýna fason seri üretim yapýyoruz. TSE standartlarýnda üretim yapýyoruz. Hedefimiz sektörümüzde lider olmak ve daha çok kiþiye istihdam saðlamak" dedi. Vali Sabri Baþköy, ise Çorumlu sanayicilerin müteþebbis bir ruha sahip olduðunu belirterek, Çorum'un kalkýnmasý için her zaman ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaklarýný, kamu kurum ve kuruluþlarýný ile özel sektöre bu konuda büyük sorumluluklar düþtüðünü söyledi. Vali Baþköy, 2014 yýlý'nýn Türkiye'nin kalkýnarak güçlenmesini sürdüreceði, milletin yeni baþarýlar kazanacaðý, sevinç ve mutluluklar yaþayacaðý bir yýl olacaðýný belirtti. Haber Servisi YGS'ye baþvurular baþladý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi'ne (ÖSYS) baþvurular baþladý. ÖSYS'ye, sýnavsýz geçiþ dahil öðretim yýlýnda lise veya dengi okullar ile açýköðretim lisesison sýnýfýnda okuyan öðrenciler, ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar ve ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar ile ortaöðretimlerini yabancý ülkelerden yapanlar sýnava baþvurabilecek. YGS'ye girmeden sadece sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylar da baþvurularýný kýlavuzda belirtildiði þekilde yapacak. Baþvurular 15 Ocak'ta sona erecek.

4 4 "Yeni yetimlerin oluþmamasý için darbenin karþýsýnda durulmalý" Mahir ODABAÞI TEMEL ile FADÝMENÝN TÜRBESÝ Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, "Yeni yetimlerin oluþmamasý için dünyanýn neresinde olursa olsun her türlü darbenin karþýsýnda durulmasý gerekir. Yetim olmanýn insanýn kendi iradesiyle olmadýðý, dünyada yaþanan felaketlerin, batý medeniyetinin öldürmeyi geçim kaynaðý olarak gören yapýsýnýn daha fazla çocuklarýn yetim kalmasýna yol açtýðý ortadadýr" dedi. Suriye'de diktatör Esed'in yaptýðý katliamýn devam ettiðini kaydeden Saatçi, "Suriye'de Kimyasal silah kullanýlýnca demokrasinin sözde beþiði olan insan haklarýnýn merkezi olan batýlýlar Esed yönetimine dur dediler. Bizlerde acaba bir kez olsun insan olmayý deneyecekler mi diye ümitlendik. Dur sözlerinin üzerine toplantýlar yaptýktan sonra, toplantý sonucundan çýka çýka kimyasal silah kullanmadan öldürmeye devam et kararý çýktý. Bu nasýl insanlýk bu nasýl medeniyet? Suriye'deki Ýslam Alimleri kedi köpek eti yiyebilirsiniz diye fetva verir hale geldi. Suriyeli bir bacýmýz ey batýlýlar insan olarak bizi görmüyorsunuz. Bari hayvan yerine koyunda belki bize sahip çýkarsýnýz diye haykýrýyor. Kendi ülkelerinde bir balina bile karaya vurduðunda ortalýðý ayaða kaldýran batý medeniyeti, Suriye'ye karþý çifte standart uyguluyor. Hz Ali'nin deyimiyle; 'Ýnsanlar ya sizin dinde kardeþiniz, yada hilkatte yaradýlýþta eþinizdir' sözü gereði önce Müslüman olarak ümmet sorumluluðunun gereðini yapmalýyýz. Ýnsan olarakda doðuþtan gelen haklarýn gaspýna göz yummamalýyýz. Mal emniyeti, can emniyeti, din emniyeti, nesil emniyeti akýl emniyeti ayaklar altýndaysa bu küresel darbelere karþý insan olan herkesle omuz omuza durmalýyýz. Ýnsanlýðýn karþýlaþtýðý felaketler karþýsýnda dinini, milliyetini, cinsiyetini sorgulamadan mazlumun yanýnda yer almamýz gerekiyor" þeklinde kaydetti. Mýsýr'da yapýlan darbeyi anýmsatan Saatçi, "Mýsýr'da darbe oldu. Batýnýn en demokratlarý bile darbeye karþýyým ama Mursi bunu hak etti dediler. Týpký 28 Þubat sürecinde ülkemizde, kirli aktörlerin yaptýðý gibi "darbeye karþýyým ama Erbakan bunu hak etti" diyen zavallýlar olduðu gibi. Öyleyse bizler bu günlerde daha çok duyarlý olmak zorundayýz"dedi. Geçtiðimiz günlerde Filipinler için ÝHH ve diðer yardým kuruluþlarýyla Memur Sen olarak yardým gönderdiklerini söyleyen Saatçi, "Þimdi yeniden Suriye'ye, Mýsýr'a ve muhtaç olanlara yardým eli uzatmak gerekmektedir. Allahýn resulü, komþu hakkýný anlatýrken, sahabe efendilerimiz, komþunun kendilerine nerdeyse varis olacaðý kanaatine varmýþlar. Þimdi bu anlayýþa sahip bizlerin Suriyeli komþularýmýz helak oluyor. Soðuktan ölüyorlar, ya da ekmek kuyruðunda öldürülüyorlar. O zaman bu günlerde yeniden kampanyalar baþlatmalýyýz ki onlarýn acýlarýna bir nebze merhem olalým" ifadelerini kullandý. Suriye'de yardým yapma konusunda en önde giden kuruluþlardan bininin ÝHH olduðuna vurgu yapan Saatçi, "Bizlerinde bu kuruluþumuza yardýmcý olarak, yaþanan zulme karþý daha duyarlý olmamýz gerekiyor. Yetimlere sahip çýkmamayý vebal, sahip çýkmayý ise yeniden diriltme olarak düþünmeliyiz. Þu kadar yetime bakýyorum iyilik yapýyorum demek yerine, bu yetimleri Allah bize fýrsat olarak gönderdi demek gerekiyor. Yetimlere bakarak kendimize iyilik yapýyoruz demeliyiz ve bu iyilikleri artýrmalýyýz. Bize düþen elimizden geleni yapmaktýr. Gerisi Allahýn elindedir. Allahýn bize verdiði imkânlarý Allahýn emrettiði þekilde kullanmak gerekir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Fadime, Temeli çok sever. Durmadan saklý saklý mektup yazýp köyün kenarýndaki Koca kayanýn altýna koyar. Temel de her gün ayný saatte gizli gizli uðrayýp mektubu alýr. Oraya süt beyaz bir taþ koyar. Fakat Fadime'ye hiç cevap yazmaz. Fadime çok üzülür. Yoksa Temelüm beni sevmiyor mu diye kara kara düþünse de aksatmadan mektup yazmaya devam eder. Diðer taraftan da Fadime ''Allah um çok istemiyom Temelüm ile sadece beþ dakka bi buluþabilsem, kalan ömrümü vermeye hazýrým '' diye dua eder. Fadime ne kadar içten ettiyse duasý kabul olur. Hiç akýlda yokken Fadime ile Temelin yollarý bir gün kesiþir. Ama sadece beþ dakka buluþma imkaný doðar. Fadime ''ALLA- HUM DUAMI KABUL EDECEÐÝNÝ NE BÝLEYÝM, KEÞKE 500 YIL ÝSTESEYDÝM '' diye içinden geçirirken, diðer taraftan; -Ula Temelüm sana bunca mektup yazdým, beni sevmiyon mu yoksa, niye bi cevap yazmadun? Der. - Temel: Fadumem sevmez olur muyum, babandan korktuðumdan cevap yazamadum. Ama her mektubunu aldukça oraya bir süt beyaz taþ koydum, cevap yazamaduðum için o taþu sanki gönlüme koydum. Ayrýca; her mektubunu aldýðumda okudum, kokladým baþucumdaki sanduða sakladum. Yazduklarýnýn hayaliyle uyukladum. Rüyalarda seni gördüm Sana ne mektuplar yazdum. -Fadime: ''Temelüm korkma. Sana mektup yazduðumu babam duyarsa önce beni öldürür seni de ararken polisler babamu yakalar hapse götürür. Sen kurtulursun' 'der. Bursa Valisi Karaloðlu'dan Kafkas'a ziyaret -Temel : Fadimeden aldýðý cesaretle mektuplara cevap yazmaya baþlar ama çok sürmez Fadimenin babasu duyar. Fadüme nasul olsa evde önce þu Temelü kaçurmadan öldüreyüm der ve öldürür. Temelinin öldüðünü duyan Fadime aðýtlar yakar. Babasýna da bir dörtlük yazýp kendi canýna kýyar. Babacuðum nitdün, neyledün Hâlbuki günah bende suç bende Sen Temelümü haksýz yere katleyledün Bende öleyim de, türbemizi ziyaret edün Prof.Dr. Evkuran, Kariyer Günlerine konuk oldu Bursa Valisi Münir Karaloðlu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Agah Kafkas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Münir Karaoðlu da kendilerini kabul edip, dinlediði için Kafkas'a teþekkürlerini iletti. Köyün âþýklarý tarafýndan Temelle- Fadimenün mezarlarý Koca kayanýn yanýna gömülür Temel'in her mektuba karþýlýk koyduðu sütbeyaz taþlar adam boyu tepecikler oluþturmuþtur. Önceden mektup, þimdi de mesaj yazanlar orayý ziyaret ederler. Dileklerinin kabulü için tepeciðe bir beyaz taþ koyarlar. Netice olarak býrakýlan taþlarla tepecikler tepe olmaya baþlamýþ, Fadime ile Temelin mezarý ölümsüzleþmiþtir. Dünden bugüne efsane deðiþe deðiþe türbeleþmiþ ve gençler medet umar hale gelmiþtir. Sahi bu türbe hangi þehirde biliyor musunuz? Bilemezsiniz çünkü bu da bir efsane. Ama bazý köylerimizde birinin bir öbek taþ koyduðu yere isnat edilen efsane hikâyelere inanmasalar da zamanla oradan geçen insanlarýn dikkatini çekmekte ve bir taþ daha ilave etmektedirler. Mehmetçik Anadolu Lisesi Okul Geliþim Ekibi Kariyer Günleri etkinliði düzenledi. Okulun konferans salonunda yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültebi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Evkuran katýldý. Prof. Dr. Evkuran etkinlikte "Ýnsanýn Ýçe Yolculuðu ve Deðerleri " konulu bir konuþma yaptý. "Ülkemizin en deðerli kaynaðý nedir?" sorusunu soran ve genç nüfusun her türlü zenginlikten daha deðerli olduðunu vurgulayarak sözlerine baþlayan Prof. Dr. Evkuran, "Ancak bu zenginlik ve bu enerji ile nasýl baþ edileceði çok önemlidir. Ýnsaný tanýmak insan olmak ne demektir? Ýnsaný tek olarak tanýmak Ýnsaný ait olduðu bütün içinde tanýmak Ýnsanýn temel gerilimi: Ait olmak ve birey olmak sarkacý. En doðru tanýmlama Mevlana'dan geliyor: Ben bir pergel gibiyim. Bir ayaðým yerdedir. Diðeri ile zamanda ve mekanda dolaþýrý. Kýtalar, okyanuslar, diðer kavimler arasýnda, geçmiþ ve gelecek zamandayým. Bu dengeyi yakalamayan insaný bekleyen iki tehlike: Hiçleþmek ya da fanatikleþmek. Aslýnda benliðimiz bize doðru olaný göstermektedir. Ýnsan kendi çýkarlarý peþinde koþan bir varlýktýr" dedi. Bizi biz yapan deðerlerin neler olduðunu anlamanýn, anlatmanýn, açýklamanýn ihmal edilemeyecek çok önemli bir görev olduðunu ifade eden Evkuran, "Bunun için tarihle, kültürle, edebiyatla ve felsefeyle barýþmalýyýz. Kendine güveni tam, bilinçli ve erdemlerinin farkýnda birer insan olarak kendimizi yetiþtirmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeline bilgisayar eðitimi Ýl Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarýna "2.Aþama Bilgisayar Eðitimi" verildi.ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen eðitime Ýl Saðlýk Müdürlüðü Araþtýrma, Bilgi Sistemleri, Saðlýðýn Geliþtirilmesi ve Halk Saðlýðý Þube Müdürlüðünde görevli Abdurrahman Müzzinoðlu eðitimci olarak katýldý Aralýk tarihleri arasýnda iki grup halinde yapýlan eðitimde bilgisayarý, diðer aygýtlardan baþlatma (cd, dvd, usb), bios hakkýnda bilgi ve bios ayarlarý, bilgisayarý biçimlendirme iþletim sistemi yükleme, Ýþletim sistemlerinin temel özellikleri ve deðiþik iþletim sistemleri, Windows iþletim sistemi ailesi (xp, win7, win8), Windows uygulamalarý ve Windows üzerinde kullanýlan 3. parti yazýlýmlar (winrar, winzip, anti-virüs, anti-trojan v.b.) hakkýnda bilgiler verildi. Yýlmaz MERT

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Ýstiklâl Gazisi Küyük'ün köyüne vefa Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Suriye yardýmlarý dualarla yola çýktý Çorum'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn oluþturduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan düzenlenen Suriyelilere yardým kampanyasý sona erdi. Kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlar 2 týr ile Suriye'ye uðurlandý.26 sivil toplum kuruluþundan oluþan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan bir süre önce baþlatýlan Suriye'ye yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan baðýþlar ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Kampanya kapsamýnda kurumlardan ve Çorum halkýndan giyecek ve yiyecek malzemeleri toplandý. Bir hafta içerisinde bir týr yardým malzemesi toplanarak 19 Aralýk 2013 tarihinde sýnýra gönderilerek Suriye içlerinde ihtiyaç sahibi kentlere ulaþtýrýlmak üzere Kýzýlay yetkililerine teslim edildi. Yardýmlarýn artarak devam etmesi sonrasýnda 1 Aralýk 2014 tarihinde toplanan 453 çuval kýyafet, 38 çuval ayakkabý, 200 battaniye ve yatak, 16 ton un, 3.5 ton genel gýda malzemesi 2 týrla dularla, ÝHH tarafýndan Suriye de ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere yola çýktý. Yardým paketleri içinde bulunan ve Semih Coþkun isimli bir çocuk tarafýndan yazýlan "Arkadaþlar sizleri çok seviyoruz, Türkiye çok seviyor Suriyeyi" kartpostal ise dikkat çekti. Haber Servisi Ýskilip'in Çatkara köyünde kullanýlan tahta köprü yerine, Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan menfez yapýlarak köy halkýnýn hizmetine sunuldu. Çatkara köyünün 106 yaþýndayken 2006 yýlýnda hayata veda eden Ýstiklâl gazilerinden Ömer Küyük'ün köyü olduðunu hatýrlatan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, köydeki Elmadere Mahallesi yolunda bulunan dere yataðý üzerindeki tahta köprü yerine, ulaþým sorunu yaþanmamasý için menfez yapýldýðýný söyledi. Dere yataðý üzerindeki tahta köprüyü kullanmak zorunda kalan Çatkara köyü halkýnýn maðduriyetinin 2013 yýlý Þubat ayýnda yerel basýn aracýlýðýyla gündeme getirildiðini ifade eden Ömer Arslan, konuyla ilgili olarak Vali Sabri Baþköy'ün talimat verdiðini, Ýl Özel Ýdaresi'ndeki sezon açýlýþýnýn hemen ardýndan haziran ayýnda çalýþmalara baþlanýldýðýný belirtti. Bu kapsamda dere yataðý üzerine inþaa edilen menfezin 2013 Yýlý Köy-Des Yatýrým Programý dahilinde inþaa edildiðini aktaran Arslan, "Çatkara köyü Elmaderesi Mahallesi dere yataðýna 6 metre açýklýðýnda, 3 metre yüksekliðinde ve 4 metre geniþliðinde betonarme menfez yapýlmýþtýr. Menfez yapýmý için toplamda KDV dahil 52 bin 519,81 TL ödenek kullanýlmýþtýr" dedi. Elmaderesi Mahallesine ulaþýmý saðlayan menfezin giriþ ve çýkýþ dolgularý ile ulaþýmý saðlayan 300 metre yolun tamamýnýn Ýl Özel Ýdaresi iþ makineleri tarafýndan yapýldýðýný kaydeden Genel Sekreter Ömer Arslan, yolun 26 Aralýk 2013 tarihinde ulaþýma açýldýðýný ifade etti. Arslan, dere yataðýna yapýlan menfezle birlikte köy halkýnýn maðduriyetinin giderildiðini ve özellikle dere yataðý taþtýðý için okullarýna gidemeyen öðrencilerin bundan sonra böyle bir sorunla karþýlaþmayacaklarýný vurguladý. Haber Servisi Mezun olduðu okuldan Turhan Candan'a ziyaret Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðretmen ve öðrencileri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. 3-5 Ocak tarihleri arasýnda Çorum'da düzenlenecek olan Liseli Gençler Futsal Grup 1.lig maçlarý için Çorum'a gelen Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrenci ve öðretmenler, yine bu okuldan mezun olan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý makamýnda ziyaret etti. Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile ilgili Turhan Candan'a bilgi veren öðretmenler, Çorum'da yapýlacak olan Futsal Grup maçlarýnda baþarýlý olmak istediklerini söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da bir zamanlar kendisinin öðrencisi olduðu Ordu Ýmam Hatip Lisesi'nin kendisini ziyaret etmesinden mutlu olduðunu belirterek Futsal Grup maçlarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Eren Er Dershanesinden ödüllü matematik yarýþmasý Eren Er Dershanesi eðitim ve öðretim yýlýnda öðrencileri matematik seviyelerini ölçmek ve onlara matematiði sevdirmek amacýyla yarýþma düzenliyor ve 7. sýnýf öðrencilerine yönelik yapýlacak olan yarýþmaya bu sýnýflardaki bütün öðrenciler katýlabilecek. Baþvuru ve yarýþma þartlarýný öðrenmek için öðrencilerin en kýsa zamanda dershaneye uðramalarý gerekiyor.18 Ocak 2014 Cumartesi günü yapýlacak olan sýnava baþvurular devam ediyor. Dershane matematik kurulunun yeni sýnav sistemine uygun bir þekilde hazýrladýðý sorular belirtilen sýnýflardaki öðrencilere seviyelerine göre yöneltilecek. Ayný günde yapýlacak ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan yarýþmaya ve 7. sýnýftaki öðrenciler katýlabilir. Sýnav sonuçlarýna göre her sýnýftan birinci olan öðrenciler altýnla ödüllendirilecek. Haber Servisi

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

"Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak"

Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu HGYD'den Vali Kara'ya tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Borsa da ürün alýmlarý baþladý

Borsa da ürün alýmlarý baþladý Gülbay Gýda araç filosunu güçlendirdi Toptancýlar Sitesi'nde hizmet veren gýda firmalarýndan Gülbay Gýda Ticaret A.Þ. araç filosunu Fýat Linea marka araçlarla güçlendirdi. 4 TE Eyüp Arslan'ýn mutlu günü

Detaylı

Kuzey Kampüsü ihalesi 22 Mayýs'ta

Kuzey Kampüsü ihalesi 22 Mayýs'ta Gazetecilerden Hasan Özer müdüre yeni görevinde hayýrlý olsun ziyareti Tek Yýldýz Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel, Kent Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Güley, Çorum Haber Gazetesi Haber

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

69. þubesini Çorum'a açtý

69. þubesini Çorum'a açtý ÝHH'dan Gazze için yeni kampanya ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye yönelik yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý tarafýndan düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý

Detaylı