Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz"

Transkript

1 Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

2 Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm flt r. Türkiye Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Gümrük Örgütü (WCO) üyesi bir ülke statüsündedir y l nda temelleri at lan Dünya Ticaret Örgütünün amac mal ticaretine iliflkin çok tarafl kurallar belirlemek ve üye devletlerin birbirleriyle adil ve tam rekabet koflullar alt nda ticaret yapabilecekleri serbest ve aç k bir ticaret sistemi oluflturmakt r y l nda resmi olarak kurulan Dünya Gümrük Örgütünün kurulma amac gümrük rejimlerinin basitlefltirilmesi ve ahenklefltirilmesidir. Her iki anlaflman n da ortak amac ise üye ülkeler aras nda ticari iliflkilerin sürdürülmesi için ortak kurumsal yap y oluflturmakt r. Türkiye, Avrupa Birli i (AB) ile yapm fl oldu u Gümrük Birli i (GB) Antlaflmas çerçevesinde d fl ticaret ve özellikle gümrük mevzuat n Avrupa Toplulu u mevzuat ile uyumlaflt rarak yeniden düzenlemifltir ve 1996 y l bafl nda yeni düzenlemeler uygulamaya konulmufltur. AB ile mevzuat uyumu çal flmalar çerçevesinde, Türkiye güncel olmayan gümrük kanununu yenilemifltir. Bu çal flmalar neticesinde yeni yay mlanan 4458 say l Gümrük Kanunu AB gümrük mevzuat na büyük ölçüde uyumludur. AB ile imzalanan GB antlaflmas uyar nca, tar m ve ifllenmifl tar m ürünlerindeki tar m paylar hariç olmak üzere, AB ülkeleri ile Türkiye aras nda yap lan ticaret, eflyalar n serbest dolafl mda oldu unu kan tlayan bir A.TR dolafl m belgesi ile yap lmas durumunda ithal eflyas Gümrük Vergilerinden muaft r. Türkiye ticarette geçerli mevzuat ve bunun sonucunda da pratikteki ticari ifllemleri AB ile uyumlu hale getirebilmek için AB nin ticaret orta bir çok ülkeyle Serbest Ticaret Antlaflmalar (STA) imzalam flt r. Bu ba lamda Türkiye nin imzas bulunan 15 adet STA mevcuttur. STA lar n temel amac karfl l kl mal ve hizmet ticaretinin geniflletilmesi yoluyla ekonomik iliflkilerin ahenkli bir flekilde geliflmesini teflvik etmek ve ticaretteki engellerin kald r lmas suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli geliflmesine ve genifllemesine katk da bulunmakt r say l Kaçakç l kla Mücadele Kanunu ise kaçakç l k suçlar ile cezalar n ve kaçakç l önleme, izleme, soruflturma, yarg lama usul ve esaslar n belirleme amac yla haz rlanm fl bir kanundur tarihinde üzerinde yap lan son de ifliklikler ile günümüze uygun hale getirilmifl ve cezalar hapis cezas ndan çok para cezas na yönlendirilmifltir. Gümrük ve D fl Ticaret konular nda ise yapt r m yüksek olan bu kanunun, yap lan ifllemler esnas nda özellikle dikkate al nmas gerekmektedir say l yeni Gümrük Kanunu, Türk Gümrük Bölgesini Türkiye Cumhuriyeti topraklar olarak tan mlam flt r. Türkiye kara sular, iç sular ve hava sahas gümrük bölgesine dahildir. Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramlar Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade etmektedir. Türk gümrük kanununu AB gümrük kanununa uyumlaflt rma çal flmalar sonucunda oluflturulan yeni gümrük kanunu ile AB de uzun süredir uygulanan ekonomik etkili gümrük rejimleri Türk mevzuat na kazand r lm flt r. Türkiye de Geçerli D fl Ticaret ve Gümrük Uygulamalar ile lgili Mevzuatlar 4458 Say l Gümrük Kanunu 4926 Say l Kaçakç l k Kanunu Türk Paras K ymetini Koruma Hakk ndaki Kanun Özel Tüketim Vergisi Kanunu Katma De er Vergisi Kanunu thalat Rejim Karar, lgili Tebli ler ve di er düzenlemeler hracat Rejim Karar, lgili Tebli ler ve di er düzenlemeler AB Mevzuat Serbest Bölgeler Kanunu

3 D fl Ticaret fllemleri birden fazla kuruluflun kontrolü alt nda yürütülmekte ve ifllemler ile ilgili yetkiler de bu kurulufllar aras nda da t lm fl bulunmaktad r. Bu ba lamda; D fl Ticaret Müsteflarl ithalat ve ihracat ifllemlerini düzenlemekten, Gümrük Müsteflarl ise gümrük uygulamalar ndan sorumlu ana kurulufllard r. Türkiye de Geçerli D fl Ticaret ve Gümrük Uygulamalar ile ilgili Kurum ve Kurulufllar: D fl Ticaret Müsteflarl Gümrük Müsteflarl Maliye Bakanl Hazine Müsteflarl Türkiye ye yap lan ithalat an nda gümrük idaresi eflyan n yap s na ba l olarak ek izinler arayabilmektedir. Bu izinlerin bafll calar afla daki kurumlardan al nmaktad r: çiflleri Bakanl Atom Enerjisi Kurumu Telekomünikasyon Kurumu Sanayi ve Ticaret Bakanl Ulaflt rma Bakanl Sa l k Bakanl Tar m ve Köy flleri Bakanl Türk Standartlar Enstitüsü D fl Ticaret Müsteflarl

4 Gümrük - D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Teknik yeteneklerimizin, deneyimlerimizin ve sektörel odaklanmam z n bir arada sunulmas n n sonucu olarak, müflterilerimizin ithalat ve ihracat operasyonlar n etkin bir biçimde planlamalar na ve gümrük problemlerine de etkin çözümler bulmalar na yard mc olmaktay z. PricewaterhouseCoopers bünyesinde bulunan Avrupa ve Dünya çap ndaki bilgi a arac l yla uluslararas flirketlere h zl ve etkin D fl Ticaret-Gümrük dan flmanl k hizmetleri sunmaktay z. Amac m z, thalat ve hracat ifllemleri s ras nda karfl laflt n z problemler konusunda yard mc olup, h zl ve etkili çözümler bulman za yard mc olabilmektir. Gerek vergi gerekse de gümrük konular nda uzman olan bir ekibimiz mevcuttur. PricewaterhouseCoopers olarak Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetleri miz ile müflterilerimize sa lamay hedefledi imiz faydalar ana bafll klar ile afla da bulabilirsiniz: Gümrüklerde yaflayaca n z riskleri en aza indirgemek Maliyetlerinizi azaltabilecek yeni gümrük tekniklerinden faydalanman z sa lamak Gümrük Müflavirleri ile iliflkilerinizi düzenlemek Avrupa Birli i düzenlemeleri ve uygulamalar hakk nda bilgi vermek thalat ve hracat ifllemlerinde karfl laflabilece iniz problemleri çözüme ulaflt rman zda yard mc olmak Afla da ise PricewaterhouseCoopers n Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetleri ile ilgili ayr nt lar yer almaktad r: thalat ve hracat Operasyonlar Hakk nda Dan flmanl k thal veya hraç Eflyas na Uygulanacak Menfle Kurallar n n Belirlenmesi Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Uygulamalar Gümrük Vergilerinin ve KDV Oranlar n n Tespiti thal Edilecek Mallar n S n fland r lmas (Gümrük Girifl Tarife Cetveline Uygun Olarak) Geçici thalat Rejimi Uygulamalar Bedelsiz thalat Rejimi Uygulamalar Müflterilerimizin, Gümrük Müflavirleri ve Nakliye fiirketleri ile liflkilerinde Dan flmanl k D fl Ticarette Standardizasyon Uygulamalar thalatta Direk ve Dolayl Vergiler (Örn: Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu, KDV, ÖTV ve Di er Dolayl Vergiler ve Fonlar) Avrupa Birli i Mevzuat ve Uygulamalar Serbest Ticaret Antlaflmalar Gümrükte Royalti-Lisans Uygulamalar thalatta Teflvikler ve Muafiyetler

5 Serbest Bölge Dan flmanl m z PricewaterhouseCoopers olarak Serbest Bölge projelerine afla da belirtti imiz noktalarda destek vermekteyiz. Dan flmanl k hizmetimiz projenin fizibilite safhas nda olabilece i gibi projenin gerçeklefltirilmesi ve Serbest Bölgeden yap lacak ithalat ve ihracat ifllemleri s ras nda da olabilmektedir. Afla da bu hizmetlerimizle ilgili detaylar bulabilirsiniz: 1. Serbest Bölge Uygulamalar Hakk nda Dan flmanl k Serbest Bölge Gümrük Uygulamalar Serbest Bölgeden Türkiye ye thalat ve yaflanan problemler Serbest Bölgelerde A.TR ve EUR.1 belge düzenlenmesi Serbest Bölgede Tahsil Edilen Fonlar Serbest Bölgede Depoculuk Serbest Bölgeden Transit Ticaret Serbest Bölge seçimi için fiyat ve di er giderlerin raporlanmas Serbest Bölgelerin Avrupa Birli i ve bu bölgelerden AB ye Yap lacak hracatlar Yönünden De erlendirilmesi 2. Serbest Bölgelerin Kurulmas ile ilgili görüflmeler Bilindi i üzere Serbest Bölgeler D fl Ticaret Müsteflarl, Serbest Bölgeler Genel Müdürlü ünün izni ile kurulabilmektedir. PricewaterhouseCoopers olarak Serbest Bölge projeniz ile ilgili olarak gerekli iznin al nabilmesi için projenizi D fl Ticaret Müsteflarl nezdinde sunarak baflvurunuzda yard mc olmaktay z. 3. Serbest Bölgede fiube/firma Kurulmas PricewaterhouseCoopers olarak Serbest Bölgede firman z n flubesinin kurulmas için gerekli tüm aflamalarda yard mc olmakta ve flirket kurulmas ile ilgili prosedürleri yerine getirmekteyiz. Gümrük ve D fl Ticaret Grubu Olarak Nas l Yard m Edebiliriz? Durum De erlendirmesi ve Risk Analizi lgili Raporlama Çözüm Sonuç - D fl Ticaret Operasyonlar n z n ncelenmesi - D fl Ticaret fllemeleriniz ile ilgili Sisteminizin Denetlenmesi - Yap lmakta olan hatalar n tespiti - leride sorun olabilecek konular n belirlenmesi - Tespit edilen sorunlar n yönetime sunulmas - Sorunlar n çözümü ile ilgili görüfl ve öneriler - leride sorun olabilecek konular hakk nda görüfller - D fl Ticaret Sistemini gelifltirmeye yönelik öneriler - Sorunlar ile ilgili çözüm önerilerimiz üzerine görüflmeler - Sistemin aksayan yönlerinin gelifltirilmesi - Yeni sistem kurulmas - Sizin için özel olarak haz rlanan sistemin flirketinizdeki di er sistemler ile uyumlu hale getirilmesi - Riskler en aza indirilmifltir - Vergisel avantaj sa lanacak noktalar tespit edilmifltir - Operasyonel kolayl klar sa lanm flt r - D fl ticaret ifllemleriniz h zland r lm flt r Çal flma Ekibimiz Erdo an Öcal, Ortak PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi Dan flmanl k Hizmetleri Tel: (212) Cenk Ulu, Müdür PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi Dan flmanl k Hizmetleri Tel: (212)

6 PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) 142 ülkede 125,000 den fazla çal flan ile tüm dünya pazarlar nda global, ulusal ve yerel firmalara en üst düzeyde hizmet vermektedir. Firma ba ms z denetim, vergi ve mali hukuk dan flmanl, kurumsal finans ve mali dan flmanl k ve insan kaynaklar dan flmanl alanlar nda çok kapsaml bir hizmet yelpazesini, büyüme ve performans etkinli i için stratejik çözümler aray fl ndaki müflterilerinin kullan m na sunmaktad r. fiirket de erlemeleri, birleflme ve sat fl ifllemleri, sermaye piyasalar dan flmanl ve proje finansman konular nda uzman bir kadroya sahip olan PricewaterhouseCoopers, ayn zamanda operasyonel risk yönetimi, finansal risk yönetimi, bilgi ifllem sistemlerine, performansa, mevzuata ve uygunlu a yönelik risk yönetimini kapsayan global risk yönetimi servisleri sa lamaktad r. PricewaterhouseCoopers ayr ca finansal raporlama, iç kontrol sistemleri, finansal bilgi ve becerilerin gelifltirilmesi, vergi ve mali mevzuat uygulamalar, teknik bilgilerin güncellefltirilmesi ve insan kaynaklar n n geliflimi konulu müflteriye yönelik e itimler düzenlemektedir. PricewaterhouseCoopers 1981 y l ndan beri faaliyet gösterdi i Türkiye de, stanbul'da iki, Ankara'da ve zmir'de birer ofis olmak üzere toplam 4 ofiste 15 ortak ve 550 kifliyi aflk n profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir. Your worlds Our people S. Seba Cad. No: 48 BJK Plaza B Blok Kat Akaretler Befliktafl STANBUL Tel : (212) Fax : (212) Büyükdere Cad. No: 111 Kat Gayrettepe STANBUL Tel : (212) Fax : (212) Paris Cad. No: 12/ Kavakl dere ANKARA Tel : (312) Fax : (312) Hürriyet Bulvar No: 4/1 Kavala Plaza, Kat Alsancak ZM R Tel : (232) Fax : (232) PricewaterhouseCoopers.

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı