ŞİDDETE DAYALı OL~YAN SAPMıŞ DAVRANIŞLAR VE AILE KURUMU Anş. Gör. Nllüfer ÖZCAN(')

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİDDETE DAYALı OL~YAN SAPMıŞ DAVRANIŞLAR VE AILE KURUMU Anş. Gör. Nllüfer ÖZCAN(')"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Ciit 11/Sayl 1-2 Aralık Edebiyat Fakoıtesi 1994/ s Dergisi GİRİŞ ŞİDDETE DAYALı OL~YAN SAPMıŞ DAVRANIŞLAR VE AILE KURUMU Anş. Gör. Nllüfer ÖZCAN(') Toplumda şiddete dayalı olmayan sapiilış suçların 'aile içinde görülen türleri ve bunlann görülme nedenlerinin ne oldugu sorusu çalışmamızın temel tartışmasını oluştunnaktadır. Aslında aile toplumda hem şiddete dayalı hem de şiddc;te dayalı olmayan suç~ulugun ortaya,çıkmasında önemli bir konuı,ndadır. Konunun çok geniş ve kapsamlı olması nedeniyle bu çalışmada şiddet içermeyen suç olgusunun yukarıda belirtilen böyutu ele alınmaya çalışılacaktır. Şiddet içermeyen sapmış davra11!şlar genelolarak aşagıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 1. Başka birisinin yerine imza atmak 2. Güç kullanmaksızın başkasına ait parayı almak 3. Güç,kullanarak başkasının parasını almak 4. Ödünç mal almak ve geri vennemek 5, Güç kullanarak başkasına ait malı a1mak 6. Kasıtlı olarak herhangi bir mala zarar vennek 7. Borç para alıp ödemernek 8. Aile üyelerinden herhangi birinin sımnı parakarşılıgı saklamak (Lincoln ve Strauss 1985: 75). Bu belirtilen davranışların hemen hemen hepsi kendini ilk olarak aile içinde göstermektedir. Babasının cebinden gizlice para alan. karnesinde not degiştiren. babasının yerine imza atan. kardeşlerinin sırlannı para karşılıgı saklayan' ya da evde sürekli birşeylere zarar veren çocugun Heride suçlu olup olmayacagmı söylemek elbette zordur. Ancak tüm bu davranış biçimlerinin (') Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi. 149

2 NilOfer Özcan çocugun. ilerideki yaşamı için birer ip ucu olacagı da unutulmamalıdır. İşte bu baglamda amacldlız, toplumda görülen şiddete dayalı olmayan sapnnş davranışlarla aile kurumu arasındaki ilişkiyi sosyokültürel bir çerçeve içinde. incelemektir. Araştınnannzda öncelikle birkavramsal çerçeve belirlenecek. bu çerçevede aile ve sapmış davranışlarla ilgili teorik açıklanlaıara yer verilecektir. Daha sonra aile kurumunun şiddet içermeyen suçluluk üzerindeki etkisini inceleyen araştınnalara v~ yorumlara deginllecektir. Sonuçta toplumun temeli olan aile kurumunun. suçun meydana gelmesindeki yerine ve suçun önlenmesindekf rolüne yer verilecektir KONU İLE İLGiLi TEORiK Biı.GİIER 'Krimfnologlar suç nasıl kontrol edilebilir sorusundan hareketle, suçun özünü anlamak amacıyla çok çeşıtit'teoriler geliştirmişler ve degişik sınıflama1ar yapmışlardır. Bu sınıflarnalardan birine göre; suçla ilgili teoriler; 1. Suç sebeplertni açıklamakta kullanılan anahtar teonler. 2. Aile ve suç arasındaki olabilir ilişkiyi gösteren teoriler,şeklinde ikiye ayrılırlar, Suç sebeplertni açıklamak üzere geliştirilen teoriler..1. Bireyi odak noktası alan teoriler. 2: Grubu, sosyal yapıyı ve süreçleri odak noktası alan teoriler, 3. Toplumsal ilişkileri odak noktası alan teoriler olmak üzere üçe aynlırlar. Bireyi odak noktası alan teoriler; suçun açıklanmasında bireysel içgüdülerden yararlanır. Bireyin psikolojik ve biyolojik duyarlılıklan bu teoriiçinde incelei1ir. Bir diger teori. grubu. sosyal yapıyı ve sosyal süreçleıi odak noktası alan teorilerdir. Sosyal yapı teorileri içinde en iyi bilineni Diırkheim'ın teorisidir. Ona göre, suç normal ve fonksiyonel bir yapıya sahiptir. Suçmevcut nonnların bir ürünüdür. Durkhefm ve takipçilerine göre. suç toplumlar için fonksiyoneldir. Suça tepki, insanlan biraraya getirerek etkileşimi ve sosyal bagları güçlendirtr. Bu durum dasuç oranlanmn azalmasına neden. olur (İçl! 1992: 16). Durkheim, sosyal yaşarn içinde suçun fonksiyonlari ve olrganlıgt üzerlnde durmuştur. Bir sosyal norm çerçevesinde gelişen 150,

3 Edsbiyatfakilltssi Dergisi herhangi bir davranışın dagılımı ya da oranı, bu davranışa gösterilen tepki ile orantılıdır. Durkheim'a göre, her toplum kendine göre suç ya da sapmayı tanımlar ve yine her toplum için sosyal yaşamda suçun fonksiyonelparçalan ayn ayrı mevcuttur. Sosyal yapı teorileri içinde yer alan bir diger önemli teorisyen Merton'dur. Temel tezi, sosyal yapmın bazı,bireyler üzerinde uyumsuz davraruşlara yol açacak şekilde baskı uyguladıgıdır. Merton'm suç yaklaşımı sosyal yapıyı temel aldıgı için sosyolojiktir. Durkheim ve Merton tarafından geliştirilen Anomi TeorisindeTI' başka Thrasher'in "çete"- isimli çalışmasıyla -temellendirilen Alt Kültür Teorileri, Sykes ve Matza'nın çocuk suçlulugu ile ilgili "nötrleştinne Teknikleri" teorileri, Cloward ve 01)lin'in "Farklılaşmış Fırsat" teo- Iileri sosyal yapı teorileri içinde yer almaktadır (tçli 1992: 16). Sosyal süreç teorileri arasında ise, Tarde'in ''Taklit'' teonsi, Sutlerland'ın "Aymcı Birleşmeler" teorisi' yer almaktadır. Tarde'a göre, suçlu davranışı birey, yakın temas sonucu taklit ederek gerçekleştirir. Sutherland ise, suçlu davranışin ögrenme sonucu meydana geldiginl ileri sürer ve bu süreci detaylı olarak açıklar. Sosyal süreç teorileri içinde yer alan Hirchi, çocuk suçlulugukonusunda "Kontrol" teorisi geliştinniştir (İçli 1992: 17). Üçüncü teori ise, bireyler ve toplum arasındaki ilişkilerin bagınısız görünüşlerini yani, toplumsal ilişkileri odak noki,ası alan teoridir(lincoln ve Kirkpatric 1985: 46). Yukarıda kj.saca belirtilen teoriler, suçun nedenlerine ilişkin açıklamalar getirirken son zamanlarda büyük bir ivme kaydeden bir diger teorlde, suçun sonuçları üzerine geliştirilen açıklamalardan oluşmaktadır. Bu açıklamalar da şu şekilde sınıflandırılmaktadır; " Fonkslyonallst Model suç ~ Toplumsa1 Tepki =!:- Toplumda Sosyal =t..-dayanışma Bütünleşme Etkileşirnin Kuvvetlenmesi Suç Korkusu Modeli Suç - + Toplumsal Tepki - + Zoraki Toplumsal- - Dayanışma (Korku) Etkileşlm S1iÇta FırsatModen - + Zoraki Sosyal - Suçda Fırsatlar - Suç Ştkileşim 151

4 NHafer Özcan Suç Korkusu ve Suçta Fırsat MÔdellerlnin Sentez! suç...:t...toplumsal Tepki...:t...Zoraki Toplumsal-=' Etktleş1m DIger Suçlar (F1GÜRl) (Liska ve Wamer, 1991). 1. ı. 1. Fonksiyonalist Model: Bti modele göre. suçla toplumsal tepki arasında pozitif bir ilişki vardır ki bu. toplumda sosyal etkileşimi kuvvetlendirir. Güçlü sosyal etkileşim ile dayanışma arasında dapozftff bir ilişki oluşur. Sonuçta. dayaii1şma ile suç arasındaki ilişkinin negatif oldugu görülür. (Bkz. Figür 1). Ömegin bu modele göre. herhangi bit suçdaki artış. toplumsal tepkiyi artınr. bunun sonucu sosyal etkileşim kuvvetlenir. dayanışma ve bütünleşme güçlenir ve suç oranı azalır Suç Korkusu (Fear of Crime) ModeU: Biı model. suçu daha çok makro düzeyde ele alan bir modeldir. Bu modelde herhangi bir suç türü ele alınmakta (ömegin hırsızlık). insariıann biı suça karşı duydukları korkunun. zoraki bir sosyal bütünleşmeye neden olacagı. bunun sonucunda sosyal dayalıışmanın gücünün azalacagı ileri süifılmektedir. Bu modele göre, insanlardaki suç korkusu. belirli yerlerde, belirli zamanlarda sosyal davranışa baskı yapmaktadır. Buna baglı olarak ÖzelIflde şehirde yaşayan bireyler. kendilerinin ya da yakınlarının sık. sık herhangi bir suçla karşılaşacak1annı düşünmekte ve korkmaktadırlar. Sonuçta. in":" sanlar başkaları ile etkileşim ve iletişim kunnakta zorlanmakta. ve sosyal. dayanışmayı gerçekleştirememektedirler Suçta Fırsat (Crlminal Opportunity) Modeli: Bu modelin odak noktası. suçlulukta fırsatın. insanların rutin faaliyetleri ve hayat tarzlanndaki çeşitlenmelerfn, nasıl etkilendigi sorusudut. ' Bu modele göre suçun meydana gelmesinde yer ve zamana baglı olarak üç unsur gereklidir; ı. GüdülenmiŞ suçlar. 2. Uygun hedef. 3. Koruma yeteneginin eksikl1gi. İnsanların hayat tarzları zaman içinde degişmiş. bunun yanında suça maruz kalma oranları da yükselmiştir. Artık insanların çogu zamanl~ evin dışında geçlnnekte ve genellike de korumasız bır çevrede yaşamaktad~rlar. Yapılan araştırmalar. koruma yeteneginin azalmasıinn. özellikle evlere karşı yönelen suçların. örnegin hırsızlıgın artmasına neden oldugunu göst,ennektedir. 152 "",-.

5 - Edebiyat FakO!tesi Dergisi Fırsat teorisine göre. ev rutin ve sıkıntı veren faaliyetlerin gerçekleştlğ::! tehlikesiz,bir çevrectir. Ancak insanların rutin faaliyetlerinin evin dışına taşması, evin korunmasım güçleştlnniş. bununla birlikte. ev suç :Işlernek için uygun bir hedef durumuna gelmiş~ir SUç Korkusu ve Suçta Fırsat Modenerinin Sentezı.: Bu model kısaca üç bölümde açıklanabilir; 1. Bazı suç oranlan, belirli bir dereceden sonra suç korkusunun. artmasına neden olurlar. 2. Toplumdaki sosyal etkileşimin azalması suç korkusunun derecesini belirler.. 3. Toplumda suçların azalması ya da çoğ:alması sosyal etkileşimin derecesini etkiler. Suç korkusu ve suçta fırsat modellerinin birleşimmden oluşan bu dördqncü modele göre. bazı suç türlerine (ömegin hırsızlığ:a) karşı gelişen, suça maruz kalma korkusu, toplumda zoraki bir sosyal etkileştme neden olınaktadır. Sonuç olarak, bu zoraki sosyal etkileşim, hem o suç türünün hem de diger suç türlerinin işlenme o;ran1arıru azaltmaktadır (LisIm ve Warner, 1991)._ Çalışmamızın başında suç nasıl kontrol edilebilir sorusundan hareketle ortaya çıkan teorilerden bir bölümünün, aile-suç 'arasındaki olabilir l1işld.yi inceledigini belirtmiştik.. Bu teorilerden en önemlisi aynı zamanda,sosyal süreç teorileri içinde de yer alan Sutherland'ın "Ayıncı Birleşmeler" (DifferenHal Association) Teori-- s1d1r. Bu teoriye göre, ' 1. Suçlu davranış ögrenil1r. 2. Suçlu davr"anış bir etkileşim süreci içinde ögrenilir. 3. Suçlu. davranış özellikle küçük ve samimi gruplar.içinde ögrenilir. 4. Suçlu davraruş ögrenilirken, a) Bazen çok karmaşık bazen çok basit olan suç teknikleri b) Güctüler, dürtüler ve davı"ail1şın kendine özgü yönleri de ögrenilmektedir. 5. Yasaları uyulması gerekli olmayan kurallar olarak gören grup- La etk:lleşim içinde suç ögrenilir. 6. Yasa1an uyulması gerekli olan kurallar olarak görenlerle birarada bulunanlar daha az suç '. işlerler. 7. Ayırıcı Birleşmeler Teorisinde, gruplararası etklleşimde sıklık, devamlılık ve öncelik önemlidir.,. 153.

6 NilüferÖzca.n 8. Suçlu davranışı ögrenme süreci ve suçlu davranışı reddetmeyi öğ:renme süreci, herhangi bir şeyi' ögrenme sürecindeki mekanizmadan farklı degildjr (Sulherland 1970: ), Kısaca bazı suç türleri, toplumda sosyalizasyon süreci içinde ögre!lilmektedir. Sosyalizasyonun gerçekleştigi ilk kurum olan ailenin çocugun davranışlanrun yönlendirilmesinde önemli rolü buhimnaktadır. Onun, suçlu davranışı aile içinde ögrenmesi sonucunda, (Babasinı sahte imza atarken gönnesi, aile içinde yalan soylenilmesi v.b.) ileride ayru suçlan işleyeceğ:i iddia edilmektedir. Suçun nedenleri ve sonuçlan ile ilgili olarak yapılan bu kısa açıklamalardan sonra şimdi, aile ve sapmış davranış arasındaki ilişkiye bakalım., 2. AİLE YAPısı İLE ŞİDDETE BAGLI OLMAYAN SAPMıŞ DAVRA- NIŞLAR ARASINDAKİ İLİşKİ Aile ve sapmışdavranış arasındaki ilişkiyi göstenneye çalışa~ araştınnalarda, suçlu çocuklann evlerinde aşağ:ıdaki koşunardan - en az bi:ç1ne ya da daha çoguna rastlanmışbr. 1. Ailenin diger üyelerinin suçlu ve alkolik olmalan. 2. Boşanma, ölüm ya da terk nedeniyle ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin yoklugu. 3. İhmal. körlük ya da buna benzer fiziksel bir özür ya da hastalık nedeniyle anne-babanın kontrolüi1ün eksikligi, 4. Evin çok kalabalık olması, aşın baskı, kıskançlık, ebeveynlerden birinin aşın hakimiyeti. 5. İşsizlik, yetersiz gelir gibi ekonomik baskılar ve annenin dışanda çalışması (Suthertand 1966: 217). Ai~e içinde görülen ve )lddete dayalı olmayan sapmış davranışlann nedenlerindeiı biri, çocuklann yetiştikleri evde suçlu davranış katıbmın mevcudiyetidır. Bu durum çocugun suçlu davranış kalıbını taklit etmesi şeklinde olmasa da yasalara itaat etmesini büyük olasılıkla etklleyecekur. Bu tür ailelerden gelen çocuklann, çevrelerinde mevcut suçlu alt kültürüne daha kolay gırebudilderi gözlenmiştir (Wolfgang 1967: ). Aynca bu alt; kültür diger gruplar yoluyla oldugu gibi aile yoluyla da kuşaktan kuşaga taşınabilmektedir. O halde kültürün, olumlu, toplum 154

7 Edebiyat Fakailesi Dergisi tarafından istenilen unsurları yanında suçluluk gibi istenilineyen unsurları da aile yoluyla bir kuşaktan dıgerine aktarabilmektedir. Öz~l1ik1esuçlu alt kültürünün hakim oldugu bölgelerde ve ai1ele~de bu unsurlar nesilden nesile geçirilmektedir. Bazı tür suçlarda örnegin. yankesiciligi meslek edinmiş gruplarda bu çok belirgindir. Çocuk, bu suçun tekniklerini, içinde bulundugu grupta ve genellikle ailesi içinde ögrenmektedir. Bu konuda Wolfgang ve Cohen'in çalışmalan oldukça önemli bir yere sahiptir. Alt kültürel teoriler, özellikle alt sınıfa mensup bireylerin. topluma yabancılaştıldannı, ailelerinin egitim düzeylerinin düşük, aile dayanışmasuun zayıf oldugunu ve üzerlerinde, orta sınıf tarafından belirlenen başan standartlarına normal yollardan ulaşmalannın güçıügünü bilmelerinden kaynaklanan bir baskırun oldugunu ileri sürmektedirler (SiegeI1989: ). Başka birinin yerine imza atmak, güç kullanarak ya da kullanmayarak başkasına ait parayı almak, ödünç mal alıp geri vermemek, vanda1izm, _para karşılıgı herhangi bir sım saklamak gibi şiddete dayalı olmayan 'sapmış davrariışta bulunan çocukların ailelerinde, anne ye babanın onlardan başarabileceklerinden daha çogunu istemeleri ve bu yolla baskı yapmaları çocukların ve gençlerin bu tür sapmış davraruşlara yönelım~lerine neden olabilmektedir. Dıger yandan, çocuklar. bu tür davranışları. ilgi çekmek, kendin1 göstermek adına da yapabilmektedir. ÖZ~llikle ailenin. ölüm, boşanma ya da terk nedeniyle parçalandıgı durumlarda çocugun sadece dikkat çekmek amacıyla bu tür sapmış davranışlarda bulun~ dugu yapılan araştırmalarda ortaya konulmuşsa da yine aynı çalışma sonuçları parçalanmış ailenin bu tür sapmış davranışlann meydana gelme'sinde tek başına önemli bir faktör olmadıgını da göstenn1ştir(rosen ~ 970: ). Shaw ve McKay'ın bu konudaki çalışmalarında, suçlu grupla kontrol grubu arasında, parçalanmış aile faktörü incelenmiş, suçlu grubun % 42'sin1n, kontrol grubunun ise % 36'sımn parçalanmış aileierden geldikleri' görü.lm9:ştür. Ayrıca parçalanmış ailenin erkek çocuklara oranla kız çocuklanm daha çok etkiledigi belirlenmiştir. Buna göre. parçalanmış ailelerden gelen suçlu kızlann oranının (% 66.8), kontrol grubundaki kızlann oranından (% 44.8) daha yüksek oldugu görümüştür rreele 1970: ). 155

8 --- NilüferÖzca.n Bu konuya Ülkemiz açısından bakıldıgında da, parçalanmış aile suçlulukta tek faktör degildir. Prof. N, Saran'ın ytlıan arasında İstanbul'da polisle ilgisi olan 18 yaşından küçük çocuklarla yaptıgı araştınnasında, erkek suçlu çocukların %97.9'unun. kız suçlu çocuklarında % 96.4'ünün annelerinin oldugu. Ytne erkek çocuklann % 93.6'sının.kız çocuklannın da % ' IOü'ünün baba1anmn olduğu belirlenmiştir. Anne ve babalann özlük-.üvey1:lğine bakıldığında ise, erkek çocukların sadece % 13.2'sinin, kız çocuklarının da sadece % 7,4'ünün parçalanmış aile-.ierden geldikleri ortaya konmuştur (Saran 1968: Tablo 8-12). Çocuklann -şiddete dayalı olmayan sapnuş davranışlarda bulunmalannın bir diger nedeni de, aile içi aşın disiplindir. Karnesinde not değişuren, babasının yerine hasta kağıdını imzalayan çocukların. evdeki. baba, disiplinini kınnak amacıyla bu tür davraruşlarda bulundukları söylenebiltrken diger yandan. bunun tam karşıtı. aile içi disiplinsizlik de çocugu sapnnş"davranışlarda bulunmaya itebilmekted!i. çocugun kontrolünde anne-baba uyuşmazlıgı. aşırı tolerans. anne-babanın fiziksel ya da ruhsal zayıflıkle!il çocugun sapnnş davranışlarında etkili olabilmektedir. Aile yapısında anne-babadan başka bır yetişkinin bulunması da. çocugun davranışlanm etki etmektedir. çocugun. anne-babasırun dışında. evde bulunan diger yetişkinleolan ilişkisinin. om~n ev ve okul yaşamındaki sapmış davranışlanyla baglanbb oldugu gözlenmiştir. Yalan söylemesi. kandınnası. diger yetişki'ni kullanarak anne-baba baskısını yok etmeye çalışması. çocugun yetiştirilmesinde evdeki diger yetişkinlerin söz sahibi olması, çocuk üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sonuçta. çocugun itaatinin saglanması amacıyla ev bir savaş alanına dönmekte ve çocukta sapmış davranışlar gözlenmektedir. Aile diger tüm toplumsal kurumlar gibi toplumun temel özelliklerini yansıtma egitimi taşır. Dolayısıyla eger toplumda, şiddet ögesi içeren saldırgan davranışlar görülüyorsa bu aileye de yansıyacaktır. Bu görüş, özellikle ailenin şiddet kullanımı kon1.jsunda kültürlerarasında karşılaştınnalı olarak yapılan araştırmalarda açıkça destek bulmaktadır. Benzer bır şekilde. eger ailede şiddete dayalı olmayan sapmış davraruşlar görülüyorsa bu durum topluma da yansıyacaktır (Straus ve Lincoln 1985: 153). 156

9 SONUÇ Edebiya! FakOltesi Dergisi Aile pek çok fonksiyonu kendi içinde taşıyan bir sistemdir ki. bu sistem, sı.ıçun önlenmesi fonksiyonunu da kendi içinde bulundurur. Bu önlemlerden en önemlisi etkili bir sosyal kontrolün saglanmasıdır. Etkin bir sosyal kontrol ilk olarak aile içinde gerçekleştirilmelidir. Sosyo-kültürel y~pı içinde suçun önlenmesinde bir başka faktör aile üyeleri arasındaki dayanışmanın gücüdür. Dayanışma ile beraber gelen bütünleşme suçun önlenmesi konusunda bir diger öne~i faktördür. Aile. çocukla en bagımh ve yönlendirilmeye en uygun oldugu dönemde önemli 'bir temas kurar ve bu durum çocugun sosyalleşme süreci boyunca devam eder. Hiç bir çocugun dogumunda ileride suçlu bir birey olacagı düşünülmez. Ancak aile çocugun yönlendirilmesinde.ilk etkin kurumdur. Aile içi çatışma1ann fazla oldugu ailelerde çocuga uyumlu bir baskı ve kontrol uygulaması genellikle çok zordur. Sonuçtabudurum çocugun yönlendirilmesinde ve yetiştirilmesinde bazı aksaklıklara yol açabilmektedir (İçli 1992: 31-32). Anne, baba ve çocuk arasındaki dolaysız ilişkiler bütünü suçun önlenmesinde önemli roloynar. Çocuk dogdugu andan itibaren anne ve babayı taklit eden otomatik bir oyuncak gibidir~ Davranışlannın beslenmesi, anne ve babasından gelen tepkiiere baglıdır. Annebabanın yalan söylemesi, davramşlarındaki çelişkiler (ömegin, sevgi ve kızgınlıgı aynı anda göstermesi gibi) çocuga ve?avraruşlanna dogrtıdan etki eder ve suçlu' davranış.kalıplaonı benimsemesine neden olur. ' A:I.1e,toplumsal normların ilk ögrenildigi yerdir. Toplumda mevcut normlar aile aracı1ıgıyla bireylere aktarılır. ~le, bu nonnlann üyeleri tarafından yerine getirilip getirilmedigini kontrol ederken, toplum da aileyi ve üyelerini sıkı kontrol altına alır. Böylece toplum aileyi, ~le de kendi bireylerini kontrol ederek toplumsal kontrol saglanmış olur. Suçun önlenmesinde önemli bir role sahip olan bu mekanizımi, toplumsal yaşamın en önemli parçası olan aile kurumu olmadan gerçekleşemez. 157

10 Nih:Jfer Özcan Kaynakça Dönmezer, Sulhl, J1974}: Şehirleşmenin Dogurdugu Ceza Adaleti Sorunlan Sempozyumu: Hızla Şehirleşen ye Sanayileşen Bir Küçük Şehir Toplumunda Suçluluk, İstanbul, Fakülteler Mat tçli, Tül1n, (1992): Türkiye'de Suçlular: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik özellikleri, Ankara, BizIm Büro Basımevi. LIncoln, Alan ve John Kırkpatrick. (1985): "Crıme and The Family"'Criminologlcal Theory and Family Crime, Ed. A. Lincoln ve M, Straus, Illinois, Charles Thomas Publishers. Uska, AlIen ve Barbara Warner, (1991): "Functions of Crime: A Paradox1ca! Process" American Joumal of SoCıology, Vol. 96, Nu. 6, May Saran, Nephan, (I968):tstanbul ŞehrInde; Pollsle Uglsl Olan Onsekiz Yaşından Küçük çocuklann Sosyo-Koltürel özellikleii Hakkında Bır Araştırma, Istanbul, Taş Matbaası. Siegel, Lany. (1989): Criminology, St Paul. West Pub. Comp. Rosen. Lawrence. (1970): The Booker Home and Ma!e Delingueney". Tl:~e80- eiology of Crtme and Delinguency, Ed. M. Wolfgang. E. Savitz, N. john NewYork, John Wiley and Sons Ine. '. Sutherland, Edwin, (1966): The Prineiples of CIiminology, Philadelphia. J, B, Lippineott In, (1970): "Differentla! Assoeiatlon", The Sociology of Crime and Delingue~ey, Ed. M. Wolfgang,.E. Sav:Itz, K. Johnston, New York, John WHey and Sons Ine. Teele, James (1970): Juvenile Delinguency.. Bostan. F. E. Peacoek Publlshers Ine. 15B

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

İŞ-AİLE YAŞAMI DENGESİ ve DENGEYE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM: SINIR TEORİSİ Serap ÖZEN KAPIZ

İŞ-AİLE YAŞAMI DENGESİ ve DENGEYE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM: SINIR TEORİSİ Serap ÖZEN KAPIZ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 İŞ-AİLE YAŞAMI DENGESİ ve DENGEYE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM: SINIR TEORİSİ Serap ÖZEN KAPIZ 1. GİRİŞ Endüstrileşmeden önce

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Göç, İç Göç ve Dış Göç

Göç, İç Göç ve Dış Göç Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇ, ENTEGRASYON

Detaylı

Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet

Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet Yrd. Doç. Dr. Nurşen ADAK Özet: İnsanın toplumsal bir varlık haline gelme sürecinde yani toplumsallaşma sürecinde etkili olan sosyalizasyon araçlarından

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET. Necmettin ÖZERKMEN 1

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET. Necmettin ÖZERKMEN 1 TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET Öz Necmettin ÖZERKMEN 1 Bu çalışma temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, şiddet olgusunun nasıl bir olgu olduğu; neden evrensel ve toplumsal bir olgu

Detaylı

TELEVİZYON DİZİLERİNDE ERKEKLİK TEMSİLİ: KUZEY GÜNEY DİZİSİNDE HEGEMONİK ERKEKLİK VE FARKLI ERKEKLİKLERİN MÜCADELESİ.

TELEVİZYON DİZİLERİNDE ERKEKLİK TEMSİLİ: KUZEY GÜNEY DİZİSİNDE HEGEMONİK ERKEKLİK VE FARKLI ERKEKLİKLERİN MÜCADELESİ. TELEVİZYON DİZİLERİNDE ERKEKLİK TEMSİLİ: KUZEY GÜNEY DİZİSİNDE HEGEMONİK ERKEKLİK VE FARKLI ERKEKLİKLERİN MÜCADELESİ Emel BAŞTÜRK AKCA Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Kocaeli

Detaylı

OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI

OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI AKRAN ŞİDDETİ VE ZORBALIĞINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER Şiddetin Tanımı Dünya Sağlık Örgütü şiddeti şöyle tanımlamaktadır: Şiddet, fiziksel

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: KARAMAN İL ÖZEL İDARESİNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Nazlı

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ

BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ 57 BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ A Field Study on Factors that Affect Individuals Decision to Join the Terorist Organization: The

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı