Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme için aþaðýda belirtilen hususlarda görüþ birliðine varýlmýþ ve bu protokol düzenlenmiþtir. I-KAPSAM Bu protokol hükümleri; a) 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu na göre saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlanlar, b) 2925 Sayýlý Tarým Ýþçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre hastalýk sigortasý yönünden saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlanlar, c) Ýþsizlik ödeneði alan sigortalýlardan: -506 sayýlý Kanuna tabi olarak çalýþmakta iken daha sonra iþsizlik ödeneði almaya hak kazanan sigortalý iþsizlerin kendilerine iþsizlik ödeneði ödendiði sürece, -Sigortalý iþsizin eþi ile bakmakla yükümlü olduðu çocuklarý, ana ve babasýný, sigortalýlýk niteliðinin sona erdiði tarihten itibaren 6 ay süre ile, d) Ýþ kaybý tazminatý alanlar, e) Diðer ülkelerle yapýlan Sosyal Güvenlik Sözleþmeleri kapsamýnda yer alan yurt dýþý sigortalýlarý ile bunlarýn eþ, çocuk, ana ve babalarý ve yurt dýþýndan gelir veya aylýk alanlar ile bunlarýn eþ, çocuk, ana ve babalarý, dul ve yetimleri, f) S.S.K bünyesinde 657 sayýlý yasaya tabi olarak çalýþanlar ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler, hakkýnda uygulanýr. II-DAYANAK Bu protokol; 506 Sayýlý Yasanýn 123. maddesi ile 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alýmlara Ýliþkin Yönetmelik ile Devlet Memurlarýnýn Tedavi Yardýmý ve Cenaze Giderleri Yönetmeliði hükümlerine göre düzenlenmiþtir. III-TANIMLAR Bu protokolde geçen; KURUM: Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý ný, TEB: Türk Eczacýlarý Birliði ni, SAÐLIK ÝÞLERÝ ÝL MÜDÜRLÜÐÜ: Kurum adýna 28 sözleþme yapmaya / fesih etmeye yetkilendirilmiþ, Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüklerini, ECZANE/ECZACI: Kurumla sözleþme yapma talebinde bulunan eczacý ile sahibi/mesul Müdürü olduðu eczaneyi, SAÐLIK TESÝSÝ: Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan protokol ve Kurumun yaptýðý diðer protokoller ve anlaþmalar gereði kendilerine baþvuran / sevk edilen, SSK dan saðlýk yardýmý almaya kapsam maddesinde belirlenen sigortalýlarý muayene/tedavi eden saðlýk kuruluþlarýný, SÝGORTALI-HAK SAHÝBÝ: Kurumumuz sigortalýlarý ile Kurumumuz saðlýk yardýmlarýndan yararlanan diðer kimseleri, HASTA: Kurumdan saðlýk hizmeti almaya müstahak kimselerden tedavi ihtiyacý olanlarý, TALÝMAT: Sözleþmenin geçerli olduðu dönemde ( yýlda ) yürürlükte olan Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatýný, EÞDEÐER ÝLAÇ: Bütçe Uygulama Talimatý na göre eþdeðer kabul edilen ilaç, GERÝ ÖDEME KOMÝSYONU: tarih, sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan tarih, 2004/6781 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile geri ödeme koþullarýný belirlemek amacýyla Maliye Bakanlýðýnýn koordinasyonu ve sekreteryasýnda Saðlýk Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilatý ve Hazine Müsteþarlýklarý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandýðý ve Bað-Kur temsilcilerinin katýlýmýyla 6 ayda bir toplanarak, Sektör, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn görüþlerini de alarak ilgili bakanlýklara öneride bulunmak üzere oluþturulmuþ birimi, ifade eder. IV-UYGULANACAK ESASLAR 1-Bu protokol kapsamýnda yer alan sigortalý ve hak sahiplerinin, sözleþmeli eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatý ilaçlar için uygulanacak indirim oranlarý ile eþdeðer ilaç uygulamasýnda uygulama tarihinde geçerli olan, Bütçe Uygulama Talimatýnda belirtilen hükümler geçerlidir. Eczacý tarafýndan, imalatçý / ithalatçý indirimi ( Kamu Kurum Ýndirimi ) düþüldükten sonra kalan tutar üzerinden Eczacý indirim yapýlýr. Eczacý indirimi 2005 yýlý satýþ hasýlatý ( KDV hariç);

2 YTL ye kadar olan eczaneler tarafýndan yüzde üç ( %3 ), YTL ile YTL arasýnda olan eczaneler tarafýndan yüzde üçbuçuk ( %3,5), YTL ile YTL arasýnda olan eczaneler tarafýndan yüzde dört ( %4 ), YTL üzerinde olan eczaneler tarafýndan yüzde dörtbuçuk ( %4,5 ), oranýnda uygulanacaktýr yýlý satýþ hasýlatý bulunmayan, yeni açýlan Eczanelerin Kurumla sözleþme yapma talebinde sözleþmeye esas olacak indirim oraný % 3 tür. 2- Saðlýk Kurum ve Kuruluþ doktorlarý tarafýndan sigortalý ve hak sahipleri adýna düzenlenen reçete muhteviyatý ilaçlar protokolün ilgili maddeleri saklý kalmak kaydý ile aynen ve tamamen verilecektir. ( Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatýna uygun olmak kaydýyla ) Ýlaçlarýn verilmesinde reçete asýllarý ekinde, sigortalýlýk durumuna göre bulundurulacak belgeler; a-sigortalýlar ile eþ ve geçindirmekle yükümlü olduklarý çocuklarý ile ana babalarýn, - Reçete aslý b-kurum dan gelir veya aylýk alan kimseler ile bunlarýn geçindirmekle yükümlü olduklarý eþ, çocuk, ana ve babalarý ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylýk alan eþ, çocuk, ana ve babalarýn, - Reçete aslý c-kurum bünyesinde 657 sayýlý Kanuna tabii olarak çalýþanlar ve bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin, - Reçete aslý -Eksiksiz olarak doldurulmuþ hasta sevk kaðýdý d-1005 sayýlý yasa kapsamýnda yer alan SSK üyesi çalýþan ve emekli Gaziler ile bunlarýn eþleri yada dul eþleri, - Reçete aslý e- Tarým sigortalýlarý, - Reçete aslý, -Tarým Kimlik Belgesi f-ýþsizlik ödeneði alan sigortalýlar ile eþ ve geçindirmekle yükümlü olduðu çocuklarý, ana ve babalarýn, - Reçete aslý, -Türkiye Ýþ Kurumu Genel 29 Müdürlüðünce verilen ve vizite kaðýdý yerine geçecek fotoðraflý, mühür ve imzalý Ýþsizlik Ödeneði Kimlik ve Saðlýk Belgesinin fotokopisi, g-ýþ kaybý tazminatý alan sigortalýlar ile eþ ve geçindirmekle yükümlü olduðu çocuklarý, ana ve babalarý, - Reçete aslý, -Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðünce verilen ve vizite kaðýdý yerine geçecek fotoðraflý, mühür ve imzalý iþ kaybý tazminatý kimlik belgesinin fotokopisini, h-yurtdýþý sigortalýlarý ( Kapsam bölümünün e maddesinde tanýmlanan hak sahipleri ) -Reçete aslý, -Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerince düzenlenen ve onaylanan saðlýk yardým hakký süresini belirten belgenin fotokopisi ibraz edeceklerdir. 3-Reçetede yazýlý ilaçlar, reçete sahibine ( hastaya ) verilirken hastanýn saðlýk karnesi kontrol edilir, reçete arkasýna kaç kalem ilaç alýndýðý (.kalem,.kutu ilacý aldým ), telefonu ve/veya açýk adresi ve bizzat kendi el yazýsýyla adý ve soyadý yazdýrýlarak imza ettirilir. Okuma yazma bilmeyenlere ait reçetelere yukarýda belirtilen bilgiler eczane görevlilerince yazýlýr ve ilacý alan kiþi imza atamýyor ise parmak bastýrýlýr. Reçetede yazýlý ilaçlar hastanýn bir yakýnýna verilirken, reçete arkasýna kaç kalem ilaç alýndýðý (. kalem,..kutu ilacý aldým ), telefonu ve/veya açýk adresi ve T.C. kimlik numarasý veya ilacý alan kiþinin T.C kimlik numarasý bilinmiyor ise kimlik bilgileri ( adý, soyadý, kimlik no ) belirtilerek imza ettirilir. Bu hükme uymayan reçetelerin bedeli Eczane'ye ödenmez. Ancak, söz konusu eksikliðin ( hastanýn adresi ve/veya telefonu, adý soyadý, imzasý ve kaç kalem ilaç alýndýðý ) reçetede giderilmesi halinde, reçete bedeli Eczane'ye ödenir. Eksikliði giderilmeyen reçetelerin bedeli eczaneye ödenmez ve eczacý konu hakkýnda kurum tarafýndan yazýlý olarak uyarýlýr. Yapýlan yazýlý uyarýya raðmen bir sözleþme döneminde bu hükme uymayan reçete sayýsý 10 u geçen eczanelerin durumu alýþkanlýk hali olarak kabul edilir. Sözleþmenin feshini gerektiren hususlar baþlýklý bölümde yer alan hüküm uygulanýr.

3 4-Eczane, 506 sayýlý Yasa'nýn 123. maddesi uyarýnca Kurum tarafýndan her yýl hazýrlanan ve Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe konulan Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý ile buna iliþkin ek ve deðiþikliklere aynen uymayý ve söz konusu talimata uygun olarak, Kurum nam ve hesabýna ilaç vermeyi kabul ve taahhüt eder. Eczane, anlaþma uygulamalarý ve ilaç yazýmýyla ilgili olarak SSK Baþkanlýðý nca yayýmlanan ve Kurum Web sayfasýnda protokollü eczanelere duyurulan ve/veya kendilerine teblið edilen genelge ve genel yazýlara yayým tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde uymakla yükümlüdür. ( Kurum tarafýndan duyurulan genelge ve genel yazýlarda baþlangýç tarihi özellikle belirtilenler hariç olmak üzere ). Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý ile Kurum'ca teblið edilen ilaç yazýmý ve kullanýmýna iliþkin genelge ve genel yazýlara aykýrý olarak ilaç verilmesi durumunda, bu ilaç bedelleri Kurum'ca ödenmez. Doktor tarafýndan yazýlmýþ olsa dahi Geri Ödeme Komisyonunca belirlenerek ilan edilen Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde ( Ek-2D ) yer almayan ilaçlar eczane tarafýndan verilmez, verilse dahi bedelleri ödenmez. 5-Eczane, Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý hükümleri uyarýnca düzenlenen reçeteyi karþýlamakla yükümlüdür. Kurumun saðlýk hizmeti satýn aldýðý resmi ve özel saðlýk tesislerinde görevli olan veya Kurum mevzuatý doðrultusunda Kurum sigortalýlarý ile hak sahiplerine reçete düzenleme yetkisi verilen tabipler tarafýndan kapsam maddesinde yer alan saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kimseler için düzenlenerek imzalanmýþ reçetelerde yer alan ilaçlarý; bu protokol çerçevesinde aynen ve tamamen vermekle yükümlüdür. Tabip tarafýndan yazýlan ( Geri Ödeme Komisyonunca belirlenerek ilan edilen Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde Ek : 2D de eþdeðer grubu sütununda yer alan) Ýlaç; Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik dilim içinde ise ya kendisi ya da ucuz olaný verilir ve verilen ilaç üzerinden ödeme yapýlýr. Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik dilim içinde pahalý olanýnýn verilmesi durumunda doktorun yazdýðý ilaç bedelinden ödeme yapýlýr. Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik dilimin üzerinde ise, belirlenen % lik dilimin içinde ilaç verilmesi durumunda verilen ilacýn kupürü esas alýnarak ödeme yapýlýr. Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik dilimin üzerinde ve eczane tarafýndan bu ilaç verilmiþ ise en ucuz ilaç + belirlenen % lik tutarda ödeme yapýlýr. Ancak, ilaç katký payýnýn en ucuz ilaç + Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik tutarý üzerinden alýnmasý ve eczacýnýn, sigortalý ve hak sahibini reçetede yazýlý ilaç yerine eþdeðer ilaç alabileceði hususunda bilgilendirmesine raðmen, sigortalý ve hak sahibinin isteði doðrultusunda Kuruma kabil-i rücu olmamak þartýyla Kurumca verilen eþdeðer ilaç yerine reçetede yazýlý ilacý kendi rýzam ile fiyat farký ödeyerek aldým. ifadesinin yazdýrýlýp imzalatýlmasý kaydýyla sigortalý ve hak sahibinden fark alýnarak reçetede yazýlý ilacýn verilmesi mümkündür. Reçetede yazýlý ilacýn Talimat Eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi ( Ek:2/D ) Eþdeðer grubu sütununda yer almamasý halinde yerine ucuz eþdeðerlisinin verilebilmesi için reçeteye Mesul Müdür tarafýndan "...ilacý yerine... ilacýný veriyorum, farmasötik eþdeðeri olduðunu onaylýyorum " ibaresi yer alan kaþenin basýlarak doldurulmasý, isim veya unvan kaþesi basýlýp, imzalanmasý gerekir. Söz konusu kaþe, isim veya unvan kaþesi basýlýp imzalanmamýþ ise bu eksiklikler giderilmek üzere reçete eczaneye geri verilir, eksikliðin giderilmesi durumunda ödeme yapýlýr. Ýmzanýn eczacýya ait olmamasý halinde bu ilacýn bedeli eczaneye ödenmez. Ancak eþdeðer olarak verilen ilacýn fiyatý reçetede yazýlan ilacýn fiyatýndan fazla olamaz, fazla olmasý halinde reçetede yazýlý ilaç bedeli üzerinden ödeme yapýlýr ve Protokolün ilgili maddesi uygulanýr. 6-Reçetenin eczaneye ibraz edilmesi üzerine, her kalem ilacýn ( veya yerine verilen ilacýn); ticari ismi, ( KDV dahil ) perakende satýþ fiyatý, Talimat ile tespit edilen indirim oraný, katýlým payý, eþdeðer ilaç uygulamasý kapsamýnda belirlenen fiyata baðlý olarak kurumca ödenecek tutarý ve reçetenin toplam tutarý 30

4 bir listeye yazýlarak reçeteye eklenir. Bilgisayar ortamýnda provizyon alan hak sahipleri gruplarý için provizyon çýktýsý eklenir. Hasta katýlým paylarý, ilacýn indirim oranlarý ve eþdeðer ilaç uygulamasý yapýldýktan sonraki tutarý üzerinden hesaplanarak düþülür. Mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmek koþuluyla, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hasta katýlým payýndan muaf olan hastalýklara ait Talimat eki katýlým payý alýnmayacak ilaçlar ile yatarak tedavi gören hastalar için Talimata uygun olarak düzenlenen reçetelerden katýlým payý alýnmayacaktýr. ( Yurtdýþý sigortalýlarý provizyon iþlemlerine iliþkin çalýþmalar devam etmekte olduðundan, sistem açýlýncaya kadar bu gruptakiler için uygulama manuel ortamda devam edecektir.söz konusu reçetelerin Kuruma ibrazýnda Ek-3 de bulunan form doldurulacaktýr. ) Protokolün IV-Uygulanacak Esaslar baþlýklý bölümü 2. maddesinin a, b, c, d, e, f ve g bentlerinde yer alan sigorta gruplarýnýn Provizyon Sistemi üzerinden faturalandýrmasý yapýlýr. Reçete arkasý dökümlerde ve fiyat hesaplamasýnda Kurum Provizyon Sisteminden onaylanan fiyatlar yazýlý olacaktýr ( Yurtdýþý Sigortalýlarýna ait reçetelerde bulunan ilaç kupürlerinde ise, 3 Mart 2001 tarih, sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Sürþarj Tebliði uyarýnca ilacýn perakende satýþ fiyatý yazýlý olacaktýr. ) Uzun süreli tedaviyi gerektirmesi nedeniyle Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý eki, Katký Payý Alýnmayacak Ýlaçlar Listesi kapsamýnda yer alan ilaçlarýn katký payý alýnmadan verilebilmesi ve söz konusu reçete bedellerinin ödenebilmesi için reçetelere ilgili hastaya ait heyet raporunun onaylanmýþ bir fotokopisinin eklenmesi yeterlidir. Saðlýk kurulu raporunun fotokopisinin aslýna uygunluðu,reçeteyi yazýp onaylayan Saðlýk kurumu veya Kuruluþu tarafýndan onaylanacaktýr. ASLI GÝBÝDÝR onayý verilen rapor fotokopisinin reçeteye eklenmesi zorunludur. Reçete iþlemleri manuel ortamda yürütülen ( Yurtdýþý sigortalý ve hak sahiplerine ait) provizyon alýnmayan reçetelerde hastaya verilen ilaçlarýn kayýtlý bulunduðu raporun arka yüzünün fotokopisi çekilerek ön yüz fotokopisi ile birlikte reçeteye eklenecektir. Rapor ön ve arka yüz fotokopisinin eksik olmasý halinde eksikliðin tamamlanmasý için reçete iade edilir. Eksikliðin giderilmesi durumunda ödeme yapýlýr. 7-Reçete bedelleri, kurumdan tahsili için 31 bir listeye yukarýda belirtilen indirim oranlarý dikkate alýnarak ayrý ayrý yazýlmak suretiyle toplanýr. Yukarýda belirtildiði þekilde hesaplanan tutardan hasta katýlým payý indirildikten sonra kalan tutar, eczanenin kurumdan alacaðýdýr. Bu maddeye göre düzenlenen listeler, eczane tarafýndan onaylandýktan sonra faturaya eklenecektir. Ýstenildiði takdirde listeler fatura üzerinde gösterilebilir. 8-Reçetede ilacýn ticari adý belirtilmeyip, sadece kimyasal adý yazýldýðý taktirde, eczacý en ucuz ilacý veya en ucuz ilacýn Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik fazlasýna kadar tutarda olanýný verir ve verdiði ilacýn ticari adýný reçeteye iþler. Ticari ismin reçeteye iþlenmemesi durumunda bu eksikliðin giderilmesi için reçete eczacýya iade edilir. Eksikliðin giderilmesi durumunda reçete bedeli ödenir. 9-Reçete muhteviyatý ilaçlar bölünemez, hepsinin bir eczane tarafýndan verilmesi ve fatura edilmesi esastýr. Reçetede yazýlý ilâçlardan herhangi biri veya birkaçý Eczane'de yoksa Reçeteye Eczanemizde Yoktur kaþesi basýlarak Mesul Müdür tarafýndan imzalanýr. Reçete, sahibine geri verilerek hastaya diðer sözleþmeli bir Eczane'ye gitmesi önerilir. 10-Reçetede; hastanýn adý ve soyadý, sigortalý ve aile bireyi ise sigorta sicil numarasý, emekli veya hak sahibi ise tahsis numarasý, reçete düzenleniþ tarihi, protokol numarasý, teþhisi, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaþesi ( kaþede Kurumun adý, hekimin uzmanlýk dalý ve diploma numarasý mutlaka yer alacaktýr ) bulunacak, teþhis yazýlmayan, ilgili hekimin imza ve kaþesi bulunmayan reçeteler eczane tarafýndan kabul edilmeyecektir. Yatan hastalara ait reçetelerde; reçete muhteviyatý ilaçlarýn hastanýn yatarak tedavi gördüðü hastane eczanesinde bulunmadýðýna dair Eczanemizde Yoktur kaþesi ile hastaya ait karantina veya yatan hasta dosya numarasý veya hastanýn hastanede yatarak tedavi gördüðünü belgeleyen kayýt numarasý ve baþhekimlik onayý bulunacaktýr. Bu hükme uymayan reçetelerin tutarlarý eczaneye ödenmez, reçete eczaneye iade edilir, eksikliði tamamlanan reçete bedeli ödenir Tüm reçetelere mutlaka teþhis açýk olarak yazýlacaktýr. Teþhis yazýlmayan reçeteler eczaneler tarafýndan kabul edilmeyecektir. Bu hükme uymayan reçetelerin tutarlarý eczaneye

5 ödenmez, reçete eczaneye iade edilir, bu eksiklik reçeteyi düzenleyen hekim tarafýndan düzeltilip kaþelenir, eksikliði tamamlanan reçete bedeli ödenir. Reçetelerde Týbbi literatüre uygun olan teþhis kýsaltmalarý ( DM, HT, KOAH vb. ) kabul edilecektir. 11-Reçetelerde yer alan ilaçlarýn dýþ ambalajlarýnýn üzerindeki ilacýn adýný ( ticari ismini ) içeren fiyat kupürü kesilerek reçeteye yapýþtýrýlacaktýr. Fiyat kupürü bulunmayan ilaçlarýn bedeli ödenmez. Dýþ ambalajý madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye yapýþtýrýlacaktýr. Kutusuz ve prospektüsü olmayan serumlarýn ve majistral ilaçlarýn fiyatlarý el ile yazýlacak, kupürü olmadýðý belirtilerek imzalanacak ve majistral ilaçlar için Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan hazýrlanan majistral tarife programýndan çýktý alýnarak reçeteye eklenecektir. Majistral ilacýn terkibine giren müstahzar ilaç varsa, bunlara ait kupürler de reçeteye yapýþtýrýlýr. Gerek duyulmasý halinde kurumca bu tip ilaçlarýn fiyatlarý hakkýnda Saðlýk Bakanlýðýndan bilgi istenecektir. Majistral ilaçlarda, terkibinde eczanelerde perakende satýþý olan ilaçlarýn kullanýlmasý halinde, bu müstahzarlara iliþkin imalatçý/ithalatçý indirim oraný ile eczacý indirimi uygulanacak, terkibinde müstahzar bulunmayanlarda ise sadece Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan yayýnlanan majistral tarife üzerinden eczacý indirimi uygulanacaktýr. Eczaneler tarafýndan ilaç ambalajlarý üzerindeki barkod diyagramlarý da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düþmeyecek þekilde yapýþtýrýlacaktýr. 12-Saðlýk Kurum ve Kuruluþlarýnca düzenlenen reçete muhteviyatý ilaçlar için otokopili saðlýk karnelerinin kullanýlmasý esastýr. Ancak; Saðlýk karnelerinin reçete sayfalarý biten ve yenilenmeyenler için kod numaralý matbu reçete kaðýtlarý kullanýlacaktýr. Gerek Saðlýk Bakanlýðý gerekse Kurumumuzla anlaþmalý Üniversite ve Özel Saðlýk Tesisleri ya da Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Tesislerince sevk yapýlmýþ Üniversite Hastaneleri tarafýndan kendi Kurumlarýna ait reçeteler de kullanýlabilecektir. Gerek Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Tesisleri gerekse Kurumumuzla anlaþmalý Üniversite veya Özel Saðlýk Tesislerine ait reçeteler veya kod numaralý matbu reçete kaðýtlarý kullanýldýðýnda; bu reçetelere, hastanýn adý-soyadý, T.C Kimlik Numarasý, sigorta ya da tahsis numarasý ve karne seri numarasýnýn yer aldýðý otokopili saðlýk karnesinin ön yüz bilgilerinin yazýlmasý gerekmektedir. Eczane, iþlemlerini tamamladýktan sonra, saðlýk karnesini ilgili kiþiye iade edecektir. Saðlýk karneleri ( Eczacýnýn, ve / veya sorumlu müdürün, eczane çalýþanlarýnýn ve bunlarýn anne, baba, eþ ve çocuklarý ile kardeþlerinin saðlýk karneleri hariç ) hiç bir þekilde eczanede alýkonulamaz, bulundurulamaz. 13-Eczane; Kuruma ait Eczane Provizyon Sistemi üzerinden reçete karþýlar. Talimat ile bu doðrultuda hazýrlanan, provizyon sisteminde yer alan uyarýlar ile provizyon sisteminde ilan edilen Genelge ve Genel Yazýlar dikkate alýnmadan karþýlanan reçetelerde yer alan ilaçlarýn bedelleri ödenmez. Endikasyon dýþý ilaç kullanýmýnda kiþi adýna Kurumca verilen ilaç kullaným izninin okunaklý bir örneði reçete arkasýna eklenir. 14-Bilgisayarla reçete kabul edilmesi sonucunda eczane tarafýndan reçetelerin hatalý girildiðinin reçete aslý üzerinde yapýlan kontrol sonucunda fark edilmesi halinde, bu ilaçlarýn bedelleri ödenmez. Reçetede bulunan ilaçlardan biri veya birkaçýnýn dozunun eczane tarafýndan hatalý girilmesi durumunda, eczacýnýn veya sigortalý veya hak sahibinin yazýlý baþvurusu üzerine; gerekli düzeltmeler sistemden yapýlarak hasta maðduriyeti önlenir. Reçetede bulunan ilaçlardan bir veya birkaçýnýn dozunun reçeteyi düzenleyen hekim tarafýndan hatalý yazýlmasý durumunda ise reçete üzerindeki doz hatasý reçeteyi düzenleyen hekim tarafýndan düzeltilir, imzalanýr ve kaþelenir. Provizyon Sisteminden de gerekli düzeltmeler yapýlarak hasta maðduriyeti giderilir. 15-Eczacý, ilaçlarý verirken, reçetenin uygun bir yerine eczane kaþesini basar ve bilgisayar çýktýsýný reçeteye ekler. Ýstenilen bilgilerin eksik olmasý halinde söz konusu reçeteler, eksikliklerin tamamlanmasý için iade edilir. Ayrýca eczane reçetelerin otokopili sayfalarý var ise mutlak surette kaþesini basar. 32

6 16-Reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iþ günü içinde müracaat eden hak sahiplerine ilaç verilecek, bu süreden sonra yapýlan müracaatlarda, reçete muhteviyatý ilaçlar eczanece verilmeyecektir. Cumartesi ve Pazar günleri, resmi ve dini bayramlar, yýlbaþý tatili ve Bakanlar Kurulunca tatil ilan edilen günlerin haricindeki günler iþ günü sayýlýr. 17-Reçetede yazýlý ilaçlarýn ambalaj miktarý (20 tablet, 100 ml gibi) doktor tarafýndan belirtilmemiþ ise, eczacý tedaviyi saðlayabilecek mümkün olan en küçük ambalajý verecektir. Büyük veya hastane ambalajlý olanlarýn verilmesi halinde küçük ambalaj bedeli üzerinden ödeme yapýlacaktýr. 18-Tabip tarafýndan yazýlmýþ olsa dahi ilaç dýþýnda kalan derece, süspansuvar, termofor v.b. sýhhi malzeme verilmez.verildiði takdirde bedeli Kurum tarafýndan ödenmez. 19-Majistral, psikotrop ve uyuþturucu ilaçlarý içeren reçeteler ile mor ve turuncu reçeteler, eczane reçete kayýt defterine geçirilerek numara verilir.verilen numara reçetedeki ilgili ilacýn yanýna yazýlýr. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen kurallara uyulur. Mor ve turuncu reçeteye yazýlmasý zorunlu olan ilaçlar diðer ilaçlardan ayrý fatura edilir ve bu reçetelerin kontrolü ile ödenmesine öncelik tanýnýr. Bu reçetelerin karþýlanmasýnda Bölge Eczacý Odasý gerekli koordinasyonu saðlar ve bu reçetelerde Bölge Eczacý Odasý onayý aranýr. Bu hükme uymayan reçetelerin tutarlarý eczaneye ödenmez, reçete eczaneye iade edilir, eksikliði tamamlanan reçete bedeli ödenir. 20-Reçetelerde yazýlan ilacýn miktarý bir birimden ( kutu, þiþe, vb. ) fazla ise miktar ayrýca yazý ile belirtilecektir. Reçetelerin doktor tarafýndan doldurulmasý gereken kýsýmlarý eksiksiz olarak doldurularak doktor tarafýndan imzalanacaktýr. Söz konusu noksanlýklarýn reçetenin Kuruma fatura edilmesinden sonra da reçeteyi düzenleyen hekim tarafýndan imza ve kaþelenerek giderilmesi mümkündür. 21-Reçetelerde yazýlý ilaçlar, sigortalý hastanýn isteði üzerine eczanece baþka bir ilaç veya baþka bir mal yada malzeme ile deðiþtirilemez. 22-Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda görevli tabipler tarafýndan reçeteye yazýlan ampul adedi kadar veya " ml.sine uygun plastik (disposable) enjektör " bedeli Kurumca belirlenen fiyatlar üzerinden ödenir. Tabipçe reçeteye enjektör ve adedi yazýlmamýþ olsa dahi reçetedeki ampul sayýsý kadar ml.sine uygun plastik enjektör verilir, alýndýðýna dair reçeteye bir kayýt düþülmek suretiyle ilgiliye imzalattýrýlýr. Ancak yatan hasta için enjektör bedelleri ödenmez. Kurum, Türk Eczacýlarý Birliðinin talebi üzerine diðer sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn uyguladýðý fiyatlarý dikkate alarak enjektör bedellerini yeniden tespit edebilir. 23-Eczane, ayaktan tedavilerde Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatýnda belirtilen kültür ve antibiyogram sonucuna göre kullanýlabilen antibiyotikler için, saðlýk kurumlarýndan alýnan kültür ve antibiyogram test belgesinin reçeteye eklenmiþ olmasýna dikkat eder. Bu konuda Talimatýn ilgili maddesi hükümleri geçerlidir. 24- (a) Ýþyeri hekimi tarafýndan yazýlan reçeteler, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan onaylanan sistem dahilinde; Bölge Eczacý Odalarý onayý alýndýktan sonra karþýlanýr, Bölge Eczacý Odalarýnýn onayý bulunmayan reçetelerin bedelleri eczaneye ödenmez, reçete eczaneye iade edilir, eksikliði tamamlanan reçete bedeli ödenir. (b) Sigortalý ve hak sahibinin yatarak tedavisinde gerekli ilaçlarýn hastane eczanesinden temin edilememesi durumunda, gerekli ilaçlar sözleþmeli eczanelerden Bölge Eczacý Odasý koordinasyonunda dönüþümlü olarak karþýlanabilir. Bu uygulamada Bütçe Uygulama Talimatý hükümleri esas alýnýr. 25-Kurumla sözleþmeli eczane; çalýþan sigortalý grubu hariç karþýladýðý reçetelerde muayene ücret bedelini Kurum adýna tahsil eder. Reçete üzerine SSK adýna muayene ücreti tahsil edilmiþtir kaþesini basar. Tahsil edilecek muayene ücreti bedeli Kurum tarafýndan ilan edilir. Tahsil edilen muayene ücreti tutarý Kurum tarafýndan eczane alacaðýndan mahsup edilir. 26-Reçete üzerinde herhangi bir tahrifat yapýlmaksýzýn, sehven doktorun yazdýðý miktardan fazla ilaç kupürü ve barkod diyagramý yapýþtýrýldýðý anlaþýlan reçetelerde yer alan fazla ilaç kupürleri ve barkod diyagramlarý iptal edilir ve kalan ilaç bedeli eczaneye ödenir. 33

7 27-Fiyatý deðiþen ilaçlarýn bedelinin hesaplanmasýnda, reçetenin veriliþ tarihi ödemeye esas alýnýr. Faturalanan ilaç bedelinin reçete veriliþ tarihinde o ilaç için öngörülen ödeme bedelinden fazla olmasý halinde reçete veriliþ tarihine göre Talimat ekindeki listede belirtilen bedeller esas alýnarak eczaneye ödeme yapýlýr ve eczacý yazýlý olarak Kurumca uyarýlýr. Bu fiilin tekrarý halinde ise sözleþmenin feshini gerektiren hususlar baþlýklý bölümün ilgili maddesine göre iþlem yapýlýr. 28-Reçete, düzenlendiði il dýþýndaki diðer illerden de karþýlanabilecektir.. 29-Yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatlarýn ayarlanmasý sonucu fiyatý deðiþen ilaç bedelleri ilgili mevzuatý çerçevesinde duyurulur ve ödemeler bu listeler esas alýnarak yapýlýr. V-SÖZLEÞMENÝN FESHÝNÝ GEREKTÝREN HUSUSLAR : 1- Aþaðýda belirtilen fiiller nedeniyle eczanelerin sözleþmeleri ilgili kurum tarafýndan tek taraflý olarak feshedilir ve aþaðýda belirtilen sürelerde sözleþme yapýlmaz. Fesih Süreleri Fiilin Niteliði (Fesih Tarihinden Ýtibaren) a) Doktor numunesi olan veya kamu kuruluþlarýna ait olan ilaçlarýn verilerek fiyat kupürlerinin reçete üzerinde kullanýlmasý. b) Reçetelere orijinal ambalajýndan kesilmiþ ilaç fiyat kupürleri barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taþýyan kýsýmlarýn kesilerek veya herhangi bir kartona sürþarj etiketi yapýþtýrýlarak reçeteye eklenmesi, sürþarj yoluyla mükerrer satýþ yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere þeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi.. c) Bilgisayar ortamýnda on-line reçete kabul eden kurum reçetelerinde; reçetede kayýtlý ilaç / ilaçlar yerine pahalý ilaç barkodunun okutulup, buna göre fatura düzenlenmesinin bir yýl içinde Ýlgili Kurum tarafýndan yapýlan yazýlý 2 uyarýya raðmen tekrarý ( Talimat eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar listesi (Ek.2D) Eþdeðer Grubu sütununda yer almayan ilaçlar için). d) Reçeteler üzerinde eczacý veya eczanede çalýþanlar tarafýndan ilaç eklemesi, adet deðiþikliði veya tarih deðiþikliði suretiyle tahrifat yapýlmasý... e) Daha önce gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluþlarda yapýlan tedavilerde kullanýlan ilaçlarýn toplanan fiyat kupürlerinin reçetelere eklenmek, yapýþtýrýlmak v.b. þekillerde fatura edilmesi... f) Ýlaç sahte fiyat kupürlerinin bulundurulmasý veya kullanýlmasý ( ancak, mesleki faaliyeti süresince sadece bir adet ilaç sahte fiyat kupürünün bulundurulmasý veya kullanýlmasý halinde 1 yýl ) eczacý veya eczanede çalýþanlar tarafýndan sahte reçete tanzimi ve kullanýlmasý g) Eczanede ve ruhsatnameye esas olan sýnýrlar dâhilinde, eczacýnýn, eczane çalýþanlarýnýn ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin saðlýk karneleri hariç, protokol kapsamýndaki hak sahiplerine ait saðlýk karnesi bulundurulduðunun ve bu saðlýk karneleri kullanýlarak kurumun zarara uðratýldýðýnýn kurumlarca tespiti halinde. i) Eczanede, Kurumca yapýlan incelemeler sonucunda reçete karþýlýðý bulunmayan ve kime ait olduðu ispatlanamayan ilaç kupürünün veya kupürü kesilmiþ ilaçlarýn bulunmasý.. j) Eczane; eczanede bulunan bir ilacý karþýlamakla yükümlüdür ve eczanede bulunan ilaca ait reçeteye hiçbir gerekçeyle Yoktur kaþesi basamaz. Reçete karþýlamada reçete ve hasta seçimi yapamaz. Sigortalý ve hak sahibinin kurallara uygun yazýlmýþ ve provizyon sisteminin onay verdiði reçetesinde yer alan ilaç var olduðu halde hastaya bedeli karþýlýðýnda satýlamaz. Bu durumlarda eczane, ilk tespitte yazýlý olarak ikaz edilir, ayný sözleþme döneminde tekrarý halinde... k) Eczanenin Kuruma fatura ettiði reçetelerde, sigortalý ve hak sahiplerine teslim edilmeyen ilaçlarýn kupürlerinin bulunmasý durumunda.. 2 yýl 2 yýl 2 yýl 34

8 Fesih Süreleri Fiilin Niteliði (Fesih Tarihinden Ýtibaren) l) Sözleþmesi feshedilen veya anlaþmasý olmayan eczanelere ait reçetelerin kurumlara fatura edilmesi... m) Yazýlý uyarýya raðmen ayný sözleþme döneminde reçeteye yazýlan ilaç yerine farmasötik eþdeðer olmayan ilaç verilmesinin tekrarý ( Bu hallerde Kurum ilgili eczacýnýn uyarýlmasý için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B. de eczacýyý yazýlý olarak uyarýr ve Kurumu bilgilendirir )... n) Yazýlý uyarýya raðmen ayný sözleþme döneminde reçetenin karþýlandýðý tarih ile uyumlu olarak Talimat hükümlerine göre ödenmesi gereken bedellere nazaran fazla fiyat yazýlmasý ( Bu hallerde kurum ilgili eczacýnýn uyarýlmasý için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B. de eczacýyý yazýlý olarak uyarýr ve Kurumu bilgilendirir) o) Bozuk, zamaný geçmiþ, maðþuþ veya gayri saf ilaç verilmesi (zamaný geçmiþ ilaç verilmesi halinde ayný sözleþme döneminde tekrar þartý aranýr. Bu durumda kurum ilgili eczacýnýn uyarýlmasý için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. e durumu bildirir, T.E.B. de eczacýyý yazýlý olarak uyarýr ve kurumu bilgilendirir.) p) Reçete kapsamý ilaçlara ait fiyat kupürlerindeki sürþarjlar ile sistemden alýnan reçeteye eklenen bilgiler ve / veya reçetede bulunan eczane kaþesinin ve / veya faturada bulunan eczane bilgilerinin farklý olmasý durumunda reçetenin fatura edilmesi... 1 yýl 1 yýl 1 yýl 1 yýl 1 yýl r) Eczanenin Kuruma fatura ettiði reçetelerde reçete muhteviyatý ilaçlarýn teslim edildiðine iliþkin atýlý bulunan imzanýn sigortalý ve hak sahibine veya ilaçlarýn teslim edildiði yakýnýna ait olmadýðýnýn tespit edilmesi durumunda ( Bu hallerde eczane yazýlý olarak bir kez uyarýlýr, tekrarý halinde söz konusu reçete bedeli ödenmez ). 2-Ýlaç katýlým paylarýnýn reçete sahibinden tam ve eksiksiz alýnmamasý, eczacý tarafýndan reçete sahibine ilaç katýlým payýnýn iade edildiðinin tespiti halinde sözleþmesi fesih edilir. Fesih tarihinden itibaren 1 Yýl sözleþme imzalanmaz. Bu tespit iþlemi ilgili kurumca yapýlabileceði gibi ilgili Eczacý Odasý nca da yapýlabilir.tespit iþleminin,ilgili eczacý odasý tarafýndan yapýlmasý ve Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetince onaylanarak ilgili Kuruma yazýlý olarak baþvurulmasý halinde ilgili Kurumca fesih yapýlabilir. (Yargý kararý ile haksýz yapýldýðýna karar verilen tespitler nedeniyle sözleþmesi feshedilen eczacýnýn ve ilgili kiþilerin uðradýðý her türlü maddi ve manevi zarar tespiti yapan Eczacý Odasý ile Türk Eczacýlarý Birliði nce müteselsilen karþýlanýr). 3-Eczacý sözleþme yapmak istediði kuruma ve bu kuruma baðlý vakýf, dernek gibi kuruluþlara baðýþ yapamaz, hediye vb. þekilde katkýda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleþme bir yýl süreyle feshedilir. Tespit iþlemi, ilgili Kurumca yapýlabileceði gibi ilgili eczacý odasýnca da yapýlabilir. Tespit iþleminin, ilgili eczacý odasý tarafýndan yapýlmasý ve Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma yazýlý olarak baþvurulmasý halinde ilgili Kurumca fesih yapýlabilir. Yargý kararý ile 1 yýl haksýz yapýldýðýna karar verilen tespitler nedeniyle sözleþmesi feshedilen eczacýnýn uðradýðý her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacý odasý ile Türk Eczacýlarý Birliðince müteselsilen karþýlanýr. 4-Muvazaalý olarak iþletildiði tespit edilen eczane ile sözleþme yapýlmaz, sözleþme yapýlmýþ ise süresiz feshedilir. Tespiti yapýlan muvazaalý iþlem taraflarýnýn baþka adlar altýnda eczane açmasý veya ayný eczanenin bir baþka eczacý tarafýndan muvazaalý bir þekilde devralýnmasý durumlarýnda feshi yapan kurum veya kuruluþça anýlan müeyyideler uygulanýr. 5-Yukarýda belirtilen fiiller nedeniyle sözleþmenin feshedilmesi halinde, feshi yapan kurum tarafýndan, eczacýnýn T.C. kimlik numarasý da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, eczanenin ismi ve adres bilgileri diðer sosyal güvenlik kurumlarý ile ilgili Valiliðe (Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðü) bildirilir. Valilikçe de il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluþlarý durumdan haberdar edilir. Diðer sosyal güvenlik kurumlarý (Bað-Kur, Emekli Sandýðý) ile tüm kamu kurum ve kuruluþlarý kendisine bildirilen fesih uyarýnca eczane ile mevcut sözleþmesini fesheder. Sosyal güvenlik kurumlarý ve kamu kurum ve kuruluþlarýnca sözleþmesi feshedilen eczane ile fesih süresince sözleþme yapýlmaz. 35

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı