Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde"

Transkript

1

2

3 Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN bir Recep Peker Tan tkan yap m d r Editör Zeynep TANITKAN Fot raflar Recep Peker TANITKAN Yay n dare Merkezi Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus -ANKARA Tel: (4hat) Faks: Grafik-Tasar m Yusuf MEfiE (Ajans-Türk) Bask Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac l k nflaat Sanayii A.fi. stanbul Yolu 7. Km. nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sokak No: 24 Bat kent / ANKARA Tel: Fax: Bas m Tarihi: Eylül 2009 Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. MERHABA Uluda Ailesi olarak tekrar sizlerle buluflmaktan çok mutluyuz. Her zaman oldu u gibi yine dergimizde keyifle okuyaca n z konulara yer verdik. Her zaman oldu u gibi Uluda n lezzetlerini, nefis tatl lar n, mezelerini yine sizlerle paylaflt k. Sonbaharda sizlerle tüm flubelerimizde yine birlikte olaca z ve size bu dergimizde Do u Türkistan daki Uygur Türklerini, ac olaylara sahne olan Urumçi ve Kaflgar tan tt k. Antalya ilimizin en güzel koylar Adrasan ve Olimpos ta sizler için gezdik. Türkiye nin sörf cenneti Alaçat dayd k. Ankara ya 100 kilometre mesafede Anadoluya ad - n veren köy Tafll ca y yazd k. Koca Mimar Sinan n kalfal k döneminde yapt Süleymaniye Camisi ne bu say m zda yer verdik. Oyunun kral krallar n oyunu satranc anlatt k. Pirinçte bir marka olan Osmanc k pirincini tan tt k. Sa l k köflemizde ise, yine doktorumuz Muammer Timurkaynak yaz s n n ikinci bölümü olan Niyet i anlatt. Tek bafl na bir eczane olan Üzüm ile flifa deposu enginar sa l k konular m z n aras nda yer ald. Ifl k Göz Hastanesi Baflhekimi Op. Dr. Hikmet Has ripi sizler için glokom hakk nda bilmek istedi- iniz her fleyi anlatt. Sanat köflemizde bizi yurt d fl nda baflar ile temsil eden, müzikte özgün yolculu un ismi Cenk Yeles yer al yor. Ve son olarak sizlere Uluda n flubelerinde bizleri yaln z b rakmayan Uluda n de erli dostlar n n görüfllerine yer verdik. Ankara da Denizciler, Armada, Antares, Panora, Çayyolu unda ve stanbul Florya da her zaman torunlar, çocuklar anne ve babalar ile hep yan m zda olan dostlar m za teflekkür ediyor, onlara hoflça vakit geçirtebilecek bu dergimizi sunuyoruz. Hepinize sa l kl ve mutlu günler diliyoruz. Bir sonraki say m zda görüflmek üzere. ULUDA Ailesi

4 Ç NDEK LER 08 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER, FLORYA, ÇAYYOLU, ARMADA VE PANORA 10 Kebab n Duayenleri BURHAN VE ERGÜN ULUDA 12 Uluda Kebapç s n n Vazgeçilmez smi CES M YOLUDO RU 14 ULUDA IN LEZZETLER 16 ULUDA KEBAP 17 ULUDA KÖFTE 18 ULUDA IN TATLILARI 20 ULUDA IN MEZELER 22 Antalya n n Bat s KAF DA I NIN ARDINDAK KOYLAR 28 Sörf Cenneti ALAÇATI 32 Anadolu Ad n n Do du u Yer TAfiLICA KÖYÜ 36 Madagaskar da Yaflayan Hayalet LEMUR 38 Düfl ten Gerçe e Yolculuk DO U TÜRK STAN 40 Gri Baflkent URUMÇ 42 Hüzün Kokulu Kent KAfiGAR Y ll k htiflam SÜLEYMAN YE CAM S 48 Oyunun Kral, Krallar n Oyunu SATRANÇ 50 ATATÜRK ÜN ÇOCUKLARI den Beri BEYPAZARI MADEN SUYU 54 Pirinçte Bir Marka OSMANCIK Tek Bafl na Bir Eczane ÜZÜM 58 fiifa Deposu ENG NAR 62 flimiz Sa l k N YET 64 Görme Sinirlerinin Hastal GLOKOM 66 Müzikte Özgün Yolculu un smi CENK YELES 68 ULUDA IN DOSTLARI

5 ULUDAĞ ın Lezzet Durakları Uluda Kebapç s DEN ZC LER 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 41. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki 400 kiflilik yeni ve modern binas na tafl nm flt r. 53 y ld r ayn lezzeti sunmaya devam etmektedir. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile h zmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece- iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULU- DA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti Florya da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (0.212) (pbx) Fax: (0.212) Uluda Et Lokantas ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu ULU- DA ET LOKANTASI, Uluda Kebab n yan - s ra ifltah n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (0.312) Fax: (0.312) Uluda Kebapç s ARMADA Gün boyu al fl verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik panoramik manzaral salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren ULUDA KE- BAPÇISI hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) Fax: (0.312) Uluda Et Lokantas PANORA 2007y l n n kas m ay nda Oran da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 40 kiflilik özel salonu bulunmaktad r. Müflterilerine Uluda lezzetini sunan Panora ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl parkurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi Turan Günefl Bulvar No: 382/64-65 Oran / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) - Fax: (0.312)

6 KEBABIN DUAYENLER Burhan ve Ergün Uluda Ankara da, dört masa, sekiz tabureli yar m as rl k müessese ULUDA KEBABÇISI n kuran Burhan Uluda 1933 y l nda, kardefli Ergün Uluda 1941 y l nda Bursa n n Cumal k z k köyünde do dular. Burhan Uluda, okulu bitirdikten sonra küçük yaflta Bursa da tarihi kapal çarfl n n giriflindeki day s n n dükkan olan Mavi Köfle Kebapç s nda ç - rak olarak çal flmaya bafllad. Ç rakl n burada tamamlay p usta olan Burhan Uluda askerlik görevini tamamlamak üzere Bursa dan ayr ld. Burhan ULUDA Ergün ULUDA Askerden dönünce 1955 y l nda Ankara ya tafl nan Burhan Uluda, Hac Bayram da Güvercin Sokak ta küçücük bir dükkan açarak ifl hayat na ilk ad m n att. Burhan Uluda takiben bir veya 2 ay sonra kardefli Ergün Uluda da Ankara ya tafl nd. O küçücük dükkanda iki kardefl yeri geldi inde komilik ve garsonluk yapt lar, bulafl k y kad lar, yeri geldi inde ustal k yapt lar. fl ay rt etmeden geceli gündüzlü çal flan Uluda kardefller bir sene dolmadan Denizciler Caddesine o zamanki Numune Palas Oteli nin alt nda 4 masal küçük bir dükkana tafl nd - lar. Dükkan küçük s fat n n hakk n verircesine sadece 4 masa, 4 metrelik bir bank ve 8 tabure al yordu. Ancak bu küçük dükkan n ünü gün geçtikçe büyüyor çok yo un talepler karfl s nda müflteriler kap da uzun kuyruklar oluflturuyordu. Bununla ilgili 1958 y l nda Zafer Gazetesi nde flöyle bir haber ç kt : Denizciler Caddesi Ganio lu apartman önündeki benzinli i kald rd k ama halen kalabal k ve araba kuyru u devam ediyor. Me er benzinlik de il de Uluda Kebapç s nda kebap yemek isteyenlerin oluflturdu u kuyrukmufl y l nda Ankaral lar n gösterdi i bu yo unluktan dolay Uluda Kebabç s hemen yandaki Ganio lu apartman alt ndaki daha büyük dükkana tafl nd. Ve 1995 y l na kadar bu dükkanda hizmet veren Uluda Kebabç s ayn tarihte, ayn caddede kendi dükkanlar olan 8 katl binaya tafl nd. Denizciler Caddesi nde iki kardeflin büyüttü ü Uluda Kebapç s n n baflar s Ankara s n rlar n aflarak stanbul a kadar ulaflt. stanbul dan gelen yo un talep üzerine 1985 te Uluda meflhur lezzetini stanbul a tafl d te Florya da Atatürk Köflkü nün yan nda Uluda Et Lokantas stanbullular n damak zevkine sunuldu. Uluda Et Lokantas, müflterilerine meflhur Uluda Kebab n n yan s ra zengin et çeflitleri ve zeytinya l mezeler sunmaya bafllad. Uluda n büyümesi ailenin genifllemesiyle ve 2. kufla n da ifle dahil olmas yla devam etti de Ankara Çayyolu, 2002 de Ankara Armada 2007 de Panora flubeleri aç ld. Burhan ve Ergün Uluda kardefllerin 1955 y l nda 4 masal, 8 tabureli küçük bir dükkanda bafllayan lezzet serüveni bugün Ankara ve stanbul da 6 flubesiyle devam ediyor.

7 ULUDA KEBAPÇISI NIN VAZGEÇ LMEZ SM Cesim Yoludoğru Çorum un pirinci ile meflhur Osmanc k ilçesinden Ankara ya gelen Cesim Yoludo ru Uluda Kebapç s nda ifle bafllad nda genç bir delikanl yd y l nda Burhan ve Ergün Uluda kardefller taraf ndan Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet veren Uluda Kebapç s n n büyümesinde onun pay büyük. fiimdi Cesim Yoludo ru Ankara daki Uluda Kebapç s ve Uluda Et Lokantalar n n genel müdürü. Cesim Yoludo ru Uluda daki hizmetini flöyle anlat yor: 1962 y l nda Ankara ya geldim. Çeflitli yerlerde çal flt ktan sonra Uluda da 1967 y l nda çal flmaya bafllad m. O zamanlar genç bir delikanl yd m. Uzun y llar Denizciler deki Uluda Kebapç s nda çal flt m. Daha sonra stanbul daki Uluda Et Lokantas n n aç l fl ndan itibaren iflletmesinde de çal flt ktan sonra Ankara ya geldim. Ankara Denizciler Caddesi ndeki yeni binam z n 1991 y l nda inflaat bafllad y l nda yeni binaya geçtik. Uluda Kebapç s n n geliflmesinde ve büyümesinde uzun y llar hizmet ve eme im geçti. Çal flmaya halen devam ediyorum. Daha nice y llara Cesim Yoludo ru

8 Uluda n Lezzetleri Kaflarl Köfte Tand r Kebab Uluda Madalyon F r nda Peynirli Mantar 14 15

9 Uluda Kebap Uluda Köfte 1956 y l ndan beri Uluda Kebab n n eflsiz lezzeti ve Uluda Kebab n di er kebaplardan ay ran özelliklerinin bafl nda yap m nda kullan lan malzemeler gelir. Bütün malzemeler büyük bir özenle seçilmekte ve haz rlanmaktad r. Uluda Kebap ta kullan lan döner, pide, tereya ve domates sosunu Uluda kendi özel olarak haz rlanmaktad r. Kebapta kullan lan et bile farkl d r. Uluda n ad n verdi i kendine özgü formülüyle haz rlanan baflka hiçbir yerde tadamayaca n z meflhur köftesi. A zda eriyen yumuflac k köfteler, sinirlerinden tamamen ar nd r lan süt kuzu ve dana etlerinin belirli bir oranda kar flt r lmas yla özel olarak haz rlan yor. Uluda Köfte yi lezzet beldesi Uluda Kebapç s n n Ankara Çayyolu, Panora ve stanbul Florya flubelerinde tadabilirsiniz

10 Uluda n Tatl lar Künefe Kaymakl Ekmek Kaday f Muz Split Dondurma Kup 18 19

11 Uluda n Mezeleri Patl can Salatas Ac l Ezme Cevizli Tulum Peyniri çli Köfte Yo urtlu Semizotu Çerkez Tavu u 20 Zeytinya l K rm z Biber Dolmas Zeytinya l Yaprak Sarmas 21

12 ANTALYA NIN BATISI Kaf Da n n Ard ndaki Koylar Antalya, Bergama kral Attalos un Yeryüzünün Cenneti diye tan mlad, Anadolu nun en güzel kentlerinden biri olma ayr cal n, insanlar n vurdumduymazl na karfl n sürdürüyor YAZI: Filiz ÖZSUNAR Sanat Tarihçisi Bu kez masallardaki Kafda n n ard na, Antalya n n bat s na do ru yol al yoruz. Yunanistan daki Olympos da ndan, Antalya n n Olympos antik kentine Kemer yolu üzerinde Topçam Plaj, mis gibi çam kokular yla sarmalanm fl S çan Adas na komflu olan bir plaj. Amatör dal fllar içinde tercih edilebilir. Küçük ve büyük Çalt cak, Karg cak Plajlar, günübirlik piknik ve deniz sevdal lar için ideal olabilir. Beldibi köyüne saparsan z ilk ça buluntular n n ortaya ç kar ld 300 metre yüksekli indeki ma ara ile karfl lafl rs n z. Kemerden, Kumluca yoluna do ru pembe beyaz zakkum a açlar da yol boyunca hofl görünüyor. PHALE S Phaleis iflaret levhas ndan sola dönerek 1 km sonra antik kente ulafl yoruz. Rodoslu kolonistlerden Lakios taraf ndan M.Ö. 690 y llar nda kurulan flehrin ana caddesinde dolafl yoruz. Güney liman giriflindeki koyda denize girerken Rodos flövalyelerinin, korsanlar n n, Roma ve Bizansl lar n yaflad kenti izliyorum. Yamaca oyulmufl tiyatro binas Domitianus Agoras, hamam, sarn ç, su kemerleri, tap nak, akropol, Hadrian Kap s k smen iyi durumda. Antik kentlerde gezinirken her zamanki gibi dönemin yaflam canlan - yor gözümde yon tarz, volütlü sütun bafll alt ndaki üzüm salk m n n yeflerdi ini düfllüyorum. Hayal etmek güzel de, bu izlere sahip ç kmak da birincil görevimiz olmal diyorum. Gemi rölyefli sikkeler bu kentte bas lm fl. M.Ö. 4 y.y.da Persler güney Anadolu yu al nca Phaselis, Grek medeniyeti ve Delos birli ine kat l r. M.Ö. 333 te skender le an lan kent Bizansl lar döneminde piskoposluk merkezi olur. Sonra, M s r Krall, Roma ve Rodos taraf ndan yönetilir. Tahtal da n n ard nda gizli olan bu üç koylu liman kentini görmelisiniz. Serinlikte cabas.

13 OLYMPOS Kumluca yönüne devam! Ulup nar tesisleri alabal k sevenler için. Ç ral, Yanartafl (khimaira) ve Olympos a sap yoruz. Yanartafl a (khimaira) ç kmak için, sabah erken ya da akflamüstü saatleri tercih edilmeli. Çam kokulu ormanda Ç ral Da n n zirvesindeyiz. Kayalar n aras ndan s zan gaz kokusu, aç k b - rak lm fl tüp kokusu geliyor burnumuza. Çakma yakt m z zaman, küçük alevler olufluyor. Hava karar nca alevler kendini iyice gösteriyor. Bazen ay fl nda fliir geceleri, turlar düzenleniyor buraya. Mitolojik bir aflk k vam ndayd Akdeniz Defne kokusundaki düflümde, Sen Hadrian oldun ben denizk z Eftalya dizelerini yaz yordum burada. Mitolojiye göre; Khimaira, tanr lar soyundan, aslan bafll, keçi vücutlu, y lan kuyruklu a z korkunç alevler saçan bir canavar. Korinthos un milli kahraman Bellerophon, özellikle Khimaira y yenmifl olmakla tan n r. Savafl tanr ças Athena, kanatl at, Pegasos u ona vererek, bu canavar öldürmesini sa lad. Zafer sarhoflu olan kahraman, Olympos a ç k p, ölmezlerin aras na zorla kar flmak istediyse de buna k zan Zeus taraf ndan, gökten afla yuvarland ve insanlardan kaç p mutsuz bir yaflam sürdü. Olympos; Tanr lar n toplan p flölen yapt yüksek da lar n ad. Atina yak nlar ndaki Olympos, mitolojinin en popüler da. Olympos antik kenti ise, flimdi üzerinde yürüdü ümüz ve kent kal nt lar aras ndan akan tatl suyun, bizi denizle buluflturdu u bir yer. Denizden ç k p duflunuzu hemen orac kta alabilece iniz buz gibi bir nehir Suyu biraz azalm fl ve birazda yosunlaflm fl gibi geldi bana! Ekolojik dengeyi bozar z, sonra havuzlar güzellefltirece iz diye u rafl r z. Sanal aflklar gibi. Agora, Tap nak, su kemeri, hamam, yürüyüfl yolunun yak n nda, otlar n, çamlar n ve defne a açlar n n aras na saklanm fl durumda k r k dökük. MÖ.2 yy da kurulan kent, Lykia birli i üyesi olup, gümüfl sikkeler bast rm fl, sonra korsanlar n iflgaline u ram fl. Romal lar taraf ndan ele geçirilen kentin hazineleri ve eserleri Roma ya götürülmüfl.

14 ADRASAN Badem, ceviz, çam, sedir ve zeytin a açlar aras ndan k vr lan yolun sonunda Adrasan görünüyor. Tekne ile Sulu Ada ya, Sazak ve Ceneviz koylar na da gidilebilir. Koylar akvaryum berrakl nda Bu arada yürüyerek gidilecek koylarda var, dal fl yap lacak ma aralar da. Narçiçeklerinin açt, zakkum kokular n n sarmalad denizle buluflup sakinlik istiyorsan z buras tam size göre. Köylüler serac l kla u raflt ndan henüz turizme haz rl kl de iller ama do al olsun diyorsan z, o baflka. A aç evler de konaklayabilirsiniz. Adrasan dan, Kumluca ya giderken 7km sonra, Karaöz e oradan da baflka koylara ulaflabilirsiniz. Tekne ile ulafl labilecek, Korsan ve Papaz koylar da dal fl için keyifli. 26

15 Alaçat SÖRF CENNET Türk-Yunan kar fl m Ege mimari özellikleriyle parke tafll Arnavut kald r mlar yla, yüzy l öncesinden kalan yel de irmenleri ve sak z bahçeleri ile sevimli antik bir kasaba Alaçat... 29

16 y l nda yap lm fl ve sonradan camiye 1874dönüfltürülmüfl olan Ayios Kostantinos Kilisesi, Pazaryeri Camii olarak bugün de heybetle yükselir. Buras Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanl mparatorlu u nun tarihi ve kültürel izlerini tafl yan Çeflme nin tek beldesidir. Alaçat isminin Anadolu Selçuklulara özgü, üstü konik, yanlar karaçam ve kay n a ac ndan yap lan Alac k çad rlar ndan ya da yine Selçuklular n ünlü Alaca atlar ndan geldi i söylenir. Yak n zamana kadar Türk ve Rum halk n n birlikte yaflad Alaçat da, Akdeniz ve özellikle de talyan ve Sak z mimarisini yaflatan iki- üç katl cumbal tafl evler, kiliseler, sak z bahçeleri ile Selçuklular Dönemi'ne ait hamamlar ve camiiler görülmeye de erdir. Co rafi konumu nedeniyle bo azlar n uygun olmas, gerekse rüzgarlar n elveriflli yap s Alaçat da çok say da yel de irmeninin yap lmas n sa lam flt r. Bunlardan, yüzy l öncesinden kalan dört tanesi, restore edilmifl ve koruma alt na al nm flt r. Sörfün Merkezi Do al Alaçat Liman, devaml esen rüzgar, denizinin k y dan altm fl-seksen metre mesafeye kadar bir buçuk metreyi geçmeyen derinli i ile Dünya da sörf yapmaya elveriflli nadir merkezlerden biridir. Ege Denizi nin masmavi sular nda birbirinden güzel hareketlerle nefesleri kesen dünyan n en ünlü rüzgar sörfü sporcular, böylece her y l Çeflme- Alaçat da seyredilmifl oluyor. Alaçat da yar flmalarla flenleniyor. Yaz boyunca kuzey yönlerinden knots süratle esen rüzgar sayesinde may stan ekime kadar süren sezonda, Yetmifl iki milletten windsurf yapanlarla karfl lafl yoruz. Alaçat da, karavan veya çad r ile gelip bütün sezonu burada geçirenler oldu u gibi, sadece yar flmalar s ras nda u rayanlar da var. K y daki sörf okullar yeni bafllayan sörfçüler için iyi bir e itim sahas. Unutmay n ki art k sörf sadece erkeklerin yapt bir spor de il, bayanlar da okullarda ald klar e itimle oldukça iddial. Alaçat ve çevresinin elektrik enerjisi ihtiyac n karfl layan ve tamamen rüzgarla çal flan, rüzgar türbinleri, temiz enerji ad na, Türkiye ye bu konuda öncü olmufltur. Dünyan n en iyi 3 rüzgar sörfü merkezinden biri olan Alaçat da rüzgar almayan ve p r l p r l kumlar yla ünlü Çark ve Piyade Plajlar da sizleri bekliyor.

17 ANADOLU ADININ DO DU U YER Tafll ca Köyü Ayran Tafl Oruç Gazi Türbesi Tafll ca, eski ad yla tafll evliyalar, köyünün kurulufl tarihi bilinmemekle beraber, K rm z Ebe ve Oruç Gazi Türbelerinin yap l fl tarihlerinin1172 y l nda Alaattin Keykubat dönemine rastlamas nedeniyle köyün kurulufl tarihinin de bu dönemde oldu u söylenebilir. Günümüz Tafll ca köyüne gitti inizde 70 haneli ilginç flekilli kayal k bir tepede kurulmufl a açlar aras nda bir derenin iki yan na yay lm fl bir köy bizi karfl l yor. Köy camisi, köy kona ahflap tafl a rl kl evlerin aras nda hemen göze çarp yor. Hayvanc l k ve tar m n ana geçim kayna oldu u köy sokaklar nda dolafl rken hemen anlafl l yor. K fl aylar nda köyde hane say s 30 kadar düflüyor. Köy kona dü ün ve niflanlar n yap ld iki katl modern bir bina olarak köy camisi ile birlikte köyün merkezini oluflturuyor. Yer yer restore edilmifl eski konaklar ve evler kendini gösteriyor. Son zamanlarda Oruç Gazi Türbesi, K rm z Ebe Türbesi, Ayran Tafl, Gelin Kayas na artan ziyaretçi say s yla Turizmden pay almaya haz rlanan bir yer olmaya aday Tafll ca Köyü Köyün giriflinde Oruç Gazi Türbesini uzaktan fark ediyorsunuz. Kavflakta Oruç Gazi Türbesi, Ayran Tafl, Gelin Kayas na ait yön levhalar ve mesafeleri görüyorsunuz. Bizi karfl layan Köyün ihtiyar heyetinden 74 yafl nda ama dinç Çavufl Emmi gezdirmeye bafll yor. Önce Anadolu ya ad n veren efsanenin geçti- i yere, Ayran Tafl na gidiyoruz. Köye tepeden bakan bügünkü köy mezarl n n üst k sm nda yer al - yor Ayran Tafl. Hemen yan nda Anadolu ya ad n veren efsanenin anlat ld mermer kaide uzan - yor. Çavufl Emmi, atadan dededen duydu umuza göre Ayran Tafl n komflu köylerden birine götürmüfller, tafl yerine bir gecede geri gelmifl diyor

18 Gelin Kayas ndan tekrar arabam - z b rakt m z kavfla a do ru yürüyüfle geçince yürüyerek Gelin Kayas na do ru ç kan bir grup ziyaretçiyle karfl lafl yoruz. Bize Oruç Gazi Türbesine patika yoldan dakikada inilebilece ini söylüyorlar Çavufl Emmi do ru diyor Gelin Kayas n n bulundu u tepeden inmeye bafll yor. Bizler arac m zla Oruç Gazi Türbesine do ru yola ç k yoruz. Köyün afla s nda ovada bulunan Oruç gazi Türbesinin bahçesine yaklafl nca Çavufl Emmi yi bizi bekler buluyoruz. Alaattin Keykubat n askerlerinin susuzlu unu yapt bitmeyen ayranla gideren yeni a açland r lm fl yeflillikler aras nda bir yamaçta yer alan K rm z Ebe Türbesi ne gidiyoruz. Küçük bir bina içinde K rm z Ebe nin sandukas bulunuyor. Bina ve çevresi temiz ve ziyaretçiler için banklar konmufl alan n etraf çitle çevrilmifl ve iyi korunuyor. K rm z Ebe yi ziyaretten sonra Gelin kayas na gitmek için arac m zla yola koyuluyoruz.gelin Kayas na giden ham yolun kavfla nda arac b rak p yürüyerek yaklafl k 500 metre sonra kayalar aras nda sivri bir kaya dikkat çekiyor. Gelin Kayas bu diyor Çavufl Emmi ve efsanesini anlat yor. Rivayete göre,gelin alay buradan geçerken bir ses davul çalmay n der ancak davulcu çalmaya devam edince gelin ve gelin alay davulcuyla beraber tafl kesilir. Sivri Kaya Gelin Kayas n n arkas nda s ra halinde farkl büyüklükte yass yüksek kayalar var. Bunlar Davulcu ve Gelin alay Kayalar diye adland r l yor. Gelin Kayas n n bulundu u tepenin karfl s nda ç plak bir tepe dikkatimizi çekiyor Çavufl Emmi ye soruyoruz. Dü- ün Etmez Tepesi diye cevapl yor. Yine rivayete göre,bu olaydan sonra Tafl l ca Köyü nde dü ünlerde davul çal nmamaya bafllanm fl. Tafl lca Köyü ve civar köylerde evlenen çiftelerin ziyaret yeri haline gelmifl Gelin Kayas.. Davul Tafl TAfiLICA KÖYÜNE NASIL G D L R? Ankara dan stanbul karayoluna ç kt n zda K z lcahamam a 12 km kala Tafl lca Köyü ile Oruç Gazi Türbesi, K rm z Ebe Türbesi yön levhalar sizi kavflaktan al p köye götürüyor. Köyde ziyaretlerinizi araçla yapabilece iniz gibi e er yürümeyi seviyorsan z yürüyerek de Oruç Gazi Türbesi, Ayran Tafl, Gelin Kayas ve K rm z Ebe Türbesi ni rahatl kla yorulmadan ziyaret edebilirsiniz. Oruç Gazi Türbesi iyi düzenlenmifl bak ml bahçe içerisine yer al yor. Türbe çevresinde Selçukluklardan kalma mezarlar da var. Türbenin içinde Oruç gazinin ve di er üç kiflinin sandukas var. Çiçeklerle bezeli a açl bahçede ziyaretçiler için banklar bir çeflme mevcut. Gezi sonunda yorgunlu umuzu at p çay içmek için köy kona na istedik, ancak Çavufl Emmi muhtar n evinde çay n haz r oldu unu söyleyince muhtar n kona na yöneldik. Çay m z içerken gençlerin civar ilçelere çal flmaya gittiklerini köyde yafll lar n kald n söylüyor Çavufl Emmi. Yafll ama dinç insanlar diyoruz bizde vedalafl rken

19 MADAGASKAR DA YAfiAYAN HAYALET Lemur Dünyada bir tek Madagaskar adas nda yaflayan lemurlar, Madagaskar dilinde hayalet anlam na gelmektedir. A açlarda yaflayan tüylü büyük gözlü lemurun 28 ayr türü vard r. Soylar tehlike alt ndad r. Çok hareketli olan bu hayvanlar n a açlar aras atlamalar görülmeye de erdir. Lemurlar annelerinin tüylerine tutunacak kadar büyümeden anneleri onlar a zlar nda tafl r. Lemurlar yaklafl k 18 sene yaflayabilirler. Bu hayvanlar gün do arken kahvalt etmeyi, bütün sabah günefllenmeyi, ö len flekerleme yapmay ve ö leden sonra at flt rma yapmay severler. 36

20 DÜfi TEN GERÇE E YOLCULUK Do u Türkistan Do u Türkistan n (Çin in Sincan Uygur Özerk Bölgesi) Kaflgar kentinden çocuk yaflta ailesinden ayr larak tek bafl na Türkiye ye göç etmek zorunda kalan babam n bir daha yaflam boyunca dönemedi i vatan na, onun geliflinden tam 72 y l sonra onun an s na ve onun gibi hasret gidenler ad na gittim. Çocuklu undan hat rlad ve s k s k düfllerinde yaflad vatan n o kadar hasretle anlat rd ki bizlere, ben de onun gibi düfllerimde görür olmufltum hiç görmedi im memleketimi. Babam n sadece düfllerini süslemekle kald vatan. Ne yaz k ki, gidemeden, dönemeden ailesine, vatan na rahmetli oldu. Ben Aral k 2008 de, babam n yapamad yolculu a, yani; Düfl ten gerçe e dönüflen yolculu uma ç kt m. 38 YAZI ve FOTO RAFLAR: Eser SAKA

21 GR BAfiKENT Urumçi Eski ismi Dihui olan ve 1955 y l ndan sonra; Mo olca güzel ve zevkli do al otlak manas na gelen Urumçi ad n alan kent, Uygur Özerk Bölgesinin, km2lik alana yay lm fl, 2.7 milyon nüfuslu baflkenti. Bölgeye Sincan Uygur Özerk Bölgesi denmesine ra men, göçlerin sonucunda; Urumçi kentinin nüfusunun ço unlu unu Çinli halk oluflturuyor. Bu yüzden uçaktan inince insanlar flaflk nl k içinde kendisine ben neredeyim sorusunu sormaktan al koyam yor. Baflkente e er benim gibi k fl ay nda gittiyseniz kent sizi so- uk, karl ve kasvetli havas yla karfl l yor. Do u, bat ve güney yönünde, üç yan Tanr da lar ile çevrili olan kent yeterince rüzgar alamad ndan, kirli ve sisli bir havaya sahip. Hava kirlili inin nedeni sadece rüzgars zl k de il. Kent oldukça fazla yer alt kaynaklar na(petrol, do algaz, kömür vb.) sahip. Bu kaynaklardan yararlanmak amac yla oluflturulmufl bir çok endüstri kuruluflu ve fabrikalar n oldu u kentte, fabrikalardan ç kan kirli duman da baflkentin üstünü kara bir bulut gibi kapl yor. Bu kapkara is yüzünden binalar n hemen hemen hepsinin d fl cepheleri grileflmifl. Pencereler sanki uzun süredir temizlenmemifl hissi veriyor insana. Bu aç dan Urumçi de yaflayanlar n k fl aylar nda oldukça sa l ks z havay teneffüs ettiklerini söyleyebilirim. Üstüne bir de sis bast r nca, karanl k ve so uk hava insan n ruhunu da grilefltiriyor do rusu. Bu aç - dan Urumçi ye gideceklere s cac k, güneflli yaz aylar nda seyahat plan yapmalar n öneririm. Urumçi d flar dan gelen ziyaretçilere, geceleri fl l fl l olan tüm genifl caddeleri ve sokaklar yla bölgenin baflkenti oldu unu hissettiriyor. Baflkent ayn zamanda Uygur Özerk Bölgesinin Üniversite kenti. Fen-Edebiyat, T p, Ekonomi, Pedogoji Üniversiteleri ve Galibiyet yolu caddesi üzerindeki Sincan Üniversitesi kentin önemli üniversitelerinden y l nda 80. y l n kutlayan fiincan Üniversitesi, son y llarda eklenen yeni ek binalar yla oldukça büyük bir kampüse sahip olmufl. Kente gelenlerin u rak yerlerden biri de K z l Da Park. ki yan a açlarla bezenmifl merdivenlerden da n tepesine ç kt - n zda Budist Tap na sizi karfl l yor. Sadece görsel amaçl olarak turistler için infla edilmifl. badet edilmiyor. ki katl Tap na n ilk kat n n duvarlar nda Urumçi nin foto raflar ve ortada Urumçi nin eski halini gösteren maket var. kinci katta yine kentin foto raflar ve bu sefer yeni yap lanan flimdiki Urumçi nin maketini görüyorsunuz. Tap na n teras ndan tepeden baflkenti seyrediyorsunuz. Urumçi ye giderseniz Dabazar ad verilen çarfl ya muhakkak gitmelisiniz. Bir meydan üzerinde kurulu Dabazar da sa l sollu dükkanlar ve büyük bir kapal çarfl bulunuyor. Yine bu çarfl n n kenar ndan bafllamak üzere, Uygurlar tüm cadde boyunca el arabalar üzerinde her türlü yiyecek, içecek ve giyim eflyas sat yorlar. Neler yok ki; her türlü kuruyemifller, kurabiyeler, dilim dilim sat lan Turfan kenti karpuzlar, kavunlar. Tezgah üstlerinde nar sular s k l yor, buram buram kokan et kebaplar, ci er kebaplar piflirilip sat l yor. nsana görsel olarak çok canl gelebiliyor ilk bak flta ama her türlü sosyal güvenceden yoksun, yoksul Uygur halk içimi ac t yor. Sonsuz yeralt ve yerüstü kaynaklar na sahip bir ülkenin halk n n fakirlik içinde olmas insan düflündürüyor. Bayram nedeniyle yo un kalabal n sard pazar tezgahlar - n n aras ndan s yr l p, renkli vitraylarla süslü bir yap ya yaklafl yorum. Ad n n Güney Büyük Camii oldu unu ve burada Dungan ad verilen sonradan Müslüman olan Çinli Müslümanlar n ibadet ettiklerini ö reniyorum. Mimari olarak bildi imiz camii özelliklerini pek tafl m yor. D fl cephesi rengarenk boyanm fl. Yine ayn s rada, 500 metre kadar ilerisinde Ak Mescid Camii var. Buras Türk mimarisinin özelliklerine sahip ve Uygurlar n gitti i camilerden bir tanesi. Urumçi de yiyecek, içecek ve ulafl m bizim param za göre çok ucuz. Rahatl kla her yere taksiyle, dolmufl fiyat kadar bir ücretle ulaflabiliyorsunuz. fiehir içinde, taksilerle en uzun mesafeye gidin en fazla verece iniz para 50 yuan. Yani 10 TL. civar. Türkistan a gidip, Uygur yemeklerini yedikten sonra çok be enip, o muhteflem lezzetleri hep arayaca n z biliyorum. Do al ortamda yetiflen etten, sütten, sebzeden yap lan yemekler, bir de mahir ellerde yap l nca tad na doyulmuyor. Size Uygurlar n nice özgün yemeklerini yiyebilece iniz bir restoran ad da vermek isterim. Dabazar n çok yak n ndaki Korgan sizi unutulmaz Uygur Mutfa ile tan flt racakt r. E er al flverifl yapmak isterseniz flehir merkezi Da fli zi de lüks al flverifl merkezleri dikkat çekiyor.. E er al flveriflten hofllanm yor, müze gezmeyi seviyorsan z Sincan Uygur Özerk bölgesinin tam anlam yla çok donan ml bir müzesiyle tan flacaks n z demektir. Baflkent Urumçi nin Altay yolu üzerinde bulunan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Müzesi gerek fl k d fl mimarisiyle, gerek 3 kattan oluflan bembeyaz mermerlerle yap lm fl iç mimarisiyle insan hemen etkiliyor. M.Ö 1800 y llar na ait mumyalanm fl insan yüzü iskeletinin, yine M.Ö 3800 y l na ait mumyalanm fl Tibetli bir kad n iskeletinin, M.Ö 1000 y llar na ait sürahi, çatal, b çak gibi ev aletlerinin, M.Ö 1800 y llar na ait kovalar n ve yünlerin, y llar na ait ayakkab lar n, resimlerin, 1937 y llar ndan sonra bafllayan yak n tarihin silahlar n n, foto raflar n n yer ald müzede, yine ayr bir bölüm de yap lm fl ki, o bölümde; Çinlilerin, Uygurlar n, Tibetlilerin, komflu ülkelerin: Ruslar n, Kazaklar n daha bir çok ülkenin kültür ve sanat n yans tan, tarihi de er tafl yan koleksiyonlar sergileniyor. Uygurlara ait bölümde Uygurlar n köklü tarihine ait koleksiyonlar na hayran kal yorsunuz. Özellikle tarihi Uygur hal lar inan lmaz güzel

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010)

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 7 Kasım 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır.

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır. Fethiye Ölüdeniz, bir tarafı yemyeşil ağaçların rengini almış doğal bir plaj, diğer tarafı turkuvaz rengi sonsuz bir deniz. İsterseniz tekne turlarıyla adalara yolculuk yapın, isterseniz plajlarında güneşlenip

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Pisagorion Baz günler gökyüzünde sanki gerçekten de gö ün yüzü görünür. ncecik beyaz bulutlardan çizgi gibi gözler, afla do ru uzanan

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı