(ÜNİTE-1) **Sosyal güvenlik,insanların bugün buldukları yemekle yetinmeyip gelecek günlerde de geçimini sağlama olanağı elde etmesidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(ÜNİTE-1) **Sosyal güvenlik,insanların bugün buldukları yemekle yetinmeyip gelecek günlerde de geçimini sağlama olanağı elde etmesidir."

Transkript

1 (ÜNİTE-1) **Sosyal güvenlik,insanların bugün buldukları yemekle yetinmeyip gelecek günlerde de geçimini sağlama olanağı elde etmesidir. **Talas a göre sosyal güvenlik,insanların kendilerini yoksulluğa iten olaylardan korunup yarınından emin olma isteğinin somut bir belirtisidir. **İlk kez Almanya da hastalık sigortası ile 1883'te başlayan sosyal sigorta uygulaması,kısa sürede öteki Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.1929 ekonomik bunalımını takiben de Güney Amerika,ABD ve Kanada ya,ii.dünya Savaşı ndan sonra da hemen bütün ülkelere yayılmıştır. **II.Dünya Savaşı sonrası dönemin en önemli özelliği,sosyal sigortacılık sistemlerinin sosyal güvenlik sistemlerine dönüşmesi olmuştur. **ILO verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık % i sosyal güvenlikten yoksundur.sahra Altı Afrika ve Güney Asya ülkelerinde nüfusun % 90 ından fazlası sosyal güvenlik kapsamı altında değilken orta gelirli ülkelerde nüfusun ancak % arası güvence altındadır. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI ***Sosyal güvenlik kavramı ilk kez,büyük bunalımdan (1929) sonra,1935'te, ABD Başkanı Franklin D.Roosevelt zamanında başlatılan refah devleti politikasının bir aracı olan Sosyal Güvenlik Yasası ile gündeme gelmiştir. Not:Sovyetler Birliği nde 31 Ekim 1918 tarihli bir kararnamede kullanıldığına dikkat çeken kaynaklar da bulunmaktadır. ***Sosyal güvenlik çağdaş ve gerçek anlamını,ingiltere de,william Beveridge in hazırladığı ünlü Beveridge Raporu ile bulmuştur. ***Beveridge Raporu,sosyal güvenlik hakkını sigortalı işçilerden tüm nüfusa yaygınlaştırmayı amaçlayarak sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması yönünde önemli bir adım atılmasını sağlamıştır. ***Sosyal güvenlik,1944'te Filadelfiya da toplanan ILO Konferansı nda da geniş ölçüde yer bulmuş,sonra hızla yaygınlaşmıştır. Dar anlamda sosyal politika,devletin yaşama ve çalışma koşulları ile ilgili koruyucu düzenlemelerinin,yalnızca,ekonomik açıdan güçsüz olan işçi sınıfına yönelik olmasıdır. Geniş anlamda sosyal politika,topluma bir bütün olarak bakan,toplum içinde bütün sınıfları ilgilendiren çok çeşitli konuları sınıf farkı gözetmeksizin ele alan bir disiplin. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI **Sosyal güvenlik hakkı=>(1948) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi **ILO,kurulduğu 1919'dan bu yana sosyal güvenliği bir hak olarak benimsemiş, 1944 tarihli Filadelfiya Bildirgesi ile sosyal güvenliğin tüm nüfusa yaygınlaştırılmasını taahhüt etmiştir. **ILO, 2003'te,Sosyal Güvenlik ve Herkese Kapsam İçin Küresel Bir Kampanya başlatmıştır. **1966 tarihli Uluslararası Ekonomik,Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi de sosyal güvenliği bir insan hakkı olarak kabul etmiştir. SOSYAL GÜVENLİĞİN TEMEL AMAÇLARI **Sosyal güvenliğin amacı,çalışma gücünü,beden ve ruh sağlığını devam ettirmek için gelir kaynaklarını sürekli ya da geçici bir biçimde yitirenlere toplum olarak yardım etmek suretiyle,onları gereksinimlerinin tutsaklığından kurtarmaktır. **ILO sosyal güvenliğin temel amaçlarını; -Yoksulluğu ortadan kaldırmak -Tüm insanların sağlık hizmetlerine erişimini artırmak -İnsana yakışır iş ve yaşama koşulları yaratmak güvencesizliğini azaltmak -Eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri azaltmak

2 -Yasal düzenlemeler yoluyla yeterli yardım sağlamak -Bu yardımlar sağlanırken ulusal,etnik veya toplumsal cinsiyet ayrımcılığının olmamasını gözetmek -Mali ödenebilirlik,verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak olarak **Sosyal güvenliğin en önemli amaçlarından bir diğeri ise,ulusal gelirin bir bölümünün yeniden dağılımını sağlamaktır. SOSYAL GÜVENLİĞİN TEMEL İŞLEVLERİ >>Bireye Ekonomik Güvence Sağlama İşlevi (Lord Beveridge) >>Önleyici İşlevi (Özellikle işsizlik ve sağlık gibi risklerde önem kazanmış, onarıcı tekniklerin önüne geçmiştir.) >>Kişiliğin Geliştirilmesi İşlevi (İHEB-22. madde) >>Sosyal Adaleti Sağlama İşlevi SOSYAL GÜVENLİĞİN KONUSU **Sosyal güvenliğin konusunu,sosyal risklerin bireylerin üzerinde yarattığı olumsuz etkileri önlemek oluşturmaktadır. **ILO,28 Haziran 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi ile sosyal riskleri yaşlılık,maluliyet,ölüm,iş kazaları ve meslek hastalıkları,hastalık (tedavi ve geçici iş görmezlik ödeneği),analık,işsizlik ve aile yükleri olarak sıralamış,üye devletlerin bu risklerin tümüne veya bir bölümüne karşı sosyal koruma sağlamalarını istemiştir.sosyal güvenlik sistemleri bu sosyal riskleri temel alarak oluşturulmuştur. **Malullük,yaşlılık ve ölüm riskleri kapsamında sağlanacak yardımlar,sigortalılığın başlangıcından on yıllar sonra devreye gireceği için bu sigorta kollarına uzun dönemli riskler;iş kazaları ve meslek hastalıkları,hastalık,analık,işsizlik ve ailevi yükler riskleri ile karşılaşıldığında sigorta yardımlarının hemen yapılması gerektiğinden,kısa dönemli riskler denir. MESLEKİ RİSKLER 1.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları **Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ILO ya göre dünya ölçeğinde yılda 250 milyon iş kazası meydana gelmekte ve her gün 5 bin kişi bu nedenle hayatını kaybetmektedir.türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası meydana gelmekte ve her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelirken her 2 saat 40 dakikada bir işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir. İş kazası:işçinin gördüğü işten doğan bir nedenle herhangi bir uzvunu tamamen ya da kısmen,sürekli ya da geçici olarak kullanamaması Meslek hastalığı:yapılan işin niteliğine göre yinelenen bir nedenle veya işin yürütüm şartlarından dolayı uğranılan geçici veya sürekli hastalık hâlleridir. 2.Fizyolojik Riskler -Hastalık:Geçici iş göremezlik durumu.hasta olan bir birey bir yandan çalışma gücünü yeniden kazanabilmek için sağlık yardımlarına ihtiyaç duyarken,öte yandan çalışamadığı süreler için kaybettiği geliri telafi etme ihtiyacı içindedir.bu nedenle hasta olan bireye hem sağlık yardımı sunulmakta hem de hasta olup çalışamadığı süre için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. -Analık:Uluslararası Çalışma Konferansı nda,1919'da ilk kabul edilen analığın korunması ile ilgili sözleşmedir.analık hâlinde bireye hem sağlık yardımı sunulmakta hem de analık nedeniyle çalışamadığı süre için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. -Sakatlık (Maluliyet):İyileşmesi mümkün olmayan bir hastalık veya ilerlemiş bir yaşlılık durumu.sürekli gelir garantisi temin etme veya sunma durumu söz konusudur,sakat kalan kişinin yeniden çalışmasını veya kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmek amacıyla,sağlık hizmetleri kapsamında yer alan rehabilitasyon hizmetleri de sunulmaktadır. -Yaşlılık:Belirli bir yaşa ulaştıktan sonra,çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitirdiği için kendi

3 isteği ile çalışma yaşamından ayrılma,sürekli bir gelirden vazgeçme.yaşlılık aylığı -Ölüm:Ölüm sigortası,sigortalının ölümü hâlinde geçimi sigortalı tarafından sağlanan aile bireylerinin geleceklerini güvence altına almayı amaçlayan bir sigorta dalıdır.(yaş,medeni durum ve gelir sahibi olup olmadıklarına bakılarak ölüm aylığı bağlanmaktadır)ölümün aileye yüklediği giderleri karşılamak amacıyla bir defaya mahsus cenaze yardımı da yapılmaktadır. 3.Sosyoekonomik Riskler -İşsizlik:Kişinin,çalışma isteği ve yeteneğine sahip olup,kendi iradesi dışındaki nedenlerle iş bulamaması veya işini kaybetmesi.işsizlik sigortası -Ailevi yükler:başlangıçta yalnızca ekonomik bakımdan güçsüz olan ailelere aile yardımı yapılırken,bugün birçok ülke gelir düzeyine bakmaksızın aile ödeneği sağlamaktadır.aile yükleri,türk sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvence altına alınmayan bir risk alanıdır. SOSYAL GÜVENLİĞİ SAĞLAMA TEKNİKLERİ 1)Geleneksel Koruma Teknikleri >>Bireysel Teknikler:Tasarruf (Bankalarda mevduat hesabı açtırma,tahvil,hisse senedi, altın ve döviz satın alma,mülk edinme) >>Başka Kişilerin Katılımını Gerektiren Teknikler: -Kişisel Yardımlaşmalar:Kişilerin veya kuruluşların,dinsel,ahlaki ve insancıl duygu ve düşüncelerle, yoksul ve muhtaç durumdakilere gönüllü olarak yaptıkları katkılardır.sınırları çok dar ve yetersizdir. -Toplu Yardımlaşmalar:Aynı koşullar içinde bulunan bir topluluğun sosyal risklere karşı kendilerini güvence altına almak istemesi ile oluşturulmuş,genellikle karşılıklı yardım sandıkları olarak anılan bir sisteme dayalıdır. **Temel ilkeler;dayanışmayı sağlamak,üyelerinin sandıkların yönetiminde söz sahibi olması ve yardımların üyelerin değişen ihtiyaçlarına göre belirlenebilmesidir. **İngiltere de Friendly Societies,Fransa da mutualité,osmanlı'da Orta Sandığı veya Teavün Sandığı olarak adlandırılan sandıklar,hastalık,kaza,sakatlık ve yaşlılık gibi sosyal risklere karşı belirli ölçülerde yardım sağlamanın yanı sıra,üretim ve tüketim kooperatifleri de kurmuşlardır. **Osmanlı'daki sandıklar lonca sistemi içinde,usta ve kalfaların haftalık veya aylık olarak ödedikleri paralarla kurulmuşlar,lonca sisteminin ortadan kalkması ile birlikte yok olmuşlardır. ** tarih ve 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun kapsamında işçi ve işverenlerin zorunlu katılımıyla kurulan sandıklar,daha sonra Amele Birliği adı altında birleştirilmiştir.506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası nın yürürlüğe girmesi ile işçilere ek güvence sağlayan bir kuruma dönüşerek hâlâ varlığını sürdürmektedir. -Gönüllü (Özel) Sigorta: Orta Çağ Avrupası nın zanaatçıları arasında kurulan sandıklar,gönüllü sigortacılığın temelini oluşturmuştur. **Özel sigortacılığı karşılıklı yardımlaşma sandıklarından ayıran en önemli fark,özel sigortaların kâr amacı güden kuruluşlara dönüşmüş olmalarıdır. **İlk kez 19.yüzyıl ortalarından itibaren İngiltere de doğmuştur. **Genellikle yaşlılık,hastalık ve ölüm risklerine karşı koruma sağlamıştır. -İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu:3.bir kişinin verdiği zarar sonucunda pozitif hukukun öngördüğü koşullara uymak kaydıyla,verilen zararın tazminine dayalı bir sistemdir.örn;iş kazası durumlarında işverenin sorumluluğu bu kapsamda değerlendirilebilir. 2)Modern Sosyal Koruma Teknikleri **Modern sosyal koruma tekniklerini gündeme getiren ilk olgu Sanayi Devrimi dir. >>Sosyal Sigortalar (Primli rejim)

4 **Sosyal sigortalar;işçi,işveren primleri ile devlet katkısını içeren üçlü bir finansman yapısına sahip,zorunluluk esası ile işleyen,istihdam ön koşuluna bağlı olan,devlet tarafından kurulup örgütlenen özerk bir kurum tarafından yönetilen bir sigorta tekniğidir. **En önemli amaçlarından biri,ulusal gelirin bir bölümünün yeniden dağılımını sağlamaktır. **Sosyal sigorta tekniği ilk olarak Almanya da 1883'te hastalık sigortasının kurulması ile başlamıştır.(hastalık sigortasını iş kazaları (1884),sakatlık ve yaşlılık (1889) sigortalarının kurulması izlemiştir.) ***Sosyal sigorta tekniğinin Almanya da doğup gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri, hâlâ Prusya nın otoriter ve pederşahi devlet anlayışı etkisi altında olan Almanya nın,diğer batı Avrupa ülkelerine nazaran ekonomik liberalizmi ve bırakınız yapsınlar cı doktrini henüz katı bir şekilde uygulamaya koymamış olmasıdır. **1929 ekonomik bunalımını takiben de Güney Amerika,ABD ve Kanada ya,ii.dünya Savaşı ndan sonra da hemen bütün ülkelere yayılmıştır. **Sosyal sigorta ilkelerinin yaygınlaşmasının temel nedenleri: #İşçi sınıfının ekonomik güvence gereksinimi #Huzursuzluk doğuran ekonomik güvensizliğin yönetici sınıflarca ortadan kaldırılma isteği #Vergi yükümlülerinin yoksullara yardım etmedeki gönülsüzlüğü #Kişisel sorumluluğun korunmasına rağmen devletin karşılıklı yardımları destekleme görevinin kabul görmesi #İşçinin de kendi ekonomik güvenliği için zorunluluk ilkesini benimsemesi #İşçilerinin güvenliğini sağlamada işverenlerin sorumluluğunun kabul edilmesidir. >>Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler (Primsiz rejim) **Sosyal yardım ve sosyal hizmetleri sosyal sigortalardan ayıran özellikler: ~Sosyal sigortacılık sistemi primlere dayalı iken,sosyal yardım ve sosyal hizmetler devlet bütçesindeki vergilerle finanse edilmektedir. ~Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden yararlanabilmek için bu hizmetlere gereksinim duyulduğunun ihtiyaç testi ile ispatı ve onaylanması gerekir. **Sosyal Yardımlar ilk kez 19. yüzyılda başlamış **İlk sosyal yardım programı,1891 yılında Danimarka da kabul edilen yaşlılık aylığı programıdır.=> Program kapsamında 60 yaş ve üzeri yaştaki muhtaç kişilere mahalli idarelerce aylık bağlanması öngörülmüştür. **Muhtaç yaşlılara devlet bütçesinden aylık bağlanmasına ilişkin benzer düzenlemeler,yeni Zelanda da 1898,Büyük Britanya ve Avusturya da 1908 yıllarında gerçekleştirilmiştir. **Sosyal yardımların başlıcaları: #Yoksullara bedava sağlık yardımı yapılması #Sosyal hastalıkların tedavisi için özel hizmetlerin kurulması #Anne ve çocuklara sağlanan özel hizmetler #Yoksul çocuklar için okulda yemek verilmesi #Aile ödenekleri #Yaşlılara sakatlara ve dul annelere aylık bağlanması #İşsizlik yardımı yapılması #Ekonomik kriz ve doğal afet durumlarında ödünç para verilmesi,kamu alacaklarının ertelenmesi veya belirli bir süre için alınmaması -Tazminat niteliği taşıyan sosyal yardımlar=>kamu hizmeti görürken veya kamu yararına çalışırken zarar gören bireylere devlet bütçesinden yapılan yardımlar. (Türkiye de 1005 sayılı Yasa

5 uyarınca,vatan hizmetinde bulunmuş İstiklal Madalyası sahipleri ile bu kişilerin ölümü hâlinde ailelerine bağlanan aylık,kamu araçlarında ücretsiz yolculuk etme ve devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilme olanağı bu kapsamda değerlendirilebilecek bir sosyal yardımdır.) -Koruma karakteri taşıyan sosyal yardımlar=>toplum içerisinde özel olarak korunması gereken yaşlılar,özürlüler ve çocuklar gibi gruplar için sağlanan sosyal yardımlar (Anayasamızın 61.maddesi, harp ve görev şehitlerinin yakınlarının,malul ve gazilerin, sakatların,yaşlıların ve çocukların Devlet tarafından özel olarak korunmasını ve toplumda uyum içinde yaşayabilmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını öngörmektedir.) **Sosyal Hizmetler bireylerin yaşamlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde sürdürmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak için onların ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olacak bütün hizmetler.(yararlanmak için yoksul olma şartının aranmaz) **Sosyal hizmetlerin başlıcaları;çocuk bakımı,muhtaç çocukların korunması,muhtaç durumdaki yaşlı,sakat ve hastalara bakım ve yardım,dar gelirli bireylere sağlık hizmetleri, Tatil imkânları sunma,konut ihtiyacını giderilmesi -Sosyal yardım karakterli sosyal hizmetler=>ekonomik yetersizlikleri nedeniyle geçim imkânlarını yitirmiş olan bireylere maddi yardım yapılmasına yöneliktir. -Sosyal refah karakterli sosyal hizmetler=>aile ve toplum sorunlarını çözmeye yöneliktir. UNİTE-2 **Osm.İmp. nda karşılıklı yardım sandıklarını düzenleyen kurumların kronolojik sıralaması:ahiliklonca-vakıf DÜNYADA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik Dönem->>Almanya da Bismarck öncülüğünde ilk sosyal sigorta sisteminin kurulmasıyla başlamıştır. 2.Dönem->>Modern sosyal güvenlik sistemlerinin doğmuştur (1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nın doğurduğu bir dönemdir) SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİ DOĞURAN EKONOMİK VE SOSYAL KOŞULLAR **Sanayi Devrimi nin getirdiği yeni ekonomik ve sosyal koşullar,bir yandan mevcut geleneksel yöntemlerin yetersiz kalmasına,öte yandan günümüzün sosyal güvenlik sistemlerinin doğmasına yol açan en önemli etmen olmuştur. **1789 Fransız Devrimi ile bırakınız yapsınlar,bırakınız geçsinler ilkesine dayalı ekonomik liberalizm,sosyal güvenlik sistemlerinin doğuşunu hazırlayan politik ve ekonomik süreçler olmuşlardır. SOSYAL GÜVENLİĞİN KLASİK DÖNEMİNİN İLK SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI 1.Almanya da İlk Sosyal Sigorta Sistemi=>Bismarck tarafından tarihlerinde yürürlüğe konulan çeşitli yasalarla oluşturulan Alman Sosyal Sigorta Sistemi,sosyal güvenlik alanındaki ilk önemli adımdır. **Almanya daki sosyal sigorta sisteminin temel özellikleri;büyük ölçüde özel sigorta tekniğinin uyarlanmasına dayalı olması,zorunlu olması,prim esasına dayalı olması,ödenen primler ile sağlanan ödeneklerin ücretle ilişkili olmasıdır. 2.İngiltere de İlk Sosyal Sigortalar=>Sosyal güvenlikte de ilk adımların atıldığı ülkedir.ancak modern sosyal sigortalar ilk olarak Almanya da kurulmuştur. **1300 lerde Westminster de halka ücretsiz sağlık yardımı sağlanmaktadır. **1601 tarihli Yoksullar Yasası ve karşılıklı yardım sandıkları Friendly Societies,İngiltere deki ilk sosyal güvenlik uygulamalarıdır.

6 **İngiliz sosyal sigorta sistemi 1942'de gündeme gelen ünlü Beveridge Raporu ile çağdaş sosyal güvenlik düşüncesinin oluşumuna önemli katkılarda bulunmuştur 3.Fransa da İlk Sosyal Sigortalar:Toplumu sosyal risklere karşı korumak amacıyla zorunlu sigorta uygulamasından yararlanma düşüncesini ortaya koyan ilk ülke Fransa olmasına rağmen,fransa da sosyal sigortalara ilişkin ilk yasal düzenlemeler göreli olarak geç bir tarihte,ancak 1928 yılında gündeme gelmiştir. Fransa da 1928 öncesi kimi işçi grupları için bazı düzenlemeler bulunmaktaydı; -Tıbbi Yardım Yasası (1893) -İş Kazası Sigortası (1893) -Maden işçilerine yönelik özel düzenlemeler (1894) -Demir yolu işçilerine yönelik özel düzenlemeler (1909) -İşçi ve çiftçileri kapsayan zorunlu yaşlılık sigortası (1910) dur. **1932'de ilk kez aile yardımları sigortası düzenlenmiştir. ÇAĞDAŞ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN ÖN ÜLLERİ 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nde sosyal güvenlik temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. A.ABD SOSYAL GÜVENLİK YASASI **ABD de 1935'te kabul edilen Sosyal Güvenlik Yasası,çağdaş anlamdaki sosyal güvenliğin ilk hukuk belgesi olarak nitelendirilmektedir. **Sosyal güvenlik terimi,o güne kadar ilk defa günümüzdeki anlamında kullanılmıştır. **Yasa,o döneme kadar hâkim olan liberal öğretinin ölüm fermanı olarak da nitelendirilmektedir. **Bu yasa,işçiler için yaşlılık ve ölüm sigortalarını düzenlemekte,işsizliğe karşı bazı önlemler öngörmekteydi. B.YENİ ZELANDA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ **Yoksulluk sorununa köklü bir çözüm getiren ilk yasa olduğu kabul edilmektedir (1938).İNGİLİZ BEVERIDGE RAPORU **Sir William Beveridge tarafından 1942'de yayınlanan rapor,sosyal güvenlik alanında yeni bir anlayışın habercisi olmuştur. **Rapor,1911 tarihli sigorta yasasındaki yetersizlikleri ve boşlukları vurgulayarak,mevcut sistemin etkin bir sosyal koruma sağlayamadığını öne sürmektedir. **Çağdaş sosyal güvenlik sistemine temel oluşturacak ana ilkeleri: -Genellik ve sigorta yardımlarında teklik ilkesi (Sadece işçilerin değil,tüm İngiliz halkının toplumun bir bireyi olma sıfatıyla sosyal güvenlikten yararlanma hakkı bulunmaktadır. -Yönetimde birlik ilkesi (Tüm sosyal sigorta kurumları tek bir kamu kurumu çatısı altına toplanarak, Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlanmıştır.) -Primlerde teklik ve vergilerle katkı sağlama ilkesi -Sosyal güvenlik sisteminin tam istihdam ve ulusal sağlık politikalarıyla desteklenmesi **Beveridge Raporu,İngiltere de 5 ayrı yasada somutlaşmıştır: Ulusal Sağlık Yasası (1946) İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Yasası Sosyal Yardım Yasası (1948) Aile Yardımları Yasası (1945) Ulusal Sigorta Yasası (1946) TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ **Osm.İmp. nda sanayileşme ve işçi sınıfının doğuşu,avrupa ya oranla oldukça geç bir dönemde başladığı için,türk sosyal güvenlik sisteminin gelişimi de gecikmiştir. **Türkiye de sosyal sigortaların ilk temelleri 1936 tarihli İş Yasasıyla atılabilmiş,yaşama geçirilmesi

7 ancak II.Dünya Savaşı ndan sonraki dönemde mümkün olabilmiştir. **Primli rejim,türk sosyal güvenlik sisteminin esasını oluşturmaktadır. **2008'de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girene kadar, sistemde 3 ayrı kurum bulunmaktadır:t..emekli Sandığı memurların,sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışan işçilerin,bağ-kur ise kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların,sosyal güvenliklerini içeren düzenlemelere sahipti. **Primsiz rejim,sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin oluşur **Türk sosyal güvenlik sisteminde sosyal yardımlar açısından en önemli uygulamalar,65 yaş kanunu uygulaması ile Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıdır. **Sosyal hizmetler açısından en önemli uygulamalar SHÇEK faaliyetleri ile Yeşil Kart uygulamasıdır. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE SOSYAL GÜVENLİK İlk Yasal Önlemler **(1865) Dilaver Paşa Nizamnamesi=>Hafif hastalıkların madende bulundurulacak bir doktor tarafından tedavi edilmesi,ağır hastaların köylerine gönderilmesini öngörmektedir. **(1869) Maadin Nizamnamesi=>İş kazalarına karşı koruyucu önlemlerin alınması,madenlerde doktor ve acil durumlarda kullanılabilecek gerekli ilaçların bulundurulması,iş kazası durumunda işçiye veya ailesine mahkemece belirlenecek bir tazminatın verilmesini öngörmüştür **Dönemin medeni kanunu (1877) Mecelle=>İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlendiği insanın kiralanması bölümünde,işçiyi ve onun emeğini alınıp satılan bir mal olarak gören liberal bir anlayışa sahiptir. **Finansmanı devlet ve ilgilinin katkısı ile sağlanan Mülkiye,askeriye ve ilmiye adı altında 3 ayrı kategoride emekli sandıkları kurulmuştur.bazıları; -Asker Tekaüt Sandığı (1866) -Sivil Memurlar Tekaüt Sandığı (1881) -Seyri Sefain Tekaüt Sandığı (1890) -Asker ve Mülki Tekaüt Sandıkları (1909)-Şirketi Hayriye Tekaüt Sandığı (1917) UMHURİYETİN İLANINDAN ÖN E BİRİN İ T.B.M.M. DÖNEMİ **28/4/1921 tarih ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Kanun=>İşçilere ilk kez sosyal yardım yapılmasını düzenleyen bu yasa, kömürlerden arta kalan kömür tozlarının satılması ile elde edilecek gelirin işçilerin gereksinimleri için kullanılmasını öngörmüştür **10/9/1921 tarih ve 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun: Emeği koruyucu özelliğe sahip yasa,bir yandan Ereğli bölgesindeki kömür işçilerinin çalışma koşullarını düzenlemiş,diğer yandanda bazı risklere karşı koruma sağlanmasını benimsemiştir.ayrıca işçiler için İhtiyat ve Teavün Sandığı adıyla yardımlaşma sandıkları kurulmasını öngörmüştü. **1923'te çıkarılan bir yönetmelikle madenlerde ihtiyat ve teavün sandıkları kurulmuştur.sonra bu sandıklar Amele Birliği adı altında birleştirilmiştir =>Amele Birliği;sosyal sigortalara doğru bir ilk adım ve Türkiye deki ilk sosyal güvenlik uygulaması olarak nitelendirilmiştir UMHURİYETİN İLANINDAN SONRA SOSYAL GÜVENLİK 1924 Anayasasından Sonra **1926 tarihli Borçlar Yasası,sosyal güvenlik açısından önemli bir adımdır. **1930 tarih ve 173 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Genel Sağlığı Koruma Yasası)=>Çocuk ve kadın işçilere hastalık,kaza ve analık hâllerinde zorunlu sağlık yardımı yapılmasını benimsemiştir. **1936'da çıkarılan 3008 sayılı ilk İş Yasamız işçi sigortalarından sosyal sigortalara geçişin ilk

8 ilkelerine yer vermesi ve sosyal sigortaların kurulması ve denetlenmesi için devlete görev vermesi bakımından önemlidir. **1945'a kadar olan dönemde dar kapsamlı ve sınırlı sayıdaki bazı riskler için yardımlaşma sandıkları kurulmasını öngören yasalar çıkarılmıştır; sayılı Asker ve Mülki Tekaüt Kanunu (1930,memurların emeklilik ve maluliyet durumlarıyla ilişkilidir) sayılı Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı Kanunu (1933) sayılı İstanbul Mahalli İdaresiyle Ankara Belediyesi Memurları Tekaüt Sandığı Kanunu (1933) sayılı Devlet Demir Yolları ve Limanlar İdaresinin Memurları ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı Kanunu (1934) -Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı (1935) -İnhisar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanunu (1936) sayılı Deniz Yolları ve Akay İşletmeleriyle Fabrika ve Favzalar İdaresi Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Kanunu (1937) **1945'te 4772 sayılı yasayla İş Kazaları,Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları kurulurken,diğer yandan aynı yıl 4792 sayılı yasayla İşçi Sigortaları Kurumu kurulmuştur. **1965'te 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştirilmiştir.ayrıca kurulan Çalışma Bakanlığı nın görevleri arasında sosyal güvenlik de bulunmaktadır.böylece sosyal güvenlik deyimi mevzuatımızdaki ilk yerini almıştır. **1949'da 5417 sayılı yasayla Yaşlılık Sigortası kurulmuştur.1957'de 6900 sayılı yasayla Maluliyet,Yaşlılık ve Ölüm sigortasına dönüşmüştür.1950 yılında 5502 sayılı yasayla Hastalık ve Analık Sigortası birlikte düzenlenmiştir. **İş Kanunu kapsamı dışında kalan basın işçileri 1952 tarih ve 5953 sayılı Basın İş Yasası ile,deniz işçileri de 1954'te 6379 sayı ile düzenlenen Deniz İşçileri Yasası ile sosyal sigorta kapsamına alınmıştır. ** Memurlara sosyal güvence sağlayan tüm yasa ve sandıklar da 1949'da 5434 sayılı T..Emekli Sandığı Yasası ile tek bir çatı altında toplanmıştır. **Ülkemizde işsizlik sigortası ancak 1999'da 4447 sayılı yasayla kurulabilmiştir. **1946'da 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kanunu **Bu dönemde sosyal yardım alanıyla ilgili yasalar: sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun (1941) sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun (1957) sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun (1959) -168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu -Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun (1960) 1961 Anayasası ndan Sonra **Primli rejim bakımından ilk ve en önemli düzenleme,1965'de yürürlüğe giren ve 2008'e kadar geçerliliğini koruyan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası dır. **1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ- KUR Yasası. **1985'te 3235 sayılı yasayla hastalık riski de BAĞ-KUR kapsamına alınmıştır. NOT:1479 sayılı Yasa,birkaç maddesi dışında 2008'de 5510 sayılı Yasayla yürürlükten kaldırılmıştır **Bu dönemde sistemin primsiz rejim ayağındaki düzenlemeler: sayılı 65 Yaşını Doldurmuş,Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık

9 Bağlanması Hakkındaki Yasa (1976) sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Yasa (1968) sayılı Görevleri Nedeniyle Yaralanan Yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yasa (1980) sayılı Yurt dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi Ve Aylık Bağlanması Hakkında Yasa (1981) 1982 Anayasası ndan Sonra **(1983) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun **(1983) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun.2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu NOT:Bu iki kanun 2008'de 5510 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. **1999 tarih ve 4447 sayılı Yasa ile İşsizlik Sigortası kabul edilmiş, uygulanmasına tarihinde başlanmıştır. **(2003) 4904 sayı ile Türkiye İş Kurumu Kanunu,4947 sayı ile Sosyal Güvenlik Teşkilatı Kanunu,4958 sayı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 4956 sayı ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kabul edilmiştir. **(2005) 5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun çıkarılmıştır. **Primsiz rejim kapsamında çıkarılan bazı yasalar: sayılı SHÇEK Kanunu (1983) sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (1986) sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun (1989) sayılı Terörle Mücadele Kanunu (1991) sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun (1992) -573 sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK (1997) sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavileri Hakkında Kanun (1998) TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM VE SİSTEMİN BUGÜNKÜ YAPISI **Finansman krizine neden olan sorunları çözmek amacıyla,türk sosyal güvenlik sisteminde topyekün bir dönüşüm başlatan sosyal güvenlik reformu gündeme gelmiştir.reform ile adil,kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin bir koruma sağlayan,mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal koruma sistemine ulaşabilmek amaçlanmıştır.bu amaçla Hük met tarafından 2005'te öngörülen modelin 4 ana bileşeni bulunmaktaydı: >>Nüfusun tümüne hakkaniyete uygun,eşit,koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık hizmeti sunumunu finanse eden Genel Sağlık Sigortası sisteminin oluşturulması >>Hâlen dağınık bir hâlde yürütülen primsiz ödemeler ve sosyal yardımları toplulaştırarak nesnel yararlanma ölçütlerine dayalı,tüm muhtaç kesimlerin erişebileceği bir sistemin oluşturulması >>Sağlık dışındaki kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının yer aldığı tek bir emeklilik sigortası rejiminin kurulması >>3temel işleve ilişkin hizmetlerin çağdaş,etkin ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını

10 kolaylaştıracak şekilde sunulmasına olanak sağlayacak yeni bir kurumsal yapının oluşturulması **Türkiye deki sosyal güvenlik reformu,dünya Bankası nın 1994 te yayımlanan yaşlılık krizini önleme raporunda önerdiği 3 ayaklı bir modele dayalı ve sosyal güvenlik sisteminde özelleştirmeyi benimseyen önerisi ile uyumlu bir seyir izlemiştir: -Gelirin yeniden dağılımına odaklanan,katılımın zorunlu olduğu ve dağıtım yöntemi ile çalışan kamusal bir sistem. -Özel kesim tarafından yürütülecek olan,katılımın zorunlu olacağı ve tasarrufları artırıp kapitalizasyon yöntemi ile sermaye piyasalarını besleyecek bir bireysel emeklilik sistemi -Yaşlılıkta daha fazla yüksek gelir elde etmek isteyen yüksek gelir grupları için özel kesim tarafından yürütülecek ancak katlımın zorunlu olmayacağı özel sigortacılık **5510 sayılı Yasa ile sigortalılığın kazanılması zorunlu ve isteğe bağlı kılınmış, ancak zorunlu sigortalılık esas alınmıştır. (ÜNİTE-4) **5510 sayılı Yasa,sigortalılara sağlanan hakları kısa ve uzun vadeli sigorta hükümleri olarak ele almıştır. **Kısa vadeli sigorta hükümleri,iş kazası ve meslek hastalıkları,hastalık ve analık sigortası kollarını kapsamaktadır (m.13-25). **Kısa vadeli sigorta kollarının ortak özelliği;kısa vadede ortaya çıkan riskleri kapsaması ve fon biriktirme esasına dayanmamasıdır İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI **İş kazası ve meslek hastalığı,mesleki riskler olarak tanımlandıkları ve bazı ortak özelliklere sahip oldukları için aynı sigorta kolu içerisinde düzenlenmişlerdir. **İş kazası ve meslek hastalığını birbirinden ayıran en önemli fark;iş kazasının ani bir olay sonucu,meslek hastalığının uzun bir zaman süreci içerisinde yavaş yavaş ilerleyerek ortaya çıkmasıdır. **Türkiye de ilk kez 1945 tarih ve 4772 sayılı İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu ile iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda genel nitelikli bir koruma gündeme gelmiştir.daha sonra bu Kanun 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu içine dâhil edilmiştir. **2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı SSGSS Yasası nın maddeleri ile yeniden düzenlenerek, kamu çalışanları dışında kalan bağımlı ve bağımsız çalışanları kapsamına almıştır.=>ülkemizde önemli bir yenilik yapılarak bağımsız çalışanlar da iş kazası ve meslek hastalıkları yönünden sigortalı olmuşlardır. **İş kazası ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyeti dünya mill gelirinin %5 ine ulaşmıştır. **Ölümle sonuçlanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının çoğu,asya Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerinde gözlenmektedir. **Tarımda çözülme nedeniyle kırsal kesimden kente hızlı göç,eğitim seviyesi düşük işçilerin mevcut işlere uyarlanamaması,uluslararası firmaların ağ işletmelerinde olumsuz koşullarda çalışma,yaygın enformel sektör ve yetersiz iş denetimi,gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının artışının en önemli nedenleri arasındadır **Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye de 2010 yılında toplam iş kazası meydana gelmiş,1.444 kişi yaşamını yitirmiş,1.976 kişi sürekli iş göremez durumuna düşmüştür. **İş denetiminde niceliksel yetersizlik,işçilerin eğitim seviyesinin yetersizliği,iş sağlığı ve güvenliği alanında yetişmiş uzman personel sayısının azlığı,mevzuatın iş sağlığı ve güvenliği hükümleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA DA BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI SEMT POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI SAĞLIK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL GÜVENLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 506 Kabul Tarihi: 17/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11766-11779 NOT : - Bu kanunun ek 26

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı