Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme için aþaðýda belirtilen hususlarda görüþ birliðine varýlmýþ ve bu protokol düzenlenmiþtir. I-KAPSAM Bu protokol hükümleri; a) 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu na göre saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlanlar, b) 2925 Sayýlý Tarým Ýþçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre hastalýk sigortasý yönünden saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlanlar, c) Ýþsizlik ödeneði alan sigortalýlardan: -506 sayýlý Kanuna tabi olarak çalýþmakta iken daha sonra iþsizlik ödeneði almaya hak kazanan sigortalý iþsizlerin kendilerine iþsizlik ödeneði ödendiði sürece, -Sigortalý iþsizin eþi ile bakmakla yükümlü olduðu çocuklarý, ana ve babasýný, sigortalýlýk niteliðinin sona erdiði tarihten itibaren 6 ay süre ile, d) Ýþ kaybý tazminatý alanlar, e) Diðer ülkelerle yapýlan Sosyal Güvenlik Sözleþmeleri kapsamýnda yer alan yurt dýþý sigortalýlarý ile bunlarýn eþ, çocuk, ana ve babalarý ve yurt dýþýndan gelir veya aylýk alanlar ile bunlarýn eþ, çocuk, ana ve babalarý, dul ve yetimleri, f) S.S.K bünyesinde 657 sayýlý yasaya tabi olarak çalýþanlar ile bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler, hakkýnda uygulanýr. II-DAYANAK Bu protokol; 506 Sayýlý Yasanýn 123. maddesi ile 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alýmlara Ýliþkin Yönetmelik ile Devlet Memurlarýnýn Tedavi Yardýmý ve Cenaze Giderleri Yönetmeliði hükümlerine göre düzenlenmiþtir. III-TANIMLAR Bu protokolde geçen; KURUM: Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý ný, TEB: Türk Eczacýlarý Birliði ni, SAÐLIK ÝÞLERÝ ÝL MÜDÜRLÜÐÜ: Kurum adýna 28 sözleþme yapmaya / fesih etmeye yetkilendirilmiþ, Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüklerini, ECZANE/ECZACI: Kurumla sözleþme yapma talebinde bulunan eczacý ile sahibi/mesul Müdürü olduðu eczaneyi, SAÐLIK TESÝSÝ: Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan protokol ve Kurumun yaptýðý diðer protokoller ve anlaþmalar gereði kendilerine baþvuran / sevk edilen, SSK dan saðlýk yardýmý almaya kapsam maddesinde belirlenen sigortalýlarý muayene/tedavi eden saðlýk kuruluþlarýný, SÝGORTALI-HAK SAHÝBÝ: Kurumumuz sigortalýlarý ile Kurumumuz saðlýk yardýmlarýndan yararlanan diðer kimseleri, HASTA: Kurumdan saðlýk hizmeti almaya müstahak kimselerden tedavi ihtiyacý olanlarý, TALÝMAT: Sözleþmenin geçerli olduðu dönemde ( yýlda ) yürürlükte olan Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatýný, EÞDEÐER ÝLAÇ: Bütçe Uygulama Talimatý na göre eþdeðer kabul edilen ilaç, GERÝ ÖDEME KOMÝSYONU: tarih, sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan tarih, 2004/6781 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile geri ödeme koþullarýný belirlemek amacýyla Maliye Bakanlýðýnýn koordinasyonu ve sekreteryasýnda Saðlýk Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilatý ve Hazine Müsteþarlýklarý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandýðý ve Bað-Kur temsilcilerinin katýlýmýyla 6 ayda bir toplanarak, Sektör, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn görüþlerini de alarak ilgili bakanlýklara öneride bulunmak üzere oluþturulmuþ birimi, ifade eder. IV-UYGULANACAK ESASLAR 1-Bu protokol kapsamýnda yer alan sigortalý ve hak sahiplerinin, sözleþmeli eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatý ilaçlar için uygulanacak indirim oranlarý ile eþdeðer ilaç uygulamasýnda uygulama tarihinde geçerli olan, Bütçe Uygulama Talimatýnda belirtilen hükümler geçerlidir. Eczacý tarafýndan, imalatçý / ithalatçý indirimi ( Kamu Kurum Ýndirimi ) düþüldükten sonra kalan tutar üzerinden Eczacý indirim yapýlýr. Eczacý indirimi 2005 yýlý satýþ hasýlatý ( KDV hariç);

2 YTL ye kadar olan eczaneler tarafýndan yüzde üç ( %3 ), YTL ile YTL arasýnda olan eczaneler tarafýndan yüzde üçbuçuk ( %3,5), YTL ile YTL arasýnda olan eczaneler tarafýndan yüzde dört ( %4 ), YTL üzerinde olan eczaneler tarafýndan yüzde dörtbuçuk ( %4,5 ), oranýnda uygulanacaktýr yýlý satýþ hasýlatý bulunmayan, yeni açýlan Eczanelerin Kurumla sözleþme yapma talebinde sözleþmeye esas olacak indirim oraný % 3 tür. 2- Saðlýk Kurum ve Kuruluþ doktorlarý tarafýndan sigortalý ve hak sahipleri adýna düzenlenen reçete muhteviyatý ilaçlar protokolün ilgili maddeleri saklý kalmak kaydý ile aynen ve tamamen verilecektir. ( Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatýna uygun olmak kaydýyla ) Ýlaçlarýn verilmesinde reçete asýllarý ekinde, sigortalýlýk durumuna göre bulundurulacak belgeler; a-sigortalýlar ile eþ ve geçindirmekle yükümlü olduklarý çocuklarý ile ana babalarýn, - Reçete aslý b-kurum dan gelir veya aylýk alan kimseler ile bunlarýn geçindirmekle yükümlü olduklarý eþ, çocuk, ana ve babalarý ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylýk alan eþ, çocuk, ana ve babalarýn, - Reçete aslý c-kurum bünyesinde 657 sayýlý Kanuna tabii olarak çalýþanlar ve bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin, - Reçete aslý -Eksiksiz olarak doldurulmuþ hasta sevk kaðýdý d-1005 sayýlý yasa kapsamýnda yer alan SSK üyesi çalýþan ve emekli Gaziler ile bunlarýn eþleri yada dul eþleri, - Reçete aslý e- Tarým sigortalýlarý, - Reçete aslý, -Tarým Kimlik Belgesi f-ýþsizlik ödeneði alan sigortalýlar ile eþ ve geçindirmekle yükümlü olduðu çocuklarý, ana ve babalarýn, - Reçete aslý, -Türkiye Ýþ Kurumu Genel 29 Müdürlüðünce verilen ve vizite kaðýdý yerine geçecek fotoðraflý, mühür ve imzalý Ýþsizlik Ödeneði Kimlik ve Saðlýk Belgesinin fotokopisi, g-ýþ kaybý tazminatý alan sigortalýlar ile eþ ve geçindirmekle yükümlü olduðu çocuklarý, ana ve babalarý, - Reçete aslý, -Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðünce verilen ve vizite kaðýdý yerine geçecek fotoðraflý, mühür ve imzalý iþ kaybý tazminatý kimlik belgesinin fotokopisini, h-yurtdýþý sigortalýlarý ( Kapsam bölümünün e maddesinde tanýmlanan hak sahipleri ) -Reçete aslý, -Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerince düzenlenen ve onaylanan saðlýk yardým hakký süresini belirten belgenin fotokopisi ibraz edeceklerdir. 3-Reçetede yazýlý ilaçlar, reçete sahibine ( hastaya ) verilirken hastanýn saðlýk karnesi kontrol edilir, reçete arkasýna kaç kalem ilaç alýndýðý (.kalem,.kutu ilacý aldým ), telefonu ve/veya açýk adresi ve bizzat kendi el yazýsýyla adý ve soyadý yazdýrýlarak imza ettirilir. Okuma yazma bilmeyenlere ait reçetelere yukarýda belirtilen bilgiler eczane görevlilerince yazýlýr ve ilacý alan kiþi imza atamýyor ise parmak bastýrýlýr. Reçetede yazýlý ilaçlar hastanýn bir yakýnýna verilirken, reçete arkasýna kaç kalem ilaç alýndýðý (. kalem,..kutu ilacý aldým ), telefonu ve/veya açýk adresi ve T.C. kimlik numarasý veya ilacý alan kiþinin T.C kimlik numarasý bilinmiyor ise kimlik bilgileri ( adý, soyadý, kimlik no ) belirtilerek imza ettirilir. Bu hükme uymayan reçetelerin bedeli Eczane'ye ödenmez. Ancak, söz konusu eksikliðin ( hastanýn adresi ve/veya telefonu, adý soyadý, imzasý ve kaç kalem ilaç alýndýðý ) reçetede giderilmesi halinde, reçete bedeli Eczane'ye ödenir. Eksikliði giderilmeyen reçetelerin bedeli eczaneye ödenmez ve eczacý konu hakkýnda kurum tarafýndan yazýlý olarak uyarýlýr. Yapýlan yazýlý uyarýya raðmen bir sözleþme döneminde bu hükme uymayan reçete sayýsý 10 u geçen eczanelerin durumu alýþkanlýk hali olarak kabul edilir. Sözleþmenin feshini gerektiren hususlar baþlýklý bölümde yer alan hüküm uygulanýr.

3 4-Eczane, 506 sayýlý Yasa'nýn 123. maddesi uyarýnca Kurum tarafýndan her yýl hazýrlanan ve Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe konulan Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý ile buna iliþkin ek ve deðiþikliklere aynen uymayý ve söz konusu talimata uygun olarak, Kurum nam ve hesabýna ilaç vermeyi kabul ve taahhüt eder. Eczane, anlaþma uygulamalarý ve ilaç yazýmýyla ilgili olarak SSK Baþkanlýðý nca yayýmlanan ve Kurum Web sayfasýnda protokollü eczanelere duyurulan ve/veya kendilerine teblið edilen genelge ve genel yazýlara yayým tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde uymakla yükümlüdür. ( Kurum tarafýndan duyurulan genelge ve genel yazýlarda baþlangýç tarihi özellikle belirtilenler hariç olmak üzere ). Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý ile Kurum'ca teblið edilen ilaç yazýmý ve kullanýmýna iliþkin genelge ve genel yazýlara aykýrý olarak ilaç verilmesi durumunda, bu ilaç bedelleri Kurum'ca ödenmez. Doktor tarafýndan yazýlmýþ olsa dahi Geri Ödeme Komisyonunca belirlenerek ilan edilen Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde ( Ek-2D ) yer almayan ilaçlar eczane tarafýndan verilmez, verilse dahi bedelleri ödenmez. 5-Eczane, Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý hükümleri uyarýnca düzenlenen reçeteyi karþýlamakla yükümlüdür. Kurumun saðlýk hizmeti satýn aldýðý resmi ve özel saðlýk tesislerinde görevli olan veya Kurum mevzuatý doðrultusunda Kurum sigortalýlarý ile hak sahiplerine reçete düzenleme yetkisi verilen tabipler tarafýndan kapsam maddesinde yer alan saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kimseler için düzenlenerek imzalanmýþ reçetelerde yer alan ilaçlarý; bu protokol çerçevesinde aynen ve tamamen vermekle yükümlüdür. Tabip tarafýndan yazýlan ( Geri Ödeme Komisyonunca belirlenerek ilan edilen Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde Ek : 2D de eþdeðer grubu sütununda yer alan) Ýlaç; Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik dilim içinde ise ya kendisi ya da ucuz olaný verilir ve verilen ilaç üzerinden ödeme yapýlýr. Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik dilim içinde pahalý olanýnýn verilmesi durumunda doktorun yazdýðý ilaç bedelinden ödeme yapýlýr. Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik dilimin üzerinde ise, belirlenen % lik dilimin içinde ilaç verilmesi durumunda verilen ilacýn kupürü esas alýnarak ödeme yapýlýr. Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik dilimin üzerinde ve eczane tarafýndan bu ilaç verilmiþ ise en ucuz ilaç + belirlenen % lik tutarda ödeme yapýlýr. Ancak, ilaç katký payýnýn en ucuz ilaç + Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik tutarý üzerinden alýnmasý ve eczacýnýn, sigortalý ve hak sahibini reçetede yazýlý ilaç yerine eþdeðer ilaç alabileceði hususunda bilgilendirmesine raðmen, sigortalý ve hak sahibinin isteði doðrultusunda Kuruma kabil-i rücu olmamak þartýyla Kurumca verilen eþdeðer ilaç yerine reçetede yazýlý ilacý kendi rýzam ile fiyat farký ödeyerek aldým. ifadesinin yazdýrýlýp imzalatýlmasý kaydýyla sigortalý ve hak sahibinden fark alýnarak reçetede yazýlý ilacýn verilmesi mümkündür. Reçetede yazýlý ilacýn Talimat Eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi ( Ek:2/D ) Eþdeðer grubu sütununda yer almamasý halinde yerine ucuz eþdeðerlisinin verilebilmesi için reçeteye Mesul Müdür tarafýndan "...ilacý yerine... ilacýný veriyorum, farmasötik eþdeðeri olduðunu onaylýyorum " ibaresi yer alan kaþenin basýlarak doldurulmasý, isim veya unvan kaþesi basýlýp, imzalanmasý gerekir. Söz konusu kaþe, isim veya unvan kaþesi basýlýp imzalanmamýþ ise bu eksiklikler giderilmek üzere reçete eczaneye geri verilir, eksikliðin giderilmesi durumunda ödeme yapýlýr. Ýmzanýn eczacýya ait olmamasý halinde bu ilacýn bedeli eczaneye ödenmez. Ancak eþdeðer olarak verilen ilacýn fiyatý reçetede yazýlan ilacýn fiyatýndan fazla olamaz, fazla olmasý halinde reçetede yazýlý ilaç bedeli üzerinden ödeme yapýlýr ve Protokolün ilgili maddesi uygulanýr. 6-Reçetenin eczaneye ibraz edilmesi üzerine, her kalem ilacýn ( veya yerine verilen ilacýn); ticari ismi, ( KDV dahil ) perakende satýþ fiyatý, Talimat ile tespit edilen indirim oraný, katýlým payý, eþdeðer ilaç uygulamasý kapsamýnda belirlenen fiyata baðlý olarak kurumca ödenecek tutarý ve reçetenin toplam tutarý 30

4 bir listeye yazýlarak reçeteye eklenir. Bilgisayar ortamýnda provizyon alan hak sahipleri gruplarý için provizyon çýktýsý eklenir. Hasta katýlým paylarý, ilacýn indirim oranlarý ve eþdeðer ilaç uygulamasý yapýldýktan sonraki tutarý üzerinden hesaplanarak düþülür. Mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmek koþuluyla, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hasta katýlým payýndan muaf olan hastalýklara ait Talimat eki katýlým payý alýnmayacak ilaçlar ile yatarak tedavi gören hastalar için Talimata uygun olarak düzenlenen reçetelerden katýlým payý alýnmayacaktýr. ( Yurtdýþý sigortalýlarý provizyon iþlemlerine iliþkin çalýþmalar devam etmekte olduðundan, sistem açýlýncaya kadar bu gruptakiler için uygulama manuel ortamda devam edecektir.söz konusu reçetelerin Kuruma ibrazýnda Ek-3 de bulunan form doldurulacaktýr. ) Protokolün IV-Uygulanacak Esaslar baþlýklý bölümü 2. maddesinin a, b, c, d, e, f ve g bentlerinde yer alan sigorta gruplarýnýn Provizyon Sistemi üzerinden faturalandýrmasý yapýlýr. Reçete arkasý dökümlerde ve fiyat hesaplamasýnda Kurum Provizyon Sisteminden onaylanan fiyatlar yazýlý olacaktýr ( Yurtdýþý Sigortalýlarýna ait reçetelerde bulunan ilaç kupürlerinde ise, 3 Mart 2001 tarih, sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Sürþarj Tebliði uyarýnca ilacýn perakende satýþ fiyatý yazýlý olacaktýr. ) Uzun süreli tedaviyi gerektirmesi nedeniyle Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý eki, Katký Payý Alýnmayacak Ýlaçlar Listesi kapsamýnda yer alan ilaçlarýn katký payý alýnmadan verilebilmesi ve söz konusu reçete bedellerinin ödenebilmesi için reçetelere ilgili hastaya ait heyet raporunun onaylanmýþ bir fotokopisinin eklenmesi yeterlidir. Saðlýk kurulu raporunun fotokopisinin aslýna uygunluðu,reçeteyi yazýp onaylayan Saðlýk kurumu veya Kuruluþu tarafýndan onaylanacaktýr. ASLI GÝBÝDÝR onayý verilen rapor fotokopisinin reçeteye eklenmesi zorunludur. Reçete iþlemleri manuel ortamda yürütülen ( Yurtdýþý sigortalý ve hak sahiplerine ait) provizyon alýnmayan reçetelerde hastaya verilen ilaçlarýn kayýtlý bulunduðu raporun arka yüzünün fotokopisi çekilerek ön yüz fotokopisi ile birlikte reçeteye eklenecektir. Rapor ön ve arka yüz fotokopisinin eksik olmasý halinde eksikliðin tamamlanmasý için reçete iade edilir. Eksikliðin giderilmesi durumunda ödeme yapýlýr. 7-Reçete bedelleri, kurumdan tahsili için 31 bir listeye yukarýda belirtilen indirim oranlarý dikkate alýnarak ayrý ayrý yazýlmak suretiyle toplanýr. Yukarýda belirtildiði þekilde hesaplanan tutardan hasta katýlým payý indirildikten sonra kalan tutar, eczanenin kurumdan alacaðýdýr. Bu maddeye göre düzenlenen listeler, eczane tarafýndan onaylandýktan sonra faturaya eklenecektir. Ýstenildiði takdirde listeler fatura üzerinde gösterilebilir. 8-Reçetede ilacýn ticari adý belirtilmeyip, sadece kimyasal adý yazýldýðý taktirde, eczacý en ucuz ilacý veya en ucuz ilacýn Eþdeðer ilaç uygulamasý için BUT ta belirlenen % lik fazlasýna kadar tutarda olanýný verir ve verdiði ilacýn ticari adýný reçeteye iþler. Ticari ismin reçeteye iþlenmemesi durumunda bu eksikliðin giderilmesi için reçete eczacýya iade edilir. Eksikliðin giderilmesi durumunda reçete bedeli ödenir. 9-Reçete muhteviyatý ilaçlar bölünemez, hepsinin bir eczane tarafýndan verilmesi ve fatura edilmesi esastýr. Reçetede yazýlý ilâçlardan herhangi biri veya birkaçý Eczane'de yoksa Reçeteye Eczanemizde Yoktur kaþesi basýlarak Mesul Müdür tarafýndan imzalanýr. Reçete, sahibine geri verilerek hastaya diðer sözleþmeli bir Eczane'ye gitmesi önerilir. 10-Reçetede; hastanýn adý ve soyadý, sigortalý ve aile bireyi ise sigorta sicil numarasý, emekli veya hak sahibi ise tahsis numarasý, reçete düzenleniþ tarihi, protokol numarasý, teþhisi, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaþesi ( kaþede Kurumun adý, hekimin uzmanlýk dalý ve diploma numarasý mutlaka yer alacaktýr ) bulunacak, teþhis yazýlmayan, ilgili hekimin imza ve kaþesi bulunmayan reçeteler eczane tarafýndan kabul edilmeyecektir. Yatan hastalara ait reçetelerde; reçete muhteviyatý ilaçlarýn hastanýn yatarak tedavi gördüðü hastane eczanesinde bulunmadýðýna dair Eczanemizde Yoktur kaþesi ile hastaya ait karantina veya yatan hasta dosya numarasý veya hastanýn hastanede yatarak tedavi gördüðünü belgeleyen kayýt numarasý ve baþhekimlik onayý bulunacaktýr. Bu hükme uymayan reçetelerin tutarlarý eczaneye ödenmez, reçete eczaneye iade edilir, eksikliði tamamlanan reçete bedeli ödenir Tüm reçetelere mutlaka teþhis açýk olarak yazýlacaktýr. Teþhis yazýlmayan reçeteler eczaneler tarafýndan kabul edilmeyecektir. Bu hükme uymayan reçetelerin tutarlarý eczaneye

5 ödenmez, reçete eczaneye iade edilir, bu eksiklik reçeteyi düzenleyen hekim tarafýndan düzeltilip kaþelenir, eksikliði tamamlanan reçete bedeli ödenir. Reçetelerde Týbbi literatüre uygun olan teþhis kýsaltmalarý ( DM, HT, KOAH vb. ) kabul edilecektir. 11-Reçetelerde yer alan ilaçlarýn dýþ ambalajlarýnýn üzerindeki ilacýn adýný ( ticari ismini ) içeren fiyat kupürü kesilerek reçeteye yapýþtýrýlacaktýr. Fiyat kupürü bulunmayan ilaçlarýn bedeli ödenmez. Dýþ ambalajý madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye yapýþtýrýlacaktýr. Kutusuz ve prospektüsü olmayan serumlarýn ve majistral ilaçlarýn fiyatlarý el ile yazýlacak, kupürü olmadýðý belirtilerek imzalanacak ve majistral ilaçlar için Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan hazýrlanan majistral tarife programýndan çýktý alýnarak reçeteye eklenecektir. Majistral ilacýn terkibine giren müstahzar ilaç varsa, bunlara ait kupürler de reçeteye yapýþtýrýlýr. Gerek duyulmasý halinde kurumca bu tip ilaçlarýn fiyatlarý hakkýnda Saðlýk Bakanlýðýndan bilgi istenecektir. Majistral ilaçlarda, terkibinde eczanelerde perakende satýþý olan ilaçlarýn kullanýlmasý halinde, bu müstahzarlara iliþkin imalatçý/ithalatçý indirim oraný ile eczacý indirimi uygulanacak, terkibinde müstahzar bulunmayanlarda ise sadece Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan yayýnlanan majistral tarife üzerinden eczacý indirimi uygulanacaktýr. Eczaneler tarafýndan ilaç ambalajlarý üzerindeki barkod diyagramlarý da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düþmeyecek þekilde yapýþtýrýlacaktýr. 12-Saðlýk Kurum ve Kuruluþlarýnca düzenlenen reçete muhteviyatý ilaçlar için otokopili saðlýk karnelerinin kullanýlmasý esastýr. Ancak; Saðlýk karnelerinin reçete sayfalarý biten ve yenilenmeyenler için kod numaralý matbu reçete kaðýtlarý kullanýlacaktýr. Gerek Saðlýk Bakanlýðý gerekse Kurumumuzla anlaþmalý Üniversite ve Özel Saðlýk Tesisleri ya da Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Tesislerince sevk yapýlmýþ Üniversite Hastaneleri tarafýndan kendi Kurumlarýna ait reçeteler de kullanýlabilecektir. Gerek Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Tesisleri gerekse Kurumumuzla anlaþmalý Üniversite veya Özel Saðlýk Tesislerine ait reçeteler veya kod numaralý matbu reçete kaðýtlarý kullanýldýðýnda; bu reçetelere, hastanýn adý-soyadý, T.C Kimlik Numarasý, sigorta ya da tahsis numarasý ve karne seri numarasýnýn yer aldýðý otokopili saðlýk karnesinin ön yüz bilgilerinin yazýlmasý gerekmektedir. Eczane, iþlemlerini tamamladýktan sonra, saðlýk karnesini ilgili kiþiye iade edecektir. Saðlýk karneleri ( Eczacýnýn, ve / veya sorumlu müdürün, eczane çalýþanlarýnýn ve bunlarýn anne, baba, eþ ve çocuklarý ile kardeþlerinin saðlýk karneleri hariç ) hiç bir þekilde eczanede alýkonulamaz, bulundurulamaz. 13-Eczane; Kuruma ait Eczane Provizyon Sistemi üzerinden reçete karþýlar. Talimat ile bu doðrultuda hazýrlanan, provizyon sisteminde yer alan uyarýlar ile provizyon sisteminde ilan edilen Genelge ve Genel Yazýlar dikkate alýnmadan karþýlanan reçetelerde yer alan ilaçlarýn bedelleri ödenmez. Endikasyon dýþý ilaç kullanýmýnda kiþi adýna Kurumca verilen ilaç kullaným izninin okunaklý bir örneði reçete arkasýna eklenir. 14-Bilgisayarla reçete kabul edilmesi sonucunda eczane tarafýndan reçetelerin hatalý girildiðinin reçete aslý üzerinde yapýlan kontrol sonucunda fark edilmesi halinde, bu ilaçlarýn bedelleri ödenmez. Reçetede bulunan ilaçlardan biri veya birkaçýnýn dozunun eczane tarafýndan hatalý girilmesi durumunda, eczacýnýn veya sigortalý veya hak sahibinin yazýlý baþvurusu üzerine; gerekli düzeltmeler sistemden yapýlarak hasta maðduriyeti önlenir. Reçetede bulunan ilaçlardan bir veya birkaçýnýn dozunun reçeteyi düzenleyen hekim tarafýndan hatalý yazýlmasý durumunda ise reçete üzerindeki doz hatasý reçeteyi düzenleyen hekim tarafýndan düzeltilir, imzalanýr ve kaþelenir. Provizyon Sisteminden de gerekli düzeltmeler yapýlarak hasta maðduriyeti giderilir. 15-Eczacý, ilaçlarý verirken, reçetenin uygun bir yerine eczane kaþesini basar ve bilgisayar çýktýsýný reçeteye ekler. Ýstenilen bilgilerin eksik olmasý halinde söz konusu reçeteler, eksikliklerin tamamlanmasý için iade edilir. Ayrýca eczane reçetelerin otokopili sayfalarý var ise mutlak surette kaþesini basar. 32

6 16-Reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iþ günü içinde müracaat eden hak sahiplerine ilaç verilecek, bu süreden sonra yapýlan müracaatlarda, reçete muhteviyatý ilaçlar eczanece verilmeyecektir. Cumartesi ve Pazar günleri, resmi ve dini bayramlar, yýlbaþý tatili ve Bakanlar Kurulunca tatil ilan edilen günlerin haricindeki günler iþ günü sayýlýr. 17-Reçetede yazýlý ilaçlarýn ambalaj miktarý (20 tablet, 100 ml gibi) doktor tarafýndan belirtilmemiþ ise, eczacý tedaviyi saðlayabilecek mümkün olan en küçük ambalajý verecektir. Büyük veya hastane ambalajlý olanlarýn verilmesi halinde küçük ambalaj bedeli üzerinden ödeme yapýlacaktýr. 18-Tabip tarafýndan yazýlmýþ olsa dahi ilaç dýþýnda kalan derece, süspansuvar, termofor v.b. sýhhi malzeme verilmez.verildiði takdirde bedeli Kurum tarafýndan ödenmez. 19-Majistral, psikotrop ve uyuþturucu ilaçlarý içeren reçeteler ile mor ve turuncu reçeteler, eczane reçete kayýt defterine geçirilerek numara verilir.verilen numara reçetedeki ilgili ilacýn yanýna yazýlýr. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen kurallara uyulur. Mor ve turuncu reçeteye yazýlmasý zorunlu olan ilaçlar diðer ilaçlardan ayrý fatura edilir ve bu reçetelerin kontrolü ile ödenmesine öncelik tanýnýr. Bu reçetelerin karþýlanmasýnda Bölge Eczacý Odasý gerekli koordinasyonu saðlar ve bu reçetelerde Bölge Eczacý Odasý onayý aranýr. Bu hükme uymayan reçetelerin tutarlarý eczaneye ödenmez, reçete eczaneye iade edilir, eksikliði tamamlanan reçete bedeli ödenir. 20-Reçetelerde yazýlan ilacýn miktarý bir birimden ( kutu, þiþe, vb. ) fazla ise miktar ayrýca yazý ile belirtilecektir. Reçetelerin doktor tarafýndan doldurulmasý gereken kýsýmlarý eksiksiz olarak doldurularak doktor tarafýndan imzalanacaktýr. Söz konusu noksanlýklarýn reçetenin Kuruma fatura edilmesinden sonra da reçeteyi düzenleyen hekim tarafýndan imza ve kaþelenerek giderilmesi mümkündür. 21-Reçetelerde yazýlý ilaçlar, sigortalý hastanýn isteði üzerine eczanece baþka bir ilaç veya baþka bir mal yada malzeme ile deðiþtirilemez. 22-Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda görevli tabipler tarafýndan reçeteye yazýlan ampul adedi kadar veya " ml.sine uygun plastik (disposable) enjektör " bedeli Kurumca belirlenen fiyatlar üzerinden ödenir. Tabipçe reçeteye enjektör ve adedi yazýlmamýþ olsa dahi reçetedeki ampul sayýsý kadar ml.sine uygun plastik enjektör verilir, alýndýðýna dair reçeteye bir kayýt düþülmek suretiyle ilgiliye imzalattýrýlýr. Ancak yatan hasta için enjektör bedelleri ödenmez. Kurum, Türk Eczacýlarý Birliðinin talebi üzerine diðer sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn uyguladýðý fiyatlarý dikkate alarak enjektör bedellerini yeniden tespit edebilir. 23-Eczane, ayaktan tedavilerde Kurum Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatýnda belirtilen kültür ve antibiyogram sonucuna göre kullanýlabilen antibiyotikler için, saðlýk kurumlarýndan alýnan kültür ve antibiyogram test belgesinin reçeteye eklenmiþ olmasýna dikkat eder. Bu konuda Talimatýn ilgili maddesi hükümleri geçerlidir. 24- (a) Ýþyeri hekimi tarafýndan yazýlan reçeteler, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan onaylanan sistem dahilinde; Bölge Eczacý Odalarý onayý alýndýktan sonra karþýlanýr, Bölge Eczacý Odalarýnýn onayý bulunmayan reçetelerin bedelleri eczaneye ödenmez, reçete eczaneye iade edilir, eksikliði tamamlanan reçete bedeli ödenir. (b) Sigortalý ve hak sahibinin yatarak tedavisinde gerekli ilaçlarýn hastane eczanesinden temin edilememesi durumunda, gerekli ilaçlar sözleþmeli eczanelerden Bölge Eczacý Odasý koordinasyonunda dönüþümlü olarak karþýlanabilir. Bu uygulamada Bütçe Uygulama Talimatý hükümleri esas alýnýr. 25-Kurumla sözleþmeli eczane; çalýþan sigortalý grubu hariç karþýladýðý reçetelerde muayene ücret bedelini Kurum adýna tahsil eder. Reçete üzerine SSK adýna muayene ücreti tahsil edilmiþtir kaþesini basar. Tahsil edilecek muayene ücreti bedeli Kurum tarafýndan ilan edilir. Tahsil edilen muayene ücreti tutarý Kurum tarafýndan eczane alacaðýndan mahsup edilir. 26-Reçete üzerinde herhangi bir tahrifat yapýlmaksýzýn, sehven doktorun yazdýðý miktardan fazla ilaç kupürü ve barkod diyagramý yapýþtýrýldýðý anlaþýlan reçetelerde yer alan fazla ilaç kupürleri ve barkod diyagramlarý iptal edilir ve kalan ilaç bedeli eczaneye ödenir. 33

7 27-Fiyatý deðiþen ilaçlarýn bedelinin hesaplanmasýnda, reçetenin veriliþ tarihi ödemeye esas alýnýr. Faturalanan ilaç bedelinin reçete veriliþ tarihinde o ilaç için öngörülen ödeme bedelinden fazla olmasý halinde reçete veriliþ tarihine göre Talimat ekindeki listede belirtilen bedeller esas alýnarak eczaneye ödeme yapýlýr ve eczacý yazýlý olarak Kurumca uyarýlýr. Bu fiilin tekrarý halinde ise sözleþmenin feshini gerektiren hususlar baþlýklý bölümün ilgili maddesine göre iþlem yapýlýr. 28-Reçete, düzenlendiði il dýþýndaki diðer illerden de karþýlanabilecektir.. 29-Yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatlarýn ayarlanmasý sonucu fiyatý deðiþen ilaç bedelleri ilgili mevzuatý çerçevesinde duyurulur ve ödemeler bu listeler esas alýnarak yapýlýr. V-SÖZLEÞMENÝN FESHÝNÝ GEREKTÝREN HUSUSLAR : 1- Aþaðýda belirtilen fiiller nedeniyle eczanelerin sözleþmeleri ilgili kurum tarafýndan tek taraflý olarak feshedilir ve aþaðýda belirtilen sürelerde sözleþme yapýlmaz. Fesih Süreleri Fiilin Niteliði (Fesih Tarihinden Ýtibaren) a) Doktor numunesi olan veya kamu kuruluþlarýna ait olan ilaçlarýn verilerek fiyat kupürlerinin reçete üzerinde kullanýlmasý. b) Reçetelere orijinal ambalajýndan kesilmiþ ilaç fiyat kupürleri barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taþýyan kýsýmlarýn kesilerek veya herhangi bir kartona sürþarj etiketi yapýþtýrýlarak reçeteye eklenmesi, sürþarj yoluyla mükerrer satýþ yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere þeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi.. c) Bilgisayar ortamýnda on-line reçete kabul eden kurum reçetelerinde; reçetede kayýtlý ilaç / ilaçlar yerine pahalý ilaç barkodunun okutulup, buna göre fatura düzenlenmesinin bir yýl içinde Ýlgili Kurum tarafýndan yapýlan yazýlý 2 uyarýya raðmen tekrarý ( Talimat eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar listesi (Ek.2D) Eþdeðer Grubu sütununda yer almayan ilaçlar için). d) Reçeteler üzerinde eczacý veya eczanede çalýþanlar tarafýndan ilaç eklemesi, adet deðiþikliði veya tarih deðiþikliði suretiyle tahrifat yapýlmasý... e) Daha önce gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluþlarda yapýlan tedavilerde kullanýlan ilaçlarýn toplanan fiyat kupürlerinin reçetelere eklenmek, yapýþtýrýlmak v.b. þekillerde fatura edilmesi... f) Ýlaç sahte fiyat kupürlerinin bulundurulmasý veya kullanýlmasý ( ancak, mesleki faaliyeti süresince sadece bir adet ilaç sahte fiyat kupürünün bulundurulmasý veya kullanýlmasý halinde 1 yýl ) eczacý veya eczanede çalýþanlar tarafýndan sahte reçete tanzimi ve kullanýlmasý g) Eczanede ve ruhsatnameye esas olan sýnýrlar dâhilinde, eczacýnýn, eczane çalýþanlarýnýn ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin saðlýk karneleri hariç, protokol kapsamýndaki hak sahiplerine ait saðlýk karnesi bulundurulduðunun ve bu saðlýk karneleri kullanýlarak kurumun zarara uðratýldýðýnýn kurumlarca tespiti halinde. i) Eczanede, Kurumca yapýlan incelemeler sonucunda reçete karþýlýðý bulunmayan ve kime ait olduðu ispatlanamayan ilaç kupürünün veya kupürü kesilmiþ ilaçlarýn bulunmasý.. j) Eczane; eczanede bulunan bir ilacý karþýlamakla yükümlüdür ve eczanede bulunan ilaca ait reçeteye hiçbir gerekçeyle Yoktur kaþesi basamaz. Reçete karþýlamada reçete ve hasta seçimi yapamaz. Sigortalý ve hak sahibinin kurallara uygun yazýlmýþ ve provizyon sisteminin onay verdiði reçetesinde yer alan ilaç var olduðu halde hastaya bedeli karþýlýðýnda satýlamaz. Bu durumlarda eczane, ilk tespitte yazýlý olarak ikaz edilir, ayný sözleþme döneminde tekrarý halinde... k) Eczanenin Kuruma fatura ettiði reçetelerde, sigortalý ve hak sahiplerine teslim edilmeyen ilaçlarýn kupürlerinin bulunmasý durumunda.. 2 yýl 2 yýl 2 yýl 34

8 Fesih Süreleri Fiilin Niteliði (Fesih Tarihinden Ýtibaren) l) Sözleþmesi feshedilen veya anlaþmasý olmayan eczanelere ait reçetelerin kurumlara fatura edilmesi... m) Yazýlý uyarýya raðmen ayný sözleþme döneminde reçeteye yazýlan ilaç yerine farmasötik eþdeðer olmayan ilaç verilmesinin tekrarý ( Bu hallerde Kurum ilgili eczacýnýn uyarýlmasý için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B. de eczacýyý yazýlý olarak uyarýr ve Kurumu bilgilendirir )... n) Yazýlý uyarýya raðmen ayný sözleþme döneminde reçetenin karþýlandýðý tarih ile uyumlu olarak Talimat hükümlerine göre ödenmesi gereken bedellere nazaran fazla fiyat yazýlmasý ( Bu hallerde kurum ilgili eczacýnýn uyarýlmasý için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B. de eczacýyý yazýlý olarak uyarýr ve Kurumu bilgilendirir) o) Bozuk, zamaný geçmiþ, maðþuþ veya gayri saf ilaç verilmesi (zamaný geçmiþ ilaç verilmesi halinde ayný sözleþme döneminde tekrar þartý aranýr. Bu durumda kurum ilgili eczacýnýn uyarýlmasý için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. e durumu bildirir, T.E.B. de eczacýyý yazýlý olarak uyarýr ve kurumu bilgilendirir.) p) Reçete kapsamý ilaçlara ait fiyat kupürlerindeki sürþarjlar ile sistemden alýnan reçeteye eklenen bilgiler ve / veya reçetede bulunan eczane kaþesinin ve / veya faturada bulunan eczane bilgilerinin farklý olmasý durumunda reçetenin fatura edilmesi... 1 yýl 1 yýl 1 yýl 1 yýl 1 yýl r) Eczanenin Kuruma fatura ettiði reçetelerde reçete muhteviyatý ilaçlarýn teslim edildiðine iliþkin atýlý bulunan imzanýn sigortalý ve hak sahibine veya ilaçlarýn teslim edildiði yakýnýna ait olmadýðýnýn tespit edilmesi durumunda ( Bu hallerde eczane yazýlý olarak bir kez uyarýlýr, tekrarý halinde söz konusu reçete bedeli ödenmez ). 2-Ýlaç katýlým paylarýnýn reçete sahibinden tam ve eksiksiz alýnmamasý, eczacý tarafýndan reçete sahibine ilaç katýlým payýnýn iade edildiðinin tespiti halinde sözleþmesi fesih edilir. Fesih tarihinden itibaren 1 Yýl sözleþme imzalanmaz. Bu tespit iþlemi ilgili kurumca yapýlabileceði gibi ilgili Eczacý Odasý nca da yapýlabilir.tespit iþleminin,ilgili eczacý odasý tarafýndan yapýlmasý ve Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetince onaylanarak ilgili Kuruma yazýlý olarak baþvurulmasý halinde ilgili Kurumca fesih yapýlabilir. (Yargý kararý ile haksýz yapýldýðýna karar verilen tespitler nedeniyle sözleþmesi feshedilen eczacýnýn ve ilgili kiþilerin uðradýðý her türlü maddi ve manevi zarar tespiti yapan Eczacý Odasý ile Türk Eczacýlarý Birliði nce müteselsilen karþýlanýr). 3-Eczacý sözleþme yapmak istediði kuruma ve bu kuruma baðlý vakýf, dernek gibi kuruluþlara baðýþ yapamaz, hediye vb. þekilde katkýda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleþme bir yýl süreyle feshedilir. Tespit iþlemi, ilgili Kurumca yapýlabileceði gibi ilgili eczacý odasýnca da yapýlabilir. Tespit iþleminin, ilgili eczacý odasý tarafýndan yapýlmasý ve Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma yazýlý olarak baþvurulmasý halinde ilgili Kurumca fesih yapýlabilir. Yargý kararý ile 1 yýl haksýz yapýldýðýna karar verilen tespitler nedeniyle sözleþmesi feshedilen eczacýnýn uðradýðý her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacý odasý ile Türk Eczacýlarý Birliðince müteselsilen karþýlanýr. 4-Muvazaalý olarak iþletildiði tespit edilen eczane ile sözleþme yapýlmaz, sözleþme yapýlmýþ ise süresiz feshedilir. Tespiti yapýlan muvazaalý iþlem taraflarýnýn baþka adlar altýnda eczane açmasý veya ayný eczanenin bir baþka eczacý tarafýndan muvazaalý bir þekilde devralýnmasý durumlarýnda feshi yapan kurum veya kuruluþça anýlan müeyyideler uygulanýr. 5-Yukarýda belirtilen fiiller nedeniyle sözleþmenin feshedilmesi halinde, feshi yapan kurum tarafýndan, eczacýnýn T.C. kimlik numarasý da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, eczanenin ismi ve adres bilgileri diðer sosyal güvenlik kurumlarý ile ilgili Valiliðe (Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðü) bildirilir. Valilikçe de il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluþlarý durumdan haberdar edilir. Diðer sosyal güvenlik kurumlarý (Bað-Kur, Emekli Sandýðý) ile tüm kamu kurum ve kuruluþlarý kendisine bildirilen fesih uyarýnca eczane ile mevcut sözleþmesini fesheder. Sosyal güvenlik kurumlarý ve kamu kurum ve kuruluþlarýnca sözleþmesi feshedilen eczane ile fesih süresince sözleþme yapýlmaz. 35

9 Sözleþmeleri feshedilen eczaneler; eczacýnýn T.C. kimlik numarasý da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, eczanenin ismi ve adresi belirtilmek suretiyle feshi yapan kurum tarafýndan Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyetine bildirilir. Türk Eczacýlarý Birliði de bu eczaneleri tüm eczacý odalarýna bildirir. Sözleþmesi feshedilen eczacýnýn baþka bir yerleþim yerinde eczane açmasý halinde sözleþme yapýlmaz ve bu amaçla eczacý odasý tarafýndan onay verilmez. 6-Protokolde iki ayrý fiil için öngörülen süre farklý ise daha uzun olan süre esas alýnýr. Fesih süresi dolduðunda, yargý süreci devam etse dahi eczacýnýn talebi halinde sözleþme yapýlýr. Eczacýnýn beraat etmesi veya takipsizlik kararý almasý halinde, beraat ve takipsizlik kararlarýnýn kesinleþmesine müteakip yasaklý süresi dolmasa da Kurum eczane ile yeniden sözleþme yapar. 7-Bu protokolün yürürlük tarihinden önce yukarýda sayýlan fiillerden dolayý sözleþmesi feshedilen eczaneler için de yukarýdaki süreler ve bu protokol hükümleri geçerli olup, bu sürenin dolmasý halinde yeniden sözleþme yapýlýr. 8-Gerek görüldüðü hallerde Kurum bu protokolün uygulanmasýyla ilgili hususlarý, eczane nezdinde yapýlacak olan da dahil olmak üzere, her zaman incelettirebilir. Protokolün Sözleþmenin Feshini Gerektiren Hususlar kýsmýnda belirtilen fiillerin tespiti halinde ise yukarýda belirtilen fesih süreleri uygulanýr. 9-Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti gerekli gördüðü hallerde, eczane nezdinde protokolün uygulanmasýna iliþkin inceleme yapmaya ve inceleme sonucuna göre sözleþmenin feshi yolunda iþlem yapýlmasýný kurumlardan talep etmeye yetkilidir. 10-Kurum, protokol hükümlerine aykýrý davranýþlar tespit ettiðinde yapýlan inceleme sonuçlandýrýlýncaya kadar yazýlý ihbarda bulunarak sözleþmenin uygulamasýný durdurabilir. Eczanenin yolsuzluk yaptýðýnýn Teftiþ raporu ile belgelenmesi halinde Kurum, sözleþmeyi derhal feshedebilir. 11-Protokolün IV-Uygulanacak Esaslar baþlýklý bölümün 3.maddesinde belirtilen hükümlere uymamanýn alýþkanlýk haline getirilmesi durumunda sözleþme Kurum ca feshedilir. Fesih tarihinden itibaren 1 Yýl sözleþme imzalanmaz. VI- ÖDEME ZAMANI Kurum Tip Sözleþmede belirtilen esaslar çerçevesinde her ayýn 21 i ile takip eden ayýn 20 sine 36 kadar reçete kontrol birimine teslim edilen reçetelerin kontrollerinin tamamlanmasý durumunda bedellerini, takip eden aydan sonraki ayýn ilk 4 iþ günü içinde ödemeyi taahhüt eder. Bu süre içinde reçetelerin kontrolü tamamlanamadýðý takdirde; Kurumla sözleþmesi devam ederek sigortalý ve hak sahiplerine ait reçeteleri karþýlamaya devam eden eczanenin,ödeme süresi henüz gelmemiþ olan Kuruma teslim edilmiþ 1 aylýk reçetesi dikkate alýnarak fatura bedelinin tamamý eczaneye ödenir. Ancak bu þekilde ödenen faturalara ait reçeteler üzerinde yapýlan kontroller sonucunda ortaya çýkacak Kurum alacaklarý, daha sonra eczaneye yapýlacak ödemeden yasal faizi ile birlikte mahsup edilir. Böyle bir alacak yok ise alýnmasý gereken meblað yasal yollardan eczacýdan tahsil edilir. Kurumla sözleþmesi sona eren eczanenin Kuruma son dönem teslim ettiði ve bedeli ödenmeyen reçeteleri, eczanenin bütün reçeteleri kontrol edilerek Kurumla olan hesap mutabakatlarý sonuçlanýncaya kadar ödenmez.bu durumdaki eczanelerin reçete kontrollerine öncelik tanýnarak en fazla 3 ay içinde kontroller tamamlanarak mutabakat saðlanýr. Kan ürünü ve hemofili reçeteleri ayrý fatura edilerek öncelikli ödenir. VII- ÝHTÝLAF 1-Bu sözleþmenin uygulanmasýndan doðacak anlaþmazlýklarýn çözümlenememesi durumunda taraflar eczanenin sözleþme yaptýðý Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðünün bölgesi dahilindeki illerde bulunan Mahkeme ve Ýcra Dairelerinin yetkili olduklarýný kabul eder. VIII-SÖZLEÞME ÝMZALAMA 1-Kurumla eczaneler arasýnda bu protokol esaslarýna göre 1 yýllýk sözleþme yapýlýr. Eczaneler sözleþme yaparken 6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanununun 39. maddesine dayanýlarak TEB tarafýndan bastýrýlmýþ, imzalanan bu protokole uygun Tip Sözleþmeleri kullanýrlar.(ek- 1) 2-Kurum ile sözleþme talebinde bulunan eczanelerle sözleþme yapma yetkisi, eczanenin faaliyet gösterdiði ilde bulunan Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü veya eczanenin faaliyet gösterdiði ilin baðlý olduðu Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðündedir. Sözleþmenin yürütümü ve feshi hakkýndaki tüm yetkiler, sözleþmeyi Kurum adýna yapan Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüklerindedir.

10 3-Kurumla sözleþme bizzat Eczanenin Sahibi ve/veya Mesul Müdürü tarafýndan imzalanýr, eczanenin reçete ve ilaç karþýlama, Kurumla olan tüm iþ ve iþlemleri Mesul Müdür tarafýndan yürütülür ve ödemeler banka havalesi ile Eczane sahibi eczacýya bizzat yapýlýr. Bu iliþkilerin yürütümünde, aðýr hastalýk ve 6197 Sayýlý Yasada tanýmlanmýþ durumlar dýþýnda vekalet kabul edilmez. Havale, eczane sahibi mesul müdürünün bankadaki hesabýna bizzat kendisine ödenmek üzere çýkartýlýr, bu amaçla havaleye "vekaletname kabul edilmeyecektir" notu konulacaktýr. 4-Bu sözleþmede yazýlý adrese yapýlacak her türlü tebligat Eczaneye yapýlmýþ sayýlýr. Tebligatlar iadeli taahhütlü olarak yapýlýr. Adres deðiþikliði halinde eczane, yeni adresi deðiþikliðin meydana geldiði günden baþlayarak 15 gün içinde bildirir. 5-Eczane; devredilmesi, kapatýlmasý, unvanýnýn veya mesul müdürünün deðiþmesi halinde sigortalý ve hak sahiplerine ilaç vermeyi durdurur ve bu durumu Kuruma 15 gün içinde yazýlý olarak bildirir. Kurum her ne þekilde olursa olsun deðiþikliði öðrendiði tarihten baþlayarak 30 gün içinde, sözleþmeyi tek taraflý olarak fesih edebilir veya Eczacýnýn yazýlý istemi üzerine Kurumca uygun bulunmasý halinde yeni bir sözleþme yapar. Eczanenin unvanýnýn veya sahip ve mesul müdürünün deðiþmemesi halinde ayný il sýnýrlarý içindeki nakil veya adres deðiþikliðinin ruhsat fotokopisinin de eklenerek dilekçe ile 15 gün içerisinde Kuruma bildirilmesi halinde yeni bir sözleþme yapýlmasýna gerek yoktur. 6-Kurumla sözleþme yapýlabilmesi için eczacýnýn Türk Eczacýlarý Birliði Bölge Eczacý Odasýnca tasdik edilen "Sözleþme formunu ibraz etmesi esastýr. Ancak Bölge Eczacý Odasý tarafýndan eczaneye sözleþme formunun onaylanarak verilmemesi halinde durum Türk Eczacýlarý Birliðine duyurulur. Konu Türk Eczacýlarý Birliðince çözüme kavuþturulur. Basým, daðýtým ve temin konusundaki tüm sorumluluk Türk Eczacýlarý Birliði ne aittir. Kuruma ilk defa sözleþme baþvurusunda bulunan eczacýlar veya sözleþmesini yenilemek isteyen eczacýlar Bölge Eczacý Odalarý tarafýndan 37 düzenlenecek (konu hakkýndaki koordinasyon TEB e ait olmak üzere) diðer Kamu kurum ve kuruluþlarla sözleþme feshi bulunmadýðýna dair belgeyi ibraz etmek zorundadýr. 7-Kurumumuz ile sözleþme talebinde bulunan eczane ile sözleþme imzalandýðýnda eczane sahibi eczacý ve/veya mesul müdürü eczacýya provizyon þifresi teslim edilir. Sözleþmeli eczane ayný sözleþme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar þifre talebinde bulunduðunda her bir þifre için 50,00 YTL bedel öder. 8-Reçete bedellerinin Kurum'dan tahsili için; protokolün kapsam maddesinde yer alan hak sahiplerine ait reçeteler ayrý ayrý gruplandýrýlarak fatura edilir. Eczane, Provizyon Sisteminden alýnan hasta listelerini ve düzenlediði faturalarý bir asýl bir suret olarak, reçeteler ile birlikte Kuruma teslim eder. Reçetelerin, faturalarýn ve fatura eki listelerin sorumluluðu Kurum kayýtlarýna girinceye kadar ( kimin tarafýndan teslim edildiðine bakýlmaksýzýn ) eczacýya aittir. 9-Sözleþmeli Eczaneler,Kuruma her reçete tesliminde,kuruma prim borçlarýnýn olmadýðýna dair bir önceki aya ait Prim Tahsil Makbuzu veya Banka Dekont örneðini ibraz edeceklerdir. Eczacýnýn Kuruma prim borcu olmasý halinde Kurumdan doðan alacaklarý öncelikle prim borcuna mahsup edilir. 10-Bu protokole dayalý Sözleþme bir asýl iki örnek olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenir. Sözleþmenin aslý ve bir sureti Kurumda saklanýr, bir sureti de sözleþme yapan Eczacýya verilir. 11-Kurum, Baþkanlýk Müfettiþlerince veya Kurum yetkililerince (Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürü, Müdür Yardýmcýsý,Sorumlu Eczacý,Eczacý) yapýlan inceleme ve soruþturma sýrasýnda, Eczaned e bu sözleþmenin uygulanmasý ile ilgili kontrolü ve incelemeyi, her uygun gördüðü anda yapma hak ve yetkisine sahiptir. Kurum yetkilileri tarafýndan eczane içinde yapýlacak inceleme ve denetimler için Bölge Eczacý Odalarý veya Temsilciliklerce görevlendirilecek elemanlar ile birlikte inceleme ve araþtýrma yapýlýr. Bölge Eczacý Odalarý veya Temsilcilikleri, Kurumun eleman görevlendirme taleplerini derhal karþýlarlar. 12-Kurum Baþkanlýk Müfettiþleri tarafýndan hakkýnda inceleme ve soruþturma yapýlan eczanenin ödemeleri 6 ay durdurulabilir. Bu

11 TÝP SÖZLEÞME eczacýya yazýlý olarak bildirilir. Soruþturmanýn 6 aydan uzun sürmesi halinde ödemedeki aský süresi Makam Onayý ile uzatýlabilir. Bu durum eczacýya yazýlý olarak bildirilir. Hakkýnda soruþturma yapýlan eczane, yazýlý istenilmesi halinde gerekli belge ve bilgileri en geç 5 iþ günü içinde Kurum Müfettiþlerine ve Denetmenlerine vermek zorundadýr. 13-Sözleþmeden doðacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar ile reçetelerin Kurum'a gönderilmesi ile ilgili bütün giderler Eczane'ye aittir. 14-Eczane, bu protokol kapsamýndaki hizmetlerinden dolayý doðmuþ ve doðacak alacaklarýný devir ve temlik edemez. 15-Kurumla bu protokol esaslarýna göre sözleþme imzalayan eczaneler, protokol eki Ek-2 de bulunan bilgi formunu doldurup, baðlý olduklarý vergi dairesine onaylatarak Kurum adýna sözleþme imzaladýklarý Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüklerine Kuruma yapýlacak SSK...ile...adresinde...Eczanesi sahibi......ve mesul müdürü...arasýnda Sosyal Sigortalar Kurumu ile Türk Eczacýlarý Birliði nin ortaklaþa imzaladýklarý protokol esaslarýna uygun olarak iþ bu sözleþme yapýlmýþtýr. Sigortalar Kurumunu, (Eczane) Bu sözleþmede (Kurum) kelimesi Sosyal kelimesi ise sözleþmeyi imzalayan eczanenin sahip ve/veya mesul müdürünü ifade eder. ile Kurumda görevli memurlarýn Bu sözleþme; Kurum sigortalý ve hak sahipleri ve tedavi yardým beyannamesinde bildirilen aile fertlerinin Kurum mevzuatý ile tabi olduklarý mevzuat hükümleri çerçevesinde resmi saðlýk kurum ve kuruluþlarý ile Kurumun anlaþma yaptýðý özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýndaki muayene ve tedavi leri sonucunda düzenlenecek reçetelerdeki muhteviyatýn,......eczanesinden.../.../... tarihinden itibaren protokol ve talimatta belirlenen hükümlere göre (yüzde...)oranýnda indirim uygulanmak suretiyle alýnmasýný kapsar. Sigortalar Kurumu ile Türk Bu sözleþmede.../.../... tarihinde Sosyal Eczacýlarý Birliði arasýnda imzalanan protokol hükümleri geçerlidir. Ek:1 Protokol ECZANE KURUM Vatandaþlýk No: Diploma No: TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ BÖLGE ECZACI ODASI ECZANE BÝLGÝ FORMU 38 indirime esas teþkil edecek eczane indiriminin belirlenmesi amacý ile ibraz edeceklerdir. IX- YÜRÜRLÜK: 1-Bu protokol /./. tarihinde yürürlüðe girer. Ýki nüsha olarak düzenlenen protokol yeni bir protokol düzenleninceye kadar geçerlidir. Protokol taraflar arasýnda kabul edilerek imzalanmýþ ve taraflara birer örneði verilmiþtir. 2-Protokol ve eki Sözleþmenin yürürlüðe girdiði tarihte, SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda tarihinde imzalanan protokol ve eki Tip Sözleþme yürürlükten kalkar. 3- Protokol hükümlerinde; ihtiyaç duyulmasý halinde, taraflarýn mutabakatý ile gerekli deðiþiklikler yapýlabilir. 09/05/2006 SOSYAL SÝGORTALAR KURUMU BAÞKANLIÐI TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ SAÐLIK ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MERKEZ HEYETÝ

12 EK-2 ECZACININ ÜNVANI ADI SOYADI VERGÝ KÝMLÝK NO T.C. KÝMLÝK NO. ECZANE BÝLGÝ FORMU ECZANESÝ YILI SATIÞ HASILATI (KDV HARÝÇ YTL) GELÝR VERGÝSÝ MATRAHI (YTL) TAHAKKUK EDEN VERGÝ (YTL) ÖDENEN VERGÝ (YTL) 2005 Not: Mükellefin baðlý olduðu vergi dairesine onaylatýlacaktýr.... ECZANESÝ REÇETE LÝSTESÝ (Yurt Dýþý Sigortalýlarý Ve Hak Sahipleri Ýçin Düzenlenecektir) ÝLÝ : ÝLÇESÝ : ECZACI ADI KODU : ECZANE ADRESÝ : TEL NO : REÇETE SAYISI : REÇETE DÖNEMÝ : TOPLAM ÝLAÇ KALEM ADEDÝ : REÇETE BAÞINA ÖDENEN ORTALAMA KALEM ADEDÝ: ORTALAMA REÇETE TUTARI : FATURA TOPLAM TUTARI : HASTANIN SIRA NO SOYADI NO SÝCÝL NO TAHSÝS NO YAKINLIK DURUMU ÇALIÞTIÐI KURUMU ÜNÝTESÝ (MEMUR) REÇETENÝN TARÝHÝ SERÝ NO TUTARI ÝSKONTO TUTARI KATKI PAYI TUTARI 39

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak

Detaylı

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Taþpýnar Muhasebe Sýk sorulan sorular (1) SAÐLIK KARNESÝ (*) (*) Konuyla ilgili 2007/96 sayýlý SOSYAL GÜVENLÝK KISA VADELÝ SÝGORTALAR DAÝRE BAÞKANLIÐININ (Konu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

EK-2/C AYAKTA TEDAVÝDE SAÐLIK RAPORU (UZMAN HEKÝM RAPORU/SAÐLIK KURULU RAPORU) ÝLE VERÝLEBÝLECEK ÝLAÇLAR LÝSTESÝ 1. Ýmmünsupresifler (topikal formlarý dahil) 2. Betanekol 3. Bifosfonatlar (Madde 12.7.17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar:Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Muafiyet listesinde olmayan raporlu ilaçlar? Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi nde (EK 2) yer almayan ilaçlar, kullanýmý saðlýk kurulu rapor

Muafiyet listesinde olmayan raporlu ilaçlar? Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi nde (EK 2) yer almayan ilaçlar, kullanýmý saðlýk kurulu rapor Raporlar Hakkýnda Önemli Bilgiler... Yazan: Üsküdar Ýlaç ve Eczacýlýk Birimi Pazartesi, 30 Temmuz 2007 1) Uzman hekim raporlarý;ýlgili tek uzman hekim tarafýndan düzenlenecek olup baþhekimlik mührü ve

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Saðlýk ve ilaç alaný, tarihinde görülmemiþ müdahalelere konu oluyor. Saðlýkta devrim denilen uygulamalarýn makyajý dökülünce saðlýk ihtilal

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME FORMLARI

İSTANBUL TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME FORMLARI İSTANBUL TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME FORMLARI İSTANBUL TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ YETKİ BELGESİ İÇİN İZLENECEK YOL KESİN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER : 1. Sözleşme : İşyeri hekimi ve

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56 Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/2008 00:56 GENELGE 2007/... Bilindiði üzere 04/3/2006 tarih ve 26098 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1. Taraflar: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

1- A ve B grubu reçeteler için örneklenen reçete sayılarında değişiklik oldu mu?

1- A ve B grubu reçeteler için örneklenen reçete sayılarında değişiklik oldu mu? 1- A ve B grubu reçeteler için örneklenen reçete sayılarında değişiklik oldu mu? A grubu reçeteler %10, B grubu reçeteler % 5 oranında örneklenerek incelenmeye devam edilecektir. 2- C grubu reçeteler için

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2007 SGK PROTOKOLÜ İLE 2008 YILI SGK PROTOKOLÜ ARASINDAKİ FARKLAR

2007 SGK PROTOKOLÜ İLE 2008 YILI SGK PROTOKOLÜ ARASINDAKİ FARKLAR 2007 SGK PROTOKOLÜ İLE 2008 YILI SGK PROTOKOLÜ ARASINDAKİ FARKLAR 28.. 2007 SGK SÖZLEŞMESİNE GÖRE İLAVE EDİLENLER.. 2007 SGK SÖZLEŞMESİNE GÖRE ÇIKARILANLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU 08.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.02.2010

Detaylı

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/2008 00:37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI

Detaylı

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. TARAFLAR Bu protokolün tarafları T.C Sağlık Bakanlığı ve Türk

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 11.05.2012 DUYURU 2011/62 SAYILI FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU Fatura bedellerinin ödenmesi konulu 12/09/2011 tarihli ve 2011/62 sayılı Genelgede, 04/05/2012

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA İ 7.3.7. İşitme cihazları

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Modurlugu Sayı : 23642684-010 Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 02.07.2012 DUYURU ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU 01/02/2012 tarihli Sosyal

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Detaylı

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. A.Ş.

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. A.Ş. SGK Geri Ödeme İçin Şuan Uygulanan Hastadan ücreti alınır. Düzenlenen Rapora uygun olarak Fatura kesilir. Faturaya ürünün Sut kodu yazılır. Faturaya ürün üzerindeki veya kutu üzerindeki barkot kesilip

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap 2010-21 Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap Sirküler Sirküler Numarasý : Elit 2010/21 Ba Ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada Ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar BAKANLAR KURULU KARARI Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2007 Sayı: 26568 Karar Sayısı : 2007/12325 (10 Kasım 2011 tarihinde yapılmış olan değişikliklerle)

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar

1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar 2009 PROTOKOLÜ 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğidir. 2012 SGK PROTOKOLÜ 01.02.2012 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

GENELGE 2005/161. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar. EK:6 sayfa (Protokol) DAĞITIM

GENELGE 2005/161. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar. EK:6 sayfa (Protokol) DAĞITIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı :B100THG0740007 Konu :Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri 21.10.2005*20191 Sağlık Hizmetleri Protokolü GENELGE 2005/161 Sağlık giderleri

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

Tarihli Protokol 2016 Protokolü ile Değişen Maddeler 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR

Tarihli Protokol 2016 Protokolü ile Değişen Maddeler 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 21.05.2013 Tarihli Protokol 2016 Protokolü ile Değişen Maddeler 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Eczacıları Birliği dir. 1.2. Konu Sahil Güvenlik

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

22 iģ günü Ödemeleri. İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi

22 iģ günü Ödemeleri. İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi ġanliurfa SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011

408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011 408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011 Resmi Gazete No 27946 Resmi Gazete Tarihi 27/05/2011 Kapsam Taþpýnar Muhasebe 1. Giriþ 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

Asgari Geçim Ýndirimi

Asgari Geçim Ýndirimi 2007-2 Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler No. : Elit/2007-2 Ýstanbul, 04 Aralýk 2007 Bilindiði üzere, asgari geçim indirimi, 04.04.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 5615

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı