4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý."

Transkript

1 Saat da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan eylem, tiyatro sanatçýsý Þebnem Gürsoy ve SES MYK üyesi Köksal Aydýn ýn "AKP'nin yalanlarý ve gerçek üzerine" yaptýðý konuþmayla baþladý. Ardýndan 16 saðlýk örgütü adýna söz alan Türk Tabipler Birliði (TTB) Merkez Konsey Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, Cahit Sýtký Tarancý nýn Memleket isterim adlý þiirini okuyarak konuþmasýna baþladý. Saðlýk emekçileri olarak sadece kendileri için deðil bütün memleket için þiirde anlatýldýðý gibi bir memleket istediklerini söyleyen Bilaloðlu bunun için mücadele ettiklerini ifade etti. Herkese saðlýk güvenli gelecek Saðlýkta dönüþüm projesine de deðinen Bilaloðlu bu projenin ruhunu bildiklerini söyledi. Kürsüden halka seslenen Bilaloðlu amaçlarýnýn herkese saðlýk, güvenli gelecek olduðunu ifade etti. Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn söylediði gibi herþeyin iyi olmadýðýný belirten Bilaloðlu AKP iktidarýnýn saðlýk emekçilerini duymamak için elinden geleni yaptýðýný belirtti. Tüm saðlýk emekçilerinin taleplerini sýralayan Bilaloðlu iþ güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki baðýmsýzlýk istediklerini ifade etti. Saðlýk emekçileri toparlanýyor Seçimlerin az bir süre kaldýðýný hatýrlatan Bilaloðlu, seçimler öncesi yapýlanlara kulak asmýyacaklarýný söyleyerek istediklerinin nitelikli saðlýk hizmeti olduðunu ifade etti. Bilaloðlu, saðlýk emekçilerinin taleplerini daha gür sesle haykýrmalarý gerektiðini söyledi. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 3 DE 12 Mart 1995'te Gazi Mahallesi'nde kontrgerillanýn gasp ettiði taksiden Ýsmet Paþa Caddesi boyunca kahvehaneleri ve bir pastaneyi taramasý sonucu bir kiþinin ölümü, 5 kiþinin de aðýr yaralanmasýyla baþlayan olaylarda, polis ve özel timin açtýðý ateþ sonucu 15 kiþi yaþamýný yitirmiþti. Ümraniye'deki protestolarda da 3 kiþinin öldürülmesiyle katledilenlerin sayýsý 18'e ulaþmýþtý. Öldürülenlerden biri henüz 16 yaþýnda olan Endüstri Meslek Lisesi öðrencisi Sezgin Engin'di. Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Bu acýlý 16 yýlýn ardýndan, Türkiye devletinden ve hukuk sisteminden artýk bir adalet beklentisi kalmayan Sezgin ailesiyle ve yýllardýr onlarla birlikte duruþmalarda mücadele eden avukatlarý Remzi Kazmaz... 7 DE 6 DA 8 DE O hep Türkçe nin doðru kullanýlmasý için uðraþtý, örnek oldu, genç kuþaklarý özendirdi, dil konusunda yetiþtirdiði pek çok kiþiyi radyo ve televizyonlara kazandýrdý. 3 DE Bir dilin ve edebiyatýn kaynaklarýný keþfetmek zorunda kalmak... Kimlerin baþýna gelmiþse onlarý gezegenimizde pek az topluluðun baþýna gelmiþtir bu, yeni keþifler yapma çabasý içinde bile sürekli acýyla baþ baþa kalmak zorunda býrakýr. Hem doðal dili günlük hayat içinde kullanamamak, hem de kendi kültürünü geliþtirmek için kimliðin iskeletini oluþturan dilden yoksun kalmak. Nasýl tuhaftýr ki, bu toplumun ezici çoðunluðu, yüz yýl boyunca Kürtlerin bu ülkede Türkçeyle yaþamak zorunda býrakýlmasýný hayatýn en doðal gerçeðiymiþ gibi algýladý. Bir taraf, bütün bir ömür boyunca birlikte yaþadýðý en yakýn komþusunun dilinden tek sözcük bile öðrenmeyi aklýna getirmeden yaþamýný sürdürebildi. Oysa yasaklanan, koca bir halkýn anadiliydi. Hiçbir yerde buradaki kadar olmadý, ama Kürtçe, bölgenin öteki ülkelerinde de çeþitli baskýlara uðradý. 5 DE Türk Tabipleri Birliði 2010 Behçet Aysan Þiir Ödülü, Ankara Çaðdaþ Sanatlar Merkezi nde düzenlenen törenle, Aðrýlý Renk adlý kitabýyla ödüle deðer görülen Fuat Çiftçi ye verildi. 6 DA

2 Dört bir yandan Ankara ya gelen saðlýk emekçileri taleplerini ve grev kararlarýný Sýhhýye Meydaný'nda haykýrdý Aile Ýmamlýðý, Aile Hekimliði gibi pilot olarak baþlatýldý ama yeni baþlatýlan proje yanýnda Aile Hekimliði masum kalan bir proje konumuna düþmüþtür. Aile Ýmamlýðý tek mezhep ve din yaratmak amaçlý asimilasyon aracý olarak kullanýlacaktýr önyargýsýný söylemek için elimizde bize göre haklý gerekçeler vardýr. Çünkü ulus devleti tarihimiz içinde her dönem Aleviler ve diðer inançtakiler (Lozan anlaþmasýnda ismi geçen azýnlýklar hariç) asimilasyon için dönemin olanaklarý kullanýlmýþtýr. Aile Ýmamlýðý sistemi içinde; kim hangi mezhepte, kim hangi inanç içinde veya inançsýz olduðu imamlarýn vereceði raporlar ile toplum dini görüþ olarak fiþlenecek ve toplumun haritasý çýkarýlacaktýr. Ülkemiz içinde deðiþik inançtan ve mezheplerden cemaatler vardýr ve bir çok cemaat kendisini gizlemek ve saklamak zorundadýr, çünkü geçmiþten bugüne taþýnan yasalar vardýr ve yasalar bir çok inancý yok sayma üzerine kuruludur. Türkiye gerçekliðinden uzak olan bu yasalar kaðýt üzerinde varlýklarýný bugünde koruyorlar. (Cem Evleri hala yasal statüsü olamayan dini inanç merkezleridir, yasal konumda oralar hala dernek olarak görülmektedir.) 12 Eylül rejiminin yapamadýðýný AKP hükümeti yapmak için elindeki olanaklarý fýrsatlara dönderip, tek mezhep, tek din için kapý kapý dolaþarak, inanlarýn ya da inanmayanlarýn nüfus sayýmý yapýlýr gibi kayýt altýna alýnacaktýr. AKP düþüncesi içinde din özgürlüðü kavramý sadece kendi yandaþlarýnýn din özgürlüðü olarak algýlanmýþtýr, Alevilerin istekleri yok sayýlmýþ ya da oyalama açýlým toplantýlar ile sürece yayýp kendilerine yandaþ elde etmek için propaganda aracý kullanýlmýþtýr ama sonuçta somut olarak Aleviler için bugüne kadar hiçbir yasal düzenleme yapmamýþlardýr. 12 Eylül günlerinde Alevi köylerine cami yapýlmýþ ve imamlar atanmýþtý. Alevi köylerinde imamlar maaþlarýný memleketlerinde almýþlar ve sözde o camilerde ibadet yapýlýyormuþ gibi davranýlmýþtý. Bugün bu Aile Ýmamlýðý uygulamasý ile camilerin imamlarýna baþka görevler verilmiþ ve suni inancýna uygun ibadet etmeleri için Alevi evleri ziyaret edilecek ve onlara telkinlerde bulunulacaktýr. Köyler için önemli bir baþarý edemeyeceklerini þimdilik kendileri de biliyorlar ama þehirlerde kendilerini gizlemek zorunda kalan Alevi vatandaþlarý tespit ve onlarý camilere gitmeleri için telkinde bulunulacak ve boþ olan camilerin cemaat sayýsý artýrmak için bu imamlarýn ev ziyaretleri kullanýlacaktýr. 12 Eylül rejimi ile mücadele ettiðini referandum sürecinde bildiren AKP hükümeti, mücadelenin ne kadar sözde olduðunu bu uygumla ile bir kere daha kanýtlamýþtýr ve 12 Eylül rejimi ile Aile Ýmamlýðý projesiyle direkt olarak kendilerini iliþkilendirmiþlerdir. 12 Eylül Alevi köylerinde cami yaptýrmýþtýr, AKP hükümeti ise imamlara yeni görevler vererek, imamlarý birer asimilasyon yapan memur konumuna getirmiþtir. Baþbakan, kendi inancýndakilerin haklarýný Almanya da savunurken asimilasyon insanlýk suçudur dedi. Ülkemizde ise Aleviler ve diðer inançtaki insanlarýn üzerinde uzun yýllardýr yürütülen asimilasyon uygulamasý bir insanlýk suçu olduðunu kabul etmiyor, hatta o inançtaki insanlarý yok sayýyor. Ýbadet evlerini kültür merkezleri olarak görmeye devam ediyor. Kendisine baðlý Diyanet Ýþleri baþkaný ise Cem Evlerinin ibadet merkezi olamayacaðýný vurgulamaktadýr. Aile Ýmamlýðý sayesinde ev içlerine girilerek, tek bir mezhebin propagandasý yapýlacaktýr. Hükümet için okullarda verilen din dersini yeterli görmemiþ ki, evlerde din dersi verilmesini imamlara havale etmiþlerdir. Kýsa bir süre önce hastanelerde kanser hastalarýna bile anket yapýlmýþtý, anket ile Alevi olanlar tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu anket kim tarafýndan ve ne amaçla yapýldýðý bugün dahi bilinmemektedir. Bugün bu anketin Aile Ýmamlýðý için ön hazýrlýk için mi yapýldýðý fikri kafamda canlanmýþtýr. Saat da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan eylem, tiyatro sanatçýsý Þebnem Gürsoy ve SES MYK üyesi Köksal Aydýn ýn "AKP'nin yalanlarý ve gerçek üzerine" yaptýðý konuþmayla baþladý. Ardýndan 16 saðlýk örgütü adýna söz alan Türk Tabipler Birliði (TTB) Merkez Konsey Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, Cahit Sýtký Tarancý nýn Memleket isterim adlý þiirini okuyarak konuþmasýna baþladý. Saðlýk emekçileri olarak sadece kendileri için deðil bütün memleket için þiirde anlatýldýðý gibi bir memleket istediklerini söyleyen Bilaloðlu bunun için mücadele ettiklerini ifade etti. Herkese saðlýk güvenli gelecek Saðlýkta dönüþüm projesine de deðinen Bilaloðlu bu projenin ruhunu bildiklerini söyledi. Kürsüden halka seslenen Bilaloðlu amaçlarýnýn herkese saðlýk, güvenli gelecek olduðunu ifade etti. Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn söylediði gibi herþeyin iyi olmadýðýný belirten Bilaloðlu AKP iktidarýnýn saðlýk emekçilerini duymamak için elinden geleni yaptýðýný belirtti. Tüm saðlýk emekçilerinin taleplerini sýralayan Bilaloðlu iþ güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki baðýmsýzlýk istediklerini ifade etti. Saðlýk emekçileri toparlanýyor Seçimlerin az bir süre kaldýðýný hatýrlatan Bilaloðlu, seçimler öncesi yapýlanlara kulak asmýyacaklarýný söyleyerek istediklerinin nitelikli saðlýk hizmeti olduðunu ifade etti. Bilaloðlu, saðlýk emekçilerinin taleplerini daha gür sesle haykýrmalarý gerektiðini söyledi. Ýktidarýn tedavisinde reçete belli: Grev Bilaloðlu, sözlerini bitirirken mitinge katýlanlara iktidarýn reçetesini sordu. Binlerce kiþi ayný anda reçetenin Grev olduðunu haykýrdý. Bunun üzerine bu mitinge gelirken çok ses tek yürek olduklarýný söylen Bilaloðlu artýk tek ses olduklarýný ve bu sesin de grev olduðunu söyledi. 'Özelleþtirmeye izin vermeyeceðiz' TTB Merkez Konsey Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu nun ardýndan söz alan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Genel Baþkaný Bedriye Yorgun, kürsünün arkasýnda bulunan Saðlýk Bakanlýðý binasýný göstererek "Saðlýðýn özelleþtirilmesinin ve taþeron çalýþma sistemini getirenler hemen arkamýzda duruyor. Bugün saðlýk emekçilerinin grev ateþi saðlýk hakkýnýn özgürleþmesinin adýmý olacak" dedi. Saðlýk emekçilerinin özelleþtirmeleri durdurmada kararlý olduðuna dikkat çeken Yorgun, saðlýk emekçilerinin haklarýna sahip olacaklarýný belirtti. 'Hayal deðil gerçek, üretenler yöneten olacak' Konuþma yapan bir diðer isim de Devrimci Saðlýk Ýþçileri Sendikasý (Dev Saðlýk Ýþ) Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu"ydu. Saðlýk hizmetinin bir ekip iþi olduðuna dikkat çeken Çerkezoðlu, saðlýk hizmeti üretimi gibi saðlýk hakký mücadelesinin de bir ekip iþi olduðunu söyledi. Taþeron sistemine baþkaldýrdýklarýný ifade eden Çerkezoðlu, Hayal deðil gerçek, taþeronu durduracaðýz; hayal deðil gerçek, taþeronu süpüreceðiz; hayal deðil gerçek, üretenler yöneten olacak dedi. Çerkezoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan Hacettepe Üniversitesi ndeki asistan hekimler tarafýndan kurulan Hacettepe Bend grubu kýsa bir konser verdi. Özellikle Doktor ne demek? Performansla çalýþan tüccar mý demek adlý parça oldukça ilgi çekti. Greve hazýrlanýyoruz Hacettepe Bend in ardýndan tekrar söz alan Dr. Eriþ Bilaloðlu tekrar mitinge katýlanlara AKP iktidarýn tedavisni sordu. Tekrar Grev cevabýný alan Bilaloðlu "O zaman herkes gittiði yerde çalýþmalara baþlasýn" diyerek konuþmasýný sonlandýrdý. Ezginin Günlüðü konseriyle sona eren miting grev hazýrlýklarýnýn baþlangýcý oldu. Sendika.Org/ Ankara

3 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL 28 Þubat, 4 Mart tarihleri arasýnda Antalya da idim yoðun bir dört gün yaþadým bir iþ gezisi olmasýna raðmen dört gün boyunca iþlerimin dýþýnda Antalya da yaþayan dost ve arkadaþlarýmla görüþtüm. Hasret giderdim, sohbet ettim, dost sofrasýnda buluþtum, dolu dolu dört gün yaþadým, ve Hacýbektaþ a selam getirdim, bir vasiyete þahit oldum ve söz verdim. Antalya büyük þehir belediyesine kent müzesi kurmak için çalýþmalarýný sürdüren eski ABF genel baþkaný dostum Dr. Atilla Erden le Antalya belediyesini ve Alevileri konuþtum, yýllarý arasýnda Hacýbektaþ ta görev yapan arkadaþým Op.Dr. Ulvi Sarýbaþ la CHP yi ve siyaseti konuþtum, yýllarý arasýnda Hacýbektaþ ta kaymakamlýk yapan Antalya vali yardýmcýsý sevgili Recep Yüksel ile geçmiþi andýk Hacýbektaþ ý konuþtuk, üniversite arkadaþlarým Mimar Ramazan Sargýn ve Ýnþ. Mühendisi Faruk Korkmaz ile üniversite yýllarýný andýk, aile dostum Elmalýnýn Akceniþ köyünden Mali Müþavir Ali Yalçýn ile Abdal Musa türbesini ve taþ ocaklarýný durumunu konuþtuk. Ve kadim dostum ressam gazeteci yazar Fikret Otyam ý ziyaret ettim sevgili Otyam geçtiðimiz günlerde sanat hayatýnýn 60. yýlýný kutlamýþtý davetli olduðum halde katýlamamýþtým bu ziyaretle hem sevgili Otyam ýn 60. yýlýný kutlama fýrsatým oldu hem de düþüncelerini ve vasiyetini paylaþtým Akdeniz in maviliðine bakan evinde Otyam ýn eþi onun en büyük dayanaðý sevgili Filiz Otyam ýn yaptýðý kahvenin eþliðinde uzun uzun sohbet ettik geçmiþi andýk Feyzullah çýnar dan, Mahzuni ye kadar, Harran dan Hacýbektaþ a kadar her þeyi konuþtuk en son 2010 yýlý aralýk ayýnda Ankara da TESK sanat galerisindeki sergisinde görüþmüþtüm, o görüþmemde Özcivan ben hakka yürürsem beni Hacýbektaþ a defnedin demiþti bende ölümü ustaya yakýþtýrmadýðým için biraz ayaðýný dire ölümü düþünme demiþtim ve ýsrarla beni Hacýbektaþ a nereye defnedeceksin diye sorunca bende konuyu geçiþtirmek için hocam gelince görürsün dedim. Tabi sevgili Otyam 60. sanat yýlý etkinliðinde Antalya da bu konuþmayý espirili bir þekilde anlatmýþ Özcivan a beni Hacýbektaþ a nereye defnedeceksiniz dedim o da gelince görürsün dedi yahu ben tabut içinde gelirsem nereyi göreceðim demiþ. Orada bulunan bazý dostlarý da bu sözden yola çýkarak Otyam a bir belgesel hazýrlamak için teklifte bulunmuþlar adý da ölmeden görmek, yada gelince görmek Sevgili Otyam haftada üç gün diyalize girmeye baþlamýþ bu halde bile canlý diri ve memleketi ve sorunlarý konuþan biri, elinde bastonla çalýþma odasýndaki tablolarýný anlattý tablolarýn hikayelerini anlattý ve en güzel tablolardan birini göstererek madýmak müze olursa bu semah dönenler tablosunu oraya vereceðim dedi, ve benden ölümü halinde Hacýbektaþ a defnedilmem için söz vermemi istedi ve bende Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði olarak bu görevi üstleneceðimizi söyleyerek söz verdim ve sevgili Fikret Otyam dan ayrýldým. Bana 60. sanat yýlý için hazýladýðý kitabý hediye ettmiþti bende sehbanýn üzerinde unutmuþum ertesi gün akþam Antalya havaalanýnda uçaða binmek üzereyken sevgili Otyam beni aradý Özcivan kitabý burada unutmuþsun ne zaman gelirsen burada seni bekliyor dedi, bende hocam gelirken getirirsin dedim. Sevgili Otyam a saðlýklý bir yaþam dileklerimle. O hep Türkçe nin doðru kullanýlmasý için uðraþtý, örnek oldu, genç kuþaklarý özendirdi, dil konusunda yetiþtirdiði pek çok kiþiyi radyo ve televizyonlara kazandýrdý yýlýnda Adana da doðan Jülide Gülizar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmasýnýn ardýndan, 1956 yýlýnda Ankara Radyosu na girdi. TRT de çalýþtýðý yýllar boyunca kadýn spiker olarak bir çok ilki gerçekleþtiren, sunuculuðu, dili kullanmadaki özeni ve ilginç programlarýyla baþarýdan baþarýya koþan Jülide Gülizar, bir çok ödülün de sahibi oldu, 1982 yýlýnda TRT den emekli olan Gülizar, Türkçe nin doðru kullanýlmasý yolundaki mücadelesine aralýksýz devam etti. Çeþitli ajans ve yayýn kuruluþlarýnda sunucu ve eðitmen olarak hizmet vermeye devam eden Gülizar, aralarýnda "Bir Konu Bir Konuk", "Where Are You Going Türkçe", "Burasý Türkiye Radyolarý", "Haberler Bitti, Þimdi Oyun Havalarý" ve "Yaþam, Sana Teþekkür Ederim" adlý eserlerin de bulunduðu bir çok kitap yazdý. Son olarak bir özel televizyon kanalýnda program hazýrlayýp sunmakta olan Jülide Gülizar, zatürre teþhisiyle bir süredir tedavi görmekteydi. Gülizar, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde akþam saatlerinde yaþama gözlerini yumdu. Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Ýsmail ÖRDÜ 25 Þubat 2011 tarih ve sayýlý 1.mükerrer Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayýlý yasayla ilgili basýn açýklamasýnda bulundu. Açýklamasýnda ÖRDÜ; 6111 sayýlý kanunda esnafýmýzla ilgili olarak yapýlan düzenlemelerden bazýlarý þunlardýr; 1-)5362 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu hükümlerine göre 25 Þubat 2011 tarihi itibariyle; esnaf ve sanatkarýn üyesi olduklarý odalara olan aidat borçlarýnýn asýllarýnýn tamamýnýn; 01 Mart 2011 tarihinden 31 Aðustos 2011 Çarþamba günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme zammýnýn tahsilinden vazgeçilecektir. 2-)Trafik kazalarý nedeniyle ortaya çýkan saðlýk giderleri bugüne kadar SGK tarafýndan karþýlanmayýp,zorunlu mali mesuliyet trafik sigortasýndan karþýlanmaktaydý.yapýlan düzenleme ile; trafik kazalarýndan kaynaklanan saðlýk giderleri SGK tarafýndan karþýlanacaktýr. 3-)Çýrak ve stajyerler saðlýk sigortasýndan yararlanabilecektir. 4-)4/c(memur),4/a(SSK) ve 4/b(Bað-Kur)kapsamýnda birden fazla çalýþmasý olanlar öncelikle 4/c(memur) statüsünde çalýþmasý varsa 4/c sigortalýsý sayýlacaktýr.4/c kapsamýnda çalýþmasý olmayýp,bað-kur lu ve SSK lý olarak ayný anda çalýþma söz konusu olduðunda ;öncelikle SSK lý sayýlacaktýr.bu düzenleme prim ödeme gün sayýsýnda avantaj saðlamaktadýr. 5-)Kamuya olan kesinleþmiþ borçlarýn tamamý (sigara yasaðý nedeniyle kesilen cezalar hariç) yeniden yapýlandýrýlmýþ ve 36 aya varan vadeler ile taksitlendirilmiþtir. Esnaf ve sanatkarýmýza duyurulur. Ýsmail ÖRDÜ Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi tarafýndan 18. eðitim döneminde açýlan dekoratif ev aksesuarlarý hazýrlama eðitimine katýlan zihinsel engelliler, el becerilerini geliþtirme imkaný buluyorlar. Her hafta 5 saat süre ile dekoratif ev aksesuarlarý hazýrlama eðitimini,kurs eðiticisi Dilek Bozbek yardýmý ile alan ve yaþlarý arasýnda deðiþen zihinsel engelliler, dekoratif ev aksesuarlarýnýn yapýmýnýn yaný sýra,desen iþleme ve boyama konusunda da bilgilendiriliyorlar. 4 ay süre ile devam edecek 18. eðitim dönemi eðitimine katýlan zihinsel engellilerin ürettikleri ürünler,daha sonra düzenlenecek bir sergide Nevþehir lilerin beðenisine sunulacak.

4 SERBAY MANSUROÐLU >>>Türkiye de ilk defa devrim sonrasýný anlatan bir film yapýlýyor. Bu fikir nasýl ortaya çýktý? Cansu Fýrýncý: Film projesi Mustafa Kenan Aybastý nýn önerisiyle ortaya çýktý. AKP kýsa bir film yarýþmasý düzenlemiþti. Ortaya para ödülü koyarak, insanlara film yaptýrýyorlardý ve yaptýrýlan filmlerin AKP yi topluma tanýtma gibi bir temasý vardý. Sinema ile parti propagandasý yapýlacaktý. Biz tabii AKP nin düzenlediði yarýþmaya katýlmayacaktýk. Ne yapabiliriz diye düþünürken sosyalist Türkiye yi anlatma fikriyatýmýz oluþtu. Film çekilmeden de fragmanlarý internete yüklendi ve yapmaya çalýþtýðýmýz film ilgi odaðý oldu. Medyada kendine yer buldu, tartýþýldý ve de en önemlisi beðenildi. Dolayýsýyla bu bizim moralimizi yükseltti, böyle bir film konusuyla yola devam etmemiz için bizi teþvik etti. >>>Bu yola bu düþünceyle çýkýp, böyle bir teþvikle mi devam ettiniz? Mustafa Kenan Aybastý: Sosyalist oldum derseniz peþinden Peki, bunun için ne yapmalýyým sorusunu da sormanýz gerekir. Bu soruya verdiðiniz cevaba göre hareket etmek zorundasýnýzdýr. Kimileri gazete satar, kimileri gazete yapar, kimi para kaynaðý yaratýr, kimi eylem örgütler, pankart yapar. Ben de sinemacýyým. Düþündüðümde, sosyalizmi nasýl filme dökerim fikri aklýma geldi. Elim kamera tutuyor. Bugün film yaparým. Yarýn belgesel çekerim, baþka gün baþka þey olur. Ben de sosyalizme katkýmý buradan sunmuþ olurum. Dolayýsýyla bu filmin kendisi de katkýsýný sosyalizme sunmuþ oluyor. >>> Devrimden Sonra filminde neyi anlatýyorsunuz? M.K.A. Gece yastýða baþýmýzý koyduðumuzda aklýmýza ne geliyorsa, baþýmýza bir iþ geldiðinde solcu olarak, yahu devrim olmuþ olsa bu olmazdý diyebileceðimiz hadiseleri anlatmaya çalýþtýk. Devrim olursa nasýl bir Türkiye olacak hayalini filme taþýyoruz. Devrim sonrasý fatura olmayacak, kira olmayacak. Aslýnda bu kadar basit þeyler anlatmaya çalýþtýk. Türkiye Komünist Partisi nin 2002 seçimleri öncesi hazýrlamýþ olduðu Nasýl bir Türkiye Ýstiyoruz broþürü benim açýmdan zihin açýcý olmuþtur. >>>Size göre bu filmi kimler ve neden izlesin? C.F. Yaþadýðý hayattan memnuniyetsiz olanlar, çocuðunu okula gönderemeyenler, maaþýnýn yüzde ini kiraya, vergilere vermek zorunda olanlar, insani bir yaþam isteyenler, daha iyi bir Türkiye nasýl mümkün sorusunu soranlar bu filmi izlemelidirler diye düþünüyorum. M.K.A. Politik ya da apolitik bireyler olabiliriz, ama bizim de bu hayata dair her zaman kaygýlarýmýz var. Çektiðimiz film en temel haklarýmýzýn gasp edildiði, yoksullaþtýrýldýðýmýz bir düzenden sonrasýný anlatýyor. Haliyle insan gibi yaþama koþullarýnýn saðlandýðý, kaygýlarýmýzýn olmadýðý bir zaman diliminde, kesitler halinde devrimden sonrasýný anlatýyoruz. Bu filmde bu ülkenin gidiþatýndan rahatsýz olan herkesin kendinden bir þeyler bulabileceðini düþünüyorum. >>>Her zaman þöyle bir iddia olmuþtur: Komünistler zenginlerin malýný, mülkünü ve kaç tane apartmaný varsa hepsini elinden alacak. Dolayýsýyla yoksullar dýþýnda, orta sýnýflarý devrimden sonra nereye oturttunuz? C.F. Orta sýnýf ya da terminolojimizle burjuva dediðimiz insanlarýn da evvela bir güvencesi yok. Onlar da sürekli yarýþ, sürekli rekabet halindeler. Baþarýlý olanlar baþarýsýz olanlarý, büyük balýk küçük balýðý yutar misali birbirlerini yiyorlar, yemek zorunda da kalýyorlar. Para, mal, mülk sýkýntýsý yaþamýyorlar. Ama var olma, hayatta kalma korkusunu sürekli yaþýyorlar. Bu korku haliyle onlarý insanlýk dýþý bir yaþama sürüklüyor. Gelip bu filmi izlerlerse, sosyalistlere kulak kabartýrlarsa, kimsenin kimseyle rekabet etmek zorunda kalmaktan dolayý yok olmayacaðý bir Türkiye nin mümkün olacaðýný göreceklerdir. >>>Sinema açýsýndan bakacaksak olursak, bu filmi nereye oturtacaðýz? M.K.A. Bir kere öncelikle þunu söyleyeyim, uzun zamandýr sosyalizmin arkasýnda duran bir film yapýlmadý. Hatta Türkiye de bu þekilde sosyalizmi açýktan anlatan film hiç olmadý. Ancak bu film bir boþluðu tek baþýna doldurmaya aday deðildir. Bunun nereye oturacaðýný sinema eleþtirmenlerine býrakalým derim. >>>Bu ülkede sosyalistlerin yaptýðý film ne kadar baþarýlý olur? Ya da siz baþarýlý olacaðýnýzý düþünüyor musunuz? M.K.A. Film bence daha vizyona girmeden baþarýlý olmuþtur. Magazinel tarafý ile deðil, oyuncularýnýn ne giydikleriyle deðil, kolektif bir çalýþmanýn ürünü olmasýyla, baþka bir Türkiye yi tartýþtýrmasýyla film baþarýlý olmuþtur. Mülkiyetin tartýþýlmasý bence harika. Filmin kurgudan ziyade söyleyecek çok þeyi vardý. Onlarý anlatýyor. Film bu açýdan da baþarýlý olmuþ sayýlmalýdýr. >>>Filmin maddi boyutunu nasýl hallettiniz? C.F. Filmi olabildiðince düþük bütçede çekmek için mücadele ediyoruz. Oyuncular ücretsiz oynuyor, fikir ücretsiz, kameramýz 5 bin liralýk bir kamera. Biz dayanýþma ve kolektif ile güzel þeylerin de ortaya çýkabileceðini göstermiþ olacaðýz. Bunu gerçekleþtirebilirsek bu da bu tarz filmler yapmak isteyecek olan arkadaþlarýmýza cesaret verecektir. Nazým Hikmet Kültür Merkezi sponsor olmadan bu filmi çekmektedir. NHKM kendi öz varlýðýyla oluþturduðu bütçeyi bu filme ayýrdý. Kolektif üretim ile birlikte 100 lerce insan TL dahi olsa bile cebinden çýkarýp gönderdi. Cebinde 10 TL olan öðrenci, arayýp 5 TL sini size göndersem olur mu? diye sorduðunda, biz bu insanlara ne kadar çok güvenmemiz gerektiðini anladýk. Biz bu filmi yapýmcý ile çekmeye kalkýþsaydýk muhtemelen yarý yolda kalýrdýk. Sponsora, piyasaya yaslanmak durumunda kalsaydýk sosyalizmi anlatamazdýk. Baþka bir þey anlatmaya baþlardýk. Bu kolektif üretim kültürü olmasaydý Türkiye nin en iyi oyuncularýný bu sete o kadar kolay getiremezdik. Hiçbir yapýmcý, oyuncusunun eline senaryoyu tutuþturarak 4 gün sonra sete gel diyemez. Hepsi sað olsun, koþa koþa geldiler. Bunu görev bildiler, kolektif üretimde onlarýn emeði yadsýnamaz. Dayanýþmada bulunmak isteyenleri hâlâ bekliyoruz. Ýnternet adresimizden ya da Nazým Hikmet Kültür Merkezi nden bize ulaþýlabilir. >>>Bu filmde kimler oynadý? M.K.A. Bir kere kimler oynayamadý onlarý sayýyým: Gerici, yobaz, piyasacý, faþist, liberal bu filmde oynayamaz dedik. Oyuncular ben emekten yanayým, ben halktan yanayým, sosyalizmde gelecek görüyorum diyen insanlardan oluþuyor. Bu filmi ve senaryosunu götürdüðümüz hiçbir oyuncu bana ne kadar para vereceksiniz diye sormadý. Bunu konuþmadýk bile. Profesyonel oyuncular dýþýnda ilk defa kamera karþýsýna çýkan genç amatör ama koca yürekli insanlarý da unutmamak lazým. >>>Filmin devrime katkýsý olur mu? M.K.A. Devrim yapamadýk diye filmini çekiyor deðiliz. Fantezi peþinde hiç deðiliz. Filmi yaptýysak devrimi de yapacaðýz demektir. Filmi yaptýðýmýz anlayýþla da devrimi yapacaðýz. >>> Eleþtiriler geliyor mu? M.K.A. Çeþitli eleþtiriler aldýðýmýz doðrudur. Ama biz daha çok devrimin gündelik yaþama nasýl yansýyacaðýný anlatmaya çalýþýyoruz. Sosyalist bir ülkede, insanlarýn yaþamý nasýl olur? Devrim, oto tamircisi Ahmet in yaþamýna nasýl yansýr, emekli Ayþe teyzenin hayatýna nasýl yansýr, askeriye ne olur? Biz filmde onlara bakmaya çalýþtýk. BirGün

5 16 Mart 2011 Çarþamba SEMÝH GÜMÜÞ Bir dilin ve edebiyatýn kaynaklarýný keþfetmek zorunda kalmak... Kimlerin baþýna gelmiþse onlarý gezegenimizde pek az topluluðun baþýna gelmiþtir bu, yeni keþifler yapma çabasý içinde bile sürekli acýyla baþ baþa kalmak zorunda býrakýr. Hem doðal dili günlük hayat içinde kullanamamak, hem de kendi kültürünü geliþtirmek için kimliðin iskeletini oluþturan dilden yoksun kalmak. Nasýl tuhaftýr ki, bu toplumun ezici çoðunluðu, yüz yýl boyunca Kürtlerin bu ülkede Türkçeyle yaþamak zorunda býrakýlmasýný hayatýn en doðal gerçeðiymiþ gibi algýladý. Bir taraf, bütün bir ömür boyunca birlikte yaþadýðý en yakýn komþusunun dilinden tek sözcük bile öðrenmeyi aklýna getirmeden yaþamýný sürdürebildi. Oysa yasaklanan, koca bir halkýn anadiliydi. Hiçbir yerde buradaki kadar olmadý, ama Kürtçe, bölgenin öteki ülkelerinde de çeþitli baskýlara uðradý. Kürt aydýnlarýn sürgün ülkesi olarak seçtiði ülkelerden Suriye de de 1945 te Kürtçe edebiyata yasak geldi. Kürt yazarlarýn özgürce çalýþma ve yazma olanaðý bulduðu Sovyetler Birliði nde 1930 lardan sonra Kiril alfabesini seçmek zorunda kalmak, kýsa süren olumlu sonuçlarýn da neden sonra anlamsýzlaþmasýna yol açmýþ olmalý. Öte yandan Irak ta boy veren Kürt edebiyatý Kürtçenin zenginleþmesinin yollarýný açtý açmasýna, ama Irak ve Ýran Kürtlerinin egemen lehçesi olan Sorani nin etkinliðinin artýp Kurmancinin gitgide zayýflamasý, bu kez de Anadolu Kürtlerinin kültürüne olumsuz etkiler yaptý. Ayrýca Sovyeter Birliði ndekine benzer biçimde, Arap alfabesine uyarlanmasý, Kürtçeyi büsbütün kargaþaya soktu. Farklý bölgeler arasýnda kalan Kürt kültürünün birbirine yabancýlaþan parçalara ayrýlmasý Kürt edebiyatýnýn bölünmesine ve eþitsiz geliþmesine neden oldu. Önemli bir adým tartýþýlmadý Doðrusu bizim için asýl olan, bizim coðrafyamýzdaki Kürt kültürü ve edebiyatý. Bölgenin öteki ülkelerindeki Kürtlerin kendi bulunduklarý coðrafya içindeki sorunlarýný asýl sorunlarý olarak gördüklerini yadsýyamayacaðýmýza göre, burada da Kürt dili ve edebiyatýnýn sorunlarýný kendi coðrafyamýz içinde tartýþmak, buradan tümevarmak, bana en doðru yol görünüyor. Öte yandan, bütün bir toplumun yüzde yirmisine varan bölümünün kendi anadilini yalnýzca günlük konuþmanýn sýnýrlarý içinde yaþamasý kabul edilemez; Kürtçenin ayný zamanda yazý dili içinde geliþtirilmesinin asl amaç olduðu unutulmamalý. Tarih Vakfý nýn hazýrlanmasýna önayak olup geçenlerde yayýmladýðý Ortaöðretim Kürt Dili ve Edebiyatý Ders Kitabý, bu amaca dönük, en önemli yayýnlardan biriydi. Yeterince ilgi görmedi. Kürtlerin kendi kültür kurumlarýnca hazýrlanmadýðýndan mý, yetersiz olduðundan mý, uygulamada bir yeri olmadýðýndan mý, neden? Oysa bu baþlangýcýn, üstelik Kürt aydýn ve yazarlarýnýn katýlýmýyla da yapýlýnca, daha çok ilgi görüp tartýþýlmasý gerekirdi. Siyasal aktörlerin her zaman siyasetin sýnýrlarý içinde kalmasýný, pekâlâ bir olumsuzluk olarak saptayabiliriz. Gelgelelim, kültür adamlarýnýn kendi sorunlarýna yabancý olduklarý da, gerçekliðimizin tuhaf yaný. Olmayana yakýcý özlem, bulunca ânýnda sönümleniyor. Tarih Vakfý nýn çalýþmasýnýn gölgede kalmasýnda, belki okullarda Kürt Dili ve Edebiyatý öðretiminin olmamasý da önemli bir etken oldu. Toplumsal alýþkanlýðýmýzdýr: günlük hayat içinde karþý karþýya gelmediðimiz sorunlarý önümüze almaya gönül indirmeyiz. Tarih Vakfý da Kürt Dili ve Edebiyatý ders kitabýnýn hazýrlanmasý sürecinde bir ekip çalýþmasý yürütüldüðünü, Kürt dili ve edebiyatý konusunda çalýþmalar yapan kiþilerin ekibe çaðrýldýðýný, Kürt dili ve edebiyatý konusunda yapýlmýþ pek çok çalýþmalardan yararlanýldýðýný belirtiyor. Öte yandan, var olan bu çalýþmalarýn hemen hiçbirinin ders kitabý biçimine uygun olmamasý da çalýþmayý güçleþtiren etkenlerden olmuþ. Amacý da þöyle tanýmlanýyor: Kürt dilini öðretmeye, yaþatmaya ve geliþtirmeye yönelik bu çalýþmalarýn hedef kitlesi aðýrlýklý olarak Kürtlerdir ve elbette ki son derece deðerlidir. Proje kapsamýnda hazýrlanan Kürt Dili ve Edebiyatý kitabý hem ders kitabý hem de hedef kitlsi bakýmýndan tüm bu çalýþmalardan ayrý düþünülmelidir. Öncelikli hedef kitlesi, Kürt kültürü, dili ve edebiyatý konusunda yanlýþ, eksik veya hiçbir bilgiye sahip olmayan Kürt olan ve olmayan tüm orta öðretim öðrencileridir. Ortaöðretim Kürt Dili ve Edebiyatý Ders Kitabý, tam bir ders kitabý anlayýþý içinde, bilinen öðretim yöntemlerine uygunluðu gözetilerek hazýrlanmýþ. Kürt Dili ve Kürt Edebiyatý baþlýklý iki ana bölüme ayrýlmýþ kitabýn Edebiyat bölümü de Sözlü Edebiyat ve Yazýlý Edebiyat baþlýklý iki ana bölümüne ayrýlmýþ. Kürt dilinin kaynaklarý uzak bir geçmiþtedir elbette. Her kültürde olduðu gibi, öncelikle sözlü kültür içinde var olmuþ, daha doðrusu, sözlü kültürün yaratýlmasýný saðlamýþtýr dil. Kürtçe üstünde yaklaþýk yüz yýl boyunca süren yasak, Kürt edebiyatýnýn geliþmesini elbette olumsuz etkilemiþtir. Yasak edilmiþ, yani kullanýlmasý sýnýrlanmýþ dil insanlar arasýndaki sýnýrlý iletiþim içinde varlýðýný sürdürebilir belki, ama yazýlý dil içinde geliþip zenginleþmedikçe, edebiyat dili olarak da güçlenme olanaklarýný bulamaz. Bu yüzden Kürtçenin en büyük talihsizliðini bir halkýn dilini kullanamamasý düzeyinde, öncelikle siyasal bir sorun olarak almamak gerekir. Nedenler siyasaldýr elbette, ama sonuçlarý, yani bir halkýn kendi kültürünü ve edebiyatýný yaratamamasý, toplumsal ve tarihsel olarak çok daha önemlidir: Bir halkýn halk, insanýn insan olamamasýna neden olur ki, bu her þeyden önce gelir. Kürt edebiyatýnýn da asýl kaynaklarý sözlü edebiyat kalýtýdýr. Bir bakýma, yok edilmek istenen Kürtçenin yaratýcý söz içinde yaþamasýný saðlayan gizilgüçtür sözlü edebiyat. Sözlü edebiyatýn taþýyýcýsý olan dengbêjler, destanlarýn ilahilerin, mesnevilerin, halk hikâyelerinin yaratýlmasýný ve yüzlerce yýl boyunca yaþamasýný saðlayarak, Kürt dilinin ve kültürünün varlýðýnýn korunmasýnda büyük bir rol üstlenmiþtir. Kürtçe üstündeki yasaklarýn kalktýðý geçen yýllarda Kürt edebiyatýnýn birikimini elbette bu arada yeterince olgunlaþma fýrsatý bulamadýðýný tartýþýrken, söz dönüp dolaþýp dengbêjlere getiriliyordu. Elbette sözlü edebiyatýn Kürt kültüründeki bu ayrýksý kurumunun yeniden oluþuma katkýsý vardýr, ama eskil birikimlerin modern edebiyata etkisinin oldukça sýnýrlý olduðunu da kabul etmek gerekir. Çaresiz, yeni birikimler yazýlý edebiyatýn içinden geçerek edinilecektir. Kitabýn iç düzeni de Türk Dili ve Edebiyatý dersleri için hazýrlanan kitaplarýn iç düzenine uydurulmuþ. Bunun doðru olup olmadýðý tartýþýlabilir belki. Ama bu seçim, Kürt edebiyatýnýn Ýslamiyet öncesi ve sonrasý ile klasik dönemleri üstünde uzunca durulurken, modern zamanlarýnýn burada da kitabýn sonuna sýkýþmasýna neden olmuþ. Oysa edebiyat öðretiminde MEB in kýrk yýllýk seçiminin doðruluðu zaten tartýþmalý durumdayken, Kürt edebiyatýnýn bölge ülkelerine daðýlmýþ çaðdaþ birikimi ve zenginliði daha iyi deðerlendirilebilir, sonunda bizim coðrafyamýzdaki örnekleri daha ayrýntýlý alýnabilirdi. Roman ve öykünün, bütün olarak Kürt edebiyatýndaki yeri, belki dün deðil, ama bugün çok önemli. Çünkü kendini yeniden yaratan bir edebiyatýn, yaratým biçimlerini zenginleþtirmek ve dili yazýnsal dil olarak yeniden oluþturmak için izleyeceði en doðru yol, düzyazý içinde sýnanmaktýr. Mehmed Uzun un Kürtçeyi bir roman dili olarak deðerlendirme ve buna uygun biçimde zenginleþtirme çabasý, þimdi yaþadýðýmýz bu son dönem içinde Kürtçeye bu ülkede yapýlmýþ en önemli katkýlar arasýndadýr. Mehmed Uzun, Kürtçenin roman dili olarak olanaklarýný keþfetmek ve ortaya çýkarmak için öylesine yoðun bir çaba gösterdi ki, Kürtçe üstündeki yasaklar kalktýktan sonra Kürt edebiyatýnýn kendini yeniden keþfettiði, gizli kalanýn açýða çýktýðýbir sýçrama dönemi yaþandý. Bu dönem, modern Kürt edeiyatýna bizim coðrafyamýzdan nitelikli katkýlar yapýlmasýnýn yolunu açacaktýr ki, bunun, bir gün uygulama olanaðý bulursa eðer, Kürt Dili ve Edebiyatý müfredatý içinde þimdi düþünülenden çok daha geniþ biçimde yer alacaðý da söylenebilir. Bu kitabýn yeterince tartýþýlmamasý bir eksiklik. Oysa bu anlamlý baþlangýcý daha ileri götürmenin tartýþmaktan baþka bir yolu yok. Radikal Kitap

6 Elbette yazdýrmasalar da yazacaðýz. Muktedirleri artýk iyi tanýyoruz. Belki çok daha iyi tanýmak ve tanýmlamak için soruyoruz: Yaptýklarý faþizm mi, deðil mi? Siyaset biliminde faþizmin yeri nedir? Kendi iktidarlarýna karþý olanlarý topyekûn yasadýþý alana itme peþindeler. Gayet piþkin þekilde bir yandan faþizmi kurumsallaþtýrýyor, yasal hale getiriyorlar; buna itiraz edenleri, direnenleri de bir çýrpýda yasa dýþý hale düþürüyorlar. Ha bire suçluyorlar. Peki suç nedir? Suçun gizlidir, söyleyemeyiz! diyorlar. Deliller gizliymiþ, suç da gizliymiþ, söylenmezmiþ! Ýþte böyle, absürt bir korku rejimi kuruyorlar. Ve þimdi korkutmaya çalýþýrken kendileri daha fazla korkuyorlar, korktuklarý için daha fazla korkutuyorlar. Peki korkunun siyasi literatürde bir adý var mý? Avrupa basýný bunun adýný çoktan koydu: Erdoðan Rejimi. Yani? Ha faþizm ha Recebizm... Adýnýn ne önemi var mühim olan gaddarlýk. Ve fakat toplumun önemli bir kesimini 9 senedir hâlâ teslim alamadýlar. Þimdi ise hiç alamayacaklar. Çünkü þimdi korku eþiði de aþýldý. Bakýn iþte, bizler, yani bir avuç insan bile onlarý teþhir etmeye, sinir etmeye yetiyoruz. Bakýn iþte, Nedim Þener ve Ahmet Þýk yazmaktan vazgeçmediler, yazarak direndiler; iktidarýn bütün argümanlarýný yer ile yeksan ettiler. Merak etmeyin. Böyle böyle yýkýlacaklar. Baþka kimler yýkacak? Metin Göktepe nin annesi... Hrant Dink in kardeþi yýkacak... Sadece onlar bile muktedirlerin asaplarýný bozmaya yetmedi mi? Þakþakçý liberallerin dahi, pek sevdikleri kliþeleriyle, kendi ezberleri de bozulmadý mý? Peki nasýl yýkýlacaklar? Zor deðil! Çünkü sehven demokrasiler bir ýslýkla bile yýkýlabilir. Belki de bir ýslýkla baþlar her þey. Bir ýslýkla... Bir tribün dolusu ýslýkla... Ya da gazeteciler dün Ýstiklal de yürürken, BirGün emekçilerinin baþlattýðý bir cadde dolusu ýslýkla... Þimdi önce ýslýk çalanlardan korksunlar. Yeter ki ýslýklardan bile korksunlar. Bizim kuþak 12 Eylüllerden þerbetlidir. O karanlýk günlerde cehennem içinde cenneti de yaþayabilmiþtir. Ve bütün zamanlarýn muhalifleri olan bizler, devrimciler, zaten bütün ülkelerin zencileri deðil miyiz? Baþtan kaybedilecek savaþlara bile takiyeye filan tenezzül etmeden peþin peþin girebiliriz. Þimdi de yeter ki umudumuzu, soluðumuzu ve ille de inadýmýzý uzun tutalým. Çünkü Ernesto Che Guevara nýn dediði gibi Savaþanlar kaybedebilir, ama savaþmayanlar çoktan kaybetmiþtir. Ve sen, kaybetmemeye kaderinmiþ gibi inanan! Yani sen, ýlýmlý faþist! Seni de tanýyoruz. Sürekli çalgýlý çengili TV programlarý seyredip AKP ye þükrediþinden, karýný dövüp akþam namazýna gidiþinden, yedi sülaleni týksýrýncaya kadar zengin etmek için zikir çekiþinden, taammüden iþlediðin günahlarýnýn kefaretini ödemek uðruna kýldýðýn nafile namazýndan tanýyoruz... Seni, telefonla konuþurken geri planda duyduðumuz hýrýltýndan, Tekel iþçisine bölücü deyip þükür duasý yapmandan, sendikalara kilit vurup cemaatleri kamuya açmandan tanýyoruz. Seni patronun önünde secde ediþinden, küresel sermayeye biatinden tanýyoruz. Ve illa ki merdiven altýnda çalýþtýrdýðýn türbanlý emekçilerin sana okuduklarý beddualardan... Seni, kükrerken dahi gizleyemediðin gözlerindeki korkundan tanýyoruz. Ýþte bundandýr ki tanýmýný yapmamýz, sana bir anlam vermemiz aslýnda hiç zor deðil. Ýki nokta üst üste koyarýz, rejiminin anlamýný ve encamýný yazarýz. Ancak faþizm sözün bittiði yerdir dedikten sonra koyduðumuz üç noktayý art arda deðil de üst üste yazýnca... Bu, ne anlama gelir bilir misin? Söyleyeyim: Senin gözündeki deðeri nokta olanlar, yani Noktalar ayaða kalkmýþtýr artýk. Çünkü faþizm sözün bittiði yer ise eðer, sözün yerini pekâlâ sayýlar alabilir... Meydanlardaki binler, on binler, Ýstiklal de ýslýk çalan gazeteciler, Sýhhiye Meydanýnda haykýran tabipler, emekçiler... Sözel olan yerine sayýsal olan devreye girer ve geriye sayým baþlar: On, dokuz, sekiz, yedi... Sulucakarahöyük/ AVANOS Hüseyin KAÝM Türk Tabipleri Birliði 2010 Behçet Aysan Þiir Ödülü, Ankara Çaðdaþ Sanatlar Merkezi nde düzenlenen törenle, Aðrýlý Renk adlý kitabýyla ödüle deðer görülen Fuat Çiftçi ye verildi. Törende ayrýca, 2010 yýlýnda aramýzdan ayrýlan TTB Behçet Aysan Þiir Ödülü Seçici Kurul Üyesi Þair Arif Damar adýna bu yýl için konulan Özel Ödülü de, Çýnlama adlý eserin sahibi Gültekin Emre aldý. Devlet Tiyatrosu sanatçýlarý Þebnem Gürsoy ve Tuncer Yýðcý nýn sunduðu tören, yakýnlarýný siyasi cinayetlerde yitirenlerin ailelerinden oluþan Toplumsal Bellek Platformu adýna Ýlhan Erdost un kýzý Alaz Erdost ile Metin Altýok un kýzý Zeynep Altýok tarafýndan okunan basýn açýklamasýyla baþladý. Toplumsal Bellek Platformu nun açýklamasýnýn ardýndan, TTB Merkez Konseyi Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu bir konuþma yaptý te hepimizi yakan o ateþten bu yana ülke ortamýnda neler yaþandýðýna iliþkin özet deðerlendirme yapan Bilaloðlu, tabloda pek de deðiþen bir þey olmadýðýný söyledi. Herþeyin fiyatýný bilen ama deðerini bilmeyen bir iktidarýn, her þeye fiyat biçtiði dönemleri yaþadýðýmýzý belirten Bilaloðlu, þöyle konuþtu: Behçet Aysan a, yitirdiklerimize bugün çok da iyi þeyler söyleyebilecek durumda deðiliz. Ama biz Behçet Aðabey ile ayný gelenekten geliyoruz. Ýnatla, ýsrarla, inançla mücadele eden bir gelenek Ýnat ve ýsrarla mücadelemizi sürdüreceðimize olan inançla hepinizi saygýyla selamlýyorum. Törene katýlamayan Behçet Aysan Þiir Ödülü Seçici Kurulu üyesi Doðan Hýzlan ýn iletisinin okunmasýnýn ardýndan, Eþber Yaðmurdereli ve Cemil Kavukçu Behçet Aysaný ý ve þiirini anlatan konuþmalar yaptýlar. Behçet Aysan Seçici Kurul üyesi Ali Cengizkan ýn ödül gerekçesini aktardýðý konuþmasýnýn ardýndan törene geçildi. Ödülleri, Fuat Çiftçi ye TTB Merkez Konseyi Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, Gültekin Emre ye de TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanýk verdiler. Çiftçi ve Emre nin kýsa teþekkür konuþmalarýný izleyen, Muammer Ketencioðlu ve Zeybek topluluðunun dinletisi ile 2010 TTB Behçet Aysan Þiir Ödül Töreni sona erdi. Gelenekten el alan, deneysel arayýþlar Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Doðan Hýzlan ve Cevat Çapan dan oluþan Behçet Aysan Þiir Ödülü Seçici Kurulu, bu yýl gelenekten el alarak deneysel arayýþlar yapan þiiri için Fuat Çiftçi'nin Aðrýlý Renk adlý kitabýný ödüle deðer bulmuþtu. Seçici Kurul ayrýca, 2010 yýlýnda aramýzdan ayrýlan TTB Behçet Aysan Þiir Ödülü Seçici Kurul Üyesi Þair Arif Damar adýna bu yýl için konulan "Arif Damar Özel Ödülü"nün de Gültekin Emre'nin "Çýnlama" adlý kitabýna verilmesini kararlaþtýrmýþtý Nevþehir Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü, Merkez Müdürleri, Ýlimizde yayýmlan yazýlý ve görsel basýn temsilcilerinin katýldýðý basýn toplantýsýnda, 6111 Sayýlý bazý alacaklarýn yeniden yapýlandýrmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde deðiþiklik öngören Kanun ile Kurumumuzun birikmiþ alacaklarýna ödeme kolaylýðý ile ilgili, vatandaþlar için fýrsat olduðu yapýlandýrmadan yararlanmak için bir an önce müracaat etmelerini, son baþvuru tarihi olan 2 Mayýs 2011 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yolu ile baþvurabilecekleri hakkýnda Ýl Müdürü Asým GÖVEREN tarafýndan bilgi verildi.

7 7 ZEYNEP KURAY 12 Mart 1995'te Gazi Mahallesi'nde kontrgerillanýn gasp ettiði taksiden Ýsmet Paþa Caddesi boyunca kahvehaneleri ve bir pastaneyi taramasý sonucu bir kiþinin ölümü, 5 kiþinin de aðýr yaralanmasýyla baþlayan olaylarda, polis ve özel timin açtýðý ateþ sonucu 15 kiþi yaþamýný yitirmiþti. Ümraniye'deki protestolarda da 3 kiþinin öldürülmesiyle katledilenlerin sayýsý 18'e ulaþmýþtý. Öldürülenlerden biri henüz 16 yaþýnda olan Endüstri Meslek Lisesi öðrencisi Sezgin Engin'di. Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Bu acýlý 16 yýlýn ardýndan, Türkiye devletinden ve hukuk sisteminden artýk bir adalet beklentisi kalmayan Sezgin ailesiyle ve yýllardýr onlarla birlikte duruþmalarda mücadele eden avukatlarý Remzi Kazmaz ve Behiç Aþçý yla Gazi Katliamý ný ve bu katliamda devletin rolünü konuþtuk. Baba Mahmut Engin, saldýrýnýn ardýndan Star TV'de "Cemevi tarandý, Alevi dedesi öldürüldü" þeklinde alt yazý geçtikten sonra halkýn sokaða çýktýðýný anlattý. Mahmut Engin olanlarý þöyle aktardý: "Halk tabii karakola hücum etti. Çünkü her gün fýldýr fýldýr en az beþ otonun sürekli gezdiði mahallede kahveler taranmasýna raðmen tek bir polis kýlýný kýpýrdatmamýþtý. Daha sonra olaylar yatýþýnca gece geç saatlerde bu kez iki panzer geldi, cemevi de o zaman inþaat halindeydi ve bir kamyon kum vardý. Mehmet Gündüz isimli arkadaþ da kumlarýn üzerine çýkmýþ. Polis panzerlerinden ateþ açýlýyor ve Mehmet de orada can veriyor." Sabah olduðunda Gündüz'ün ölüm haberini duyan mahallelinin tekrar sokaða çýktýðýný kaydeden baba Engin, oðlunun yaþamýný yitirmesine giden süreci þu sözlerle anlattý: "Oðlum Sezgin bir bakýyor halk karakola doðru yürüyor. O da en önlere geçip yürümeye baþlýyor. O anda karakolun önünde mevzilenmiþ Adem Albayrak isimli sivil polis ve diðer polisler kalabalýðý rasgele taramaya baþlýyor. Yüzlerce insan yaralanýrken 5 kiþi orada düþüyor ve ölüyor. O anda rasgele sýkýlan kurþunlar Sezgin in de iki bacaðýna isabet ediyor ve çocuk orada yýðýlýp kalýyor. Mahalleli onu hastaneye götürmek için ýsrar etse de oradaki polisler oðlumu o þekilde yerde yaralý býrakýp, ona yaklaþmak isteyenleri de darp ediyor. Oðlum kan kaybýndan orada can vermiþ." Kendisi iþte olduðu için hemen haberi olmadýðýný, gelen telefonda ise oðlunun yaralý olduðunun söylendiðini anlatan acýlý Baba, "Hemen çýktým Þafak hastanesine gittim, bana Haseki de olduðunu söylediler.haseki ye gittim orada yok, Cerrahpaþa ya bir gittim ki oðlumu yaralý göreceðimi sanýrken morgda olduðunu öðrendim" dedi. MAHALLEDE BASKI VE ÞÝDDET ARTIYOR Mahmut Engin daha sonraki süreçte mahallede yaþanan baský ortamýna dikkat çekiyor. Polis þiddetine maruz kaldýðýný kaydeden Engin, mahalledeki atmosferi þu sözlerle anlatýyor: "Orada barikat kurmuþ polislere evimin Gazi de olduðunu, gitmem gerektiðini, oðlumun vurulduðunu,aileme haber etmem gerektiðini söylememe raðmen, Giremezsin bu bir emirdir diyerek bir de utanmadan beni tüm basýnýn önünde feci þekilde darp etmeye baþladýlar." Adalet arayýþý sýrasýnda bir çok defa gözaltýna alýnýp iþkenceden geçtiðini anlatan baba Engin, "Beni sindirmek için çok uðraþtýlar ama sinmedim.16 sene boyunca adalet aradýk ancak mermiler belli olmasýna, vuranlar belli olmasýna raðmen polisler sadece 3 sene ile yargýlandýlar.1 sene yatýp çýktýlar" dedi. 16 yýlldýr faillerin korunduðunu söyleyen Engin, artýk "Bu ülkeden adalet beklemiyorum" diyor. HASTANEDE YARALILAR DÖVÜLDÜ Olay günü oðlunu bulmak üzere Gaziosmanpaþa Hastanesine gittiðini anlatan Sezgin Engin'in annesi de oðlunu bulmak için hastaneye gittiðinde yaþadýklarýný anlattý. Anne Engin, "Hastanenin içinde polis sedyelerdeki yaralýlarý tekme tokat dövüyordu. Ben orada baðýrmaya baþladým çocuðum nerde diye. Oradaki bir hemþire bana oðlumun ameliyatta olduðunu söyledi. Bir geldim ameliyathaneye içersi doktor deðil polis dolu. Böyle bir devletten ne beklersin" dedi. Olayýn Ýstanbul da olmasýna raðmen davanýn bilinçli bir þekilde Trabzon a taþýndýðýna dikkat çeken anne Engin, "Biz o dönem aileler toplandýk ve Adalet Bakanýna gittik. O dönem Adalet Bakaný Þevket Kazan dý. Ona bu kadar uzaða gitme imkanýmýz olmadýðýný, davanýn Ýstanbul da görülmesi gerektiðini söyledik. Bize söz verdi ama tutmadý. Trabzon a giderken defalarca taþlanýyorduk. Polisler önümüzü kesiyor, arabalardan indiriyor dövüyorlardý. Ama hiç yýlmadýk,býkmadýk 7 sene boyunca gittik adalet aradýk. Ama devlet kendisi katil olduðu için adalet bulamadýk" diye konuþtu. 12 YAÞINDAKÝ ÇOCUÐA ÝÞKENCE Oðlunun katlediliþinin üzerinden 16 yýl geçtiðini, ama akabinde henüz 12 yaþýndaki oðluna da göz koyduklarýný anlatan anne Engin, "Oðlum öldükten sonra ilk iþleri 12 yaþýndaki oðlumu Ýstanbul Emniyetine götürüp iþkencelerden geçirmek oldu. Kamuoyuna duyuracaðýmý söylediðimde býraktýlar. Öyle bir geldi ki eve yavrum her yeri mosmor, þiþ içindeydi. Bunlar öyle bir canavar.16 yýldýr evimi basýyorlar. Resmen evin önünü karakola dönüþtürdüler. Mezar taþlarýmýza bile saygý duymadýlar. Geldiler kýrdýlar. Anmamýzý yapmamýza bile izin vermediler bizleri yerlerde sürükleyip darp ettiler. Çocuklarýmýzýn fotoðraflarýný ellerimizden alarak gözlerimizin önünde yýrttýlar. Halen sivil polis kapýmda bekliyor.hâlâ tehdit ediyorlar" diye konuþtu. KAZMAZ: ERGENEKON'U GAZÝ'DE ARAYIN Avukat Remzi Kazmaz, katliamýn ardýndan geçen 16 yýl içersinde Gazi davasý üzerindeki sis perdesinin kaldýrýlamadýðýný belirtti. Karanlýkta kalan yaþamlarla ilgili devletin bugüne kadar bir adým bile atmadýðýný hatýrlatan Kazmaz, "Atmaz, çünkü devletin yapmýþ olduðu bir katliamdý bu. Biz de bu katliamýn aydýnlatýlmasý için tam 13 yýl bu dava ile uðraþtýk" dedi. Ergenekon davasýyla ilgili birçok iddia ortaya atýlmasýna, özellikle de "Bu ülkede faili meçhulleri temizleyeceðiz" denmesine raðmen, baþka þeylerin üzerine gidildiðini kaydeden Kazmaz, "Ergenekon davasý iddianameleri içerisinde Gazi olayýnýn adý var, failler var, fiiller var. Burada olay bu kadar açýk olmasýna raðmen bugüne kadar ne faillerle ne de bu fiillerle ilgili bir soruþturma gündeme gelmedi. 1 yýl evvel Savcý Zekeriya Öz'ün 'Bu olayý aydýnlatacaðým' demesine raðmen, aileler ve müdahil olmak için avukatlar hala çaðrýlmadý. Bu sözler üzerine defalarca baþ vurmamýza raðmen hala bekliyoruz. Þu anda zaten davanýn tekrar açýlmasý gerekiyor. Türkiye nin taraf olduðu uluslararasý sözleþmelerin 90 ýncý maddesine göre zaten bu davalarýn tekrar açýlmasý ve sanýklarýn tekrar baþtan yargýlanmasý gerekiyor. Bizim talebimiz var ama uyan yok" dedi. AÞÇI: ALEVÝ-SÜNNÝ ÇATIÞMASI HEDEFLENDÝ Avukat Behiç Aþçý, yaþanan saldýrýlarý anlattýktan sonra, yaþamýný yitirenlerin vücutlarýnda en az üç kurþun bulunduðuna dikkat çekti. Aþçý, bilinçli bir þekilde öldürücü bölgelere ateþ edildiðini söyledi. Katliamdan sonra Eyüp Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunduklarýný aktaran Aþçý, davanýn ancak 3 yýl sonra açýldýðýný vurguladý. Aþçý, daha ilk duruþmada adliyenin "polis iþgalinde" olmasýna raðmen, güvenlik sorununun gerekçe gösterildiðini ve davanýn Trabzon'a gönderildiðini söyledi. Aþçý, ailelerin Trabzon'a dava için giderlerken, yolda sürekli saldýrýya uðradýklarýný da sözlerine ekledi. Aþçý davayla ilgili þunlarý söyledi: "Sadece iki polise ceza verildi. Sivil polis Adem Albayrak a 3.5 yýl, Çevik Kuvvet polisi Metin Gündoðan 1 yýl 8 ay. Ama ikisini de 1 yýl 8 ay sonra tahliye ettiler. Bu kararý da Yargýtay da destekledi." Aþçý, saldýrýlarla ilgili de bazý þüpheli durumlara iþaret etti ve "Alevi-Sünni çatýþmasý çýkarýlmasý amacýyla yapýlan bir provokasyondu" yorumunu yaptý. BirGün

8 Bülent Aydýn 16 Mart 1978'in üzerinden tam 31 yýl geçmiþ, bir ömrün yarýsý. Oysa benim nice arkadaþým o kadar bile yaþamadý. En yakýþýklýlarýmýz onlar mýydý, yoksa þimdi buradan bakýnca mý bize öyle geliyor bilemiyorum? Ben 1978'de Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Maçka Maden Fakültesi üçüncü sýnýf öðrencisiydim. Biz Ýstanbul'un ODTÜ'sü, Siyasal'ýydýk bir bakýma. 70'li yýllarýn devrimci geleneði kopmadan sürmüþ, okula baþladýðýmýz 1975'ten itibaren giderek yükselen faþist saldýrýlar güçlü bir anti faþist direniþle karþýlanmýþtý. Bir yandan kurduðumuz öðrenci dernekleriyle, komitelerle, kültür kollarýyla akademik demokratik sorunlarýmýzla uðraþýr, bir yandan duvar gazeteleri, dergiler hazýrlar, forumlar, eðitim çalýþmalarý yapar politik meseleleri tartýþýrdýk. Kendi okulumuza yönelik saldýrýlara örgütlü bir þekilde direnir, bizden çok daha zor durumdaki okullara da destek ve dayanýþma için giderdik sýk sýk. Vatan Mühendislik, Hukuk, Edebiyat, Fikirtepe Eðitim Enstitüsü öðrencilerinin toplanma yerlerine, Niðde, Site, Atatürk Öðrenci Sitesi (AÖS) öðrenci yurtlarýna gittiðimizde "ÝTÜ'lüler geldi" diye gülümserdi arkadaþlarýmýz, onlara katýlýr, azken çok olur, yürürdük birlikte. Bilen bilir, "Biz" zamanýydý o zamanlar. Tekil þahýs kullanmazdýk pek. Birlikte öðrenci evlerinde kalýr, bir bardak çayý, bir dilim ekmeði paylaþýr, birlikte okur, sýnavlara birlikte hazýrlanýr, birlikte yaþar ve ne yazýk ki birlikte ölürdük o zamanlar. Þimdi Çocuk Mahkemesi olan, Gülhane Parký giriþi karþýsýndaki asýk suratlý morg binasýnýn yan kapýsýndan vurulup düþmüþ arkadaþlarýmýzý tabut içinde alýr, omuzlarýmýz üzerinde bir süre götürür uðurlardýk memleketlerine. Sanki güneþe doðru uçarken düþmüþ kuþlar gibiydiler. 16 MART 1978 PERÞEMBE... Bundan tam 31 yýl önce, 16 Mart 1978 Perþembe günü sabahý ben de Beyazýt Meydaný'ndaydým. Tedirgin ve serin bir sabahtý. Sessiz ve her zamankinden sakindi etraf. Meydanýn bir arka sokaðýnda bulunan Denizli Yurdu ve önünde okula gitmek için bekleyen Edebiyat Fakültesi öðrencileriyle buluþtuk. Ýstanbul Üniversitesi'nin Laleli'deki Edebiyat Fakültesi ve Beyazýt'taki Hukuk Fakültesi bir süredir faþist iþgal altýndaydý. Devrimci öðrenciler hem faþistlerin hem de polislerin yoðun saldýrý ve tehdidi altýnda okula gidip gelmeye devam ediyorlar, derslere ve sýnavlara giriyor ve okullarýndaki faþist iþgali kýrmak için inat ediyorlardý. Beyazýt Meydaný faþistlerin kontrolü altýndaydý. Okuldaki "Merasim Birliði" denen ve milliyetçi polislerden oluþan özel birlik solcu öðrencilere yapmadýðý eziyeti býrakmýyordu. Ne okulun içi tekindi ne de dýþý. Meydana bakan Küllük kahvesi ve yanýndaki birkaç kahve saldýrý ve lojistik merkez olarak kullanýlýrdý. Hemen her gün yeni saldýrýlar yaþanýrdý. Vakit tamam olunca, toplanma yerine gelen devrimci Edebiyat Fakültesi öðrencileri ile birlikte yola düþtük. Etrafý kollayarak arka caddeye çýktýk, Aksaray yönüne doðru gidip birkaç blok öteden Kimya Fakültesinin karþýsýndan ana caddeye çýktýk. Beyazýt yönünü kollayarak, hýzla geçen arabalardan taranmayalým diye trafiði kestik. Karþýya geçtik. Arkadaþlarýmýzý okullarýnýn kapýsýna býrakýp, yine topluca yapacaklarý çýkýþ saatinde ayný yerde buluþmak üzere uðurladýk. Kapýdaki polis noktasýný salimen geçene kadar bekledik. Ayný yoldan arkamýzý kollayarak ve dolaþarak yurda geri döndük. Okula toplu gidiþ en önemli savunma mekanizmalarýndan birisiydi. Zaten tek tek gitmek mümkün de deðildi. Güzergahý da sýk sýk deðiþtirir, pusu kurulmasýna tedbir almaya çalýþýrdýk. Polisler o sabah her zamankinden azdý. Sýk sýk olduðu gibi Küllük kahvesi tarafýndan slogan atan, silah sýkan, küfür eden, taciz eden olmadý. Tedirgin olduðumuzu anýmsýyorum. Nispeten güvenlikli hattýmýzdan geçerek yine epeyce dolaþýp Denizli Yurdu'na geldik. Gece "yurt nöbeti" tutmuþ olanlar yarým kalmýþ uykularýný almaya odaya çýktýlar. Biz giriþte "Birinci" sigaralarýmýzý yakýp demli çaylarla sohbete koyulduk. O günlerde ölüm zaten hep etrafta, yanýbaþýmýzdaydý. "Mavra" dediðimiz esprili muhabbetlerimizin baþ konularýndan birisiydi "taranmak, bombalanmak, pusu, dayak"... Bir kulaðýmýz okulda, gözümüz Edebiyatlýlarýn çýkýþý için sözleþtiðimiz saatte, aklýmýz arkadaþlarýmýzda. BOMBA... Denizli Yurdu iki kör sokaðýn kesiþtiði köþedeydi. Çemberlitaþ tarafýndaki Balýkesir Yurdu, yokuþun altýndaki Kadýrga Yurdu ile oluþturduðu üçgen alan ise bizim için nispeten güvenli bölgeydi. Bir tur attýktan sonra, Denizli Yurdunun önünde yeniden meydana çýkýþ için beklerken duydum o müthiþ patlamayý. Aradaki yüzlerce metre mesafeye raðmen yurt binasýnýn sallandýðýný anýmsýyorum. Bir an bize saldýrý duygusuyla saða sola siper aldýk. "Beyazýt Meydanýnda faþistler bir yeri bombaladý!" diye haykýrdý biri. Yurttan dýþarý döküldü dinlenen ve yatanlar. Bir sürü kuþun çýðlýkla Beyazýt meydanýndan havalandýðýný, üstümüzden Kumkapý'ya doðru uçtuðunu ve bir de meydan tarafýndan, binalarýn üstünden bir toz bulutunun yükseldiðini gördüðümü hatýrlýyorum. Ben bu sesin ve yarattýðý sarsýntýnýn benzerlerini 1 Mayýs 1977'de Taksim'de duymuþtum. Mahþeri kalabalýða ateþ açýldýðýnda, tesadüfen kurþun deðmeden ve ezilmeden, þimdiki Taksim Gezi tarafýndaki merdivenlerin olduðu yere kurulmuþ miting kürsüsüne doðru geldiðimde, meydana çýkan sokaklarda arka arkaya patlayan bombalarýn sesi de böyleydi. Bu sesin az önce gencecik kardeþlerimizi alýp götürdüðünü, nicesinin bedenlerini parçaladýðýný, onlarcasýnýn vücuduna metal parçalarý dolduðunu, bütün bunlarýn ülkeyi 12 Eylül karanlýðýna doðru götüren kanlý tezgahýn yeni bir sayfasý olduðunu, o günden sonra daha çok öleceðimizi, ölmeyenlerimizin iþkencelerden geçeceðini, zindanlara týkýlacaðýmýzý o anda bilmiyorduk. O gün birlikte olduklarýmýn isimleri deðil ama bembeyaz olmuþ yüzleri geliyor aklýma. Çoðu da yok þimdi zaten bu dünyada. Önce, patlamanýn ardýndan gelecek faþist veya polis baskýnýna karþý yurdun güvenlik tedbirini hemen alýp, yukarda ne olduðunu anlamak için meydana çýkan yokuþa doðru koþarken, Beyazýt Meydanýndan yokuþ aþaðý koþarak inen önce bir grup genç sivil ve arkalarýndan koþan resmi kýyafetli polislerle karþýlaþtýk. "Bunlar faþistler" diye baðýrdýðýný hatýrlýyorum aramýzdan birinin. Polislerin, kaçanlarý kovalamayý býrakýp (belki onlar da kaçýyordu), hemen bize doðru yönelmeleri üzerine, tekrar yurdun sokaðýna çekildik. Devrimcilere bir saldýrý olduðunu anlamýþtýk. "Kahrolsun faþistler" diye slogan atmaya baþladýk. "Beyazýt faþistlere mezar olacak!"... ÖFKE VE ÝÞGAL... Bir süre sonra kanlý meydana çýktýk biz de ama patlama yerine yaklaþtýrmadýlar. Üniversite kapýsý önündeki alan hala kan ve barut kokuyordu sanki. Herkes baþka bir tarafa koþuþturuyordu. Aksaray Beyazýt tarafýndaki arkadaþlar arka yoldan olay yerine gitti. Birkaçýmýz haberleþmek için yurda döndük. O günden beri ne zaman Beyazýt meydanýna çýksam alýrým ben o kokuyu. Mecbur kalmadýkça oradan geçmem. Ya da hýzla geçerim bu meydaný. Katliamý öðrendik. Hukuk öðrencileri toplu okul çýkýþýnda Eczacýlýk önünde pusuya düþürülüp hem bombalanmýþ hem taranmýþtý. Hatice, Baki, Hamit, Ahmet Turan, Abdullah ve Murat ölmüþtü, aðýr yaralý Cemil ise hastanede can verdi. 50'ye yakýn kiþi yaralanmýþtý. Hepsini tanýyorduk. Saldýrýya uðrayan grup 100 kiþiden fazlaydý, çoðu þok geçiriyorlardý. Ýsimlere ulaþmaya çalýþtýk. "Kim hangi hastanede? Kan lazým mý?" Ýlk gelen bilgilerden olayýn aðýrlýðýný tam olarak anlamamýþtýk. Defalarca yaptýðýmýz üzere, gazete bürolarýna, hastanelere görevliler yolladýk. Tüm yurtlarda ve toplandýðýmýz kahvelerde, derneklerde tedbiri artýrdýk. Katliama tepki olarak Merkez Bina iþgal edilecek, gece boyunca okulda kalýnacaktý. En yakýn noktada hazýr grup olarak, birkaç Dev-Genç yöneticisi ve Merkez Binayý iyi bilen arkadaþla birlikte, gerekli malzemeyi de yanýmýza alýp akþamüzeri arka kapýdan Merkez binaya girdik. Ön ve arka demir kapýlarda kontrolü alýp kapýlarý kapattýk. Polisleri ve görevlileri çýkardýk. Polis ve asker meydanda tertibat aldý. Yarým saat geçmeden akýn akýn Ýstanbul'un dört bir yanýndan liseli, üniversiteli devrimci öðrenciler Merkez Bina'ya gelmeye baþladý. Hava karardýðýnda yýldýzlar altýnda tamamen doluydu bahçe. Komiteler kuruldu. Ýstanbul'daki tüm okullarda "boykot" kararý alýndý. Saldýrýda öldüðü kesinleþen arkadaþlarýmýzýn isimleri geldikçe adýyla baþlayan sloganlar çýnlatýyordu bütün sýnýflarý ve koridorlarý: "Devrimciler ölmez!", "Faþist katillerden hesap soracaðýz!" O gece forumlar, marþlar ve sloganlarla anfilerde sabahladýk. Ertesi günü yapýlacak cenaze töreninin hazýrlýklarý tamamlandý. Gece yarýsýna kadar ve gün doðumundan itibaren de gelen gruplar oldu. 17 Mart 1978 Cuma günü öðlene doðru Ýstanbul Üniversitesinin tarihi kapýsýndan o gece hazýrladýðýmýz ve saldýrýda ölen arkadaþlarýmýzýn isimleri ve resimlerini taþýyan pankartlarla çýktýk ve yaklaþýk 40 bin kiþilik bir kortejle Çemberlitaþ yönüne doðru yürüdük. Sultanahmet'ten aþaðý kývrýlýp, Morg binasýnýn olduðu Gülhaneye, ve oradan da Sirkeci'ye doðru yürüdük. Güneþli bir gündü. Bütün yollar kesilmiþ, trafik tamamen durmuþ, þehir çok sessizdi. Çýnlýyordu sesimiz: "Faþizm döktüðü kanda boðulacak!" KATLÝAM AYDINLATILAMADI... Bu katliam da nicesi gibi karanlýk kaldý. Yapanlar ve yaptýranlar devletin uzantýsýydý, bulunamadýlar ve cezalandýrýlmadýlar. Sonradan yeniden görülen 16 Mart davasý duruþmalarýnýn bazýlarýna ben de katýldým. Katliamda yaralanýp sað kalan arkadaþlarýmýz, þimdi birer avukat olarak takip ediyordu davayý. Birinde dönemin içiþleri bakanýný dinledim. "Kurcalamayýn fazla, bunu çözemezsiniz" diyordu avukatlara. Her þey devletin kara kaplý defterinde yazýlýydý. Eski bakan "o defter kapandý" diyordu bizlere babacan bir ifadeyle. Nitekim hala da kapalýdýr, 16 Mart Katliamý'nýn kapkara defteri. O günden sonra her þey daha aðýr ve hýzlý yaþanmaya baþladý. Yüzlerce arkadaþýmýz daha katledildi. 16 Mart bir dönüm noktasý oldu 12 Eylül faþizmine gidilen yolda. Ama ne Hukuk, ne Edebiyat, ne Ýstanbul, ne de biz faþizmin karanlýðýna teslim olmadýk. Ne o gün ne de bugün... KEÞKE BURADA OLSALARDI... Söylenecek daha çok þey var ama o gün Beyazýt Meydaný'nda katledilen gözleri ýþýklý çocuklarýn isimlerini tekrar anarak bitirmek istiyorum. Çünkü ellerim ve yüreðim yine buz gibi oldu bütün bunlarý anýmsar ve yazarken... - Cemil Sönmez - Murat Kurt - Hamit Akýl - Baki Ekiz - A. Turan Ören - Hatice Özen - Abdullah Þimþek Onlar faþizmin karanlýðýna teslim olmayý reddetmiþ üniversite öðrencileriydi. Onca tehdit ve yýldýrmaya, bombalara ve kurþunlara karþýn her gün faþist iþgal altýndaki okullarýna omuz omuza ve "Biz sizden deðiliz, sizin gibi olmayacaðýz!" diyerek giden çocuklardý. Yüzleri aydýnlýða, umuda, eþit, özgür bir geleceðe dönüktü. Bu yüzden öldürüldüler. Keþke þimdi burada olsaydýlar! (*) Bu yazý 16 Mart 2009 tarihinde sitesinde ve Turnusol'da yayýnlandý. ( 16 Mart Beyazýt Katliamýna 33 yýl oldu.)

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı