Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde"

Transkript

1

2

3 Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN bir Recep Peker Tan tkan yap m d r Editör Zeynep TANITKAN Fot raflar Recep Peker TANITKAN Yay n dare Merkezi Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus -ANKARA Tel: (4hat) Faks: Grafik-Tasar m Yusuf MEfiE (Ajans-Türk) Bask Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac l k nflaat Sanayii A.fi. stanbul Yolu 7. Km. nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sokak No: 24 Bat kent / ANKARA Tel: Fax: Bas m Tarihi: Eylül 2009 Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. MERHABA Uluda Ailesi olarak tekrar sizlerle buluflmaktan çok mutluyuz. Her zaman oldu u gibi yine dergimizde keyifle okuyaca n z konulara yer verdik. Her zaman oldu u gibi Uluda n lezzetlerini, nefis tatl lar n, mezelerini yine sizlerle paylaflt k. Sonbaharda sizlerle tüm flubelerimizde yine birlikte olaca z ve size bu dergimizde Do u Türkistan daki Uygur Türklerini, ac olaylara sahne olan Urumçi ve Kaflgar tan tt k. Antalya ilimizin en güzel koylar Adrasan ve Olimpos ta sizler için gezdik. Türkiye nin sörf cenneti Alaçat dayd k. Ankara ya 100 kilometre mesafede Anadoluya ad - n veren köy Tafll ca y yazd k. Koca Mimar Sinan n kalfal k döneminde yapt Süleymaniye Camisi ne bu say m zda yer verdik. Oyunun kral krallar n oyunu satranc anlatt k. Pirinçte bir marka olan Osmanc k pirincini tan tt k. Sa l k köflemizde ise, yine doktorumuz Muammer Timurkaynak yaz s n n ikinci bölümü olan Niyet i anlatt. Tek bafl na bir eczane olan Üzüm ile flifa deposu enginar sa l k konular m z n aras nda yer ald. Ifl k Göz Hastanesi Baflhekimi Op. Dr. Hikmet Has ripi sizler için glokom hakk nda bilmek istedi- iniz her fleyi anlatt. Sanat köflemizde bizi yurt d fl nda baflar ile temsil eden, müzikte özgün yolculu un ismi Cenk Yeles yer al yor. Ve son olarak sizlere Uluda n flubelerinde bizleri yaln z b rakmayan Uluda n de erli dostlar n n görüfllerine yer verdik. Ankara da Denizciler, Armada, Antares, Panora, Çayyolu unda ve stanbul Florya da her zaman torunlar, çocuklar anne ve babalar ile hep yan m zda olan dostlar m za teflekkür ediyor, onlara hoflça vakit geçirtebilecek bu dergimizi sunuyoruz. Hepinize sa l kl ve mutlu günler diliyoruz. Bir sonraki say m zda görüflmek üzere. ULUDA Ailesi

4 Ç NDEK LER 08 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER, FLORYA, ÇAYYOLU, ARMADA VE PANORA 10 Kebab n Duayenleri BURHAN VE ERGÜN ULUDA 12 Uluda Kebapç s n n Vazgeçilmez smi CES M YOLUDO RU 14 ULUDA IN LEZZETLER 16 ULUDA KEBAP 17 ULUDA KÖFTE 18 ULUDA IN TATLILARI 20 ULUDA IN MEZELER 22 Antalya n n Bat s KAF DA I NIN ARDINDAK KOYLAR 28 Sörf Cenneti ALAÇATI 32 Anadolu Ad n n Do du u Yer TAfiLICA KÖYÜ 36 Madagaskar da Yaflayan Hayalet LEMUR 38 Düfl ten Gerçe e Yolculuk DO U TÜRK STAN 40 Gri Baflkent URUMÇ 42 Hüzün Kokulu Kent KAfiGAR Y ll k htiflam SÜLEYMAN YE CAM S 48 Oyunun Kral, Krallar n Oyunu SATRANÇ 50 ATATÜRK ÜN ÇOCUKLARI den Beri BEYPAZARI MADEN SUYU 54 Pirinçte Bir Marka OSMANCIK Tek Bafl na Bir Eczane ÜZÜM 58 fiifa Deposu ENG NAR 62 flimiz Sa l k N YET 64 Görme Sinirlerinin Hastal GLOKOM 66 Müzikte Özgün Yolculu un smi CENK YELES 68 ULUDA IN DOSTLARI

5 ULUDAĞ ın Lezzet Durakları Uluda Kebapç s DEN ZC LER 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 41. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki 400 kiflilik yeni ve modern binas na tafl nm flt r. 53 y ld r ayn lezzeti sunmaya devam etmektedir. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile h zmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece- iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULU- DA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti Florya da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (0.212) (pbx) Fax: (0.212) Uluda Et Lokantas ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu ULU- DA ET LOKANTASI, Uluda Kebab n yan - s ra ifltah n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (0.312) Fax: (0.312) Uluda Kebapç s ARMADA Gün boyu al fl verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik panoramik manzaral salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren ULUDA KE- BAPÇISI hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) Fax: (0.312) Uluda Et Lokantas PANORA 2007y l n n kas m ay nda Oran da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 40 kiflilik özel salonu bulunmaktad r. Müflterilerine Uluda lezzetini sunan Panora ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl parkurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi Turan Günefl Bulvar No: 382/64-65 Oran / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) - Fax: (0.312)

6 KEBABIN DUAYENLER Burhan ve Ergün Uluda Ankara da, dört masa, sekiz tabureli yar m as rl k müessese ULUDA KEBABÇISI n kuran Burhan Uluda 1933 y l nda, kardefli Ergün Uluda 1941 y l nda Bursa n n Cumal k z k köyünde do dular. Burhan Uluda, okulu bitirdikten sonra küçük yaflta Bursa da tarihi kapal çarfl n n giriflindeki day s n n dükkan olan Mavi Köfle Kebapç s nda ç - rak olarak çal flmaya bafllad. Ç rakl n burada tamamlay p usta olan Burhan Uluda askerlik görevini tamamlamak üzere Bursa dan ayr ld. Burhan ULUDA Ergün ULUDA Askerden dönünce 1955 y l nda Ankara ya tafl nan Burhan Uluda, Hac Bayram da Güvercin Sokak ta küçücük bir dükkan açarak ifl hayat na ilk ad m n att. Burhan Uluda takiben bir veya 2 ay sonra kardefli Ergün Uluda da Ankara ya tafl nd. O küçücük dükkanda iki kardefl yeri geldi inde komilik ve garsonluk yapt lar, bulafl k y kad lar, yeri geldi inde ustal k yapt lar. fl ay rt etmeden geceli gündüzlü çal flan Uluda kardefller bir sene dolmadan Denizciler Caddesine o zamanki Numune Palas Oteli nin alt nda 4 masal küçük bir dükkana tafl nd - lar. Dükkan küçük s fat n n hakk n verircesine sadece 4 masa, 4 metrelik bir bank ve 8 tabure al yordu. Ancak bu küçük dükkan n ünü gün geçtikçe büyüyor çok yo un talepler karfl s nda müflteriler kap da uzun kuyruklar oluflturuyordu. Bununla ilgili 1958 y l nda Zafer Gazetesi nde flöyle bir haber ç kt : Denizciler Caddesi Ganio lu apartman önündeki benzinli i kald rd k ama halen kalabal k ve araba kuyru u devam ediyor. Me er benzinlik de il de Uluda Kebapç s nda kebap yemek isteyenlerin oluflturdu u kuyrukmufl y l nda Ankaral lar n gösterdi i bu yo unluktan dolay Uluda Kebabç s hemen yandaki Ganio lu apartman alt ndaki daha büyük dükkana tafl nd. Ve 1995 y l na kadar bu dükkanda hizmet veren Uluda Kebabç s ayn tarihte, ayn caddede kendi dükkanlar olan 8 katl binaya tafl nd. Denizciler Caddesi nde iki kardeflin büyüttü ü Uluda Kebapç s n n baflar s Ankara s n rlar n aflarak stanbul a kadar ulaflt. stanbul dan gelen yo un talep üzerine 1985 te Uluda meflhur lezzetini stanbul a tafl d te Florya da Atatürk Köflkü nün yan nda Uluda Et Lokantas stanbullular n damak zevkine sunuldu. Uluda Et Lokantas, müflterilerine meflhur Uluda Kebab n n yan s ra zengin et çeflitleri ve zeytinya l mezeler sunmaya bafllad. Uluda n büyümesi ailenin genifllemesiyle ve 2. kufla n da ifle dahil olmas yla devam etti de Ankara Çayyolu, 2002 de Ankara Armada 2007 de Panora flubeleri aç ld. Burhan ve Ergün Uluda kardefllerin 1955 y l nda 4 masal, 8 tabureli küçük bir dükkanda bafllayan lezzet serüveni bugün Ankara ve stanbul da 6 flubesiyle devam ediyor.

7 ULUDA KEBAPÇISI NIN VAZGEÇ LMEZ SM Cesim Yoludoğru Çorum un pirinci ile meflhur Osmanc k ilçesinden Ankara ya gelen Cesim Yoludo ru Uluda Kebapç s nda ifle bafllad nda genç bir delikanl yd y l nda Burhan ve Ergün Uluda kardefller taraf ndan Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet veren Uluda Kebapç s n n büyümesinde onun pay büyük. fiimdi Cesim Yoludo ru Ankara daki Uluda Kebapç s ve Uluda Et Lokantalar n n genel müdürü. Cesim Yoludo ru Uluda daki hizmetini flöyle anlat yor: 1962 y l nda Ankara ya geldim. Çeflitli yerlerde çal flt ktan sonra Uluda da 1967 y l nda çal flmaya bafllad m. O zamanlar genç bir delikanl yd m. Uzun y llar Denizciler deki Uluda Kebapç s nda çal flt m. Daha sonra stanbul daki Uluda Et Lokantas n n aç l fl ndan itibaren iflletmesinde de çal flt ktan sonra Ankara ya geldim. Ankara Denizciler Caddesi ndeki yeni binam z n 1991 y l nda inflaat bafllad y l nda yeni binaya geçtik. Uluda Kebapç s n n geliflmesinde ve büyümesinde uzun y llar hizmet ve eme im geçti. Çal flmaya halen devam ediyorum. Daha nice y llara Cesim Yoludo ru

8 Uluda n Lezzetleri Kaflarl Köfte Tand r Kebab Uluda Madalyon F r nda Peynirli Mantar 14 15

9 Uluda Kebap Uluda Köfte 1956 y l ndan beri Uluda Kebab n n eflsiz lezzeti ve Uluda Kebab n di er kebaplardan ay ran özelliklerinin bafl nda yap m nda kullan lan malzemeler gelir. Bütün malzemeler büyük bir özenle seçilmekte ve haz rlanmaktad r. Uluda Kebap ta kullan lan döner, pide, tereya ve domates sosunu Uluda kendi özel olarak haz rlanmaktad r. Kebapta kullan lan et bile farkl d r. Uluda n ad n verdi i kendine özgü formülüyle haz rlanan baflka hiçbir yerde tadamayaca n z meflhur köftesi. A zda eriyen yumuflac k köfteler, sinirlerinden tamamen ar nd r lan süt kuzu ve dana etlerinin belirli bir oranda kar flt r lmas yla özel olarak haz rlan yor. Uluda Köfte yi lezzet beldesi Uluda Kebapç s n n Ankara Çayyolu, Panora ve stanbul Florya flubelerinde tadabilirsiniz

10 Uluda n Tatl lar Künefe Kaymakl Ekmek Kaday f Muz Split Dondurma Kup 18 19

11 Uluda n Mezeleri Patl can Salatas Ac l Ezme Cevizli Tulum Peyniri çli Köfte Yo urtlu Semizotu Çerkez Tavu u 20 Zeytinya l K rm z Biber Dolmas Zeytinya l Yaprak Sarmas 21

12 ANTALYA NIN BATISI Kaf Da n n Ard ndaki Koylar Antalya, Bergama kral Attalos un Yeryüzünün Cenneti diye tan mlad, Anadolu nun en güzel kentlerinden biri olma ayr cal n, insanlar n vurdumduymazl na karfl n sürdürüyor YAZI: Filiz ÖZSUNAR Sanat Tarihçisi Bu kez masallardaki Kafda n n ard na, Antalya n n bat s na do ru yol al yoruz. Yunanistan daki Olympos da ndan, Antalya n n Olympos antik kentine Kemer yolu üzerinde Topçam Plaj, mis gibi çam kokular yla sarmalanm fl S çan Adas na komflu olan bir plaj. Amatör dal fllar içinde tercih edilebilir. Küçük ve büyük Çalt cak, Karg cak Plajlar, günübirlik piknik ve deniz sevdal lar için ideal olabilir. Beldibi köyüne saparsan z ilk ça buluntular n n ortaya ç kar ld 300 metre yüksekli indeki ma ara ile karfl lafl rs n z. Kemerden, Kumluca yoluna do ru pembe beyaz zakkum a açlar da yol boyunca hofl görünüyor. PHALE S Phaleis iflaret levhas ndan sola dönerek 1 km sonra antik kente ulafl yoruz. Rodoslu kolonistlerden Lakios taraf ndan M.Ö. 690 y llar nda kurulan flehrin ana caddesinde dolafl yoruz. Güney liman giriflindeki koyda denize girerken Rodos flövalyelerinin, korsanlar n n, Roma ve Bizansl lar n yaflad kenti izliyorum. Yamaca oyulmufl tiyatro binas Domitianus Agoras, hamam, sarn ç, su kemerleri, tap nak, akropol, Hadrian Kap s k smen iyi durumda. Antik kentlerde gezinirken her zamanki gibi dönemin yaflam canlan - yor gözümde yon tarz, volütlü sütun bafll alt ndaki üzüm salk m n n yeflerdi ini düfllüyorum. Hayal etmek güzel de, bu izlere sahip ç kmak da birincil görevimiz olmal diyorum. Gemi rölyefli sikkeler bu kentte bas lm fl. M.Ö. 4 y.y.da Persler güney Anadolu yu al nca Phaselis, Grek medeniyeti ve Delos birli ine kat l r. M.Ö. 333 te skender le an lan kent Bizansl lar döneminde piskoposluk merkezi olur. Sonra, M s r Krall, Roma ve Rodos taraf ndan yönetilir. Tahtal da n n ard nda gizli olan bu üç koylu liman kentini görmelisiniz. Serinlikte cabas.

13 OLYMPOS Kumluca yönüne devam! Ulup nar tesisleri alabal k sevenler için. Ç ral, Yanartafl (khimaira) ve Olympos a sap yoruz. Yanartafl a (khimaira) ç kmak için, sabah erken ya da akflamüstü saatleri tercih edilmeli. Çam kokulu ormanda Ç ral Da n n zirvesindeyiz. Kayalar n aras ndan s zan gaz kokusu, aç k b - rak lm fl tüp kokusu geliyor burnumuza. Çakma yakt m z zaman, küçük alevler olufluyor. Hava karar nca alevler kendini iyice gösteriyor. Bazen ay fl nda fliir geceleri, turlar düzenleniyor buraya. Mitolojik bir aflk k vam ndayd Akdeniz Defne kokusundaki düflümde, Sen Hadrian oldun ben denizk z Eftalya dizelerini yaz yordum burada. Mitolojiye göre; Khimaira, tanr lar soyundan, aslan bafll, keçi vücutlu, y lan kuyruklu a z korkunç alevler saçan bir canavar. Korinthos un milli kahraman Bellerophon, özellikle Khimaira y yenmifl olmakla tan n r. Savafl tanr ças Athena, kanatl at, Pegasos u ona vererek, bu canavar öldürmesini sa lad. Zafer sarhoflu olan kahraman, Olympos a ç k p, ölmezlerin aras na zorla kar flmak istediyse de buna k zan Zeus taraf ndan, gökten afla yuvarland ve insanlardan kaç p mutsuz bir yaflam sürdü. Olympos; Tanr lar n toplan p flölen yapt yüksek da lar n ad. Atina yak nlar ndaki Olympos, mitolojinin en popüler da. Olympos antik kenti ise, flimdi üzerinde yürüdü ümüz ve kent kal nt lar aras ndan akan tatl suyun, bizi denizle buluflturdu u bir yer. Denizden ç k p duflunuzu hemen orac kta alabilece iniz buz gibi bir nehir Suyu biraz azalm fl ve birazda yosunlaflm fl gibi geldi bana! Ekolojik dengeyi bozar z, sonra havuzlar güzellefltirece iz diye u rafl r z. Sanal aflklar gibi. Agora, Tap nak, su kemeri, hamam, yürüyüfl yolunun yak n nda, otlar n, çamlar n ve defne a açlar n n aras na saklanm fl durumda k r k dökük. MÖ.2 yy da kurulan kent, Lykia birli i üyesi olup, gümüfl sikkeler bast rm fl, sonra korsanlar n iflgaline u ram fl. Romal lar taraf ndan ele geçirilen kentin hazineleri ve eserleri Roma ya götürülmüfl.

14 ADRASAN Badem, ceviz, çam, sedir ve zeytin a açlar aras ndan k vr lan yolun sonunda Adrasan görünüyor. Tekne ile Sulu Ada ya, Sazak ve Ceneviz koylar na da gidilebilir. Koylar akvaryum berrakl nda Bu arada yürüyerek gidilecek koylarda var, dal fl yap lacak ma aralar da. Narçiçeklerinin açt, zakkum kokular n n sarmalad denizle buluflup sakinlik istiyorsan z buras tam size göre. Köylüler serac l kla u raflt ndan henüz turizme haz rl kl de iller ama do al olsun diyorsan z, o baflka. A aç evler de konaklayabilirsiniz. Adrasan dan, Kumluca ya giderken 7km sonra, Karaöz e oradan da baflka koylara ulaflabilirsiniz. Tekne ile ulafl labilecek, Korsan ve Papaz koylar da dal fl için keyifli. 26

15 Alaçat SÖRF CENNET Türk-Yunan kar fl m Ege mimari özellikleriyle parke tafll Arnavut kald r mlar yla, yüzy l öncesinden kalan yel de irmenleri ve sak z bahçeleri ile sevimli antik bir kasaba Alaçat... 29

16 y l nda yap lm fl ve sonradan camiye 1874dönüfltürülmüfl olan Ayios Kostantinos Kilisesi, Pazaryeri Camii olarak bugün de heybetle yükselir. Buras Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanl mparatorlu u nun tarihi ve kültürel izlerini tafl yan Çeflme nin tek beldesidir. Alaçat isminin Anadolu Selçuklulara özgü, üstü konik, yanlar karaçam ve kay n a ac ndan yap lan Alac k çad rlar ndan ya da yine Selçuklular n ünlü Alaca atlar ndan geldi i söylenir. Yak n zamana kadar Türk ve Rum halk n n birlikte yaflad Alaçat da, Akdeniz ve özellikle de talyan ve Sak z mimarisini yaflatan iki- üç katl cumbal tafl evler, kiliseler, sak z bahçeleri ile Selçuklular Dönemi'ne ait hamamlar ve camiiler görülmeye de erdir. Co rafi konumu nedeniyle bo azlar n uygun olmas, gerekse rüzgarlar n elveriflli yap s Alaçat da çok say da yel de irmeninin yap lmas n sa lam flt r. Bunlardan, yüzy l öncesinden kalan dört tanesi, restore edilmifl ve koruma alt na al nm flt r. Sörfün Merkezi Do al Alaçat Liman, devaml esen rüzgar, denizinin k y dan altm fl-seksen metre mesafeye kadar bir buçuk metreyi geçmeyen derinli i ile Dünya da sörf yapmaya elveriflli nadir merkezlerden biridir. Ege Denizi nin masmavi sular nda birbirinden güzel hareketlerle nefesleri kesen dünyan n en ünlü rüzgar sörfü sporcular, böylece her y l Çeflme- Alaçat da seyredilmifl oluyor. Alaçat da yar flmalarla flenleniyor. Yaz boyunca kuzey yönlerinden knots süratle esen rüzgar sayesinde may stan ekime kadar süren sezonda, Yetmifl iki milletten windsurf yapanlarla karfl lafl yoruz. Alaçat da, karavan veya çad r ile gelip bütün sezonu burada geçirenler oldu u gibi, sadece yar flmalar s ras nda u rayanlar da var. K y daki sörf okullar yeni bafllayan sörfçüler için iyi bir e itim sahas. Unutmay n ki art k sörf sadece erkeklerin yapt bir spor de il, bayanlar da okullarda ald klar e itimle oldukça iddial. Alaçat ve çevresinin elektrik enerjisi ihtiyac n karfl layan ve tamamen rüzgarla çal flan, rüzgar türbinleri, temiz enerji ad na, Türkiye ye bu konuda öncü olmufltur. Dünyan n en iyi 3 rüzgar sörfü merkezinden biri olan Alaçat da rüzgar almayan ve p r l p r l kumlar yla ünlü Çark ve Piyade Plajlar da sizleri bekliyor.

17 ANADOLU ADININ DO DU U YER Tafll ca Köyü Ayran Tafl Oruç Gazi Türbesi Tafll ca, eski ad yla tafll evliyalar, köyünün kurulufl tarihi bilinmemekle beraber, K rm z Ebe ve Oruç Gazi Türbelerinin yap l fl tarihlerinin1172 y l nda Alaattin Keykubat dönemine rastlamas nedeniyle köyün kurulufl tarihinin de bu dönemde oldu u söylenebilir. Günümüz Tafll ca köyüne gitti inizde 70 haneli ilginç flekilli kayal k bir tepede kurulmufl a açlar aras nda bir derenin iki yan na yay lm fl bir köy bizi karfl l yor. Köy camisi, köy kona ahflap tafl a rl kl evlerin aras nda hemen göze çarp yor. Hayvanc l k ve tar m n ana geçim kayna oldu u köy sokaklar nda dolafl rken hemen anlafl l yor. K fl aylar nda köyde hane say s 30 kadar düflüyor. Köy kona dü ün ve niflanlar n yap ld iki katl modern bir bina olarak köy camisi ile birlikte köyün merkezini oluflturuyor. Yer yer restore edilmifl eski konaklar ve evler kendini gösteriyor. Son zamanlarda Oruç Gazi Türbesi, K rm z Ebe Türbesi, Ayran Tafl, Gelin Kayas na artan ziyaretçi say s yla Turizmden pay almaya haz rlanan bir yer olmaya aday Tafll ca Köyü Köyün giriflinde Oruç Gazi Türbesini uzaktan fark ediyorsunuz. Kavflakta Oruç Gazi Türbesi, Ayran Tafl, Gelin Kayas na ait yön levhalar ve mesafeleri görüyorsunuz. Bizi karfl layan Köyün ihtiyar heyetinden 74 yafl nda ama dinç Çavufl Emmi gezdirmeye bafll yor. Önce Anadolu ya ad n veren efsanenin geçti- i yere, Ayran Tafl na gidiyoruz. Köye tepeden bakan bügünkü köy mezarl n n üst k sm nda yer al - yor Ayran Tafl. Hemen yan nda Anadolu ya ad n veren efsanenin anlat ld mermer kaide uzan - yor. Çavufl Emmi, atadan dededen duydu umuza göre Ayran Tafl n komflu köylerden birine götürmüfller, tafl yerine bir gecede geri gelmifl diyor

18 Gelin Kayas ndan tekrar arabam - z b rakt m z kavfla a do ru yürüyüfle geçince yürüyerek Gelin Kayas na do ru ç kan bir grup ziyaretçiyle karfl lafl yoruz. Bize Oruç Gazi Türbesine patika yoldan dakikada inilebilece ini söylüyorlar Çavufl Emmi do ru diyor Gelin Kayas n n bulundu u tepeden inmeye bafll yor. Bizler arac m zla Oruç Gazi Türbesine do ru yola ç k yoruz. Köyün afla s nda ovada bulunan Oruç gazi Türbesinin bahçesine yaklafl nca Çavufl Emmi yi bizi bekler buluyoruz. Alaattin Keykubat n askerlerinin susuzlu unu yapt bitmeyen ayranla gideren yeni a açland r lm fl yeflillikler aras nda bir yamaçta yer alan K rm z Ebe Türbesi ne gidiyoruz. Küçük bir bina içinde K rm z Ebe nin sandukas bulunuyor. Bina ve çevresi temiz ve ziyaretçiler için banklar konmufl alan n etraf çitle çevrilmifl ve iyi korunuyor. K rm z Ebe yi ziyaretten sonra Gelin kayas na gitmek için arac m zla yola koyuluyoruz.gelin Kayas na giden ham yolun kavfla nda arac b rak p yürüyerek yaklafl k 500 metre sonra kayalar aras nda sivri bir kaya dikkat çekiyor. Gelin Kayas bu diyor Çavufl Emmi ve efsanesini anlat yor. Rivayete göre,gelin alay buradan geçerken bir ses davul çalmay n der ancak davulcu çalmaya devam edince gelin ve gelin alay davulcuyla beraber tafl kesilir. Sivri Kaya Gelin Kayas n n arkas nda s ra halinde farkl büyüklükte yass yüksek kayalar var. Bunlar Davulcu ve Gelin alay Kayalar diye adland r l yor. Gelin Kayas n n bulundu u tepenin karfl s nda ç plak bir tepe dikkatimizi çekiyor Çavufl Emmi ye soruyoruz. Dü- ün Etmez Tepesi diye cevapl yor. Yine rivayete göre,bu olaydan sonra Tafl l ca Köyü nde dü ünlerde davul çal nmamaya bafllanm fl. Tafl lca Köyü ve civar köylerde evlenen çiftelerin ziyaret yeri haline gelmifl Gelin Kayas.. Davul Tafl TAfiLICA KÖYÜNE NASIL G D L R? Ankara dan stanbul karayoluna ç kt n zda K z lcahamam a 12 km kala Tafl lca Köyü ile Oruç Gazi Türbesi, K rm z Ebe Türbesi yön levhalar sizi kavflaktan al p köye götürüyor. Köyde ziyaretlerinizi araçla yapabilece iniz gibi e er yürümeyi seviyorsan z yürüyerek de Oruç Gazi Türbesi, Ayran Tafl, Gelin Kayas ve K rm z Ebe Türbesi ni rahatl kla yorulmadan ziyaret edebilirsiniz. Oruç Gazi Türbesi iyi düzenlenmifl bak ml bahçe içerisine yer al yor. Türbe çevresinde Selçukluklardan kalma mezarlar da var. Türbenin içinde Oruç gazinin ve di er üç kiflinin sandukas var. Çiçeklerle bezeli a açl bahçede ziyaretçiler için banklar bir çeflme mevcut. Gezi sonunda yorgunlu umuzu at p çay içmek için köy kona na istedik, ancak Çavufl Emmi muhtar n evinde çay n haz r oldu unu söyleyince muhtar n kona na yöneldik. Çay m z içerken gençlerin civar ilçelere çal flmaya gittiklerini köyde yafll lar n kald n söylüyor Çavufl Emmi. Yafll ama dinç insanlar diyoruz bizde vedalafl rken

19 MADAGASKAR DA YAfiAYAN HAYALET Lemur Dünyada bir tek Madagaskar adas nda yaflayan lemurlar, Madagaskar dilinde hayalet anlam na gelmektedir. A açlarda yaflayan tüylü büyük gözlü lemurun 28 ayr türü vard r. Soylar tehlike alt ndad r. Çok hareketli olan bu hayvanlar n a açlar aras atlamalar görülmeye de erdir. Lemurlar annelerinin tüylerine tutunacak kadar büyümeden anneleri onlar a zlar nda tafl r. Lemurlar yaklafl k 18 sene yaflayabilirler. Bu hayvanlar gün do arken kahvalt etmeyi, bütün sabah günefllenmeyi, ö len flekerleme yapmay ve ö leden sonra at flt rma yapmay severler. 36

20 DÜfi TEN GERÇE E YOLCULUK Do u Türkistan Do u Türkistan n (Çin in Sincan Uygur Özerk Bölgesi) Kaflgar kentinden çocuk yaflta ailesinden ayr larak tek bafl na Türkiye ye göç etmek zorunda kalan babam n bir daha yaflam boyunca dönemedi i vatan na, onun geliflinden tam 72 y l sonra onun an s na ve onun gibi hasret gidenler ad na gittim. Çocuklu undan hat rlad ve s k s k düfllerinde yaflad vatan n o kadar hasretle anlat rd ki bizlere, ben de onun gibi düfllerimde görür olmufltum hiç görmedi im memleketimi. Babam n sadece düfllerini süslemekle kald vatan. Ne yaz k ki, gidemeden, dönemeden ailesine, vatan na rahmetli oldu. Ben Aral k 2008 de, babam n yapamad yolculu a, yani; Düfl ten gerçe e dönüflen yolculu uma ç kt m. 38 YAZI ve FOTO RAFLAR: Eser SAKA

21 GR BAfiKENT Urumçi Eski ismi Dihui olan ve 1955 y l ndan sonra; Mo olca güzel ve zevkli do al otlak manas na gelen Urumçi ad n alan kent, Uygur Özerk Bölgesinin, km2lik alana yay lm fl, 2.7 milyon nüfuslu baflkenti. Bölgeye Sincan Uygur Özerk Bölgesi denmesine ra men, göçlerin sonucunda; Urumçi kentinin nüfusunun ço unlu unu Çinli halk oluflturuyor. Bu yüzden uçaktan inince insanlar flaflk nl k içinde kendisine ben neredeyim sorusunu sormaktan al koyam yor. Baflkente e er benim gibi k fl ay nda gittiyseniz kent sizi so- uk, karl ve kasvetli havas yla karfl l yor. Do u, bat ve güney yönünde, üç yan Tanr da lar ile çevrili olan kent yeterince rüzgar alamad ndan, kirli ve sisli bir havaya sahip. Hava kirlili inin nedeni sadece rüzgars zl k de il. Kent oldukça fazla yer alt kaynaklar na(petrol, do algaz, kömür vb.) sahip. Bu kaynaklardan yararlanmak amac yla oluflturulmufl bir çok endüstri kuruluflu ve fabrikalar n oldu u kentte, fabrikalardan ç kan kirli duman da baflkentin üstünü kara bir bulut gibi kapl yor. Bu kapkara is yüzünden binalar n hemen hemen hepsinin d fl cepheleri grileflmifl. Pencereler sanki uzun süredir temizlenmemifl hissi veriyor insana. Bu aç dan Urumçi de yaflayanlar n k fl aylar nda oldukça sa l ks z havay teneffüs ettiklerini söyleyebilirim. Üstüne bir de sis bast r nca, karanl k ve so uk hava insan n ruhunu da grilefltiriyor do rusu. Bu aç - dan Urumçi ye gideceklere s cac k, güneflli yaz aylar nda seyahat plan yapmalar n öneririm. Urumçi d flar dan gelen ziyaretçilere, geceleri fl l fl l olan tüm genifl caddeleri ve sokaklar yla bölgenin baflkenti oldu unu hissettiriyor. Baflkent ayn zamanda Uygur Özerk Bölgesinin Üniversite kenti. Fen-Edebiyat, T p, Ekonomi, Pedogoji Üniversiteleri ve Galibiyet yolu caddesi üzerindeki Sincan Üniversitesi kentin önemli üniversitelerinden y l nda 80. y l n kutlayan fiincan Üniversitesi, son y llarda eklenen yeni ek binalar yla oldukça büyük bir kampüse sahip olmufl. Kente gelenlerin u rak yerlerden biri de K z l Da Park. ki yan a açlarla bezenmifl merdivenlerden da n tepesine ç kt - n zda Budist Tap na sizi karfl l yor. Sadece görsel amaçl olarak turistler için infla edilmifl. badet edilmiyor. ki katl Tap na n ilk kat n n duvarlar nda Urumçi nin foto raflar ve ortada Urumçi nin eski halini gösteren maket var. kinci katta yine kentin foto raflar ve bu sefer yeni yap lanan flimdiki Urumçi nin maketini görüyorsunuz. Tap na n teras ndan tepeden baflkenti seyrediyorsunuz. Urumçi ye giderseniz Dabazar ad verilen çarfl ya muhakkak gitmelisiniz. Bir meydan üzerinde kurulu Dabazar da sa l sollu dükkanlar ve büyük bir kapal çarfl bulunuyor. Yine bu çarfl n n kenar ndan bafllamak üzere, Uygurlar tüm cadde boyunca el arabalar üzerinde her türlü yiyecek, içecek ve giyim eflyas sat yorlar. Neler yok ki; her türlü kuruyemifller, kurabiyeler, dilim dilim sat lan Turfan kenti karpuzlar, kavunlar. Tezgah üstlerinde nar sular s k l yor, buram buram kokan et kebaplar, ci er kebaplar piflirilip sat l yor. nsana görsel olarak çok canl gelebiliyor ilk bak flta ama her türlü sosyal güvenceden yoksun, yoksul Uygur halk içimi ac t yor. Sonsuz yeralt ve yerüstü kaynaklar na sahip bir ülkenin halk n n fakirlik içinde olmas insan düflündürüyor. Bayram nedeniyle yo un kalabal n sard pazar tezgahlar - n n aras ndan s yr l p, renkli vitraylarla süslü bir yap ya yaklafl yorum. Ad n n Güney Büyük Camii oldu unu ve burada Dungan ad verilen sonradan Müslüman olan Çinli Müslümanlar n ibadet ettiklerini ö reniyorum. Mimari olarak bildi imiz camii özelliklerini pek tafl m yor. D fl cephesi rengarenk boyanm fl. Yine ayn s rada, 500 metre kadar ilerisinde Ak Mescid Camii var. Buras Türk mimarisinin özelliklerine sahip ve Uygurlar n gitti i camilerden bir tanesi. Urumçi de yiyecek, içecek ve ulafl m bizim param za göre çok ucuz. Rahatl kla her yere taksiyle, dolmufl fiyat kadar bir ücretle ulaflabiliyorsunuz. fiehir içinde, taksilerle en uzun mesafeye gidin en fazla verece iniz para 50 yuan. Yani 10 TL. civar. Türkistan a gidip, Uygur yemeklerini yedikten sonra çok be enip, o muhteflem lezzetleri hep arayaca n z biliyorum. Do al ortamda yetiflen etten, sütten, sebzeden yap lan yemekler, bir de mahir ellerde yap l nca tad na doyulmuyor. Size Uygurlar n nice özgün yemeklerini yiyebilece iniz bir restoran ad da vermek isterim. Dabazar n çok yak n ndaki Korgan sizi unutulmaz Uygur Mutfa ile tan flt racakt r. E er al flverifl yapmak isterseniz flehir merkezi Da fli zi de lüks al flverifl merkezleri dikkat çekiyor.. E er al flveriflten hofllanm yor, müze gezmeyi seviyorsan z Sincan Uygur Özerk bölgesinin tam anlam yla çok donan ml bir müzesiyle tan flacaks n z demektir. Baflkent Urumçi nin Altay yolu üzerinde bulunan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Müzesi gerek fl k d fl mimarisiyle, gerek 3 kattan oluflan bembeyaz mermerlerle yap lm fl iç mimarisiyle insan hemen etkiliyor. M.Ö 1800 y llar na ait mumyalanm fl insan yüzü iskeletinin, yine M.Ö 3800 y l na ait mumyalanm fl Tibetli bir kad n iskeletinin, M.Ö 1000 y llar na ait sürahi, çatal, b çak gibi ev aletlerinin, M.Ö 1800 y llar na ait kovalar n ve yünlerin, y llar na ait ayakkab lar n, resimlerin, 1937 y llar ndan sonra bafllayan yak n tarihin silahlar n n, foto raflar n n yer ald müzede, yine ayr bir bölüm de yap lm fl ki, o bölümde; Çinlilerin, Uygurlar n, Tibetlilerin, komflu ülkelerin: Ruslar n, Kazaklar n daha bir çok ülkenin kültür ve sanat n yans tan, tarihi de er tafl yan koleksiyonlar sergileniyor. Uygurlara ait bölümde Uygurlar n köklü tarihine ait koleksiyonlar na hayran kal yorsunuz. Özellikle tarihi Uygur hal lar inan lmaz güzel

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline! 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 1 Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor Tabanvayc n n vay haline! Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli ulafl m

Detaylı

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı