Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir."

Transkript

1 Dul Ve Yetim Aylığı, İşlem Ve Oranları Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı sigortalı için hesaplanan aylığın % 50 sidir. Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75 oranında aylık bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylığın oranı ise % 25 dir. Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları a) En az 1800 gün malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş b) 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış malûllük vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış c) Bağlanmış bulunan malûllük vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır. Hak sahipleri Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir. Erkek çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar orta öğrenim yapıyorlarsa 20 yaşını yüksek öğrenim yapıyorlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar hak sahibi sayılırlar. Çalışamayacak durumda malül olan erkek çocuklar ise kendi çalışmalarına bağlı olarak herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almıyor olmaları şartı ile hangi yaşta olduklarına bakılmaksızın hak sahibi sayılırlar. Kız çocuklar ise sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmamak ve buralardan kendi çalışmalarından dolayı aylık almamak ve evli olmamak şartı ile yaşlarına bakılmaksızın hak sahibi sayılırlar. Evli olduğu için hak sahibi sayılmayan kız çocuklar dul kalırsa bu defa hak sahibi sayılırlar. Vefat eden sigortalının ana ve babasının hak sahibi sayılabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gereklidir. Bunlardan ilki sigortalının ölüm tarihi itibariyle eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamının sigortalının aylığından az olması ikincisi ise geçiminin sağlığında sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesidir. Sigortalının ölümü tarihinde eş ve çocuklarına bağlanacak aylıkların toplamı sigortalının aylığına eşit ise ana ve babanın aylık alma hakkı ortadan kalkmaktadır. Hak sahiplerinden birinin daha sonra aylıktan çıkması halinde dahi ana ve babaya aylık bağlanamamaktadır. Birinci koşul gerçekleşse dahi ayrıca herhangi bir geliri veya malvarlığı bulunduğu tespit edilen ana ve babalar yine hak sahibi sayılmamaktadırlar. Ölüm Aylığına Talepte Bulunma Ve Aylığın Başlangıcı Ölüm aylığı bağlanabilmesi için çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta müdürlüğüne Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekir. Sigorta Müdürlüklerimize sigortalının eşi 18 yaşından büyük kız ve erkek çocukları ile ana ve babalarının dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze emekli sigortalının eşi ile ana ve babasının (Ek 13) 18 yaşını doldurmuş kız çocuklarının 18 yaşını dolduran erkek çocuklarının ise ekteki dilekçe ile yazılı olarak başvurmaları gerekir. Ölüm aylığı talep dilekçelerine nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin 12 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının eşi ile 18 yaşından büyük kız çocukların beyan taahhüt belgesini 18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir belgelerini ana ve babaların ise beyan taahhüt belgesini doldurarak dilekçelerine eklemeleri gerekir. Ölüm aylığının başlangıcı sigortalının durumuna göre değişkenlik gösterir. Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak

2 sahipleri askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanıyor ise bağlanacak ölüm aylıkların borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar. Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar. Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerinin aylıkları ise sigortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği tarihten başlar. Ölüm Aylığının Hesaplanması a. Malullük veya Yaşlılık Aylığı Almakta İken Ölen Emeklinin Hak Sahiplerinin Aylığının Hesaplanması Ölen sigortalının almakta olduğu malüllük veya yaşlılık aylığı hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılır. b. 01/01/2000 Tarihinden Sonra Çalışmaya Başlayan ve Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerinin Aylığının Hesaplanması Çalışırken ölen sigortalının ise sigortalının her takvim yılına ait prime esas kazancı kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren aylık talep tarihine kadar geçen takvim yılları için her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılarak bulunan takvim yıllık kazançlar toplamının toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazancın 360 katı aylığın hesaplanmasına esas ortalama yıllık kazancı oluşturur. Bu şekilde bulunan ortalama yıllık kazancın % 60 nın 1/12 si alınarak hesaplanan aylık hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında dikkate alınır. % 60 olan aylık bağlama oranı sigortalının 8100 ila 9000 gün arasında primi ödenen her 360 gün için günden sonra ödenen her 360 gün için de 1 5 artırılır. Bakıma muhtaç durumda malüllük aylığı almakta iken vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı oranı % 60 dır. c. 01/01/2000 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlayıp Bu Tarihten Sonra Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Aylığının Hesaplanması 01/01/2000 tarihinden önce çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra ölen sigortalının hak sahiplerine sigortalının ölüm tarihine kadar toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 01/01/2000 tarihine kadar ve bu tarihten sonra geçen gün sayılarıyla orantılı iki kısmı aylığın toplamı kadar ölüm aylığı bağlanır. 01/01/2000 tarihine kadar olan prim ödeme gün sayısı ile orantılı aylık 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 01/01/2000 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısı ile orantılı aylık ise 506 sayılı Kanunun anılan Kanunla değiştirilmiş hükümlerine göre (b) maddesinde açıklandığı şekilde hesaplanır. Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı sigortalı için hesaplanan aylığın % 50 sidir. Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75 oranında aylık bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylığın oranı ise % 25 dir. Bu durumda sigortalının hak sahibi durumunda eşi ve iki çocuğu varsa aylığın % 100 ü bunlara bağlanacaktır. Bir eşi ve bir çocuğu varsa eşe % 50 çocuğu % 25 oranında aylık bağlanır. Bir eşi ve ikiden fazla çocuğu varsa bunlara ödenecek aylıklar toplamı aylığın % 100 ünü aşacağından bu defa aylığın % 100 ünü aşmaması için eş ve çocukların aylıklarından orantılı şekilde indirim yapılır. Vefat eden sigortalının ölümü ile hem anasız hem de babasız kalan çocuklara bağlanacak aylığın oranı ise % 50 dir. Sigortalının ana ve babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalının eşi ve çocuklarına bağlanan aylıklardan sonra artan bir miktar olması sigortalının sağlığında temin ettiği kazançlarıyla ana ve babanın geçimlerini sağladığının belgelenmesi gerekmektedir. Hem annesinden hem de babasından ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanan çocuğa aylıklardan fazla olanın tamamı az olanın yarısı bağlanır. Hem babasından hem de kocasından ölüm aylığına hak kazanan kız çocuklara fazla ödemeye imkan veren dosyadan ölüm aylığı bağlanır. İki defa evlenen ve iki eşi vefat edenlere de en fazla ödemeye imkan veren dosyadan ölüm aylığı bağlanır. Oranlar özetle; Sadece Eş = % 75, Çalışan ya da Emekli aylığı alan eş = % 50, Eş, bir yetim = % 60 - % 30, Eş, iki yetim = % 50 - % 25, % 25 Sadece Tek yetim = % 50 İki yetim = % 40, % 40

3 Tahsisler Daire Başkanlığı Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar Nelerdir? Hak sahiplerine aylık bağlanması Hak sahiplerine toptan ödeme yapılması Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi Ölüm aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına evlenme yardımı yapılması. Ölüm Aylığı Hangi Şartlarda Bağlanır? a) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış durumda veya b) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda yahut c) 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. Kimler Hak Sahibidir? Hak sahibi sigortalının eşi çocukları ile ana ve babasıdır. Eş: Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için ölüm tarihinde sigortalı ile arasında Medeni Kanuna uygun olarak evlilik bağının bulunması gerekmektedir. Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi öğrenci değilse 18 orta öğrenim yapılması halinde 20 yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır. Kız Çocuklar: Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi; bunların evli olmaması evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması ve bu kuruluşlardan dolayı gelir veya aylık almaması koşullarına bağlıdır. Malul Çocuklar: Çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklara aylık bağlanması bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaması şartına bağlıdır. Ana veya Baba: Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; sigortalının öldüğü tarihte eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamının sigortalıya ait aylıktan aşağı olması ve ana-babanın herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmaması ve 2022 sayılı Kanun hariç olmak üzere bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun gelir aylık almaması gerekmektedir. Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Hangi Belgelerle Başvurulmalıdır? a) Sigortalı olarak çalışmakta iken ölenlerin hak sahiplerinin aylık bağlama işlemleri sigortalının son defa çalışmalarının geçtiği sigorta il/sigorta müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır. b) Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan ya da herhangi bir prim ödemesine (isteğe bağlı sigorta topluluk sigortası tarım sigortası) son verdikten sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlama işlemleri hak sahiplerinin ikamet ettikleri ildeki sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılmaktadır. c) Pasif ölüm ilk karar işlemlerinin yetki devri çalışmaları çerçevesinde müdürlüklere devredilmesi nedeniyle Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin aylıkları sigortalının son defa çalışmalarının bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüklerince bağlanmaktadır. Ölüm aylığı talep belgesinin örneği Kurumca hazırlanmış olup hak sahiplerinin Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeye hak sahiplerinin nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin 18 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının eş 18 yaşından büyük kız çocuklar ile ana ve babaların dolduracakları beyan ve taahhüt belgelerinin 18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir öğrenim belgelerinin ve vesayet veya kayyımlık ilamının eklenmesi gerekir. Ölüm Aylığı Ne Zaman Başlar? a) Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak sahiplerince toptan ödeme ihyası ve/veya askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanılıyor ise bağlanacak ölüm aylıkları borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar. b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları ölüm tarihini izleyen ödeme döneminden başlar. c) 5561 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93 üncü madde ile 18/10/2006 tarihinden önce ölen ve 1800 gün veya ortalama 180 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmediği için aylık bağlanmayan sigortalıların hak sahiplerine 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük yaşlılık ve ölüm

4 sigortaları primi ödenmiş olması durumda aylık bağlama imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan sigortalıların hak sahiplerinin talepleri halinde 17-26/11/2006 tarihlerinden itibaren başlatılmak üzere ölüm aylıkları bağlanacaktır. Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar. Ölüm Aylığı Hak Sahiplerine Ne Şekilde Paylaştırılır? Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılmasında eş çocuk ana ve babalara ödenen aylıklar farklılıklar göstermektedir. Dul eşe yüzde 50 aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Çocuklara bağlanacak ölüm aylığının oranı her çocuk için yüzde 25'tir. Anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşen çocuklar ile ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan ya da sigortalı babanın ölüm tarihinde evlilik bağlantısı olduğu halde anası sonradan evlenen çocukların her biri için ölüm aylığı oranı yüzde 50'dir. Sigortalının ölüm tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı hesaplanan ölüm aylığından aşağıda olursa artan bölümü hak sahibi durumundaki ana ve babasına eşit olarak ödenir. Ancak ana ve babanın her birinin hissesi ölüm aylığının tümünün yüzde 25'ini geçemez. Sigortalının ölümü ile hak sahibi eş ve çocuklarına bağlanacak ölüm aylıklarının toplamı sigortalıya ait ölüm aylığının tutarını geçemez bu durumda hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirim yapılır. Kurum ine ödenmekte olan sosyal yardım zammının aylık tutarı hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılarak aylıkları ile birlikte ödenir. Ölüm Aylığı Hangi Hallerde Kesilir Ve Yeniden Bağlanır? Eş: Evlendiğinde ölüm aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine neden olan evlenmenin ölüm veya boşanma nedeniyle son bulması halinde kesilmiş bulunan aylık yeniden bağlanır. Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe bu aylıklardan yüksek olanı ödenir. Erkek Çocuk: 18 yaşını orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu bu yaşları doldurmadan önce öğrencilik niteliğinin kaybedildiği tarihi takip eden dönem başında aylığı kesilir. Aylığı bu yaşları doldurmadan önce kesilen erkek çocukların yeniden öğrenime başlamaları halinde öğrencilik belgesi ile birlikte yazılı başvuruları gerekir.. Kız Çocuk: Yurtiçi veya yurtdışında sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya ve buralardan gelir veya aylık almaya başladıkları ya da evlendikleri takdirde aylıkları kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan nedenin ortadan kalkması halinde yeniden aylık bağlanır. Evliliğin son bulması ile kocasından da aylık bağlanmasına hak kazanan kız çocuğa bu aylıklardan yüksek olanı ödenir. Kız çocukların 18 yaşını doldurmaları nedeniyle durdurulan aylıklarının yeniden ödenmeye başlanabilmesi için Tahsis Talep ve Beyan ve Taahhüt Belgesi doldurularak ikişer adet fotoğrafla birlikte bir dilekçe ekinde Tahsisler Daire Başkanlığına gönderilmelidir. Aylık alma koşullarını yitiren hak sahiplerin durumu derhal Kuruma bildirmeleri halinde varsa diğer hak sahiplerin aylıklarında gerekli yükseltmeler yapılır. Malul Çocuk: Sigortalının ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malül bulunan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan çocukların aylıkları yukarıda belirtilen yaşlara geldikten sonra da kesilmez. Ölüm aylığı bağlanmış bulunan çalışamayacak durumdaki malül çocuklar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. Kontrol muayenesi sonucunda malüllük durumuna göre işlem yapılır. Ana-Baba: Ana ve babaya bağlanan gelir ve aylıklar bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlamaları ya da bu kuruluşlardan gelir veya aylık almaya başlamaları halinde kesilir. Bunun için de yeni durumlarına ait belgelerin bir dilekçe ile birlikte Tahsisler Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekir. Evlenme Yardımı Kimlere Ödenir? Sigortalının ölümünden dolayı aylık almakta olan kız çocuklara evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere evlendiği tarihte almakta olduğu aylığının iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak ödenir. Bu yardımın hesabında sosyal yardım zammı dikkate alınmaz. Evlenme yardımından yararlanan kız çocuğun evlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde boşanması veya dul kalması halinde bu süre için tekrar aylık ödenmez. Bunların aylıkları evlendiği tarihten sonraki iki yılı izleyen dönem

5 başından itibaren başlatılır. Evlenme yardımından yararlanılabilmesi için bir dilekçe ile birlikte evlendiği tarihi gösterir nüfus kayıt örneği veya evlenme cüzdanının bir örneğinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu'na Tabi Hizmetleri ile Birlikte Bağ-Kur veya T.C. Emekli Sandığı'na Tabi Hizmetleri de Bulunanların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Hangi Kurumca Bağlanır? Ölen sigortalılardan birden fazla sosyal güvenlik kuruluşuna tabi hizmetleri bulunanların hak sahiplerinin ölüm aylığı sigortalının hizmetlerinin sonuncusunun tabi olduğu Kurumca bağlanır. Ancak hak sahiplerine ölüm aylığının sigortalının son defa tabi olduğu Kurumca bağlanamaması halinde her kurum kendisinde geçen hizmet sürelerini ayrı ayrı değerlendirir. Ölüm Toptan Ödemesi Hangi Hallerde Kimlere Ödenir? Sigortalının ölümü ile hak sahiplerinden hiç biri ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanamadıklarında sigortalının kendisinin ve işverenlerinin ödedikleri malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı toptan ödeme şeklinde hak sahiplerine verilir. Genel olarak hak sahiplerine toptan ödeme yapılmasında aranacak koşullar ölüm aylığı bağlanması sırasındaki koşullarla aynıdır.. Kız çocukların ölüm toptan ödemesine hak kazanabilmelerinde sigortalının güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaları veya bu kuruluşlardan kendi çalışmalarından dolayı gelir ya da aylık almaları toptan ödemeden yararlanmalarına engel oluşturmaz. Çalışamayacak durumda malul bulunan çocukların toptan ödemeden yararlanmaları bunların sosyal güvenlik kuruluşlarından kendi çalışmalarından dolayı aylık veya gelir alıp almamalarına bağlı değildir. Hesaplanan toptan ödeme tutarı hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması sırasında uygulanan oranlara göre dağıtılır. Hak sahiplerine ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için ölüm aylığı bağlaması sırasında istenen belgelerle (fotoğraf hariç) ölen sigortalının son defa bağlı bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Cenaze Masrafı Karşılığı Kimlere Ödenir? Cenaze masrafı karşılığı; sigortalı olarak çalışmakta iken veya malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine ödenir. Cenaze masrafı karşılığı sırası ile eşine yoksa beraber yaşadığı en büyük çocuğuna oda yoksa beraber yaşadığı babasına veya anasına onlarda yoksa beraber yaşadığı en büyük kardeşine verilir. Ancak cenaze gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kaldırılmışsa masrafların belgelere dayanan ve cenaze masrafı karşılığı tutarını geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Yapılan masraflar bu tutardan az olursa artanı sigortalının ailesine verilir. Bu yardımdan yararlanmak için cenazenin defni ile ilgili belgelerle ölen sigortalının son defa bağlı bulunduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne başvurulmalıdır. Hak Sahipleri Aylıklarını Bankalardan Nasıl Alabilirler? Dul ve yetimler aylıklarını bankaların veznelerinden alabilecekleri gibi bankamatik kartları ile otomatik para makinalarından (ATM) da alabilmektedirler. Haksahiplerinin istemeleri halinde bankalarca bankamatik kartları verilmektedir. Aylıkları Kanuni Temsilcilerine Ödenen Hak Sahiplerinin Aylık Alma Hakkının Devam Edip Etmediği Nasıl Tespit Edilir? Gelir ve aylıkları kanuni temsilcilerine (veli vasi kayyum veya vekil) ödenen dul ve yetimlerin gelir/aylık alma hakkının devam edip etmediğinin saptanması için yılda bir defa Kasım ayına ait gelir ve aylıkların ödenmesi sırasında banka şubelerince Yoklama Belgesi alınır. Kanuni temsilciler gelir ve aylığı almaya başlayacakları ilk ayda vesayet ve kayyumluk ilamları ile vekaletnamelerinin noter tasdikli iki örneğini Yoklama Belgesi ile birlikte banka şubelerine verirler. Kanuni temsilciler tarafından izleyen yoklama dönemlerinde (her yıl Kasım ayı) sadece Yoklama Belgesinin gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak doldurulup imzalandıktan sonra ilgili banka şubesine verilmesi yeterlidir. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunan kanuni temsilcilere yapılan fuzuli ödemeler % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Ayrıca bunlar hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine göre kovuşturma yapılır.

6 Gelir Ve Aylıklar Hangi Tarihlerde Ödenir? Emekli dul ve yetimlerin gelir ve aylıkları; Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'nci gününden Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inci gününden Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'uncu gününden Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'nci gününden Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inci gününden Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'nci gününden Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'üncü gününden Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'üncü gününden Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlara her ayın 25'inci gününden Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'ncı gününden itibaren birer aylık dönemler halinde ve peşin olarak ödenmektedir. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Gelir Ve Aylıkların Ödeneceği Banka Şubesi Nasıl Belirlenir? Kurumca ilk defa bağlanan gelir ve aylıklara ilişkin perakende veya birikmiş ödemeler gelir/aylık sahibinin ikametgahına en yakın PTT şubesi aracılığıyla yapılmaktadır. Gelir ve aylık sahibini gelir ve aylığının hangi banka şubesi kanalı ile ödeneceğini belirleme hakkına sahiptir. Bunun için en yakın sigorta il/sigorta müdürlüğüne müracaat edebileceği gibi Kurumumuzun web sayfası kullanılarak emekli dul ve yetimler tahsis numaralarını ve T.C. kimlik numaralarını yazarak ikametgah adreslerini ve aylık aldıkları banka/ptt şubelerini değiştirebilmektedir.

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü DİKKAT: Bu Belgeyi arka sayfadaki açıklamaları okumadan doldurmayınız. Evrak Kaydı (Tarih / Sayı)

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur? 4/c ve İştirakçilik (Emekli Sandığı) 1- Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 506 Kabul Tarihi: 17/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11766-11779 NOT : - Bu kanunun ek 26

Detaylı

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR Bu bölümde yer alan bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumunun Web sitesinden alınmış

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü T.C. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.01.02/157 15/03/2011 Konu : Silikozis hastaları ile ilgili iş ve işlemler GENELGE 2011/27 Bilindiği üzere 25.02.2011 tarihli ve 27857 (mükerrer)

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI

ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GİRİŞ Sigortalının ölümüyle birlikte, geride kalan ve geçimlerini

Detaylı

G E N E L G E 2010/91

G E N E L G E 2010/91 Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/482 05/08/2010 Konu : Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşme Aylıklarına Ait İşlemlerin Taşra Ünitelerine Devri G E N E L G E 2010/91 Halen (SSGM) Yurtdışı Borçlanma

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/14 TARİH: 09.02.2009 KONU Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

2-5510 sayılı kanundan önce sağlık yardımı alanlar kanundan sonra da yararlanacak mı?

2-5510 sayılı kanundan önce sağlık yardımı alanlar kanundan sonra da yararlanacak mı? Yurtiçi Sağlık Hakkından Yararlanma 1-5510 sayılı kanuna göre sağlık hak sahipleri kimlerdir? > Sigortalı olmayan, kendi adına gelir ve aylık almayan eşi > 18 yaş (İlk Öğretim 18 yaşın içinde) Orta öğrenimde

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu)

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) T. C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) Temmuz 2010/ANKARA İ Ç İ N D E

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı