2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae] Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli"

Transkript

1 Nohutsinei 2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Aromyzidae] Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli Erinlerin hakim reni siyahtýr. Karýn kýsmý sarý çizili, vücudun diðer kýsýmlarý ri-siyah renkte, fazla hareketli olmayan sineklerdir. Tarlada dikkatli bakýldýðýnda, nohut yaprakçýk ve dalcýklarý üzerinde kolayca örülürler. Diþiler ortalama , erkekler mm boyundadýr (Þekil 1). Yumurtalarý mat beyaz renkte, ortalama 0.1 mm boyundadýr. Yumurtalar yaprak dokusu içine býrakýldýklarý ve küçük olduklarýndan özle örülmezler. Larvalar, kirli sarý, parlak örünümlü ve silindiriktir. Larvalar, nohut yaprakçýklarýnýn iki epidermisi arasýnda açtýðý aleride bulunur. Olun larva ortalama mm boyda olup, çýplak özle kolayca örülür (Þekil 2). Pupalarý fýçý þeklinde, bal sarýsý veya kýzýl kahvereninde olup, boyu 2 mm dir (Þekil 3). Kýþý topraðýn 3-6 cm derinliðinde pupa döneminde eçirir. Ýlkbaharda erinler çýkar ve taze nohut yaprakçýklarýnda beslenirler. Erinler cinsel olunluða eriþince çiftleþirler ve diþiler ovipozitörleriyle yaprakçýklarýn üst epidermisini delerek, iki epidermis arasýna yumurta býrakýrlar. Her yaprakçýða enellikle 1 adet olmak üzere bir diþi yumurta býrakýr. Yumurtalarýn býrakýldýðý yer, hafif bir þiþkinlik ve açýk renkli bir leke halinde örülür. Yumurtalar 2-4 ünde açýlýr. Yumurtadan çýkan larva, yaprakçýkta aleri açarak beslenir (Þekil 4). Olun larva, yaprakçýðýn yan kenarýndan kendini topraða atarak 2-5 cm toprak derinliðinde pupa olur. Pupa dönemi ündür. Bir dölünü yaklaþýk ayda tamamlar. Yýlda 2-3 döl verir. Þekil 1. Nohut sineði (L.cicerina ) erini. (1 of 4)4/06/07 5:48 PM

2 Nohutsinei Þekil 2. Nohut sineði ( L. cicerina ) larvasý. Larvanýn beslenmesi sonucu önce açýk renkli ip þeklinde aleri oluþur. Daha sonra aleri kabarcýk þeklini alýr ve tüm yaprak ayasýný kaplar. Bu dönemde larvanýn pislikleri öze çarpar. Þiddetli zarar örmüþ yaprakçýklar sararýr ve dökülür. Dökülmeler bitkinin özellikle alt dalcýklarýnda olur. Þiddetli zarar sonucu yaprakçýklarý dökülen bitkiler az ürün verir. Þekil 3. Nohut sineði (L.cicerina) pupalarý. Þekil 4. Nohut sineði ( L.cicerina) nin zararý Doðal Düþmanlarý Ee Bölesinde larva-pupa parazitoiti olarak Opius monilicornis Fisher. (Hym.:Braconidae) saptanmýþtýr (Þekil 5). Bu parazitoitin, Nohut sineði larvalarýný %3-15 oranlarýnda parazitlediði belirlenmiþtir. Akdeniz Bölesinde ise, doðal düþman olarak saptanan parazitoit türleri aþaðýda verilmiþtir: (2 of 4)4/06/07 5:48 PM

3 Nohutsinei Doðal düþmanlarýn bilimsel adý Dilyphus isaea (Walker) Takým ve familyasý (Hym.: Eulophidae) Chrysocharis lonitarsus (Han.) Diaulinopsis arenaria (Erdös) Tetrastichus sp. Þekil 5. Nohut sineðinin parazitoiti Opius monilicornis Fisher. in erini Mücadelesi a) Kültürel Önlemler Bir önceki yýl nohut sineði zararý örülen tarlalarda kýþý eçirecek pupalarý öldürmek amacýyla hasat sonunda derin sürüm uyulanmalýdýr. b) Biyolojik Mücadele Parazitoitler, zararlýyý baský altýnda tutacak yoðunlukta bulunmadý-ðýndan uyulamaya verilecek bir yöntem yoktur. Entere mücadele prensipleri doðrultusunda, zararlýnýn parazitoitlerinin korunmasýna özen österilmeli ve Nohut sineðine karþý yapýlacak olan mücadelede parazitoit-lere etkisi en az olan ilaç kullanýlmalýdýr. c) Kimyasal Mücadele (3 of 4)4/06/07 5:48 PM

4 Nohutsinei Zararlý olduðu yerlerde, nohutlarýn çýkýþýndan ün sonra, tarlada yapýlan kontrollerde, bitkilerde %50 bulaþma saptandýðýnda ilaçlama yapýlmalýdýr. Bir bitkide 2-3 alerili yaprak bulunmasý halinde o bitki bulaþýk kabul edilir. Ýlkbaharý yaðýþlý eçen yýllar ile nohutun iyi eliþme österdiði verimli ve kuvvetli topraklarda Nohut sineði popülasyonu yüksek olsa bile verimi azaltacak bir etkide bulunmadýðýndan ilaçlama erekmemektedir. Bu nedenle, bitkilerin normal eliþemediði, taban suyu az, topraðý kýraç ve ilkbaharý kurak eçen yýl ve yerlerde kimyasal mücadele erekli olmaktadýr. Bir uyulama yeterlidir. Nohut sineðinin kimyasal mücadelesinde tavsiye edilen ilaçlar ve dozlarý Çizele 2 de yer almaktadýr. (4 of 4)4/06/07 5:48 PM

5 8. NOHUT ENTEGRE MÜCADELE ROGRAMLARINDA KULLANILACAK PESTÝSÝTLER Nohut Entere Mücadele Teknik Talimatýnda; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanýklý çeþitler, enetik mücadele, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel tedbirler ibi, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmiþtir. Alternatif mücadele yöntemleri ile kontrol altýna alýnabilen hastalýk, zararlý ve yabancýotlarýn mücadelesinde, kimyasal mücadele tavsiye edilmemiþtir. Kimyasal mücadele yapýlmasý zorunlu olan hastalýk, zararlý ve yabancýotlarýn mücadelesinde ise Zirai Mücadele Teknik Talimatlarý nda önerilen bütün ilaçlar (pestisitler) deðil; insan saðlýðý, çevre ve biyolojik dene üzerine olumsuz etkisi çok düþük olan veya hiç bulunmayan, çevre dostu ve spesifik ilaçlar tavsiye edilmiþtir. Geçici olarak tavsiye edilen bazý konular dýþýnda, riski yüksek olan ilaçlar, bu talimata alýnmamýþtýr. Ýlaçlarýn seçimi, uluslararasý standartlar dikkate alýnarak yapýlmýþtýr. Bunun için, konu uzmaný araþtýrýcýlardan oluþan komisyonlar teþkil edilmiþtir. Bu komisyonlar, uluslararasý kuruluþlar tarafýndan eliþtirilen kriterleri kullanarak, ilaçlarý etkili madde ruplarý itibariyle deðerlendirmiþtir. Bu kriterlere öre ilaçlar, insan saðlýðý, memeli hayvanlar, doðal düþmanlar (parazitoitler, predatörler, entomopatojenler), bal arýlarý, kuþlar ve balýklara yan etkileri ile çevre ortamlarýndaki(toprak, su, hava) kalýcýlýklarýna öre puanlamýþtýr. Bu puanlama sonucu, 7(yedi) ve 7 nin altýnda puan alanlar, Entere mücadele proramlarýnda tavsiye edilmiþtir. Ancak bunlar da "" ve "Ýkinci Derecede Tavsiye Edilen Ýlaçlar " olmak üzere iki ruba ayrýlarak önerilmiþtir. Bazý hastalýk, zararlý ve yabancýotlarýn mücadelesinde, Entere mücadele proramlarý için uyun ilaç bulunmamasý veya sayýsýnýn çok az olmasý nedeniyle, bu konularda puaný 7 nin üzerinde olan bazý ilaçlar eçici olarak tavsiye edilmiþtir. Entere mücadele proramlarý için uyun ilaçlar tavsiyeye irdiði zaman, eçici olarak tavsiye edilen ilaçlar, bu Talimattan çýkartýlacaktýr. Karýþým ilaçlarýn seçiminde, risk puaný yüksek olan etkili madde esas alýnmýþtýr. Herbisitlerin faydalý böceklere yan etkileri ile ilili yeterli araþtýrma sonucu bulunmadýðý için, bunlarýn deðerlendirilmesinde diðer kriterler esas alýnmýþtýr. Bundan sonra ruhsat alacak ilaçlar da ayný kriterlere öre deðerlendirilecek ve bu talimatlardaki ilili bölüme yazýlacaktýr. Bunun için, ilaç listelerinde boþ satýrlar býrakýlmýþtýr. Entere mücadele proramlarýnda yapýlacak ilaç tavsiyelerinde, "Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen Ýlaçlar" rubundakilere öncelik verilmelidir. Ýlaçlar, doðal düþmanlarýn en az zarar öreceði zamanlarda kullanýlmalý ve ilaçlamalar, uyun alet ve uyulama tekniði kullanýlarak yapýlmalýdýr. Nohut Entere mücadele proramýnda tavsiye edilen ilaçlar, Çizele 2'de verilmiþtir. Çizele 2. Nohut Tarlalarýnda Entere Mücadele Proramýnda, Kullanýlacak Ýlaçlar ve Dozlarý (1 of 5)4/06/07 5:54 PM

6 1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)] Etkili Madde Adý ve Oraný Formülasyon Tipi Doz (Preparat / da) Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar Endosülfan, %32.9 WP 150 Endosülfan, 360 /l EC 150 ml 2. Nohut yeþilkurdu [Heliothis viriplaca (Hufn.)] Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar Endosülfan, %32.9 WP 150 Endosülfan, 360 /l EC 150 ml 3. Bozkurt lar [Arotis (=Scotia) spp.] (2 of 5)4/06/07 5:54 PM

7 Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar Endosülfan, %32.9 WP 150 /(10 k kepek+500 þeker) Endosülfan,360 /l EC 350 ml/(10 k kepek+500 þeker) 5. Trips'ler ( Thrips spp.) Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar Endosülfan, %32.9 WP Nohut antraknozu [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.)] Etkili Madde Adý ve Oraný Formülasyon Tipi Doz (Preparat) 100 l suya* 100 k tohuma Thiram, %80 WP 300 Kükürt, %80 WP 300 Chlorothanonil, %75 WP 200 (3 of 5)4/06/07 5:54 PM

8 Mancozeb, % 80 WP 200 Maneb, %80 WP 200 Propineb, %70 WP Yabancýotlar Etkili Madde Adý ve Oraný Form. Tipi Doz (Preparat/da) Uyulama zamaný Prometryne, %80 WP 125 Ekimden sonra, nohut ve yabancýotlar çýkmadan önce Linuron, %47,5 WP 200 Ekimden sonra, nohut ve yabancýotlar çýkmadan önce Imazethopyr, 100 / l SL 20 ml Çýkýþ öncesi * Yeþil aksam ilaçlamasý Nohut tarlalarýnda tavsiye edilen herbisitlerin etkili (4 of 5)4/06/07 5:54 PM

9 olduðu yabancý ot türleri YABANCI OTLAR YABANCI OT ÝLAÇLARI Prometryne Linuron Imazethopyr Boynuzlu yoðurtotu Bozot Çoban deðneði Darýcan Demir dikeni Domuz pýtraðý Fare kulaðý Horoz ibiði Kara pazý Kýrmýzý köklü tilki kuyruðu Köpek üzümü Labada Sirken Peyamber çiçeði Tarla sarmaþýðý Yabani hardal Yabani yulaf Yaðlýot Yeþil horozibiði Zühre taraðý Not: Nohut tarlarýnda kullanýlan herbisitler sadece tek yýllýk eniþ yapraklý yabancýotlarý etkilemektedir. (5 of 5)4/06/07 5:54 PM

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları I İÇİNDEKİLER Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları Sayfa No:... BAĞ THRİPSLERİ Rubiothrips vitis (Priesner), Tütün thripsi [(Thrips tabaci) Lindeman], Mycterothrips albidicornis Kenchtel,

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE VE KULLANILAN PESTİSİTLER

ZİRAİ MÜCADELE VE KULLANILAN PESTİSİTLER ZİRAİ MÜCADELE VE KULLANILAN PESTİSİTLER Bülent ALTAN Ziraat Yüksek Mühendisi Zirai Mücadele Nedir? Bitkisel Üretimi sınırlayan, hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak; Bu yolla

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2008 Cilt 6 Sayý 1 Tavuklarda Mikoplazma Ýnfeksiyonlarýnda

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

On Soru On Yanýt. 2004 cilt 13 sayý 11 426. Prof.; Karadeniz Teknik Ü. Týp Fak. Farmakoloji AD, Trabzon

On Soru On Yanýt. 2004 cilt 13 sayý 11 426. Prof.; Karadeniz Teknik Ü. Týp Fak. Farmakoloji AD, Trabzon On Soru On Yanýt Bu ayki konumuz; Biyoyararlaným ve Biyoeþdeðerlik. Sorularýmýzý Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farmakoloji AD dan Prof. Dr. Ersin Yarýþ yanýtladý. 1- Bir ilacýn biyoyararlanýmý

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Veteriner Hekimler Ailesi Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Deðerli Meslektaþlarým,

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı