SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU"

Transkript

1 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Tanımlar MADDE 3-5) Uzun vadeli 7) (Değişik: 17/4/ /1 md.) Hak sahibi:

2 ) (Değişik: 17/4/ /1 md.) (1) y olmayan çocukla (1) 13) As 14) (Değişik: 17/4/ /1 md.) ve (c) bent 15) (Değişik: 17/4/ /1 md.) lar ndirilen süreyi, sürekli ödemeyi, 17) (Değişik: 17/4/ /1 md.) geçen süreyi, de veya kamuya 20) (Değişik: 17/4/ /1 md.) e sekizinci bendin (c) alt bendinde yer

3 ) (Değişik: 17/4/ /1 md.) Kontrol Kanununun 3 ünc rün ve hizmetleri, hekimleri, 26) Kat 27) (Değişik: 4/4/ /123 md.) eri Kur 29) (Değişik: 17/4/ /1 md.) 30) (Ek: 17/4/ /1 md.) ilen vazife ve/veya harp 31) (Ek: 17/4/ /1 md.) ifade eder. (Ek fıkra: 17/4/ /1 md.) İKİNCİ KISIM Sosyal Sigorta Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Sigortalılara İlişkin Hükümler Sigortalı sayılanlar MADDE 4- (Değişik: 17/4/ /2 md.) 2)

4 9786 c) Kamu idarelerinde; Kanununun 8 r, rlar, g) (Ek: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) üyeleri, askerlik

5 9787 ile polis nasbedilmek üzere Polis, (1). Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- cak sigorta b) (Değişik: 13/2/ /24 md.) 4 üncü maddenin birinci c) (Değişik: 17/4/ /3 md.) (Değişik birinci ve ikinci cümle: 12/7/ /96 md.) Harp malulleri ile se an tir.

6 9788 d) (Mülga: 17/4/ /3 md.) e) (Değişik: 13/2/ /24 md.) (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/30 md.) Bunlar için Türkiye f) (Mülga: 17/4/ /3 md.) g) (Ek: 17/4/ /3 md.) uzun vade (Ek cümle: 13/2/ /24 md.) Sigortalı sayılmayanlar MADDE 6- c) (Değişik: 17/4/ /4 md.) gönderilen ve y er, ya rehabilite edilen, hasta veya malûller,

7 h) (Değişik: 17/4/ /4 md.) Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inc (1) j) (Mülga: 17/4/ /4 md.) k) (Değişik: 17/4/ /4 md.) onra (2) m) (Ek: 4/7/ /36 md.) Gençlik ve Spor Bakanl, Spor Genel Müdürl, Türkiye Futbol Federasyonu, ba ms z spor federasyonlar taraf ndan yap lan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, e itim ve haz rl k çal malar nda süreklilik arz etmeyecek ekilde görevlendirilenler, 4 üncü ve 5 inci madd yer alan Kamu idareleri ibaresi Kamu idarelerinde ve eklinde

8 9789 k acak yönetmelikle düzenlenir. Sigortalılığın başlangıcı MADDE 7- (1) (1) b) (Değişik: 17/4/ /5 md.) kellefiyetlerinin mandite öy ve mahalle c) (Değişik: 17/4/ /5 md.) maddesinin dördünc Sigortalı bildirimi ve tescili MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /6 md.) sigort irgesi c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 ay içinde, Kuruma verilmesi halinde, sigorta bildirirler.

9 9790 (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /6 md.) alt bentlerinde k bildirimleri nde tescil eden (1) (Mülga dördüncü fıkra: 17/4/ /6 md.) (Değişik beşinci fıkra: 17/4/ /6 md.) (Mülga altıncı fıkra: 17/4/ /6 md.) bildirmekle yükümlüdürler. Sigortalılığın sona ermesi MADDE 9-1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten, 2) (Değişik: 17/4/ /7 md.) 3) (Değişik: 17/4/ /7 md.) kellefiyetlerinin taklar kurulunca o 4) (Mülga: 17/4/ /7 md.) endinin (4) n birinci in ince vergi

10 9791 5) (Değişik: 13/2/ /28 md.) Tar tarihten, 6) Köy ve mahall ihten bir gün öncesinden, (1) 8) (Değişik: 17/4/ /7 md.) gün öncesinden, (1) r bir gün öncesinden, (1) 10) (Değişik: 17/4/ /7 md.) gün öncesinden, (1) 11) (Ek: 13/2/ /28 md.) c) 1) (Değişik: 17/4/ /7 md.) 2) (Değişik: 17/4/ /7 md.) u ile, itibaren sona erer. sona ermesini, a vergi yükümlülüklerini (Ek cümle: 13/2/ /28 md.) vergi mükellefiyeti terk alan tarihten ibarelerinden sonra gelmek üzere bir gün öncesi

11 9792 Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları MADDE 10-4 üncü mad gönderilmeleri veya (b) bendinde say (Mülga ikinci fıkra: 17/4/ /67 md.) İKİNCİ BÖLÜM İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli MADDE 11- caret e irkete n en Bu kleri devam eder.

12 9793 an istihdama etmez. yönetmelikle düzenlenir. İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren MADDE 12- sorumludur. (1) ren ile birlikte sorumludur. (1) üçüncü ibaresi dördüncü olarak resinden sonra gelmek üzere ve

13 9794 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (1) Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması MADDE 13- b) (Değişik: 17/4/ /8 md.) d) (Değişik: 17/4/ /8 md.) (2) kolluk kuvvetle c) (Mülga: 17/4/ /8 md.) (Değişik paragraf: 17/4/ /8 md.) daki yerlerde meydana gelmesi halinde, ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar ödemeler slar, Ku Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması MADDE 14- (3) ren

14 9795 raporu ve spit edilmesi zorunludur. ve l tutuldu (1) Yönetmel (1) inci maddesiyle bu bentte yer alan (a) ve (c) bentleri ibaresi (a) bendi olarak

15 9796 Hastalık ve analık hali MADDE 15- (Değişik: 17/4/ /9 md.) olmay (1) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (2) MADDE 16- (Değişik: 17/4/ /10 md.) Kanunun 4 üncü maddesinin bir verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci (1) 25/4/2

16 Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç (1) MADDE 17- esas kaz (Mülga son cümle: 17/4/ /67 md.) h denek veya gelire esas günlük bulunan tutardan çok olamaz. Geçici iş göremezlik ödeneği MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim ve b) (Değişik: 17/4/ /11 md.)

17 9797 c) (Değişik: 17/4/ /11 md.) d) (Değişik: 17/4/ /11 md.) ki (1) (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /11 md.) dahil prim aranmaz. (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /11 md.) halinde verilecek tahsil edilebilir.

18 9798 Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali MADDE 19- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /12 md.) ve engellilik (1) zorunludur. (2) (Mülga beşinci fıkra: 17/4/ /12 md.) (Mülga altıncı fıkra: 17/4/ /12 md.) inci maddeni kurulu raporu tarihini, (1) prim ve her türlü

19 9799 engellilik hâllerinin b üzerinden ödenir. (1) belirlenmesine ve bu maddenin düzenlenir. Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri MADDE 20- ahiplerine, 17 nci daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle kendi sigortal zorunludur. (2) 37 nci madde hükümlerine göre hak sahi İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu MADDE 21- mevz

20 9800 lümlerde, bu Kanun lmez. Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması MADDE 22- göremezlik geliri; ksiltilir.

21 9801 düzenlenir. Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk MADDE 23- da e ödenekleri Kurumca ödenmez. (1) Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler MADDE 24- b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, e, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri Malûl sayılma MADDE 25- (Değişik: 17/4/ /13 md.) vazifelerini

22 9802 vazifesini yapamayacak derecede (1) e ilgileri kesilmeksizin engellilik hâlleri (2) 4 ünc yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülük de 4 üncü r. Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 26- b) (Değişik: 17/4/ /14 md.)

23 imi dahil, zorunludur. (1) Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması MADDE 27- (Değişik: 17/4/ /15 md.) c) bendi in

24 emeklilik ait üzerinden

25 9803 Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 28- (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /16 md.) 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri ar ek için 65, yararlanabilirler. (1) (2) (1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 s

26 9804 ve 4680 gün, (1) (Ek fıkra: 17/4/ /16 md.) ir. (Değişik sekizinci fıkra: 17/4/ /16 md.) ) bendinde alepte zorunludur. (1) Yaşlılık aylığının hesaplanması MADDE 29- (Değişik: 17/4/ /17 md.) 4 üncü maddenin biri belirlenecek ortalama ay ine kadar. (1) 17/4/2008 tari alan

27 9805 i daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi MADDE 30- b) (Değişik: 17/4/ /18 md.) kazananlara, yetkili c) (Değişik: 17/4/ /18 md.) (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /18 md.) ödeme

28 9806 i takip eden ödeme döne z. (Mülga dördüncü fıkra: 17/4/ /18 md.) (Değişik beşinci fıkra: 17/4/ /18 md.) i hükümlerinin Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya MADDE 31- (Değişik: 17/4/ /19 md.) ne kadar

29 Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 32 - (1) (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /20 md.) lam b) 47 (1) 17/4/2008 tarihli v

30 9807 Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması (1) MADDE 33- (Ek cümle: 17/4/ /66 md.) Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması MADDE 34- a) (Değişik: 17/4/ /21 md.) Kanu b) (Değişik: 17/4/ /21 md.) her birine % 25'i,

31 'si, d) (Değişik: 17/4/ /21 md.) e Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması MADDE 35- (Mülga son cümle: 17/4/ /67 md.) ikinci f

32 9809 Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya MADDE 36- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /22 md.) (Değişik dördüncü fıkra: 17/4/ /22 md.) Evlenme ve cenaze ödeneği MADDE 37- (Değişik: 17/4/ /23 md.) hal halind bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre yeniden belirlenir.

33 9810 Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi MADDE 38- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /24 md.) (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /24 md.) (Ek fıkra: 17/4/ /24 md.) m Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu MADDE 39- malûl veya vazife malûlü olan sahiplerin (1) Malûllük, demeler (1) malûl kalan ibaresi malûl veya vazife malûlü Malûllük ibaresinden sonra gelmek üzere,

34 9811 Fiilî hizmet süresi zammı MADDE 40- (Değişik: 17/4/ /25 md.) gösterilen gün s Kapsamdaki Kapsamdaki Eklenecek serüzit, anglezit gibi imi 3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle 2) Cam fabrika ve atölyeleri otomatik makinelerle takdirde) ç

35 9812 lan termik santraller atör, doldurma, erinde 5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan 60 rlerin 7) Demir ve çelik fabrik teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki

36 eritme (iz 9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler ) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle metreye kadar derinlik veya (40 hariç) m. derinlik veya 3, (1) Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma,. (1) 90 (2) komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve (2) 90 Yang 16) (Ek: 10/1/ / 15 md.) 90 17) (Ek: 10/1/ / 15 md.) Türkiye Radyo-Televizyon 90 Kurumu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda 18) (Ek: 10/1/ / 15 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi 90 atanan bakanlar. (2) Bu bentte yer alan

37 (1) di indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve malûliyet halleri (2) düzenlenir. (2) 10/1/2013 tarihli ve 6385 s

38 9813 Sigortalıların borçlanabileceği süreler MADDE 41- a) (Değişik: 17/4/ /67 md.) bulunulan süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreleri ( ) (1), i) (Ek: 13/2/ /30 md.) Bu b j) (Ek: 4/7/ /37 md.) Sigortal olmaks z n, 8/4/1929 tarihli ve 1416 say l Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakk nda Kanuna göre yurt d na gönderilen ve renimini ba ar yla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulundu u mecburi hizmet süresini tamamlam olanlar n, yurt d nda resmî renci olarak geçirmi olduklar renim sürelerinin 18 ya n n tamamlanmas ndan sonraki döneme ait olan k sm esas günlük kazanç alt ve ü. (Ek cümle: 13/2/ /30 md.) B ve Kurumca kabul edilecek sektörel veya genel

39 9814 a) (Değişik: 4/7/ /37 md.) Birinci f kran n (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gere i borçlananlar, borçland tarihteki 4 üncü maddenin birinci f kras n n ilgili bendine göre, b) (Değişik: 13/2/ /30 md.) ncak Bildirim (1) MADDE 42- bildirir. (Mülga son iki cümle: 17/4/ /67 md.) BEŞİNCİ BÖLÜM Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevinde bulunanların aylıkları (2) MADDE 43- aradaki fark, Hazineden tahsil edilir.

40 9815 (Ek fıkra: 17/1/ /5 md.) D ar dan bakanl k veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli i görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri gere ince ayl k ba lanmas na hak kazanmalar ve en az 2 y l süreyle bu görevlerde bulunmu olmalar halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanacak ayl k tutar ndan az olmamak kayd yla, Cumhurba kan na ödenmekte olan ayl k ödene in % 40 esas al narak Cumhurba kan na ba lanacak ya l l k ayl n n % 42 si oran nda malullük, emeklilik veya ya l l k ayl ödenir. Bu f kra hükümlerine göre ayl k ödenebilmesi için, bu maddenin yürürl e girdi i tarihten önce geçici 4 üncü madde kapsam nda d ar dan bakanl k ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli i görevi esas al narak malullük veya emeklilik ayl ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya ya l l k ayl ba lanm olanlar ile ayl k ba lanma artlar n haiz olmayanlar n en az 2 y l süreyle Ba bakanl k Müste ar emsal al narak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsam nda emekli kesene i ile kurum kar l ödemi olmalar da zorunludur. (Ek fıkra: 17/1/ /5 md.) Yukar daki f kraya göre tespit edilen ayl almakta iken ya da d ar dan bakanl k veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli i görevleri s ras nda veya bu görevlerinin sona ermesinden sonra ölenlerin bu Kanunda düzenlenen ko ullara sahip olan hak sahiplerine, 2 y l süreyle bu görevlerde bulunmu olma ve sigorta primi veya emekli kesene i ile kurum kar l ödenmesi a s ndan yukar daki f krada düzenlenmi olan art aranmaks z n, bu maddeye göre hesap edilen ayl k esas al narak ölüm ya da dul ve yetim ayl ba lan r. (Ek fıkra: 17/1/ /5 md.) Ancak, d ar dan bakanl k veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli i görevlerinde bulunanlar ile bunlardan ölenlerin hak sahiplerine, 27, 29, 33, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanan ayl k, alt nc ve yedinci f kraya göre ba lanan ayl ktan d kse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir. (Değişik fıkra: 17/1/ /5 md.) Bu madde kapsam nda ba lanan ayl klar, Cumhurba kan na ödenmekte olan ayl k ödenekteki de i ime ba l olarak yeniden hesaplanarak ödenir ve bu ayl klar hakk nda 55 inci maddenin ikinci f kras uygulanmaz. Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller MADDE 44-

41 9816 inde, stsubay, askerî memurlarla uzman ise ahlâk ve yetersizlik Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri MADDE 45- (Ek cümle: 17/4/ /66 md.) olarak hesap edilir. durumda 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. bu Kanunun 67 nci maddesinde aranan 30 (Ek cümleler: 13/2/ /31 md.) (1)

42 Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı MADDE 46- (Değişik: 17/4/ /26 md.) öre polis memuru Fakülte veya yükse Talim ve manevra iç u idaresince kesilerek Kuruma ödenir. urt ödeme

43 9817 Vazife Malûllüğü (1) MADDE 47- (Değişik: 17/4/ /27 md.) 25 inci maddede belirtilen malûllük; resine Vazife malûllükleri; a) Keyif verici içki c) Yasak fiilleri yapmaktan, Kuruma bildirim süresi; ya da malûliyeti sebebiyle (Ek cümle: 4/7/ /82 md.; Değişik ikinci cümle: 12/7/ /97 md.) edenlere is r "Vazif

44 9818 a) güne kadar olanlara gün üzerinden, en, Malûllük Derecesi Zam nispeti 1 % 30 2 % 23 3 % 15 4 % 7 5 % 3 6 % 2 (1) b) Harpte, harp bölg reketlerin sebep ve etkisiyle, örevli sebep ve etkileriyle,, vazife malûlü olanlara harp malûlü denir. Bunlardan 4 üncü (1)

45 üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki Malûllük Derecesi Göstergeler cesaret ve Mill a) (Değişik birinci cümle: 12/7/ /97 md.) baren kesilir ve bunlar ke

46 9819 d) (Ek: 4/7/ /82 md.) (Değişik birinci cümle: 12/7/ /97 md.) Bunlar n s n f veya görev de i tirdikleri tarihten sonra geçen çal malar dolay s yla yeniden ayl k ba lanmas için yaz l istekte bulunmalar ya da emekliye ayr lmalar veya herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çal malar kar l nda ayl a hak kazanmalar durumunda bu süre için 29 uncu maddeye göre ayl k hesaplan r. Sonradan geçen çal malar ndan dolay ya l l k ayl na hak kazanamayanlar n kendilerine toptan ödeme yap l r, vefatlar halinde ise hak sahiplerine ölüm ayl ba lan r veya toptan ödeme yap l r. 543 (Ek fıkra: 4/7/ /82 md.) güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kurulu lar nca yerine getirilen uçu veya dal hizmetleri s ras nda, uçu un havadaki ve yerdeki veya dalg l n çe itli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayat n kaybedenler hakk nda sekizinci f kran n (e) bendi kapsam na girenlere ili kin hükümler uygulan r. Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları MADDE 48- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /28 md.)

47 9820 e kamu idaresinin en yüksek amirinin, olup da bir kanunla kurumun en yüksek amirinin, İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi MADDE 49- (Değişik: 17/4/ /29 md.) an sürelerinin he a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ; (1), nra devam

48 geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu görevlerde.

49 9821 ALTINCI BÖLÜM İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri İsteğe bağlı sigorta ve şartları MADDE 50- (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /30 md.) mak, İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi MADDE 51- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /31 md.) kin ödedikleri primler ilgililere iade edilir. (Ek fıkra: 17/4/ /31 md.) suretiyl (1) itibaren sona erer. e 4 (1) bu maddenin (b) bendi ibaresi (a) bendi, linde

50 9822 İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi MADDE 52- (Değişik: 17/4/ /32 md.) k l priml YEDİNCİ BÖLÜM Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 13/2/ /33 md.) (b) bent alan sigortal (Ek fıkra: 17/4/ /33 md.) bildirilemezler. (Ek fıkra: 17/4/ /33 md.)

51 alleri ile 5 inci bu madde hükmüne göre sigortal (1) (Değişik fıkra: 17/4/ /33 md.) Aylık ve gelirlerin birleşmesi MADDE 54-2) Malûllük (2) 5) (Değişik: 17/4/ /34 md.) 6) (Ek: 17/4/ /34 md.) 7) (Ek: 17/4/ /34 md.) Malûllük ibaresinden sonra gelmek üzere,vazife

52 ) (Değişik: 17/4/ /34 md.), 4) (Değişik: 17/4/ /34 md.) 5) (Ek: 17/4/ /34 md.) c) (Değişik: 17/4/ /34 md.) k, Bir r dosya veya dosyalar Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri (1) MADDE 55- Bu Kanuna göre gelir veya duruma göre düzeltilir. (Değişik: 17/4/ /35 md.)

53 9823 (Ek: 17/4/ /35 md.) nen ortal i iki hükümleri uygulanmaz. (Ek: 17/4/ /35 md.) son ödem (Ek: 17/4/ /35 md.) Gelir ve aylık bağlanmayacak haller MADDE 56- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /36 md.)

54 9824 Yaş MADDE 57- i ve a eleri Eylül

55 9825 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu (1) MADDE 58- Konfederasyonu, Türk (Ek cümle: 17/4/ /37 md.) r.kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet zleyen (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /37 md.) vazife malûllük derecesi, mek üzere Kuruma gönderir. na Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi MADDE 59- en sonra

56 9826 Kurumun denetim ve tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçe efter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için olurlar. Yeminli Malî Mü n in, tespit sor bildiriminde bu Kamu idarelerinin iraz (1)

57 9827 ÜÇÜNCÜ KISIM Genel Sağlık Sigortası Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Kapsamdaki Kişiler ve Tescili Genel sağlık sigortalısı sayılanlar MADDE 60- (Değişik: 17/4/ /38 md.) a) 4 üncü maddenin birinc rinden ile gelir, (1) 2) (Değişik: 4/4/ /123 md.) 6), (2) üçte birinden az olan vatand

58 ) 11/10/1983 tarihli ve 29 f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yü bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinc 4 üncü

59 (Ek fıkra: 13/2/ /34 md.; Değişik: 21/5/ /1 md.) uyruklu bul ödenir. (Ek fıkra: 13/2/ /34 md.) (Ek fıkra: 21/5/ /1 md.) olmayan ve (Ek fıkra: 27/6/ /28 md.) alt l Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili MADDE 61- ldikleri tarihten itibaren genel b) (Değişik: 17/4/ /39 md.) uluslar tarihten itibaren bi scil edildikleri tarih olarak kabul edilir. (1) c) (Değişik: 21/5/ /2 md.), bu bentte yer alan

60 9829 d) (Değişik: 17/4/ /39 md.) (c) bendinde say tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. e) (f) bendinde s f) (Değişik: 13/2/ /35 md.) (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /39 md.) (Mülga ikinci cümle: 21/5/ /2 md.) (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /39 md.) da 60 a 102 nci maddenin (Ek fıkra: 13/2/ /35 md.; Değişik: 21/5/ /2 md.) da belirtilen nedenlerle sona erer. (Ek fıkra: 13/2/ /35 md.) 60 um Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Bu Kan

61 9830 İKİNCİ BÖLÜM Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi MADDE 63- lgili d) (Değişik: 17/4/ /40 md.) vatif mümkün görülmesi, ndan belgelenmesi,

62 9831 yenilenmesi hizmetleri. (Değişik ikinci fıkra: 6/2/ /81 md.) aç ve (Değişik dördüncü fıkra: 6/2/ /81 md.) lenir. Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri (1) MADDE 64- Kurumca konjenital c) (Ek: 17/4/ /41 md.) d) (Ek: 17/1/ /7 md.) Bu maddenin yönetmelikle düzenlenir. 1 inci

63 9832 Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri MADDE 65- (Ek cümle: 17/1/ /8 md.) ne göre ödenir. Yurt dışında tedavi MADDE 66- esas usule usule uygun olarak veya teda (1) d) (Ek: 12/7/ /40 md.) yer alan

64 (Ek fıkra: 17/4/ /66 md.) n Bakanlar Kurulu (Ek cümle: 12/7/ /40 md.) (Ek fıkra: 12/7/ /40 md.) Bu maddenin uygulan usûl ve esaslar, ilgili

65 9833 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları MADDE 67- (Değişik: 17/4/ /42 md.) 18 bentleri ger (1) her türlü (2) d) (Ek: 13/2/ /36 md.) itibaren bir ay içinde ödemeleri, b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, acil haller ibaresinden önce gelmek üzere trafik (2) 16/6/2010 tarihli ve irilerek tecil ve taksit

66 9834 in sona ermesinden sonra); (1) tarihten itibaren 90 gün süreyle ( ) (2) (Ek cümle: 10/1/ /7 md.) devam ederler. (2) (Ek fıkra: 13/2/ /36 md.) Katılım payı alınması MADDE 68- b) (Değişik: 25/6/ /40 md.) Vücut d d) (Ek: 25/6/ /40 md.) yer

67 (Değişik ikinci fıkra: 17/1/ /9 md.) (Ek cümle: 1/3/ /2 md.) eteler dâhil olmak üzere reçetedüzere Kurum belirtilen 1 (Mülga üçüncü fıkra: 17/4/ /43 md.) (Değişik dördüncü fıkra: 25/6/ /40 md.) geçemez. e (Değişik yedinci fıkra: 25/6/ /40 md.) sonra kalan tutar ödenir. (Değişik sekizinci fıkra: 17/4/ /43 md.) cak yönetmelikle düzenlenir.

68 9835 Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler (1) MADDE 69-, doku ve kök hücre; nakli. (2) e) (Değişik: 17/4/ /65 md.) 94 ü f) (Değişik: 4/7/ /83 md.) 60 nc maddenin birinci f kras n n (c) bendinin (4) numaral alt bendinde belirtilen ki iler ile bunlar n e leri, (6) ve (8) numaral alt bentlerinde say lanlar ile bunlar n bakmakla yükümlü oldu u ki iler, (5) ve (7) numaral alt bentlerinde say lanlar, vazife malulleri ile 4 üncü maddenin dördüncü f kras n n (d) ve (e) bentlerinde say lanlar. g) (Ek: 4/7/ /83 md.) 3713 say l Kanunun 21 inci maddesinde say lan olaylara maruz kalmalar nedeniyle yaralananlar n tedavileri sonuçlan ncaya veya maluliyetleri kesinle inceye kadar sa lanacak sa l k hizmetleri. r. Hizmet basamakları ve sevk zinciri (1) MADDE 70- Kurum (Ek cümle: 17/1/ /10 md.) nin (1), (3) ve a müracaat (Mülga üçüncü fıkra: 17/4/ /67 md.) Kimlik tespiti ve acil haller (1) MADDE 71- (Mülga son cümle: 17/4/ /67 md.) uncu maddenin poru olarak r.

69 9836 ölçütlerle düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Malî ve Çeşitli Hükümler Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi MADDE 72- (Değişik birinci fıkra: 17/4/ /44 md.) -etkililik ölçütler (Değişik ikinci fıkra: 21/5/ /3 md.) (Değişik dördüncü fıkra: 17/4/ /44 md.)

70 9837 düzenlenir. Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi MADDE 73- (Değişik: 17/4/ /45 md.) etleri, belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1) (2) (2) edemez. (Mülga ikinci cümle: 21/1/ /19 md.)(ek cümleler: 21/5/ /4) geçmemek ü Bakanlar Kurulu ye hizmetleri ile hayati öneme sahip olm a takiben otuz gün içinde ilâve ücret ödemeleri için belirlenen tavanlar dahilinde belirled Kurum, ödenmez. (2) 10/1/2013 tarihl

71 9838 veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez. Kurum, bu Kanunun birinci (Ek fıkra: 4/7/ /84 md.) 3713 say l Kanuna göre ayl k ba lanm maluller, 5434 say l Kanunun 56 nc maddesi veya 2330 say l Kanunun 2 nci maddesinin birinci f kras n n (e) ve (f) bentlerinde say lanlardan 3713 say l Kanun kapsam na giren olaylar sebebiyle ayl k ba lananlar ile 3713 say l Kanun kapsam na girmese dahi ba kas n n yard m ve deste i olmaks z n ya amak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sa l k kurulu raporuyla ihtiyaç duyduklar her türlü ortez/protez ve di er iyile tirici araç ve gereçler herhangi bir k s tlama getirilmeksizin Kurumca kar lan r. 72 nci maddede belirtilen usullere göre bedelleri kar lanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya ayn amaca yönelik yeni ürün talepleri Kurum taraf ndan belirlenen usul ve esaslara göre kar lan r. (Ek fıkra: 4/7/ /84 md.) Genel sa l k sigortal s ile bakmakla yükümlü oldu u ki ilerden, 3713 say l Kanunun 21 inci maddesinde say lan olaylara maruz kalmalar nedeniyle yaralananlar, tedavileri sonuçlan ncaya veya maluliyetleri kesinle inceye kadar geçen süre içerisinde verilen sa l k hizmetleri ve di er haklardan ayn Kanuna göre ayl k ba lanm olanlar gibi yararland r l rlar. nlenir.

72 Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları MADDE 74- hizmet Doğal afetler veya savaş hali MADDE 75- İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu MADDE 76- üdür.

73 9839 (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /46 md.) halde yetkilendirilen hekim vey. (1) (Mülga beşinci fıkra: 17/4/ /46 md.) (Değişik altıncı fıkra: 17/4/ /46 md.) Ku Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi MADDE 77- unvan, isim ve Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi MADDE 78- gönderilinceye kadar ödenmez. (2) risi espit edilir. (Ek cümle: 17/4/ /66 md.) ibaresi olan,

74 9840 özel DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim alınması zorunluluğu MADDE 79- Kurum bütçesinin genel Prime esas kazançlar MADDE 80- (Değişik: 17/4/ /47 md.) belirlenir. a) 1) Hak edilen ücretlerin,, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

75 9841 a dahil sözle nen ücret hizmet akdinin mevcut veya bir tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. lirsiz prime esas ncak suretiyle dilir. hafta ve j) (Ek: 31/7/ /1 md.) (1) k) (Ek: 13/2/ /37 md.) 82 nci maddeye göre belirlenen.

76 9842 esas mak suretiyle tahsil edilir. Bu - Tazminatlar - - ri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) nca ödenen ek ödeme, (1), 152 nci maddenin II- - -

77 (1) durum e) 7 i tutar ddenin et, 60

78 st rinden göre dilen (Ek cümle: 13/2/ /37 md.) ( Ancak ti mahsup edilir. (1) Prim oranları ve Devlet katkısı MADDE 81- b) (Değişik: 17/4/ /48 md.) maddenin birin bu maddenin (a) bendinde belirti (d) ve (g) bentlerinde ibaresi (d) bendinde

79 c) (Değişik: 10/1/ /9 md.) Kurulu yetkilidir. d) (Değişik: 13/2/ /38 md.) (e)

80 9843 e) (Mülga: 17/4/ /48 md.) f) (Değişik: 17/4/ /48 md.) için 82 nci madden e) bendi ve bu Kanunun geçici 13 üncü m g) (Değişik: 17/4/ /48 md.) nden primlerini öderler. h) (Ek: 17/4/ /48 md.) malullük zere, makamlarca onayla (Ek: 15/5/ /24 md.) ölüm rim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sos nun 48 inci maddesine göre tecil Bu bent hükümleri; 21/4/2005

81 9844 r. (Mülga yedinci cümle:21/5/ /5 md.) (Ek cümle: 31/7/ /2 md.) üzerinden (Mülga son cümle:21/5/ /5 md.) (1)(2) i) (Ek: 21/5/ /5 md.) ak üzere 4 üncü zinece i borcunun bulun enlik Prim Kurumu tir.. Cümlesi Bu bent leri, sosyal ükerrer

82 (Ek fıkra: 21/5/ /5 md.) eklemeye, sosyo- belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (Değişik fıkra: 17/4/ /48 md.) Devlet, Ku tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir. (Ek fıkra: 21/5/ /5 md.) destek uns (Ek fıkra: 21/5/ /5 md.) Bu maddenin uygulan Günlük kazanç sınırları MADDE 82- (Değişik birinci fıkra: 13/2/ /39 md.) ödeneklerin r hini takip eden ay faiz ödenmez. Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi MADDE 83- (Mülga: 10/1/ /10 md.) Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler MADDE 84- (Mülga: 10/1/ /10 md.)

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742 MADDE 1 12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Sigorta

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

21 Ağustos 2013, Sayı : 28742

21 Ağustos 2013, Sayı : 28742 21 Ağustos 2013, Sayı : 28742 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki Sirküler No: 2016-41 Sirküler Tarihi: 04.05.2016 Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 11. Maddesi ile; İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER BUGÜN SON GÜN DEĞERLENDİRİN 41 inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR DOĞUMA AİT SÜRELER Ø Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, Ø SSK kapsamındaki

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI 19.08.2008/132 5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI ÖZET : 5797 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30236 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 26 Ocak 2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6270 Kabul Tarihi: 17/1/2012

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Onaylayan Administrator Wednesday, 16 January 2008 Son Güncelleme Wednesday, 16 January 2008 HSGG SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Kanun

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA 102-a/1 102-a/2 102-a/3 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi,

Detaylı

Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016

Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016 ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016 (27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmî Gazete de Yayımlanmıştır) MADDE 1-21/6/1927 tarihli

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile 2008/071 27.05.2008 Konu: Sigorta Prim Affı Yasalaştı! Kamuoyunda prim affı olarak gündeme gelen sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması düzenlemesi yasalaştı. Söz konusu düzenleme Sosyal

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015 KONU 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca 5510 Sayılı Sosyal

Detaylı

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2015 07-12/2015 Sigortalı İşe Giriş

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı