4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý."

Transkript

1 Saat da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan eylem, tiyatro sanatçýsý Þebnem Gürsoy ve SES MYK üyesi Köksal Aydýn ýn "AKP'nin yalanlarý ve gerçek üzerine" yaptýðý konuþmayla baþladý. Ardýndan 16 saðlýk örgütü adýna söz alan Türk Tabipler Birliði (TTB) Merkez Konsey Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, Cahit Sýtký Tarancý nýn Memleket isterim adlý þiirini okuyarak konuþmasýna baþladý. Saðlýk emekçileri olarak sadece kendileri için deðil bütün memleket için þiirde anlatýldýðý gibi bir memleket istediklerini söyleyen Bilaloðlu bunun için mücadele ettiklerini ifade etti. Herkese saðlýk güvenli gelecek Saðlýkta dönüþüm projesine de deðinen Bilaloðlu bu projenin ruhunu bildiklerini söyledi. Kürsüden halka seslenen Bilaloðlu amaçlarýnýn herkese saðlýk, güvenli gelecek olduðunu ifade etti. Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn söylediði gibi herþeyin iyi olmadýðýný belirten Bilaloðlu AKP iktidarýnýn saðlýk emekçilerini duymamak için elinden geleni yaptýðýný belirtti. Tüm saðlýk emekçilerinin taleplerini sýralayan Bilaloðlu iþ güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki baðýmsýzlýk istediklerini ifade etti. Saðlýk emekçileri toparlanýyor Seçimlerin az bir süre kaldýðýný hatýrlatan Bilaloðlu, seçimler öncesi yapýlanlara kulak asmýyacaklarýný söyleyerek istediklerinin nitelikli saðlýk hizmeti olduðunu ifade etti. Bilaloðlu, saðlýk emekçilerinin taleplerini daha gür sesle haykýrmalarý gerektiðini söyledi. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 3 DE 12 Mart 1995'te Gazi Mahallesi'nde kontrgerillanýn gasp ettiði taksiden Ýsmet Paþa Caddesi boyunca kahvehaneleri ve bir pastaneyi taramasý sonucu bir kiþinin ölümü, 5 kiþinin de aðýr yaralanmasýyla baþlayan olaylarda, polis ve özel timin açtýðý ateþ sonucu 15 kiþi yaþamýný yitirmiþti. Ümraniye'deki protestolarda da 3 kiþinin öldürülmesiyle katledilenlerin sayýsý 18'e ulaþmýþtý. Öldürülenlerden biri henüz 16 yaþýnda olan Endüstri Meslek Lisesi öðrencisi Sezgin Engin'di. Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Bu acýlý 16 yýlýn ardýndan, Türkiye devletinden ve hukuk sisteminden artýk bir adalet beklentisi kalmayan Sezgin ailesiyle ve yýllardýr onlarla birlikte duruþmalarda mücadele eden avukatlarý Remzi Kazmaz... 7 DE 6 DA 8 DE O hep Türkçe nin doðru kullanýlmasý için uðraþtý, örnek oldu, genç kuþaklarý özendirdi, dil konusunda yetiþtirdiði pek çok kiþiyi radyo ve televizyonlara kazandýrdý. 3 DE Bir dilin ve edebiyatýn kaynaklarýný keþfetmek zorunda kalmak... Kimlerin baþýna gelmiþse onlarý gezegenimizde pek az topluluðun baþýna gelmiþtir bu, yeni keþifler yapma çabasý içinde bile sürekli acýyla baþ baþa kalmak zorunda býrakýr. Hem doðal dili günlük hayat içinde kullanamamak, hem de kendi kültürünü geliþtirmek için kimliðin iskeletini oluþturan dilden yoksun kalmak. Nasýl tuhaftýr ki, bu toplumun ezici çoðunluðu, yüz yýl boyunca Kürtlerin bu ülkede Türkçeyle yaþamak zorunda býrakýlmasýný hayatýn en doðal gerçeðiymiþ gibi algýladý. Bir taraf, bütün bir ömür boyunca birlikte yaþadýðý en yakýn komþusunun dilinden tek sözcük bile öðrenmeyi aklýna getirmeden yaþamýný sürdürebildi. Oysa yasaklanan, koca bir halkýn anadiliydi. Hiçbir yerde buradaki kadar olmadý, ama Kürtçe, bölgenin öteki ülkelerinde de çeþitli baskýlara uðradý. 5 DE Türk Tabipleri Birliði 2010 Behçet Aysan Þiir Ödülü, Ankara Çaðdaþ Sanatlar Merkezi nde düzenlenen törenle, Aðrýlý Renk adlý kitabýyla ödüle deðer görülen Fuat Çiftçi ye verildi. 6 DA

2 Dört bir yandan Ankara ya gelen saðlýk emekçileri taleplerini ve grev kararlarýný Sýhhýye Meydaný'nda haykýrdý Aile Ýmamlýðý, Aile Hekimliði gibi pilot olarak baþlatýldý ama yeni baþlatýlan proje yanýnda Aile Hekimliði masum kalan bir proje konumuna düþmüþtür. Aile Ýmamlýðý tek mezhep ve din yaratmak amaçlý asimilasyon aracý olarak kullanýlacaktýr önyargýsýný söylemek için elimizde bize göre haklý gerekçeler vardýr. Çünkü ulus devleti tarihimiz içinde her dönem Aleviler ve diðer inançtakiler (Lozan anlaþmasýnda ismi geçen azýnlýklar hariç) asimilasyon için dönemin olanaklarý kullanýlmýþtýr. Aile Ýmamlýðý sistemi içinde; kim hangi mezhepte, kim hangi inanç içinde veya inançsýz olduðu imamlarýn vereceði raporlar ile toplum dini görüþ olarak fiþlenecek ve toplumun haritasý çýkarýlacaktýr. Ülkemiz içinde deðiþik inançtan ve mezheplerden cemaatler vardýr ve bir çok cemaat kendisini gizlemek ve saklamak zorundadýr, çünkü geçmiþten bugüne taþýnan yasalar vardýr ve yasalar bir çok inancý yok sayma üzerine kuruludur. Türkiye gerçekliðinden uzak olan bu yasalar kaðýt üzerinde varlýklarýný bugünde koruyorlar. (Cem Evleri hala yasal statüsü olamayan dini inanç merkezleridir, yasal konumda oralar hala dernek olarak görülmektedir.) 12 Eylül rejiminin yapamadýðýný AKP hükümeti yapmak için elindeki olanaklarý fýrsatlara dönderip, tek mezhep, tek din için kapý kapý dolaþarak, inanlarýn ya da inanmayanlarýn nüfus sayýmý yapýlýr gibi kayýt altýna alýnacaktýr. AKP düþüncesi içinde din özgürlüðü kavramý sadece kendi yandaþlarýnýn din özgürlüðü olarak algýlanmýþtýr, Alevilerin istekleri yok sayýlmýþ ya da oyalama açýlým toplantýlar ile sürece yayýp kendilerine yandaþ elde etmek için propaganda aracý kullanýlmýþtýr ama sonuçta somut olarak Aleviler için bugüne kadar hiçbir yasal düzenleme yapmamýþlardýr. 12 Eylül günlerinde Alevi köylerine cami yapýlmýþ ve imamlar atanmýþtý. Alevi köylerinde imamlar maaþlarýný memleketlerinde almýþlar ve sözde o camilerde ibadet yapýlýyormuþ gibi davranýlmýþtý. Bugün bu Aile Ýmamlýðý uygulamasý ile camilerin imamlarýna baþka görevler verilmiþ ve suni inancýna uygun ibadet etmeleri için Alevi evleri ziyaret edilecek ve onlara telkinlerde bulunulacaktýr. Köyler için önemli bir baþarý edemeyeceklerini þimdilik kendileri de biliyorlar ama þehirlerde kendilerini gizlemek zorunda kalan Alevi vatandaþlarý tespit ve onlarý camilere gitmeleri için telkinde bulunulacak ve boþ olan camilerin cemaat sayýsý artýrmak için bu imamlarýn ev ziyaretleri kullanýlacaktýr. 12 Eylül rejimi ile mücadele ettiðini referandum sürecinde bildiren AKP hükümeti, mücadelenin ne kadar sözde olduðunu bu uygumla ile bir kere daha kanýtlamýþtýr ve 12 Eylül rejimi ile Aile Ýmamlýðý projesiyle direkt olarak kendilerini iliþkilendirmiþlerdir. 12 Eylül Alevi köylerinde cami yaptýrmýþtýr, AKP hükümeti ise imamlara yeni görevler vererek, imamlarý birer asimilasyon yapan memur konumuna getirmiþtir. Baþbakan, kendi inancýndakilerin haklarýný Almanya da savunurken asimilasyon insanlýk suçudur dedi. Ülkemizde ise Aleviler ve diðer inançtaki insanlarýn üzerinde uzun yýllardýr yürütülen asimilasyon uygulamasý bir insanlýk suçu olduðunu kabul etmiyor, hatta o inançtaki insanlarý yok sayýyor. Ýbadet evlerini kültür merkezleri olarak görmeye devam ediyor. Kendisine baðlý Diyanet Ýþleri baþkaný ise Cem Evlerinin ibadet merkezi olamayacaðýný vurgulamaktadýr. Aile Ýmamlýðý sayesinde ev içlerine girilerek, tek bir mezhebin propagandasý yapýlacaktýr. Hükümet için okullarda verilen din dersini yeterli görmemiþ ki, evlerde din dersi verilmesini imamlara havale etmiþlerdir. Kýsa bir süre önce hastanelerde kanser hastalarýna bile anket yapýlmýþtý, anket ile Alevi olanlar tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu anket kim tarafýndan ve ne amaçla yapýldýðý bugün dahi bilinmemektedir. Bugün bu anketin Aile Ýmamlýðý için ön hazýrlýk için mi yapýldýðý fikri kafamda canlanmýþtýr. Saat da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan eylem, tiyatro sanatçýsý Þebnem Gürsoy ve SES MYK üyesi Köksal Aydýn ýn "AKP'nin yalanlarý ve gerçek üzerine" yaptýðý konuþmayla baþladý. Ardýndan 16 saðlýk örgütü adýna söz alan Türk Tabipler Birliði (TTB) Merkez Konsey Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, Cahit Sýtký Tarancý nýn Memleket isterim adlý þiirini okuyarak konuþmasýna baþladý. Saðlýk emekçileri olarak sadece kendileri için deðil bütün memleket için þiirde anlatýldýðý gibi bir memleket istediklerini söyleyen Bilaloðlu bunun için mücadele ettiklerini ifade etti. Herkese saðlýk güvenli gelecek Saðlýkta dönüþüm projesine de deðinen Bilaloðlu bu projenin ruhunu bildiklerini söyledi. Kürsüden halka seslenen Bilaloðlu amaçlarýnýn herkese saðlýk, güvenli gelecek olduðunu ifade etti. Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn söylediði gibi herþeyin iyi olmadýðýný belirten Bilaloðlu AKP iktidarýnýn saðlýk emekçilerini duymamak için elinden geleni yaptýðýný belirtti. Tüm saðlýk emekçilerinin taleplerini sýralayan Bilaloðlu iþ güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki baðýmsýzlýk istediklerini ifade etti. Saðlýk emekçileri toparlanýyor Seçimlerin az bir süre kaldýðýný hatýrlatan Bilaloðlu, seçimler öncesi yapýlanlara kulak asmýyacaklarýný söyleyerek istediklerinin nitelikli saðlýk hizmeti olduðunu ifade etti. Bilaloðlu, saðlýk emekçilerinin taleplerini daha gür sesle haykýrmalarý gerektiðini söyledi. Ýktidarýn tedavisinde reçete belli: Grev Bilaloðlu, sözlerini bitirirken mitinge katýlanlara iktidarýn reçetesini sordu. Binlerce kiþi ayný anda reçetenin Grev olduðunu haykýrdý. Bunun üzerine bu mitinge gelirken çok ses tek yürek olduklarýný söylen Bilaloðlu artýk tek ses olduklarýný ve bu sesin de grev olduðunu söyledi. 'Özelleþtirmeye izin vermeyeceðiz' TTB Merkez Konsey Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu nun ardýndan söz alan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Genel Baþkaný Bedriye Yorgun, kürsünün arkasýnda bulunan Saðlýk Bakanlýðý binasýný göstererek "Saðlýðýn özelleþtirilmesinin ve taþeron çalýþma sistemini getirenler hemen arkamýzda duruyor. Bugün saðlýk emekçilerinin grev ateþi saðlýk hakkýnýn özgürleþmesinin adýmý olacak" dedi. Saðlýk emekçilerinin özelleþtirmeleri durdurmada kararlý olduðuna dikkat çeken Yorgun, saðlýk emekçilerinin haklarýna sahip olacaklarýný belirtti. 'Hayal deðil gerçek, üretenler yöneten olacak' Konuþma yapan bir diðer isim de Devrimci Saðlýk Ýþçileri Sendikasý (Dev Saðlýk Ýþ) Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu"ydu. Saðlýk hizmetinin bir ekip iþi olduðuna dikkat çeken Çerkezoðlu, saðlýk hizmeti üretimi gibi saðlýk hakký mücadelesinin de bir ekip iþi olduðunu söyledi. Taþeron sistemine baþkaldýrdýklarýný ifade eden Çerkezoðlu, Hayal deðil gerçek, taþeronu durduracaðýz; hayal deðil gerçek, taþeronu süpüreceðiz; hayal deðil gerçek, üretenler yöneten olacak dedi. Çerkezoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan Hacettepe Üniversitesi ndeki asistan hekimler tarafýndan kurulan Hacettepe Bend grubu kýsa bir konser verdi. Özellikle Doktor ne demek? Performansla çalýþan tüccar mý demek adlý parça oldukça ilgi çekti. Greve hazýrlanýyoruz Hacettepe Bend in ardýndan tekrar söz alan Dr. Eriþ Bilaloðlu tekrar mitinge katýlanlara AKP iktidarýn tedavisni sordu. Tekrar Grev cevabýný alan Bilaloðlu "O zaman herkes gittiði yerde çalýþmalara baþlasýn" diyerek konuþmasýný sonlandýrdý. Ezginin Günlüðü konseriyle sona eren miting grev hazýrlýklarýnýn baþlangýcý oldu. Sendika.Org/ Ankara

3 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL 28 Þubat, 4 Mart tarihleri arasýnda Antalya da idim yoðun bir dört gün yaþadým bir iþ gezisi olmasýna raðmen dört gün boyunca iþlerimin dýþýnda Antalya da yaþayan dost ve arkadaþlarýmla görüþtüm. Hasret giderdim, sohbet ettim, dost sofrasýnda buluþtum, dolu dolu dört gün yaþadým, ve Hacýbektaþ a selam getirdim, bir vasiyete þahit oldum ve söz verdim. Antalya büyük þehir belediyesine kent müzesi kurmak için çalýþmalarýný sürdüren eski ABF genel baþkaný dostum Dr. Atilla Erden le Antalya belediyesini ve Alevileri konuþtum, yýllarý arasýnda Hacýbektaþ ta görev yapan arkadaþým Op.Dr. Ulvi Sarýbaþ la CHP yi ve siyaseti konuþtum, yýllarý arasýnda Hacýbektaþ ta kaymakamlýk yapan Antalya vali yardýmcýsý sevgili Recep Yüksel ile geçmiþi andýk Hacýbektaþ ý konuþtuk, üniversite arkadaþlarým Mimar Ramazan Sargýn ve Ýnþ. Mühendisi Faruk Korkmaz ile üniversite yýllarýný andýk, aile dostum Elmalýnýn Akceniþ köyünden Mali Müþavir Ali Yalçýn ile Abdal Musa türbesini ve taþ ocaklarýný durumunu konuþtuk. Ve kadim dostum ressam gazeteci yazar Fikret Otyam ý ziyaret ettim sevgili Otyam geçtiðimiz günlerde sanat hayatýnýn 60. yýlýný kutlamýþtý davetli olduðum halde katýlamamýþtým bu ziyaretle hem sevgili Otyam ýn 60. yýlýný kutlama fýrsatým oldu hem de düþüncelerini ve vasiyetini paylaþtým Akdeniz in maviliðine bakan evinde Otyam ýn eþi onun en büyük dayanaðý sevgili Filiz Otyam ýn yaptýðý kahvenin eþliðinde uzun uzun sohbet ettik geçmiþi andýk Feyzullah çýnar dan, Mahzuni ye kadar, Harran dan Hacýbektaþ a kadar her þeyi konuþtuk en son 2010 yýlý aralýk ayýnda Ankara da TESK sanat galerisindeki sergisinde görüþmüþtüm, o görüþmemde Özcivan ben hakka yürürsem beni Hacýbektaþ a defnedin demiþti bende ölümü ustaya yakýþtýrmadýðým için biraz ayaðýný dire ölümü düþünme demiþtim ve ýsrarla beni Hacýbektaþ a nereye defnedeceksin diye sorunca bende konuyu geçiþtirmek için hocam gelince görürsün dedim. Tabi sevgili Otyam 60. sanat yýlý etkinliðinde Antalya da bu konuþmayý espirili bir þekilde anlatmýþ Özcivan a beni Hacýbektaþ a nereye defnedeceksiniz dedim o da gelince görürsün dedi yahu ben tabut içinde gelirsem nereyi göreceðim demiþ. Orada bulunan bazý dostlarý da bu sözden yola çýkarak Otyam a bir belgesel hazýrlamak için teklifte bulunmuþlar adý da ölmeden görmek, yada gelince görmek Sevgili Otyam haftada üç gün diyalize girmeye baþlamýþ bu halde bile canlý diri ve memleketi ve sorunlarý konuþan biri, elinde bastonla çalýþma odasýndaki tablolarýný anlattý tablolarýn hikayelerini anlattý ve en güzel tablolardan birini göstererek madýmak müze olursa bu semah dönenler tablosunu oraya vereceðim dedi, ve benden ölümü halinde Hacýbektaþ a defnedilmem için söz vermemi istedi ve bende Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði olarak bu görevi üstleneceðimizi söyleyerek söz verdim ve sevgili Fikret Otyam dan ayrýldým. Bana 60. sanat yýlý için hazýladýðý kitabý hediye ettmiþti bende sehbanýn üzerinde unutmuþum ertesi gün akþam Antalya havaalanýnda uçaða binmek üzereyken sevgili Otyam beni aradý Özcivan kitabý burada unutmuþsun ne zaman gelirsen burada seni bekliyor dedi, bende hocam gelirken getirirsin dedim. Sevgili Otyam a saðlýklý bir yaþam dileklerimle. O hep Türkçe nin doðru kullanýlmasý için uðraþtý, örnek oldu, genç kuþaklarý özendirdi, dil konusunda yetiþtirdiði pek çok kiþiyi radyo ve televizyonlara kazandýrdý yýlýnda Adana da doðan Jülide Gülizar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmasýnýn ardýndan, 1956 yýlýnda Ankara Radyosu na girdi. TRT de çalýþtýðý yýllar boyunca kadýn spiker olarak bir çok ilki gerçekleþtiren, sunuculuðu, dili kullanmadaki özeni ve ilginç programlarýyla baþarýdan baþarýya koþan Jülide Gülizar, bir çok ödülün de sahibi oldu, 1982 yýlýnda TRT den emekli olan Gülizar, Türkçe nin doðru kullanýlmasý yolundaki mücadelesine aralýksýz devam etti. Çeþitli ajans ve yayýn kuruluþlarýnda sunucu ve eðitmen olarak hizmet vermeye devam eden Gülizar, aralarýnda "Bir Konu Bir Konuk", "Where Are You Going Türkçe", "Burasý Türkiye Radyolarý", "Haberler Bitti, Þimdi Oyun Havalarý" ve "Yaþam, Sana Teþekkür Ederim" adlý eserlerin de bulunduðu bir çok kitap yazdý. Son olarak bir özel televizyon kanalýnda program hazýrlayýp sunmakta olan Jülide Gülizar, zatürre teþhisiyle bir süredir tedavi görmekteydi. Gülizar, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi nde akþam saatlerinde yaþama gözlerini yumdu. Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Ýsmail ÖRDÜ 25 Þubat 2011 tarih ve sayýlý 1.mükerrer Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayýlý yasayla ilgili basýn açýklamasýnda bulundu. Açýklamasýnda ÖRDÜ; 6111 sayýlý kanunda esnafýmýzla ilgili olarak yapýlan düzenlemelerden bazýlarý þunlardýr; 1-)5362 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu hükümlerine göre 25 Þubat 2011 tarihi itibariyle; esnaf ve sanatkarýn üyesi olduklarý odalara olan aidat borçlarýnýn asýllarýnýn tamamýnýn; 01 Mart 2011 tarihinden 31 Aðustos 2011 Çarþamba günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme zammýnýn tahsilinden vazgeçilecektir. 2-)Trafik kazalarý nedeniyle ortaya çýkan saðlýk giderleri bugüne kadar SGK tarafýndan karþýlanmayýp,zorunlu mali mesuliyet trafik sigortasýndan karþýlanmaktaydý.yapýlan düzenleme ile; trafik kazalarýndan kaynaklanan saðlýk giderleri SGK tarafýndan karþýlanacaktýr. 3-)Çýrak ve stajyerler saðlýk sigortasýndan yararlanabilecektir. 4-)4/c(memur),4/a(SSK) ve 4/b(Bað-Kur)kapsamýnda birden fazla çalýþmasý olanlar öncelikle 4/c(memur) statüsünde çalýþmasý varsa 4/c sigortalýsý sayýlacaktýr.4/c kapsamýnda çalýþmasý olmayýp,bað-kur lu ve SSK lý olarak ayný anda çalýþma söz konusu olduðunda ;öncelikle SSK lý sayýlacaktýr.bu düzenleme prim ödeme gün sayýsýnda avantaj saðlamaktadýr. 5-)Kamuya olan kesinleþmiþ borçlarýn tamamý (sigara yasaðý nedeniyle kesilen cezalar hariç) yeniden yapýlandýrýlmýþ ve 36 aya varan vadeler ile taksitlendirilmiþtir. Esnaf ve sanatkarýmýza duyurulur. Ýsmail ÖRDÜ Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi tarafýndan 18. eðitim döneminde açýlan dekoratif ev aksesuarlarý hazýrlama eðitimine katýlan zihinsel engelliler, el becerilerini geliþtirme imkaný buluyorlar. Her hafta 5 saat süre ile dekoratif ev aksesuarlarý hazýrlama eðitimini,kurs eðiticisi Dilek Bozbek yardýmý ile alan ve yaþlarý arasýnda deðiþen zihinsel engelliler, dekoratif ev aksesuarlarýnýn yapýmýnýn yaný sýra,desen iþleme ve boyama konusunda da bilgilendiriliyorlar. 4 ay süre ile devam edecek 18. eðitim dönemi eðitimine katýlan zihinsel engellilerin ürettikleri ürünler,daha sonra düzenlenecek bir sergide Nevþehir lilerin beðenisine sunulacak.

4 SERBAY MANSUROÐLU >>>Türkiye de ilk defa devrim sonrasýný anlatan bir film yapýlýyor. Bu fikir nasýl ortaya çýktý? Cansu Fýrýncý: Film projesi Mustafa Kenan Aybastý nýn önerisiyle ortaya çýktý. AKP kýsa bir film yarýþmasý düzenlemiþti. Ortaya para ödülü koyarak, insanlara film yaptýrýyorlardý ve yaptýrýlan filmlerin AKP yi topluma tanýtma gibi bir temasý vardý. Sinema ile parti propagandasý yapýlacaktý. Biz tabii AKP nin düzenlediði yarýþmaya katýlmayacaktýk. Ne yapabiliriz diye düþünürken sosyalist Türkiye yi anlatma fikriyatýmýz oluþtu. Film çekilmeden de fragmanlarý internete yüklendi ve yapmaya çalýþtýðýmýz film ilgi odaðý oldu. Medyada kendine yer buldu, tartýþýldý ve de en önemlisi beðenildi. Dolayýsýyla bu bizim moralimizi yükseltti, böyle bir film konusuyla yola devam etmemiz için bizi teþvik etti. >>>Bu yola bu düþünceyle çýkýp, böyle bir teþvikle mi devam ettiniz? Mustafa Kenan Aybastý: Sosyalist oldum derseniz peþinden Peki, bunun için ne yapmalýyým sorusunu da sormanýz gerekir. Bu soruya verdiðiniz cevaba göre hareket etmek zorundasýnýzdýr. Kimileri gazete satar, kimileri gazete yapar, kimi para kaynaðý yaratýr, kimi eylem örgütler, pankart yapar. Ben de sinemacýyým. Düþündüðümde, sosyalizmi nasýl filme dökerim fikri aklýma geldi. Elim kamera tutuyor. Bugün film yaparým. Yarýn belgesel çekerim, baþka gün baþka þey olur. Ben de sosyalizme katkýmý buradan sunmuþ olurum. Dolayýsýyla bu filmin kendisi de katkýsýný sosyalizme sunmuþ oluyor. >>> Devrimden Sonra filminde neyi anlatýyorsunuz? M.K.A. Gece yastýða baþýmýzý koyduðumuzda aklýmýza ne geliyorsa, baþýmýza bir iþ geldiðinde solcu olarak, yahu devrim olmuþ olsa bu olmazdý diyebileceðimiz hadiseleri anlatmaya çalýþtýk. Devrim olursa nasýl bir Türkiye olacak hayalini filme taþýyoruz. Devrim sonrasý fatura olmayacak, kira olmayacak. Aslýnda bu kadar basit þeyler anlatmaya çalýþtýk. Türkiye Komünist Partisi nin 2002 seçimleri öncesi hazýrlamýþ olduðu Nasýl bir Türkiye Ýstiyoruz broþürü benim açýmdan zihin açýcý olmuþtur. >>>Size göre bu filmi kimler ve neden izlesin? C.F. Yaþadýðý hayattan memnuniyetsiz olanlar, çocuðunu okula gönderemeyenler, maaþýnýn yüzde ini kiraya, vergilere vermek zorunda olanlar, insani bir yaþam isteyenler, daha iyi bir Türkiye nasýl mümkün sorusunu soranlar bu filmi izlemelidirler diye düþünüyorum. M.K.A. Politik ya da apolitik bireyler olabiliriz, ama bizim de bu hayata dair her zaman kaygýlarýmýz var. Çektiðimiz film en temel haklarýmýzýn gasp edildiði, yoksullaþtýrýldýðýmýz bir düzenden sonrasýný anlatýyor. Haliyle insan gibi yaþama koþullarýnýn saðlandýðý, kaygýlarýmýzýn olmadýðý bir zaman diliminde, kesitler halinde devrimden sonrasýný anlatýyoruz. Bu filmde bu ülkenin gidiþatýndan rahatsýz olan herkesin kendinden bir þeyler bulabileceðini düþünüyorum. >>>Her zaman þöyle bir iddia olmuþtur: Komünistler zenginlerin malýný, mülkünü ve kaç tane apartmaný varsa hepsini elinden alacak. Dolayýsýyla yoksullar dýþýnda, orta sýnýflarý devrimden sonra nereye oturttunuz? C.F. Orta sýnýf ya da terminolojimizle burjuva dediðimiz insanlarýn da evvela bir güvencesi yok. Onlar da sürekli yarýþ, sürekli rekabet halindeler. Baþarýlý olanlar baþarýsýz olanlarý, büyük balýk küçük balýðý yutar misali birbirlerini yiyorlar, yemek zorunda da kalýyorlar. Para, mal, mülk sýkýntýsý yaþamýyorlar. Ama var olma, hayatta kalma korkusunu sürekli yaþýyorlar. Bu korku haliyle onlarý insanlýk dýþý bir yaþama sürüklüyor. Gelip bu filmi izlerlerse, sosyalistlere kulak kabartýrlarsa, kimsenin kimseyle rekabet etmek zorunda kalmaktan dolayý yok olmayacaðý bir Türkiye nin mümkün olacaðýný göreceklerdir. >>>Sinema açýsýndan bakacaksak olursak, bu filmi nereye oturtacaðýz? M.K.A. Bir kere öncelikle þunu söyleyeyim, uzun zamandýr sosyalizmin arkasýnda duran bir film yapýlmadý. Hatta Türkiye de bu þekilde sosyalizmi açýktan anlatan film hiç olmadý. Ancak bu film bir boþluðu tek baþýna doldurmaya aday deðildir. Bunun nereye oturacaðýný sinema eleþtirmenlerine býrakalým derim. >>>Bu ülkede sosyalistlerin yaptýðý film ne kadar baþarýlý olur? Ya da siz baþarýlý olacaðýnýzý düþünüyor musunuz? M.K.A. Film bence daha vizyona girmeden baþarýlý olmuþtur. Magazinel tarafý ile deðil, oyuncularýnýn ne giydikleriyle deðil, kolektif bir çalýþmanýn ürünü olmasýyla, baþka bir Türkiye yi tartýþtýrmasýyla film baþarýlý olmuþtur. Mülkiyetin tartýþýlmasý bence harika. Filmin kurgudan ziyade söyleyecek çok þeyi vardý. Onlarý anlatýyor. Film bu açýdan da baþarýlý olmuþ sayýlmalýdýr. >>>Filmin maddi boyutunu nasýl hallettiniz? C.F. Filmi olabildiðince düþük bütçede çekmek için mücadele ediyoruz. Oyuncular ücretsiz oynuyor, fikir ücretsiz, kameramýz 5 bin liralýk bir kamera. Biz dayanýþma ve kolektif ile güzel þeylerin de ortaya çýkabileceðini göstermiþ olacaðýz. Bunu gerçekleþtirebilirsek bu da bu tarz filmler yapmak isteyecek olan arkadaþlarýmýza cesaret verecektir. Nazým Hikmet Kültür Merkezi sponsor olmadan bu filmi çekmektedir. NHKM kendi öz varlýðýyla oluþturduðu bütçeyi bu filme ayýrdý. Kolektif üretim ile birlikte 100 lerce insan TL dahi olsa bile cebinden çýkarýp gönderdi. Cebinde 10 TL olan öðrenci, arayýp 5 TL sini size göndersem olur mu? diye sorduðunda, biz bu insanlara ne kadar çok güvenmemiz gerektiðini anladýk. Biz bu filmi yapýmcý ile çekmeye kalkýþsaydýk muhtemelen yarý yolda kalýrdýk. Sponsora, piyasaya yaslanmak durumunda kalsaydýk sosyalizmi anlatamazdýk. Baþka bir þey anlatmaya baþlardýk. Bu kolektif üretim kültürü olmasaydý Türkiye nin en iyi oyuncularýný bu sete o kadar kolay getiremezdik. Hiçbir yapýmcý, oyuncusunun eline senaryoyu tutuþturarak 4 gün sonra sete gel diyemez. Hepsi sað olsun, koþa koþa geldiler. Bunu görev bildiler, kolektif üretimde onlarýn emeði yadsýnamaz. Dayanýþmada bulunmak isteyenleri hâlâ bekliyoruz. Ýnternet adresimizden ya da Nazým Hikmet Kültür Merkezi nden bize ulaþýlabilir. >>>Bu filmde kimler oynadý? M.K.A. Bir kere kimler oynayamadý onlarý sayýyým: Gerici, yobaz, piyasacý, faþist, liberal bu filmde oynayamaz dedik. Oyuncular ben emekten yanayým, ben halktan yanayým, sosyalizmde gelecek görüyorum diyen insanlardan oluþuyor. Bu filmi ve senaryosunu götürdüðümüz hiçbir oyuncu bana ne kadar para vereceksiniz diye sormadý. Bunu konuþmadýk bile. Profesyonel oyuncular dýþýnda ilk defa kamera karþýsýna çýkan genç amatör ama koca yürekli insanlarý da unutmamak lazým. >>>Filmin devrime katkýsý olur mu? M.K.A. Devrim yapamadýk diye filmini çekiyor deðiliz. Fantezi peþinde hiç deðiliz. Filmi yaptýysak devrimi de yapacaðýz demektir. Filmi yaptýðýmýz anlayýþla da devrimi yapacaðýz. >>> Eleþtiriler geliyor mu? M.K.A. Çeþitli eleþtiriler aldýðýmýz doðrudur. Ama biz daha çok devrimin gündelik yaþama nasýl yansýyacaðýný anlatmaya çalýþýyoruz. Sosyalist bir ülkede, insanlarýn yaþamý nasýl olur? Devrim, oto tamircisi Ahmet in yaþamýna nasýl yansýr, emekli Ayþe teyzenin hayatýna nasýl yansýr, askeriye ne olur? Biz filmde onlara bakmaya çalýþtýk. BirGün

5 16 Mart 2011 Çarþamba SEMÝH GÜMÜÞ Bir dilin ve edebiyatýn kaynaklarýný keþfetmek zorunda kalmak... Kimlerin baþýna gelmiþse onlarý gezegenimizde pek az topluluðun baþýna gelmiþtir bu, yeni keþifler yapma çabasý içinde bile sürekli acýyla baþ baþa kalmak zorunda býrakýr. Hem doðal dili günlük hayat içinde kullanamamak, hem de kendi kültürünü geliþtirmek için kimliðin iskeletini oluþturan dilden yoksun kalmak. Nasýl tuhaftýr ki, bu toplumun ezici çoðunluðu, yüz yýl boyunca Kürtlerin bu ülkede Türkçeyle yaþamak zorunda býrakýlmasýný hayatýn en doðal gerçeðiymiþ gibi algýladý. Bir taraf, bütün bir ömür boyunca birlikte yaþadýðý en yakýn komþusunun dilinden tek sözcük bile öðrenmeyi aklýna getirmeden yaþamýný sürdürebildi. Oysa yasaklanan, koca bir halkýn anadiliydi. Hiçbir yerde buradaki kadar olmadý, ama Kürtçe, bölgenin öteki ülkelerinde de çeþitli baskýlara uðradý. Kürt aydýnlarýn sürgün ülkesi olarak seçtiði ülkelerden Suriye de de 1945 te Kürtçe edebiyata yasak geldi. Kürt yazarlarýn özgürce çalýþma ve yazma olanaðý bulduðu Sovyetler Birliði nde 1930 lardan sonra Kiril alfabesini seçmek zorunda kalmak, kýsa süren olumlu sonuçlarýn da neden sonra anlamsýzlaþmasýna yol açmýþ olmalý. Öte yandan Irak ta boy veren Kürt edebiyatý Kürtçenin zenginleþmesinin yollarýný açtý açmasýna, ama Irak ve Ýran Kürtlerinin egemen lehçesi olan Sorani nin etkinliðinin artýp Kurmancinin gitgide zayýflamasý, bu kez de Anadolu Kürtlerinin kültürüne olumsuz etkiler yaptý. Ayrýca Sovyeter Birliði ndekine benzer biçimde, Arap alfabesine uyarlanmasý, Kürtçeyi büsbütün kargaþaya soktu. Farklý bölgeler arasýnda kalan Kürt kültürünün birbirine yabancýlaþan parçalara ayrýlmasý Kürt edebiyatýnýn bölünmesine ve eþitsiz geliþmesine neden oldu. Önemli bir adým tartýþýlmadý Doðrusu bizim için asýl olan, bizim coðrafyamýzdaki Kürt kültürü ve edebiyatý. Bölgenin öteki ülkelerindeki Kürtlerin kendi bulunduklarý coðrafya içindeki sorunlarýný asýl sorunlarý olarak gördüklerini yadsýyamayacaðýmýza göre, burada da Kürt dili ve edebiyatýnýn sorunlarýný kendi coðrafyamýz içinde tartýþmak, buradan tümevarmak, bana en doðru yol görünüyor. Öte yandan, bütün bir toplumun yüzde yirmisine varan bölümünün kendi anadilini yalnýzca günlük konuþmanýn sýnýrlarý içinde yaþamasý kabul edilemez; Kürtçenin ayný zamanda yazý dili içinde geliþtirilmesinin asl amaç olduðu unutulmamalý. Tarih Vakfý nýn hazýrlanmasýna önayak olup geçenlerde yayýmladýðý Ortaöðretim Kürt Dili ve Edebiyatý Ders Kitabý, bu amaca dönük, en önemli yayýnlardan biriydi. Yeterince ilgi görmedi. Kürtlerin kendi kültür kurumlarýnca hazýrlanmadýðýndan mý, yetersiz olduðundan mý, uygulamada bir yeri olmadýðýndan mý, neden? Oysa bu baþlangýcýn, üstelik Kürt aydýn ve yazarlarýnýn katýlýmýyla da yapýlýnca, daha çok ilgi görüp tartýþýlmasý gerekirdi. Siyasal aktörlerin her zaman siyasetin sýnýrlarý içinde kalmasýný, pekâlâ bir olumsuzluk olarak saptayabiliriz. Gelgelelim, kültür adamlarýnýn kendi sorunlarýna yabancý olduklarý da, gerçekliðimizin tuhaf yaný. Olmayana yakýcý özlem, bulunca ânýnda sönümleniyor. Tarih Vakfý nýn çalýþmasýnýn gölgede kalmasýnda, belki okullarda Kürt Dili ve Edebiyatý öðretiminin olmamasý da önemli bir etken oldu. Toplumsal alýþkanlýðýmýzdýr: günlük hayat içinde karþý karþýya gelmediðimiz sorunlarý önümüze almaya gönül indirmeyiz. Tarih Vakfý da Kürt Dili ve Edebiyatý ders kitabýnýn hazýrlanmasý sürecinde bir ekip çalýþmasý yürütüldüðünü, Kürt dili ve edebiyatý konusunda çalýþmalar yapan kiþilerin ekibe çaðrýldýðýný, Kürt dili ve edebiyatý konusunda yapýlmýþ pek çok çalýþmalardan yararlanýldýðýný belirtiyor. Öte yandan, var olan bu çalýþmalarýn hemen hiçbirinin ders kitabý biçimine uygun olmamasý da çalýþmayý güçleþtiren etkenlerden olmuþ. Amacý da þöyle tanýmlanýyor: Kürt dilini öðretmeye, yaþatmaya ve geliþtirmeye yönelik bu çalýþmalarýn hedef kitlesi aðýrlýklý olarak Kürtlerdir ve elbette ki son derece deðerlidir. Proje kapsamýnda hazýrlanan Kürt Dili ve Edebiyatý kitabý hem ders kitabý hem de hedef kitlsi bakýmýndan tüm bu çalýþmalardan ayrý düþünülmelidir. Öncelikli hedef kitlesi, Kürt kültürü, dili ve edebiyatý konusunda yanlýþ, eksik veya hiçbir bilgiye sahip olmayan Kürt olan ve olmayan tüm orta öðretim öðrencileridir. Ortaöðretim Kürt Dili ve Edebiyatý Ders Kitabý, tam bir ders kitabý anlayýþý içinde, bilinen öðretim yöntemlerine uygunluðu gözetilerek hazýrlanmýþ. Kürt Dili ve Kürt Edebiyatý baþlýklý iki ana bölüme ayrýlmýþ kitabýn Edebiyat bölümü de Sözlü Edebiyat ve Yazýlý Edebiyat baþlýklý iki ana bölümüne ayrýlmýþ. Kürt dilinin kaynaklarý uzak bir geçmiþtedir elbette. Her kültürde olduðu gibi, öncelikle sözlü kültür içinde var olmuþ, daha doðrusu, sözlü kültürün yaratýlmasýný saðlamýþtýr dil. Kürtçe üstünde yaklaþýk yüz yýl boyunca süren yasak, Kürt edebiyatýnýn geliþmesini elbette olumsuz etkilemiþtir. Yasak edilmiþ, yani kullanýlmasý sýnýrlanmýþ dil insanlar arasýndaki sýnýrlý iletiþim içinde varlýðýný sürdürebilir belki, ama yazýlý dil içinde geliþip zenginleþmedikçe, edebiyat dili olarak da güçlenme olanaklarýný bulamaz. Bu yüzden Kürtçenin en büyük talihsizliðini bir halkýn dilini kullanamamasý düzeyinde, öncelikle siyasal bir sorun olarak almamak gerekir. Nedenler siyasaldýr elbette, ama sonuçlarý, yani bir halkýn kendi kültürünü ve edebiyatýný yaratamamasý, toplumsal ve tarihsel olarak çok daha önemlidir: Bir halkýn halk, insanýn insan olamamasýna neden olur ki, bu her þeyden önce gelir. Kürt edebiyatýnýn da asýl kaynaklarý sözlü edebiyat kalýtýdýr. Bir bakýma, yok edilmek istenen Kürtçenin yaratýcý söz içinde yaþamasýný saðlayan gizilgüçtür sözlü edebiyat. Sözlü edebiyatýn taþýyýcýsý olan dengbêjler, destanlarýn ilahilerin, mesnevilerin, halk hikâyelerinin yaratýlmasýný ve yüzlerce yýl boyunca yaþamasýný saðlayarak, Kürt dilinin ve kültürünün varlýðýnýn korunmasýnda büyük bir rol üstlenmiþtir. Kürtçe üstündeki yasaklarýn kalktýðý geçen yýllarda Kürt edebiyatýnýn birikimini elbette bu arada yeterince olgunlaþma fýrsatý bulamadýðýný tartýþýrken, söz dönüp dolaþýp dengbêjlere getiriliyordu. Elbette sözlü edebiyatýn Kürt kültüründeki bu ayrýksý kurumunun yeniden oluþuma katkýsý vardýr, ama eskil birikimlerin modern edebiyata etkisinin oldukça sýnýrlý olduðunu da kabul etmek gerekir. Çaresiz, yeni birikimler yazýlý edebiyatýn içinden geçerek edinilecektir. Kitabýn iç düzeni de Türk Dili ve Edebiyatý dersleri için hazýrlanan kitaplarýn iç düzenine uydurulmuþ. Bunun doðru olup olmadýðý tartýþýlabilir belki. Ama bu seçim, Kürt edebiyatýnýn Ýslamiyet öncesi ve sonrasý ile klasik dönemleri üstünde uzunca durulurken, modern zamanlarýnýn burada da kitabýn sonuna sýkýþmasýna neden olmuþ. Oysa edebiyat öðretiminde MEB in kýrk yýllýk seçiminin doðruluðu zaten tartýþmalý durumdayken, Kürt edebiyatýnýn bölge ülkelerine daðýlmýþ çaðdaþ birikimi ve zenginliði daha iyi deðerlendirilebilir, sonunda bizim coðrafyamýzdaki örnekleri daha ayrýntýlý alýnabilirdi. Roman ve öykünün, bütün olarak Kürt edebiyatýndaki yeri, belki dün deðil, ama bugün çok önemli. Çünkü kendini yeniden yaratan bir edebiyatýn, yaratým biçimlerini zenginleþtirmek ve dili yazýnsal dil olarak yeniden oluþturmak için izleyeceði en doðru yol, düzyazý içinde sýnanmaktýr. Mehmed Uzun un Kürtçeyi bir roman dili olarak deðerlendirme ve buna uygun biçimde zenginleþtirme çabasý, þimdi yaþadýðýmýz bu son dönem içinde Kürtçeye bu ülkede yapýlmýþ en önemli katkýlar arasýndadýr. Mehmed Uzun, Kürtçenin roman dili olarak olanaklarýný keþfetmek ve ortaya çýkarmak için öylesine yoðun bir çaba gösterdi ki, Kürtçe üstündeki yasaklar kalktýktan sonra Kürt edebiyatýnýn kendini yeniden keþfettiði, gizli kalanýn açýða çýktýðýbir sýçrama dönemi yaþandý. Bu dönem, modern Kürt edeiyatýna bizim coðrafyamýzdan nitelikli katkýlar yapýlmasýnýn yolunu açacaktýr ki, bunun, bir gün uygulama olanaðý bulursa eðer, Kürt Dili ve Edebiyatý müfredatý içinde þimdi düþünülenden çok daha geniþ biçimde yer alacaðý da söylenebilir. Bu kitabýn yeterince tartýþýlmamasý bir eksiklik. Oysa bu anlamlý baþlangýcý daha ileri götürmenin tartýþmaktan baþka bir yolu yok. Radikal Kitap

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı