K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin"

Transkript

1 K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin Geçti imiz Ony lda Ö rendiklerimiz Uluslararas Araflt rma Konsorsiyumu Enstitüsü K z Çocuklar n E itimi Milli E itim Bakanl Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes

2 çindekiler ve Sorumlular K z Çocuklar n Okula Yönlendirilmeleri ve Okula Devamlar n n Sa lanmas 3 Bakanl klar n ve Siyasi Liderlerin yapabilecekleri 4 Din Görevlilerinin yapabilecekleri 5 fl Çevrelerinin yapabilecekleri 6 Topluluklar n yapabilecekleri 7 Sivil Toplum Kurulufllar n n yapabilecekleri 7 Medyan n yapabilecekleri 8 Tan nm fl Kiflilerin yapabilecekleri 8 Okullar n yapabilecekleri 9 Ö retmenlerin yapabilecekleri 9 Anne Babalar n yapabilecekleri 10 K z Çocuklar n yapabilecekleri 10 Kaynakça 11 Ba lant Kiflisi 11 Bu yay n n orjinali ngilizce olarak, Uluslararas Araflt rma Konsorsiyumu Enstitüsü taraf ndan #HNE 5848 C Anlaflmas alt nda haz rlanm flt r, The Girls and Women s Education Activity, United States Agency for International Development (USAID), Office of Women in Development, Bureau for Global Programs, Field Support and Research. Daha fazla bilgi için, bak n z Ba lant Kiflisi. Türkçe bask s UNICEF Türkiye, 2003, taraf ndan yay nlanm flt r. Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara, Türkiye Telefon: +90 (0) Faks: +90 (0) Çeviri 2003, telif haklar UNICEF e aittir Foto raf 2003, telif haklar Mustafa Ertekin e aittir. Tasar m 2 K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

3 K z Çocuklar n Okula Yönlendirilmeleri ve Okula Devamlar n n Sa lanmas K z çocuklar n temel e itimlerini ald klar okul ortam n belirleyen pek çok etmen vard r. Hükümetlerin politikalar ve uygulamalar, mevcut okul sistemi, çocu un içinde bulundu u çevredeki uygulamalar, dinsel inançlar, kültürel tutumlar ve davran fllar bu etmenler aras ndad r. K z çocuklar n ald klar e itimin türünü (ya da hiç e itim alamamalar n ) belirleyenler aras nda, politikac lar, toplum liderleri, din adamlar, ifl çevreleri, medya, ö retmenler, anne babalar ve k z çocuklar n kendileri yer al r. Bu kifliler, k z çocuklar n okula yönlendirilmeleri ve okula devamlar n n sa lanmas için, hangi alanlara ne kadar zaman ve kaynak ayr lmas gerekti ini belirler. Bir yandan k z çocuklar n e itime kat l mlar n engelleyen etmenleri yok etmek, di er yandan e itimin baflar l biçimde tamamlanmas na katk da bulunan di er etmenleri güçlendirmek de bu kifliler arac l yla olmaktad r. K z çocuklar n okula yönlendirilmeleri: k z çocuklar n e itiminden yana ulusal politikalar n olmas n ; okullarda bu amaca uygun tesislerin kurulmas n ve hizmetlerin sa lanmas n ; e itimin alt ndan kalk labilir bir maliyette gerçekleflmesini gerektirir. K z çocuklar n okula devam n n sa lanmas ise: k z çocuklar n okula/yaflama kat lmalar n ve bu amaçla ellerinden geleni yapmaya özendiren bir toplumu; okullarda verilen e itimin, k z çocuklar n n yaflamlar aç s ndan anlaml olmas n ; k z çocuklar n ö renim sürecine tam olarak kat lmalar n gerektirir. Gerek kamuda gerekse özel sektörde, k z çocuklar n okula yönlendiren ve okula devamlar n sa layan baflar l birçok yol gelifltirilmifltir. Elinizdeki bu kitapç k, çeflitli kesimlerin son on y l içinde, e itim alan nda uygulad klar stratejileri ve uygulamalardan ç kard klar dersleri paylaflmak amac yla haz rlanm flt r. Söz konusu stratejiler, ulusal ve uluslararas deneyimlerden ç km flt r. K z çocuklar n e itimiyle ilgili sorunlar tümüyle çözecek tek bir yaklafl m olamaz. Bunun yerine, ayn anda, ayn do rultuda kullan lan ve ifle yarayan mücadele örneklerinden oluflan bir paket oluflturmak gerekmektedir. Ülkeler, bu deneyim birikiminden gerekli dersleri ç kararak, bunlar kendi kültürel koflullar na uyarlay p, uygulayabilirler. K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin 3

4 Bakanl klar n ve Siyasi Liderlerin yapabilecekleri E itimin do rudan ve dolayl maliyetinin a z a l t l m a s ; K z çocuklar n n e itimi aç s ndan yararl politikalar n gelifltirilmesi, çocuklar n, okul d fl nda fazla zaman harcamadan derslerini ö renmelerinin sa lanmas ; k z çocuklar n, okulda ve okul yolunda güvenli ini sa layacak politikalar gelifltirilmesi; okula bafllama yafl n n, k z çocuklar n ergenli e ulaflmas ndan önce okulu bitirmesini sa layacak biçimde belirlenmesi; k z çocuklar na ödünç ders kitaplar sa lanmas ; Temel e itimi destekleyecek ve bu e itime gerekli kaynaklar tahsis edecek politikalara öncelik tan nmas ; Daha çok yerde okul aç lmas ve yeterli e itim hizmeti alamayan yöreleri belirlemek amac yla okul haritalar nn ç k a r l m a s ; Gerekti inde ikili ö retime ve birlefltirilmifl s n f uygulamas na baflvurulmas ; S n f tekrar ve s n f geçme ile ilgili uygulamalar n belirlenmesi; K rsal yörelerde kad n ö retmen istihdam na yönelik politikalar gelifltirilmesi ve bu yörelerde kad n ö retmen istihdam n n desteklenmesi ve ö z e n d i r i l m e s i ; Ders y l n n, ö rencilerin zorunlu gereksinmelerine göre esnek bir takvime b a l a n m a s ; Anne babalar n k z çocuklar n ya da vesayetleri alt nda bulunan k zlar okula göndermelerini özendirecek vergi kolayl klar sa lanmas ; Toplumu k z çocuklar n e itiminin yararlar konusunda bilgilendirecek ve bu arada k z çocuklar n hepsinin neden okula gönderilmedikleri konusunda daha fazla bilgi sa layacak kampanyalar düzenlenmesi; Ders programlar n n gözden geçirilmesi ve k z çocuklar n e itimi aç s ndan daha ifllevsel hale getirilmesi; Fen bilgisi, matematik ve teknoloji alanlar ndaki ders programlar na öncelik tan narak k zlar n ö renim sürecine daha etkin biçimde kat l mlar n n sa lanmas ; Ders kitaplar n n gözden geçirilerek, kad nlar ve k zlarla ilgili olumsuz imaj yaratan ve kal pyarg lar içeren bölümlerin de ifltirilmesi; Özel olarak k z çocuklar n kat labilecekleri okul etkinliklerinin düzenlenmesi, kad nlar n ve k zlar n topluma katk lar na iliflkin olumlu örneklerin vurgulanmas, Ö renim materyalleri için daha fazla kaynak ayr lmas, Bakanl k ve okul personeli için toplumsal cinsiyet konusunda duyarl laflt rma çal flmalar yap lmas ; Rol modeli ve rehberlik modellerinin g e l i fl t i r i l m e s i ; 4 K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

5 Baflta k z çocuklar olmak üzere okullardaki ö rencilerin sa l n güvence alt na alacak, bakanl klar ve sektörler aras çal flmalar yap lmas ; Toplum ö renme merkezleri, ikinci f rsat okullar, akflam s n flar vb. gibi, pek çok k z çocu un e itim gereksinimlerini karfl layacak alternatif ö renim programlar n n devreye sokulmas ; K z çocuklar n s n f deneyimleri konusunda daha fazla bilgi edinmek amac yla okul düzeyinde araflt rmalara süreklilik kazand r lmas. Din Görevlilerinin yapabilecekleri Din ö retilerinin k z çocuklar n e itimini destekledi ine iliflkin örneklerin halka yayg n biçimde tan t lmas ; K z çocuklar n n e itimini destekleyecek yollar n, toplum temelli tart fl lmas ve bu yönde planlama kurullar oluflturulmas ; Farkl dinsel inanca sahip liderleri ve gruplar bir araya getirip; k z çocuklar n e itimi, bu e itimde dinin oynayabilece i rol, vb. hakk nda tart flacak ortamlar yarat lmas ve bu tart flmalarda yer a l n m a s ; K z çocuklar evde çocuk bakma sorumlulu undan kurtaracak, toplum deste ini alan, çocuk bak m programlar n n gelifltirilmesi; Anne babalar için k z çocuklar n e itime özendirilmesini amaçlayan e itim programlar gelifltirilmesi; K z çocuklar n okullar na daha rahat ve güven içinde ulaflabilmeleri için yollar n bak m n sa layacak, toplum temelli çal flmalar yap lmas ; Okullarda tuvaletler ve k z çocuklar n rahatl n sa layacak di er tesislerin yap m için toplum temelli iflbirli i y a p l m a s ; K z çocuklar n e itimini savunan yaz dizileri haz rlanmas ; Konferanslarda, dinsel konularla ilgili sempozyumlarda, toplant larda ve çeflitli forumlarda, kat l mc lar n önünde k z çocuklar n e itiminin aç kça d e s t e k l e n m e s i ; Radyo ve televizyon kanallar nda k z çocuklar n e itimini destekleyen programlar haz rlanmas. K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin 5

6 fl Çevrelerinin yapabilecekleri K z çocuklar n n okula daha rahat eriflebilmelerini, e itime kat labilmelerini ve bu kat l m sürdürebilmelerini desteklemek amac yla okul düzeyinde yap lacak yar flmalar n sponsorlu unun üstlenilmesi; Toplum temelli/ Toplumsal çevrenin deste iyle, çocuk bak m programlar g e l i fl t i r i l m e s i ; K z çocuklar n okula giderken kulland klar yollar n iyilefltirilmesini sa layacak toplum temelli bak m onar m programlar gelifltirilmesi; Okullarda tuvalet ve di er altyap olanaklar n n iyilefltirilmesi; Anne babalar n k z çocuklar n n e itimini nas l destekleyebileceklerine iliflkin toplum temelli programlar n sponsorlu unun üstlenilmesi; Okullara ders kitaplar, spor malzemeleri, al flt rma kitaplar, kalem ve di er malzemeleri temin etmeye yönelik programlar gelifltirilmesi; K z çocuklara e itim amac yla burslar v e r i l m e s i ; K z çocuklar n e itimindeki amac ve vizyonu ifade eden sloganlar n (Örne in, Teker teker de olsa, sonuçta hepsine u l a fl a c a z,gibi) yayg nlaflt r lmas (ilan tahtalar, gazete ilanlar vb.) ile ilgili masraflar n karfl lanmas ; flyerlerinde çal flanlar n ve yöneticilerin, k z çocuklar n e itimini yayg nlaflt rmaya yönelik çabalara katk da bulunmalar n n ö z e n d i r i l m e s i ; Ders programlar nda, e itimde ve ö retimde iyilefltirmeler yap lmas için bakanl klarla ve okullarla iflbirli i halinde çal flacak uzmanlar n istihdam edilmesi; Firmalara ait ticari tafl tlara k z çocuklar n e itimini desteklemektedir türü sloganlar yerlefltirilmesi; K z çocuklar n e itimi için kaynak sa lamak üzere sat fla ç kart lacak kupon lar n sponsorlu unun üstlenilmesi (Örne in ticari firmalar, bu kuponlar alan müflterilerine indirim u y g u l a y a b i l i r l e r ); flgücünden tasarruf sa layan yöntemlerin, topluluk düzeyinde gelifltirilmesine yard m edilmesi. 6 K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

7 Topluluklar n yapabilecekleri K z çocuklar n n, evde küçük kardefllerine bakma yükümlülü ünden kurtar lmas amac yla, toplum temelli çocuk bak m programlar gelifltirilmesi; Çocuklar n okula giderken geçtikleri yollar n, güvenli ve bak ml olmas n n s a l a n m a s ; Küçük çocuklar okula giderken yanlar na nezaretçi verilmesi; Baflta k zlar olmak üzere, okul ça ndaki çocuklar n neden okula gitmediklerini belirlemek üzere, kat l mc araflt rmalar n yürütülmesi ve bu konudaki engelleri aflmak için çeflitli giriflimlerin önerilmesi; K z çocuklar na zaman yaratmak üzere, iflgücünden tasarruf sa layacak yöntemler gelifltirilmesi; Okullar n k z çocuklar için güvenli yerler olmas n n sa lanmas ; Okullarda yeterli miktarda ve sa l k kurallar na uygun tuvalet bulunmas n n s a l a n m a s ; Okul ça ndaki k z çocuklar n belirlenebilmesi için nüfus kay t uygulamalar n n gelifltirilmesi. Sivil Toplum Kurulufllar n n yapabilecekleri Toplumu k z çocuklar n e itiminin sa layaca yararlar konusunda bilgilendirmek ve k z çocuklar n neden okula gitmedikleri konusunda daha fazla bilgi edinmek amac yla, topluma dönük kampanyalar yürütülmesi, Rol modeli ve rehberlik programlar n n g e l i fl t i r i l m e s i, Toplum ö renme merkezleri, ikinci f rsat okullar, akflam s n flar vb. gibi, pek çok k z çocu un e itim gereksinimlerini karfl layacak alternatif ö renim programlar n n faaliyete geçirilmesi, Baflta k zlar olmak üzere, okul ça ndaki çocuklar n neden okula gitmediklerini belirlemek üzere, kat l mc araflt rmalar yürütülmesi ve bu konudaki engelleri aflmak için çeflitli giriflimlerin önerilmesi, K z çocuklar na zaman yaratmak üzere iflgücünden tasarruf sa layacak yöntemler gelifltirilmesi K z çocuklar n e itimindeki amaç ve vizyonu ifade eden sloganlar n (örne in, Azar azar da olsa, sonuçta uzun mesafe alaca z gibi,) yayg nlaflt r lmas (ilan tahtalar, gazete ilanlar vb.) ile ilgili masraflar n karfl lanmas. K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin 7

8 Medyan n yapabilecekleri K z çocuklar n e itiminin gereklili ine iliflkin bilinç ve duyarl l k düzeyini yükseltecek radyo ve televizyon spotlar haz rlanmas ve bu konudaki sloganlar n, amac n ve vizyonun günlük yay nlar boyunca belirli aral klarla yinelenmesi; K z çocuklar n e itim görmelerini engelleyen etmenlerle ilgili belgesel haz rlanmas ve farkl kesimlerin (ana babalar, ifl çevreleri ve siyasetçiler gibi) bu alanda ne tür katk lar olabilece inin a n l a t l m a s ; K z çocuklar n e itimiyle ilgili konuflma dizileri haz rlanmas ; K rsal ve kentsel alanlarda k z çocuklar n e itimi üzerinde odaklanan dizilerin haz rlanmas ve her hafta k z çocuklar n karfl laflt sorunlardan birinin (fazladan ifl yükü, taciz, ayr mc l k, kal pyarg ya dayal beklentiler gibi) ele al narak t a r t fl l m a s ; Her gün/her hafta, ba flç lar n aç kland ve ortak hedefin vurguland yard m kampanyalar n n sponsorlu unun ü s t l e n i l m e s i ; Çeflitli okullar n k z çocuklar n e itimini desteklemek amac yla yapt klar çal flmalar tan tan haftal k programlar haz rlanmas ve okul düzeyindeki giriflimlerin gelifltirilmesinde h zland r c bir ifllev üstlenilmesi. Tan nm fl Kiflilerin yapabilecekleri K z çocuklar n e itimi için kaynak sa lamaya yönelik konserler d ü z e n l e n m e s i, Medya da k z çocuklar n n e itimini konu alan tan t m savunu programlar nda, farkl kesimler ad na (dernekler, kulüpler vb) sözcülük yap lmas ; Sanat eserlerinin aç k art rma yoluyla sat fl ndan k z çocuklar n e itimi için kaynak yarat lmas ; K z çocuklar n n e itimini konu alan tan t c spotlarda rol al nmas ; Okullara yap lacak ziyaretlerde rol modeli olarak görev üstlenilmesi. 8 K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

9 Okullar n yapabilecekleri Anne babalar n çocuk yetifltirme biçimlerine iliflkin programlar desteklemek, bu arada okul kurullar n n ve okul aile birliklerinin oluflturulmas n özendirerek, okul çevre iliflkilerinin güçlendirilmesi; K z çocuklara yönelik uygunsuz davran fllar önleyici yönetmeliklerin haz rlanmas ; Okullarda yeterli say da ve sa l k koflullar na uygun tuvalet bulunmas n n s a l a n m a s ; Ders kitaplar n n ve di er okul malzemelerinin temininde k z çocuklar n erkeklerle eflit imkanlara sahip olmalas n n sa lanmas ; Okullarda ö rencilerin yapmas beklenen ifllerin, erkek ve k z çocuklara eflit olarak d a t l m a s. Ö retmenlerin yapabilecekleri K z çocuklar n, s n flardaki ö renim etkinliklerine daha aktif biçimde kat lmalar n n özendirilmesi; Derslerde sorulara do ru yan tlar veren k z ö rencilerin takdir edilmeleri ve d e s t e k l e n m e l e r i ; K z ve erkek ö rencilerin birbirlerine karfl sayg duymalar n sa layacak s n f içi kurallar gelifltirilmesi; Okullarda ö rencilerin yapmas gereken ifllerin, k z ve erkek çocuklara eflit biçimde da t lmas n n sa lanmas, K z çocuklar için ders kitaplar ve di er e itim materyallerinin temin edilmesi, K z çocuklar için, derslerinde ve günlük yaflamda kendilerine yard mc olacak, çal flma ve tart flma gruplar n n o l u fl t u r u l m a s ; K z çocuklara da erkek çocuklar kadar önderlik yapabilecekleri rollerin v e r i l m e s i ; Çocuklar n yanl fllar n düzeltirken ya da onlara ceza verirken kiflisel düflmanl k vb, yans tan tutumlardan uzak durulmas. K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin 9

10 Anne Babalar n yapabilecekleri K z çocuklara, evlerinde ödevlerini yap p ders çal flabilecekleri zaman n tan nmas ve mümkün oldu unda ödevlerine ve çal flmalar na yard mc olunmas ; Evde çocuklar n yapmas gereken ifllerin, k z ve erkek çocuklara eflit biçimde d a t l m a s ; K z ve erkek çocuklar n yeterince uyuyabilmelerinin sa lanmas ; K z çocuklar n ev ödevlerine, her gün, yeterli ilginin gösterilmesi; K z çocuklara gerekli okul malzemelerinin ve okul formalar n n sa lanmas ; Çocuklar n sabah kahvalt s ve ö le yemeklerinde yeterince ve iyi beslenmelerinin sa lanmas. K z Çocuklar n yapabilecekleri Bir konuyu anlayamad klar nda ya da bir sorunun yan t n bilemediklerinde ö retmenlerine sormak; Okula di er çocuklarla birlikte gitmek; Ders kitaplar n eve getirmek ve evde çal fl p, ev ödevlerini yapacak zaman a y r m a k, Baflkalar yla birlikte çal flma gruplar o l u fl t u r m a k. 1 0 K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

11 K a y n a k ç a Herz et al (1991) Letting Girls Learn: Promising Approaches in Primary and Secondary E d u c a t i o n.washington, DC: World Bank. King and Hill, (1993) Women s Education in Developing Countries: Barriers, Benefits, and P o l i c i e s.washington, DC: World Bank. Tietjen (1991) Educating Girls: Strategies to Increase Access, Persistence and Results. Washington, DC: USAID. Miske and Prouty (1997) Schools are Places for Girls Too: An Environment of Validation. Washington, DC: USAID. Odaga and Heneveld (1995) Girls and Schools in Sub Saharan Africa: From Analysis to A c t i o n. Washington, DC: World Bank. Ba lant Kiflisi Fatma Özdemir Uluç, UNICEF Türkiye, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara, Türkiye T e l e f o n : +90 (0) F a k s : +90 (0) E p o s t a : f u l u u n i c e f. o r g Director, Girls Education Activity, The Institute for International Research 1815 N. Fort Myer Drive, #600 Arlington, VA 22209, United States of America Telefon: 703/ Faks: 703/ Eposta: dc.org Dr. Susie Clay, USAID/G/WID, Room U RRB, Washington, DC , United States of America Telefon: 202/ Faks: 202/ Eposta: K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin 1 1

12 Haydi K zlar Okula! Milli E itim Bakanl ve UNICEF in ilgili kurum ve kurulufllar n ve kiflilerin kat l m ile k z çocuklar n okullulaflma oran n n en az oldu u elli ilde kaliteli temel e itim arac l yla okullulaflma oran n art rarak 2005 y l na kadar ilkö retimde cinsiyet eflitli ini sa lamay amaçlar. Haydi K zlar Okula! K z Çocuklar n n Okullulaflmas na Destek Kampanyas hakk nda daha fazla bilgi için UNICEF Türkiye websitesini ziyaret ediniz. UNICEF Türkiye Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara, Turkey Telefon: +90 (0) Faks: +90 (0)

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı