ŞİDDETE DAYALı OL~YAN SAPMıŞ DAVRANIŞLAR VE AILE KURUMU Anş. Gör. Nllüfer ÖZCAN(')

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİDDETE DAYALı OL~YAN SAPMıŞ DAVRANIŞLAR VE AILE KURUMU Anş. Gör. Nllüfer ÖZCAN(')"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Ciit 11/Sayl 1-2 Aralık Edebiyat Fakoıtesi 1994/ s Dergisi GİRİŞ ŞİDDETE DAYALı OL~YAN SAPMıŞ DAVRANIŞLAR VE AILE KURUMU Anş. Gör. Nllüfer ÖZCAN(') Toplumda şiddete dayalı olmayan sapiilış suçların 'aile içinde görülen türleri ve bunlann görülme nedenlerinin ne oldugu sorusu çalışmamızın temel tartışmasını oluştunnaktadır. Aslında aile toplumda hem şiddete dayalı hem de şiddc;te dayalı olmayan suç~ulugun ortaya,çıkmasında önemli bir konuı,ndadır. Konunun çok geniş ve kapsamlı olması nedeniyle bu çalışmada şiddet içermeyen suç olgusunun yukarıda belirtilen böyutu ele alınmaya çalışılacaktır. Şiddet içermeyen sapmış davra11!şlar genelolarak aşagıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 1. Başka birisinin yerine imza atmak 2. Güç kullanmaksızın başkasına ait parayı almak 3. Güç,kullanarak başkasının parasını almak 4. Ödünç mal almak ve geri vennemek 5, Güç kullanarak başkasına ait malı a1mak 6. Kasıtlı olarak herhangi bir mala zarar vennek 7. Borç para alıp ödemernek 8. Aile üyelerinden herhangi birinin sımnı parakarşılıgı saklamak (Lincoln ve Strauss 1985: 75). Bu belirtilen davranışların hemen hemen hepsi kendini ilk olarak aile içinde göstermektedir. Babasının cebinden gizlice para alan. karnesinde not degiştiren. babasının yerine imza atan. kardeşlerinin sırlannı para karşılıgı saklayan' ya da evde sürekli birşeylere zarar veren çocugun Heride suçlu olup olmayacagmı söylemek elbette zordur. Ancak tüm bu davranış biçimlerinin (') Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi. 149

2 NilOfer Özcan çocugun. ilerideki yaşamı için birer ip ucu olacagı da unutulmamalıdır. İşte bu baglamda amacldlız, toplumda görülen şiddete dayalı olmayan sapnnş davranışlarla aile kurumu arasındaki ilişkiyi sosyokültürel bir çerçeve içinde. incelemektir. Araştınnannzda öncelikle birkavramsal çerçeve belirlenecek. bu çerçevede aile ve sapmış davranışlarla ilgili teorik açıklanlaıara yer verilecektir. Daha sonra aile kurumunun şiddet içermeyen suçluluk üzerindeki etkisini inceleyen araştınnalara v~ yorumlara deginllecektir. Sonuçta toplumun temeli olan aile kurumunun. suçun meydana gelmesindeki yerine ve suçun önlenmesindekf rolüne yer verilecektir KONU İLE İLGiLi TEORiK Biı.GİIER 'Krimfnologlar suç nasıl kontrol edilebilir sorusundan hareketle, suçun özünü anlamak amacıyla çok çeşıtit'teoriler geliştirmişler ve degişik sınıflama1ar yapmışlardır. Bu sınıflarnalardan birine göre; suçla ilgili teoriler; 1. Suç sebeplertni açıklamakta kullanılan anahtar teonler. 2. Aile ve suç arasındaki olabilir ilişkiyi gösteren teoriler,şeklinde ikiye ayrılırlar, Suç sebeplertni açıklamak üzere geliştirilen teoriler..1. Bireyi odak noktası alan teoriler. 2: Grubu, sosyal yapıyı ve süreçleri odak noktası alan teoriler, 3. Toplumsal ilişkileri odak noktası alan teoriler olmak üzere üçe aynlırlar. Bireyi odak noktası alan teoriler; suçun açıklanmasında bireysel içgüdülerden yararlanır. Bireyin psikolojik ve biyolojik duyarlılıklan bu teoriiçinde incelei1ir. Bir diger teori. grubu. sosyal yapıyı ve sosyal süreçleıi odak noktası alan teorilerdir. Sosyal yapı teorileri içinde en iyi bilineni Diırkheim'ın teorisidir. Ona göre, suç normal ve fonksiyonel bir yapıya sahiptir. Suçmevcut nonnların bir ürünüdür. Durkhefm ve takipçilerine göre. suç toplumlar için fonksiyoneldir. Suça tepki, insanlan biraraya getirerek etkileşimi ve sosyal bagları güçlendirtr. Bu durum dasuç oranlanmn azalmasına neden. olur (İçl! 1992: 16). Durkheim, sosyal yaşarn içinde suçun fonksiyonlari ve olrganlıgt üzerlnde durmuştur. Bir sosyal norm çerçevesinde gelişen 150,

3 Edsbiyatfakilltssi Dergisi herhangi bir davranışın dagılımı ya da oranı, bu davranışa gösterilen tepki ile orantılıdır. Durkheim'a göre, her toplum kendine göre suç ya da sapmayı tanımlar ve yine her toplum için sosyal yaşamda suçun fonksiyonelparçalan ayn ayrı mevcuttur. Sosyal yapı teorileri içinde yer alan bir diger önemli teorisyen Merton'dur. Temel tezi, sosyal yapmın bazı,bireyler üzerinde uyumsuz davraruşlara yol açacak şekilde baskı uyguladıgıdır. Merton'm suç yaklaşımı sosyal yapıyı temel aldıgı için sosyolojiktir. Durkheim ve Merton tarafından geliştirilen Anomi TeorisindeTI' başka Thrasher'in "çete"- isimli çalışmasıyla -temellendirilen Alt Kültür Teorileri, Sykes ve Matza'nın çocuk suçlulugu ile ilgili "nötrleştinne Teknikleri" teorileri, Cloward ve 01)lin'in "Farklılaşmış Fırsat" teo- Iileri sosyal yapı teorileri içinde yer almaktadır (tçli 1992: 16). Sosyal süreç teorileri arasında ise, Tarde'in ''Taklit'' teonsi, Sutlerland'ın "Aymcı Birleşmeler" teorisi' yer almaktadır. Tarde'a göre, suçlu davranışı birey, yakın temas sonucu taklit ederek gerçekleştirir. Sutherland ise, suçlu davranışin ögrenme sonucu meydana geldiginl ileri sürer ve bu süreci detaylı olarak açıklar. Sosyal süreç teorileri içinde yer alan Hirchi, çocuk suçlulugukonusunda "Kontrol" teorisi geliştinniştir (İçli 1992: 17). Üçüncü teori ise, bireyler ve toplum arasındaki ilişkilerin bagınısız görünüşlerini yani, toplumsal ilişkileri odak noki,ası alan teoridir(lincoln ve Kirkpatric 1985: 46). Yukarıda kj.saca belirtilen teoriler, suçun nedenlerine ilişkin açıklamalar getirirken son zamanlarda büyük bir ivme kaydeden bir diger teorlde, suçun sonuçları üzerine geliştirilen açıklamalardan oluşmaktadır. Bu açıklamalar da şu şekilde sınıflandırılmaktadır; " Fonkslyonallst Model suç ~ Toplumsa1 Tepki =!:- Toplumda Sosyal =t..-dayanışma Bütünleşme Etkileşirnin Kuvvetlenmesi Suç Korkusu Modeli Suç - + Toplumsal Tepki - + Zoraki Toplumsal- - Dayanışma (Korku) Etkileşlm S1iÇta FırsatModen - + Zoraki Sosyal - Suçda Fırsatlar - Suç Ştkileşim 151

4 NHafer Özcan Suç Korkusu ve Suçta Fırsat MÔdellerlnin Sentez! suç...:t...toplumsal Tepki...:t...Zoraki Toplumsal-=' Etktleş1m DIger Suçlar (F1GÜRl) (Liska ve Wamer, 1991). 1. ı. 1. Fonksiyonalist Model: Bti modele göre. suçla toplumsal tepki arasında pozitif bir ilişki vardır ki bu. toplumda sosyal etkileşimi kuvvetlendirir. Güçlü sosyal etkileşim ile dayanışma arasında dapozftff bir ilişki oluşur. Sonuçta. dayaii1şma ile suç arasındaki ilişkinin negatif oldugu görülür. (Bkz. Figür 1). Ömegin bu modele göre. herhangi bit suçdaki artış. toplumsal tepkiyi artınr. bunun sonucu sosyal etkileşim kuvvetlenir. dayanışma ve bütünleşme güçlenir ve suç oranı azalır Suç Korkusu (Fear of Crime) ModeU: Biı model. suçu daha çok makro düzeyde ele alan bir modeldir. Bu modelde herhangi bir suç türü ele alınmakta (ömegin hırsızlık). insariıann biı suça karşı duydukları korkunun. zoraki bir sosyal bütünleşmeye neden olacagı. bunun sonucunda sosyal dayalıışmanın gücünün azalacagı ileri süifılmektedir. Bu modele göre, insanlardaki suç korkusu. belirli yerlerde, belirli zamanlarda sosyal davranışa baskı yapmaktadır. Buna baglı olarak ÖzelIflde şehirde yaşayan bireyler. kendilerinin ya da yakınlarının sık. sık herhangi bir suçla karşılaşacak1annı düşünmekte ve korkmaktadırlar. Sonuçta. in":" sanlar başkaları ile etkileşim ve iletişim kunnakta zorlanmakta. ve sosyal. dayanışmayı gerçekleştirememektedirler Suçta Fırsat (Crlminal Opportunity) Modeli: Bu modelin odak noktası. suçlulukta fırsatın. insanların rutin faaliyetleri ve hayat tarzlanndaki çeşitlenmelerfn, nasıl etkilendigi sorusudut. ' Bu modele göre suçun meydana gelmesinde yer ve zamana baglı olarak üç unsur gereklidir; ı. GüdülenmiŞ suçlar. 2. Uygun hedef. 3. Koruma yeteneginin eksikl1gi. İnsanların hayat tarzları zaman içinde degişmiş. bunun yanında suça maruz kalma oranları da yükselmiştir. Artık insanların çogu zamanl~ evin dışında geçlnnekte ve genellike de korumasız bır çevrede yaşamaktad~rlar. Yapılan araştırmalar. koruma yeteneginin azalmasıinn. özellikle evlere karşı yönelen suçların. örnegin hırsızlıgın artmasına neden oldugunu göst,ennektedir. 152 "",-.

5 - Edebiyat FakO!tesi Dergisi Fırsat teorisine göre. ev rutin ve sıkıntı veren faaliyetlerin gerçekleştlğ::! tehlikesiz,bir çevrectir. Ancak insanların rutin faaliyetlerinin evin dışına taşması, evin korunmasım güçleştlnniş. bununla birlikte. ev suç :Işlernek için uygun bir hedef durumuna gelmiş~ir SUç Korkusu ve Suçta Fırsat Modenerinin Sentezı.: Bu model kısaca üç bölümde açıklanabilir; 1. Bazı suç oranlan, belirli bir dereceden sonra suç korkusunun. artmasına neden olurlar. 2. Toplumdaki sosyal etkileşimin azalması suç korkusunun derecesini belirler.. 3. Toplumda suçların azalması ya da çoğ:alması sosyal etkileşimin derecesini etkiler. Suç korkusu ve suçta fırsat modellerinin birleşimmden oluşan bu dördqncü modele göre. bazı suç türlerine (ömegin hırsızlığ:a) karşı gelişen, suça maruz kalma korkusu, toplumda zoraki bir sosyal etkileştme neden olınaktadır. Sonuç olarak, bu zoraki sosyal etkileşim, hem o suç türünün hem de diger suç türlerinin işlenme o;ran1arıru azaltmaktadır (LisIm ve Warner, 1991)._ Çalışmamızın başında suç nasıl kontrol edilebilir sorusundan hareketle ortaya çıkan teorilerden bir bölümünün, aile-suç 'arasındaki olabilir l1işld.yi inceledigini belirtmiştik.. Bu teorilerden en önemlisi aynı zamanda,sosyal süreç teorileri içinde de yer alan Sutherland'ın "Ayıncı Birleşmeler" (DifferenHal Association) Teori-- s1d1r. Bu teoriye göre, ' 1. Suçlu davranış ögrenil1r. 2. Suçlu davr"anış bir etkileşim süreci içinde ögrenilir. 3. Suçlu. davranış özellikle küçük ve samimi gruplar.içinde ögrenilir. 4. Suçlu davraruş ögrenilirken, a) Bazen çok karmaşık bazen çok basit olan suç teknikleri b) Güctüler, dürtüler ve davı"ail1şın kendine özgü yönleri de ögrenilmektedir. 5. Yasaları uyulması gerekli olmayan kurallar olarak gören grup- La etk:lleşim içinde suç ögrenilir. 6. Yasa1an uyulması gerekli olan kurallar olarak görenlerle birarada bulunanlar daha az suç '. işlerler. 7. Ayırıcı Birleşmeler Teorisinde, gruplararası etklleşimde sıklık, devamlılık ve öncelik önemlidir.,. 153.

6 NilüferÖzca.n 8. Suçlu davranışı ögrenme süreci ve suçlu davranışı reddetmeyi öğ:renme süreci, herhangi bir şeyi' ögrenme sürecindeki mekanizmadan farklı degildjr (Sulherland 1970: ), Kısaca bazı suç türleri, toplumda sosyalizasyon süreci içinde ögre!lilmektedir. Sosyalizasyonun gerçekleştigi ilk kurum olan ailenin çocugun davranışlanrun yönlendirilmesinde önemli rolü buhimnaktadır. Onun, suçlu davranışı aile içinde ögrenmesi sonucunda, (Babasinı sahte imza atarken gönnesi, aile içinde yalan soylenilmesi v.b.) ileride ayru suçlan işleyeceğ:i iddia edilmektedir. Suçun nedenleri ve sonuçlan ile ilgili olarak yapılan bu kısa açıklamalardan sonra şimdi, aile ve sapmış davranış arasındaki ilişkiye bakalım., 2. AİLE YAPısı İLE ŞİDDETE BAGLI OLMAYAN SAPMıŞ DAVRA- NIŞLAR ARASINDAKİ İLİşKİ Aile ve sapmışdavranış arasındaki ilişkiyi göstenneye çalışa~ araştınnalarda, suçlu çocuklann evlerinde aşağ:ıdaki koşunardan - en az bi:ç1ne ya da daha çoguna rastlanmışbr. 1. Ailenin diger üyelerinin suçlu ve alkolik olmalan. 2. Boşanma, ölüm ya da terk nedeniyle ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin yoklugu. 3. İhmal. körlük ya da buna benzer fiziksel bir özür ya da hastalık nedeniyle anne-babanın kontrolüi1ün eksikligi, 4. Evin çok kalabalık olması, aşın baskı, kıskançlık, ebeveynlerden birinin aşın hakimiyeti. 5. İşsizlik, yetersiz gelir gibi ekonomik baskılar ve annenin dışanda çalışması (Suthertand 1966: 217). Ai~e içinde görülen ve )lddete dayalı olmayan sapmış davranışlann nedenlerindeiı biri, çocuklann yetiştikleri evde suçlu davranış katıbmın mevcudiyetidır. Bu durum çocugun suçlu davranış kalıbını taklit etmesi şeklinde olmasa da yasalara itaat etmesini büyük olasılıkla etklleyecekur. Bu tür ailelerden gelen çocuklann, çevrelerinde mevcut suçlu alt kültürüne daha kolay gırebudilderi gözlenmiştir (Wolfgang 1967: ). Aynca bu alt; kültür diger gruplar yoluyla oldugu gibi aile yoluyla da kuşaktan kuşaga taşınabilmektedir. O halde kültürün, olumlu, toplum 154

7 Edebiyat Fakailesi Dergisi tarafından istenilen unsurları yanında suçluluk gibi istenilineyen unsurları da aile yoluyla bir kuşaktan dıgerine aktarabilmektedir. Öz~l1ik1esuçlu alt kültürünün hakim oldugu bölgelerde ve ai1ele~de bu unsurlar nesilden nesile geçirilmektedir. Bazı tür suçlarda örnegin. yankesiciligi meslek edinmiş gruplarda bu çok belirgindir. Çocuk, bu suçun tekniklerini, içinde bulundugu grupta ve genellikle ailesi içinde ögrenmektedir. Bu konuda Wolfgang ve Cohen'in çalışmalan oldukça önemli bir yere sahiptir. Alt kültürel teoriler, özellikle alt sınıfa mensup bireylerin. topluma yabancılaştıldannı, ailelerinin egitim düzeylerinin düşük, aile dayanışmasuun zayıf oldugunu ve üzerlerinde, orta sınıf tarafından belirlenen başan standartlarına normal yollardan ulaşmalannın güçıügünü bilmelerinden kaynaklanan bir baskırun oldugunu ileri sürmektedirler (SiegeI1989: ). Başka birinin yerine imza atmak, güç kullanarak ya da kullanmayarak başkasına ait parayı almak, ödünç mal alıp geri vermemek, vanda1izm, _para karşılıgı herhangi bir sım saklamak gibi şiddete dayalı olmayan 'sapmış davrariışta bulunan çocukların ailelerinde, anne ye babanın onlardan başarabileceklerinden daha çogunu istemeleri ve bu yolla baskı yapmaları çocukların ve gençlerin bu tür sapmış davraruşlara yönelım~lerine neden olabilmektedir. Dıger yandan, çocuklar. bu tür davranışları. ilgi çekmek, kendin1 göstermek adına da yapabilmektedir. ÖZ~llikle ailenin. ölüm, boşanma ya da terk nedeniyle parçalandıgı durumlarda çocugun sadece dikkat çekmek amacıyla bu tür sapmış davranışlarda bulun~ dugu yapılan araştırmalarda ortaya konulmuşsa da yine aynı çalışma sonuçları parçalanmış ailenin bu tür sapmış davranışlann meydana gelme'sinde tek başına önemli bir faktör olmadıgını da göstenn1ştir(rosen ~ 970: ). Shaw ve McKay'ın bu konudaki çalışmalarında, suçlu grupla kontrol grubu arasında, parçalanmış aile faktörü incelenmiş, suçlu grubun % 42'sin1n, kontrol grubunun ise % 36'sımn parçalanmış aileierden geldikleri' görü.lm9:ştür. Ayrıca parçalanmış ailenin erkek çocuklara oranla kız çocuklanm daha çok etkiledigi belirlenmiştir. Buna göre. parçalanmış ailelerden gelen suçlu kızlann oranının (% 66.8), kontrol grubundaki kızlann oranından (% 44.8) daha yüksek oldugu görümüştür rreele 1970: ). 155

8 --- NilüferÖzca.n Bu konuya Ülkemiz açısından bakıldıgında da, parçalanmış aile suçlulukta tek faktör degildir. Prof. N, Saran'ın ytlıan arasında İstanbul'da polisle ilgisi olan 18 yaşından küçük çocuklarla yaptıgı araştınnasında, erkek suçlu çocukların %97.9'unun. kız suçlu çocuklarında % 96.4'ünün annelerinin oldugu. Ytne erkek çocuklann % 93.6'sının.kız çocuklannın da % ' IOü'ünün baba1anmn olduğu belirlenmiştir. Anne ve babalann özlük-.üvey1:lğine bakıldığında ise, erkek çocukların sadece % 13.2'sinin, kız çocuklarının da sadece % 7,4'ünün parçalanmış aile-.ierden geldikleri ortaya konmuştur (Saran 1968: Tablo 8-12). Çocuklann -şiddete dayalı olmayan sapnuş davranışlarda bulunmalannın bir diger nedeni de, aile içi aşın disiplindir. Karnesinde not değişuren, babasının yerine hasta kağıdını imzalayan çocukların. evdeki. baba, disiplinini kınnak amacıyla bu tür davraruşlarda bulundukları söylenebiltrken diger yandan. bunun tam karşıtı. aile içi disiplinsizlik de çocugu sapnnş"davranışlarda bulunmaya itebilmekted!i. çocugun kontrolünde anne-baba uyuşmazlıgı. aşırı tolerans. anne-babanın fiziksel ya da ruhsal zayıflıkle!il çocugun sapnnş davranışlarında etkili olabilmektedir. Aile yapısında anne-babadan başka bır yetişkinin bulunması da. çocugun davranışlanm etki etmektedir. çocugun. anne-babasırun dışında. evde bulunan diger yetişkinleolan ilişkisinin. om~n ev ve okul yaşamındaki sapmış davranışlanyla baglanbb oldugu gözlenmiştir. Yalan söylemesi. kandınnası. diger yetişki'ni kullanarak anne-baba baskısını yok etmeye çalışması. çocugun yetiştirilmesinde evdeki diger yetişkinlerin söz sahibi olması, çocuk üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sonuçta. çocugun itaatinin saglanması amacıyla ev bir savaş alanına dönmekte ve çocukta sapmış davranışlar gözlenmektedir. Aile diger tüm toplumsal kurumlar gibi toplumun temel özelliklerini yansıtma egitimi taşır. Dolayısıyla eger toplumda, şiddet ögesi içeren saldırgan davranışlar görülüyorsa bu aileye de yansıyacaktır. Bu görüş, özellikle ailenin şiddet kullanımı kon1.jsunda kültürlerarasında karşılaştınnalı olarak yapılan araştırmalarda açıkça destek bulmaktadır. Benzer bır şekilde. eger ailede şiddete dayalı olmayan sapmış davraruşlar görülüyorsa bu durum topluma da yansıyacaktır (Straus ve Lincoln 1985: 153). 156

9 SONUÇ Edebiya! FakOltesi Dergisi Aile pek çok fonksiyonu kendi içinde taşıyan bir sistemdir ki. bu sistem, sı.ıçun önlenmesi fonksiyonunu da kendi içinde bulundurur. Bu önlemlerden en önemlisi etkili bir sosyal kontrolün saglanmasıdır. Etkin bir sosyal kontrol ilk olarak aile içinde gerçekleştirilmelidir. Sosyo-kültürel y~pı içinde suçun önlenmesinde bir başka faktör aile üyeleri arasındaki dayanışmanın gücüdür. Dayanışma ile beraber gelen bütünleşme suçun önlenmesi konusunda bir diger öne~i faktördür. Aile. çocukla en bagımh ve yönlendirilmeye en uygun oldugu dönemde önemli 'bir temas kurar ve bu durum çocugun sosyalleşme süreci boyunca devam eder. Hiç bir çocugun dogumunda ileride suçlu bir birey olacagı düşünülmez. Ancak aile çocugun yönlendirilmesinde.ilk etkin kurumdur. Aile içi çatışma1ann fazla oldugu ailelerde çocuga uyumlu bir baskı ve kontrol uygulaması genellikle çok zordur. Sonuçtabudurum çocugun yönlendirilmesinde ve yetiştirilmesinde bazı aksaklıklara yol açabilmektedir (İçli 1992: 31-32). Anne, baba ve çocuk arasındaki dolaysız ilişkiler bütünü suçun önlenmesinde önemli roloynar. Çocuk dogdugu andan itibaren anne ve babayı taklit eden otomatik bir oyuncak gibidir~ Davranışlannın beslenmesi, anne ve babasından gelen tepkiiere baglıdır. Annebabanın yalan söylemesi, davramşlarındaki çelişkiler (ömegin, sevgi ve kızgınlıgı aynı anda göstermesi gibi) çocuga ve?avraruşlanna dogrtıdan etki eder ve suçlu' davranış.kalıplaonı benimsemesine neden olur. ' A:I.1e,toplumsal normların ilk ögrenildigi yerdir. Toplumda mevcut normlar aile aracı1ıgıyla bireylere aktarılır. ~le, bu nonnlann üyeleri tarafından yerine getirilip getirilmedigini kontrol ederken, toplum da aileyi ve üyelerini sıkı kontrol altına alır. Böylece toplum aileyi, ~le de kendi bireylerini kontrol ederek toplumsal kontrol saglanmış olur. Suçun önlenmesinde önemli bir role sahip olan bu mekanizımi, toplumsal yaşamın en önemli parçası olan aile kurumu olmadan gerçekleşemez. 157

10 Nih:Jfer Özcan Kaynakça Dönmezer, Sulhl, J1974}: Şehirleşmenin Dogurdugu Ceza Adaleti Sorunlan Sempozyumu: Hızla Şehirleşen ye Sanayileşen Bir Küçük Şehir Toplumunda Suçluluk, İstanbul, Fakülteler Mat tçli, Tül1n, (1992): Türkiye'de Suçlular: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik özellikleri, Ankara, BizIm Büro Basımevi. LIncoln, Alan ve John Kırkpatrick. (1985): "Crıme and The Family"'Criminologlcal Theory and Family Crime, Ed. A. Lincoln ve M, Straus, Illinois, Charles Thomas Publishers. Uska, AlIen ve Barbara Warner, (1991): "Functions of Crime: A Paradox1ca! Process" American Joumal of SoCıology, Vol. 96, Nu. 6, May Saran, Nephan, (I968):tstanbul ŞehrInde; Pollsle Uglsl Olan Onsekiz Yaşından Küçük çocuklann Sosyo-Koltürel özellikleii Hakkında Bır Araştırma, Istanbul, Taş Matbaası. Siegel, Lany. (1989): Criminology, St Paul. West Pub. Comp. Rosen. Lawrence. (1970): The Booker Home and Ma!e Delingueney". Tl:~e80- eiology of Crtme and Delinguency, Ed. M. Wolfgang. E. Savitz, N. john NewYork, John Wiley and Sons Ine. '. Sutherland, Edwin, (1966): The Prineiples of CIiminology, Philadelphia. J, B, Lippineott In, (1970): "Differentla! Assoeiatlon", The Sociology of Crime and Delingue~ey, Ed. M. Wolfgang,.E. Sav:Itz, K. Johnston, New York, John WHey and Sons Ine. Teele, James (1970): Juvenile Delinguency.. Bostan. F. E. Peacoek Publlshers Ine. 15B

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Cahit Kişioğlu, İzmir 9 Eylül Lions Kulübü ÖZET: Lion ve Leo iletişiminde kullanılan eleştirel veya koruyucu yetişkin tarzını yetişkin boyutuna taşıyarak, Lion - Leo

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - NİSAN 2014 AİLE İÇİ ŞİDDET Çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi ve sağlam bir kişilik kazanması için

Detaylı

Sosyal Etki Teorisi. Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014

Sosyal Etki Teorisi. Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014 Sosyal Etki Teorisi Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014 Sosyal Etki ve Uyma Davranışı Sosyolojinin, toplumun bütününü kapsayan kanunu insan toplum hayatı yaşar kanunudur. İnsan bir toplumda

Detaylı

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Konumuz genis oldugu için, bu kisa özet çerçevesinde, bakisimizi kimi genel hedef kitleler dogrultusunda

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU OKUL KORKUSU Her yıl milyonlarca çocuk okula başlayıp, neşeyle devam ederken

Detaylı

OLUMLU ANNE-BABA YAKLAŞIMLARI

OLUMLU ANNE-BABA YAKLAŞIMLARI OLUMLU ANNE-BABA YAKLAŞIMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ Her anne baba çocuğunun sosyal duygusal ve bilişsel anlamda iyi yetişmesini arzu eder ve bunun için elinden geleni yapmaya çalışır.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE; 2008-2012 Yılları arasında meydana gelen adli olay sayısının yıllara göre dağılımı: 1000 900 800 700 600 500

Detaylı

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır.

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır. AİLE TUTUMLARI Eğitimciler olarak bizler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindeyiz. Öğrenci eğitiminde ve çocuğa karşı doğru

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU Formun Amacı: Bu form çocuğun sağlık durumu, psikomotor gelişimi, özbakım gelişimi, sosyal duygusal gelişimi ve davranışsal özelliklerine ilişkin bireysel gereksinimleri

Detaylı

ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR. 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller

ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR. 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller Doç. Dr. İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır.

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ Prof.Dr. Orhan DOĞAN Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Tıp eğitiminde psikiyatri Tıp

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU!

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU! Risk Faktörleri BİRECİK RAM Tedavi İçin Psikolojik sorunları olan ya da herhangi bir madde bağımlılığı bulunan ebeveynin çocukları daha büyük risk altındadırlar. Madde kullanan ve tedavi olmak isteyen,

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI Yalan, insanları aldatmak amacı ile uydurulmuş kasıtlı davranış veya sözdür. Çocuğun yalana başvurması tıpkı yetişkin insanın yalana başvurması kadar kendini,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM Neler Öğreneceğiz? Makroekonominin tanımı Makroekonomi ve Mikroekonomi Ayrımı Makroekonominin Gelişim Süreci ve Tarihi Düşünce Okullarının Makroekonomik

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

TC KİMLİK NO 1-Adı ve Soyadı. 2-Cinsiyeti. 2-Doğum yeri ve tarihi

TC KİMLİK NO 1-Adı ve Soyadı. 2-Cinsiyeti. 2-Doğum yeri ve tarihi TED MERSİN ÖZEL ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TANIMA ANKETİ ÇOCUĞUN TC KİMLİK NO : 2-Cinsiyeti 3-Doğum yeri ve tarihi 4-Geldiği okul 5-Okula geliş nedeni 6-Velinin Adı-Soyadı ve Yakınlık

Detaylı

Zeka Testi-1 Soru Kitapçığı

Zeka Testi-1 Soru Kitapçığı Zeka Testi-1 Soru Kitapçığı sinavonline.net Elektronik kitap formatında hazırlanan bu yayında yer alan tüm içerik sinavonline.net sitesine ait olup, izin alınmadan içeriğinin bir kısmı veya tamamı başka

Detaylı

Sosyal Psikoloji GİRİŞ

Sosyal Psikoloji GİRİŞ Sosyal Psikoloji Prof. Dr. Turgut Göksu GİRİŞ Turgut Göksu 1 İki farklı bakış ve iki farklı tanım SOSYAL PSİKOLOJİ sosyolojik sosyal psikoloji 1908 Amerikalı ROSS Social Psychology psikolojik sosyal psikoloji

Detaylı

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Aile nedir? Toplum içindeki en küçük sosyal kurumdur. Çekirdek aile Ana, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise çeşitli akrabalardan oluşur. Aile kurumunun

Detaylı

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak.

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak. Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Kardeş Kıskançlığı hakkındadır. Sizlere çocuğunuza bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. KARDEŞ KISKANÇLIĞI Neler olduğunu hiç anlamıyorum!

Detaylı

EKSTRA ANLATILAN DERSLER

EKSTRA ANLATILAN DERSLER MESLEK ELEMANI DERS İÇERİĞİ AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ AİLEDE DİN EĞİTİMİ (4 SAAT) Dini Açıdan Ailenin Önemi 4 saat Aile Bireylerin Eğitimi Hz Muhammed in Aile Hayatı Ailede Din Kaynaklı Sorunların Çözümü İnanç

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK Merhaba, Neredeyse her gün gazete ve TV lerde karşılaştığımız manşetler, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi bu kitapçığı hazırlamaya yönlendirdi. Türkiye de

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA Hücre yapısını ve organelleri oluşturan moleküler yapılarından başlayıp hücre organelleri,hücre,doku,organ ve organ sistemlerine

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Çocuğunuza İç Çamaşırı Kuralı nı öğretin

Çocuğunuza İç Çamaşırı Kuralı nı öğretin 1. Çocuğunuza İç Çamaşırı Kuralı nı öğretin Yaklaşık her beş çocuktan biri cinsel şiddete maruz kalmaktadır; buna cinsel istismar da dahildir. Çocuğunuzun böyle bir durumla karşılaşmasını önleyebilirsiniz.

Detaylı

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM BENİ KOŞULSUZ SEVİN! OTİZM NEDİR? O Bireyin sosyal iletişimini, dil

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX 1. Çocuklara Zarar Veren Anne-Baba Davranışları...1 Aşırı Koruyuculuk ve Kısıtlayıcılık...2 Reddetme; Maskelenmiş Mahrumiyet...4 Aşırı Hoşgörü ve Şımartma...5 Aşırı Beklentiler...6

Detaylı

Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Teknoloji Bağımlılığı Açelya Şahin Fırat Uzman Klinik Psikolog www.monomente.com MEV Okulları Basınköy 17.11.2015 Bağımlılık nedir? Bağımlılık; herhangi bir insan, nesne veya maddeye karşı duyulan önlenemez

Detaylı

KARDEŞ KISKANÇLIĞI KARDEŞ KISKANÇLIĞININ NEDENLERİ

KARDEŞ KISKANÇLIĞI KARDEŞ KISKANÇLIĞININ NEDENLERİ KARDEŞ KISKANÇLIĞI Kıskançlık, sevilen birinin başkası ile paylaşılmasına katlanamamaktır. kıskançlığın içgüdüsel yani doğuştan getirdiğimiz genlerimize şifrelenmiş olduğu ileri sürülmektedir. Yaşamın

Detaylı

PSK 172 İletişim Becerileri. Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4]

PSK 172 İletişim Becerileri. Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4] PSK 172 İletişim Becerileri Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4] Sözel Olmayan İletişim Anlam üretmek için sözcükler olmadan mesajları kullanma sürecidir. Sözel iletişimin önemli bir unsurudur.

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Rab be Yakışan Yuvamız

Rab be Yakışan Yuvamız 3 Rab be Yakışan Yuvamız Çizim: Nat Wibberley Aile çok önemli bir kavram, etkisi çok büyüktür. Ailelerimiz sakat olursa, toplumumuz nasıl olur? Kendi kişiliğimiz de ailemizden çok etkilenir. Madem aile

Detaylı

OKULA BAŞLARKEN OKULA BAŞLAMA SÜRECİ

OKULA BAŞLARKEN OKULA BAŞLAMA SÜRECİ OKULA BAŞLARKEN Okul, aileden sonra çocuğun içinde bulunduğu ilk temel sosyalleşme kurumudur. Okul dönemi, çocuk için ailesinden ilk ayrılış dönemidir; çünkü çocuk, okula başladığında evden farklı bir

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Adli psikoloji, psikologların görev alabileceği ve topluma hizmette çok öneme sahip bir alandır. Çünkü suç durumlarında, gerek suçlular gerek mağdurlar açısından

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÇATIŞMA TANIMI İki veya daha fazla kişi arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. Uzm. Hem. Samin Esmailzade Çatışma, aynı ya da karşıt

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

... v. BURSA EKONOMISININ 2003 YILI DEGERLEMESI Prof.Dr.Ali CEYLAN

... v. BURSA EKONOMISININ 2003 YILI DEGERLEMESI Prof.Dr.Ali CEYLAN --.... v. BURSA EKONOMISININ 2003 YILI DEGERLEMESI Prof.Dr.Ali CEYLAN 1.GİRİş Bilindiği gibi,dünya ekonomisi son 3-4 yıldır ciddi anlamda büyüme sancıları çekmektedir. Bu anlamda, ABD ekonomisindeki yavaşlama

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com. 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com. 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİNİN TARİHÇESİ Doğaüstü Güçlere Dayalı Perspektif Klasik Okul

Detaylı

Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı

Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı TÜBİTAK-BTP Mayıs 1999 Sunuş Ulusal bilim ve teknoloji (B&T) politikası tasarımcılarının ana hareket noktalarından birini, ülkenin

Detaylı

ANNE-BABA TUTUMLARI. Aşırı Koruyucu Tutum

ANNE-BABA TUTUMLARI. Aşırı Koruyucu Tutum ANNE-BABA TUTUMLARI Anne-baba tutumu, anne-babanın, karşılıklı iletişim esnasında, çocuklarına yönelttikleri tutum ve davranışlarının bütünüdür. Çocukların bütün olarak sağlıklı bir gelişim göstermesi

Detaylı

Bu yaklaşımlar anne babaların kafasını oldukça meşgul eden şu soruyu akla getiriyor:

Bu yaklaşımlar anne babaların kafasını oldukça meşgul eden şu soruyu akla getiriyor: Uzm. Psikolog Nuray ÖZBEN AVŞAR Anne - baba - çocuk ilişkisinin son yıllarda hızlı bir değişim içerisine girmiş olduğu gözleniyor. Hızla gelişen dünya ile hayata bakış açıları her geçen gün gelişiyor ve

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Genetik algoritmalar, Darwin in doğal seçim ve evrim teorisi ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Dersin Adı ve Kodu: Psik 302 Psikopatoloji Dersin ön koşulları: Yok Ders yeri(sınıf): 312 nolu sınıf Ders Günü ve Saati: Salı: 08:30-11:20 Kredisi:

Detaylı

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuklar ve Müdahale Yaklaşımları. SHU Tülin KUŞGÖZOĞLU Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Derneği ANKARA- 2011

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuklar ve Müdahale Yaklaşımları. SHU Tülin KUŞGÖZOĞLU Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Derneği ANKARA- 2011 İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuklar ve Müdahale Yaklaşımları SHU Tülin KUŞGÖZOĞLU Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Derneği ANKARA- 2011 Çocuk İhmal ve İstismarı ve Travma İnsan yaşamında, normal

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren iki lisan öğrenmesi, okul ve iş yaşantısında başarı göstermesine katkı sağlayacak

Detaylı

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na göre 2008 yılı sonu itibariyle evlatt edindirilen

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Resesif (Çekinik) Kalıtım

Resesif (Çekinik) Kalıtım 12 Resesif (Çekinik) Kalıtım İngiltere' deki Guy's ve St Thomas Hastanesi ve IDEAS Genetik Bilgi Parkı tarafından hazırlanan broşürlerden kendi k a l i t e s t a n d a r t l a r ı n a u y g u n o l a r

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Ders Sorumlusu: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SHO 339 SEÇMELİ II: ÇOCUK KORUMA VE BAKIM SİSTEMLERİ DERSİ ANAHATTI VE HAFTALIK PLANI 2011-2012 GÜZ Prof. Dr. Kasım Karataş Dersin

Detaylı

YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ

YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YAZILI BASINDA CİNSEL SUÇLAR: 2006 2008 YILLARI ARASINDA HÜRRİYET VE TAKVİM GAZETELERİNDE YAYINLANAN CİNSEL SUÇ İÇERİKLİ

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurar D. PİRE Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon Latince de kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır İngilizce de

Detaylı

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir.

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir. Abraham Lincoln, senin yaşındayken dedi babası çocuğuna, Okula gidebilmek için her gün 10 mil yürüyordu. Gerçekten mi? dedi çocuk ve ekledi: Tamam, fakat o senin yaşındayken de başkan oldu baba! İletişim,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 VERITAS FOCUS İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma Çalıştay Çalışanların çoğu kez fark edilmeyen psikolojik sorunları verimlilik ve iş tatmininin önündeki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ Sosyal fobi, bireyin sosyal ortamlarda herhangi bir eylem yaparken utanç duyacağı duruma düşeceğini düşünerek nedensiz kızarma,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan araştırmalara, bir başka deyişle, var olan bilgi birikimine dayanırlar. Bir araştırmaya başlarken yapılacak ilk iş, daha önce

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV

İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu OKUL VE OKUL ÇEVRESİNDE ŞİDDETİN VE MADDE BAĞLILIĞININ/ KULLANIMININ ÖNLENMESİ - 19-20.03. İçindekiler:

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ

YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ Melsa Ararat, PhD Roundtable: Women s access to and retention in decent work in Turkey Palais de France, Istanbul 15 th March 2016 1

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatistikciler.org İstatistikçiler Dergisi (28) 6-22 İstatistikçiler Dergisi COX REGRESYON MODELİ VE AKCİĞER KANSERİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA Durdu KARASOY Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik

Detaylı

AFYONKARAHİSAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI.. KASIM 2012

AFYONKARAHİSAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI.. KASIM 2012 AFYONKARAHİSAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMI.. KASIM 2012 1 2 İnsanların özellikle de çocukların, doğa şartlarına olduğu kadar toplum şartlarına ve kurallarına da uyum sağlaması

Detaylı