SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU"

Transkript

1 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Tanımlar MADDE 3-5) Uzun vadeli 7) (Değişik: 17/4/ /1 md.) Hak sahibi:

2 ) (Değişik: 17/4/ /1 md.) (1) y olmayan çocukla (1) 13) As 14) (Değişik: 17/4/ /1 md.) ve (c) bent 15) (Değişik: 17/4/ /1 md.) lar ndirilen süreyi, sürekli ödemeyi, 17) (Değişik: 17/4/ /1 md.) geçen süreyi, de veya kamuya 20) (Değişik: 17/4/ /1 md.) e sekizinci bendin (c) alt bendinde yer

3 ) (Değişik: 17/4/ /1 md.) Kontrol Kanununun 3 ünc rün ve hizmetleri, hekimleri, 26) Kat 27) (Değişik: 4/4/ /123 md.) eri Kur 29) (Değişik: 17/4/ /1 md.) 30) (Ek: 17/4/ /1 md.) ilen vazife ve/veya harp 31) (Ek: 17/4/ /1 md.) ifade eder. (Ek fıkra: 17/4/ /1 md.) İKİNCİ KISIM Sosyal Sigorta Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Sigortalılara İlişkin Hükümler Sigortalı sayılanlar MADDE 4- (Değişik: 17/4/ /2 md.) 2)

4 9786 c) Kamu idarelerinde; Kanununun 8 r, rlar, g) (Ek: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) üyeleri, askerlik

5 9787 ile polis nasbedilmek üzere Polis, (1). Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- cak sigorta b) (Değişik: 13/2/ /24 md.) 4 üncü maddenin birinci c) (Değişik: 17/4/ /3 md.) (Değişik birinci ve ikinci cümle: 12/7/ /96 md.) Harp malulleri ile se an tir.

6 9788 d) (Mülga: 17/4/ /3 md.) e) (Değişik: 13/2/ /24 md.) (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/30 md.) Bunlar için Türkiye f) (Mülga: 17/4/ /3 md.) g) (Ek: 17/4/ /3 md.) uzun vade (Ek cümle: 13/2/ /24 md.) Sigortalı sayılmayanlar MADDE 6- c) (Değişik: 17/4/ /4 md.) gönderilen ve y er, ya rehabilite edilen, hasta veya malûller,

7 h) (Değişik: 17/4/ /4 md.) Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inc (1) j) (Mülga: 17/4/ /4 md.) k) (Değişik: 17/4/ /4 md.) onra (2) m) (Ek: 4/7/ /36 md.) Gençlik ve Spor Bakanl, Spor Genel Müdürl, Türkiye Futbol Federasyonu, ba ms z spor federasyonlar taraf ndan yap lan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, e itim ve haz rl k çal malar nda süreklilik arz etmeyecek ekilde görevlendirilenler, 4 üncü ve 5 inci madd yer alan Kamu idareleri ibaresi Kamu idarelerinde ve eklinde

8 9789 k acak yönetmelikle düzenlenir. Sigortalılığın başlangıcı MADDE 7- (1) (1) b) (Değişik: 17/4/ /5 md.) kellefiyetlerinin mandite öy ve mahalle c) (Değişik: 17/4/ /5 md.) maddesinin dördünc Sigortalı bildirimi ve tescili MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /6 md.) sigort irgesi c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 ay içinde, Kuruma verilmesi halinde, sigorta bildirirler.

9 9790 (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /6 md.) alt bentlerinde k bildirimleri nde tescil eden (1) (Mülga dördüncü fıkra: 17/4/ /6 md.) (Değişik beşinci fıkra: 17/4/ /6 md.) (Mülga altıncı fıkra: 17/4/ /6 md.) bildirmekle yükümlüdürler. Sigortalılığın sona ermesi MADDE 9-1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten, 2) (Değişik: 17/4/ /7 md.) 3) (Değişik: 17/4/ /7 md.) kellefiyetlerinin taklar kurulunca o 4) (Mülga: 17/4/ /7 md.) endinin (4) n birinci in ince vergi

10 9791 5) (Değişik: 13/2/ /28 md.) Tar tarihten, 6) Köy ve mahall ihten bir gün öncesinden, (1) 8) (Değişik: 17/4/ /7 md.) gün öncesinden, (1) r bir gün öncesinden, (1) 10) (Değişik: 17/4/ /7 md.) gün öncesinden, (1) 11) (Ek: 13/2/ /28 md.) c) 1) (Değişik: 17/4/ /7 md.) 2) (Değişik: 17/4/ /7 md.) u ile, itibaren sona erer. sona ermesini, a vergi yükümlülüklerini (Ek cümle: 13/2/ /28 md.) vergi mükellefiyeti terk alan tarihten ibarelerinden sonra gelmek üzere bir gün öncesi

11 9792 Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları MADDE 10-4 üncü mad gönderilmeleri veya (b) bendinde say (Mülga ikinci fıkra: 17/4/ /67 md.) İKİNCİ BÖLÜM İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli MADDE 11- caret e irkete n en Bu kleri devam eder.

12 9793 an istihdama etmez. yönetmelikle düzenlenir. İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren MADDE 12- sorumludur. (1) ren ile birlikte sorumludur. (1) üçüncü ibaresi dördüncü olarak resinden sonra gelmek üzere ve

13 9794 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (1) Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması MADDE 13- b) (Değişik: 17/4/ /8 md.) d) (Değişik: 17/4/ /8 md.) (2) kolluk kuvvetle c) (Mülga: 17/4/ /8 md.) (Değişik paragraf: 17/4/ /8 md.) daki yerlerde meydana gelmesi halinde, ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar ödemeler slar, Ku Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması MADDE 14- (3) ren

14 9795 raporu ve spit edilmesi zorunludur. ve l tutuldu (1) Yönetmel (1) inci maddesiyle bu bentte yer alan (a) ve (c) bentleri ibaresi (a) bendi olarak

15 9796 Hastalık ve analık hali MADDE 15- (Değişik: 17/4/ /9 md.) olmay (1) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (2) MADDE 16- (Değişik: 17/4/ /10 md.) Kanunun 4 üncü maddesinin bir verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci (1) 25/4/2

16 Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç (1) MADDE 17- esas kaz (Mülga son cümle: 17/4/ /67 md.) h denek veya gelire esas günlük bulunan tutardan çok olamaz. Geçici iş göremezlik ödeneği MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim ve b) (Değişik: 17/4/ /11 md.)

17 9797 c) (Değişik: 17/4/ /11 md.) d) (Değişik: 17/4/ /11 md.) ki (1) (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /11 md.) dahil prim aranmaz. (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /11 md.) halinde verilecek tahsil edilebilir.

18 9798 Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali MADDE 19- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /12 md.) ve engellilik (1) zorunludur. (2) (Mülga beşinci fıkra: 17/4/ /12 md.) (Mülga altıncı fıkra: 17/4/ /12 md.) inci maddeni kurulu raporu tarihini, (1) prim ve her türlü

19 9799 engellilik hâllerinin b üzerinden ödenir. (1) belirlenmesine ve bu maddenin düzenlenir. Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri MADDE 20- ahiplerine, 17 nci daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle kendi sigortal zorunludur. (2) 37 nci madde hükümlerine göre hak sahi İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu MADDE 21- mevz

20 9800 lümlerde, bu Kanun lmez. Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması MADDE 22- göremezlik geliri; ksiltilir.

21 9801 düzenlenir. Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk MADDE 23- da e ödenekleri Kurumca ödenmez. (1) Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler MADDE 24- b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, e, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri Malûl sayılma MADDE 25- (Değişik: 17/4/ /13 md.) vazifelerini

22 9802 vazifesini yapamayacak derecede (1) e ilgileri kesilmeksizin engellilik hâlleri (2) 4 ünc yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülük de 4 üncü r. Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 26- b) (Değişik: 17/4/ /14 md.)

23 imi dahil, zorunludur. (1) Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması MADDE 27- (Değişik: 17/4/ /15 md.) c) bendi in

24 emeklilik ait üzerinden

25 9803 Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 28- (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /16 md.) 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri ar ek için 65, yararlanabilirler. (1) (2) (1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 s

26 9804 ve 4680 gün, (1) (Ek fıkra: 17/4/ /16 md.) ir. (Değişik sekizinci fıkra: 17/4/ /16 md.) ) bendinde alepte zorunludur. (1) Yaşlılık aylığının hesaplanması MADDE 29- (Değişik: 17/4/ /17 md.) 4 üncü maddenin biri belirlenecek ortalama ay ine kadar. (1) 17/4/2008 tari alan

27 9805 i daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi MADDE 30- b) (Değişik: 17/4/ /18 md.) kazananlara, yetkili c) (Değişik: 17/4/ /18 md.) (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /18 md.) ödeme

28 9806 i takip eden ödeme döne z. (Mülga dördüncü fıkra: 17/4/ /18 md.) (Değişik beşinci fıkra: 17/4/ /18 md.) i hükümlerinin Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya MADDE 31- (Değişik: 17/4/ /19 md.) ne kadar

29 Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 32 - (1) (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /20 md.) lam b) 47 (1) 17/4/2008 tarihli v

30 9807 Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması (1) MADDE 33- (Ek cümle: 17/4/ /66 md.) Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması MADDE 34- a) (Değişik: 17/4/ /21 md.) Kanu b) (Değişik: 17/4/ /21 md.) her birine % 25'i,

31 'si, d) (Değişik: 17/4/ /21 md.) e Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması MADDE 35- (Mülga son cümle: 17/4/ /67 md.) ikinci f

32 9809 Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya MADDE 36- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /22 md.) (Değişik dördüncü fıkra: 17/4/ /22 md.) Evlenme ve cenaze ödeneği MADDE 37- (Değişik: 17/4/ /23 md.) hal halind bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre yeniden belirlenir.

33 9810 Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi MADDE 38- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /24 md.) (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /24 md.) (Ek fıkra: 17/4/ /24 md.) m Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu MADDE 39- malûl veya vazife malûlü olan sahiplerin (1) Malûllük, demeler (1) malûl kalan ibaresi malûl veya vazife malûlü Malûllük ibaresinden sonra gelmek üzere,

34 9811 Fiilî hizmet süresi zammı MADDE 40- (Değişik: 17/4/ /25 md.) gösterilen gün s Kapsamdaki Kapsamdaki Eklenecek serüzit, anglezit gibi imi 3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle 2) Cam fabrika ve atölyeleri otomatik makinelerle takdirde) ç

35 9812 lan termik santraller atör, doldurma, erinde 5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan 60 rlerin 7) Demir ve çelik fabrik teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki

36 eritme (iz 9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler ) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle metreye kadar derinlik veya (40 hariç) m. derinlik veya 3, (1) Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma,. (1) 90 (2) komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve (2) 90 Yang 16) (Ek: 10/1/ / 15 md.) 90 17) (Ek: 10/1/ / 15 md.) Türkiye Radyo-Televizyon 90 Kurumu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda 18) (Ek: 10/1/ / 15 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi 90 atanan bakanlar. (2) Bu bentte yer alan

37 (1) di indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve malûliyet halleri (2) düzenlenir. (2) 10/1/2013 tarihli ve 6385 s

38 9813 Sigortalıların borçlanabileceği süreler MADDE 41- a) (Değişik: 17/4/ /67 md.) bulunulan süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreleri ( ) (1), i) (Ek: 13/2/ /30 md.) Bu b j) (Ek: 4/7/ /37 md.) Sigortal olmaks z n, 8/4/1929 tarihli ve 1416 say l Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakk nda Kanuna göre yurt d na gönderilen ve renimini ba ar yla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulundu u mecburi hizmet süresini tamamlam olanlar n, yurt d nda resmî renci olarak geçirmi olduklar renim sürelerinin 18 ya n n tamamlanmas ndan sonraki döneme ait olan k sm esas günlük kazanç alt ve ü. (Ek cümle: 13/2/ /30 md.) B ve Kurumca kabul edilecek sektörel veya genel

39 9814 a) (Değişik: 4/7/ /37 md.) Birinci f kran n (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gere i borçlananlar, borçland tarihteki 4 üncü maddenin birinci f kras n n ilgili bendine göre, b) (Değişik: 13/2/ /30 md.) ncak Bildirim (1) MADDE 42- bildirir. (Mülga son iki cümle: 17/4/ /67 md.) BEŞİNCİ BÖLÜM Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevinde bulunanların aylıkları (2) MADDE 43- aradaki fark, Hazineden tahsil edilir.

40 9815 (Ek fıkra: 17/1/ /5 md.) D ar dan bakanl k veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli i görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri gere ince ayl k ba lanmas na hak kazanmalar ve en az 2 y l süreyle bu görevlerde bulunmu olmalar halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanacak ayl k tutar ndan az olmamak kayd yla, Cumhurba kan na ödenmekte olan ayl k ödene in % 40 esas al narak Cumhurba kan na ba lanacak ya l l k ayl n n % 42 si oran nda malullük, emeklilik veya ya l l k ayl ödenir. Bu f kra hükümlerine göre ayl k ödenebilmesi için, bu maddenin yürürl e girdi i tarihten önce geçici 4 üncü madde kapsam nda d ar dan bakanl k ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli i görevi esas al narak malullük veya emeklilik ayl ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya ya l l k ayl ba lanm olanlar ile ayl k ba lanma artlar n haiz olmayanlar n en az 2 y l süreyle Ba bakanl k Müste ar emsal al narak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsam nda emekli kesene i ile kurum kar l ödemi olmalar da zorunludur. (Ek fıkra: 17/1/ /5 md.) Yukar daki f kraya göre tespit edilen ayl almakta iken ya da d ar dan bakanl k veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli i görevleri s ras nda veya bu görevlerinin sona ermesinden sonra ölenlerin bu Kanunda düzenlenen ko ullara sahip olan hak sahiplerine, 2 y l süreyle bu görevlerde bulunmu olma ve sigorta primi veya emekli kesene i ile kurum kar l ödenmesi a s ndan yukar daki f krada düzenlenmi olan art aranmaks z n, bu maddeye göre hesap edilen ayl k esas al narak ölüm ya da dul ve yetim ayl ba lan r. (Ek fıkra: 17/1/ /5 md.) Ancak, d ar dan bakanl k veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli i görevlerinde bulunanlar ile bunlardan ölenlerin hak sahiplerine, 27, 29, 33, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanan ayl k, alt nc ve yedinci f kraya göre ba lanan ayl ktan d kse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir. (Değişik fıkra: 17/1/ /5 md.) Bu madde kapsam nda ba lanan ayl klar, Cumhurba kan na ödenmekte olan ayl k ödenekteki de i ime ba l olarak yeniden hesaplanarak ödenir ve bu ayl klar hakk nda 55 inci maddenin ikinci f kras uygulanmaz. Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller MADDE 44-

41 9816 inde, stsubay, askerî memurlarla uzman ise ahlâk ve yetersizlik Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri MADDE 45- (Ek cümle: 17/4/ /66 md.) olarak hesap edilir. durumda 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. bu Kanunun 67 nci maddesinde aranan 30 (Ek cümleler: 13/2/ /31 md.) (1)

42 Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı MADDE 46- (Değişik: 17/4/ /26 md.) öre polis memuru Fakülte veya yükse Talim ve manevra iç u idaresince kesilerek Kuruma ödenir. urt ödeme

43 9817 Vazife Malûllüğü (1) MADDE 47- (Değişik: 17/4/ /27 md.) 25 inci maddede belirtilen malûllük; resine Vazife malûllükleri; a) Keyif verici içki c) Yasak fiilleri yapmaktan, Kuruma bildirim süresi; ya da malûliyeti sebebiyle (Ek cümle: 4/7/ /82 md.; Değişik ikinci cümle: 12/7/ /97 md.) edenlere is r "Vazif

44 9818 a) güne kadar olanlara gün üzerinden, en, Malûllük Derecesi Zam nispeti 1 % 30 2 % 23 3 % 15 4 % 7 5 % 3 6 % 2 (1) b) Harpte, harp bölg reketlerin sebep ve etkisiyle, örevli sebep ve etkileriyle,, vazife malûlü olanlara harp malûlü denir. Bunlardan 4 üncü (1)

45 üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki Malûllük Derecesi Göstergeler cesaret ve Mill a) (Değişik birinci cümle: 12/7/ /97 md.) baren kesilir ve bunlar ke

46 9819 d) (Ek: 4/7/ /82 md.) (Değişik birinci cümle: 12/7/ /97 md.) Bunlar n s n f veya görev de i tirdikleri tarihten sonra geçen çal malar dolay s yla yeniden ayl k ba lanmas için yaz l istekte bulunmalar ya da emekliye ayr lmalar veya herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çal malar kar l nda ayl a hak kazanmalar durumunda bu süre için 29 uncu maddeye göre ayl k hesaplan r. Sonradan geçen çal malar ndan dolay ya l l k ayl na hak kazanamayanlar n kendilerine toptan ödeme yap l r, vefatlar halinde ise hak sahiplerine ölüm ayl ba lan r veya toptan ödeme yap l r. 543 (Ek fıkra: 4/7/ /82 md.) güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kurulu lar nca yerine getirilen uçu veya dal hizmetleri s ras nda, uçu un havadaki ve yerdeki veya dalg l n çe itli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayat n kaybedenler hakk nda sekizinci f kran n (e) bendi kapsam na girenlere ili kin hükümler uygulan r. Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları MADDE 48- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /28 md.)

47 9820 e kamu idaresinin en yüksek amirinin, olup da bir kanunla kurumun en yüksek amirinin, İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi MADDE 49- (Değişik: 17/4/ /29 md.) an sürelerinin he a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ; (1), nra devam

48 geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu görevlerde.

49 9821 ALTINCI BÖLÜM İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri İsteğe bağlı sigorta ve şartları MADDE 50- (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /30 md.) mak, İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi MADDE 51- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /31 md.) kin ödedikleri primler ilgililere iade edilir. (Ek fıkra: 17/4/ /31 md.) suretiyl (1) itibaren sona erer. e 4 (1) bu maddenin (b) bendi ibaresi (a) bendi, linde

50 9822 İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi MADDE 52- (Değişik: 17/4/ /32 md.) k l priml YEDİNCİ BÖLÜM Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 13/2/ /33 md.) (b) bent alan sigortal (Ek fıkra: 17/4/ /33 md.) bildirilemezler. (Ek fıkra: 17/4/ /33 md.)

51 alleri ile 5 inci bu madde hükmüne göre sigortal (1) (Değişik fıkra: 17/4/ /33 md.) Aylık ve gelirlerin birleşmesi MADDE 54-2) Malûllük (2) 5) (Değişik: 17/4/ /34 md.) 6) (Ek: 17/4/ /34 md.) 7) (Ek: 17/4/ /34 md.) Malûllük ibaresinden sonra gelmek üzere,vazife

52 ) (Değişik: 17/4/ /34 md.), 4) (Değişik: 17/4/ /34 md.) 5) (Ek: 17/4/ /34 md.) c) (Değişik: 17/4/ /34 md.) k, Bir r dosya veya dosyalar Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri (1) MADDE 55- Bu Kanuna göre gelir veya duruma göre düzeltilir. (Değişik: 17/4/ /35 md.)

53 9823 (Ek: 17/4/ /35 md.) nen ortal i iki hükümleri uygulanmaz. (Ek: 17/4/ /35 md.) son ödem (Ek: 17/4/ /35 md.) Gelir ve aylık bağlanmayacak haller MADDE 56- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /36 md.)

54 9824 Yaş MADDE 57- i ve a eleri Eylül

55 9825 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu (1) MADDE 58- Konfederasyonu, Türk (Ek cümle: 17/4/ /37 md.) r.kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet zleyen (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /37 md.) vazife malûllük derecesi, mek üzere Kuruma gönderir. na Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi MADDE 59- en sonra

56 9826 Kurumun denetim ve tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçe efter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için olurlar. Yeminli Malî Mü n in, tespit sor bildiriminde bu Kamu idarelerinin iraz (1)

57 9827 ÜÇÜNCÜ KISIM Genel Sağlık Sigortası Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Kapsamdaki Kişiler ve Tescili Genel sağlık sigortalısı sayılanlar MADDE 60- (Değişik: 17/4/ /38 md.) a) 4 üncü maddenin birinc rinden ile gelir, (1) 2) (Değişik: 4/4/ /123 md.) 6), (2) üçte birinden az olan vatand

58 ) 11/10/1983 tarihli ve 29 f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yü bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinc 4 üncü

59 (Ek fıkra: 13/2/ /34 md.; Değişik: 21/5/ /1 md.) uyruklu bul ödenir. (Ek fıkra: 13/2/ /34 md.) (Ek fıkra: 21/5/ /1 md.) olmayan ve (Ek fıkra: 27/6/ /28 md.) alt l Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili MADDE 61- ldikleri tarihten itibaren genel b) (Değişik: 17/4/ /39 md.) uluslar tarihten itibaren bi scil edildikleri tarih olarak kabul edilir. (1) c) (Değişik: 21/5/ /2 md.), bu bentte yer alan

60 9829 d) (Değişik: 17/4/ /39 md.) (c) bendinde say tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. e) (f) bendinde s f) (Değişik: 13/2/ /35 md.) (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /39 md.) (Mülga ikinci cümle: 21/5/ /2 md.) (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /39 md.) da 60 a 102 nci maddenin (Ek fıkra: 13/2/ /35 md.; Değişik: 21/5/ /2 md.) da belirtilen nedenlerle sona erer. (Ek fıkra: 13/2/ /35 md.) 60 um Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Bu Kan

61 9830 İKİNCİ BÖLÜM Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi MADDE 63- lgili d) (Değişik: 17/4/ /40 md.) vatif mümkün görülmesi, ndan belgelenmesi,

62 9831 yenilenmesi hizmetleri. (Değişik ikinci fıkra: 6/2/ /81 md.) aç ve (Değişik dördüncü fıkra: 6/2/ /81 md.) lenir. Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri (1) MADDE 64- Kurumca konjenital c) (Ek: 17/4/ /41 md.) d) (Ek: 17/1/ /7 md.) Bu maddenin yönetmelikle düzenlenir. 1 inci

63 9832 Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri MADDE 65- (Ek cümle: 17/1/ /8 md.) ne göre ödenir. Yurt dışında tedavi MADDE 66- esas usule usule uygun olarak veya teda (1) d) (Ek: 12/7/ /40 md.) yer alan

64 (Ek fıkra: 17/4/ /66 md.) n Bakanlar Kurulu (Ek cümle: 12/7/ /40 md.) (Ek fıkra: 12/7/ /40 md.) Bu maddenin uygulan usûl ve esaslar, ilgili

65 9833 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları MADDE 67- (Değişik: 17/4/ /42 md.) 18 bentleri ger (1) her türlü (2) d) (Ek: 13/2/ /36 md.) itibaren bir ay içinde ödemeleri, b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, acil haller ibaresinden önce gelmek üzere trafik (2) 16/6/2010 tarihli ve irilerek tecil ve taksit

66 9834 in sona ermesinden sonra); (1) tarihten itibaren 90 gün süreyle ( ) (2) (Ek cümle: 10/1/ /7 md.) devam ederler. (2) (Ek fıkra: 13/2/ /36 md.) Katılım payı alınması MADDE 68- b) (Değişik: 25/6/ /40 md.) Vücut d d) (Ek: 25/6/ /40 md.) yer

67 (Değişik ikinci fıkra: 17/1/ /9 md.) (Ek cümle: 1/3/ /2 md.) eteler dâhil olmak üzere reçetedüzere Kurum belirtilen 1 (Mülga üçüncü fıkra: 17/4/ /43 md.) (Değişik dördüncü fıkra: 25/6/ /40 md.) geçemez. e (Değişik yedinci fıkra: 25/6/ /40 md.) sonra kalan tutar ödenir. (Değişik sekizinci fıkra: 17/4/ /43 md.) cak yönetmelikle düzenlenir.

68 9835 Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler (1) MADDE 69-, doku ve kök hücre; nakli. (2) e) (Değişik: 17/4/ /65 md.) 94 ü f) (Değişik: 4/7/ /83 md.) 60 nc maddenin birinci f kras n n (c) bendinin (4) numaral alt bendinde belirtilen ki iler ile bunlar n e leri, (6) ve (8) numaral alt bentlerinde say lanlar ile bunlar n bakmakla yükümlü oldu u ki iler, (5) ve (7) numaral alt bentlerinde say lanlar, vazife malulleri ile 4 üncü maddenin dördüncü f kras n n (d) ve (e) bentlerinde say lanlar. g) (Ek: 4/7/ /83 md.) 3713 say l Kanunun 21 inci maddesinde say lan olaylara maruz kalmalar nedeniyle yaralananlar n tedavileri sonuçlan ncaya veya maluliyetleri kesinle inceye kadar sa lanacak sa l k hizmetleri. r. Hizmet basamakları ve sevk zinciri (1) MADDE 70- Kurum (Ek cümle: 17/1/ /10 md.) nin (1), (3) ve a müracaat (Mülga üçüncü fıkra: 17/4/ /67 md.) Kimlik tespiti ve acil haller (1) MADDE 71- (Mülga son cümle: 17/4/ /67 md.) uncu maddenin poru olarak r.

69 9836 ölçütlerle düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Malî ve Çeşitli Hükümler Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi MADDE 72- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /44 md.) -etkililik ölçütler (Değişik ikinci fıkra: 21/5/ /3 md.) (Değişik dördüncü fıkra: 17/4/ /44 md.)

70 9837 düzenlenir. Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi MADDE 73- (Değişik: 17/4/ /45 md.) etleri, belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1) (2) (2) edemez. (Mülga ikinci cümle: 21/1/ /19 md.)(ek cümleler: 21/5/ /4) geçmemek ü Bakanlar Kurulu ye hizmetleri ile hayati öneme sahip olm a takiben otuz gün içinde ilâve ücret ödemeleri için belirlenen tavanlar dahilinde belirled Kurum, ödenmez. (2) 10/1/2013 tarihl

71 9838 veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez. Kurum, bu Kanunun birinci (Ek fıkra: 4/7/ /84 md.) 3713 say l Kanuna göre ayl k ba lanm maluller, 5434 say l Kanunun 56 nc maddesi veya 2330 say l Kanunun 2 nci maddesinin birinci f kras n n (e) ve (f) bentlerinde say lanlardan 3713 say l Kanun kapsam na giren olaylar sebebiyle ayl k ba lananlar ile 3713 say l Kanun kapsam na girmese dahi ba kas n n yard m ve deste i olmaks z n ya amak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sa l k kurulu raporuyla ihtiyaç duyduklar her türlü ortez/protez ve di er iyile tirici araç ve gereçler herhangi bir k s tlama getirilmeksizin Kurumca kar lan r. 72 nci maddede belirtilen usullere göre bedelleri kar lanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya ayn amaca yönelik yeni ürün talepleri Kurum taraf ndan belirlenen usul ve esaslara göre kar lan r. (Ek fıkra: 4/7/ /84 md.) Genel sa l k sigortal s ile bakmakla yükümlü oldu u ki ilerden, 3713 say l Kanunun 21 inci maddesinde say lan olaylara maruz kalmalar nedeniyle yaralananlar, tedavileri sonuçlan ncaya veya maluliyetleri kesinle inceye kadar geçen süre içerisinde verilen sa l k hizmetleri ve di er haklardan ayn Kanuna göre ayl k ba lanm olanlar gibi yararland r l rlar. nlenir.

72 Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları MADDE 74- hizmet Doğal afetler veya savaş hali MADDE 75- İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu MADDE 76- üdür.

73 9839 (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /46 md.) halde yetkilendirilen hekim vey. (1) (Mülga beşinci fıkra: 17/4/ /46 md.) (Değişik altıncı fıkra: 17/4/ /46 md.) Ku Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi MADDE 77- unvan, isim ve Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi MADDE 78- gönderilinceye kadar ödenmez. (2) risi espit edilir. (Ek cümle: 17/4/ /66 md.) ibaresi olan,

74 9840 özel DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim alınması zorunluluğu MADDE 79- Kurum bütçesinin genel Prime esas kazançlar MADDE 80- (Değişik: 17/4/ /47 md.) belirlenir. a) 1) Hak edilen ücretlerin,, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

75 9841 a dahil sözle nen ücret hizmet akdinin mevcut veya bir tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. lirsiz prime esas ncak suretiyle dilir. hafta ve j) (Ek: 31/7/ /1 md.) (1) k) (Ek: 13/2/ /37 md.) 82 nci maddeye göre belirlenen.

76 9842 esas mak suretiyle tahsil edilir. Bu - Tazminatlar - - ri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) nca ödenen ek ödeme, (1), 152 nci maddenin II- - -

77 (1) durum e) 7 i tutar ddenin et, 60

78 st rinden göre dilen (Ek cümle: 13/2/ /37 md.) ( Ancak ti mahsup edilir. (1) Prim oranları ve Devlet katkısı MADDE 81- b) (Değişik: 17/4/ /48 md.) maddenin birin bu maddenin (a) bendinde belirti (d) ve (g) bentlerinde ibaresi (d) bendinde

79 c) (Değişik: 10/1/ /9 md.) Kurulu yetkilidir. d) (Değişik: 13/2/ /38 md.) (e)

80 9843 e) (Mülga: 17/4/ /48 md.) f) (Değişik: 17/4/ /48 md.) için 82 nci madden e) bendi ve bu Kanunun geçici 13 üncü m g) (Değişik: 17/4/ /48 md.) nden primlerini öderler. h) (Ek: 17/4/ /48 md.) malullük zere, makamlarca onayla (Ek: 15/5/ /24 md.) ölüm rim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sos nun 48 inci maddesine göre tecil Bu bent hükümleri; 21/4/2005

81 9844 r. (Mülga yedinci cümle:21/5/ /5 md.) (Ek cümle: 31/7/ /2 md.) üzerinden (Mülga son cümle:21/5/ /5 md.) (1)(2) i) (Ek: 21/5/ /5 md.) ak üzere 4 üncü zinece i borcunun bulun enlik Prim Kurumu tir.. Cümlesi Bu bent leri, sosyal ükerrer

82 (Ek fıkra: 21/5/ /5 md.) eklemeye, sosyo- belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (Değişik fıkra: 17/4/ /48 md.) Devlet, Ku tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir. (Ek fıkra: 21/5/ /5 md.) destek uns (Ek fıkra: 21/5/ /5 md.) Bu maddenin uygulan Günlük kazanç sınırları MADDE 82- (Değişik birinci fıkra: 13/2/ /39 md.) ödeneklerin r hini takip eden ay faiz ödenmez. Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi MADDE 83- (Mülga: 10/1/ /10 md.) Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler MADDE 84- (Mülga: 10/1/ /10 md.)

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı