10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik"

Transkript

1 Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Genel Baþkaný Ali Rýza Ercan, katip üyeliklerini ise Kazým Öztürk, Selami Aydýn ve Arap Kubat yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. 10 DA Lokantacýlar Ýsmet Çýtak ile ÇESOB Baþkanlýðýný hedefliyor 40 KURUÞ Ocak ayý içerisinde gerçekleþecek olan 240 üyeli Lokantacýlar ve Aþcýlar oda seçimlerinde 3 Aday yarýþacak. Lokantacý esnafýnýn büyük çoðunluðu sadece Oda seçimlerini deðil, Birlik baþkanlýðýný hedeflediklerini de belirterek, Ýsmet Çýtak ismi ile bu hedefe ulaþabileceklerine inanýyorlar. Ayný zamanda Ýkinci Bahar Lokantasýnýn sahibi de olan Ýsmet Çýtak, yýllarý arasýnda Lokantacýlar oda baþkanlýðýný 2 Dönem yapmýþ ve ayný zamanda Türkiye Lokantacýlar, Pastacýlar ve Tatlýcýlar Federasyonu bünyesinde de görev almýþtý. Ocak ayý içerisinde yapýlacak olan seçim öncesinde yoðun kulis çalýþmalarý devam ederken Ýsmet Çýtak'ýn önümüzdeki günlerde resmi adaylýk açýklamasý yapmasý bekleniyor. Kubilay Kaan Yücel 10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Bahabey Çamlýðý'nda gençleþtirme çalýþmalarý baþladý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü birlikte Bahabey Çamlýðýnda gençleþtirme çalýþmalarýna baþladýlar. Bahabey Çamlýðýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda burada yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi verildi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne modern hizmet binasý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yeni hizmet binasý tamamlandý. Binada son çalýþmalar gerçekleþtiriliyor. Hizmet binasý tamamlanýnca Müdürlüðün farklý bölgelerde hizmet veren birimleri tek çatý altýnda toplanacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hizmet binasýnda basýn mensuplarý ile biraraya geldi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, "Yeni yetimlerin oluþmamasý için dünyanýn neresinde olursa olsun her türlü darbenin karþýsýnda durulmasý gerekir. 7 DE 3 TE "Yeni yetimlerin oluþmamasý için darbenin karþýsýnda durulmalý" 4 TE Hazýr Elbiseciler genel kurulu ertelendi Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için ertelendi. 2 DE Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýþbirliði ile oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre Çorum'da ihracat 2013 yýlý Kasým ayýnda 2012 yýlýnýn "Gazze'ye Ýlaç Ol" ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile Filistin Öðrenci Platformu abluka altýnda ilaç sýkýntýsý yaþayan Gazze halký için "Gazze'ye Ýlaç Ol" adlý kampanya baþlattý. ÝHH Genel Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýda konuþan ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, þu an Gazze, Mýsýr ve Suriye'de kan ve gözyaþý olduðunu belirterek, "Türkiye bunlara sahip çýkmalý" dedi. 11 DE "Ýstihdam Garantili Turizm Otelcilik Kurslarý" törenle baþladý ÝÞKUR Ýl Müdürlügü, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle uygulanan "Ýstihdam Garantili Turizm Otelcilik Kurslarý"nýn açýlýþ töreni dün yapýldý. 6 DA Kasým ayýna göre yüzde 40 artarak 19 milyon 446 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,1 azalarak 8 milyon 669 bin dolar olarak gerçekleþti. "Çorum'un kalkýnmasý için ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaðýz" Vali Sabri Baþköy, yeni yýl mesaisine sanayi kuruluþlarýný ziyaret ederek baþladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde Özaydýn Cam San. Ltd. Þti.'yi ziyaret etti. MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Adnan Týðlý'nýn da katýldýðý ziyarette Vali Baþköy, iþletme hakkýnda Özaydýn Cam San. Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Özaydýn ve Baþkan Yardýmcýsý Bayram Özaydýn'dan bilgi aldý. Özaydýn Cam sahibi Zekeriya Özaydýn, cam sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. 3 TE Üniversiteden bilimsel araþtýrmalara 1 milyon 309 bin lira destek Hitit Üniversitesi bilimsel ve teknolojik araþtýrmalara büyük önem veriyor. Bu kapsamda çalýþmalar yapan öðretim elemanlarýna Bilimsel Araþtýrma Projeleri... 7 DE 3 TE Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Suriye yardýmlarý dualarla yola çýktý Çorum'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn oluþturduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan düzenlenen Suriyelilere yardým kampanyasý sona erdi. Kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlar 2 týr ile Suriye'ye uðurlandý.26 sivil toplum kuruluþundan oluþan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan bir süre önce baþlatýlan Suriye'ye yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan baðýþlar ihtiyaç sahiplerine gönderildi. 5 TE Yorgancýlar'da Çerikçi'ye rakip çýkmadý Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasýnýn olaðan genel kurulu dün yapýldý.yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý'nda uzun yýllardýr baþkanlýk görevini yürüten Erdoðan Çerikçi, tek aday olarak girdiði seçimde yeniden oda baþkanlýðýna seçildi. 7 DE

2 2 Gökhan Kaya "Aþýkpaþazade"yi anlattý ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Valilik, Hitit Üniversitesi ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Hitit Söyleþi Günleri" devam ediyor. Söyleþii günleri kapsamýna dün "Aþýkpaþazade" konulu etkinlik düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya katýldý. "Aþýkpaþazade"nin asýl adýnýn Derviþ Ahmed mahlasýnýn ise Aþýkî olduðunu kaydeden Gökhan Kaya, "Fakat büyük dedesi Aþýk Paþa olduðu için "Aþýkpaþazade" adýyla anýlmaktadýr. Aþýkpaþazade Mecitözü'ne baðlý olan Elvançelebi beldesinde doðdu. Hayatý hakkýndaki bilgiler sadece yazmýþ olduðu tarihde belirtilmiþtir ve elimizde hayatýna dair baþka bilgi bulunmamaktadýr. Yazdýðýna göre yaklaþýk 1400 yýlýnda Amasya sancaðýnýn Mecitözü ilçesinin Elvan Çelebi köyünde bir Vefai tarikatý tekkesi þeyhi olan babasýnýn evinde doðdu. Küçük yaþlarýný tekkede geçirip burada eðitim aldý. Sonra çok gezip gününün tanýnmýþ kiþileri ile tanýþtý. Bir müddet Geyve'de Yahþi Fakih'in yanýnda kaldý. Osmanlý Devleti'nin 1402'den 1413'e kadar süren Fetret Devri'nde bazý önemli olaylara þahit oldu. II. Murad devrinde Düzmece Mustafa Ýsyaný'ný þahsen yaþadý. Sonra Konya'ya gidip orada Sadreddin Konevi Zaviyesi'nde yaþayýp Þeyh Abdüllatif el-kudsi'ye müridlik yaptý. 1437'de Hicaz'a hacca gitti. Hacdan dönüþte bir müddet Mýsýr'ý ziyaret etti.sonra Balkanlara dönerek Üsküp'te Paþa Yiðitoðlu Ýshak Bey himayesinde yaþadý. Bu sýrada II. Murad'ýn Balkanlarda yaptýðý bazý askeri seferlere katýlýp ondan þahsen iltifat gördü. 1457'de II. Mehmed'in þehzadeleri Mustafa ve Beyazid'ýn sünnet þenliklerine katýlmak için Edirne'ye çaðýrýldý. Sultan ona iltifatlar ve ihsanlar bahþetti 'de kýzý Rabia'yý müridi Yýl: 9 Sayý: 2670 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Þeyh Seyyid Vilayet ile evlendirdi. Hayatýnýn sonuna doðru ünlü tarihi olan Âþýkpaþazâde Tarihi olarak bilinen Tevarih-i Al-i Osman adlý tarihi yazmaya baþladý. 1484'de yaþý 85'e vardýðýnda bu tarihi bitirdi. Büyük olasýlýkla bu tarihten hemen sonra vefat etti. Âþýk Paþazade'nin kendi adýyla tanýnan Osmanlý Tarihi, özellikle yazarýn gördüðü ve yaþadýðý olaylarý, saf ve katýksýz bir Türkçeyle dile getirmesi yönünden çok önemlidir. Olaylarý yalnýz anlatmakla yetinmeyerek, onlarýn yorumunu ve deðerlendirilmesini de ustalýkla yapmýþ, bu arada þahsî hatýralarýný da anlatmýþ, konularý yer yer þiirlerle süslemiþtir. Bu yüzden, sürükleyici, millî heyecanlarla yüklü bu eser, büyük bir þöhret yapmýþ, çok okunmuþtur" dedi. Söyleþiyi Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve davetliler izledi. Kubilay Kaan YÜCEL AGD, "Hak ve Batýl Mücadelesi"ni anlattý Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi yurt öðrencilerine yönelik "Hak-Batýl Mücadelesi" adlý konferansý düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak ise Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz katýldý. Yurt öðrencilerinin büyük ilgi gösterdiði konferastan sonra yurt öðrencilerine yönelik düzenlen santranç turnuvasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Hazýr Elbiseciler genel kurulu ertelendi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Hazýr Elbiseciler Odasý olaðan genel kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için ertlendi. Dün saat 12.00'da Tuna Düðün Salonunda yapýlmasý planlanan Hazýr Elbiseciler Genel Kurulu çoðunluk saðlanamadýðý için 2 Ocak'a ertelendi. Genel kurul ayný yer ve saatte gerçekleþtirilecek. Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilecek yerler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Ýskilip yolu, Osmancýk Yolu, Samsun yolu, Ortaköy Yolu üzerinde bulunan tüm köyler tarihlerinde saatleri arasýnda: Osmancýk Ýlçesi Yukarý Zeytin Grup Enerji nakil hattýnda yapýlacak bakým onarým için çalýþmasýndan dolayý Yukarýzeytin Köyüne ait Yanalak, Cevizli ve Muhasebe mahalleleri. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:54 Ýkindi : 14:17 Akþam : 16:35 Yatsý : 18:07 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Yar saçlarýn lüle lüle Yüzün benziyor güle Ýnan ki çok güzelsin Güzelliðin düþtü dile Yar karþýdan geliyor Buðday unu eliyor Huzur mutluluk için Hep yüzleri gülüyor Yârim saçlarýn uzun Gelsene bize güzün Bize erken gelmezsen Çekiyorum ben hüzün Yar mendili yýkýyor Eline kýna yakýyor Nazik ince koluna Çift bilezik takýyor Matmazel çanta elinde Tatlý sözleri dilinde Ýnsanlarý çok seviyor Güller açýyor yüzünde 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Ahmaklýk, hatâda ýsrar etmektir. Abdülhakîm Arvâsî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri YAR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,579 3,596 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SERKAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: ESKÝ ANKARA CAD. NO: 54 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne modern hizmet binasý Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yeni hizmet binasý tamamlandý. Binada son çalýþmalar gerçekleþtiriliyor. Hizmet binasý tamamlanýnca Müdürlüðün farklý bölgelerde hizmet veren birimleri tek çatý altýnda toplanacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hizmet binasýnda basýn mensuplarý ile biraraya geldi. Baþkan Muzaffer Külcü burada yaptýðý deðerlendirme de bina hakkýnda bilgi verdi yýlýnda Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde Çorum'un en büyük parkýný yapmak için söz verdiklerini ve yer olarakda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü arazisini belirlediklerini ifade eden Baþkan Külcü, "Göreve gelir gelmez Kent Parkýn arazi ve mülkiyet sorunlarýný çözmek için adým attýk. Bize Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü de büyük destek verdi fedakarlýkda bulundu. Yapýlan çalýþmalar sonucunda arazide ki sorunlarý çözdük. Alacaðýmýz arazi karþýlýðýnda ise Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yeni bina yapmamýz gerekti. Binanýn projesini ise belediye olarak biz hazýrladýk yýlý Aðustos ayýnda binanýn ihalesini 3 milyon 407 bin 840 TL bedelle yaptýk. 6 Eylül 2012 tarihinde ise temeli attýk. Bu rakam fiyat farký ve keþif artýþý ile birlikte KDV Dâhil 3 milyon 603 bin 926,50 TL'ye çýktý.bina 4760 metreakere alanda bodrum+zemin+3 kattan oluþan kapalý mekan, 400 metreakre alanda ambar, atölye ve selektör evi, 100 araçlýk yarý açýk otopark, 25 metreakre nizamiyeden oluþuyor. Hizmet binasýnda her biri 22 metrekare olan 68 adet büro, 5 adet þube müdürü odasý, 5 adet müdür yardýmcýsý, 1 adet il müdürü odasý,1 adet 174 metrekare 163 kiþilik toplantý salonu yer alýyor. Çalýþmalar soncunda modern ve örnek bir il müdürlüðü binasý ortaya çýktý. Çalýþanlarýmýza ve hizmet alan halkýmýza layýk bir eser olduðuna inanýyorum" dedi. Bu projede Çorum'un ufkunu açmak için kurumlar arasý iþbirliði olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Proje de Çorum Belediyesi, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Milli Emlak Müdürlüðü'nün herhangi bir kurum taassubu olmadan vatandaþ menfaati için birlikte çalýþma vizyonu vardýr. Çorum Belediyesi'nin organizasyon yeteneði ve taahhütlerini yerine getirme kabiliyeti vardýr. Tarým Ýl Müdürlüðü binasý Kent Park projesinin en önemli bir ayaklarýndan biridir. Birinci altýn dönemde Çorum'a kazandýrdýðýmýz müstesna eserlerden biridir. Tamamlanmak üzere olan Sebze Halimiz, yeni Otogarýmýz, Buhara Kültür Merkezimiz, Mahalle Kültür Merkezlerimiz, Nikâh Sarayýmýz, Engelli Eðitim Merkezimiz ve daha birçok hizmetlerimizle birlikte Çorum için bir kazaným olarak yerini almýþtýr. Çorum Belediyesi bir hizmetini daha alnýnýn akýyla gerçekleþtirmiþtir. Bu iþe emeði geçen belediyemiz personeline, Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü idareci ve çalýþanlarýna, Defterdarlýk ve Milli Emlak Müdürlüðü çalýþanlarýna ve bize her konuda destek veren aziz hemþehrilerimize teþekkür ediyorum. Bu eserimiz Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðümüze hayýrlý olsun, belediyemize ve Çorum'umuza hayýrlý olsun" þeklinde kaydetti. Baþkan Külcü binayý yapan müteahhit firma Al-Ka Ýnþaatada teþekkür etti. -HÝZMETLER TEK BÝNADA VERÝLECEK- Daha sonra konuþan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise müdürlük olarak þu an dört ayrý binada hizmet vediklerini ifade ederek, "Yeni binamýzla birtlikte hizmetlerimizi artýk tek çaltý altýnda yürüteceðiz. Hazýlýklarýmýzý tamamladýk yakýnda taþýnma iþlemlerine baþlayacaðýz. Vatandaþ geldiðinde tek adýmda hizmetini alacak. Vatandaþ memnuniyetini artýracak çalýþmalar yapacaðýz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý.basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan, Zeki Gül ile bazý meclis üyeleri de katýldý. Fatih AKBAÞ "Çorum'un kalkýnmasý için ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaðýz" 10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýþbirliði ile oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre Çorum'da ihracat 2013 yýlý Kasým ayýnda 2012 yýlýnýn Kasým ayýna göre yüzde 40 artarak 19 milyon 446 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,1 azalarak 8 milyon 669 bin dolar olarak gerçekleþti. Çorum'un 2013 yýlý Kasým ayýnda 10 milyon 777 bin dolar dýþ ticaret fazlasý verdi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 yýlý Kasým ayýnda yüzde155 iken, 2013 yýlý Kasým ayýnda yüzde 224'e yükseldi yýlýnda toplam ihracat 166 miyon 369 bin dolar iken bu rakam 2013 yýlýnda 171 milyon 559 bin dolara çýktý yýlý ithalatý 98 milyon 436 dolar olarak gerçekleirken 2013 yýlýnda ise 95 bin 720 dolara düþtü. Haber Servisi Vali Sabri Baþköy, yeni yýl mesaisine sanayi kuruluþlarýný ziyaret ederek baþladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde Özaydýn Cam San. Ltd. Þti.'yi ziyaret etti. MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Adnan Týðlý'nýn da katýldýðý ziyarette Vali Baþköy, iþletme hakkýnda Özaydýn Cam San. Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Özaydýn ve Baþkan Yardýmcýsý Bayram Özaydýn'dan bilgi aldý. Özaydýn Cam sahibi Zekeriya Özaydýn, cam sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasýnda yer aldýklarýný söyledi. Hedeflerinin bu sektörde Türkiye'de lider olmak olduðunu dile getiren Özaydýn, "Özaydýn cam olarak Türkiye'de bu sektörde ilk tercih edilen firmalar içerisinde bulunuyoruz. Ayrýca proje ve mobilya fabrikalarýna fason seri üretim yapýyoruz. TSE standartlarýnda üretim yapýyoruz. Hedefimiz sektörümüzde lider olmak ve daha çok kiþiye istihdam saðlamak" dedi. Vali Sabri Baþköy, ise Çorumlu sanayicilerin müteþebbis bir ruha sahip olduðunu belirterek, Çorum'un kalkýnmasý için her zaman ortak akýl ve sinerjiyi ön planda tutacaklarýný, kamu kurum ve kuruluþlarýný ile özel sektöre bu konuda büyük sorumluluklar düþtüðünü söyledi. Vali Baþköy, 2014 yýlý'nýn Türkiye'nin kalkýnarak güçlenmesini sürdüreceði, milletin yeni baþarýlar kazanacaðý, sevinç ve mutluluklar yaþayacaðý bir yýl olacaðýný belirtti. Haber Servisi YGS'ye baþvurular baþladý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi'ne (ÖSYS) baþvurular baþladý. ÖSYS'ye, sýnavsýz geçiþ dahil öðretim yýlýnda lise veya dengi okullar ile açýköðretim lisesison sýnýfýnda okuyan öðrenciler, ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar ve ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar ile ortaöðretimlerini yabancý ülkelerden yapanlar sýnava baþvurabilecek. YGS'ye girmeden sadece sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylar da baþvurularýný kýlavuzda belirtildiði þekilde yapacak. Baþvurular 15 Ocak'ta sona erecek.

4 4 "Yeni yetimlerin oluþmamasý için darbenin karþýsýnda durulmalý" Mahir ODABAÞI TEMEL ile FADÝMENÝN TÜRBESÝ Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, "Yeni yetimlerin oluþmamasý için dünyanýn neresinde olursa olsun her türlü darbenin karþýsýnda durulmasý gerekir. Yetim olmanýn insanýn kendi iradesiyle olmadýðý, dünyada yaþanan felaketlerin, batý medeniyetinin öldürmeyi geçim kaynaðý olarak gören yapýsýnýn daha fazla çocuklarýn yetim kalmasýna yol açtýðý ortadadýr" dedi. Suriye'de diktatör Esed'in yaptýðý katliamýn devam ettiðini kaydeden Saatçi, "Suriye'de Kimyasal silah kullanýlýnca demokrasinin sözde beþiði olan insan haklarýnýn merkezi olan batýlýlar Esed yönetimine dur dediler. Bizlerde acaba bir kez olsun insan olmayý deneyecekler mi diye ümitlendik. Dur sözlerinin üzerine toplantýlar yaptýktan sonra, toplantý sonucundan çýka çýka kimyasal silah kullanmadan öldürmeye devam et kararý çýktý. Bu nasýl insanlýk bu nasýl medeniyet? Suriye'deki Ýslam Alimleri kedi köpek eti yiyebilirsiniz diye fetva verir hale geldi. Suriyeli bir bacýmýz ey batýlýlar insan olarak bizi görmüyorsunuz. Bari hayvan yerine koyunda belki bize sahip çýkarsýnýz diye haykýrýyor. Kendi ülkelerinde bir balina bile karaya vurduðunda ortalýðý ayaða kaldýran batý medeniyeti, Suriye'ye karþý çifte standart uyguluyor. Hz Ali'nin deyimiyle; 'Ýnsanlar ya sizin dinde kardeþiniz, yada hilkatte yaradýlýþta eþinizdir' sözü gereði önce Müslüman olarak ümmet sorumluluðunun gereðini yapmalýyýz. Ýnsan olarakda doðuþtan gelen haklarýn gaspýna göz yummamalýyýz. Mal emniyeti, can emniyeti, din emniyeti, nesil emniyeti akýl emniyeti ayaklar altýndaysa bu küresel darbelere karþý insan olan herkesle omuz omuza durmalýyýz. Ýnsanlýðýn karþýlaþtýðý felaketler karþýsýnda dinini, milliyetini, cinsiyetini sorgulamadan mazlumun yanýnda yer almamýz gerekiyor" þeklinde kaydetti. Mýsýr'da yapýlan darbeyi anýmsatan Saatçi, "Mýsýr'da darbe oldu. Batýnýn en demokratlarý bile darbeye karþýyým ama Mursi bunu hak etti dediler. Týpký 28 Þubat sürecinde ülkemizde, kirli aktörlerin yaptýðý gibi "darbeye karþýyým ama Erbakan bunu hak etti" diyen zavallýlar olduðu gibi. Öyleyse bizler bu günlerde daha çok duyarlý olmak zorundayýz"dedi. Geçtiðimiz günlerde Filipinler için ÝHH ve diðer yardým kuruluþlarýyla Memur Sen olarak yardým gönderdiklerini söyleyen Saatçi, "Þimdi yeniden Suriye'ye, Mýsýr'a ve muhtaç olanlara yardým eli uzatmak gerekmektedir. Allahýn resulü, komþu hakkýný anlatýrken, sahabe efendilerimiz, komþunun kendilerine nerdeyse varis olacaðý kanaatine varmýþlar. Þimdi bu anlayýþa sahip bizlerin Suriyeli komþularýmýz helak oluyor. Soðuktan ölüyorlar, ya da ekmek kuyruðunda öldürülüyorlar. O zaman bu günlerde yeniden kampanyalar baþlatmalýyýz ki onlarýn acýlarýna bir nebze merhem olalým" ifadelerini kullandý. Suriye'de yardým yapma konusunda en önde giden kuruluþlardan bininin ÝHH olduðuna vurgu yapan Saatçi, "Bizlerinde bu kuruluþumuza yardýmcý olarak, yaþanan zulme karþý daha duyarlý olmamýz gerekiyor. Yetimlere sahip çýkmamayý vebal, sahip çýkmayý ise yeniden diriltme olarak düþünmeliyiz. Þu kadar yetime bakýyorum iyilik yapýyorum demek yerine, bu yetimleri Allah bize fýrsat olarak gönderdi demek gerekiyor. Yetimlere bakarak kendimize iyilik yapýyoruz demeliyiz ve bu iyilikleri artýrmalýyýz. Bize düþen elimizden geleni yapmaktýr. Gerisi Allahýn elindedir. Allahýn bize verdiði imkânlarý Allahýn emrettiði þekilde kullanmak gerekir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Fadime, Temeli çok sever. Durmadan saklý saklý mektup yazýp köyün kenarýndaki Koca kayanýn altýna koyar. Temel de her gün ayný saatte gizli gizli uðrayýp mektubu alýr. Oraya süt beyaz bir taþ koyar. Fakat Fadime'ye hiç cevap yazmaz. Fadime çok üzülür. Yoksa Temelüm beni sevmiyor mu diye kara kara düþünse de aksatmadan mektup yazmaya devam eder. Diðer taraftan da Fadime ''Allah um çok istemiyom Temelüm ile sadece beþ dakka bi buluþabilsem, kalan ömrümü vermeye hazýrým '' diye dua eder. Fadime ne kadar içten ettiyse duasý kabul olur. Hiç akýlda yokken Fadime ile Temelin yollarý bir gün kesiþir. Ama sadece beþ dakka buluþma imkaný doðar. Fadime ''ALLA- HUM DUAMI KABUL EDECEÐÝNÝ NE BÝLEYÝM, KEÞKE 500 YIL ÝSTESEYDÝM '' diye içinden geçirirken, diðer taraftan; -Ula Temelüm sana bunca mektup yazdým, beni sevmiyon mu yoksa, niye bi cevap yazmadun? Der. - Temel: Fadumem sevmez olur muyum, babandan korktuðumdan cevap yazamadum. Ama her mektubunu aldukça oraya bir süt beyaz taþ koydum, cevap yazamaduðum için o taþu sanki gönlüme koydum. Ayrýca; her mektubunu aldýðumda okudum, kokladým baþucumdaki sanduða sakladum. Yazduklarýnýn hayaliyle uyukladum. Rüyalarda seni gördüm Sana ne mektuplar yazdum. -Fadime: ''Temelüm korkma. Sana mektup yazduðumu babam duyarsa önce beni öldürür seni de ararken polisler babamu yakalar hapse götürür. Sen kurtulursun' 'der. Bursa Valisi Karaloðlu'dan Kafkas'a ziyaret -Temel : Fadimeden aldýðý cesaretle mektuplara cevap yazmaya baþlar ama çok sürmez Fadimenin babasu duyar. Fadüme nasul olsa evde önce þu Temelü kaçurmadan öldüreyüm der ve öldürür. Temelinin öldüðünü duyan Fadime aðýtlar yakar. Babasýna da bir dörtlük yazýp kendi canýna kýyar. Babacuðum nitdün, neyledün Hâlbuki günah bende suç bende Sen Temelümü haksýz yere katleyledün Bende öleyim de, türbemizi ziyaret edün Prof.Dr. Evkuran, Kariyer Günlerine konuk oldu Bursa Valisi Münir Karaloðlu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Agah Kafkas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Münir Karaoðlu da kendilerini kabul edip, dinlediði için Kafkas'a teþekkürlerini iletti. Köyün âþýklarý tarafýndan Temelle- Fadimenün mezarlarý Koca kayanýn yanýna gömülür Temel'in her mektuba karþýlýk koyduðu sütbeyaz taþlar adam boyu tepecikler oluþturmuþtur. Önceden mektup, þimdi de mesaj yazanlar orayý ziyaret ederler. Dileklerinin kabulü için tepeciðe bir beyaz taþ koyarlar. Netice olarak býrakýlan taþlarla tepecikler tepe olmaya baþlamýþ, Fadime ile Temelin mezarý ölümsüzleþmiþtir. Dünden bugüne efsane deðiþe deðiþe türbeleþmiþ ve gençler medet umar hale gelmiþtir. Sahi bu türbe hangi þehirde biliyor musunuz? Bilemezsiniz çünkü bu da bir efsane. Ama bazý köylerimizde birinin bir öbek taþ koyduðu yere isnat edilen efsane hikâyelere inanmasalar da zamanla oradan geçen insanlarýn dikkatini çekmekte ve bir taþ daha ilave etmektedirler. Mehmetçik Anadolu Lisesi Okul Geliþim Ekibi Kariyer Günleri etkinliði düzenledi. Okulun konferans salonunda yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültebi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Evkuran katýldý. Prof. Dr. Evkuran etkinlikte "Ýnsanýn Ýçe Yolculuðu ve Deðerleri " konulu bir konuþma yaptý. "Ülkemizin en deðerli kaynaðý nedir?" sorusunu soran ve genç nüfusun her türlü zenginlikten daha deðerli olduðunu vurgulayarak sözlerine baþlayan Prof. Dr. Evkuran, "Ancak bu zenginlik ve bu enerji ile nasýl baþ edileceði çok önemlidir. Ýnsaný tanýmak insan olmak ne demektir? Ýnsaný tek olarak tanýmak Ýnsaný ait olduðu bütün içinde tanýmak Ýnsanýn temel gerilimi: Ait olmak ve birey olmak sarkacý. En doðru tanýmlama Mevlana'dan geliyor: Ben bir pergel gibiyim. Bir ayaðým yerdedir. Diðeri ile zamanda ve mekanda dolaþýrý. Kýtalar, okyanuslar, diðer kavimler arasýnda, geçmiþ ve gelecek zamandayým. Bu dengeyi yakalamayan insaný bekleyen iki tehlike: Hiçleþmek ya da fanatikleþmek. Aslýnda benliðimiz bize doðru olaný göstermektedir. Ýnsan kendi çýkarlarý peþinde koþan bir varlýktýr" dedi. Bizi biz yapan deðerlerin neler olduðunu anlamanýn, anlatmanýn, açýklamanýn ihmal edilemeyecek çok önemli bir görev olduðunu ifade eden Evkuran, "Bunun için tarihle, kültürle, edebiyatla ve felsefeyle barýþmalýyýz. Kendine güveni tam, bilinçli ve erdemlerinin farkýnda birer insan olarak kendimizi yetiþtirmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeline bilgisayar eðitimi Ýl Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarýna "2.Aþama Bilgisayar Eðitimi" verildi.ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen eðitime Ýl Saðlýk Müdürlüðü Araþtýrma, Bilgi Sistemleri, Saðlýðýn Geliþtirilmesi ve Halk Saðlýðý Þube Müdürlüðünde görevli Abdurrahman Müzzinoðlu eðitimci olarak katýldý Aralýk tarihleri arasýnda iki grup halinde yapýlan eðitimde bilgisayarý, diðer aygýtlardan baþlatma (cd, dvd, usb), bios hakkýnda bilgi ve bios ayarlarý, bilgisayarý biçimlendirme iþletim sistemi yükleme, Ýþletim sistemlerinin temel özellikleri ve deðiþik iþletim sistemleri, Windows iþletim sistemi ailesi (xp, win7, win8), Windows uygulamalarý ve Windows üzerinde kullanýlan 3. parti yazýlýmlar (winrar, winzip, anti-virüs, anti-trojan v.b.) hakkýnda bilgiler verildi. Yýlmaz MERT

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Ýstiklâl Gazisi Küyük'ün köyüne vefa Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Suriye yardýmlarý dualarla yola çýktý Çorum'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn oluþturduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan düzenlenen Suriyelilere yardým kampanyasý sona erdi. Kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlar 2 týr ile Suriye'ye uðurlandý.26 sivil toplum kuruluþundan oluþan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan bir süre önce baþlatýlan Suriye'ye yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan baðýþlar ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Kampanya kapsamýnda kurumlardan ve Çorum halkýndan giyecek ve yiyecek malzemeleri toplandý. Bir hafta içerisinde bir týr yardým malzemesi toplanarak 19 Aralýk 2013 tarihinde sýnýra gönderilerek Suriye içlerinde ihtiyaç sahibi kentlere ulaþtýrýlmak üzere Kýzýlay yetkililerine teslim edildi. Yardýmlarýn artarak devam etmesi sonrasýnda 1 Aralýk 2014 tarihinde toplanan 453 çuval kýyafet, 38 çuval ayakkabý, 200 battaniye ve yatak, 16 ton un, 3.5 ton genel gýda malzemesi 2 týrla dularla, ÝHH tarafýndan Suriye de ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere yola çýktý. Yardým paketleri içinde bulunan ve Semih Coþkun isimli bir çocuk tarafýndan yazýlan "Arkadaþlar sizleri çok seviyoruz, Türkiye çok seviyor Suriyeyi" kartpostal ise dikkat çekti. Haber Servisi Ýskilip'in Çatkara köyünde kullanýlan tahta köprü yerine, Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan menfez yapýlarak köy halkýnýn hizmetine sunuldu. Çatkara köyünün 106 yaþýndayken 2006 yýlýnda hayata veda eden Ýstiklâl gazilerinden Ömer Küyük'ün köyü olduðunu hatýrlatan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, köydeki Elmadere Mahallesi yolunda bulunan dere yataðý üzerindeki tahta köprü yerine, ulaþým sorunu yaþanmamasý için menfez yapýldýðýný söyledi. Dere yataðý üzerindeki tahta köprüyü kullanmak zorunda kalan Çatkara köyü halkýnýn maðduriyetinin 2013 yýlý Þubat ayýnda yerel basýn aracýlýðýyla gündeme getirildiðini ifade eden Ömer Arslan, konuyla ilgili olarak Vali Sabri Baþköy'ün talimat verdiðini, Ýl Özel Ýdaresi'ndeki sezon açýlýþýnýn hemen ardýndan haziran ayýnda çalýþmalara baþlanýldýðýný belirtti. Bu kapsamda dere yataðý üzerine inþaa edilen menfezin 2013 Yýlý Köy-Des Yatýrým Programý dahilinde inþaa edildiðini aktaran Arslan, "Çatkara köyü Elmaderesi Mahallesi dere yataðýna 6 metre açýklýðýnda, 3 metre yüksekliðinde ve 4 metre geniþliðinde betonarme menfez yapýlmýþtýr. Menfez yapýmý için toplamda KDV dahil 52 bin 519,81 TL ödenek kullanýlmýþtýr" dedi. Elmaderesi Mahallesine ulaþýmý saðlayan menfezin giriþ ve çýkýþ dolgularý ile ulaþýmý saðlayan 300 metre yolun tamamýnýn Ýl Özel Ýdaresi iþ makineleri tarafýndan yapýldýðýný kaydeden Genel Sekreter Ömer Arslan, yolun 26 Aralýk 2013 tarihinde ulaþýma açýldýðýný ifade etti. Arslan, dere yataðýna yapýlan menfezle birlikte köy halkýnýn maðduriyetinin giderildiðini ve özellikle dere yataðý taþtýðý için okullarýna gidemeyen öðrencilerin bundan sonra böyle bir sorunla karþýlaþmayacaklarýný vurguladý. Haber Servisi Mezun olduðu okuldan Turhan Candan'a ziyaret Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðretmen ve öðrencileri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. 3-5 Ocak tarihleri arasýnda Çorum'da düzenlenecek olan Liseli Gençler Futsal Grup 1.lig maçlarý için Çorum'a gelen Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrenci ve öðretmenler, yine bu okuldan mezun olan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý makamýnda ziyaret etti. Ordu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile ilgili Turhan Candan'a bilgi veren öðretmenler, Çorum'da yapýlacak olan Futsal Grup maçlarýnda baþarýlý olmak istediklerini söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da bir zamanlar kendisinin öðrencisi olduðu Ordu Ýmam Hatip Lisesi'nin kendisini ziyaret etmesinden mutlu olduðunu belirterek Futsal Grup maçlarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Eren Er Dershanesinden ödüllü matematik yarýþmasý Eren Er Dershanesi eðitim ve öðretim yýlýnda öðrencileri matematik seviyelerini ölçmek ve onlara matematiði sevdirmek amacýyla yarýþma düzenliyor ve 7. sýnýf öðrencilerine yönelik yapýlacak olan yarýþmaya bu sýnýflardaki bütün öðrenciler katýlabilecek. Baþvuru ve yarýþma þartlarýný öðrenmek için öðrencilerin en kýsa zamanda dershaneye uðramalarý gerekiyor.18 Ocak 2014 Cumartesi günü yapýlacak olan sýnava baþvurular devam ediyor. Dershane matematik kurulunun yeni sýnav sistemine uygun bir þekilde hazýrladýðý sorular belirtilen sýnýflardaki öðrencilere seviyelerine göre yöneltilecek. Ayný günde yapýlacak ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan yarýþmaya ve 7. sýnýftaki öðrenciler katýlabilir. Sýnav sonuçlarýna göre her sýnýftan birinci olan öðrenciler altýnla ödüllendirilecek. Haber Servisi

6 BÜTÇE NEDÝR BÜTÇENÝN TARÝHÇESÝNE BAKIÞ Bütçe, gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleþmesi öngörülen gelir ve giderlerin karþýlýklý tahminlerini içeren cetveldir. Bütçe, ayný zamanda yürütme organýna harcamalarýn yapýlmasý ve gelirlerin toplanmasý konusunda yetki ve izin veren bir kanundur. Eski devirlerde, Ýngiltere ve Fransa gibi ülkelerde krallar, krallýk hazinesine ait mülk gelirlerinin yetersiz kaldýðý durumlarda halktan istedikleri ölçüde vergi ve benzeri gelirler toplayabiliyorlardý. Sonraki dönemler de kamu giderlerinde meydana gelen artýþlar karþýsýnda, kralýn mülk gelirleri yetersiz kalýnca halktan daha fazla vergi talep edilmesi yoluna gidildi. Halkýn vergi yükünün artýrýlmasýna karþý gösterdiði tepki sonucu Ýngiltere'de 1215 yýlýnda Kral John'a kabul ettirilen Magna Carda (Büyük ferman ) ile vergi toplamak parlamentonun iznine baðlandý. Bu baðlamda bütçe hakký Ýngiltere'de kesin olarak 1688'de ilan edilen "Haklar Bildirgesi"yle, 1789 Frana'da, "Ýnsan ve Vatandaþlýk Haklarý Bildirgesi"nde, ABD.de 1776 yýlýnda "Amerikan Baðýmsýzlýk Beyannamesi"nde vergi hakkýndan bahsedildi. Osmanlý devletinde gelir ve giderlerin yazýmý ve karþýlaþtýrýlmasý mutad olmakla birlikte, kimi iktisatçýlar tarafýndan ülkemizde bütçe kelimesinin Tanzimat'tan sonra ilk defa 1864 yýlýnda kullanýldýðý belirtilmektedir. Oysa, 1850 yýllýnda Osmanlý'nýn bazý iktisat büraokratlarý tarafýndan da bütçe kelimesi bilinmekteydi. Hatta Ahmet Lütfi Efendi 1850 yýlýna gelinceye kadar Osmanlý'nýn bu hususu muvazene defterinde takip ettiðini ifade etmiþtir. Ancak Osman'lýnýn modern anlamda olma sa da 1600'lü yýllardan beri kendine has bir bütçesinin olduðu bilinmektedir. Osmanlý'nýn ilk bütçesinin 1653 yýlýnda yapýldýðý ve 1900 kese altýn açýk verdiði, Bu yýllarýn Osmanlý'nýn gerileme dönemlerine rastladýðý da bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde ilk bütçe 1921 yýlýnda aylýk avans kanunlarý çýkarýlmak ve yýl sonunda onaylanan bütçe kanunundan mahsup edilmek þeklinde gerçekleþti yýlý bütçesinin bir özelliði de ödeneklerin ve gelir tahminlerinin bütçede belirtilmemiþ olmasýdýr ve 1923 yýllarýnda da zor koþullar nedeniyle gerçek anlamda bir bütçe hazýrlama imkaný olmadý yýlýnda gerçek anlamda ilk bütçe hazýrlanabildi. Ülkemiz bütçesinde, uluslararasý standartlar ve Avrupa Birliði uygulamalarýyla uyumlu bir kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi kurulmasý yönünde önemli bir adým teþkil eden 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereðince, 2006 yýlýndan itibaren ilk defa çok yýllý bütçeleme anlayýþýna geçilmiþtir yýlýndan beri üç yýllýk bütçeler hazýrlanmaktadýr. Ülker MAVRAL BULUT Yeminli Mali Müþavir E.Öðretim Görevlisi Bütçe, belli bir döneme ait yapýlacak giderleri ve elde edilecek gelirleri tahmini olarak gösterir. Bu dönem, mali yýl olarak adlandýrýlan dönemdir. Bütçe, henüz gerçekleþmemiþ olan, tahmini rakamlarý gösteren bir mali plandýr. Bütçe ekonomik, mali, siyasi ve hukuki sonuçlar yaratýr. Bütçenin dikkatli kullanýlmasý sonucunda; millî gelir, gelir daðýlýmý, ekonomik kalkýnma, ekonomik ve sosyal sorunlarýn giderilmesi vb. üzerinde olumlu etkiler görülür. Bütçe, parlamentonun, yürütme organý olan Bakanlýklara, uygulamacýlara bir yetki verme yasasýdýr. Yürütme organýna gelirlerin toplanmasý, harcamalarýn yapýlmasý konusunda yetki ve izin veren tek yetkili merci bir tek parlamentodur. Cumhurbaþkaný dâhil kimse bu yetkiye sahip deðildir. Bakanlar kurulu hiç deðildir. Hatta o yüzden bütçe yasasý Mecliste yasalaþtýktan sonra, usulen Cumhurbaþkanýna gider. Cumhurbaþkanýnýn iade etme ve geri gönderme hakkýnýn olmadýðý tek yasadýr. Fakat parlamento bu hakkýný kullanýrken sadece yetki vermekle kalmaz, geçmiþ dönem verilen yetkilerin nasýl kullanýldýðýna da bakar. Bu parlamentonun hakký ve görevidir. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ 6 "Ýstihdam Garantili Turizm Otelcilik Kurslarý" törenle baþladý ÝÞKUR Ýl Müdürlügü, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle uygulanan "Ýstihdam Garantili Turizm Otelcilik Kurslarý"nýn açýlýþ töreni dün yapýldý. Otelcilik Turizm Nizamettin Arslan Meslek Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleþtirilen program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý.törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Müdürü Nizamettin Arslan, 50 kiþilik aþçý yardýmcýsý, 75 kiþilik garson ve 50 kiþilik kat hizmetleri elemaný olmak üzere toplam 175 kiþilik kurs açýldýðýný, kurs sonunda baþarýlý olanlarýn en azyüzde 80'inin Limak Oteller Grubu'nunAntalya'daki otellerinde istihdam edileceðini belirterek, ayrýca baþka talepler nedeniyle de yüzde 100 istihdam saðlanacaðýný söyledi. Aþçý yardýmcýlýðý kursunun 2 Ocak 19 Haziran 2014, garsonluk kursunun 21 Ocak-9 Haziran ve kat görevlisi kursunun ise 10 Þubat-Mayýs 2014 tarihleri arasýnda yapýlacaðýný kaydeden Arslan, kursun teorikeðitimlerinin Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde, uygulama eðitimlerinin ise Antalya'daki Limak Otelleri'nde gerçekleþtirileceðini dile getirdi. Kurs süresince kursiyerlere günlük 20 TL ücret Cavit Bayrak ödeneceðini, uygulamalý eðitimde konaklama ve yemek ihtiyaçlarýnýn Limak tarafýndan karþýlanacaðýný anlatan Arslan, böyle bir kursa aracýlýk etmekten dolayý mutluluk duyduklarýný, iþsiz gençlerin bir yandan para kazýnýrken, diðer yandan da meslek öðreneceðinisöyledi. Arslan, kursiyerlerin turizm konusunda bilgi ve görgü sahibi olacaðýný ifade etti. ÝÞKUR Ýl Müdür Yardýmcýsý Cavit Bayrak ise yaptýðý konuþmada ÝÞ- KUR'un gençlere saðladýðý imkanlar hakkýnda bilgiler verdi. Bayrak, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðütarafýndan kurs boyunca kursiyerlerin iþ kazasý ve meslek hastalýðýna karþýsigortalarýnýn yapýlacaðýný ifade ederek, kursa devam ettikleri her gün için de 20 TL cepharçlýðý verileceðini söyledi. Bayrak, gençlerin birer turizm elçisi olacaðýna inandýðýný vurgulayarak sözlerini tamamladý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan 19 Haziran'a kadar sürecek olan aþçý yardýmcýlýðý kursu baþlatýldý. Yasin YÜCEL

7 7 Yorgancýlar'da Çerikçi'ye rakip çýkmadý Bahabey Çamlýðý'nda gençleþtirme çalýþmalarý baþladý Halil Oflu Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü birlikte Bahabey Çamlýðýnda gençleþtirme çalýþmalarýna baþladýlar. Bahabey Çamlýðýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda burada yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi verildi. Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu tohumlarýn topraða düþmesinden yetiþkin bir aðaç olmasýna kadar her aþamada ormanlara müdahale edildiðini, saðlýklý ve iyi bir orman oluþmasý için bakým çalýþmalarýnýn yapýlmasý gerektiðini ifade ederek, "Bunun için Bahabey çamlýk mevkiinde bulunan Ormanlarda yapýlacak olan bu çalýþmalar. Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðünce ortaklaþa yapýlan bir çalýþmadýr. Ormanlara orman amenajman planlarýna göre müdahale yapýlmaktadýr. Çorum Þehitliði civarýndaki ormanlýk alanýn burada saðlýklý ve kaliteli fertler yetiþtirmek, olabilmesi için saðlýk bir orman yetiþtirmek için müdahale yapýlmasý planlanmýþtýr. Ormanlarýn bakýmýnda, ormanlarda ölmüþ ve ölmekte olan fertler þeklen bozuk olan aðaçlar varlýðý ile siper aðaçlarýn yaþamasýna engel olan aðaçlarýn sahadan çýkarýlmasý, iyi ve saðlýklý fertlerin sahada býrakýlarak gelecekte saðlýklý bir orman oluþmasýnýn temellerinin atýlmasý hedeflenmiþtir. Çorum Orman iþletme Müdürlüðünün toplam 285 bin hektar orman sahasý bulunmaktadýr. Son yýllarda yapýlan yoðun rehabilite ve aðaçlandýrma çalýþmalarý ile bozuk ormanlarýmýz büyük oranda iyileþtirilmiþ, açýklýk sahalarda ise aðaçlandýrma çalýþmalarý devam etmektedir. 130 bin hektar alan ormanlarýmýza da gelecekte saðlýklý ormanlar olmasý için bakým çalýþmasý yapýlmaktadýr. Çam ve meþelik alanlarda yýllýk ortalama 4-5 bin Hektarlýk alanda sýklýk bakýmý çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Yapýlan bu bakým çalýþmalarý ile yangýna, böceklere ve rüzgâra dayanýklý saðlýklý ormanlar kurulmasýný hedeflenmekte, orman köylüsüne iþ gücü oluþturmakta. Köylülerin yakacak odun ihtiyaçlarý karþýlanmaktadýr" dedi. Basýn toplantýsýna Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zübeyr Tuncel'de katýldý. Yasin YÜCEL Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasýnýn olaðan genel kurulu dün yapýldý.yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý'nda uzun yýllardýr baþkanlýk görevini yürüten Erdoðan Çerikçi, tek aday olarak girdiði seçimde yeniden oda baþkanlýðýna seçildi. Genel kurul, saat 13.00'da Çevþenli Düðün Salonu'nda yapýldý. Yemekli olarak düzenlenen genel kurula katýlým oldukça yüksek oldu. Genel kurulun Divan Baþkanlýðýný Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný, ÇESOB Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Çetin üstlenirken, Divan Baþkan Yardýmcýlýðýna Hasan Yýlmaztürk, Katip Üyeliklere Ýsmet Yýldýrým ve M. Yusuf Yüksel seçildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel kurulda odanýn eski yöneticilerinden ve Hakk'ýn rahmetine kavuþan Hamza Mert ile Yusuf Softa anýldý.yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço, gelir ve gider hesaplan okunarak kabul edildi. Toplantýda yeni dönem çalýþma programý da görüþülüp kabul edildi. Genel kurul sýrasýnda bir konuþma yapan Baþkan Çerikçi, odaya hizmet noktasýnda ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini anlatarak, bir dönem daha baþkanlýk için üyelerden yetki istedi. Çerikçi, bugüne kadar kendilerine destek olan, genel kurula katýlan tüm oda üyelerine de teþekkür etti.tek liste ile gidilen genel kurulda Erdoðan Çerikçi yönetiminde yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Erdoðan Çerikçi'nin baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: "Asil üyeler: Murat Koldaþ, Aynur Gödek, Mehmet Turan, Burak Kýnacý, Murat Üðlü ve Erol Özüyaðlý.Denetim Kurulu asil üyeleri: Ender Bakal, Atilla Çelik ve Niyazi Özübek." Genel Kurulda ayrýca Odanýn ismi Çorum Yorgancýlar, Çeyizlik Eþya,Perde Ýmal ve Satýcýlar Esnaf Sanatkar Odasý olarak da deðiþtirildi. Bahadýr YÜCEL Üniversiteden bilimsel araþtýrmalara 1 milyon 309 bin lira destek Av.Yavuz Alkan ruhsatýný aldý 20 savunma sanayi uzman yardýmcýsý alýnacak Hitit Üniversitesi bilimsel ve teknolojik araþtýrmalara büyük önem veriyor. Bu kapsamda çalýþmalar yapan öðretim elemanlarýna Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP) Birimi aracýlýðýyla destek veren üniversitede araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasý hedefleniyor. BAP birimi 2010 yýlýnda yalnýzca 46 bin 590 TL bütçesiyle 14 projeye destek veririken, 2013 yýlýnda bütçesi 1 milyon 309 bin 545 TL'ye çýkarak çok daha büyük bütçeli 62 proje desteði saðladý. Projeler için saðlanan imkanlarýn artmasýyla birlikte üniversitedeki araþtýrma potansiyeli harekete geçti ve buda bilimsel alanda daha da güçlenerek, yayýn sayýsýnýn da artmasýna katký saðlayacak. Haber Servisi Savunma Sanayii Müsteþarlýðý, giriþ sýnavýyla 20 savunma sanayi uzman yardýmcýsý alacak. Baþvurular 24 Ocak 2014 Cuma gününe kadar yapýlacak. Savunma uzman yardýmcýsý alýmýyla ilgili ilan Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, giriþ sýnavýna daha önce iki defa girip de baþarýsýz olan adaylar sýnava kabul edilmeyecek. Adaylar baþvurularýný; Müsteþarlýðýn internet adresindeki sýnav baþvuru ekranýnda tanýmlý olan bilgileri eksiksiz doldurarak, 24 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar sisteme yükleyecekler. Kimlik bilgileri, sýnavýn tarihi, saati ve yerini gösteren fotoðraflý sýnav giriþ belgesi sýnava katýlmaya hak kazananlarýn adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecek veya kazananlara elden teslim edilecek. Giriþ sýnavý, sözlü sýnav þeklinde yapýlacak. Giriþ sýnavýnda baþarýlý sayýlabilmek için, 100 puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekecek. Giriþ Sýnav Komisyonu; Öðrenim bölümlerinin her biri için ayrýlan kontenjan adedinin 4 katý kadar aday baþvurusu olmamasý veya yapýlacak giriþ sýnavý sonucunda öðrenim bölümleri için ayrýlan kontenjan sayýsý kadar baþarýlý aday bulunmamasý hallerinde, öðrenim bölümleri arasýnda kontenjan kaydýrmak suretiyle deðiþiklik yapabilecek. Giriþ sýnavý sonuçlarý, Müsteþarlýkta ve Müsteþarlýk internet sitesinde ilan edilerek, asýl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilecek. Yedek listenin açýklanmasý durumunda, yedek listede yer alan adaylarýn haklarý münhasýran bu sýnav için geçerli olup, daha sonraki sýnavlar için hak teþkil etmeyecek. Sýnavda baþarýlý olanlarýn Müsteþarlýkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteþarlýðý Personel ve Eðitim Daire Baþkanlýðýna baþvurmalarý gerekecek. MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Av.Ercan Daþda'nýn yanýnda stajýný tamamlayan Av.Yavuz Alkan düzenlenen törenle Avukatlýk Ruhsatýný aldý ve cübbesini giydi. Adliye'de bulunan Baro dinlenme salonunda yapýlan törene Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ile bazý yönetim kurulu üyeleri katýldý. Yakýn Doðu Ünversitesi Hukuk Fakültesini ikincilikle bitiren Av. Yavuz Alkan stajýný ise Av. Ercan Daþdan'ýn yanýnda yaptý. Yavuz'a Avukatlýk Ruhsatýný Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz vererek meslek hayatýnda baþarýlar diledi. Bahadýr YÜCEL

8 YAÞAM Çocuklarda kýþ Hastalýklarýna dikkat! 8 Kýtlýk mý Var? Ýngiliz Kralý, vergileri çok da aðýrlaþtýrdýðý bir dönemde, gizli bir yolculuk yapmak zorunda kalmýþ. Elinden geldiðince kýlýk deðiþtirmiþ ve yolculuðun ilk gecesinde bir handa kalmýþ. Sabah kahvaltýsýnda 3 yumurtalý bir omlet yedikten sonra, ücretin ne kadar olduðunu sormuþ. Hancý: -"15 altýn!" demiþ. Kral afallamýþ, çünkü bu para büyük bir paraymýþ: -O ne yahu? Yumurta kýtlýðý mý var bu yörede? Daha geceden kralý tanýmýþ olan hancý, gülümseyerek cevap vermiþ: -Yok efendim, yumurta kýtlýðý yok da, adam gibi kral kýtlýðý var Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kýþ mevsiminde özellikle çocuklar daha sýk hasta oluyor. Bunun nedeni çocuklarda baðýþýklýk sisteminin henüz yeterince geliþmiþ olmamasý, çocuklarýn toplu olarak bulunduðu okul ve kreþ gibi yerlerde bu tür hastalýklarýn kolayca yayýlabilmesi. Ayrýca, kýþ aylarýnda artan hava kirliliði de çocuklarda solunum yolu hastalýklarýný artýran bir faktör.kýþ aylarýnda çocuklarda en sýk görülen hastalýklar ve çocuklarý bunlardan korumak için yapýlmasý gerekenleri hatýrlatan Acýbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mahmut Baktýr, þunlarý söyledi: "Kýþýn çocuklarda en sýk görülen hastalýklar üst solunum yolu enfeksiyonlarý (nezle, grip, tonsilit, orta kulak iltihabý) ve alt solunum yolu enfeksiyonlarýdýr (bronþit, bronþiolit, zatürre). Viral ishaller, konjonktivit ve viral döküntülü hastalýklar da kýþýn artar. Ayrýca, astým ataklarýnda da belirgin artýþ gözlenir."nezle'nin, kýþýn en çok görülen çocukluk hastalýðý olduðunu belirten Baktýr, "200'den fazla virüs tarafýndan oluþturulur. Aksýrýk, öksürük, burun týkanýklýðý ve akýntýsý, boðazda yanma görülebilir. Bazen ateþ de olabilir. Ortalama 1 hafta sürer. Öksürük 2-3 hafta sürebilir. Baþka bir komplikasyon yoksa antibiyotik verilmez. Ýstirahat ve bol sývý alýmý önemlidir. Gerekirse ateþ düþürücüler verilebilir." dedi.dr. Mahmut Baktýr, gribin, influenza virüslerinin neden olduðu, yüksek ateþle seyreden bir hastalýk olduðuna dikkat çekerek, þu bilgileri verdi: "Ateþ dereceye kadar yükselebilir. Baþ ve adale aðrýlarý mevcuttur. Baðýþýklýk sistemi bozuk olanlarda ölümcül olabilir. Çok hýzlý yayýlýr. Komplikasyon yoksa tedavide antibiyotik kullanýlmaz. Ýstirahat, bol sývý ve bol kalori alýmý, ateþ düþürücülerin kullanýmý yeterlidir. Aðýr vakalarda anti-viral ilaçlar kullanýlabilir. Çok sýk Alzheimer hastalýðýný, retina ve göz merceðinden erken teþhis edilebiliyor. Dünya Göz Hastanesi doktorlarýndan Umur Kayabaþý, alzheimer hastalýðýnýn retina ve göz merceðinden erken tespitinin mümkün olduðunu söyleyerek, ailesinde bu rahatsýzlýðý bulunanlarýn göz muayenesinden geçmelerini önerdi. Görme siniri ve retinanýn beyin dokusunun devamý olduðunun altýný çizen Kayabaþý, geliþen teknolojiyle beyin hastalýklarýnýn taný ve tedavisinde gözün model alýndýðýný vurguladý. Bu tip hastalýklarýn beyinde yarattýðý hasarýn göz içerisindeki katmanlarda kendini belli edebileceðini anlatan Dr. Kayabaþý, sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu meydana gelen ve kesin bir tedavisi bulunmayan alzheimerýn erken teþhisinin de mümkün olabildiðini ifade etti.alzheimer hastalýðýna yol açan plaklarýn (Beta amiloid) beyinden hastalanan ve astýmý olan çocuklarý her yýl eylülkasým aylarý arasýnda grip aþýsý yaptýrarak aðýr grip vakalarýndan kýsmen koruyabiliriz."beta mikrobu olarak bilinen A grubu beta hemolitik streptokoklarýn, en önemli tonsilit nedeni olduðunu aktaran Dr. Mahmut Baktýr, "Yüksek ateþ, boðaz aðrýsý, baþ aðrýsý, adale aðrýsý ve karýn aðrýsý ile seyreder. Her tonsilit beta mikrobuna baðlý deðildir. Eðer beta mikrobuna baðlý olduðu tespit edilirse mutlaka antibiyotik kullanýlmalýdýr. Aksi takdirde tüm yaþamýný etkileyebilecek akut eklem romatizmasý, kalp romatizmasý ve böbrek iltihabýna sebep olabilir." diye konuþtu. ORTA KULAK ÝLTÝHABI Dr. Mahmut Baktýr, orta kulak iltihabýnýn ise özellikle 6 ay-2 yaþ arasýndaki çocuklarda soðuk algýnlýðýndan sonra sýk görülen bir hastalýk olduðuna dikkat çekerek, "Çocuklarda östaki kanalý daha kýsa ve yatay olduðundan mikroplar çabucak orta kulaða ulaþýp iltihap yaparlar. Huzursuzluk, ateþ, ilerlerse kulak aðrýsý olur. Tedavi edilmezse iþitme problemlerine sebep olabilir." þeklinde bilgi verdi.zatürrenin virüsler ve bakteriler tarafýndan oluþturulabildiðini aktaran Dr. Mahmut Baktýr, akciðer dokusunu tek veya iki taraflý olarak tutabilen, çoðunlukla üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çýkan bir hastalýk olduðunu söyledi. Baktýr, "Mutlaka yüksek ateþ vardýr. Bunun yanýnda titreme, terleme, öksürük, balgam, nefes darlýðý, solunum adalelerinde çekilme, göðüs ve sýrt aðrýlarý olabilir. Oksijen azlýðýna baðlý morarma olabilir. Uygun tedavi yapýlmazsa ölümle sonuçlanabilir. Kýþ aylarýnda görülen solunum yolu enfeksiyonlarý ve hava kirliliði, astým ataklarýný da tetikler. Bu nedenle özellikle astýmlý çocuklarýn korunmasý çok önemlidir." dedi. Alzheimer, göz muayenesi ile Erken tespit edilebiliyor önce göz merceði ve retinada biriktiðinin altýný çizen Dr. Kayabaþý, biriken plaklarýn saptanmasýyla hastalýðýn beyni etkilemeden tespit edilebileceðini söyledi. Boston'da Dr. Lee Golstein önderliðinde geliþtirilen bir cihazla göz merceðinde alzheimer plaklarýnýn saptanmasýnýn mümkün hale geldiðini kaydeden Kayabaþý, Los Angeles'ta da Dr. Keith Black'ýn retinada plaklarýn görünmesini saðlayan baþka bir cihaz geliþtirdiðini belirtti. Kendilerinin de Fundus Otofloresans ve OCT tetkikleriyle hastalýða yol açan plaklarý saptayabilecek duruma geldiklerini dile getiren Kayabaþý, "Alzheimerda erken tedaviyle hastalýðýn baþlamasý geciktirilebilir. Hastalýðýn baþladýðý durumlarda ise daha hafif geçmesi saðlanabilir. Bunun için ailesinde kronik beyin ve göz hastalýðý bulunanlarýn yýlda 1 kez detaylý muayene yaptýrmasý gerekir." ifadelerini kullandý. 19:50 Böyle Bitmesin güvenmeden önce, iki defa düþün Zeliha ve Atila yemektedir. Zeliha evi gezmek istediðinde Atila gerilir. Atila banyosunda ne saklamaktadýr? Aile Masasý na baþvuran Leyla ve Mahir çiftini, evlendikten üç ay sonra boþanmaya iten nedir? Birileri, Leyla ve Mahir in evini mi gözetliyor? Nisa, adeta bir komedi filminin içine düþmüþ gibidir. Kötü adamlarla baþ edebilen Nisa, bakalým kaynanalarla ne yapacak? Konuk oyuncular; Nazlý Tosunoðlu, Deniz Özerman, Burak Serdar Þanal ve Merve Oflaz ile, Böyle Bitmesin 50. Bölüm, Cuma akþamý, saat de TRT1 ekranýnda. 20:00 Dila Haným Dila, Suat ýn teklifi karþýsýnda þok içindedir, yaþadýðý þok anýnda kýzgýnlýða dönüþür. Suat hiçbir þey olmamýþ gibi davranýr. Rýza artýk Dila dan ayrý kalma sýkýntýsý içindedir. Suat la evli olduðunu kabullenmek istemez. Arzu amacýna ulaþmýþtýr artýk. Rýza, Kadir in peþine düþer. Arzu da çiftliðe yerleþmiþtir. Melike Haným bu durumdan rahatsýz olsa da oðlu Rýza nýn böyle uygun görmesinden dolayý ses çýkaramaz... Saat : 20:00-22:30 (150 dakika) Tür : Dizi (Dram)Oyuncular : Erkan Petekkaya, Hatice Þendil, Hülya Darcan, Necip Memili, Ali Düþenkalkar Yönetmen : Nihat Durak 20:00 Huzur Sokaðý Huzur Sokaðý nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran a karþý duygusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice kararsýz kalýr. Feyza nýn hayatýnda ise bambaþka sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindeki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý olduðu bir dünyanýn içinde bulur. Yönetmen : Þenol Sönmez Niran Ünsal Niran Ünsal; 13 Aðustos 1976 tarihinde, TRT Ýzmir Radyosu keman ve ses sanatçýsý Nursal Ünsal ve kanun sanatçýsý Ahmet Canevi'nin ikinci çocuðu olarak Ýzmir'de doðdu. Müzik hayatýna sekiz yaþýnda Ýzmir TRT Çocuk Korosu'nda baþladý. Ýleri koro ve gençlik korosu derken uzun yýllar TRT Ýzmir Radyosu'nda görev aldý. Daha sonra Türk Sanat Müziði Korosu'nun sýnavlarýný kazandý. Dört ay kadar koroda görev aldý. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandý. Bu yüzden radyodan ayrýlýp orkestra eþliðinde sahne çalýþmalarýna baþladý. Ayný yýllarda bir evlilik gerçekleþtirdi. Bu evlilikten Hande adýnda bir kýzý oldu.bir dönem Ýzmir'de radyo programcýlýðý yaptý ve bu esnada Ýzmir Devlet Konservatuarý Þan Bölümü Öðretim Üyesi Müfit Bayraþa ile tanýþtý. Bayraþa Pop Show 94 yarýþmasý için hazýrladýðý besteyi Niran Ünsal'ýn yorumlamasýný istedi. Yarýþmanýn ödülleri arasýnda S Müzik'le albüm anlaþmasý da yer alýyordu. Fazla düþünmeden teklifi kabul etti ve "Serseri Mayýn" isimli eserle Pop Show 94 yarýþmasýnda birinci oldu.yarýþmadaki baþarýsýnýn ardýndan müzik birikiminin yeterli olmadýðýný düþünerek, müzik dünyasýnýn usta isimleriyle sahne çalýþmalarý yaptý, beste denemelerine baþladý. Sekiz aylýk bir çalýþmanýn ardýndan 1996 yýlýnýn 13 Aðustos günü ilk albümünü çýkardý. Haktan adýný taþýyan albüm, boðazda yat turuyla baþlayýp Ortaköy meydanýnda halka ücretsiz verilen konserle biten, yaþ gününün de kutlandýðý bir kokteyle tanýtýldý. On iki þarkýnýn yer aldýðý albümün müzik yönetmenliðini Garo Mafyan ve Selim Çaldýran yaptý. Albümle ayný adý taþýyan "Haktan", çýkýþ parçasý oldu ve video klibi Deniz Akel tarafýndan çekildi. Diðer parçalarýn söz ve müziði Seda Akay, Garo Mafyan, Seda Akay, Selim Çaldýran ve Tamer Özkan imzasýný taþýdý. ZEYTÝNLÝ VE DEREOTLU EKMEKLER Malzemeler Bir Buçuk Su Bardaðý Ilýk Süt Bir Buçuk Çorba Kaþýðý Toz Þeker Kibrit Kutusu Büyüklüðünde Yaþ Maya 1 Adet Yumurta 1 Su Bardaðý Sývý Yað Yarým Demet Dereotu Alabildiðince un Tuz Ýçine: Zeytin Ezmesi Üzerine: 1 Adet Yumurtanýn Sarýsý Yemeðin Tarifi 1- Ilýk süt ve þekeri bir kapta karýþtýrýn. Mayayý ilave edin. Yaklaþýk 10 dakika bekletin. Üzerine 1 adet Cesaret korkunun yokluðu deðil, Korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. (Mark Twain) yumurtayý ilave edin ve karýþtýrýn. Sonra 1 su bardaðý sývý yaðý, ince kýyýlmýþ yarým demet dereotunu, alabildiði kadar un ve tuzu ekleyin. 2- Kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edene dek yoðurun. Üzerine nemli bir bez örterek, yaklaþýk bir saat mayalanmasýný bekleyin. 3- Hamurdan ceviz iriliðinde parçalar koparýn. Elinizde yuvarlayýp, açýn. Ortasýna 1 çay kaþýðý zeytin ezmesi koyun. Aðzýný büzerek, kapatýn. Ters çevirin ve yaðlanmýþ tepsiye dizin. 4- Üzerine bir firça yardýmýyla yumurtanýn sarýsýný sürün. Önceden ýsýtýlrnýþ 180 dereceli fýrýnda piþirin. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Huzur Sokaðý 22:30 Çakal Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:40 Ölümcül Takip 21:15 Haber Saati 22:20 Sevimli Hýrsýz 23:50 Ýskele Sancak Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Dila Haným 22:30 Kýyamet Günü 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Yalan Dünya 23:15 Beyaz Show Talk Show 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin 22:50 Tam Zamaný Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Rambo Ýlk Kan 23:00 Maceracý

9 Allah'a çaðýran, salih amel iþleyen ve "Kuþkusuz ben müslümanlardaným" diyenden daha güzel sözlü kimdir? Fussilet,41/33 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI DÝLÝ TUTMAK 'Dili tutmak', kendisini ilgilendirmedikçe ve gerekmedikçe konuþmamaktýr. Zira dilin, gereksiz, ilgisiz þeyleri konuþmasýna engel olmak, insaný birçok tehlikeden korur. 'Ýnsanýn selâmeti, dilini tutmaktadýr' denilmiþtir. Dili tutmanýn da birkaç çeþidi vardýr. Birincisi, büyüklerin huzurunda susmak ki bu, huzurun edebidir. Yüce Allah: "Kur'an okunduðu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin." buyurmuþtur. Peygamber (s.a.v.)'den Kur'an dinlemeye gelen cinlerin, birbirlerine: "Susun!" deyip edeple Kur'an dinlediklerini bildirmiþtir. [1] Birçok ayette Allah (c.c.)'ýn huzurunda meleklerin, insanlarýn ve bütün yaratýklarýn saygý ile sustuklarý; O'ndan izin almadan kimsenin konuþmaya cesaret edemeyeceði haber verilmektedir: "Kýyâmet gününde Rûh ve melekler, O'nun huzurunda dizilip dururlar. Rahmân'ýn izin verdiðinden baþkasý konuþamaz: (Rahmân'ýn konuþma izni verdiði de ) sadece doðruyu söyler." [2] "O gün gelince hiç kimse O'nun izni olmadan konuþamaz." [3] "Rahmân'a saygý için sesler kýsýlmýþtýr. Fýsýltýdan baþka bir þey iþitemezsin." [4] Yüce Allah (c.c.), Hucûrât sûresinde müminlere, Sevgili Elçisinin huzurunda hiçbir konuda O'nun önüne geçmemelerini, O'ndan önce konuþmamalarýný veya O'nun emri olmadan bir þey yapmamalarýný emretmiþtir: "Ey inananlar, Allah'ýn ve Elçisinin önüne geçmeyin, Allah'tan korunun. Þüphesiz Allah iþitendir, bilendir. Ey inanlar, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çýkarmayýn; birbirinizle yüksek sesle konuþtuðunuz gibi O'nunla da yüksek sesle konuþmayýn; yoksa siz farkýnda olmadan amelleriniz boþa çýkar. Allah'ýn Elçisinin huzurunda seslerini kýsanlar var ya, Allah onlarýn kalplerini takvâ için sýnamýþtýr. Onlar için maðfiret ve büyük bir mükâfat vardýr." [5] Birinci âyetin iniþ nedeni hakkýnda çeþitli rivâyetler vardýr. Kimine göre Kurban bayramý günü bazý kimseler, Peygamber (s.a.v.)'den önce kurban kesmiþlerdir, âyet bununla ilgilidir. Peygamber (s.a.v.) kurbanýný kesmeden baþkalarýnýn kesmemesi emredilmiþtir. Kimine göre âyeti þekk (tereddüt) gününde (Ramazan'ýn baþlangýcý günü) oruç tutmakla ilgilidir. Þekk günü oruç tutanlara, Peygamber (s.a.v) Ramazan orucuna baþlamadan, kendilerinin baþlamamasý emredilmiþtir. Katâde (r.a.)'nin rivayetine göre de âyet: 'Keþke falan konuda þu hüküm inseydi, keþke þöyle yapýlsaydý' diye dilekte bulunanlarla ilgilidir. Peygamber (s.a.v.) bir hüküm beyan etmeden önce kendi kendilerine dini konularda fikir beyan etmelerini hoþ görmemiþtir. Kuþkusuz âyet, peygamberden önce iþ yapmak, yahut bir konu hakkýnda hüküm vermek isteyenlerle ilgilidir. Herhalde Peygamber(s.a.v)'in huzurunda bir konu görüþülmüþ, veya bir olayýn hükmü sorulmuþ, henüz Peygamber cevap vermeden önce bazý kimseler konu hakkýnda fikir beyan etmiþlerdir. Peygamber (s.a.v.9'e karþý edebe (görgü ve nezaket kurallarýna) aykýrý olan bu davranýþý Allah (c.c.) yasaklamýþtýr. Abdullah Ýbnu'z-Zübeyr (r.a.) anlatýyor: 'Benî Temim kabilesinden binekli bir grup Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yanýna geldiler. Hz. Ebu Bekir: "Ka'kâ' Ýbnu Ma'bed (r.a.)'i bunlara emir tayin etmesini, Hz. Ömer (r.a.) de Akra Ýbnu'l-Hâbis'i emir tayin etmesini Hz. Peygamber (s.a.v.)'e söylediler. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'e çýkýþtý ve: 'Sen bana muhalefet etmek istiyorsun!' dedi. Hz. Ömer : 'Asla sana muhalefet etmeyi düþünmedim!' dedi. Aralarýnda ithamlaþma oldu ve sesleri yükseldi. Bunun üzerine þu âyet nazil oldu: "Ey iman edenler, Allah'ýn ve Resulü'nün huzurunda (sözde ve iþte) öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hakkýyla iþiten, (her þeyi) bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi Peygamberin sesinden yüksek çýkarmayýn. Ona, sözle birbirinize baðýrdýðýnýz gibi baðýrmayýn ki siz farkýna varmadan amelleriniz hoþa gidiverir" [6] Hucûrat süresinin 2. ve 3. âyetleri de, Peygamber (s.a.v.)'in huzurunda yüksek sesle ve ciddiyetsiz tarzda konuþanlarla ilgili olup onlara 'edep' yani görgü ve nezaket kurallarýný öðretmektir. Henüz yeni müslüman olan bir kýsým bedevilerin, eðitimsiz ve kaba çöl ahlâkýný birden bire býrakmalarý kolay deðildir. Bunlardan bazýlarý Peygamber (s.a.v.)'in huzurunda kaba tarzda, yüksek sesle ve baðýra baðýra konuþuyorlardý. Enes ibn Malik'in rivayetine göre yaratýlýþtan baðýra baðýra konuþan Sabit b. Kays, bu ayet indikten sonra 'Ben yüksek sesle konuþuyorum, demek ki amellerim boþa gidiyor, ben cehennemlik oldum' deyip evine çekilmiþ ve artýk Peygamberin yanýna gelmez olmuþ. Peygamber (s.a.v.), onun komþusu olan Sa'd b. Muaz'a, Sabit'in neden huzuruna gelmediðini, bir derdi olup olmadýðýný sormuþ, gidip Sabit ile konuþan Sa'd Peygamber (s.a.v.)'e Sabit'in düþüncesini anlatmýþ: - Þu ayet indi. Bilirsiniz ki içinizde en yüksek sesle konuþan benim. Demek ki ben cehennem ehliyim! Peygamber (s.a.v): - Hayýr o cennet ehlidir, buyurmuþ." [7] Taberi'deki bir rivayete göre bu âyet indikten sonra çok aðlayan Sabit, evindeki ahýra girmiþ, karýsýna kapýyý arkadan üstüne demir destekle kapatmasýný söylemiþ. Asým b. Adî, onun durumunu Allah (c.c.)'ýn elçisine bildirmiþ. Allah'ýn elçisi Asým'ý gönderip Sabit'i çaðýrtmýþ. O zaman kapýnýn desteðini kýrarak Sabit'i kendisini kapattýðý ahýrdan çýkarmýþ ve beraberce Allah'ýn elçisine gelmiþler. Allah'ýn elçisi Sabit'e, aðlamasýnýn nedenini sormuþ. Sabit: - Ben yüksek sesle konuþurum. Bu âyetin, benim hakkýmda inmiþ olmasýndan korkuyorum, deyince Allah'ýn elçisi : - Güzel yaþayýp þehîd olarak öldürülmeðe ve cennet'e girmeðe razý oluyor musun? demiþ. O da: - Allah ve Elçisinin müjdesine razýyým. Bundan sonra bir daha Allah Elçisinin yanýnda sesimi yükseltmem, demiþ. [8] Ýkincisi, dili yalan, gýybet, dedikodu ve çirkin sözlerden korumak için susmaktýr. Ýnsan birçok belaya dili yüzünden uðrar. Dil, gönülde onarýlmayacak yaralar açar. Nitekim Hz. Ali (r.a.)'nin þu sözü çok konuþulur: 'Kýlýçlarýn yarasý iyileþir ama, dil yarasý iyileþmez.' Nefsini eðitme yolunda olanlar, nefsin kendini övmekten, arkadaþlar arasýnda sivrilmekten hoþlandýðýný bildikleri için susmayý konuþmaya yeðlemiþler; 'Söz gümüþ ise sükutu altýndýr' demiþlerdir. Bu, tasavvuf yolcularýnýn, ahlâký düzeltme metotlarýndan biridir. Ýmam-ý A'zam'ýn seçkin ve halkasýnda fetvaya yetkili öðrencilerinden olan Davud et-ta'i, evine çekilmeðe karar verince, önce Ebu Hanife'nin derslerinde, arkadaþlarý arasýnda oturup hiçbir konu hakkýnda konuþmamayý denemiþ, tam bir yýl orada susmaða alýþtýktan sonra evinde uzlete çekilmiþtir. [9] FETHULLAH GÜLEN Ýslam, ancak bütün emir ve yasaklarýyla, cüzlerinin tamamýyla ele alýndýðý zaman, Allah'ýn bizim için seçtiði din ve tamama erdirdiði nimet olur. O bir bütün olarak yaþanmayýnca kendisinden beklenen fonksiyonu hakkýyla yerine getiremez, bir din olarak misyonunu tam eda edemez. Çünkü dinin bir bütün olarak yaþanmasý týpký bir insan vücudunun organlarýnýn tamamýnýn, bir organizmanýn her azasýnýn eksiksiz çalýþmasý gibidir. Nasýl ki, bir eli çok saðlam ve güçlü olsa bile diðeri sakat olana ya da hiç olmayana özürlü veya bugün daha çok kullanýlan ifadesiyle "engelli" deniyor.. Nasýl ki, bir gözü çok iyi görse de diðeri hiç görmeyen ya da kulaklarý iyi duysa da ayaklarý sakat olan bir insan, kendinde bir eksiklik hissediyor. Aynen öyle de, iman hakikatleri dinin birer uzvudur; kelime-i þehadet, namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin her biri ayrý bir organdýr; ahlâk-ý hasene ve sosyal münasebetler adýna vaz' edilen esaslar dinin ayrý ayrý yanlarý ve onun birer parçasýdýr. Bunlar, birbirini tamamlayan cüzler, bir hakikati tamamlayýcý unsurlardýr. Ýþte, bunlarýn her biri Cenab-ý Hak tarafýndan nasýl tespit edilmiþse o þekilde yaþanmalýdýr ki din de kendinden bekleneni yerine getirsin. Ancak bu unsurlarýn hepsi bir araya geldiði zaman, Müslümanlýk tamam olarak ortaya konulmuþ olur. Evet, ferdî, ailevî, içtimaî hayat adýna dinden bazý þeyler bekliyorsak, onu bir bütün olarak ele almak zorundayýz. Eðer, dini sadece vicdanlara hapsedersek, namaz, oruç gibi ibadetleri yok sayarsak, dinin kolunu, kanadýný kýrmýþ ve onu fonksiyonunu eda edemez hâle getirmiþ oluruz. Ve dolayýsýyla, din adýna kusurlu ve eksik bir görüntü ortaya çýkar. Bu kusurlar, eksikler Ýslam'dan bilinir ve günümüzde bazýlarýnýn dediði gibi, "Ýslam niçin ekonomik durumumuzla alakalý þu problemlerimizi halletmiyor; neden bir kýsým içtimaî dertlerimize de derman olmuyor." denir. Oysa, siz onun kolunu kanadýný kýrmýþsýnýz, kendisini ifade etmesine ve fonksiyonlarýný ortaya koymasýna fýrsat vermiyorsunuz.. Onun uygulanmasýna imkân vermeniz lazým ki, ondan sonra "Neden þu fonksiyonunu eda etmedi?" diyebilesiniz.. Ýþte bu manada tamamiyet hem Allah'ýn teveccühüne vesile olmasý hem de dinin kendisini ifade etmesi açýsýndan çok önemlidir. Sabýr, ýsrar ve kararlýlýk Tamamiyetin diðer bir yaný da sabýr, ýsrar ve devamlýlýktýr. Kur'an-ý Kerim, "Ýnsanlardan bazýlarý da vardýr ki, Allah'a kulluk etse de bunu sýrf bir hesaba binaen yapar, imanla küfrün arasýnda bir yerde durur. Þayet umduðu faydayý elde ederse onunla huzur bulup sevinir, eðer bir sýkýntý ve imtihana maruz kalýrsa yüzüstü dönüverir. Bundan dolayýdýr ki, dünyayý da âhireti de kaybeder. Ýþte besbelli olan hüsran budur." (Hac, 22/11) buyurarak kulluðunu ganimet elde etme gibi bazý hesap ve çýkarlara baðlayan kimselerden bahsetmektedir. Öyle bir insan, iyi günlerde dinin kenarýndan, köþesinden tutar; "Bir parça da biz katkýda bulunalým." der ama bunu derken bile "Amaaan, olduðu kadar olur!" þeklindeki düþüncesini terk edip onu bütünüyle kucaklamaya da yanaþmaz, dine tam sahip çýkmaz. Ona saðlam bir imanla deðil de, adeta pamuk ipliði ile baðlanmýþtýr. Tehlikeli dönemlerde ve sýkýntýlý günlerde dini de, dindarlarý da yüzüstü býrakýp kendi þahsî dünyasýný garanti altýna alacaðýný zannettiði yerlere ve kimselere sýðýnýr. Oysa hangi konu olursa olsun, kararlýlýk, sabýr ve sebat çok önemlidir. Siz belli bir mevsimde bütün himmet ve gayretinizi ortaya dökebilirsiniz. Mesela, ekim yaparken karlar erimiþ olsa da hâlâ hava soðuktur ama siz ona katlanarak tarlaya tohumu atarsýnýz. Fakat, daha sonra onu koruma mevzuunda hiçbir tedbir almazsanýz, sulama hususunda bir gayretiniz olmazsa, hasat mevsimini aktif sabýrla beklemez ve tarlayý biçeceðiniz zaman da en iyi ürünü alabilmek için üzerinize düþeni yapmazsanýz.. Ýþin ilk bölümünü ve bir yanýný yapmýþ olsanýz da katiyen ürün elde edemez ve dolayýsýyla, avam ifadesiyle, hava alýrsýnýz. Ýþe herhangi bir yerinden girseniz ve sadece bir faslýný yapsanýz.. Mesela, tarlayý sürseniz de hiç tohum saçmasanýz ya da ekini biçseniz de onu harmanda dövmeseniz veya sapý-samaný birbirinden ayýrmasanýz yine beklenen semereyi elde edemezsiniz. 9 Cumanýz Mübarek Olsun... "Ey Rabbim! Fakirlikten, küfürden, fýsktan, þekavetten, nifaktan, yapdýðýný insanlarýn duymasý ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sýðýnýrým." ESMAÜL HÜSNA EL-ÐANÝ - EL-MUÐNÝ "Zengin" ve "zengin yapan" anlamlarýna gelen bu iki ismi þerifinden "el -Ganiyy" ismi Kuran-ý Kerim'de 18 defa geçmekte. "Ey insanlar,allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah ise zengindir,öðülmeye layýktýr." (Fatýr 15) El-Muðni; zengin eden ismi Kur'an'da bu kalýpda geçmez ama "Zengin eden de memnun eden de O dur" (Necm 48) ayetinde fiil halinde geçmiþtir. Milyarlarca dolara sahip adam demek, birkaç top kerestenin basýlý kaðýt haline sahip demektir. Allah zengindir derken yeryüzüne, altýnlarýna, incilerine, yakutlarýna, mercanlarýna, gökyüzüne sahipte ondan zengindir demiyoruz. Bütün bu saydýklarýmýz Allah'ýn katýnda bir sineðin kanadý kadar deðersiz. Onun hiçbir þeye ihtiyacý yok. Bizim maddi zenginliklerimizi veren O. Mü'mine de, kafire de veren O. Zenginlik saydýðýmýz þeyleri yaratan O. Biz Rabbimizden helal yollardan zenginlik vermesini isteyeceðiz ve biz de baþkalarýna yardýmla zenginliðimizi göstereceðiz. Baþta gönül zenginliði isteyeceðiz. Hikaye bu ya, denizde bulunan yuvarlak bir þeyi terazinin kefesine koymuþlar, karþýsýna yüz gram altýn koymuþlar, o yuvarlak þey aðýr gelmiþ. Bir kilo, bir ton koymuþlar yine aðýr gelmiþ. Ellerine alýyorlar çok hafif geliyor. Durumu aklý eren birine soruyorlar. O aklý eren: "Bu, gözü doymaz hýrslý bir adamýn gözünün etrafýnda ki kemiktir. Dünyayý verseniz gözü doymaz. Terazinin öbür kefesine bir avuç toprak koyun" demiþ. Topraðý görünce terazi dengeyi bulmuþ. Bu hikaye ama sevgili Peygamberimiz þöyle buyurur: "Eðer Adem oðlunun bir vadi dolusu altýný olsa, bir vadi daha olmasýný ister. Onun aðzýný ancak toprak doldurur." (Müslim, Zekat, 117, Hadis 1048) DUA DÝNDE TAMAMÝYET ESASTIR Nasýl ki böyle dünyalýk bir iþte sabýr, sebat ve devamlýlýk esastýr; aynen öyle de, bir hakikati temsil etme ve insanlar arasýnda yerleþtirme mevzuunda da sabýr ve devam çok önemlidir. Rahat zamanda, kendinizi, duygu ve düþüncelerinizi ifade eder ama bir tazyike maruz kaldýðýnýz an geriye durursanýz, hem kader birliði ettiðiniz arkadaþlarýnýzý þaþýrtmýþ, hem dostlarýnýzý tereddüde sevk etmiþ hem de imtihanýn hakkýný vermemiþ ve tohum attýðýnýz halde ürün elde edememiþ olursunuz. En mükemmel insan Bundan dolayý, insanýn tamamiyet peþinde olmasý, her þeyi kemale erdirmeye çalýþmasý, kâmil olaný aramasý ve hatta insan-ý kâmil olmaya yönelmesi önemli bir esastýr, dahasý bir fazilettir. Çünkü bugüne kadar kitleler, kâmil insanlarýn rehberliðinde ebedî mihraplarýný bulmuþ, Hakk'a yönelmiþ; onlar sayesinde varlýk ve hadiseleri isabetli yorumlayabilmiþlerdir. Ne var ki, o seviyede bir kemale eriþmek her zaman ve herkese müyesser deðildir. Fakat o yol uzak olsa da, hedefe varmak için pek çok menzili aþmak icap etse de, bir insanýn öyle yüce bir hedefi talep etmesi, o sýfatlarla müzeyyen olmayý istemesi ve peygamber ahlâkýyla ahlâklanma ardýna düþmesi muhakkak ki büyük bir fazilettir. 1-Ýslam, bütün emir ve yasaklarýyla, cüzlerinin tamamýyla bir bütün olarak yaþanmadýðý sürece, bir din olarak kendisinden beklenen fonksiyonu hakkýyla yerine getiremez. 2- Dünyalýk iþlerde sabýr, sebat ve devamlýlýk nasýl bir esas ise; aynen öyle de, bir hakikati temsil etme ve insanlar arasýnda yerleþtirme mevzuunda da sabýr ve devam çok önemlidir. 3-Bugüne kadar kitleler, ancak kâmil insanlarýn rehberliðinde Cenab-ý Hakk'a ulaþabilmiþlerdir. Bir insanýn kâmil insan olma gibi bir hedefi talep etmesi, muhakkak ki büyük bir fazilettir. Karar sizin! Kâfirin kâfirliðini yapmasýný hiç yadýrgamýyorum da, mü'minin çeþitli sebeplerle, kâfir sýfatlarýna takýlýp kalmasýný hazmedemiyor ve buna bir türlü mana veremiyorum. Evet, bir müessese içinde iki insan birbirlerinin hizmetlerini engelliyorsa, kâfir olmasalar bile, kâfirlik yapýyorlar demektir. Hýrslarý, kaprisleri, haset ve kýskançlýklarý sebebiyle baþkalarýna çelme takýyorlarsa kâfirlik yapýyorlar demektir. Her mü'minin her sýfatý mü'min olmayabilir týpký her kâfirin her sýfatýnýn kâfir olmadýðý gibi. Yukarýda zikredildiði þekilde davranan insanlar, üzerlerinde kâfir sýfatý taþýyan mü'minlerdir. Fakat bizim sýfat olarak kâfirliði býrakýp mü'minliðe açýlmamýz lâzýmdýr. Zira Allah, insanlara, taþýdýklarý sýfat ve o sýfatlara göre yaptýklarý amelleri nazara alarak muamelede bulunuyor. Ve bence, üzerinde hassasiyetle durulacak mesele de iþte budur! Tekrar ediyorum mü'min, kâfir sýfatlarýnýn maðlûbu olmamalýdýr. Meselâ, düþünmemek, sistemli çalýþmamak, vahdeti zedeleyici davranýþlar içine girmek, mü'minlere karþý hazýmsýzca davranmak, küçük küçük meseleleri öne çýkartýp büyütmek, kavga etmek, dedikodu, gýybet ve suizanlara girmek... Evet, bütün bunlarýn hepsi birer kâfir sýfatýdýr. Ve bunca kâfir sýfatýný üzerinde taþýyan bir insanýn ve böylesi insanlarý bünyesinde barýndýran bir müessesenin muvaffak olmasý kat'iyen düþünülemez. Ne kadar arzu ederdim, 24 saat hizmet uðrunda ölesiye çalýþan çalýþýp muvaffak olan bir arkadaþýn, gelip bana 'Hocam, Allah bana þunlarý, þunlarý yaptýrdý. Fakat ben, bu iþlerin benden olduðunun bilinmesini istemiyorum. Ben yine ayný þekilde perde arkasýnda ölesiye çalýþsam, çalýþsam ama tembel oturan miskin bir insan gibi görünsem.' demesini. Evet, yýllardan beri günümüz insanýndan benim beklediðim hep bu oldu. Heyhat! Bunu bulduðumu söylemede biraz zorlanacaðým. Ne yapacaðýz o zaman? Gelin mukaddes tanýdýðýmýz deðerler üzerine yemin edelim. Dinimiz üzerine.. çoluk çocuðumuz üzerine.. ailelerimiz üzerine yemin edelim.. Rabbimize en yakýn olduðumuz dakikalarda.. gecenin sessizliðinde: 'Eðer bu müessesede kavga çýkartýrsak, hazýmsýz davranýrsak, gýybet yaparsak, suizanna düþersek çoluk-çocuðumuz, mal ve menalimiz þöyle olsun-böyle olsun!..' diyelim ve söz verelim birbirimize.. el sýkýþalým ve kenetlenelim birbirimizle.. ücret esnasýnda Ali Bey, Veli Bey diyerek kendimizi kenara çekelim ama hizmet adýna gelen tekliflere de 'Baþüstüne' deyip hemen o iþi yapmaya koyulalým. O zaman, iþte bu ruhun karþýsýnda ne kâfirin gücü, ne þeytanýn plâný, ne ifritlerin dehasý ne de nefsin vesvese ve desiselerinin tesirinin kalmadýðýný göreceðiz.. ve iþlerin ahenk içinde yürüdüðünü müþahede edip, aþk u þevkle yeniden kanatlanacaðýz. "Zenginlik mal çokluðu deðil, gönül tokluðudur." (Buhârî, "Rikak", 15) SAHABE HAYATI HZ. SELEME ÝBNÝ EVKA (r.anh) Seleme Ýbni Ekva radýyallahu anh sayýlý arap okçularýndan... Sahabe arasýnda secaat ve cesareti ile þöhret kazanmýþ bir yiðit... Ok ve mýzrak atýþýyle, ata biniþiyle usta bir süvari... Yaya olarak düþmaný takip eden piyadelerin kahramaný... O, hicretin 6. senesinden önce Ýslam'la þereflendi. Çoluk çocuðunu Mekke'de býrakýp Medine'ye hicret etti. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'den aldýðý nurla gönlünü yýkadý ve orada hiçbir þirk kalýntýsý býrakmadý. Ýslam'a ihlasla sarýldý. Kahramanlýkda, cömertlikte, hayýr iþlerde yarýþan bir cihad eri oldu. Seleme (r.a.) Medine'ye geldikten sonra bütün gazvelere katýldý. Ýlk önce Hudeybiye gazvesine iþtirak etti. Bu gazvede cesaret ve secaatiyle kendini gösterdi. Ýslam tarihinde muhim bir yeri olan Rýdvan bey'ati de bu gazvede gerçekleþti. Seleme (r.a.), burada Efendimize iki defa bey'at etti. Bu tarihi hadise þöyle oldu: "Sevgili Peygamberimiz ve ashabý hicretin altýncý yýlýnda Kabe'yi ziyaret maksadýyla yola çýkmýþtý. Kureyþ buna engel oldu. Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz onlara, savaþmaya deðil ziyarete geldiðini Umre yapmak istediklerini haber vermek üzere Osman Ýbni Affan (r.a.)'i gönderdi. Kureyþliler Osman (r.a.)'a:"ýstersen sen beyti tavaf et fakat hepinizin girmesine yol yok" dediler. Hz. Osman (r.a.) da: "Rasulullah (s.a.) tavaf etmedikçe ben tavaf edemem." dedi. Bunun üzerine Osman (r.a.)'ý tutuklayýp göz hapsine aldýlar. Dönüþü gecikince ashab telaþa düþtü. Bu arada onun öldürüldüðü haberi yayýldý. Bunun üzerine iki Cihan Güneþi efendimiz: "O kavimle çarpýþmadan gitmeyiz." buyurdu. Sahabeden ölünceye kadar savaþmak ve kaçmamak üzere bey'at aldý. Ashab teker teker gelip bey'at ettiler. Seleme (r.a.) kendi bey'atýný þöyle anlatýyor:"ben Rasulullah'a aðacýn altýnda bey'at ettim. Ölünceye kadar savaþmak ve kaçmamak üzere. Sonra bir kenara çekildim seyrediyordum. Bey'at edenler azalýnca Rasul-i Ekrem (s.a.) bana: "Seleme! Sana ne oluyor da bey'at etmiyorsun?" dedi. Ben de: Ya Rasulallah bey'at ettim, dedim. "Yine bey'at et!" buyurdu. Tekrar koþtum bey'at ettim." Muhtelif vesilelerle üç kere bey'at eden Seleme (r.a.) Rasulullah (s.a.) ile birlikte yedi gazveye katýldý. O, piyadelerin kahramaný idi. Nerde biri gözetlenecekse onu gözler, nerde biri takib edilecekse onu takib eder yakalardý. Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz Hudeybiye dönüþünde konaklarken Seleme'ye gözcülük vazifesi vermiþti. O, ok ve mýzrak atmakta da ustaydý. Onun savaþ tekniði bu günkü gerilla savaþlarýndaki usûle benzerdi. Düþmaný kendisine saldýrdýðýnda onun önünden çekilir, düþman geri çekildiðinde veya dinlenmek üzere durduðunda süratle ona saldýrýrdý. O, bu usulle Zu Kared gazvesinde ve bazý seriyyelerde düþman kuvvetlerini tek baþýna püskürtmeyi baþardý. Onun secaat ve kahramanlýðý Zu Kared gazvesinde daha bariz bir þekilde görüldü. Þöyle ki: "Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimizin saðmal ve doðurmalarý yaklaþmýþ yirmi devesi Gabe-Zu Kared mevkiinde otlatýlýyordu. Burasý Gatafan kabilesinin mýntýkasý idi. Seleme (r.a.)sabahlarý erkenden, develerin sütlerini efendimize getirmek üzere atla buraya gelirdi. Birgün Gabe daðýnýn eteklerine vardýðýnda Abdurrahman Ýbni Avf (r.a.)'ýn kölesi onu gördü ve koþarak yanýna geldi. Çok heyecanlýydý. Kendisi anlatýyor: Ne oldu sana? dedim. O da:rasulullah (s.a.)'ýn çobaný Zerr þehid edildi, develeri de götürüldü! dedi. Kim götürdü diye sordum. Gatafanoðullarý dedi. Bu hadiseden cok muteessir oldum. Hiç vakit kaybetmeden, derhal Medine'ye haber ulaþtýrdým. Yardýmcý kuvvet gönderilmesini istedim. Kendim de tek baþýma Gatafanoðullarýnýn peþini takib ettim. Süratle onlara yetiþtim. Hemen yayýma ok yerleþtirip onlara ok yaðdýrmaya baþladým. Oklarý atarken de: "Ben Ekva'ýn oðluyum! Bugün alçaklarýn öleceði gündür!" diyor onlarý oyalýyordum. Vallahi onlara, durmadan ok atýyor ve onlarý öldürüyordum. Bana yönelip de öldürmediðim hiçbir atlý yoktu. Dað yolu daraldý.müþrikler boðazýn dar geçidindeyken ok yetiþmez oldu. Daðýn üzerine çýktým onlara tekrar atmaya baþladým.baskýncý müþrikler güneþ batmadan önce Zu Kared denilen sulu bir vadiye saptýlar. Çok susamýþlardý. Su içmek istediler. Onlarý orada da tedirgin edip uzaklaþtýrdým. Bu arada Rasulullah (s.a.)sahabileriyle yetiþti. Onlarla birlikte peþlerini takibe baþladým.yaya olarak tek baþýma baskýncýlara o kadar yaklaþmýþtým ki; ashab ordusunu arkamda göremiyordum. Sabahdan akþama kadar kaçmaktan yorulan müþrikler beni arkalarýnda görünce çok þaþýrdýlar. Nihayet develeri býrakarak kaçmak zorunda kaldýlar." Ýþte o gün Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz ashabýna: "Süvarilerin en iyisi Ebu Katade, piyadelerin en hayýrlýsý Seleme Ýbni Ekva'dýr" buyurdu. Seleme (r.a.)'ýn kahramanlýklarý her gazvede görülürdü. Sakif ve Hevazin gazvelerinde bir adam islam ordugahýna gelmiþ iþbirligi yapmayý teklif ediyordu. Sonra sývýþýp gittiði anlaþýldý. Seleme onu takip etti ve yakalanacaðý sýrada vuruþarak onu öldürdü. Devesini, silahýný eþyasýný alýp getirdi. Hadise Rasul-i Ekrem efendimize arzedilince alýnan ganimetlerin hepsinin Seleme'ye ait olduðunu söyledi ve onu bu þekilde taltif buyurdu. O, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in baþkanlýðýnda Beni Kilab seriyyesinde de bulundu. Tek baþýna yedi aileyi daðýtan Seleme (r.a.) çoluk-cocuk, kadýn-erkek hepsini toplayýp esir alarak getirdi. Hz. Ebu Bekir (r.a.) kadýn ve cocuklarý niçin getirdin deyince müslüman esirlerin kurtarýlmasý için dedi. Müþriklerle anlaþma yapýldý ve onlar da serbest býrakýldý. O, cömertlikte de kahramandý. Allah için istendiðinde, olduðundan daha fazla verirdi. Halk onun bu özelliðini bildiði için; "Allah rýzasý için senden istiyorum." derdi. Seleme (r.a.) da "Allah rýzasý için istemeyen ne için ister ki?" diye onlarýn gönüllerini hoþ eylerdi. Tanýmadýklarýna bile ikramda bulunurdu. Kendisinden bir þey isteyen kimseyi reddetmezdi. Herkese de böyle öðüt verirdi. Seleme Ýbni Ekva (r.a.) 77 hadis rivayet etti. Hz. Osman (r.a.)'ýn þehadetinden sonra Rebeze'ye yerleþti. Hicretin 74. yýlýnda Medine'ye ziyaret için geldiðinde vefat etti ve sevgilisinin topraðýna defnedildi. Rabbimizden þefaatlerini niyaz ederiz. Amin.

10 10 Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Genel Baþkaný Ali Rýza Ercan, katip üyeliklerini ise Kazým Öztürk, Selami Aydýn ve Arap Kubat yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. Odada en uzun üyeliði bulunan emektar esnaflara plaketlerinin verilmesi ve baþkan adaylarýnýn konuþmalarýnýn ardýndan seçime geçildi. Seçim sonucunda toplam 281 oda üyesinden 258'i oy kullanýlýrken 3 oy geçersiz sayýldý. Mevcut baþkan Yalçýn Kýlýç rakiplerine fark atarak, 144 oy aldý. Diðer adaylardan Ýlhan Baþ 68, Arif Erdal ise 43 oyda kaldý. Yalçýn Kýlýç Baþkanlýðý'ndaki Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu Adnan Týðlý, Aydýn Demirkan, Ahmet Çýrak, Ergün Uçar, Hayrettin Saðlam ve Emre Sýrýmsý'dan, Denetim Kurulu ise Hüseyin Cahit Yurdakul, Mustafa Dugan ve Galip Karakaþ'tan oluþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Makam aracý polemiði Yalçýn Kýlýç Ýlhan Baþ Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulunda eski ÇE- SOB Baþkaný Arif Erdal ile mevcut baþkan Yalçýn Kýlýç arasýnda makam otomobili tartýþmasý yaþandý.arif Erdal, Yalçýn Kýlýç döneminde alýnan ilk makam aracýnýn 3 yýl içinde hurdaya çýkartýldýðýný ve ardýndan 60 bin liraya yeni bir araç alýndýðýný ifade ederek, tepki gösterdi. Erdal'a cevap veren Yalçýn Kýlýç ise "Burasý ÇE- SOB seçimi deðil. Mobilyacýlar Odasý seçimi" diyerek aracýný kendisine deðil ÇESOB'a aldýklarýný söyledi. Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulunda ilk konuþmayý baþkan adayý Ýlhan Baþ yaptý.ýlhan Baþ, baþkan olmasý durumumda odaya kayýtlý bulunan diðer meslek grubu üyelerin sorunlarýna eðileceðini Arif Erdal iafde ederek, "Tüm üyelerimizle seçimden seçime deðil her zaman iç içe olacaðýz.hep birlikte çözümler üreteceðiz" dedi.diðer baþkan adayý Arif Erdal ise ÇESOB Baþkanlýðý görevini yaparken birçok önemli hizmetin altýna imza attýðýný dile getirerek, "Çorum Esnaf Sarayý bizim dönemimizde tamamlandý. Ahi Evran Çeþmesi ve Parký'ný zamanýn Belediye Baþkaný Arif Ersoy'la yaptýðýmýz görüþmenin ardýndan Esnaf Sarayý'nýn hemen yanýna yaptýrdýk. Trafikten men edilen at arabacýlarýna mini kamyonetler verilmesini saðladýk" dedi. ÇESOB adýna çeþitli hizmetlerde kullanýlmak üzere 4 adet araç aldýklarýný ancak bugün bunlarýn hiçbirisinin yerinde bulunmadýðýný belirten Erdal, "Þuan hizmet araçlarýnýn hiçbiri yok. 72 milyara passat marka araç aldýlar. 3 sene içerisinde hurdaya çýkararak 40 milyara sattýlar. Daha sonra 90 milyara volvo araç aldýlar. Bunu da esnaf deðil birlik baþkaný kullanýyor" þeklinde konuþtu.mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'na seçildiðinde yapacaðý hizmetleri anlatan Erdal, þunlarý dile getirdi: "Kamu kurum ve kuruluþlarý, üniversitemiz ile birlikte projeler hazýrlayarak üyelerimizin mesleki geliþimine katkýda bulunmayý hedefliyoruz. Küçük Sanayi Sitesi daha iþlevsel hale getirilecek. Ýþyeri olmayan esnafýmýzýn iþyeri sahibi olmasýný, evi olmayan esnaf kardeþlerimizin ev sahibi olmasýný saðlayacaðýz. Üyelerimizin üretimini yaptýklarý mamülleri tanýtmalarý için fuar kompleksi kuracaðýz. Üyelerimize futbol, voleybol ve lokal gibi sosyal alanlar kazandýracaðýz."çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise "Burasý ÇESOB seçimi deðil. Mobilyacýlar Odasý seçimi" diyerek, "Para vardý arabaysa arabayý aldýk kendimize almadýkya burasý ÇESOB'tur ve her yerde baþýmýz dik bir þekilde temsil etmek durumundayýz. Bu prestij meselesidir. Baþbakan bile bugün ne diyor 'Türkiye'yi temsil edeceksek gerekirse uçak bile alýrýz' diyor. Biz Ahilik kültürünün insanlarýyýz. Daðýtan deðil toparlayan olmalýyýz. Artýk bizim baþka þeyler yapmamýz lazým. Bizler edepli olmalýyýz elimize belimize dilimize söylediðimize dikkat etmemiz gerekir. Yaptýklarým yapacaklarýmýn teminatýdýr" diyerek sözlerini tamamladý.konuþmalarýn ardýndan oy kullanma iþlemi baþladý. Kubilay Kaan YÜCEL Emeði geçenlere teþekkür Mobilyacýlar Odasýna emeði geçenlere plaket verildi. Mobilyacýlar Odasý olaðan genel kurulu dün yapýldý. ÇESOB konferans salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda Odaya emeði geçenlerde unutulmadý. Oda üyeleri Zeli Eliaçýk, Turan Kaktakcý, Ali Kavacýklý, Tarýk Nuri Erzem, Zafer Terlemez, Bekir Kabakulak, Recep Doðan, Aydýn Tekkeli, Hasan Eker, Mustafa Terziöz, Kazým Öztürk, Kemal Uðurel, Ýsmail Bozkurt, Abdullah Koçak, Metin Sever ve Halil Ceyhan'a katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi verildi. Plaket töreninin ardýndan hatýra fotoðrafý çekildi. Kubilay Kaan YÜCEL

11 Balçova'da rota Güney SPOR 11 Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarýyý 20 puanla 13. sýrada tamamlayan Balçova Belediyespor Denizli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Güney Gürbüz'ün peþine düþtü. Ýzmir Büyükþehir Belediyespor'un altyapýsýnda yetiþen 20 yaþýndaki Güney Gürbüz daha sonra Gümüþordu'da forma giymiþti. Ardýndan Süper Lig ekibi Gençlerbirliði'ne transfer olan genç oyuncu Hacettepe ve Kastamonuspor kulüplerinde görev yaptý. Güney, 3. Lig'de 21 maçta forma giydi ve 1 gol attý. Bu sezonda Denizli Belediyespor'da 8 maçta 253 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetti. SPOR SERVÝSÝ Düzyurt ikinci yarýdan umutlu Asbaþkan Genç, sezon sonunda da gülen taraf olmak istediklerini söyledi. Düzyurtspor'da ikinci yarý hazýrlýklarý Trabzon'da sürüyor. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarýyý lider olarak tamamlayan Turuncu-Beyazlýlar ikinci yarýda da bu baþarýlý grafiðini sürdürmek isterken bu anlamda zorlu maratonun ikinci periyodu öncesi eksik gideriyor. Hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Trabzon'da tamamlayan ve ardýndan yine Trabzon'da 5 günlük kampa giren Düzyurtspor 8 Ocak'ta Antalya'da kampa gidecek. Turuncu-Beyazlý ekipte Asbaþkan Turgay Genç, Antalya'da iyi bir hazýrlýk dönemi geçirip ikinci yarýya eksiksiz girmeyi hedeflediklerini söylerken, transfer çalýþmalarýný da sürdürdüklerini belirtti. GÜLEN TARAF OLURUZ Takýma fayda saðlayacaðýna inandýklarý her oyuncuya kapýlarýnýn açýk olduðunu dile getiren Asbaþkan Genç, "Ýkinci yarý öncesi aramýza katýlan arkadaþlarýmýz oldu. Transferde hata yapmak istemiyoruz. Arayýþlarýmýz devam ediyor. Bunun dýþýnda bize katký saðlayacaðýna inandýðýmýz oyuncular olursa yine takviye düþünürüz. Ýlk yarýyý iyi bir konumda tamamladýk. Ýkinci yarýda hedefimiz mevkiimizi korumak olacak. Þuan avantajlý bir konumdayýz. Bunu iyi kullanmak istiyoruz. Çalýþmalarýmýz devam ediyor. Takýmda her þey yolunda. Ýnþallah sezon sonunda da gülen taraf oluruz" þeklinde ifadeler kullandý. SPOR SERVÝSÝ ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile Filistin Öðrenci Platformu abluka altýnda ilaç sýkýntýsý yaþayan Gazze halký için "Gazze'ye Ýlaç Ol" adlý kampanya baþlattý. ÝHH Genel Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýda konuþan ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, þu an Gazze, Mýsýr ve Suriye'de kan ve gözyaþý olduðunu belirterek, "Türkiye bunlara sahip çýkmalý" dedi. AK Parti hükümetinin bu bölge insanlarýna sahip çýkmak istediðini kaydeden Yýldýrým, "Ama Siyonist Neocanlar buna izin vermiyor. Þu an Türkiye'deki tartýþmalarýn yerine Gazze'ye yardým edebilseydik Gazze'yi vuramazlardý" diye konuþtu. -LÝEBERMAN'A CEVAP- Lieberman'ýn ÝHH için söylediði "Ýsrail için bir tehdit" sözlerini hatýrlatan Yýldýrým, þöyle devam etti: "Evet çünkü ahlaksýzsýnýz. Sen Gazze'de yaþýyor olsaydýn biz yine de senin çocuðuna, karýna, annene ilaç veririz. Ama sen yardým yapýlacak tüm yollarý kapattýn. Sen Hitler'sin. Sen ve senin baðlý olduðun kabine sessiz soykýrým yaparak suç iþliyorsunuz. Savaþta bile ilaç verilmez mi? Elektrikleri kestiniz, ilaç yardýmýna izin vermiyorsunuz. Peki, hastaneler nasýl iþleyecek?" Ýsrail ve neocanlar bunu yaparken bazýlarýnýn Filistin'e yardým edenleri terör listesine almaya çalýþtýðýný ifade eden Yýldýrým, "Sizin yüzünüze baktýðýmýzda elektrikten, ilaçtan yoksun çocuklarýn yüzlerini görüyorum" dedi. "MISIR DA FÝLÝSTÝN DE SURÝYE DE ÖZGÜR OLACAK" Ýslam dünyasýndaki liderler ve petrol þeyhlerine de seslenen Yýldýrým, "Ya size ne oluyor? Hepiniz sessizsiniz. Çünkü Ýsrail ile el atýndan iliþkileriniz var. Ýsterseniz Ýsrail'e baský yapabilir ama yapmýyorsunuz. Filistin'e yardým eden, Allah'ýn yardýmýný da alacak. Mýsýr da Filistin de Suriye de özgür olacak. Buna katkýda bulunana da Allah hakkýný verecektir" þeklinde konuþtu. "Ýsrailli bazý kendini bilmezler Türkiye ile iliþkilerini düzelttiklerini sanýyorlar" diyen Yýldýrým, þunlarý kaydetti: "Dikkat edin Ýsrail özür diledi ama Gazze'deki abluka kalkmadý. Bizi bir de Brütüsler vuruyor. Kayseri'de bir hakim "Gazze'ye Ýlaç Ol" Furkan Doðan'la ilgili açýlan davada "Ýsrail yargýlanamaz" gerekçesiyle ret kararý veriyor. Ýsrail ablukayý kaldýrmadýðý sürece iliþkilerin düzelmesi mümkün deðil. Orada hala çocuklarý öldürülüyor. Ýsrail'in içerisinde Ýsrail'i boykot eden Ýsrailliler var. Bunlar her alanda Ýsrail'in boykot edilerek yalnýzlaþtýrýlmasýný amaçlýyorlar. Böylece Ýsrail zalimliðinden vazgeçebilir diye. Bizimkiler de çýkýyor böyle boykot yapmaktan vazgeçin diyor." -ÝÞGALCÝ ÝSRAÝL'E VE GAZZE HALKINA SESLENDÝ- Ýþgalci Ýsrail'e ve Gazze halkýna seslenen Yýldýrým, "Bakýn buradan iþgalci Ýsrail'e sesleniyorum: Gazze'ye ilaç, yiyecek, inþaat malzemesi giriþine izin verin. Aksi takdirde tüm dünya harekete geçecek. Gazze halkýna da sesleniyorum: Dünyanýn üçte ikisinin gönlü sizinle beraber. Dünyada bir çok Ýsrailli bu Siyonistlere karþý harekete geçiyor. Hiç merak etmeyin, inþallah bu yardýmlar size ulaþacak. Binlerce insaný ve STK'yý harekete geçireceðiz. Filistin halkýna hayraným. Onlar tüm insanlýðýn onurunu, Mescid-i Aksa'yý koruyor. Birlik olun. Aranýza fitne sokmaya çalýþanlara izin vermeyin" dedi. NASIL YARDIM EDEBÝLÝRSÝNÝZ? "Kampanyaya katýlým ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ile Filistin Öðrenci Platformu iþbirliðinde düzenlenen "Gazze'ye Ýlaç Ol" yardým kampanyasýna, vakfýn banka hesaplarý ve kurumsal ekraný aracýlýðýyla online baðýþ yapýlabilecek. Vatandaþlar ayrýca cep telefonlarýndan "Gazze ILAC" yazýp 3072'ye göndererek 5 lira baðýþta bulunabilecek" "ÝLAÇLARIN YÜZDE 65'TEN FAZLASI BÝTMÝÞ DURUMDA" Filistinli Öðrenciler Platformu adýna söz alan Kemal el Astal da Gazze'de ablukanýn devam ettiðini belirterek, "Bölgeye günde 6 saat elektrik veriliyor sadece. Hiçbir insani yardým Gazze'ye ulaþmamaktadýr. Aralýklarla bombardýman sürüyor. En büyük sýkýntý ilaçtýr. Ýlaçlarýn yüzde 65'ten fazlasý bitmiþ durumda. Bugün ilaç kampanyasý baþlatmaktayýz. Seyirci kalamayýz bu duruma. Yapýlacak yardýmlarýn nasýl ve ne þekilde yapýlacaðýný önümüzdeki günlerde duyuracaðýz" dedi. Filistin Dayanýþma Derneði Baþkaný Muhammed Mseniþ ise "ÝHH'ya ve Filistin Öðrenci Platformuna teþekkür ediyorum. Kampanyanýn zamanlamasý önemlidir. Gazze'nin altyapýsý bitirilmiþ durumda. Ýnsani yardýma muhtaç bir yerden bahsediyoruz. Türkiye her zaman bölgeye sahip çýkmýþtýr. Bu acýlarý çektiren sadece Ýsrail deðil yaþananlara seyirci kalan uluslar arasý kamuoyudur da" diye konuþtu. Batman Petrol ile Çýksalýn yeniþemedi! Gazi'de ikinci etap baþlýyor 3.lig temsilcisi Orhangazispor'da futbolcular yýlbaþý için verilen 3 günlük izni tamamladý. Bugün tesislerde buluþacak olan Orhangazispor'da Antalya'da gerçekleþtirilmesi planlanan ikinci etap kampý ise mali sýkýntýlardan dolayý tehlikeye girdi. Kulüp yönetimi kamp finansýný saðlayabilmesi halinde Antalya kampý yapýlacak. Aksi halde ikinci etap çalýþmalarý da tesislerde devam edecek. Orhangazispor, ikinci yarý hazýrlýklarýnýn ikinci etap çalýþmalarýna bugün baþlýyor. Ýkinci yarýnýn ilk etap çalýþmalarýný kendi tesislerinde tamamlayan ve yýlbaþý nedeniyle 3 günlük izne çýkan Orhangazispor bugün tesislerde toplanýp ikinci etap çalýþmalarýna baþlayacak. KAMP TEHLÝKEDE Daha önce Antalya'da yapýlmasý planlanan Antalya kampý ise mali sýkýntýlardan dolayý tehlikeye girmiþ durumda. Orhangazispor'da mali sýkýntýdan dolayý Antalya'daki kampýn iptal edilebileceði, yönetimin kamp programý için de bir kaynak arayýþý içinde olduðu belirlendi. SPOR SERVÝSÝ Batman Petrolspor, ikinci yarý çalýþmalarýný Antalya Manavgat Emirhan tesislerinde sürdürüyor. 2. Devrenin ilk hazýrlýk maçýný grubundaki Çýksalýnspor'la yapan Kýrmýzý- beyazlýlar, rakibi ile berabere kaldý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda 42. Dakikada Çýksalýnspor Hakan'la öne geçti. Ýlk devrenin son dakikalarýnda Batman Petrolspor'da Coþkun Korkmaz, skora dengeyi getirdi. Maçýn ikinci yarýsýnda tüm sporculara þans veren Teknik Direktör Durmuþ Ali Çolak ile Hasan Vezir maç boyunca sporcularýný sýk sýk uyardýlar. Petrolsporlu golcüler, yakaladýklarý pozisyonlarda son vuruþlarý yapamayýnca karþýlaþma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandý. Hazýrlýk maçlarýnýn lig için ölçü olmadýðýný belirten Petrolspor Futbol Direktörü Þahabettin Yanar: "Çalýþmalarýmýz iyi gidiyor. Ýmkanlarýmýz çerçevesinde kadromuza katacaðýmýz sporcular ile ligde çýtayý yükseltmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde somut olarak transfer ettiðimiz sporcular olursa Batman halký ile paylaþacaðýz" dedi. SPOR SERVÝSÝ

12 Belediyespor nihayet aldý Son günlerde transfer edeceði futbolcularý bir bir elinden kaçýran Çorum Belediyespor, nihayet ilk transferini yaptý Doðumlu olan futbolcu Pendikspor'dan transfer edildi. Bu sezon Pendikspor formasý ile 10 maça çýkarken gol sevinci yaþayamadý. 2. Lig patentli futbolcunun kontenjana girmesi handikap olarak yorumlanýrken futbolcunun bugün Belediyespor ile antrenmanlara katýlmasý bekleniliyor Elibol Sandýklýspor, Belediyespor'da ismi gündeme gelen Murat Can Bölükbaþý'ný kadrosuna dahil ederken, Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram dert yanmaya devam ediyor HEM AÇIKLADIÐINI DOÐRULUYOR HEM AÐLIYOR! Çorum Belediyespor ile birlikte ayný grupta yer alan Elibol Sandýklýspor yeni bir transfere daha imza attýrdý. Elibol Sandýklýspor, Çorum Belediyespor'un da gündemine gelen Murat Can Bölükbaþý'ný kadrosuna kattý. Çorum Belediyespor basýn sözcüsü ayný açýklamalarýna devam ediyor "Kesin anlaþma saðlamadan açýkladýðýmýz isimlerde sýkýntý yaþadýk" Özbayram basýna duyurduðu isimleri alamadýklarýný kabul ediyor. Bu sezon ilk yarýda 2. Lig'de Konya Anadolu Selçukluspor'da forma giyen Murat Can Bölükbaþý, geçtiðimiz sezon Hacettepespor'da 16 gol kaydetmiþti. BELEDÝYESPOR KÝMLERÝ KAÇIRDI Çorum Belediyespor yönetimi kesin anlaþma saðlamadan basýna açýkladýðý þu isimleri elden kaçýrdý. Yusuf Atay, Darýca Gençlerbirliði'ne gitti. Kayhan Arduç ve Murat Can Bölükbaþý Elibol Sandýklýspor'a Ýbrahim Akdað Gümüþhanespor'a gitti. ADNAN YALÇIN Murat Can Bölükbaþý Baþkan Ýsmail Elibol'dan, Belediyespor yöneticilerine zehir zemberek açýklamalar geldi Elibol: Sözleþmeli futbolcularýmýza talip oldunuz Çorumspor ikinci devre hazýrlýklarýna baþladý Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden kýrmýzý siyahlý temsilcimiz ikinci yarý hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþladý. 5 günlük iznin ardýndan yeni teknik Direktör Hasan Atalay'ýn idaresinde yapýlan yýlýn ilk çalýþmasýnda 10 futbolcu yer aldý. Yýlýn ilk çalýþmasýnda takýma kondisyon antrenmaný yaptýran teknik aptron ýsýnma hareketlerinin ardýndan futbolculara topla birlikte koþular ve kondisyon çalýþmalarý yaptýrdý. TRANSFERLER HAFTA SONUNA GELECEK Yeni transferlerin hafta sonunda takýma katýlacaðýný açýklayan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, yeni transferlerin katýlýmý ile ikinci yarýda taraftarý mutlu edecek maçlar oynayacaklarýný söyledi. Ispanak BESYO'da öðrenimini devam ettiren Kaðýzmansporlu Emre Adalar'ýn da takýmla birlikte çalýþmalara katýlacaðýný söyledi KALECÝ ALÝ YAMAN ÝLE YOLLAR AYRILDI Çorumspor'da yeni transferler gerçekleþirken, ayrýlýkta oldu. Sezon baþýnda takýma katýlan kaleci Ali Yaman ile yollar ayrýldý. Baþkan Ispanak, kaleci Ali Yaman'a hizmetlerinden dolayý teþekkür ettiklerini ancak ikinci yarýda kaleyi yeni transfer Akýn Öðüt Cora'ya teslim edeceklerini kaydetti. Ýskilip Sadýk'ý aldý Muhammedin peþinde Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Çorumsporla birlikte kümede kalma mücadelesi veren Ýskilip Belediyespor görüþmelerini sürdürdüðü 2 futbolcudan Çorum Belediyespor'un eski futbolcusu Sadýk Erdoðan'ý renklerine katarken, diðer görüþme halinde olduðu Muhammed Burak Topuz'u ikna etmeye çalýþýyor. Ýkinci yarýya kümede kalma adýna zorlu Çorumspor karþýlaþmasý ile baþlayacak olan Ýskilip Belediyespor bu doðrultuda kadrosunu güçlendirme çalýþmalarýna devam ediyor. Ýkinci yarýya takviyeler ile bir yandan ayrýlan futbolcularýn yerini doldurmak diðer yandan kadroyu güçlendirmek isteyen Ýskilip Belediyespor, geçtiðimiz dönemlerde Çorumspor ve Erganispor'da profesyonel olarak oynayan Muhammed Burak Topuz ile görüþmelerini sürdürüyor. BAL Ligi temsilcimiz dün son görüþmelerin ardýndan yýlýnda Çorum Belediyespor kadrosunda yer alan son olarak Bölgesel Amatör Küme takýmlarýndan 1926 Bulancakspor'da forma giyen Sadýk Erdoðan'ý kadrosuna kattý. ADNAN YALÇIN "Þampiyonluk yaþamaya geldim" Yusuf Atay yarým sezonluk bir aranýn ardýndan yeniden Darýca Gençlerbirliði formasý giyecek olmanýn heyecanýný yaþýyor. Süper yýldýz, ikinci yarýda bambaþka bir Darýca izlettireceðiz. Buraya yarým býraktýðýmýz iþi tamamlayamaya geldim. Þampiyonluk yaþamaya geldim. Bütün imkanlar buna elveriþli umarým. Her þey güzel olur" dedi. DARICA BUGÜN ANTALYA YOLCUSU Kadrosunu 5 yeni yýldýzla güçlendiren 5 futbolcusunu gönderen Darýca Gençlerbirliði ikinci yarýya bomba gibi girmek için Antalya'da 15 gün sürmesi beklenen bir kamp yapacak. Temsilcimiz bugün Antalya'da toplanacak. SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor yönetimine Elibol Sandýklýspor Baþkaný Ýsmail Elibol'dan cevap geldi. Hatýrlanacaðý üzere, Belediyespor yönetimi geçtiðimiz günlerde Anadolu Üsküdarsporlu Kayhan Arduç transferini Elibol Sandýklýspor Teknik Direktörü Selim Özer'in bozduðunu ve futbolcuyu kendi takýmýna aldýðý yönünde açýklamasý olmuþtu. Dün sosyal medya üzerinden bir açýklama yapan Elibol Sandýklýspor Baþkaný Ýsmail Elibol bir açýklama yaparak, Belediyespor yönetimine ateþ püskürdü. Baþkan açýklamalarýnda Belediyespor yöneticilerinin futbol etiðine uymadýklarýný ve iktidar gücünü kullanarak futbolcularýný ayartamaya çalýþtýklarýný ima etti. Elibol Sandýklýspor Baþkaný Ýsmail Elibol'un açýklamasý þu þekilde " 'Senin yaptýðýný Çorumlu yapmaz' Misali, Çorum Belediyespor yöneticilerinin baþta takým kaptanýmýz Umut Pusat olmak üzere birçok eski ve yeni aldýðýmýz sözleþmeli topçumuza bilerek kasten 2-3 katýna transfer tekliflerinize hatta yeni alacaðýmýz ve son transferimiz Murat Can Bölükbaþý'da dahil olmak üzere piþmiþ aþa su katmanýn futbol ve kulüp etiðine ve terbiyesine yakýþmadýðýný bildirir. Sandýklý'daki Çorum Belediyespor maçýnda en güzel misafirperverliði göstereceðimizden. Kulüplerin kalýcý þahýslarýn gidici olduðu bu futbol aleminde bir ilçe takýmýnýn da þampiyon olabileceðini siz dahil birçok kulüp öðrenecektir. Bizim iktidar lobimiz yok. Siz kullanýn vekil, bakan aðýrlýðýnýzý, bize gerekli gönülden seven taraftar. Bizden çekinmeyin. Bize tedbir alýn" Yasin Özkarslý, Üsküdar kampýna katýldý Çorumspor'un sezon baþýnda Derince Belediyespor'a transfer olan genç futbolcusu Yasin Özkarslý dün Anadolu Üsküdarspor'un kampýna katýldý.geçtiðimiz sezon Çorumspor'da oynadýðý futbol ve attýðý gollerle dikkatleri çeken Yasin Özkarslý sezon baþýnda Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Derince Belediyespor'a transfer olmuþtu. Derince Belediyespor'da istediði havayý yakalayamayan genç futbolcu dün 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Anadolu Üsküdar 1908 Spor'a kiralýk olarak anlaþtý ve yeni takýmýnýn kampýna katýldýðý öðrenildi. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı