A. Sağlık Karnesine ve Ġstenilen Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. Sağlık Karnesine ve Ġstenilen Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak"

Transkript

1 EMEKLĠ SANDIĞI VE BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜKLERĠ ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU BAġKANLIĞINCA SAĞLIK KARNESĠ VERĠLMESĠNDE BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠLĠĞĠN AZALTILMASI GĠRĠġ 58 inci Hükümet tarafından uygulamaya konulan Acil Eylem Planında, kamu hizmetlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, vatandaş memnuniyetinin artırılması, tüm vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması, dağınık biçimde üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşu tarafından yürütülmekte olan sosyal güvenlik hizmetlerinde standardizasyonun ve koordinasyonun sağlanması ilke olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile kamu hizmetlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması çalışmaları kapsamında, kamu oyunda ve basında yer alan yakınmalar da göz önünde bulundurularak Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlına bağlı olarak çalışanlar ve emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına sağlık karnesi verilmesi ve bu karnelerin yenilenmesine ilişkin süreçler gözden geçirilerek, işlemlerde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, üç sosyal güvenlik kurumu arasında standardizasyon ve koordinasyonun sağlanması hedeflenmektedir. I. EMEKLĠ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A. Sağlık Karnesine ve Ġstenilen Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak Sayılı Emekli Sandığı Kanunu a. Muhtaçlık(Madde-108): Kendisini ve Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu aile fertlerini geçindirmeye yetecek geliri, malı (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) veya kazancı bulunmayanlara, bu kanun hükümlerinin uygulanmasında (muhtaç) denir. Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tanzim ve imzaları ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek beyan kağıtları üzerine, daimi olarak oturdukları yerlerin bağlı bulundukları il veya ilçe idare heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça gösterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla belirtilir. 1

2 Bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tarafından Danıştay da dava açılabilir. Sandıkça itirazda bulunulması halinde, netice alınıncaya kadar aylığın yarısı ve toptan ödeme, kesenek iadesi ve ikramiye gibi ödemelerin tamamı emanet olarak sandıkta alıkonulur. 2. Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği a. Sağlık Karnesi (Madde-38): Bu Yönetmeliğin tedavi ve yol giderlerinden yararlanacaklara ilişkin 3 üncü maddesinde belirlenenlere birer sağlık karnesi verilir. Sağlık karneleri, kendinden kopyalı reçeteli olarak verilir. (Değişik:14/5/ /2473 ) Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık karneleri ile birlikte müracaat etmek zorundadır. Tabip tarafından gerekli görülen ilaçlar bu karnelere ekli reçetelere yazılır. Müteakip muayenelerde önceki tedaviler göz önünde bulundurulur. b. Bakmakla Yükümlü Olduğu KiĢileri Bildirme (Madde-40): Her Devlet memuru, tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür. Tedavi yardımından yararlanacak ana ve babanın birden fazla devlet memuru (bu yönetmeliğin 48 inci maddesi kapsamına giren kurumlar personeli dahil) olan çocukları varsa, bu ana ve baba çocuklarından birinin beyannamesinde gösterilir. Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde memur 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenleyerek ilgili mercie verir. (1) Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinde yer alan "aile yardımı ödeneğine müstahak" ibaresi, 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile Kanun metninden çıkarılmış olduğu için, bu maddede yer alan söz konusu ibarenin uygulanmasına imkan kalmamıştır. Karı ve kocanın her ikisinin de bu Yönetmelikten yararlanan memur olması halinde aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklar anne veya babadan yalnız biri tarafından düzenlenecek beyannamede, boşanma ve ayrılık vukuunda ise, mahkeme çocuğun velayetini hangi tarafa vermişse, çocuk onun tarafından düzenlenecek beyannamede gösterilir. c.sağlık Karnesinin Yenilenmesi (Madde-43): Zamanla dolan veya kaybedilen sağlık karnelerinin yerine, ilgili makama yapılacak yazılı müracaatı müteakip yenileri verilir. Bu durumda eski sağlık karnesinde veya sağlık dosyasında bulunan, şahsın sağlık durumu ile ilgili olarak bilinmesi zorunlu görülen hususlar ve verilmiş sıhhi cihazlara ait kayıtlar yeni 2

3 karneye işlenir. Sağlık karnesinin kaçıncı defa ve ne sebeple verilmiş olduğu karnenin üzerine işaret edilir. 3.Emekli ve Malullük Aylığı BağlanmıĢ Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik a. Muayene ve Tedavi Hakkından Yararlanacaklar (Madde 4) : Muayene ve tedavi hakkından; A)Emekli, malullük aylığı alanlar, B) Dul ve yetim aylığı alanlar (yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle yetim aylığı bağlanamayan öz ana dahil), C) Emekli ve malullük aylığı alanların, a- Eşleri, b- Genel olarak 18, orta öğrenim yapmakta ise 20, yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan kız çocukları, c- Evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç çocukları, d- Kanunen bakmakla yükümlü bulundukları ve yardım etmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek öz ana ve babaları, D) 3292 sayılı Kanun hükümlerine göre vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanların yalnız kendileri, ölümleri halinde aylık bağlanan dul ve yetimleri, E) Yasama organı üyelerinin ve dışarıdan atandığı Bakanlık görevi sona erenlerin ölümleri halinde Sandıkça aylık bağlanan ana-babaları, yararlanırlar. Muhtaçlığın tespitinde, 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun 108 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınır. b. Kullanılacak Belgeler (Madde 46/1) : Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak kullanılacak belgeler; bunların kapsayacağı bilgiler ve diğer hususlar sandıkça belirlenir. B. Sağlık Yardımından Yararlanacak Olanlar 1.Sandıktan emekli, malullük, dul ve yetim aylığı alanlar, 3

4 2. Emekli veya malullük aylığı alanların; a. Eşleri, b. Yaşları 18 den küçük olan veya orta öğrenim yapmakta ise 20, yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları, c. Evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları, d.yaşları ne olursa olsun malul veya muhtaç erkek çocukları, e. Öz anne ve babalar, C. Sağlık Karnesi Verilmesi Ġçin Ġstenilen Belgeler 1.Başvuru belgesi, 2.Vukuatlı nüfus kayıt örneği, 3. İkişer adet fotoğraf, Bu belgelere ilaveten karne talebinde bulunan kişinin durumuna göre; 4.18 yaşından büyük ve öğrenci olan çocuklar için öğrenci belgesi, yaşından büyük ve malul olan erkek çocuklar için, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, mal bildirim ve muhtaçlık belgesi, yaşından büyük ve öğrenci olmayan kız çocuklar için, muhtaçlık ve mal bildirim belgesi, 7. Ana ve babalar için mal bildirim ve muhtaçlık belgesi, 8. Bayan emeklinin kocası için, başka bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığına dair belge, (SSK, Bağ- Kur ve Özel Bankalar gibi kurumlardan alınacak resmi yazı) Ayrıca; 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen muhtaçlık belgesini alabilmek için, talep sahibinin nüfus müdürlüğü, muhtarlık, belediye başkanlığı, vergi dairesi müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, Bağ-Kur müdürlüğü, SSK müdürlüğü, trafik tescil şube müdürlüğü, jandarma komutanlığı veya emniyet müdürlüğünü dolaşarak görev alanlarıyla ilgili kayıt ve tasdikleri yaptırması gerekmektedir. D. ÖNERĠLER Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce sağlık karnesi verilmesi ve sırasında istenilen belgelerden; yenilenmesi işlemleri 4

5 1. Başvuru belgesi ekli örneğe göre yeniden düzenlenmelidir. (Ek-1) 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği istenilmemeli başvuru belgesi üzerinde nüfus bilgilerine açık olarak yer verilmeli Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü MERNİS projesi kapsamında Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulama yapılmalıdır. Bu belgelere ilaveten karne talebinde bulunan kişinin durumuna göre; yaşından büyük ve öğrenci olan çocuklar için, vize edilmiş öğrenci kimlik belgesinin ibrazı yeterli olmalı veya başvuru belgesi üzerinde öğrenci çocuklar için bölüm ayrılarak ilgili üniversitenin internet sitesi üzerinden gerektiğinde sorgulama yapılmalıdır yaşından büyük ve malul olan erkek çocuklar için, mal bildirim belgesinin muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine imzalatılması zorunluluğu kaldırılarak ilgili tarafından doldurulup imzalanması yeterli kabul edilmeli, muhtaçlık belgesi istenilmemeli başvuru belgesine muhtaçlığın beyan edildiği bir sütun açılmalı gerektiğinde kurumca soruşturma yapılmalıdır yaşından büyük ve öğrenci olmayan kız çocuklar için, muhtaçlık belgesi istenilmemeli başvuru belgesine muhtaçlığın beyan edildiği bir sütun açılmalı gerektiğinde kurumca soruşturma yapılmalı, mal bildirim belgesinin muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine imzalatılması zorunluluğu kaldırılarak ilgili tarafından doldurulup imzalanması yeterli kabul edilmelidir. 6. Ana ve babalar için; mal bildirim belgesinin muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine imzalatılması zorunluluğu kaldırılarak ilgili tarafından doldurulup imzalanması yeterli kabul edilmeli, muhtaçlık belgesi istenilmemeli başvuru belgesine muhtaçlığın beyan edildiği bir sütun açılmalı gerektiğinde kurumca soruşturma yapılmalıdır. 7. Bayan emeklinin kocası için diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından çalışmadığına dair belge istenilmemeli, üç sosyal güvenlik kurumunun birbirleri arasında internet üzerinden her türlü sorgulama yapmaları sağlanmalıdır. Önerilerin Hayata Geçirilmesi Ġçin Gerekli Mevzuat DeğiĢiklikleri 1. Yukarıda 1-4 üncü maddelerde sayılan belgeler Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ıncı maddesinin birinci fıkrasının; Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak kullanılacak belgeler; bunların kapsayacağı bilgiler ve diğer hususlar sandıkça belirlenir. hükmüne istinaden belirlenerek genelge halinde yayımlanmak suretiyle istenilmesine başlanılmıştır. 5

6 Söz konusu Yönetmelik Fıkrası ile verilen yetkiye göre hazırlanacak yeni bir genelgeyle öneriler doğrultusunda, sağlık karnelerinin verilmesi ve yenilenmesi sırasında istenilecek belgelerin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 2. 4, 5, ve 6. maddelerde belirtilen sağlık karneleri verilirken il ve ilçe idare kurullarından muhtaçlık kararı ve belgesi alınması zorunluluğunun kaldırılması için; Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin C/c bendinin; Evli olmayan,bir işte çalışmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç duruma düşeceği beyan edilen kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun malul erkek çocukları, Aynı maddenin C/d bendinin ; Kanunen bakmakla yükümlü bulundukları ve yardım etmedikleri takdirde muhtaç duruma düşeceği beyan edilen öz ana ve babaları, Son fıkrasının ise; Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü gerektiğinde, doğruluğundan şüphe duyulan muhtaçlık beyanları hakkında 5434 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre ilgili kurumlardan araştırma yaptırabilir. Beyanın doğru olmadığının tespiti halinde ilgilinin sağlık karnesi iptal edilerek hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Böylece talep sahibinin sadece muhtaçlık belgesi alabilmek için, nüfus müdürlüğü, muhtarlık, belediye başkanlığı, vergi dairesi müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü, jandarma komutanlığı veya emniyet müdürlüğünü dolaşarak görev alanlarıyla ilgili kayıt ve tasdikleri yaptırması zorunluluğu ortadan kalkmış olacaktır. II. SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU BAġKANLIĞI A- Sağlık Karnesine ve Ġstenilecek Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu a. EĢ Ve Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması (Madde-35): Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde, bu kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen sağlık yardımlarından, 34 üncü maddede yazılı süreleri aşmamak üzere, 6

7 yararlanırlar. Ancak, ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20 sini sigortalı öder. Sigortalının eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının yukarıda belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, sigortalının, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün süreyle hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır. b. Ana ve Babaya Sağlık Yardımı Yapılması (Madde-42): Sigortalının geçindirmekle yükümlü bulunduğu ana ve babası, hastalıkları halinde, bu kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen sağlık yardımlarından her hastalık olayı için 34 üncü maddede yazılı süreleri aşmamak üzere yararlanırlar. (Değişik: 16/6/ /3 md.) Ancak; bunların ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20'si ilgililerce ödenir. Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu ana ve babasının yukarıda belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için sigortalının, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün süreyle hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır. c. Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimseler (Madde-106): Bu kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan eşi, (Değişik: 29/7/ /45 md.) - 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık yahut gelir almayan kız çocukları, - Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasıdır. Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine hak kazanılan tarihten önce, sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş, yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da (b) fıkrası kapsamına girerler. 2. Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliği Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Sağlık Karnesi Düzenlenmesi başlıklı 50 nci, Sağlık Karnelerinin İadesi ve Kaybolması başlıklı 51 inci ve Muayene ve Tedavi İçin İşverenlerin Düzenleyeceği Belgeler başlıklı 53 üncü maddelerinde sağlık karnesi verilmesi için istenilecek belgelere yer verilmiştir. 7

8 B. Sağlık Karnesi Verilmesi Ġçin Ġstenilen Belgeler 1. ÇalıĢan Sigortalı Ġçin Sağlık yardımından yararlanmak ve sağlık karnesi alabilmek için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içerisinde en az 90 gün süreyle hastalık sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. - Ġstenilen Belgeler a. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, b. Halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı, (Ek-3) c. Vizite kağıdında yeterli gün sayısı yok ise ilgili sigorta müdürlüğünce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi, d. Sigortalı, verilen dönem bordrosundan sonra işe girmişse, işe giriş bildirgesi. 2.Sigortalının EĢi ve Çocukları Ġçin Son bir yıl içerisinde en az 120 gün süreyle hastalık sigortası primi ödenmiş olması yanında; - Ġstenilen Belgeler a. Halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı, b. Eşinin ve 5 yaşını geçmiş çocuklarının renkli vesikalık birer fotoğrafı, c. Eşinin ve çocuklarının nüfus cüzdanlarının fotokopisi, eşinin soyadı değişmemiş ise, evlilik cüzdanı fotokopisi veya tüm aile efradını gösterir bağlı bulunduğu nüfus idaresinden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği, d. Vizite kağıdında yeterli gün sayısı yok ise, ilgili sigorta müdürlüğünce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi, e. 18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına dair okuldan tasdikli belge, f. Çalışamayacak durumda malul erkek çocuklar için, durumlarını gösterir kurum sağlık kurulu raporu, 8

9 g. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları için beyan ve taahhüt belgesi, 3. Sigortalının Anne ve Babası Ġçin Sigortalının anne ve babasına sağlık karnesi verilmesi için öncelikle, son 1 yıl içinde 120 gün süreyle Hastalık sigortası primi ödemiş olması (sağlık karnesi talep tarihine kadar). Yukarıdaki şartın yerine getirilmesi halinde; -Ġstenilen Belgeler a. Örneği Müdürlüklerden alınacak beyan ve taahhüt belgesi, b.sigortalının babası adına bağlı bulunduğu nüfus idaresince verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği, c. Anne ve babanın yeni çekilmiş vesikalık renkli birer fotoğrafı, d. Sigortalıya ait, 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı, e. Vizite kağıdında yeterli gün sayısı yoksa, ilgili Müdürlüğünce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi, Anne veya babanın, Bağ-Kur üyesi, Bağ-Kur'dan aylık ve gelir alması, T.C. Emekli Sandığından yaşlılık aylığı alması halinde sağlık karnesi düzenlenmez. 4. Kurumdan Gelir ve Aylık Almakta Olan Sigortalılar ile EĢ-Çocukları, Ana ve Babası ve Hak sahibi Olarak Gelir ve Aylık Alanlar için; (Emekli sigortalının kendisi diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan eşi, çocukları, anne ve babası ile; Kurumdan gelir veya aylık almakta iken vefat eden emekliden dolayı, Kurumca kendisine gelir veya aylık bağlanmış veya bağlanmaya hak kazanmış olan eş, çocuk, ana ve babası) -Ġstenilen Belgeler a. Kurumdan aylık aldığını belirtir "Aylık Alanlara Mahsus Özel Belge", b. Nüfus hüviyet cüzdanları, evlenme cüzdan fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği, c. Birer adet yeni çekilmiş renkli fotoğraf, 9

10 d. 18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarının halen okuduklarına dair okuldan tasdikli belge, e.yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları hakkında beyan ve taahhüt belgesi, C. ÖNERĠLER Yasal dayanağı bulunmayan ve ihtiyaca göre değişik tarihlerde yayımlanan genelgelere istinaden Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca sağlık karnesi verilmesi ve yenilenmesi işlemleri sırasında istenilmekte olan belgelerden aşağıda sayılanların yayımlanacak yeni bir genelge ile istenilmemesi durumunda kurumdan sağlık karnesi talebinde bulunanlar açısından bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması sağlanmış olacaktır. 1. ÇalıĢan Sigortalılar Ġçin; a) SSK bilgi sistemi içerisinde sorgulama imkanı olduğundan, vizite kağıdında yeterli gün sayısı yok ise ilgili sigorta müdürlüğünce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi, b) E- bildirge uygulamasının başlamasından sonra ihtiyaç duyulmadığından, sigortalı, verilen dönem bordrosundan sonra işe girmişse, işe giriş bildirgesi, İstenilmemelidir. 2. Sigortalının EĢi ve Çocukları Ġçin; a.) Sigortalının 5 yaşını geçmiş çocuklarının renkli vesikalık fotoğrafı istenilmektedir, üç sosyal güvenlik kurumu arasında uygulama birliği sağlanması açısından fotoğraf sigortalının 7 yaşını geçmiş çocukları için istenilmelidir. b) SSK bilgi sistemi içerisinde sorgulama imkanı olduğundan, vizite kağıdında yeterli gün sayısı yok ise ilgili sigorta müdürlüğünce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi istenilmemelidir. c) Sigortalının eşinin ve çocuklarının nüfus cüzdanlarının fotokopisi, eşinin soyadı değişmemiş ise, evlilik cüzdanı fotokopisi veya tüm aile efradını gösterir bağlı bulunduğu nüfus idaresinden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği istenilmemeli vizite kağıdı üzerinde nüfus bilgilerine açık olarak yer verilmeli Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü MERNİS projesi kapsamında Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulama yapılmalıdır. 10

11 d. E- bildirge uygulamasının başlamasından sonra ihtiyaç duyulmadığından,vizite kağıdında yeterli gün sayısı yok ise, ilgili sigorta müdürlüğünce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi istenilmemelidir. e. 18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına dair okuldan tasdikli belge istenilmemeli vize edilmiş öğrenci kimlik belgesinin ibrazı yeterli olmalı veya vizite kağıdı üzerinde öğrenci çocuklar için bölüm ayrılmalı ve ilgili üniversitenin internet sitesi üzerinden gerektiğinde sorgulama yapılmalıdır. 3.Sigortalının Anne ve Babası Ġçin; a) Sigortalının babası adına bağlı bulunduğu nüfus idaresince verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği istenilmemeli vizite kağıdı üzerinde nüfus bilgilerine açık olarak yer verilmeli Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü MERNİS projesi kapsamında Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulama yapılmalıdır. b) SSK bilgi sistemi içerisinde sorgulama imkanı olduğundan, vizite kağıdında yeterli gün sayısı yok ise ilgili sigorta müdürlüğünce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi istenilmemelidir. c) Anne veya babanın, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı üyesi, olup olmadığına ilişkin belge istenilmemeli, üç sosyal güvenlik kurumunun birbirleri arasında internet üzerinden her türlü sorgulama yapmaları sağlanmalıdır. 4. Kurumdan Gelir ve Aylık Almakta Olan Sigortalılar ile EĢ-Çocukları, Ana ve Babası ve Hak sahibi Olarak Gelir ve Aylık Alanlar için; (Emekli sigortalının kendisi diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan eşi, çocukları, anne ve babası ile; Kurumdan gelir veya aylık almakta iken vefat eden emekliden dolayı, Kurumca kendisine gelir veya aylık bağlanmış veya bağlanmaya hak kazanmış olan eş, çocuk, ana ve babası) a) Nüfus hüviyet cüzdanları, evlenme cüzdan fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenilmemeli vizite kağıdı üzerinde nüfus bilgilerine açık olarak yer verilmeli Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü MERNİS projesi kapsamında Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulama yapılmalıdır. b) 18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına dair okuldan tasdikli belge 11

12 istenilmemeli, vize edilmiş öğrenci kimlik belgesinin ibrazı yeterli olmalı veya vizite kağıdı üzerinde öğrenci çocuklar için bölüm ayrılmalı ve ilgili üniversitenin internet sitesi üzerinden gerektiğinde sorgulama yapılmalıdır. III. BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A. Sağlık Karnesine ve Ġstenilecek Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu a. Sağlık Sigortasının Kapsamı (Ek Madde-11): Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortalı olanlardan; - Sigortalılığı devam edenler ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, - Yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/28 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik 24/7/ /37 md.) - Ölüm aylığı alanlar, Sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar. Sağlık hizmeti; Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzel kişilerden satın alınmak suretiyle yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. b. Sağlık Sigortasından Faydalanma ġartları (Ek Madde-12): Bu Kanuna göre ilk defa sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az sekiz ay, yeniden sigortalı olanların ise en az dört ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır. (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik : 24/7/ /38 md.) c.yönetmelik (Ek Madde-18): Sağlık sigortası yardımlarının şekil ve şartları, bu yardımlardan yararlanma ve bu amaçla kullanılacak sağlık karne ve/veya kartlarının verilmesi, geçerlilik süresi ve kullanımına iliģkin esas ve usuller, ilaç bedelinden katkı payı alınmayacak hastalıklar, tedavi süresince gerekli görülen ilaçlar, sürekli kullanılan ilaçların ilaç katkı payından muafiyetine ilişkin sağlık kurulu raporlarının taşra teşkilatınca onaylanması, diş hastalıkları tedavisi, gözlük,işitme cihazı, ortez, protez ve iyileştirme 12

13 vasıtaları ve benzeri yardımların yapılması ile bunların cinsi, evsafı, miktarı, kullanma süresi ve Kurumca ödenecek bedel tespitine ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (Değişik:24/8/2000 -KHK- 619/33 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile ;Değişik: 24/7/ /42 md.) Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kanunu a. Sağlık Sigortası Kapsamı (Ek Madde-1): Bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı olanlardan; - Sigortalılığı devam edenler ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, - Yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, - Ölüm aylığı alanlar, Sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar. Sağlık hizmeti; Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzel kişilerden satın alınmak suretiyle yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. (Ek: 4/11/ /1 md.;değişik:24/7/ /53 md.) b. Ek Madde sayılı Kanunun birinci kısmında yer alan 20 nci madde, ikinci kısım ikinci, üçüncü,dördüncü ve beşinci bölümde yer alan maddelerin tamamı, altıncı bölümde yer alan 56 ncı madde dahil 74 üncü maddeye kadar olan maddelerin tamamı ile 76, 78 ve 79 uncu maddeleri, yedinci bölümde yer alan 80 inci maddesi, ek 9, ek 12, ek 13, ek 14, ek 15, ek 16, ek 17, ek 18, ek 19 uncu maddeleri, geçici 10 ve 11 inci maddeleri, 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılar hakkında da uygulanır. (Ek:24/7/ /54 md.) 3- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği a. Sağlık Karnesinin Verilmesi ve Vize Edilmesi Sırasında Aranacak Belgeler (Madde- 11) : ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişik şekli) Sağlık karnesinin ilk defa verilmesi sırasında aranacak belgeler şunlardır. - Örneğine uygun başvurma dilekçesi, 13

14 - ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişik şekli) Mecburi sigortalılar için bağımsız çalışmasının devam ettiğine dair belge, - Vukuatlı nüfus kayıt örneği, - Öğrenciler için öğrenim durumlarını gösteren belge, - ( tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişik şekli) Geçimi, sigortalılar ile yaşlılık veya malullük aylığı almakta olanlar tarafından sağlanan ana, baba ve 18 yaşını geçmiş, evli olmayan, geçimini sağlayacak başka geliri bulunmayan kız çocukları için; bu kimseler tarafından doldurularak ilgili muhtarlarca onaylanacak beyan kağıtlarının, bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerince, gerektiğinde inceleme ve araştırma yapılarak değerlendirilmesi suretiyle, geçimlerini sağlayacak başka gelirlerinin olmadığının tespiti sonucu düzenlenen muhtaçlık belgesi, -( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişik şekli) 7 yaşından küçük çocuklar hariç, her sağlık karnesi için bir adet vesikalık fotoğraf, - Yaşları ne olursa olsun, çalışamayacak durumda malul bulunan çocuklar için Kanunun 56 ıncı maddesine uygun tam teşekküllü hastanelerin birinden alınacak sağlık kurulu raporu, Gereklidir. ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren değişik şekli) sağlık karnesi vizesinin usul ve esasları kurumca tespit edilir. b. Sağlık Karnesinin Yenilenmesi (Madde-13) : Sağlık karnesini kaybedenlere mahalli bir gazetede çıkacak kayıp ilanını takiben bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne müracaatı halinde yeni bir sağlık karnesi verilir. B. Sağlık Karnesi Verilmesi ve Vize Edilmesi Ġçin Ġstenilen Belgeler 1479 sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olup ilk defa veya yeniden sigortalı olanların ve hak sahiplerinin sağlık yardımından yararlanmaları için; en az sekiz ay süreyle eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borçlarının bulunmaması gerekmektedir. 14

15 Muayene ve tedavi hakkı sağlık sigortası primi ödenen 8 inci ayı takip eden aybaşından itibaren başlar. Bu koşulları yerine getiren sigortalı ve hak sahiplerinin sağlık karnesi almak için aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek il müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir ; 1. Talep Formu, 2. Sigortalılık Belgesi, (aktif sigortalılar için) Bu belge, 1479 sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanuna tabi sigortalılar (esnaf ve sanatkar) için doldurulduğunda; -Vergi dairesi veya malmüdürlüğü, -Meslek kuruluşu (gerektiğinde ticaret ve sanayi odasınca), -Esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğu, ( tarihinden sonra sigortalı olanlar için sadece vergi dairesinden onaylatılmaktadır.) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılar (Tarım Sigortalıları) için doldurulduğunda; - Köy veya mahalle muhtarlığı, -Ziraat odası başkanlığı, -Tarım kredi kooperatifi, -İlgili birlik başkanlığı veya şube müdürlüğü, - tapu sicil müdürlüğü, Tarafından ilgili bölümlerinin onaylanması gerekmektedir. 3. Tüm hak sahipleri için vukuatlı nüfus kayıt örneği (yalnızca sigortalının kendisi için karne talep edilmesi halinde nüfus kayıt örneği yeterlidir.) 4. Bağ-Kur Yönetim Kurulunun tarih ve 92/4, tarih ve 94/45 sayılı kararları gereği istenilen aktif sigortalılar için hesap ekstrası, (Varsa hesaba geçmeyen ödemelerine ilişkin makbuzlar) emekli sigortalılar için maaş ekstrası 5. İlk defa karne alınması ve yenilemelerde fotoğraf (7 yaşından büyükler için) yaşını doldurmuş öğrenimde bulunan çocuklar için; 15

16 - Öğrenim Belgesi - Sosyal güvenlik kurumları kayıtları 7. Geçimi sigortalı tarafından sağlanan ana, baba ve 18 yaşını geçmiş evli olmayan, geçimini sağlayacak başka geliri bulunmayan kız çocukları için muhtarlarca onaylanacak muhtaçlık belgesi ile birlikte; -Talep sahibi sigortalıdan alınacak, bakmakla yükümlü olduğuna ve geçimlerinin kendisi tarafından sağlandığına ilişkin taahhütname, - Sosyal güvenlik kurumları kayıtları, sayılı Kanuna göre aylık alıp almadıklarına dair belge, yaşını dolduran çalışamayacak durumda malul bulunan çocuklar için tam teşekküllü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan ve Kurum Sağlık Kurulunca kabul edilen sağlık kurulu raporu, 9. Sağlık karnesi yenilenmesi taleplerinde, sayfaları tamamlanmış sağlık karnesi, sağlık karnesi kayıp edilmişse gazetede verilecek kayıp ilanı. Sağlık karnelerinin kullanım süresi 1 yıldır. Bir yıl sonunda vizesi yapılmayan sağlık karneleri geçersizdir. Kurumumuzdan yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanların kendi karnelerinin vize yapılmasına gerek yoktur. Vize işlemleri sırasında da aynı belgeler istenilmekte sadece sigortalılık belgesinin onaylatılması gereken yerlerin sayısı azaltılmaktadır. C.ÖNERĠLER Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce sağlık karnesi verilmesi ve vize edilmesi işlemleri sırasında istenilen belgelerden; 1. Halen istenilmekte olan talep formu, talep ve taahhüt belgesi olarak ekteki örneğe uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. (Ek-2) sayılı Kanunlara tabi aktif sigortalılardan (esnaf ve sanatkarlar) sigortalılık belgesinin istenilmemeli ; sigortalının talep ve taahhüt belgesi üzerinde sigortalılık tesciline esas olan kurum bilgilerinin beyan edilmesi yeterli hale getirilmelidir sayılı Kanuna tabi aktif sigortalılardan (tarımda çalışanlar) sigortalılık belgesinin istenilmemeli, sigortalının talep ve taahhüt belgesi üzerinde sigortalılık tesciline esas olan kurum bilgilerinin beyan edilmesi yeterli hale getirilmelidir. 16

17 4. Tüm hak sahipleri için vukuatlı nüfus kayıt örneğinin istenilmemesi için, talep formu üzerinde nüfus bilgilerine açık olarak yer verilerek Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü MERNİS projesi kapsamında Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulama yapılmalı ve Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği nin 11 inci maddesinin (c) fıkrasının yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 5. Bağ-Kur Bilgi Sistemi SALK panelinde prim borcu ve maaşın devam edip etmediğinin kontrolleri yapılabildiğinden, Daha önce alınmış yönetim kurulu kararlarına istinaden aktif sigortalılar için istenilmekte olan hesap ekstrası, (varsa hesaba geçmeyen ödemelerine ilişkin makbuzlar) ve emekli sigortalılar için maaş ekstrası istenilmemelidir yaşını doldurmuş öğrenimde bulunan çocuklar için, tasdikli öğrenci belgesi ve sosyal güvenlik kurumları kayıtları istenilmemeli, vize edilmiş öğrenci kimlik belgesinin ibrazı yeterli olmalı veya talep ve taahhüt belgesi üzerinde öğrenci çocuklar için bölüm ayrılarak ilgili üniversitenin internet sitesi üzerinden gerektiğinde sorgulama yapılmalıdır. üç sosyal güvenlik kurumunun birbirleri arasında internet üzerinden her türlü sorgulama yapmaları sağlanmalıdır. 7. Geçimi sigortalı tarafından sağlanan ana, baba ve 18 yaşını geçmiş evli olmayan, geçimini sağlayacak başka geliri bulunmayan kız çocukları için istenilen muhtarlıktan onaylı muhtaçlık belgesinin istenilmemesi için; Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği nin 11 inci maddesinin (e) fıkrasının; Geçimi, sigortalılar ile yaşlılık veya malullük aylığı almakta olanlar tarafından sağlanan ana, baba ve 18 yaşını geçmiş, evli olmayan, geçimini sağlayacak başka geliri bulunmayan kız çocukları için; bu kimseler tarafından doldurulan sağlık karnesi talep ve taahhüt belgesinin ilgili bölümünde muhtaçlığın beyan edilmiş olması ve gerektiğinde Bağ-Kur İl Müdürlüklerince yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda, geçimlerini sağlayacak başka gelirlerinin olmadığının tespitine ilişkin düzenlenecek belge, Şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 8. Geçimi sigortalı tarafından sağlanan ana, baba ve 18 yaşını geçmiş evli olmayan, geçimini sağlayacak başka geliri bulunmayan kız çocuklarının 2022 sayılı Kanuna göre aylık alıp almadıklarına dair belge ve sosyal güvenlik kurumları kayıtlarına ilişkin belge istenilmemeli, Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği nin 5 inci ve 11 inci maddelerinde yapılacak düzenleme ile bu konularda talep sahibi sigortalıdan alınacak, sağlık karnesi talep ve taahhüt belgesinin ilgili bölümündeki beyan ve taahhüt yeterli sayılmalıdır. 17

18 Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 528 inci maddesine göre işlem yapılmak üzere kurumca Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmalı, elde ettiği hak ve kazançlar faiziyle birlikte tahsil edilmelidir. 9. Sağlık karnelerinin kayıp nedeniyle yenilenmesi taleplerinde gazetede kayıp ilanı verilmesinin istenilmemesi ve kişinin beyanının yeterli sayılması için, talep ve taahhüt belgesinde sağlık karnesinin talep nedeninin belirtildiği bölüm konularak, Bağ-Kur Sigortası Yardımları Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası; Sağlık karnesini kaybedenlere bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne müracaatı halinde kurumca belirlenecek ücret mukabilinde yeni bir sağlık karnesi verilir. Şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. (Halen sağlık karnelerinin kayıp nedeniyle yenilenmesinde sağlık karneleri için SSK tarafından ücret alınmamakta, Bağ-kur tarafından 5 YTL ve Emekli Sandığı genel Müdürlüğü tarafından 15 YTL ücret alınmakta olup, yapılacak yeni düzenlemede üç sosyal güvenlik kurumunda aynı miktarda olmak üzere ücret tespit edilmelidir.) SONUÇ Raporda belirtilen öneriler doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından; ilgili mevzuatta sayılan hak sahiplerine sağlık karnesi verilmesi, bu sağlık karnelerinin yenilenmesi ve vize edilmesine ilişkin işlem süreçleri ile istenilen belgeler yeniden gözden geçirilmeli, beyan ve güven esasına dayalı bir sistem kurulmalı, gerekli mevzuat değişiklikleri de yapılmak suretiyle sağlık yardımlarından yararlananların memnuniyet düzeyleri artırılarak bu işlemlerde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması sağlanmalıdır. Bu çalışmalar sırasında üç sosyal güvenlik kuruluşu arasında uygulama birliği ve koordinasyonun sağlanması da gözetilmelidir. Önerilerin hayata geçirilmesi için, gerekli yönetmelik değişiklikleri bir an önce yapılarak, uygulamanın buna göre yapılmasına ilişkin genelgelerin yayımlanması sağlanmalıdır. 18

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

I- EMEKLİ SANDIĞI HAK SAHİPLİĞİ AKTİVASYON İŞLEMLERİ

I- EMEKLİ SANDIĞI HAK SAHİPLİĞİ AKTİVASYON İŞLEMLERİ SAYI : B.13.2.SSK.5.01.09.00/ 1093-10649-2-252973 03.04.2008 KONU: Devredilen Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Uygulaması GENELGE 2008/17 Sağlık yardımına ilişkin işlemleri T.C Emekli Sandığı ile

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı DUYURU:

Personel Dairesi Başkanlığı  DUYURU: Değerli öğrenciler, Staj yapacak olan öğrencilerin staj yaptıkları tarihlerde sigortalı olmaları kanuni zorunluluktur. Sigorta ile ilgili işlemler üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecektir.

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI)

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) 5510 - SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) Ġlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 Uygulanacak Ġdari Para Cezasının

Detaylı

GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI

GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI 06.10.2008/156 GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 28/8/2008

Detaylı

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara Hastalık Sigortası Sağlanan yardımlar: Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara da, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: A) Sağlık yardımı yapılması,

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ Çarşamba, 03 Ağustos :29 - Son Güncelleme Çarşamba, 03 Ağustos :29

BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ Çarşamba, 03 Ağustos :29 - Son Güncelleme Çarşamba, 03 Ağustos :29 Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği Resmi Gazete: 3 Ağustos 2005-25895 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR ÜYE ; 1- Üye Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:1) 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi EŞ/ÇOCUK; 1-Haksahibi Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:2)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı : 2022 : 1/7/1976 : 10/7/1976

Detaylı

2-5510 sayılı kanundan önce sağlık yardımı alanlar kanundan sonra da yararlanacak mı?

2-5510 sayılı kanundan önce sağlık yardımı alanlar kanundan sonra da yararlanacak mı? Yurtiçi Sağlık Hakkından Yararlanma 1-5510 sayılı kanuna göre sağlık hak sahipleri kimlerdir? > Sigortalı olmayan, kendi adına gelir ve aylık almayan eşi > 18 yaş (İlk Öğretim 18 yaşın içinde) Orta öğrenimde

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü T.C. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.01.02/157 15/03/2011 Konu : Silikozis hastaları ile ilgili iş ve işlemler GENELGE 2011/27 Bilindiği üzere 25.02.2011 tarihli ve 27857 (mükerrer)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları

TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları TOKİ Alt gelir grubu projelerine başvurmak için alt gelir grubu şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir. Pekiyi bu alt gelir grubuna dahil misiniz değil misiniz Kimler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-75 28/01/2009 Konu : Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi. GENELGE 2009/17 1- Genel Açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008

Detaylı

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Adres Değişikliği

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 102-b/3 102- ikinci fıkra

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir.

Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir. Dul Ve Yetim Aylığı, İşlem Ve Oranları Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı sigortalı için hesaplanan aylığın % 50 sidir. Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75

Detaylı

SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI

SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI Davut ULUÖZ 37 * 1. GİRİŞ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişikliklerin

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :...

No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :... ÖĞRENCİNİN No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :... Babası nın Adı ve Soyadı :... Babası nın Öğrenim Durumu : O O O İlk Orta Yüksek İşi ve İş Ünvanı :... İş Adresi :... Ev Telefon No. :... Ev Adresi :...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

İLÇEMİZE ATANAN VE 11 EYLÜL 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVE BAŞLAYACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE!

İLÇEMİZE ATANAN VE 11 EYLÜL 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVE BAŞLAYACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE! İLÇEMİZE ATANAN VE 11 EYLÜL 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVE BAŞLAYACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE! Eylül 2012 Atama Dönemlerinde İlçemize Atanan ve 11 Eylül 2012 nden İtibaren Göreve Başlayacak Olan

Detaylı

LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE /

LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE / LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE /.. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE /. İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TABİPLİĞİNE.... Müdürlüğünde / Tabipliğinde...... kadrosunda...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Ölüm sigortasından yararlanma şartları...2 1.3. Ölüm aylığı başvurusu...2 1.4. Ölüm aylığının hesaplanması...3

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak.

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlatma a) Malullük Aylığı Bağlanması Sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra kaza, hastalık gibi nedenlerle işgücünün yüzde 60 ını yitirenler malulen emekli olmak için

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-52-76-40257 A n k a r a Konu : Geçici İş Göremezlik Ödeneği 16.01.2008 ve Emzirme Yardımı Ödemeleri GENELGE 2008/7 Kurumumuza devredilen SSK na tabi sigortalılarının

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*)

SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*) SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*) Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 29-30-31/7/1964-1/8/1964 Sayı: 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2827

Detaylı

Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sağlanmasıdır.

Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sağlanmasıdır. TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 2925 Resmi Gazete Tarih: 20.10.1983; Sayı: 18197 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

Yetiştirme Yurtları Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi

Yetiştirme Yurtları Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi Yetiştirme Yurtları Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER

HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Son zamanlarda gündemde olan önemli bir Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yargıtay ın

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI Ersin UMDU ** I. GİRİŞ 1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başladıbu uygulamadan yaklaşık

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI 05.11.2014/5-1 SOMA DA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK/GELİR BAĞLANMA USULÜNE YÖNELİK 2014/29 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 10/9/2014 tarihli ve 6552

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU 4813-4819 ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 1479 Kabul Tarihi : 2/9/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956

Detaylı