ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07."

Transkript

1 ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 2623 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan sağlık, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporları ile Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar. (2) 8/1/1986 tarihli ve 86/1192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker hastanelerince malullük aylığı bağlanacaklar için verilecek özürlü sağlık kurulu raporları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek özürlü sağlık kurulu raporları ve vergi indirimi için istenecek özürlü sağlık kurulu raporlarının nihai kararları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 31/12/196 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 222 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/25 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağır Özürlü: Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %5 nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişileri,

2 b) Balthazard Formülü: Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklini, c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi, ç) Özürlülük Ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzdesini, d) Özürlü Sağlık Kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen organları, e) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu: Özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumunu, yararlanabileceği sosyal hakları ve çalıştırılamayacağı iş alanlarını belirten belgeyi, f) Sınıflandırma: Önemli bir sağlık öğesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliğinin tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve geliştirme çalışmasını, ifade eder. Sınıflandırma İKİNCİ BÖLÜM Sınıflandırma MADDE 5 - (1) Özürlülere ilişkin sınıflandırma çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak; Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve oluşturmak amacı ile geliştirilen ve insanın işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması esas alınır. (2) Özürlülerin sağlığı ile ilgili durumlarının tanımlanmasında ve geniş çaplı bilginin kodlanmasında, çeşitli disiplinler ve hizmetler açısından verilerin toplanmasında, kaydedilmesinde ve karşılaştırılmasında, özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eğitimi, istihdamı ile ilgili hizmetlerin değerlendirilmesinde, planlanmasında İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması sisteminin kullanılması amacıyla eğitim, öğretim, uygulama ve yaygınlaştırma hizmetleri Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, Üniversitelerin ilgili bilim dalları ve ilgili meslek kuruluşlarının işbirliği ile yürütülür. Özürlü sağlık kurulunun teşkili ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esasları MADDE 6 - (1) Özürlü sağlık kurulu; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur. (2) Değerlendirilecek özür, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

3 (3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde özürlü sağlık kuruluna şefler, bulunmadıkları zaman şef yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler. Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hastanelerin baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını baştabibin görevlendireceği bir üye yapar. (4) Asker hastanelerinde, Baştabip yardımcısı veya baştabibten sonraki en kıdemli uzman hekim; asker eğitim hastanelerinde ise baştabip tarafından görevlendirilecek diğer üyelerden kıdemli bir öğretim üyesi kurula başkanlık eder. (5) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın özürlü sağlık kurulunda yer alması zorunludur. Yetkili sağlık kuruluşları MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı listede belirtilen sağlık kuruluşları yetkilidir. (2) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler, isimlerinin değişmesi halinde yeni isimleriyle de özürlü sağlık kurulu raporu düzenleyebilirler. İsim değişikliği olan özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları bu durumu, resmi bir yazı ile ilde bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarının il müdürlüklerine, il defterdarlığına ve il milli eğitim müdürlüklerine bildirir. (3) Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 6 ncı maddede belirtilen şekilde özürlü sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez. (4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı liste ile EK-2 sayılı listede; ilgili kurum ve kuruluşlar ile Maliye Bakanlığından uygun görüş alınarak Sağlık Bakanlığınca değişiklik yapılabilir. Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi MADDE 8 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile birlikte gönderilmeleri veya doğrudan raporu verecek olan hastanenin baştabibliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Özürlü sağlık kurulu raporları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formla düzenlenen özürlü sağlık kurulu raporu şekline uygun olarak düzenlenir. (2) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, özürlü sağlık kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 4 sayılı cetvelde bulunan tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile belirtilir. Hastalığın kendisine ait belirti ve bulgular için ayrıca tüm vücut fonksiyon kaybı oranı puanı verilmez. Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler ile bunlara ait vücut fonk siyon kayıp oranları fonksiyon kayıplarına göre özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek belirlenir. Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması Madde 9 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporu formu eksiksiz olarak doldurulur. Özürlü sağlık kurulu raporu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen rapor şekline göre; poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan muayene, tetkik ve laboratuvar bulgularına dair bilgiler özürlü sağlık kurulu raporu formuna eklenir. Özürlü sağlık kurulu, özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve tüm vücut fonksiyon kaybı oranını bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre belirler. (2) Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır.

4 (3) Özürlü sağlık kurulu raporları ilgili kişilerce mutlaka imzalanır. Okunaklı bir şekilde kaşelenir ve mühürlenir. 7 yaşından büyük özürlülere düzenlenecek olan özürlü sağlık kurulu raporlarında, özürlünün fotoğrafının bulunması zorunludur. (4) İstihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yazılmasıyla birlikte, kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin niteliği genel olarak belirtilir. (5) Özürlü sağlık kurulu raporlarında, raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin özür grubuna uygun hakları, özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun arka yüzünde bulunan açıklamalar bölümü dikkate alınarak yazılır. Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları değerlendirilerek yapılan değerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayır ya da değerlendirilmedi ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle yazılır ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz. (6) Ağır özürlü olduğu tespit edilenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Sonucu bölümünün Ağır Özürlü kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz. Ağır özürlü olduğu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilenler; bakım hizmeti alabilmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüklerine başvurabilirler. (7) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler için verilecek raporlarda; ayrıntılı teşhis ile tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ve raporun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka yazılır. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 4 ve üzerinde bulunanlar ve özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek isteyen kişiler, kendilerine düzenlenen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile il milli eğitim müdürlüklerine başvururlar. Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz MADDE 1 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir. (2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı listede belirtilen hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir. (3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır. Birden fazla özür durumunun bulunması MADDE 11 - (1) Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarından, en fazla kayba sebep olan hastalığın vücut fonksiyon kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard Formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır.

5 (2) Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygulanır: a) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları ayrı ayrı tespit edilir. b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur. c) En yüksek oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tümünü gösteren % 1'den çıkarılır. ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılır. Çarpımın 1'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların tüm vücut fonksiyon kaybı oranı bulunmuş olur. d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır. e) 6 yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon kayıp oranına Balthazard Formülü ile % 1 eklenir. (3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 sayılı Birleşik Değerler Tablosu da kullanılabilir. Kurul kararlarının kaydı MADDE 12 - (1) Kurul kararlarının kaydı için özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili her hastanede ayrı bir özürlü sağlık kurulu defteri tutulur. Kurul üyeleri, deftere kaydedilen özürlü sağlık kurulu raporlarının suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler, raporun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere gerekçeli olarak muhalefet şerhini yazarak imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. Kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği, raporların karar bölümüne mutlaka yazılır. (2) Özürlü sağlık kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi MADDE 13 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir. (2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yeniden belirlenir. (3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır. (4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdiki ve verilişi

6 MADDE 14 - (1) Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve baştabip tarafından tasdik edilir. (2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün kullanabileceği hakları sayısınca çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir. (3) Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kuruluşunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kuruluşlarının bağlı bulunduğu kurumların ilgili mevzuatına tabidir. (4) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler veritabanında yer alması amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının belirleyeceği veri yapısında her ayın ilk haftası Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderir. Özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgilerin ulusal özürlüler veritabanına aktarılması ile ilgili teknik yöntem ve veri aktarma periyoduna ilişkin usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından değiştirilir. Vergi indirimine esas raporlar MADDE 15 - (1) 31/12/196 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu esas alınır. Tahrifat ve sahtecilik MADDE 16 - (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizdir. (2) Gerçeğe uygun olmayan raporları kasten düzenleyenler ve kullananlar ile raporlar üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullanmak isteyenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. Özürlülere bağlanacak aylıklar için verilecek raporlar MADDE 17 - (1) 1/7/1976 tarihli ve 222 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 17/7/24 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında verilecek sağlık kurulu raporlarında da, bu Yönetmeliğin tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır. Atıflar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 18 - (1) 6/2/1998 tarihli ve 98/1746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılan atıflar bu Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılmış sayılır. Kazanılmış haklar GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

7 a) 18/3/1981 tarihli ve 8/262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları, b) 2/6/26 tarihli ve 2624 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 2181 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları, c) 22/5/23 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 3 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları, ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/1746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları, geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez. (2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir. (3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Sağlık Bakanı yürütür T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Necatibey Caddesi. No:49 Kızılay/Ankara Tel: (312) / Fax: (312)

8 EK-1 (Değişik: RG-14/7/ ) ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1. Adana Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi Adana Adana Adana Adana Sağlık Bakanlığı Adana Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Adana Çukurova Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi Adana Üniversite Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adana MSB Adana Asker Hastanesi Adıyaman Adıyaman Adıyaman Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı Adıyaman Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Afyon Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Afyon Kocatepe Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi Afyonkarahisar Üniversite Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ağrı Ağrı Ağrı Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Doğubeyazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi Ağrı MSB Ağrı Asker Hastanesi Amasya Amasya Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Merzifon Devlet Hastanesi Amasya MSB Merzifon Asker Hastanesi Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 28. Dr. S.Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Ankara Sağlık Bakanlığı Hastanesi 29. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Ankara Sağlık Bakanlığı Hastanesi 3. Ankara Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

9 a Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Sağlık Bakanlığı Gazi Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Etimesgut Prof Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr.Hulusi Alataş Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi Ankara Üniversite Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ankara Üniversite Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ankara Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ankara Üniversite Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ankara MSB Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Ankara MSB Ankara Asker Hastanesi Ankara MSB Etimesgut Asker Hastanesi Ankara MSB Beytepe Asker Hastanesi Antalya Antalya Antalya Antalya (Ek:R.G.- 22/3/ ) Antalya Antalya Antalya Antalya Sağlık Bakanlığı Antalya Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi Antalya Üniversite Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Artvin Aydın Aydın Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 6. Aydın Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi

10 Aydın Aydın Aydın Sağlık Bakanlığı Nazilli Adnan Menderes Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Aydın Üniversite Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir Sağlık Bakanlığı Balıkesir Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Burhaniye Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Edremit Kazdağı Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Gönen Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Ayvalık Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bandırma Dr. Mustafa Güven Karahan Devlet Hastanesi Balıkesir MSB Balıkesir Asker Hastanesi Balıkesir MSB Edremit Asker Hastanesi Bilecik Bilecik Bingöl Bitlis Bitlis Sağlık Bakanlığı Bilecik Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi Bitlis MSB Tatvan Asker Hastanesi Bolu Bolu Bolu Burdur Burdur Bursa Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Üniversite Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bucak Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi 88. Bursa Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 88.a (Ek:R.G.- 22/3/ ) Bursa Sağlık Bakanlığı

11 Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Sağlık Bakanlığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bursa Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sağlık Bakanlığı Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi Bursa Üniversite Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bursa MSB Bursa Asker Hastanesi 1. Çanakkale Sağlık Bakanlığı Çanakkale Devlet Hastanesi 11. Çanakkale Sağlık Bakanlığı Çan Devlet Hastanesi 12. Çanakkale Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi 13. Çanakkale MSB Çanakkale Asker Hastanesi 14. Çanakkale MSB Gelibolu Asker Hastanesi 15. Çankırı Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi 16. Çorum Sağlık Bakanlığı Çorum Devlet Hastanesi 17. Çorum Sağlık Bakanlığı Çorum Hasanpaşa Devlet Hastanesi 18. Denizli Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi 19. Denizli Sağlık Bakanlığı Denizli Servergazi Devlet Hastanesi 11. Denizli Üniversite Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 111. Denizli MSB Denizli Asker Hastanesi 112. Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Devlet Hastanesi 113. Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi 114. Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi 115. Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi 116. Diyarbakır Üniversite Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 117. Diyarbakır MSB Diyarbakır Asker Hastanesi 118. Edirne Sağlık Bakanlığı Edirne Devlet Hastanesi 119. Edirne Sağlık Bakanlığı Edirne Selimiye Devlet Hastanesi 12. Edirne Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi 121. Edirne Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi 122. Edirne Üniversite Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 123. Elazığ Sağlık Bakanlığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi 124. Elazığ Sağlık Bakanlığı Elazığ Harput Devlet Hastanesi 125. Elazığ Üniversite Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 126. Elazığ MSB Elazığ Asker Hastanesi 127. Erzincan Sağlık Bakanlığı Erzincan Devlet Hastanesi 128. Erzincan Sağlık Bakanlığı Erzincan 13 Şubat Devlet Hastanesi 129. Erzincan MSB Erzincan Asker Hastanesi 13. Erzurum Sağlık Bakanlığı Erzurum Numune Hastanesi 131. Erzurum Sağlık Bakanlığı Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi 132. Erzurum Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi Erzurum Üniversite Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

12 133 (Ek:R.G.- 22/3/ ) 133.a Erzurum Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 133. Erzurum MSB Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi 134. Eskişehir Sağlık Bakanlığı Eskişehir Devlet Hastanesi 135. Eskişehir Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 136. Eskişehir Üniversite Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 137. Eskişehir MSB Eskişehir Asker Hastanesi 138. Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi 139. Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi 14. Gaziantep Üniversite Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 141. Giresun Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi 142. Giresun Sağlık Bakanlığı Giresun Kale Devlet Hastanesi 143. Gümüşhane Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi 144. Hakkari Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi 145. Hakkari Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi 146. Hatay Sağlık Bakanlığı Hatay Antakya Devlet Hastanesi 147. Hatay Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi 148. Hatay Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi 149. Hatay Sağlık Bakanlığı Kırıkhan Devlet Hastanesi 15. Hatay MSB İskenderun Asker Hastanesi 151. Hatay Üniversite Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 152. Isparta Sağlık Bakanlığı Isparta Devlet Hastanesi 153. Isparta Sağlık Bakanlığı Isparta Gülkent Devlet Hastanesi 154. Isparta Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi 155. Isparta Üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 156. Isparta MSB Isparta Asker Hastanesi 157. Mersin Sağlık Bakanlığı Mersin Devlet Hastanesi 158. Mersin Sağlık Bakanlığı Mersin Toros Devlet Hastanesi 159. Mersin Sağlık Bakanlığı 7. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi 16. Mersin Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi 161. Mersin Sağlık Bakanlığı Anamur Devlet Hastanesi 162. Mersin Sağlık Bakanlığı Erdemli Devlet Hastanesi 163. Mersin Sağlık Bakanlığı Silifke Devlet Hastanesi 164. Mersin Üniversite Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 165. İstanbul Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 166. İstanbul Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 167. İstanbul Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 168. İstanbul Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Devlet Hastanesi 169. İstanbul Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17. İstanbul Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 171. İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 172. İstanbul Dr. S. Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Sağlık Bakanlığı Araştırma Hastanesi 173. İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 174. İstanbul Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi 175. İstanbul İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Sağlık Bakanlığı Hastanesi 176. İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Sağlık Bakanlığı Hastanesi 177. İstanbul Sağlık Bakanlığı Silivri Prof.Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi 178. İstanbul Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13 179. İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 18. İstanbul Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 181. İstanbul Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi 182. İstanbul Sağlık Bakanlığı Eyüp Devlet Hastanesi 183. İstanbul Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi 184. İstanbul Sağlık Bakanlığı Paşabahçe Devlet Hastanesi 185. İstanbul Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi 186. İstanbul Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi 187. İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Devlet Hastanesi 188. İstanbul Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi 189. İstanbul Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi 19. İstanbul Sağlık Bakanlığı Validebağ Devlet Hastanesi 191. İstanbul Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 192. İstanbul Sağlık Bakanlığı Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 193. İstanbul Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Sağlık Bakanlığı Hastanesi 194. İstanbul Sağlık Bakanlığı Çatalca Devlet ve Bölge Trafik Hastanesi 195. İstanbul Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi 196. İstanbul Sağlık Bakanlığı Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi 197. İstanbul Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 198. İstanbul Sağlık Bakanlığı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi 199. İstanbul Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi 2. İstanbul Vakıflar Genel Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Müdürlüğü Hastanesi 21. İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 22. İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 23. İstanbul Üniversite Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 24. İstanbul MSB Kasımpaşa Asker Hastanesi 25. İstanbul MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı 26. İstanbul MSB Gümüşsuyu Asker Hastanesi 27. İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 28. İzmir İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Sağlık Bakanlığı Araştırma Hastanesi 29. İzmir İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Sağlık Bakanlığı Arştırma Hastanesi 21. İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi 211. İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi 212. İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 213. İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 214. İzmir Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi 215. İzmir Sağlık Bakanlığı Bayındır Devlet Hastanesi 216. İzmir Sağlık Bakanlığı Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi 217. İzmir Sağlık Bakanlığı Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi 218. İzmir Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi 219. İzmir Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi 22. İzmir Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi 221. İzmir Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi 222. İzmir Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi 223. İzmir Sağlık Bakanlığı Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi 224. İzmir Sağlık Bakanlığı Tire Dr. Ertuğrul Aker Devlet Hastanesi 225. İzmir Sağlık Bakanlığı Torbalı M. Enver Şenerdem Devlet Hastanesi 226. İzmir Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi 227. İzmir Üniversite Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 228. İzmir Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 229. İzmir MSB Güzelyalı Asker Hastanesi 23. İzmir MSB İzmir Asker Hastanesi 231. Kars Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi 232. Kars Üniversite Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 233. Kars MSB Sarıkamış Asker Hastanesi 234. Kastamonu Sağlık Bakanlığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi

14 235. Kastamonu Sağlık Bakanlığı Kastamonu Şerife Bacı Devlet Hastanesi 236. Kayseri Sağlık Bakanlığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 237. Kayseri Sağlık Bakanlığı Develi Devlet Hastanesi 238. Kayseri Üniversite Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 239. Kayseri MSB Kayseri Asker Hastanesi 24. Kırklareli Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi 241. Kırklareli Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi 242. Kırklareli Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanesi 243. Kırşehir Sağlık Bakanlığı Kırşehir Devlet Hastanesi 244. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi 245. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit Devlet Hastanesi 246. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Derince Devlet Hastanesi 247. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi 248. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Gebze Devlet Hastanesi 249. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Gölcük Devlet Hastanesi 25. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi 251. Kocaeli Sağlık Bakanlığı Karamürsel Devlet Hastanesi 252. Kocaeli Üniversite Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 253. Kocaeli MSB Gölcük Asker Hastanesi 254. Kocaeli MSB Derince Asker Hastanesi 255. Konya Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi 256. Konya Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 257. Konya Sağlık Bakanlığı Akşehir Devlet Hastanesi 258. Konya Sağlık Bakanlığı Beyşehir Devlet Hastanesi 259. Konya Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi 26. Konya Sağlık Bakanlığı Seydişehir Devlet Hastanesi 261. Konya Üniversite Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 262. Konya MSB Konya Asker Hastanesi 263. Kütahya Sağlık Bakanlığı Kütahya Devlet Hastanesi 264. Kütahya Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi 265. Kütahya MSB Kütahya Asker Hastanesi 266. Malatya Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi 267. Malatya Sağlık Bakanlığı Malatya Beydağı Devlet Hastanesi 268. Malatya Üniversite İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 269. Malatya MSB Malatya Asker Hastanesi 27. Manisa Sağlık Bakanlığı Manisa Devlet Hastanesi 271. Manisa Sağlık Bakanlığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi 272. Manisa Sağlık Bakanlığı Akhisar Devlet Hastanesi 273. Manisa Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi 274. Manisa Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi 275. Manisa Sağlık Bakanlığı Saruhanlı Devlet Hastanesi 276. Manisa Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi 277. Manisa Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi 278. Manisa Üniversite Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 279. Manisa MSB Manisa Asker Hastanesi 28. Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 281. Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi 282. Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi 283. Kahramanmaraş Üniversite Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 284. Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi 285. Mardin Sağlık Bakanlığı Kızıltepe Devlet Hastanesi 286. Mardin Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi 287. Mardin Sağlık Bakanlığı Nusaybin Devlet Hastanesi 288. Muğla Sağlık Bakanlığı Muğla Devlet Hastanesi 289. Muğla Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi 29. Muğla Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet Hastanesi 291. Muğla Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi 292. Muğla Sağlık Bakanlığı Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi 293. Muğla MSB Aksaz Asker Hastanesi

15 294. Muş Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi 295. Nevşehir Sağlık Bakanlığı Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi 296. Niğde Sağlık Bakanlığı Niğde Devlet Hastanesi 297. Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi 298. Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Boztepe Devlet Hastanesi 299. Ordu Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi 3. Ordu Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi 31. Rize Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi 32. Rize Sağlık Bakanlığı Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi 33. Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 34. Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi 35. Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 36. Samsun Sağlık Bakanlığı Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi 37. Samsun Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi 38. Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi 39. Samsun Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi 31. Samsun Üniversite Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 311. Samsun MSB Samsun Asker Hastanesi 312. Siirt Sağlık Bakanlığı Siirt Devlet Hastanesi 313. Sinop Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 314. Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi 315. Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi 316. Sivas Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 317. Sivas MSB Sivas Asker Hastanesi 318. Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi 319. Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi 32. Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi 321. Tekirdağ MSB Çorlu Asker Hastanesi 322. Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi 323. Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi 324. Tokat Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi 325. Tokat Sağlık Bakanlığı Niksar Devlet Hastanesi 326. Tokat Sağlık Bakanlığı Turhal Devlet Hastanesi 327. Tokat Üniversite Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 328. Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 329. Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi 33. Trabzon Sağlık Bakanlığı Of Devlet Hastanesi 331. Trabzon Sağlık Bakanlığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi 332. Trabzon Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 333. Tunceli Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi 334. Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Hastanesi 335. Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi 336. Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi 337. Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi 338. Şanlıurfa Üniversite Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 339. Uşak Sağlık Bakanlığı Uşak Devlet Hastanesi 34. Uşak Sağlık Bakanlığı Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi 341. Van Sağlık Bakanlığı Van Devlet Hastanesi 342. Van Sağlık Bakanlığı Van İpekyolu Devlet Hastanesi 343. Van Sağlık Bakanlığı Erciş Devlet Hastanesi 344. Van Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 345. Van MSB Van Asker Hastanesi 346. Yozgat Sağlık Bakanlığı Yozgat Devlet Hastanesi 347. Yozgat Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi 348. Zonguldak Sağlık Bakanlığı Zonguldak Devlet Hastanesi 349. Zonguldak Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 35. Zonguldak Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi 351. Zonguldak Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi 352. Zonguldak Üniversite Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 353. Aksaray Sağlık Bakanlığı Aksaray Devlet Hastanesi

16 354. Bayburt Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi 355. Karaman Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi 356. Karaman Sağlık Bakanlığı Karaman 82. Yıl Devlet Hastanesi 357. Kırıkkale Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 358. Kırıkkale Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Devlet Hastanesi 359. Kırıkkale Üniversite Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 36. Batman Sağlık Bakanlığı Batman Devlet Hastanesi 361. Şırnak Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi 362. Bartın Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi 363. Ardahan Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi 364. Ardahan MSB Ardahan Asker Hastanesi 365. Iğdır Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi 366. Yalova Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi 367. Karabük Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi 368. Karabük Sağlık Bakanlığı Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi 369. Karabük Sağlık Bakanlığı Safranbolu Devlet Hastanesi 37. Kilis Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi 371. Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi 372. Osmaniye Sağlık Bakanlığı Düziçi Devlet Hastanesi 373. Osmaniye Sağlık Bakanlığı Kadirli Devlet Hastanesi 374. Düzce Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 375. Düzce Üniversite Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

17 ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU (Ön Yüzü) EK-3... HASTANESİ ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU KİŞİSEL BİLGİLER: Adı, Soyadı : T.C. Kimlik No: Baba Adı : Doğum Yeri, Yılı : Müracaat Tarihi : Rapor Tarihi : Muayeneye Gönderen: A- Çalıştığı Kurum: B- Kişisel Müracaat: Rapor Numarası : ÖZRE İLİŞKİN BİLGİLER: Sistemler Kulak Burun Boğaz Sistemi Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal Boz. Deri Hematopoetik Sistem Kardiyovasküler Sistem Görme Sistemi Sindirim Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ürogenital Sistem Endokrin Sistem Solunum Sistemi Yanıklar Özre İlişkin Klinik Bulgular, Radyolojik Tetkikler ve Laboratuvar Bilgileri Mühür FOTOĞRAF Oranı % Onkolojik Hastalıklar Sinir Sistemi Kas İskelet Sistemi ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORUNUN SONUCU: Teşhis: Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı: % -Rakamla- (Yazıyla) Çalıştırılamayacağı İş Alanları: Ağır Özürlü:... (Evet/Hayır) Sürekli: Raporun Geçerlilik Süresi: -Rakamla- (Yazıyla belirtiniz)

18 ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU (Arka Yüzü) RAPORUN KULLANIM AMACI (EVET, HAYIR VEYA DEĞERLENDİRİLMEDİ ŞEKLİNDE MUTLAKA BELİRTİNİZ): H sınıfı ehliyet alabilir Özel tertibatlı araç kullanabilir. Akülü araç kullanması gereklidir. İşitme cihazı kullanması gereklidir. Diğer: (Açıklayınız) SONUÇ... ortezi/protezi kullanması gereklidir.... yardımcı cihazı kullanması gereklidir Tekerlekli sandalye kullanması gereklidir. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur. SONUÇ NOT: Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 4 ve üzerinde bulunanlar; özür durumuna ilişkin bilgilerini Nüfüs Cüzdanlarına işletebilmek, özürlü aylığı alabilmek ve vergi indiriminden faydalanabilmek için ilgili kurumlara başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, ağır özürlü olduğu bu rapor ile belgelendirilenler sayılan hakların yanı sıra; bakım hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla ilgili kurumlara başvurabilirler. ONAY: Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Kurul Başkanı: Oybirliği/Oyçokluğu ile karar verilmiştir. Mühür AÇIKLAMALAR : 1) Değerlendirilecek özür; özürlü sağlık kurullarının teşkili için zorunlu olan uzmanlık dalları dışında kalan bir dalda ise, özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane kadrosunda bulunması halinde ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması sağlanır. Örneğin; özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşundan özürlü sağlık kurulu raporu talep eden kanserli hastaların; hastane kadrosunda bulunması halinde öncelikle tıbbi onkolog, bulunmadığı durumda radyasyon onkoloğu tarafından değerlendirilmesi sağlanır. 2) Özür durumuna göre çalıştırılamayacağı iş alanı bölümüne sadece özür durumuna göre iş alanları genel olarak belirtilmelidir. Örneğin; görme özürlü için görmesini gerektiren iş alanlarında çalıştırılamaz şeklinde belirtilmelidir. 3) Özürlü sağlık kurulunda diğer ilgili uzmanların da bulunması halinde, mükerrer özürlü sağlık kurulu raporlarını önlemek amacıyla mümkünse tek özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlülerin kullanabileceği hakların tamamı belirtilir. Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları değerlendirilerek, yapılan değerlendirmeler, sonuç bölümünde evet, hayır veya değerlendirilmedi şeklinde mutlaka yazılır ve boş bir seçenek bırakılmaz. 4) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler için verilecek raporlarda sadece; ayrıntılı teşhis ile tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yazılır ve raporun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir.

19 EK-4 ÖZÜR DURUMUNA GÖRE TÜM VÜCUT FONKSİYON KAYBI ORANLARI CETVELİ Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları cetveli özür durumunun değerlendirilmesinde ve belgelenmesinde uzman hekimler için standart, objektif bir yaklaşım sağlar. Bu cetvel daha önce yürürlükte olan Özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranları cetveli nden farklı bir yaklaşımla ve uluslararası uygulamalar temel alınarak hazırlanmıştır. Özürlülük halinin ölçütü olarak kişinin özrü nedeniyle yaşadığı fonksiyon kaybı ve günlük yaşam aktivitesine etkisi değerlendirilmiştir. Özür durumuna göre fonksiyon kaybı oranları belirlenirken tıbbi tedavi olsun olmasın özür durumunda bir değişikliğin olmayacağı kanaatine varılan kalıcı bozukluklar değerlendirilir. İstisnai durumlar cetvelde özel olarak belirtilmiştir. Özür durumuna göre fonksiyon kaybı oranları cetveli organ veya vücut sistemlerine göre bölümlere ayrılmıştır. Bu tarz yaklaşım ile özürlülük durumu belirlenirken tıbbi bozukluk hem anatomik hem de fonksiyonel olarak değerlendirilmektedir. Cetveli hazırlayan tıp uzmanları tarafından fonksiyon kaybı oranları belirlenirken mevcut tıbbi bozukluğun ciddiyetine göre kişinin tüm vücut fonksiyonelliğine ve günlük yaşam aktivitesine getirdiği sınırlama % olarak belirlenmiştir. KULAK BURUN BOĞAZ A-İŞİTME Tanımlar 1. Kalıcı işitme engeli: Bireyin yaşına göre normal kabul edilen işitme seviyeleri dışında kalan azalmış duyma hassasiyetini ifade eder. İşitme, ancak yeterli tıbbi tedavi ve rehabilitasyon uygulandıktan sonra ve işitme kaybının ilerleyici olmadığı durumlarda değerlendirilmelidir. İşitmenin değerlendirilmesi sırasında işitme cihazları ve protezler kullanılmamalıdır. 2. Kalıcı iki taraflı işitme engeli: Kişinin günlük yaşam aktivitelerini yapmasına engel teşkil eden iki taraflı işitme kaybıdır. İşitme engelinin belirlenmesinde kullanılan objektif teknikler 1. Her bir kulağa ayrı saf ses odyometrisi uygulayıp 5, 1, 2 ve 4 Hertzdeki işitme seviyeleri kaydedilmelidir. Her frekans için işitme seviyelerinin her hastada belirlenmesi önemlidir. Aşağıdaki kurallar ekstrem değerler için geçerlidir: a)bir frekans için işitme seviyesi 1 db den fazla ise seviye 1 db olarak kabul edilmelidir. b)işitme seviyesi normalden daha iyiyse, seviye db olarak kabul edilmelidir. 2. Her bir kulağın dört frekanstaki işitme seviyesi desibel olarak toplanır. 3. İşitme kayıplarının yüzdesini belirlemek için Tablo 1 kullanılır. a)çift taraflı işitme kayıplarında her bir kulak için dört frekanstaki işitme eşik toplamları Tablo 1 deki yatay ve dikey sütunlardan kesiştirilerek bulunur. b)tek taraflı işitme kayıpları için sağlam kulak % olarak kabul edilerek işitme kayıp yüzdesi belirlenir. 4. Kişinin tüm vücut fonksiyon kaybı oranını belirlemek için Tablo 2 kullanılır. 5. Saf ses işitme eşikleri her bir frekans için belirlenemeyen hastalarda (çocuklar, mental retarde kişiler vb) subjektif testler, beyin sapı odyometrisi (ABR), otoakustik emisyon (OAE) ve impedansmetrik bulgularla Tablo 3 kullanılarak işitme engel yüzdesi her bir kulak için belirlenir. Bu değer kullanılarak Tablo 1 den işitme engellilik yüzdesi hesaplanır.tablo 2 kullanılarak da tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzdesi bulunur. NOT: Tablo 1 değerlendirilirken; 5, 1, 2, ve 3 Hz deki işitme düzeylerinin toplamları; az işiten kulak için dikey, daha iyi işiten kulak için yatay eksen okunur ve bu değerlerin kesişme noktası kişinin işitme kaybı yüzdesini belirler. 1

20 Tablo 1. a- Binaural işitme kaybı hesaplama tablosu. 1 15,3 1,9 11,6 2,2 3,8 115,9 2,5 4,1 5,6 12 1,3 2,8 4,4 5,9 7, ,6 3,1 4,7 6,3 7,8 9,4 13 1,9 3,4 5 6,6 8,1 9,7 11, ,2 3,8 5,3 6,9 8,4 1 11,6 13,1 14 2,5 4,1 5,6 7,2 8,8 1,3 11,9 13, ,8 4,4 5,9 7,5 9,1 1,6 12,2 13,8 15,3 16,9 15 3,1 4,7 6,3 7,8 9,4 1,9 12,5 14,1 15,6 17,2 18, ,4 5 6,6 8,1 9,7 11,3 12,8 14,4 15,9 17,5 19,1 2,6 16 3,8 5,3 6,9 8,4 1 11,6 13,1 14,7 16,3 17,8 19,4 2,9 22, ,1 5,6 7,2 8,8 1,3 11,9 13, ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 17 4,4 5,9 7,5 9,1 1,6 12,2 13,8 15,3 16,9 18,4 2 21,6 23,1 24,7 26, ,7 6,3 7,8 9,4 1,9 12,5 14,1 15,6 17,2 18,8 2,3 21,9 23, ,6 28, ,6 8,1 9,7 11,3 12,8 14,4 15,9 17,5 19,1 2,6 22,2 23,8 25,3 26,9 28, ,3 6,9 8,4 1 11,6 13,1 14,7 16,3 17,8 19,4 2,9 22,5 24,1 25,6 27,2 28,8 3,3 31,9 19 5,6 7,2 8,8 1,3 11,9 13, ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,1 3,6 32,2 33, ,9 7,5 9,1 1,6 12,2 13,8 15,3 16,9 18,4 2 21,6 23,1 24,7 26,3 27,8 29,4 3,9 32,5 34,1 35,6 2 6,3 7,8 9,4 1,9 12,5 14,1 15,6 17,2 18,8 2,3 21,9 23, ,6 28,1 29,7 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 25 6,6 8,1 9,7 11,3 12,8 14,4 15,9 17,5 19,1 2,6 22,2 23,8 25,3 26,9 28,4 3 31,6 33,1 34,7 36,3 37,8 39,4 21 6,9 8,4 1 11,6 13,1 14,7 16,3 17,8 19,4 2,9 22,5 24,1 25,6 27,2 28,8 3,3 31,9 33, ,6 38,1 39,7 41, ,2 8,8 1,3 11,9 13, ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,1 3,6 32,2 33,8 35,3 36,9 38,4 4 41,6 43,1 22 7,5 9,1 1,6 12,2 13,8 15,3 16,9 18,4 2 21,6 23,1 24,7 26,3 27,8 29,4 3,9 32,5 34,1 35,6 37,2 38,8 4,3 41,9 43, ,8 9,4 1,9 12,5 14,1 15,6 17,2 18,8 2,3 21,9 23, ,6 28,1 29,7 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 39,1 4,6 42,2 43,8 45,3 23 8,1 9,7 11,3 12,8 14,4 15,9 17,5 19,1 2,6 22,2 23,8 25,3 26,9 28,4 3 31,6 33,1 34,7 36,3 37,8 39,4 4,9 42,5 44,1 45, ,4 1 11,6 13,1 14,7 16,3 17,8 19,4 2,9 22,5 24,1 25,6 27,2 28,8 3,3 31,9 33, ,6 38,1 39,7 41,3 42,8 44,4 45,9 24 8,8 1,3 11,9 13, ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,1 3,6 32,2 33,8 35,3 36,9 38,4 4 41,6 43,1 44,7 46, ,1 1,6 12,2 13,8 15,3 16,9 18,4 2 21,6 23,1 24,7 26,3 27,8 29,4 3,9 32,5 34,1 35,6 37,2 38,8 4,3 41,9 43, ,6 25 9,4 1,9 12,5 14,1 15,6 17,2 18,8 2,3 21,9 23, ,6 28,1 29,7 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 39,1 4,6 42,2 43,8 45,3 46, ,7 11,3 12,8 14,4 15,9 17,5 19,1 2,6 22,2 23,8 25,3 26,9 28,4 3 31,6 33,1 34,7 36,3 37,8 39,4 4,9 42,5 44,1 45,6 47, ,6 13,1 14,7 16,3 17,8 19,4 2,9 22,5 24,1 25,6 27,2 28,8 3,3 31,9 33, ,6 38,1 39,7 41,3 42,8 44,4 45,9 47, ,3 11,9 13, ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,1 3,6 32,2 33,8 35,3 36,9 38,4 4 41,6 43,1 44,7 46,3 47,8 27 1,6 12,2 13,8 15,3 16,9 18,4 2 21,6 23,1 24,7 26,3 27,8 29,4 3,9 32,5 34,1 35,6 37,2 38,8 4,3 41,9 43, ,6 48, ,9 12,5 14,1 15,6 17,2 18,8 2,3 21,9 23, ,6 28,1 29,7 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 39,1 4,6 42,2 43,8 45,3 46,9 48, ,3 12,8 14,4 15,9 17,5 19,1 2,6 22,2 23,8 25,3 26,9 28,4 3 31,6 33,1 34,7 36,3 37,8 39,4 4,9 42,5 44,1 45,6 47,2 48, ,6 13,1 14,7 16,3 17,8 19,4 2,9 22,5 24,1 25,6 27,2 28,8 3,3 31,9 33, ,6 38,1 39,7 41,3 42,8 44,4 45,9 47,5 49, ,9 13, ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,1 3,6 32,2 33,8 35,3 36,9 38,4 4 41,6 43,1 44,7 46,3 47,8 49, ,2 13,8 15,3 16,9 18,4 2 21,6 23,1 24,7 26,3 27,8 29,4 3,9 32,5 34,1 35,6 37,2 38,8 4,3 41,9 43, ,6 48,1 49,7 3 12,5 14,1 15,6 17,2 18,8 2,3 21,9 23, ,6 28,1 29,7 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 39,1 4,6 42,2 43,8 45,3 46,9 48, ,8 14,4 15,9 17,5 19,1 2,6 22,2 23,8 25,3 26,9 28,4 3 31,6 33,1 34,7 36,3 37,8 39,4 4,9 42,5 44,1 45,6 47,2 48,8 5, ,1 14,7 16,3 17,8 19,4 2,9 22,5 24,1 25,6 27,2 28,8 3,3 31,9 33, ,6 38,1 39,7 41,3 42,8 44,4 45,9 47,5 49,1 5, , ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,1 3,6 32,2 33,8 35,3 36,9 38,4 4 41,6 43,1 44,7 46,3 47,8 49,4 5, ,8 15,3 16,9 18,4 2 21,6 23,1 24,7 26,3 27,8 29,4 3,9 32,5 34,1 35,6 37,2 38,8 4,3 41,9 43, ,6 48,1 49,7 51, ,1 15,6 17,2 18,8 2,3 21,9 23, ,6 28,1 29,7 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 39,1 4,6 42,2 43,8 45,3 46,9 48,4 5 51, ,4 15,9 17,5 19,1 2,6 22,2 23,8 25,3 26,9 28,4 3 31,6 33,1 34,7 36,3 37,8 39,4 4,9 42,5 44,1 45,6 47,2 48,8 5,3 51, ,7 16,3 17,8 19,4 2,9 22,5 24,1 25,6 27,2 28,8 3,3 31,9 33, ,6 38,1 39,7 41,3 42,8 44,4 45,9 47,5 49,1 5,6 52, ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,1 3,6 32,2 33,8 35,3 36,9 38,4 4 41,6 43,1 44,7 46,3 47,8 49,4 5,9 52, ,3 16,9 18,4 2 21,6 23,1 24,7 26,3 27,8 29,4 3,9 32,5 34,1 35,6 37,2 38,8 4,3 41,9 43, ,6 48,1 49,7 51,3 52, ,6 17,2 18,8 2,3 21,9 23, ,6 28,1 29,7 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 39,1 4,6 42,2 43,8 45,3 46,9 48,4 5 51,6 53, ,9 17,5 19,1 2,6 22,2 23,8 25,3 26,9 28,4 3 31,6 33,1 34,7 36,3 37,8 39,4 4,9 42,5 44,1 45,6 47,2 48,8 5,3 51,9 53, ,3 17,8 19,4 2,9 22,5 24,1 25,6 27,2 28,8 3,3 31,9 33, ,6 38,1 39,7 41,3 42,8 44,4 45,9 47,5 49,1 5,6 52,2 53, ,6 18,1 19,7 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,1 3,6 32,2 33,8 35,3 36,9 38,4 4 41,6 43,1 44,7 46,3 47,8 49,4 5,9 52,5 54, ,7 18,2 19,8 21,4 22,9 24, ,6 29,2 3,7 32,3 33,9 35, ,5 4,1 41,7 43,2 44,8 46,4 47,9 49, ,6 54,2 ANSI

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ 10.05.2005

Detaylı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanlığından: ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16 Temmuz 2006-26230 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Sayfa 2 / 7 çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma,

Sayfa 2 / 7 çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, Sayfa 1 / 7 ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26230 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 14.07.2007 R.G.Sayısı: 26582 MADDE 1 16/7/2006

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 30 Mart 2013 Sayı : 28603 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: ÖZÜRLÜLÜK

Detaylı

EK-1 (Değişik: RG-14/07/ ) ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI

EK-1 (Değişik: RG-14/07/ ) ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI EK-1 (Değişik: RG-14/07/2007-26582) ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1. Adana Ceyhan Devlet 2. Adana Adana Devlet 3. Adana Adana Numune Eğitim ve

Detaylı

YÖNETMELİK ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK

YÖNETMELİK ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

Detaylı

ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 18/3/1998 No: 23290 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, kamu kurum

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Adana Adana Adana Adana Adana Adana Ceyhan Devlet Hastanesi

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN 3814545 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH 1 4587 6003 3814547 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ PSİKOLOG(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI. ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Sağlık Bakanlığı TKHK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI. ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Sağlık Bakanlığı TKHK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI Adana Adana Adana Adana Adana Adıyaman Adıyaman Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ağrı Ağrı Ağrı Amasya

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 2 ADANA ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI 1 3 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ek-2: TİG&BBaG&İBaG Sistemine dahil Olan 256 Hastane Listesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ek-2: TİG&BBaG&İBaG Sistemine dahil Olan 256 Hastane Listesi Ek-2: TİG&BBaG&İBaG Sistemine dahil Olan 256 Hastane Listesi 1 Adana Çukurova Devlet Hastanesi 2 Adana Devlet Hastanesi 3 Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi 4 Adana Kadın Doğum Ve

Detaylı

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ 5624131 ADANA CEYHAN DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624133 ADANA ÇUKUROVA DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624135 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK ODYOMETRİ ADANA

Detaylı

Hastane Listesi. Elektronik ortamda yapılmayan talepler dikkate alınmayacaktır. 1 Adana Çukurova Devlet Hastanesi. 2 Adana Devlet Hastanesi

Hastane Listesi. Elektronik ortamda yapılmayan talepler dikkate alınmayacaktır. 1 Adana Çukurova Devlet Hastanesi. 2 Adana Devlet Hastanesi İlanımız ekinde bulunan İl merkezlerindeki Bakanlığımıza bağlı hastaneler için klinik kodlamacı kapasitelerindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak eğitim programları düzenlenerek ek kontenjan

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR Engelli hizmet erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, Engelli serbest meslek erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1 Adana Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi 2 Adana

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1 Adana Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi 2 Adana ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1 Adana Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi 2 Adana Sağlık Bakanlığı Adana Devlet Hastanesi 3 Adana Sağlık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Adana Asker Hastanesi

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Adana Asker Hastanesi ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI SIRA NO İLİ 1 Adana 2 Adana 3 Adana 4 Adana KURUMU HASTANE ADI Ceyhan Devlet Hastanesi Adana Devlet Hastanesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. S.Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 30.

Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. S.Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 30. EK-1 ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1. Adana Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet 2. Adana Sağlık Bakanlığı Adana Devlet 3. Adana Sağlık Bakanlığı Adana

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5

NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ 190160001 177004 DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE YOK ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 2125 190160007 6284 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE YOK ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 2125

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ADANA DÖNER SERMAYE SH DİYETİSYEN

ADANA DÖNER SERMAYE SH DİYETİSYEN 6432241 ADANA ÇUKUROVA DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH DİYETİSYEN 1 4797 6003 6432243 ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADANA DÖNER SERMAYE SH DİYETİSYEN 1 4797 6003 6432245 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1. Adana Sağlık Bakanlığı Adana Ceyhan Devlet Hastanesi 2.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1. Adana Sağlık Bakanlığı Adana Ceyhan Devlet Hastanesi 2. ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1. Adana Sağlık Bakanlığı Adana Ceyhan Devlet Hastanesi 2. Adana Sağlık Bakanlığı Adana Devlet Hastanesi 3. Adana

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER AFYONKARAHİSAR TKHK-TAŞRA SH

SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER AFYONKARAHİSAR TKHK-TAŞRA SH 290160011 214513 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH 2 3011 290160013 214513 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN ADIYAMAN TKHK-TAŞRA

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 25 ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 25 ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI SIRA NO İLİ KURUMU HASTANE ADI 1 ADANA SAĞLIK BAKANLIĞI Ceyhan Devlet 2 ADANA SAĞLIK BAKANLIĞI Adana Devlet 3 ADANA SAĞLIK BAKANLIĞI Adana

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı