Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi"

Transkript

1

2

3 Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Erhan KOÇAK 1 Mustafa KAN 2 Numan E. BABAROĞLU 1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 2 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya Özet Hububatın en önemli zararlısı olan Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin kışlamış erginlerine (KE) karşı, kapsül süspansiyon (CS) formülasyonlu insektisitlerden lambda-cyhalothrin ve gamma-cyhalothrin in etki sürelerini belirlemek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Çalışma Ergani (Diyarbakır) de buğdayın sapa kalkma döneminde yarı tarla koşullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince insektisitler ve dozlar arasında herhangi bir farklılık saptanmamışken günler arasında farklılık olduğu saptanmıştır. Etkinin 18 ve 22. günlerde istatistiki olarak farklı olmadığı ve % 86.9-% 97.5 arasında değiştiği belirlenmişken, 26. günden itibaren önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır. Çalışma sonunda, lambda-cyhalothrin ve gamma-cyhalothrin in düşük dozlarının dekara sırasıyla 2.0 ve 2.4 g aktif madde uygulamalarının beklenen etkiyi 22. güne kadar gösterdiği anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Süne, Eurygaster integriceps, Kışlamış ergin, Kimyasal mücadele, Etki süresi Determination of the Efficacy Duration of Some Insecticides on Overwintered Sunn Pest (Eurygaster integriceps Put.) Adults Abstract The study was carried out to determine the efficiancy duration of the capsule suspansioned insecticides lambda-cyhalothrin and gamma-cyhalothrin against the most harmful pest (Eurygaster integriceps Put.) of cereals in Turkey. Treatment was realized at the shooting stage of wheat in semi-controlled conditions in Diyarbakır province. While there was no difference between insecticides and doses, the difference was determined amongst the days. The effect of insecticides did not showed a statistical diferences in 18 th and 22 nd days, and it realized between 86.9% %. The efficiacy was decreased noteworthy on 26 th day. It was revealed that lambda-cyhalothrin (CS) and gamma-cyhalothrin (CS) showed desired effect untill 22 days in applications with 2.0 and 2.4 g a.i./da, respectively. Key Words: Eurygaster integriceps, Overwintered adult, Chemical control, Efficacy duration 1. Giriş Ülkemizde tahılın en önemli zararlısı olan Süne (Eurygaster spp., Hemiptera, Scutelleridae) ilk defa 1927 yılında yaptığı salgın belli aralarda kesilmiş olmasına rağmen günümüzde halen devam etmektedir. Mücadele yapılmaması durumunda %100 e varan zarara neden olabilen zararlıya karşı kimyasal mücadele ilk kez 1955 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde da alanın ilaçlanmasıyla başlamıştır.ilaçlanan saha 1984 te yaklaşık 6 milyon da a kadar yükselmiştir. Daha sonra, 1987 de Trakya ve 1988 den itibaren de Orta Anadolu ve Ege bölgelerini de kapsayan mücadele sahası sürekli artış göstermiştir. Ülke genelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, son 10 yılda her yıl için yaklaşık ortalama 13 milyon da alan ilaçlanmıştır. Başlangıçtan günümüze kadar nimf mücadelesi şeklinde yapılan uygulamada, mücadele eşiği olarak 10 nimf/m 2 ve zarar eşiği olarak ise buğday danelerindeki %5 emgili dane oranı baz alınmaktadır. Fakat son yıllarda serbest piyasa koşullarında ekmeklik buğday için emgi oranı %2 olarak belirlenmiştir. Bu da mevcut nimf mücadelesinde ilaçlanacak alanların artacağına işaret etmektedir. Zararlıya karşı uçakla yapılan mücadelen 2005 yılında vazgeçilerek sadece yer aletleri ile kimyasal mücadele yapılmaya başlanmıştır. Yer aletleriyle mücadele başlangıcında, ilaçlama 916

4 esnasında traktörün teker izinden kaynaklanan ürün kayıplarından (Yaklaşık %5) dolayı çiftçilerin mücadeleye özendirilmelerinde sıkıntılar yaşanmıştır. Sünenin ilkbahar başlarında kışlaktan ovaya göç eden kışlamış erginlerinin bitkinin yeşil aksamında yaptığı kurtboğazı ve akbaşak zararları ile kısmen de danelerde yaptığı zararlar azımsanmayacak ölçüdedir. (Lodos 1961, Yüksel 1968, Kılıç ve ark. 1969, Tanskii and Novozhilov 1979, Krut 1990). Sünenin kışlaklardan ovaya olan göç periyodunun kademeli olarak ortalama 30 gün olması ve kışlamış erginlere karşı denenmiş insektisitlerin etki sürelerinin kısa olmasından dolayı (Lodos 1961, Kılıç ve ark. 1969, Lazarov et al. 1969, Areshnikov et al. 1987, Emelyanov 1989, Garjan et al. 2004) bu dönemde kışlamış erginlere karşı mücadele uygulaması tercih edilmemektedir. Bu nedenle, uzun etki süresine sahip insektisidin belirlenmesi önem kazanmıştır. Bu amaçla, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde süne yoğunluğunun yüksek olduğu ve de uzun süren kademeli inişlerden etkilenen Siverek-Şanlıurfa da Koçak (2005), Koçak and Babaroğlu (2006) tarafından tarla koşullarında yapılan çalışmalarda, değme etkili insektisitlerden lambda-cyhalothrin (CS) uygulanan parsellerde zararlının çalışma boyunca kontrol edildiği belirlenmiştir. Bunun üzerine lambda-cyhalothrin yanında CS formülasyona sahip bir diğer değme etkili insektisit gamma-cyhalothrin in sünenin kışlamış ergin dönemine olan etki sürelerini arazi koşullarında tam olarak belirleyebilmek amacıyla yarı tarla koşullarında bu çalışma yapılmıştır. 2. Materyal ve Yöntem Kullanılan insektisitler, Kapsül süspansiyon (CS) formülasyonuna sahip olup insektisitlerden Vantex, DowElanco, USA; Dow Agrosciences A.Ş. İstanbul ve Karate Zeon, Syngenta, İsviçre; Syngenta Tarım Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Izmir firmalarından sağlanmıştır. Vantex %60 gamma-cyhalothrin CS, 2.4 ve 3.0 g aktif madde/da dozunda ve Karate Zeon %50 lambda-cyhalothrin CS, 2.0 and 2.5g aktif madde/da dozlarında uygulanmışlardır. Çalışma Diyarbakır ili Ergani ilçesine bağlı Ulaş mezrasında yarı tarla koşullarında gerçekleştirilmiştir. İlaçlama tarihinde buğdayın sapa kalkma döneminde yapılmıştır. Çalışma tesadüf parsellerli deneme desenine göre 2 faktörlü (ilaç ve gün) ve 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada 50X50X130 cm boyutlarında şifon kafesler kullanılmıştır. Her bir ilaçlama parseli için yaklaşık 3 da alan (14x200 m), traktöre asılı tarla pülverizatörüyle ilaçlanmıştır. İlaçlamada konik tipte meme kullanılmış ve ilaçlama 13 litre/da normunda uygulanmıştır. İlaçlanan parseller arasında güvenlik şeridi olarak 30 ar metrelik ilaçlanmamış parseller bırakılmıştır. İlaçlamadan sonraki 18. günde her bir parsele konulan dört kafesin her birine 10 ar adet kışlamış ergin süne bırakılmıştır. Her bir kafes birbirinden ortalama 40 m. uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmiştir. Takibeden her dördüncü günde (22, 26 ve 30. günlerde) canlı ve ölü sayımları yapıldıktan sonra parseldeki kafeslerin yeri değiştirilerek içlerine yeniden 10 ar adet kışlamış ergin süne konulmuştur. İstatistiki değerlendirme için, elde edilen değerler üzerine açı transformasyonu uygulanmış ve transforme edilen değerler üzerinden analizler yapılmıştır. Sayılarak elde edilen veriler p=a/n şeklinde oran olarak ifade edildiğinden her veri, üzerinde durulan olayın veya tipin deney ünitesindeki oluş ihtimali olarak değerlendirilmiştir. Çeşitli p değerli ünitelerin belirli bir π değerine sahip binomiyal popülasyonu temsil edip etmediklerinin varyans analizi ile belirlenmesi söz konusu olduğundan p değerleri, en uygun olan açı değeri olarak ifade edilen ve Y = sin 1 p veya Y = arcsin % p şeklinde formüle edilen ters sinüs veya arc sinüs transformasyonuna tabi tutulmuşlardır (Düzgüneş ve ark. 1987). 3. Araştırma Bulguları ve Tartışma Denemeden elde edilen değerler üzerinden yapılan varyans analizi sonucu ilaç*gün interaksiyonu α=0,05 düzeyinde anlamlı bulunmamış ve ilaç*gün interaksiyonundan elde edilen ortalamalar arasındaki farklılıkların tesadüften ileri geldiği sonucuna varılmıştır. Yani farklı ilaçların 18, 22, 26 ve 30. günlerdeki etkileri arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. İlaç interaksiyonun önemli olmadığı bu durumda, günler arasında etki bakımından farklılığın istatistiki açıdan önemli olduğu bulunmuştur. Yapılan Duncan testi sonucu günler ilerledikçe ilacın etkisinin düştüğü görülmektedir. Etki açısından 22. güne kadar her iki ilaç ve her iki dozda da farklılık saptanmamış 917

5 olup oldukça yüksek değerler elde edilmiştir. Daha sonra 26 ve 30. günlerde etkiler düşük olmuş fakat yine her iki ilaç ve her iki doz arasında farklılık olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 1). Ülkemizde geçmiş yıllarda KE mücadelesinin uygulanabilirliğini sağlamak için yürütülen çalışmalarda Lodos (1961), parathion ve chlortion un etkili olduğunu ama etki sürelerinin yaklaşık olarak iki gün sürdüğünü,malathion un ise etkisiz olduğunu; Kılıç ve ark. (1969), KE lere karşı lebaycid %3 toz ve dipterex %5 toz ile yaptıkları çalışmada etkinin çok düşük olduğunu ve 5 gün sonra tamamen ortadan kalktığını saptamışlardır. Esmaili et al. (1999), İran da süneye karşı granül formülasyonlu ilaçlardan fenithrothion, chlorpyrifos ve diazinon un EC formülasyonlara göre daha uzun süreli etkili olduklarını ve bu sürenin 22 güne kadar ulaştığını fakat granül formülasyonların uygulama zorluğu ve çevre açısından sakıncalarının olduğunu; Garjan et al. (2004) ise, KE mücadelesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada, uygulanan ilaçlardan (Fenithrothion EC, trichlorphon EC, diazinon EC, esfenvelerate EC, primicarb WP, fenvelerate EC, lambda-cyhalothrin EC, deltamethrin EC ve phosalone EC) hiçbirinin zararlıyı tek uygulama ile kontrol edemediğini belirtmektedirler. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarda ise Koçak (2005) ile Koçak and Babaroğlu (2006), Güneydoğu Anadolu bölgesinde Siverek te (Şanlıurfa) değme etkili insektisitlerden chlorpyrifos-ethyl (EC), lambda-cyhalothrin (CS), monocrotophos (SC) ve zeta-cypermethrin (EC) ile sistemik etkili insektisitlerden acetamiprid (SL) ve thiacloprid (SC) ile sünenin kışlamış ergin dönemine karşı tarla koşullarında yaptıkları uygulamalar sonucunda, lambda-cyhalothrin (CS) in 22. gündeki etkisinin yüksek olduğunu ve yine 26. günden sonra ise etkinin düştüğünü saptamışlardır. Bu veriler, bu çalışmada her iki insektisitten elde edilen bulgulara paralellik göstermektedir. Formülasyon tipine ek olarak, etki sürelerinin uzun olmasındaki önemli bir faktör de iklim koşullarıdır. İnsektisit uygulama dönemi olan Nisan ayındaki hava sıcaklığının çok yüksek ve nemin de çok düşük olmaması nedeniyle, insektisitlerin etki süreleri de uzun olmaktadır. Kapsül süspansiyona (CS) sahip formülasyonlarda, mikrokapsül çapı 1µm 1mm arasında değişmektedir. Etkili maddeyi kuşatan kapsül materyali değişik oranlarda parçalanarak ilacın yavaş yavaş serbest kalmasını sağlayarak ilacın etki süresini uzatmaktadır. Uygulamadan sonra kapsülün çevresindeki su buharlaşarak, kapsül içindeki aktif madde kapsül duvarına difüze olmakta ve dış yüzeyde ince, konsantre bir film tabakası oluşmaktadır. En dış yüzeydeki pestisit tabakası parçalandığında, duvardan difüzyon yolu ile ilave aktif madde gelerek onun yerini almaktadır. Bu yavaş salınım sonucu, hedef zararlıya etkili olabilecek düzeyde süreklilik gösteren ilaçlı bir ortam oluşturulmaktadır. Çizelge 1. Bazı kapsül süspansiyonlu insektisitlerin sünenin kışlamış ergin dönemine etki süreleri İnsektisit Uygulamasından sonraki günler, % Ölüm * ± SE aktif madde (g) /da Gamma-cyhalothrin ± ± ± ± ± ± ± ±3.9 Lambda-cyhalothrin ± ± ±2.5 b 75.0± ± ± ±4.8 b 72.6±5.5 * Sütunlardaki aynı harfler istatistiki olarak birbirinden farklı değildir (P= 0.05) Ayrıca kapsül çekirdeğinde bir emilim olması sonucu, ultraviyole ışınlara karşı dayanıklılığı da artmış olmaktadır. Pestisit kullanımında insan ve çevre sağlığı yönünden, solvent içeren pestisitlerden uzaklaşıp, su bazlı veya organik olarak parçalanabilen solvent içerenlere doğru bir eğilimin olması da bu formülasyonların gelecekte kullanım şanslarını arttırmaktadır. Aktif maddenin polimer bir yapı ile kaplanmış olması, çevreyi de direkt temastan korumaktadır (Perrin, 2000). Kışlaktan ovaya göçün başlamasından sonra kışlakların yaklaşık %30-40 ının boşaldığı ilk gün içinde bu tip formülasyona sahip insektisitlerle KE lere karşı yapılacak mücadelede başarılı olunabilir. Çünkü, süne ovaya indiği bu periyot içerisinde beslenmekte ve takiben çiftleşmekte olduğundan bulunduğu alanları terk etmemektedir. Daha sonra kışlaktan bu alanlara iniş yapan 918

6 erginler, bu alanlardaki popülasyon yoğunluğunun artmasından dolayı bulaşık olmayan diğer hububat sahalarına doğru yayılış göstermektedirler. Sadece mahalli kışlaklardan etkilenen hububat sahalarında beklenmeksizin mücadeleye başlanılabilir. KE mücadelesi özellikle parazitlenmenin olmadığı veya çok düşük olduğu bilinen alanlardan başlamak üzere yapılmalı ve mücadele eşikleri de bu alanlara göre belirlenmelidir. Özellikle erken ilkbaharı kurak, sıcak ve güneşli geçen yıllarda ilaçlama eşikleri daha da aşağı düşebilir. Çünkü böyle dönemlerde kışlamış erginlerin çoğalma kapasiteleri (Fekondite) artış gösterirken yumurta parazitoitlerinin etkinlikleri ise azalmaktadır. 4. Sonuç Çalışma sonucunda, kapsül süspansiyonlu formülasyona sahip değme etkili insektisitlerden elde edilen sonuçlar, süneye karşı erken dönemde tek ilaçlamayla KE mücadelesinin mümkün olduğunu ve öncelikle süne yumurta parazitoitlerinin etkin olmadığı alanlarda kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca insektisitlerin parazitoitlere yan etkilerinin belirlenmesinden sonra, farklı ekolojilerde süne-yumurta parazitoidi ilişkileri ortaya konularak ilaçlama zamanı için ekolojik selektiviteden yararlanılabilir. Teşekkür Çalışmanın yapılmasında desteklerini esirgemeyen Diyarbakır Tarım İl Müdürü Sayın Mustafa KAYHAN ile Bitki Koruma Şube Müdürü Sayın Sedat BAYAR ile süne mücadelesinde görev alan Ergani Tarım İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarına içten teşekkürlerimizi sunarız. Kaynaklar Areshnikov BA, Kostyukiovskii MG, Feshchin DM (1987) How to optimize control of the sunn pest. Zashchita-Rastenii-Moskva. No.5, Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F (1987) Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No:1021, 381 s., Ankara. Emelyanov NA, Golubev AV (1989) Ecological and economic grounds for insecticide applications against Eurygaster integriceps. Zashchita-Rastenii-Moskva. No. 12, Esmaili M, Shenas AH, Talebi K (1999) Comparison of several insecticide formulations for controlling cereal sunn pest. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 30 (1) Gardjan AS, Mohammadipour A, Radjabi G, Sabahi G (2004) Timing as a tactic of ecological selectivity for chemical control of sunn pest, Eurygaster integriceps Puton. Second International Conference on Sunn Pest, 25. Icarda-Aleppo, Syria, July, Kılıç AU, Çatalpınar A, Adıgüzel N, Dörtbudak Y, Ergül S, Çavdaroğlu S, Onay B, Kavgacı A, Saral A, Kavut H, Yelboğa K (1969) Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne biyolojisi, ekolojisi ve epidemiyolojisi ile daha uygun kimyevi mücadele metotlarının araştırılması. Proje Nihai Raporu. Proje No: Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü. Koçak E (2005) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Euygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Karşı Kimyasal Mücadele Olanakları. IV: GAP Tarım Kongresi, Eylül 2005, Şanlıurfa, Koçak E, Babaroğlu N (2006) Evaluating Insecticides for the Control of Overwintered Adults of Eurygaster integriceps under Field Conditions in Turkey. Phytoparasitica, 34 (5) Krut VA (1990) Injury to spring barley caused by overwintered adults of the sunn pest. Zashchita Rastenii Kiev, 37: Lazarov A, Grigorov S, Popov V, Abaciev D, Kontev H, Kaytazov H, Gospodinov H, Fitonov H, Duçevski D (1969) Bulgaristan da buğdaygillerde zarar yapan Scutelleridae ve pentatomidae (Hemiptera) familyalarına bağlı türlerin biyo-ekolojisi ve mücadelesi üzerinde çalışmalar. 144s. Çeviren: Musa Altay. Academy of Agricultural Sciences, Institute of Plant Protection, Kostonbrod-Bulgaria. 919

7 Lodos N (1961) Türkiye, Irak, İran ve Suriye de Süne (Eurygaster integriceps Put.) Problemi Üzerinde İncelemeler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No.51, 115 s., İzmir. Perrin B (2000) Improving insecticides through encapsulation. Pesticide Outlook, Tanskii VI, Novozhilov KV (1979) The harmfulness of overwintered adults of the sunn pest. Proceedings of the All-Union Research Institute for Plant Protection. Injuriousness of insect pests and diseases of agricultural crops Yüksel M (1968) Güney ve Güneydoğu Anadolu da Süne Eurygaster integriceps Put. un Yayılışı, Biyolojisi, Ekolojisi, Epidemiyolojisi ve Zararı Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, No.46, 255s., Ankara. 920

Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi

Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi Dr. Erhan KOÇAK Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ülkemizde tahılın en önemli zararlısı olan Süne (Eurygaster spp., Hemiptera, Scutelleridae) ilk defa

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ-ÖZEL SEKTÖR PROJE SONUÇ RAPORU BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ Mehmet

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması*

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 75-82 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Faruk

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY ANADOLU, J. of AARI 6 (2) 1996, 36-53 MARA ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI Turgay DĐZDAROĞLU Cem BALKAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

Detaylı

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com.

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com. THE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC FERTILIZERS WHICH ARE APPLIED AS BASE AND LIQUID DRESSING IN A GREENHOUSE ON THE GROWTH, YIELD AND FRUIT QUALITY IN TOMATO Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** * Bilecik Tarım

Detaylı

GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Izmir/TURKEY

GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Izmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 19 (2) 2009, 98-117 MARA GÜN-DERECE MODELLEMELERİ VE BİTKİ KORUMADA KULLANIM OLANAKLARI Ali Kemal BİRGÜCÜ Yusuf KARSAVURAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti. Production Cost of Sugar Beat in Erzurum Province

Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti. Production Cost of Sugar Beat in Erzurum Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 41-50, 2012 Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 99-106 (2013) ISSN: 2147-6403http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Hamdi ZENGİNBAL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Can UZUNAĞAÇ Su Ürünleri

Detaylı

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (TAGEM/HAYSUD/1998/17/3/7) PROJE SONUÇ RAPORU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:10 Sayı:2, Nisan 2008, ISSN: 1303-2860 İş,Güç The Journal of Industrial Relations and Human Resources Vol:10 No:2, April 2008, ISSN: 1303-2860

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı