M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I 2002 GENEL HÜKÜMLER A m a ç : Madde sayılı Kanun un 85 inci maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliin amacı; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluunu, sevk ve idaresini, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarını, çalıma usul ve esaslarını, ilerin yürütülmesi eklini, hizmet birimlerini, i bölümünü, personelin eitim, sınav, sicil, izin, vekâlet, askerlik, fazla çalıma ve benzeri hususlara ait esasları düzenlemektedir. Tanımlar : Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık deyimi; Sanayi ve Ticaret Bakanlıı nı, b) Birlik deyimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii ni, c) Kanun deyimi; 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birlii kanunu ve ek deiikliklerini, d) Tüzük ve Yönetmelikler deyimi; 5590 sayılı kanuna ve ek ve deiikliklerine göre yürürlüe konulmu Tüzük ve yönetmelikleri, e) Personel Yönetmelii deyimi; 5 Austos 1983 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Odalar, Borsalar ve Birlik Personel Yönetmeliini, f) Organlar deyimi; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası nın Meslek Komiteleri ile Meclis ve Yönetim Kurulunu, g) Personel deyimi; Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında çalıan kadrolu, sözlemeli personel ile geçici ve hizmetli olarak çalıan tüm personeli, h) Tesis Senedi deyimi; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandıı Tesis Senedini, ifade eder. Kurulu: Madde 3- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası; üyelerinin müterek ihtiyaçlarını karılamak, meslek faaliyetlerini kolaylatırmak, meslein genel menfaatlerine uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ahlak ve tesanütünü korumak ve kanunda yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan ve organları kendi üyeleri arasından kanunda belirtilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen Kamu Kurumu niteliinde tüzel kiilie sahip bir meslek kuruluudur. Çalıma Alanı : Madde 4- Odanın çalıma alanı kanunda belirtildii ekilde Mersin Merkez ilçesi sınırları olup, bu sınır Bakanlıkça, Birliin de görüü alınmak suretiyle il sınırını amamak üzere geniletilip, daraltılabilir. G ö r e v :

2 Madde 5- Odanın görevi, Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile dier mevzuata göre verilen kurulu gayesine uygun hizmetleri yapmaktır. Kayıt Mecburiyeti : Madde 6- Ticaret siciline kayıtlı tacir ve kanuna göre sanayici sıfatını haiz olan tüm gerçek ve tüzel kiilerle bunların ubeleri ve fabrikalarının odaya kaydedilmeleri mecburidir. Kanunda yazılı bir aylık süre içinde kaydını yaptırmayanların kayıtları Oda Yönetim Kurulu kararı ile resen yapılır. Oda, bu durumdaki gerçek ve tüzel kiilerin durumlarını Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümleri gereince yetkili Ticaret Sicili Memurluuna bildirmek zorundadır. Oda Organları : Madde 7- a) Meslek Komiteleri, b) Meclis, c) Yönetim Kurulu, A- MESLEK KOMITELERI BÖLÜM II ODA ORGANLARI Meslek Gruplarının Tekili : Madde 8- Mesleklerin gruplandırılması ilemleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarında mesleklerin gruplandırılması yönetmelii hükümleri ile bu yönetmeliin eki olan mesleklerin gruplandırılması rehberine göre yapılır. Meslek Komitelerinin Kuruluu : Madde 9- Meslek Komiteleri, meslek gruplarınca seçilecek 5-7 kiiden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meslek Komitelerinin seçimi kanunda yazılı usul ve esaslara göre gizli oyla ve Yargı gözetimi altında yapılır. Meslek komitelerine seçilen hakiki ahıslar, bizzat kendileri; hükmi ahıs ise ana mukaveleleri gereince hükmi ahsı temsil ve ilzama yetkili olan kimseler tarafından temsil edilirler. Temsilci, irketinde temsil ve ilzam yetkisini muhafaza ettii sürece odadaki temsilcilik görevi bir seçim devresi için devam eder. Meslek komitelerinde vuku bulacak deiiklikler oda Genel Sekreterliince Birlie bildirilir. Meslek Komitelerinin görev süresi 4 yıldır. Her meslek komitesi kendi üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla bir Bakan ile bir Bakan vekili seçer. Sürelerini bitirenler yeniden seçilebilir. Meslek Komitelerinin Görevleri : Madde 10- Meslek Komitelerinin görevleri unlardır; a) Kanunda belirtildii ekilde; odanın kurulu gayesine göre çalımak, meslein genel menfaatlere uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tesanütünü korumak maksadıyla önerilerde bulunmak, b) Üyeleri arasında yargı gözetiminde gizli oyla iki asil ve iki yedek meclis üyesi seçmek, c) Kendi meslek gruplarıyla ilgili konular hakkında yararlı ve gerekli gördükleri tedbirlerin alınmasını, aratırma ve inceleme yapılmasını Yönetim Kurulu na teklif etmek, 2

3 d) Oda Meclisi, Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlikçe kendilerine iletilen meslekleri ile alakalı konuları tetkik etmek ve süresi içinde görü bildirmek, e) Riayeti mecburi mesleki kararlar ile ticari teamüllerin tespiti için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak, f) Komitenin çalıma programını düzenlemek, g) Konunun önemine göre; kendi meslek gruplarına dahil üyelerinin tamamını veya bir kısmını toplayarak mesleki konularda görü teatisinde bulunulması hususunda Yönetim Kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak teklifte bulunmak, h) Meslek kurallarına riayet etmeyen meslek mensupları hakkında gerekli ilemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak, Meslek Komitelerinin Toplantıları : Madde 11- a) Meslek komiteleri en az ayda bir defa önceden tayin edilmi olan gün ve saatte kendiliinden ve gerekli görülen hallerde her zaman komite bakanı veya bakan vekillerinin daveti üzerine odada kendilerine ayrılan yerde toplanırlar. b) Meslek komiteleri üye tam sayısının yarısının bir fazlasının itiraki ile toplanır ve çounlukla karar verirler. Oylarda eitlik halinde bakanın bulunduu taraf çounluk sayılır. c) Meslek komiteleri toplantıları gizlidir. Gerektiinde toplantının aleni yapılmasına komitece karar verilebilir. d) Komite üyelerinden ikisinin yazılı ve gerekçeli istei üzerine; komite bakanı, bulunmadıı zamanlarda bakan vekili komiteyi 3 veya 5 gün içinde olaanüstü toplantıya çaırmak zorundadır. Üyeler; olaanüstü toplantılara iadeli taahhütlü mektupla, acele hallerde ise sözlü olarak veya telgrafla da çarılabilirler. Mektuplarda toplantının yeri, tarihi, günü ve saati ile konusu açıkça belirtilir. e) Toplantı mektupları toplantıdan en az yirmi dört saat önce üyelerin eline geçecek ekilde posta ile veya bir görevli vasıtası ile imza karılıı bildirilir. f) Komite toplantılarını komite bakanı, bulunmadıı zamanlarda bakan vekili bakanlık eder. g) Meslek komiteleri ihtiyaç duydukları hallerde bilgi almak veya bilgi vermek üzere meslek grubuna dahil üyelerden lüzum gördüklerini veya dier ilgilileri toplantıya çaırabilirler. h) Meslek komitesinin toplantıya çaırılması, davetiye gönderilmesi, toplantıya gelen veya gelmeyen üyelerin devam cetvellerinin tutulması ilemleri oda genel sekreterinin görevlendirilecei bir memur tarafından yerine getirilir. i) Meslek komiteleri müterek konuları görümek üzere müterek toplantı yapabilirler. Böyle bir müterek toplantı için gerekli daveti, toplantıya lüzum gören komite bakanı yapar. Toplantıyı da bu komitenin bakanı idare eder. Müterek toplantı düzenlenmesi Oda yönetim kurulunca istenmi ise, bu takdirde toplantı bakanlıını küçük numaralı meslek komitesi bakanı yapar. j) Meslek komiteleri; toplantılarında odanın teknik elemanlarının bulunmasını isteyebilir. Bu istek Oda Genel Sekreterince yerine getirilir. k) Meslek komitelerinin bütün toplantılarına oda genel sekreteri katılabilir. Ancak oy hakkı yoktur. l) Meslek komiteleri üyeleri, bakan ve bakan vekilleri komitelerinin yapacaı olaan ve olaanüstü toplantılara katılmak mecburiyetindedirler. Önceden bildirilmek kayıt ve artıyla geçerli mazereti olanlar komitece izinli sayılabilirler. 3

4 m) Meslek komitelerince geçerli sayılabilecek bir mazerete dayanmaksızın birbiri ardına üç toplantıya gelmeyen veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarıdan bir fazlasına katılmayan meslek komitesi üyeleri, bakan ve bakan vekilleri görevlerinden istifa etmi sayılırlar. n) Meslek komitelerinde meydana gelen boalmalarda, seçimlerde en çok oy almı yedek üyeler göreve davet edilirler ve burum Birlie bildirilir. Meslek Komitesi Kararları : Madde 12- a) Meslek komitesi kararları istiari mahiyette olup, oda meclisini ve yönetim kurulunu balamaz. b) Meslek komitesi üyeleri dorudan doruya kendi müesseselerini veya ahıslarını ilgilendiren konuların görüüldüü toplantılarda ancak açıklama yapabilirler. Bu hususa ilikin müzakerelerde bulunmazlar ve oylamaya katılamazlar. c) Meslek komiteleri kararlarının gerekçeli ve anlaılır bir ekilde açık olması lazımdır. Yönetim Kurulu, kararlarının açıklanmasını veya yeniden gözden geçirilmesini komiteden isteyebilir. d) Meslek Komiteleri üyeleri ile bakan ve bakan vekili seçimleri hariç, oylamalar i ari olarak yapılır. Ancak komite oylamanın gizli oyla yapılmasına karar verebilir. e) Meslek komiteleri toplantılarında müzakere edilen konular kısa ve öz olarak tutanakla tespit edilir. Tutanaklar; aynı günü, toplantıyı takip eden gün veya ikinci toplantıda toplantıya itirak eden komite üyelerince imzalanır. f) Meslek komitesi kararlarında; toplantıya itirak eden, etmeyen veya izinli sayılan üyelerin ad ve soyadlarının belirtilmesi mecburidir. g) Meslek komiteleri; oda yönetim kurulunca kabul edilmeyen tekliflerin bir defa daha incelenmesini Yönetim Kurulundan isteyebilirler. Tekliflerinin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, oda meclisince görüülüp karara balanmasını isteyebilirler. h) Meslek komiteleri toplantılarında alınan kararlara muhalif üyeler, muhalefet erhlerini karar metninin altına gerekçeli olarak yazıp imza edebilirler. i) Meslek komiteleri tespit edilen zamanlarda usulüne uygun olarak karar almak mecburiyetindedirler. Usulüne uygun olarak alınmayan kararlar karar mahiyetini taımaz. B- ODA MECLISI K u r u l u : Madde 13- Oda meclisi, odanın en yüksek karar ve murakabe organı olup, meslek komitelerinin kendi üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla seçtikleri ikier üyeden kurulur. Bakan ve Bakan Vekili Seçimi : Madde 14- Oda meclisinin görev süresi 4 yıldır. a) Oda meclis üyeleri kendi üyeleri arasından gizli oyla iki yıl için bir bakan ile bir veya iki bakan vekili seçer, süresini bitirenler tekrar seçilebilirler. Bu seçimde genel sekreter oy kullanamaz. b) Oda meclisi bakanlıına ve bakan vekilliklerine seçilecekler oda yönetim kurulu üyeliine seçilemezler. Oda Meclisinin Görev ve Yetkileri : Madde 15- Meclisin görev ve yetkileri unlardır; a) Genel olarak oda üyelerinin müterek ihtiyaçlarını karılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylatırmak, meslein genel menfaatlere uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarının birbiri ile ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tesanütünü korumak ve kanunda yazılı hizmetlerin ifasını salamak, 4

5 b) Kendi üyeleri arasında gizli oyla ve iki yıl için asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerini yargı gözetimi altında seçmek, c) Kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde 4 yıl için Birlik Genel Kurul delegelerini ve yedeklerini seçmek, d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık faaliyet raporunu tasvip etmek; meclis üyeleri, yönetim kurulu veya meslek komiteleri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara balamak, e) Riayeti mecburi mesleki kararlar almak, f) Bölge içindeki ticari ve sınai örf ve adetleri tespit etmek, g) Oda kadrosu ile yıllık bütçeyi ve kesin hesapları kabul etmek ve onaylamak, Yönetim Kurulunu ibra etmek ve sorumluluu görülenler hakkında takibata karar vermek, h) Aylık muvazene cetvellerini ve bütçenin fasılları arasında aktarma yapılması hakkında Yönetim Kurulu tekliflerini incelemek ve onaylamak, i) Yönetim Kurulunca tespit ve teklif edilen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile odaca görülen hizmetler karılıında alınacak ücret tarifelerini kabul etmek ve Bakanlıın tasdikine sunmak, j) Bölgenin ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve gerekli görülen dier konuları ile ilgili aratırmalar yaptırmak, raporlar hazırlatmak, odanın yıllık çalıma raporlarını incelemek ve görüünü tespit etmek, k) Üyeler arasında doacak uyumazlıkları çözümleyecek hakem heyetlerini seçmek, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkii listelerini onaylamak. l) Üyeler hakkında disiplin ve para cezalarıyla ilgili hususları karara balamak, m) Personele verilen disiplin cezalarına vaki itirazları tetkik ve karara balamak, n) Gerek odaya kayıt mecburiyeti, gerekse dahil edildikleri gruplar ve dereceler için yönetim kurulunca verilecek kararlara karı üyelerin itirazlarını incelemek ve kesin karara balamak. o) Mesleklerine ve konularına göre ihtisas komisyonları kurmak, p) Muhabir ve fahri üye kabulüne, ajanlıkların kurulmasına, ayrılmasına ve kaldırılmasına karar vermek, r) Yurt içi ve dıı ticari, sınai, ekonomik, sosyal ve kültürel teekküllere üye olmak, üye olunan teekküllerin kongrelerine delege göndermek, s) Fuarlar, sergiler, kredi müesseseleri, müzeler ve kütüphaneler açmaya veya açılmı veya açılacaklara katılmaya ve organize sanayi bölgeleri kurulmasına karar vermek, t) Gayrimenkul alımına, satımına, yapımına, esaslı deiiklii gerektiren onarımlara, bunların tahsis eklini deitirmeye, rehin edilmelerine ve ödünç para alınmasına karar vermek, u) Yönetim kurulu bakan ve üyeleri ile meslek komitesi ve komisyon üyelerine ödenecek huzur haklarını, meclis ve yönetim kurulunca görevlendirilen üyelere ve oda memur ve görevlilerine ödenecek yollukların miktarını tespit etmek, meclis bakan ve üyelerine ödenecek huzur haklarını ilgili Birlik kararı dorultusunda belirlemek, v) Yönetim Kurulu tarafından teklif olunan genel sekreteri atamak, iten çıkartmak, terfi veya cezalandırılması hakkında karar vermek, y) Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek, z) ç yönetmelii ve dier yönetmelikleri, bunlarla ilgili deiiklik tekliflerini incelemek ve kabul etmek, odanın ileyii ile alakalı önerge ve talimatları tasdik etmek. Meclis Bakanının Görev ve Yetkileri : Madde 16-Meclis Bakanının görev ve yetkileri aaıda gösterilmitir. a) Protokolde odayı temsil etmek veya odayı temsil edecek meclis üyelerini seçmek, 5

6 b) Oda meclisini sevk ve idare etmek, meclis toplantılarını yönetmek, c) Oda meclisinin gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek, d) Oda meclisini toplantıya davet etmek, e) Toplantıların sıhhatli olarak düzenlenmesini salamak, f) Meclisçe alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek, g) Oylamaya itirak etmemek artıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, h) Mecliste görüülecek konuları gerektiinde önceden ihtisas komisyonlarına havale etmek ve konu hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek, i) Meclis Bakanının bulunmadıı zamanlarda Meclis Bakan vekilleri sırası ile meclise bakanlık ederler. Bakana ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar, Meclis Toplantıları : Madde 17- a) Meclis, tarihleri ve yeri önceden tespit edilmek üzere en az ayda bir defa kendiliinden ve gerektiinde bakanın daveti üzerine her zaman toplanır, b) Mecliste, seçimden sonraki ilk toplantıda aylık toplantıların hangi gün ve saatte yapılacaı tespit edilir, c) Meclis, yönetim kurulunun ve üyelerinden en az dörtte birinin yazılı talebi üzerine her zaman en geç 7 gün içinde olaanüstü toplantıya çaırabilir, d) Meclis üyelerinin en az ¼ ü gündeme alınmasını istedikleri konuları, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için toplantı tarihinden en az bir hafta önce genel sekreterlik yoluyla meclis bakanına yazılı olarak bildirebilirler, e) Meclis toplantıları aksine karar alınmadıkça aleni olarak yapılır. f) Meclis üyeleri toplantıya, bakan veya bakan vekilinin imzasını taıyan davetiyelerle çarılır. Davetiyelerin en az 24 saat önce ellerinde olacak ekilde gönderilmesi zorunludur. Üyeler, acele hallerde telgraf veya telefonla da davet edilebilir. Davetiyelerde toplantının gün ve saati ile gündem maddeleri belirtilir. g) Bütçe tasarısı, kesin hesap ve yıllık faaliyet raporları ile mecliste müzakere edilecek ve üyelerin önceden incelenmesi gereken konulara ait teklif yazısı, cetvel ve raporlar davetiyelere eklenir. Meclis Gündemi : Madde 18- Meclis toplantılarında görüülecek konuların gündemi yapılır, gündem meclis bakanının talimatı üzerine genel sekreter tarafından hazırlanır ve bakanın tasvibine sunulur. Meclis gündeminde; a) Yönetim kurulunca mecliste görüülmesi teklif edilen hususlar, b) Meclis üyelerinden en az ¼ ünün yazılı olarak teklif ettikleri hususlar, c) Meclisçe kurulan komisyon bakanlarının gündeme alınmasını istedikleri konular, d) Meclis bakanınca mecliste görüülmesi istenilen konular, e) Meslek komitelerince mecliste konuulması istenilen konular yer alır. f) Mecliste müzakerelere geçilmeden önce; bir konunun gündeme alınması veya çıkartılması üyeler tarafından yazılı olarak teklif edilirse, Meclis bakanı teklifi meclis umumi heyetine arz eder. Teklif kabul edilirse konu gündeme alınır ve sırasında görüülür. g) Olaanüstü toplantılarda gündemde mevcut olmayan bir husus görüülemez. 6

7 Meclisin Çalıma Düzeni : Madde 19- a) Meclis toplantıları, oda da meclis salonunda yapılır. b) Üyeler meclis toplantısı balamadan önce toplantı cetvellerini imza ederler, c) Meclis müzakerelerini bakan yönetin. Bakan toplantıların intizamını temin ile mükelleftir. d) Meclis toplantılarında müzakerelere balama yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Yeter sayıda üye bulunup bulunmadıı hususu her oturum gününe ait imza bültenlerindeki imzaların ve gerektiinde mevcudun sayılması suretiyle anlaılır. Yeterli sayı bulunmadıı takdirde bakan toplantıyı en az üç gün sonraya veya yeter sayının salanması muhtemel ise, yarım saat sonraya bırakır. Meclis o gün oturum yapmadıı takdirde ertesi oturum aynı gündem ile yapılır. Bununla beraber, arada gündeme girmesi gerekli hususlar çkmısa, onlar da gündeme alınır. e) Çounluk salandıında bakan oturumu açar; ilk olarak mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olan üyelerin mazeret durumu görüülerek karara balanır. f) Gündem maddeleri, gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak, çounluk kararı ile bu sıra deitirilebilir. Müzakereye mahal olmadıına, iç yönetmelik hükümlerine riayet, gündemdeki sıra deiikliklerine ve oylamanın ekline ait teklifler asıl meseleden önce konuulur. Usule ait konumalarda, konumanın usule ait olup olmadıını bakan takdir eder. Alakalı ısrar ederse i ari oya müracaat olunur. g) Her meclis üyesi yönetim kuruluna yazılı veya sözlü soru sorabilir. Sözlü soru, meclis toplantısında sorulur ve yönetim kurulu sözcüsü tarafından ya hemen veya bir sonraki oturumda sözlü olarak cevaplandırılır. Yazılı soru, ya önceden veya meclis toplantısı esnasında meclis bakanlıına tevdi olunur. Yazılı soru sahibi sorusuna sözlü veya yazılı olarak cevap verilmesini isteyebilir. Sözlü olarak cevap istenmesi halinde, cevap, yukarıdaki fıkra hükümleri dairesinde verilir. Yazılı olarak cevap istenmesi halinde Yönetim Kurulu, Meclis Bakanlıı kanalıyla soru sahibine yazı ile cevap verir. Yazılı soruya sözlü cevap istenmesi halinde bakan evvela soruyu okur. Gerek sözlü ve gerek yazılı soruya sözlü olarak cevap istenilmesi halinde üyeler söz isteyebilirler. Son söz soruyu sorana aittir. h) Hiç bir üye ismini yazdırmadan veya bakandan izin almadan konuamaz. Konuma, kural olarak kürsüden meclise hitaben yapılır. Bununla beraber kısa konumalar, bakanın izni ile oturulan yerden yapılabilir. Bu takdirde üye bakana hitap eder. Konumalar kayıt ve istek sırasına göre yapılır. Üyeler söz sırasında karılıklı olarak da birbirine bırakabilirler. Yönetim Kurulu ve ilgili mevzuatlarda meclis tarafından kurulan komisyonların sözcüleri her zaman söz isteyebilirler, bunlara sıra kaydına tabi olmaksızın bakanlıkça söz verilir. Görümenin yeterlilii (kifayeti müzakere) talep edilirse, bu talep oya konulmadan evvel, biri lehte ve dieri aleyhte olmak üzere en az iki üye konumak hakkına sahiptir. Kendisine sataılan ve açıkladıı fikirlere aykırı olarak kendisine istinatta bulunan üye her zaman söz isteyebilir. Bu takdirde, üye ne sebeple söz söylemeye mecbur kaldıını açıklar. Bu ekilde talepte bulunan üyeye söz verilip verilmeyeceini bakan takdir eder. Bakanın üyenin konumamasına karar vermesi halinde üye konumakta ısrar ederse, meclis i ari oyla karar alır. i) Bakan, mevzular müzakere edilirken veya oya konurken leh veya aleyhte mütalaa beyan edemez ve oyunu ihsas edemez, yalnız oylamada oyunu kullanır. 7

8 j) Söz isteyenin sözü ancak, bakan tarafından kendisini iç yönetmelie davet etmek üzere kesebilir. k) Meclis gerekli görürse konuma süresini sınırlayıcı kararlar alabilir. l) Meclis üyeleri ticari iletmelerini, ilerini veya ortaklarını ilgilendiren konuların görüülmesi veya oylanması sırasındaki müzakerelere katılamaz. Meclis gerekli gördüü takdirde ilgili üyenin açıklamasını dinler. m) Görümeler esnasında ahsiyete ve siyasi tartımalara girilemez. Aksi takdirde bakan tarafından konumacının sözü kesilerek bu konumaması ihtar edilir. Israrı halinde iari oya müracaatla konumaktan veya oturuma itirakten men edilebilir. Konumacıya sataanlar hakkında da aynı ilem yapılır. Oturuma itirakten men cezası en çok iki toplantı için uygulanabilir. Oda meclis üyeleri toplantıya, yaz ayları dıında, kravatlı olarak katılırlar, meclis müzakerelerini sonuna kadar takip ederler. n) Tüzükte gösterilen seçilme artlarını haiz olmayan veya seçildikten sonra bu artları kaybeden üyeler üyelikten dümü sayılır. o) Meclis üyeleri toplantıya katılmaya mecburdurlar. Ancak geçerli sayılacak mazeretlerine istinaden izinli sayılabilirler. Izin talepleri bakanlıa yazılı veya sözlü olarak yapılır. Meclisçe geçerli sayılabilecek bir mazerete dayanmaksızın birbiri ardına üç toplantıya gelmeyen veya altı aylık bir dönemde toplantıların yarısından fazlasına katılmayan bakan, bakan vekilleri ve üyeleri istifa etmi sayılır. Meclis Kararları ve Tutanaklar : Madde 20- a) Meclis kararları çounlukla alınır. (Kanunun 30/b maddesi hükmü saklıdır) b) Müzakeresi biten bir mesele hakkında bakan teklifleri oya koyar. Oylama yapılırken söz söylenemez. Bütçenin, aylık muvazenenin, kati hesapların ve odayı maddi yönden ilzam eden sair bil cümle mevzuların oylanmasında açık oya müracaat edilir. Bu takdirde, muhalif ve müstenkif kalanların adları diledikleri takdirde tutanaklara kayıt olunur. Evvela tadil teklifi veya aykırı teklif oya konur. c) Meclis tutanakları görümeleri tamamen kapsayacak ekilde genel sekreterlikçe tutulur veya mümkünse banda alınır. Üç nüsha olarak banttan deifre edilen veya dier ekil ve usulle tutulan tutanaklar bakanlık divanı ve genel sekreter tarafından mühürlenip imzalanarak karar defterine yapıtırılır. d) Tutanaklar özet halinde müteakip toplantı gündemleri ile birlikte üyelere gönderilir. Meclis tutanakları, üyelerce odada her zaman incelenebilir. Üyeler tutanaa yanlı geçmi olan sözleri veya yanlı ifade edilmi olan kararları tashih ettirebilirler, konumalar tutanaklara özet olarak, kararlar ise aynen geçirilir. Aynen veya tashih edilerek meclisin tasvibinden geçen tutanaklar, bakan tarafından imzalanarak dosyasına konur. Alınan karara muhalif olan meclis üyeleri veya Genel Sekreter karar metninin altına muhalefet erhi verebilir. Bu erhin gerekçeli olması arttır. e) Meclisçe görüülüp reddedilen maddeler ret tarihi üzerinden üç oturum geçmedikçe tekrar görüülemez. Yönetim Kurulunca yapılacak teklifler bu hükmün dıındadır. Reddedilen konunun görüüldüü toplantıya katılmamı üyeler gündemin Zabtı Sabık maddesinde yeniden görüme (tekriri müzakere) talep edebilirler. Yeniden görüme açıldıında onar dakikayı geçmemek üzere leh ve aleyhte birer kiiye söz verilir ve teklif meclisin iari oyuna sunulur. u kadar ki, kabul edilen bütçe ve kesin hesap bir daha müzakere konusu edilemez. f) Tutanaklar oda gazetesinde veya mecmuasında özet olarak yayınlanabilir. Bu hususta karar yetkisi bakana aittir. g) Meclis kararları aleyhine yargı mercilerine müracaat olunabilir. 8

9 h) Meclis; Kanun ve ç Yönetmelik hükümlerine aykırı karar alamaz. Oylama Usulü : Madde 21- Görümeye arz olunan meseleler hakkında mecliste iki surette oy kullanılır. a) Iari Oy; el kaldırılarak veya ayaa kalkılarak verilir. Iari oyları bakan ve katipler müterek sayar ve tespit ederler. Bütçenin tümü, kati hesaplar ve odayı maddi yönden ilgilendiren sair hususlar hakkında oylama bu usulle yapılır. b) Gizli Oy; üyelerin ismi yazılmadan kullanacakları pusula eklindeki oydur. Herhangi bir konuda oylamaya geçilmeden önce 3 üye ayaa kalkarak yoklama yapılmasını isteyebilir. Çounluun bulunmadıı anlaılırsa bakan oturuma yarım saat ara verir. Bu süre sonunda da çounluk salanmadıı takdirde Bakan oturumu kapatır. Gizli Oylama Yapılacak Haller : Madde 22- Aaıdaki durumlarda mutlaka gizli oylama yapılır; a) Meclis Bakan ve Bakan Vekilleri seçimi, b) Yönetim Kurulu seçimi (Yargı gözetiminde), c) Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimi (Yargı gözetiminde), d) Bütçe ve Hesapları Denetleme Komisyonları seçimi, e) Genel Sekreterin atanması, görevine son verilmesi, ödüllendirilmesi ve cezalandırılması. htisas Komisyonları : Madde 23- a) Meclis kendi üyeleri arasından Hesapları nceleme Komisyonu, Bütçe komisyonu ve lüzumu halinde çeitli ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonlar üyeden teekkül eder. b) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçecei temsilcilerinin oylamaya katılmamak artıyla komisyon müzakerelerine katılmasına karar verilebilir. c) Komisyonlar kendi üyeleri arasında bir bakan ve bakan vekili ve bir raportör seçer. d) Komisyonların görevleri aaıda gösterilmitir. Hesapları nceleme Komisyonunun Görevleri: Oda hesaplarını ve bütçe tatbikatını meclis namına tetkik etmek üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluan komisyon, odanın aylık mizanlarını, kesin hesap ve bilanço cetvellerini, bunlara ait bütçe tatbikatını inceler. Neticesini bir rapor halinde oda meclisine tevdi eder. Bütçe Komisyonunun Görevleri: Bütçeyi, bütçenin bir faslından dier faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek, kayıt ücretleri ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karılıında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek ve Oda Meclis bakanlıınca havale edilen ileri tetkik etmektir. Bütçe ve Hesapları nceleme Komisyonları iki yıllıına seçilir. Dier Komisyonlar: Oda Meclisinin lüzum gördüü konularda kuracaı komisyonlardır. htisas komisyonları münhasıran meclis bakanlıı tarafından kendilerine verilen ileri inceler ve karara balar. e) Komisyonlar, bakanlarının veya bakan vekillerinin yazılı daveti üzerine toplanırlar. f) Komisyonlar, üyelerinin yarısından bir fazlası ile toplanırlar ve mevcudun çounluu ile karar verirler. Oyların eitlii halinde Bakanın bulunduu taraf çounluk sayılır. g) Komisyonlar, odanın teknik elemanlarının toplantılarında hazır bulunmasını isteyebilirler. Bu konudaki istekler Genel sekreterlikçe yerine getirilir. Komisyonlar, oda dıındaki ve oda kadrosuna dahil bulunmayan uzman elemanlarla ihtisaslarına taalluk eden sahalarda tacirlerin komisyonlara davetini, bunların fikirlerinden ve tecrübelerinden istifade edilmesini meclisten isteyebilirler. 9

10 h) Meclis ve Yönetim Kurulu Bakan ve Bakan vekilleriyle üyeleri ve genel sekreter komisyon toplantılarına katılabilirler. Ancak müzakerelere ve oya itirak edemezler. i) Komisyonların toplantılarında Genel Sekreterlikçe vazifelendirilen bir veya bir kaç memur bulunabilir. Memurlar, komisyonca istenen tetkikleri yaparlar, dokümanları hazırlarlar, müzakereleri takip ederek tutanakları tanzim ederler ve raporları yazarlar. j) Komisyonların yaptıkları incelemeler sonunda aldıkları kararlar veya hazırladıkları raporlar istiari mahiyettedir. Bu karar ve mütalaalar Meclis bakanlıına sunulur. B- YÖNETIM KURULU Kurulu : Madde 24- Oda Yönetim Kurulu, Odanın en yüksek icra organı olup, meclisin kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçecei ve tüzükte belirtilen sayıda kiiden oluur. Seçim Yargı gözetiminde yapılır. Yönetim Kurulu kendi aralarında iki yıl için bir bakan ile bir veya iki bakan vekili ve bir muhasip üye seçer. Oda Genel Sekreteri, yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanamaz. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde herhangi bir sebeple boalma olduunda, seçimde en çok oy almı yedek üye yönetim kurulu asil üyeliine getirilir. Yönetim Kurulunda meydana gelen deiiklikler Bakanlıa ve Birlie bildirilir. Oda yönetim kurulu, seçimleri müteakip yapacaı oturumda üyeler arasında i bölümü yapar. Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri : Madde 25- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri unlardır. a) Üyelerinin müterek ihtiyaçlarını karılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylatırmak, meslein genel menfaatlerine uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini, ahlak tesanütünü korumak ve kanun ve çeitli mevzuatla verilen görevleri yapmak, b) Ticaret ve Sanayinin gelimesini ve genilemesini tevik edici tedbirler almak, c) Kanun, tüzük, Yönetmelikler ve Oda Meclisi kararlarına göre oda ilerini yürütmek, yıllık çalıma programını hazırlamak, üyelerin ve oda personelinin bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırmak için kurslar, seminerler düzenlemek, eitim faaliyetlerinde bulunmak, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, sergi ve fuarlar açılması için meclise teklifte bulunmak. d) Oda bütçesini, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlarla ilgili raporları Oda Meclisine sunmak, e) Aylık muvazeneyi tasdik edilmek üzere oda meclisine sunmak, f) Oda genel sekreterinin tayini ile alakalı inha kararı almak, dier oda memur ve hizmetlilerinin atama, iten el çektirilmeleri, terfi ve tecziyelerini yapmak, g) Kanunun 74. Maddesi ve ilgili yönetmelik gereince, üyelerine uyarma, kınama cezaları vermek ve Oda meclisince verilecek cezaları uygulamak. h) Kanuna göre, disiplin cezalarına ilaveten üyelere verilecek para cezalarını teklif etmek, i) Hakem ve bilirkii listelerini hazırlamak ve meclisin onayına sunmak, j) Ticari kefaletleri ve tüzükte gösterilen belgeleri tasdik etmek, k) Odanın bir yıllık çalımaları ile bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkında hazırlayacaı raporu meclise sunmak, 10

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: (*) BİRİNCİ BÖLÜM Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı