DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 597

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 597"

Transkript

1 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (1/841) r. c, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5 Ekim 1983 Başkanlığı Sayt : K.K.T.D. 18/ /06869 DANIŞMA BECLİSt BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve r^îğer Bakımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan 1479 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DtĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGOR TALAR KURUMU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BAZI MAD DELER EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI GENEL GEREKÇESİ Gerek statü hukuku, gerekse Ihİzmet akdine dayalı olarak emeği ile çalışanların 'dışındaki yüzlbinlerce bağımsız çalışanı da Devlet güvencesinde, gelişen sosyal sigorta programları içine almak üzere tarihin de yürürlüğe giren 1479 sayılı «Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu» hazırlanmış ve kısaca Bağ-Kur adı ile üçüncü bir Sosyal Sigorta Kurumu kurulmuştur. Anayasamız 'herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olacağını, bunu sağlamak için Devletin gerekli tedbirleri alacağını ve teşkilatı kuracağını hükme bağlamaktadır. Yürürlükteki sistemde memur ve işçi statüsüne tâbi olanları sosyal güvenlikleri, bunların eş ve çocukları ile emekli dul ve yetimlerinin sağlık güvenliği, BAĞ - KUR kapsamına girenlerin ise sadece çalışma hayatının sona erdiği tarihteki sosyal ve ekonomik tehlikelerin zararlarını karşılamayı hedef alan uzun vadeli sigorta kollarından malûllük, yaşlılık ve ölüm risklerine karşı güvenlikleri sağlanmış, nüfusumuzun çoğunluğunu teşkil eden ve hiçbir güvenliği olmayan tarımla uğraşanlarla BAĞ - KUR Kanununa tâbi olanların sağlık güvenlikleri sosyal yardım dışında genellikle kendi imkânlarına bağlı kalmıştır. Sosyal güvenlikte mevcut uygulama, ihtiyaçların gerisinde kalmıştır. Gerek gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik siistemlerin'in incelenmesi ve gerekse sosyal güvenlik haklarından yararlananların haklı şikâyetleri bu alanda yeni birtakım tedbirler alınmasını icap ettirmektedir. Herkes gelecek endişesinden uzak, sağlıklı ve düzenli Ibir yaşam ortamına kavuşmanın özlemini duymaktadır. Toplumun çoğunluğunun düşük gelir sevi-

2 2 yesinde olması ve Devletin sınırlı imkânları, sosyal güvenlikteki gecikmenin hakli mazereti olamaz. İBu sistemde temel espiri bütün nüfusu kapsayan yaygın bir uygulama olmakla beraber, düşük gelir gruplarından ve bu grupları fakirlik ve yoksulluğa sürükleyen risklerden başlayarak toplumun geçim düzeyinin belli standardın altına düşmesini önlemekte lönemii bir husus teşkil etmektedir. 'Yukarıda belirtilen gerekçelere ilâveten I, II, III ve IV üncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında da yer alan sosyal güvenlik kuruluşları arasında norm (beraberliği ve haklar arasında paralellik sağlamak ilkesinin gerçekleştirilmesi için BAĞ - KUR'da eksik olan sağlik güvencesinin süratle teessüsü bir ihtiyaç halini alınıştır.. Yine (BAĞ - KUR sigortalıları, her vesile ile bu sigorta kolunun mevcut olmayışı nedeniyle hakli şikâyetlerde bulunmaktadırlar ve bunun da tabiî bir sonucu olarak BAĞ - KUİR özendirici olma niteliğini kazanamamakta ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına kaymalar vukubulmaktadır. Böylece, diğer sosyal güvenlik kuruluşları prim almaksızın hizmet götürmek zorunda kalmaktadırlar. İBu tasarının hazırlanmasında etken olan bir diğer faktör ise gerek Kalkınma Planlarında ve gerekse Hükümet Programında yer alan, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların (çiftçiler) sosyal güvenceye kavuşturulması ilkesi ve bu hizmetin yeni bir kurum kurulmadan BAĞ - KUR tarafından yürütülmesinin benimsenmesi sonucu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20 milyon üzerinde bir nüfusun kapsama alınmasını gerektiırnektedir. Bu sektörün kısa vadeli sigorta kollarına olan ihtiyacı da göz önüne alındığında, BAĞ - KUR'un sağlık yardımlarında bulunması zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Haftalık başlangıcı, süresi, şiddeti ve sonucu çok değişken olmaisıyla maliyeti Önceden bilinemeyen, hayatî tehlike yarattığından maliyeti ne olursa olsun gereğinin yapılmasında mutlak zaruret olan, ayrıca tedavi ve bakım giderleri ve hastalık süres'ince işten kalmanın sebep olacağı gelir kaybı gibi iki yönlü gider artırıcı etkisiyle düşük gelir gruplarının geçim kaynaklarını tüketerek yoksulluk ve sefalete sebep olan risklerin başında gelmektedir. Bu bakımdan sosyal güvenlikte sağlığın korunması öncelik ve önem kazanmaktadır. Bu nedenle, BAĞ - KUR'da uygulanacak bu sigorta kolu isteğe bağlılık yerine zorunluluk ilkesine dayandırılmıştır. İSağlık hizmetleri tesis, personel, araç, gereç ve hizmetin özelliği nedeniyle çok masraflı bir yatırımı gerektirmektedir. Bunun yanında yeniden sağlık tösisleri kurulması, ülkemizdeki inşaat politikası ve uygulamasından da anlaşılacağı üzere, hizmetin yakın bir gelecekte gerçekleştirilmesine imkân vermemektedir. Bununla beraber gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve gerekse Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri, yataklı teldavi hizmetleri açısından atıl kapasiteyle çalışmaktadır. İBu sebeple yeni tesisler kurmak yerine mevcut sağlık kuruluşlarından yararlanmak akılcı bir düşünce olmaktadır. Kaldı ki, Devlet hastanelerinden halen yararlanmakta olan nüfusun büyük bölümünü, esasen BAĞ - KUR kapsamında bulunan ve kapsamı alınacak olan nüfus grupları teşkil etmektedir. Yukarıda da kısaca değinildiği üzere hastalık önceden bilinmeyen bir sosyal risktir. Bunun İçin sigortalılarda iaranacak istaj süresi çok makul bir ölçüde tutulmuştur. Kanun tasarısında Anayasamızın da amir hükmü ve genel felsefesine uygun olarak sağlık yardımlarından sadece sigortalıların değil, aynı zamanda onların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları yanında, prim ödeme mükellefiyetini yerine getiripte emekli olan üyelerin de yararlanmasına 'imkân verecek. hükümlere yer verilmiştir.

3 3 MADDE GEREKÇELERİ Madde 1. Ek Madde 9. 'Maddede, gerek iş ile ilgili, gerekse iş dışı her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza halleri ile analık hallerinde, Kanunda belirtilen sağlık sigortası yardımlarından kimlerin yararlanacağı açıklanmıştım Ek Madde 10. Sigortalılar ile Kurumdan malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara, her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza hallerinde yapılacak yardımlar bu maddede belirtilmiştir. (Ek Madde 11. Bu maddede, sigortalıların ve Kurumdan malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların eş, çocuk, ana, babalarına ve Kurumdan haksahibi olarak aylık alanlara, hastalıkları halinde yapılacak yardımlar açıklanmıştır. Ek Madde 12. Maddede, her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza hallerinde yapılacak sağlık yardımlarının mahiyeti açıklanmış ve ayrıca amacı belirtilmiştir. Ek Madde 13. Bu maddede, yapılacak sağlık yardımlarının süresi belirlenmiştir. Ek Madde 14. Sigortalılar ile Kurumdan malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara sağlanacak protez araç ve gereçlerinin temin şartları bu maddede açıklanmış, ayrıca halen motorlu olanları yurt dışından getirtilen malul arabalarının, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önceki devrede tutulduğu hastalık veya geçirdiği kaza nedeniyle sakat kalan kimselere temin edilmeyeceği vurgulanmıştır. Ek Madde 15. Bu maddede, her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza hallerinde, ilgililere yapılacak sağlık yardımlarından yararlanma şartları açıklanmıştır. Ek Madde 16. Maddede gereksiz yere muayene olunmasını ve fuzûlî ilaç sarfiyatını önlemek bakımından, sigortalılar hariç, sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin muayene ücretlerinin kendileri tarafından ödeneceği öngörülmüş, diğer taraftan, sigortalıların ve aile bireylerinin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerine % 20, Kurumdan aylık alanlar ile aile bireylerinin ise % 10 oranında katılacakları belirtilmiş, ayrıca uzun süre tedaviyi gerektiren hastalıklarda kullanılan ve hayatî önemi haiz oldukları tespit edilen ilaçların bedellerinden iştirak payı alınmayacağı açıklanmıştır. Ek Madde 17. Maddede, sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına analıkları halinde yapılacak yardımlar açıklanmıştır. Ek Madde 18. Analık sağlık yardımı ile maktu analık yardımından yararlanma koşulları bu maddede açıklanmıştır. Ek Madde 19. Maddede, sigortalılık niteliğini yitirenler ile bunların eş, çocuk, ana ve babalarının belirli sağlık sigortası yardımlarından bir süre daha yararlanabilmeleri öngörülmüş ve bu hususun koşullan belirtilmiştir. Ek Madde 20. Bu maddede, sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak olanların resmî sağlık teslislerine başvuracakları belirtilmiştir. Ek Madde 21. Kurumca, sağlık sigortası yardımları ile ilgili hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerçek veya tüzelkişilerle gerektiğinde sözleşmeler yapılabilmesini sağlamak üzere bu madde getirilmiştir. Ek Madde 22. Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla hangi hususların Yönetmelikle belirleneceği maddede açıklanmıştır. Ek Madde 23. Uygulamada bir sigorta koluna ait gelirlerin, bu sigorta kolu giderlerine yetmemesi halinde, diğer sigorta kolu fonundan, ileride mahsubu yapılmak şartıyla, Kurumca sarfiyatta bulunulabilmesi gerekli görüldüğünden madde ile bu husus sağlanmıştır. Ek Madde 24. Madde 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun muaddel 63 üncü maddesi hükümlerinin, sağlık sigortası yardımları için de uygulanacağını hükme bağlamaktadır. Ek Madde 25. Maddede, sağlık sigortası yardımlarının yapılabilmesi için gerekli sigorta primi ödendiğinin ilgililerce tevsiki öngörülmüştür. Ek Madde 26. Maddede hertürlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza ile analık hallerinde, sigorta haklarının istenebilmesi için beş yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

4 4 Madde 2. Sağlık sigortası yardımlarını ve çeşitli masrafları karşılamak üzere alınması gereken prim oranlarını belirtmek üzere, 1479 sayılı Kanunun değişik 49 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. Madde 3. Yanlışlıkla ve fuzûlen tahsil edildiği anlaşılan sigorta primlerinin ilgililere iade edilmesi hakkaniyet prensiplerine uygun olduğundan, bu durumda sağlık sigortası uygulaması yönünden de yapılacak işlemleri belirtebilmek için, 1479 sayılı Kanunun 55 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Madde 4. Maddede sağlık sigortasının en geç üç yıl içinde tüm yurtta uygulanacağı belirtilmiş, uygulama yer ve tarihinin tespitinin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı öngörülmüştür. Madde 5. Kanunun, yürürlük tarihi bu maddede açıklanmıştır. Madde 6. Maddede Kanunun, Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir. Sağlık ve Sosyal İşler Komi s j onu (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik) Raporu T. C. Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik) 6 Ekim 1983 Esas No. : 1/841 Karar No. : 43 DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Komisyonumuza havale edilen «1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. Komisyonumuz, tasarıyı ve gerekçesini inceleyerek hükümetten gelen şekliyle aynen kalbul etmiştir. Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. Zeki ÇAKMAKÇI Başkan İmzada Bulunamadı. Cavidan TERCAN Kâtip Fikri DEMRİMSEL Mehmet AKDEMİR Başkanvekili Hamdı AÇAN Siyami ERSEK İmzada Bulunamadı. Feridun GÜRAY Sözcü Hikmet ALTUĞ İmzada Bulunamadı Vahap GÜVENÇ M. Rahmi KARAHANOĞLU Abdurrahman Yılmaz PÜTÜRGELİ İmzada Bulunamadı. İmzada Bulunamadı.

5 5 HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Maddeler ilave edilmiştir. Sağlık sigortasından yararlananlar EK MADDE.9. Her türlü kaza, hastalık, bedenî ve ruhî arıza ile analık hallerinde, bu Kanunda belirtilen sağlık sigortası yardımlarından, diğer sosyal güvenlik Kanunlanna göre sağlık yardımlarından yararlananlar hariç olmak üzere; A) tarih ve 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile tarih ve 2108 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlar, B) Sigortalıların; a) Karısı, 55 yaşını doldurmuş veya çalışamayacak durumda malûl kocası, b) 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malûl çocukları, c) Geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babaları, C) Kurumdan-malullük veya yaşlılık aylığı alanlar, D) Kurumdan malullük veya yaşlılık aylığı alanların; a) Karısı, 55 yaşını doldurmuş veya çalışamayacak durumda malul kocası, b) 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malûl çocukları, c) Geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve baba arı, E) Kurumdan hak sahibi olarak aylık alan eş, ço cuk, ana ve babaları, Yararlanırlar. Sigortalılar ile [malûllük veya yaşlılık aylığı atanlara sağlanan yardımlar EK MADDE 10. Bu Kanunun Ek 9 uncu maddesinin (A) ve (C) bentlerinde belirtilenlere aşağıda yazılı yardımlar sağlanır. A) Sağlık yardımı yapılması, B) Ağız protezleri hariç, protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenüenmesi, Aile bireylerine sağlanan yardımlar EK MADDE 11. Bu Kanunun Ek 9 uncu maddesinin (B), (D) ve (E) bentlerinde belirtilenler, Ek 10 uncu maddenin (A) bendindeki yardımdan yararlanırlar. Sağlık yardımlarının kapsamı EK MADDE 12. Sağlık yardımları, ilgilinin yurt içinde; A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, B) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müesesesine yatırılması, C) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, Hallerini kapsar. Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, ilgililerin sağlağını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder.

6 6 (Hükümettin Teklifi) Sağlık yardımlarının püresi, EK MADDE 13. Yapılacak sağlık yardımları, ilgilinin iyileşmesine kadar sürer. Ancak, bu yardımlar ilgilinin tedavi altına alındığı tarihten başlayarak her hastalık olayı için 18 ayı geçemez. Protez araç ve gereçleri EK MADDE 14. Kurum, sigortalı ile Kurumdan malullük veya yaşlılık aylığı alanın iyileşmesine yarayacak yahut işgörememezliğini az çok gidermesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçlerini, sağlık yardımları süreleri ile bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür. Ancak, ilgililerin sigortalı olmadan önceki arızaları sebebiyle lüzum gösterilecek malul arabaları Kurumca sağlanmaz. Sağlık sigortasından yararlanma şartları EK MADDE 15. Sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmek için; A) Sigortalı ile Kurumdan malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların, tedaviye alındıkları tarihten önceki bir yıl içinde en az altı ay sigorta primi ödemiş olmaları, B) Bu Kanunun Ek 9 uncu maddesinin (B), (D) ve (E) bentlerinde sözü edilen kimseler için de, tedaviye alındıkları tarihten önceki bir yıl içinde, sigortalı veya Kurumdan aylık alanlar tarafından en az dokuz ay sigorta primi ödenmiş olması, Şarttır. Muayene ücreti ile ilaç bedelleri EK MADDE 16. A) Bu Kanun hükümleri uyarınca sağlık sigortası yardımlarından yararlanan ve Ek 9 uncu maddenin (B), (C), (D) ve (E) bentlerinde sözü edilen kimselerin poliklinik muayene ücretleri, ilgili sağlık kuruluşlarına, kendileri tarafından ödenir. B) Ek 9 uncu maddenin (a) ve (B) bentleri ile Ek 19 uncu maddenin (A) bendinde sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20'si kendilerinden alınır. Anılan Ek 9 uncu maddenin (C), (D) ve (E) bentlerinde sözü edilen kimselere ise, bu oran ;% 10 olarak uygulanır.. Şu kadar ki, bahsi geçen kimselerin resmî sağlık tesisi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve uzun süre tedaviyi gerektiren tüberküloz, kanser, kronik böbrek, hastalıkları, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri tedaviye ihtiyaç gösteren durumlarda, ayakta yapılan tedavi sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayatî önemi haiz oldukları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesinde sözü edilen Komisyonca tespit edilecek olanların, bedel'lerinden iştirak payı alınmaz. Analık yardımları EK MADDE 17. Sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına; analığı halinde aşağıda yazılı yardımlar sağlanır : a) Gebelik muayenesinin yaptırılması, b) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması. Yukarıdaki yardımlar Ek 20 nci maddede belirtilen sağlık tesislerinde sağlanmadığı takdirde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak tarifeye göre, maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre bir kat daha artırılır.

7 7 ((Hükümetin Tekİfi) Analık yardımlarından yararlanma esasları EK MADDE 18. Analık yardımlarından yararlanabilmek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 6 ay sigorta primi ödenmiş olması ve sigortalı erkeğin doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş bulunması şarttır. Doğumun, hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kâğıdı yahut onanmış nüfus hüviyet örneği ile belgelenmesi gerekir. Sigortalılık niteliğinin yitirilmesinde yapılacak yardımlar EK MADDE 19. A) Ek 9 uncu maddenin (A) bendinde belirtilen sigortalılardan, sigortalılık niteliğini yitirenlerin, bu tarihten önceki bir yıl içinde en az altı ay sigorta primi ödemiş olmaları halinde, gerek kendileri ve gerekse aynı maddenin (B) bendinde sözü edilen eş, çocuk, ana ve babalan, bu niteliğin yitirilişinden başlamak üzere altı ay içinde meydana gelecek hastalıkları halinde, Ek 10 uncu maddenin (A) bendinde belirtilen yardımdan yararlanırlar. B) Ek 9 uncu maddenin (A) bendinde belirtilen sigortalılardan, sigortalılık niteliğini yitirenler, bu ni 1 teliğin yitirilişinden başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın Veya kansı analık yardımından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 18 ay içinde en az 6 ay sigorta primi ödenmiş olmak şartıyla, Ek 17 nci maddede yazılı analık yardımlarından yararlanırlar. Yardımların resmî sağlık tesislerince yapılacağı EK MADDE 20. Bu Kanun hükümleri gereğince sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak olanlar; genel ve katma bütçeli dairelere, Sosyal Sigortalar Kurumuna, üniversitelere, özel idarelere ve belediyelere bağlı tüm sağlık tesisleri ile Hükümet ve belediye ta bipliklerinde tedavi ettirilirler. Sözleşme yapma yetkisi EK MADDE 21. Kurum, bu Kanunda belirtilen sağlık sigortası yardımları ile ilgili hizmetleri yerine getirebilmek için, gerektiğinde eczane ve diğer gerçek veya tüzelkişilerle sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Yönetmelik EK MADDE 22. A) Sağlık sigortası yardımlarından yararlanma esasları, B) Sağlık sigortası yardımlarından yararlanmak için gereken belgelerin düzenlenme esasları, C) Protezlerin temin şekil ve şartları, D) Sağlık sigortası hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlara göre yurt dışına sefer yapan kara ve denifc ulaştırma işlerinde çalışan sigortalılara ne şekilde uygulanacağı, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit edilir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak Resmî Gazetede yayınlanır. Sigorta kolları arasında borçlanma EK MADDE 23. Kurum, herhangi bir sigorta kolunun gerektirdiği yardım ve ödemelerle, bunların yönetim giderlerini karşılamak üzere, diğer bir sigorta kolu fonundan, sonradan mahsubu yapılmak şartıyla, gerekli harcamaları yapabilir.

8 8 (Hülkütadtljn Töklfii) Üçüncü kişinin sorumluluğu yapılan yar EK MADDE sayılı Kanunun muaddel 63 üncü maddesi, sağlık sigortasından dımlar hakkında da uygulanır. Ödenen primlerin tevsiki EK MADDE 25. Tedaviye anılan tarihten önceki bir yıllık dönem içinde muaccel olmuş en az altı aylık primin ödendiği tevsik edilmedikçe, Ek 9 uncu mad dede belirtilenlere sağlık sigortası yardımları yapılmaz. Zamanaşımı süresi EK MADDE 26. Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, sağlık sigortası hakları, hakkı doğuran olay tarihinden başlanarak beş yıl içinde istenmezse düşer. MADDE sayılı Kanunun 2229 ve 2423 sayılı Kanunlarla değişik 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. «!Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 inci maddede belirtilen gelir basamağının % 32'si olup, bunun % 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası hissesi, % 12'si de sağlık sigortası hissesidir.» «Kanunun 29, 35 ve 41 inci maddeleri hükümleri uyarınca kendilerine aylık bağlananların, almakta oldukları aylıklarından % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilir.» MADDE sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla, Kurumca sağlık sigortasından yapılmakta olan yardımlar ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından verilmekte olan aylıklar ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz.» 'MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Sağlık sigortasının uygulanması GEÇİCİ MADDE Bu Kanun hükümlerinin hangi bölgelerde öncelikle uygulanacağı, Bakanlar Kurulu kararıyla tayin ve tespit olunur. Uygulama bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içinde bütün bölgelerde tamamlanır. Sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmadığı yerlerde çalışan sigortalılardan ve Kurumdan aylık almakta olup da söz konusu yerlerde ikâmet edenlerden, sağlık sigortası primi alınmaz.

9 Yürüdük 9 {Hükümetlin Teklifi) MADDE 5. Bu Kanun hükümleri yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür Başbakan B., Ulusu Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Z. Baykara Devlet Bakanı S. R. Pasın Dışişleri Bakanı L Türkmen Ticaret Bakanı K. Cantürk Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. S. Özbek Kültür ve Turizm Bakanı /. Evliyaoğlu Devlet Bakanı Prof. Dr. 1. Öztrak Adalet Bakanı K. Akdoğan Maliye Bakanı ' A..B. Kafaoğlu Devlet Bakanı M. Özgünes Millî Savunma Bakanı Ü. H. Bayülken Millî Eğitim Bakanı H. Sağlam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar Çalışma Bakanı Prof. Dr. T. Esener tmar ve İskân Bakanı Prof. Dr. A. Samsunlu Sosyal Güvenlik Bakanı S, Side Sanayi ve Tek. Bakanı M. Turgut Köy İş. ve Koop. Bakanı M. R. Güney Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. Özdas İçişleri Bakanı S. Çetiner Bayındırlık Bakanı Dr. T. Önalp Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. M. Aysan Enerji ve Tabiî Kay. Bakam F. İlkel Gençlik ve Spor Bakanı V. Özgül Damşma Meclisi (S. Sayısı : 597)

10 10 SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 2. Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 3. Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 4. Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 5. Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 6. Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.»- -<«

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 506 Kabul Tarihi: 17/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11766-11779 NOT : - Bu kanunun ek 26

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

c «Genel Sekreter» tabiri, ilgili Akit Taraf ülkesindeki ikâmetgah ve «oturan» tabiri de, ilgili Akit Taraf ülkesinde ikâmetgah bulunan kimse;

c «Genel Sekreter» tabiri, ilgili Akit Taraf ülkesindeki ikâmetgah ve «oturan» tabiri de, ilgili Akit Taraf ülkesinde ikâmetgah bulunan kimse; Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu* Strasbourg, 16.IV.1964 BÖLÜM I- GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 1 Bu Kod da a «Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ; b «Komite» tabiri, Avrupa Konseyi Eksperler komitesi

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552 Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî Eğitim Komisyonları Raporları. (1/721) T. a Başbakanlık

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 180) Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) T.C. Başbakanlık 6.10.1983

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU Son zamanlarda bazı internet sitelerinde sosyal güvenlik sistemine ilişkin kamuoyunu yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve elektronik ortamda

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI Tarih : 5.5.2003 No : 5057/1 KONU 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri KANUN Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR Bu bölümde yer alan bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumunun Web sitesinden alınmış

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı