M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I 2002 GENEL HÜKÜMLER A m a ç : Madde sayılı Kanun un 85 inci maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliin amacı; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluunu, sevk ve idaresini, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarını, çalıma usul ve esaslarını, ilerin yürütülmesi eklini, hizmet birimlerini, i bölümünü, personelin eitim, sınav, sicil, izin, vekâlet, askerlik, fazla çalıma ve benzeri hususlara ait esasları düzenlemektedir. Tanımlar : Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık deyimi; Sanayi ve Ticaret Bakanlıı nı, b) Birlik deyimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii ni, c) Kanun deyimi; 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birlii kanunu ve ek deiikliklerini, d) Tüzük ve Yönetmelikler deyimi; 5590 sayılı kanuna ve ek ve deiikliklerine göre yürürlüe konulmu Tüzük ve yönetmelikleri, e) Personel Yönetmelii deyimi; 5 Austos 1983 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Odalar, Borsalar ve Birlik Personel Yönetmeliini, f) Organlar deyimi; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası nın Meslek Komiteleri ile Meclis ve Yönetim Kurulunu, g) Personel deyimi; Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında çalıan kadrolu, sözlemeli personel ile geçici ve hizmetli olarak çalıan tüm personeli, h) Tesis Senedi deyimi; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandıı Tesis Senedini, ifade eder. Kurulu: Madde 3- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası; üyelerinin müterek ihtiyaçlarını karılamak, meslek faaliyetlerini kolaylatırmak, meslein genel menfaatlerine uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ahlak ve tesanütünü korumak ve kanunda yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan ve organları kendi üyeleri arasından kanunda belirtilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen Kamu Kurumu niteliinde tüzel kiilie sahip bir meslek kuruluudur. Çalıma Alanı : Madde 4- Odanın çalıma alanı kanunda belirtildii ekilde Mersin Merkez ilçesi sınırları olup, bu sınır Bakanlıkça, Birliin de görüü alınmak suretiyle il sınırını amamak üzere geniletilip, daraltılabilir. G ö r e v :

2 Madde 5- Odanın görevi, Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile dier mevzuata göre verilen kurulu gayesine uygun hizmetleri yapmaktır. Kayıt Mecburiyeti : Madde 6- Ticaret siciline kayıtlı tacir ve kanuna göre sanayici sıfatını haiz olan tüm gerçek ve tüzel kiilerle bunların ubeleri ve fabrikalarının odaya kaydedilmeleri mecburidir. Kanunda yazılı bir aylık süre içinde kaydını yaptırmayanların kayıtları Oda Yönetim Kurulu kararı ile resen yapılır. Oda, bu durumdaki gerçek ve tüzel kiilerin durumlarını Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümleri gereince yetkili Ticaret Sicili Memurluuna bildirmek zorundadır. Oda Organları : Madde 7- a) Meslek Komiteleri, b) Meclis, c) Yönetim Kurulu, A- MESLEK KOMITELERI BÖLÜM II ODA ORGANLARI Meslek Gruplarının Tekili : Madde 8- Mesleklerin gruplandırılması ilemleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarında mesleklerin gruplandırılması yönetmelii hükümleri ile bu yönetmeliin eki olan mesleklerin gruplandırılması rehberine göre yapılır. Meslek Komitelerinin Kuruluu : Madde 9- Meslek Komiteleri, meslek gruplarınca seçilecek 5-7 kiiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meslek Komitelerinin seçimi kanunda yazılı usul ve esaslara göre gizli oyla ve Yargı gözetimi altında yapılır. Meslek komitelerine seçilen hakiki ahıslar, bizzat kendileri; hükmi ahıs ise ana mukaveleleri gereince hükmi ahsı temsil ve ilzama yetkili olan kimseler tarafından temsil edilirler. Temsilci, irketinde temsil ve ilzam yetkisini muhafaza ettii sürece odadaki temsilcilik görevi bir seçim devresi için devam eder. Meslek komitelerinde vuku bulacak deiiklikler oda Genel Sekreterliince Birlie bildirilir. Meslek Komitelerinin görev süresi 4 yıldır. Her meslek komitesi kendi üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla bir Bakan ile bir Bakan vekili seçer. Sürelerini bitirenler yeniden seçilebilir. Meslek Komitelerinin Görevleri : Madde 10- Meslek Komitelerinin görevleri unlardır; a) Kanunda belirtildii ekilde; odanın kurulu gayesine göre çalımak, meslein genel menfaatlere uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tesanütünü korumak maksadıyla önerilerde bulunmak, b) Üyeleri arasında yargı gözetiminde gizli oyla iki asil ve iki yedek meclis üyesi seçmek, c) Kendi meslek gruplarıyla ilgili konular hakkında yararlı ve gerekli gördükleri tedbirlerin alınmasını, aratırma ve inceleme yapılmasını Yönetim Kurulu na teklif etmek, 2

3 d) Oda Meclisi, Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlikçe kendilerine iletilen meslekleri ile alakalı konuları tetkik etmek ve süresi içinde görü bildirmek, e) Riayeti mecburi mesleki kararlar ile ticari teamüllerin tespiti için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak, f) Komitenin çalıma programını düzenlemek, g) Konunun önemine göre; kendi meslek gruplarına dahil üyelerinin tamamını veya bir kısmını toplayarak mesleki konularda görü teatisinde bulunulması hususunda Yönetim Kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak teklifte bulunmak, h) Meslek kurallarına riayet etmeyen meslek mensupları hakkında gerekli ilemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak, Meslek Komitelerinin Toplantıları : Madde 11- a) Meslek komiteleri en az ayda bir defa önceden tayin edilmi olan gün ve saatte kendiliinden ve gerekli görülen hallerde her zaman komite bakanı veya bakan vekillerinin daveti üzerine odada kendilerine ayrılan yerde toplanırlar. b) Meslek komiteleri üye tam sayısının yarısının bir fazlasının itiraki ile toplanır ve çounlukla karar verirler. Oylarda eitlik halinde bakanın bulunduu taraf çounluk sayılır. c) Meslek komiteleri toplantıları gizlidir. Gerektiinde toplantının aleni yapılmasına komitece karar verilebilir. d) Komite üyelerinden ikisinin yazılı ve gerekçeli istei üzerine; komite bakanı, bulunmadıı zamanlarda bakan vekili komiteyi 3 veya 5 gün içinde olaanüstü toplantıya çaırmak zorundadır. Üyeler; olaanüstü toplantılara iadeli taahhütlü mektupla, acele hallerde ise sözlü olarak veya telgrafla da çarılabilirler. Mektuplarda toplantının yeri, tarihi, günü ve saati ile konusu açıkça belirtilir. e) Toplantı mektupları toplantıdan en az yirmi dört saat önce üyelerin eline geçecek ekilde posta ile veya bir görevli vasıtası ile imza karılıı bildirilir. f) Komite toplantılarını komite bakanı, bulunmadıı zamanlarda bakan vekili bakanlık eder. g) Meslek komiteleri ihtiyaç duydukları hallerde bilgi almak veya bilgi vermek üzere meslek grubuna dahil üyelerden lüzum gördüklerini veya dier ilgilileri toplantıya çaırabilirler. h) Meslek komitesinin toplantıya çaırılması, davetiye gönderilmesi, toplantıya gelen veya gelmeyen üyelerin devam cetvellerinin tutulması ilemleri oda genel sekreterinin görevlendirilecei bir memur tarafından yerine getirilir. i) Meslek komiteleri müterek konuları görümek üzere müterek toplantı yapabilirler. Böyle bir müterek toplantı için gerekli daveti, toplantıya lüzum gören komite bakanı yapar. Toplantıyı da bu komitenin bakanı idare eder. Müterek toplantı düzenlenmesi Oda yönetim kurulunca istenmi ise, bu takdirde toplantı bakanlıını küçük numaralı meslek komitesi bakanı yapar. j) Meslek komiteleri; toplantılarında odanın teknik elemanlarının bulunmasını isteyebilir. Bu istek Oda Genel Sekreterince yerine getirilir. k) Meslek komitelerinin bütün toplantılarına oda genel sekreteri katılabilir. Ancak oy hakkı yoktur. l) Meslek komiteleri üyeleri, bakan ve bakan vekilleri komitelerinin yapacaı olaan ve olaanüstü toplantılara katılmak mecburiyetindedirler. Önceden bildirilmek kayıt ve artıyla geçerli mazereti olanlar komitece izinli sayılabilirler. 3

4 m) Meslek komitelerince geçerli sayılabilecek bir mazerete dayanmaksızın birbiri ardına üç toplantıya gelmeyen veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarıdan bir fazlasına katılmayan meslek komitesi üyeleri, bakan ve bakan vekilleri görevlerinden istifa etmi sayılırlar. n) Meslek komitelerinde meydana gelen boalmalarda, seçimlerde en çok oy almı yedek üyeler göreve davet edilirler ve burum Birlie bildirilir. Meslek Komitesi Kararları : Madde 12- a) Meslek komitesi kararları istiari mahiyette olup, oda meclisini ve yönetim kurulunu balamaz. b) Meslek komitesi üyeleri dorudan doruya kendi müesseselerini veya ahıslarını ilgilendiren konuların görüüldüü toplantılarda ancak açıklama yapabilirler. Bu hususa ilikin müzakerelerde bulunmazlar ve oylamaya katılamazlar. c) Meslek komiteleri kararlarının gerekçeli ve anlaılır bir ekilde açık olması lazımdır. Yönetim Kurulu, kararlarının açıklanmasını veya yeniden gözden geçirilmesini komiteden isteyebilir. d) Meslek Komiteleri üyeleri ile bakan ve bakan vekili seçimleri hariç, oylamalar i ari olarak yapılır. Ancak komite oylamanın gizli oyla yapılmasına karar verebilir. e) Meslek komiteleri toplantılarında müzakere edilen konular kısa ve öz olarak tutanakla tespit edilir. Tutanaklar; aynı günü, toplantıyı takip eden gün veya ikinci toplantıda toplantıya itirak eden komite üyelerince imzalanır. f) Meslek komitesi kararlarında; toplantıya itirak eden, etmeyen veya izinli sayılan üyelerin ad ve soyadlarının belirtilmesi mecburidir. g) Meslek komiteleri; oda yönetim kurulunca kabul edilmeyen tekliflerin bir defa daha incelenmesini Yönetim Kurulundan isteyebilirler. Tekliflerinin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, oda meclisince görüülüp karara balanmasını isteyebilirler. h) Meslek komiteleri toplantılarında alınan kararlara muhalif üyeler, muhalefet erhlerini karar metninin altına gerekçeli olarak yazıp imza edebilirler. i) Meslek komiteleri tespit edilen zamanlarda usulüne uygun olarak karar almak mecburiyetindedirler. Usulüne uygun olarak alınmayan kararlar karar mahiyetini taımaz. B- ODA MECLISI K u r u l u : Madde 13- Oda meclisi, odanın en yüksek karar ve murakabe organı olup, meslek komitelerinin kendi üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla seçtikleri ikier üyeden kurulur. Bakan ve Bakan Vekili Seçimi : Madde 14- Oda meclisinin görev süresi 4 yıldır. a) Oda meclis üyeleri kendi üyeleri arasından gizli oyla iki yıl için bir bakan ile bir veya iki bakan vekili seçer, süresini bitirenler tekrar seçilebilirler. Bu seçimde genel sekreter oy kullanamaz. b) Oda meclisi bakanlıına ve bakan vekilliklerine seçilecekler oda yönetim kurulu üyeliine seçilemezler. Oda Meclisinin Görev ve Yetkileri : Madde 15- Meclisin görev ve yetkileri unlardır; a) Genel olarak oda üyelerinin müterek ihtiyaçlarını karılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylatırmak, meslein genel menfaatlere uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarının birbiri ile ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tesanütünü korumak ve kanunda yazılı hizmetlerin ifasını salamak, 4

5 b) Kendi üyeleri arasında gizli oyla ve iki yıl için asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerini yargı gözetimi altında seçmek, c) Kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde 4 yıl için Birlik Genel Kurul delegelerini ve yedeklerini seçmek, d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık faaliyet raporunu tasvip etmek; meclis üyeleri, yönetim kurulu veya meslek komiteleri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara balamak, e) Riayeti mecburi mesleki kararlar almak, f) Bölge içindeki ticari ve sınai örf ve adetleri tespit etmek, g) Oda kadrosu ile yıllık bütçeyi ve kesin hesapları kabul etmek ve onaylamak, Yönetim Kurulunu ibra etmek ve sorumluluu görülenler hakkında takibata karar vermek, h) Aylık muvazene cetvellerini ve bütçenin fasılları arasında aktarma yapılması hakkında Yönetim Kurulu tekliflerini incelemek ve onaylamak, i) Yönetim Kurulunca tespit ve teklif edilen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile odaca görülen hizmetler karılıında alınacak ücret tarifelerini kabul etmek ve Bakanlıın tasdikine sunmak, j) Bölgenin ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve gerekli görülen dier konuları ile ilgili aratırmalar yaptırmak, raporlar hazırlatmak, odanın yıllık çalıma raporlarını incelemek ve görüünü tespit etmek, k) Üyeler arasında doacak uyumazlıkları çözümleyecek hakem heyetlerini seçmek, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkii listelerini onaylamak. l) Üyeler hakkında disiplin ve para cezalarıyla ilgili hususları karara balamak, m) Personele verilen disiplin cezalarına vaki itirazları tetkik ve karara balamak, n) Gerek odaya kayıt mecburiyeti, gerekse dahil edildikleri gruplar ve dereceler için yönetim kurulunca verilecek kararlara karı üyelerin itirazlarını incelemek ve kesin karara balamak. o) Mesleklerine ve konularına göre ihtisas komisyonları kurmak, p) Muhabir ve fahri üye kabulüne, ajanlıkların kurulmasına, ayrılmasına ve kaldırılmasına karar vermek, r) Yurt içi ve dıı ticari, sınai, ekonomik, sosyal ve kültürel teekküllere üye olmak, üye olunan teekküllerin kongrelerine delege göndermek, s) Fuarlar, sergiler, kredi müesseseleri, müzeler ve kütüphaneler açmaya veya açılmı veya açılacaklara katılmaya ve organize sanayi bölgeleri kurulmasına karar vermek, t) Gayrimenkul alımına, satımına, yapımına, esaslı deiiklii gerektiren onarımlara, bunların tahsis eklini deitirmeye, rehin edilmelerine ve ödünç para alınmasına karar vermek, u) Yönetim kurulu bakan ve üyeleri ile meslek komitesi ve komisyon üyelerine ödenecek huzur haklarını, meclis ve yönetim kurulunca görevlendirilen üyelere ve oda memur ve görevlilerine ödenecek yollukların miktarını tespit etmek, meclis bakan ve üyelerine ödenecek huzur haklarını ilgili Birlik kararı dorultusunda belirlemek, v) Yönetim Kurulu tarafından teklif olunan genel sekreteri atamak, iten çıkartmak, terfi veya cezalandırılması hakkında karar vermek, y) Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek, z) ç yönetmelii ve dier yönetmelikleri, bunlarla ilgili deiiklik tekliflerini incelemek ve kabul etmek, odanın ileyii ile alakalı önerge ve talimatları tasdik etmek. Meclis Bakanının Görev ve Yetkileri : Madde 16-Meclis Bakanının görev ve yetkileri aaıda gösterilmitir. a) Protokolde odayı temsil etmek veya odayı temsil edecek meclis üyelerini seçmek, 5

6 b) Oda meclisini sevk ve idare etmek, meclis toplantılarını yönetmek, c) Oda meclisinin gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek, d) Oda meclisini toplantıya davet etmek, e) Toplantıların sıhhatli olarak düzenlenmesini salamak, f) Meclisçe alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek, g) Oylamaya itirak etmemek artıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, h) Mecliste görüülecek konuları gerektiinde önceden ihtisas komisyonlarına havale etmek ve konu hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek, i) Meclis Bakanının bulunmadıı zamanlarda Meclis Bakan vekilleri sırası ile meclise bakanlık ederler. Bakana ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar, Meclis Toplantıları : Madde 17- a) Meclis, tarihleri ve yeri önceden tespit edilmek üzere en az ayda bir defa kendiliinden ve gerektiinde bakanın daveti üzerine her zaman toplanır, b) Mecliste, seçimden sonraki ilk toplantıda aylık toplantıların hangi gün ve saatte yapılacaı tespit edilir, c) Meclis, yönetim kurulunun ve üyelerinden en az dörtte birinin yazılı talebi üzerine her zaman en geç 7 gün içinde olaanüstü toplantıya çaırabilir, d) Meclis üyelerinin en az ¼ ü gündeme alınmasını istedikleri konuları, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için toplantı tarihinden en az bir hafta önce genel sekreterlik yoluyla meclis bakanına yazılı olarak bildirebilirler, e) Meclis toplantıları aksine karar alınmadıkça aleni olarak yapılır. f) Meclis üyeleri toplantıya, bakan veya bakan vekilinin imzasını taıyan davetiyelerle çarılır. Davetiyelerin en az 24 saat önce ellerinde olacak ekilde gönderilmesi zorunludur. Üyeler, acele hallerde telgraf veya telefonla da davet edilebilir. Davetiyelerde toplantının gün ve saati ile gündem maddeleri belirtilir. g) Bütçe tasarısı, kesin hesap ve yıllık faaliyet raporları ile mecliste müzakere edilecek ve üyelerin önceden incelenmesi gereken konulara ait teklif yazısı, cetvel ve raporlar davetiyelere eklenir. Meclis Gündemi : Madde 18- Meclis toplantılarında görüülecek konuların gündemi yapılır, gündem meclis bakanının talimatı üzerine genel sekreter tarafından hazırlanır ve bakanın tasvibine sunulur. Meclis gündeminde; a) Yönetim kurulunca mecliste görüülmesi teklif edilen hususlar, b) Meclis üyelerinden en az ¼ ünün yazılı olarak teklif ettikleri hususlar, c) Meclisçe kurulan komisyon bakanlarının gündeme alınmasını istedikleri konular, d) Meclis bakanınca mecliste görüülmesi istenilen konular, e) Meslek komitelerince mecliste konuulması istenilen konular yer alır. f) Mecliste müzakerelere geçilmeden önce; bir konunun gündeme alınması veya çıkartılması üyeler tarafından yazılı olarak teklif edilirse, Meclis bakanı teklifi meclis umumi heyetine arz eder. Teklif kabul edilirse konu gündeme alınır ve sırasında görüülür. g) Olaanüstü toplantılarda gündemde mevcut olmayan bir husus görüülemez. 6

7 Meclisin Çalıma Düzeni : Madde 19- a) Meclis toplantıları, oda da meclis salonunda yapılır. b) Üyeler meclis toplantısı balamadan önce toplantı cetvellerini imza ederler, c) Meclis müzakerelerini bakan yönetin. Bakan toplantıların intizamını temin ile mükelleftir. d) Meclis toplantılarında müzakerelere balama yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Yeter sayıda üye bulunup bulunmadıı hususu her oturum gününe ait imza bültenlerindeki imzaların ve gerektiinde mevcudun sayılması suretiyle anlaılır. Yeterli sayı bulunmadıı takdirde bakan toplantıyı en az üç gün sonraya veya yeter sayının salanması muhtemel ise, yarım saat sonraya bırakır. Meclis o gün oturum yapmadıı takdirde ertesi oturum aynı gündem ile yapılır. Bununla beraber, arada gündeme girmesi gerekli hususlar çkmısa, onlar da gündeme alınır. e) Çounluk salandıında bakan oturumu açar; ilk olarak mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olan üyelerin mazeret durumu görüülerek karara balanır. f) Gündem maddeleri, gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak, çounluk kararı ile bu sıra deitirilebilir. Müzakereye mahal olmadıına, iç yönetmelik hükümlerine riayet, gündemdeki sıra deiikliklerine ve oylamanın ekline ait teklifler asıl meseleden önce konuulur. Usule ait konumalarda, konumanın usule ait olup olmadıını bakan takdir eder. Alakalı ısrar ederse i ari oya müracaat olunur. g) Her meclis üyesi yönetim kuruluna yazılı veya sözlü soru sorabilir. Sözlü soru, meclis toplantısında sorulur ve yönetim kurulu sözcüsü tarafından ya hemen veya bir sonraki oturumda sözlü olarak cevaplandırılır. Yazılı soru, ya önceden veya meclis toplantısı esnasında meclis bakanlıına tevdi olunur. Yazılı soru sahibi sorusuna sözlü veya yazılı olarak cevap verilmesini isteyebilir. Sözlü olarak cevap istenmesi halinde, cevap, yukarıdaki fıkra hükümleri dairesinde verilir. Yazılı olarak cevap istenmesi halinde Yönetim Kurulu, Meclis Bakanlıı kanalıyla soru sahibine yazı ile cevap verir. Yazılı soruya sözlü cevap istenmesi halinde bakan evvela soruyu okur. Gerek sözlü ve gerek yazılı soruya sözlü olarak cevap istenilmesi halinde üyeler söz isteyebilirler. Son söz soruyu sorana aittir. h) Hiç bir üye ismini yazdırmadan veya bakandan izin almadan konuamaz. Konuma, kural olarak kürsüden meclise hitaben yapılır. Bununla beraber kısa konumalar, bakanın izni ile oturulan yerden yapılabilir. Bu takdirde üye bakana hitap eder. Konumalar kayıt ve istek sırasına göre yapılır. Üyeler söz sırasında karılıklı olarak da birbirine bırakabilirler. Yönetim Kurulu ve ilgili mevzuatlarda meclis tarafından kurulan komisyonların sözcüleri her zaman söz isteyebilirler, bunlara sıra kaydına tabi olmaksızın bakanlıkça söz verilir. Görümenin yeterlilii (kifayeti müzakere) talep edilirse, bu talep oya konulmadan evvel, biri lehte ve dieri aleyhte olmak üzere en az iki üye konumak hakkına sahiptir. Kendisine sataılan ve açıkladıı fikirlere aykırı olarak kendisine istinatta bulunan üye her zaman söz isteyebilir. Bu takdirde, üye ne sebeple söz söylemeye mecbur kaldıını açıklar. Bu ekilde talepte bulunan üyeye söz verilip verilmeyeceini bakan takdir eder. Bakanın üyenin konumamasına karar vermesi halinde üye konumakta ısrar ederse, meclis i ari oyla karar alır. i) Bakan, mevzular müzakere edilirken veya oya konurken leh veya aleyhte mütalaa beyan edemez ve oyunu ihsas edemez, yalnız oylamada oyunu kullanır. 7

8 j) Söz isteyenin sözü ancak, bakan tarafından kendisini iç yönetmelie davet etmek üzere kesebilir. k) Meclis gerekli görürse konuma süresini sınırlayıcı kararlar alabilir. l) Meclis üyeleri ticari iletmelerini, ilerini veya ortaklarını ilgilendiren konuların görüülmesi veya oylanması sırasındaki müzakerelere katılamaz. Meclis gerekli gördüü takdirde ilgili üyenin açıklamasını dinler. m) Görümeler esnasında ahsiyete ve siyasi tartımalara girilemez. Aksi takdirde bakan tarafından konumacının sözü kesilerek bu konumaması ihtar edilir. Israrı halinde iari oya müracaatla konumaktan veya oturuma itirakten men edilebilir. Konumacıya sataanlar hakkında da aynı ilem yapılır. Oturuma itirakten men cezası en çok iki toplantı için uygulanabilir. Oda meclis üyeleri toplantıya, yaz ayları dıında, kravatlı olarak katılırlar, meclis müzakerelerini sonuna kadar takip ederler. n) Tüzükte gösterilen seçilme artlarını haiz olmayan veya seçildikten sonra bu artları kaybeden üyeler üyelikten dümü sayılır. o) Meclis üyeleri toplantıya katılmaya mecburdurlar. Ancak geçerli sayılacak mazeretlerine istinaden izinli sayılabilirler. Izin talepleri bakanlıa yazılı veya sözlü olarak yapılır. Meclisçe geçerli sayılabilecek bir mazerete dayanmaksızın birbiri ardına üç toplantıya gelmeyen veya altı aylık bir dönemde toplantıların yarısından fazlasına katılmayan bakan, bakan vekilleri ve üyeleri istifa etmi sayılır. Meclis Kararları ve Tutanaklar : Madde 20- a) Meclis kararları çounlukla alınır. (Kanunun 30/b maddesi hükmü saklıdır) b) Müzakeresi biten bir mesele hakkında bakan teklifleri oya koyar. Oylama yapılırken söz söylenemez. Bütçenin, aylık muvazenenin, kati hesapların ve odayı maddi yönden ilzam eden sair bil cümle mevzuların oylanmasında açık oya müracaat edilir. Bu takdirde, muhalif ve müstenkif kalanların adları diledikleri takdirde tutanaklara kayıt olunur. Evvela tadil teklifi veya aykırı teklif oya konur. c) Meclis tutanakları görümeleri tamamen kapsayacak ekilde genel sekreterlikçe tutulur veya mümkünse banda alınır. Üç nüsha olarak banttan deifre edilen veya dier ekil ve usulle tutulan tutanaklar bakanlık divanı ve genel sekreter tarafından mühürlenip imzalanarak karar defterine yapıtırılır. d) Tutanaklar özet halinde müteakip toplantı gündemleri ile birlikte üyelere gönderilir. Meclis tutanakları, üyelerce odada her zaman incelenebilir. Üyeler tutanaa yanlı geçmi olan sözleri veya yanlı ifade edilmi olan kararları tashih ettirebilirler, konumalar tutanaklara özet olarak, kararlar ise aynen geçirilir. Aynen veya tashih edilerek meclisin tasvibinden geçen tutanaklar, bakan tarafından imzalanarak dosyasına konur. Alınan karara muhalif olan meclis üyeleri veya Genel Sekreter karar metninin altına muhalefet erhi verebilir. Bu erhin gerekçeli olması arttır. e) Meclisçe görüülüp reddedilen maddeler ret tarihi üzerinden üç oturum geçmedikçe tekrar görüülemez. Yönetim Kurulunca yapılacak teklifler bu hükmün dıındadır. Reddedilen konunun görüüldüü toplantıya katılmamı üyeler gündemin Zabtı Sabık maddesinde yeniden görüme (tekriri müzakere) talep edebilirler. Yeniden görüme açıldıında onar dakikayı geçmemek üzere leh ve aleyhte birer kiiye söz verilir ve teklif meclisin iari oyuna sunulur. u kadar ki, kabul edilen bütçe ve kesin hesap bir daha müzakere konusu edilemez. f) Tutanaklar oda gazetesinde veya mecmuasında özet olarak yayınlanabilir. Bu hususta karar yetkisi bakana aittir. g) Meclis kararları aleyhine yargı mercilerine müracaat olunabilir. 8

9 h) Meclis; Kanun ve ç Yönetmelik hükümlerine aykırı karar alamaz. Oylama Usulü : Madde 21- Görümeye arz olunan meseleler hakkında mecliste iki surette oy kullanılır. a) Iari Oy; el kaldırılarak veya ayaa kalkılarak verilir. Iari oyları bakan ve katipler müterek sayar ve tespit ederler. Bütçenin tümü, kati hesaplar ve odayı maddi yönden ilgilendiren sair hususlar hakkında oylama bu usulle yapılır. b) Gizli Oy; üyelerin ismi yazılmadan kullanacakları pusula eklindeki oydur. Herhangi bir konuda oylamaya geçilmeden önce 3 üye ayaa kalkarak yoklama yapılmasını isteyebilir. Çounluun bulunmadıı anlaılırsa bakan oturuma yarım saat ara verir. Bu süre sonunda da çounluk salanmadıı takdirde Bakan oturumu kapatır. Gizli Oylama Yapılacak Haller : Madde 22- Aaıdaki durumlarda mutlaka gizli oylama yapılır; a) Meclis Bakan ve Bakan Vekilleri seçimi, b) Yönetim Kurulu seçimi (Yargı gözetiminde), c) Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimi (Yargı gözetiminde), d) Bütçe ve Hesapları Denetleme Komisyonları seçimi, e) Genel Sekreterin atanması, görevine son verilmesi, ödüllendirilmesi ve cezalandırılması. htisas Komisyonları : Madde 23- a) Meclis kendi üyeleri arasından Hesapları nceleme Komisyonu, Bütçe komisyonu ve lüzumu halinde çeitli ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonlar üyeden teekkül eder. b) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçecei temsilcilerinin oylamaya katılmamak artıyla komisyon müzakerelerine katılmasına karar verilebilir. c) Komisyonlar kendi üyeleri arasında bir bakan ve bakan vekili ve bir raportör seçer. d) Komisyonların görevleri aaıda gösterilmitir. Hesapları nceleme Komisyonunun Görevleri: Oda hesaplarını ve bütçe tatbikatını meclis namına tetkik etmek üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluan komisyon, odanın aylık mizanlarını, kesin hesap ve bilanço cetvellerini, bunlara ait bütçe tatbikatını inceler. Neticesini bir rapor halinde oda meclisine tevdi eder. Bütçe Komisyonunun Görevleri: Bütçeyi, bütçenin bir faslından dier faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek, kayıt ücretleri ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karılıında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek ve Oda Meclis bakanlıınca havale edilen ileri tetkik etmektir. Bütçe ve Hesapları nceleme Komisyonları iki yıllıına seçilir. Dier Komisyonlar: Oda Meclisinin lüzum gördüü konularda kuracaı komisyonlardır. htisas komisyonları münhasıran meclis bakanlıı tarafından kendilerine verilen ileri inceler ve karara balar. e) Komisyonlar, bakanlarının veya bakan vekillerinin yazılı daveti üzerine toplanırlar. f) Komisyonlar, üyelerinin yarısından bir fazlası ile toplanırlar ve mevcudun çounluu ile karar verirler. Oyların eitlii halinde Bakanın bulunduu taraf çounluk sayılır. g) Komisyonlar, odanın teknik elemanlarının toplantılarında hazır bulunmasını isteyebilirler. Bu konudaki istekler Genel sekreterlikçe yerine getirilir. Komisyonlar, oda dıındaki ve oda kadrosuna dahil bulunmayan uzman elemanlarla ihtisaslarına taalluk eden sahalarda tacirlerin komisyonlara davetini, bunların fikirlerinden ve tecrübelerinden istifade edilmesini meclisten isteyebilirler. 9

10 h) Meclis ve Yönetim Kurulu Bakan ve Bakan vekilleriyle üyeleri ve genel sekreter komisyon toplantılarına katılabilirler. Ancak müzakerelere ve oya itirak edemezler. i) Komisyonların toplantılarında Genel Sekreterlikçe vazifelendirilen bir veya bir kaç memur bulunabilir. Memurlar, komisyonca istenen tetkikleri yaparlar, dokümanları hazırlarlar, müzakereleri takip ederek tutanakları tanzim ederler ve raporları yazarlar. j) Komisyonların yaptıkları incelemeler sonunda aldıkları kararlar veya hazırladıkları raporlar istiari mahiyettedir. Bu karar ve mütalaalar Meclis bakanlıına sunulur. B- YÖNETIM KURULU Kurulu : Madde 24- Oda Yönetim Kurulu, Odanın en yüksek icra organı olup, meclisin kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçecei ve tüzükte belirtilen sayıda kiiden oluur. Seçim Yargı gözetiminde yapılır. Yönetim Kurulu kendi aralarında iki yıl için bir bakan ile bir veya iki bakan vekili ve bir muhasip üye seçer. Oda Genel Sekreteri, yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanamaz. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde herhangi bir sebeple boalma olduunda, seçimde en çok oy almı yedek üye yönetim kurulu asil üyeliine getirilir. Yönetim Kurulunda meydana gelen deiiklikler Bakanlıa ve Birlie bildirilir. Oda yönetim kurulu, seçimleri müteakip yapacaı oturumda üyeler arasında i bölümü yapar. Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri : Madde 25- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri unlardır. a) Üyelerinin müterek ihtiyaçlarını karılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylatırmak, meslein genel menfaatlerine uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini, ahlak tesanütünü korumak ve kanun ve çeitli mevzuatla verilen görevleri yapmak, b) Ticaret ve Sanayinin gelimesini ve genilemesini tevik edici tedbirler almak, c) Kanun, tüzük, Yönetmelikler ve Oda Meclisi kararlarına göre oda ilerini yürütmek, yıllık çalıma programını hazırlamak, üyelerin ve oda personelinin bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırmak için kurslar, seminerler düzenlemek, eitim faaliyetlerinde bulunmak, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, sergi ve fuarlar açılması için meclise teklifte bulunmak. d) Oda bütçesini, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlarla ilgili raporları Oda Meclisine sunmak, e) Aylık muvazeneyi tasdik edilmek üzere oda meclisine sunmak, f) Oda genel sekreterinin tayini ile alakalı inha kararı almak, dier oda memur ve hizmetlilerinin atama, iten el çektirilmeleri, terfi ve tecziyelerini yapmak, g) Kanunun 74. Maddesi ve ilgili yönetmelik gereince, üyelerine uyarma, kınama cezaları vermek ve Oda meclisince verilecek cezaları uygulamak. h) Kanuna göre, disiplin cezalarına ilaveten üyelere verilecek para cezalarını teklif etmek, i) Hakem ve bilirkii listelerini hazırlamak ve meclisin onayına sunmak, j) Ticari kefaletleri ve tüzükte gösterilen belgeleri tasdik etmek, k) Odanın bir yıllık çalımaları ile bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkında hazırlayacaı raporu meclise sunmak, 10

11 l) Oda ç Yönetmeliini hazırlayarak Meclisin tasdikine sunmak, m) Ticaret ve Sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, çalıma sahası içindeki ticaret ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, balıca ihtiyaç maddelerinin piyasa fiyatlarını takip ve kayıt etmek ve bunları münasip vasıtalarla yayınlamak, n) Odanın kayıt ücretleri ve yıllık aidat tarifesi ile odaca yapılacak ücret tarifelerini hazırlayarak oda meclisinin tetkiki ve kabulüne ve Bakanlıın tasdikine sunmak, o) Mevzuata ve meclis kararlarına uygun olarak oda ilerini yürütmek, bütçe ve meclis kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak, p) Bu yönetmelikte yapılacak deiiklikler için meclise teklifte bulunmak, r) lerin daha süratli bir ekilde yapılmasını salamak amacıyla yönergeler (talimat) hazırlamak, Yönetim Kurulu Bakanının Görev ve Yetkileri : Madde 26- Yönetim Kurulu Bakanının görev ve yetkileri unlardır. a) Odayı hukuki bakımdan temsil etmek, b) Kanun, tüzük ve yönetmelik ile dier yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını salamak, c) Yönetim Kurulunu normal veya olaanüstü toplantıya davet etmek, d) Yönetim Kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek, e) Yönetim Kurulu toplantılarına bakanlık etmek, müzakereleri idare etmek, f) Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini salamak, g) Yönetim Kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediini kontrol ve takip etmek, h) Mevzuat hükümleri gereince verilen görevlerle ilgili dier yetkileri kullanmak, odanın sevk ve idaresini salamak. Yönetim Kurulu Toplantıları : Madde 27- a) Yönetim Kurulu haftada en az bir defa ve lüzum halinde bakanın daveti üzerine her zaman toplanır. Bundan baka, bakan, üyelerden en az ikisinin yazılı talebi üzerine kurulu üç gün içinde toplantıya çaırır, Yönetim Kurulunun düzenli toplantılarının gün ve saatleri önceden kararlatırılır. Yönetim Kurulu acele ve zaruri hallerde bakanın daveti üzerine her zaman olaanüstü toplanabilir. b) Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılmaya mecburdurlar. Ancak geçerli sayılacak mazeretlerine istinaden izinli sayılabilirler. zin talepleri bakanlıa yazılı veya sözlü olarak yapılır. Yönetim Kurulunca geçerli sayılabilecek bir özre dayanmaksızın birbiri ardına üç toplantıya gelmeyen veya altı aylık bir devrede toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan bakan, bakan vekilleri ve üyeler istifa etmi sayılır. c) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. stisnai ve zaruri haller hariç, evvelce kararlatırılmı olmadıkça görevli olanların dıında hiç kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz. stisnai ve zaruri hallerin nelerden ibaret bulunduunu Yönetim Kurulu takdir eder. Yönetim Kurulu acele ve zaruri hallerde bakanın daveti üzerine olaanüstü toplantı yapabilir. Yönetim Kurulu toplantılarını davet, yazılı ve sözlü olabilir. Yazılı olarak davet yapıldıı hallerde, keyfiyet telefonla da teyit edilir. Davet yapılırken toplantıda görüülecek mevzular özet olarak üyelere açıklanır. Yönetim Kurulu Gündemi : Madde 28-11

12 a) Yönetim Kurulu toplantılarında görüülecek mevzuların bir gündemi yapılır. Gündemi, genel sekreter bakanla istiare ederek hazırlar. Gündemler toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere tevdi edilir. Rapor ve tasarılarla alakalı gündemler en az iki gün önce üyelere gönderilir. Yönetim Kurulu üyeleri, olaanüstü haller hariç, gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel genel sekreterlie bildirirler. Müzakerelere balanmadan veya müzakerelerin hitamında bir konunun gündeme alınması üyeler veya genel sekreter tarafından teklif edilebilir. Bu teklif kurulca kabul olduu takdirde konu gündeme alınır ve müzakere olunur. b) Meclis gündemine yönetim kurulunca alınması istenilen hususlar önceden yönetim kurulunda görüülür ve karara balanır. Yönetim kurulu bakan ve bakan vekilleri kurulda görüülüp karara balanmadan meclis gündemine resen bir madde koyduramazlar. Mecliste ve komisyonlarda yönetim kurulu kararı hilafına ifade ve balantıda bulunamazlar. Yönetim Kurulu Çalıma Düzeni : Madde 29 - a) Yönetim kurulu, üye sayısının çounluu ile toplanır. b) Gündem maddeleri, gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak, çounluk kararı ile bu sıra deitirilebilir. Müzakereye mahal olmadıını, ç Yönetmelik hükümlerine riayete davete, gündemde sıra deiikliine ve oylamanın ekline ait teklifler asıl meseleden önce konuulur. c) Hiç bir üye bakandan izin almadan konuamaz. Konumalar talep sırasına göre yapılır. Üyeler söz sırasını karılıklı olarak birbirlerine bırakabilirler. d) Mevzular müzakere edilirken bakan, leh ve aleyhte reyini ihsas edemez, ancak konuyu açıklayabilir. Müzakere sonunda görüünü açıklayabilir ve yeni bir mütalaa halinde müzakerenin devamını isteyebilir. e) Söz söyleyen üyenin sözü ancak bakan tarafından ve kendisini görüme usul ve esaslarına davet etmek üzere kesilebilir. f) Bakan konuma sırasında konu dıı veya ahsiyata müteallik sözler söyleyen üyenin derhal dikkatini çeker. Üye hareketlerinde ısrar ederse Bakan oya koyar ve kendisini konuturmaz. Yönetim Kurulu Kararları ve Tutanakları : Madde 30 - a) Müzakeresi biten bir mesele hakkındaki teklifleri bakan oya koyar. Karar yeter sayısı mevcudun çounluudur. Oyda eitlik halinde Bakanın bulunduu taraf çounlukta sayılır. Bakan ve bakan vekilleri seçimleri hariç, oylama iari oyla yapılır. Yönetim kurulu herhangi bir mevzuda oylamanın gizli olarak yapılmasına karar verebilir. Yönetim Kurulu toplantılarında görev bölümü ile ilgili seçimler hariç Genel Sekreter mütalâa oy sahibidir. b) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüme mevzuu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterlerine geçirilir. Kararlar Genel sekreterlikçe tetkik olunup parafe edildikten sonra kurulun aynı oturumda veya bir sonraki oturumda okunarak üyelerin imzasına sunulur. Imzalanan kararlar muntazam bir ekilde muhafaza edilir. 12

13 Üzerlerinde paraf veya imza bulunan karar metinleri deitirilemez ve düzeltilemez. Ancak kararda maddi bir hata varsa bu hata düzeltilir ve hatanın düzeltildii yer o celsede hazır bulunan üyelere imza ettirilir. Kararların oya sunulmasından sonra karar deiimine gidilemez. Herhangi bir karar için yeniden görüme talep eden üye bunun gerekçesini açıklar. Bu açılmadan sonra talep oya konur. Çounluk lehte karar verdii takdirde konu sonraki ilk toplantı gündeminin ilk sırasına konur. Ekseriyetle alınan kararlardan muhalif kalanların isimleri yazılır. Alınan karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Sekreter karar metninin altına muhalefet erhi verebilir. Bu erhin gerekçeli olması arttır. c) Karara balanan hususlar genel sekreterlik tarafından yerine getirilir. d) Yönetim Kurulu kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı karar alamaz. Yetki Devri : Madde 31- a) Yönetim Kurulu kanuna, tüzük ve yönetmeliklere aykırı almamak kayıt ve artı ile yetkilerinden bir kısmını üyelerden birine, birkaçına veya genel sekretere devredebilir. b) Yönetim Kurulu bakanı yetki ve görevlerinden bir kısmını bakan vekillerine devredebilir. Görev ve yetki yazılı olarak verilir ve keyfiyet derhal Yönetim kurulunun bilgisine sunulur. c) Oda Meclisinde sözcü Yönetim Kurulu Bakanıdır. Yönetim kurulu bakanı lüzumu halinde sözcülüü yönetim kurulu bakan vekillerinden veya yönetim kurulu üyelerinden birine verebilir. Komite ve Komisyonlar : Madde 32- Yönetim kurulu icap ettii hallerde kendi üyeleri arasından veya üyeleri dıındaki ihtisas erbabından devamlı veya geçici ihtisas komiteleri ve komisyonları kurabilir. Bu komisyonlara, oda organları dıından katılan üyelerine verilecek ücreti yönetim kurulu takdir eder. B Ö L Ü M III ÇEITLI HÜKÜMLER Protokolde Temsil : Madde 33- Kanunun 6. Maddesinin birinci fıkrası gereince; odayı protokolde Meclis Bakanı veya yetki verecei meclis üyeleri temsil eder. Protokolde temsil, oda tarafından düzenlenmeyen resmi veya özel toplantılara odayı temsilen katılma yetkisidir. Odanın dıında devlet, vilayet veya dier resmi kurulularca, özel gün ve yerlerde muayyen usul ve esaslara göre düzenlenen toplantı, tören ve davetlere odanın davet edilmesi halinde Meclis Bakanı odayı temsil eder. Hukuki Temsil ve lzam : Madde 34- Kanunun 6. Maddesinin ikinci fıkrasına göre; Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Bakanıdır. Yönetim kurulu bakanı veya bakan vekillerinden biri ile dier bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesinin müterek imzaları odayı ilzam eder. Odanın düzenleyecei tüm resmi ve özel tören, davet, toplantı, kokteyl ve yemeklerle benzeri faaliyetlerde odayı temsil etme yetkisi Yönetim Kurulu Bakanına aittir. Ehliyet : Madde 35- Oda; kanunla yasaklanmı olmamak kayıt ve artıyla, Oda meclisi kararıyla gayrimenkul mal almaya, satmaya ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kanunlara uygun sosyal yardımlarda bulunmaya yetkilidir. Ajanlıklar : 13

14 Madde 36- Oda; Bakanlıktan izin almak kayıt ve artıyla, kanunda yazılı esaslar dahilinde ajanlıklar kurabilir veya kaldırabilir. Bütçeler : Madde 37- Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; yönetim kurulunca kanuna, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Kasım ayı içinde hazırlanır ve gerekçesi ile birlikte Oda meclisine sunulur. Oda meclisi, yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi Aralık ayı sonuna kadar müzakere etmek ve karara balamak mecburiyetindedir. Oda meclisince kabul edilen bütçe Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüe konulur ve uygulanır. Bütçe elde olmayan mücbir sebeplerle yapılamaz ve Ocak ayının birinci günü yürürlüe konulamaz ise bir evvelki yıl bütçesinin 1/12 si esas alınarak 1-2 ve 3 aylık geçici bütçeler yapılmak suretiyle odanın mali ileri buna göre yürütülür. Bütçeden Sarfiyat : Madde 38- Oda bütçesinden sarfiyat Yönetim Kurulu Bakan veya bakan vekilleri ile genel sekreterin, genel sekreterin bulunmadıı hallerde muhasip üyenin müterek imzaları ile yapılır. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, meclisçe tespit edilen miktar kadar sarfiyat, ilk toplantıda Yönetim Kurulunun tasvibine sunulmak artıyla genel sekreter tarafından resen yapılır. Veznedar, tahsildar, mutemet gibi dorudan doruya para ile ilgili olan, tahsil ve tediyede bulunan memurlardan kefalet alınır. Bu kefaletin ekil ve miktarı yönetim kurulunca belirlenir. Kayıt Ücretleri, Yıllık Aidat ve Tarifeler : Madde 39- Kayıt ücreti ve yıllık aidatlar ile odaca yapılan hizmetler karılıında alınacak ücretler bu konudaki yönetmelik hükümleri gereince bakanlıkça onaylanan tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir. Tarife dıı kayıt ücretleri, yıllık aidat ve hizmetler karılıı ücret alınamaz. Odanın Sevk ve daresinde Dikkate Alınacak Hususlar Oda Yönetimine Müdahale Edilemeyecei : Madde 40- Oda Meclisi, yönetim kurulu ve meslek komitesi üyeleri odanın yönetimine dorudan doruya müdahale edemezler ve odaya ait iler hususunda münhasıran genel sekreter veya yardımcısı ile temas ederler. Genel Sekreterlie Bilgi Verme : Madde 41- Yönetim Kurulu Bakan veya bakan vekilleri oda adına yazı yazdıkları takdirde durumdan genel sekreterlie bilgi verirler. Ticaret Sicili Memurunun Yetkisi : Madde 42- Oda nezdinde kurulu Ticaret Sicili Memurluuna ait evrakları sorumlu Ticaret Sicili Memurundan baka hiç kimse imza edemez. Gizli Evrak : Madde 43- Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulunca görevlendirildikleri haller dıında ticari gizlilii olan dosyaları, evrakları veya bilgileri odadan isteyemezler. Oda le lgili Ekspertiz leri : Madde 44- Yönetim Kurulu üyeleri istisnai ve zaruri haller hariç, Oda ile ilgili ekspertiz ilerinde görevlendirilemezler. Siyaset Yasaı : Madde 45- a) Oda, kurulu amacı dıında faaliyet gösteremez, kendisine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olmayan toplantı yapamaz, gösteri yürüyüü düzenleyemez, siyasetle uraamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, siyasi partilere maddi yardım yapamaz, onlarla siyasi iliki ve ibirlii içinde bulunamaz, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde belli adayları destekleyemez. b) Oda organlarının bakan, bakan vekilleri ile üyeleri ve oda personeli yukarıda belirtilen esaslara aykırı faaliyette bulunamazlar. 14

15 Beyanatta Bulunma : Madde 46- Yönetim Kurulu bakanı ve görevlendirecei bakan vekili veya genel sekreter dıındaki üyeleri yönetim kurulunca yetkili kılınmaksızın oda veya yönetim kurulu adına beyanatta bulunamazlar. Yönetim Kurulunun tasvibini almadan yapılacak beyanat odayı ilzam etmez. mza Sirküleri : Madde 47-Odaca imza yetkisini haiz olanları gösterir bir imza sirküleri hazırlanır. Bu sirküler imza yetkisine sahip olanlarda vuku bulacak deiikliklerine göre hemen yenilenir ve her iki halde de Birlie ve dier alakalı merci ve teekküllere gönderilir. mza yetkisine sahip olanların adları ve soyadları ile memuriyet unvanları veya odadaki görevlerinin imza edecekleri evrakta belirtilmesi mecburidir. Huzur Hakları : Madde 48- Oda Yönetim kurulu ve meclis üyelerine, itirak edecekleri toplantılar için huzur hakkı verilir. Meclis ve yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, Birlik tarafından tespit edilecek sınırlar dahilinde oda meclisince bütçeyle karara balanır. Harcırah ve Uygulama Esasları : Madde 49- Odanın yetkili organlarınca, odaya ait i ve konularla ilgili olarak görevlendirilen meclis, yönetim kurulu bakan ve bakan vekilleriyle üyelerine, birlik genel kurul delegelerine, konsey üyelerine, oda personeline ödenecek yurt içi ve yurt dıı harcırahların (yol paraları ile yevmiyelerinin) miktarı günün artlarına ve bütçe imkanlarına göre her yıl yönetim kurulunca oda bütçesiyle tespit edilir ve meclisçe karara balanır. Harcırah Uygulama Esasları : Madde 50- Harcırahlar; a) Geçici süreli görevlendirme harcırahları, b) Nakil ve atama harcırahları, olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici Süreli Görev Harcırahları : a) ehir içi, b) ehir dıı, c) Yurt içi, olmak üzere üçe ayrılır. ehir çi Harcırahları : Madde 51- Personel için ehir içi gidip gelmelerde normal olarak otobüs, troleybüs, tren, dolmu gibi belirli tarifeli genel nakil vasıtalarından yararlanılır. Süratle bitirilmesi gereken iler için Yönetim kurulunun evvelden alınacak muvafakati ile bir yere otomobil ile gidilebilir. ehir içi görevlendirilmelerde görevli personele yevmiye ödenmez. ehir Dıı Harcırahları : ehir dıı görevlendirmelerde görevliye; a) Gidi ve dönüte kullanılan taıtın cinsine göre yol gideri, b) yolda geçen süreler için seyahat yevmiyesi, c) Görev yaptıı yerdeki ikamet süresine göre ikamet yevmiyesi, verilir. Seyahat yevmiyesi, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatinin 24 saati için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat saatinin 24 saati aan kesri tam bir gün sayılır. Yol giderlerinin ödenmesinde en yakın yolun izlenmesi esas alınır. Gidip Gelme Bilet Alınması : Madde 52- a) Gidip-gelme bilet alınması ve görevlinin dönü durumunun belirlenmesi mümkün olan hallerde yol giderleri gidip-gelme tarifesi üzerinden ödenir, b) Meclis bakan ve üyelerinin yurt içi ve dıı geçici görevle görevlendirilmeleri meclis kararı ile, konsey üyelerinin görevlendirilmesi, mensup olduu konsey bakanının daveti üzerine, yönetim kurulu bakan ve 15

16 üyelerinin görevlendirilmesi yönetim kurulu kararı ile genel sekreter, yönetim kurulunca, dier personel ile oda dıından görevlendirilecek uzmanların yurt içinde geçici olarak görevlendirilmeleri yönetim kurulu kararı ile düzenlenir. Harcırah Hesabında Seyahat Yevmiyeleri ve Faydalanılacak Vasıtalar : Madde 53- Meclis bakan ve üyelerine, genel kurul delegelerine, konsey üyelerine, yönetim kurulu bakanı ve üyelerine, genel sekreter ve yardımcılarına, oda dıından görevlendirilecek uzmanlara ve dier personele ödenecek seyahat yevmiyesi baremi her bütçe yılında Yönetim Kurulunun teklifi ve meclis kararı ile belirlenir. Bu belirlemede memur ve hizmetliler için, fiilen almakta oldukları aylık esas alınır. Ancak, 1-4 derecedeki yönetici kadrolarında görevli olanlardan kazanılmı hak aylık dereceleri daha düük olanların, igal etmekte oldukları kadro derecesi esas alınır. Yevmiye Tahakkukuna Esas Günler ve Ödenecek Yevmiye Oranları : Madde 54- a) Yevmiye, gidi gününden dönü gününe kadar (Her iki gün dahil) geçecek günler için ödenir. b) Yurt içi ve yurt dıında geçici görevle görevlendirilenlerin yatak, kahvaltı ve yemek masrafları odaca karılandıı takdirde bunlara yevmiyelerinin 1/3 ü, Yalnız yatak ve kahvaltı masrafları oda tarafından karılandıı takdirde yevmiyelerinin 2/3 ü ödenir. Personelin, yatak ve kahvaltı veya yatak ve yemek masraflarının oda tarafından karılanabilmesi için Yönetim Kurulu kararının alınması; durumun makul bir fiyatı geçmeyecek ekilde fatura ile tevsik edilmesi gereklidir. Madde 55- Meclis Bakan ve üyeleri, genel kurul delegeleri, konsey üyeleri, yönetim kurulu bakan ve üyeleri, genel sekreter ve yardımcıları, Müdür, Avukat, Hekim ve birinci derecede kadrodan aylık alan personel ile oda dıından görevlendirilen uzmanlara yol gideri olarak uçak, yoksa tren (birinci mevki yataklı) veya vapur (birinci mevki yataklı)veya otobüs ücreti ödenir. Meclis bakan ve üyeleri, genel kurul delegeleri, konsey üyeleri, yönetim kurulu bakan ve üyeleri ile Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcıları, müdürler, müavirler, hakim ve avukatlar birinci dereceden aylık alanlar görev seyahatlerini kendi özel otoları ile yaptıkları takdirde; her yıl yönetim kurulunca tespit edilecek km. baına yakıt fiyatı üzerinden yakıt faturaları eklenmek suretiyle kendilerine zaruri yol gideri ödenir. Meclis bakanı ve üyeleri veya yönetim kurulu bakan ve üyelerinin yapmakta oldukları görev seyahatlerinde refakat eden personel, kadro dereceleri ve görev unvanlarına bakılmaksızın bu zevat tarafından tayin edilecek mevkilerde seyahat edebilir. Iki ve dördüncü derecedeki kadrolarda görevli olan personelden yukarıda kadro unvanları belirtilenler dıında kalanlara, geçici görev seyahatlerinde birinci mevki tren ve vapur veya otobüs ücreti, Be ve beinci dereceden düük kadrolardan aylık alanlara ikinci mevkii tren ve vapur veya otobüs ücreti yol gideri olarak ödenir. Çok acele ve zaruri hallerde, yönetim kurulunun kararı ile mutat dıındaki araçlarla gidilebilir. Bu ekilde yapılacak yol masrafları görevliye ödenir. Madde 56- Geçici görevle görevlendirilen personel yönetim kurulu kararında belirtilen gidi ve dönü tarihlerine uymak zorundadır. Belirtilen tarihte görevine dönmeyenler, göreve devam etmemi sayılır ve haklarında disiplin soruturması açılır. Ancak, olaanüstü haller ve mücbir sebeplerle görevlerinden dönmeyenler, telefon veya telgrafla durumu Genel Sekreterlie bildirirler. Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim kurulunun kararı ile görev süresi uzatılabilir ve kendisine, göreve dönmedii günler için de ek harcırah tahakkuk ettirilir. Hastalık ve Hastalara Refakat Halinde Harcırah : Madde 57- a) Hasta personelin tedavisi için bulunduu yerden bir baka yere gönderilmesine salık kurulu raporu ile lüzum gösterildii takdirde bunların harcırahları, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. 16

17 b) Geçici görevle görevlendirilen personelin geçici görev mahallinde hastalanmaları halinde, bu sebeple görev ifa etmedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatarak tedavi görenlerin tedavi ücretleri oda tarafından ödendiinde, bunlara bu günler için yevmiye verilmez. c) Geçici bir görev ile yurt içi veya yurt dıında görevlendirilen personelle baka bir yere nakledilen bir personel, yolda veya görev mahallinde vefat ettii takdirde yol giderleri ve seyahat yevmiyesi olarak kendisine ödenmi bulunan harcırahı varislerinden geri alınmaz. Sair Yol Giderleri : Madde 58- ehir dıı geçici görevlendirmelerde ehirlerarası nakil vasıtaları giderleri dıında zorunlu olarak yapılacak sair ek ulaım giderleri de odaca karılanır. Burada zorunlu halin takdiri yönetim kuruluna aittir. Temsil Giderleri : Madde 59- Meclis bakan ve üyeleri, yönetim kurulu bakanı ile üyelerinin geçici süreli görev seyahatleri esnasında, oda hükmi ahsiyeti ile ilgili olarak yapmak zorunda kalacakları fevkalade temsil giderleri odaca karılanır. Nakil Harcırahları : Madde 60- Nakil harcırahları, personelin 53. Maddesi gereince hakkı olan yevmiye ile yol giderleri dıında bakmakla yükümlü olduu ve beraberinde götürdüü kiilerin yol giderleri, yevmiyeleri ile eyalarının ambalaj ve taıma giderlerini kapsar. Bunların her birine ödenecek yevmiye miktarı personele ödenen yevmiye miktarı kadardır. Belirli Tarifeli Araçlarla Eya Nakli : Madde 61- Nakillerde yapılacak eya taımalarında belirli tarifeli genel nakil vasıtalarından yararlanmak asıldır. Zorunlu hallerde genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile özel tarifeli vasıtalardan yararlanılabilir. Maktu Nakil Tazminatı : Madde 62- Gerektiinde ve ilgili personelce talep edildii takdirde yönetim kurulu, eya nakil giderlerini karılamak üzere personele, gidecei yer dikkate alınarak maktu bir nakil tazminatı verebilir. Bu takdirde memur tarafından ayrıca eya nakil giderleri istenemez. B Ö L Ü M IV ODANIN IÇ TEKILATI Odanın Yönetim Yapısı : Madde 63- Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak kademeleri aaıda belirtilen tekilat tarafından yerine getirilir. a) Genel sekreterlik b) Görev birimleri (servisler) Genel Sekreterlik : Madde 64- Odanın, oda ilerini çevirmekle görevli ve Oda Yönetim Kurulu ile meclis toplantılarında oy sahibi bir genel sekreteri bulunur. Yönetim kurulu bir ve lüzumu halinde birden fazla Genel yardımcısı tayin eder. Genel Sekreter, yönetim kurulunun inhası üzerine meclis tarafından tayin olunur. Genel sekreteri terfi, cezalandırma ve görevden çıkarılması tayinindeki usule göre yapılır. Genel sekreterlik, genel sekreter ile genel sekreter yardımcıları veya yardımcılarından meydana gelir. Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri : Madde 65- Oda genel sekreteri oda memur ve hizmetlilerinin amiri olup, balıca görevleri unlardır. a) Odanın ilem ve yazımalarını idare etmek, 17

18 b) Odaca verilecek belgeleri tanzim etmek ve bu belgelerin hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanmasını salamak, c) Odanın bütçe taslaını hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak, d) Demirba ve ayniyet kayıtlarının düzenlenmesine ve saklanmasına nezaret etmek, e) Ticaret sicili ilerini idare eylemek, f) Yapılacak yayımları idare etmek, g) Oda memur ve hizmetlilerinin zat ilerine ait sicil kütüklerini düzenlemek ve salamak, h) Kanunun 20. Maddesi gereince Yönetim kurulları tarafından kendilerine devredilecek yetkileri kullanmak, i) Oda Meclisi ve yönetim kurulunca verilecek dier ileri yapmak, Oda genel sekreteri odayı herhangi bir mükellefiyet tahmil etmeyen ve resmi makamlarla muhaberelere taalluk eden ve oda kayıtlarıyla ilgili belgelerinin örneklerinin tasdikine ait bulunan hususlarda resen imzaya yetkilidir. Oda hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesi için genel sekreterlik emrinde lüzumu kadar memur ve hizmetli bulunur. Genel Sekreterde Aranan Nitelikler : Madde 66- Genel Sekreterlie atanacaklarda tüzükte belirlenen nitelikler aranır. Genel Sekreter Yardımcısının Görev ve Yetkileri : Madde 67- Genel sekreter yardımcısı, genel sekreterden sonra odanın en yüksek idare amiridir. Genel sekreterin bulunmadıı zamanlarda, genel sekretere ait yetki ve sorumlulua sahiptir. Genel sekreter yardımcılarının birden fazla olması halinde Genel Sekreterlie hangisinin vekalet edecei genel sekreterin teklifi üzerine yönetim kurulu kararıyla belirtilir. lerin muntazam bir ekilde yürütülmesini temin bakımından genel sekreter yardımcıları arasında görev taksimi yapmaya genel sekreter yetkilidir. Görev Birimleri (Servisler) : Madde 68- Görev birimleri genel sekreterin yönetiminde; odanın görevleri ile ilgili çeitli ileri yürütmekle yükümlü iç tekilat birimleridir. Bu birimler; 1- Bakanlık Danımanlıı 2- Genel Sekreterlik 3- Sanayi Müdürlüü 4- Ekonomik Aratırmalar Müdürlüü 5- Personel ve Muhasebe Müdürlüü 6- Ticaret Müdürlüü 7- Sicil Müdürlüü Servislerin görevleri, yönetim kurulunca hazırlanan görev talimatında gösterilir. B Ö L Ü M V PERSONELE ILIKIN HÜKÜMLER 18

19 Oda Personelinin Görev ve Sorumlulukları : Madde 69- Oda personeli, sıfatının gerektirdii itibar ve güvene layık olduunu, hizmet içindeki ve dıındaki davranıları ile göstermek zorundadır. Personelin oda mensubu olmanın uuru içinde, karılıklı sevgi ve saygı ile çalıması, görevlerinin ifasında birbirlerine yardımcı olması, hizmetlerin ibirlii içinde yürütülmesine özen göstermesi, yurt içinde ve yurt dıında odanın itibarını zedeleyecek eylem ve davranılardan kaçınması esastır. Oda personeli görevlerini Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle belirlenen esaslara ve amirleri tarafından verilen emirlere uygun olarak, tarafsızlık ilkesi içinde iyi ve en doru bir ekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Oda personeli odanın yararlarını birinci planda göz önünde tutar ve odayı zarara sokacak fiil ve ilemlerden titizlikle sakınır. Nakil ve Görev Yeri Deiiklii : Madde 70- Oda personeli 83/6620 sayılı Personel Yönetmeliinin 20. Maddesindeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya kadrodan bir baka kadroya veya örenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan veya idarenin takdiri ve hizmetin gerei olarak bir baka kadroya nakilleri mümkündür. Personelin stei Üzerine Görev Yeri Deiiklii : Madde 71- Oda personeli gerekçesini açıkça belirtmek artıyla görev yerinin deitirilmesi talebinde bulunabilir. Deiiklik isteyen personel, dileini yazılı olarak Oda Genel Sekreterliine iletir. Böyle bir dilein yerine getirilmesi, atamaya yetkili merci tarafından uygun görülmesine ve uygun bo kadronun bulunmasına balıdır. Hizmet Gerei Görev Yeri Deiiklii : Madde 72 - Hizmet gerei görev yeri deiiklii aaıdaki hallerde yapılır. a) Odada yeni birim ve hizmet dallarının ihdası sebebiyle meydana gelen personel ihtiyacının karılanması, b) Yeni ie alınan personelin Oda içinde çeitli görevlerde denendikten sonra yeteneklerine göre en uygun ite görevlendirilmeleri, c) Bir üst göreve aday olanların deiik hizmetlerde tecrübe kazanarak odanın fonksiyonlarını çeitli yönleri ile tanımaları, d) Odanın hizmet yükünün personel arasında dengeli bir ekilde paylatırılması, e) dari tefti ve soruturmanın güvenli yürütülmesi ya da görev yerine uygun olmayan bir durumun önlenmesi, f) Disiplin ileminin uygulanmasından önce atamaya yetkili merciin görev deiikliine gerek görmesi, g) Aynı görevde baarısızlıın tespit edilmi olması, Disiplin kovuturması sonucu görev yerinin deitirilmesine idare yönünden lüzum görülmesi, Görev Yeri Deiikliinde Özlük Hakları : Madde 73- Oda, görev ve unvan eitlii gözetmeden kazanılmı hak aylık dereceleri ile personeli, bulundukları kadro derecelerine eit veya Personel Yönetmeliinin 21. Maddesi hükümlerine uygun olarak daha üst göreve atayabilir. Cezaen yapılan atamalar hariç kazanılmı hak derecesinin altında bir kadro derecesine naklen atama yapılamaz. Nakilde Göreve Balama Süresi : Madde 74- Oda içi nakillerde, memur nakil emrinin tebliini müteakip devir teslim ilemini tamamlayarak yeni görevine balar. Madde 75- Odada görevli personelden adaylıkları kaldırılmı olanlardan muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere ayrılanlar, aylıksız izinli sayılmazlar ve bunların kadroları saklı tutulmaz. htiyaç halinde bu kadrolara yeni personel atanabilir. Muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere odadan ayrılanlar terhislerini müteakip bir ay içinde, eski görevlerine dönmek isterlerse durumlarına uygun bo kadro ve odanın personel ihtiyacı bulunduu takdirde tekrar göreve alınabilirler. ÇALIMA SAATLERI VE IZINLER : 19

20 Çalıma Saatleri : Madde 76- Oda memurlarının haftalık çalıma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Günlük Çalıma Saatlerinin Tespiti : Madde 77- Günlük çalımanın balama ve bitim saatleri ile öle dinlenme saati süresi hizmetin özelliine göre yönetim kurulunca düzenlenir. Genel sekreterlikçe gerek görüldüünde personele mesai saatleri dıında da çalıma yaptırılır. Personelin Göreve Devamının Takip ve Kontrolü : Madde 78- Oda personeli günlük çalıma saatlerine uymak zorundadır. Personelin göreve devamı Genel sekreterlik makamınca takip ve kontrol edilir. Personelin göreve devamları, ie balama saatlerinde ve akam mesai bitiminde imza cetvelleri ile tespit edilir. mza cetvellerinin imzadan kaldırılmasından sonra göreve gelen personel durumunu genel sekreter veya yardımcısına bildirir. Bu gibi personel hakkında gecikti ilemi yapılır. Personel göreve geldii halde imza cetvelini imzalamaz veya geldiini bildirmez ise hakkında göreve gelmemi gibi ilem yapılır. Görevine geç gelmeyi alıkanlık haline getirenlerle, devamsızlıı meru bir mazerete dayanmayanlar hakkında 83/6620 sayılı Personel Yönetmeliine göre soruturma açılır ve yine aynı Personel Yönetmeliinin 25. Maddesi uyarınca haklarında disiplin cezası uygulanır. Bu durum personelin siciline ilenir. Ayrıca iki yarımar günlük devamsızlık bir tam gün itibar edilmek suretiyle ilgili personelin yıllık izninden düülür. Personelin göreve geç geldii süreler ve günlük saat izinleri her ay toplanır ve (8) saat bir tam gün hesabıyla yıllık izninden düülür. I z i n l e r : Madde 79- Odada çalıan personele yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve ücretsiz izin olmak üzere dört türlü izin verilir. Yıllık zinler : Madde 80- Odada çalıan personelden hizmeti bir yıldan 5 yıla kadar olanlara (Be yıl dahil) yılda 20 gün, be yıldan fazla olanlara 30 gün yıllık izin verilir. Yıllık izine hafta tatilleri dahildir. Bu sürenin hesaplanmasında, personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak geçen hizmetleri ile dier Odalar, Borsalar ve Birlikte geçen hizmetleri varsa dikkate alınır. Odadaki hizmeti bir yılı doldurmayan personele yıllık izin verilmez. Yıllık Izinlerin Kullanılıı : Madde 81- Yıllık izinler, birim amirlerinin ve genel sekreterlik makamının uygun bulacaı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre en çok iki kısımda kullanılabilir. darece, ihtiyaca binaen kullandırılmayan yıllık izinler ertesi yıla aktarılabilir. En çok birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceki yıllara ait kullanılmamı izin hakları düer. Yıllık izinler her yıl izin planına balanır ve Makamca uygun görülen bir mazeret olmadıkça bu plan dıında yıllık izin verilmez. zinli personel, almı olduu iznini tam olarak kullanmak zorundadır. znini keserek geri dönemez. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, Genel Sekreterlik makamınca göreve çarıldıında geri dönmeye ve göreve balamaya mecburdur. Yurt dıında geçirilecek yıllık izinlerde aynı usul uygulanacaktır. Ancak, iznin yurt dıında geçirileceinin önceden bildirilmesi ve Genel Sekreterliin bu yönde onayının alınması zorunludur. Mazeret zni : 20

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır.

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır. TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜZÜGÜ Madde 1 Unvan, Merkez, Hesap dönemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birli i (Deutscher Industrie- und Handelskammertag:

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM Kuruluş Madde 1 - Türkiye Ticaret Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 5590 sayılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ FASIL BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ A- Amaç: Madde 1: 5174 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca hazırlanan bu İç Yönergenin amacı; Alanya Ticaret ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Tohumculuk Kanununun 31 inci maddesinde tanımlanan Türkiye Tohumcular Birliği, Denetim Kurulunun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 13 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28232 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ FASIL BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ AMAÇ Madde 1-5174 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca hazırlanan bu İç Yönergenin amacı ; Rize Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

NUSAYBİN TİCARET ve SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ

NUSAYBİN TİCARET ve SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ NUSAYBİN TİCARET ve SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu iç yönergenin amacı; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluşu, sevk ve idaresi, görev,

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI

KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI KARS TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ KARS 2016 KARADAĞ CADDESİ NO: KARS MERKEZ Sayfa 0 1.1. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ İKİNCİ BÖLÜM ODANIN SEVK VE İDARESİ 2.1. GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ FASIL BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ SAYFA NO A- Amaç: Madde 1: 1 B- Kapsam: Madde 2:... 1 C- Hukuki Dayanak: Madde 3: 1 D- Tanımlar: Madde 4: 1 İKİNCİ FASIL ODA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği GENEL SEKRETERLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği GENEL SEKRETERLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GENEL SEKRETERLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İçindekiler Bütçe Harcama Tahsilat Zaman Aşımı Harcırah Ödeme Denetleme ve Dier Hususlar BÜTÇE Oda ve Borsalarda Bütçe: Yıl başından sonuna kadar bir yıla ait

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (MTO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Görevler

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (MTO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Görevler MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (MTO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Görevler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI, ÇALIŞMASI, TEMSİLCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı