DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 597

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 597"

Transkript

1 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (1/841) r. c, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5 Ekim 1983 Başkanlığı Sayt : K.K.T.D. 18/ /06869 DANIŞMA BECLİSt BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve r^îğer Bakımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan 1479 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DtĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGOR TALAR KURUMU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BAZI MAD DELER EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI GENEL GEREKÇESİ Gerek statü hukuku, gerekse Ihİzmet akdine dayalı olarak emeği ile çalışanların 'dışındaki yüzlbinlerce bağımsız çalışanı da Devlet güvencesinde, gelişen sosyal sigorta programları içine almak üzere tarihin de yürürlüğe giren 1479 sayılı «Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu» hazırlanmış ve kısaca Bağ-Kur adı ile üçüncü bir Sosyal Sigorta Kurumu kurulmuştur. Anayasamız 'herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olacağını, bunu sağlamak için Devletin gerekli tedbirleri alacağını ve teşkilatı kuracağını hükme bağlamaktadır. Yürürlükteki sistemde memur ve işçi statüsüne tâbi olanları sosyal güvenlikleri, bunların eş ve çocukları ile emekli dul ve yetimlerinin sağlık güvenliği, BAĞ - KUR kapsamına girenlerin ise sadece çalışma hayatının sona erdiği tarihteki sosyal ve ekonomik tehlikelerin zararlarını karşılamayı hedef alan uzun vadeli sigorta kollarından malûllük, yaşlılık ve ölüm risklerine karşı güvenlikleri sağlanmış, nüfusumuzun çoğunluğunu teşkil eden ve hiçbir güvenliği olmayan tarımla uğraşanlarla BAĞ - KUR Kanununa tâbi olanların sağlık güvenlikleri sosyal yardım dışında genellikle kendi imkânlarına bağlı kalmıştır. Sosyal güvenlikte mevcut uygulama, ihtiyaçların gerisinde kalmıştır. Gerek gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik siistemlerin'in incelenmesi ve gerekse sosyal güvenlik haklarından yararlananların haklı şikâyetleri bu alanda yeni birtakım tedbirler alınmasını icap ettirmektedir. Herkes gelecek endişesinden uzak, sağlıklı ve düzenli Ibir yaşam ortamına kavuşmanın özlemini duymaktadır. Toplumun çoğunluğunun düşük gelir sevi-

2 2 yesinde olması ve Devletin sınırlı imkânları, sosyal güvenlikteki gecikmenin hakli mazereti olamaz. İBu sistemde temel espiri bütün nüfusu kapsayan yaygın bir uygulama olmakla beraber, düşük gelir gruplarından ve bu grupları fakirlik ve yoksulluğa sürükleyen risklerden başlayarak toplumun geçim düzeyinin belli standardın altına düşmesini önlemekte lönemii bir husus teşkil etmektedir. 'Yukarıda belirtilen gerekçelere ilâveten I, II, III ve IV üncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında da yer alan sosyal güvenlik kuruluşları arasında norm (beraberliği ve haklar arasında paralellik sağlamak ilkesinin gerçekleştirilmesi için BAĞ - KUR'da eksik olan sağlik güvencesinin süratle teessüsü bir ihtiyaç halini alınıştır.. Yine (BAĞ - KUR sigortalıları, her vesile ile bu sigorta kolunun mevcut olmayışı nedeniyle hakli şikâyetlerde bulunmaktadırlar ve bunun da tabiî bir sonucu olarak BAĞ - KUİR özendirici olma niteliğini kazanamamakta ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına kaymalar vukubulmaktadır. Böylece, diğer sosyal güvenlik kuruluşları prim almaksızın hizmet götürmek zorunda kalmaktadırlar. İBu tasarının hazırlanmasında etken olan bir diğer faktör ise gerek Kalkınma Planlarında ve gerekse Hükümet Programında yer alan, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların (çiftçiler) sosyal güvenceye kavuşturulması ilkesi ve bu hizmetin yeni bir kurum kurulmadan BAĞ - KUR tarafından yürütülmesinin benimsenmesi sonucu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20 milyon üzerinde bir nüfusun kapsama alınmasını gerektiırnektedir. Bu sektörün kısa vadeli sigorta kollarına olan ihtiyacı da göz önüne alındığında, BAĞ - KUR'un sağlık yardımlarında bulunması zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Haftalık başlangıcı, süresi, şiddeti ve sonucu çok değişken olmaisıyla maliyeti Önceden bilinemeyen, hayatî tehlike yarattığından maliyeti ne olursa olsun gereğinin yapılmasında mutlak zaruret olan, ayrıca tedavi ve bakım giderleri ve hastalık süres'ince işten kalmanın sebep olacağı gelir kaybı gibi iki yönlü gider artırıcı etkisiyle düşük gelir gruplarının geçim kaynaklarını tüketerek yoksulluk ve sefalete sebep olan risklerin başında gelmektedir. Bu bakımdan sosyal güvenlikte sağlığın korunması öncelik ve önem kazanmaktadır. Bu nedenle, BAĞ - KUR'da uygulanacak bu sigorta kolu isteğe bağlılık yerine zorunluluk ilkesine dayandırılmıştır. İSağlık hizmetleri tesis, personel, araç, gereç ve hizmetin özelliği nedeniyle çok masraflı bir yatırımı gerektirmektedir. Bunun yanında yeniden sağlık tösisleri kurulması, ülkemizdeki inşaat politikası ve uygulamasından da anlaşılacağı üzere, hizmetin yakın bir gelecekte gerçekleştirilmesine imkân vermemektedir. Bununla beraber gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve gerekse Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri, yataklı teldavi hizmetleri açısından atıl kapasiteyle çalışmaktadır. İBu sebeple yeni tesisler kurmak yerine mevcut sağlık kuruluşlarından yararlanmak akılcı bir düşünce olmaktadır. Kaldı ki, Devlet hastanelerinden halen yararlanmakta olan nüfusun büyük bölümünü, esasen BAĞ - KUR kapsamında bulunan ve kapsamı alınacak olan nüfus grupları teşkil etmektedir. Yukarıda da kısaca değinildiği üzere hastalık önceden bilinmeyen bir sosyal risktir. Bunun İçin sigortalılarda iaranacak istaj süresi çok makul bir ölçüde tutulmuştur. Kanun tasarısında Anayasamızın da amir hükmü ve genel felsefesine uygun olarak sağlık yardımlarından sadece sigortalıların değil, aynı zamanda onların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları yanında, prim ödeme mükellefiyetini yerine getiripte emekli olan üyelerin de yararlanmasına 'imkân verecek. hükümlere yer verilmiştir.

3 3 MADDE GEREKÇELERİ Madde 1. Ek Madde 9. 'Maddede, gerek iş ile ilgili, gerekse iş dışı her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza halleri ile analık hallerinde, Kanunda belirtilen sağlık sigortası yardımlarından kimlerin yararlanacağı açıklanmıştım Ek Madde 10. Sigortalılar ile Kurumdan malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara, her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza hallerinde yapılacak yardımlar bu maddede belirtilmiştir. (Ek Madde 11. Bu maddede, sigortalıların ve Kurumdan malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların eş, çocuk, ana, babalarına ve Kurumdan haksahibi olarak aylık alanlara, hastalıkları halinde yapılacak yardımlar açıklanmıştır. Ek Madde 12. Maddede, her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza hallerinde yapılacak sağlık yardımlarının mahiyeti açıklanmış ve ayrıca amacı belirtilmiştir. Ek Madde 13. Bu maddede, yapılacak sağlık yardımlarının süresi belirlenmiştir. Ek Madde 14. Sigortalılar ile Kurumdan malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara sağlanacak protez araç ve gereçlerinin temin şartları bu maddede açıklanmış, ayrıca halen motorlu olanları yurt dışından getirtilen malul arabalarının, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önceki devrede tutulduğu hastalık veya geçirdiği kaza nedeniyle sakat kalan kimselere temin edilmeyeceği vurgulanmıştır. Ek Madde 15. Bu maddede, her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza hallerinde, ilgililere yapılacak sağlık yardımlarından yararlanma şartları açıklanmıştır. Ek Madde 16. Maddede gereksiz yere muayene olunmasını ve fuzûlî ilaç sarfiyatını önlemek bakımından, sigortalılar hariç, sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin muayene ücretlerinin kendileri tarafından ödeneceği öngörülmüş, diğer taraftan, sigortalıların ve aile bireylerinin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerine % 20, Kurumdan aylık alanlar ile aile bireylerinin ise % 10 oranında katılacakları belirtilmiş, ayrıca uzun süre tedaviyi gerektiren hastalıklarda kullanılan ve hayatî önemi haiz oldukları tespit edilen ilaçların bedellerinden iştirak payı alınmayacağı açıklanmıştır. Ek Madde 17. Maddede, sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına analıkları halinde yapılacak yardımlar açıklanmıştır. Ek Madde 18. Analık sağlık yardımı ile maktu analık yardımından yararlanma koşulları bu maddede açıklanmıştır. Ek Madde 19. Maddede, sigortalılık niteliğini yitirenler ile bunların eş, çocuk, ana ve babalarının belirli sağlık sigortası yardımlarından bir süre daha yararlanabilmeleri öngörülmüş ve bu hususun koşullan belirtilmiştir. Ek Madde 20. Bu maddede, sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak olanların resmî sağlık teslislerine başvuracakları belirtilmiştir. Ek Madde 21. Kurumca, sağlık sigortası yardımları ile ilgili hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerçek veya tüzelkişilerle gerektiğinde sözleşmeler yapılabilmesini sağlamak üzere bu madde getirilmiştir. Ek Madde 22. Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla hangi hususların Yönetmelikle belirleneceği maddede açıklanmıştır. Ek Madde 23. Uygulamada bir sigorta koluna ait gelirlerin, bu sigorta kolu giderlerine yetmemesi halinde, diğer sigorta kolu fonundan, ileride mahsubu yapılmak şartıyla, Kurumca sarfiyatta bulunulabilmesi gerekli görüldüğünden madde ile bu husus sağlanmıştır. Ek Madde 24. Madde 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun muaddel 63 üncü maddesi hükümlerinin, sağlık sigortası yardımları için de uygulanacağını hükme bağlamaktadır. Ek Madde 25. Maddede, sağlık sigortası yardımlarının yapılabilmesi için gerekli sigorta primi ödendiğinin ilgililerce tevsiki öngörülmüştür. Ek Madde 26. Maddede hertürlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza ile analık hallerinde, sigorta haklarının istenebilmesi için beş yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

4 4 Madde 2. Sağlık sigortası yardımlarını ve çeşitli masrafları karşılamak üzere alınması gereken prim oranlarını belirtmek üzere, 1479 sayılı Kanunun değişik 49 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. Madde 3. Yanlışlıkla ve fuzûlen tahsil edildiği anlaşılan sigorta primlerinin ilgililere iade edilmesi hakkaniyet prensiplerine uygun olduğundan, bu durumda sağlık sigortası uygulaması yönünden de yapılacak işlemleri belirtebilmek için, 1479 sayılı Kanunun 55 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Madde 4. Maddede sağlık sigortasının en geç üç yıl içinde tüm yurtta uygulanacağı belirtilmiş, uygulama yer ve tarihinin tespitinin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı öngörülmüştür. Madde 5. Kanunun, yürürlük tarihi bu maddede açıklanmıştır. Madde 6. Maddede Kanunun, Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir. Sağlık ve Sosyal İşler Komi s j onu (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik) Raporu T. C. Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik) 6 Ekim 1983 Esas No. : 1/841 Karar No. : 43 DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Komisyonumuza havale edilen «1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. Komisyonumuz, tasarıyı ve gerekçesini inceleyerek hükümetten gelen şekliyle aynen kalbul etmiştir. Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. Zeki ÇAKMAKÇI Başkan İmzada Bulunamadı. Cavidan TERCAN Kâtip Fikri DEMRİMSEL Mehmet AKDEMİR Başkanvekili Hamdı AÇAN Siyami ERSEK İmzada Bulunamadı. Feridun GÜRAY Sözcü Hikmet ALTUĞ İmzada Bulunamadı Vahap GÜVENÇ M. Rahmi KARAHANOĞLU Abdurrahman Yılmaz PÜTÜRGELİ İmzada Bulunamadı. İmzada Bulunamadı.

5 5 HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Maddeler ilave edilmiştir. Sağlık sigortasından yararlananlar EK MADDE.9. Her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza ile analık hallerinde, bu Kanunda belirtilen sağlık sigortası yardımlarından, diğer sosyal güvenlik Kanunlanna göre sağlık yardımlarından yararlananlar hariç olmak üzere; A) tarih ve 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile tarih ve 2108 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlar, B) Sigortalıların; a) Karısı, 55 yaşını doldurmuş veya çalışamayacak durumda malûl kocası, b) 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malûl çocukları, c) Geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babaları, C) Kurumdan-malullük veya yaşlılık aylığı alanlar, D) Kurumdan malullük veya yaşlılık aylığı alanların; a) Karısı, 55 yaşını doldurmuş veya çalışamayacak durumda malul kocası, b) 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malûl çocukları, c) Geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve baba arı, E) Kurumdan hak sahibi olarak aylık alan eş, ço cuk, ana ve babaları, Yararlanırlar. Sigortalılar ile [malûllük veya yaşlılık aylığı atanlara sağlanan yardımlar EK MADDE 10. Bu Kanunun Ek 9 uncu maddesinin (A) ve (C) bentlerinde belirtilenlere aşağıda yazılı yardımlar sağlanır. A) Sağlık yardımı yapılması, B) Ağız protezleri hariç, protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenüenmesi, Aile bireylerine sağlanan yardımlar EK MADDE 11. Bu Kanunun Ek 9 uncu maddesinin (B), (D) ve (E) bentlerinde belirtilenler, Ek 10 uncu maddenin (A) bendindeki yardımdan yararlanırlar. Sağlık yardımlarının kapsamı EK MADDE 12. Sağlık yardımları, ilgilinin yurt içinde; A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, B) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müesesesine yatırılması, C) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, Hallerini kapsar. Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, ilgililerin sağlağını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder.

6 6 (Hükümettin Teklifi) Sağlık yardımlarının püresi, EK MADDE 13. Yapılacak sağlık yardımları, ilgilinin iyileşmesine kadar sürer. Ancak, bu yardımlar ilgilinin tedavi altına alındığı tarihten başlayarak her hastalık olayı için 18 ayı geçemez. Protez araç ve gereçleri EK MADDE 14. Kurum, sigortalı ile Kurumdan malullük veya yaşlılık aylığı alanın iyileşmesine yarayacak yahut işgörememezliğini az çok gidermesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçlerini, sağlık yardımları süreleri ile bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür. Ancak, ilgililerin sigortalı olmadan önceki arızaları sebebiyle lüzum gösterilecek malul arabaları Kurumca sağlanmaz. Sağlık sigortasından yararlanma şartları EK MADDE 15. Sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmek için; A) Sigortalı ile Kurumdan malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların, tedaviye alındıkları tarihten önceki bir yıl içinde en az altı ay sigorta primi ödemiş olmaları, B) Bu Kanunun Ek 9 uncu maddesinin (B), (D) ve (E) bentlerinde sözü edilen kimseler için de, tedaviye alındıkları tarihten önceki bir yıl içinde, sigortalı veya Kurumdan aylık alanlar tarafından en az dokuz ay sigorta primi ödenmiş olması, Şarttır. Muayene ücreti ile ilaç bedelleri EK MADDE 16. A) Bu Kanun hükümleri uyarınca sağlık sigortası yardımlarından yararlanan ve Ek 9 uncu maddenin (B), (C), (D) ve (E) bentlerinde sözü edilen kimselerin poliklinik muayene ücretleri, ilgili sağlık kuruluşlarına, kendileri tarafından ödenir. B) Ek 9 uncu maddenin (a) ve (B) bentleri ile Ek 19 uncu maddenin (A) bendinde sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20'si kendilerinden alınır. Anılan Ek 9 uncu maddenin (C), (D) ve (E) bentlerinde sözü edilen kimselere ise, bu oran ;% 10 olarak uygulanır.. Şu kadar ki, bahsi geçen kimselerin resmî sağlık tesisi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve uzun süre tedaviyi gerektiren tüberküloz, kanser, kronik böbrek, hastalıkları, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri tedaviye ihtiyaç gösteren durumlarda, ayakta yapılan tedavi sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayatî önemi haiz oldukları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesinde sözü edilen Komisyonca tespit edilecek olanların, bedel'lerinden iştirak payı alınmaz. Analık yardımları EK MADDE 17. Sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına; analığı halinde aşağıda yazılı yardımlar sağlanır : a) Gebelik muayenesinin yaptırılması, b) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması. Yukarıdaki yardımlar Ek 20 nci maddede belirtilen sağlık tesislerinde sağlanmadığı takdirde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak tarifeye göre, maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre bir kat daha artırılır.

7 7 ((Hükümetin Tekİfi) Analık yardımlarından yararlanma esasları EK MADDE 18. Analık yardımlarından yararlanabilmek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 6 ay sigorta primi ödenmiş olması ve sigortalı erkeğin doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş bulunması şarttır. Doğumun, hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kâğıdı yahut onanmış nüfus hüviyet örneği ile belgelenmesi gerekir. Sigortalılık niteliğinin yitirilmesinde yapılacak yardımlar EK MADDE 19. A) Ek 9 uncu maddenin (A) bendinde belirtilen sigortalılardan, sigortalılık niteliğini yitirenlerin, bu tarihten önceki bir yıl içinde en az altı ay sigorta primi ödemiş olmaları halinde, gerek kendileri ve gerekse aynı maddenin (B) bendinde sözü edilen eş, çocuk, ana ve babalan, bu niteliğin yitirilişinden başlamak üzere altı ay içinde meydana gelecek hastalıkları halinde, Ek 10 uncu maddenin (A) bendinde belirtilen yardımdan yararlanırlar. B) Ek 9 uncu maddenin (A) bendinde belirtilen sigortalılardan, sigortalılık niteliğini yitirenler, bu ni 1 teliğin yitirilişinden başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın Veya kansı analık yardımından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 18 ay içinde en az 6 ay sigorta primi ödenmiş olmak şartıyla, Ek 17 nci maddede yazılı analık yardımlarından yararlanırlar. Yardımların resmî sağlık tesislerince yapılacağı EK MADDE 20. Bu Kanun hükümleri gereğince sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak olanlar; genel ve katma bütçeli dairelere, Sosyal Sigortalar Kurumuna, üniversitelere, özel idarelere ve belediyelere bağlı tüm sağlık tesisleri ile Hükümet ve belediye ta bipliklerinde tedavi ettirilirler. Sözleşme yapma yetkisi EK MADDE 21. Kurum, bu Kanunda belirtilen sağlık sigortası yardımları ile ilgili hizmetleri yerine getirebilmek için, gerektiğinde eczane ve diğer gerçek veya tüzelkişilerle sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Yönetmelik EK MADDE 22. A) Sağlık sigortası yardımlarından yararlanma esasları, B) Sağlık sigortası yardımlarından yararlanmak için gereken belgelerin düzenlenme esasları, C) Protezlerin temin şekil ve şartları, D) Sağlık sigortası hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlara göre yurt dışına sefer yapan kara ve denifc ulaştırma işlerinde çalışan sigortalılara ne şekilde uygulanacağı, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit edilir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak Resmî Gazetede yayınlanır. Sigorta kolları arasında borçlanma EK MADDE 23. Kurum, herhangi bir sigorta kolunun gerektirdiği yardım ve ödemelerle, bunların yönetim giderlerini karşılamak üzere, diğer bir sigorta kolu fonundan, sonradan mahsubu yapılmak şartıyla, gerekli harcamaları yapabilir.

8 8 (Hülkütadtljn Töklfii) Üçüncü kişinin sorumluluğu yapılan yar EK MADDE sayılı Kanunun muaddel 63 üncü maddesi, sağlık sigortasından dımlar hakkında da uygulanır. Ödenen primlerin tevsiki EK MADDE 25. Tedaviye anılan tarihten önceki bir yıllık dönem içinde muaccel olmuş en az altı aylık primin ödendiği tevsik edilmedikçe, Ek 9 uncu mad dede belirtilenlere sağlık sigortası yardımları yapılmaz. Zamanaşımı süresi EK MADDE 26. Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, sağlık sigortası hakları, hakkı doğuran olay tarihinden başlanarak beş yıl içinde istenmezse düşer. MADDE sayılı Kanunun 2229 ve 2423 sayılı Kanunlarla değişik 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. «!Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 inci maddede belirtilen gelir basamağının % 32'si olup, bunun % 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası hissesi, % 12'si de sağlık sigortası hissesidir.» «Kanunun 29, 35 ve 41 inci maddeleri hükümleri uyarınca kendilerine aylık bağlananların, almakta oldukları aylıklarından % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilir.» MADDE sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla, Kurumca sağlık sigortasından yapılmakta olan yardımlar ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından verilmekte olan aylıklar ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz.» 'MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Sağlık sigortasının uygulanması GEÇİCİ MADDE Bu Kanun hükümlerinin hangi bölgelerde öncelikle uygulanacağı, Bakanlar Kurulu kararıyla tayin ve tespit olunur. Uygulama bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içinde bütün bölgelerde tamamlanır. Sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmadığı yerlerde çalışan sigortalılardan ve Kurumdan aylık almakta olup da söz konusu yerlerde ikâmet edenlerden, sağlık sigortası primi alınmaz.

9 Yürüdük 9 {Hükümetlin Teklifi) MADDE 5. Bu Kanun hükümleri yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür Başbakan B., Ulusu Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Z. Baykara Devlet Bakanı S. R. Pasın Dışişleri Bakanı L Türkmen Ticaret Bakanı K. Cantürk Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. S. Özbek Kültür ve Turizm Bakanı /. Evliyaoğlu Devlet Bakanı Prof. Dr. 1. Öztrak Adalet Bakanı K. Akdoğan Maliye Bakanı ' A..B. Kafaoğlu Devlet Bakanı M. Özgünes Millî Savunma Bakanı Ü. H. Bayülken Millî Eğitim Bakanı H. Sağlam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar Çalışma Bakanı Prof. Dr. T. Esener tmar ve İskân Bakanı Prof. Dr. A. Samsunlu Sosyal Güvenlik Bakanı S, Side Sanayi ve Tek. Bakanı M. Turgut Köy İş. ve Koop. Bakanı M. R. Güney Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. Özdas İçişleri Bakanı S. Çetiner Bayındırlık Bakanı Dr. T. Önalp Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. M. Aysan Enerji ve Tabiî Kay. Bakam F. İlkel Gençlik ve Spor Bakanı V. Özgül Damşma Meclisi (S. Sayısı : 597)

10 10 SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 2. Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 3. Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 4. Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 5. Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 6. Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.»- -<«

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara Hastalık Sigortası Sağlanan yardımlar: Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara da, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: A) Sağlık yardımı yapılması,

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 727

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 727 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 727 17.7. 1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 26.4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

Gereğini emirlerine arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan

Gereğini emirlerine arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 42 Organ ve Doku Almması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 14 ncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal

Detaylı

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb.

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb. MİLDİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267'ye 1 nci Ek Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA

Detaylı

Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sağlanmasıdır.

Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sağlanmasıdır. TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 2925 Resmi Gazete Tarih: 20.10.1983; Sayı: 18197 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde süreksiz olarak çalışanların

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*)

SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*) SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (*) Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 29-30-31/7/1964-1/8/1964 Sayı: 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2827

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 22. 6. 197ö - Sayı : 15273) No. 1912

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Madde 1 ilâ 96 (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) Madde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 48

Detaylı

Dönem : 17 Yasama Yılı : 3. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md j269'06210

Dönem : 17 Yasama Yılı : 3. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md j269'06210 Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 388 2,9. 1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Belediyesi Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği

Belediyesi Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB, Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com 1. GİRİŞ Belediyelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak.

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlatma a) Malullük Aylığı Bağlanması Sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra kaza, hastalık gibi nedenlerle işgücünün yüzde 60 ını yitirenler malulen emekli olmak için

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 3.7.2005 Tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve Belediye Meclis Üyeliğinde

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ Çarşamba, 03 Ağustos :29 - Son Güncelleme Çarşamba, 03 Ağustos :29

BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ Çarşamba, 03 Ağustos :29 - Son Güncelleme Çarşamba, 03 Ağustos :29 Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği Resmi Gazete: 3 Ağustos 2005-25895 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI

GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI 06.10.2008/156 GELĐR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA ĐŞLEMLERĐ HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 28/8/2008

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU 4813-4819 ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 1479 Kabul Tarihi : 2/9/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı : 2022 : 1/7/1976 : 10/7/1976

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

Sirküler Rapor /76-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor /76-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 24.02.2014/76-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : İşveren Uygulama Tebliği nde yapılan değişiklikle, Çocuk zammı uygulamasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/338 25/05/2010 Konu : Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri. G E N E L G E 2010/67 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

Detaylı